RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie Hämeenlinna PROJEKTI: / 150

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150"

Transkriptio

1 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI Ruunumyllyntie Hämeenlinna PROJEKTI: / 150 RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

2 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tämä raportti on kuntotekninen selvitys Ruunumyllyn päiväkodista. Tutkimus on tarkoitettu Hämeenlinnan tilapalveluyksikön sekä korjaussuunnittelijoiden käyttöön. Korjaustapasuositukset ovat koottu tämän raportin päätöskappaleeseen. Tutkimustyön tulokset perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin, rakenneavauksiin, mikrobitutkimuksiin sekä kosteusmittauksiin. Kenttätyö on tehty IV- tutkimuksen osalta keväällä 2014, rakennetekninen tutkimus kesällä Rakennuksen pääongelmana on hengitysilmaan pääsevä eristekuitu. Eristeen kulkeutumiselle on useita reittejä, mutta merkittävimmin kuitua kulkeutuu yläpohjarakenteesta akustiikkalevytyksen takaa, sekä kuilurakenteiden liittymistä. Rakennuksen heikko ilmatiiveys on ongelmallinen, koska rakennukseen on vaikea saada tasaisena pysyvää alipainetta. Lisäksi ilmaa kulkeutuu huoneilmaan hallitsemattomia reittejä, joka saattaa lisätä pölykuitujen kulkeutumista hengitysilmaan.. Huono ilmanpitävyys on tietyissä tapauksissa myös kosteusteknistä toimintaa heikentävä tekijä. Rakennuksen kosteusteknistä toimintaa heikentävät edellä mainitun ilmanvuotojen lisäksi sokkelirakenteen ympärystäytöt, joissa on runsaasti orgaanista maa-ainesta. Maa-aines on lisäksi hienojakoista ja kapilaarista vettä siirtävää. Toimimattomat ja korkeussuunnassa mutkittelevat salaojat ovat toinen merkittävä riskitekijä rakenteiden rakennekosteudellisesta näkökulmasta. Rakennuksen uudelleen käyttöönotto vaatii teknisestä näkökulmasta huomattavasti tiiviimpää vaipparakennetta, jossa paremman tiiveyden myötä pölykuidut tulee saada pois huoneilmasta. WSP esittää, että seinä ja yläpohjarakenteiden osalta ilmatiiveysparannus tehdään ruiskutettavalla polyuretaani eristeellä. Lisäksi alapohjaulkoseinäliittymä tiivistetään kauttaaltaan. Sokkelirakennekosteuden pienentämiseksi WSP ehdottaa salaojien ja kaivojen uusimista, sokkelin vierusmaamassojen vaihtamista kapilaarisesti vettä siirtämättömiin massoihin. Tämän lisäksi kattovedet tulee tarkemmin ohjata syöksytorven alapuolisiin kaivorakenteisin. IV-järjestelmän osalta korjaustapasuosituksena esitetään ilmanvaihtomäärien kasvattamista. Myös tuloilmavirta tulee saada hallitummin huoneisiin kuin nykyisellään. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vedon tunteen välttämiseen, koska nykyisellään sen välttämisessä on onnistuttu heikosti. IV- järjestelmän epäpuhtauksista johtuen koko järjestelmä tulee puhdistaa ja desinfioida. WSP ei suosittele rakennuksen käyttöönottoa ennen korjaustyön valmistumista ja laadunvarmistustoimenpiteitä. Työterveysalan asiantuntija voi muuttaa päätöksen perustellusta syystä. WSP Finland Oy Markus Fränti DI, tutkimusinsinööri Janne Lehtimäki ins. (AMK), yksikönpäällikkö 2 (29)

3 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Yleistiedot Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus Laboratoriovastausten tulkinta 5 2 ALAPOHJA- JA SOKKELIRAKENTEET Selvitys rakennetyypeistä ja sen toiminnasta Aistinvaraiset havainnot Kosteusmittaukset Rakenneavaukset Mikrobitutkimukset 9 3 ULKOSEINÄRAKENTEET Selvitys rakennetyypeistä ja niiden toiminnasta Aistinvaraiset havainnot Rakenneavaukset Mikrobitutkimukset 12 4 YLÄPOHJARAKENTEET Selvitys rakennetyypistä ja sen toimintatavasta Aistinvaraiset havainnot ja rakenneavaukset Mikrobitutkimukset 15 5 SISÄILMAN LAATU JA VAIPAN ILMATIIVEYS Pölylaskeumanäytteet Ilmatiiveyden tutkiminen 17 6 RAKENNUKSEN ILMANVAIHTO Ilmanvaihtokoneet Ilmanvaihtokanavat varusteineen ja kanavareitit Päätelaitteet ja ilmanjakotapa Seurantamittaukset Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Muita havaintoja 26 7 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Rakennuksen tekninen vaurioanalyysi Suositeltavat korjaustoimenpiteet Yhteenveto ja toimenpidesuositukset IV-tekniikan osalta 28 LIITTEET Liite 1 Tutkimuskartta Liite 2 Mikrobi-analyysivastaukset Liite 3 Pölylaskeumanäytteen tulokset Liite 4 Rakennuksen tiiveysmittaus 3 (29)

4 1 TUTKIMUSKOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Tilaaja: Kohde: Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut - liikelaitos Raatihuoneenkatu 9, 2.krs PL HÄMEENLINNA Kiinteistöpäällikkö: Petri Ylämurto Ruunumyllyn päiväkoti Ruunumyllyntie HÄMEENLINNA RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen kohteena on rankarunkoinen, pääosin puuverhoiltu, osin tiiliverhoiltu päiväkotirakennus. Rakennus on valmistunut vuonna 1998, ja se edustaa sen ajan mukaista ekotaloratkaisua. Ekotalonimitys on Seinä- ja yläpohjaeristeenä on käytetty selluvillaa. Yläpohjarakenne on palkkirakenteinen, kantavana runkona on 150mm rankarunko. Rakennuksen käyttö on päivittäistä ja henkilökunta mukaan lukien tilassa oleskelee yhtäaikaisesti noin 30 henkilöä. 1.2 Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää rakennuksen nykykunto, koska rakennuksessa on usealla käyttäjällä ollut oireilua tiloissa oleskelun aikana. Oireilua esiintyy kaikissa tiloissa, eikä selkeästi rajoitu vain tiettyyn osaan. Oireilun kannalta erityisen hankala tilanne oli 2013 syksyllä, jolloin oireilijoiden määrä lisääntyi selkeästi. Hämeenlinnan tilapalvelut sulkivat rakennuksen käyttäjiltä ennen WSP:n kuntotutkimustyön aloittamista. Tähän syynä oli yksinomaan suuri oireilijoiden määrä. Saatujen esitietojen perusteella tämän tutkimuksen tehtävänä on arvioida eri rakenteiden rakennusfysikaalista toimivuutta sisäilman laadun näkökulmasta. Tehtävä rajautuu käytettävien tutkimusmenetelmien osalta seuraavasti: - Rakenneavaukset yläpohjiin ja seinävaippaosiin - Pintakosteuskartoitus maanvastaisiin rakenteisiin ja sokkelirakenteisiin - Sokkelirakenteen auki kaivaminen ja salaojien kunnon tarkastaminen - Huonetilojen kosteusolosuhdemittaukset - Huonetilojen hiilidioksiditasojen selvitykset - Mikrobianalyysit - Rakennetyyppiselvitykset ja rakennusfysikaalinen yleisarviointi kaikkiin vaippaosiin - Korjaussuositukset kiireellisyysjärjestyksessä Rakenteiden vaurioitumista tutkittiin mikrobi- ja rakennusfysikaalisella tasolla aistinvaraisesti, laboratorionäyttein, rakennekosteusmittauksin, sekä ja rakenneavauksin. Tehtävän luonteen vuoksi ei tutkimuksia voitu rajata koskemaan vain tiettyjä alueita, vaan jokainen rakennuksen tila on tutkimuksen yhteydessä tarkastettu. Kaikki tutkimustulokset ja niistä tehdyt havainnot ovat kirjattuna tähän raporttiin. Kenttätutkimukset kohteessa suoritettiin kesällä Rakenneteknisen tutkimuksen suoritti DI Markus Fränti LVI-teknisen kuntotutkimuksen Ins. (AMK) Tommi Paasivirta 1.3 Tutkimuksen luotettavuus Tutkittaviin rakenteisiin sisältyy aina epävarmuustekijöitä, jotka heikentävät tulosten luotettavuutta. Tätä tekijää on kompensoitu erilaisilla mittausmenetelmillä ja tutkien laaja-alaisesti rakenteen sisäisiä olosuhteita rakenneavausten avulla. Tutkimuksen 4 (29)

5 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS luotettavuuden kannalta puutteina voidaan tästä huolimatta mainita seuraavat tekijät: - Näytteenotto ja mittaukset tehdään otantana ja niihin liittyy kunkin menetelmän mukaisesti epävarmuutta. Eri mittaukset edustavat sen hetkisten olosuhteiden tilannetta. - Suurempi mikrobinäyteotanta tai rakenneavauksien määrän lisääminen voivat poiketa tässä raportissa esitetyistä tuloksista. Mitään tuloksia ei ole kuitenkaan tehty vain yhteen tutkimustapaan tai näytteeseen viitaten. 1.4 Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Kosteustekniset havainnot perustuvat taulukossa 1 esitettyihin laitekokoonpanoihin. Mittauslaitteistoja koskeva kalibrointi tulee suorittaa vuosittain. Seuraavassa on esitettynä laitteiden viimeksi suoritetut kalibrointiajat. Merkintä XX/XXXX on muodossa kuukausi / vuosi Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet ja viimeisimmät kalibrointiajat MITTALAITE Rotronic AG Hygroclip SC04 -anturit Rotronic AG:n Hygropalm-näyttölaite Gann Hydrotest LG1 Gann Hydrotest LG2 + B50 mittapää KÄYTTÖ- TARKOITUS Rakennekosteusmittaukset Rakennekosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset Puun kosteuspitoisuudet (paino-%) VIIMEISIN KALIBROINTI 10/ / / / Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus Mikrobianalyysien tulosten tulkinnassa on käytetty Sisäilmayhdistyksen Asumisterveysopasta Tulosten tulkinta perustuu ohjeissa annettuihin viitearvoihin mikrobinäytteiden osalta. Kosteusvaurioindikaattoreilla tarkoitetaan tutkimuksen yhteydessä sieniä, viruksia tai bakteereja, joiden esiintyminen vaurioitumattomissa rakenteissa on harvinaista. 1.6 Laboratoriovastausten tulkinta Tulosten tulkinnassa tulee huomioida, että laboratorion vaurioviiteluokitus perustuu Asumisterveysoppaaseen Laboratorion määrittelemä vaurioviite on tehty kasvatusanalyysin perusteella. Mikrobitulosta ei yksinään voi pitää osoituksena rakenteellisesta ongelmasta, vaan tärkeää on lukea kappaleen Mikrobitutkimukset alakappale tekninen tulkinta, josta selviää kokonaisuus vaurion näkökulmasta. Usein löydetyllä vauriolla ei ole suoraa merkitystä sisäilman laatuun.. 5 (29)

6 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2 ALAPOHJA- JA SOKKELIRAKENTEET 2.1 Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Rakennuksen sokkelirakenteet tukeutuvat maanvaraisiin, jatkuviin anturoihin, joiden avulla rakennuksen kuormat siirtyvät tiivistettyyn sorakerrokseen. Sokkelirakenteen yläpinta ylettyy maanpinnan yläpuolelle noin 300mm. Alapohjalaatta on maanvarainen. Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennesuunnitelmissa esiintyvä sokkelileikkaus. Sokkelin suuniteltu kosteustekninen toiminta perustuu ulkopuoliseen vedeneristeeseen, sekä oikeisiin kiviainesmateriaaleihin sokkelin vierutäytössä. Alapuolinen kapilaarisesti nouseva kosteus on suunniteltu katkaistavaksi sepeliarinalla, joka pysyy salaojituksella aina kuivana. Alapohjan rakennetyyppi on selvitetty lähtöaineiston kuvien perusteella, koska alapohjarakennetta ei ollut mahdollista avata vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän vuoksi. Alla esitetyssä kuvassa on suunnitelma-asiakirjojen mukainen rakennetyyppi. Kuva 1. Sokkelirakenne on suunniteltu matalaperusteiseksi. Suunniteltu perustusjärjestelmä on maanvaraisesti kantava. Laatta ei tukeudu siksi anturalinjaan. 2.2 Aistinvaraiset havainnot Aistinvaraisesti paikan päällä havaittiin, että valmis maanpinta on suunniteltua tasoa ylempänä kuin rakennesuunnitelmissa on esitetty. Maanpinta yltää korkeimmillaan noin 100mm valmista lattiapintaa ylemmäksi. Kyseinen maanosto voi aiheuttaa kosteuskertymää sokkeliin liittyviin puurakenteisiin, koska rakennuksen puurunko on sisäpuolelta tarkasteltuna sokkelirakennetta matalampana,. Tätä ongelmaa on tutkittu ja käsitelty tarkemmin kappaleissa 2.2 ja 2.4. Sokkelirakenteen kosteuden haihtumista ja kuivana pysymistä häiritsevät suoraan sokkelin viereen istutetut pensaat. Maanpinta kallistuu pensaiden alla osin taloon päin. Tästä syystä sokkelirakenteen juuressa tapahtuu jatkuvaa kosteusvirtaa sisäseinään päin. Alla olevissa kuvissa havainnollistuu nykyinen istutusten tilanne. 6 (29)

7 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 2. Istutukset ovat liian lähellä sokkelirakennetta, ja vaarantavat kosteusteknisen toiminnan kuivumispotentiaalia heikentämällä. Sokkelirakenteiden aistinvaraisessa tarkastelussa havaittiin myös, että kattovedet ohjautuvat viemäröintiin heikosti, ja kastelevat siksi myös sokkelirakennetta. Syöksytorvet olivat osin myös tukossa, joka on yksinomaan huoltotekninen puute. Itäpäädyssä nurmikko on tuotu suoraan sokkelilinjaan kiinni. Tämä aiheuttaa vastaavan kosteusteknisen lisäkuormituksen, kuin istutukset. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu kohteessa havaittua vedenpoistollisia ongelmia. Säännöllinen huoltotoiminta on ensisijaisen tärkeää kohteissa, jossa metsä ja havupuut ovat lähellä rakennusta. Kuva 3. Syöksytorvet kastelevat sokkelirakennetta virheellisen liityntäkaivon vuoksi. Myös huoltopuutteet aiheuttavat vedenpoistollisia ongelmia. 2.3 Kosteusmittaukset PINTAKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteudet mitattiin kaikkien tilojen osalta, koska rakennuksessa alapohjarakenteena on yksinomaan maanvarainen alapohjalaatta. Tämän lisäksi seinärakenteen betonirakenteinen sokkelirakenne mitattiin sisäpuolelta pistemäisenä otantana. Sisäpuolisella betonisokkelirakenteen tutkimisella selvitettiin alajuoksun mahdollista kosteusvaurioitumista. Saadut tulokset ovat pintakosteusmittausten perusteella tiivistetty alla olevan luetteloon. - Pintakosteusmittaustulokset antavat alapohjalaatassa tasaisen pieniä kosteuslukemia referensiipisteeseen verrattuna. Yleinen vaihteluväli alapohjalaatassa oli (p=60-75). Kuivareferenssipisteen tason olessa p=60 Sokkelirakenteen sisäpuoliset alaosat viittaavat pintakosteusmittaustulosten perusteella kosteaan betoniin. Vaihteluväli pintakosteusmittauksissa oli (p=90-110). 7 (29)

8 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Sokkelirakenteiden osalta pintakosteusmittauksilla saatuja tuloksia tarkennettiin rakennekosteusmittauksilla. Laatan osalta lisätutkimuksille ei ollut tarvetta, koska pintakosteuslukemat olivat kauttaaltaan tasaiset. RAKENNEKOSTEUSMITTAUKSET Rakennekosteusmittauksia suoritettiin eri syvyyksille sokkelirakennetta yhteensä 9 kpl, jotta kosteuden siirtymisestä ja absoluuttisen kosteuden määrästä saataisiin riittävän selkeä käsitys. Syvimmillään anturit olivat 65mm syvyydellä sisäpinnan betonista lukien. Matalammillaan ne asetettiin 20mm syvyyteen. Saatuja tuloksia verrattiin huoneilmasta mitattuihin absoluuttisen kosteuden määriin, sekä ulkoilman mittaushetken kosteusolosuhteisiin. Tällä vertailulla saatiin tietoa siitä, kuinka suuri ero huoneilman ja betonin absoluuttisen kosteuden välillä on eri syvyyksillä. Myös kuivumispotentiaalista ja kuivumisen suunnasta saatiin mittaushetken mukainen käsitys. Alla olevaan taulukkoon on koottu saadut mittaustulokset sokkelirakenteen osalta. Tulokset ovat luettu porauksesta 5 päivän tasaantumisajan jälkeen. Taulukko 2. Mitatut alapohjan rakennekosteudet sää- ja huoneilmareferensseillä. Mittauspiste Rakenne / Tila Mittaussyvyys Lämpötila o C Suhteellinen Absoluuttinen kosteus RH% kosteus g/m 3 RK 1 Sokkelirakenne 65 16, ,1 RK2 Sokkelirakenne 50 15,2 67,4 8,7 RK 3 Sokkelirakenne 35 15, ,9 RK 4 Sokkelirakenne 50 16,9 78,8 11,4 RK 5 Sokkelirakenne 30 16,2 74,5 10,3 RK 6 Sokkelirakenne 35 16,8 72 9,9 RK 7 Sokkelirakenne 35 18,1 57,8 8,9 RK 8 Sokkelirakenne 35 16,9 60 8,3 RK 9 Sokkelirakenne 25 14,7 75,4 9,5 Tutkimushetkellä mitatut sisä- ja ulkolämpötilat sekä niiden kosteuspitoisuudet Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma 21,7 34,3 6,1 Ulkoilma 15,6 50,5 6,7 Sokkelirakenteen rakennekosteudet ovat suhteellisen kosteuden näkökulmasta pääosin normaalilla tasolla. Absoluuttisen kosteuden määrässä on sekä ulko- että sisäilmaan verraten noin 4 g/m³ kosteuslisä. Tämän perusteella ulkopuolista kosteutta siirtyy betoniin joko maasta alapuolelta tai maanpinnalta hulevesien johdosta kapilaarisesti sivultapäin. Mittauspisteiden RK1 ja RK3 kohdalla betonin kosteus voi aiheuttaa ympäröivien puurakenteiden pilaantumisen, jos kosteusrasitus on jatkuvasti lähellä 90 %. Kumpikin edellä mainittu mittauspiste on mitattu läheltä katon poistosyöksytorvia. Siksi oletettavaa on, että syöksytorvien vesi kastelee sokkelia aiheuttaen havaitun kosteuden nousun. Näin suuri kosteustasapaino on selkeä riskitekijä sokkeliliitoksen pitkäaikaiselle rakennusfysikaaliselle toiminnalle. 8 (29)

9 2.4 Rakenneavaukset RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Rakenneavauksia ei tehty alapohjalaattaan vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän vuoksi. Alapohjaa ja erityisesti sokkelirakenteen kosteusliikettä tutkittiin sokkelitäyttöjen auki kaivamisella. Tässä yhteydessä myös salaojien sijainti ja asennussyvyys tarkistettiin. Avauksesta havaittiin, että salaojaputkena on käytetty kieppisalaojaa. Kaato vaihteli tutkitulla kahden metrin matkalla noin 20cm. Tämän perusteella oletettavaa on, että salaojan kaato on satunnainen, eikä se siksi kaada oikeaan suuntaan koko seinän matkalla. Myöskään kulmissa olevia tarkastuskaivoja ei tutkimuksen yhteydessä löydetty. Maa-ainekset todettiin sokkelivierustäytöissä liian hienorakeisiksi, paikoin sokkelitäyttöihin sopimattomiksi. Esimerkiksi multapitoinen hiekkaseos jatkui lämmöneristeiden alapuolelle aina salaojan yläpintaan saakka. Salaojien alla oli hienojakoista soraa. Suuren hienoaineispitoisuuden vuoksi, maaainekset ovat aina kosteita, eivätkä ne kuivu karkean kiviaineksen tavoin ylöspäin. Kuva 4. Sokkelirakenteen vierustäytöt ovat multaa ja salaojat ovat peitetty liian hienolla soralla. 2.5 Mikrobitutkimukset Alapohjan ja ulkoseinäliittymän välistä aluetta on tutkittu yhteensä 20 mikrobinäytteellä. Kaikki ulkoseinään liittyvät mikrobinäytteet ovat analysoitu kappaleessa 3.0 Ulkoseinärakenteet, siksi että sokkelirakenteen ja seinärakenteen välinen raja luetaan Talo 2000 nimikkeistön mukaisesti seinärakenteeseen kuuluvaksi.. 9 (29)

10 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 ULKOSEINÄRAKENTEET 3.1 Selvitys rakennetyypeistä ja niiden toiminnasta Rakennetyyppi on avausten perusteella kantava 150mm puurunko, jossa eristeenä on selluvillaa. Kantavan runkorakenteen ulkopuolella on lisäkoolaus, sekä eristys. Rakenneavauksien perusteella piirretyt rakennetyypit ovat esitetty alla olevissa kuvissa. Kuva 5. Ulkoseinä on toteutettu kahdella erilaisella ulkopintarakenteella 3.2 Aistinvaraiset havainnot Ulkoseinärakenteet koostuvat samasta kantavasta runkojärjestelmästä, mutta ulkopintamateriaali jakautuu kahteen eri materiaaliin: 1. Puurankarunko, jossa on tuulettuva pontattu ulkovuorauspaneeli 2. Puurankarunko, jossa on tuulettuva tiilikuorimuuraus Aistinvaraisesti voidaan todeta, että julkisivu on kummankin materiaalin osalta kunnoltaan hyvä. Puupaneleiden maalipinta on ehjä, mutta osin liian ohut. Tämä ilmenee pinnan läpikuultavuutena. Suojaisemmissa rakennuksen osissa, kuten itäisellä metsänpuolella kyseistä läpikuultavuutta ei esiinny. Muutoin julkisivurakenteessa ei ole mainittavia puutteita. Ulkoseinärakenteiden sisäpinnoilla on epäsäännöllisiä, pääasiassa pitkittäistä halkeilua. 3.3 Rakenneavaukset Rakenneavauksia tehtiin ulkoseinärakenteisiin yhteensä 13kpl. Avausten perusteella varmistettiin toteutunut rakennetyppi, tutkittiin seinärakenteen työteknistä toteutustapaa, sekä kerättiin materiaalinäytteet tarkempaa mikrobianalyysiä varten. HAVAINNOT JA MITTAUKSET RAKENNEAVAUKSISTA Suoritettujen rakenneavausten ja tutkittujen rakennekuvien perusteella havaittavaa on, että seinärakenteessa ei ole muovikalvoa seinän sisäpinnassa kosteuden diffuusiosiirtymisen rajoittamista varten. Muovin sijaan seinässä on käytetty kartonkipaperia, jolloin seinä laskennallisesti on diffuusioavoin rakenne. Se ei siis rajoita kaasuvirran liikettä kumpaankaan suuntaan. Kosteus on ilmamassan osaseos, eikä tiivistymistä rakenteeseen päin tapahdu, jos rakennus on jatkuvasti alipaineinen. Ilmavuotojen määrä ja koko on ratkaisevassa asemassa kosteuden tiivistymisen 10 (29)

11 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS suhteen. Ilmavuotojen todennäköisyyttä tutkittiin erillisellä painemittauskokeella. Se on kokonaisuudessaan kappaleessa 6. Sisäilman laatu ja rakennuksen painekokeet. Kartonkipaperissa havaittiin rakenneavausten yhteydessä kosteuden tiivistymisen jälkiä. Rakenneavausten määrään suhteutettuna jälkiä oli vähän ja ne sijoittuivat samoille kohdille. Kaikki havainnot olivat seinän alaosan ja sokkelirakenteen liittymässä. Ne ylettyivät korkeimmillaan noin 300mm lattian alapinnasta lukien. Sijainnin ja pienen määrän vuoksi niitä ei voi tulkita kondensoitumisen jäljiksi. Kyse on tutkimuksen perusteella kapilaarisen kosteuden jäljistä, jota sokkelirakenteen liiallinen kosteuskuorma aiheuttaa. Kuva 6. Kapilaarisen kosteuden jälkiä kartonkipaperissa. Kantava runko ja eristeet todettiin muutoin kuiviksi, mutta asfalttietupihan puolella (Pohjoinen) alajuoksupuun kosteus oli lievästi koholla. Suurimmat yksittäin mitatut kosteusprosentit vaihtelivat painoprosentin välillä. Tällainen prosenttiosuus viittaa lievästi kosteaan puuhun. Syksyaika on rakenteen toiminnalle haastava, koska puun kosteuspitoisuuden kasvaessa riski kosteuden siirtymisestä eristemateriaaliin kasvaa voimakkaasti. Kuva 7. Alajuoksupuu on kunnoltaan hyvä ja tuulensuojalevyn liittymät tiiviit. Takana näkyvä betoni on muodostaa riskin seinärakenteen absoluuttisen kosteuden nousulle. 11 (29)

12 3.4 Mikrobitutkimukset RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Mikrobitutkimuksilla selvitettiin alapohja-seinäliittymän osalta sokkelin kosteuslisän vaikutusta selluvillaeristeen kuntoon. Tämän lisäksi tutkimuksilla selvitettiin seinärakenteen yleistä mikrobikantaa. Lajistoa verrattiin tunnettuihin kosteusvauriolajeihin. Tutkimusmenetelmän tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisimman laaja-alaisesti yleisesti tunnettujen ongelmakohtien kosteusfysikaalista toimintaa mikrobiologisesta näkökulmasta.. Mikrobinäytteenottopaikat löytyvät liitteen 1 tutkimuskartasta. Taulukossa olevat tulokset ovat ilmoitettu suoraan sellaisenaan, kuin laboratorio ne on tulkinnut. Niiden tarkoituksena on antaa vaurioviitteellä käsitys löydetystä mikrobimäärästä ei suoranaisesta rakenteellisesta ongelmasta. Mikrobilaboratorion käyttämät vaurioviiteluokat ovat seuraavat: 1. Ei viitettä vauriosta: Ei mikrobikasvua tai kosteusvauriolajeja 2. Lievä viite vaurioon: Lievästi poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 3. Viite vaurioon: Normaalista poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 4. Vahva viite vaurioon: Näyte sisältää suuren määrän kosteusvaurioindikaattorilajeja. 5. Lajisto epätavanomainen: Lajisto ei ole tyypillinen Asumisterveysohjeen kosteusvaurioindikaattori / lajistoa ei tunnistettu. Taulukko 3.Mikrobitutkimustulokset seinärakenteesta Koodi Rakenne / materiaali Tulosten tulkinta M1-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M2-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M3-S Kipsilevy Ei viitettä vauriosta M4-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M5-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M6-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M7-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M8-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M9-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M10-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M11-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M12-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M13-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M14-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M15-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M16-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M17-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M18-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M19-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M20-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M21-S ulompi Selluvilla Ei viitettä vauriosta M22-S sisempi Selluvilla Ei viitettä vauriosta M23-S Selluvilla Lievä viite vaurioon M24-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M25-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M26-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M27-AP Selluvilla Ei viitettä vauriosta M33-S Seinän maali + tasoite Ei viitettä vauriosta 12 (29)

13 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Laboratoriotuloksista todetaan, että näytteiden mikrobimäärät ovat hyvin alhaisella tasolla riippumatta näytteenottokohdasta. Lievän vaurioviitteen antaa ainoastaan näyte M23-S, jossa kosteusvaurioindikaattoria Aspergillus penicillioides esiintyy pieniä määriä. Kyseinen vaurio ei ylitä Asumisterveysoppaan 2009 raja-arvoja. Lievä vaurioviitteen vaikutus kokonaisuuteen on mitätön, koska kokonaismikrobinäytemäärä oli kohteessa poikkeuksellisen suuri, eikä muissa näytteissä esiinny kosteusvaurioindikaattoreita ollenkaan. 13 (29)

14 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4 YLÄPOHJARAKENTEET 4.1 Selvitys rakennetyypistä ja sen toimintatavasta Yläpohjarakenne on toteutettu kohteessa kantavilla kertopuupalkeilla alla olevan kuvan tapaan. Tässä yhteydessä todetaan, että suunnitelma asiakirjoissa ei esiinny höyrynsulun alapuolella olevaa puhallusvillaa, kuten toteutuneessa tyypissä. Rakennetyyppi on muutoin yhtenevä asiakirjoissa esitettyjen suunnitelmien kanssa. Toisin kun seinärakenteet, yläpohjarakenne ei ole diffuusioavoin, vaan sen toiminta perustuu riittävään höyrynsulkuvastukseen sisäilman kosteutta vastaan rakenteen sisäpinnalla. Ulkopuolinen, vaihtelevien olosuhteiden aiheuttama kosteus tuuletetaan villaeristeiden jälkeisellä 100mm tuuletusraolla painovoimaisesti rakennuksen harjalle. Kuva 8. Yläpohjan toteutunut rakennetyyppi on kuvan kaltainen. 4.2 Aistinvaraiset havainnot ja rakenneavaukset Aistinvaraisesti yläpohjan ja seinäliittymän pintaverhoilulevyissä havaittiin pitkänomaista halkeilua. Halkeilu on tyypillistä palkkirakenteisille katoille, joissa kuormitusmuutokset aiheuttavat levyrakenteisiin taipuman vuoksi jännityksiä. Nämä jännitykset purkautuvat pintarakenteissa levysaumaosien halkeiluna. Kohteen tapauksessa halkeilu on ongelma kahdesta syystä: 1. Alakattokoolauksessa on käytetty osin puhallusvillaa osin mineraalivillaa. Erityisesti selluvillan kohdalla eristeen hienojakoisuus voi sekoittua huoneilmaan. 2. Jos alipaine on ajoittain suuri, tai vaippaosien liittymissä tapahtuu ilmavuotoja Riski on vaippaosatarkastelussa suurin juuri yläpohjarakenteen osalta, koska eristettä on 50mm ilman erillistä kalvosuojaa heti verhouslevy takana. Mahdollisuus pölyn kulkeutumiselle on suuri myös siksi, että levysaumoja on katossa runsaasti. 14 (29)

15 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 9. 50mm lisäeristyksestä irtoava sellukuitupöly höyrynsulun ulkopuolella voi päästä sisäilmaan epätiiveyskohdista. Alipaine tehostaa ilmiön syntymistä. Kattorakenteeseen tehtiin avauksia yhteensä 8kpl. Avauspaikat valittiin rakennuksen kosteuskuormituksen perustuen. Avauksista voidaan yleisesti todeta seuraavaa. - Villaeriste on aistinvaraisesti tutkien kuivaa ja asennus onnistunut tasaisesti - Kantavat rakenteet ovat mitattujen ominaispainoprosenttien perusteella kuivat. P=(4-8) %. Myöskään vesivuodoista ei ollut aistinvaraisia viitteitä. - Tuulensuojalevyn alapuolella on ilmavuotoon viittaavia jälkiä. Tämä johtuu levysaumojen rakoilusta. Rakoilua ei havaittu kaikissa avauksissa 4.3 Mikrobitutkimukset Rakenteesta kerättiin yhteensä 6kpl mikrobinäytteitä. Mikrobinäyteotannassa keskityttiin alueisiin, jossa oli havaittavissa lieviä ilmavuotoja. Osa näytteistä otettiin myös läheltä höyrynsulkumuovia mahdollisen sisäilmasta peräisin olevan vuotoilmakosteusvaurion tutkimiseksi. siksi, että rakennus on ollut ylipaineinen useita vuosia, enne ilmanvaihtolaitteiston uudelleen säätöä. A Taulukko 4. Yläpohjan mikrobinäytteet laboratorion vaurioviittein Koodi Rakenne / materiaali Tulosten tulkinta M28-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M29-S H. sulun jälkeinen eriste Ei viitettä vauriosta M29-S Ennen h. sulkua oleva eriste Ei viitettä vauriosta M30-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M31-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta M32-S Selluvilla Ei viitettä vauriosta Laboratoriotutkimuksen perustella todetaan, että näytteissä ei esiinny mikrobilajistoa, joka viittaa kosteusvaurioon. Näytteiden ja aistinvaraisten tutkimusten perusteella voidaan luotettavasti todeta, että rakennuksen yläpohjarakenne on terve ja rakennusfysikaalisesti toimiva. 15 (29)

16 5 SISÄILMAN LAATU JA VAIPAN ILMATIIVEYS 5.1 Pölylaskeumanäytteet RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS YLEISTÄ Pölylaskeumanäytteillä kerättiin tietoa rakennuksen pinnoille laskeutuneesta irtopölyn koostumuksesta. Tutkimusmenetelmän tavoitteena oli selvittää, onko huoneiden pinnoilla, ilmanvaihtokanavissa, tai pääte elimissä löydettävissä esimerkiksi teollisia villakuituja tai muita suuripartikkelisia pölykuituja, jotka eivät normaalisti kuulu tavanomaiseen sisäilman koostumukseen. Kuitujen tutkimiselle syntyi tarve yläpohjarakenteen rakennetyypin vuoksi, koska höyrynsulun ulkopuolella olevalla villalla voi olla yhteys sisäilmaan tietyissä paineolosuhteissa. Myös väli- ja ulkoseinien liittymäkohdista pölykuituvuoto on mahdollista. Näytteitä kerättiin laaja-alaisesti eri tiloista ja eri korkeuksilta useista huoneista. Tutkimuksessa keskityttiin pölyihin, jotka eivät ole säännöllisen siivouksen kohteena. Tällaisia olivat mm. kattovalaisimien, ovilistojen, pianon taakse ja tekniikkakoteloiden päälle kertyneet pölyjäämät. Yleisesti pölykeräyksestä voisi todeta, että rakennuksessa on varsin runsaasti kohtia, joiden säännöllinen siivoaminen vaatii erikoiskorkeita nostimia tai työskentelytasoja. Tästä syystä kokonaispölymäärä on rakennuksessa poikkeuksellisen suuri. Alla olevaan taulukkoon on koottu pölynäytteiden analysoinnin tulokset. Kokonaisuudessaan laboratorion pölynäytetutkimus on tämän raportin liitteenä X Taulukko 5. Pölykoostumuksessa havaitut poikkeamat näytteittäin Pölynäyte nro. Tila Poikkeama normaalista pölystä Pöly 1 Huone 122 Teollista pölyä ja kivipölyä, selluvillaa Pöly 2 Huone 114 Mineraali- ja kiviainespölyä ja orgaanista kuitua Pöly 3 Huone 147, pöytäpinta Mineraali- ja kiviainespölyä, runsaasti siitepölyä + CaCl Pöly 4 Käytävän korkeat tasot Mineraali- ja kiviaipölyä + siitepöly + NaCl Pöly 5 Yläpölyjä eri tiloista Selluvillaa, siitepölyä, mineraali- ja kiviainespölyä + CaCl Pöly 6 Yläpölyjä eri tiloista Mineraali- ja kiviainespölyä, siitepöly, selluvilla Pöly 7 Pintapölyä seinien pinnoilta Mineraali- ja kiviainespölyä, teolliset kuidut, selluvilla Pöly 8 Yläikkunalaudat Mineraali- ja kiviainespölyä, selluvilla ja siitepöly Pöly 9 Piano+ pianon takaosa Mineraali- ja kiviainespölyä, silikaatit, runsaasti siitepölyä Pöly 10 Pöytäpintoja eri tiloista Mineraali- ja kiviainespölyä, selluvilla, silikaatit Pöly 11 Tiivistetyn huoneen pölyt Mineraali- ja kiviainespölyä, CaCl Pöly 12 Yleispöly h=1600mm Mineraali- ja kiviainespölyä, silikaatit Pöly 13 IV-suodatin (poisto) Kone 2 Mineraali- ja kiviainespölyä, siitepölyä, selluvilla Pöly 14 IV-suodatin (poisto) Kone 1 Mineraali- ja kiviainespölyä, CaCl, teolliset kuidut, selluvilla Pöly 15 IV-suodatinkammio (LTO) Mineraali- ja kiviainespölyä, 16 (29)

17 Pöly 16 Pöly 17 IV Kone 1 (poisto) Pintapöly P16 Referensiipöly (Selluvillakuitua) RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS selluvilla Mineraali- ja kiviainespölyä, selluvilla, CaCl Mineraali- ja kiviainespölyä silikaatit, CaCl, selluvilla Pöly 17 oli tutkimuksen pölyreferenssinäyte, joka sisälsi ainoastaan puhdasta selluvillapölyä. Kokonaispölypartikkeleita tarkasteltaessa voidaan havaita, että lähes poikkeuksetta jokainen näyte sisältää joko puhdasta sellukuitua, tai sen osaseoksen aineita, kuten kivipölyä ja silikaattiyhdisteitä. Täysin luotettavasti ei voida osoittaa, että näytteissä esiintyvä kivipöly on selluvillasta peräisin. Kivipöly sisältää enimmäkseen normaaleja hiekkakiteen ainesosia. Nämä ovat voineet kulkeutua rakennukseen esimerkiksi ulkokenkien ja vaatteiden mukana. Lähes varmasti voidaan kuitenkin osoittaa, että normaalin huonepölyn seassa on useissa näytteissä sellukuitua ja sellukuidusta peräsin olevaa silikaattia. Näitä ei voi päästä huoneilmaan muualta kuin rakenteista. Tiesuolana käytetty CaCl, sekä NaCl ovat näytteissä osahiukkasina, mutta niiden pitoisuudet ovat pienet. Niiden esiintyminen ympäri vuoden on tavanomaista tiloissa, jotka rajoittuvat lähellä autoteitä tai ovat pihoiltaan päällystetyt. Suolapitoisuudet eivät ole tutkimuksen kannalta merkittävät tai poikkeavat. Pölyn joukossa on erityisen paljon allergeenejä, kuten siitepöly. Tämä voi vaikuttaa merkittävästikin ilman laatutekijöihin. Löydös on tärkeä myös siksi, että ilmanvaihdon puhtaalla tulopuolella siitepölykertymää on runsaasti. Toisin sanoen ilmanvaihtokoneet puhaltavat raikkaan ilman mukana jatkuvasti myös siitepölyhiukkasia. Laboratorion antaman tutkimuslausunnon perusteella sellukuidun joukossa on osaaineena kuparia. Tarkkaan tutkimuksessa ei selvinnyt, onko kupari lisätty sideaineeksi sellukuituun, vai onko se raaka-aine erästä johtuvaa. Tutkimuksen kannalta on tärkeää tiedostaa, että sellukuitu voi päästä rakennukseen vain ilmavuotoreittejä pitkin. Teknisestä näkökulmasta tarkastellen on poikkeuksellista, että villapöly pääsee näinkin suurina pitoisuuksina huoneilmaan. 5.2 Ilmatiiveyden tutkiminen Rakennuksen pölylaskeumanäytteissä esiintyneen eristekuidun vuoksi koko rakennusvaipan ilmatiiveyttä ja vuotoreittejä tutkittiin ilmatiiveyskokeella. Tärkeää informaatiota tutkimusmenetelmä antoi korjaussuunnittelun näkökulmasta. Ilmatiiveysraportti on kokonaisuudessaan tämän raportin liitteenä 4. Tässä kappaleessa on käsitelty pääkohdittain saadut tulokset. Ilmatiiveysmittaus suoritettiin käyttäen kahta eri puhallinta riittävän paineen aikaansaamiseksi. Ennen mitatusta katolta ja IV-konehuoneesta suljettiin poisto ja tuloilmayhteys ulkotilaan. Yläpohjan osalta tulokset olivat merkittävät käytetyn höyrynsulkumuovin näkökulmasta. Höyrynsulku vuoti selkeinä reitteinä liittymäkohdistaan ikkunoihin, ja muihin vaipparakenteisiin. Myös saumaosien tiiveys osoittautui puutteelliseksi. Aikaa myöten teippisaumat ovat joko auenneet, tai höyrynsulkumuovia ei ole teipattu alun perin oikein. Seinärakenteissa vuotoja oli yleisesti ikkunarakenteiden ja alapohjan liittymäosissa, sekä nurkissa. Seinien vuodot osoittautuivat alustavaa arviota vähäisemmiksi. Eristetilassa vuodot olivat tasaiset, eikä selkeästi huonommin eristettyjä kohtia löytynyt. Paikallisia kylmäsiltoja muodostivat lähinnä pistorasiat, sekä runkopuuliittymät. 17 (29)

18 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ilmatiiveyskokeessa havaittiin korvausilmavuotoa lämmönjakokeskuksesta rakennuksen käyttötiloihin päin. Lämmönjakokeskuksessa on aistinvaraisestikin havaittavissa selkeä polttoöljyn tuoksu. Oletettavasti vuotoilmamassan mukana kulkeutuu polttoöljystä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (TVOC). Riski sallituille VOC -raja-arvo ylityksille on riippuvaista siitä, kuinka suuri on rakennuksen sisäinen alipaine. Koska turvallista rajaa on vaikea määrittää, ongelman ratkaisemiseksi tulee ilmayhteys katkaista tilojen väliltä. Tästä tarkemmin on kerrottu korjaustapaehdotuksissa. Tutkimuksen perusteella todetaan, että vuotoreitit saatiin hyvin tietoon tätä tutkimusmenetelmää käyttämällä.. Pääasiallisesti vuotokohdat olivat paikoissa, joiden korjaaminen on vaikeaa suuren purkutyövaiheen vuoksi. 18 (29)

19 6 RAKENNUKSEN ILMANVAIHTO RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihtolaitteiden kuntoa ja toimintaa tutkittiin silmämääräisesti, sekä suorittamalla pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia, merkkisavukokeita ja sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksia. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat kahdessa iv-konehuoneessa (toinen kerros iv-konehuoneet 201 ja 202). Erillisinä poistopuhaltimina palvelevat huippuimurit, jotka sijaitsevat rakennuksen vesikatoilla. 6.1 Ilmanvaihtokoneet Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat koteloidut tuloilmakoneet (Recair): Taulukko 6. Luettelo tuloilmalaitteista Konepositio Palvelualue Valm.vuosi Ilmamäärä Sijainti/Huomio m3/s 1TP Päiväkoti ,835 IV-konehuone 202 1PP Päiväkoti ,535 IV-konehuone 202 2TP Keittiö ,55 IV-konehuone 202 3TP Päiväkoti ,785 IV-konehuone 201 3PP Päiväkoti ,540 IV-konehuone 201 Tuloilmakoneissa on lämmityspatterit (vesi) ja päiväkotitiloja palvelevissa ilmanvaihtokoneissa (1TP / 1PP ja 3TP / 3PP) on lämmöntalteenotto (levylämmönsiirrin). Ilmanvaihtokoneet ovat alkuperäisiä ja niillä on runsaasti teknistä käyttöikää jäljellä (asennettu vuonna 2000). Tuloilmakoneita ei ole varustettu jäähdytyksellä. Tarkastuksissa ilmanvaihtokoneissa ei havaittu normaalista poikkeavia ääniä (laakereista, kiilahihnasta tms.) Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan lämmityspattereiden otsapinnat vaikuttivat osin hieman likaisilta. Tuloilman ilmansuodatus on toteutettu konekohtaisilla suodattimilla (pussi). Suodatinkehikot vaikuttivat tiiviiltä, eikä ohivirtauksia havaittu. Suodattimien vaihtamisen yhteydessä on suositeltava kiinnittää erityistä huomiota suodatinkehikon kiinnityskiskojen lukkiutumiseen (kisko on painettava pohjaan asti, jolloin suodatinpinta on tiivis, eikä ohivuotoa pääse syntymään). Kuva 10. Tuloilmakoneen (1TP) lämmityspatterin otsapinta on yläreunasta likainen. 19 (29)

20 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tuloilmakoneen 3TP suodatinkammiossa (suodattimen jälkeen) ja puhallinkammiossa on runsaasti näkyvää pölyä (silmämääräisesti arvioituna vaikuttaa siitepölyltä). Yleisenä arviona vaikuttaa siltä, että ilmanvaihtokoneiden huolto ei ole riittävällä tasolla (koneet on huollettava tarpeen mukaan, yleisohjeena 2 4 kertaa vuodessa). Kuva 11. Tuloilmakoneen (3TP) suodatinkammiossa on runsaasti näkyvää pölyä ja rikkoutuneen kiilahihnan kappaleita. Tuloilmakoneiden raitisilmasäleiköt (2 kpl) sijaitsevat rakennuksen ulkoseinillä. Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan raitisilmasäleiköt ovat puuverhouksen takana ja säleikköjen yhteydessä olevat metalliset suojaverkot ovat osittain tukossa Suosittelemme puhdistamaan raitisilmasäleikköjen suojaverkot (puhdistaminen edellyttää puuverhouksen purkamista säleikön edestä). Kuva 12.Tuloilmakoneiden raitisilmasäleikköjen metalliverkot ovat osittain tukossa. Ilmanvaihtokoneiden yhteydessä olevien kanavaäänenvaimentimien äänenvaimennuslamellien pinnat vaikuttivat erittäin pölyisiltä / likaisilta poistoilmakoneissa. Tuloilmakoneiden äänenvaimentimia ei pääse tarkastamaan ilman puhaltimen purkamista / läheisyydessä ei ole puhdistusluukkua. 20 (29)

21 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 13. Poistoilmakoneen (3PP) kanavaäänenvaimentimen lamellien pinnat ovat erittäin pölyisiä/ likaisia. Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat erilliset poistopuhaltimet. Taulukko 7. Luettelo poistoilmapuhaltimista Konepositio Palvelualue Sijainti/huomio HI 1 Sosiaalitilat vesikatto HI 2 Sosiaalitilat vesikatto HI 3 Sosiaalitilat vesikatto HI 4 Keittiö vesikatto HI 5 Sosiaalitilat vesikatto HI 6 Sosiaalitilat vesikatto HI 7 Sosiaalitilat vesikatto Erilliset poistopuhaltimet ovat alkuperäisiä (asennettu vuonna 2000). Huippuimureilla on keskimääräistä teknistä käyttöikää jäljellä, eikä niillä ole kokonaisvaltaista uusimistarvetta tarkastelujaksolla (10 vuotta). 6.2 Ilmanvaihtokanavat varusteineen ja kanavareitit Rakennuksen ilmanvaihtokanavat ovat sinkittyä kierresaumattua peltikanavaa ja kanttikanavaa. Runkokanavat ja huonetilojen päätelaitteiden haarakanavat on asennettu kattojen alaslaskuihin. Runko- ja haarakanavien ilmavirtojen säätöpellit (PRA, varustettu mittayhteillä) sijaitsevat iv-konehuoneissa. Runko- ja haarakanavien asennustyön laatu on silmämääräisesti arvioituna hyvää, merkittäviä vuotokohtia ei havaittu. Tehdyissä runkokanavien sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin, että tuloilmakanavissa on näkyvää pölykertymää. 21 (29)

22 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 14.Tuloilman runkokanavassa on näkyvää pölykertymää. Haarakanavien ja päätelaitteiden sisäpuolisissa tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä pölykertymiä, mutta osin tilojen seinä- ja kattopinnoilla on näkyvää likaa/pölyä päätelaitteiden läheisyydessä. Kuva 15.Tuloilman päätelaitteiden jakolaatikot vaikuttivat silmämääräisesti arvioituna puhtailta 6.3 Päätelaitteet ja ilmanjakotapa Päiväkotitiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet pääsääntöisesti kaikkiin tiloihin ja ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu yksivyöhykejärjestelmänä (ei jäähdytystä), jolloin tuloilman lämpötila on koko koneen palvelualueella sama, eikä sitä voida säätää huone-/tilakohtaisen tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärät on säädettävissä konekohtaisesti (taajuusmuuttaja käytöt), mutta järjestelmän kanavistoissa ei ole tilakohtaisia ilmanvaihdon tarpeen mukaan säätyviä ilmamääräsäätimiä vaan säätöpellit ja päätelaitteet ovat mekaanisesti säädettäviä koko palvelualueella. 22 (29)

23 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Leikki- ja lepohuoneissa, sekä alkuopetustiloissa tehtiin pistokoeluonteisia ilmavirtamittauksia. Ilmanvaihtokoneiden taajuusasetukset olivat mittaushetkellä 1TP/1PP 50 Hz ja 3TP/3PP 40 Hz (50 Hz = 100 % teho, 40 Hz = 80 % teho). Taulukko 8.Tiloissa suoritetut ilmavirtamittaukset. Tila Suunnitteluarvo l/s, IV-kone Tarkistusmittaus l/s, ero suunnitteluarvoon 112 leikki-, lepohuone tulo + 70, poisto -70, 3TP/3PP tulo +85 (+21 %), poisto -44 (-37 %) 116 leikki-, lepohuone tulo +70, poisto -60, 1TP/1PP tulo +95 (+33 %) poisto -60 (0 %) 122 leikki-, ryhmähuone tulo +130, poisto -130, 1TP/1PP tulo +240 (+85 %) poisto -125 (-4 %) 129 alkuopetus tulo +120, poisto -120, 1TP/1PP tulo +200 (+67 %) poisto -100 (-17 %) 130 alkuopetus tulo +120, poisto -120, 1TP/1PP tulo +115 (-4 %) (tila on tiivistyskorjattu) poisto -98 (-18 %) Säännöllisiä suuria poikkeamia suunnitteluarvoihin (yli ±20 %) on useita ja pääsääntöisesti tuloilmamäärät ovat yli ja poistoilmamäärät alle suunnitteluarvojen. Tilojen ilmamääriä on todennäköisesti säädetty tavoitellen tilojen ylipaineisuutta ulkoilmaan nähden, koska tehdyssä sisäilman laatuun liittyvässä tutkimuksessa (Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu ) on todettu, että ilmavuodot epäpuhtaammista rakennusosista tilojen sisäilmaan tulee estää. Mittaustulosten perusteella ilmamäärät on kuitenkin suositeltavaa säätää, jotta paine-erot sisä- ja ulkoilman välillä saadaan mahdollisimman pieneksi (0-2 Pa) (ja mahdolliset epäpuhtauslähteet poistaa). Tilojen nykykäytössä suunnitteluarvot eivät kaikilta osin vastaa nykyään käytössä olevaa henkilökuormitukseen perustuvaa mitoitusta ((6 dm3/s)/hlö)), etenkään leikki-/lepohuoneiden 112 ja 116 osalta (tilojen henkilömäärä on nykykäytössä n. 20 henkilöä). Näiden tilojen ilmanvaihtotarpeen määrittelemiseksi suosittelemme tiloissa tehtäviä sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksia (mittausjakso n. 2 viikkoa). Tilojen henkilökuormitusta on myös mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa vähentää. Tuloilman päätelaitteet ovat pääosin seinällä olevia suutinhajoittajia ja poistoilman päätelaitteet katoissa olevia kartioventtiilejä. Tuloilman päätelaitteiden jakolaatikoissa ei ole käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. Kuva 16.Tuloilman päätelaitteet ovat seinälle asennettuja suutinhajoittajia (Stifab Farek, VDYb). 23 (29)

24 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 17.poistoilman päätelaitteet ovat kattoon asennettuja venttiilejä (Fläkt, KSO). Ilmavirtojen sekoittumista / tuloilman päätelaitteiden heittopituuksia havainnoitiin merkkisavukokeilla. Kokeet suoritettiin leikki- ja lepohuoneissa 103, 104, 112, 116, 122, sekä alkuopetushuoneissa 129 ja 130. Tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että etenkin tiloissa 112, 116 ja 130 tuloilman heittopituudet ovat vajaita, jolloin tuloilma ei huuhtele koko tilaa tehokkaasti / osassa tilaa ilma vaikuttaa seisovalta (liite 2, Ilmanjako periaatepiirustus). Tilannetta on suositeltavaa parantaa päätelaitteiden sijoittelua / tyyppiä /määrää vaihtamalla etenkin leikki- ja lepohuoneissa 112 ja 116. Nykyisten tuloilman päätelaitteiden heittopituutta voidaan todennäköisesti hieman parantaa kääntämällä päätelaitteen hajotinosan suuttimet osoittamaan pääosin ylöspäin (nykyisin suuttimet on suunnattu pääosin alaspäin), koska useimmissa tiloissa päätelaitteen asennuspinta ei ole pystysuorassa lattiapintaan nähden (Liite 3, ilmanjako leikkaus). Myös erillisten tilakohtaisten jäähdytyslaitteiden asentamista voidaan harkita tarpeen mukaan / raskaampia peruskorjaustoimenpiteitä harkittaessa on suositeltavaa huomioida tilojen nykyiset ilmanvaihdon tarpeet (ilmamäärät, jäähdytys). Kuva 18.Tuloilman päätelaitteiden hajotinosan suuttimet ovat pääosin suunnattu alaspäin. 24 (29)

25 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Huoneiden äänitasoja ei tässä tutkimuksessa mitattu, mutta aistinvaraisesti arvioituna päätelaitteista / ilmanvaihdosta ei aiheudu normaalista poikkeavaa ääntä oleskeluvyöhykkeellä. 6.4 Seurantamittaukset Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta seurantamitattiin kahdessa leikki- ja lepohuoneessa (112, 116) ja alkuopetustilassa 130 (Mittausjakso ). Tila Minimi Maksimi Keskiarvo ppm 1124 ppm 495 ppm ppm 1344 ppm 542 ppm ppm 898 ppm 436 ppm (Terveydensuojelulaki edellyttää sisäilman hiilidioksidipitoisuutta < 1500 ppm, Sisäilmastoluokitus S3 < 1200 ppm ja S2 < 900 ppm. Tyydyttävänä tasona voidaan pitää < 1200 ppm). Mittaustulosten perusteella leikki- ja lepohuoneissa sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee päiväunien aikaan (klo 12:00 14:00) muina aikoina taso pysyy alle 900 ppm tason. Etenkin leikki- ja lepohuoneessa 116 sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee päiväunien aikaan useasti yli tyydyttävän 1200 ppm tason (terveydensuojelulaissa määrättyä maksimitasoa 1500 ppm ei kuitenkaan ylitetä). 6.5 Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän ja taajuusmuuttajien välityksellä. Järjestelmä on Computec Oy:n valmistama ja se on asennettu vuonna Rakennusautomaation kenttälaitteet (venttiilimoottorit, anturit yms.) ovat pääosin Landis & Staefan (Siemens) valmistamia. Rakennusautomaatiojärjestelmän graafinen käyttöliittymä (valvomo pc) sijaitsee kaupungin kiinteistövalvomossa, joka sijaitsee eri rakennuksessa. IVkonehuoneissa ei ole rakennusautomaatiojärjestelmän alakeskuksia / paikalliskäyttölaitteita. Tiloissa on käsikytkimiä / lisäaikakytkimiä (HS), joista koneet saa käynnistettyä myös rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmien ulkopuolella. Kuva 19. Näkymä rakennusautomaatiojärjestelmän graafisesta käyttöliittymästä kiinteistövalvomossa. 25 (29)

26 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihtokoneiden tehoja säädetään taajuusmuuttajien välityksellä. Tarkastushetkellä ilmanvaihtokoneet kävivät täydellä teholla (TP1 / PP1 50 Hz ja 3TP/3PP 40 Hz) ja käyntiaika on ympäri vuorokauden. Ilmanvaihtoa olisi mahdollista pienentää tilojen käyttöaikojen ulkopuolella eli kun tiloissa ei ole henkilökuormitusta ilmanvaihtoa voitaisiin käyttää pienemmällä teholla (käytöstä poistettu asetusarvo on tällä hetkellä 32 Hz). Painesäädön parantamiseksi koneisiin olisi järkevää asentaa paineerolähettimet, jolloin saataisiin paremmin reaaliaikaista tietoa kanavapaineista ja puhaltimet reagoisivat muuttuviin tilanteisiin esim. suodattimien likaantuminen. Päiväkotitiloja palvelevien tuloilmakoneiden tuloilman sisäänpuhalluslämpötilaa säädetään poistoilman lämpötilan mukaan. Poistoilman asetusarvo on 22 Cº ja tuloilman lämpötilan asetusarvo säätyy ohjelmallisesti välillä 18 Cº 25 Cº. Poistoilman asetusarvoa voi olla mahdollista pudottaa (esim.21 Cº / käyttäjien kokemukset). 6.6 Muita havaintoja Kiinteistökierroksella havaittiin seuraavia yksittäisiä puutteita: - IV-konehuoneissa ei ole ilmanvaihtokoneiden säätö- / toimintakaavioita. 26 (29)

27 7 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 7.1 Rakennuksen tekninen vaurioanalyysi RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Aistinvaraisen tarkastelun, kosteusmittauksen ja mikrobitutkimusten perusteella tähän kappaleeseen on koottu tekninen analyysi havaituista ongelmista ja vaurioista rakennuksen kokonaisuuden ja tulevan korjaussuunnittelun näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella voidaan luotettavasti todeta, että rakennuksessa ei ole kosteusvaurioituneita rakenneosia tai mikrobivaurioita. Kosteusteknisen toiminnan kannalta seuraavat havainnot heikentävät rakennusfysikaalista toimintaa: - Rakennus ei pysy tasaisesti alipaineisena ilmavuotojen vuoksi. Ilmavuotoja on erityisesti rakenteiden liittymäosissa. - Rakennuksen salaojat eivät toimi kunnolla, ja täyttömaa sokkelivierustassa on virheellinen. Sokkeli on jatkuvasti märkä myös patolevyn ja betonin välistä. Rakennuksen turvallisen käytön näkökulmasta merkittävin ongelma on hengitysilmassa oleva eristepöly, jota heikko ilmatiiveys osaltaan ylläpitää. Pääosin eriste pölyä pääsee huoneilmaan yläpohjarakenteesta. Eristepöly on sekä selluvilla- ja mineraalivillaperäistä. Mineraalivillan ainesosia on kuitenkin pienempänä kuitumääränä mukana pölykoostumuksessa. Selluvillassa havaittiin olevan noin 14 painoprosenttia kuparia. Kupari on todennäköisesti homeenestoaineista peräisin. Sen mahdollisista haittavaikutuksista tulee konsultoida terveysalan asiantuntijaa. Teknisestä näkökulmasta rakennuksen käyttöönottoa ei voi suositella ennen pölyhaitan poistamista. Ilmatiiveydelliset ongelmat todettiin lämpökuvauksella ja painekokeilla. Tutkimustiedon perusteella rakennuksen ilmatiiveydelliset ongelmat voivat johtaa ilmanvaihtolaitteiston säätöongelmiin, koska tiloittain ilmanpitävyys vaihtelee paljon. Ilmatiiveys on puutteellinen myös lämmönjakohuoneen ja muun rakennuksen välillä. Tästä Korvausilma lämmönjakohuoneesta huonetilaan päin tulee ehdottomasti saada katkeamaan. Tutkimuksen perusteella rakennukseen on ehdotettu korjaustapoja rakennuksen turvallisen käytön takaamiseksi. Päätavoitteena on saada diffuusiovastukseltaan samanlaiset rakenteet sekä seinä- että yläpohjarakenteisiin. Tässä tapauksessa korjaustoimenpiteet ovat laajat, koska vaipparakenteiden tiiveyspuutteita esiintyy koko rakennuksessa. Tiiveyspuutteita on myös tiloissa, jotka ovat jo aiemmin korjattu vedeneristetuotteilla tiiviiksi. 7.2 Suositeltavat korjaustoimenpiteet Suoritettujen tutkimusten perusteella, rakennukselle suositellaan tässä esitettyjä korjaustoimenpiteitä. Ennen korjaustöitä on kuitenkin tehtävä korjaussuunnittelu, jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset detaljitasolla, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. Vedenpoisto- ja kuivanapitojärjestelmät Kattovedet tulee ohjata tarkemmin niille tarkoitettuihin poistokaukaloihin. Tavoitteena on estää seinärakenteen kastuminen syöksytorven roiskevedestä. Sokkelirakenteen kuivumispotentiaalia tule parantaa auki kaivamalla sokkelit salaojiin asti. Samassa yhteydessä nykyinen kieppisalaoja tulee korvata kovalla tuplasalaojaputkella. Maamassat sokkelin ympärystöille tulisi tehdä RT mukaisesti. 27 (29)

28 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Ulkoseinä- ja yläpohjavaippa Ulkoseinä ja yläpohja ehdotetaan eristettäväksi sisäpuolelta täysin höyrytiiviillä tuotteella niin, että ilmavuodot vaipan läpi saadaan riittävällä tasolla poistumaan. Tavoitteena on saada ilmavuotoluku arvoon 0,5 Ratkaisuksi ehdotetaan ruiskutettavaa PU-eristettä, joka asennetaan erikseen rakennettavaan 50mm koolaustilaan. Koolaus voidaan tehdä esimerkiksi metallirankaisilla delta-kannakkeilla, jolloin myös koolauksen alle tulee ruiskueristettä. Ruiskutuksen vaihtoehtona esitetään käytettäväksi pontattua PU-levytystä, jossa liittymäosat tiivistetään alumiiniteipillä sekä vähän paisuvalla uretaanivaahdolla. Seinärakenteessa pintalevyä ei tarvitse purkaa, yläpohjassa tulee akustiikkalevytys, sekä höyrynsulkua ennen oleva 50mm puhallusvilla poistaa. Näin toimimalla rakenteeseen ei synny laskennan perusteella pitkäaikaista kastepistettä. Hetkellisiä kastepisteitä raketeissa on aina, eikä korjaustoimenpide poista niitä. Väliseinät ja IV-kotelot ja muut läpiviennit Erityistä huomiota tulee kiinnittää väliseinien ja IV-koteloiden korjaukseen. Väliseinien osalta ehdotetaan toisen puolen levyrakenteet avattavaksi, ja puhallusvilla poistettavaksi. Väliseinät ehdotetaan täytettäväksi samalla PU -ruiskutus menetelmällä, kuin ulko- ja yläpohjarakenteet. IV-kotelorakenteet ja IV-konehuoneen läpiviennit tulee tiivistää käyttäen esimerkiksi ruiskutettavaa uretaania tai pintoihin liimattavaa höyrynsulkutuotetta. Tällainen tuote on esimerkiksi alumiinivahvistettu Sika Sarnavap. Sähkövedot kattorakenteisiin suositellaan tehtäväksi virtakiskojen avulla, jolloin PUeristettä ei tarvitse rikkoa kattorasioiden vuoksi. Seinärakenteiden koje- pisto ja internetväylärasiat suositellaan asennettavaksi erillisiin kotelorakenteisiin. Näin muuntojosutavuutta saadaan paremmalle tasolle. Vesikate ja huippuimurikiinnitykset Konesaumatulla vesikatteella on runsaasti levä ja sammalkasvustoa. Tämä suositellaan poistettavaksi levänpoistoon tarkoitetuilla aineilla. Pelkkää mekaanista puhdistusta ja pesua ei suositella, koska juurikasvusto tulee myös saada poistettua. Huippuimurien kiinnityskiskojen pistehitsaukset ovat paikoin auenneet. Kaikki huippuimurit tulee tarkistaa, ja niiden kiinnitystä parantaa käyttämällä pienikantaisia porautuvia ruuveja. Ruuvikannat suositellaan tiivistettäväksi esimerkiksi säänkestävällä liimatiivistemassalla. 7.3 Yhteenveto ja toimenpidesuositukset IV-tekniikan osalta Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Korjauksista päätetään raportin valmistumisen jälkeen. Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ilmanvaihdon riittämättömyyttä ja ilmeisesti sisäilman laadusta johtuvaa oireilua, jolle ei ole löydetty selvää syytä. Tehdyn sisäilmatutkimuksen (Suomen Sisäilmaston mittauspalvelu, ) perusteella on mahdollista, että epäpuhtaampaa ilmaa käytävätilan maatäytöstä sekoittuu tilojen sisäilmaan rakenteiden epätiiviiden liittymien kautta. Suosittelemme päiväkotitiloja palvelevien ilmanvaihtokoneiden (1TP / 1PP ja 3TP/3PP) osatehon käyttöönotto rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella ja kanavapainemittausten asentamista ilmanvaihtokoneille. Koneet käyvät nyt jatkuvasti käsin asetellulla vakioteholla. Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan tuloilman runkokanavissa ja tuloilmakoneiden kammioissa on näkyvää pölyä. Tehtyjen pistokoeluonteisten ilmamäärämittausten perusteella tilojen ilmamäärät eivät ole suunnitteluarvojen mukaisia / tasapainossa. Tuloilmamäärät ovat pääsääntöisesti yli ja poistoilmamäärät ali suunnitteluarvojen. Tilojen nykykäytössä suunnitteluarvot eivät kaikilta osin vastaa nykyään käytössä olevaa henkilökuormitukseen perustuvaa mitoitusta ((6 dm3/s)/hlö)), etenkään leikki-/lepohuoneiden osalta. 28 (29)

29 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Merkkisavukokeiden yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella tuloilman päätelaitteiden heittopituudet ovat vajaita, jolloin tuloilma ei huuhtele koko tilaa tehokkaasti (etenkin tilat 112, 116 ja 130). Tilannetta on mahdollista parantaa päätelaitteiden sijoittelua / tyyppiä vaihtamalla. Pienessä määrin tilannetta voidaan todennäköisesti parantaa suuntaamalla päätelaitteen ilmanjakolevyssä olevat suuttimet pääsääntöisesti ylöspäin puhaltaviksi Kiireelliset ja huoltoluonteiset toimenpiteet Ilmanvaihtokoneiden huoltaminen (kammioiden, pattereiden otsapintojen jne. puhdistaminen). Tuloilmakoneiden raitisilmasäleikköjen metalliverkkojen puhdistaminen. Tuloilman päätelaitteiden ilmanjakolevyjen suuttimien suuntaaminen pääsääntöisesti ylöspäin. Suositellut jatkotoimenpiteet vuoden kuluessa Ilmanjaon parantamisen / ilmamäärien kasvattamisen suunnittelu erityisesti leikki- ja lepohuoneissa (päätelaitteiden sijoittelu/tyyppi/määrä). Paine-erolähettimien asentaminen päiväkotitiloja palveleviin ilmanvaihtokoneisiin (1TP/1PP, 3TP/3PP). Kokonaisilmamäärien tarkastaminen täydellä teholla (100 % / 50 Hz). Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmamäärien säätö. Ilmanvaihdon osatehon käyttöönotto rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella (täysi teho päälle noin 2 h ennen käyttöajan alkua). Ilmanvaihtokoneiden toimintakaavioiden sijoittaminen myös IV-konehuoneisiin. Suositellut jatkotoimenpiteet 5 vuoden kuluessa Raskaampia peruskorjaustoimenpiteitä suunniteltaessa on suositeltavaa huomioida tilojen nykyiset ilmanvaihdon tarpeet (ilmamäärät, jäähdytys). RA -järjestelmän päivittämistä / yksittäiset laite uusinnat tai ohjelmisto päivitykset voivat olla ajankohtaisia aikaisemminkin. 29 (29)

30 LIITE 1 Kohteen tutkimuskartta

31 RAK-1/S RAK-5/S

32 LIITE 2 Mikrobinäytteiden analyysivastaukset

33

34

35

36

37

38

39

40 LIITE 3 Pölyn koostumusmääritys tulokset

41 /PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax WSP Finland Oy Markus Fränti PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI, Selluvillakuidun koostumus Kohde Ruunumyllyn päiväkoti Näytteenottoaika 3.6., 4.6., Analyysimenetelmät Tulokset Selluvillakuitu näytteet tutkittiin Nikon SMZ-2B stereomikroskoopilla ja Zeiss Ultra Plus pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM-EDS) Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Selluvilla koostuu pääasiassa hiilestä ja hapesta. Pieninä pitoisuuksina esiintyy mm. natriumia, piitä, klooria, kuparia ja kalsiumia. Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Liitteet 9 kpl SEM-EDS analyysiraportteja. 3 referenssianalyysia 2 analyysia näytteestä 9. 3 analyysia näytteestä 6. WSP FINLAND OY Anna-Riikka Pehkonen-Ollila tutkija, FM WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

42 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax WSP Finland Oy Markus Fränti PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI Kohde Ruunumyllyn päiväkoti Näytteenottoaika 3.6., 4.6., Analyysimenetelmät Tulokset Pölynäytteet tutkittiin Nikon SMZ-2B stereomikroskoopilla ja Zeiss Ultra Plus pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM-EDS) Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät pienhiukkastyypit niiltä osin kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisesta huonepölystä. Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Tulokset Tavanomainen huonepöly koostuu orgaanisista ja epäorgaanisista hiukkasista kuten tekstiili- ja paperikuiduista, hilse-, ruoka- ja kasvipölystä. Näyte Näytteenottopaikka Pöly- 1 Pöly- 2 huone / IV/ poistoputki Pölynkoostumus Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi 5-30 µm,) - Jonkin verran teollisia mineraalikuituja, lasikuitu - Jonkin verran selluvilla Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

43 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) silikaatit, CaO/CO, CaCl 2-15 µm,) -Runsaasti orgaanisia kuituja (mm. muovit) Pöly- 3 pöytäpinta /147 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 1-10 µm,) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) Pöly- 4 käytävän korkeat tasot Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, NaCl, kipsi 1-10 µm,) - Jonkin verran orgaanista ainesta (siitepölyjä) Pöly- 5 pöytä + kaapin päälliosa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 1-20 µm,) - Jonkin verran orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Jonkin verran selluvillaa Pöly- 6 eri tilojen yläpölyt Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi 5-30 µm,) - Jonkin verran orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Jonkin verran selluvillaa Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Pöly- 7 Pöly- 8 Pöly- 9 seinän pintapöly ikkunalauta yläosa piano + pianon takaosa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, 5-30 µm,) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Runsaasti teollisia mineraalivillakuituja - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 5-20 µm,) - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi, 5-25 µm,) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

44 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 3 (2) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Niukasti teollisia mineraalivillakuituja Pöly- 10 Pöly- 11 Pöly- 12 Pöly- 13 pöytäpinta tiivistetyn huoneen yläpöly yleispöly useasta tilasta IVsuodatinpöly /kone 2 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, 5-20 µm, kipsi 1-5 µm,) - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit CaO/CO, 2-40 µm,) - Jonkin verran selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 5-25 µm,) Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaCl, 5-30 µm,) - Runsaasti orgaanista ainesta (siitepölyjä) - Niukasti selluvillaa Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Pöly- 14 Pöly- 15 Pöly- 16 IVsuodatinpöly /kone 1 IVsuodatinpöly /kone 1 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 2-20 µm,) - Niukasti teollisia mineraalivillakuituja - Niukasti selluvillaa Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, kipsi, 2-10 µm,) - Niukasti selluvillaa pintapöly P16 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 2-25 µm,) - Niukasti selluvillaa WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

45 10197/PÖLY/14 TUTKIMUSRAPORTTI 4 (2) Pöly- 17 pintapöly P17 Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi: - Runsaasti mineraali-/kiviainespölyä (mm. silikaatit, CaO/CO, CaCl, 2-20 µm,) - Niukasti selluvillaa WSP FINLAND OY Anna-Riikka Pehkonen-Ollila tutkija, FM Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

46 LIITE 4 Tiiveysmittausraportti

47 TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI Ruununmyllyntie 34, HÄMEENLINNA TIIVIYSMITTAUSLUOKITUS q 50 n 50 Alle 0,6 0,7 1,0 1,1 1,5 1,6 2,0 2,0 2,1 3,0 2,9 3,1 4,1 Yli 4,1 Tekijä / Tekijät Tarmo Leppänen Sertifikaatti Nro VTT-C

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736 Tutkimusraportti HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 29.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä 29.5.2013 TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen,

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot