PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYISVAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYISVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 PPA VIHTI VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 51 P. KAPUINEN - J. KARHUNEN PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYISVAATIMUKSET SPECIAL REQUIREMENTS FOR THE 'VENTILATION IN SMALL FREE STALLS VIHTI 1988 ISSN

2 VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 51 P. KAPUINEN - J. KARHUNEN PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYIS VAATIMUKSET SPECIAL REQUIREMENTS FOR THE VENTILATION IN SMALL FREE STALLS VIHTI 1988

3 Julkaisija KUVAILULEHTI VAKOLA Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) KAPUINEN, Petri & KARHUNEN, Jorma Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tutkimusselostus Toimeksiantaja Maatilatalouden kehittämisrahasto Toimielimen asettamispvm Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Pienten pihatoiden ilmanvaihdon erityisvaatimukset Julkaisun osat Tiivistelmä Yleisimmät pdhatoiden kostumiseen johtaneet virheet ovat: merkittävä ala pihaton sisäpiiristä liian huonosti lämm5neristetty (41 % tapauksista), painekyllästämättömän puun ja muiden kosteutta kestämättdmien materiaalien käyttö sisäverhouksessa (6 %), ilmanvaihtolaitteiden karkeat käyttövirheet (24 %), pihaton lämrnöntuotannon pienuus pakkaskaudella (12 %), poikkeuksellisen suuri kosteudentuotanto (29 %), tuloilman kuikeutuminen poistoaukkoon (18 %) ja rakennuksen liiallinen keko miehitykseen nähden (35 %). Normaalisti eristetyillä rakenteilla eläinter 1~ntuotannon ja sisäpinnan pintaalan suhteen tulisi olla vähintään 40 Wym. Kosteudentuotannon nousu lämpötilan noustessa johtuu pääasiassa kosteudentuotannon lisääntymisestä kosteilta pinnoilta. Liiallista kosteutta tulisi ensisijaisesti rajoittaa itse kosteudentuotantoa rajoittamalla. Rehujen sulatusta pdhatossa tulee ehdottomasti välttää. Rbsteuden ja 1änim5ntuotannon suhde ei saisi ylittää arvoa 700 g/kwh. Lypsyasema tulisi,erottaa omaksi tilakseen ja varustaa omalla ilmanvaihdolla. Mikäli lämpötilan laskeminen tai kosteudentuotannon rajoittaminen ei onnistu tai ole enää mahdollista on hankittava lisälämpöä. Lämmönvaihtimen hankkindnen kannattaa, mikäli lisälämmöntarvetta esiintyy jo pienillä pakkasilla (noin -10 C). Pihaton sisäkadmuden tulisi olla vähintään 2.,,8 m. Rakennuksen keskimääräinen lämmönläpäisy ei sa,isi ylittää arvoa 0,45 W/miK. Yläpdhjassa ei voida hyväksyä arvoja yli 0,35W/11i-1C. Kosteiden pintojen ala saa olla korkeintaan 15 % sisäpiirin pinta-alasta. Ikkunoiden ja ovien ala ei.aisi ylittää 5 % sisäpiirin pinta-alasta. Ovien eristämiseen olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Lattiat tulisi eristää koko alaltaan. Lämitettävätlattiattulisi eristää merkittävästi nykyistä, 10 cm polystyreeniä, paremmin. Vasikoille voidaan tehdä erillinen juottamo, jos sen ilmanvaihto ja lämmitys voidaan järjestää riittävän hyvin. Avainsanat (aslasanat) Syy pihaton kosteuteen, ilmanvaihtolaitteet, pihaton rakenteille asetettavat vaatimukset, vasikoiden sijoittaminen, rehun sulatus, lypsyasemat, lisälämmön tarve pihatoissa Muut tiedot Saatavissa Valtion maatalousteknologian laitokselta (VAKOLA), puh. (913) Sarjan nimi ja numero Vakolan tutkimusselostus N:o 51 Kokonaissivumäärä Jakaja Kieli suomi ISSN Hinta 15 mk Kustantaja ISBN Luottamuksellisuus Komitealomake 9

4 ALKULAUSE Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten yhteydessä on todettu, että erityisesti pienissä pihatoissa ilmanvaihdon suhteen on ongelmia. Suuri ilman suhteellinen kosteus ja vasikoiden sijoittaminen pihatossa katsottiin olevan tärkeä tutkimuksen kohde, jotta tulevissa pihattoratkaisuissa voitaisiin jo suunnittelun yhteydessä tehdä parempia tilankäyttö- ja ilamstointiratkaisuja. Maatilahallitus myönsi tämän tutkimuksen tekemiseen vuonna mk maatilatalouden kehittämisrahastosta. Tutkimuksessa selvitettiin pihatoissa kehittyvän vesihöyryn määrä ja sen vaikutus ilmanvaihdon mitoitukseen ja tekniseen järjestelyyn ottaen huomioon eläinten epäsymmetrinen sijainti rakennuksessa. Tutkimus suoritettiin tekemällä mittauksia 17 pihatoissa ja vertaamalla saatuja tuloksia aikaisempiin parsinavetoista tehtyihin ilmanvaihto normeihin. Tutkimuksen alussa on kirjallisuusselvitys ja tutkimuspihatoiden rakennus-, lannanpoistoja ilmanvaihtoratkaisujen esittely. Tutkimuksen valvojakunnan puheenjohtajana oli professori Aarne Pehkonen Helsingin yliopiston maatalousteknologian laitokselta ja jäseninä professori Osmo Kara Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitokselta sekä rakennusmestari Tuija Alakomi Maatilahallituksesta. Tutkimuksen johtajana oli tarkastaja, DI Jorma Karhunen. Päätutkijana oli agr., MMK Petri Kapuinen. Suurta apua tutkimuksen kannalta oli myös Dr.sc.agr. Winfried Schäferin tekemästä laskentaohjelmasta. Valtion maatalousteknologian laitos kiittää Maatilahallitusta, tutkimuksen valvojakuntaa ja kaikkia muita tutkimuksen onnistumista edesauttaneita, erityisesti tutkimukseen osallistuneita tiloja. Vihdissä 14. lokakuuta 1988 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

5 SISÄLLYSLUETTELO KUVAILULEHTI ALKULAUSE i SISÄLLYSLUETTELO ii JOHDANTO Tutkimuksen tarkoitus Mittauskohteet Navetan ilmastoinnin periaatteet Lämpötasapaino Lämpötila ja suhteellinen kosteus Ilmavirran suuruus pihatoissa Ilmanvaihtojärjestelmät Eläimistä ja kosteilta pinnoilta syntyvä. vesihöyry Kosteuden aiheuttamat ongelmat pihatoissa Kosteuden aiheuttamat haitat Kosteusvaurioiden syntymisen mekanismi Pihaton kuivanapitäminen taloudelliselta kannalta tarkasteltuna Pihaton rakenteiden lämmöneristykselle asetettavat vaatimukset 25 MENETELMÄT Tietojen keruu Lämpötilan mittaukset Kosteuden mittaus Ilmavirran mittaus Kaasupitoisuuden mittaus Jatkuvan mittauksen ongelmia 30

6 iii 2.7. Tietojen käsittely Käsitteet Lämpöteho Ikkunoiden ja ovien ala Sisäkorkeus Rakennuksen lämmönläpäisy ja eläinten tuottama lämpö Rakennuksen painotettu k-arvo Kosteiden pintojen alan osuus Eläinten tuottama kosteus Kokonaiskosteuden tuotanto Kokonaiskosteuden tuotanto ja eläinten tuottama lämpö Säilörehun käyttö Lisälämmöntarve Mittaukset Kertamittaukset Jatkuvat mittaukset K-arvon määritys pihatossa Jatkuva mittaus pihatossa Jatkuva mittaus pihatossa Jatkuva mittaus pihatossa TULOKSET Ikkunoiden ja ovien, seinien ja katon ja kosteiden pintojen alojen osuudet pihatoissa Pihatoiden sisäkorkeus Säilörehun käyttö tutkimuspihatoissa Rakenteiden lämmönläpäisy mitatuissa pihatoissa 49

7 iv 3.5. Haitallisten kaasujen pitoisuudet tutkimuspihatoissa Kosteudentuotanto mittauksen kohteina olleissa pihatoissa Ilmanvaihtolaitteiden sijoittelu ja toiminta, lämmöntuotannon jakaantuminen sekä vasikoiden sijoitus Lisälämmöntarve tutkimuspihatoissa 74 TULOSTEN TARKASTELU Yleiset syyt pihatoiden kosteuteen Ilmanvaihtolaitteet Rakennukselle asetettavat vaatimukset Vasikoiden sijoittaminen Rehujen sulatus Lypsyasemien rakenteet, ilmanvaihto ja lämmitys 85 TIIVISTELMÄ 87 SAMMANFATTNING 89 CONCLUSIONS 91 LÄHDELUETTELO 93 LIITTEET

8 1 1. JOHDANTO 1.1. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko pihattonavetoissa kosteudentuotanto suurempi kuin vastaavissa parsinavetoissa ja tehdä tarvittavat korjaukset normeihin. Eräissä aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että jotkut pihatot ovat olleet varsin kosteita. Toisaalta pihatoiden koko nautayksikköä kohti ei ole ollut merkittävästi suurempi kuin parsinavetoiden, joten liikakosteuden syynä ei ole ollut pihatoiden suurempi koko parsinavetoihin nähden. Sarinin /1/ mukaan makuuparsipihatoissa lattiapinta-ala on ollut keskimäärin 10,5 m2/ny vaihtelualueen ollessa 7,7-14,3 m2/ny. Vastaavasti vapaaparsipihatoissa lattiapinta-ala on ollut keskimäärin hieman suurempi eli 11,3 m2/ny vaihtelualueen ollessa 9,3-14,6 m2/ny. Pihatoiden lattia-alat olivat keskimäärin 10,2 m2 nautayksikköä kohti vaihteluvälin ollessa 5,6-14 m2 /2/. Vakolan parsinavettatutkimuksen mukaan lattia-alat olivat parsinavetoissa keskimäärin 9,4 m2/ny vaihtelualueen ollessa 6,5-21 m2/ny /2/. Pihatoiden tilavuus nautayksikköä kohden oli Karhusen /3/ mukaan keskimäärin 32,4 m3 vaihteluvälin ollessa m3 /2/. Vastaavasti parsinavetoissa tilavuudet nautayksikköä kohden olivat keskimäärin 25,2 m3 vaihteluvälin ollessa m3. Pihatot olivat näin ollen keskimäärin hieman suurempia nautayksikköä kohti kuin parsinavetat, mutta parsinav,-:oissa oli sekä suurin että pienin lattia-ala nautayksikköä kohti. Karhusen ym. /3/ mukaan pihatoiden keskimääräinen kosteus 20 C pakkasella oli ilmanvaihtoa automaattisesti ohjattaessa 87 %, kun se vastaavasti oli parsinavettatutkimuksen /2/ mukaan parsinavetoissa ainoastaan 78 %. Siten pihatoiden suurempaan kosteuteen on syynä suurempi kosteiden pintojen ala. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään kosteiden pintojen ja rehunsulatuksen vaikutus ilmanvaihdon ja lisälämmön tarpeeseen tutkimustiloilla. Tavoitteena on saatujen tulosten pohjalta tarkistaa rakentamisnormeja pihatoiden ilmanvaihdon osalta ja

9 2 antaa ohjeita ilmanvaidon- ja lisälämmöntarpeeseen vaikuttavien tilaohjelmien laatimiseen. Koska karjarakennuksen kosteuteen vaikuttaa ratkaisevasti rakennuksen lämmöneristyskyky, eräästä Maatilahallituksen koerakentamiskohteesta selvitettiin vastaako käytännön rakenteet niiden teoreettista eristyskykyä Mittauskohteet Mittauskohteiksi valittiin yhteensä 17 pihattoa eri puolilta Suomea. Mahdollisia kohteita tiedusteltiin Maatalouskeskuksilta ja -piieiltä. Tässä yhteydessä havaittiin, että suurin osa uusista pihatoista sijaitsi Ylivieskan maatalouspiirin alueella. Tämän vuoksi tämä alue valittiin kertamittausten painopistealueeksi (7 kpl tutkimuspihatoista). Alueen sisällä pihatot valittiin kuitenkin satunnaisesti, sen mukaan keihin satuttiin ensinnä saamaan yhteys. Muut pihatot sijaitsevat Iisalmen, Porvoon ja Hämeenlinnan ympäristössä. Edellä mainittu Maatilahallituksen koerakentamiskohde sijaitsi Loimaan maalaiskunnassa. Jatkuvan mittauksen kohteet valittiin ensimmäisen kertamittauskierroksen perusteella. Valintaperusteena oli niiden sijainti niin lähellä Vakolaa, että mittauskalusto voitiin huoltaa ja tiedostot sekä piirturitulostukset noutaa Vakolasta käsin. Ensimmäisessä jatkuvan mittauksen kohteessa mittauskalusto oli kolme viikkoa, toisessa kuusi ja kolmannessa yhden viikon ajan. Alunperin kaikissa kohteissa oli tarkoitus mitata kolmen viikon ajan, mutta kolmas kohde valmistui niin myöhään keväällä, että siellä ehdittiin tehdä ainoastaan yksi mittaus. Kolmanneksi kohteeksi haluttiin nimeenomaan juuri tämä pihatto, koska se oli myös k-arvomittauksen kohteena.ensimmäisen ja toisen kohteen mittausta jatkettiin tähän ajankohtaan saakka. Mittauskohteina oli sekä ali- että tasapaineilmanvaidolla varustettuja pihatoita. Myös lämmönvaihtimet olivat edustettuina. Osassa pihatoista oli pelkkä yläpoisto. Poistojen lukumäärä vaihteli yhdestä kolmeen. Osassa tutkimuspihatoista oli tuloil-

10 3 malaitteina pelkät aukot. Tutkimuspihatoiden ilmanvaihto oli huomattavasti parempi kuin suomalaisissa navetoissa keskimäärin. Esimerkiksi Sonkajärveläisissä ja Varkautelaisissa navetoissa oli vain %:ssa koneellinen ilmanvaihto /5/. Mittauskohteisiin sisältyi sekä uudisrakennus, peruskorjaus ja laajennuskohteita. Osa oli puurakenteisia ja osa kivirakenteisia, mutta myös sekarakenteisia ilmeni. Joukossa oli yksi kuivikepohjainen pihatto ja yksi pihatto, josta lanta poistettiin puolikiinteänä. Muissa pihatoissa oli joko ritiläpohjainen tai kiinteälattiainen lietelantajärjestelmä. TAULUKKO 1. Tabell 1. Table 1. Mittauskohteiden rakennus-, lannanpoistoratkaisut. Bygg-, utgödslingsystem i de undersökta stallarna. Building and manure evacuation systems of the research stalls. Pihaton numero Uudisrakennus Peruskorjaus b) Laajennus d) Puu a) Harkko/tiili f) Betoni Paikalla h) Elementti Liete Kiinteä Kuivikepohja x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxx x x x x x x x x x x x xx xx xx x x x 1 2xxx x 1= lietteeseen lisättin niin paljon turvetta, että se oli lähes kiinteän veroista tory tillsattes tills gödseln blev fast peat was added to the slurry until it was itke solid manure 2= avokouru ja raapat skrapor i öppen gödselkanal open Channel and scrapers a = nybygge, newbuilding. b = grundrenoyering, renovation. c tilibyggnad, enlargement. d=trä, wood. e =block/tegel, block/brick. f = betong, concrete. g = byggd på plats, built on spot. h = element, prefabricated. i = flytgödsel, slurry. j = fastgödsel, solid. k = ströbädd, bedding.

11 4 Jatkuvan mittauksen kohteeksi valittiin pihatoita, joissa oli vain yksi säätyvänopeuksinen poisto, koska mittauskalustoa ei riittänyt useampaan. Alapoistolla varustettuja pihatoita vältettiin ottamasta jatkuvan mittaukseen, koska ilmavirtaan ei näissä yleensä pystytty mittaamaan puhaltimen imupuolelta, mikä on ehdoton edellytys edes kohtuulliselle mittaustarkkuudelle. Kolmas jatkuvaan mittaukseen valittu kohde oli kuitenkin varustettu alapoistolla, mutta sen poistoilmavirta pystyttiin poikkeuksellisesti mittaamaan puhaltimen imupuolelta. TAULUKKO 2. Mittauskohteiden ilmanvaihtoratkaisut. Tabell 2. Ventilationssystem i de undersökta stallarna. Table 2. Ventilation system of the research stalls. Pihaton numero Jatkuvan mittauksen kohde x x A1ipaine xxxxx9 x x x x x x r..) Tasapaine 10 x x 10 x Tu1oaukot KiertoilmapUhallin Lämnönvaihdin x x x ;) Kosteudenpoistaja Y1äpoisto Alapoisto Seinäilmanvaihtolaite Kierrosluvun- x x x xxxxxxx x x x x x x x x x x x x x 9 x x x x xxxxx12 x x xx säätö (aut.) xxxxlx2xxx 4 x 8 x 13 x x 1) Luukkujen säätä (sis. kierto) 3 3 x Lisälämmitys Lypsypaikan lisälämmitys xxxxxxxxxxxxxx x x 1 = käsin tapahtuva kierrosluvun säätä 2 = kierrosluvun säätä tapahtui käsin, automaattinen myös mahdollinen 3 = kiertoilmaluukkujen säätä käsin 4 = pihatossa oli alaraja- ja varsinainen termostaatti säädetty niin suurelle arvolle, että puhaltimet seisoivat pitkiä aikoja 5 = lämpäpuhallin vasikkatilassa 6 = lämpölamppu vasikkatilassa 7 = vesipatteri vasikkatilassa 8 = portaittainen Säätä 9 = kanavailmastointi 10 = poisto- ja tulopuolen puhaltimia säädettiin erikseen, jolloin sic,älle saatiin haluttaessa joko ali-, yli- tai tasapaine

12 5 11 = varauduttu, ei jatkuvassa käytässä 12 = osa poistoilmasta poistui lantakanavan kautta ylipaineen takia 13 = ns. on/off -säädin 14 = pääasiallinen poisto alakautta 1 = manuell varvtalskontroll 2 = manuell varvta1skontroll medntdlighet till automatisk kontroll 3 = manuell kontroll av circulationsluckorna 4 = minimi- och reglertermostaten hade ställts in på ett så högt värde att fläktarna stod i långa perioder 5 = värmefläkt i kalvstallet 6 = värmelampa i kalvstallet 7 = radiator i kalvstallet 8 = intervallreglering 9 = inblåsningsrör 10 = inblåsnings- och evakueringsfläktarna regleradfqs separat, så att under-, över- eller likatryck kunde erhållas 11 = i reserv, inte i gång 12 = en del av luften evakuerades via gödselkanalen p.g.a. övertryck 13 = on/off kontroll 14 = huvudsaklig evakuering via gödselkanalen 1 = manual revolving control 2 = manual revolving control with automatic option 3 = manual adjustment of the air circulation lid 4 = minimum and regular thermostats adjusted too high temperature so that the fans did not operate for long periods 5 = heat fan in the calf department 6 = heat lamp in the calf department 7 = water radiator in the calf department 8 = adjustment step by step 9 = ventilation with ducts 10 = outlet and in1et fans controlled separately, so that underpressure, overpressure or ballance could be selected 11 = additicnal heat ready, not contionally used 12 = part of the outlet air through the slurry channel due to overpressure 13 = on/off control 14 = outlet mainly through slurry channel a = kontinuerlig mätning, continuous measurement. b = undertryck, vacuum. c = neutraltryck, balance. d = luftintag, inlet openings. e = fläkt för luftcirkulering, air circulation fan. f = värmeväxlare, heat exchanger. g = dehumidifier. h = överevakuering, outlet overhead. i = underevakuering, outlet down. j = ventilationsdon i vägg, wall mounted ventilator. k = varvtalsreglering (aut.), revolutions control (automatic). 1 = reglering av luckor (circulationsluft), closed circulation control. m = tilläggsvärme, additional heat. n = tilläggsvärme i mjölkningsstället, additiona1 heating at milking stall.

13 1.3. Navetan ilmastoinnin periaatteet Lämpötasapaino Useimpien karjasuojien ilmanvaihtoa ohjataan lämpötilan perusteella, joskin myös kosteuden ja lämpötilan sekä kosteuden yhteisvaikutusta käytetään ilmanvaihdon ohjaukseen. Painovoimaista ilmanvaihtoa tuskin enää käytetään uusissa karjarakennuksissa. Lämpötilaohjausta käytettäessä pihaton lämpötila pyrkii pysymään vakiona. Se, kuinka vakiona se pysyy, riippuu säätimen vertoalueesta. Mikäli vertoalue on verraten kapea, lämpötila pysyy hyvin pienellä alueella. Myös säätimen tuntoelimen paikalla on vaikutusta. Paras tuntoelimen paikka olisi lähellä poistoaukkoa, jolloin tuntoelin reagoi nopeasti lämpötilan muutoksiin. Poistoaukon lähellä vallitseva lämpötila edustaa myös varsin hyvin koko pihaton lämpötilaa. Jos käytetään portaallista säädintä, lämpötila vaihtelee hieman enemmän kuin kapeata vertoaluetta käytettäessä. Lämpötilan vaihtelu riippuu luonnollisesti portaiden lukumäärästä. Lämpötilaan perustuvaa säätää käytettäessä pihaton kosteus vaihtelee ulkoilman absoluuttisen vesisisällön perusteella, mikä useimmiten tarkoittaa vaihtelua ulkolämpötilan mukaan. Nollan pinnassa oleva kostea ilma aiheuttaa kuitenkin tähän poikkeuksen. Tämä tilanne voi syntyä silloin, kun maassa on vielä lunta, ja siitä haihtuu voimakkaasti kosteutta ilmaan Lämpötila ja suhteellinen kosteus Eläimet, pihatossa työskentelevät ihmiset, rakenteet ja tekniset varusteet asettavat pihaton ilmalle tietyt vaatimukset /14/. Ne esitetään mm. standardissa DIN ja Maatilahallituksen rakentamisohj eissa /23/. Lämpötila- ja kosteusvaatimukseen vaikuttavat ulkoilman kosteus ja lämpötila sekä tuotantomuoto.

14 7 Lämpötilan vaihtelulla välillä C ei ole merkittävää vaikutusta lehmien maidontuotokselle. Korkeissa lämpötiloissa lehmät reagoivat kuitenkin voimakkaammin korkeaan suhteelliseen kosteuteen. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden yhteisvaikutusta on selvitetty kuviossa 1. Maidontuotanto alkaa laskea, kun lämpötila nousee C, varsinkin korkeilla suhteellisen kosteuden tasoilla, koska lehmien lämmönluovutuskyky heikkenee. Tätä pienemmissä lämpötiloissa suuresta suhteellisesta kosteudesta ei ole suoranaista haittaa lehmille /11/. Maatilahallituksen mitoituslämpötila navetoille on 12 C. Buchmannin /15/ mukaan lämpötila voi vaihdella navetassa välillä C. Optimaalinen alue on kuitenkin välillä C /15/. 90 TUOTANNONVÄHENNYS, (Z) PROOUKTIONSMINSKNING (%): MILK CHANGE(%): ,5-1,5-6,3-23,7-51, ILMAN LÄMPÖTILA, ( C) WFTTEMPERATUR (*C) AIRTEMPERATURE ('CI KUVIO 1. Figur 1. Figure 1. Ilman lämpötilan ja kosteuden vaikutus maidontuotantoon korkeissa lämpötiloissa /11/. Betydelsen av lufttemperatur och fuktighet förmjölkproduktionenvidhöga lufttemperaturer /11/. The effect of high air temperature and relative humidity on the milk yield of cows /11/.

15 8 tr k0/m'. K.1s =.2.0 k=0,3w/m2.k.t k=0.3w/m2. K Ts= 12.0 / \ / \ / \\./ \ - V \,...,:.\..,.../ /" _ A '! 0 ULKOLÄMPÖTILA. ( C) UTETEMPERMIIPAkI OUT.SiDE IEMPERATURE.(k) KUVIO 2. Figur 2. Figure 2. Laskennalliset suhteellisen kosteuden arvot erilaisilla pihaton sisäilman lämpötiloilla (+ 2 C + 12 C) ja erilaisilla eristysasteilla (k = 3,0... 0,30 W/m2K) nuorkarjapihatossa eri ulkolämpötiloilla, kun pihaton koko lämmöntuotanto tapahtuu eläinten lämmönluovutuksena. Ulkoilman suhteellisen kosteuden on oletettu olevan 90 %. /11/. Beräknad relativ luftfuktighet vid olika stalltemperaturer (+ 2 C verrattuna +12 C) och vid olika isoleringsgrader (k = 3,0 respektive 0,30 W/m2K) i ett stall för rekryteringsdjur vid olika utetemperaturer då stallets hela värmeproduktion utgörs avdjurens värmeavgivning. Uteluftens relativa fuktighet har antagits vara 90 %. /11/. Calculated effect of two inside temperatures (+ 2 C and + 12 C) and two insulation levels (k = 3.0 and 0.30 W/m2K) on the relative humidity in a stable for replacement heifers when the building is heated by the animal warmth only. Outside relative humidity is 90 %. /11/.

16 9 Alle kolmen päivän ikäisten vasikoiden alempi kriittinen lämpötila (vasikka alkaa polttaa rehua lämmöntuottamiseksi) on 13 C, ja se laskee noin 0,2 C vuorokaudessa /11/. Vasikka tarvitsee siten noin viikon ikään saakka norminmukaista navettalämpötilaa (12 C) korkeampaa lämpötilaa. Lisälämpöä on helpoimmin järjestettävissä lämpölampulla tai säteilylämmittimellä. Jos kaikki pihattoon tuotava lämpö tulee eläinten lämmönluovutuksesta, ja pihaton sisäilman lämpötila pyritään säilyttämään vakiona, pihaton sisäilman kosteus vaihtelee ulkoilman lämpötilan mukaan. Kuivimmillaan rakennus on hevillä pakkasilla, ulkoilman lämpötilan noustessa tai laskiessa suhteellinen kosteus nousee. Suhteellisen kosteuden taso määräytyy pääasiassa pihaton rakennusosien keskimääräisten k-arvojen perusteella, siten että suurilla k-arvoilla rakennus on suhteellisesti kosteampi kuin pienillä k-arvoilla. Rakennuksessa pidettävä sisälämpötila määrää sen ulkolämpötilan, jossa sisäilman suhteellinen kosteus on alimmillaan. Nämä seikat käyvät ilmi kuviosta 2. Lisälämmitys vaikuttaa samoin tavoin kuin rakennuksen k-arvon parantaminen. Pihaton sisäilman kosteus asettuu lämmitettäessä alemmalle tasolle kuin ilman lisälämmitystä. Tämä tapahtuu siten, että tuotaessa lisälämpöä pihattoon sen sisälämpötila pyrkii kohoamaan, jolloin ilmanvaihdon lämpötilaohjaus säätää ilmanvaihdon korkeammalle tasolle. Samalla kun rakennuksen sisäilman kosteus asettuu alemmalle tasolle myös haitallisten kaasujen pitoisuus pihaton ilmassa laskee Ilmavirran suuruus pihatossa Kuviossa 3 on esitetty ulkoilman lämpötilan vaikutus ilmavirran määrään eläintä (=ny) kohti, kun rakennuksen rakenteiden keskimääräinen lämmönläpäisy (k-arvo) ja pihatossa pidettävä lämpötila vaihtelee. Lämpimällä (> 0 C) ilmamäärätlämmönpoiston perusteella ovat samat rakennuksen lämpöeristyksen eroista

17 10 huolimatta. Sen sijaan talvella kovilla pakkasilla ilmamäärät lämmönpoiston perusteella ovat kutakuinkin samat yhtä hyvin eristetyissä rakennuksissa. 10,0 8.0 cc z( 2,11 -- k.q30 W im7, K oT. 2 C - - ILMA VI RTA (m 3 /e 1ä1n,h VENTIL A T 1 ONSFLÖD, 3 Irn /djur, h) VENTIL ATION RA TE (m-yonimo 19, 0 1() h-3.0 Wirn2,K, IsTicill.:i= 2.0 kr.0.30w/m2, K. Tsralsrị 12.0 / 1 / / / /./. -/././..../../". / 7 / io -s?. 0 5 ULKOLÄMPOTILA, ( C) IFTETEMPERATUR. Ce ) OUTSIDE TEMPERATURE ( *C KUVIO 3. Figur 3. Figure 3. Laskennallinen ilmavirta erilaisilla pihaton sisälämpötiloilla (+2 C C) ja erilaisilla eristysasteilla (k = 3,0... 0,3 W/m2K) nuorkarjapihatossa eri ulkolämpötiloilla, kun pihaton koko lämmöntuotanto tapahtuu eläinten lämmönluovutuksena /11/. Beräknade ventilationsflöden vid olika stalltemperaturer (+2 C respektive 0,3 W/m2K) i ett stall för rekryteringsdjur vid olika utetemperaturer då stallets hela värmeproduktion utgörs av genom djurens värmeavgivning /11/. Calculated effect of two inside temperatures (+2 C and +12 C) and two insulation levels (k = 3.0 and 0.3 W/m2K) on the ventilation rate in a stable for replacement heifers when the building is heated by the animal warmth only /11/. Kuten kuviosta 3 nähdään rakennuksessa, jonka rakennusosien keskimääräiset k-arvot ovat niinkin suuret kuin 3,0 W/m2K ja sisällä pyritään pitämään lämpötilaa + 2 C, ei voida vaihtaa

18 11 ilmaa lainkaan yli 17 C pakkasilla ilman lisälämmitystä. Kun nautayksiköllisen nautaeläimiä vaatima minimi-ilmanvaihto on noin 50 m2/h, tällaisen rakennuksessa ei selvitä ilman lisälämmitystä yli -10 C pakkasilla /11/. Samankaltaisen tilanteeseen päädytään rakennuksessa, jonka rakennusosien keskimääräiset k-arvot ovat niinkin hyvät kuin 0,3 W/m2K, mutta jossa yritetään pitää 12 C lämpötilaa. Pakkasten kiristyessä lisälämmityksen määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin ensin mainitussa tapauksessa. Mikäli jälkimmäisessä rakennuksessa yritetään pitää ainoastaan + 2 C lämpötilaa, lisälämmityksen tarpeen voidaan ekstrapoloida (arvioida) alkavan noin -20 C lämpötilasta. Tarve on tällöinkin hyvin pieni. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä tässä tapauksessa lisälämmittimen hankkiminen onkin taloudellisesti edullisempaa kuin lisäeristäminen tai lämmönvaihtimen hankkiminen Ilmanvaihtojärjestelmät Periaatteessa ilmanvaihtojärjestelmiä on kolmenlaisia nimittäin ali-, yli- ja tasapaineilmanvaihtoja. Näistä käytännön sovellutuksia ovat ensinnä ja viime mainitut. Alipaineilmanvaihdon erikoistapaus on väistyvä järjestelmä painovoimainen ilmanvaihto. Ylipaineilman vaihtoa ei yleensä käytetä, koska se saattaisi aiheuttaa rakennuksen tuhoutumisen rakenteisiin tunkeutuvan kosteuden takia. Eläinsuojien ilmanvaihto toimii laimennusperiaatteella, jolloin tuloilma sekoittuu navettailmaan ja poistoilman koostumus on osapuilleen sama kuin navettailman keskimäärin /10/. Ilmanvaihtolaitteet voivat olla sijoitettu kattoon, seinään tai lietekanavaan. Yksinkertaisin ja toimiva ratkaisu on sijoittaa laitteet kattoon. Järjestelmän onnistuminen on tällöin todennäköisempää kuin monimutkaisemmilla järjestelmillä, joiden suunnitelussa vaaditaan huomattavaa ammattitaitoa, eikä tulos ole siitä huolimatta taattu. Monimutkaisten järjestelmien rakentaminen ei usein ole taloudellisestikaan järkevää.

19 12 Alapoistojen avulla yritetään imeä lantakaasut pois alakautta niiden joutumatta lainkaan navettailmaan. Sen onnistuminen edellyttää kuitenkin sitä, että suurin osa ilmasta poistetaan alakautta. Samalla on kiinnitettävä suurta huomiota tuloaukkojen sijoitteluun. Alapoistolle tyypillinen virhetoiminto on, että se imee korvausilman jonkin oven alta tai suoraan yhdestä tuloaukosta lietekanavaan ja sitä kautta suoraan ulos, jolloin ilma ei muualla vaihdu. Seurauksena on kostea ja myrkyllisiä kaasuja sisältävä navettailma. Alapoistojen yhteydessä tulisikin käyttää tuloilmalaitteita, jotka sekoittavat navettailmaa, sekä pitää niiden aukot riittävän pieninä. Erityisen vaarallinen alapoisto on, jos sen puhallin pysähtyy. Tähän tilanteeseen voidaan joutua sähkökatkoksen tai laitevaurion takia. On olemassa myös ns. alarajatermostaatilla varustettuja järjestelmiä, jotka pysäyttävät koko laitteiston lämpötilan laskettua rajalämpötilan alapuolelle. Karjasuojien potkuripuhaltimet ovat varsin pienipaineisia, ja voi olla, että huolimatta puhaltimen käynnistä se ei poista lainkaan ilmaa. Tällöin tuloilmaa tulee lantakanavan kautta, ja lantakaasut nousevat rakolattian alta navettailmaan. Tämä tulisi estää esimerkiksi perhosläpällä. Ilmanvaihdon pysäyttäminen on jo sinällään virhemenettely, koska se johtaa lämpötilajen kerrostumiseen, ja seinien alaosien kastumiseen. Samalla rakennuksen ns. kylmissä nurkissa tilanne pahenee entisestään. Alapoistot vievät myös jonkin verran enemmän sähköä johtuen luonnon vastaisesta virtaussuunnasta ja usein sokkeloisista vastusta lisäävistä kanavista. Ilmanvaihdon tulee saada aikaan sellainen ilmanliike, että eläinten haihduttama kosteus ja lämpö jatkuvasti kulkeutuvat pois eläinten oleskelualueelta /9/. Alipaineilmanvaihto voi olla varustettu tuloilmalaitteilla tai korvausilma-aukoilla. Tuloilmalaitteet ovat varmatoimisia ja niihin liittyvät kiertoilmalaitteet huolehtivat siitä, että tuloilma jakaantuu tasaisesti kaikkialle pihattoon. Korvausilman säätöläppien säädöstä on kuitenkin pidettävä huolta. Erillisten tuloaukkojen ongelmana on niiden jäätyminen ensimmäisten pakkasten sattuessa, minkä jälkeen niitä ei enää voida säätää, vaan ne jäävät koko talveksi

20 13 kyseiseen asentoon. Lisäksi korvauilman sekoittuminen koko navettailmaan ei ole yhtä varmaa kuin käytettäessä kiertoilmalaitteita. Tuloilman määrän on oltava suhteessa koko rakennuksen miehityksen lisäksi suhteessa kyseisen rakennusosan miehitykseen. Kun rakennuksessa on lisäksi kunnolliset tuloilman sekoituslaitteet, vallitsee pihatossa tasainen lämpötila. Tuloilmalaitteiden on oltava sellaiset, että ne eivät aiheuta vetoa eläinten oleskelualueelle. Erityisesti on varottava tuloaukkoja, joista ilma virtaa suoraan lietekanavaan ja aiheuttaa lantakaasujen nousun pihattoilmaan. Kaikki muut kuin varsinaiset tuloaukot ovat yleensä ei-toivottuja, koska ne useimmiten aiheuttavat vetoa. Näitä ei toivottuja tuloaukkoja ovat muun muassa ikkunoiden, ovien ja rehunpudotusluukujen raot sekä lantakanavat. Tuloaukkojen koon on oltava suhteessa maksimi-ilmanvaihtoon alipainetason hallitsemiseksi. Sopiva alipainetaso on Pa. Kesäaikaan on rajoitettava tuloilman lämpiämistä rakennuksen pinnoilla. /11/. Talvella tuloilmaa kannattaa lämmittää jonkin verran, koska tuloilman heittopituus lyhenee voimakkaasti, jos ulko- ja sisäilman lämpötilaero on suurempi kuin 12 C /12/. Lämmittämisen avulla saadaan ilmavirtojen suunnat pysyviksi siten, että ne eivät vaihtele ulkoilman lämpötilan mukaan. Tuloilmalaitteilla saavutetaan tasainen vedoton ilmanvaihto. On kuitenkin varottava ilmavirtauksia häiritseviä sisustusratkaisuja, koska ne saattavat aiheuttaa vetoa eläinten oleskelualueelle /12/. Kokonaan uutta ajattelutapaa edustaa ns. dynaaminen eristäminen. Kun perinteisissä eristemateriaaleissa periaatteena on ollut ilman pysyttäminen paikallaan rakenteessa, dynaamisessa eristyksessä korvausilma otetaan rakenteiden läpi, jolloin ulospäin johtuva lämpö siirtyy sisään tulevaan ilmaan. Rakenne toimii siten eräänlaisena lämmönvaihtimena. Tämän avulla voidaan ilmanvaihtoa lisätä verrattuna perinteiseen tapaan eristettyyn rakenteeseen, koska rakennuksen rakenteiden läpi johtuva lämpö

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sirpa Lunki Anne Ruotonen Opinnäytetyö 5.5.2004 Luonnonvara-alan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lunki, Sirpa & Ruotonen, Anne. Navetan ilmanvaihdon

Lisätiedot

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 10 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01) MMM-RMO Maatalouden tuotantorakennusten

Lisätiedot

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS N:O 52 M. PUUMALA - J. MANNI -II. SARIN

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ VILJANKUIVAUKSESSA

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ VILJANKUIVAUKSESSA \y/mcd)_ia-\ 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti DI Jukka Huttunen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 V KCED) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 KIMMO KOIVISTO - KAISA

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Visura Oy, valvojana laskentapäällikkö Jouni Walden

Visura Oy, valvojana laskentapäällikkö Jouni Walden Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Janne Karvonen Opinnäytetyö Työnaikaisten lämmitysjärjestelmien ominaisuuksien ja kustannusten vertailu Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennesuunnittelu ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

LAMPOLAN SUUNNITTELU

LAMPOLAN SUUNNITTELU LAMPOLAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 3.4.2007 Merja Löytönen OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310 Mustiala Työn nimi Lampolan

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien

Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien COMBI tulokset Pekka.Tuomaala@vtt.fi.12.2 2 (37) Tulisijan sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien yhteiskäyttö Yhteisrahoitteisen tutkimushankkeen (COMBI) tutkimustulosten yhteenveto,.12.2 VTT Rakennus-

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö

Lisätiedot

Karjarakennusten ilmanvaihto

Karjarakennusten ilmanvaihto Karjarakennusten ilmanvaihto Jukka Ahokas Mari Rajaniemi Hannu Mikkola Helsingin Yliopisto Agroteknologia Mika Turunen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ilmanvaihdolla lisätään eläinten hyvinvointia Karjarakennusten

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7

Lisätiedot

Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia

Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia Rakennusten lämmitys ja lämpöhäviöt Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia 2 Tässä oppaassa tarkastellaan yleisesti rakennusten lämmitykseen liittyvää energian kulutusta. Sekä karjataloustuotannossa

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot