RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN RISTIJÄRVEN 6 VANHAINTUKISÄÄTIÖN LAINALLE 235 PÄIVÄLLISEN HINTA HENKILÖSTÖRUOKAILUSSA SIIVOUSTOIMEN HENKILÖSTÖRESURSSIT OSTOTARJOUS VÄLITALON RNO 61:54 PALSTASTA 1 11 HIISIJÄRVELLÄ 238 OSTOTARJOUS HERMIKINPURON RN:O 81:7 12 PALSTOISTA 1 ja ILMOITUSASIAT 14

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Granholm Tapani 17:30-18:24 jäsen Kangasharju Marjo 17:30-18:24 varajäsen Kemppainen Anu 17:32-18:24 jäsen saapui :n 232 aikana Keränen Hanna-Leena 17:30-18:24 varajäsen Klemetti Arto 17:30-18:24 jäsen Oikarinen Paavo 17:30-18:24 puheenjohtaja Pikkarainen Tapio 17:30-18:24 jäsen POISSA Laakso Minna-Liisa varapj Tähkäpää Liisa jäsen Tolonen Arto kvalt II varapj MUU Oikarinen Olavi 17:30-18:24 kvalt pj Tolonen Helka 17:30-18:24 kvalt I varapj Potila Raija 17:30-18:24 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-18:24 sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Marjo Kangasharju Hanna-Leena Keränen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari palvelusihteeri Liite 7 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 231 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 232 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä kunnanvirastossa klo Kunnanhallitus valtisee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina 3. lokakuuta ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa perjantaina 4. lokakuuta. Valittiin Marjo Kangsharju ja Hanna-Leena Keränen. Anu Kemppainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 233 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Teknisen päällikön päätökset Voitelurakennuksen perustusten rakentaminen - Voitelurakennuksen rakennusmateriaalien toimittaja Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN LAINALLE KHALL 234 Ristijärven Vanhaintukisäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan pyytää Ristijärven kunnalta omavelkaista takausta Kainuun Osuuspankista haettavalle euron lainalle. Pankki edel lyt tää säätiöltä muuta vakuutta kuin kiinteistöjä. Lainalla rahoitetaan muun muassa Palvelukodin rakennuksen korjaus in ves toin te ja (vesijohdot, lämmönjakokeskus ja lv-koneen au toma tii kan uusiminen). Laina sidotaan 12 kuukauden Euriboriin marginaalin ollessa 2,75 %. Laina-aika on 10 vuotta ja lainaa lyhennetään tasa-erissä kuu kau sittain, jolloin lyhennyserä on 833 euroa + korko. Hakemuksen johdosta on neuvoteltu kunnan ja säätiön edustajien kes ken Hakemuksen liitteenä kunnalle on toimitettu selvitys säätiön ta loudel li ses ta tilasta. Säätiö ylläpitää 14 -paikkaista palvelutaloa ja lisäksi säätiöllä on 43 lä hin nä vanhuksille tarkoitettua vuokra-asuntoa, jotka kaikki ovat vuok rat tui na. Palvelutalon osalta on säätiöllä Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän kanssa sopimus asumispalvelujen tuot ta mi ses ta. Säätiön palveluksessa on viisi työntekijää ja osa-ai kai nen ta louspääl lik kö. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kun nan omavelkaisen takauksen Ristijärven Vanhaituksiäätiön Kainuun Osuuspankista otettavalle euron lainalle, laina-aika 10 vuot ta ja korko 12 kk euribor + 2,75 %:n marginaali. Lyhennykset tasa-eris sä kuukausittain + korko.. Kunta edellyttää, että Vanhaintukisäätiö toimittaa Ristijärven kun nalle vas ta va kuu dek si kiinteistökiinnityksen säätiön omistamaan Pal velu ta lon kiinteistöön (rakennukset ja tontti) Kasperinkunnas, kiin teis tötun nus Merkitään pöytäkirjaan, että Helka Tolonen ja Anu Kemppainen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÄIVÄLLISEN HINTA HENKILÖSTÖRUOKAILUSSA KHALL 235 Terveysaseman hoivaosaston henkilökunnalta on tullut kyselyjä mah dol li suu des ta ostaa henkilöstöruokailuna myös päivällinen. Kunnanhallitus ei ole määritellyt päivälliselle hen ki lös tö ruo kai lu hintaa. Päivällisen koostumus eroaa lounaasta siinä, että se ei esi merkik si sisällä salaattia. Lounaan henkilökuntahinta on 4,90. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanhallitus päättää, että päivällisen hinta henkilöstöruokailussa on 4,50 sis. alv. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus SIIVOUSTOIMEN HENKILÖSTÖRESURSSIT KHALL 236 Ristijärven kunnan terveysaseman ja siellä sijaitsevan hoivaosaston sii vous on tällä hetkellä järjestetty niin, että kunta ostaa hoi va osastoa lukuun ottamatta tilojen siivouksen Tiliristi Ky:ltä. Kuntayhtymän kanssa on keskusteltu jo pitemmän ai kaa siivouksen siirtämisestä kunnalle. Viimeisimmän keskustelun ( ) mukaan sovittiin, että kuntayhtymä huolehtii siivouksesta vuo den loppuun saakka, minkä jälkeen se siirtyy kunnalle. Tiliristi Ky:stä on ilmoitettu palveluvastaavalle, että heillä ei ole resurs se ja ottaa hoivaosaston siivousta hoitaakseen. Kunnasta on jää mäs sä eläkkeelle kaksi osa-aikaista siivoojaa vuoden 2014 alkuun mennessä. Vakinaisia osa-aikaisia siivoojia jää kaksi, joista toi nen tekee määräaikaisesti kokoaikaista työtä siihen asti, että resurs si asia on vakiintunut, kuitenkin enintään kuluvan vuoden loppuun saakka. Koululla on yhteenlaskettuna kaksi kokoaikaista siivoo jaa. Virastohallinnon siirtyminen yhteen rakennukseen vii meis tään ensi vuo den alussa ja sitä kautta kiinteistöjen välisten siir ty mä mat ko jen vä hen tyes sä siivousmitoitus laaditaan uudelleen ja tar vit ta va re surssi määritellään uudelleen. Hoivaosaston siivouksen työaika on noin 3 tuntia päivässä viitenä päi vä nä viikossa. Hoivaoaston siivouksesta aiheutuvat kus tan nukset las ku te taan kun ta yh ty mäl tä. Työn järjestämistä suunnittelussa on parhaana vaihtoehtona pidetty si tä, jossa henkilö hoitaa hoivaosaston siivouksen ja osallistuu osan työ päi väs tä kunnan muiden tilojen siivoukseen. Tarvittaessa harvem min siivottavia yksittäisiä kohteita, ku ten VT 1:n pesutupa ja sau na ti lat voitaisiin hoitaa ostopalveluna. Ensisijaisesti kokoaikaista työtä tulee tarjota osa-aikaista työtä te keväl le työntekijälle. Jos näin ei menetellen ei ole mahdollista saada omas ta henkilökunnasta ti lan puhtaanpidon edellyttämää koulutusta tai kokemusta omaavaa hen ki löä hoitamaan hoivaosaston siivousta, tu lee vaihtoehdoksi lait taa paikka haettavaksi. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanhallitus päättää antaa luvan täyttää siivoojan toimen, mikäli hoi va osas ton siivousta ei voida järjestää nykyisillä hen ki lö stö re sursseil la.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSTOTARJOUS VÄLITALON RNO 61:54 PALSTASTA 1 HIISIJÄRVELLÄ KHALL 187 Arto Säisä Iisalmesta on jättänyt ostotarjouksen Välitalon palstasta Hiisijärvellä. Palstan koko on 92,44 ha. Nettohintaa määritellessään tarjoaja mainitsee vähentävinä tekijöinä tien tekoa n. 2 km palstan toiseen päähän suonotkojen yli, kunnostusojituksen ja lohkomisesta aiheutuvat kulut. Hintatarjous netto. Liite 1 kartta alueesta Valmistelija: kehittämispäällikkö Oiva Jansson puh Kunnanhallitus päättää hylätä ostotarjouksen. Perusteena on ostotarjoksen liian alhainen hinta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 237 Arto Säisä on tehnyt uuden tarjouksen palstasta Välitalo, kiinteistötunnus /1. Metsätaloussuunnitelman mukaan palstan puuston määrä on noin 4250 m3. Uusi tarjous on ,00. Liite 1 Liite 2 Liite 3 tarjous kiinteistörekisterin karttaote ehdotetut hakkuut ja kuvioluettelo Valmistellut: kehittämispäällikkö Oiva Jansson, puh Kunnanhallitus hylkää tarjouksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSTOTARJOUS HERMIKINPURON RN:O 81:7 PALSTOISTA 1 ja 2 KHALL 188 Risto Haapakoski Kuluntalahdesta on jättänyt ostotarjouksen Hermi kin pu ron RN:o 81:7 palstasta 1, jonka pinta-ala on 32,1 ha, ja palstasta 2, jonka koko on 15,7 ha, (Tarjousta on tarkennettu puhelimitse ) Molemmat palstat yh teen sä Perusteluina asetettua pohjahintaa hieman pie nem mäl le tarjoukselle palstan 1 taimikon osittainen uu si mis tar ve. Kunnanvaltuusto on päättänyt antaa kun nan hal lituk sel le valtuudet myydä harkitsemillaan ehdoilla kokoaan tai osia tilois ta Ahola Rno 279:8, Ampumarata 1:52, Hermikkipuro 81:7, Hyt tilä 21:54, Keskitalo 20:29, Kestilä 20:21, Lehto 28:13, Pieni-Perttula 28:27, Tolola 20:19, Päätalo 20:15, Tyynelä 20:27, Välitalo 61:54 ja Ke mi lä 7:22. Liite 2 tarjous Valmistelija: kehittämispäällikkö Oiva Jansson puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä Risto Haa pa kos ken ostotarjouksen Hermikinpuron RN:o 81:7 tilan, mikä käsittää palstan 1 kool taan 32,1 ha ja palstan 2 kooltaan 15,7 ha myynnin yhteishintaan euroa. Kunnanjohtajan ehdotus kokuksessa: Asia palautetaan takaisin valmisteluun. Kunnanhalllitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. KHALL 238 Risto Haapakoski on tutustuttuaan tarkemmin palstan taimikoihin jät tä nyt uuden alhaisemman tarjouksen palstasta Hermikkipuro, kiinteis tö tun nus Perusteena hinnan tarkistukseen tarjoaja mainitsee tai mi koi den uusimistarpeen. Usi yhteistarjous on ,00. Liite 4 Liite 5 Liite 6 tarjous kartta alueesta ehdotetut hakkuut ja kuvioluettelo

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valmistelija kehittämispäällikkö Oiva Jansson, puh Kunnanhallitus hylkää tarjouksen. Hermikkipuron palstat tuodaan metsäryhmän uudelleen arvioitavaksi puuston ja hinnan osalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 239 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hallituksen päätös Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vuonna ) Rakennustarkastajan päätökset rakennuslupien myöntämisestä Ristijärven kunnalle kiinteistölle Ristipirtti Rno 217:1 loma-asuntojen rakentamiseksi. 3) Maanmittauslaitos - Pöytäkirja Lummelammin yksityistien tietoimituksesta Yksityistielain mukainen oikeus, Pitkänperän metsätie 4) Oma kunta. Muistio Kirkonkylän kyläillasta ) Kiinteistöluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Mäntykangas Rno Heikura Teuvo ym. Mäkäräinen Keijo 165:0 Kaukoranta Rno 22:54 Tölli Kaisa Tölli Hannu ym. Merkittiin tiedoksi.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 7 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 231, 232, 233, 234, 239 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 235, 236, 237, 238 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 235, 236, 237, 238 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot