Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Juha-Pekka Isotupa (Siuntion kunta) Tina Nordman (Siuntion kunta) Päiväys:

2 Tiivistelmä Projektilla haetaan uusi innovatiivinen menettely liikennepalveluiden hankkimiseen. Menettelyllä on tarkoitus haastaa markkinat mukaan asiakaslähtöiseen hankintaan, jossa vaikuttavuudella on iso merkitys hankinnan kaupallisessa mallissa. Malli kehitetään Siuntiossa toteutettavan joukko-, koulukuljetus-, palvelu-, ja henkilöliikenteen palvelujen (myöhemmin liikennepalvelut) pilottihankinnan avulla. Kehitystyössä hyödynnetään eri toimialoilta saatuja kokemuksia. Lopputuotoksena on asiakaslähtöinen ja vaikuttavuutta korostava liikennepalveluiden kilpailuttamiseen soveltuva menettely ja tarvittavat asiakirjat, joita voidaan monistaa valtakunnallisesti laajaan käyttöön. Sisällys 1 Johdanto Projektin tavoitteet, rajaus ja tulokset Projektin toteuttajatahojen välinen yhteistyö Tunnistetut projektiin liittyvät hyvät käytännöt Projektin tehtävät ja niiden aikataulu Tehtävät Aikataulu Resurssit ja organisaatio Työmäärä ja kustannusarvio Laadunvarmistus ja tulosten hyväksyminen Riskien arviointi...13

3 1 Johdanto Julkisen hankintayksikön hankintatapojen ja -osaamisen kehittäminen on avainasemassa toiminnan innovatiivisuuden lisäämiselle ja tuottavuuden parantamiselle. Suomalaisissa kunnissa on tunnistettu tarve uusien toimintatapojen kehittämiselle, jolla tavoitellaan palvelujen vaikuttavuuden lisäämistä, palvelujen käyttäjälähtöisyyttä ja tuottavuutta edistämällä. Tämä tarve on havaittu nyt myös liikennepalveluiden osalta. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja julkisten hankintojen innovatiivisuus nousevat myös keskeisinä tekijöinä esille työ- ja elinkeinoministeriön uudessa kysyntä- ja käyttäjälähtöisessä innovaatiopolitiikassa ja sen toimenpideohjelmassa. Tässäkin projektissa tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen ja palvelusuunnitteluun perustuvien uusien toimintamallien yleistymistä sekä innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämistä, tavoitteena julkisten palveluiden innovaatioiden ja tuottavuuden parantaminen. Siuntion kunta on päättänyt käynnistää kehittämisprojektin liikennepalveluiden hankinnan kehittämiseksi, projekti on samalla osa valtakunnallista Hinku -hanketta (Hinku = hiilineutraalikunta). Hankinnassa ja sen kehittämisessä toteutetaan vuoropuhelut asiakkaiden, alan ammattilaisten, palveluntuottajien ja laajempana myös muiden tilaajien kanssa. 2 Projektin tavoitteet, rajaus ja tulokset Siuntion eri hallintokunnat käyttävät/tarjoavat erilaisia liikennepalveluita päivittäin. Sivistysosasto järjestää lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta noin 500 lapselle ja koulut ja päiväkodit järjestävät mm. retki-, uinti- ja teatterimatkoja. Sivistysosasto järjestää myös kerran viikossa kuntakeskuksen ulkopuolella asuville palveluliikennettä kuntakeskukseen jotta kuntalaiset pääsevät kuntakeskukseen asioimaan esim. kauppaan, apteekkiin tai pankkiin. Sivistysosasto vastaa myös kunnan joukkoliikenteestä. Tekninen osaston vastuualueena on kunnan keskuskeittiö (jakelukeittiö jossa valmistetaan noin 1300 ruoka-annosta päivittäin). Tekninen osasto järjestää ruokakuljetukset kunnan keskuskeittiöiltä kunnan toimipisteisiin sekä ateriakuljetukset keskuskeittiöiltä kotihoidon asiakkaiden koteihin. Perusturvaosasto järjestää eri henkilökuljetuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palveluliikennehankinnan arvo vuosittain on noin euroa vuodessa. Kuntalaisten mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työmatkoihin (enemmistö siuntiolaisista työssäkäyvistä henkilöistä pendelöivät päivittäin kodin ja työpaikan välillä) tai asiointiin kuntakeskuksessa tai naapurikunnissa ovat rajoitetut. Linja-autovuorot ovat vähäiset eivätkä mahdollista kulkemista kunnan sisällä. Noin 70 % perusopetuksen piiriin kuuluvista oppilaista ovat koulukuljetuksen piirissä, mikä tarkoittaa, että he asuvat kuntakeskuksen ulkopuolella. Siuntion nuoret, toisen asteen opiskelijat käyvät koulua naapurikunnissa ja heille kulkeminen oppilaitoksiin ja sieltä kotiin on haasteellista koulupäivistä tulee pitkiä. Vapaa-ajan harrastuksiin kulkeminen ja kaverien tapaaminen ei onnistu ellei huoltajat kuljeta lapsia. Tästä johtuen useimmilla siuntiolaisilla perheillä on 2 3 henkilöautoa. Kilpailuttamalla kaikki kunnan järjestämät liikennepalvelut kunta pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisia sopimuksia jotka mahdollistavat palvelutason nostamisen ja helpottaa kuntalaisten jokapäiväistä liikkumista. Liikennepalvelujen pilottihankinnan tavoitteena ei ole ainoastaan kunnan sisäisten liikennepalveluiden kehittäminen vaan projektin myötä pyritään myös kehittämään joukkoliikennettä yli kuntarajojen. Länsi Uudenmaan logistikon osallistuminen projektiin mahdollistaa koko alueen joukkoliikenteen huomioimisen ja kehittämisen. Kunta solmii liikennöitsijöiden kanssa kokonaisvaltaisia sopimuksia ja pystyy suunnittelemaan liikennepalvelunsa niin, että kaikki osapuolet hyötyvät niistä optimaalisesti, ja samalla työn tuottavuus paranee. Nykyiset Siuntion kunnan ja liikennöitsijöiden väliset sopimukset on laadittu

4 niin, että aamu- ja iltapäiväkuljetusten välissä liikennöitsijöillä on päivittäin noin kolme tuntia vapaata aikaa, mitä he eivät pysty optimaalisesti hyödyntämään. Prosessin aikana kunta tekee yhteistyötä liikennöitsijöiden kanssa siten, että myös heidän ideansa ja tarpeensa tulevat huomioiduksi hankinnan valintakriteereiden valmistelussa. Valintakriteereiden lisäksi tarkoitus on kehittää hankintasopimuksiin kannusteita. Oikein asetetut kannusteet innostavat sopimusten osapuolia saavuttamaan tavoitteet, kehittämään ja parantamaan toimintaa ja sitouttavat osapuolia monipuoliseen yhteistoimintaan. Liikennöitsijät voivat paremmin ennakoida kalustoinvestointinsa tuntiessaan asiakkaiden ja tilaajan tarpeet. Kalustoinvestoinnin yhteydessä liikennöitsijät voivat myös hankkia oikeanlaisen kaluston hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Siuntion kunta on osallistunut KuntaJälki2010 -projektiin, jonka seurauksena määritettiin siuntiolaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki. KuntaJälki2010 -projektiin osallistuneiden 23 kunnan joukossa siuntiolaisilla oli toiseksi suurin ekologinen jalanjälki (7,46 gha). Siuntiolaisen ekologinen jalanjälki on 21 % keskimääräistä suurempi. Siuntion suurta tulosta selittää osin maaseudun harva asutus; työssäkäyvät pendelöivät päivittäin työpaikoille, lapsia ja nuoria tulee kuljettaa harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin. Arjen pyörittämiseksi perheissä on 2-3 ajoneuvoa. Muun muassa tästä johtuen Siuntion kunta on liittynyt valtakunnalliseen Hinku - hankkeeseen (Hinku = hiilineutraalikunta). Mikäli kunta onnistuu tarjoamaan kuntalaisille nykyistä laajempaa palveluliikennettä, kuntalaisten ei tarvitse käyttää henkilöautoja ja hiilijalanjälki pienenee. Projektin tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen hankintamalli liikennepalveluiden asiakaskastarpeiden tyydyttämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Malli kehitetään Siuntion alueella toteuttavan pilottihankinnan avulla seuraavan kehitysprosessin mukaisesti (kuva 1). Asiakastarpeiden kartoittaminen Oivaltaminen Soveltaminen Pilotointi Toimittajamarkkinoiden johtaminen - Info- /työpajatilaisuudet asiakastarpeiden kartoittamista varten - Toimitusketjujen tehostaminen - Tuottavuus- ja vaikuttavuuskehityksen esteet - Tuottavuuden ja vaikuttavuuden vipuvarret - Hankinnan tavoitteet, vertailuperusteet ja sopimuskannusteet - Konkreettiset eväät pilotin toteuttamiselle - Hankintamenettely - Infotilaisuudet - Työpajat - Tarjouspyyntötyökalun käyttö - Markkinapalautteet - Pilotin analysointi - Jatkokehittäminen - Monistaminen - Johtaminen Kuva 1. Paikallinen ja fokusoitu innovatiivinen hankintaprosessi. Mallin pitää kannustaa palveluntuottajia jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Mallissa käytetään vaikuttavuusmittareita, joilla varmistetaan yhteiset asiakaslähtöiset tavoitteet tilaajan ja palvelutuottajien välillä. Pilottihankinnassa pyritään aktivoimaan palveluntuottajia itse kehittämään palvelun laatua ja uusia toimintatapoja, joiden avulla palvelun vaikuttavuus asiakkaalle lisääntyy. Hankintapilotissa kehitetään samalla hankinnan tavoitteellisuutta, joista tärkeimpänä tekijänä hiilijalanjäljen pienentäminen (polttoaineen laatu ja kulutus, ajoreittien optimointi, jne.). Projektin tuloksena saadaan kehitettyä ja testattua konkreettinen malli liikennepalveluiden hankinnan toteuttamiseksi tarvittavine dokumentteineen, mittareineen ja ohjeineen. Samalla projektin tuloksena saadaan liikennepalveluihin pienempi hiilijalanjälki ja tyytyväisemmät liikennepalveluiden käyttäjät.

5 Prosessin aikana luodaan työkirja, joka julkaistaan seminaarissa projektin päätyttyä. 3 Projektin toteuttajatahojen välinen yhteistyö Projekti toteutetaan Siuntion kunnassa ja projekti on osana Länsi Uudenmaan kuntien Hinku - hanketta, missä koordinaattorina toimii Novago Oy. Hinku-foorumin kautta Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen logistikko, Tapio Heinosen (joukkoliikenne) työpanos on saatu projektin käyttöön. Hinku-foorumi seuraa prosessia ja verkoston avulla saadaan jaettu tietoa kaikkiin Länsi Uudenmaan kuntiin. Projektin tilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneidensa Fin Vaikuttavuus Oy ja PTC-Services Oy kanssa. Kyseiset yhteistyökumppanit vastaavat liikennepalveluiden kilpailutukseen liittyvistä asiantuntijapalveluista mukaan lukien myös hankintalakiin liittyvät asiantuntijapalvelut. 4 Tunnistetut projektiin liittyvät hyvät käytännöt Projektissa hyödynnetään niitä asiakirjamalleja ja kokemuksia, joita on syntynyt esimerkiksi Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien kilpailuttaessa joukkoliikennepalveluita. 5 Projektin tehtävät ja niiden aikataulu Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan pilottihankinta, jonka avulla uusi hankintamalli luodaan. Näin päästään heti testaamaan uuden mallin soveltuvuus. Ennen varsinaisen hankintaprosessin käynnistymistä järjestetään kunnan asukkaille info- /työpajatilaisuus asiakastarpeiden kartoittamista varten ja vuoropuhelut (oivallus- ja sovelluspäivät) tilaajien (Siuntio mukana osana Sotefin -ryhmähanketta) ja palvelutuottajien kanssa. Vuoropuheluissa pyritään selvittämään palvelun sisältöön ja toteuttamistapaan liittyviä kehittämisehdotuksia. Samalla vuoropuhelussa selvitetään konkreettisia kehittämistarpeita palveluiden vaikuttavuuden lisäämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäksi palveluntuottajien ja tilaajien kanssa pyritään löytämään innovatiivisuuteen kannustava hankintamalli ja konkreettiset asiakirjamallit. Vuoropuheluiden jälkeen käynnistetään varsinaisen hankintapilotin toteutus. Tämän jälkeen haetaan markkinapalautteet ja analysoidaan tulokset sekä suunnitellaan jatkokehitys, jonka jälkeen johtamisvalmennuksen avulla uusi toimintamalli jalkautetaan käytännöksi ja monistetaan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Projekti muodostuu seuraavista tehtävistä: 1. Projektin johtaminen ja koordinointi 2. Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille asiakastarpeiden kartoittamista varten 3. Oivalluspäivät tilaajille ja palvelutuottajille 4. Sovelluspäivät tilaajille ja palvelutuottajille 5. Hankinnan tavoitteiden, valintakriteerien ja sopimuskannusteiden jatkosuunnittelu aikaisempien kohtien pohjalta sekä hankinnan valintakriteerien ja sopimuskannusteiden simulointityö suhteessa hankinnan tavoitteisiin, arvoon ja toiminnan logiikkaan liittyen sekä lopullisten hankinta-asiakirjojen tuottaminen ja viimeistely. Kunnan ohjeiden päivittäminen tarpeen mukaisesti 6. Kilpailutus, markkinoiden palautteen hankinta ja analysointi 7. Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus sekä monistamisen käynnistäminen

6 5.1 Tehtävät Tehtävä 1. Projektin johtaminen ja koordinointi sekä tiedottaminen Johdetaan ja koordinoidaan projektia kohti tavoitetilaa. Tehtävä sisältää projektin vastuuhenkilön, konsultin ja projektiryhmän (perus-, sivistys- ja teknisentoimen edustajat sekä) työskentelyä. Projektiryhmään valitaan myös 3-5 kuntalaista. Projektin tiedottamisessa ja sen seurannassa käytetään hyväksi moderneja sosiaalisen median viestintävälineitä. Ei riippuvuuksia. Projektipäällikkö, työmääräarvio 15 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 10 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 10 htp - ICT -tukihenkilö, 10 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 45 htp Aikataulu: 8/13-5/14 Alihankintaostot: 2 htp / Matkakustannukset: 100 Johdettu projekti loppuraportilla Tehtävä 2. Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille asiakastarpeiden kartoittamista varten Kunnan asukkaille järjestetään info-/työpajatilaisuus, minkä tavoitteena on kartoittaa kuntalaisten liikkumistarpeet, ja toiveet niiden toteuttamiseksi. Tilaisuudessa esitellään ja keskustellaan tilaajan tahtotilasta muuttaa hankintatapoja enemmän vaikuttavuuden kilpailuttamisen suuntaan. Info-/työpajan vaiheet ovat tilaisuuden suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu liikennepalveluja käyttäviä asukkaita, kolmannen sektorin organisaatioiden edustajia ja projektityöryhmä (max 100 henkilöä). Ei riippuvuuksia Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 2 htp - Työryhmien vetäjät, 2 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 8 htp

7 Aikataulu: 8/13-9/13 Alihankintaostot: 2 htp, Seminaaripaketti (100 henkilöä) Matkakustannukset. 200 Liikennepalveluiden kokonaistarve Tehtävä 3. Oivalluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Potentiaalisille liikennepalveluiden tuottajille järjestetään Oivalluspäivät, joiden tavoitteena on yhdessä oivaltaa muutoksen tarve ja mahdollisuudet. Tilaisuudessa tunnistetaan ja puretaan tuottavuus- ja palvelukehityksen esteitä Oivallustehtaan ja muiden metodien avulla. Tilaisuudessa esitellään ja keskustellaan tilaajien tahtotilasta muuttaa hankintatapoja enemmän vaikuttavuuden kilpailuttamisen suuntaan. Lisäksi kartoitetaan alustavasti liikennepalveluiden vaikuttavuutta kuvaavia mittareita (esim. kustannustehokkuus, asiakaslähtöisyys) ja keskustellaan miten ja milloin vaikuttavuutta kartoitetaan. Päiviltä jokainen osallistuja saa kotiläksyksi jatkaa vaikuttavuusmittareiden etsimistä. Päivien vaiheet ovat tilaisuuksien suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu projektiryhmä ja liikennepalveluiden tuottajia sekä asukkaiden ja kunnan edustajia (yhteensä henkilöä). Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija 1 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 7 htp Aikataulu: 9/13 Alihankintaostot: 6 htp, Seminaaripaketti (30 henkilöä) Matkakustannukset: 200 Joukkoliikennepalveluiden yhteinen päämäärä ja alustavat ideat/mittarit liikennepalveluiden vaikuttavuudelle Tehtävä 4. Sovelluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Tilaisuuden osallistujat ovat samat kuin oivalluspäiville. Päivien tavoitteena on löytää sopivat valintakriteerit liikennepalveluiden vaikuttavuuden ja hiilijalanjäljen mittaamiselle ja kilpailuttamiselle. Löydettyjen aidosti tarkoitusta kuvaavien

8 mittareiden käytettävyyttä ja mittaamistapaa analysoidaan yhdessä, ja lisäksi luodaan hankinnalle sopivat kannustemallit. Päivien vaiheet ovat tilaisuuksien suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu projektiryhmä ja liikennepalveluiden tuottajia sekä asukkaiden ja kunnan edustajia (yhteensä henkilöä). Oivalluspäivät Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija 1 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä: 7 htp Aikataulu: 10/13 Alihankintaostot: 6 htp, Seminaaripaketti (30 henkilöä) Matkakustannukset: 200 Vaikuttavuus- ja hiilijalanjäljen mittarit/valintakriteerit liikennepalveluiden kilpailuttamiselle sekä alustava kaupallinen malli Tehtävä 5. Hankinta-asiakirjojen tekeminen, simulointi ja viimeistely sekä ohjeiden päivitykset Tässä vaiheessa kehitetään ja päivitetään asiakirjat sekä ohjeet ja lopulliseen asiakirjaan tarvittavat mekanismit, jotka simuloidaan perusteellisesti. Siuntion kunta asiantuntijoineen laatii varsinaiset asiakirjat, sopimuksen ja sen liitteitä yhteistyössä projektin asiantuntijapalvelujen kanssa joka myös kehittää ja simuloi mekanismeja. Sovelluspäivät Projektipäällikkö, työmääräarvio 14 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 12 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 6 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 4 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 36 htp Aikataulu: 11/13-2/14 Alihankintaostot: 6 htp, Matkakustannukset: 100

9 Hankintamenettelyn kuvaus Hankinta-asiakirjat kilpailuttamiseen Kunnan päivitetyt ohjeet Tehtävä 6. Kilpailutus, markkinoiden palautteen hankinta ja analysointi Kilpailutetaan pilottihankinta, kerätään markkinapalaute innovatiivisesta kilpailutusprosessista ja analysoidaan se sekä tehdään alustavat johtopäätökset. Edelliset vaiheet Projektipäällikkö, työmääräarvio 3 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 3 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 3 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija 3 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 12 htp Aikataulu: 1/14-4/14 Alihankintaostot: 8 htp, Matkakustannukset: 100 Alustava analyysi ja johtopäätökset kehitetyn mallin toimivuudesta ja kehitystarpeista Tehtävä 7. Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus sekä monistamisen käynnistäminen Tilaisuuden osallistujat ovat samat kuin Oivallus- ja Sovelluspäiville. Analysoidaan kokemukset pilotista, arvioidaan kehitystarpeet ja keskitytään tulosten monistamiseen toimittajamarkkinoiden johtamisen näkökulmasta. Kytketään uudet innovatiiviset ja kumppanuuteen perustuvat toimintamallit organisaation käytännön johtamismalliksi sekä laaditaan suunnitelma tulosten monistamiseksi valtakunnalliseen käyttöön. Valmennuksen vaiheet ovat koulutustilaisuuksien suunnittelu ja valmistelu, koulutuksen toteutus, käytännön harjoitustyöt ja niiden ohjaaminen. Pilottihankinnan kilpailuttaminen ja tehdyt analyysit. Projektipäällikkö, työmääräarvio 6 htp - Kehittämispäällikkö ja työmääräarvio, 4 htp

10 - Länsi-Uudenmaan logistikko, 3 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 3 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 16 htp Aikataulu: 4/14-5/14 Alihankintaostot: 4 htp, Seminaaripaketti (30 henkilöä) Matkakustannukset: 100 Hankinta- ja johtamismallit laajempaan käyttöön Tehtävä 8. Aineiston koonti työkirjaan ja työkirjan julkistaminen seminaarissa. Prosessin aikana kaikki projektiin liittyvä aineisto kootaan työkirjaan. Työkirja muodostuu prosessin kuvauksesta ja eri vaiheiden arvioinnista. Työkirjaa on tarkoitus hyödyntää myös laajemmin muiden kuntien vastaavanlaisten kilpailutusten toteuttamisissa. Työkirjan sisällysluettelo tulee sisältämään mm. seuraavia aihioita; 1. Soveltamisala 2. Kunnan velvoitteet 3. Liikennöitsijää koskevat velvoitteet 4. Palvelun tavoitteet ja sisältö 5. Palvelun laatuvaatimukset 6. Laadun hallinta ja valvonta 7. Ohjeet ja määräykset 8. Palvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö yms. Seminaarissa esitellään työkirjaa ja hankintaprosessin eri vaiheet. Julkistamisseminaarin vaiheet ovat tilaisuuden suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu edustajia mm.; - Hinku-verkostosta - Kuntaliitto - Liikenne- ja ympäristöministeriö - Länsi Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä Ei riippuvuuksia Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 2 htp - Työryhmien vetäjät, 2 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 8 htp Aikataulu: 5/14 Alihankintaostot: 2 htp, Taitto Seminaaripaketti (100 henkilöä) Matkakustannukset: 200 Liikennepalveluiden kokonaistarve ja ohjekirja

11 6 Aikataulu Taulukko 1. Projektin aikataulu. v TEHTÄVÄT Projektin johtaminen ja koordinointi Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille Oivalluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Sovelluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Hankinta-asiakirjat, mekanismien simulointi ja asiakirjojen viimeistely sekä ohjeiden päivitykset Kilpailutus, markkinapalautteet ja analysointi Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus Aineiston koonti työkirjaan ja työkirjan julkistaminen seminaarissa. 7 Resurssit ja organisaatio Projektipäällikkö: - Sivistystoimen johtaja Projektiryhmän jäsenet: - Kehittämispäällikkö - Länsi-Uudenmaan logistikko - Edustajat kunnan eri toimialueelta - Asiakkaiden edustajat - Hinku -hankkeen edustajat Alihankkijat: - Fin Vaikuttavuus Oy: Juha-Matti Puhakka Ilpo Virtanen - PTC- Services Oy: Saila Eskola - Jäljen jättiläinen (työkirjan taitto) Jaakko Mylly - Seminaaripaketit: Seminaaripaketit muodostuvat kokoustilojen vuokrista ja lounas- ja kahvitarjoilukustannuksista (arvio yhteensä 290 henkilöä)

12 8 Työmäärä ja kustannusarvio Työmäärät (htp): Projektin työmäärät tehtävittäin v (htp) v (htp) Yhteensä (htp) Projektin johtaminen ja koordinointi Projektin info-/työpajatilaisuus 8 8 Oivalluspäivät 7 7 Sovelluspäivät 7 7 Hankinta-asiakirjat, mekanismien simulointi ja asiakirjojen viimeistely sekä ohjeiden päivitykset Kilpailutus, markkinapalautteet ja analysointi Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus Aineiston koonti työkirjaan ja työkirjan julkistaminen 8 8 seminaarissa Yhteensä Kustannusarvio (1000 ) Henkilösivukustannuskerroin: 50,0 % Yhteensä Vuosi Vuosi Yleiskustannuskerroin: 20,0 % Rahapalkat teholliselta työajalta Henkilösivukustannukset (50% rahapalkasta) Yleiskustannukset (30% rahapalkka+sivuk) Matkakustannukset Aineet ja tarvikkeet Laiteostot Laitepoistot / -vuokrat Ostetut palvelut kotimaisilta pk-yrityksiltä * Ostetut palvelut kotimaisilta tutkimuslaitoksilta Ostetut palvelut konsernin sisältä / intressiyhtiöiltä Ostetut palvelut muilta yrityksiltä / yhteisöiltä Kustannukset yhteensä Avustus 50 % Laina 0 % * Fin Vaikuttavuus Oy * PTC-Services Oy * Jäljen jättiläinen * Seminaaripaketit Laadunvarmistus ja tulosten hyväksyminen Projektin tilanneraportit: Asiantuntijoiden käyttö: Projektiryhmän kokoukset Oivallus- ja sovelluspäivien osallistujat

13 Tulosten hyväksyminen: Sivistyslautakunta 10 Riskien arviointi Projektin riskeiksi arvioidaan: Riski 1 Vaikuttavuusmittarit Käyttökelpoisia vaikuttavuusmittareita ei löydy liikennepalveluiden hankintaan Vakavuus: Kriittinen Todennäköisyys (%): 30 % Varautuminen: Käytetään prosessissa laajaa ja asiantuntevaa ammattiväkeä Vaikutus: Hankinta ei saavuta sille asetettuja tavoitteita Riski 2 Kaupallinen malli Käyttökelpoista kaupallista mallia ei löydy liikennepalveluiden hankintaan Vakavuus: Kriittinen Todennäköisyys (%): 20 % Varautuminen: Mallien kehittäminen ja analysointi yhteistyössä palvelutoimittajien kanssa Vaikutus: Hankinta ei saavuta sille asetettuja tavoitteita Riski 3 Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki ei pienene Vakavuus: Kriittinen Todennäköisyys (%): 10 % Varautuminen: Hiilijalanjäljen huomioiminen kilpailutuksen asiakirjoissa ja vertailussa Vaikutus: Hiilijalanjälki ei pienene Riski 4 Asiakastyytyväisyys Kunnan asukkaiden tyytyväisyys liikennepalveluihin ei lisäänny Vakavuus: Kohtalainen Todennäköisyys (%): 30 % Varautuminen: Asukkaiden osallistuttaminen prosessiin Vaikutus: Asukastyytymättömyys

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 28.11.2012 Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät julkisen alan uudistumiskykyä. Tähän päästään vahvistamalla

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat osana maaseudun uusien liikkumispalveluiden kehittämistä

Innovatiiviset hankinnat osana maaseudun uusien liikkumispalveluiden kehittämistä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Innovatiiviset hankinnat osana maaseudun uusien liikkumispalveluiden kehittämistä Roadmap työpaja, Aki Aapaoja, VTT Lappeenranta, 2.12.2016 Rovaniemi, 7.12.2016 Kokkola,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 3 - tuottavuushanke Lauri Merikallio Jukka Yliherva Sisältö Hankinnat, yhteistyö ja tuottavuus TUKEFIN JALKAUTUSMALLI Esimerkkejä TUKEFIN

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Työryhmä 2: Merialueen valvonta

Työryhmä 2: Merialueen valvonta Työryhmä 2: Merialueen valvonta EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Ovatko valitut painopisteet valittu oikein? Havaittuja puutteita, kommentteja? Tämä toimii orientoivana keskusteluna ja siihen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi?

Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi? Markkinoiden luominen ja huoltaminen - ALIS Kuntien tulevaisuusfoorumi VII / Kuntaliitto 6.5.2014 Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi? Pasi-Heikki Rannisto,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma SOTE III hankkeen projektisuunnitelma Marjo Lindgren 25.8.2015 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Suunnitelman rakenne I. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus II. Sote III hankkeen keskeiset

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 22.5.2015 Teemu Surakka / Aalto-yliopisto, VN ryhmä OPUS -hankekokonaisuus OPUS tutkimushanke 1. Minkälainen on kuntien teknisen toimen palveluiden

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Tilaajien yhteiset tavoitteet ja kehittämisen tiekartta 16.1.2014

Tilaajien yhteiset tavoitteet ja kehittämisen tiekartta 16.1.2014 Tilaajien yhteiset tavoitteet ja kehittämisen tiekartta 16.1.2014 Tilaajien tavoitteet Ryhmätyön tulokset Tilaajien yhteinen tahto muutettavista asioista Riskien jaon periaatteet Tilaajien/tilaajan-tuottajan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot