RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie Hämeenlinna PROJEKTI: / 150

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150"

Transkriptio

1 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI Ruunumyllyntie Hämeenlinna PROJEKTI: / 150 RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

2 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tämä raportti on kuntotekninen selvitys Ruunumyllyn päiväkodista. Tutkimus on tarkoitettu Hämeenlinnan tilapalveluyksikön sekä korjaussuunnittelijoiden käyttöön. Korjaustapasuositukset ovat koottu tämän raportin päätöskappaleeseen. Tutkimustyön tulokset perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin, rakenneavauksiin, mikrobitutkimuksiin sekä kosteusmittauksiin. Kenttätyö on tehty IV- tutkimuksen osalta keväällä 2014, rakennetekninen tutkimus kesällä Rakennuksen pääongelmana on hengitysilmaan pääsevä eristekuitu. Eristeen kulkeutumiselle on useita reittejä, mutta merkittävimmin kuitua kulkeutuu yläpohjarakenteesta akustiikkalevytyksen takaa, sekä kuilurakenteiden liittymistä. Rakennuksen heikko ilmatiiveys on ongelmallinen, koska rakennukseen on vaikea saada tasaisena pysyvää alipainetta. Lisäksi ilmaa kulkeutuu huoneilmaan hallitsemattomia reittejä, joka saattaa lisätä pölykuitujen kulkeutumista hengitysilmaan.. Huono ilmanpitävyys on tietyissä tapauksissa myös kosteusteknistä toimintaa heikentävä tekijä. Rakennuksen kosteusteknistä toimintaa heikentävät edellä mainitun ilmanvuotojen lisäksi sokkelirakenteen ympärystäytöt, joissa on runsaasti orgaanista maa-ainesta. Maa-aines on lisäksi hienojakoista ja kapilaarista vettä siirtävää. Toimimattomat ja korkeussuunnassa mutkittelevat salaojat ovat toinen merkittävä riskitekijä rakenteiden rakennekosteudellisesta näkökulmasta. Rakennuksen uudelleen käyttöönotto vaatii teknisestä näkökulmasta huomattavasti tiiviimpää vaipparakennetta, jossa paremman tiiveyden myötä pölykuidut tulee saada pois huoneilmasta. WSP esittää, että seinä ja yläpohjarakenteiden osalta ilmatiiveysparannus tehdään ruiskutettavalla polyuretaani eristeellä. Lisäksi alapohjaulkoseinäliittymä tiivistetään kauttaaltaan. Sokkelirakennekosteuden pienentämiseksi WSP ehdottaa salaojien ja kaivojen uusimista, sokkelin vierusmaamassojen vaihtamista kapilaarisesti vettä siirtämättömiin massoihin. Tämän lisäksi kattovedet tulee tarkemmin ohjata syöksytorven alapuolisiin kaivorakenteisin. IV-järjestelmän osalta korjaustapasuosituksena esitetään ilmanvaihtomäärien kasvattamista. Myös tuloilmavirta tulee saada hallitummin huoneisiin kuin nykyisellään. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vedon tunteen välttämiseen, koska nykyisellään sen välttämisessä on onnistuttu heikosti. IV- järjestelmän epäpuhtauksista johtuen koko järjestelmä tulee puhdistaa ja desinfioida. WSP ei suosittele rakennuksen käyttöönottoa ennen korjaustyön valmistumista ja laadunvarmistustoimenpiteitä. Työterveysalan asiantuntija voi muuttaa päätöksen perustellusta syystä. WSP Finland Oy Markus Fränti DI, tutkimusinsinööri Janne Lehtimäki ins. (AMK), yksikönpäällikkö 2 (29)

3 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Yleistiedot Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus Laboratoriovastausten tulkinta 5 2 ALAPOHJA- JA SOKKELIRAKENTEET Selvitys rakennetyypeistä ja sen toiminnasta Aistinvaraiset havainnot Kosteusmittaukset Rakenneavaukset Mikrobitutkimukset 9 3 ULKOSEINÄRAKENTEET Selvitys rakennetyypeistä ja niiden toiminnasta Aistinvaraiset havainnot Rakenneavaukset Mikrobitutkimukset 12 4 YLÄPOHJARAKENTEET Selvitys rakennetyypistä ja sen toimintatavasta Aistinvaraiset havainnot ja rakenneavaukset Mikrobitutkimukset 15 5 SISÄILMAN LAATU JA VAIPAN ILMATIIVEYS Pölylaskeumanäytteet Ilmatiiveyden tutkiminen 17 6 RAKENNUKSEN ILMANVAIHTO Ilmanvaihtokoneet Ilmanvaihtokanavat varusteineen ja kanavareitit Päätelaitteet ja ilmanjakotapa Seurantamittaukset Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Muita havaintoja 26 7 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Rakennuksen tekninen vaurioanalyysi Suositeltavat korjaustoimenpiteet Yhteenveto ja toimenpidesuositukset IV-tekniikan osalta 28 LIITTEET Liite 1 Tutkimuskartta Liite 2 Mikrobi-analyysivastaukset Liite 3 Pölylaskeumanäytteen tulokset Liite 4 Rakennuksen tiiveysmittaus 3 (29)

4 1 TUTKIMUSKOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Tilaaja: Kohde: Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut - liikelaitos Raatihuoneenkatu 9, 2.krs PL HÄMEENLINNA Kiinteistöpäällikkö: Petri Ylämurto Ruunumyllyn päiväkoti Ruunumyllyntie HÄMEENLINNA RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen kohteena on rankarunkoinen, pääosin puuverhoiltu, osin tiiliverhoiltu päiväkotirakennus. Rakennus on valmistunut vuonna 1998, ja se edustaa sen ajan mukaista ekotaloratkaisua. Ekotalonimitys on Seinä- ja yläpohjaeristeenä on käytetty selluvillaa. Yläpohjarakenne on palkkirakenteinen, kantavana runkona on 150mm rankarunko. Rakennuksen käyttö on päivittäistä ja henkilökunta mukaan lukien tilassa oleskelee yhtäaikaisesti noin 30 henkilöä. 1.2 Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää rakennuksen nykykunto, koska rakennuksessa on usealla käyttäjällä ollut oireilua tiloissa oleskelun aikana. Oireilua esiintyy kaikissa tiloissa, eikä selkeästi rajoitu vain tiettyyn osaan. Oireilun kannalta erityisen hankala tilanne oli 2013 syksyllä, jolloin oireilijoiden määrä lisääntyi selkeästi. Hämeenlinnan tilapalvelut sulkivat rakennuksen käyttäjiltä ennen WSP:n kuntotutkimustyön aloittamista. Tähän syynä oli yksinomaan suuri oireilijoiden määrä. Saatujen esitietojen perusteella tämän tutkimuksen tehtävänä on arvioida eri rakenteiden rakennusfysikaalista toimivuutta sisäilman laadun näkökulmasta. Tehtävä rajautuu käytettävien tutkimusmenetelmien osalta seuraavasti: - Rakenneavaukset yläpohjiin ja seinävaippaosiin - Pintakosteuskartoitus maanvastaisiin rakenteisiin ja sokkelirakenteisiin - Sokkelirakenteen auki kaivaminen ja salaojien kunnon tarkastaminen - Huonetilojen kosteusolosuhdemittaukset - Huonetilojen hiilidioksiditasojen selvitykset - Mikrobianalyysit - Rakennetyyppiselvitykset ja rakennusfysikaalinen yleisarviointi kaikkiin vaippaosiin - Korjaussuositukset kiireellisyysjärjestyksessä Rakenteiden vaurioitumista tutkittiin mikrobi- ja rakennusfysikaalisella tasolla aistinvaraisesti, laboratorionäyttein, rakennekosteusmittauksin, sekä ja rakenneavauksin. Tehtävän luonteen vuoksi ei tutkimuksia voitu rajata koskemaan vain tiettyjä alueita, vaan jokainen rakennuksen tila on tutkimuksen yhteydessä tarkastettu. Kaikki tutkimustulokset ja niistä tehdyt havainnot ovat kirjattuna tähän raporttiin. Kenttätutkimukset kohteessa suoritettiin kesällä Rakenneteknisen tutkimuksen suoritti DI Markus Fränti LVI-teknisen kuntotutkimuksen Ins. (AMK) Tommi Paasivirta 1.3 Tutkimuksen luotettavuus Tutkittaviin rakenteisiin sisältyy aina epävarmuustekijöitä, jotka heikentävät tulosten luotettavuutta. Tätä tekijää on kompensoitu erilaisilla mittausmenetelmillä ja tutkien laaja-alaisesti rakenteen sisäisiä olosuhteita rakenneavausten avulla. Tutkimuksen 4 (29)

5 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS luotettavuuden kannalta puutteina voidaan tästä huolimatta mainita seuraavat tekijät: - Näytteenotto ja mittaukset tehdään otantana ja niihin liittyy kunkin menetelmän mukaisesti epävarmuutta. Eri mittaukset edustavat sen hetkisten olosuhteiden tilannetta. - Suurempi mikrobinäyteotanta tai rakenneavauksien määrän lisääminen voivat poiketa tässä raportissa esitetyistä tuloksista. Mitään tuloksia ei ole kuitenkaan tehty vain yhteen tutkimustapaan tai näytteeseen viitaten. 1.4 Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Kosteustekniset havainnot perustuvat taulukossa 1 esitettyihin laitekokoonpanoihin. Mittauslaitteistoja koskeva kalibrointi tulee suorittaa vuosittain. Seuraavassa on esitettynä laitteiden viimeksi suoritetut kalibrointiajat. Merkintä XX/XXXX on muodossa kuukausi / vuosi Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet ja viimeisimmät kalibrointiajat MITTALAITE Rotronic AG Hygroclip SC04 -anturit Rotronic AG:n Hygropalm-näyttölaite Gann Hydrotest LG1 Gann Hydrotest LG2 + B50 mittapää KÄYTTÖ- TARKOITUS Rakennekosteusmittaukset Rakennekosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset Puun kosteuspitoisuudet (paino-%) VIIMEISIN KALIBROINTI 10/ / / / Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus Mikrobianalyysien tulosten tulkinnassa on käytetty Sisäilmayhdistyksen Asumisterveysopasta Tulosten tulkinta perustuu ohjeissa annettuihin viitearvoihin mikrobinäytteiden osalta. Kosteusvaurioindikaattoreilla tarkoitetaan tutkimuksen yhteydessä sieniä, viruksia tai bakteereja, joiden esiintyminen vaurioitumattomissa rakenteissa on harvinaista. 1.6 Laboratoriovastausten tulkinta Tulosten tulkinnassa tulee huomioida, että laboratorion vaurioviiteluokitus perustuu Asumisterveysoppaaseen Laboratorion määrittelemä vaurioviite on tehty kasvatusanalyysin perusteella. Mikrobitulosta ei yksinään voi pitää osoituksena rakenteellisesta ongelmasta, vaan tärkeää on lukea kappaleen Mikrobitutkimukset alakappale tekninen tulkinta, josta selviää kokonaisuus vaurion näkökulmasta. Usein löydetyllä vauriolla ei ole suoraa merkitystä sisäilman laatuun.. 5 (29)

6 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2 ALAPOHJA- JA SOKKELIRAKENTEET 2.1 Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Rakennuksen sokkelirakenteet tukeutuvat maanvaraisiin, jatkuviin anturoihin, joiden avulla rakennuksen kuormat siirtyvät tiivistettyyn sorakerrokseen. Sokkelirakenteen yläpinta ylettyy maanpinnan yläpuolelle noin 300mm. Alapohjalaatta on maanvarainen. Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennesuunnitelmissa esiintyvä sokkelileikkaus. Sokkelin suuniteltu kosteustekninen toiminta perustuu ulkopuoliseen vedeneristeeseen, sekä oikeisiin kiviainesmateriaaleihin sokkelin vierutäytössä. Alapuolinen kapilaarisesti nouseva kosteus on suunniteltu katkaistavaksi sepeliarinalla, joka pysyy salaojituksella aina kuivana. Alapohjan rakennetyyppi on selvitetty lähtöaineiston kuvien perusteella, koska alapohjarakennetta ei ollut mahdollista avata vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän vuoksi. Alla esitetyssä kuvassa on suunnitelma-asiakirjojen mukainen rakennetyyppi. Kuva 1. Sokkelirakenne on suunniteltu matalaperusteiseksi. Suunniteltu perustusjärjestelmä on maanvaraisesti kantava. Laatta ei tukeudu siksi anturalinjaan. 2.2 Aistinvaraiset havainnot Aistinvaraisesti paikan päällä havaittiin, että valmis maanpinta on suunniteltua tasoa ylempänä kuin rakennesuunnitelmissa on esitetty. Maanpinta yltää korkeimmillaan noin 100mm valmista lattiapintaa ylemmäksi. Kyseinen maanosto voi aiheuttaa kosteuskertymää sokkeliin liittyviin puurakenteisiin, koska rakennuksen puurunko on sisäpuolelta tarkasteltuna sokkelirakennetta matalampana,. Tätä ongelmaa on tutkittu ja käsitelty tarkemmin kappaleissa 2.2 ja 2.4. Sokkelirakenteen kosteuden haihtumista ja kuivana pysymistä häiritsevät suoraan sokkelin viereen istutetut pensaat. Maanpinta kallistuu pensaiden alla osin taloon päin. Tästä syystä sokkelirakenteen juuressa tapahtuu jatkuvaa kosteusvirtaa sisäseinään päin. Alla olevissa kuvissa havainnollistuu nykyinen istutusten tilanne. 6 (29)

7 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 2. Istutukset ovat liian lähellä sokkelirakennetta, ja vaarantavat kosteusteknisen toiminnan kuivumispotentiaalia heikentämällä. Sokkelirakenteiden aistinvaraisessa tarkastelussa havaittiin myös, että kattovedet ohjautuvat viemäröintiin heikosti, ja kastelevat siksi myös sokkelirakennetta. Syöksytorvet olivat osin myös tukossa, joka on yksinomaan huoltotekninen puute. Itäpäädyssä nurmikko on tuotu suoraan sokkelilinjaan kiinni. Tämä aiheuttaa vastaavan kosteusteknisen lisäkuormituksen, kuin istutukset. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu kohteessa havaittua vedenpoistollisia ongelmia. Säännöllinen huoltotoiminta on ensisijaisen tärkeää kohteissa, jossa metsä ja havupuut ovat lähellä rakennusta. Kuva 3. Syöksytorvet kastelevat sokkelirakennetta virheellisen liityntäkaivon vuoksi. Myös huoltopuutteet aiheuttavat vedenpoistollisia ongelmia. 2.3 Kosteusmittaukset PINTAKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteudet mitattiin kaikkien tilojen osalta, koska rakennuksessa alapohjarakenteena on yksinomaan maanvarainen alapohjalaatta. Tämän lisäksi seinärakenteen betonirakenteinen sokkelirakenne mitattiin sisäpuolelta pistemäisenä otantana. Sisäpuolisella betonisokkelirakenteen tutkimisella selvitettiin alajuoksun mahdollista kosteusvaurioitumista. Saadut tulokset ovat pintakosteusmittausten perusteella tiivistetty alla olevan luetteloon. - Pintakosteusmittaustulokset antavat alapohjalaatassa tasaisen pieniä kosteuslukemia referensiipisteeseen verrattuna. Yleinen vaihteluväli alapohjalaatassa oli (p=60-75). Kuivareferenssipisteen tason olessa p=60 Sokkelirakenteen sisäpuoliset alaosat viittaavat pintakosteusmittaustulosten perusteella kosteaan betoniin. Vaihteluväli pintakosteusmittauksissa oli (p=90-110). 7 (29)

8 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Sokkelirakenteiden osalta pintakosteusmittauksilla saatuja tuloksia tarkennettiin rakennekosteusmittauksilla. Laatan osalta lisätutkimuksille ei ollut tarvetta, koska pintakosteuslukemat olivat kauttaaltaan tasaiset. RAKENNEKOSTEUSMITTAUKSET Rakennekosteusmittauksia suoritettiin eri syvyyksille sokkelirakennetta yhteensä 9 kpl, jotta kosteuden siirtymisestä ja absoluuttisen kosteuden määrästä saataisiin riittävän selkeä käsitys. Syvimmillään anturit olivat 65mm syvyydellä sisäpinnan betonista lukien. Matalammillaan ne asetettiin 20mm syvyyteen. Saatuja tuloksia verrattiin huoneilmasta mitattuihin absoluuttisen kosteuden määriin, sekä ulkoilman mittaushetken kosteusolosuhteisiin. Tällä vertailulla saatiin tietoa siitä, kuinka suuri ero huoneilman ja betonin absoluuttisen kosteuden välillä on eri syvyyksillä. Myös kuivumispotentiaalista ja kuivumisen suunnasta saatiin mittaushetken mukainen käsitys. Alla olevaan taulukkoon on koottu saadut mittaustulokset sokkelirakenteen osalta. Tulokset ovat luettu porauksesta 5 päivän tasaantumisajan jälkeen. Taulukko 2. Mitatut alapohjan rakennekosteudet sää- ja huoneilmareferensseillä. Mittauspiste Rakenne / Tila Mittaussyvyys Lämpötila o C Suhteellinen Absoluuttinen kosteus RH% kosteus g/m 3 RK 1 Sokkelirakenne 65 16, ,1 RK2 Sokkelirakenne 50 15,2 67,4 8,7 RK 3 Sokkelirakenne 35 15, ,9 RK 4 Sokkelirakenne 50 16,9 78,8 11,4 RK 5 Sokkelirakenne 30 16,2 74,5 10,3 RK 6 Sokkelirakenne 35 16,8 72 9,9 RK 7 Sokkelirakenne 35 18,1 57,8 8,9 RK 8 Sokkelirakenne 35 16,9 60 8,3 RK 9 Sokkelirakenne 25 14,7 75,4 9,5 Tutkimushetkellä mitatut sisä- ja ulkolämpötilat sekä niiden kosteuspitoisuudet Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma 21,7 34,3 6,1 Ulkoilma 15,6 50,5 6,7 Sokkelirakenteen rakennekosteudet ovat suhteellisen kosteuden näkökulmasta pääosin normaalilla tasolla. Absoluuttisen kosteuden määrässä on sekä ulko- että sisäilmaan verraten noin 4 g/m³ kosteuslisä. Tämän perusteella ulkopuolista kosteutta siirtyy betoniin joko maasta alapuolelta tai maanpinnalta hulevesien johdosta kapilaarisesti sivultapäin. Mittauspisteiden RK1 ja RK3 kohdalla betonin kosteus voi aiheuttaa ympäröivien puurakenteiden pilaantumisen, jos kosteusrasitus on jatkuvasti lähellä 90 %. Kumpikin edellä mainittu mittauspiste on mitattu läheltä katon poistosyöksytorvia. Siksi oletettavaa on, että syöksytorvien vesi kastelee sokkelia aiheuttaen havaitun kosteuden nousun. Näin suuri kosteustasapaino on selkeä riskitekijä sokkeliliitoksen pitkäaikaiselle rakennusfysikaaliselle toiminnalle. 8 (29)

9 2.4 Rakenneavaukset RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Rakenneavauksia ei tehty alapohjalaattaan vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän vuoksi. Alapohjaa ja erityisesti sokkelirakenteen kosteusliikettä tutkittiin sokkelitäyttöjen auki kaivamisella. Tässä yhteydessä myös salaojien sijainti ja asennussyvyys tarkistettiin. Avauksesta havaittiin, että salaojaputkena on käytetty kieppisalaojaa. Kaato vaihteli tutkitulla kahden metrin matkalla noin 20cm. Tämän perusteella oletettavaa on, että salaojan kaato on satunnainen, eikä se siksi kaada oikeaan suuntaan koko seinän matkalla. Myöskään kulmissa olevia tarkastuskaivoja ei tutkimuksen yhteydessä löydetty. Maa-ainekset todettiin sokkelivierustäytöissä liian hienorakeisiksi, paikoin sokkelitäyttöihin sopimattomiksi. Esimerkiksi multapitoinen hiekkaseos jatkui lämmöneristeiden alapuolelle aina salaojan yläpintaan saakka. Salaojien alla oli hienojakoista soraa. Suuren hienoaineispitoisuuden vuoksi, maaainekset ovat aina kosteita, eivätkä ne kuivu karkean kiviaineksen tavoin ylöspäin. Kuva 4. Sokkelirakenteen vierustäytöt ovat multaa ja salaojat ovat peitetty liian hienolla soralla. 2.5 Mikrobitutkimukset Alapohjan ja ulkoseinäliittymän välistä aluetta on tutkittu yhteensä 20 mikrobinäytteellä. Kaikki ulkoseinään liittyvät mikrobinäytteet ovat analysoitu kappaleessa 3.0 Ulkoseinärakenteet, siksi että sokkelirakenteen ja seinärakenteen välinen raja luetaan Talo 2000 nimikkeistön mukaisesti seinärakenteeseen kuuluvaksi.. 9 (29)

10 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 ULKOSEINÄRAKENTEET 3.1 Selvitys rakennetyypeistä ja niiden toiminnasta Rakennetyyppi on avausten perusteella kantava 150mm puurunko, jossa eristeenä on selluvillaa. Kantavan runkorakenteen ulkopuolella on lisäkoolaus, sekä eristys. Rakenneavauksien perusteella piirretyt rakennetyypit ovat esitetty alla olevissa kuvissa. Kuva 5. Ulkoseinä on toteutettu kahdella erilaisella ulkopintarakenteella 3.2 Aistinvaraiset havainnot Ulkoseinärakenteet koostuvat samasta kantavasta runkojärjestelmästä, mutta ulkopintamateriaali jakautuu kahteen eri materiaaliin: 1. Puurankarunko, jossa on tuulettuva pontattu ulkovuorauspaneeli 2. Puurankarunko, jossa on tuulettuva tiilikuorimuuraus Aistinvaraisesti voidaan todeta, että julkisivu on kummankin materiaalin osalta kunnoltaan hyvä. Puupaneleiden maalipinta on ehjä, mutta osin liian ohut. Tämä ilmenee pinnan läpikuultavuutena. Suojaisemmissa rakennuksen osissa, kuten itäisellä metsänpuolella kyseistä läpikuultavuutta ei esiinny. Muutoin julkisivurakenteessa ei ole mainittavia puutteita. Ulkoseinärakenteiden sisäpinnoilla on epäsäännöllisiä, pääasiassa pitkittäistä halkeilua. 3.3 Rakenneavaukset Rakenneavauksia tehtiin ulkoseinärakenteisiin yhteensä 13kpl. Avausten perusteella varmistettiin toteutunut rakennetyppi, tutkittiin seinärakenteen työteknistä toteutustapaa, sekä kerättiin materiaalinäytteet tarkempaa mikrobianalyysiä varten. HAVAINNOT JA MITTAUKSET RAKENNEAVAUKSISTA Suoritettujen rakenneavausten ja tutkittujen rakennekuvien perusteella havaittavaa on, että seinärakenteessa ei ole muovikalvoa seinän sisäpinnassa kosteuden diffuusiosiirtymisen rajoittamista varten. Muovin sijaan seinässä on käytetty kartonkipaperia, jolloin seinä laskennallisesti on diffuusioavoin rakenne. Se ei siis rajoita kaasuvirran liikettä kumpaankaan suuntaan. Kosteus on ilmamassan osaseos, eikä tiivistymistä rakenteeseen päin tapahdu, jos rakennus on jatkuvasti alipaineinen. Ilmavuotojen määrä ja koko on ratkaisevassa asemassa kosteuden tiivistymisen 10 (29)

11 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS suhteen. Ilmavuotojen todennäköisyyttä tutkittiin erillisellä painemittauskokeella. Se on kokonaisuudessaan kappaleessa 6. Sisäilman laatu ja rakennuksen painekokeet. Kartonkipaperissa havaittiin rakenneavausten yhteydessä kosteuden tiivistymisen jälkiä. Rakenneavausten määrään suhteutettuna jälkiä oli vähän ja ne sijoittuivat samoille kohdille. Kaikki havainnot olivat seinän alaosan ja sokkelirakenteen liittymässä. Ne ylettyivät korkeimmillaan noin 300mm lattian alapinnasta lukien. Sijainnin ja pienen määrän vuoksi niitä ei voi tulkita kondensoitumisen jäljiksi. Kyse on tutkimuksen perusteella kapilaarisen kosteuden jäljistä, jota sokkelirakenteen liiallinen kosteuskuorma aiheuttaa. Kuva 6. Kapilaarisen kosteuden jälkiä kartonkipaperissa. Kantava runko ja eristeet todettiin muutoin kuiviksi, mutta asfalttietupihan puolella (Pohjoinen) alajuoksupuun kosteus oli lievästi koholla. Suurimmat yksittäin mitatut kosteusprosentit vaihtelivat painoprosentin välillä. Tällainen prosenttiosuus viittaa lievästi kosteaan puuhun. Syksyaika on rakenteen toiminnalle haastava, koska puun kosteuspitoisuuden kasvaessa riski kosteuden siirtymisestä eristemateriaaliin kasvaa voimakkaasti. Kuva 7. Alajuoksupuu on kunnoltaan hyvä ja tuulensuojalevyn liittymät tiiviit. Takana näkyvä betoni on muodostaa riskin seinärakenteen absoluuttisen kosteuden nousulle. 11 (29)

12 3.4 Mikrobitutkimukset RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Mikrobitutkimuksilla selvitettiin alapohja-seinäliittymän osalta sokkelin kosteuslisän vaikutusta selluvillaeristeen kuntoon. Tämän lisäksi tutkimuksilla selvitettiin seinärakenteen yleistä mikrobikantaa. Lajistoa verrattiin tunnettuihin kosteusvauriolajeihin. Tutkimusmenetelmän tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisimman laaja-alaisesti yleisesti tunnettujen ongelmakohtien kosteusfysikaalista toimintaa mikrobiologisesta näkökulmasta.. Mikrobinäytteenottopaikat löytyvät liitteen 1 tutkimuskartasta. Taulukossa olevat tulokset ovat ilmoitettu suoraan sellaisenaan, kuin laboratorio ne on tulkinnut. Niiden tarkoituksena on antaa vaurioviitteellä käsitys löydetystä mikrobimäärästä ei suoranaisesta rakenteellisesta ongelmasta. Mikrobilaboratorion käyttämät vaurioviiteluokat ovat seuraavat: 1. Ei viitettä vauriosta: Ei mikrobikasvua tai kosteusvauriolajeja 2. Lievä viite vaurioon: Lievästi poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 3. Viite vaurioon: Normaalista poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 4. Vahva viite vaurioon: Näyte sisältää suuren määrän kosteusvaurioindikaattorilajeja. 5. Lajisto epätavanomainen: Lajisto ei ole tyypillinen Asumisterveysohjeen kosteusvaurioindikaattori / lajistoa ei tunnistettu. Taulukko 3.Mikrobitutkimustulokset seinärakenteesta Koodi Rakenne / materiaali Tulosten tulkinta M1-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M2-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M3-S Kipsilevy Ei viitettä vauriosta M4-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M5-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M6-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M7-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M8-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M9-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M10-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M11-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M12-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M13-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M14-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M15-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M16-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M17-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M18-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M19-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M20-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M21-S ulompi Selluvilla Ei viitettä vauriosta M22-S sisempi Selluvilla Ei viitettä vauriosta M23-S Selluvilla Lievä viite vaurioon M24-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M25-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M26-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M27-AP Selluvilla Ei viitettä vauriosta M33-S Seinän maali + tasoite Ei viitettä vauriosta 12 (29)

13 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Laboratoriotuloksista todetaan, että näytteiden mikrobimäärät ovat hyvin alhaisella tasolla riippumatta näytteenottokohdasta. Lievän vaurioviitteen antaa ainoastaan näyte M23-S, jossa kosteusvaurioindikaattoria Aspergillus penicillioides esiintyy pieniä määriä. Kyseinen vaurio ei ylitä Asumisterveysoppaan 2009 raja-arvoja. Lievä vaurioviitteen vaikutus kokonaisuuteen on mitätön, koska kokonaismikrobinäytemäärä oli kohteessa poikkeuksellisen suuri, eikä muissa näytteissä esiinny kosteusvaurioindikaattoreita ollenkaan. 13 (29)

14 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4 YLÄPOHJARAKENTEET 4.1 Selvitys rakennetyypistä ja sen toimintatavasta Yläpohjarakenne on toteutettu kohteessa kantavilla kertopuupalkeilla alla olevan kuvan tapaan. Tässä yhteydessä todetaan, että suunnitelma asiakirjoissa ei esiinny höyrynsulun alapuolella olevaa puhallusvillaa, kuten toteutuneessa tyypissä. Rakennetyyppi on muutoin yhtenevä asiakirjoissa esitettyjen suunnitelmien kanssa. Toisin kun seinärakenteet, yläpohjarakenne ei ole diffuusioavoin, vaan sen toiminta perustuu riittävään höyrynsulkuvastukseen sisäilman kosteutta vastaan rakenteen sisäpinnalla. Ulkopuolinen, vaihtelevien olosuhteiden aiheuttama kosteus tuuletetaan villaeristeiden jälkeisellä 100mm tuuletusraolla painovoimaisesti rakennuksen harjalle. Kuva 8. Yläpohjan toteutunut rakennetyyppi on kuvan kaltainen. 4.2 Aistinvaraiset havainnot ja rakenneavaukset Aistinvaraisesti yläpohjan ja seinäliittymän pintaverhoilulevyissä havaittiin pitkänomaista halkeilua. Halkeilu on tyypillistä palkkirakenteisille katoille, joissa kuormitusmuutokset aiheuttavat levyrakenteisiin taipuman vuoksi jännityksiä. Nämä jännitykset purkautuvat pintarakenteissa levysaumaosien halkeiluna. Kohteen tapauksessa halkeilu on ongelma kahdesta syystä: 1. Alakattokoolauksessa on käytetty osin puhallusvillaa osin mineraalivillaa. Erityisesti selluvillan kohdalla eristeen hienojakoisuus voi sekoittua huoneilmaan. 2. Jos alipaine on ajoittain suuri, tai vaippaosien liittymissä tapahtuu ilmavuotoja Riski on vaippaosatarkastelussa suurin juuri yläpohjarakenteen osalta, koska eristettä on 50mm ilman erillistä kalvosuojaa heti verhouslevy takana. Mahdollisuus pölyn kulkeutumiselle on suuri myös siksi, että levysaumoja on katossa runsaasti. 14 (29)

15 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 9. 50mm lisäeristyksestä irtoava sellukuitupöly höyrynsulun ulkopuolella voi päästä sisäilmaan epätiiveyskohdista. Alipaine tehostaa ilmiön syntymistä. Kattorakenteeseen tehtiin avauksia yhteensä 8kpl. Avauspaikat valittiin rakennuksen kosteuskuormituksen perustuen. Avauksista voidaan yleisesti todeta seuraavaa. - Villaeriste on aistinvaraisesti tutkien kuivaa ja asennus onnistunut tasaisesti - Kantavat rakenteet ovat mitattujen ominaispainoprosenttien perusteella kuivat. P=(4-8) %. Myöskään vesivuodoista ei ollut aistinvaraisia viitteitä. - Tuulensuojalevyn alapuolella on ilmavuotoon viittaavia jälkiä. Tämä johtuu levysaumojen rakoilusta. Rakoilua ei havaittu kaikissa avauksissa 4.3 Mikrobitutkimukset Rakenteesta kerättiin yhteensä 6kpl mikrobinäytteitä. Mikrobinäyteotannassa keskityttiin alueisiin, jossa oli havaittavissa lieviä ilmavuotoja. Osa näytteistä otettiin myös läheltä höyrynsulkumuovia mahdollisen sisäilmasta peräisin olevan vuotoilmakosteusvaurion tutkimiseksi. siksi, että rakennus on ollut ylipaineinen useita vuosia, enne ilmanvaihtolaitteiston uudelleen säätöä. A Taulukko 4. Yläpohjan mikrobinäytteet laboratorion vaurioviittein Koodi Rakenne / materiaali Tulosten tulkinta M28-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M29-S H. sulun jälkeinen eriste Ei viitettä vauriosta M29-S Ennen h. sulkua oleva eriste Ei viitettä vauriosta M30-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M31-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M32-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta Laboratoriotutkimuksen perustella todetaan, että näytteissä ei esiinny mikrobilajistoa, joka viittaa kosteusvaurioon. Näytteiden ja aistinvaraisten tutkimusten perusteella voidaan luotettavasti todeta, että rakennuksen yläpohjarakenne on terve ja rakennusfysikaalisesti toimiva. 15 (29)

16 5 SISÄILMAN LAATU JA VAIPAN ILMATIIVEYS 5.1 Pölylaskeumanäytteet RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS YLEISTÄ Pölylaskeumanäytteillä kerättiin tietoa rakennuksen pinnoille laskeutuneesta irtopölyn koostumuksesta. Tutkimusmenetelmän tavoitteena oli selvittää, onko huoneiden pinnoilla, ilmanvaihtokanavissa, tai pääte elimissä löydettävissä esimerkiksi teollisia villakuituja tai muita suuripartikkelisia pölykuituja, jotka eivät normaalisti kuulu tavanomaiseen sisäilman koostumukseen. Kuitujen tutkimiselle syntyi tarve yläpohjarakenteen rakennetyypin vuoksi, koska höyrynsulun ulkopuolella olevalla villalla voi olla yhteys sisäilmaan tietyissä paineolosuhteissa. Myös väli- ja ulkoseinien liittymäkohdista pölykuituvuoto on mahdollista. Näytteitä kerättiin laaja-alaisesti eri tiloista ja eri korkeuksilta useista huoneista. Tutkimuksessa keskityttiin pölyihin, jotka eivät ole säännöllisen siivouksen kohteena. Tällaisia olivat mm. kattovalaisimien, ovilistojen, pianon taakse ja tekniikkakoteloiden päälle kertyneet pölyjäämät. Yleisesti pölykeräyksestä voisi todeta, että rakennuksessa on varsin runsaasti kohtia, joiden säännöllinen siivoaminen vaatii erikoiskorkeita nostimia tai työskentelytasoja. Tästä syystä kokonaispölymäärä on rakennuksessa poikkeuksellisen suuri. Alla olevaan taulukkoon on koottu pölynäytteiden analysoinnin tulokset. Kokonaisuudessaan laboratorion pölynäytetutkimus on tämän raportin liitteenä X Taulukko 5. Pölykoostumuksessa havaitut poikkeamat näytteittäin Pölynäyte nro. Tila Poikkeama normaalista pölystä Pöly 1 Huone 122 Teollista pölyä ja kivipölyä, selluvillaa Pöly 2 Huone 114 Mineraali- ja kiviainespölyä ja orgaanista kuitua Pöly 3 Huone 147, pöytäpinta Mineraali- ja kiviainespölyä, runsaasti siitepölyä + CaCl Pöly 4 Käytävän korkeat tasot Mineraali- ja kiviaipölyä + siitepöly + NaCl Pöly 5 Yläpölyjä eri tiloista Selluvillaa, siitepölyä, mineraali- ja kiviainespölyä + CaCl Pöly 6 Yläpölyjä eri tiloista Mineraali- ja kiviainespölyä, siitepöly, selluvilla Pöly 7 Pintapölyä seinien pinnoilta Mineraali- ja kiviainespölyä, teolliset kuidut, selluvilla Pöly 8 Yläikkunalaudat Mineraali- ja kiviainespölyä, selluvilla ja siitepöly Pöly 9 Piano+ pianon takaosa Mineraali- ja kiviainespölyä, silikaatit, runsaasti siitepölyä Pöly 10 Pöytäpintoja eri tiloista Mineraali- ja kiviainespölyä, selluvilla, silikaatit Pöly 11 Tiivistetyn huoneen pölyt Mineraali- ja kiviainespölyä, CaCl Pöly 12 Yleispöly h=1600mm Mineraali- ja kiviainespölyä, silikaatit Pöly 13 IV-suodatin (poisto) Kone 2 Mineraali- ja kiviainespölyä, siitepölyä, selluvilla Pöly 14 IV-suodatin (poisto) Kone 1 Mineraali- ja kiviainespölyä, CaCl, teolliset kuidut, selluvilla Pöly 15 IV-suodatinkammio (LTO) Mineraali- ja kiviainespölyä, 16 (29)

17 Pöly 16 Pöly 17 IV Kone 1 (poisto) Pintapöly P16 Referensiipöly (Selluvillakuitua) RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS selluvilla Mineraali- ja kiviainespölyä, selluvilla, CaCl Mineraali- ja kiviainespölyä silikaatit, CaCl, selluvilla Pöly 17 oli tutkimuksen pölyreferenssinäyte, joka sisälsi ainoastaan puhdasta selluvillapölyä. Kokonaispölypartikkeleita tarkasteltaessa voidaan havaita, että lähes poikkeuksetta jokainen näyte sisältää joko puhdasta sellukuitua, tai sen osaseoksen aineita, kuten kivipölyä ja silikaattiyhdisteitä. Täysin luotettavasti ei voida osoittaa, että näytteissä esiintyvä kivipöly on selluvillasta peräisin. Kivipöly sisältää enimmäkseen normaaleja hiekkakiteen ainesosia. Nämä ovat voineet kulkeutua rakennukseen esimerkiksi ulkokenkien ja vaatteiden mukana. Lähes varmasti voidaan kuitenkin osoittaa, että normaalin huonepölyn seassa on useissa näytteissä sellukuitua ja sellukuidusta peräsin olevaa silikaattia. Näitä ei voi päästä huoneilmaan muualta kuin rakenteista. Tiesuolana käytetty CaCl, sekä NaCl ovat näytteissä osahiukkasina, mutta niiden pitoisuudet ovat pienet. Niiden esiintyminen ympäri vuoden on tavanomaista tiloissa, jotka rajoittuvat lähellä autoteitä tai ovat pihoiltaan päällystetyt. Suolapitoisuudet eivät ole tutkimuksen kannalta merkittävät tai poikkeavat. Pölyn joukossa on erityisen paljon allergeenejä, kuten siitepöly. Tämä voi vaikuttaa merkittävästikin ilman laatutekijöihin. Löydös on tärkeä myös siksi, että ilmanvaihdon puhtaalla tulopuolella siitepölykertymää on runsaasti. Toisin sanoen ilmanvaihtokoneet puhaltavat raikkaan ilman mukana jatkuvasti myös siitepölyhiukkasia. Laboratorion antaman tutkimuslausunnon perusteella sellukuidun joukossa on osaaineena kuparia. Tarkkaan tutkimuksessa ei selvinnyt, onko kupari lisätty sideaineeksi sellukuituun, vai onko se raaka-aine erästä johtuvaa. Tutkimuksen kannalta on tärkeää tiedostaa, että sellukuitu voi päästä rakennukseen vain ilmavuotoreittejä pitkin. Teknisestä näkökulmasta tarkastellen on poikkeuksellista, että villapöly pääsee näinkin suurina pitoisuuksina huoneilmaan. 5.2 Ilmatiiveyden tutkiminen Rakennuksen pölylaskeumanäytteissä esiintyneen eristekuidun vuoksi koko rakennusvaipan ilmatiiveyttä ja vuotoreittejä tutkittiin ilmatiiveyskokeella. Tärkeää informaatiota tutkimusmenetelmä antoi korjaussuunnittelun näkökulmasta. Ilmatiiveysraportti on kokonaisuudessaan tämän raportin liitteenä 4. Tässä kappaleessa on käsitelty pääkohdittain saadut tulokset. Ilmatiiveysmittaus suoritettiin käyttäen kahta eri puhallinta riittävän paineen aikaansaamiseksi. Ennen mitatusta katolta ja IV-konehuoneesta suljettiin poisto ja tuloilmayhteys ulkotilaan. Yläpohjan osalta tulokset olivat merkittävät käytetyn höyrynsulkumuovin näkökulmasta. Höyrynsulku vuoti selkeinä reitteinä liittymäkohdistaan ikkunoihin, ja muihin vaipparakenteisiin. Myös saumaosien tiiveys osoittautui puutteelliseksi. Aikaa myöten teippisaumat ovat joko auenneet, tai höyrynsulkumuovia ei ole teipattu alun perin oikein. Seinärakenteissa vuotoja oli yleisesti ikkunarakenteiden ja alapohjan liittymäosissa, sekä nurkissa. Seinien vuodot osoittautuivat alustavaa arviota vähäisemmiksi. Eristetilassa vuodot olivat tasaiset, eikä selkeästi huonommin eristettyjä kohtia löytynyt. Paikallisia kylmäsiltoja muodostivat lähinnä pistorasiat, sekä runkopuuliittymät. 17 (29)

18 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ilmatiiveyskokeessa havaittiin korvausilmavuotoa lämmönjakokeskuksesta rakennuksen käyttötiloihin päin. Lämmönjakokeskuksessa on aistinvaraisestikin havaittavissa selkeä polttoöljyn tuoksu. Oletettavasti vuotoilmamassan mukana kulkeutuu polttoöljystä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (TVOC). Riski sallituille VOC -raja-arvo ylityksille on riippuvaista siitä, kuinka suuri on rakennuksen sisäinen alipaine. Koska turvallista rajaa on vaikea määrittää, ongelman ratkaisemiseksi tulee ilmayhteys katkaista tilojen väliltä. Tästä tarkemmin on kerrottu korjaustapaehdotuksissa. Tutkimuksen perusteella todetaan, että vuotoreitit saatiin hyvin tietoon tätä tutkimusmenetelmää käyttämällä.. Pääasiallisesti vuotokohdat olivat paikoissa, joiden korjaaminen on vaikeaa suuren purkutyövaiheen vuoksi. 18 (29)

19 6 RAKENNUKSEN ILMANVAIHTO RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihtolaitteiden kuntoa ja toimintaa tutkittiin silmämääräisesti, sekä suorittamalla pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia, merkkisavukokeita ja sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksia. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat kahdessa iv-konehuoneessa (toinen kerros iv-konehuoneet 201 ja 202). Erillisinä poistopuhaltimina palvelevat huippuimurit, jotka sijaitsevat rakennuksen vesikatoilla. 6.1 Ilmanvaihtokoneet Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat koteloidut tuloilmakoneet (Recair): Taulukko 6. Luettelo tuloilmalaitteista Konepositio Palvelualue Valm.vuosi Ilmamäärä Sijainti/Huomio m3/s 1TP Päiväkoti ,835 IV-konehuone 202 1PP Päiväkoti ,535 IV-konehuone 202 2TP Keittiö ,55 IV-konehuone 202 3TP Päiväkoti ,785 IV-konehuone 201 3PP Päiväkoti ,540 IV-konehuone 201 Tuloilmakoneissa on lämmityspatterit (vesi) ja päiväkotitiloja palvelevissa ilmanvaihtokoneissa (1TP / 1PP ja 3TP / 3PP) on lämmöntalteenotto (levylämmönsiirrin). Ilmanvaihtokoneet ovat alkuperäisiä ja niillä on runsaasti teknistä käyttöikää jäljellä (asennettu vuonna 2000). Tuloilmakoneita ei ole varustettu jäähdytyksellä. Tarkastuksissa ilmanvaihtokoneissa ei havaittu normaalista poikkeavia ääniä (laakereista, kiilahihnasta tms.) Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan lämmityspattereiden otsapinnat vaikuttivat osin hieman likaisilta. Tuloilman ilmansuodatus on toteutettu konekohtaisilla suodattimilla (pussi). Suodatinkehikot vaikuttivat tiiviiltä, eikä ohivirtauksia havaittu. Suodattimien vaihtamisen yhteydessä on suositeltava kiinnittää erityistä huomiota suodatinkehikon kiinnityskiskojen lukkiutumiseen (kisko on painettava pohjaan asti, jolloin suodatinpinta on tiivis, eikä ohivuotoa pääse syntymään). Kuva 10. Tuloilmakoneen (1TP) lämmityspatterin otsapinta on yläreunasta likainen. 19 (29)

20 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tuloilmakoneen 3TP suodatinkammiossa (suodattimen jälkeen) ja puhallinkammiossa on runsaasti näkyvää pölyä (silmämääräisesti arvioituna vaikuttaa siitepölyltä). Yleisenä arviona vaikuttaa siltä, että ilmanvaihtokoneiden huolto ei ole riittävällä tasolla (koneet on huollettava tarpeen mukaan, yleisohjeena 2 4 kertaa vuodessa). Kuva 11. Tuloilmakoneen (3TP) suodatinkammiossa on runsaasti näkyvää pölyä ja rikkoutuneen kiilahihnan kappaleita. Tuloilmakoneiden raitisilmasäleiköt (2 kpl) sijaitsevat rakennuksen ulkoseinillä. Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan raitisilmasäleiköt ovat puuverhouksen takana ja säleikköjen yhteydessä olevat metalliset suojaverkot ovat osittain tukossa Suosittelemme puhdistamaan raitisilmasäleikköjen suojaverkot (puhdistaminen edellyttää puuverhouksen purkamista säleikön edestä). Kuva 12.Tuloilmakoneiden raitisilmasäleikköjen metalliverkot ovat osittain tukossa. Ilmanvaihtokoneiden yhteydessä olevien kanavaäänenvaimentimien äänenvaimennuslamellien pinnat vaikuttivat erittäin pölyisiltä / likaisilta poistoilmakoneissa. Tuloilmakoneiden äänenvaimentimia ei pääse tarkastamaan ilman puhaltimen purkamista / läheisyydessä ei ole puhdistusluukkua. 20 (29)

21 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 13. Poistoilmakoneen (3PP) kanavaäänenvaimentimen lamellien pinnat ovat erittäin pölyisiä/ likaisia. Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat erilliset poistopuhaltimet. Taulukko 7. Luettelo poistoilmapuhaltimista Konepositio Palvelualue Sijainti/huomio HI 1 Sosiaalitilat vesikatto HI 2 Sosiaalitilat vesikatto HI 3 Sosiaalitilat vesikatto HI 4 Keittiö vesikatto HI 5 Sosiaalitilat vesikatto HI 6 Sosiaalitilat vesikatto HI 7 Sosiaalitilat vesikatto Erilliset poistopuhaltimet ovat alkuperäisiä (asennettu vuonna 2000). Huippuimureilla on keskimääräistä teknistä käyttöikää jäljellä, eikä niillä ole kokonaisvaltaista uusimistarvetta tarkastelujaksolla (10 vuotta). 6.2 Ilmanvaihtokanavat varusteineen ja kanavareitit Rakennuksen ilmanvaihtokanavat ovat sinkittyä kierresaumattua peltikanavaa ja kanttikanavaa. Runkokanavat ja huonetilojen päätelaitteiden haarakanavat on asennettu kattojen alaslaskuihin. Runko- ja haarakanavien ilmavirtojen säätöpellit (PRA, varustettu mittayhteillä) sijaitsevat iv-konehuoneissa. Runko- ja haarakanavien asennustyön laatu on silmämääräisesti arvioituna hyvää, merkittäviä vuotokohtia ei havaittu. Tehdyissä runkokanavien sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin, että tuloilmakanavissa on näkyvää pölykertymää. 21 (29)

22 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 14.Tuloilman runkokanavassa on näkyvää pölykertymää. Haarakanavien ja päätelaitteiden sisäpuolisissa tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä pölykertymiä, mutta osin tilojen seinä- ja kattopinnoilla on näkyvää likaa/pölyä päätelaitteiden läheisyydessä. Kuva 15.Tuloilman päätelaitteiden jakolaatikot vaikuttivat silmämääräisesti arvioituna puhtailta 6.3 Päätelaitteet ja ilmanjakotapa Päiväkotitiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet pääsääntöisesti kaikkiin tiloihin ja ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu yksivyöhykejärjestelmänä (ei jäähdytystä), jolloin tuloilman lämpötila on koko koneen palvelualueella sama, eikä sitä voida säätää huone-/tilakohtaisen tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärät on säädettävissä konekohtaisesti (taajuusmuuttaja käytöt), mutta järjestelmän kanavistoissa ei ole tilakohtaisia ilmanvaihdon tarpeen mukaan säätyviä ilmamääräsäätimiä vaan säätöpellit ja päätelaitteet ovat mekaanisesti säädettäviä koko palvelualueella. 22 (29)

23 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Leikki- ja lepohuoneissa, sekä alkuopetustiloissa tehtiin pistokoeluonteisia ilmavirtamittauksia. Ilmanvaihtokoneiden taajuusasetukset olivat mittaushetkellä 1TP/1PP 50 Hz ja 3TP/3PP 40 Hz (50 Hz = 100 % teho, 40 Hz = 80 % teho). Taulukko 8.Tiloissa suoritetut ilmavirtamittaukset. Tila Suunnitteluarvo l/s, IV-kone Tarkistusmittaus l/s, ero suunnitteluarvoon 112 leikki-, lepohuone tulo + 70, poisto -70, 3TP/3PP tulo +85 (+21 %), poisto -44 (-37 %) 116 leikki-, lepohuone tulo +70, poisto -60, 1TP/1PP tulo +95 (+33 %) poisto -60 (0 %) 122 leikki-, ryhmähuone tulo +130, poisto -130, 1TP/1PP tulo +240 (+85 %) poisto -125 (-4 %) 129 alkuopetus tulo +120, poisto -120, 1TP/1PP tulo +200 (+67 %) poisto -100 (-17 %) 130 alkuopetus tulo +120, poisto -120, 1TP/1PP tulo +115 (-4 %) (tila on tiivistyskorjattu) poisto -98 (-18 %) Säännöllisiä suuria poikkeamia suunnitteluarvoihin (yli ±20 %) on useita ja pääsääntöisesti tuloilmamäärät ovat yli ja poistoilmamäärät alle suunnitteluarvojen. Tilojen ilmamääriä on todennäköisesti säädetty tavoitellen tilojen ylipaineisuutta ulkoilmaan nähden, koska tehdyssä sisäilman laatuun liittyvässä tutkimuksessa (Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu ) on todettu, että ilmavuodot epäpuhtaammista rakennusosista tilojen sisäilmaan tulee estää. Mittaustulosten perusteella ilmamäärät on kuitenkin suositeltavaa säätää, jotta paine-erot sisä- ja ulkoilman välillä saadaan mahdollisimman pieneksi (0-2 Pa) (ja mahdolliset epäpuhtauslähteet poistaa). Tilojen nykykäytössä suunnitteluarvot eivät kaikilta osin vastaa nykyään käytössä olevaa henkilökuormitukseen perustuvaa mitoitusta ((6 dm3/s)/hlö)), etenkään leikki-/lepohuoneiden 112 ja 116 osalta (tilojen henkilömäärä on nykykäytössä n. 20 henkilöä). Näiden tilojen ilmanvaihtotarpeen määrittelemiseksi suosittelemme tiloissa tehtäviä sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksia (mittausjakso n. 2 viikkoa). Tilojen henkilökuormitusta on myös mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa vähentää. Tuloilman päätelaitteet ovat pääosin seinällä olevia suutinhajoittajia ja poistoilman päätelaitteet katoissa olevia kartioventtiilejä. Tuloilman päätelaitteiden jakolaatikoissa ei ole käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. Kuva 16.Tuloilman päätelaitteet ovat seinälle asennettuja suutinhajoittajia (Stifab Farek, VDYb). 23 (29)

24 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 17.poistoilman päätelaitteet ovat kattoon asennettuja venttiilejä (Fläkt, KSO). Ilmavirtojen sekoittumista / tuloilman päätelaitteiden heittopituuksia havainnoitiin merkkisavukokeilla. Kokeet suoritettiin leikki- ja lepohuoneissa 103, 104, 112, 116, 122, sekä alkuopetushuoneissa 129 ja 130. Tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että etenkin tiloissa 112, 116 ja 130 tuloilman heittopituudet ovat vajaita, jolloin tuloilma ei huuhtele koko tilaa tehokkaasti / osassa tilaa ilma vaikuttaa seisovalta (liite 2, Ilmanjako periaatepiirustus). Tilannetta on suositeltavaa parantaa päätelaitteiden sijoittelua / tyyppiä /määrää vaihtamalla etenkin leikki- ja lepohuoneissa 112 ja 116. Nykyisten tuloilman päätelaitteiden heittopituutta voidaan todennäköisesti hieman parantaa kääntämällä päätelaitteen hajotinosan suuttimet osoittamaan pääosin ylöspäin (nykyisin suuttimet on suunnattu pääosin alaspäin), koska useimmissa tiloissa päätelaitteen asennuspinta ei ole pystysuorassa lattiapintaan nähden (Liite 3, ilmanjako leikkaus). Myös erillisten tilakohtaisten jäähdytyslaitteiden asentamista voidaan harkita tarpeen mukaan / raskaampia peruskorjaustoimenpiteitä harkittaessa on suositeltavaa huomioida tilojen nykyiset ilmanvaihdon tarpeet (ilmamäärät, jäähdytys). Kuva 18.Tuloilman päätelaitteiden hajotinosan suuttimet ovat pääosin suunnattu alaspäin. 24 (29)

25 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Huoneiden äänitasoja ei tässä tutkimuksessa mitattu, mutta aistinvaraisesti arvioituna päätelaitteista / ilmanvaihdosta ei aiheudu normaalista poikkeavaa ääntä oleskeluvyöhykkeellä. 6.4 Seurantamittaukset Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta seurantamitattiin kahdessa leikki- ja lepohuoneessa (112, 116) ja alkuopetustilassa 130 (Mittausjakso ). Tila Minimi Maksimi Keskiarvo ppm 1124 ppm 495 ppm ppm 1344 ppm 542 ppm ppm 898 ppm 436 ppm (Terveydensuojelulaki edellyttää sisäilman hiilidioksidipitoisuutta < 1500 ppm, Sisäilmastoluokitus S3 < 1200 ppm ja S2 < 900 ppm. Tyydyttävänä tasona voidaan pitää < 1200 ppm). Mittaustulosten perusteella leikki- ja lepohuoneissa sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee päiväunien aikaan (klo 12:00 14:00) muina aikoina taso pysyy alle 900 ppm tason. Etenkin leikki- ja lepohuoneessa 116 sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee päiväunien aikaan useasti yli tyydyttävän 1200 ppm tason (terveydensuojelulaissa määrättyä maksimitasoa 1500 ppm ei kuitenkaan ylitetä). 6.5 Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän ja taajuusmuuttajien välityksellä. Järjestelmä on Computec Oy:n valmistama ja se on asennettu vuonna Rakennusautomaation kenttälaitteet (venttiilimoottorit, anturit yms.) ovat pääosin Landis & Staefan (Siemens) valmistamia. Rakennusautomaatiojärjestelmän graafinen käyttöliittymä (valvomo pc) sijaitsee kaupungin kiinteistövalvomossa, joka sijaitsee eri rakennuksessa. IVkonehuoneissa ei ole rakennusautomaatiojärjestelmän alakeskuksia / paikalliskäyttölaitteita. Tiloissa on käsikytkimiä / lisäaikakytkimiä (HS), joista koneet saa käynnistettyä myös rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmien ulkopuolella. Kuva 19. Näkymä rakennusautomaatiojärjestelmän graafisesta käyttöliittymästä kiinteistövalvomossa. 25 (29)

26 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihtokoneiden tehoja säädetään taajuusmuuttajien välityksellä. Tarkastushetkellä ilmanvaihtokoneet kävivät täydellä teholla (TP1 / PP1 50 Hz ja 3TP/3PP 40 Hz) ja käyntiaika on ympäri vuorokauden. Ilmanvaihtoa olisi mahdollista pienentää tilojen käyttöaikojen ulkopuolella eli kun tiloissa ei ole henkilökuormitusta ilmanvaihtoa voitaisiin käyttää pienemmällä teholla (käytöstä poistettu asetusarvo on tällä hetkellä 32 Hz). Painesäädön parantamiseksi koneisiin olisi järkevää asentaa paineerolähettimet, jolloin saataisiin paremmin reaaliaikaista tietoa kanavapaineista ja puhaltimet reagoisivat muuttuviin tilanteisiin esim. suodattimien likaantuminen. Päiväkotitiloja palvelevien tuloilmakoneiden tuloilman sisäänpuhalluslämpötilaa säädetään poistoilman lämpötilan mukaan. Poistoilman asetusarvo on 22 Cº ja tuloilman lämpötilan asetusarvo säätyy ohjelmallisesti välillä 18 Cº 25 Cº. Poistoilman asetusarvoa voi olla mahdollista pudottaa (esim.21 Cº / käyttäjien kokemukset). 6.6 Muita havaintoja Kiinteistökierroksella havaittiin seuraavia yksittäisiä puutteita: - IV-konehuoneissa ei ole ilmanvaihtokoneiden säätö- / toimintakaavioita. 26 (29)

27 7 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 7.1 Rakennuksen tekninen vaurioanalyysi RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Aistinvaraisen tarkastelun, kosteusmittauksen ja mikrobitutkimusten perusteella tähän kappaleeseen on koottu tekninen analyysi havaituista ongelmista ja vaurioista rakennuksen kokonaisuuden ja tulevan korjaussuunnittelun näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella voidaan luotettavasti todeta, että rakennuksessa ei ole kosteusvaurioituneita rakenneosia tai mikrobivaurioita. Kosteusteknisen toiminnan kannalta seuraavat havainnot heikentävät rakennusfysikaalista toimintaa: - Rakennus ei pysy tasaisesti alipaineisena ilmavuotojen vuoksi. Ilmavuotoja on erityisesti rakenteiden liittymäosissa. - Rakennuksen salaojat eivät toimi kunnolla, ja täyttömaa sokkelivierustassa on virheellinen. Sokkeli on jatkuvasti märkä myös patolevyn ja betonin välistä. Rakennuksen turvallisen käytön näkökulmasta merkittävin ongelma on hengitysilmassa oleva eristepöly, jota heikko ilmatiiveys osaltaan ylläpitää. Pääosin eriste pölyä pääsee huoneilmaan yläpohjarakenteesta. Eristepöly on sekä selluvilla- ja mineraalivillaperäistä. Mineraalivillan ainesosia on kuitenkin pienempänä kuitumääränä mukana pölykoostumuksessa. Selluvillassa havaittiin olevan noin 14 painoprosenttia kuparia. Kupari on todennäköisesti homeenestoaineista peräisin. Sen mahdollisista haittavaikutuksista tulee konsultoida terveysalan asiantuntijaa. Teknisestä näkökulmasta rakennuksen käyttöönottoa ei voi suositella ennen pölyhaitan poistamista. Ilmatiiveydelliset ongelmat todettiin lämpökuvauksella ja painekokeilla. Tutkimustiedon perusteella rakennuksen ilmatiiveydelliset ongelmat voivat johtaa ilmanvaihtolaitteiston säätöongelmiin, koska tiloittain ilmanpitävyys vaihtelee paljon. Ilmatiiveys on puutteellinen myös lämmönjakohuoneen ja muun rakennuksen välillä. Tästä Korvausilma lämmönjakohuoneesta huonetilaan päin tulee ehdottomasti saada katkeamaan. Tutkimuksen perusteella rakennukseen on ehdotettu korjaustapoja rakennuksen turvallisen käytön takaamiseksi. Päätavoitteena on saada diffuusiovastukseltaan samanlaiset rakenteet sekä seinä- että yläpohjarakenteisiin. Tässä tapauksessa korjaustoimenpiteet ovat laajat, koska vaipparakenteiden tiiveyspuutteita esiintyy koko rakennuksessa. Tiiveyspuutteita on myös tiloissa, jotka ovat jo aiemmin korjattu vedeneristetuotteilla tiiviiksi. 7.2 Suositeltavat korjaustoimenpiteet Suoritettujen tutkimusten perusteella, rakennukselle suositellaan tässä esitettyjä korjaustoimenpiteitä. Ennen korjaustöitä on kuitenkin tehtävä korjaussuunnittelu, jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset detaljitasolla, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. Vedenpoisto- ja kuivanapitojärjestelmät Kattovedet tulee ohjata tarkemmin niille tarkoitettuihin poistokaukaloihin. Tavoitteena on estää seinärakenteen kastuminen syöksytorven roiskevedestä. Sokkelirakenteen kuivumispotentiaalia tule parantaa auki kaivamalla sokkelit salaojiin asti. Samassa yhteydessä nykyinen kieppisalaoja tulee korvata kovalla tuplasalaojaputkella. Maamassat sokkelin ympärystöille tulisi tehdä RT mukaisesti. 27 (29)

28 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ulkoseinä- ja yläpohjavaippa Ulkoseinä ja yläpohja ehdotetaan eristettäväksi sisäpuolelta täysin höyrytiiviillä tuotteella niin, että ilmavuodot vaipan läpi saadaan riittävällä tasolla poistumaan. Tavoitteena on saada ilmavuotoluku arvoon 0,5 Ratkaisuksi ehdotetaan ruiskutettavaa PU-eristettä, joka asennetaan erikseen rakennettavaan 50mm koolaustilaan. Koolaus voidaan tehdä esimerkiksi metallirankaisilla delta-kannakkeilla, jolloin myös koolauksen alle tulee ruiskueristettä. Ruiskutuksen vaihtoehtona esitetään käytettäväksi pontattua PU-levytystä, jossa liittymäosat tiivistetään alumiiniteipillä sekä vähän paisuvalla uretaanivaahdolla. Seinärakenteessa pintalevyä ei tarvitse purkaa, yläpohjassa tulee akustiikkalevytys, sekä höyrynsulkua ennen oleva 50mm puhallusvilla poistaa. Näin toimimalla rakenteeseen ei synny laskennan perusteella pitkäaikaista kastepistettä. Hetkellisiä kastepisteitä raketeissa on aina, eikä korjaustoimenpide poista niitä. Väliseinät ja IV-kotelot ja muut läpiviennit Erityistä huomiota tulee kiinnittää väliseinien ja IV-koteloiden korjaukseen. Väliseinien osalta ehdotetaan toisen puolen levyrakenteet avattavaksi, ja puhallusvilla poistettavaksi. Väliseinät ehdotetaan täytettäväksi samalla PU -ruiskutus menetelmällä, kuin ulko- ja yläpohjarakenteet. IV-kotelorakenteet ja IV-konehuoneen läpiviennit tulee tiivistää käyttäen esimerkiksi ruiskutettavaa uretaania tai pintoihin liimattavaa höyrynsulkutuotetta. Tällainen tuote on esimerkiksi alumiinivahvistettu Sika Sarnavap. Sähkövedot kattorakenteisiin suositellaan tehtäväksi virtakiskojen avulla, jolloin PUeristettä ei tarvitse rikkoa kattorasioiden vuoksi. Seinärakenteiden koje- pisto ja internetväylärasiat suositellaan asennettavaksi erillisiin kotelorakenteisiin. Näin muuntojosutavuutta saadaan paremmalle tasolle. Vesikate ja huippuimurikiinnitykset Konesaumatulla vesikatteella on runsaasti levä ja sammalkasvustoa. Tämä suositellaan poistettavaksi levänpoistoon tarkoitetuilla aineilla. Pelkkää mekaanista puhdistusta ja pesua ei suositella, koska juurikasvusto tulee myös saada poistettua. Huippuimurien kiinnityskiskojen pistehitsaukset ovat paikoin auenneet. Kaikki huippuimurit tulee tarkistaa, ja niiden kiinnitystä parantaa käyttämällä pienikantaisia porautuvia ruuveja. Ruuvikannat suositellaan tiivistettäväksi esimerkiksi säänkestävällä liimatiivistemassalla. 7.3 Yhteenveto ja toimenpidesuositukset IV-tekniikan osalta Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Korjauksista päätetään raportin valmistumisen jälkeen. Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ilmanvaihdon riittämättömyyttä ja ilmeisesti sisäilman laadusta johtuvaa oireilua, jolle ei ole löydetty selvää syytä. Tehdyn sisäilmatutkimuksen (Suomen Sisäilmaston mittauspalvelu, ) perusteella on mahdollista, että epäpuhtaampaa ilmaa käytävätilan maatäytöstä sekoittuu tilojen sisäilmaan rakenteiden epätiiviiden liittymien kautta. Suosittelemme päiväkotitiloja palvelevien ilmanvaihtokoneiden (1TP / 1PP ja 3TP/3PP) osatehon käyttöönotto rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella ja kanavapainemittausten asentamista ilmanvaihtokoneille. Koneet käyvät nyt jatkuvasti käsin asetellulla vakioteholla. Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan tuloilman runkokanavissa ja tuloilmakoneiden kammioissa on näkyvää pölyä. Tehtyjen pistokoeluonteisten ilmamäärämittausten perusteella tilojen ilmamäärät eivät ole suunnitteluarvojen mukaisia / tasapainossa. Tuloilmamäärät ovat pääsääntöisesti yli ja poistoilmamäärät ali suunnitteluarvojen. Tilojen nykykäytössä suunnitteluarvot eivät kaikilta osin vastaa nykyään käytössä olevaa henkilökuormitukseen perustuvaa mitoitusta ((6 dm3/s)/hlö)), etenkään leikki-/lepohuoneiden osalta. 28 (29)

29 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Merkkisavukokeiden yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella tuloilman päätelaitteiden heittopituudet ovat vajaita, jolloin tuloilma ei huuhtele koko tilaa tehokkaasti (etenkin tilat 112, 116 ja 130). Tilannetta on mahdollista parantaa päätelaitteiden sijoittelua / tyyppiä vaihtamalla. Pienessä määrin tilannetta voidaan todennäköisesti parantaa suuntaamalla päätelaitteen ilmanjakolevyssä olevat suuttimet pääsääntöisesti ylöspäin puhaltaviksi Kiireelliset ja huoltoluonteiset toimenpiteet Ilmanvaihtokoneiden huoltaminen (kammioiden, pattereiden otsapintojen jne. puhdistaminen). Tuloilmakoneiden raitisilmasäleikköjen metalliverkkojen puhdistaminen. Tuloilman päätelaitteiden ilmanjakolevyjen suuttimien suuntaaminen pääsääntöisesti ylöspäin. Suositellut jatkotoimenpiteet vuoden kuluessa Ilmanjaon parantamisen / ilmamäärien kasvattamisen suunnittelu erityisesti leikki- ja lepohuoneissa (päätelaitteiden sijoittelu/tyyppi/määrä). Paine-erolähettimien asentaminen päiväkotitiloja palveleviin ilmanvaihtokoneisiin (1TP/1PP, 3TP/3PP). Kokonaisilmamäärien tarkastaminen täydellä teholla (100 % / 50 Hz). Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmamäärien säätö. Ilmanvaihdon osatehon käyttöönotto rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella (täysi teho päälle noin 2 h ennen käyttöajan alkua). Ilmanvaihtokoneiden toimintakaavioiden sijoittaminen myös IV-konehuoneisiin. Suositellut jatkotoimenpiteet 5 vuoden kuluessa Raskaampia peruskorjaustoimenpiteitä suunniteltaessa on suositeltavaa huomioida tilojen nykyiset ilmanvaihdon tarpeet (ilmamäärät, jäähdytys). RA -järjestelmän päivittämistä / yksittäiset laite uusinnat tai ohjelmisto päivitykset voivat olla ajankohtaisia aikaisemminkin. 29 (29)

30 LIITE 1 Kohteen tutkimuskartta

31 RAK-1/S RAK-5/S

32 LIITE 2 Mikrobinäytteiden analyysivastaukset

33

34

35

36

37

38

39

40 LIITE 3 Pölyn koostumusmääritys tulokset

41 /PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax WSP Finland Oy Markus Fränti PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI, Selluvillakuidun koostumus Kohde Ruunumyllyn päiväkoti Näytteenottoaika 3.6., 4.6., Analyysimenetelmät Tulokset Selluvillakuitu näytteet tutkittiin Nikon SMZ-2B stereomikroskoopilla ja Zeiss Ultra Plus pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM-EDS) Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Selluvilla koostuu pääasiassa hiilestä ja hapesta. Pieninä pitoisuuksina esiintyy mm. natriumia, piitä, klooria, kuparia ja kalsiumia. Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Liitteet 9 kpl SEM-EDS analyysiraportteja. 3 referenssianalyysia 2 analyysia näytteestä 9. 3 analyysia näytteestä 6. WSP FINLAND OY Anna-Riikka Pehkonen-Ollila tutkija, FM WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

42 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax WSP Finland Oy Markus Fränti PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI Kohde Ruunumyllyn päiväkoti Näytteenottoaika 3.6., 4.6., Analyysimenetelmät Tulokset Pölynäytteet tutkittiin Nikon SMZ-2B stereomikroskoopilla ja Zeiss Ultra Plus pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM-EDS) Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät pienhiukkastyypit niiltä osin kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisesta huonepölystä. Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Tulokset Tavanomainen huonepöly koostuu orgaanisista ja epäorgaanisista hiukkasista kuten tekstiili- ja paperikuiduista, hilse-, ruoka- ja kasvipölystä. Näyte Näytteenottopaikka Pöly- 1 Pöly- 2 huone / IV/ poistoputki Pölynkoostumus Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi 5-30 µm,) - Jonkin verran teollisia mineraalikuituja, lasikuitu - Jonkin verran selluvilla Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

43 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) silikaatit, CaO/CO, CaCl 2-15 µm,) -Runsaasti orgaanisia kuituja (mm. muovit) Pöly- 3 pöytäpinta /147 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 1-10 µm,) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) Pöly- 4 käytävän korkeat tasot Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, NaCl, kipsi 1-10 µm,) - Jonkin verran orgaanista ainesta (siitepölyjä) Pöly- 5 pöytä + kaapin päälliosa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 1-20 µm,) - Jonkin verran orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Jonkin verran selluvillaa Pöly- 6 eri tilojen yläpölyt Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi 5-30 µm,) - Jonkin verran orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Jonkin verran selluvillaa Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Pöly- 7 Pöly- 8 Pöly- 9 seinän pintapöly ikkunalauta yläosa piano + pianon takaosa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, 5-30 µm,) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Runsaasti teollisia mineraalivillakuituja - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 5-20 µm,) - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi, 5-25 µm,) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

44 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 3 (2) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Niukasti teollisia mineraalivillakuituja Pöly- 10 Pöly- 11 Pöly- 12 Pöly- 13 pöytäpinta tiivistetyn huoneen yläpöly yleispöly useasta tilasta IVsuodatinpöly /kone 2 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, 5-20 µm, kipsi 1-5 µm,) - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit CaO/CO, 2-40 µm,) - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 5-25 µm,) Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaCl, 5-30 µm,) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Niukasti selluvillaa Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Pöly- 14 Pöly- 15 Pöly- 16 IVsuodatinpöly /kone 1 IVsuodatinpöly /kone 1 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 2-20 µm,) - Niukasti teollisia mineraalivillakuituja - Niukasti selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi, 2-10 µm,) - Niukasti selluvillaa pintapöly P16 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 2-25 µm,) - Niukasti selluvillaa WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

45 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 4 (2) Pöly- 17 pintapöly P17 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 2-20 µm,) - Niukasti selluvillaa WSP FINLAND OY Anna-Riikka Pehkonen-Ollila tutkija, FM Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

46 LIITE 4 Tiiveysmittausraportti

47 TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI Ruununmyllyntie 34, HÄMEENLINNA TIIVIYSMITTAUSLUOKITUS q 50 n 50 Alle 0,6 0,7 1,0 1,1 1,5 1,6 2,0 2,0 2,1 3,0 2,9 3,1 4,1 Yli 4,1 Tekijä / Tekijät Tarmo Leppänen Sertifikaatti Nro VTT-C

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012 TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta...

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki

Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki IVA-kuntotutkimus Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy 14.12.2016 Ilmanvaihtojärjestelmä Tehdyt tutkimukset Tutustuminen alkuperäisiin

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/ Seurantaraportti Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa 86/3342 28.8.2014 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 5 KÄYTETTY

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/11 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C 4 2 0-2 -2,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/11

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot