LIITE 6. MAISEMALAIDUNNUKSEN EDISTÄMINEN PUDASJÄRVELLÄ. Viljelijäkysely ja laidunnuskohteita Pudasjärvellä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 6. MAISEMALAIDUNNUKSEN EDISTÄMINEN PUDASJÄRVELLÄ. Viljelijäkysely ja laidunnuskohteita Pudasjärvellä"

Transkriptio

1 LIITE 6. MAISEMALAIDUNNUKSEN EDISTÄMINEN PUDASJÄRVELLÄ Viljelijäkysely ja laidunnuskohteita Pudasjärvellä 2014

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PUDASJÄRVEN LAMMASTALOUS LAIDUNPANKKI MAISEMANHOITOKOHTEITA VILJELIJÄKYSELY JA SEN TULOKSET POHDINTA... 9 LÄHTEET...11 Kirjalliset lähteet...11 Elektroniset lähteet...11 Haastattelut...11 Kannen kuva: Maarit Satomaa 2

3 1 JOHDANTO Osana Aittojärvi-Kynkään valtakunnallisen maisema-alueen hoitosuunnitelmaa tehtiin viljelijäkysely Pudasjärven viljelijöille. Tavoitteena oli kylän ulkopuolisten maisemalaiduntamiseen soveltuvien alueiden, sekä maisemalaiduntamisesta kiinnostuneiden lammastilallisten kartoittaminen Pudasjärven kunnan alueella. Selvityksen yhteydessä löydettävät laidunalat ja laiduntamiseen soveltuvat karjat kirjataan Laidunpankkiin. Maatalousyrittäjille tehdyn kyselyn taustalla on lammastalouden edistäminen kunnassa etsimällä sopivia laidunkohteita. Laidunalan lisäys tuo lisätuloja viljelijöille, jos pystytään hyödyntämään tukijärjestelmää täysipainoisesti myös ympäristökorvausten osalta. Lisääntyvä laidunnus puolestaan vaikuttaa maisemaan positiivisesti. Kimmokkeena viljelijäkyselylle on Pudasjärvellä aloitettu lammasteurastamotoiminta, joka luo paremmat edellytykset lammastalouden harjoittamiselle Pudasjärvellä. Kyselyn pohjalta edistetään Laidunpankki-sivuston käyttöä kunnassa. Muualla Pudasjärvellä, Iijoen keskijuoksun alueella on toteutettu aiemmin maisemanhoitosuunnitelma. Sen raportista etsitään perinnebiotooppeja ja laidunalueita sekä muita maisemanhoitokohteita muualla kuin Aittojärvi-Kyngäs-alueella. Siten saadaan viljelijäkyselyssä laidunalueita lisää kaipaaville viljelijöille laidunnuskohteita. 2 PUDASJÄRVEN LAMMASTALOUS Maataloustilastojen mukaan Pudasjärvellä oli vuoden 2013 keväällä 18 lammastilaa tai henkilöä, jotka ovat ilmoittautuneet lammasrekisteriin. Rekisteriin tulee ilmoittautua, vaikka omistaisi vain yhden ns. kesälampaan. Yhteensä lampaita oli 2270, joista 1299 uuhia eli emolampaita. (Maataloustilastot Hakupäivä ) Pudasjärven maataloustoimelta saatujen tietojen mukaan kevättalvesta 2014 kaupungin alueella oli 15 aktiivilammastilaa (Nissi , haastattelu). Vuonna käytiin tulevaisuuskeskusteluja 82:n tilallisen ja ProAgrian välillä. Tavoitteena oli määrittää tilojen nykytilaa ja tulevaisuuden tavoitteita. Samalla kartoitettiin viljelijöiden halukkuutta tarjota uudenlaisia palveluja lähialueilleen. Aittojärven- Alasiuruan-Ylisiuruan alueelta haastateltiin 13:a tilallista. Kaikista tiloista 52 oli maidontuotantotilaa, 8 lammastilaa, 6 emolehmätilaa, 5 kasvinviljelytilaa, 10 porotilaa sekä 1 hevostila. Selvityksen mukaan lammastalous on Pudasjärvellä aktiivista ja lampureilla on kiinnostusta elinkeinonsa kehittämiseen. Lampaanlihalle on riittänyt kysyntää Oulun talousalueella. Jo selvityksen teon aikaan nousi esiin tarve saada Pudasjärvelle lammasteurastamo. Lampaan kotiteurastus koettiin ongelmalliseksi. Tämä hankaloitti myös lampaanlihan suoramyyntiä. (ProAgria Oulu 2013, 1-7) Toive lähiteurastamosta on toteutunut, 3

4 Pudasjärvellä aloitettiin lammasteurastustoiminta vuonna Teurastamo nimeltään Nillan lammastuote toimii poroteurastamon tiloissa. Osa lammastilallisista halusi panostaa lammastalouden tunnettavuuden parantamiseen ja kaikenlaiseen kehittämiseen. Joillakin lypsytiloilla oli suunnitelmissa luopua naudoista ja muuttaa yrityksensä lammastilaksi. Selvityksen perusteella uusille laidun- ja viljelyalueille olisi kysyntää. Monen tilan maa-alueet ovat pirstoutuneet pienialaisiksi ja hajalleen laajoille alueille osaksi sen vuoksi, että pellot on usein vuokrattu useilta maanomistajilta. Vuokrapeltojen pysyvyys aiheuttaa viljelijöille epävarmuutta. Näiden tietojen perusteella ainakin Aittojärven alueella toimivien viljelijöiden etua palvelisi kylän alueella käytöstä poistuneiden maa-alojen käyttöönotto. Kyselyssä ei noussut esiin halukkuus laidunnustoimintaan. (ProAgria Oulu 2013, 1-7) 3 LAIDUNPANKKI Yhtenä työn tavoitteista on täydentää ProAgria Etelä-Suomen ylläpitämää internetpalvelu Laidunpankkia, johon karjan- ja maanomistajat voivat ilmoittaa laidunkäyttöä varten vapaita maa-alueita, sekä vastaavasti karjaa, jota voi lainata laiduntamaan maa-alueita. Laidunpankki on MTK:n, Metsähallituksen, ja ProAgrian Härkää Sarvista- ja HevosAgro- sekä YmpäristöAgro- projektien yhteistyön tulos. Tavoitteena on edistää erilaisten luonnonlaitumien ylläpitoa ja siten luonnon monimuotoisuutta sekä kulttuurimaiseman avoimuutta. Lokakuussa 2014 Pudasjärven laidunpankissa oli kirjoilla kaksi lammastilallista, jotka tarjosivat lampaitaan laidunnustarkoitukseen. (ProAgria Etelä-Suomi 2013a, hakupäivä ) Vapaita laitumia oli tarjolla yksi kohde Livolla. (ProAgria Etelä-Suomi 2013b, hakupäivä ). 4 MAISEMANHOITOKOHTEITA Potentiaalisia maisemanhoitokohteita löytyy sekä inventointiraporteista että erilaisista suunnitelmista, mutta viljelijöiden, kylätoimijoiden ja muiden maisemanhoitoa edistävien tahojen kannattaa olla myös itse aktiivisia hoitokohteiden etsimisessä. Potentiaalisia hoitokohteita löytyy niin 1. Inventoiduista perinnebiotoopista, 2. Inventoimattomista perinnebiotoopeista, 3. Viljelemättömäksi jääneistä niittymäisistä alueista, kuin 4. Maatalousalueiden reunavyöhykkeistä ja saarekkeista. 4

5 Inventoidut perinnebiotoopit (1.) on esitelty Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat-julkaisussa (Vainio & Kekäläinen 1997 (toim.), 177). Näitä löydettiin Pudasjärveltä 41 kappaletta. Perinnebiotooppi on vanhan maatalouskäytön myötä ajan kuluessa muovautunut elinympäristö, jolta on tehty karja talvirehua tai jota käytetty laitumena. Niitä ei ole lannoitettu tai muokattu. Perinnebiotooppeja ovat mm. niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Kohteet ovat listattuna Taulukossa 1. Taulukossa on inventoituja perinnebiotooppeja sekä Iijoen keskijuoksulle tehdyn maisemanhoitosuunnitelman kohteita (Jussila, A. & Mahosenaho, T. 2010). Mahdollisesti ympäristökorvauksien vaatimukset täyttäviä kohteita löytyi noin 163 hehtaaria. Suurelle osalle kohteista sopisi hoitomuodoksi laidunnus. Suoniityt eivät sovellu laidunnukseen, joten niitä ei ole listattu taulukkoon. Jos kohde muodostuu vain osaksi suoniitystä, laidunnuskäyttö on mahdollista. Kohteiden nykytilasta ei ole tietoa, koska maastokäyntejä niille ei ole tehty. Osa taulukon kohteista voi olla jo hoidossa. Myös niittämällä hoidettavia alueita on esitelty taulukossa, koska myös niittokohteiden hoitoon voi saada ympäristökorvauksia. Perinnemaisemainventoinnissa ei varmastikaan löydetty kaikkia Pudasjärven perinnebiotooppeja, vaan esim. joenvarsiniittyjä on pinta-alallisesti varmasti selvästi enemmän. Näistä inventoimattomista perinnebiotoopeista (2. kohta yllä) on myös löydettävissä sopivia maisemanhoito- ja laidunkohteita (Taulukko 1). Viljelemättömäksi jääneitä niittymäisiä alueita (kohta 3. yllä) löytyy myös Pudasjärveltä runsaasti. Kunnassa on paljon käytöstä pois jääneitä peltoja, josta ainakin osa olisi otettavissa maisemalaidunnuskohteiksi. Pudasjärven maaseututoimen mukaan kunnassa on ollut enimmillään peltoa 8000 ha, mutta nykyisin enää n ha (Hannu Nissi ). Osa on metsitetty ja osa metsittynyt itsestään pitkälle, mutta varmasti ainakin 1000 hehtaaria olisi kunnostettavissa maisemalaitumiksi. Peltokäytön loputtua kasvillisuus on usein kehittynyt luonnonniityksi ja alueet voisivat päästä maisemanhoitokohteiksi ympäristökorvausten piiriin. Vanhat perinnebiotoopit ovat usein pinta-alallisesti pieniä. Jotta lammasyrittäjä saisi kannattavuutta toiminnalleen, tulisi laidunta olla usein kymmeniä hehtaareja tilaa kohti. Esimerkiksi 200 lampaan tila tarvitsisi luonnonlaidunta arviolta ha. Vanhoilta pelloilta kertyisi helposti pinta-alaa. Nämä alueet ovat usein myös kylämaiseman kannalta näkyvillä paikoilla, kuljetus ja valvonta on helppo järjestää ja ne voivat olla myös turvallisempia lampaille kuin esimerkiksi tulvaniityt ja saaret. Myös erilaisia peltojen ympärillä olevia reunavyöhykkeitä ja saarekkeita (kohta 4. yllä) voisi hyödyntää laidunmaina ja samalla parantaa kylämaisemaa. Koska potentiaalisten laidunkohteiden omistajat ja karjanpitäjät eivät useinkaan kohtaa, tarvittaisiin maisemalaidunnuksen edistämiseen edellä mainitun Laidunpankki-palvelun lisäksi aktiivista kehittämisotetta ja 5

6 mahdollisesti henkilöresurssiakin maisemanhoidon koordinointiin. Maisemanhoitoa ja lammastalouden edistämistä pidetään Pudasjärven kaupungin taholta kannatettavana ja tähän kiinnitetään huomiota alkaneen EU:n ohjelmakeuden hankkeita suunniteltaessa. Taulukko 1. Maisemanhoitosopimuksiin soveltuvia kohteita Pudasjärvellä KYLÄ KOHTEEN NIMI KOHTEEN LAATU PINTA-ALA/ ha HOITOMUOTO Aittojärven niitty ja Raivaus, niitto, Aittojärvi haka Keto, niitty 0,7 laidunnus Metsälaidun, haka, niitty, Ala-Siurua Ala-Siuruan Törmä tulvaniitty 1,8 Laidunnus Viljelemätön pelto kaupan Ervasti luona 0,45 Laidunnus/ niitto Hirvaskoski Mummulan laidun Pelto, tulvaniitty 1,2 Laidunnus Matinsalmen tulva- ja Niitto, raivaus, Jonku suoniityt Suoniitty, tulvaniitty, muu 15,2 laidunnus Luhanniitty Tulvaniitty, entinen pelto 18 Niitto, laidunnus Naisjärven Kollaja Hakulinranta Järvenrantaniitty, metsälaidun 3 Laidunnus Harvennus, Kollajan Pajuniemi Tulvaniitty 2,6 laidunnus Kollajan niitty Niitty, keto 0,6 Niitto Metsälaidun, suoniitty, haka, Harvennus, Kongasjärvi Päätalon metsälaidun entinen pelto 16 laidunnus Kouva Kuusikon metsälaidun Metsälaidun 1,6 Laidunnus Pudasjärven Raivaus, niitto, Hietajokisuu Tulvaniitty 6,3 laidunnus Mursunlammen Raivaus, niitto, Kurenalus saarten tulvaniityt Tulvaniitty 1,9 laidunnus Raivaus, niitto, Pudasjärven tulvaniityt Tulvaniitty 15,2 laidunnus Haukiojan suu- Kurjenlampi Tulvaniitty, entinen pelto, haka 4 Laidunnus/ niitto Lammaslaidunnus/ pensaikon raivaus, Kurki Kurjenkoski Tulvaniitty 2,4 niitto Kurjenlampi Tulvaniittysaaret 3,7 Raivaus, lammaslaidunnus/ niitto Säkkisen rantalaidun Tulvaniitty ja haka 1,8 Laidunnus Latva- Kouva Rytivaaran autiotila Niitty, keto, muu 1,5 Niitto 6

7 Livo Metsälaidun, niitty, tulvaniitty, muu Yliniitty Karjosaaren rantalaidun Tulvaniitty, haka 0,9 Laidunnus Karjosaaren länsipuolen metsälaidun Metsälaidun 5,4 Laidunnus 6,8 Raivaus, laidunnus Livo/Ala- Livo Väärälä Keto, entinen pelto, niitty, muu 0,9 Raivaus, niitto Naamanka Takalan niitty Keto, niitty 0,17 Niitto, laidunnus Takasaari Tulvaniitty 0,3 Lammaslaidunnus Parviainen Puironsaari Tulvaniitty 1,5 Lammaslaidunnus Pajalan niitty Kaskipelto 1,5 Raivaus, niitto Parviainen Niitty vanhassa pihapiirissä 1,2 Niitto, laidunnus Viljelemättömät pellot Niitto, laidunnus Puhos Huutoniemen laidun Laidun, suo- ja järvenrantaniitty 4 Laidunnus Rytinki Granlundin mulli- ja porohaka Haka 2 Laidunnus Sarajärvi Jukuanvaaran Ylitalon haka Haka 0,8 Laidunnus Alkuraivaus, Iijoen sillan kuve Niitty 1,5 laidunnus Sotka Katajaketo Niitto Vasikkasaari ja Kotiniemi Tulvaniitty, muu 1,5 Raivaus, niitto, (laidunnus) Pöllänjokisuiston Sotkajärvi tulvaniitty Tulvaniitty 30,4 Raivaus ja niitto Syötesuvannon Raivaus, niitto, Syöte tulvaniitty Tulvaniitty, suoniitty, niitty 2,3 (laidunnus) Toraslammen kämpän niitty Niitty, keto 0,24 Raivaus, niitto Tannila/ Aittojärvi? Säynäjäjärven niityt Niitty, suoniitty 1,9 Niitto, laidunnus Yli-Kurki Kellonlampi Tulvaniittysaaret 2 Laidunnus/ niitto Koko Pudasjärvi Koko Pudasjärvi Inventoimattomat perinnebiotoopit Viljelemättömät niittymäiset pellot, reunavyöhykkeet Laidunnus, niitto Laidunnus, niitto, raivaus 5 VILJELIJÄKYSELY JA SEN TULOKSET Kysely toteutettiin yhdessä Pudasjärven maataloustoimen kanssa. Kysely tuloksineen on liitteenä 1. Kysely lähetettiin kommentoitavaksi ennen viljelijöille lähettämistä myös lammasteurastamoyrittäjällä, koska kyselyssä oli teurastamotoimintaan liittyviä kysymyksiä. Viljelijäkysely toteutettiin osaksi sähköisesti, osaksi kirjallisena. Niille viljelijöille, joilla on sähköpostiosoite, Webropol-ohjelmistolla toteutettu kysely lähetettiin sähköpostiin 7

8 sisällytettynä linkkinä. Sähköpostin lähetti Pudasjärven maataloustoimen edustaja. Tätä kautta kysely meni noin sadalle viljelijälle. Niille 28:lle viljelijälle, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, kysely lähetettiin kirjeitse. Sähköiseen kyselyyn tuli vastauksia heti linkin lähettämisen jälkeen. Ensimmäisen vuorokauden jälkeen vastanneita oli jo kuusi. Tämän jälkeen vastausinnostus väheni, ja lopulta kun kysely suljettiin 30.5., vastanneita oli 15. Viljelijöille lähetettiin sähköposti koskien kyselyä myös uudelleen, jolloin tuli kolme uutta vastausta, yksi tosin jo aiemmin vastanneelta. Tulokset ovat esitetty graafisesti liitteessä 1. Kirjeitse lähetettyyn kyselyyn vastasi lopulta kahdeksan viljelijää. Vastaukset kirjattiin Webropoliin, jotta kyselyohjelmasta saataisiin kaikki vastanneet kattava raportti. Yhteensä vastanneita oli 23. Tulosten perusteella suurin osa vastanneista oli kasvinviljelijöitä. Eläintilallisista suurin osa (6 kpl) oli lammastilallisia, johtuen ehkä kyselyn otsikoinnista. Toiminnan laajennusta harkitsi kuusi vastannutta. Uudeksi eläinlajiksi lampaan nimesi kaksi vastaajaa. Suurin osa vastanneista koki laidunalansa olevan riittävä, mutta kuudella olisi ollut tilausta lisälaitumille. Enemmistö kelpuuttaisi laidunalaksi myös muut kuin viljelypellot, mikä on maisemalaidunnuksen kannalta positiivinen asia. Kymmenen viljelijää haluaisi saada lisää laidunalaa, ja heistä neljän mielestä luonnonlaitumet soveltuisivat tähän tarkoitukseen. Lammasteurastamotoiminnan tulevaisuus vaikuttaa kyselynkin perusteella hyvältä. Noin puolet vastanneista viljelijöistä on hyödyntänyt teurastamon palveluja aiemmin, ja yhtä moni aikoo teurastuttaa karjaansa Nillan lammastuotteessa tulevaisuudessakin. Palvelu on siis koettu hyväksi. Pudasjärven viljelijöiden kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa esille nostettu toive teurastusmahdollisuudesta Pudasjärvellä on konkretisoitunut palvelun innokkaana käyttönä. Kaksi vastaajaa ilmoitti tarvitsevansa mahdollisesti karjan kuljetuspalvelua. Tässä voisi edistää poromiesten ja muiden viljelijöiden yhteistyötä. Porotilallisilla on eläintenkuljetuslupia ja tarvittavaa kalustoa. Neljä vastannutta ilmoitti omistavansa maa-alueita, joille toivoisi maisemalaidunnusta. Alueet olivat pääasiassa entisiä niittyalueita puro- ja jokivarsissa, sijainniltaan Livolla, Kollajalla ja Paukkerinharjussa. Myös entinen viljelypelto lähellä Pudasjärven keskustaa ilmoitettiin mahdolliseksi laidunalueeksi. Yksi lihakarjatilallinen aikoi itse tehdä laiduntaja- ja laidunilmoituksen Laidunpankkiin ilmoituksen. Yksi viljelijä toivoi, että hänen maaalueestaan tehtäisiin ilmoitus laidunpankkiin, toinen ilmoitti, että hänen lihakarjansa tulisi kirjata laiduntajiksi. Kaiken kaikkiaan laidunpankkiin kertyisi viisi uutta ilmoitusta, pääasiassa laiduntavista karjoista. 8

9 Potentiaalinen laiduntaja löytyy Sarajärven alueelta. Viljelijä on kiinnostunut laidunalueista 60 kilometrin säteelle Sarajärveltä. Hänen kuljetusmatkansa ulottuisi pitkälle Posion ja Ranuan kuntien eteläisiin osiin, Syötteen kansallispuistoon ja jopa Taivalkoskelle. Potentiaalisia laidunkohteita näillä alueilla olisi muun muassa Parviaisen kylän niityt, jotka on nostettu esille Iijoen keskijuoksun yleissuunnitelmassa. Pärjänsuolla tilallisella on puutetta laidunalasta, ja on valmis kuljettamaan karjaansa luonnon- ja peltolaitumille kilometrin päässä oleville laitumille. Tälle laiduntajalle olisi mahdollista ottaa hoitoon esimerkiksi Aittojärvi-Kynkään kohteita, sekä Livojokivarren niittyalueita Sarajärveltä Pudasjärven keskustaan. Tässä tapauksessa kyselyn avulla löydettiin sekä laidunalue (Livon niitty) sekä sen mahdollinen laiduntaja. Laidunnustoimintaa voisi laajentaa tämän viljelijän toimesta myös Ranuan kunnan puolelle. Pudasjärven keskustasta ja viiden kilometrin etäisyydelle siitä löytyy laiduntaja. Esimerkiksi Iijoen varren niittyalueita voisi löytyä hänen karjalleen laidunmaiksi. Laidunalalle olisi tarvetta myös Livolla. On epävarmaa, löytyykö kilometrin kuljetusmatkan päästä laidunnuskohdetta. Paukkerinharjussa viljelijä tarvitsee karjalle laidunalaa, ja on valmis kuljettamaan karjaa 20 kilometrin säteellä. Tämä lammastilallinen voisi hoitaa Iijoen keskijuoksun kohteita Yli-Kurjesta Pudasjärven keskustaan saakka. Kurjen ja Yli-Kurjen kylillä onkin tulvaniittyalueita, joita tulisi hoitaa laiduntamalla. Puhoskylässä viljelijä olisi valmis viemään karjaa jopa 100 kilometrin päässä sijaitseville laidunalueille. Tämä etäisyys kattaa lähes koko Pudasjärven, ja myös osan Puolankaa, Utajärvea sekä Suomussalmea. Mahdollisia kohteita olisivat Iijoen keskijuoksun kohteet varsinkin Jurmun kylällä, jonne muut kyselyyn vastanneet tilalliset eivät olisi valmiita kuljettamaan karjaansa. Kollajan alueelle löytyi yksi laiduntaja. Kollajalla Iijoen rannalla on runsaasti laitumeksi soveltuvia niittyjä. 6 POHDINTA Viljelijäkyselyn pohjalta on hyvä lähteä saattamaan yhteen jo tiedossa olevia laidunalueita, sekä kyselyn myötä esiin tulleita tulevaisuuden maisemanlaiduntajia. Maiseman ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen innostaa muitakin maanomistajia antamaan maitaan laidunalueeksi. Aittojärvi-Kynkäällä tulevaisuudessa toteutettava maisemalaidunnus tulee olemaan hyvänä esimerkkinä muille kylille. Kyselyn myötä Laidunpankkiin tulee lisää 9

10 ilmoituksia. Tämän toivotaan aiheuttavan positiivisen kierteen, jossa edelliset ilmoitukset innostavat aina uusien tekemiseen, kun maisemaankin tulee muutosta. Useimmat maisemalaidunnuskohteet ovat melko pienialaisia, joten alueita kannattaisi keskittää yhdelle viljelijälle, joka laiduntaisi useampaa kohdetta samalla alueella. Pieniä kohteita yhdistämällä mahdollistetaan myös ympäristökorvausten saaminen. Myös eläinten hoito ja kuljetus olisi mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta. Myös vanhojen peltojen kunnostaminen maisemalaitumiksi parantaa mm. lampaanpidon kannattavuutta ja kohentaa myös kylien maisemaa. 10

11 LÄHTEET Kirjalliset lähteet ProAgria Oulu Raportti Tulevaisuuskeskustelut Pudasjärven maatilayrityksille Koonnut Esko Viitala. Vainio, M. & Kekäläinen, H. (toim.) Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat. Pohjois-Pohjanmaa ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut /44. Oulu: Pohjois-Pohjanmaa ympäristökeskus. Elektroniset lähteet Jussila, A. & Mahosenaho, T Bioenergian edelläkävijät- hankkeen maisemaselvitysosio. Pudasjärven- Taivalkosken Iijoen keskijuoksu. Bioenergian edelläkävijät -hanke , Metsäkeskus Pohjois- Pohjanmaa, ProAgria Oulu. Hakupäivä Maataloustilastot Kotieläinten määrät kunnittain keväällä excel-taulukko. Päivitetty Hakupäivä Nissi, H. Maataloussihteeri, Pudasjärven kaupunki. Re: Aittojärvi-Kynkään maataloudesta. Sähköpostiviesti :38 ProAgria Etelä-Suomi 2013a. Laidunpankki-karjailmoitus-Pudasjärvi. Hakupäivä ProAgria Etelä-Suomi 2014b. Laidunpankki-laidunilmoitus-Pudasjärvi. Hakupäivä Haastattelut Nissi, H. Maataloussihteeri, Oulunkaaren kuntayhtymä. Maatalouspalvelujen Pudasjärven toimipiste

12 LIITE 1: Viljelijäkyselyn tulokset 1. Tilasi on Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastaajien määrä: Onko sinulla kiinnostusta laajentaa toimintaa/ vaihtaa tuotantosuuntaa? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastaajien määrä: 21 Avoimet vastaukset: mikä olisi mahdollinen uusi eläinlaji? - rinnalla pienimuotoisesti nautoja lihaksi, lampaat kuitenkin pääasiallinen - kyyttöjä lampaiden kaveriksi sekalaidunnukseen - lammas ja kanat - lammas 12

13 3. Onko sinulla riittävästi laidunalaa? Vastaajien määrä: Millaiset maa-alat sopisivat karjasi laidunalaksi? Vastaajien määrä: Onko sinulla ehkä tarvetta hankkia karjallesi lisälaidunta nyt tai tulevaisuudessa? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastaajien määrä: Mikä on maksimietäisyys, jonka olisit valmis kuljettamaan eläimiäsi? / Määrittele alue, jolle voit kuljettaa karjasi laiduntamaan. (tietyissä tapauksissa kuljetuslupa) Vastaajien määrä: 12-5km km HUOM. kysymys 10: aion hyödyntää ainoastaan Nillan lammastuote oy teurastuspalvelua. - muutama kilometri - 20 km - 60 km - 20km tällintieltä km km. - nyt on laidun matkaa lehmillä lähes kilometri kauimmaisille pelloille ja hyvin onnistuu - 1km.Kovin kaukana olevia eläimiä ei ehdi käydä huoltamassa km - kilometri 13

14 7. Tarvitsetko ehkä siinä tapauksessa eläinten kuljetuspalveluja? Vastaajien määrä: Oletko hyödyntänyt Pudasjärven lähiteurastamon palveluja? (Nillan lammastuote Oy, puh ) Vastaajien määrä: Aiotko hyödyntää em. teurastamon palveluja tulevaisuudessa? Vastaajien määrä: Onko sinulla hallussasi tai tiedossa maisemanhoidolliseen laiduntamiseen sopivia alueita (umpeenkasvavia peltoja, niittyjä, hakamaita)? Jos on, määrittele sijainti ja kohteen yhteystiedot.vastaajien määrä: 22 Avoimet vastaukset: kyllä, sijainti ja tiedot - kellokangas pudasjärvellä - Tulvaniittyjä Kollajalla - Korpijokivarsi Tällintieltä Jongunjärveen - Livo Tammela 6:6 puronvarsi ym. 14

15 11. Haluatko ilmoittaa maa-alueesi laidunkäyttötarkoitukseen tai karjasi laiduntamaan Laidunpankkipalvelun avulla? Voit tehdä ilmoituksen itse osoitteessa tai pyytää kyselyn tekijätahoa lisäämään sinut palveluun. Vastaajien määrä: 20 15

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta VYYHTI työpaja Taivalkoskella 10.4.2014 Kalle Hellström ProAgria Oulu/maa ja kotitalousnaiset Kuva: Aili Jussila Arvokkaiden maisema alueiden päivitysinventointi

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Yhteinen kulttuuriympäristömme esille KYNÄ jättää jäljen Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankeaika 1.9.2015-31.8.2018 Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat.

Lisätiedot

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA Ypäjä 30.5.2013 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ProAgria Keskukset Hevostallit lisääntyvät Hevostalleja 16 000 kpl Hevosia 76 000, lisääntyy 1 500 hevosta

Lisätiedot

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemien hoito Perinnemaisemien hoito Kylämaisemat kuntoon 23.10.2009 1 Esityksen teemat 1. Perinnemaisema ja perinnebiotoopit 2. Laidunnus luonnon ja maiseman hoitokeinona 3. Härkää sarvista (HÄÄVI) - hanke 4. Erilaiset

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon Maarit Satomaa Maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset 13.1.2014 Kuusamo Maiseman- ja luonnonhoito osana viljelijän

Lisätiedot

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT 30.11.2011 Esityksen sisältö Rantaniityistä yleensä Tulvaniityt Hoidon hyödyt Erilaisia hoitotapoja

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa 1 Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuki - erityistukimuodot: perinnebiotooppien hoito,

Lisätiedot

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Luonnonlaitumet viljellyt peltolaitumet - luonnonheinän energiamäärä

Lisätiedot

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa Ympäristökuiskaaja-koulutus 3.2.2011, Jyväskylä Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus 01.02.2011 1 Esityksen sisältöä Mistä maatalousalueiden

Lisätiedot

SUOMEN PARAS MAISEMAHANKE 2014 -EHDOKAS. Pudasjärven Aittojärvi-Kyngäs - kylän yhteistyöllä maisemat kuntoon

SUOMEN PARAS MAISEMAHANKE 2014 -EHDOKAS. Pudasjärven Aittojärvi-Kyngäs - kylän yhteistyöllä maisemat kuntoon SUOMEN PARAS MAISEMAHANKE 2014 -EHDOKAS Pudasjärven Aittojärvi-Kyngäs - kylän yhteistyöllä maisemat kuntoon SISÄLLYSLUETTELO 1. Miksi Aittojärvi-Kyngäs on Suomen paras maisemahanke 3 2. Perustelut pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Iin Hiastinhaaran laidunhanke

Iin Hiastinhaaran laidunhanke Iin Hiastinhaaran laidunhanke Kalle Hellström Työpaja Pohjois-Iin kyläyhdistys 6.6.2013 Kuvat: Kalle Hellström Perinnemaisema =Perinteisen maankäytön synnyttämä maaseutumaisema: perinnebiotoopit, pellot,

Lisätiedot

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna 2013 Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke 9.4.2013 2 Maatalousluonnon erityispiirteitä Viljeltyjen peltojen lisäksi

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

HEVONEN HOITAA MAISEMAA JA LUONTO HEVOSTA

HEVONEN HOITAA MAISEMAA JA LUONTO HEVOSTA HEVONEN HOITAA MAISEMAA JA LUONTO HEVOSTA Lahti 15.4.2014 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ProAgria Keskukset Hevonen nauttii laiduntamisesta. Se on osa hevosen luontaista elämää. Laumaeläin,

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille HUOM! Tiedot perustuvat vuoden 2011 asetusmuutokseen, katso viimeisin tieto vuoden 2011 hakuoppaasta tai ympäristötuen asetuksesta Lisätiedot

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Ajankohtaista maiseman ja luonnonhoitoon 2014 2015

YmpäristöAgro II Ajankohtaista maiseman ja luonnonhoitoon 2014 2015 YmpäristöAgro II Ajankohtaista maiseman ja luonnonhoitoon 2014 2015 Maarit Satomaa Maisema ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa ja kotitalousnaiset 2014 2015 Kylämaisema uusien arvojen tyyssija

Lisätiedot

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 HUOM! Tiedot varmistuvat kevään 2010 kuluessa, tilanne 5.1.2010 mukaan Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset liitteineen

Lisätiedot

Ollut laidunmaita 1970 luvulle asti. Tehty luontopolku ja lintutorni n. 10 v. sitten.

Ollut laidunmaita 1970 luvulle asti. Tehty luontopolku ja lintutorni n. 10 v. sitten. VYYHTI kohdelista Maisema ja hoito osio Nimi ja yhteystieto Sijainti Kuvaus ja ongelma(t) Paikallinen merkitys Aiemmin tehdyt Pohjois Iin Ii, Hiastinhaaran kyläyhdistys laidun Iijoen suistossa olevan Hiastinhaaran

Lisätiedot

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Maisemasuunnittelija Sanna Seppälä ProAgria Länsi-Suomi /Länsi-Suomen

Lisätiedot

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Lisätiedot ja esityksen kuvat: Maarit Satomaa, YmpäristöAgro-hanke, ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi,

Lisätiedot

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa ja kotitalousnaiset VYYHTI:n loppuseminaari, POHTO 25.11.2014 Kuva: Kalle Hellström Perinnebiotoopit

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO 1 HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO TÄMÄ MALLIPOHJA ON TEHTY AVUKSI HOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEEN. MALLIPOHJAAN ON TUOTU ESIIN NIITÄ ASIOITA, MITÄ HOITOSUUNNITELMAN ON

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä Helena Pakkanen Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/proagria Kymenlaakso ry Mitä kylämaisema on Jokaisella kylämaisemalla

Lisätiedot

MAISEMALAIDUNTAMINEN. Maarit Satomaa, ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. www.proagria.fi/oulu YmpäristöAgro- hanke

MAISEMALAIDUNTAMINEN. Maarit Satomaa, ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. www.proagria.fi/oulu YmpäristöAgro- hanke MAISEMALAIDUNTAMINEN Maarit Satomaa, ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Maisemalaidunnus taloudellisesti kannattavaa eläinten omistajalle maisemalaidunnus palvelusta ollaan valmiita maksamaan

Lisätiedot

Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus

Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus Aulikki Alanen Anna Schulman Carl-Adam Hæggström Ari-Pekka Huhta Juha Jantunen Hannele Kekäläinen Leena Lehtomaa Juha Pykälä Maarit vainio Luontotyyppi vai laji, kumpi voittaa luontotyyppien uhanalaisuus

Lisätiedot

MAISEMANHOIDON YLEISSUUNNITELMA

MAISEMANHOIDON YLEISSUUNNITELMA MAISEMANHOIDON YLEISSUUNNITELMA Pudasjärven Aittojärvi-Kyngäs Hilkka Heikkilä, maisemasuunnittelun koulutusohjelma, Oamk Kalle Hellström, Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset, Vyyhti-hanke

Lisätiedot

- Lampaille lammasverkko 3 /m

- Lampaille lammasverkko 3 /m 6 Liite 2 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa 7. Sopimus perinnebiotooppien hoidosta sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä Traktorityö kuljettajineen 41 /h Ihmistyö 16 /h

Lisätiedot

PUUSTOISTEN PERINNEYMPÄRISTÖJEN HOIDON KEHITTÄMINEN

PUUSTOISTEN PERINNEYMPÄRISTÖJEN HOIDON KEHITTÄMINEN PUUSTOISTEN PERINNEYMPÄRISTÖJEN HOIDON KEHITTÄMINEN Viranomaislähtöiset inventoinnit, ohjelmat, seurannat ja julkaisut perinneympäristöihin liittyen Inventoinnit tehtiin 1990-luvulla koko maassa SYKE:n

Lisätiedot

Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, Ylivieska

Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, Ylivieska Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, 18 Peltokangas, 19 Takaneva, 20 Lähdemäki, 21 Hautarinne, 22 Yläjunno, 23 Junno,

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet 1. Laidunkasvikoe Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Tausta: Ennen kokeen perustamista otetaan viljavuustutkimusnäyte koealalta, joka edustaa koko koealaa.

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen YMPÄRISTÖHANKKEISTA YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIA MAASEUDULLE KOKKOLA 31.10.2012 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

Lisätiedot

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE

Lisätiedot

Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito

Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito Maaseuturahasto Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito Yhdistys luonnon- ja maisemanhoidon tukien hakijana Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle teemapäivä 5.5.2011 Saarijärvi Kaisa Raatikainen,

Lisätiedot

Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma

Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 2013-2018 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 29.4.2013 Tämä suunnitelma on laadittu osana VYYHTI-hankkeen

Lisätiedot

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Johanna Helkimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 19.4.2010

Lisätiedot

Härkää sarvista hankkeen palautekysely

Härkää sarvista hankkeen palautekysely Härkää sarvista hankkeen palautekysely Palautekyselyyn tuli ajalla.. 9.. yhteensä vastausta. Vastauksia kerättiin sekä postitse että internetin välityksellä. Henkilökohtaisia pyyntöjä osallistua kyselyyn

Lisätiedot

MARU hankkeen tiedotustilaisuus Naapurinvaara 2.9.2014 Aili Jussila/Kainuun ELY keskus

MARU hankkeen tiedotustilaisuus Naapurinvaara 2.9.2014 Aili Jussila/Kainuun ELY keskus Kooste MARU hankkeen Kainuun tapahtumista MARU hankkeen tiedotustilaisuus Naapurinvaara 2.9.2014 Aili Jussila/Kainuun ELY keskus Kainuun tapahtumia Kyläkävelyt Maisemanhoitotöiden organisointi, talkoot

Lisätiedot

Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella

Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella Perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella 3.6.2013 panu.kunttu@wwf.fi Metsäasiantuntija Airi Matila Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF WWF Suomi Puustoisten

Lisätiedot

Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi

Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus Villantuoksuinen elämysloma perinnemaisemien ja monimuotoisuuden hyväksi Lammaspaimenviikot suojelualueilla Metsähallitus Anneli Suikki 9.11.2017 Kuva: Vesa Simonen

Lisätiedot

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila

Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoitus Kellosalmi, Seitniemi, Virmaila 13.3.2013 Maire Heija 1 Esityksen sisältö Miksi kartoitettiin Miten ja missä kartoitettiin Kartoituksen kohteet

Lisätiedot

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Sisältö: Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Mitä ymp.erityistukisopimuksia ja ei-tuotann.inv.tukia viljelijät ja ry:t voi hakea Kainuussa? Ympäristötuen

Lisätiedot

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Ympäristösopimukset MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet Merenranta- ja järvenrantaniityt Kedot Hakamaat ja metsälaitumet Alueelle nähtävissä selviä

Lisätiedot

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille HYMY hanke, Aisapari ry Ympäristötuen erityistuet Hoitosopimukset 5 10 vuotta EI-tuotannolliset investoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 2 LUMO-kohteet ja perinnebiotoopit Mustialassa: kuvateos ja hoitopäiväkirja Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Aihe: Kriteeristö luonnonlaidunlihan tuotannolle Suomessa Saate: Kommenttipyyntö ehdotuksesta luonnonlaidunlihan tuotannon kriteereiksi

Aihe: Kriteeristö luonnonlaidunlihan tuotannolle Suomessa Saate: Kommenttipyyntö ehdotuksesta luonnonlaidunlihan tuotannon kriteereiksi Aihe: Kriteeristö luonnonlaidunlihan tuotannolle Suomessa Saate: Kommenttipyyntö ehdotuksesta luonnonlaidunlihan tuotannon kriteereiksi Tausta Metsälaidunhanke eli Puustoisten perinneympäristöjen hoito

Lisätiedot

Katsaus kesäkuu-syyskuun 2009 infotilaisuuksiin/ M.Satomaa

Katsaus kesäkuu-syyskuun 2009 infotilaisuuksiin/ M.Satomaa Katsaus kesäkuu-syyskuun 2009 infotilaisuuksiin/ M.Satomaa YmpäristöAgro hanke tiedottaa maatalouden ympäristöasioista, eläinten hyvinvoinnista ja niihin liittyvistä tukimahdollisuuksista Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Sopimukseen haettavan alueen sijaintikunta: Suunnittelijan nimi ja puhelinnumero: Huom: Kokonaan uudet ympäristösopimukset

Lisätiedot

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN KUSTANNUSLASKENTAA Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE Oulussa 26.-27.1.2011 Kuvat:

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten investointien tuet yhdistyksille 10.3.2011 Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso 1 2 Aiheita Taustaa maatalouden ympäristötuesta ja eituotannollisten investointien

Lisätiedot

LAMPAIDEN SYYSLAIDUNTAMINEN

LAMPAIDEN SYYSLAIDUNTAMINEN LAMPAIDEN SYYSLAIDUNTAMINEN Kerääjäkasvien hyötykäyttö HAMK Mustiala 8.4.2016 Jari Heikkonen, lehtori, kotieläintuotanto HAMK Mustiala Laidun on lampaiden tärkein rehu 1. Kevätkaritsoinnissa tärkein tuotantorehu

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS Ohjeita yhdistyksille ei-tuotannollisten investointien ja hoitosopimusten hakemiseen 1.3.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 MITÄ OVAT

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus seminaari 27.10.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutuohjelman tavoitteet

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Sopimukseen haettavan alueen sijaintikunta: Suunnittelijan nimi ja puhelinnumero:

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito Maaseuturahasto Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito EU-tukikoulutustilaisuus 7.4.2011 Jyväskylä projektipäällikkö Kaisa Raatikainen Keski-Suomen ELY-keskus, Härkää

Lisätiedot

Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma

Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma Perinnemaiseman hoidon erityistuki 2015-2020 ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 04.07.2014 1. Hakija Perinnemaiseman hoito, 5-vuotinen

Lisätiedot

Yritys ymmärtää maataloustukibyrokratiaa. Kohti Tulevaa, Heikkinen Anne-Mari MTK Pohjois-Savo

Yritys ymmärtää maataloustukibyrokratiaa. Kohti Tulevaa, Heikkinen Anne-Mari MTK Pohjois-Savo Yritys ymmärtää maataloustukibyrokratiaa Kohti Tulevaa, Heikkinen Anne-Mari MTK Pohjois-Savo 29.11.17 Keitä vastaajat olivat n 417 kpl % Viljelijä 361 87 Eu-avustaja ja viljelijä 15 4 EU-avustaja/asiantuntija/kunnan

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT

PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT Ohjeita yhdistyksille perinnebiotooppien ja kosteikkojen perustamis- ja ennallistamisinvestointeihin sekä ylläpitorahoituksen hakemiseen. 23.4.2009 2 MITÄ OVAT PERINNEBIOTOOPIT?...

Lisätiedot

LAIDUNTAMINEN OSANA HEVOSEN JA LAITUMEN HOITOA Luonnonlaitumet. Markku Saastamoinen MTT hevostutkimus

LAIDUNTAMINEN OSANA HEVOSEN JA LAITUMEN HOITOA Luonnonlaitumet. Markku Saastamoinen MTT hevostutkimus LAIDUNTAMINEN OSANA HEVOSEN JA LAITUMEN HOITOA Luonnonlaitumet Markku Saastamoinen MTT hevostutkimus JOHDANTO Luonnonlaitumet ja hakamaat ovat syntyneet laiduntamalla Aiemmin laiduntavat eläimet olivat

Lisätiedot

Kuljetuspalvelut 2014-2017 100 % 100 % 100 % 100 %

Kuljetuspalvelut 2014-2017 100 % 100 % 100 % 100 % 13.6.2014 100 % 100 % 100 % 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS Simon / Kemin Taksipalvelu Kuljetus Puurunen ja Kalle Riekki Irma Määttä Taksi Piipponen Taksi Pasi Pentti Kortesalmi Taksi ja linjaautoliikenne

Lisätiedot

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Lyömäen keto, Hattula Auli Hirvonen maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ maa- ja kotitalousnaiset p. 0400 864 494 Miksi hoidamme

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52)

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52) koin heinänsiementä. Ajan mittaan kaistoille leviää rantatörmiltä luonnonkasvillisuutta. Rantapuustoa harvennetaan vaihtelevasti. Koska rantaraivauksia on suunniteltu myös Siikajoen vastarannalle, avautuu

Lisätiedot

Lapin perinnebiotooppien hoito-ohjelma

Lapin perinnebiotooppien hoito-ohjelma LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2008 Lapin perinnebiotooppien hoito-ohjelma Piia Juntunen Lapin ympäristökeskus LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2008 Lapin.perinnebiotooppien. hoito-ohjelma

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE TORNIOSSA

Lisätiedot

Siikajokilaakson perinnemaisemia -niittyjen ja hakamaiden lumoa Taimi Mahosenaho ja Maarit Översti

Siikajokilaakson perinnemaisemia -niittyjen ja hakamaiden lumoa Taimi Mahosenaho ja Maarit Översti Siikajokilaakson perinnemaisemia -niittyjen ja hakamaiden lumoa ja Kirjoittajat: ja Pro Agria Oulun Maaseutukeskus Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Valokuvat: Irma Paananen Kyllikki Lumijärvi

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAASTOSEMINAARIN KUVASATOA:

KESKI-SUOMEN MAASTOSEMINAARIN KUVASATOA: KESKI-SUOMEN MAASTOSEMINAARIN KUVASATOA: Kuva 1. Selänpohjan Matkailukeskus tarjosi puitteet 10.8. aamupäivän esitelmille ja keskusteluille. HUMALAJÄRVEN TILALLA 10.8.: Kuva 2. Humalajärven emäntä ja isäntä

Lisätiedot

Merenrantaniittyjen hoidon laajuus ja menetelmät: nykytilan arviointi. Evaluation of the present scale and methods of management in seashore meadows

Merenrantaniittyjen hoidon laajuus ja menetelmät: nykytilan arviointi. Evaluation of the present scale and methods of management in seashore meadows Merenrantaniittyjen hoidon laajuus ja menetelmät: nykytilan arviointi Evaluation of the present scale and methods of management in seashore meadows Milestone report 20.1.2010, Action 11 Marika Niemelä

Lisätiedot

Lammashaan raivaus- ja hoitosuunnitelma

Lammashaan raivaus- ja hoitosuunnitelma Lammashaan raivaus- ja hoitosuunnitelma Ei-tuotannollinen investointituki 2013-2014 Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 2014-2019 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 27.6.2013

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDOSTA

PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDOSTA VILJELIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ PUUSTOISTEN PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDOSTA Sanna Laanti Maisterintutkielma 1 Sisällys Tutkimuksen tavoitteet Menetelmät Tulokset Johtopäätökset 2 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Kuvat: Maija Mussaari Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Maastoseminaari 10.8.2010 Leivonmäki Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY, Kaisa Raatikainen, luonto ja kulttuuriympäristöt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET YMPÄRISTÖSOPIMUKSET JA EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINTIKORVAUKSET Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Perustaso: Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän

Lisätiedot

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg myös yhteyshenkilö *(% )$## 13501 Nummen kylämäki 1 13 U1 Perkko rantaniitty 03 16 13501

Lisätiedot

Liminganlahden luontokeskuksen maisemaraivaussuunnitelma

Liminganlahden luontokeskuksen maisemaraivaussuunnitelma LIITE 2 Bioenergian edelläkävijät -hankkeen maisemaselvitysosio Liminka Liminganlahden luontokeskuksen maisemaraivaussuunnitelma Jussila Aili ja Satomaa Maarit Bioenergian edelläkävijät -hanke 2008-2011

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ASKAINEN 2.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon Ke 19.4. klo 18-20.30 Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon klo 18 Avaussanat, Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankevastaava Saara Ryhänen klo 18.05 Sielukas

Lisätiedot

YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ. Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry.

YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ. Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry. YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry. 1 MIKSI YKSITYISIÄ IHMISIÄ JA YHDISTYKSIÄ TARVITAAN KOSTEIKKOLUONNON EDISTÄMISEKSI? Aikoinaan:

Lisätiedot

Maisemat Ruotuun - hanke

Maisemat Ruotuun - hanke Maisemat Ruotuun - hanke Suomussalmen kyläparlamentti 8.5.2014 Aili Jussila/Kainuun ELY keskus http://www.ymparisto.fi/maisematruotuun Maisemat Ruotuun (MARU) hanke http://www.ymparisto.fi/maisematruotuun

Lisätiedot

Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma

Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma Päivi Kangasniemi ProAgria Pirkanmaa/ Maa- ja kotitalousnaiset Härkää sarvista hanke 2010 1 JOHDANTO...3 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS...4 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi. Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle

Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi. Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle 10.00 Johdatus päivän aiheisiin: Päivän ohjelma TÄKY maatilat kehittyvät 2008-2011 -hanke

Lisätiedot

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma 32 Liite 2 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa alv 0 % Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma Alueen koko ja monimuotoisuudesta

Lisätiedot

YmpäristöAgro I ja II

YmpäristöAgro I ja II YmpäristöAgro I ja II 2008-2012-> jatkohanke 2014 loppuun ProAgria Oulu Maa- ja kotitalousnaiset MTK Pohjois-Suomi Yhteistyökumppanina Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Suoramyyntimahdollisuudet Lampaanlihaa

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Laidunnetun järvenrantaniityn hoitosuunnitelma

Laidunnetun järvenrantaniityn hoitosuunnitelma Laidunnetun järvenrantaniityn hoitosuunnitelma Perinnemaiseman hoidon erityistuki 2015-2020 ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 07.08.2014 1. Hakija Perinnemaiseman hoito,

Lisätiedot

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Julkaisija Maa- ja metsätalousministeriö Kustantaja Maa- ja metsätalousministeriö maatalouden ympäristötukivaroilla Teksti Riikka Söyrinki ProAgria Pirkanmaa,

Lisätiedot

Neuvonnan keinoilla eteenpäin

Neuvonnan keinoilla eteenpäin Neuvonnan keinoilla eteenpäin perinnemaisemat ekosysteemipalvelut tuotteistettu maisema Leena Lahdenvesi-Korhonen kehitysjohtaja, maaseutumaisema ja luonnonhoito Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, MKN maisemapalvelut

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA ELINKEINOT JA PALVELUT ASUMINEN JA LOMA-ASUMINEN LIIKENNE JA TEKNINEN HUOLTO VIRKISTYSALUEET JA REITIT ARVOKKAAT YMPÄRISTÖT ELINKEINOT JA PALVELUT ALKUTUOTANTO Maatalous >

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot