LIITE 6. MAISEMALAIDUNNUKSEN EDISTÄMINEN PUDASJÄRVELLÄ. Viljelijäkysely ja laidunnuskohteita Pudasjärvellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 6. MAISEMALAIDUNNUKSEN EDISTÄMINEN PUDASJÄRVELLÄ. Viljelijäkysely ja laidunnuskohteita Pudasjärvellä"

Transkriptio

1 LIITE 6. MAISEMALAIDUNNUKSEN EDISTÄMINEN PUDASJÄRVELLÄ Viljelijäkysely ja laidunnuskohteita Pudasjärvellä 2014

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PUDASJÄRVEN LAMMASTALOUS LAIDUNPANKKI MAISEMANHOITOKOHTEITA VILJELIJÄKYSELY JA SEN TULOKSET POHDINTA... 9 LÄHTEET...11 Kirjalliset lähteet...11 Elektroniset lähteet...11 Haastattelut...11 Kannen kuva: Maarit Satomaa 2

3 1 JOHDANTO Osana Aittojärvi-Kynkään valtakunnallisen maisema-alueen hoitosuunnitelmaa tehtiin viljelijäkysely Pudasjärven viljelijöille. Tavoitteena oli kylän ulkopuolisten maisemalaiduntamiseen soveltuvien alueiden, sekä maisemalaiduntamisesta kiinnostuneiden lammastilallisten kartoittaminen Pudasjärven kunnan alueella. Selvityksen yhteydessä löydettävät laidunalat ja laiduntamiseen soveltuvat karjat kirjataan Laidunpankkiin. Maatalousyrittäjille tehdyn kyselyn taustalla on lammastalouden edistäminen kunnassa etsimällä sopivia laidunkohteita. Laidunalan lisäys tuo lisätuloja viljelijöille, jos pystytään hyödyntämään tukijärjestelmää täysipainoisesti myös ympäristökorvausten osalta. Lisääntyvä laidunnus puolestaan vaikuttaa maisemaan positiivisesti. Kimmokkeena viljelijäkyselylle on Pudasjärvellä aloitettu lammasteurastamotoiminta, joka luo paremmat edellytykset lammastalouden harjoittamiselle Pudasjärvellä. Kyselyn pohjalta edistetään Laidunpankki-sivuston käyttöä kunnassa. Muualla Pudasjärvellä, Iijoen keskijuoksun alueella on toteutettu aiemmin maisemanhoitosuunnitelma. Sen raportista etsitään perinnebiotooppeja ja laidunalueita sekä muita maisemanhoitokohteita muualla kuin Aittojärvi-Kyngäs-alueella. Siten saadaan viljelijäkyselyssä laidunalueita lisää kaipaaville viljelijöille laidunnuskohteita. 2 PUDASJÄRVEN LAMMASTALOUS Maataloustilastojen mukaan Pudasjärvellä oli vuoden 2013 keväällä 18 lammastilaa tai henkilöä, jotka ovat ilmoittautuneet lammasrekisteriin. Rekisteriin tulee ilmoittautua, vaikka omistaisi vain yhden ns. kesälampaan. Yhteensä lampaita oli 2270, joista 1299 uuhia eli emolampaita. (Maataloustilastot Hakupäivä ) Pudasjärven maataloustoimelta saatujen tietojen mukaan kevättalvesta 2014 kaupungin alueella oli 15 aktiivilammastilaa (Nissi , haastattelu). Vuonna käytiin tulevaisuuskeskusteluja 82:n tilallisen ja ProAgrian välillä. Tavoitteena oli määrittää tilojen nykytilaa ja tulevaisuuden tavoitteita. Samalla kartoitettiin viljelijöiden halukkuutta tarjota uudenlaisia palveluja lähialueilleen. Aittojärven- Alasiuruan-Ylisiuruan alueelta haastateltiin 13:a tilallista. Kaikista tiloista 52 oli maidontuotantotilaa, 8 lammastilaa, 6 emolehmätilaa, 5 kasvinviljelytilaa, 10 porotilaa sekä 1 hevostila. Selvityksen mukaan lammastalous on Pudasjärvellä aktiivista ja lampureilla on kiinnostusta elinkeinonsa kehittämiseen. Lampaanlihalle on riittänyt kysyntää Oulun talousalueella. Jo selvityksen teon aikaan nousi esiin tarve saada Pudasjärvelle lammasteurastamo. Lampaan kotiteurastus koettiin ongelmalliseksi. Tämä hankaloitti myös lampaanlihan suoramyyntiä. (ProAgria Oulu 2013, 1-7) Toive lähiteurastamosta on toteutunut, 3

4 Pudasjärvellä aloitettiin lammasteurastustoiminta vuonna Teurastamo nimeltään Nillan lammastuote toimii poroteurastamon tiloissa. Osa lammastilallisista halusi panostaa lammastalouden tunnettavuuden parantamiseen ja kaikenlaiseen kehittämiseen. Joillakin lypsytiloilla oli suunnitelmissa luopua naudoista ja muuttaa yrityksensä lammastilaksi. Selvityksen perusteella uusille laidun- ja viljelyalueille olisi kysyntää. Monen tilan maa-alueet ovat pirstoutuneet pienialaisiksi ja hajalleen laajoille alueille osaksi sen vuoksi, että pellot on usein vuokrattu useilta maanomistajilta. Vuokrapeltojen pysyvyys aiheuttaa viljelijöille epävarmuutta. Näiden tietojen perusteella ainakin Aittojärven alueella toimivien viljelijöiden etua palvelisi kylän alueella käytöstä poistuneiden maa-alojen käyttöönotto. Kyselyssä ei noussut esiin halukkuus laidunnustoimintaan. (ProAgria Oulu 2013, 1-7) 3 LAIDUNPANKKI Yhtenä työn tavoitteista on täydentää ProAgria Etelä-Suomen ylläpitämää internetpalvelu Laidunpankkia, johon karjan- ja maanomistajat voivat ilmoittaa laidunkäyttöä varten vapaita maa-alueita, sekä vastaavasti karjaa, jota voi lainata laiduntamaan maa-alueita. Laidunpankki on MTK:n, Metsähallituksen, ja ProAgrian Härkää Sarvista- ja HevosAgro- sekä YmpäristöAgro- projektien yhteistyön tulos. Tavoitteena on edistää erilaisten luonnonlaitumien ylläpitoa ja siten luonnon monimuotoisuutta sekä kulttuurimaiseman avoimuutta. Lokakuussa 2014 Pudasjärven laidunpankissa oli kirjoilla kaksi lammastilallista, jotka tarjosivat lampaitaan laidunnustarkoitukseen. (ProAgria Etelä-Suomi 2013a, hakupäivä ) Vapaita laitumia oli tarjolla yksi kohde Livolla. (ProAgria Etelä-Suomi 2013b, hakupäivä ). 4 MAISEMANHOITOKOHTEITA Potentiaalisia maisemanhoitokohteita löytyy sekä inventointiraporteista että erilaisista suunnitelmista, mutta viljelijöiden, kylätoimijoiden ja muiden maisemanhoitoa edistävien tahojen kannattaa olla myös itse aktiivisia hoitokohteiden etsimisessä. Potentiaalisia hoitokohteita löytyy niin 1. Inventoiduista perinnebiotoopista, 2. Inventoimattomista perinnebiotoopeista, 3. Viljelemättömäksi jääneistä niittymäisistä alueista, kuin 4. Maatalousalueiden reunavyöhykkeistä ja saarekkeista. 4

5 Inventoidut perinnebiotoopit (1.) on esitelty Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat-julkaisussa (Vainio & Kekäläinen 1997 (toim.), 177). Näitä löydettiin Pudasjärveltä 41 kappaletta. Perinnebiotooppi on vanhan maatalouskäytön myötä ajan kuluessa muovautunut elinympäristö, jolta on tehty karja talvirehua tai jota käytetty laitumena. Niitä ei ole lannoitettu tai muokattu. Perinnebiotooppeja ovat mm. niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Kohteet ovat listattuna Taulukossa 1. Taulukossa on inventoituja perinnebiotooppeja sekä Iijoen keskijuoksulle tehdyn maisemanhoitosuunnitelman kohteita (Jussila, A. & Mahosenaho, T. 2010). Mahdollisesti ympäristökorvauksien vaatimukset täyttäviä kohteita löytyi noin 163 hehtaaria. Suurelle osalle kohteista sopisi hoitomuodoksi laidunnus. Suoniityt eivät sovellu laidunnukseen, joten niitä ei ole listattu taulukkoon. Jos kohde muodostuu vain osaksi suoniitystä, laidunnuskäyttö on mahdollista. Kohteiden nykytilasta ei ole tietoa, koska maastokäyntejä niille ei ole tehty. Osa taulukon kohteista voi olla jo hoidossa. Myös niittämällä hoidettavia alueita on esitelty taulukossa, koska myös niittokohteiden hoitoon voi saada ympäristökorvauksia. Perinnemaisemainventoinnissa ei varmastikaan löydetty kaikkia Pudasjärven perinnebiotooppeja, vaan esim. joenvarsiniittyjä on pinta-alallisesti varmasti selvästi enemmän. Näistä inventoimattomista perinnebiotoopeista (2. kohta yllä) on myös löydettävissä sopivia maisemanhoito- ja laidunkohteita (Taulukko 1). Viljelemättömäksi jääneitä niittymäisiä alueita (kohta 3. yllä) löytyy myös Pudasjärveltä runsaasti. Kunnassa on paljon käytöstä pois jääneitä peltoja, josta ainakin osa olisi otettavissa maisemalaidunnuskohteiksi. Pudasjärven maaseututoimen mukaan kunnassa on ollut enimmillään peltoa 8000 ha, mutta nykyisin enää n ha (Hannu Nissi ). Osa on metsitetty ja osa metsittynyt itsestään pitkälle, mutta varmasti ainakin 1000 hehtaaria olisi kunnostettavissa maisemalaitumiksi. Peltokäytön loputtua kasvillisuus on usein kehittynyt luonnonniityksi ja alueet voisivat päästä maisemanhoitokohteiksi ympäristökorvausten piiriin. Vanhat perinnebiotoopit ovat usein pinta-alallisesti pieniä. Jotta lammasyrittäjä saisi kannattavuutta toiminnalleen, tulisi laidunta olla usein kymmeniä hehtaareja tilaa kohti. Esimerkiksi 200 lampaan tila tarvitsisi luonnonlaidunta arviolta ha. Vanhoilta pelloilta kertyisi helposti pinta-alaa. Nämä alueet ovat usein myös kylämaiseman kannalta näkyvillä paikoilla, kuljetus ja valvonta on helppo järjestää ja ne voivat olla myös turvallisempia lampaille kuin esimerkiksi tulvaniityt ja saaret. Myös erilaisia peltojen ympärillä olevia reunavyöhykkeitä ja saarekkeita (kohta 4. yllä) voisi hyödyntää laidunmaina ja samalla parantaa kylämaisemaa. Koska potentiaalisten laidunkohteiden omistajat ja karjanpitäjät eivät useinkaan kohtaa, tarvittaisiin maisemalaidunnuksen edistämiseen edellä mainitun Laidunpankki-palvelun lisäksi aktiivista kehittämisotetta ja 5

6 mahdollisesti henkilöresurssiakin maisemanhoidon koordinointiin. Maisemanhoitoa ja lammastalouden edistämistä pidetään Pudasjärven kaupungin taholta kannatettavana ja tähän kiinnitetään huomiota alkaneen EU:n ohjelmakeuden hankkeita suunniteltaessa. Taulukko 1. Maisemanhoitosopimuksiin soveltuvia kohteita Pudasjärvellä KYLÄ KOHTEEN NIMI KOHTEEN LAATU PINTA-ALA/ ha HOITOMUOTO Aittojärven niitty ja Raivaus, niitto, Aittojärvi haka Keto, niitty 0,7 laidunnus Metsälaidun, haka, niitty, Ala-Siurua Ala-Siuruan Törmä tulvaniitty 1,8 Laidunnus Viljelemätön pelto kaupan Ervasti luona 0,45 Laidunnus/ niitto Hirvaskoski Mummulan laidun Pelto, tulvaniitty 1,2 Laidunnus Matinsalmen tulva- ja Niitto, raivaus, Jonku suoniityt Suoniitty, tulvaniitty, muu 15,2 laidunnus Luhanniitty Tulvaniitty, entinen pelto 18 Niitto, laidunnus Naisjärven Kollaja Hakulinranta Järvenrantaniitty, metsälaidun 3 Laidunnus Harvennus, Kollajan Pajuniemi Tulvaniitty 2,6 laidunnus Kollajan niitty Niitty, keto 0,6 Niitto Metsälaidun, suoniitty, haka, Harvennus, Kongasjärvi Päätalon metsälaidun entinen pelto 16 laidunnus Kouva Kuusikon metsälaidun Metsälaidun 1,6 Laidunnus Pudasjärven Raivaus, niitto, Hietajokisuu Tulvaniitty 6,3 laidunnus Mursunlammen Raivaus, niitto, Kurenalus saarten tulvaniityt Tulvaniitty 1,9 laidunnus Raivaus, niitto, Pudasjärven tulvaniityt Tulvaniitty 15,2 laidunnus Haukiojan suu- Kurjenlampi Tulvaniitty, entinen pelto, haka 4 Laidunnus/ niitto Lammaslaidunnus/ pensaikon raivaus, Kurki Kurjenkoski Tulvaniitty 2,4 niitto Kurjenlampi Tulvaniittysaaret 3,7 Raivaus, lammaslaidunnus/ niitto Säkkisen rantalaidun Tulvaniitty ja haka 1,8 Laidunnus Latva- Kouva Rytivaaran autiotila Niitty, keto, muu 1,5 Niitto 6

7 Livo Metsälaidun, niitty, tulvaniitty, muu Yliniitty Karjosaaren rantalaidun Tulvaniitty, haka 0,9 Laidunnus Karjosaaren länsipuolen metsälaidun Metsälaidun 5,4 Laidunnus 6,8 Raivaus, laidunnus Livo/Ala- Livo Väärälä Keto, entinen pelto, niitty, muu 0,9 Raivaus, niitto Naamanka Takalan niitty Keto, niitty 0,17 Niitto, laidunnus Takasaari Tulvaniitty 0,3 Lammaslaidunnus Parviainen Puironsaari Tulvaniitty 1,5 Lammaslaidunnus Pajalan niitty Kaskipelto 1,5 Raivaus, niitto Parviainen Niitty vanhassa pihapiirissä 1,2 Niitto, laidunnus Viljelemättömät pellot Niitto, laidunnus Puhos Huutoniemen laidun Laidun, suo- ja järvenrantaniitty 4 Laidunnus Rytinki Granlundin mulli- ja porohaka Haka 2 Laidunnus Sarajärvi Jukuanvaaran Ylitalon haka Haka 0,8 Laidunnus Alkuraivaus, Iijoen sillan kuve Niitty 1,5 laidunnus Sotka Katajaketo Niitto Vasikkasaari ja Kotiniemi Tulvaniitty, muu 1,5 Raivaus, niitto, (laidunnus) Pöllänjokisuiston Sotkajärvi tulvaniitty Tulvaniitty 30,4 Raivaus ja niitto Syötesuvannon Raivaus, niitto, Syöte tulvaniitty Tulvaniitty, suoniitty, niitty 2,3 (laidunnus) Toraslammen kämpän niitty Niitty, keto 0,24 Raivaus, niitto Tannila/ Aittojärvi? Säynäjäjärven niityt Niitty, suoniitty 1,9 Niitto, laidunnus Yli-Kurki Kellonlampi Tulvaniittysaaret 2 Laidunnus/ niitto Koko Pudasjärvi Koko Pudasjärvi Inventoimattomat perinnebiotoopit Viljelemättömät niittymäiset pellot, reunavyöhykkeet Laidunnus, niitto Laidunnus, niitto, raivaus 5 VILJELIJÄKYSELY JA SEN TULOKSET Kysely toteutettiin yhdessä Pudasjärven maataloustoimen kanssa. Kysely tuloksineen on liitteenä 1. Kysely lähetettiin kommentoitavaksi ennen viljelijöille lähettämistä myös lammasteurastamoyrittäjällä, koska kyselyssä oli teurastamotoimintaan liittyviä kysymyksiä. Viljelijäkysely toteutettiin osaksi sähköisesti, osaksi kirjallisena. Niille viljelijöille, joilla on sähköpostiosoite, Webropol-ohjelmistolla toteutettu kysely lähetettiin sähköpostiin 7

8 sisällytettynä linkkinä. Sähköpostin lähetti Pudasjärven maataloustoimen edustaja. Tätä kautta kysely meni noin sadalle viljelijälle. Niille 28:lle viljelijälle, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, kysely lähetettiin kirjeitse. Sähköiseen kyselyyn tuli vastauksia heti linkin lähettämisen jälkeen. Ensimmäisen vuorokauden jälkeen vastanneita oli jo kuusi. Tämän jälkeen vastausinnostus väheni, ja lopulta kun kysely suljettiin 30.5., vastanneita oli 15. Viljelijöille lähetettiin sähköposti koskien kyselyä myös uudelleen, jolloin tuli kolme uutta vastausta, yksi tosin jo aiemmin vastanneelta. Tulokset ovat esitetty graafisesti liitteessä 1. Kirjeitse lähetettyyn kyselyyn vastasi lopulta kahdeksan viljelijää. Vastaukset kirjattiin Webropoliin, jotta kyselyohjelmasta saataisiin kaikki vastanneet kattava raportti. Yhteensä vastanneita oli 23. Tulosten perusteella suurin osa vastanneista oli kasvinviljelijöitä. Eläintilallisista suurin osa (6 kpl) oli lammastilallisia, johtuen ehkä kyselyn otsikoinnista. Toiminnan laajennusta harkitsi kuusi vastannutta. Uudeksi eläinlajiksi lampaan nimesi kaksi vastaajaa. Suurin osa vastanneista koki laidunalansa olevan riittävä, mutta kuudella olisi ollut tilausta lisälaitumille. Enemmistö kelpuuttaisi laidunalaksi myös muut kuin viljelypellot, mikä on maisemalaidunnuksen kannalta positiivinen asia. Kymmenen viljelijää haluaisi saada lisää laidunalaa, ja heistä neljän mielestä luonnonlaitumet soveltuisivat tähän tarkoitukseen. Lammasteurastamotoiminnan tulevaisuus vaikuttaa kyselynkin perusteella hyvältä. Noin puolet vastanneista viljelijöistä on hyödyntänyt teurastamon palveluja aiemmin, ja yhtä moni aikoo teurastuttaa karjaansa Nillan lammastuotteessa tulevaisuudessakin. Palvelu on siis koettu hyväksi. Pudasjärven viljelijöiden kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa esille nostettu toive teurastusmahdollisuudesta Pudasjärvellä on konkretisoitunut palvelun innokkaana käyttönä. Kaksi vastaajaa ilmoitti tarvitsevansa mahdollisesti karjan kuljetuspalvelua. Tässä voisi edistää poromiesten ja muiden viljelijöiden yhteistyötä. Porotilallisilla on eläintenkuljetuslupia ja tarvittavaa kalustoa. Neljä vastannutta ilmoitti omistavansa maa-alueita, joille toivoisi maisemalaidunnusta. Alueet olivat pääasiassa entisiä niittyalueita puro- ja jokivarsissa, sijainniltaan Livolla, Kollajalla ja Paukkerinharjussa. Myös entinen viljelypelto lähellä Pudasjärven keskustaa ilmoitettiin mahdolliseksi laidunalueeksi. Yksi lihakarjatilallinen aikoi itse tehdä laiduntaja- ja laidunilmoituksen Laidunpankkiin ilmoituksen. Yksi viljelijä toivoi, että hänen maaalueestaan tehtäisiin ilmoitus laidunpankkiin, toinen ilmoitti, että hänen lihakarjansa tulisi kirjata laiduntajiksi. Kaiken kaikkiaan laidunpankkiin kertyisi viisi uutta ilmoitusta, pääasiassa laiduntavista karjoista. 8

9 Potentiaalinen laiduntaja löytyy Sarajärven alueelta. Viljelijä on kiinnostunut laidunalueista 60 kilometrin säteelle Sarajärveltä. Hänen kuljetusmatkansa ulottuisi pitkälle Posion ja Ranuan kuntien eteläisiin osiin, Syötteen kansallispuistoon ja jopa Taivalkoskelle. Potentiaalisia laidunkohteita näillä alueilla olisi muun muassa Parviaisen kylän niityt, jotka on nostettu esille Iijoen keskijuoksun yleissuunnitelmassa. Pärjänsuolla tilallisella on puutetta laidunalasta, ja on valmis kuljettamaan karjaansa luonnon- ja peltolaitumille kilometrin päässä oleville laitumille. Tälle laiduntajalle olisi mahdollista ottaa hoitoon esimerkiksi Aittojärvi-Kynkään kohteita, sekä Livojokivarren niittyalueita Sarajärveltä Pudasjärven keskustaan. Tässä tapauksessa kyselyn avulla löydettiin sekä laidunalue (Livon niitty) sekä sen mahdollinen laiduntaja. Laidunnustoimintaa voisi laajentaa tämän viljelijän toimesta myös Ranuan kunnan puolelle. Pudasjärven keskustasta ja viiden kilometrin etäisyydelle siitä löytyy laiduntaja. Esimerkiksi Iijoen varren niittyalueita voisi löytyä hänen karjalleen laidunmaiksi. Laidunalalle olisi tarvetta myös Livolla. On epävarmaa, löytyykö kilometrin kuljetusmatkan päästä laidunnuskohdetta. Paukkerinharjussa viljelijä tarvitsee karjalle laidunalaa, ja on valmis kuljettamaan karjaa 20 kilometrin säteellä. Tämä lammastilallinen voisi hoitaa Iijoen keskijuoksun kohteita Yli-Kurjesta Pudasjärven keskustaan saakka. Kurjen ja Yli-Kurjen kylillä onkin tulvaniittyalueita, joita tulisi hoitaa laiduntamalla. Puhoskylässä viljelijä olisi valmis viemään karjaa jopa 100 kilometrin päässä sijaitseville laidunalueille. Tämä etäisyys kattaa lähes koko Pudasjärven, ja myös osan Puolankaa, Utajärvea sekä Suomussalmea. Mahdollisia kohteita olisivat Iijoen keskijuoksun kohteet varsinkin Jurmun kylällä, jonne muut kyselyyn vastanneet tilalliset eivät olisi valmiita kuljettamaan karjaansa. Kollajan alueelle löytyi yksi laiduntaja. Kollajalla Iijoen rannalla on runsaasti laitumeksi soveltuvia niittyjä. 6 POHDINTA Viljelijäkyselyn pohjalta on hyvä lähteä saattamaan yhteen jo tiedossa olevia laidunalueita, sekä kyselyn myötä esiin tulleita tulevaisuuden maisemanlaiduntajia. Maiseman ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen innostaa muitakin maanomistajia antamaan maitaan laidunalueeksi. Aittojärvi-Kynkäällä tulevaisuudessa toteutettava maisemalaidunnus tulee olemaan hyvänä esimerkkinä muille kylille. Kyselyn myötä Laidunpankkiin tulee lisää 9

10 ilmoituksia. Tämän toivotaan aiheuttavan positiivisen kierteen, jossa edelliset ilmoitukset innostavat aina uusien tekemiseen, kun maisemaankin tulee muutosta. Useimmat maisemalaidunnuskohteet ovat melko pienialaisia, joten alueita kannattaisi keskittää yhdelle viljelijälle, joka laiduntaisi useampaa kohdetta samalla alueella. Pieniä kohteita yhdistämällä mahdollistetaan myös ympäristökorvausten saaminen. Myös eläinten hoito ja kuljetus olisi mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta. Myös vanhojen peltojen kunnostaminen maisemalaitumiksi parantaa mm. lampaanpidon kannattavuutta ja kohentaa myös kylien maisemaa. 10

11 LÄHTEET Kirjalliset lähteet ProAgria Oulu Raportti Tulevaisuuskeskustelut Pudasjärven maatilayrityksille Koonnut Esko Viitala. Vainio, M. & Kekäläinen, H. (toim.) Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat. Pohjois-Pohjanmaa ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut /44. Oulu: Pohjois-Pohjanmaa ympäristökeskus. Elektroniset lähteet Jussila, A. & Mahosenaho, T Bioenergian edelläkävijät- hankkeen maisemaselvitysosio. Pudasjärven- Taivalkosken Iijoen keskijuoksu. Bioenergian edelläkävijät -hanke , Metsäkeskus Pohjois- Pohjanmaa, ProAgria Oulu. Hakupäivä Maataloustilastot Kotieläinten määrät kunnittain keväällä excel-taulukko. Päivitetty Hakupäivä Nissi, H. Maataloussihteeri, Pudasjärven kaupunki. Re: Aittojärvi-Kynkään maataloudesta. Sähköpostiviesti :38 ProAgria Etelä-Suomi 2013a. Laidunpankki-karjailmoitus-Pudasjärvi. Hakupäivä ProAgria Etelä-Suomi 2014b. Laidunpankki-laidunilmoitus-Pudasjärvi. Hakupäivä Haastattelut Nissi, H. Maataloussihteeri, Oulunkaaren kuntayhtymä. Maatalouspalvelujen Pudasjärven toimipiste

12 LIITE 1: Viljelijäkyselyn tulokset 1. Tilasi on Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastaajien määrä: Onko sinulla kiinnostusta laajentaa toimintaa/ vaihtaa tuotantosuuntaa? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastaajien määrä: 21 Avoimet vastaukset: mikä olisi mahdollinen uusi eläinlaji? - rinnalla pienimuotoisesti nautoja lihaksi, lampaat kuitenkin pääasiallinen - kyyttöjä lampaiden kaveriksi sekalaidunnukseen - lammas ja kanat - lammas 12

13 3. Onko sinulla riittävästi laidunalaa? Vastaajien määrä: Millaiset maa-alat sopisivat karjasi laidunalaksi? Vastaajien määrä: Onko sinulla ehkä tarvetta hankkia karjallesi lisälaidunta nyt tai tulevaisuudessa? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastaajien määrä: Mikä on maksimietäisyys, jonka olisit valmis kuljettamaan eläimiäsi? / Määrittele alue, jolle voit kuljettaa karjasi laiduntamaan. (tietyissä tapauksissa kuljetuslupa) Vastaajien määrä: 12-5km km HUOM. kysymys 10: aion hyödyntää ainoastaan Nillan lammastuote oy teurastuspalvelua. - muutama kilometri - 20 km - 60 km - 20km tällintieltä km km. - nyt on laidun matkaa lehmillä lähes kilometri kauimmaisille pelloille ja hyvin onnistuu - 1km.Kovin kaukana olevia eläimiä ei ehdi käydä huoltamassa km - kilometri 13

14 7. Tarvitsetko ehkä siinä tapauksessa eläinten kuljetuspalveluja? Vastaajien määrä: Oletko hyödyntänyt Pudasjärven lähiteurastamon palveluja? (Nillan lammastuote Oy, puh ) Vastaajien määrä: Aiotko hyödyntää em. teurastamon palveluja tulevaisuudessa? Vastaajien määrä: Onko sinulla hallussasi tai tiedossa maisemanhoidolliseen laiduntamiseen sopivia alueita (umpeenkasvavia peltoja, niittyjä, hakamaita)? Jos on, määrittele sijainti ja kohteen yhteystiedot.vastaajien määrä: 22 Avoimet vastaukset: kyllä, sijainti ja tiedot - kellokangas pudasjärvellä - Tulvaniittyjä Kollajalla - Korpijokivarsi Tällintieltä Jongunjärveen - Livo Tammela 6:6 puronvarsi ym. 14

15 11. Haluatko ilmoittaa maa-alueesi laidunkäyttötarkoitukseen tai karjasi laiduntamaan Laidunpankkipalvelun avulla? Voit tehdä ilmoituksen itse osoitteessa tai pyytää kyselyn tekijätahoa lisäämään sinut palveluun. Vastaajien määrä: 20 15

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Julkaisija Maa- ja metsätalousministeriö Kustantaja Maa- ja metsätalousministeriö maatalouden ympäristötukivaroilla Teksti Riikka Söyrinki ProAgria Pirkanmaa,

Lisätiedot

URAKOITSIJAT PERINNEMAISEMIA KUNNOSTAMASSA. Jokimetsuri -hankkeen kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta

URAKOITSIJAT PERINNEMAISEMIA KUNNOSTAMASSA. Jokimetsuri -hankkeen kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta URAKOITSIJAT PERINNEMAISEMIA KUNNOSTAMASSA Jokimetsuri -hankkeen kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry 2008 Dnro 4584/505/2006 Hankkeen nimi Pohjanmaan jokimetsuri

Lisätiedot

SOPIMUKSELLINEN YMPÄRISTÖNHOITO JA BIOENERGIA LEADER-HANKE Taustalla: BIOENERGIA JA MAISEMA hanke

SOPIMUKSELLINEN YMPÄRISTÖNHOITO JA BIOENERGIA LEADER-HANKE Taustalla: BIOENERGIA JA MAISEMA hanke SELVITYS MAISEMANHOIDON TARPEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA NELJÄN KYLÄN ALUEELLA SIIKAJOKILAAKSOSSA Mankila, Savaloja, Revonlahti ja Mäläskä-Leiviskänranta SOPIMUKSELLINEN YMPÄRISTÖNHOITO JA BIOENERGIA LEADER-HANKE

Lisätiedot

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52)

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52) koin heinänsiementä. Ajan mittaan kaistoille leviää rantatörmiltä luonnonkasvillisuutta. Rantapuustoa harvennetaan vaihtelevasti. Koska rantaraivauksia on suunniteltu myös Siikajoen vastarannalle, avautuu

Lisätiedot

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja HANNELE PARTANEN ARTO MUTIKAINEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Nurmijärvi 2008 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Lisätiedot

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI

MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI MATKALLA MAISEMAAN - LUONNOLLISESTI (kuva: Roope Ruokonen) Suomen luonnonsuojeluliiton ja VR:n perinnemaisemien hoitohanke Keski-Suomessa vuonna 2010 Liisa Karhu Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen

Lisätiedot

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2010 Sukupolvenvaihdos pitää metsän tuottavana Onnistunut ruokinta seurantapalvelun avulla Valaise viisaasti säästä energiaa ja euroja! Lähiruoka

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä N:o 199 / 2013 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35,

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys case KnowSheep. Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa

Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys case KnowSheep. Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa 110 Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys case KnowSheep Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa 110 Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys - case KnowSheep Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa ISBN: 978-952-487-475-5 ISSN 1798-6419

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 4/2010 Voimavarariihestä uutta puhtia tilanhoitoon Karjan ruokintaan säätöä reaaliajassa Energiasuunnitelma kaveriksi kustannusjahtiin Maidosta syntyy

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Esiselvitys. Sysmän Kotiseutuyhdistys. Markku Lepistö

Esiselvitys. Sysmän Kotiseutuyhdistys. Markku Lepistö Esiselvitys Sysmän Kotiseutuyhdistys Markku Lepistö 1 Sisältö Sisällysluettelo 2 Alkusanat 3-5 Yhteenveto esiselvityksen päätelmistä havainnoista historiamatkailukohteissa 5-6 Esihistorian ajanjaksoja

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 2 2014 (nro 19) Teemana lähiruoka Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa Lähiliha

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Laatuheinää Keski-Pohjanmaalta esiselvitys. Jeannette Borén Kaustisen Raviopisto 7.6.2012

Laatuheinää Keski-Pohjanmaalta esiselvitys. Jeannette Borén Kaustisen Raviopisto 7.6.2012 Laatuheinää Keski-Pohjanmaalta esiselvitys Jeannette Borén Kaustisen Raviopisto 7.6.2012 Hankkeen lähtökohta ja tavoite Hankeen lähtökohtana oli viljelijöiden kiinnostus erikoistumiseen, heinän viljelyssä

Lisätiedot

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 2/2015 Energiasäästöjä suunnittelun avulla 2/2015 maaviesti

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot