PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN"

Transkriptio

1 PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN - KÄSIKIRJA HANKINNAN SUUNNITTELUN, KILPAILUTUSPROSESSIN JA SOPIMUKSEN AIKAISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ PALVELUMUOTOILUN AVULLA

2 DATAPANKKI Projektin palvelumuotoilu ja käsikirjan sisältösuunnittelu: Tervetuloa tutkimaan Palvelumuotoilun ja osallisuuden keinoin hyötyjä vammaisten asumispalvelujen hankintaan -projektin prosessia, työkaluja ja pilottiprojektin tuotoksia. Tämä käsikirja kuvaa palvelumuotoiluprosessin johtamisen vaiheet ja tehtävät, sekä antaa Sinulle maistiaisia pilottiprojektimme aikaan- Käsikirjan taitto ja kuvitus: Elise Rehula saannoksista. Oheiselta muistitikulta löydät lisämateriaalia ja konkreettisia välineitä oman työsi tueksi. Toivomme sinulle inspiroivia hetkiä! 2 3

3 ESIPUHE Tervetuloa Palvelumuotoilun johtaminen -käsikirjan käyttäjäksi. Käsikirja on syntynyt Palvelumuotoilun ja osallisuuden keinoin hyötyjä vammaisten asumispalvelujen hankintaan -projektin lopputuotoksena. Kyseisessä Espoon kaupungin projektissa on etsitty hyviä palvelumuotoilun käytäntöjä vammaisten asumispalveluiden hankinnan suunnitteluun, kilpailutusprosessiin ja sopimuksen aikaiseen toimintaan. Laadukkaat asumispalvelut muuntautuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Hankinnan tavoitteena on ostaa joustavuutta, vaikuttavuutta ja siten myös kustannustehokkaita palveluita. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja vuoropuhelukäytäntöjen kehittäminen palveluntuottajien kanssa asumispalveluja järjestettäessä. Espoo-tarina, Espoon hankintapoliittiset painopisteet ja asiakkaiden palautteet palveluista innostivat projektiin osallistuneita kehittämään ja kokeilemaan käytännössä ratkaisuja siihen, kuinka asiakkaat voivat olla vahvemmin osallisena hankinnoissa ja kuinka ostaa paremmin loppukäyttäjää hyödyntävää vaikuttavuutta. Kun siis suunnittelet kuntalaispalvelujen hankintaprosessia seuraavan kerran, kurkista käsikirjan case-tarinoista ja ohjeista vinkkejä osallistamiseen. Sieltä saat tietoa mitä on tehty, miksi on valittu tietty menetelmä ja miten voit sitä toteuttaa. Kiitokset rahoittaja Tekesille ja yhteistyökumppaneillemme sekä kaikille projektissa mukana olleille innostuneille työntekijöille ja erityisesti asiakkaille ja heidän omaisilleen, jotka olette edistäneet projektin tuotoksia. Toivomme, että käsikirja tuottaa kaikille lukijoilleen paljon ideoita ja iloa työhön. Anneli Enbom projektipäällikkö, hankinnan ohjaus Nina Hiltunen vammaispalvelupäällikkö, vammaispalvelut 4 5

4 PILOTTIPROJEKTIN TAUSTAT JA TAVOITTEET Viime vuosina palvelun järjestämiseen liittyvät vaihtoehdot ovat monipuolistuneet. Kunnat voivat järjestää palveluasumisen omana toimintana, ostopalveluina tai palvelusetelin avulla. Myös palveluntuottajatahojen kirjo on laajentunut. Kuntien oman tai kuntayhtymien toiminnan lisäksi palveluja tuottavat erilaiset toimijat kolmannen sektorin palveluorganisaatioista globaaleihin yrityksiin. Kuntien palvelustrategiat ohjaavat palvelujen järjestämisen tapojen valintaa. Toimivien markkinoiden luomista ja tehokasta palvelutoimintaa voidaan edistää myös kilpailuttamisen ja hankintasopimuksellisin keinoin. Palvelumuotoilun ja osallisuuden keinoin hyötyjä vammaisten asumispalvelujen hankintaan -projektilla tuetaan Espoo-strategian mukaista asiakaslähtöisyyttä, palvelujen vaikuttavaa tuottamista ja tehokasta järjestämistä. MITEN OSTAA VAIKUTTAVUUTTA? Palveluja määrittävän lainsäädännön ja valtakunnallisten suositusten ja ohjelmien vaatimukset palvelujen sisällölle ja laadulle ovat suurelta osin selkeät. Viimeaikainen julkinen keskustelu on nostanut epäkohdaksi sen, etteivät ostopalvelut aina vastaa asiakkaan, eivätkä aina tilaajankaan odotuksia ja tarpeita. Lisäksi asukkaiden toiveissa ja mielikuvissa siitä, millainen on hyvä koti, on paljon ei-materiaalisia tekijöitä (yhteisöllisyys, turvallisuus, joustava ja oikea-aikainen palvelu, ystävällisyys), jotka hankintasopimuksissa jäävät usein kuvaamatta ja arvioimatta. sisältöjä. Toimijoina tässä kokonaisuudessa ovat palvelun käyttäjät (vammaiset henkilöt), palvelun järjestäjät (kunnat, kuntayhtymät) sekä palvelujen tuottajat. Hankinnan valmistelu, toteutus ja sopimusaikainen yhteistyö vaativat osaamista niin palvelun käyttäjiltä, kunnilta kuin palveluntuottajilta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja vuoropuhelukäytäntöjen kehittäminen palveluntuottajien kanssa palvelumuotoilun keinoin jo hankintojen suunnitteluvaiheessa, kilpailutusprosessissa ja sopimuskauden aikana. Siten saadaan ketterä ja dynaaminen toimintamalli toteuttaa muuntuvaa ja pitkäkestoista sekä vaikuttavaa asumispalvelua asiakkaalle. ASIAKKAAN OIKEUS OSALLISUUTEEN Asiakasosallisuus toteutuu vielä heikosti hankintaprosesseissa ja sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä, eikä käytössä ole vakiintuneita työvälineitä tai hyviä käytäntöjä. Hankintojen kohteen ja määrän suunnittelussa tulisi hyödyntää asiakaskohtaisia palvelusuunnitelmia sekä asiakasnäkökulmaa entistä tehokkaammin. Hankkeessa kehitettiin hankintatapoja ja sopimuskauden aikaisia yhteistyön periaatteita palvelumuotoilun keinoin siten, että ne vahvistavat vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta kun kyse on hänen asumisestaan, asiakkaan oikeudesta osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Asumispalvelu on monimuotoinen kokonaisuus, joka sisältää monia erilaisia asumismuotoja ja tukipalvelujen 6 7

5 TOIMEKSIANTAJA ESPOON KAUPUNKI: VAMMAISPALVELUJEN ASIANTUNTIJAA HANKINNAN OHJAUKSEN ASIANTUNTIJAA HANKINTAPALVELUIDEN ASIANTUNTIJA TALOUSOHJAUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUMUOTOILIJAA KOLMAS PERSOONA OY PALVELUMUOTOILU- JA TUOTTEISTUSTYÖPAJA s Yhteissuunnittelutyöpaja palveluntuottajille LAATU- JA VAIKUTTAVUUS- TYÖPAJA s Yhteissuunnittelutyöpaja asukkaille ja omaisille PILOTTIKILPAILUTUS s Asumispalveluiden hankinta autistien ryhmäkotiin JOULUKUU - TAMMIKUU PALVELUEKOSYSTEEMI s Autistien asumispalvelujen ekosysteemi LAKIASIANTUNTIJA KPMG OY AUTISTIEN RYHMÄKODIN ASUKASTA ASUKKAAN OMAISTA SYYSKUU - MARRASKUU 2013 PURKU- JA INNOVOINTI- TYÖPAJA s Espoon kaupungin kehitystiimille LAATUKRITEERIT s Autistien asumispalvelujen laatukriteerit PALVELUNTUOTTAJAA KANSAINVÄLISTÄ ASUMISEN VISIONÄÄRIÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ ESPOON KAUPUNKI PALVELUKUVAUSTYÖPAJA s. 27 Ostettavien palvelusisältöjen kuvaus Espoon sosiaalityöntekijöiden kanssa SOPIMUKSENAIKAISEN KEHITTÄISEN MALLI s KESÄKUU - ELOKUU 2013 MUOTOILULUOTAIN s Asumisen unelmat -tutkimus autistien ryhmäkodin asukkaille TRENDIT JA ENNAKOINTI s Asiantuntijatutkimus tulevaisuuden palveluasumisesta PALVELUNTUOTTAJA- HAASTATTELUT s Kilpailutusprototyyppien testaus palveluntuottajilla ASIAKASARVIOINNIN MALLI s Asukkaiden osallistaminen palveluntuottajan valintaan PURKU- JA VIIMEISTELY- TYÖPAJA s. 26 Kilpailutusmallien viimestely Espoon kaupungin kehitystiimin kanssa 8 9

6 ASUMISEN UNELMIA KARTOITTAVA MUOTOILULUOTAIN ESIMERKKIASIAKKAAN PROFIILI LILLI, 18-VUOTTA Lilli on 18-vuotias neito. Hän pitää tekniikasta ja teknologiasta, suklaasta, mokkapaloista, kokiksesta ja kissoista. Lilli viihtyy mainiosti omissa oloissaan omassa huoneessaan. Hän pitää erityisesti huoneensa siivoamisesta. MITÄ? Pilottiprojektissa osallistettiin autistisia asukkaita asumispalveluiden kehittämiseen muotoiluluotain-menetelmää hyödyntäen. Muotoiluluotain on itsedokumentointiin perustuva työtapa, jonka avulla kerätään tietoa kohderyhmän ajatuksista ja mielipiteistä. Projektille laaditun luotain-työkirjan avulla kartoitettiin autististen ajatuksia ja kokemuksia palveluasumisesta ja siitä, millaisia asumisen unelmia heillä on. Luotain oli luonteeltaan toiminnallinen ja sisälsi erilaisia osioita. MIKSI? Muotoiluluotain on hyvä tutkimusmenetelmä projekteissa, joissa ollaan tekemisissä erityisryhmien kanssa. Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla saattaa vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi olla joko kognitiivisia tai toiminnallisia osallistumisen haasteita. Osallistuja voi täyttää luotaimen tehtävät hänelle parhaiten sopivana ajankohtana, valita itselleen mieluisimmat tehtävät, käyttää tarvittaessa avustajaa apunaan sekä hyödyntää itselleen parhaiten sopivia kommunikaatiomenetelmiä. Osallistujien anonymitetti pystytään myös säilyttämään paremmin, koska he eivät ole suorassa kontaktissa tutkijoiden kanssa. TEE NÄIN: 1. Käy läpi luotainmateriaalit ja tarkista niiden soveltuvuus omalle kohderyhmällesi. Päivitä tarvittaessa. Päätä, miten kiität vastaajia heidän ajastaan. 2. Kysy osallistumishalukkuus ja tutkimuslupa edeltävästi osallistujilta itseltään sekä tarvittaessa heidän huoltajiltaan. 3. Käy luotaimen täyttäminen ja tutkimuksen tavoitteet läpi ryhmäkodin henkilöstön kanssa. 4. Toimita luotaimen tehtäväpaketti osallistujille ryhmäkodin ohjaajien välityksellä palautuskirjekuoren kera. 5. Analysoi vastaukset (ks. tarkempi analysointiohjeistus datapankista) ja koosta tarvittavat yhteenvedot projektin sidosryhmille sekä esitykset jatkon työpajoihin. Säilytä asiakkaan ääni. 6. Palaa tutkimustuloksiin säännöllisin väliajoin pitääksesi asiakkaan kokemuksen tuoreena mielessä. Lilli päästää harvoja ihmisiä lähelleen, joten hänen sosiaalinen piirinsä on suppea. Siihen kuuluvat äiti, veli ja yksi tietty ohjaaja ryhmäkodista. Lilli käy vielä koulua. Koulussa parasta on opettaja, joka on Lillille todella tärkeä. Neito on herkkä äänille, ja ryhmäkodin ilmastointilaitteen surina häiritsee häntä. Suihkussa käynti on myös hankalaa, ryöppyävä vesi ei ole Lillin elementti. Toisaalta liikkuminen ja liikunta on hänestä kivaa ulkoilu ja lenkkeily ovat päivissä usein parasta. Lilli haaveilee omasta kissasta, kylpyammeesta ja omasta jääkaapista, jossa olisi kokista. MENETELMÄARVIO: HYVÄÄ - Toimi kohtalaisen hyvin jopa ehkäpä haastavimmalla mahdollisella kohderyhmällä. - Vastaukset paljastivat hyvin kehittämiskohteita, vaikka olivatkin lyhykäisiä. KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - Pilotissa käytetty viikon vastausaika oli liian lyhyt suosittelemme varaamaan aikaa 2-3 viikkoa. - Tutkijoiden olisi ollut hyvä käydä ryhmäkodin ohjaajien kanssa tarkemmin läpi, millaista tietoa tutkimuksesta toivottiin, jotta heidän olisi ollut helpompi ohjata asiakkaita. - Yksi suunnitelluista tehtävistä jätettiin pilotissa kokonaan pois (Postikortit), sillä se koettiin autistien ryhmäkodin asukkaille liian haastavaksi. Datapankista löytyvät kuitenkin kaikki alkuperäiset tehtävät. - Yksi suunnitelluista tehtävistä muokattiin mustavalkoiseksi (Kaverikartta), jotteivät autististen asukkaiden omat lempi-/inhokkivärit vaikuttaisi lopputulokseen. Datapankista löytyvät molemmat versiot. 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/1_muotoiluluotain/1_toteutus 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/1_muotoiluluotain/2_tulokset 10 11

7 TULEVAISUUTEEN LUOTAAVA DELFOI-TUTKIMUS TOIVOTTAVA SKENAARIO HYVÄN ELÄMÄN EKOSYSTEEMI AUTISTEILLE VUONNA 2025 MITÄ? Pilottiprojektissa toteutettiin tulevaisuuteen luotaava Delfoi-tutkimus asiantuntijapaneelilla. Sen tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat vammaisten palveluasumiseen liittyvät trendit ja miltä näyttää palveluasumisen tulevaisuus vuonna Delfoilla tarkoitetaan asiantuntijapaneelille toteutettavaa tutkimusta, jossa kerätään asiantuntijatietoa sekä hiljaisia signaaleja käsiteltävästä aiheesta tai ilmiöstä. Tulevaisuustietoa hyödynnetään suunnittelun ja päätöksenteon pohjana sekä ennakoinnissa. MIKSI? Delfoi-tutkimuksen tarkoitus on varmistaa, että asumispalveluiden kilpailutusta koskevassa projektissa otetaan huomioon nykyhetken lisäksi palveluasumiseen liittyvät trendit ja tulevaisuuden mukanaan tuomat muutokset. Tutkimuksen avulla laajennetaan suunnitteluryhmän ajattelua siitä, mitä asumisen palvelut voivat olla tulevaisuudessa. Samalla varmistetaan, että asumiseen liittyvät eri puolet huomioidaan kilpailutuksessa. TEE NÄIN: 1. Voit toteuttaa tulevaisuuden luotauksen kahden tai kolmen kierroksen Delfoi-menetelmällä. 2. Kutsu osallistujiksi visionäärisiä oman alansa asiantuntijoita, joilla on linkki asumiseen, asumispalveluihin ja valittuun asiakasryhmään taustansa vuoksi. Varmista, että osallistujat edustavat tutkittavan asian eri puolia. 3. Ensimmäinen kierros: esitä asiantuntijoille väitteitä tai kysymyksiä. Anna ohjeet anonyymistä vastaamisesta ja vastaamisaikataulusta. Vastaukset toimitetaan sähköpostilla tai sähköisellä Delfoi-työkalulla. 4. Analysoi tulokset sisällönanalyysimenetelmällä ja muodosta niiden pohjalta uusia väitteitä ja kysymyksiä. Toteuta seuraava vastauskierros/kierrokset samojen asiantuntijoiden kanssa. Pilottiprojektissa toisen kierroksen väite muodostettiin skenaarioksi. 5. Analysoi lopulliset tulokset sisällönanalyysimenetelmällä. Pilottiprojektissa tulokseksi syntyi toivottava skenaario. Käsittele saadut tulokset suunnittelutiimin kanssa ja määrittele johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Vuonna 2025 autistinen Matti elää kaupungissa, jossa hänet nähdään yksilönä ja yhdenvertaisena kaikkien muiden kanssa. Matti asuu itse valitsemassaan asunnossa ja ympäristössä. Kaupungissa on paljon hänelle sopivia asuntoja, erilaisilla asuinalueilla. Halutessaan hän voi muuttaa niiden välillä, kuten muutkin. Matti kokee kuuluvansa hänelle tärkeään yhteisöön ja olevansa yhteydessä muihin ihmisiin hän saa ja antaa. Matti pystyy tarpeensa mukaan hyödyntämään edistyksellistä tukiverkostoa, hyvän elämän palveluekosysteemiä. Se ottaa huomioon hänen erilaisuutensa niin muiden kaupunkilaisten osalta kuin kaikissa palveluissa, vapaa-ajan palveluissa kuin ympäristöissäkin. Elämä tuntuu yhtä luonnolliselta kuin kaikilla muilla. Palveluekosysteemi tarjoaa Matille juuri hänen tarvitsemansa palvelut kotiin tai valitsemaansa paikkaan ketterästi. Myös terveydenhuollon palvelut kulkevat Matin luo tarvittaessa. Osaaminen autismin kirjoon liittyvissä lääketieteellisissä kysymyksissä on syventynyt ja kehittynyt terveydenhuollossa. Aiemmista järjestelmälähtöisistä ryhmäkodeista on luovuttu kokonaan. Ryhmämuotoinen asuminen on kuitenkin edelleen yksi vaihtoehto. Ryhmät ovat kooltaan hyvin erikokoisia ja ne käyttävät palveluekosysteemiä, kuten yksin asuvatkin. Halutessaan Mattikin voi jossain elämän vaiheessa asua ryhmämuotoisessa kodissa MENETELMÄARVIO HYVÄÄ - Menetelmä ja aikataulutus toimivat hyvin. - Mahdollistaa asiantuntijoiden irrottelun, koska toteutetaan anonyyminä. KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - Yhteisen toivotun skenaarion sijaan olisi voinut laatia useampia vaihtoehtoisia skenaarioita. - Osallistujien motivointi oleellista onnistumisen kannalta. Yksi pilotin asiantuntijoista ilmoittautui mukaan, mutta ei lopulta osallistunut vastaamiseen. - Vaarana, että tulokset jäävät liian yleiselle tasolle. Väitteet oltava laadukkaita, haastavia ja inspiroivia. 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/2_delfoi/1_toteutus 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/2_delfoi/2_tulokset Löydät skenaario-tarinan kokonaisuudessaan sekä siihen liittyvät johtopäätökset työkirjan Datapankista

8 PALVELUMUOTOILU- JA TUOTTEISTUS- TYÖPAJA PALVELUTUOTTAJILLE MITÄ? TEE NÄIN: Palvelumuotoilu- ja tuotteistustyöpajassa hyödynnetään osallistujien mukanaan tuomaa asiakasymmärrystä ja kokemusta asumispalvelutuotteiden kehittämiseksi. Pilottiprojektin työpaja oli tarkoitettu potentiaalisille palveluntuottajille, jotka olivat kiinnostuneita autististen henkilöiden asumispalveluiden yhteiskehittämisestä ja tulevaan kilpailutusprosessiin osallistumisesta. Työpajassa käytetään erilaisia luovia ja konkretisoivia menetelmiä, jotka auttavat yhteiskehittelyssä. MIKSI? Kehittämällä ja ideoimalla asumispalveluja yhdessä ennen kilpailutusta varmistetaan, että kilpailutettavat palvelut toimivat käytännössä. Työpajatyöskentelyn avulla selvitetään, mitkä asiat ovat eri sidosryhmien näkökulmasta tarpeellisia, kiinnostavia ja mahdollisia toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Osallistavan palvelumuotoilu- ja tuotteistamistyöpajan avulla kerätään valitun sidosryhmän toiveita ja näkemyksiä palvelutuotantoon liittyen ja yhteistyömalliin. 1. Valmistele sisällöltään kiinnostava, tehokas ja tavoitteellinen työpaja. 2. Kutsu osallistujat. Pilottiprojektissa avoin kutsu lähetettiin Hilma-portaalin kautta. Näin varmistettiin, että kaikki asiasta kiinnostuneet saivat kutsun. 3. Fasilitoi työpaja: a. luo avoin, luottamuksen ilmapiiri b. käytä menetelmiä tehokkaasti ja tavoitteellisesti enemmän tekoja, kuin puhetta. Pilottiprojektin työpajan aiheet: Toiveiden palvelukonsepti/unelma & painajainen, luotaimen tulokset ja asiakkaiden tarpeet, palveluiden tuotteistaminen, menettelytavat muuttuviin asiakastarpeisiin c. kirjaa keskustelut ja saadut tulokset tarkasti ylös. Älä analysoi kesken työpajan. d. vedä yhteen ja varmista, että olet ymmärtänyt viestin oikein. Jätä loppuun aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. e. Työpajan ihanteellinen pituus on kolme tuntia yhdellä tauolla. Tarjoiluilla varmistat, että osallistujien energiatasot pysyvät ylhäällä työskentelyn ajan. 4. Varmista, että työpaja luo arvoa myös osallistujille. Näin saat heidät tulemaan toistekin. PAINAJAINEN - palvelu muotoiltu liian tiukaksi konseptiksi ja kaikki asiakkaat laitetaan samaan muottiin - maksetaan liikaa ja vääristä asioista - neljän vuoden puitesopimus, jonka aikana palvelua ei ole mahdollisuutta kehittää - vähimmäisvaatimuksesta tulee laatu - laadun tulee elää tilassa ja ajassa UNELMA - hyvä hankintaprosessi hitsaa yhteen - vaikuttava, hyödyt nähtävissä - kuntoutumissuunnitelmat tehdään ennen kilpailutusta niiden toimesta, jotka asiakkaat tuntevat - mitä enemmän dialogia kunnan kanssa, sitä paremmin tiedossa niin kunnan kuin asiakkaan tilanne ja tarve - palveluntuottajan ja tilaajan välisen yhteistyömallin kuvaaminen tarpeellista MENETELMÄARVIO: HYVÄÄ - Kiinnostus työpajaa kohtaan ylitti odotukset. - Työpajatyöskentely mahdollistaa laajan joukon osallistamiseen kehittämiseen. KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - Osallistujien kilpailuasetelma saattoi vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kommenttien avoimuuteen Palveluntuottajat nostivat taululle muun muassa näitä tekijöitä, kun pohtivat mistä unelmien palvelukonsepti muodostuu. Tai millainen olisi painajainen? 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/3_palvelumuotoilu- ja tuotteistyöpaja/1_toteutus 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/3_palvelumuotoilu- ja tuotteistyöpaja /2_Tulokset 14 15

9 LAATU- JA VAIKUTTAVUUSTYÖPAJA ASUKKAILLE JA OMAISILLE MITÄ? TEE NÄIN: (esimerkki) Laatu- ja vaikuttavuustyöpajassa osallistetaan palvelun 1. Valmistele sisällöltään kiinnostava, tehokas ja tavoit- asiakkaat, omaiset ja ohjaajat palvelun suunnitteluun teellinen työpaja. Valmistaudu erityisesti erityisryhmän sekä laadun arviointiin. Yhteissuunnittelutyöpajassa edustajien kohtaamiseen selvitä kommunikaatiome- määritellään millaisista tekijöistä hyvä koti ja laadu- netelmät ja valmistaudu niiden vaatimalla tavalla. kas asumispalvelu muodostuvat sekä miten näiden toteutumista voitaisiin mitata. Työpajassa ideoidaan menettelytapoja palvelun jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osana pilottiprojektia järjestettiin yhteissuunnittelutyöpaja erään ryhmäkodin autistisille asukkaille sekä heidän 2. Kutsu osallistujat. Pilottiprojektissa kutsu lähetettiin valitulle kohderyhmälle henkilökohtaisesti. 3. Fasilitoi työpaja: a. luo avoin, luottamuksen ilmapiiri b. huomioi erityisryhmät ja kommunikaatiotavat c. käytä menetelmiä tehokkaasti ja tavoitteellisesti AAMU HERÄTYS AAMUTOIMET AAMIAINEN KULJETUS TÖIHIN TÖISSÄ TULKKI/OHJAAJA YKSILÖLLINEN HERÄÄMINEN, JOUSTAVA AAMIAISAIKA OMAA PUUHAA omaisilleen. enemmän tekoja, kuin puhetta. Pilottiprojektin työpajan aiheet: Luotaimen tulokset & asiakkaiden tarpeet, PÄIVÄ LOUNAS LOUNAS MIKSI? Palvelumuotoilun perusfilosofiaan kuuluu palvelun käyttäjien osallistaminen palvelun suunnitteluun. Käyttäjät ja käyttäjän lähipiiriin kuuluvat ovat palvelun tärkeitä kokemusasiantuntijoita. Erityisryhmien osalta haasteena on oikeanlaisten kommunikaatiomenetelmien löytäminen. Työpajamuotoisessa työskentelyssä, jossa käytetään erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jokainen osallistuja löytää oman väylän sanomansa kertomiseen suunnittelijaryhmälle. Pilottiprojektissa käytettiin muun muassa kuvia, prototypointimenetelmiä ja asukkaiden henkilökohtaisia kommunikointimenetelmiä viestin välittämisessä. Välineet ja menetelmät oli valittu unelmien koti -prototyypit, onnistumisen mittarit ja yhdessä kehittäminen -hiljainen mind map d. kirjaa keskustelut ja saadut tulokset tarkasti ylös. Älä analysoi kesken työpajan. e. vedä yhteen ja varmista, että olet ymmärtänyt viestin oikein. Jätä loppuun aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. f. Työpajan ihanteellinen pituus on kolme tuntia yhdellä tauolla. Erityisryhmien mahdolliset rajoitteet otettava huomioon pituudessa. Tarjoiluilla varmistat, että osallistujien energiatasot pysyvät ylhäällä työskentelyn ajan. 4. Varmista, että työpaja luo arvoa myös osallistujille. Näin saat heidät tulemaan toistekin. ILTA YÖ TÖISSÄ TULKKI/OHJAAJA KULJETUS KOTIIN PÄIVÄLLINEN ASIOIDEN HOITO OHJAAJAN KANSSA TV:N KATSELUA, NETISSÄ SURFFAILUA SAUNA OLESKELUA KAVEREIDEN KANSSA ILTATOIMET NUKKUMISRAUHA - YÖLLÄ VALVOJA/OHJAAJA AKTIVITEETTIA, ULKOILUA TAI RETKI - OHJAAJA RUOKAILU JA SAUNA KUUKAUDEN TE TA: MUSIIKKI JÄRJESTETTYÄ OHJELMAA NUKKUMISRAUHA YÖLLÄ VALVOJA/OHJAAJA ennakkoon osallistujien taustatietojen perusteella. MENETELMÄARVIO: ENTÄ JOS SAIRASTUU? MITEN PÄIVÄ MENISI? HYVÄÄ - Asukkaiden ja omaisten ääni saatiin autenttisena mukaan projektiin. - Suunnittelijat kohtasivat todelliset palvelun käyttäjät kasvotusten, työpajassa päästiin tavoitteisiin. - Työpajan sisältö ja runko saatiin hyvin sovitettua erityisryhmän tarpeet huomioiden. KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - Autistien erityisryhmässä on paljon yksilöllisiä eroja esimerkiksi kommunikaatiossa ja keskittymiskyvyssä. Ryhmätilanne ei ole paras mahdollinen tapa kyseisen erityisryhmän kohdalla, mikäli tilaisuuden fasilitoijalla ei ole kokemusta erityisryhmän kommunikaatiotavoista. Asukkaiden esimerkinomaiset viikkolukujärjestykset auttavat ymmärtämään asukkaiden yksilöllistä arkea. 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/4_laatu- ja vaikuttavuustyöpaja/1_toteutus 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/ 4_Laatu- ja vaikuttavuustyöpaja/2_tulokset 16 17

10 PURKU- JA INNOVOINTITYÖPAJA KAUPUNGIN SISÄISELLE SUUNNITTELUTIIMILLE MITÄ? Purku- ja innovointityöpaja on kaupungin sisäisen projektitiimin oma tilaisuus. Työpajassa käydään läpi vaiheen aiemmin toteutettujen tutkimustulosten ja työpajojen pääkohdat sekä innovoidaan tulevaa hankintaa, kilpailutusasiakirjoja sekä bonus-/sanktiomalleja. Tavoitteena on tuottaa prototyyppiluonnos kilpailutusasiakirjoista palveluntuottajien kommentointia varten. MIKSI? Ennen innovointia on tärkeää saattaa koko projektiryhmä samalle tasolle tutkimustulosten osalta. Käsittelemällä tuloksia kiteytysten, autenttisten kommenttien ja dialogin avulla synnytetään osallistujille yhteisymmärrys lähtötilanteesta sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien toiveista ja ongelmista. Asiakaslähtöinen innovointi toteutuu, kun asiakkaiden ääni on voimakkaasti mukana kehittämisessä. Innovointi on tehokasta hyvin esivalmistellun työpajatyöskentelyn myötä. TEE NÄIN: 1. Valmistele sisällöltään kiinnostava, tehokas ja tavoitteellinen työpaja. Innovointilähtöjen esivalmistelut tärkeitä. 2. Kutsu osallistujat. 3. Fasilitoi työpaja: a. luo avoin, luottamuksen ilmapiiri b. käy tutkimustuloksia läpi luovalla tavalla ja varmista autenttisuus c. käytä menetelmiä tehokkaasti ja tavoitteellisesti enemmän tekoja, kuin puhetta. Pilottiprojektin työpajan aiheet: Työpajojen ja Delfoi-tutkimuksen yhteenvedot & dialogi, palvelusisältöjen innovointi: palvelukartan ja -moduulien prototypointi, laadun mittareiden, arvioinnin ja sopimusaikaisen kehittämisen mallien laatiminen, bonus- ja sanktiomallien prototyponti, kilpailutusmenetelmä- vaihtoehdot d. kirjaa saadut tulokset tarkasti ylös. Älä analysoi kesken työpajan. e. vedä yhteen ja varmista, että olet ymmärtänyt viestin oikein. Jätä loppuun aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. f. Työpajan ihanteellinen pituus on kolme tuntia yhdellä tauolla. Tarjoiluilla varmistat, että osallistujien energiatasot pysyvät ylhäällä työskentelyn ajan. 4. Varmista, että työpaja luo arvoa myös osallistujille. Näin saat heidät tulemaan toistekin.? MENETELMÄARVIO: HYVÄÄ - Dialogi tutkimusten tuloksista antoisaa ja syvensi ymmärrystä eri sidosryhmistä - Esivalmistellut ehdotukset nopeuttivat innovaatiotyöhön tarttumista KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - Työpajan sisältö olisi voitu jakaa kahteen erilliseen työpajaan, jotta aikaa asioiden käsittelyyn olisi ollut enemmän - Osallistujien on varattava aikaa työpajan jälkeen asioiden eteenpäin viemiseen. Ideoinnin myötä voi syntyä velvoitteita, jotka vaativat aikaa työpajan jälkeen. Työpajassa muotoiltiin ja kehitettiin muun muassa mittaristoa palveluekosysteemin laadun arviointiin. Oleellista oli löytää tärkeimmät laadun osatekijät. 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/5_purku- ja innovointityöpaja/1_toteutus 18 19

11 TULOKSET: PALVELUEKOSYSTEEMI HYVÄN ASUMISEN PALVELUEKOSYSTEEMIN TARKOITUKSENA ON KUVATA, MITEN PILOTTI- PROJEKTISSA KILPAILUTETTU ASUMISPALVELUT NIVOUTUU ASIAKKAAN KOKONAISPALVE- LUKOKEMUKSEEN, SEKÄ MITEN PALVELUN OSASISTA VOIDAAN RAKENTAA YKSILÖLLISIÄ JA JOUSTAVIA KOKONAISUUKSIA Oranssista sarakkesta löytyvät oma-ohjaajuus, valmennus ja palvelukehitys ovat tämän mallin mukaan sellaista osaamista, jota palveluntarjoajan henkilöstöltä vaaditaan palvelun tuottamiseksi yksilöllisyyttä tukevasti. Punaisessa sarakkeessa oleva palveluiden jatkuva kehittäminen taas nähdään organisaatiotasolla edellytettäväksi ominaisuudeksi, jotta sopimuskauden aikana havaittaviin kehityskohtiin voidaan puuttua joustavasti. 1. Näissä keltaisissa laatikoissa on asumispalvelukokonaisuus pilkottuna palvelumoduuleihin niin, kuin Espoon kaupunki asian hahmottaa. 2. Yksilöllisyyttä silmällä pitäen palvelut on jaoteltu 2-3 moduulin sarjoihin. Ajatuksena on, että asiakas voisi valita kartasta itselleen palvelukokonaisuuden, esimerkiksi 7 kertaa viikossa ateriapalvelun aamuisin ja 7 tuntia viikossa ruoanlaitossa avustamista iltaisin. 3. Asukas ja omainen haluttiin mukaan palveluekosysteemikuvaan asiakaslähtöisyyden ja heidän rooliensa korostamiseksi. Asukkaalla on palveluiden käyttäjänä ensikäden kosketus koko palveluekosysteemin tarjontaan ja häntä tulisi mahdollisuuksien mukaan osallistaa oman elämänsä ja palvelukokonaisuutensa suunnitteluun. Omaisten rooli korostuu erityisesti elämänsuunnitelmien teossa ja palveluntuottajan tukemisessa yksilöllisten toiveiden tunnistamisessa, muutostilanteissa sekä palvelujen kehittämisessä. HYVÄN ASUMISEN PALVELUEKOSYSTEEMI h h h h h h h h ASUMISEN JA ARJEN PALVELUT 1. RUOKA: ohjattu ruoanlaitto 4. PYYKKI: ohjattu pyykinpesu 6. VAATETUS: ohjaus 9. HYGIENIA: ohjaus 12. TURVA- PALVELU: turvapuhelin 14. SIIVOUS: ohjaus 18. SAUNA: ohjaus 21. VIRKISTYS- JA RYHMÄTOIMINTA ohjaus ASUKAS 2. RUOKA: ateriapalvelu 5. PYYKKI: pyykkipalvelu 7. VAATETUS: autettu pukeutuminen 10. HYGIENIA: autettu 13. TURVA- PALVELU: yövalvonta 16. SIIVOUS: autettu 19. SAUNA: autettu 22. VIRKISTYS- JA RYHMÄTOIMINTA autettu 3. RUOKA: ruokailun tuki 8. VAATETUS: pukeminen 11. HYGIENIA: hygienian hoito 14. TURVA- PALVELU: tehostettu yövalvonta 17. SIIVOUS: siivouksen hoito 20. SAUNA: vahvasti autettu 23. VIRKISTYS- JA RYHMÄTOIMINTA vahvasti autettu h h h h YKSILÖLLISET PALVELUT 24. OMAEHTOINEN TOIMINTA TALOSSA ohjaus 27. OMAEHTOINEN TOIMINTA ULKOP. ohjaus 25. OMAEHTOINEN TOIMINTA TALOSSA autettu 28. OMAEHTOINEN TOIMINTA ULKOP. autettu 26. OMAEHTOINEN TOIMINTA TALOSSA vahvasti autettu h 29. OMAEHTOINEN TOIMINTA ULKOP. vahvasti autettu PALVELUNTARJOAJAN EHDOTTAMAT LISÄPALVELUT h Ehdota lisää Asumisen ja arjen palveluja tai Yksilöllisiä palveluja HENKILÖSTÖN OSAAMINEN OMA-KORDINAATTORI - elämänsuunnitelmien ja palvelusuunnitelmien teko, seuranta sekä päivittäminen - yksilöllisten toiveiden tunnistaminen. viestintä ja koordinointi eri tahojen välillä kommunikaatiomenetelmäosaaminen VALMENTAVA OTE - henkilökohtainen tuki ja valmennus, yksilön palvelukehitys - elämänsuunnitelmien toteuttaminen - esim. muutosvalmennus, muuttovalmennus, aikuistumisvalmennus OMAINEN ORGANISAATION OSAAMINEN JATKUVA KEHITTÄMINEN - palvelu- ja kehitystarpeiden tunnistaminen - asiakkaan osallistaminen - palvelukehitysosaaminen - laadun arviointi ja kehittäminen - teknologian hyödyntäminen h ULKOPUOLISET PALVELUT KULJETUSPALVELUT SIIVOUSPALVELUT ATERIAPALVELUT ULKOP. PT VIRKISTYS HARRASTUKSET 30. KUNTOUTTAVAT PALVELUT: ohjaus h 33. TERVEYS- PALVELUT: ohjaus & neuvonta PALVELUNTARJOAJAN EHDOTTAMAT LISÄPALVELUT h h 31. KUNTOUTTAVAT PALVELUT: autettu 31. TERVEYS- PALVELUT: sairaanhoitaja Ehdota lisää ulkopuolisia palveluja PÄIVÄTOIMINTA TOIMINTAKESKUS TOIM. TYÖ/TYÖVALMENNUS KOULUTUS/OPISKELU 32. KUNTOUTTAVAT PALVELUT: vahvasti autettu 32. TERVEYS- PALVELUT: (erikois)lääkäri 6. Vihreissä laatikoissa on esimerkkejä ulkopuolisista palveluista. Ulkopuoliset palvelut eivät kuulu varsinaiseen asumispalvelukokonaisuuteen, mutta ne haluttiin ottaa mukaan konkretisoimaan asukkaiden elämään liittyviä tahoja ja palveluita. Tavoitteena on löytää kehitysideoita myös näiden palvelujen rajapintoihin. Halutessaan palveluntarjoajat voivat kuitenkin tarjota myös organisaationsa muuta osaamista. 7. Sekä keltaisissa asumispalvelukokonaisuuteen kuuluvissa, että vihreissä ns. ulkopuolisissa palveluissa on tyhjiä palvelumoduuleita, joihin palveluntarjoajat voivat ehdottaa ostettavia lisäpalveluita. Tämän avulla toivotaan kentän mahdullisten uusien ja innovatiivisten palvelukokonaisuuksien tulevan tilaajan tietoon. Lisäksi tyhjillä laatikoilla halutaan ilmentää palveluekosysteemin jatkuvaa uusiutumista sekä tilaajan vastaanottavuutta uusille ideoille

12 TULOKSET: LAATUTEKIJÄT /-KRITEERIT KUVAAN ON KOOTTU TUTKIMUSTEN JA TYÖPAJOJEN AVULLA SYNTYNYT KÄSITYS ASUMIS- PALVELUN LAATUKRITEEREISTÄ JA NÄISTÄ JOHDETUISTA, ESIMERKINOMAISISTA, LAADUN MITTAREISTA. KAIKEN TAVOITTEENA ON YKSILÖN ARJEN TOIMIVUUS. TÄMÄN YMPÄRILLE OLLAAN TUNNISTETTU KOLME TÄRKEÄÄ TEKIJÄÄ: YKSILÖLLISYYS, HYVINVOINTI JA PALVE- LUKEHITYS. 7. Palvelukehityksen laadukkuuden arvioimisessa voitaisiin käyttää esimerkiksi tunnistetuista tarpeista käynnistettyjen palvelukehityshankkeiden toteutumista, asiakas- ja omaisraatien palautetta sekä henkilöstön erityisosaamisen karttumista. 6. Jotta organisaatio ja sen tarjoama palvelu kehittyisi - myös sopimuskauden aikana - koettiin tärkeiksi arvoiksi seuraavat kolme tekijää: jatkuva kehittäminen, mittaaminen & arviointi sekä osaamisen kehittäminen. ESIMERKKIMITTARIT JATKUVA KEHITTÄMINEN: tunnistetuista tarpeista käynnistetyt palvelulukehityshankkeet MITTAAMINEN: asiakas- ja omaisraatien palaute OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: henkilöstön erityisosaaminen MITTAAMINEN & ARVIOINTI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUS JATKUVA KEHITTÄMINEN PALVELU- KEHITYS YKSILÖN KOKEMA ARJEN TOIMIVUUS HYVINVOINTI ELÄMÄN- SUUNNITELMIEN TOTEUTTAMINEN 1. Läpi koko pilottiprojektin yhtä arvoa korostettiin yli muiden: yksilöllisyys. Siksi se haluttiin nostaa myös laadun arvioinnin keskiöön. Pilottikilpailutukseen laaditun mallin mukaan yksilöllisyys toteutuu asumispalveluissa, kun yksilölliset tarpeet tunnistetaan, asukkaan muuttuviin toiveisiin reagoidaan sekä hänelle taataan osallistumisen mahdollisuus ja valinnanvapaus. TOIVEIDEN TUNNISTAMINEN YKSILÖLLISYYS ASIAKKAAN LAATU MUTTUVIEN TOIVEIDEN HALLINTA VALINNANVAPAUS JA OSALLISUUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN LAATU TOIMINTAKYKY: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ESIMERKKIMITTARIT TOIVEIDEN TUNNISTAMINEN: oma-ohjaajamallin toteutuminen MUUTTUVIEN TOIVEIDEN HALLINTA: palvelusuunnitelmien päivittäminen VALINNANVAPAUS JA OSALLISUUS: yksilöllisten aikataulujen toteutuminen Yksilöllisyyden toteutumisen mittaamisessa ja arvioinnissa on kaavailtu käytettäväksi esimerkiksi seuraavia, tutkimuksista ja työpajoista nousseita mittareita: omaohjaajamallin toteutuminen, palvelusuunnitelmien päivittäminen ja yksilöllisten aikataulujen toteutuminen. Laatutekijät ja -kriteerit ympyrä on jaettu kahteen kehään: asiakkaan laatuun ja toimintaympäristön laatuun. Kun uloimman toimintaympäristön laatu -kehän tekijät toteutuvat, heijastuu se asiakkaalle laatukokemuksena yksilöllisyydestä, hyvinvoinnista tai palvelujen jatkuvasta kehittymisestä. 5. Hyvinvoinnin konkreettisina mittareina on tässä mallissa ehdotettu käytettäväksi henkilöstön vähäistä vaihtuvuutta ja tätä kautta saavutettavaa jatkuvuutta, muutoksiin reagoinnin herkkyyttä sekä suunniteltujen palvelutasojen saavuttamista. ESIMERKKIMITTARIT TURVALLISUUS: henkilöstön vaihtuvuus ELÄMÄNSUUNNITELMIEN TOTEUTTAMINEN: muutoksiin reagoinnin herkkyys TOIMINTAKYKY: suunniteltujen palvelutasojen saavuttaminen 4. Pilottiprojektissa asumispalveluiden katsottiin tukevan asukkaiden hyvinvointia, kun turvallisuus, elämänsuunnitelmien toteuttaminen sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky nostetaan arvoasteikon kärkeen

13 KOMMENTTEJA JA KEHITYSEHDOTUKSIA PALVELUNTUOTTAJAHAASTATTELUISTA PALVELUNTUOTTAJIEN SUULLA SANOTTUA MITÄ? TEE NÄIN: Äkkiseltään tuntuu nerokkaalta. Työpajojen ja uusien toimintamallien ideoinnin jälkeen toteutettiin pilottiprojektissa haastattelututkimus kaikille autististen asumispalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille palveluntuottajille. Haastattelututkimuksen tarkoituksena on testauttaa sekä kerätä kommentteja ja kehitysehdotuksia kehitetyistä prototyypeistä (pilottiprojektissa näitä olivat Hyvän asumisen palveluekosysteemi, Asumispalveluiden laatutekijät sekä 360-kehittämiskehä). Havainnoivan ja keskustelevan, semistrukturoidun, haastattelun kesto on noin min. Pilottiprojektissa haastatteluja toteuttivat Espoon kaupungin projektipäällikkö ja kaksi ulkopuolista asiantuntijaa. MIKSI? Haastatteluiden avulla havaitaan mahdolliset kehittämiskohteet ja varmistetaan markkinavuoropuhelun toteutuminen. Työpajassa tapahtuneen yhteissuunnittelun lisäksi palveluntuottajille voidaan näin tarjota mahdollisuus keskusteluun niin, ettei heidän tarvitse huolehtia yrityssalaisuuksien paljastamisesta kilpailijoille. Haastattelujen pohjalta projektitiimi pystyy arvioimaan kehitettyjen mallien toimintaedellytyksiä käytännössä ja saa lisäevästystä suunnitteluun. 1. Kysy osallistumishalukkuus ja aikatauluta palveluntuottajahaastattelut hyvissä ajoin, sillä kaikille halukkaille tulee tarjota mahdollisuus nähdä ja kommentoida luonnoksia. Sovi maksimissaan 3 haastattelua/päivä. 2. Laadi haastatteluprotokolla ja kysymykset sekä allekirjoitettavat tutkimuslupalomakkeet (ks. pilottiprojektin mallisesimerkit Datapankista). Suosi avoimia kysymyksiä. 3. Varaa haastatteluun mukaan tutkimuslupalomakkeet, haastatteluprotokolla, mahdolliset esitettävät mallit, muistiinpanovälineet (mieluummin vihko ja kynä kuin tietokone säilyttääksesi yhteyden haastateltavaan), nauhuri sekä mahdollinen kiitos haastatteluun osallistumisesta. 4. Kirjoita haastattelutiivistelmä välittömästi haastattelun jälkeen tai viimeistään seuraavana päivänä. Sisällytä purkuun mahdollisimman paljon suoria sitaatteja. 5. Analysoi vastaukset (ks. tarkempi analysointiohjeistus Datapankista) ja koosta tarvittavat yhteenvedot projektin sidosryhmille sekä esitykset jatkon työpajoihin. Säilytä haastateltavan ääni. Tässä on varmaan ollut läpinäkyvyys lähtökohtana? Terveys on huono termi mieluummin toimintakyky Voisi olla myös palveluntuottajien tapaamisia Hyvä, että kehittämisteemat määritellään yhdessä MENETELMÄARVIO HYVÄÄ - Tuo palveluntuottajien näkemykset ja kehitysehdotukset sekä markkinoiden mahdolliset epäkohdat syvällisemmin esiin. - Synnyttää luottamusta ja kuulluksi tulemisen tunnetta sekä hyvän pohjan sopimuksenaikaiselle yhteistyölle. - Mahdollistaa epäselvyyksien ja ongelmakohtien kitkemisen ennen varsinaisen kilpailutuksen aloittamista. KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - On kohtalaisen aikaavievä ja työläs (tarvittava ajallinen resurssi yhteensä n. 4-5h/haastattelu), toisaalta säästää aikaa kilpailutusprosessissa. - Vaatii kokemattomalta haastattelijalta ennakkopaneutumista ja kykyä käsitellä tiukkaakin palautetta. 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/6_palveluntuottajahaastattelut/1_toteutus 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/6_palveluntuottajahaastattelut/2_tulokset Löydät lisää palveluntuottajien ajatuksia pilottiprojektin prototyypeistä työkirjan Datapankista

14 PURKU- JA VIIMEISTELYTYÖPAJA KAUPUNGIN SISÄISELLE SUUNNITTELUTIIMILLE PALVELUKUVAUSTYÖPAJA KAUPUNGIN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE MITÄ? Purku- ja viimeistelytyöpaja on kaupungin sisäisen projektitiimin oma tilaisuus, johon oli pilottiprojektissa lisäksi kutsuttu asukkaiden omaisten edustaja. Työpajassa käydään läpi palveluntuottajahaastettaluiden tulokset sekä niiden myötä kehittyneet ratkaisut. Pilottiprojektin purku- ja viimeistelytyöpajassa käytiin läpi palveluntuottajien edelleen kehittämät palveluekosysteemi, laatumittaristo sekä kehittämiskehä. Tulosten ja yhteisen keskustelun pohjalta viimeisteltiin kilpailutukseen mukaan otettavat mallit. Lisäksi sovittiin, miten projektissa siirrytään eteenpäin kilpailutusasiakirjojen luomiseen. MIKSI? Ennen kilpailutusmateriaalien viimeistelyä ratkaisuihin halutaan kaikkien tärkeimpien osapuolten ääni: asukkaiden, palveluntuottajien ja tilaajan. Työpajassa osallistujat arvioivat ratkaisuja peilaten omia näkemyksiään ja palveluntuottajien näkemyksiä asiakkaiden toiveisiin. Jokaisen osapuolen ääni on läsnä. Tällä halutaan varmistaa, että lopulliset ratkaisut ovat toimivia käytännössä. tely. c. käy tutkimustuloksia läpi luovalla tavalla ja varmista autenttisuus d. kirjaa saadut tulokset tarkasti ylös. Vaadi päätöksiä. e. vedä yhteen ja varmista, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet päätökset samalla tavalla. Jätä loppuun aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. f. Työpajan ihanteellinen pituus on kolme tuntia yhdellä tauolla. Tarjoiluilla varmistat, että osallistujien energiatasot pysyvät ylhäällä työskentelyn ajan. 4. Varmista, että työpaja luo arvoa myös osallistujille. Näin saat heidät tulemaan toistekin. MENETELMÄARVIO: HYVÄÄ - Palveluntuottajien ääni toi merkittävää lisäarvoa keskusteluun ja lopullisiin ratkaisuihin. - Osallistujat olivat avoimia poikkeaville näkemyksille, palveluntuottajien ääni toi rohkeutta tehdä aiemmasta poikkeavia päätöksiä. KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - Aika ei riittänyt yksityiskohtien, kuten palveluekosys- MITÄ? Palvelukuvaustyöpaja on valikoiduille kaupungin johtaville sosiaalityöntekijöille, sosiaalityöntekijöille sekä projektiryhmän jäsenille järjestettävä taustoittava ja innostava työpaja autististen asumispalveluiden palvelukuvausten luomiseksi. Pilottiprojektissa palvelukuvaukset pohjaisvat projektin aikana kehitettyyn Palveluekosysteemi-malliin. Palveluekosysteemiajattelun lisäksi palvelukuvaustyöpajassa käytiin tiivistetysti läpi trendiluotaimen, muotoiluluotaimen sekä osallistavien työpajojen avaintulokset. MIKSI? Palvelukuvaustyöpaja lisättiin pilottiprojektin prosessiin myöhemmässä vaiheessa, kun havaittiin, että kilpailutusmateriaalien viimeistelyyn tarvittiin kaupungin sosiaalityöntekijöiden substanssitietoa. Lisäksi tavoitteena oli testata kehitettyä mallia, jalkauttaa palveluekosysteemiajattelu kaupungin sosiaalityöhön ja näin helpottaa kilpailutuksen jälkeistä toimintaa. TEE NÄIN: tely, positiivisuus- ja kehitysseinät, palvelukuvausten laadintaa, testiasiakasprofiilit. d. kirjaa saadut tulokset tarkasti ylös. Pilottiprojektin työpajassa ryhmille jaettiin muistitikut, joille he tallensivat kaikki aikaansaannoksensa. e. vedä yhteen ja varmista, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet mikä merkitys tehdyllä työllä on ja miten prosessi jatkuu. Jätä loppuun aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. f. Työpajan ihanteellinen pituus on kolme tuntia yhdellä tauolla. Tarjoiluilla varmistat, että osallistujien energiatasot pysyvät ylhäällä työskentelyn ajan. 4. Varmista, että työpaja luo arvoa myös osallistujille. Näin saat heidät tulemaan toistekin. MENETELMÄARVIO: HYVÄÄ - Sosiaalityöntekijöiden kokemus käytännön asiakastyöstä toi arvokasta palautetta kehitetyistä malleista ja auttoi siirtymään teoriasta toiminnalliselle tasolle. - Palvelukuvausten luominen kilpailutusasiakirjoja varten saatiin hyvälle alulle yhdessä rykäyksessä. TEE NÄIN: 1. Valmistele sisällöltään kiinnostava, tehokas ja tavoitteellinen työpaja. Valmistaudu esittelemään tutkimustulokset luovasti ja kunnioita tutkittavien ääntä. 2. Kutsu osallistujat. 3. Fasilitoi työpaja: a. luo avoin, luottamuksen ilmapiiri b. käytä menetelmiä tehokkaasti ja tavoitteellisesti enemmän tekoja, kuin puhetta. Pilottiprojektin työpajan aiheet: Palveluntuottajahaastatteluiden tulokset & mallien muutokset, Palveluekosysteemin käyttö esimerkkiprofiililla, laatumittariston viimeistely, bonus-/sanktiomallien prototyponti ja hankintamenet- teemin yksittäisten palvelukuvausten läpikäyntiin. - Palvelukuvausten luomisessa olisi tarvittu voimakkaammin henkilöitä, jotka tilaajan puolelta työskentelevät lähellä asiakkaita, kuten sosiaalityöntekijät heille päätettiin järjestää ylimääräinen, oma työpaja. 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/7_purku- ja viimeistelytyöpaja/1_toteutus 1. Valmistele sisällöltään kiinnostava, tehokas ja tavoitteellinen työpaja. Valmistaudu esittelemään prosessi ja tutkimustulokset luovasti ja kunnioita tutkittavien ääntä. 2. Kutsu osallistujat ja varmista, että tarvittavat työkalut ovat käytettävissä. Pilottiprojektin työpajassa tarvittiin tietokone jokaiselle pienryhmälle. 3. Fasilitoi työpaja: a. luo avoin, luottamuksen ilmapiiri b. käy tutkimustuloksia läpi luovalla tavalla ja varmista autenttisuus c. käytä menetelmiä tehokkaasti ja tavoitteellisesti enemmän tekoja, kuin puhetta. Pilottiprojektin työpajan aiheet: Projektin aikaansaannosten yhteenveto, palveluekosysteemin esit- KEHITETTÄVÄÄ/HUOMIOITAVAA - Työpajan edetessä havaittiin, että sosiaalityöntekijöiden olisi ollut hyvä olla mukana jo aikaisemmassa vaiheessa mahdollisesti jopa osana sisäistä projektiryhmää. - Keskustelulle olisi pitänyt varata enemmän aikaa, mutta tämä olisi tarkoittanut työpajan venyttämistä nelituntiseksi tai jakamista kahdelle päivälle. 2_Hankintakokonaisuuden suunnittelu/8_palvelukuvaustyöpaja/1_toteutus 26 27

15 PILOTTIPROJEKTIN KILPAILUTUS Keskeiseksi kysymykseksi lopullisia tarjouspyyntöasiakirjoja laatiessa nousi tarjouskilpailussa sovellettava palvelun hinnoittelumalli. Hankintayksikkö päätyi toteuttamaan tarjouskilpailun osittain ns. ranskalaisena urakkana, jossa hankintayksikkö ilmoittaa etukäteen tarjouspyynnössä palvelua koskevan hintatason. Kyseisessä mallissa keskeiseen rooliin tarjousten vertailussa nousee palvelun laatu. Laatukriteerien osalta pyrittiin huo- KILPAILUTUSMENETTELYLLÄ KOHTI MUUNTAUTUVAA HANKINTASOPIMUSTA Asumispalvelun kilpailutusta suunniteltaessa pyrittiin huomioimaan palvelumuotoilun yhteydessä saatu osaaminen ja tieto etenkin koskien palvelun asukaslähtöisyyttä. Kilpailutusta edeltäviin työpajoihin osallistui niin asukkaiden omaisia kuin palveluntarjoajien edustajia. Näiltä hankintayksikkö sai arvokasta informaatiota palvelutarpeista ja palveluntuottamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. PALVELUMUOTOILU MUUTTAA HANKINTAMENETTELYÄ Alun perin hankintamenettelyksi oli suunniteltu käytettävän neuvottelumenettelyä, mutta valmistelun ja palvelumuotoilun yhteydessä saatu tieto ja markkinatuntemus muuttivat asetelmaa. Erillisillä toimittajien kanssa käytävillä neuvotteluilla saavutettava lisäarvo kyseenalaistettiin nopeasti. Hankkeen pilottikilpailutukseen päätettiin soveltaa menettelyä, jossa epäviralliset tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset (pois lukien vertailuperusteet) julkaistiin hankintayksikön toimesta Internetissä julkisesti kommentoitavaksi ennen varsinaisen hankintamenettelyn käynnistämistä. Aineistoa sai kommentoida kuka tahansa, sekä markkinatoimijat että muutkin tahot kuten asumispalveluja tuottava henkilökunta tai palveluja käyttävät asukkaat ja heidän omaiset. Julkaistuihin asiakirjaluonnoksiin saatiin rakentavia kommentteja ja kehitysehdotuksia useilta tahoilta. Menettelyllä hankintayksikkö pystyi kehittämään tarjouspyyntöasiakirjojen laatua ennen niiden käyttämistä tarjouskilpailussa. ASUKAS MUKAAN LAADUN ARVIOINTIIN Tarjouskilpailu toteutettiin avoimella menettelyllä. Menettelyn valintaan vaikutti tarjouspyyntöasiakirjojen valmiusaste sekä hankintayksikön markkinatuntemus. Palvelumuotoiluhankkeen yhteydessä hankintayksikön osaaminen kehittyi muiltakin osin kuin pelkästään markkinatuntemuksen osalta etenkin asiakaslähtöisyyden parantamiseen liittyviä työkaluja identifioitiin laajasti. mioimaan etenkin palvelun asiakaslähtöisyyttä. Vertailun suorittamiseen haluttiin osallistaa myös asukkaat ja heidän omaisensa. Tämä tehtiin sisällyttämällä tarjouspyyntöön vertailukriteeri, jonka arviointi ja pisteytys suoritettaisiin asukkaiden ja omaisten toimesta. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ JA MUUNTAUTUVA HANKINTASOPIMUS Pilottihankinnassa luotiin kannustinjärjestelmä, jossa asiakastyytyväisyyteen, asiakkaan itsenäisyyttä vahvistavaan kehitykseen, asiakkaiden osallistamiseen, henkilöstön pysyvyyteen, reklamaatioiden määrään ja ruokailuun kehitettiin mittaristo. Lisäksi hankintasopimukseen luotiin palvelun muutoshallintaan mekanismi, joka tukee palveluekosysteemin moduulien joustavaa käyttöä asiakkaan elämäntilanteen mukaisten muutosten huomioimisessa. Sopimuskaudelle nimetään ohjausryhmä, jossa on edustettuna tilaaja, palveluntuottaja, asukkaat. Ohjausryhmän vastuulla on palvelun laadun seuranta ja sopimusseuranta. Näin asiakkaan osallisuus vahvistuu sopimuksen aikana. HAASTAVAA JA YKSITYISKOHTAISTA Varsin merkittävän valmistelu- ja suunnittelutyön perusteella tarjouspyyntöaineistosta tuli varsin laaja. Tämä on omiaan lisäämään tarjoajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa näiden osallistuessa tarjouskilpailuun. Hankintayksikkö pyrki mahdollisimman laajasti kuvaamaan palvelunkuvauksissa pelkästään palvelussa saavutettavan tavoitteen ja jättää toteutuskeinon valinnan ja kuvaamisen tarjoajalle. On kuitenkin otettava huomioon, että kyseinen palvelu ja palvelun sisältöön kohdistuvat erityisvaatimukset ovat siinä määrin kompleksisia, että yksityiskohtainen ja mahdollisimman täsmällinen lähestymistapa on osittain välttämätöntä. Myös lainsäätäjän asettamat reunaehdot asettavat omat haasteensa kilpailutusasiakirjojen laatimiseen. 3_Pilottikilpailutus 28 29

16 ASIAKASOSALLISUUS KILPAILUTUS- PROSESSISSA PILOTTIKILPAILUTUKSEN ASIAKASRAATI MITÄ? Pilottiprojektissa haluttiin osallistaa autistiset asukkaat hankinnan suunnittelun lisäksi myös itse kilpailutusprosessiin ja palveluntarjoajan valintaan. Projektin aikaisempien osallistamiskokemuksien (muotoiluluotain sekä Laatu ja vaikuttavuus -työpaja) pohjalta suunniteltiin malli, joka mahdollisti palvelun pääasiallisten käyttäjien osallistumisen tarjousten laatuvertailuun. Pilottikilpailutuksessa tarjoajia pyydettiin sisällyttämään tarjoukseensa vapaamuotoinen kirjallinen vastaus esitettyyn tilanteeseen. Tarjoajille kuvatut tilanteet koostuivat kysymyksistä, jotka asiakkaat ovat kokeneet tärkeiksi tehdyn Asumisen unelmat -tutkimuksen tuloksena. Tämän jälkeen palveluntuottajien vastaukset pisteytetään siten, että kaikki tarjoajien vastaukset tallennetaan anonyymisti videolle ja videot esitetään arvotussa järjestyksessä asiakasraadille. Asiakasraati arvioi hymynaamojen avulla vastausten paremmuuden. MIKSI? Asiakasraadin järjestämiseen päädyttiin, koska asukkailla haluttiin olevan aktiivinen rooli läpi koko prosessin. Lisäksi toivottiin, että jo kilpailutusprosessin aikana löydettäisiin konkreettisia tapoja reagoida asukkaiden esiin nostamiin asioihin. Yllä kuvattu asiakasraati valittiin toteuttamistavaksi, sillä palveluntuottajien toivottiin puhuttelevan asukkaita omin sanoin. Kirjalliset vastaukset videoidaan ulkopuolisen henkilön toimesta, jotta varmistetaan palveluntuottajien puolueeton kohtelu. Vastausten muotoilun perusteella saadaan selville myös palveluntuottajan kyky muokata sanomansa kohderyhmän mukaiseksi ja näin edesautetaan asiakkaiden osallistamista myös jatkossa. TEE NÄIN: 1. Muotoile palvelun laatua kartoittavat kysymykset palveluntuottajille aikaisemman tutkimus- ja työpajatiedon valossa. Pilottiprojektissa kysymykset liittyivät Asumisen unelmat muotoiluluotaimen pohjalta tunnistettuihin toiveisiin. 2. Rakenna arviointiasteikko, pisteytysjärjestelmä sekä päätä laadun merkityksen painotus kilpailutuksessa. 3. Kun tarjoajat ovat kirjanneet vastauksensa, videoi anonyymisti kunkin tarjoajan vastaukset osapuolille ennestään tuntemattoman juontajan toimesta. Älä muuta olosuhteita vastausten välillä (esim. vastaukset lukevalla juontajalla sama, huomiota herättämätön vaatetus, sama tausta ja valaistus). 4. Kutsu osallistujat. Pilottiprojektissa kutsu lähetettiin valitulle kohderyhmälle henkilökohtaisesti. 5. Järjestä kilpailutuskohteessa asiakasraati. Valmistaudu erityisesti erityisryhmän edustajien kohtaamiseen selvitä kommunikaatiomenetelmät ja valmistaudu niiden vaatimalla tavalla. Varmista, että paikalla on tarpeeksi tukea, avustajia sekä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. 6. Varmista, että tilaisuus luo arvoa myös osallistujille. Näin saat heidät tulemaan toistekin. 3_Pilottikilpailutus Millaisia mahdollisuuksia asukkailla on muokata elinympäristöään? Millaisia osallistumisen mahdollisuuksia entisen elämän ystävillä on asukkaiden arkeen? Miten henkilökohtaiset haaveet ja toiveet saadaan esiin? 30 31

17 TULOKSET: 360 KEHITTÄMINEN 1. YHTENÄ PILOTTIPROJEKTIN TAVOITTEENA OLI LAATIA JATKUVAN KEHITTÄMISEN MALLI, JOSSA OSALLISTETAAN NIIN PALVELUNTUOTTAJA, TILAAJA, ASUKAS KUIN HÄNEN OMAI- SENSA ASUMISPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA. TAVOITTEEN VARMISTAMISEKSI SUUNNITELTIIN KEHITTÄMISEN KEHÄ JA OSALLISTAMISEN MENETELMÄT, JOTKA JAKSOTTUVAT NELJÄNNESVUOSITTAISIIN TOIMENPITEISIIN. TÄSSÄ KUVATTU MALLI ON PROSESSIIN KEHITETTY OPTIMAALINEN TOIMINTATAPA, JOTA JOUDUTTIIN VIELÄ SO- VELTAMAAN ENSIMMÄISESSÄ PILOTTIKILPAILUTUKSESSA. 5. Ennen viimeistä vuosineljännestä laaditaan vielä kerran sama kevyt itsearvio palveluntuottajan organisaatiossa sekä asukkaiden kanssa. Yhteistyötapaamisessa tavataan jälleen muita asukkaiden arkeen osallistuvia yhteistyötahoja (toimintakeskukset, päivätoiminta, kuntoutus, oppilaitokset, kuljetuspalvelut...) ja etsitään yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia. 1. PALVELUNTUOTTAJA + HENKILÖSTÖ: itsearviointi ja kevyt asukaskysely (esim. Happy or Not) 1. PALVELUNTUOTTAJA + HENKILÖSTÖ: itsearviointi ja asukaskysely (esim. Happy or Not) 2. ESPOO: itsearviointi KEHITTÄMISTEEMA 4 loka marras joulu 3. VERTAISARVIOINTI/ ULKOPUOLINEN AUDITOINTI: esim. Hyvinkään kaupunki 4. YHTEISSUNNITTELUTYÖPAJA (pt, hlöstö, asukkaat, omaiset, Espoo): seuraavan jakson tavoitteet tammi helmi Kehittämisvuosi starttaa palveluntuottajaorganisaation ja asumispalveluyksikön henkilöstön itsearvioinnilla nykytilasta. Lisäksi asukkailta kysytään heidän mielipiteensä palvelusta kevyellä kyselyllä. Myös tilaaja täyttää saman arvion keskustelujen pohjaksi. Jotta palvelun kehittämiseksi saadaan ulkopuolista näkökulmaa, on tässä mallissa ajateltu toteutettavan vertaisarviointi esimerkiksi Espoon kaupungin kehittämiskumppani Hyvinkään kaupungin sosiaalipalvelujen tai yksityisen auditoijan toimesta. Itsearviointien ja kumppaniarviointien tulokset käydään läpi yhteissuunnittelutyöpajassa, johon osallistuvat palveluntuottaja, yksikön henkilöstö, asukkaat, omaiset sekä tilaaja. Yhdessä he määrittelevät tulevan vuoden kehittämisteeman ja -tavoitteet. KEHITTÄMISTEEMA 1 maalis 1. PALVELUNTUOTTAJA + HENKILÖSTÖ: itsearviointi ja kevyt asukaskysely (esim. Happy or Not) 2. Jokaiselle vuodelle määritellään kehittämisteema ja teemalle kehitystehtävät neljännesvuosittain. Kehittämisen ensimmäinen teema voisi esimerkiksi olla yksilöllisyyden kehittäminen ja palveluntuottajan, henkilöstön, kaupungin, asukkaiden sekä omaisten yhteistyössä määrittämät neljännesvuositavoitteet: 1. Omaohjaajan työkalujen kehittäminen, 2. asukkaiden toiveiden ja tarpeiden parempi tunnistaminen, 3. viestinnän kehittäminen ja 4. asiakaspalautteen keruun kehittäminen. 2. YHTEISTYÖ: palveluntuottajien tapaamiset syys huhti 2. YHTEISTYÖ: palveluntuottajien tapaamiset 4. Puolivälin tarkastelun pohjaksi palveluntuottajaorganisaatio ja asumispalveluyksikön henkilöstö ynnä asukkaat arvioivat jälleen nykytilaa. Lisäksi tilaaja täyttää saman arvion keskustelujen pohjaksi. Itsearviointien tulokset käydään läpi yhteissuunnittelutyöpajassa, johon osallistuvat palveluntuottaja, yksikön henkilöstö, asukkaat, omaiset sekä tilaaja. Yhdessä he arvioivat loppuvuodelle määriteltyjen kehittämistavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden ja muokkaavat niitä tarvittaessa. 1. PALVELUNTUOTTAJA + HENKILÖSTÖ: itsearviointi ja asukaskysely (esim. Happy or Not) 2. ESPOO: itsearviointi KEHITTÄMISTEEMA 3 elo heinä kesä touko KEHITTÄMISTEEMA 2 3. YHTEISSUNNITTELUTYÖPAJA (pt, hlöstö, asukkaat, omaiset, Espoo): seuraavan jakson tavoitteet 3. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen laaditaan sama kevyt itsearvio palveluntuottajan organisaatiossa sekä asukkaiden kanssa. Onko kehitys menossa oikeaan suuntaan? Yhteistyötapaamisessa tavataan muita asukkaiden arkeen osallistuvia yhteistyötahoja (toimintakeskukset, päivätoiminta, kuntoutus, oppilaitokset, kuljetuspalvelut...) ja etsitään yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia

18 PILOTTIPROJEKTIN ROOLIT JA OSALLISUUS HANKINNAN SUUNNITTELU KILPAILUTUSPROSESSI SOPIMUKSEN AIKAINEN KEHITTÄMINEN OSAAMINEN TILAAJA * kokonaisuuden hallinta * projektiin liittyvä viestintä * osallistujien rekrytointi eri vaiheisiin * työpajoihin osallistuminen * mikäli ulkopuolista apua ei ole käytettävissä, vastaa tilaaja myös palvelumuotoilijan ja lakiasiantuntijan tehtävistä * kokonaisuuden hallinta * projektiin liittyvä viestintä * pilottikilpailutuksen järjestäminen * mikäli ulkopuolista apua ei ole käytettävissä, vastaa tilaaja myös palvelumuotoilijan ja lakiasiantuntijan tehtävistä * itsearviointi 2 krt/v * yhteissuunnittelutyöpaja 2 krt/v * yhteistyötapaaminen 2 krt/v * mikäli ulkopuolista apua ei ole käytettävissä, vastaa tilaaja myös palvelumuotoilijan tehtävistä projektinhallinta, viestintä,dialogi, substanssiosaaminen:vammais-palvelut, hankinnan ohjaus, hankintapalvelut, talousohjaus, sosiaalityö ASUKAS * mahdollinen tutkimuslupa * muotoiluluotaimen täyttäminen * laatu- ja vaikuttavuustyöpajaan osallistuminen *asukasraati, laadun arviointi * asukaskysely 4 krt/v * yhteissuunnittelutyöpaja 2 krt/v * ohjausryhmän jäsenyys kommunikointi OMAINEN * mahdollinen tutkimuslupa * laatu- ja vaikuttavuustyöpajaan osallistuminen *asukasraati, laadun arviointi * yhteissuunnittelutyöpaja 2 krt/v kommunikointi, dialogi PALVELUN- TUOTTAJA *palvelumuotoilu- ja tuotteistustyöpajaan osallistuminen *palveluntuottajahaastattelut * valittuun kilpailutusmenettelyyn osallistuminen * tarjouksen teko *mahdolliset sopimusneuvottelut * itsearviointi 4 krt/v * asukaskyselyn toteuttaminen 4 krt/v * yhteissuunnittelutyöpaja 2 krt/v * yhteistyötapaaminen 2 krt/v dialogi, palvelun kehittäminen, tutkimus, analysointi, kiteytys, substanssiosaaminen: vammaispalvelut, palvelujen kilpailutus PALVELU- MUOTOILIJA * menetelmien valinta ja tarvittavien tutkimusmateriaalien suunnittelu * tutkimusten toteuttaminen, analysointi ja kiteytys * työpajojen fasilitointi, analysointi ja kiteytys * lopputulosten viimeistely ja visualisointi * tarjousasiakirjojen visualisointi tarvittaessa * yhteissuunnittelutyöpajojen fasilitointi, analysointi ja kiteytys 2 krt/ v * yhteistyötapaamisten fasilitointi, analysointi ja kiteytys 2 krt/v projektinhallinta, viestintä, palvelumuotoilun menetelmät, tutkimusmenetelmät,analysointi, kiteytys, fasilitointi, visualisointi LAKI- ASIANTUNTIJA * prosessin juridinen ohjaus * työpajoihin osallistuminen * kilpailutusmenettelyn valmistelu * mahd. neuvotteluiden sisällön suunnittelu * tavoitteiden asettaminen * neuvotteluihin osallistuminen * tarjouspyynnön laatiminen * sopimuksen laatiminen * tarjousten vertailua koskeva laillisuusvalvonta *päätösasiakirjan laatiminen projektinhallinta, viestintä, substanssiosaaminen: hankintalaki, julkisuuslaki, hankintamenettelyt, hankintaneuvottelut, laillisuusvalvonta tarjous- ja sopimusosaaminen (mm. kannustinjärjestelmä, bonus-/sanktio-mallit, periaatteet riskien jakamiselle) 34 35

19 36 ESPOON KAUPUNKI

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Vammaispalvelut 2013 13.-14.2.2013 Messukeskus, Helsinki Tiina Lappalainen, projektipäällikkö, YTM, ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013)

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) ry toteuttaa, RAY rahoittaa Projektitiimi: Tiina Lappalainen projektipäällikkö,

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA 7.4.2014 Eija-Inkeri.Kailassuo@espoo.fi gsm 050 5145 076 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Alkoholinkäytöstä on syytä olla huolissaan Lähde: Teuvo

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja osallisuuden keinoin hyötyjä vammaisten asumispalveluiden hankintaan

Palvelumuotoilu ja osallisuuden keinoin hyötyjä vammaisten asumispalveluiden hankintaan LIITE 1 1 (8) Palvelumuotoilujaosallisuudenkeinoinhyötyjävammaisten asumispalveluidenhankintaan PROJEKTISUUNNITELMA Dnro: 2733/31/2012 Tekijä: Espoon kaupunki Tiivistelmä Palvelumuotoilulla ja osallisuuden

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa 5.11.2012Tero Tyni, erityisasiantuntija, sosiaali-ja terveystoimi Tero.Tyni@kuntaliitto.fi 09 771 2246 Sisältö: Tuotteistaminen Mitä

Lisätiedot

Kykyviisari ja valokuvaus yksilötyön menetelminä

Kykyviisari ja valokuvaus yksilötyön menetelminä Kykyviisari ja valokuvaus yksilötyön menetelminä Kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisestä Laukaassa 2015-2017 Laukaan Sosku Prosos seminaari Helsinki 6.10.2017 Työpajan esitys Seija Kerkelä 6.10.2017

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja osallisuus vammaisten asumispalveluiden hankinnan apuna

Palvelumuotoilu ja osallisuus vammaisten asumispalveluiden hankinnan apuna Palvelumuotoilu ja osallisuus vammaisten asumispalveluiden hankinnan apuna Verkostotapaaminen MORFEUS 23.4.2015 Espoon kaupunki Anneli Enbom, vs. kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveystoimi, perhe- ja

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta

Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta Asiakkaan äänellä -kehittämistoiminta Milla Ilonen 040 848 0909 milla.ilonen@aspa.fi Asiakkaat kokemuskehittäjinä! Vuonna 2008 kutsuttiin koolle eripuolilta Suomea 50 asumispalvelujen käyttäjää. Vertaisarviointi

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Tekesin Sote & Huippuostajat -kiertue Tampere 16.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi ( Lavaus ) hankkeen taustaa

Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi ( Lavaus ) hankkeen taustaa Tiedosta hyvinvointia 1 Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi ( Lavaus ) hankkeen taustaa Liisa Heinämäki Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Lapsivaikutusten arviointi kaikissa lapsia koskevissa yhteiskunnallisissa

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Laadukas ohjaus ja valmennuksen arki + ryhmätyöt Varkaus. Petri Puroaho

Laadukas ohjaus ja valmennuksen arki + ryhmätyöt Varkaus. Petri Puroaho Laadukas ohjaus ja valmennuksen arki + ryhmätyöt 30.10.2014 Varkaus Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Käyttäjäkokemus voimavaraksi

Käyttäjäkokemus voimavaraksi Käyttäjäkokemus voimavaraksi Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Invalidiliiton aluepäivät, 8 aluetta syksyllä 2013 Tiina Lappalainen,

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Helsinki 24.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Asiakasosallisuuden kehittäminen Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistetaan

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Tina Nordman 9.10.2014 Taustat Sivistysosasto; joukkoliikenne ja logistiikka lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto

Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen (KAAPO) työpaja järjestettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 13.10.2017. Tutustu I&Okärkihankkeen vuoden

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Projektisuunnittelija Heli Ronimus, Espoon kaupunki Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden lisääminen, sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisen integraation kehittäminen,

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan asiakasymmärrys kehittämisen lähtökohtana palvelumuotoilun keinoja soveltaen Heli Laurikainen, kyläkehittäjä Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot