TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK Ilkka Ruostetsaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014. Ilkka Ruostetsaari"

Transkriptio

1 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014 Ilkka Ruostetsaari

2 OSAAMISTAVOITTEET Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen tekstin perussääntöihin kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys on ja hahmottaa tutkimuksellisesta lukutaitoa ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja. Opiskelija tuntee myös erilaisia politiikan tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

3 KURSSIN RAKENNE JOHDANTOLUENTO 12 TUNTIA SEMINAARI 24 TUNTIA, jossa tehdään harjoitustyö pareittain. Harjoitustyöt käsitellään ryhmissä. TIEDONHANKINNAN PERUSTEET, jossa harjoitusryhmät ARVOSTELU ASTEIKOLLA 0-5 KAIKKI KURSSIN KOKOONTUMISET OVAT PAKOLLISIA (poissaolot korvattava)

4 SYKSYN AIKATAULU JOHDANTOLUENNOT: Ruostetsaari ke klo PinniA 3111) ja pe klo 9-11 (Päätalo A2A) HARJOITUKSET Ryhmä I Tiina Rättilä to 9-12, PinniA 2089 Ryhmä II Anna-Riitta Salomäki pe 9-12, PinniA 2089 Ideapapereita koskeva palauteluento perjantaina klo 9-11 Päätalo A3

5 TIEDONHANKINNAN PERUSTEET JOHDANTOLUENTO ke klo 14-15, Linna K103 HARJOITUSRYHMÄT viikoilla 39-41, Linna, pääkirjasto rh. 3022, 3. krs (max 20 opiskelijaa/ryhmä): tiistai klo 14-16, keskiviikko 14-16, torstai ja tarvittaessa perjantai Harjoitusryhmiin on ennakkoilmoittautuminen. Valitse sellainen harjoitusryhmä, johon voit osallistua jokaisella harjoituskerralla. Ilmoittautumislomake löytyy Learning2 järjestelmästä -> MUUT KURSSIT nimellä Tiedonhankinnan perusteet (pääkirjasto), ilmoittautuminen harjoitusryhmiin JKK. Mieti kurssille mennessäsi harjoitustyösi aihetta, jotta voit etsiä siihen liittyvää kirjallisuutta harjoituksissa.

6 OHEISKIRJALLISUUS Hurtig & Laitinen & Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus Kinnunen &Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino Luostarinen & Väliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino (eaineisto Ronkainen & Pehkonen & Lindblom & Ylänne & Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopisto Opas kirjallisin töihin (politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma) _kirjallisiin_toihin_2012.pdf

7 KURSSIN SISÄLTÖ 1) ARKIAJATTELU VS. TIETEELLINEN AJATTELU 2) TIETEELLISEN TEKSTIN OMINAISPIIRTEET 3) TUTKIMUKSEN ETIIKKA 4) TIETEELLISEN TEKSTIN PERUSRAKENNE 5) AIHEEN VALINTA 6) TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN PROSESSINA 7) LÄHDEVIITEKÄYTÄNTÖ 8) LÄHDEKRITIIKKI 9) POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT 10) HARJOITUSTYÖ JA PALAUTE SIITÄ

8 OHJEITA IDEAPAPERIN LAATIMISEKSI Ideapaperi on suunnitelma tai käsikirjoitus, jonka pohjalta harjoitustyö laaditaan. Se on täydellisin lausein (ei ranskalaisin viivoin) kirjoitettu n. yhden liuskan mittainen teksti, jossa tulee mainita: 1) Laadittavan harjoitustyön otsikko 2) Harjoitustyön aihe/teema 3) Alustava kysymyksenasettelu. Kysymyksiä voi olla yksi tai useampia, esim. pääkysymys ja tarkentavia alakysymyksiä 4) Harjoitustyön näkökulma ( miltä kantilta tai millaisen teoreettisen ajatuksen valossa esseen aihetta aiotaan tarkastella ja tulkita) 5) Tiedonhankintasuunnitelma: A) Harjoitustyön primääriaineisto(t): mitä aineistoa tutkitaan ja tulkitaan, B) Harjoitustyön sekundääriaineisto(t): tutkimuskirjallisuus

9 OHJEITA HARJOITUSTYÖN TEKEMISEEN Rajaa näkökulma, josta käsin tarkastelet valitsemaasi teemaa Määrittele tutkimuskysymys tai esitä väite, jota tarkastelet primääriaineiston kautta Käy läpi tarvittava tutkimuskirjallisuus Problematisoi älä ota asioita annettuna, esitä lukemallesi kysymyksiä Määrittele käsitteet Argumentoi: perustele esittämäsi ajatukset ja väittämät Tekstin pituus n sivua Tekstin pitää sisältää suora lainaus, käännös ja referointi Lähdeviitteet merkittävä tekstiin

10 ESIMERKKEJÄ HARJOITUSTÖIDEN AIHEISTA

11 Perussuomalaisten sisäinen demokratia. Perussuomalaisten puoluekokous osallistuvan demokratiateorian näkökulmasta Tutkimuskysymys: onko Perussuomalaisten puoluekokouskäytäntö demokraattinen ja missä määrin puolueen jäsenet voivat vaikuttaa puolueen päätöksentekoon (taustaksi: PS poikkeaa muista suomalaisista puolueista siinä, että jäsenillä ei ole oikeutta tehdä aloitteita puoluekokouksen käsiteltäväksi; toisaalta kaikki puolueen jäsenet voivat osallistua puoluekokoukseen) Primääriaineisto: perustuslaki, puoluelaki, yhdistyslaki ja Perussuomalaisten säännöt 2009 Sekundääriaineisto: kaksi demokratiateoriaa; elitistinen demokratia ja osallistuva demokratia (viitataan muutamaan tutkimuslähteeseen, mm. klassikko Joseph Schumpeteriin ja demokratiateoriasta käytyyn nykykeskusteluun). Joitakin monografisia tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita.

12 Refleksiivinen politiikka ja uudenlainen poliittinen osallistuminen Tutkimuskysymys: kuinka Jarmo Rinne ymmärtää refleksiivisen politiikan ja kuinka poliittinen osallistuminen on politiikan henkilökohtaistumisen myötä muuttunut (esimerkkinä poliittinen kuluttaminen) Primääriaineisto: Jarmo Rinteen väitöskirja ja muita kirjoituksia Sekundääriaineisto: tutkimuskirjallisuutta siitä, miten muut tutkijat ovat tarkastelleet poliittista osallistumista ja sen

13 Palestiinalaisten ja Israelin konflikti: EU:n toiminta rauhanrakentajana Tutkimuskysymys: Miten EU on pyrkinyt ratkaisemaan palestiinalaisten ja Israelin välistä konfliktia Primääriaineisto: EU:n aiheesta tuottamat dokumentit, esimerkiksi Eurooppaneuvoston päätöslauselmat Sekundääriaineisto: EU:n ulkopolitiikkaa ja konfliktintutkimusta käsittelevät tieteelliset teokset ja artikkelit

14 Intian uusi ulkopolitiikka Tutkimuskysymys: Millaista Intian uuden pääministerin Narenda Modin harjoittama ulkopolitiikka on suhteessa Intian aiemmin harjoittamaan ulkopolitiikkaan? Primääriaineisto: Narenda Modin politiikkaa käsittelevät sanoma- ja aikakauslehdet (rajaus muutamaan ulkomaiseen lehteen) Sekundääriaineisto: Intian ulkopolitiikkaa ja sen traditioita käsittelevät tieteelliset teokset ja aikakauslehdet

15 HARJOITUSTYÖN RAKENNE Otsikko Johdanto, jossa määritellään ja perustellaan tutkimustehtävä Teoreettinen viitekehys: teemaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta, jonka pohjalta määritellään oma näkökulma Käsittelyosa (voi olla useampia lukuja) Johtopäätökset (vastaus tutkimuskysymykseen) Lähdeluettelo

16 IDEAPAPERIN JA HARJOITUSTYÖN DEADLINET Ideapaperin deadline luentojen päättymisen jälkeen maanantaina Ideapapereita koskeva palaute kaikille opiskelijoille perjantaina klo 9-11 Päätalo A3 Ohjeita yksilöllisesti myös sähköpostilla Harjoitustöiden deadline maanantaina Ideapaperit ja harjoitustyöt palautetaan pdf-muodossa Moodleen (löytyy yliopiston kotisivulta: Learning2.uta.fi (Moodle), kurssiavain: tietkirj Harjoitukset alkavat to-pe

17 TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN LÄHTÖKOHDAT Tieteellinen kirjoittaminen edellyttää akateemista luku- ja kirjoitustaitoa. Perusteleminen eli argumentaatio on tieteellisen kirjoittamisen ydin. Tieteelliselle kirjoittamiselle on tyypillistä sopimuksenvaraisuus ja kielellisesti vakiintuneet piirteet. Tieteen näkökulma todellisuuteen on käsitteellistävä. Oma teksti rakennetaan dialogiseksi aiemman tutkimustiedon kanssa. Pyrkimys objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen. Tieteellinen kirjoittaminen edellyttää tutkimuseettisten pelisääntöjen noudattamista.

18 ARKIARKIAJATTELUN ONGELMIA (Uusitalo 1991) EPÄLUOTETTAVAT HAVAINNOT SELEKTIIVISET HAVAINNOT LIIALLINEN YLEISTÄMINEN PUUTTEELLINEN PÄÄTTELY LYHYTJÄNTEISYYS ASIOIDEN TARKASTELU IRRALLAAN YHTEYKSISTÄÄN

19 TIETEELLISEN AJATTELUN OMINAISPIIRTEET (Uusitalo 1991) KRIITTISYYS: TIETEELLISELTÄ TIEDOLTA VAADITAAN PERUSTELUJA JULKILAUSUTTUJEN JA TOISTETTAVISSA OLEVIEN MENETELMIEN KÄYTTÖ TIEDE PYRKII JÄRJESTÄMÄÄN TULOKSENSA SYSTEMAATTISEKSI JA TALOUDELLISEKSI KOKONAISUUDEKSI ELI KOHDEILMIÖTÄÄN KUVAAVAKSI JA SELIT- TÄVÄKSI TEORIAKSI

20 TIETEEN ARVOT JA TAVOITTEET (Uusitalo 1991) TOTUUS JA KÄYTÄNNÖLLISYYS OBJEKTIIVISUUS JA LUOTETTAVUUS TALOUDELLISUUS

21 TIETEEN NORMIT (Merton 1968) ARVIOINTIPERUSTEIDEN YLEISPÄTEVYYS ELI UNIVERSALISMI TIEDON YHTEISYYS ELI KOMMUNISMI PUOLUEETTOMUUS JÄRJESTELMÄLLINEN EPÄILY

22 TIETEELLINEN TEKSTI (Mäkinen 2005) EROAA ARKI- JA PUHEKIELESTÄ ON OBJEKTIIVISTA ON RETORISTA MÄÄRITTELEE KÄSITTEET ON RAKENTEELTAAN KONVENTIONAALINEN ETENEE LOOGISESTI ON INTERTEKSTUAALISTA PERUSTUU SOPIMUKSIIN

23 TUTKIJAN EETTINEN VASTUU (Uusitalo 1991) SUURTA YLEISÖÄ JA YHTEISKUNTAA KOHTAAN TUTKIJAN JA TOIMEKSIANTAJAN SUHTEESEEN LIITTYVÄT KOHDEHENKILÖITÄ KOHTAAN (SUOSTUMUS JA ANONYMITEETTI)

24 TUTKIMUSEETTISIÄ PERIAATTEITA (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007) 1) TOISTEN TEKSTIÄ EI SAA PLAGIOIDA 2) TUTKIJA EI SAA PLAGIOIDA ITSEÄÄN, OMIA TUTKIMUKSIAAN 3) TULOKSIA EI SAA SEPITTÄÄ, KAUNISTELLA EIKÄ YLEISTÄÄ KRITIIKITTÖMÄSTI 4) RAPORTOINTI EI SAA OLLA HARHAANJOHTAVAA TAI PUUTTEELLISTA 5) TOISTEN TUTKIJOIDEN OSUUTTA EI SAA VÄHÄTELLÄ 6) TUTKIMUKSEEN MYÖNNETTYJÄ VAROJA EI KÄYTETÄ VÄÄRIIN TARKOITUKSIIN

25 TIETEELLISEN TYÖN PERUSRAKENNE (Kniivilä ym. 2007) 1) NIMIÖLEHTI ELI KANSI 2) TIIVISTELMÄ 3) SISÄLLYSLUETTELO 4) JOHDANTO 5) TEOREETTINEN TAUSTA 6) TUTKIMUSTEHTÄVÄN JA ONGELMIEN MÄÄRITTELY 7) TUTKIMUSAINEISTON JA MENETELMIEN ESITTELY 8) KÄSITTELY- ELI ANALYYSIOSAN LUVUT 9) JOHTOPÄÄTÖKSET (TULOKSET, POHDINTA) 10) LÄHDELUETTELO 11) LIITTEET

26 NIMIÖLEHTI ELI KANSI - TUTKIELMAN NIMI - TEKIJÄ (T) - TYÖN TYYPPI (ESIM. KANDIDAATINTUTKIELMA) - TYÖN KÄSITTELYAJANKOHTA - SUORITTAMISPAIKKA (KURSSIN NIMI, YLIOPISTO, YKSIKKÖ) - TYÖN OHJAAJA JA OPPONENTTI(T)

27 LUKUJEN OTSIKOINTI 4.PÄÄOTSIKKO 51 5.PÄÄOTSIKKO Alaotsikko Alaotsikko Alaotsikko Alaotsikko 86

28 7 HYVÄÄ PÄÄTÖSTÄ TUTKIMUSTA SUUNNITELTAESSA (Hirsjärvi ym. 2007) 1) TEEN KUNNOLLISEN TYÖN KOHTUULLISESSA, SUUNNITELLUSSA AJASSA 2) EN TEE TUTKIMUKSESTANI ELINIKÄISTÄ PROJEKTIA 3) EN KUITENKAAN PIDÄ JÄÄRÄPÄISESTI KIINNI AIHEESTANI 4) YMMÄRRÄN OPINNÄYTTEEN JUURI OPINNÄYTTEEKSI, JOSSA ON AINA VAJAVUUKSIA 5) YMMÄRRÄN, ETTÄ ELÄMÄ JATKUU OPINNÄYTETYÖN JÄLKEENKIN JA ETTÄ KAIKKEA EI TARVITSE PANOSTAA TÄHÄN YHTEEN JA SAMAAN TYÖHÖN 6) VOIN JATKAA MYÖHEMMINKIN UUSISTA, KINNOSTAVISTA AIHEISTA, JOTKA VIRIÄVÄT TUTKIMUKSEN KULUESSA 7) TUTKIMUKSENI ON VAIN YKSI NÄKÖKULMA AIHEESEEN

29 AIHEEN VALINTA PELKKÄ YLEISLUONTEINEN AIHE EI VIELÄ RIITÄ TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAKSI, VAAN AIHEESEEN TULISI LÖYTÄÄ JOKIN JOHTOAJATUS JA NÄKÖKULMA JOHTOAJATUS ON TÄRKEÄ, KOSKA SE OHJAA KOKO MYÖHEMPÄÄ TYÖSKENTELYÄ: LÄHTEIDEN ETSINTÄÄ, TEORIAN VALINTAA, AINEISTON HANKINTAA JNE.

30 MITEN LÖYDÄN AIHEEN? AIHEEN VOI LÖYTÄÄ, SAADA, KEKSIÄ TAI SYNNYTTÄÄ MONELLA TAVALLA KRIITTINEN ASENNOITUMINEN INTUITIO TUTKIMUKSEN TULISI LÄHTEÄ LIIKKEELLE JOSTAKIN KIINNOSTUSTA HERÄTTÄVÄSTÄ ILMIÖSTÄ TAI TEHDYSTÄ HAVAINNOSTA

31 AIHEEN IDEOINTI (Hirsjärvi ym.2007) AIHEEN ETSIMISEN VOI ALOITTAA KAHDELLA TAVALLA: LÄHDETÄÄN 1) TUTUSTA AIHEPIIRISTÄ JA ETSITÄÄN TÄSMÄLLINEN AIHE SEN ALUEELTA TAI 2) VALITAAN TARKOITUKSELLISESTI AIVAN UUSI ALUE TUTKIELMAN KOHTEEKSI 1A) KÄSITYS TUTKITTAVASTA ILMIÖSTÄ ON MUODOSTUNUT LUKEMISEN JA KOULUTUKSEN POHJALTA 1B) KÄSITYS TUTKITTAVASTA ILMIÖSTÄ ON MUODOSTUNUT KOKEMUKSEN JA KÄYTÄNNÖN TYÖN PERUSTEELLA

32 HYVÄN AIHEEN KRITEERIT (Hirsjärvi ym. 2007) 1) KIINNOSTAAKO AIHE TODELLA SINUA? 2) ONKO AIHE SOPIVA POLITIIKAN TUTKIMUKSEEN? 3) ONKO AIHEELLA YHTEISKUNNALLISTA TAI TIETEEN SISÄISTÄ MERKITYSTÄ 4) OPETTAAKO AIHEEN TUTKIMINEN SINULLE JOTAKIN? 5) ONKO AIHE TOTEUTETTAVISSA KOHTUULLISESSA AJASSA? 6) ONKO AIHEESTA SAATAVISSA TARPEEKSI TIETOA? 7) ONKO AIHE SELLAINEN, ETTÄ TUTKIMUS ON MAHDOLLISTA TOTEUTTAA OTTAEN HUOMIOON A) TALOUDELLISET VOIMAVARAT, B) TUTKIMUKSEN KOHTEIDEN SUOSTUMUS,C) TARVITTAVAT ERIKOISLAITTEET TAI KALLIS MATERIAALI, D) TARVITTAVAT KIRJASTOPALVELUT JA KIELITAITO 8) ONKO AIHE SELLAINEN, ETTÄ KYKYSI JA KOKEMUKSESI PÄÄSEVÄT ESIIN?

33 PROSESSIKIRJOITTAMINEN (Kniivilä ym. 2007) TARKOITTAA SELLAISTA KIRJOITTAMIS- KÄYTÄNTÖÄ, JOSSA TEKSTIÄ MUOKATAAN KIRJOITTAMALLA USEAMPIA LUONNOKSIA SAADUN PALAUTTEEN TAI ITSEARVIOINNIN POHJALTA KIRJOITTAMISTA EI TULE PITÄÄ TUTKIMUKSELLE ALISTEISENA TOIMINTANA VAAN LUONNOLLISENA OSANA TUTKIMUSTA KIRJOITTAMINEN ON TOIMINTAA, JOSSA VUOROPUHELU ERI TAHOJEN KANSSA ON TÄRKEÄÄ KIRJOITTAJAN OMAN ÄÄNEN ETSIMINEN ON KUITENKIN TÄRKEÄ TAVOITE TUTKIMUKSESSA

34 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN PROSESSINA (Kniivilä ym. 2007) TOIMINTOINA AJATTELU, KIRJOITTAMINEN JA LUKEMINEN LIITTYVÄT KIINTEÄSTI TOISIINSA AKATEEMINEN LUKUTAITO LIITTYY OLENNAISESTI TUTKIMUSTYÖHÖN KÄSITTÄEN OMAKOHTAISEN TIEDONHANKINNAN SEKÄ LÄHDE-AINEISTON KÄYTTÖTAIDON ELI TUTKIMUSTA VARTEN LUKEMISEN JA SIIHEN PERUSTUVIEN MUISTIINPANOJEN LAATIMISEN AKATEEMINEN LUKUTAITO JOHTAA AKATEEMI-SEEN KIRJOITUSTAITOON, JOKA KÄSITTÄÄ MM. KYVYN LAATIA TUTKIELMA TIETEELLISEN ESITYSTAVAN MUKAISESTI AKATEEMISEEN TYÖSKENTELYYN JA KIRJOITTAMISEEN LIITTYY TIETEELLINEN ARGUMENTOINTI AJATTELU JA KIRJOITTAMINEN LIITTYVÄT TOISIINSA EROTTÄMATTOMASTI JA VASTAVUOROISESTI TIETEELLISEN TEKSTIN KIRJOITTAMISELLE ON OMINAISTA, ETTÄ SE RAKENTUU SEKÄ AIEMMILLE TEKSTEILLE ETTÄ KIRJOITTAJAN OMALLE TUTKIMUS- JA AJATUSTYÖLLE

35 KIRJOITTAMISPROSESSIN VAIHEET (Kniivilä ym. 2007) 1) VALMISTAUTUMINEN 2) LUONNOSTELEMINEN 3) TEKSTIVERSION KIRJOITTAMINEN ELI MUOKKAAMINEN 4) TEKSTIN TARKASTELU JA TOIMITTAMINEN 5) TEKSTIN OIKOLUKU JA VIIMEISTELEMINEN

36 ALOITTAMISEN KULTAISET SÄÄNNÖT (Kniivilä ym. 2007) ALOITA KESKELTÄ, ÄLÄ JOHDANNOSTA ALOITA HELPOSTA ELI SIITÄ, MISTÄ TUNTUU HELPOLTA KIRJOITTAA ALOITA ESIMERKIKSI MÄÄRITELMISTÄ ELI KIRJOITA RAAKATEKSTIÄ SIITÄ, MITÄ KESKEISET KÄSITTEET TARKOITTAVAT ALOITA AINEISTON KUVAUKSESTA ÄLÄ VIIMEISTELE, SILLÄ TEKSTIKATKELMAT VOIVAT TOISTUA, VAIHTAA PAIKKAA TAI POISTUA KOKONAAN KUVITTELE TEKSTILLESI OIKEANTASOINEN LUKIJA, JOKA KUUNTELEE JA KYSYY, JOS EI YMMÄRRÄ. KIRJOITTAMISEN ERI VAIHEET OVAT KESKUSTELUA TÄMÄN LUKIJAN KANSSA

37 ARGUMENTOINTI (Kniivilä ym. 2007) TIETEELLINEN TEKSTI ON ARGUMENTOIVAA, MIKÄ TARKOITTAA VÄITTEIDEN SELKEÄÄ ESITTÄMISTÄ, NIIDEN PERUSTELEMISTA JA LUKIJAN VAKUUTTAMISTA (VASTAKOHTANA MUTU ) ARGUMENTOINNILLA TARKOITETAAN PERUSTELUJEN ESITTÄMISTÄ ARGUMENTIN TEHTÄVÄNÄ ON TUKEA VÄITETTÄ ELI SITÄ, MITÄ KIRJOITTAJA HALUAA LUKIJAN USKOVAN TIETEELLISELLE TEKSTILLE TYYPILLISIÄ PERUSTELUN VÄLINEITÄ OVAT VIITTAAMINEN AIEMPIIN TUTKIMUSTULOKSIIN -> LÄHDEVIITTEET

38 MIHIN LÄHDEVIITTEITÄ TARVITAAN? (Kniivilä ym. 2007) TIETEELLINEN TEKSTI RAKENTUU AINA AIEMMALLE TIEDOLLE: AIEMMILLE TEKSTEILLE JA NIISSÄ ESITETYILLE AJATUKSILLE TIETEELLISESSÄ TEKSTISSÄ OTETAAN KANTAA AIKAISEMMIN JULKAISTUJEN TEKSTIEN SISÄLTÖIHIN: TUETAAN, KYSEENALAISTETAAN TAI KUMOTAAN NIITÄ TIETEELLISESSÄ TYÖSSÄ TUOTETAAN UUTTA TIETOA LÄHINNÄ ARVIOIMALLA JA VERTAILEMALLA SEKÄ YHDISTELEMÄLLÄ JA TÄYDENTÄMÄLLÄ MUIDEN TÖITÄ TIEDE ON KUMULOITUVAA ->UUDET TULOKSET ON SIDOTTAVA JA SUHTEUTETTAVA JO OLEMASSA OLEVAAN, TUNNETTUUN TIETOON

39 LÄHDEVIITTEET (2) LÄHDEVIITTEIDEN AVULLA ILMAISTAAN, MITKÄ TULOKSET OVAT UUSIA JA KIRJOITTAJAN AIKAANSAAMIA JA MITKÄ AIEMPIA JA MUIDEN AIKAANSAAMIA LUKIJA PYSTYY EROTTAMAAN, MIKÄ OSA TEKSTISTÄ ON KIRJOITTAJAN OMAA JA MIKÄ JONKUN TOISEN -> JOS ESITTÄÄ TOISEN TUOTTAMAA TIETOA OMANAAN, KYSYMYKSESSÄ ON PLAGIOINTI

40 LÄHTEIDEN MÄÄRÄ (Kniivilä ym. 2007) TIETEELLISILTÄ KIRJOITUKSILTA EDELLYTETÄÄN, ETTÄ NIIDEN SISÄLTÖ PERUSTUU USEAAN ERI LÄHTESEEN LÄHDEKRITIIKKI ON TÄRKEÄ OSA LÄHDEAINEISTON VALINTAA JA KÄYTTÖÄ LÄHTEIDEN VALINTAA OHJAAVAT NIIDEN OLEELLISUUS JA AJANTASAISUUS ELI LAATU JA MONIPUOLISUUS LÄHTEIDEN TULISI LIITTYÄ KÄSITELTÄVÄÄN AIHEPIIRIIN JA OLLA TUOREITA (EI VANHENTUNUTTA TIETOA) >< KLASSIKOT SOPIVA LÄHTEIDEN MÄÄRÄ RIIPPUU TYÖN TARKOITUKSEN MUKAAN: PRO GRADUSSA NIITÄ ON OLTAVA ENEMMÄN KUIN KANDIDAATIN TUTKIELMASSA TAI SEMINAARIESITELMÄSSÄ RIIPPUU MYÖS SIITÄ, KUINKA PALJON AIHETTA ON AIEMMIN TUTKITTU

41 VIITTAUSTEKNIIKKA (Kniivilä y. 2007) LÄHTEISIIN VIITTAAMINEN MAHDOLLISTAA SEN, ETTÄ LUKIJA VOI LÖYTÄÄ, MISTÄ KIRJOITTAJA ON TIETONSA AMMENTANUT VIITTEIDEN AVULLA LUKIJA PYSTYY EROTTAMAAN, MIKÄ ON PERÄISIN LÄHTEESTÄ JA MIKÄ ON KIRJOITTAJAN OMAA POHDINTAA ÄÄNI TEKSTISSÄ VOI OLLA: 1) ALAN YLEINEN JA YHTEINEN, 2) KÄYTETYN LÄHTEEN, TAI 3) KÄSILLÄ OLEVAN TEKSTIN KIRJOITTAJAN ÄÄNI

42 PRIMÄÄRI- VAI SEKUNDÄÄRILÄHTEET? (Kniivilä ym. 2007) KIRJOITTAJA VIITTAA VAIN SELLAISIIN LÄHTEISIIN, JOIHIN ON ITSE TUTUTUSTUNUT LÄHDELUETTELOSSA MAINITAAN VAIN NE LÄHTEET, JOIHIN ON VIITATTU TEKSTISSÄ PERUSLÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ LÄHTEINÄ KÄYTETÄÄN PRIMÄÄRILÄHTEITÄ: OMAAN TEKSTIIN OTETTAVA TIETOAINEIS HAETAAN SUORAAN ALKUPERÄISESTÄ LÄHTEESTÄ AINA KUN SE ON MAHDOLLISTA SEKUNDÄÄRILÄHTEIDEN ELI JONKUN TOISEN KIRJOITTAMASSA TEKSTISSÄ MAINITTUJEN LÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ PYRITÄÄN VÄLTTÄMÄÄN.

43 REFEROINTI (Kniivilä ym. 2007) OMAAN TEKSTIIN TULEVA TIETOAINEIS VOI OLLA LUONTEELTAAN SUORAA LAINAUSTA TAI EPÄSUORAA REFEROINTIA SUOSITELTAVIN ON EPÄSUORA VIITTAUS, JOLLOIN ALKUPERÄISESTÄ LÄHTÖTEKSTISTÄ POIMITAAN OMAAN TYÖHÖN TIIVIISTI VAIN TÄRKEIN YDINSISÄLTÖ, JOKA ESITETÄÄN OMIN SANOIN SUORAA LAINAA KÄYTETTÄVÄ SÄÄSTELIÄÄSTI, VAIN KUN ALKUPERÄISESSÄ TEKSTISSÄ ASIA ON ILMAISTU NIIN YTIMEKKÄÄSTI JA OSUVASTI, ETTÄ SE REFEROITAESSA MENETTÄISI ILMAISUVOIMAANSA JA SISÄLTÖÄÄNKIN SITAATIT KIRJOITETAAN TUTKIELMAN KIELELLÄ;VIERAALLA KIELELLÄ VAIN, JOS KYSYMYKSESSÄ ON TARKKA MÄÄRITELMÄ TAI VAIKEASTI KÄÄNNETTÄVÄ TEKSTINOSA. SITAATIN VOI LAITTAA ALKUPERÄISKIELELLÄ ALANOOTIKSI SUORAN LAINAN TULEE OLLA LYHYT

44 SUORA LAINA KUN SUORA LAINA ON 1-3 RIVIN MITTAINEN, SE UPOTETAAN TEKSTIIN LAINAUSMERKKIEN AVULLA: Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa. Rosanvallonin mukaan luottamus on näkymätön instituutio, joka säätelee informaatiota. Sen edellytyksenä on saavutettu etu, ja se korvaa muodolliset sitoumukset (mm. sopimuksen ja lupauksen). Sitä ei kuitenkaan voi olla olemassa itsestään, vaan se on henkilöiden tai ryhmien, kuten hallittujen ja hallitsijoiden, välisten suhteiden ominaisuus. Täytyy siis tuottaa tällainen suhde ja pitää sitä yllä; sitä täytyy varjella, jotta se säilyisi. (Rosanvallon 2008, 55.)

45 SUORA LAINA (2) JOS SUORA LAINA YLI 3 RIVIÄ -> SISENNETÄÄN JA KIRJOITETAAN PIENEMMÄLLÄ KIRJASINKOOLLA JA TIHEÄMMÄLLÄ RIVIVÄLILLÄ (1-VÄLILLÄ) Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa. Luottamus on näkymätön instituutio, joka säätelee informaatiota. Sen edellytyksenä on saavutettu etu, ja se korvaa muodolliset sitoumukset (mm. sopimuksen ja lupauksen)sitä ei kuitenkaan voi olla olemassa itsestään, vaan se on henkilöiden tai ryhmien, kuten hallittujen ja hallitsijoiden, välisten suhteiden ominaisuus. (Rosanvallon 2008, 55.) Täytyy siis tuottaa tällainen suhde ja pitää sitä yllä; sitä täytyy varjella, jotta se säilyisi (Mts.)

46 REFEROINNIN KEINOT (Kniivilä ym. 2007) KUN KIRJOITTAJA REFEROI LÄHDETTÄ, HÄN TULEE SAMALLA ILMAISSEEKSI SIITÄ JONKINLAISEN TULKINNAN KESKEISIN TULKINNAN KERTOVA KEINO ON KÄYTTÄÄ REFEROINTIVERBIÄ, KUTEN ESITTÄÄ, KATSOO TAI VÄITTÄÄ LÄHDEKIRJALLISUUTTA VOI REFEROIDA NIIN ESITELLEN KUIN KOMMENTOIDEN, JOLLOIN KIRJOITTAJA VOI TUODA ESILLE OMAN TULKINTANSA ASIASTA (VÄITTÄÄ, OLETTAA, POHTII, TOTEAA JNE)

47 TAVANOMAISIMMAT VIITTAUSTAVAT ASIANTUNTIJAPAINOTTEISESSA VIITTAUSTAVASSA KOROSTETAAN ASIAN SANOJATAHOA: Rosanvallonin (2008, 57) mukaan maine on voimakas poliittinen väline, koska enää ei pyritä paljastamaan korruptiota, vaan tekoja ja toimia, jotka ovat ehkä laillisia mutta silti moitittavia. Rosanvallonin mukaan maine on voimakas poliittinen väline, koska enää ei pyritä paljastamaan korruptiota, vaan tekoja ja toimia, jotka ovat ehkä laillisia mutta silti moitittavia (Rosanvallon 2008, 57). SISÄLTÖPAINOTTEISESSA VIITTAUKSESSA KOROSTETAAN ENEMMÄN ITSE SANOMAA: Maine on voimakas poliittinen väline, koska enää ei pyritä paljastamaan korruptiota, vaan tekoja ja toimia, jotka ovat ehkä laillisia mutta silti moitittavia (Rosanvallon 2008, 57).

48 Kokonaiseen teokseen viittaaminen: Pierre Rosanvallon (2008) tarkastelee teoksessaan erilaisia vastavallan muotoja Useisiin teoksiin viittaaminen: Myös Suomessa eräät tutkijat ovat tarkastelleet tutkimuksissaan poliittisia skandaaleja (esim. Paastela 1995; Ruostetsaari 1992, 2003; Alho Referoinnin eri tapoja voi yhdistää samaankin virkkeeseen: Toisin kuin Virtanen (2009, 10) väittää, tätä lähestymistapaa on sovellettu myös valtatutkimukseen (esim. Mäkinen 2008). 2

49 VIITTAUSTEKNIIKAT (Kniivilä ym. 2007) EI OLE YHTÄ AINOAA OIKEAA TAPAA, MUTTA LÄPI KOKO TYÖN ON KÄYTETTÄVÄ SAMAA PÄÄVIITTAUSTEKNIIKKAA VAIKKA KIRJOITTAJA LAINAA TIETOAINEISTA ERI LÄHTEISTÄ JA ERI TIETEENALOILTA, TYÖSSÄ ON NOUDATETTAVA OMAN TIETEEN ALAN (VALTIO-OPIN) KÄYTÄNTÖÄ LÄHDEVIITTAUKSET ON SYYTÄ MERKITÄ TEKSTIIN JO LUONNOSVAIHEESSA, MYÖHEMMIN NIIDEN LÖYTÄMINEN VOI OLLA VAIKEAA YLEISET PÄÄVIITTAUSTEKNIIKAT: 1) TEKSTINSISÄINEN, 2) ALAVIITETEKNIIKKA JA 3) LOPPUVIITETEKNIIKKA. VALTIO- OPISSA VOI KÄYTTÄÄ KAHTA ENSIKSI MAINITTUA. VIITTEESEEN MERKITÄÄN: TEKIJÄN (TEKIJÖIDEN) SUKUNIMI, JULKAISUN KUSTANNUSVUOSI, SIVU(T), JOILLA ASIAA KÄSITELLÄÄN KO. JULKAISUSSA

50 SISÄVIITETEKNIIKKA Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa. Luottamus on näkymätön instituutio, joka säätelee informaatiota. Sen edellytyksenä on saavutettu etu, ja se korvaa muodolliset sitoumukset (mm. sopimuksen ja lupauksen). Sitä ei kuitenkaan voi olla olemassa itsestään, vaan se on henkilöiden tai ryhmien, kuten hallittujen ja hallitsijoiden, välisten suhteiden ominaisuus. Täytyy siis tuottaa tällainen suhde ja pitää sitä yllä; sitä täytyy varjella, jotta se säilyisi. (Rosanvallon 2008, 55.)

51 ALAVIITETEKNIIKKA Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa[1]. Luottamus on näkymätön instituutio, joka säätelee informaatiota. Sen edellytyksenä on saavutettu etu, ja se korvaa muodolliset sitoumukset (mm. sopimuksen ja lupauksen). Sitä ei kuitenkaan voi olla olemassa itsestään, vaan se on henkilöiden tai ryhmien, kuten hallittujen ja hallitsijoiden, välisten suhteiden ominaisuus. Täytyy siis tuottaa tällainen suhde ja pitää sitä yllä; sitä täytyy varjella, jotta se säilyisi.[2] [1] Rosanvallon 2008, 33. [2] Rosanvallon 2008, 55.

52 RINNAKKAISKÄYTTÖ Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa[1]. Luottamus on näkymätön instituutio, joka säätelee informaatiota. Sen edellytyksenä on saavutettu etu, ja se korvaa muodolliset sitoumukset (mm. sopimuksen ja lupauksen). Sitä ei kuitenkaan voi olla olemassa itsestään, vaan se on henkilöiden tai ryhmien, kuten hallittujen ja hallitsijoiden, välisten suhteiden ominaisuus. Täytyy siis tuottaa tällainen suhde ja pitää sitä yllä; sitä täytyy varjella, jotta se säilyisi. (Rosanvallon 2008, 55.) [1] Sisäviitteitä käytettäessä alanootilla voidaan tehdä lisäselvennyksiä.

53 VIITTEEN ULOTTUMA-ALA VIITTAAMISESSA ON TÄRKEÄ OSOITTAA VIITTEEN ULOTTUMA-ALA: LUKIJAN ON KYETTÄVÄ PÄÄTTELEMÄÄN, MIHIN OSAAN TEKSTIÄ KUKIN VIITE KOHDISTUU -> NOOTIN/PISTEEN PAIKKA ON TÄRKEÄ SISÄVIITE: JOS VIITE KOHDISTUU VAIN YHTEEN LAINATTUUN LAUSEESEEN, PISTE TULEE SULKUMERKIN JÄLKEEN: Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan (Rosanvallon 2008, 55). JOS VIITE KOHDISTUU USEAMPAAN KUIN YHTEEN LAUSEESEEN, ENSIMMÄINEN PISTE TULEE ENNEN SULKUMERKKIÄ JA TOINEN PISTE SIVUNUMERON JA TOISEN SULKUMERKIN VÄLIIN: Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa. (Rosanvallon 2008, 55.)

54 2 ALAVIITE: JOS NOOTTI LAUSEEN PÄÄTTÄVÄN PISTEEN VASEMMALLA PUOLELLA -> SE VIITTAA VAIN EDELTÄVÄÄN LAUSEESEEN JOS NOOTTI LAUSEEN PÄÄTTÄVÄN PISTEEN OIKEALLA PUOLELLA -> SE VIITTAA USEAMPAAN EDELTÄVÄÄN LAUSEESEEN Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa[1]. Luottamus on näkymätön instituutio, joka säätelee informaatiota. Sen edellytyksenä on saavutettu etu, ja se korvaa muodolliset sitoumukset (mm. sopimuksen ja lupauksen). Sitä ei kuitenkaan voi olla olemassa itsestään, vaan se on henkilöiden tai ryhmien, kuten hallittujen ja hallitsijoiden, välisten suhteiden ominaisuus. Täytyy siis tuottaa tällainen suhde ja pitää sitä yllä; sitä täytyy varjella, jotta se säilyisi.[2] [1] Rosanvallon 2008, 33. [2] Rosanvallon 2008, 55.

55 AKTIIVINEN JA PASSIIVINEN VIITTAAMINEN (Kniivilä ym. 2007) AKTIIVISESTA LÄHTEESTÄ KIRJOITTAJA ON NOSTANUT TIETOAINEISTA OMAAN TEKSTIINSÄ PASSIIVISESTA LÄHTEESTÄ ON KYSE SILLOIN KUN KIRJOITTAJA VIITTAA YLEISESTI LÄHTEESEEN EIKÄ LAINAA SIITÄ MITÄÄN, VAAN OSOITTAA TUNTEVANSA LAAJEMMIN ALAN TUTKIMUSTA -> Vrt., Ks. esim., Ks. myös Ks. ELI KATSO-MERKINTÄ OHJAA LUKIJAA LISÄTIEDON LÄHTEILLE, JOISSA ASIAA KÄSITELLÄÄN KIRJOITTAJAN KANSSA SAMANSUUNTAISESTI Vrt. ELI VERTAA-MERKINTÄ TARKOITTAA, ETTÄ LÄHTEESSÄ ASIAA KÄSITELLÄÄN KIRJOITTAJASTA POIKKEAVALLA TAVALLA

56 LÄHDEVIITTEIDEN LYHENTEET Mt. = mainittu teos Ibid. = saman kirjan sivut (suomen kielessä voidaan käyttää vain, jos viitataan saman teoksen samoihin sivuihin) Skandaalin paljastaminen vahingoittaa ennen kaikkea asianosaisten mainetta; maine on eräänlaista symbolista pääomaa, jonka poliittinen merkitys kasvaa koko ajan. Siitä on tullut tärkeä muuttuja luottamuksen luomisessa. (Rosanvallon 2008, 55.) Luottamus on näkymätön instituutio, joka säätelee informaatiota. Sen edellytyksenä on saavutettu etu, ja se korvaa muodolliset sitoumukset (mm. sopimuksen ja lupauksen). Sitä ei kuitenkaan voi olla olemassa itsestään, vaan se on henkilöiden tai ryhmien, kuten hallittujen ja hallitsijoiden, välisten suhteiden ominaisuus. Täytyy siis tuottaa tällainen suhde ja pitää sitä yllä; sitä täytyy varjella, jotta se säilyisi. (Mt., 56.)

57 TEKIJÖITÄ KOLME TAI USEAMPIA Paulsonin, Scottin ja Meyerin (2009, 60) mukaan JATKOSSA: Paulsonin ym. (2009, 60) mukaan ENSIMMÄISTÄ KERTAA MAINITTAESSA LUETELLAAN KAIKKI NIMET, JOITA KAIKKIA MYÖS TARVITTAESSA TAIVUTETAAN. MYÖHEMMIN VIITTAESSA ENSIMMÄISEN NIMEN JÄLKEEN LISÄTÄÄN ym. VASTAAVA LATINAN KIELINEN LYHENNE ON et al. MITÄ ILMAN SELVITÄÄN HYVIN SUOMENKIELISESSÄ TEKSTISSÄ JOS TEKIJÖITÄ 6 TAI USEAMPIA, MYÖS ENSIMMÄISTÄ KERTAA MAINITTAESSA KÄYTETÄÄN MERKINTÄÄ: ENSIMMÄINEN KIRJOITTAJA + LYHENNE ym. LÄHDELUETTELOSSA KAIKKI TEKIJÄT ON KUITENKIN MAINITTAVA

58 SÄHKÖISIIN LÄHTEISIIN VIITTAAMINEN Internet-lähteisiin viittaamisessa noudatetaan muutamin poikkeuksin samoja sääntöjä kuin paperimuotoisiin lähteisiin viitattaessa: keskeisimmät erot ovat ne, että internet-lähteisiin viitattaessa on erittäin tärkeää merkitä näkyviin dokumentin päiväys eli milloin dokumentti on luettu. erittäin suositeltavaa on säästää keskeisiä kohtia sähköisestä dokumentista silloin, kun sen oletetaan poistuvan palvelimelta eikä paperiversioita ole saatavilla. lähdeviitteessä ei erikseen mainita, että kyseessä on elektroninen dokumentti, vasta lähdeluettelossa annetaan dokumentin URL-osoite (www-, ftp- tai vastaava osoite). Esim. lähdeviite tekstissä: Derksen lähdeluettelossa: Derksen, Wilfried. The Electoral Web Sites Electoral Calendar. <http://www.geocities. com/~derksen/election/calendar.htm> Luettu Jos lähdeviite on pdf-muotoinen, joltakin vapaalta palvelimelta saatu alkuperäisesti painettu lähde, siihen tulee viitata kuten painettuihin lähteisiin yleisesti. Esimerkiksi Maailmanpankin palvelimelta saatu raportti ei edellytä URL-osoitetta lähdeluettelossa: Jean Aden (2001) Decentralization of Natural Resources Sector in Indonesia: Opportunities and Risks. EASES Discussion Paper Series. Environment and Social Development Unit, East Asia and Pacific Region, the World Bank, September.

59 LÄHDELUETTELO (Hirsjärvi ym. 2007) KÄYTETYT LÄHTEET ILMOITETAAN SEKÄ ITSE TEKSTISSÄ ETTÄ LÄHDELUETTELOSSA TEKSTIVIITE OHJAA KIRJOITUKSEN LOPUSSA OLEVAAN LÄHDELUETTELOON, JOSTA LUKIJA SAA LÄHTEEN BIBLIOGRAFISET TIEDOT ->LÄHDEVIITTEEN JA LÄHDELUETTELON VÄLILLÄ OLTAVA TIUKKA VASTAAVUUS LÄHDELUETTELOON MERKITÄÄN VAIN SE KIRJALLISUUS, JOTA KIRJOITTAJA ON TYÖSSÄÄN KÄYTTÄNYT JA JOHON HÄN ON VIITANNUT LÄHDELUETTELOON EI MERKITÄ SELLAISIA JULKAISUJA, JOITA KIRJOITTAJA EI OLE OMIN SILMIN LUKENUT, TAI JOS ON LUKENUT, EI OLE NIIHIN VIITANNUT LÄHDELUETTELON LAADINTAPA SAATTAA POIKETA TOISISTAAN ERI LAITOKSILLA JA KUSTANTAJILLA, OLEELLISTA ON JOHDONMUKAINEN MERKINTÄTAPA LÄPI KOKO TYÖN

60 TEOKSISTA ILMOITETAAN KIRJOITTAJAN (KIRJOITTAJIEN) SUKUNIMI JA ETUNIMI JULKAISUVUOSI TEOKSEN TÄYDELLINEN NIMI. NIMI KURSIVOIDAAN. OSA, JOS USEAMPIOSAINEN TEOS SARJAN NIMI JA NUMERO, JOS ILMESTYNYT SARJASSA PAINOS, JOS EI ENSIMMÄINEN KUSTANTAJAN KOTIPAIKKA, KUSTANTAJAN NIMI

61 KOKOOMATEOKSET TAI TIETEELLISET ARTIKKELIT KIRJOITTAJAN NIMI ARTIKKELIN NIMI LAINAUSMERKKEIHIN JOS ARTIKKELI ON JULKAISTU KOKOOMATEOKSESSA, KIRJOITETAAN NORMAALIT BIBLIOGRAFISET TIEDOT + SIVUNNUMEROT (5-20) JA KOKOOMATEOKSEN NIMI KURSIVOIDAAN JOS ARTIKKELI ON JULKAISTU TIETEELLISESSÄ AIKAKAUSLEHDESSÄ, ILMOITETAAN TEKIJÄN NIMI, ARTIKKELIN NIMI LAINAUSMERKEISSÄ, LEHDEN NIMI KURSIVOITUNA, LEHDEN NUMERO JA VUOSIKERTA JA SIVUNUMEROT

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Markku Löytönen Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Ohjeiden lyhyt historia Erilaisia ohjeita lähdeviittausten tekemiseen on kirjoitettu maantieteen laitoksen opettajien toimesta jo pitkään. Niinpä myös

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 1 LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 2012 2 SISÄLTÖ ALUKSI... 3 IDEASTA ESITELMÄÄN... 3 Jäsentely ja työn nimi... 3 Johdanto... 4 Tekstin luettavuus...

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet VAASAN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Humanistisen alan kirjoitusohjeet Vaasa 2010 1 SISÄLLYS TAULUKOT 2 TIIVISTELMÄ 3 1 KIRJOITUSOHJEIDEN KÄYTTÖ 5 1.1 Kandidaatintutkielman kirjoittaminen 5 1.2 Pro

Lisätiedot

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin

Kompassi. Opas tiedonhallinnan perusteisiin Kompassi Opas tiedonhallinnan perusteisiin Copyright Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006 2/32 isältö: Kompassi: opas tiedonhallinnan perusteisiin Tervetuloa!... 4 Tervetuloa tiedon haastavaan maailmaan!...4

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun LuK-seminaari Kevät 2005 Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun Mitä seuraavaksi? Ohjaajasi ottaa yhteyttä jos ei jo ole ottanut Sisältösuunnitelman tulee olla valmis noin

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot