TORNION KANSALAISOPISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KANSALAISOPISTO"

Transkriptio

1 TORNION KANSALAISOPISTO Visuaalisten taiteiden perusopetuksen opetussuunnitelma aikuisille

2 2 Saatteeksi Tornion kansalaisopistolla alkoi syksyllä 1990 kolme vuotta kestänyt taiteen perusopetuskokeilu. Tuona aikana taideaineiden opettajat valmistivat Tornion kaupunginhallituksen nimeämien opetussuunnitelmatyöryhmien tuella opetussuunnitelmat seuraaviin taideaineisiin: kuvataide, musiikki, käsityö ja tanssi. Teatteri-ilmaisun opetussuunnitelma valmistui joulukuussa Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö uudistui vuonna 1998 (Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja Asetus taiteen perusopetuksesta 813/1998) luvulla taiteen perusopetus jakaantui yleiseen ja laajaan oppimäärään. Tornion kansalaisopistossa päätettiin keskittyä yleisen oppimäärän opetukseen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen vastaamaan Opetushallituksen laatimia taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita ( ). Tornion kansalaisopisto järjesti vuonna 2006 taiteen perusopetuksen opettajille ja taidekasvattajille opetussuunnitelmatyöpajan, TPO - OPS - jamit 1-2. Tällöin päätettiin uudistaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat vastaamaan valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen oppimäärän perusteita. Uudistettu opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä Joulukuussa 2012 taiteen perusopetuksen opettajille esitettiin mahdollisuutta aikuisten taiteen perusopetuksen käynnistämiseen Tornion kansalaisopistossa. Tuolloin selvitettiin millaista opetusta oli jo saatavilla lähikunnissa. Tavoitteena oli löytää sopiva profiili päällekkäisen opetustarjonnan välttämiseksi. Varsinainen kirjoitustyö aloitettiin syyskuussa Aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman visuaalisiin taiteisiin laativat Sari Raikaslehto ja Tuula Seppänen, jotka toimivat Tornion kansalaisopistossa taito- ja taideaineiden tuntiopettajina. Opiston taideaineiden opettaja Liisa Kivimäki toimi opetussuunnitelmatyön ohjaajana. Pohjana käytettiin Liisa Harjun ja Tuula Seppäsen vuonna 2007 laatimaa visuaalisten taiteiden/kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmatyö toteutettiin Tornion kansalaisopistossa OSAAVA - hankkeen puitteissa. Aikuisten taiteen perusopetuksen tavoitteena on toteuttaa Tornion kansalaisopiston toiminta ajatusta, jonka mukaan opiston opetustarjonta edistää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo. Kiitämme yhteistyöstä Pirjo Roponen Lunnasta Kemin työväenopistosta ja Marjo Hyttistä Kivalojen seutuopistosta.

3 3 Torniossa tammikuussa 2014 Tarja Hooli vt. rehtori Liisa Kivimäki taideaineiden opettaja Sari Raikaslehto tuntiopettaja Tuula Seppänen tuntiopettaja Osaava-ohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt määräaikaisen opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän Osaava-ohjelman vuosille Osaava-ohjelman tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina oman henkilöstönsä osaamista, sekä osaamisen kehittämistä palvelevia rakenteita ja suunnitelmia. Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstökoulutusta niin, että se palvelee entistä paremmin työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita sekä laajempaa verkostoyhteistyötä. Osaava-ohjelma rakentuu tarvelähtöisten, paikallisesti hyödynnettävien osaamisen kehittämisessä tarvittavien yhteisten toimintamallien ja suunnitelmien varaan. Näitä ovat mm. osaamistarvekartoitukset, paikallisesti laadittavat koulutus- ja kehittämissuunnitelmat tai toimeenpanosuunnitelmat, kehityskeskustelukäytännöt sekä verkoston yhteistyössä tuottamat täydennyskoulutukset. Tätä Osaavaohjelmaa hallinnoi Lapin aluehallintovirasto (AVI). Lapin kansalaisopistojen verkosto on toteuttanut kolme Osaava-hanketta. Tällä hetkellä on käynnissä hankkeen neljäs vaihe. Tornion kansalaisopisto on ollut hankkeessa mukana sen jokaisessa vaiheessa. Hankkeen ensimmäisissä vaiheissa järjestettiin aikuisten taiteen perusopetuksen seminaareja, joissa perehdyttiin opetussuunnitelmien laadintaan ja perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia opetussuunnitelma aikuisten visuaalisten taiteiden perusopetukseen. Hankkeen kolmannessa ja neljännessä vaiheessa ops - työryhmän jäsenet ovat työstäneet opetussuunnitelmaa sekä järjestäneet aiheesta seminaareja ja tutustumiskäyntejä. Aikuisten visuaalisten taiteiden perusopetuksen suunnitelma valmistui keväällä Ops - työtä tehneet opettajat esittelevät tuloksia oppilaitoksissa sekä paikallisissa ja alueellisissa seminaareissa.

4 4 1.2 Arvot ja yleiset tavoitteet Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Opintojen rakenne Opintojen laajuus Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Arviointi Todistukset Opiskelijaksi ottaminen ja opiskelun kesto Näyttely- ja esitystoiminta VISUAALISET TAITEET Visuaalisten taiteiden suuntautumisvaihtoehtojen yhteiset tavoitteet Arvioinnin tehtävät ja kohteet Muualla suoritetut opinnot Suuntautumisvaihtoehdot: KUVATAIDE Kuvataiteen yleiset tavoitteet Keskeiset sisällöt Kuvataiteen perusopetus aikuisille Annettavan opetuksen määrä ja keskeiset sisällöt Keskeiset tavoitteet opintokokonaisuutta Opintokokonaisuudet 1 6 tavoitteet Opintokokonaisuudet 7 10 tavoitteet Opintokokonaisuuksien sisällöt Tiivistelmä Liite Teoksia Kannen kuva: Piet Mondrian, Puu II, 56,5 cm x 84,5 cm, lyijykynäpiirros, , Haagin Gemeentemuseum de la Haye

5 5 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Tämä on taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma aikuisille ja se koskee kuvataiteen suuntautumisvaihtoehtoa. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppilaitos voi myös järjestää alle kouluikäisille varhaisiän opetusta sekä opetusta aikuisille. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria, sekä tukea opiskelijan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata opiskelijoille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää opiskelijoiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita opiskelija tarvitsee elämän eri aloilla, ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhemmin myös eri taiteenalojen jatko-opintoihin. 1.2 Arvot ja yleiset tavoitteet Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on ainutkertainen toimiessaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa vaikuttaen aktiivisesti omaan elämäänsä. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehittymistä, aisti- ja tunneherkkyyttä sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Opiskelija rakentaa maailmankuvaansa tutkimalla ja ilmaisemalla taiteen keinoin kokemuksiaan sekä itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekemisen ja kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa tulee ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset erot ja tukea opiskelijan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Keskeistä on opiskelijan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Tavoitteena on myös ohjata opiskelijaa keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

6 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys sekä nykytaiteen luonne ja merkitys. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten sekä muiden tahojen välillä. 6

7 7 2 Opetuksen toteuttaminen 2.1 Oppimiskäsitys Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään sekä yksilölliseksi että yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Opiskelu on tavoitteellista ja etenevää. Erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän välillä sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä opiskelijan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten opiskelijoiden edistyminen on mahdollista. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijan aiemmat kokemukset sekä hänen elämysmaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata opiskelijaa arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä sekä työn tuloksia. 2.2 Oppimisympäristö Tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee opiskelijan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Hyvä opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja opiskelijaa rohkaiseva. Opiskelijaa tuetaan löytämään sopivia työtapoja ja asettamaan omia tavoitteita, sekä kehittämään taitojaan tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. Työskentely tapahtuu itsenäisesti, sekä erityisesti toisten kanssa yhteistyössä opiskellen ja oppien. Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman perusteiden mukainen opiskelu. Hyvä opiskeluympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukainen. Opiskeluympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ajan myötä.

8 8 2.3 Taidekäsitys Taide on vuorovaikutusta tilassa ja ajassa. Sen osapuolina ovat tekijä, teos ja vastaanottaja, kokija. Taiteessa keskeisiä ovat sekä yksilölliset elämykset ja kokemukset että yhteisöllisyys. Taide on myös ajattelun ja kehittymisen väline. Taide vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen.

9 9 3 Opintojen rakenne ja laajuus 3.1 Opintojen rakenne Yleinen oppimäärä eri taiteenaloilla muodostuu opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman perusteissa taiteenaloittain samoin kuin mahdolliset opintokokonaisuuksien suorittamista koskevat erityiset ohjeet. Opintokokonaisuuksien toteuttamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys eri taiteenaloilla määritellään paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Opinnot järjestetään siten, että opiskelijan siirtyminen yleisestä oppimäärästä laajaan ja päinvastoin on mahdollista. 3.2 Opintojen laajuus Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Yleisen oppimäärän mukaisessa taiteen perusopetuksessa pyritään joustavuuteen niin, että taiteenala sekä aiemmin hankitut tiedot ja taidot otetaan huomioon. Tornion kansalaisopiston yleiseen oppimäärään kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi opiskelija voi valita muista taiteen perusopetusta tarjoavista oppilaitoksista valinnaisia opintokokonaisuuksia, joiden tavoitteet ja sisällöt syventävät ja/tai laajentavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä opintokokonaisuuksia. Opintojen hyväksi lukemisesta päättää Tornion kansalaisopisto.

10 10 4 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevien syiden vuoksi kykene opiskelemaan Tornion kansalaisopiston opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan edellytyksiä. Tällöin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan tarvittaessa yhdessä opiskelijan vanhempien ja eri yhteistyötahojen kanssa.

11 11 5 Arviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa sekä omien tavoitteiden asettamiseen ohjaavaa. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja myös ohjausta itse arviointiin. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta suullisesti ja/tai kirjallisesti koko opintojensa ajan. Jatkuvan arvioinnin muodoista kerrotaan tämän opetussuunnitelman ainekohtaisissa luvuissa. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua.

12 12 6 Todistukset Opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Tällöin oppimäärän kokonaistuntimäärä voi olla enemmänkin kuin 500 tuntia opiskelijan harrastaessa useampaa taideainetta. Opiskelijalle annetaan pyydettäessä todistus myös suoritetuista erillisistä opintokokonaisuuksista. Päättötodistukseen sisältyvät seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan opiskelijan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet sekä opiskelijan saaman opetuksen tuntimäärä, jossa laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima lainsäädäntö, johon koulutus perustuu kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistaman taiteen perusopetuksen (Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005) mukaisesti.

13 13 7 Opiskelijaksi ottaminen ja opiskelun kesto Uudet opiskelijat otetaan Tornion kansalaisopiston taiteen perusopetusryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin ryhmissä on opiskelupaikkoja, pyritään järjestämään samansisältöisiä rinnakkaisryhmiä. Jatkavat opiskelijat antavat kevätlukukauden päättyessä sitovan opintojen jatkamisilmoituksen. Alkavista opintoryhmistä ja ilmoittautumiskäytännöistä tiedotetaan luku vuosittain opiston opetusohjelmassa. Opiskelija säilyttää opiskelupaikkansa taiteen perusopetusryhmissä koko opintojen ajan, mikäli ei itse ilmoita keskeyttävänsä opiskelua. Keskeyttäneiden tilalle voidaan opettajan harkinnan mukaan ottaa mahdollisilla varasijoilla olevia opiskelijoita myös lukuvuoden aikana. Oppilaitoksella on myös oikeus erottaa opiskelija, joka ei sopeudu toimimaan opintoryhmässä ja häiritsee käytöksellään toistuvasti ryhmän muiden opiskelijoiden tai opettajan työskentelyä.

14 14 8 Näyttely- ja esitystoiminta Opiston taideaineiden ryhmät ja opiskelijat esiintyvät sopimuksen mukaan erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa lukuvuoden aikana järjestäen kuvataide- ja käsityönäyttelyitä (myös tanssi- ja teatteriesityksiä) pääasiassa joulukuussa sekä huhtikuun ja toukokuun aikana. Taide-elämyksessä olen syvällä todellisuuden tapahtumavirrassa. En kuuntele, en ratkaise ongelmaa, en yritä ymmärtää, en yritä suorittaa jotain. Tärkeintä on elämys: tämä ei ala mistään eikä pääty mihinkään, virtaan tämän hetken tämän taiteen mukana, olen ajassa, ja olemisen kokemus jättää jäljen. Jaana Venkula

15 15 9 VISUAALISET TAITEET 9.1 Visuaalisten taiteiden suuntautumisvaihtoehtojen yhteiset tavoitteet Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja toimia tietoon ja vuorovaikutukseen pohjautuvassa yhteiskunnassa sekä kehittää visuaalisen ajattelun taitoja niin, että opiskelijalle syntyy käsitys visuaalisen ilmaisun laaja-alaisuudesta sekä kerroksellisuudesta. Oman taiteellisen työskentelyn avulla opiskelija voi määrittää suhdettaan luontoon ja kulttuuriin sekä ymmärtää, analysoida ja tulkita yhteiskunnassa ilmeneviä visuaalisia merkityksiä. Pyrkimyksenä on, että opiskelija opintojen myötä oppii ymmärtämään taiteen merkityksen omassa elämässään. Visuaaliset valmiudet Opiskelija oppii: Ajattelun valmiuksia, kuten maailman jäsentämistä näkemänsä ja kokemansa avulla, sekä oman työskentelynsä jäsentämistä ja pohdintaa. Käyttämään omassa ilmaisussaan ajatuksiaan, mielikuviaan, tunteitaan, tietojaan ja taitojaan. Visuaalisten taiteiden keskeisiä käsitteitä ja sanastoa sekä osaa käyttää niitä. Perehtymään syvemmin kuvataiteisiin. Ilmaisu Opiskelija oppii: Ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan visuaalisesti. Ilmaisussa tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Käyttämään kulloiseenkin tehtävään parhaiten soveltuvia työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja. Soveltamaan tietojaan ja taitojaan oman työn suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

16 16 Hakemaan vaikutteita työskentelyynsä luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, historiallisista kohteista, museoista ja näyttelyistä, muilta taiteenaloilta, tietokirjallisuudesta, mediasta, internetistä sekä visuaalisten ja muiden alojen ammattilaisilta. Välinehuollon perusteita, työtilojen kunnossapitoa sekä materiaalien ominaisuuksia ja niiden tarkoituksenmukaista, turvallista ja kestävän kehityksen mukaista käyttöä. Kulttuurisuhteen kehittyminen Opiskelija oppii: Hankkimaan tietoa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien elämäntavoista, visuaalisista taiteista, niiden historiasta, nykyisyydestä ja kulttuuriperinnöstä sekä vertailemaan niitä keskenään. Arvostamaan ja arvottamaan omaa kulttuuriaan sekä itselleen vieraita kulttuureita. Tuntemaan vastuuta luonnosta ja elinympäristöstä. Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot Opiskelija oppii: Oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. Keskittymiskykyä, herkkyyttä ja eläytymiskykyä sekä itseluottamusta. Ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä, sekä työtilojen viihtyisyydestä. Työskentelemään vuorovaikutuksessa ryhmän ja ympäröivän yhteisön kanssa sekä käyttämään kulttuuripalveluja. Arviointikyvyn kehittyminen Opiskelija oppii: Arvostamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan sekä omaa että muiden työskentelyprosessia, oppimista, tavoitteen asettelua ja tuloksia. Käyttämään oppimisen itsearviointia sanallisesti ja työskentelypäiväkirjan, keräilyportfolion tai oppimispäiväkirjan avulla. Ottamaan vastaan kritiikkiä ja antamaan sitä rakentavassa hengessä.

17 17 Arvioimaan visuaalisten taiteiden teoksia, tuotteita, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä mediaympäristöä. Aikuisten taiteenperusopetuksen opinnot Aikuisten opetus Aikuisille opetusta suunniteltaessa on otettava huomioon sekä heidän kiinnostuksensa kohteet, että aiemmat opintonsa ja kokemuksensa visuaalisten taiteiden alueilla. Aikuisia ohjataan laatimaan oma opiskeluohjelma oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Aikuisia ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteiseen opiskeluun. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin visuaalisten taiteiden eri suuntautumisvaihtoehtojen perusteissa ja työpajoissa on määritelty. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Oppimäärää ja opetusta yksilöllistettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat visuaalisten taiteiden tavoitteiden mukaiset. Opiskelijalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Opetuksessa painottuvat opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja elämyksellinen kokeminen. Opetus voi tapahtua yksilö- tai ryhmäopetuksena. Claire Manningin australialaisessa Wollongong-yliopistossa toteuttaman kasvatustieteen alan väitöstutkimuksen, Work-related learning with the arts developing work skills with the performing and visual arts, tarkoituksena oli selvittää, kuinka taiteellista prosessia voidaan hyödyntää työhön liittyvässä oppimisessa. 9.3 Arviointi Tutkimuksessa kerättiin aineistoa yhdeksästä esittävän ja visuaalisen taiteen pilotista, joissa tutkittiin taideprosessien kokemista. Oppimiskokemukset analysoitiin sekä kontekstuaalisen (persoonallinen, sosiokulttuurinen ja fyysinen) oppimismallintamisen (Falk & Dierking 2002), että työkyvyn mittausmallien (Dest 2002) kautta Arvioinnin tehtävät ja kohteet Tutkimus osoitti, että taiteellinen kokemuksellinen oppiminen lisää merkittävästi työhön liittyviä kykyjä. Tällaisia kykyjä ovat kommunikaatiokyvyt, tiimityötaidot, itsenäisyys ja elinikäisen oppimisen kyvyt. Arviointi on jatkuvaa ja oppimiseen kannustavaa. Opiskelijalle annetaan palautetta myös Lisäksi taide ja kulttuuri avartavat työntekijöiden katsetta eettisille näkökulmille. oppitunneilla. Työterveyslaitos

18 18 Arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja vuorovaikutuksessa sekä opettajaan että opiskelijaryhmään ja ohjausta itse arviointiin. Opiskelija harjoittelee itse arviointia koko opiskelun ajan. Häntä opastetaan oman oppimisensa dokumentoimiseen ja kehittymisensä seurantaan. Arvioinnin kohteina ovat visuaalisten taiteiden yhteiset tavoitteet ja opiskelijan valitseman suuntautumisvaihtoehdon tavoitteiden saavuttaminen. Työpajaopinnoissa arviointipalautteen avulla tuetaan opiskelijan edistymistä sekä omien kykyjen ja taitojen tunnistamista. Arvioinnin avulla ohjataan opiskelijan opiskelua, tavoitteiden asettamista, oman työn suunnittelua ja itsenäisiä valintoja. Kriteereinä ovat mm. alkuidea ja sen toteutuksen onnistuminen ja vaikuttavuus. Opettajan ja opiskelijan väliset opetus- ja arviointikeskustelut sekä työprosessin aikana, että valmiista tuotoksesta ohjaavat opiskelijaa keskustelemaan prosessin sekä tuotoksen herättämistä mielikuvista, tuntemuksista ja ajatuksista. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan kuvallisen kehityksen vaihe. Arvioinnin ja palautteen tulee olla asetettujen tavoitteiden mukaista ja kannustavaa. Opiskelijan tulee saada työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta suullisesti ja /tai kirjallisesti koko opintojensa ajan. Opiskelijalle annetaan pyydettäessä todistus ja/tai sanallinen arviointi suoritetuista opintokokonaisuuksista. Suoritetut opintokokonaisuudet merkitään opintokirjaan lukukausittain, ja pyydettäessä opiskelijalla on oikeus saada sanallinen arviointi edistymisestään. Opintokokonaisuus katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on osallistunut opetukseen 70 % osalla opintokokonaisuuden kokonaistuntimäärästä. Sanallinen arviointi pohjautuu pitkäaikaiseen näyttöön, sekä oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin, ottaen huomioon opiskelijan itselleen valitsemat tavoitteet ja oppisisällöt. Sanallinen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen. Numeroarviointia ei käytetä, mutta arvosanat vastaavat numeroita Muualla suoritetut opinnot Muualla suoritettu osa opintokokonaisuudesta tai opintokokonaisuus voidaan lukea opiskelijan hyväksi, mikäli se vastaa tämän opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä.

19 Suuntautumisvaihtoehdot: KUVATAIDE Kuvataiteen yleiset tavoitteet Tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa kuvallista ilmaisua sekä taitoja tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi häntä opastetaan hankkimaan ja kehittämään omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös saavuttaa ennakkoluuloton ja tutkiva työskentelytapa, jossa taiteidenvälisyys on tärkeässä asemassa. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla, joita ovat kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, oma paikallinen kulttuuriperintö, esineympäristö ja -muotoilu sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt. Opiskelija oppii arvottamaan kuvia, tulkitsemaan kuvan kieltä myös sanallisesti, sekä ymmärtämään kuvataiteen ilmiöitä nyky-yhteiskunnassa eettisestä, esteettisestä ja historiallisesta näkökulmasta Keskeiset sisällöt Opetuksessa on keskeistä opiskelijan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Opiskelijaa ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti, sanallistamaan työskentelyään, sekä käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, aistitiedon ja intuition merkitys. Opetus on ongelmanratkaisukeskeistä ja vuorovaikutuksellista sekä teemallisia kokonaisuuksia käsittelevää. Opiskelijaa rohkaistaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa opetellen samalla arvostamaan ja arvioimaan rakentavasti sekä omaa että muiden työtä. Kuvataiteen opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus, maalaus, plastinen muotoilu, arkkitehtuuri ja ympäristönsuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, käsityötaide, valokuva (digitaalinen), elokuva ja video, sarjakuva, ympäristö- ja yhteisötaide, performanssi, kuvallinen media ja monitaiteelliset työmuodot, internet-taide, taidehistoria sekä taiteen filosofia ja estetiikka.

20 Kuvataiteen perusopetus aikuisille Annettavan opetuksen määrä ja keskeiset sisällöt Lähiopetusta annetaan lukuvuoden aikana 4h/viikko, yhteensä 120 opetustuntia/lukuvuosi. Opetustunnin pituus on 45 min. Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät käsittävät 140 tuntia. Opintokokonaisuuksia on 10. Opintojen suoritusaika on 3 5 vuotta, vähintään 500 oppituntia. Perusopinnot suoritetaan kuvataiteen eri osa-alueilta, kuten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa opintokokonaisuudet 1 6, soveltaen aikuisille sopiviksi ja työpajaopintojen tavoin toteutettuna. Työpajaopinnot, opintokokonaisuudet 7 10, sisältävät perusopinnoissa opiskeltujen asioiden soveltamista ja syventämistä opiskelijan valitsemilla osa-alueilla. Opinnot voidaan suorittaa yhdistettyinä myös muihin käden- taitojen taideopintoihin opetuksen tarjoajan resurssien puitteissa. Työpajaopinnot järjestetään usealta kuva- ja/tai käsityötaiteen alueelta tai opetuksessa painotetaan jotakin aluetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Opinnot voivat toimia täydennyskoulutuksena luokan- ja lastentarhanopettajille, kansalaisja työväenopistojen opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Opinnot ovat hyödyksi myös pyrittäessä ammatillisiin jatko-opintoihin. Opiskelu voi tapahtua työn ohessa. Opinnot tukevat työelämässä tarvittavaa jaksamista ja innovatiivisuutta. Opetus painottuu käytännön tekemiseen. Opetuksen painoalueita ovat kuvataiteen historia ja nykypäivän kuvasto sekä kuvallisen ilmaisun, tekniikoiden ja materiaalien hallinta aikuisten valitsemilla kuvataiteen alueilla. Aikuisten kuvataiteen opintojen keskeiset sisällöt ovat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman työpajaopintojen kaltaiset (Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005). Niihin kuuluvat perusopinnot sisältävät samoja osa-alueita kuin lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman (Tornion kansalaisopisto) opintokokonaisuudet 1 6 (Liite1), joissa opiskellaan kuvan tekemisen perustyökaluja. Opetus perusopinnoissa on etenevää ja tapahtuu opiskelijoiden valintojen sekä valmiuksien puitteissa opettajan painottaessa kulloinkin tarkoituksenmukaisia osa-alueita.

21 Keskeiset tavoitteet Opiskelija oppii kuvallisia ajattelunvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja usealla eri kuvataiteen osa-alueella sekä oppii kehittämään omaa persoonallista kuvallista ilmaisuaan. Opiskelija tutustuu eri tekniikoihin ja materiaaleihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Opiskelija harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Opinnoissa tarkastellaan kuvataiteen teoksia ja arjen kuvia, sekä kehitetään opiskelijan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Opetuksessa käsitellään teemallisia kokonaisuuksia. Opiskelija tutustuu muotoilun perusteisiin, esineympäristöön sekä luonnon- ja rakennettuun ympäristöön. Työskentely pohjautuu opiskelijan omiin havaintoihin, mielikuviin ja mielikuvitukseen. Opiskelija opettelee arvioimaan, arvostamaan ja tulkitsemaan sanallisesti omaa sekä muiden työtä ja työskentelyä. Opiskelijaa rohkaistaan työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa opintokokonaisuutta Opintokokonaisuuksia on kuusi (6) + neljä (4), yhteensä 10, ja ne jakautuvat läpäisyperiaatteella perusopetuksen jaksoihin yhdestä kuuteen sekä työpajaopintojen jaksoihin seitsemästä kymmeneen. Kunkin osa-alueen sisältöjä tarkastellaan ja opiskellaan aina aiemmin opitun pohjalta vuodesta toiseen etenevästi, laajenevasti sekä tietoja ja taitoja syventäen. Kunkin lukukauden aikana voidaan tutustua useampaan eri osa-alueeseen. Taiteelliseen työskentelyyn olennaisesti kuuluvan sisäisen integraation (yhtä tehtävää työstettäessä käsitellään monia sisältöjä samanaikaisesti) vuoksi, suurta osaa opetussisällöistä käsitellään perusopintovaiheessa useita kertoja, joitakin jopa jokaisella opetuskerralla.

22 Opintokokonaisuudet 1 6 tavoitteet 1. Väri Tavoitteena on oppia värioppiin kuuluvat asiat etenevästi ja syventäen opintokokonaisuudesta toiseen edeten. 2. Tila, muoto ja sommittelu Tavoitteena on oppia tilan ja muodon käsite sekä sommittelu- ja perspektiiviopin tärkeimmät asiat opintokokonaisuudesta toiseen edeten. 3. Ympäristön merkitys Tavoitteena on oppia tutkimaan ja havainnoimaan sekä rakennettua, että luonnonympäristöä ja ymmärtämään ympäristön esteettisen ja eettisen merkityksen ihmiselle niin omassa lähiympäristössään kuin globaalistikin. Opetus etenee opintokokonaisuudesta toiseen. 4. Taiteen tehtävät ja tulkinta Tavoitteena on oppia pohtimaan taiteen funktioita, sekä taiteen tekijän itsensä, että vastaanottajan näkökulmasta, sekä oppia tulkitsemaan ja analysoimaan taide- ja muita teoksia. Tavoitteena on myös kuvan sanalliseen arviointiin liittyvän keskeisen terminologian omaksuminen. Opetus etenee opintokokonaisuudesta toiseen. 5. Kuvallinen viestintä ja media Tavoitteena on tutustua kuvalliseen viestintään ja sen työkaluihin, median vaikutuskeinoihin ja merkitykseen tiedon välittäjänä sekä kehittää medianlukutaitoa. Opetus etenee opintokokonaisuudesta toiseen. 6. Ihminen, luonto ja liike Tavoitteena on tutkia ihmistä taiteilijan kohteena kautta historian, sekä kuvata ihmistä ja elävää luontoa eri keinoin omakohtaisesti koettuna ymmärtäen ja oppien liikkeen kuvaamisen merkityksen. Opetus etenee opintokokonaisuudesta toiseen.

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 1 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Heinäveden kunta 2 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Sisältö 1. Johdanto 3 2.Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS Opetushallitus on vahvistanut eri taiteenalojen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteet 30.3.2005. Taiteen alat ovat musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Leena Haapio-Lehti (pj.) apulaisrehtori, Rauman kaupungin kansalaisopisto Olli Hyppölä lehtori, Rauman

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry Käsityön taiteen perusopetus Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma Yleinen oppimäärä Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry SISÄLTÖ 1. JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunta 21.5.2008 40 Koulutuslautakunta 14.6.2006 50 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISET TAITEET Kuvataide/Kuvataidekoulu Värikäs Käsityö/Käsityökoulu Taituri

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1 SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sotkamon kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamia

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 1 Sisällysluettelo 1. Espoon työväenopiston toiminta-ajatus, arvot ja yleiset

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus Sisällysluettelo Toiminta-ajatus 1. Taidekoulun arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet 1 1.1. Kulttuurinen pääoma 1 1.2. Lapsilähtöisyys 1 1.3. Yksilön rohkaiseminen 1 1.4. Visuaalinen yleissivistys 2 1.5.

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA - SOMERON KANSALAISOPISTON TAIDEKOULU 2 Sisällys 1 Taiteen perusopetuksen toiminta-ajatus...3 1.1 Yhteistyö Salo-Somero kansalaisopistojen välillä...3

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ VISUAALISET TAITEET: KUVATAIDE JA KÄSITYÖ OPETUSSUUNNITELMA 16.2.2011

Lisätiedot

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet Mikko Hartikainen Opetushallitus TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Esityksen rakenne

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTO

LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAAN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen toiminta Laukaassa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Ideoita ja konkretiaa

Ideoita ja konkretiaa Ideoita ja konkretiaa Miten liikkeelle opetussuunnitelmatyössä? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - KUVATAIDE, KÄSITYÖ JA TEATTERITAIDE

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - KUVATAIDE, KÄSITYÖ JA TEATTERITAIDE TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - KUVATAIDE, KÄSITYÖ JA TEATTERITAIDE Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN. OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN. OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE 1 KUVATAIDEKOULUN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUUSSUUNNITELMA Kuvataidekoulun toiminta perustuu

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTO

LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAAN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen toiminta Laukaassa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO Sisältö Johdanto 2 1. Käsityö ja kuvataideopinnot (Taidekoulu) 3 1.1 Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma PORIN KAUPUNKI PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma 7.12.2012 1 Sisällys 1.KÄSITYÖN OPETUS OSANA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYS kuvataidekoulu 1. Hei nolan 1.1. Arvot 1.2. Toiminta-ajatuksemme 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupunki 8/2014 Susanna Siren-Saranpää, tuntiopettaja, Rauman kansalaisopisto Helinä Seikola,

Lisätiedot