Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Juha-Pekka Isotupa (Siuntion kunta) Tina Nordman (Siuntion kunta) Päiväys:

2 Tiivistelmä Projektilla haetaan uusi innovatiivinen menettely liikennepalveluiden hankkimiseen. Menettelyllä on tarkoitus haastaa markkinat mukaan asiakaslähtöiseen hankintaan, jossa vaikuttavuudella on iso merkitys hankinnan kaupallisessa mallissa. Malli kehitetään Siuntiossa toteutettavan joukko-, koulukuljetus-, palvelu-, ja henkilöliikenteen palvelujen (myöhemmin liikennepalvelut) pilottihankinnan avulla. Kehitystyössä hyödynnetään eri toimialoilta saatuja kokemuksia. Lopputuotoksena on asiakaslähtöinen ja vaikuttavuutta korostava liikennepalveluiden kilpailuttamiseen soveltuva menettely ja tarvittavat asiakirjat, joita voidaan monistaa valtakunnallisesti laajaan käyttöön. Sisällys 1 Johdanto Projektin tavoitteet, rajaus ja tulokset Projektin toteuttajatahojen välinen yhteistyö Tunnistetut projektiin liittyvät hyvät käytännöt Projektin tehtävät ja niiden aikataulu Tehtävät Aikataulu Resurssit ja organisaatio Työmäärä ja kustannusarvio Laadunvarmistus ja tulosten hyväksyminen Riskien arviointi...13

3 1 Johdanto Julkisen hankintayksikön hankintatapojen ja -osaamisen kehittäminen on avainasemassa toiminnan innovatiivisuuden lisäämiselle ja tuottavuuden parantamiselle. Suomalaisissa kunnissa on tunnistettu tarve uusien toimintatapojen kehittämiselle, jolla tavoitellaan palvelujen vaikuttavuuden lisäämistä, palvelujen käyttäjälähtöisyyttä ja tuottavuutta edistämällä. Tämä tarve on havaittu nyt myös liikennepalveluiden osalta. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja julkisten hankintojen innovatiivisuus nousevat myös keskeisinä tekijöinä esille työ- ja elinkeinoministeriön uudessa kysyntä- ja käyttäjälähtöisessä innovaatiopolitiikassa ja sen toimenpideohjelmassa. Tässäkin projektissa tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen ja palvelusuunnitteluun perustuvien uusien toimintamallien yleistymistä sekä innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämistä, tavoitteena julkisten palveluiden innovaatioiden ja tuottavuuden parantaminen. Siuntion kunta on päättänyt käynnistää kehittämisprojektin liikennepalveluiden hankinnan kehittämiseksi, projekti on samalla osa valtakunnallista Hinku -hanketta (Hinku = hiilineutraalikunta). Hankinnassa ja sen kehittämisessä toteutetaan vuoropuhelut asiakkaiden, alan ammattilaisten, palveluntuottajien ja laajempana myös muiden tilaajien kanssa. 2 Projektin tavoitteet, rajaus ja tulokset Siuntion eri hallintokunnat käyttävät/tarjoavat erilaisia liikennepalveluita päivittäin. Sivistysosasto järjestää lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta noin 500 lapselle ja koulut ja päiväkodit järjestävät mm. retki-, uinti- ja teatterimatkoja. Sivistysosasto järjestää myös kerran viikossa kuntakeskuksen ulkopuolella asuville palveluliikennettä kuntakeskukseen jotta kuntalaiset pääsevät kuntakeskukseen asioimaan esim. kauppaan, apteekkiin tai pankkiin. Sivistysosasto vastaa myös kunnan joukkoliikenteestä. Tekninen osaston vastuualueena on kunnan keskuskeittiö (jakelukeittiö jossa valmistetaan noin 1300 ruoka-annosta päivittäin). Tekninen osasto järjestää ruokakuljetukset kunnan keskuskeittiöiltä kunnan toimipisteisiin sekä ateriakuljetukset keskuskeittiöiltä kotihoidon asiakkaiden koteihin. Perusturvaosasto järjestää eri henkilökuljetuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palveluliikennehankinnan arvo vuosittain on noin euroa vuodessa. Kuntalaisten mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työmatkoihin (enemmistö siuntiolaisista työssäkäyvistä henkilöistä pendelöivät päivittäin kodin ja työpaikan välillä) tai asiointiin kuntakeskuksessa tai naapurikunnissa ovat rajoitetut. Linja-autovuorot ovat vähäiset eivätkä mahdollista kulkemista kunnan sisällä. Noin 70 % perusopetuksen piiriin kuuluvista oppilaista ovat koulukuljetuksen piirissä, mikä tarkoittaa, että he asuvat kuntakeskuksen ulkopuolella. Siuntion nuoret, toisen asteen opiskelijat käyvät koulua naapurikunnissa ja heille kulkeminen oppilaitoksiin ja sieltä kotiin on haasteellista koulupäivistä tulee pitkiä. Vapaa-ajan harrastuksiin kulkeminen ja kaverien tapaaminen ei onnistu ellei huoltajat kuljeta lapsia. Tästä johtuen useimmilla siuntiolaisilla perheillä on 2 3 henkilöautoa. Kilpailuttamalla kaikki kunnan järjestämät liikennepalvelut kunta pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisia sopimuksia jotka mahdollistavat palvelutason nostamisen ja helpottaa kuntalaisten jokapäiväistä liikkumista. Liikennepalvelujen pilottihankinnan tavoitteena ei ole ainoastaan kunnan sisäisten liikennepalveluiden kehittäminen vaan projektin myötä pyritään myös kehittämään joukkoliikennettä yli kuntarajojen. Länsi Uudenmaan logistikon osallistuminen projektiin mahdollistaa koko alueen joukkoliikenteen huomioimisen ja kehittämisen. Kunta solmii liikennöitsijöiden kanssa kokonaisvaltaisia sopimuksia ja pystyy suunnittelemaan liikennepalvelunsa niin, että kaikki osapuolet hyötyvät niistä optimaalisesti, ja samalla työn tuottavuus paranee. Nykyiset Siuntion kunnan ja liikennöitsijöiden väliset sopimukset on laadittu

4 niin, että aamu- ja iltapäiväkuljetusten välissä liikennöitsijöillä on päivittäin noin kolme tuntia vapaata aikaa, mitä he eivät pysty optimaalisesti hyödyntämään. Prosessin aikana kunta tekee yhteistyötä liikennöitsijöiden kanssa siten, että myös heidän ideansa ja tarpeensa tulevat huomioiduksi hankinnan valintakriteereiden valmistelussa. Valintakriteereiden lisäksi tarkoitus on kehittää hankintasopimuksiin kannusteita. Oikein asetetut kannusteet innostavat sopimusten osapuolia saavuttamaan tavoitteet, kehittämään ja parantamaan toimintaa ja sitouttavat osapuolia monipuoliseen yhteistoimintaan. Liikennöitsijät voivat paremmin ennakoida kalustoinvestointinsa tuntiessaan asiakkaiden ja tilaajan tarpeet. Kalustoinvestoinnin yhteydessä liikennöitsijät voivat myös hankkia oikeanlaisen kaluston hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Siuntion kunta on osallistunut KuntaJälki2010 -projektiin, jonka seurauksena määritettiin siuntiolaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki. KuntaJälki2010 -projektiin osallistuneiden 23 kunnan joukossa siuntiolaisilla oli toiseksi suurin ekologinen jalanjälki (7,46 gha). Siuntiolaisen ekologinen jalanjälki on 21 % keskimääräistä suurempi. Siuntion suurta tulosta selittää osin maaseudun harva asutus; työssäkäyvät pendelöivät päivittäin työpaikoille, lapsia ja nuoria tulee kuljettaa harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin. Arjen pyörittämiseksi perheissä on 2-3 ajoneuvoa. Muun muassa tästä johtuen Siuntion kunta on liittynyt valtakunnalliseen Hinku - hankkeeseen (Hinku = hiilineutraalikunta). Mikäli kunta onnistuu tarjoamaan kuntalaisille nykyistä laajempaa palveluliikennettä, kuntalaisten ei tarvitse käyttää henkilöautoja ja hiilijalanjälki pienenee. Projektin tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen hankintamalli liikennepalveluiden asiakaskastarpeiden tyydyttämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Malli kehitetään Siuntion alueella toteuttavan pilottihankinnan avulla seuraavan kehitysprosessin mukaisesti (kuva 1). Asiakastarpeiden kartoittaminen Oivaltaminen Soveltaminen Pilotointi Toimittajamarkkinoiden johtaminen - Info- /työpajatilaisuudet asiakastarpeiden kartoittamista varten - Toimitusketjujen tehostaminen - Tuottavuus- ja vaikuttavuuskehityksen esteet - Tuottavuuden ja vaikuttavuuden vipuvarret - Hankinnan tavoitteet, vertailuperusteet ja sopimuskannusteet - Konkreettiset eväät pilotin toteuttamiselle - Hankintamenettely - Infotilaisuudet - Työpajat - Tarjouspyyntötyökalun käyttö - Markkinapalautteet - Pilotin analysointi - Jatkokehittäminen - Monistaminen - Johtaminen Kuva 1. Paikallinen ja fokusoitu innovatiivinen hankintaprosessi. Mallin pitää kannustaa palveluntuottajia jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Mallissa käytetään vaikuttavuusmittareita, joilla varmistetaan yhteiset asiakaslähtöiset tavoitteet tilaajan ja palvelutuottajien välillä. Pilottihankinnassa pyritään aktivoimaan palveluntuottajia itse kehittämään palvelun laatua ja uusia toimintatapoja, joiden avulla palvelun vaikuttavuus asiakkaalle lisääntyy. Hankintapilotissa kehitetään samalla hankinnan tavoitteellisuutta, joista tärkeimpänä tekijänä hiilijalanjäljen pienentäminen (polttoaineen laatu ja kulutus, ajoreittien optimointi, jne.). Projektin tuloksena saadaan kehitettyä ja testattua konkreettinen malli liikennepalveluiden hankinnan toteuttamiseksi tarvittavine dokumentteineen, mittareineen ja ohjeineen. Samalla projektin tuloksena saadaan liikennepalveluihin pienempi hiilijalanjälki ja tyytyväisemmät liikennepalveluiden käyttäjät.

5 Prosessin aikana luodaan työkirja, joka julkaistaan seminaarissa projektin päätyttyä. 3 Projektin toteuttajatahojen välinen yhteistyö Projekti toteutetaan Siuntion kunnassa ja projekti on osana Länsi Uudenmaan kuntien Hinku - hanketta, missä koordinaattorina toimii Novago Oy. Hinku-foorumin kautta Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen logistikko, Tapio Heinosen (joukkoliikenne) työpanos on saatu projektin käyttöön. Hinku-foorumi seuraa prosessia ja verkoston avulla saadaan jaettu tietoa kaikkiin Länsi Uudenmaan kuntiin. Projektin tilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneidensa Fin Vaikuttavuus Oy ja PTC-Services Oy kanssa. Kyseiset yhteistyökumppanit vastaavat liikennepalveluiden kilpailutukseen liittyvistä asiantuntijapalveluista mukaan lukien myös hankintalakiin liittyvät asiantuntijapalvelut. 4 Tunnistetut projektiin liittyvät hyvät käytännöt Projektissa hyödynnetään niitä asiakirjamalleja ja kokemuksia, joita on syntynyt esimerkiksi Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien kilpailuttaessa joukkoliikennepalveluita. 5 Projektin tehtävät ja niiden aikataulu Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan pilottihankinta, jonka avulla uusi hankintamalli luodaan. Näin päästään heti testaamaan uuden mallin soveltuvuus. Ennen varsinaisen hankintaprosessin käynnistymistä järjestetään kunnan asukkaille info- /työpajatilaisuus asiakastarpeiden kartoittamista varten ja vuoropuhelut (oivallus- ja sovelluspäivät) tilaajien (Siuntio mukana osana Sotefin -ryhmähanketta) ja palvelutuottajien kanssa. Vuoropuheluissa pyritään selvittämään palvelun sisältöön ja toteuttamistapaan liittyviä kehittämisehdotuksia. Samalla vuoropuhelussa selvitetään konkreettisia kehittämistarpeita palveluiden vaikuttavuuden lisäämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäksi palveluntuottajien ja tilaajien kanssa pyritään löytämään innovatiivisuuteen kannustava hankintamalli ja konkreettiset asiakirjamallit. Vuoropuheluiden jälkeen käynnistetään varsinaisen hankintapilotin toteutus. Tämän jälkeen haetaan markkinapalautteet ja analysoidaan tulokset sekä suunnitellaan jatkokehitys, jonka jälkeen johtamisvalmennuksen avulla uusi toimintamalli jalkautetaan käytännöksi ja monistetaan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Projekti muodostuu seuraavista tehtävistä: 1. Projektin johtaminen ja koordinointi 2. Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille asiakastarpeiden kartoittamista varten 3. Oivalluspäivät tilaajille ja palvelutuottajille 4. Sovelluspäivät tilaajille ja palvelutuottajille 5. Hankinnan tavoitteiden, valintakriteerien ja sopimuskannusteiden jatkosuunnittelu aikaisempien kohtien pohjalta sekä hankinnan valintakriteerien ja sopimuskannusteiden simulointityö suhteessa hankinnan tavoitteisiin, arvoon ja toiminnan logiikkaan liittyen sekä lopullisten hankinta-asiakirjojen tuottaminen ja viimeistely. Kunnan ohjeiden päivittäminen tarpeen mukaisesti 6. Kilpailutus, markkinoiden palautteen hankinta ja analysointi 7. Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus sekä monistamisen käynnistäminen

6 5.1 Tehtävät Tehtävä 1. Projektin johtaminen ja koordinointi sekä tiedottaminen Johdetaan ja koordinoidaan projektia kohti tavoitetilaa. Tehtävä sisältää projektin vastuuhenkilön, konsultin ja projektiryhmän (perus-, sivistys- ja teknisentoimen edustajat sekä) työskentelyä. Projektiryhmään valitaan myös 3-5 kuntalaista. Projektin tiedottamisessa ja sen seurannassa käytetään hyväksi moderneja sosiaalisen median viestintävälineitä. Ei riippuvuuksia. Projektipäällikkö, työmääräarvio 15 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 10 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 10 htp - ICT -tukihenkilö, 10 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 45 htp Aikataulu: 8/13-5/14 Alihankintaostot: 2 htp / Matkakustannukset: 100 Johdettu projekti loppuraportilla Tehtävä 2. Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille asiakastarpeiden kartoittamista varten Kunnan asukkaille järjestetään info-/työpajatilaisuus, minkä tavoitteena on kartoittaa kuntalaisten liikkumistarpeet, ja toiveet niiden toteuttamiseksi. Tilaisuudessa esitellään ja keskustellaan tilaajan tahtotilasta muuttaa hankintatapoja enemmän vaikuttavuuden kilpailuttamisen suuntaan. Info-/työpajan vaiheet ovat tilaisuuden suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu liikennepalveluja käyttäviä asukkaita, kolmannen sektorin organisaatioiden edustajia ja projektityöryhmä (max 100 henkilöä). Ei riippuvuuksia Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 2 htp - Työryhmien vetäjät, 2 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 8 htp

7 Aikataulu: 8/13-9/13 Alihankintaostot: 2 htp, Seminaaripaketti (100 henkilöä) Matkakustannukset. 200 Liikennepalveluiden kokonaistarve Tehtävä 3. Oivalluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Potentiaalisille liikennepalveluiden tuottajille järjestetään Oivalluspäivät, joiden tavoitteena on yhdessä oivaltaa muutoksen tarve ja mahdollisuudet. Tilaisuudessa tunnistetaan ja puretaan tuottavuus- ja palvelukehityksen esteitä Oivallustehtaan ja muiden metodien avulla. Tilaisuudessa esitellään ja keskustellaan tilaajien tahtotilasta muuttaa hankintatapoja enemmän vaikuttavuuden kilpailuttamisen suuntaan. Lisäksi kartoitetaan alustavasti liikennepalveluiden vaikuttavuutta kuvaavia mittareita (esim. kustannustehokkuus, asiakaslähtöisyys) ja keskustellaan miten ja milloin vaikuttavuutta kartoitetaan. Päiviltä jokainen osallistuja saa kotiläksyksi jatkaa vaikuttavuusmittareiden etsimistä. Päivien vaiheet ovat tilaisuuksien suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu projektiryhmä ja liikennepalveluiden tuottajia sekä asukkaiden ja kunnan edustajia (yhteensä henkilöä). Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija 1 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 7 htp Aikataulu: 9/13 Alihankintaostot: 6 htp, Seminaaripaketti (30 henkilöä) Matkakustannukset: 200 Joukkoliikennepalveluiden yhteinen päämäärä ja alustavat ideat/mittarit liikennepalveluiden vaikuttavuudelle Tehtävä 4. Sovelluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Tilaisuuden osallistujat ovat samat kuin oivalluspäiville. Päivien tavoitteena on löytää sopivat valintakriteerit liikennepalveluiden vaikuttavuuden ja hiilijalanjäljen mittaamiselle ja kilpailuttamiselle. Löydettyjen aidosti tarkoitusta kuvaavien

8 mittareiden käytettävyyttä ja mittaamistapaa analysoidaan yhdessä, ja lisäksi luodaan hankinnalle sopivat kannustemallit. Päivien vaiheet ovat tilaisuuksien suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu projektiryhmä ja liikennepalveluiden tuottajia sekä asukkaiden ja kunnan edustajia (yhteensä henkilöä). Oivalluspäivät Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija 1 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä: 7 htp Aikataulu: 10/13 Alihankintaostot: 6 htp, Seminaaripaketti (30 henkilöä) Matkakustannukset: 200 Vaikuttavuus- ja hiilijalanjäljen mittarit/valintakriteerit liikennepalveluiden kilpailuttamiselle sekä alustava kaupallinen malli Tehtävä 5. Hankinta-asiakirjojen tekeminen, simulointi ja viimeistely sekä ohjeiden päivitykset Tässä vaiheessa kehitetään ja päivitetään asiakirjat sekä ohjeet ja lopulliseen asiakirjaan tarvittavat mekanismit, jotka simuloidaan perusteellisesti. Siuntion kunta asiantuntijoineen laatii varsinaiset asiakirjat, sopimuksen ja sen liitteitä yhteistyössä projektin asiantuntijapalvelujen kanssa joka myös kehittää ja simuloi mekanismeja. Sovelluspäivät Projektipäällikkö, työmääräarvio 14 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 12 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 6 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 4 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 36 htp Aikataulu: 11/13-2/14 Alihankintaostot: 6 htp, Matkakustannukset: 100

9 Hankintamenettelyn kuvaus Hankinta-asiakirjat kilpailuttamiseen Kunnan päivitetyt ohjeet Tehtävä 6. Kilpailutus, markkinoiden palautteen hankinta ja analysointi Kilpailutetaan pilottihankinta, kerätään markkinapalaute innovatiivisesta kilpailutusprosessista ja analysoidaan se sekä tehdään alustavat johtopäätökset. Edelliset vaiheet Projektipäällikkö, työmääräarvio 3 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 3 htp - Länsi-Uudenmaan logistikko, 3 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija 3 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 12 htp Aikataulu: 1/14-4/14 Alihankintaostot: 8 htp, Matkakustannukset: 100 Alustava analyysi ja johtopäätökset kehitetyn mallin toimivuudesta ja kehitystarpeista Tehtävä 7. Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus sekä monistamisen käynnistäminen Tilaisuuden osallistujat ovat samat kuin Oivallus- ja Sovelluspäiville. Analysoidaan kokemukset pilotista, arvioidaan kehitystarpeet ja keskitytään tulosten monistamiseen toimittajamarkkinoiden johtamisen näkökulmasta. Kytketään uudet innovatiiviset ja kumppanuuteen perustuvat toimintamallit organisaation käytännön johtamismalliksi sekä laaditaan suunnitelma tulosten monistamiseksi valtakunnalliseen käyttöön. Valmennuksen vaiheet ovat koulutustilaisuuksien suunnittelu ja valmistelu, koulutuksen toteutus, käytännön harjoitustyöt ja niiden ohjaaminen. Pilottihankinnan kilpailuttaminen ja tehdyt analyysit. Projektipäällikkö, työmääräarvio 6 htp - Kehittämispäällikkö ja työmääräarvio, 4 htp

10 - Länsi-Uudenmaan logistikko, 3 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 3 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 16 htp Aikataulu: 4/14-5/14 Alihankintaostot: 4 htp, Seminaaripaketti (30 henkilöä) Matkakustannukset: 100 Hankinta- ja johtamismallit laajempaan käyttöön Tehtävä 8. Aineiston koonti työkirjaan ja työkirjan julkistaminen seminaarissa. Prosessin aikana kaikki projektiin liittyvä aineisto kootaan työkirjaan. Työkirja muodostuu prosessin kuvauksesta ja eri vaiheiden arvioinnista. Työkirjaa on tarkoitus hyödyntää myös laajemmin muiden kuntien vastaavanlaisten kilpailutusten toteuttamisissa. Työkirjan sisällysluettelo tulee sisältämään mm. seuraavia aihioita; 1. Soveltamisala 2. Kunnan velvoitteet 3. Liikennöitsijää koskevat velvoitteet 4. Palvelun tavoitteet ja sisältö 5. Palvelun laatuvaatimukset 6. Laadun hallinta ja valvonta 7. Ohjeet ja määräykset 8. Palvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö yms. Seminaarissa esitellään työkirjaa ja hankintaprosessin eri vaiheet. Julkistamisseminaarin vaiheet ovat tilaisuuden suunnittelu, valmistelu ja tilaisuuden toteutus ja yhteenveto. Päiville osallistuu edustajia mm.; - Hinku-verkostosta - Kuntaliitto - Liikenne- ja ympäristöministeriö - Länsi Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä Ei riippuvuuksia Projektipäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Kehittämispäällikkö, työmääräarvio 2 htp - Sihteeripalvelut/hallinnon suunnittelija, 2 htp - Työryhmien vetäjät, 2 htp Tehtävään käytetty työmäärä yhteensä 8 htp Aikataulu: 5/14 Alihankintaostot: 2 htp, Taitto Seminaaripaketti (100 henkilöä) Matkakustannukset: 200 Liikennepalveluiden kokonaistarve ja ohjekirja

11 6 Aikataulu Taulukko 1. Projektin aikataulu. v TEHTÄVÄT Projektin johtaminen ja koordinointi Projektin info-/työpajatilaisuus kunnan asukkaille Oivalluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Sovelluspäivät tilaajille ja palveluntuottajille Hankinta-asiakirjat, mekanismien simulointi ja asiakirjojen viimeistely sekä ohjeiden päivitykset Kilpailutus, markkinapalautteet ja analysointi Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus Aineiston koonti työkirjaan ja työkirjan julkistaminen seminaarissa. 7 Resurssit ja organisaatio Projektipäällikkö: - Sivistystoimen johtaja Projektiryhmän jäsenet: - Kehittämispäällikkö - Länsi-Uudenmaan logistikko - Edustajat kunnan eri toimialueelta - Asiakkaiden edustajat - Hinku -hankkeen edustajat Alihankkijat: - Fin Vaikuttavuus Oy: Juha-Matti Puhakka Ilpo Virtanen - PTC- Services Oy: Saila Eskola - Jäljen jättiläinen (työkirjan taitto) Jaakko Mylly - Seminaaripaketit: Seminaaripaketit muodostuvat kokoustilojen vuokrista ja lounas- ja kahvitarjoilukustannuksista (arvio yhteensä 290 henkilöä)

12 8 Työmäärä ja kustannusarvio Työmäärät (htp): Projektin työmäärät tehtävittäin v (htp) v (htp) Yhteensä (htp) Projektin johtaminen ja koordinointi Projektin info-/työpajatilaisuus 8 8 Oivalluspäivät 7 7 Sovelluspäivät 7 7 Hankinta-asiakirjat, mekanismien simulointi ja asiakirjojen viimeistely sekä ohjeiden päivitykset Kilpailutus, markkinapalautteet ja analysointi Jatkokehitys- ja johtamisvalmennus Aineiston koonti työkirjaan ja työkirjan julkistaminen 8 8 seminaarissa Yhteensä Kustannusarvio (1000 ) Henkilösivukustannuskerroin: 50,0 % Yhteensä Vuosi Vuosi Yleiskustannuskerroin: 20,0 % Rahapalkat teholliselta työajalta Henkilösivukustannukset (50% rahapalkasta) Yleiskustannukset (30% rahapalkka+sivuk) Matkakustannukset Aineet ja tarvikkeet Laiteostot Laitepoistot / -vuokrat Ostetut palvelut kotimaisilta pk-yrityksiltä * Ostetut palvelut kotimaisilta tutkimuslaitoksilta Ostetut palvelut konsernin sisältä / intressiyhtiöiltä Ostetut palvelut muilta yrityksiltä / yhteisöiltä Kustannukset yhteensä Avustus 50 % Laina 0 % * Fin Vaikuttavuus Oy * PTC-Services Oy * Jäljen jättiläinen * Seminaaripaketit Laadunvarmistus ja tulosten hyväksyminen Projektin tilanneraportit: Asiantuntijoiden käyttö: Projektiryhmän kokoukset Oivallus- ja sovelluspäivien osallistujat

13 Tulosten hyväksyminen: Sivistyslautakunta 10 Riskien arviointi Projektin riskeiksi arvioidaan: Riski 1 Vaikuttavuusmittarit Käyttökelpoisia vaikuttavuusmittareita ei löydy liikennepalveluiden hankintaan Vakavuus: Kriittinen Todennäköisyys (%): 30 % Varautuminen: Käytetään prosessissa laajaa ja asiantuntevaa ammattiväkeä Vaikutus: Hankinta ei saavuta sille asetettuja tavoitteita Riski 2 Kaupallinen malli Käyttökelpoista kaupallista mallia ei löydy liikennepalveluiden hankintaan Vakavuus: Kriittinen Todennäköisyys (%): 20 % Varautuminen: Mallien kehittäminen ja analysointi yhteistyössä palvelutoimittajien kanssa Vaikutus: Hankinta ei saavuta sille asetettuja tavoitteita Riski 3 Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki ei pienene Vakavuus: Kriittinen Todennäköisyys (%): 10 % Varautuminen: Hiilijalanjäljen huomioiminen kilpailutuksen asiakirjoissa ja vertailussa Vaikutus: Hiilijalanjälki ei pienene Riski 4 Asiakastyytyväisyys Kunnan asukkaiden tyytyväisyys liikennepalveluihin ei lisäänny Vakavuus: Kohtalainen Todennäköisyys (%): 30 % Varautuminen: Asukkaiden osallistuttaminen prosessiin Vaikutus: Asukastyytymättömyys

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Tina Nordman 9.10.2014 Taustat Sivistysosasto; joukkoliikenne ja logistiikka lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Haasteet Kunnan tarjoama palvelutaso on alhainen Mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työ- opiskelu- ja asiointimatkoihin ovat pienet Harrastuksiin

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka Hankkeen lähtökohta Sosiaalialan tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen Tähän päästään vahvistamalla organisaatioiden

Lisätiedot

TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri

TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri TUKEFIN hankekatsaus Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin Tuulia Innala Kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi Kuopio 4.10.2013 TUKEFIN-konsepti Innokonseptit Oy:n tuote

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17 PROJEKTISUUNNITELMA FotMana17 Tekijä(t) Kimmo Kärki Kka Päiväys: 15.5.2017 Tiivistelmä Tarkoituksena on rakentaa Jalkapallomanageri järjestelmä, jolla voidaan pelata visuaalisesti manageripeliä. Järjestelmää

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto

INNOVATIIVISET HANKINNAT Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 28.11.2012 Tapio Melander Helsingin kaupunki sosiaalivirasto Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät julkisen alan uudistumiskykyä. Tähän päästään vahvistamalla

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela Ohjelma 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela 10.10 Keskustelua ja kysymyksiä Kysymyksiin vastaamassa ryhmäpäällikkö Isa-Maria Bergman 10.30 Linjat

Lisätiedot

TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI ESIMERKKINÄ SIUNTION KUNNAN LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMINEN Tekijät: Tina Nordman & Antti-Pekka Röntynen Työkirja liikennepalvelujen hankinnan

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 2 - tuottavuushanke

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 2 - tuottavuushanke Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 2 - tuottavuushanke Lauri Merikallio Jukka Yliherva Sisältö Hankinnat, yhteistyö ja tuottavuus TUKEFIN JALKAUTUSMALLI Esimerkkejä TUKEFIN

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT JA PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN ASUMISPALVELUJEN KILPAILUTUS. 9.12.2013 Kari Salovaara

INNOVATIIVISET HANKINNAT JA PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN ASUMISPALVELUJEN KILPAILUTUS. 9.12.2013 Kari Salovaara INNOVATIIVISET HANKINNAT JA PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN 9.12.2013 Kari Salovaara INNOVATIIVISET HANKINNAT Lähtökohdat Sosiaalipalvelujen tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat osana maaseudun uusien liikkumispalveluiden kehittämistä

Innovatiiviset hankinnat osana maaseudun uusien liikkumispalveluiden kehittämistä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Innovatiiviset hankinnat osana maaseudun uusien liikkumispalveluiden kehittämistä Roadmap työpaja, Aki Aapaoja, VTT Lappeenranta, 2.12.2016 Rovaniemi, 7.12.2016 Kokkola,

Lisätiedot

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Unto Kariniemi, Johtava konsultti, Talent Vectia Kuntamarkkinat 11.9.2013 Huone 4.12, klo 15:30 15:50

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien

Lisätiedot

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA 7-8.10.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula IPT-hanke: 3. työpaja 7-8.10.2014 AVAUS

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Tekesin Sote & Huippuostajat -kiertue Tampere 16.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki

Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki Kilpailutuksen kokemukset ja tulokset Jyväskylässä: Joukkoliikenteen laatua voitiin parantaa ja tarjontaa lisätä.

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014 Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa Hankintafoorumi 10.4.2014 Sisältö Palvelujen hankkiminen kunnassa Kuntastrategia Hankintaprosessi ISS Palvelut esimerkkinä palveluyrityksestä:

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 12.-13.10.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Avaus ja esittäytyminen IPT 2 -hankkeen tavoitteet ja ohjelma Antti Piirainen Vison Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso

Lisätiedot

Projekti A: iskunvaimennindynamometri

Projekti A: iskunvaimennindynamometri Projekti A: iskunvaimennindynamometri PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Mälkönen Joonas Orhanen Samppa Pajula Matti Forsström Niko 83D 838C 8757V 8830U Nurminen Tuomas Päiväys: 5.3. Kon-6.08 Ajoneuvojen tuotekehitys

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Pilotin yleisesittely

Pilotin yleisesittely TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Mistä olemme tulossa mihin olemme menossa?

Mistä olemme tulossa mihin olemme menossa? Mistä olemme tulossa mihin olemme menossa? TUKEFIN 2 tuottavuushankkeen väliseminaari 24.11.2010 Lauri Merikallio Jukka Yliherva Copyright TUKEFIN Sisältö TUKEFIN 2 hankkeen lähtökohdat, hankkeen tilanne

Lisätiedot

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA #1 IPT-hankkeiden

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 9.-10.5.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Kehitysmatkalla suomalaisessa innovaatiopolitiikassa: teknologisista innovaatioista sosiaalisiin innovaatioihin

Lisätiedot

Visiona innovatiivisuus, ammattitaitoisuus ja kustannustehokkuus hankintojen hallittu haltuunotto

Visiona innovatiivisuus, ammattitaitoisuus ja kustannustehokkuus hankintojen hallittu haltuunotto Visiona innovatiivisuus, ammattitaitoisuus ja kustannustehokkuus hankintojen hallittu haltuunotto Pauliina Lautiainen hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun kaupunki 30.1.2014 VISO hankkeen verkostotapaaminen

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen ja toimintatapojen tarkastelu/ Utvecklande av processer och verksamhetsmetoder

Prosessien kehittäminen ja toimintatapojen tarkastelu/ Utvecklande av processer och verksamhetsmetoder SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Prosessien kehittäminen ja toimintatapojen tarkastelu/ Utvecklande av processer och verksamhetsmetoder Yhteistyökokous 26.2.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Esityksen

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Tavoitteena kohtuuhintainen elinkaarikorjaaminen Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikka Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa?

Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa? Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa? HELSINGIN ELINKEINOPÄIVÄ 23.4.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

PALVELUTASON KÄSITTELY

PALVELUTASON KÄSITTELY PALVELUTASON KÄSITTELY Ryhmä: Keskinen Suomi Löytöretki työpajan 2 ennakkotehtävä, luonnos 14.10.2013 Tehtävän kuvaus Työssä laaditaan käytännön työskentelyssä hyödynnettävä kuvaus palvelutason määrittelystä

Lisätiedot

Palvelutori Päijät-Hämeessä

Palvelutori Päijät-Hämeessä Palvelutori Päijät-Hämeessä Arja-Tuulikki Wilén, HT, Projektipäällikkö Päijät-Hämeen liitto arja-tuulikki.wilen@paijat-hame.fi Terveydenhuollon atk-päivät 25.5.2016 Kansalaisen aktiivinen rooli sote-palvelukentässä

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KR-TUKEFIN 1: Pilottitulokset alan käytännöiksi. Lauri Merikallio Jukka Yliherva

KR-TUKEFIN 1: Pilottitulokset alan käytännöiksi. Lauri Merikallio Jukka Yliherva KR-TUKEFIN 1: Pilottitulokset alan käytännöiksi Lauri Merikallio Jukka Yliherva Tukefin-konsepti Nykytila-analyysi - katso totuutta suoraan silmiin Oivalla - näe ja koe muutoksen mahdollisuus Sovella -

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Yhteenveto työpajoista elokuussa 2013 Kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen: Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja Asianajaja Tuomas Aho Asianajotoimisto Bützow Oy Bützow Attorneys Ltd. www.butzow.com butzow@butzow.com firstname.lastname@butzow.com

Lisätiedot

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kuinka nähdä metsä puilta? Jos hankinnat ovat puita, missä on kilpailuttamisen

Lisätiedot

Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit

Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit Markku Tinnilä Jukka Kallio Aalto University School of Business HMV Service

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet

Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet Hankintojen tavoitteet, valintakriteerit ja sopimuskannusteet TUKEFIN 3 - tuottavuushanke Lauri Merikallio Jukka Yliherva Sisältö Hankinnat, yhteistyö ja tuottavuus TUKEFIN JALKAUTUSMALLI Esimerkkejä TUKEFIN

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka IPT 2 Liikennevirasto maanteiden hoitourakka 9.6.2017 1 1. Mikä on maanteiden hoitourakka? Mikä? maanteiden hoidon alueurakka (79 kpl) Miten? Palvelusopimus, laatuvastuu-urakka, työt pääosin alihankintana

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma, 30 op

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma, 30 op Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma, 30 op Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia www.helsinki.fi/yliopisto 7.6.2011 1 Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelman toteuttajat Koulutuksen

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ. Hoito ja hoivapalvelualan valtakunnalliset kehittäjäpäivät. Hämeenlinna, Aulanko 19. 20.9.2012. Projektipäällikkö Outi Teittinen

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ. Hoito ja hoivapalvelualan valtakunnalliset kehittäjäpäivät. Hämeenlinna, Aulanko 19. 20.9.2012. Projektipäällikkö Outi Teittinen Tuloksia vai suoritteita? HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Ä Hoito ja hoivapalvelualan valtakunnalliset kehittäjäpäivät Hämeenlinna, Aulanko 19. 20.9.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Asiakaslähtöisten t palvelujen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Käytännön kokeiluja innovatiivisista julkisista hankinnoista

Käytännön kokeiluja innovatiivisista julkisista hankinnoista Käytännön kokeiluja innovatiivisista julkisista hankinnoista Esimerkkejä ympäristöliiketoiminnan sektorilta ja hyvinvointipalveluista KTT, OTK Marja-Liisa Niinikoski CULMINATUM INNOVATION OY 9.6.2014 Kirjan

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot