Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Arttu Anttonen Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen Kandidaatintyö Espoossa Vastuuopettaja: Eila Järvenpää Työn ohjaaja: Matilda Smeds

2 AALTO-YLIOPISTO PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU PL 11000, Aalto KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Arttu Anttonen Työn nimi: Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen Tutkinto-ohjelma: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Pääaine: Tuotantotalous Pääaineen koodi: TU3009 Vastuuopettaja: Eila Järvenpää Ohjaaja: Matilda Smeds Rakennusteollisuutta, jossa rakennusprojektit muodostavat suurimman osan liikevaihdosta, on kansainvälisesti moitittu tehottomuudesta. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on löytää menetelmiä, joilla rakennusprojektien suorituskykyä voitaisiin mitata ja näin parantaa rakennusprojektien onnistumista. Tutkimusmetodina käytettiin kirjallisuustutkimusta, jossa paneuduttiin sekä yleisesti suorituskyvyn mittaamiseen, että erityisesti rakennusalan suorituskyvyn mittaamiseen liittyvään kirjallisuuteen. Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaamisen kartoittamiseksi etsittiin pääasiassa viimeisten kymmenen vuoden aikana esiintynyttä aineistoa. Kirjallisuuden avulla analysoitiin ensin suorituskyvyn mittaamista yleisesti sekä rakennusprojektin eri sidosryhmien tavoitteita ja projektin menestyksen käsitettä. Tutkimuksen tuloksena saatiin kattava lista rakennusprojekteissa käytettävistä mittauksen kohteista. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että aika, laatu ja kustannukset ovat edelleen tärkeimmät rakennusprojektin mittauksen kohteet; nämä kriteerit olivat mukana kaikkien tutkijoiden mittausmalleissa. Tutkimuksen tuloksena esitetään synteesi niistä mittauskohteista, joita rakennusprojektissa tulisi mitata projektin aikana sekä sen valmistumisen jälkeen. Nämä mittauskohteet ovat: aika, laatu, kustannukset, turvallisuus, kommunikointi, tehokkuus sekä asiakkaan ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys. Näihin mittauskohteisiin ehdotetaan tässä tutkimuksessa lisäksi mittareita tutkitun kirjallisuuden perusteella. Päivämäärä: Kieli: Suomi Sivumäärä: 27 Avainsanat: Suorituskyky, suorituskyvyn mittaus, rakennusprojekti, rakennusprojektin menestys

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Suorituskyvyn mittaaminen Mittaamisen syitä Mittaamisen ongelmia ja haasteita Hyvän mittarin ominaisuuksia Ideaalinen suorituskyvyn mittausjärjestelmä Rakennusprojekti mittaamisen kohteena Projekti, projektinhallinta ja projektiportfolio Rakennusprojekti Rakennusprojektin sidosryhmät Eri toimijoiden tavoitteita Rakennusprojektin menestys Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaamiseen kehitettyjä viitekehyksiä Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaamisen lähtökohtia Chan & Chan KPI malli Project Excellence -malli Haponavan ja Al-Jibourin prosessipohjainen suorituskyvyn mittausjärjestelmä Yeungin, et al. partnerisuorituskykyindeksi Yhteenveto ja pohdinta Lähdeluettelo... 24

4 1. Johdanto Useissa rakennusteollisuusraporteissa on korostettu rakennusalan tehokkuuden puutetta kansainvälisellä tasolla (Haponava & Al-Jibouri, 2012). Rakennusprojektit muodostavat suurimman osan rakennusteollisuuden liikevaihdosta ja tämän kandidaatintyön tavoitteena on löytää menetelmiä joilla rakennusprojektien suorituskykyä voitaisiin mitata. Tutkimuskysymys on täten seuraava: Miten rakennusprojektien suorituskykyä tulisi mitata? Työn tarkoituksena on auttaa rakennusalan yrityksiä projektin suorituskyvyn mittauksessa huomioiden myös rakennusprojektin eri sidosryhmät. Aiheen rajaamiseksi suorituskyvyn mittauksessa käytettävien mittareiden sekä mittausjärjestelmien käyttöönottoon liittyvät tekijät jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Toisessa luvussa perustellaan miksi suorituskykyä tulisi ylipäätään mitata, millaiset ovat ideaalimittarit ja mitä yleisiä ongelmia mittaamiseen yleensä liittyy. Kolmannessa luvussa esitellään rakennusprojektiin kuuluvat osapuolet ja niiden tavoitteita. Samalla tutkitaan myös miten onnistunut rakennusprojekti määritellään, jotta tiedetään mihin mittaamisella pitäisi pyrkiä. Neljännessä luvussa tarkastellaan erilaisia rakennusprojektin suorituskyvyn mittaamiseen kehitettyjä viitekehyksiä. Lopuksi muodostetaan synteesi rakennusprojektin suorituskyvyn mittaamisesta. 2. Suorituskyvyn mittaaminen Viimeisten vuosikymmenten aikana monimutkainen globaali liiketoimintaympäristö ja kasvava kilpailu ovat korostaneet suorituskyvyn mittauksen tärkeyttä (Yang, et al., 2010). Selviytyäkseen ja menestyäkseen yritysten täytyy asettaa itselleen strateginen suunta, määrittää tavoitteet, tehdä päätökset ja valvoa niiden toteutusta samalla kun he etenevät kohti heidän päämääräänsä. Yrityksen kasvettua tarpeeksi suureksi johtaja ei pysty enää yksin aistimaan ja kontrolloimaan yrityksen tilaa, jolloin tarvitaan suorituskyvyn mittaus- ja kontrollointijärjestelmiä auttamaan johtamisessa. (Kellen, 2003). Suorituskyky on niiden prosessien summa, jotka ohjaavat johtajia tekemään päätöksiä, jotta yhtiö olisi tehokas ja tuloksellinen tulevaisuudessa. Toisin sanoen suorituskyky on tämän päivän tekoja, jotka johtavat huomisen mitatuksi tulokseksi, jolla on arvoa. (Lebas & Euske, 2007). Suorituskyvyn mittaaminen voidaan määritellä prosessiksi, jossa ilmaistaan toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus. 1

5 Suorituskyvyn mittausjärjestelmä puolestaan voidaan määritellä joukoksi mittareita, joita käytetään sekä tehokkuuden että tuloksellisuuden määrälliseen ilmaisuun. (Neely, et al., 1995) Mittaamisen syitä Suorituskyvyn mittauksen ainoa oikea syy on parantaa suorituskykyä (Behn, 2003). Behnin (2003) mukaan julkishallinnossa yksinkertaisia keinoja sekä syitä saavuttaa tämä perimmäinen tarkoitus on: arviointi, valvonta, budjetointi, motivointi, edistäminen, juhlistaminen, oppiminen ja parantaminen. Bititci, Carrie ja turner (2002) tutkivat laajassa kirjallisuuskatsauksessaan integroituja suorituskykyjärjestelmiä. He löysivät viisi syytä mihin suorituskyvyn mittausta tarvitaan: valvonta ja kontrollointi, uudistusten edistäminen, tehokkuuden maksimointi, organisaation tavoitteiden saavuttaminen sekä palkitseminen ja kurinpito (vähäisemmässä määrin). Neely (1998) puolestaan jakaa organisaatioiden mittaamisen syyt neljään eri kategoriaan: (1) Nykytilan tarkistaminen. Nykyisen tilanteen todentaminen ja edistyksen tarkkailu aikaa ja kriteereitä verraten.. (2) Nykytilan viestiminen. Julkisten yhtiöiden täytyy antaa vuosiraportit, rakennusyhtiöiden täytyy esittää turvallisuustilastoja asiakkailleen ja työntekijöilleen. (3) Prioriteettien tarkistaminen. Suorituskyvyn mittausdata antaa käsitystä siitä, mikä on liiketoiminnan kannalta tärkeää ja auttaa organisaatioita tehostamaan ja keskittymään siihen, mitä tulisi olla etusijalla. (4) Kehityksen edistäminen. Mittarit voivat auttaa organisaatiota keskittymään tiettyihin asioihin ja rohkaista ihmisiä etsimään keinoja parantaa suorituskykyä. Mittarit viestittävät mitkä asiat ovat tärkeitä ja voivat muodostaa perustan palkitsemiselle Mittaamisen ongelmia ja haasteita Suorituskyvyn mittaus on kuitenkin vain yksi osa suorituskyvyn parantamista. Se auttaa löytämään ne ongelmat, jotka vaativat parannusta tai ovat keskeisiä tehokkuuden ja tuloksellisuuden kannalta, mutta mittaukset itsessään ovat melko arvottomia, ellei dataa analysoida ja toimita analyysin perusteella (Neely, 2007). Yleisimpiä ongelmia suorituskyvyn mittauksessa Van Akenin ja Colemanin (2002) mukaan ovat liian monen mittarin käyttö, pelkästään tai pääasiassa taloudellisten ja kustannusmittareiden käyttö, ainoastaan lyhyen tähtäimen mittareiden käyttö, käytössä olevien mittareiden, organisaation tavoitteiden ja päämäärien ristiriidat sekä mittarit, jotka kannustavat vääränlaiseen käytökseen ja suoritukseen. Bassioni (2004) sanoo johtajien haluavan mahdollisimman helppoja ratkaisuja, 2

6 mahdollisimman pienillä muutoksilla heidän nykyisiin mittausjärjestelmiinsä, mikä voi johtaa helposti ei-toivottuihin lopputuloksiin. Muita ongelmia hänen mukaansa ovat implementointi sekä mittareiden tavoitetason asettaminen. Implementoinnin ongelmat voivat johtaa parhaidenkin suorituskyvyn mittausjärjestelmien epäonnistumiseen (Neely & Bourne, 2000). Neely ja Bourne (2000) jakavat implementoinnin ongelmat kolmeen kohtaan: 1) mittaamisen vastustus suunnittelu ja käyttövaiheessa 2) tietokonejärjestelmäongelmat mittareiden implementoinnin aikana 3) ylimmän johdon sitoutumisen häiriintyminen suunnittelu- ja implementointivaiheiden välillä. Ittner & Larcker (2003) selvittivät laajassa tutkimuksessaan ei-taloudellisten resurssien mittaamista yrityksissä ja havainnoivat neljä ongelmaa: Mittauksia ei yhdistetä strategiaan, mittausten ja strategian välistä syy-seuraussuhdetta ei varmisteta, asetetaan väärät mittarit ja tavoitetaso sekä mitataan väärin. Pike ja Roos (2007) lisäisivät edellisten lisäksi mittausjärjestelmien virheiden listaukseen vielä seuraavat ongelmat: Mittareita ei ole tarkastettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta ja siten ne ovat epäluotettavat, mittarit eivät tuota osakkeenomistajien, sijoittajien tai muiden tärkeiden sidosryhmien tarvitsemaa tietoa. Suurten yritysten ongelmana on sellaisten mittareiden luominen, jotka samanaikaisesti ennakoisivat tulevaisuutta ja joita pystyisi käyttämään organisaation jokaisella tasolla yhteneväisesti. Eteenpäin katsovat mittarit, kuten ei-taloudelliset mittarit, ovat vaikeasti käytettävissä organisaation joka tasolla, kun taas taloudelliset mittarit joita voidaan käyttää läpi organisaation, ovat taipuvaisia näyttämään vain menneisyyttä. (Meyer, 2003). Mittaamisen haasteena on myös se, että melkein kaikki mittarit menettävät ajan myötä kykynsä erottaa hyvän ja huonon suorituksen toisistaan. Ihmiset oppivat kuinka mittausvaatimukset täytetään ilman, että oikeasti parannetaan sitä suorituskykyä mitä etsitään, jolloin mittarit muuttuvat käyttökelvottomiksi. (Meyer, 2003). Osterloh ja Frey (2007) kyseenalaistavat ylipäätään suorituskyvyn mittauksen perusteella palkitsemisen, vaikka palkitsemiskyky usein mainitaan kirjallisuudessa hyvän mittarin ominaisuudeksi. Kirjallisuuskatsauksensa perusteella he väittävät, että palkkiot voivat syrjäyttää työntekijöiden sisäisen motivaation heikentäen näin heidän ponnisteluitaan ja vaivannäköään erityisesti uusissa ja monimutkaisissa tehtävissä. 3

7 2.3. Hyvän mittarin ominaisuuksia Pienten yritysten suorituskyvyn mittareiden täytyy katsoa tulevaisuuteen sekä menneisyyteen, motivoida sekä palkita työstä. Suurten yritysten mittareilta vaaditaan enemmän: organisaation koon ja monimutkaisuuden vuoksi mittareiden avulla täytyy pystyä vertailemaan eri yksiköitä. Mittareiden täytyy sopia organisaation kaikille tasoille, jotta yhtiön tuloksia voidaan seurata läpi organisaation samoilla mittareilla ja mitata tarkasti mistä voitot muodostuvat. (Meyer, 2003). Kuvasta yksi nähdään Meyerin (2003) suorituskyvyn mittareille määrittelemät seitsemän eri ominaisuutta. Näyttää menneisyyttä Ennakoida Yhdistyä Ositella Vertailla Palkita Motivoida Kuva 1 Suorituskykymittareiden seitsemän tarkoitusta (Meyer, 2003) Mittareiden jaottelu ominaisuuksien mukaan voi olla hyödyllistä valittaessa, suunniteltaessa ja käytettäessä mittareita (Kellen, 2003). Meyer (2003) jakaa mittarit neljään eri tyyppiin: yrityksen arviointi pääomamarkkinoilla, taloudelliset mittarit, ei-taloudelliset mittarit ja kustannusmittarit. Näiden lisäksi mittarit voidaan luokitella objektiivisiksi, jolloin niiden arvo pystytään laskemaan kvantitatiivisesti tai subjektiivisiksi, jolloin mittareiden arvot perustuvat arvioihin mittauksen kohteesta (Kellen, 2003). Mittarit voidaan jakaa myös ennakoiviin ja toteutumaa mittaaviin mittareihin. Ennakoivat mittarit käsittelevät tekijöitä, jotka lopulta vaikuttavat taloudelliseen suorituskykyyn, mutta mittarit tarjoavat informaatiota ennen kuin tuloksessa näkyy vielä mitään muutosta (Kagioglou, et al., 2001). 4

8 2.4. Ideaalinen suorituskyvyn mittausjärjestelmä Austin & Gittel (2002) ovat koostaneet kolme periaatetta, joita suorituskyvyn mittausjärjestelmän pitäisi noudattaa: suorituskyvyn pitäisi olla selkeästi määritelty, suorituskykyä pitäisi mitata tarkasti ja palkkioiden tulisi olla riippuvaisia mitatusta suorituskyvystä. Meyerin (2003) mukaan ideaalimittaristossa olisi suhteellisen vähän mittareita, ei-taloudelliset mittarit olisivat ennustavia, taloudelliset mittarit tulosmittareita, mittareiden tulisi olla vakaita ja niiden avulla tulisi pystyä palkitsemaan. Ei-taloudelliset mittarit, jotka eivät ole ennustavia tulisi hylätä, elleivät ne mittaa säännöstelyä, etiikkaa tai turvallisuutta (Meyer, 2003). Molemmat määrittelyt ovat vielä suhteellisen kapeita verrattuna Neelyn (1997) keräämään taulukkoon suosituksista suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelua kohtaan. Taulukko 1 Suosituksia suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelua kohtaan mukaillen Neely, et al., (1997 ) taulukkoa Suosituksia suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelua kohtaan Mittareiden tulisi olla strategian mukaisia Mittareiden tulisi olla helposti ymmärrettäviä Mittareiden tulisi antaa oikea-aikaista ja tarkkaa palautetta Käyttäjän täytyy voida vaikuttaa tai kontrolloida mittareita joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa Mittareiden tulisi kuvastaa liiketoiminnan prosessia Mittareiden tulisi liittyä määriteltyihin tavoitteisiin Mittareiden tulisi olla merkityksellisiä ja asiaankuuluvia Mittareiden tulisi olla osa suljettua johtamisen oppimisjärjestelmää Mittareiden tulisi olla selkeästi määriteltyjä Mittareilla tulisi olla visuaalinen vaikutus Mittareiden tulisi keskittyä kehitykseen Mittareiden tulisi olla johdonmukaisia Mittareiden pitäisi antaa nopeasti palautetta Mittareilla tulisi olla selkeä tarkoitus Mittareiden tulisi olla määriteltyjä selkeän kaavan ja tietolähteiden avulla Mittareiden tulisi käyttää suhteellisia osuuksia absoluuttisten numeroiden sijasta Mittareiden tulisi käyttää dataa, jota kerätään automaattisesti prosessin osana aina kun mahdollista Mittarit tulisi raportoida yksinkertaisessa ja johdonmukaisessa muodossa Mittareiden tulisi perustua trendeihin ennemmin kuin tilannekuviin Mittareiden tulisi tarjota tietoa Mittareiden tulisi olla tarkkoja - täsmällisiä siitä mitä ollaan mittaamassa Mittareiden tulisi olla objektiivisia, ei mielipiteeseen perustuvia 5

9 3. Rakennusprojekti mittaamisen kohteena 3.1. Projekti, projektinhallinta ja projektiportfolio Projekti on väliaikainen pyrkimys, jossa luodaan ainutlaatuinen tuote, palvelu tai tulos. Projektin hallinta on tiedon, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektiin projektin tarpeiden täyttämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin johtamisen osa-alueita ovat: Tarpeiden määrittäminen Selkeiden ja saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen Tasapainoilu kilpailevien vaatimusten välillä laadun, laajuuden, ajan ja kustannusten suhteen Mukautuminen eri suunnitelmiin ja ohjeisiin sekä sidosryhmien erilaisten kiinnostusten ja odotusten huomioonottaminen Projektin laajuus, aika ja kustannukset ovat projektin hallinnassa keskeisessä osassa. Nämä tavoitteet ovat toisistaan riippuvaisia. Jos yksi tekijä muuttuu, vaikuttaa se todennäköisesti vähintään toiseen tekijään. (Project Management Institute, 2004.) Projektiportfoliolla tarkoitetaan projektien kokonaisuutta, joka on ryhmitelty yhteen samankaltaisten strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Portfolion hallinnassa projektien valinta ja priorisointi ovat keskeisessä asemassa. Portfolion hallinnassa pohditaan, mitkä projektit kannattaa toteuttaa, mitkä projektit kannattaa jättää toteuttamatta ja miten rajalliset resurssit jaetaan tehokkaimmin projektien kesken. (Project Management Institute, 2004.) 3.2. Rakennusprojekti Rakennusprojektit eroavat suuresti toisistaan koon, muodon ja monimutkaisuuden mukaan, mikä tekee jokaisesta projektista uniikin. Lisäksi rakennusprojekteja sitovat erilaiset aikataulut ja budjetit. Rakennusprojektit poikkeavat myös toteutustavaltaan toisistaan. Yleisimmin käytetty ja perinteinen rakennusprojektin toteutusmalli on suunnittele-kilpailuta-rakenna, jossa omistaja/tilaaja hankkii suunnittelukonsultin palveluja suunnitteludokumenttien tekemiseen, joiden avulla rakennusurakka kilpailutetaan ja valitaan lopulta urakoitsija. Muita malleja ovat esimerkiksi suunnittele-rakenna, joka on yleensä nopein toteutusmalli ja jossa yksi itsenäinen taho vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta, sekä partnerimalli, jossa eri osapuolet työskentelevät samassa projektiryhmässä sitoutuen avoimeen kommunikaatioon ja yhteisiin tavoitteisiin sekä partnerisopimusmallista riippuen jakavat riskit ja tuotot. (Forbes & Ahmed, 2011.). 6

10 3.3. Rakennusprojektin sidosryhmät Projektin sidosryhmät ovat yksilöitä tai organisaatioita, jotka ovat aktiivisesti mukana projektissa tai joidenka intresseihin projektin toteutus tai lopputulos vaikuttaa. Projektin johdon täytyy tunnistaa sidosryhmät, määrittää heidän tarpeensa ja odotuksensa, ja siinä määrin kuin mahdollista hallita heidän vaikutusvaltaa, vaatimuksista riippuen, projektin menestyksen varmistamiseksi. (Project Management Institute, 2004.) Tämän vuoksi on tärkeää ottaa sidosryhmät mukaan myös suorituskyvyn mittaamisessa. Sidosryhmät voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin (Olander, 2007). Sisäiset sidosryhmät viittaavat heihin, jotka ovat projektin jäseniä, antavat rahoitusta tai joilla on laillinen tai sopimuksellinen yhteys projektiin. Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat he, jotka vaikuttavat projektiin tai joihin projekti vaikuttaa, mutta eivät normaalisti ole tekemisissä projektin kanssa, eivätkä välttämättä ole keskeisiä projektin onnistumisen kannalta. (Leung & Olomolaiye, 2010). Leung ja Olomolaiye (2010) määrittelivät rakennusprojektin sidosryhmät kuvan kaksi mukaisesti. Jokaisella sidosryhmällä on omat mielenkiinnon kohteensa, joten on tärkeää määrittää avainsidosryhmät ja heidän tavoitteensa projektin menestyksen saavuttamiseksi (Leung & Olomolaiye, 2010). Rakennusprojektin Sidosryhmät Sisäiset sidosryhmät Ulkoiset sidosryhmät (vaihtelevat projektista riippuen) o Omistajat o Julkinen yhteisö o Suunnittelijat o Paikalliset asukkaat o Tavarantoimittajat o Kansalliset ja paikalliset viranomaiset o Asiakkaat o Käyttäjät o Urakoitsijat o Rahoituslaitokset Kuva 2 Rakennusprojektin sidosryhmät (Leung & Olomolaiye, 2010) 7

11 3.4. Eri toimijoiden tavoitteita Rowlinson, et al. (2010) tutkivat sidosryhmien hallintaa Hong Kongin rakennusalalla casetutkimuksen avulla. Casetutkimuksen kohteena olleen projektin tarkoituksena oli rakentaa kolme 41-kerroksista vuokrakerrostaloa valtiolle. Rakennusprojekti toteutettiin perinteisenä suunnittele-kilpailuta-rakenna projektina. Taulukkoon kaksi on koostettu Rowlinsonin alkuperäistä taulukkoa mukaillen sidosryhmien päätavoitteita. Taulukko 2 Sidosryhmien päätavoitteita mukaillen Rowlinson, et al., (2010) taulukkoa Tavoitteet Asiakas Pääurakoitsija Aliurakoitsijat Urakoitsijoiden ammattitaidon täysimittainen hyödyntäminen, parannettu rakennettavuus x Kustannusarvion tarkkuus, riskien vähentäminen x Kohtuudenmukaiset kustannukset ja riskien jakaminen x Nauttia säästöjen hyödyistä x Kiistojen parempi ratkaiseminen x x x Sovinnollisempi työympäristö x x x Palkkojen täsmällinen maksu Hyvinvointi ja turvallinen työympäristö Itsensä kehittäminen ja ylennys Tuttu työryhmä Organisaatio ja yrityksen imago x x Tulla tunnustetuksi sosiaalisesta vastuullisuudesta x x Asuinalueen kehitykseen osallistuminen Vähemmän häiritsevä elinympäristö Projektiryhmän jäsenet x x x x Yhteisö ja yleisö x x 8

12 Toor ja Ogunlana (2010) lähestyivät sidosryhmien tavoitteita tutkimalla miten eri sidosryhmät arvostavat kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen avulla valittuja yhdeksää keskeistä suorituskyvyn mittaria. Tutkimus toteutettiin kyselynä sekä haastatteluina Thaimaan toisen lentokentän rakennusprojektin mukana olleille. Heidän kyselytulokset näkyvät taulukosta kolme. Kyselyssä vastaajien täytyi arvioida mittareiden tärkeyttä asteikolla yhdestä viiteen. Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneet edustivat asiakasta, projektinjohtajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja projektin valvonnan konsultteja. Tulosten mukaan aikataulussa pysyminen oli kaikille sidosryhmille tärkeää. Budjetissa pysyminen oli yleisesti myös kaikkien muiden paitsi asiakkaan mielestä etusijalla oleva asia. Tehokkuus oli asiakkaan sekä projektinjohtajien päähuoli, kun taas turvallisuus näytti olevan tärkeämpää suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Rooliensa mukaisesti projektin valvonnan konsulttien etusijalla oli yksityiskohtien toteutuminen. Kaikki sidosryhmät vaikuttivat kuitenkin arvostavan projektin valmistumista ajallaan, budjetissa, turvallisesti ja laadullisesti tekniset tiedot täyttäen. (Toor & Ogunlana, 2010). Taulukko 3 Suorituskykymittareiden arvostelu sidosryhmittäin (Toor & Ogunlana, 2010) Kuvaus Yhteensä (76)* Asiakas (7) PMC(10) CMC(38) DC(5) CC(16) K** J*** K J K J K J K J K J Ajallaan 4, ,60 1 4, ,88 1 Budjetissa 4,38 2 3,57 7 4,40 2 4,42 2 4,2 4 4,69 2 Tehokkuus (resurssien käyttö) 4,25 3 4,43 1 4,3 3 4, ,25 4 Turvallisuus 4,24 4 3,57 6 3,9 6 4,37 4 4,6 2 4,31 3 Tekniset spesifikaatiot 4,21 5 3,57 8 4,1 4 4,39 3 4,2 5 4,13 6 Virheettömyys 1, ,9 7 4,05 8 3,8 7 4,13 7 Sidosryhmien odotusten täyttäminen 4 7 4,14 2 3,9 8 4,11 7 3,6 9 3,88 9 Oikeiden asioiden tekeminen (tuloksellisuus) 3,99 8 3,14 9 3,9 5 4,16 6 4,4 3 3,88 8 rakennus kiistojen ja konfliktien minimointi 3,95 9 3,71 5 3,9 9 3,92 9 3,8 8 4,19 5 *Vastausten lkm. PMC = projektinjohtajat CMC = rakennusvalvojat DC = suunnittelijat CC = urakoitsijat **Keskiarvo ***Järjestys 3.5. Rakennusprojektin menestys Projektin menestyksen konsepti on luotu kriteereiden ja standardien asettamiseksi, joiden mukaan projektin johtajat voivat saada projektista aikaiseksi parhaita mahdollisia tuloksia. Projektin menestys käsitettä on tutkittu paljon, mutta tutkijat eivät ole saavuttaneet yksimielisyyttä tästä. Kuva kolme visualisoi suorituskyvyn mittareiden, päämäärien ja projektin menestyksen välisiä yhteyksiä. Projektin menestys tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. (Chan & Chan, 2004). Menestyneen projektin määrittelyn tekee erityisen vaikeaksi se, jos vain osa kriteereistä täytetään, jolloin projekti voi olla menestys yhdelle osapuolelle mutta katastrofi toiselle. Vaikka projektin menestystä on mahdoton mitata täysin objektiivisesti, sen arvioiminen on silti tärkeää, jotta voidaan tunnistaa mikä meni väärin, mikä oikein ja ottaa niistä opiksi. (de Wit, 1988). 9

13 Päämäärät/ Tavoitteet Projektin menestys Suorituskyvyn mittarit/ kriteerit Kuva 3 Tavoitteiden, suorituskyvyn mittauksen ja projektin menestyksen välinen yhteys (Chan, et al., 2002) Perinteisesti projektia on mitattu ajan, laadun ja kustannusten suhteen; näitä kolmea mittauksen kohdetta on kutsuttu myös rautakolmioksi. Projektin suorituskyvyn mittaus on kuitenkin alkanut hitaasti siirtyä näistä perinteisistä objektiivisista mittareista kohti laadullisten ja määrällisten mittareiden yhdistelmää. (Toor & Ogunlana, 2010.). Osa tutkijoista kuten De Wit (1988) sekä Cooke-Davies (2002) erottavat projektin menestyksen ja projektin hallinnan menestyksen kokonaan toisistaan. Cooke Davies (2002) korostaa myös menestyskriteerin ja menestystekijän erottamista toisistaan. Menestyskriteereiden perusteella projekti arvioidaan onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi, kun taas menestystekijät ovat ne syyt tai seikat, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti projektin menestykseen (Cooke-Davies, 2002). 10

14 Kustannukset Aika Terveys & Turvallisuus Laatu: esim. Tekniset tiedot Projektin Menestys Osallistujien tyytyväisyys Liikevoitto/ kaupallinen arvo Ympäristövaikutukset Käyttäjien odotukset/ tyytyväisyys Kuva 4 Projektin menestys kuten Chan ja Chan (2004) sen määrittelevät Chan ja Chan (2004) tutkivat kirjallisuuden avulla rakennusprojektin menestystä ja määrittelivät rakennusprojektin menestyksen koostuvan kahdeksasta osasta, jotka on visualisoitu kuvassa neljä. Al-Tmeemy, et al. (2011) kritisoi Chanin ja Chanin määritelmän rajoittuneen vain operationaaliselle ja taktiselle tasolle jättäen projektin strategisen tason kokonaan huomioimatta. Projektin strategisella tasolla he viittaavat tekijöihin, jotka vaikuttavat yhtiön liiketoiminnan menestykseen pitkällä tähtäimellä. Al-Tmeemy, et al. (2011) tutkivat kirjallisuuden ja kyselytutkimuksen avulla rakennusprojektin menestystä urakoitsijan näkökulmasta ja lopputuloksena he päätyivät jakamaan projektin menestyksen kuvan viisi lailla kolmeen osaan: projektin hallinnan menestys, tuotteen menestys ja markkinamenestys. Heidän mallinsa tarkoitus on tarjota työkalu, joka on linjassa liiketaloudellisen menestyksen kanssa myös pitkällä tähtäimellä. He kritisoivat aiempien mallien olleen vajavaisia juuri siinä, että ne eivät ottaneet huomioon sekä lyhyen, että pitkän tähtäimen tavoitteita. 11

15 Vertailemalla kuvien neljä ja viisi määritelmiä projektin menestyksestä, voidaan huomata, että se mitä Al-Tmeemy et al. (2011) määrittelevät, mutta Chan ja Chan (2004) eivät määrittele osaksi projektin menestystä, ovat projektin markkinaosuus, maine ja kilpailullinen etu. Nämä tekijät mittaavat siis Al-Tmeemyn et al. (2011) mielestä projektin strategista tasoa ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Projektin Menestys Projektin hallinnan menestys Tuotteen menestys Markkinamenestys Laatutavoitteiden noudattaminen Asiakkaiden tyytyväisyys Liikevaihto ja -voitto Aikataulun noudattaminen Toiminnalliset vaatimukset Markkinaosuus Budjetin noudattaminen Tekniset tiedot Maine Kilpailullinen etu Kuva 5 Projektin menestys kuten Al-Tmeemy, et al. (2011) sen määrittelevät 12

16 4. Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaamiseen kehitettyjä viitekehyksiä 4.1. Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaamisen lähtökohtia Artikkelikirjallisuudessa on esitelty rakennusprojekteille useita erilaisia mittausviitekehyksiä, joiden avulla rakennusprojektien suorituskykyä tulisi mitata. Seuraavaksi esitellään tarkemmin muutamia suorituskyvyn mittausmenetelmiä, jotka tarkastelevat asiaa eri näkökulmista ja käyttävät erilaisia mittareita. Viitekehykset on valittu esiteltäväksi niiden erilaisuuden vuoksi. Westerveldin (2003) Project Excellence malli on näistä vanhin ja yleisluontoisin, kun Haponavan ja Al-Jibourin (2012) malli on uusin Chan & Chan KPI malli Chan ja Chan (2004) lähestyivät rakennusprojektin suorituskyvyn mittausta määrittelemällä aluksi millainen on menestynyt rakennusprojekti. Jokainen projektihan tähtää siihen, että se onnistuisi. Luvussa 3.5 esitetyn heidän projektin menestys määritelmän pohjalta he lähtivät kehittämään keskeisiin suorituskykymittareihin, eli KPI:hin (Key Performance Indicator) perustuvaa mittaristoa. Kuvaan kahdeksan on koottu mittarit, jotka Chan ja Chan (2004) valitsivat omaan suorituskyky mittausmalliinsa. KPI:t Objektiiviset mittarit Rakennusaika Rakennusnopeus Aikavaihtelu Yksikkökustannukset Prosentuaaliset vaihtelukustannukset Nettonykyarvo Onnettomuusaste Ympäristövaikutusten arviointimenettely Subjektiiviset mittarit Laatu Toiminnallisuus Loppukäyttäjän tyytyväisyys Asiakkaan tyytyväisyys Suunnittelutiimin tyytyväisyys Rakennustiimin tyytyväisyys Kuva 6 Rakennusprojektin mittaamisen KPI -malli mukaillen Chan & Chan (2004) kuvaa 13

17 Chan ja Chan (2004) testasivat mallia kolmessa eri julkisin varoin toteutetussa rakennusprojektissa. Näiden perusteella he havaitsivat kolme heikkoutta omasta mallistaan: Onnettomuusasteen, ympäristövaikutusten ja nettonykyarvon laskemisen vaikeuden. Onnettomuusasteen laskeminen on hyvä idea, mutta käytännössä vaikea toteuttaa; eri aliurakoitsijoiden ja alialiurakoitsijoiden takia on hankala tietää kuinka monta työtuntia rakennustyömaalla on tehty töitä tai kuinka monta ihmistä siellä on ollut mukana. Ympäristövaikutuksista ei kahdessa kolmesta rakennusprojektissa pidetty mitään kirjaa, joten niitä ei voitu niissä arvioida. Projektien ollessa julkisilla varoilla rakennettuja hankkeita, ei näille voitu laskea myöskään nettonykyarvoa, koska projektien ei ollut tarkoituskaan tuottaa voittoa. (Chan & Chan, 2004) Project Excellence -malli European Foundation for Quality Management on kehittänyt EFQM-mallin organisaation kokonaislaadun mittaamiseen ja parantamiseen. Mallin keskeinen piirre on se, että se erottaa organisaation saavuttamat tulokset ja organisaation hallinnan. Vaikka malli on alun perin tehty organisaatioita varten, on Westerveld (2003) kehittänyt mallista projekteihin sovellettavan Project Excellence mallin, joka perustuu oletukseen, että projektin organisaation täytyy keskittyä tuloksiin, eli projektin menestyskriteereihin ja organisaatioon, eli projektin menestystekijöihin. Mallin tarkoituksena on yhdistää nämä kaksi osa-aluetta. Westerveld (2003) ei kehittänyt malliaan suoraan rakennusprojekteja varten, vaan hän määritteli viisi eri projektityyppiä, jotka vaihtelivat muun muassa koon, monimutkaisuuden, ympäristön, tuotteen ja työskentelytapojen mukaan. Parhaiten projektityypit erottavat toisistaan koon ja monimutkaisuuden perusteella, jotka molemmat kasvavat projektityypistä yksi, joka on pienin, projektityyppiin viisi, joka on suurin. Ykköstyypin projektit ovat todella yksinkertaisia tuotteeseen keskittyneitä projekteja, joihin ei liity ulkopuolisia osapuolia. Esimerkkinä ykköstyypin projektista Westerveld (2003) käyttää aurinkokaihtimen vaihtoa, jonka yksi ihminen pystyy hoitamaan. Tällöin projektin tulokset ovat ainoa tärkeä tulosalue. Kolmostyypin projektit ovat jo paljon monimutkaisempia ja niihin liittyvät loppukäyttäjät, sopimuskumppanit ja muut sidosryhmät. Esimerkkinä kolmostyypin projektista Westerveld (2003) käyttää uuden koulun rakentamista. Suurimman viitostyypin projektista Westerveld (2003) käyttää esimerkkinä kaupungin keskustan uudistamista, jossa projektiorganisaatio muodostaa monimutkaisen verkon toisistaan läheisesti liittyvistä osapuolista. Kolmos- ja nelostyypin projekteihin verrattuna sidosryhmien hallinta on kriittisempää projektin monimuotoisuuden takia. 14

18 Taulukko 4. "Project Excellence" -mallin tulosalueet (Westerveld, 2003) No. Tulosalue Selitys 1 Projektin tulokset Projektinhallinnan rautainen kolmio. Melkein kaikilla projekteilla on tarkoin määritellyt aikataulut, budjetit ja laatuvaatimukset. Budjetti Aikataulu Laatu 2 Asiakkaan arvostukset Asiakkaan tarpeiden toteutuminen, mitä tekijöitä asiakas arvioi projektin onnistumisessa. 3 Projektihenkilökunnan arvostukset Projektin työntekijät ovat kiinnostuneita omien tavoitteiden kuten myös hyvän ilmapiirin saavuttamisesta 4 Käyttäjien arvostukset Käyttäjät ovat kiinnostuneita heidän kokonaisvaikutuksesta projektiin ja projektin lopputuloksen toimivuudesta. 5 Sopimuspartnereiden arvostukset Sopimuspartnerit yrittävät tehdä projektilla voittoa. He ovat kiinnostuneita myös uusista tilauksista ja oppimismahdollisuuksista. 6 Sidosryhmien arvostukset Ne ryhmät, jotka eivät ole suoraan tekemisissä projektin kanssa, mutta joilla on suuri vaikutus; esimerkiksi ympäristöryhmät, kansalaiset ja valtion virastot. Näillä ryhmillä on omat erityiset mielenkiintonsa. Project Excellence malli koostuu kahdestatoista alueesta, jotka on jaettu tulosalueisiin ja organisaatiotason tulosalueisiin ja jotka ovat projektinhallinnassa avainasemassa. Taulukkoon neljä ja viisi on koostettu nämä tulosalueet. Organisaatiotasolla tehtyjen päätösten täytyy sopia yhteen projektin tavoitteiden kanssa, tämän mallin on tarkoitus auttaa tässä (Westerveld, 2003). Westerveld (2003) ei kuitenkaan kerro artikkelissaan kuinka tulosalueita käytännössä mitataan ja mitkä ovat konkreettiset mittarit, huolimatta siitä, että mallia on sovellettu artikkelin mukaan muutamissa projekteissa. Kuvaus mallista jää siis melko yleiselle tasolle. 15

19 Taulukko 5. "Project Excellence" -mallin organisatiotason tulosalueet (Westerveld, 2003) No. Tulosalue Selitys 7 Johtajuus ja tiimityö Edustaa projektinjohtajan tapaa vetää projektia sekä tehtävien ja vastuiden jakoa. Johtajuustyyli sekä projektiryhmän yhteistyö vaikuttavat suuresti projektiorganisaation sisäisiin työtapoihin. 8 Menettelytavat ja toteutus Mitkä projektin tavoitteet ovat ja miten ne saavutetaan. Sidosryhmien tavoitteiden yhdistäminen lopputuotteeseen. 9 Sidosryhmien hallinta Miten projekti on vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Projektiorganisaation ja ulkoisten osapuolten yhteistyö määrittävät projektin aseman ympäristössään. 10 Resurssien käyttö Resurssien tehokas ja tuloksellinen hyödyntäminen sidosryhmien mukana olon täyden hyödyn saavuttamiseksi. 11 Sopimusten tekeminen Jokainen projektiorganisaatio solmii sopimuksellisia suhteita. Sopimusten ja partnereiden valinnat kehittyvät lähellä olevien tehtävien ja sopimuspuolten pätevyyden ympärille. 12 Projektin hallinta Aikataulutus Budjetti Organisaatio Informaatio Riskit Kuinka projektin toiminnallinen hallinta tapahtuu? Projektin perinteiset näkökulmat ovat avainroolissa tässä prosessissa Haponavan ja Al-Jibourin prosessipohjainen suorituskyvyn mittausjärjestelmä Hapanova ja Al-Jibouri (2012) kritisoivat, että useimmat tärkeimmät suorituskykymittarit, eli KPI:t on suunniteltu mittaamaan suorituskykyä vasta kun projekti, tai vähintään osa siitä, on valmistunut. Heidän oma rakennusprojektin suorituskyvyn mittausjärjestelmä keskittyy lopputuloksen sijasta rakennusprosessin mittaamiseen KPI:den avulla, jotka he ovat määritelleet jo aiemmissa tutkimuksissaan. Prosessin mittaamisen tavoitteena on mitata suorituskykyä samalla kun projekti etenee, jotta korjaavia toimenpiteitä voidaan tarvittaessa tehdä jo projektin aikana. Heidän ehdottamansa suorituskyvyn mittausjärjestelmänsä perustuu kahteen näkökulmaan: prosessin valmiuteen ja prosessin laatuun. (Haponava & Al-Jibouri, 2012). 16

20 Taulukko 6. Tärkeimmät Haponavan ja Al-Jibourin (2012) mallin suorituskykymittarit sekä aliprosessit, joita on tarkoitus ohjailla Vaihe KPI:t Tärkeimmät aliprosessit Esiprojektivaihe Ongelman määrittely Alkuperäisen (projektin) ongelman määrittely, kiireellisyyden taso ja mahdolliset ratkaisutavat Asiakkaan tarpeiden hallinta Suunnitteluratkaisujen hallinta Sidosryhmien tarpeiden yhteensovittaminen Sidosryhmien osallistaminen Suunnitteluvaihe Suunnittelun johtaminen Projektin arvon hallinta Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja analysointi Asiakkaan tarpeet tyydyttävien projektivaihtoehtojen vertailu ja hallinta Kompromissien etsiminen projektiin osallistuvien eri sidosryhmien tarpeiden välille yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi Oikeiden sidosryhmien mukaan ottaminen oikeaan aikaan Eri suunnittelualojen keskinäisen vuorovaikutuksen johtaminen Arvon määrittäminen asiakkaalle laatimalla selkeä näkemys projektin tavoitteista ja kuinka ne voidaan saavuttaa Rakennusvaihe Hallinnointiohjelman johtaminen Projektin tarpeiden hallinta Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien hallinta Ajan ja kustannusten hallinta Tiedonhallinta Suunnitteluprosessin havainnointi niin, että potentiaaliset ongelmat voidaan tunnistaa ajoissa ja korjaavat toimenpiteet voidaan suorittaa, kun projektin toteutus vaatii johtamista Projektin tuotteiden ja komponenttien hallintaa ja näiden tarpeiden välisten sekä projektin suunnitelman ja työtuotteiden ristiriitaisuuksien hallinta Eri sisäisten sidosryhmien (esimerkiksi aliurakoitsijan ja tavarantoimittajien) ja ulkoisten sidosryhmien (esimerkiksi asiakkaan ja ympäristön) vuorovaikutusten koordinointi ja organisointi Varmistetaan, että kaikki mahdolliset vaikutukset projektin kestoon tai kustannuksiin tunnistetaan ajoissa tarjoten riittävä ennustettavuus ja ajallisen kontrollin ja palautetietoa Rakenteen organisointi ja kontrollointi, informaation jakelu yhdestä tai useammasta lähteestä yhdelle tai useammalle sidosryhmälle 17

21 Aluksi mittausjärjestelmä kysyy KPI:hin liittyvän prosessin valmistumisastetta (1-100 %). Jos kysymykseen vastaa kieltävästi, järjestelmä hyppää kyseisen kysymyksen, kyseiseen kysymykseen liittyvien muiden kysymysten sekä prosessia käsittelevien laadullisten kysymysten yli seuraavan aihealueeseen. Kuva seitsemän selventää tätä prosessia. Jos kysymykseen vastaa myöntävästi, joutuu vastaaja arvioimaan kyseistä kohtaa vielä kuudesta eri prosessinlaadun näkökulmasta, jos vain mahdollista. Nämä kuusi laadullista näkökulmaa ovat dokumentointi, integraatioaste, arviointi (tapahtuuko se satunnaisesti vai jatkuvasti), tiimin kokemuksen määrä, kommunikointi ja jäljiteltävyys. Jäljiteltävyys viittaa tiedon täydellisyyteen ja jäljitettävyyteen prosessiketjun eri askelmilla. Jokainen kohta arvostellaan skaalalla 0-100%. (Haponava & Al-Jibouri, 2012). Kuva 7 Prosessin suorituskyky mittausjärjestelmän rakenne (Haponava & Al-Jibouri, 2012) 18

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen liiketoiminta HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 07.01.2015 Tekijä: Mikael Väisänen Ohjaaja: Katrina Lintukangas Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto 1 JULKISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: JOHTAMISTA TUKEVIEN MITTAUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Yhteenveto projektin (TSR 108104) tuloksista, 23.11.2009 Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi)

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot