9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen."

Transkriptio

1 Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen Väliarvioinnin loppuraportti Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tutkimuskeskus Kari Itkonen Raija Lääperi Arvioinnit 9/04

2

3 EUROOPAN SOSIAALIRAHASTON TAVOITE 3-OHJELMAN TOIMINTALINJA 1 TYÖVOIMAN KYSYNNÄN HYÖDYNTÄMINEN JA TYÖLLISTYVYYDEN EDISTÄMINEN Väliarvioinnin loppuraportti Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tutkimuskeskus Kari Itkonen Raija Lääperi Tammikuu 2004

4 ESR arviointi -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Susanna Piepponen Toimitussihteeri - Editor Leena Lyra Toimituksen osoite - Address Työministeriö - Ministry of Labour PL - P.o.Box VALTIONEUVOSTO puh. - tel. (09) ISBN ISSN Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy Paino: Oy Edita Ab Helsinki 2004

5 SAATESANAT Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamaa toimintaa on arvioitu ohjelmakauden puolivälissä. Tavoite 3 -ohjelma on arvioitu kokonaisuudessaan, minkä lisäksi sen kustakin neljästä toimintalinjasta on laadittu arviot. Kaikki viisi väliarviointia julkaistaan tässä sarjassa. Arviointiraporteissa esiin nostetut havainnot ovat auttaneet ESR -toiminnan välitarkistuksen suorittamista, joka komission asetuksen mukaan tehdään kaikista ohjelmista mennessä. Arvioitsijoilta on saatu arvokasta tietoa toiminnan tuloksista ja kehitettävistä asioista. ESR -arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut erikoissuunnittelija Susanna Piepponen ja jäseninä hallintovirkamies Samu Tuominen Euroopan komissiosta, hallintovirkamies Åsa Sundholm Euroopan komissiosta, ylitarkastaja Sirpa Liljeström työministeriöstä, ylitarkastaja Merja Niemi opetusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Marja Taskinen sisäasiainministeriöstä, finanssisihteeri Lars Kolttola sosiaali- ja terveysministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Eeva-Liisa Koivuneva työministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Ralf Grahn opetusministeriöstä, ylitarkastaja Aila Ryynänen työministeriöstä, työmarkkinaneuvos Matti Sihto työministeriöstä sekä ylitarkastaja Pauliina Porkka työministeriöstä. Ryhmän sihteerinä toimi projektikoordinaattori Toni Vasama. Tavoite 3 -ohjelman toimintalinjan 1 arvion on laatinut Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus. Helsingissä helmikuussa 2004 Pertti Toivonen Johtaja 5

6 TEKIJÖIDEN ALKUSANAT Tavoite 3 -ohjelman toimintalinjan 1 tavoitteet kytkeytyvät työvoiman työllistymisen edistämiseen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtaamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi toimintalinjassa 1 on valittu kaksi eri painopistettä: työttömyyden nopeat ratkaisukeinot sekä pidemmän aikavälin työvoiman turvaaminen ja työttömyyden ennaltaehkäisy. Toimintalinjan strategisissa painotuksissa erityyppiset lähestymistavat vaikuttivat myös arvioinnin toteutukseen toimenpidekokonaisuustasolla. Työvoimakoulutukseen painottunutta toimenpidekokonaisuutta 1 voidaan pitkälti luonnehtia tavoitteiltaan edellisen ohjelmakauden jatkoksi. Toimenpidekokonaisuudessa korostuu työttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Sitä vastoin toimenpidekokonaisuudessa 2 painottunutta ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen kehittämistä voidaan strategisten yleistavoitteiden kannalta pitää välillisenä prosessina. Koulutusjärjestelmää kehittämällä sekä koulutuksen ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta tiivistämällä pyritään takaamaan työelämän osaamistarpeita vastaavan työvoiman saatavuus, joka osaltaan ennaltaehkäisee työttömyyttä ja nopeuttaa koulutuksesta työelämään siirtymistä. Arvioinnin toteuttaja oli Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus, ja arviointityön alkuvaiheesta vastasi KTL Marko Ovaskainen. Haluamme kiittää kaikkia arviointityötämme tukeneita henkilöitä, jotka ovat antaneet panoksensa työn toteuttamiselle. Erityinen kiitos kuuluu ESR-hankkeiden toteuttajille sekä ohjelmatyöstä ja hanketoiminnasta vastaaville viranomaistahoille aineistoista, kommenteista, mielipiteistä sekä sujuvasta yhteistyöstä. Jyväskylässä helmikuussa 2004 Kari Itkonen Raija Lääperi 6

7 SISÄLLYS SAATESANAT...5 TEKIJÖIDEN ALKUSANAT...6 TIIVISTELMÄ...11 Toimintalinja 1: Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen...11 Toimenpidekokonaisuus 1.1: Työttömien työllistäminen avoimille työmarkkinoille ja yritysten työvoiman saannin turvaaminen...12 Viestit...12 Konteksti ja relevanssi...13 Osallistujat ja hankkeiden sisältö...13 Hallinnointi...14 Yhteistyö ja oppiminen...16 Horisontaaliset teemat...17 Tulokset ja vaikutukset...19 Yhteenvetoa...20 Lopuksi...21 Toimenpidekokonaisuus 1.2: Uudet toimintatavat koulutuksesta työelämään siirtymiseksi...22 Viestit...22 Konteksti ja relevanssi...23 Osallistujat ja hankkeiden sisältö...24 Toimeenpano ja hallinnointi...25 Horisontaaliset teemat...26 Tulokset...27 Vaikuttavuus...28 Hyvät käytännöt ja suositukset...29 Strateginen yleisarvio...30 Erityiset arviointikysymykset JOHDANTO Tausta ja tavoitteet...33 Työn tausta Arviointikysymykset Arvioinnin toteutustapa

8 8 2. TOIMENPIDEKOKONAISUUS 1.1 TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMINEN AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE JA YRITYSTEN TYÖVOIMAN SAANNIN TURVAAMINEN Toimenpidekokonaisuuden lähtökohta Suomen työmarkkinoita kuvaavia piirteitä Toimenpidekokonaisuuden sisällön määritys ohjelma-asiakirjan mukaan Konteksti ja relevanssi Toteutettujen hankkeiden sisältö Ryhmä 1 -Työnvälitystoiminnan kehittämishankkeet Ryhmä 2 - Yritysten ja toimialojen kysyntää hyödyntävät hankkeet Ryhmä 3 - Keski- ja korkea-asteen koulutettujen hankkeet Ryhmä 4 -Työttömien suuret hankkeet, työttömien haasteelliset ryhmät Ryhmä 5 - muut hankkeet Hankkeiden sisällöissä ja kohderyhmissä tapahtunut muutos Toimenpidekokonaisuuden toteutus Osallistujat Rahoitus Yhteistyötahot projektien toteutuksessa Lopettaneet ja keskeyttäneet Verkottuminen ja oppiminen Projektien toteutuksessa tapahtuneet muutokset Projektien hallinnointi Kysyntälähtöisyys Työvoiman kysynnän hyödyntäminen Horisontaaliset teemat Tietoyhteiskunta Tasa-arvo Paikallinen kumppanuus Kestävä kehitys Ennakointi Tuloksia ja vaikutuksia Työllisyysvaikutukset Asiakaskyselyjen tulokset Muita tuloksia ja vaikutuksia Johtopäätöksiä Toimeenpano Avoimille markkinoille työllistyminen Muut vaikutukset Suosituksia Projektien hankkeistuksen painopisteet asetettava tarkemmin Yhteistyötä ja kumppanuutta tulee edelleen painottaa Työnvälitystoiminnan kehittäminen Oman tuotannon hankkeet Innovatiivisuuden lisääminen Yrittäjyyteen kannustamista Evaluointi Evaluointikysymykset...89

9 3. UUDET TOIMINTATAVAT KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMISEKSI Toimenpidekokonaisuuden lähtökohdat Nuorten sijoittuminen työmarkkinoille Ammattikoulutuksen kehitys Työssäoppiminen ja sen kehittämistarpeet Toimenpidekokonaisuuden sisältö ja painopisteet Hankkeiden sisällön tyypittely Toimenpidekokonaisuuden sisällölliset painotukset toiminta-aikana Toimenpidekokonaisuuden rahoituksellinen painottuminen Maksatuksen kehittyminen Osallistujat ja kohderyhmät Strateginen painopiste suhteessa Euroopan työllisyysstrategiaan Painopisteissä tapahtuneita muutoksia Osallistujien arvioita sisällön painotuksista Horisontaaliset teemat Tasa-arvo Kestävä kehitys Tietoyhteiskunta -painotukset Ennakointi Paikallinen kumppanuus Yhteenveto Hanketoiminnan toteutuksen erityispiirteitä Toteuttajat Yrityslähtöisyys Osallistujien arviot toteutuksesta Hankkeiden vetäjien arviot toteutuksesta Työssäoppimisen kehittämisen ongelmia Toimeenpanon hyviä käytäntöjä Verkottuminen ja oppiminen ESR-hallinnointi Hankkeiden tuotokset ja tulokset Hankkeiden määrällinen tuotos Hankevetäjien arviot hanketoiminnan merkityksestä Osallistujien arviot hanketoiminnan merkityksestä Merkitys oppilaitoksille Merkitys yritystoiminnalle Yhteistyön merkitys Vaikuttavuus nuorisotyöttömyyteen Nettovaikuttavuus ja lisäarvo Tasapuolisuuden toteutuminen Strateginen yleisarvio Suosituksia ja hyviä käytäntöjä Hyviä käytäntöjä Suosituksia ohjelman loppukaudelle Vastaukset arviointikysymyksiin

10 LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Toimenpidekokonaisuuden 1.1 horisontaaliset teemat ESRA- seurantarekisterin valossa Liite 2. Hankkeista työllistymisen arvioinnin vertailuaineiston taulukoita (toimenpidekokonaisuus 1.1) Liite 3. Toimenpidekokonaisuutta 1.2 hankkeet toteuttavien tahojen mukaan ryhmiteltynä Liite 4. Toimenpidekokonaisuudessa 1.2 hyviä käytäntöjä löytäneet hankeet Liite 5. Erillisselvitys toimenpidekokonaisuuden 1.2 indikaattoritiedon Avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen sijoittuneiden % -osuus koulutuksen päätyttyä saatavuudesta

11 TIIVISTELMÄ Toimintalinja 1: Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen Toimintalinja on jaettu kahteen toimenpidekokonaisuuteen, joiden tavoitteet yhtyvät jossain määrin strategisella, mutta eivät lainkaan toteutuksen tasolla. Toimenpidekokonaisuuden 1.1 välitön kohderyhmä on lähinnä aiemmin töissä ollut, nyt työttömät työnhakijat ja välillinen kohderyhmä työntekijöiden työmarkkinat ja niiden toimivuus. Toimenpidekokonaisuuden 1.2 välittömänä kohderyhmänä ovat lähinnä ammatillisen toisen asteen koulutuksen työssäoppimisjaksojen kanssa tekemisissä olevat oppilaitosten opettajat ja yhteistyöyrityksissä toimivat, työpaikkaohjaajiksi koulutetut työpaikkaohjaajat. Välillisenä toimenpidekokonaisuuden kohderyhmänä ovat oppilaitosten opiskelijat ja vasta sen jälkeen nuorten työmarkkinat. Hankkeiden tulokset ovat myös erityyppisiä. Toimenpidekokonaisuuden 1.1 keskeisin tavoite on saada osallistujat työllistymään avoimille työmarkkinoille, mitä voidaan mitata määrällisin mittarein. Kyse on työllisyyskoulutuksesta, mutta myös kehittämisestä. Toimenpidekonaisuudessa 1.2 luodaan sen sijaan vasta edellytyksiä paremmille työllistymismahdollisuuksille. Tulokset ovat laadullisia ja työmarkkinoille kohdentuvien vaikutusketjujen alkupäässä. Määrälliset tulokset eivät kerro toiminnan ydintavoitteiden onnistumisesta ja niiden ohjaava vaikutus voi jopa häiritä hankkeiden järkevää suuntaamista, jotka liittyvät keskeisiltä osin Euroopan työllisyysstrategian kolmanteen kohtaan: koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen, ammatillisen liikkuvuuden edistämiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteiden vahvistamiseen. Toiminnan vertailukohtana on tilanne ennen hankkeen toteutusta, koska vastaavaa kansallista, rakenteeltaan ja kohderyhmältään samantyyppistä toimintaa ei juuri ole ja työssäoppimisen kehittämistä tukeva hanketoiminta toteutetaan suurimmaksi osaksi rakennerahastojen kautta. Joka tapauksessa arvioinnissa tulee selvittää, mitä laadullista kehittymistä hanke on saanut aikaan. Kyse on pääosin kehittämisestä ja pienessä määrin (intensiteetillä mitaten) koulutuksesta. Myös pääasialliset toteuttajat poikkeavat. Toimenpidekokonaisuudessa 1.1 toiminta tapahtuu työvoimahallinnon alaisena ja hankkeiden toteuttajat ovat pitkään alalla toimineita yksityisiä ja julkisia aikuisasteen koulutusorganisaatioita, työvoimatoimistoja, TE-keskuksia ja kuntia. Toimenpidekokonaisuus 1.2 tapahtuu opetushallinnon alla, ja käytännön toteuttajat ovat ammatillisen nuorisoasteen oppilaitoksia ja edunsaajat heidän henkilöstöään. LUKU Tiivistelmä 11

12 LUKU Tiivistelmä Molemmissa toimenpidekokonaisuuksissa voidaan löytää avoimille työmarkkinoille työllistettävien, syrjäytymisen ehkäisyn ja työvoimapalvelujen kehittämisen osiot. Toimenpidekokonaisuudessa 1.1 syrjäytymisuhanalaisia ei alun perin ajateltu kohderyhmäksi siinä määrin kuin nyt on toteutunut. Toimenpidekokonaisuudessa 1.2 taas suurin osa kohderyhmästä on vakituisessa työsuhteessa olevia henkilöitä, joiden työnkuva on muuttumassa. Yhdistäviä tekijöitä ovat molemmissa toimenpidekokonaisuuksissa toteutetut työvoimapalvelujen sekä ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämisen osiot ja hankkeet. Ne ovat kuitenkin molemmissa toimenpidekokonaisuuksissa sidoksissa muuhun kehittämistoimintaan ja kohderyhmiin ja käytännön tasolla yhteistyötä ei ole ollut. Näin toimenpidekokonaisuudet ovat eri tahojen toteuttamia ja hallinnoimia, toteuttavat eri työllistämisstrategiaa, eri toimintamallia ja tuottavat erilaisia tuloksia,. Tämän ohjelmakauden aikana tätä yhteyttä ei ajanpuutteen vuoksi ehdi syntyä. Siksi myös näiden toimenpidekokonaisuuksien arviointi on tapahtunut yhdessä, mutta raportoitu erikseen. Toimenpidekokonaisuus 1.1: Työttömien työllistäminen avoimille työmarkkinoille ja yritysten työvoiman saannin turvaaminen Viestit - Toimenpidekokonaisuus on käynnistynyt hyvin ja sen mukaiselle toiminnalle on ollut kysyntää. Kohderyhmäpainotuksissa on siirtymää yhä enemmän haasteellisten ryhmien hankkeisiin, osin alueellisten painotusten, osin rahoituksellisten seikkojen vuoksi, sillä toimenpidekokonaisuuden 2.3 rahat ovat monilla alueilla loppuneet. - Hankkeistusta ovat pääosin linjanneet alueiden lähtökohdat, joita ohjelmaasiakirjan painotuksilla on tuettu. - Toimenpidekokonaisuudelle ovat tyypillisiä olleet suuret hankkeet, perinteiset kokeneet toimijat ja osittain myös perinteiset, viime ohjelmakaudella opitut toteutusmallit työttömien työllistämiseksi. - Hankkeiden toteutuksessa on tavoiteltu ja osin edistytty paikallista kumppanuutta lisäävään suuntaan. Erityisesti toiminnan tiivistämiseen yritysten kanssa ja osin asenteellisen muokkaukseen on tarvetta jatkossakin, jotta tilapäisestä yhteistyöstä edetään kohti kestävää, vuorovaikutteista toimintaa. - Kysynnän huomioiminen hankkeiden lähtökohtana on parantanut vaikuttavuutta, työllistymistä. - ESR-toiminnan tuottamaa lisäarvoa on havaittavissa sekä yleisesti että erityisesti ikääntyvien ja nuorten avoimille markkinoille työllistymisessä. 12

13 - Tulevaisuuden kannalta toimenpidekokonaisuuteen kohdistuu sekä uhkia että mahdollisuuksia. Keskeinen uhka liittyy taloudelliseen epävarmuuteen ja työttömyyden mahdolliseen kasvuun. Mahdollisuudet liittyvät valmistautumiseen ennakoituun työvoimapulaan vuosikymmenen lopulla, korostuksiin työttömistä voimavarana eikä syrjäytymisen kohteena. Työttömät on saatettava työmarkkinakelpoisiksi, rakennetyöttömyys purettava, työssä olevien osaamista ja työvoimapalvelujen laatua kehitettävä- kaikki toimenpiteitä, jotka jossakin muodossa liittyvät toimenpidekonaisuuden toimintakonseptiin. Ajankohtaisuudesta aiheutuukin viimeinen viesti - Toimenpidekokonaisuuden hankkeistusta tulisi ohjeistaa ajankohdan tavoitteita vastaavaksi alueelliset painotukset kuitenkin lähtökohtaisena huomioiden LUKU Tiivistelmä Konteksti ja relevanssi 1990-luvun aluna laman jälkeisille Suomen työmarkkinoille on ollut leimallista, että työllisyysasteen kohoaminen ei ole vaikuttanut samaa vauhtia työttömyysasteen alenemiseen. Työttömyysaste on EU-maiden keskiarvoa korkeampi. Työttömyys on maassamme jatkanut laskuaan, mutta lasku on hidastunut viime vuosien taloudellisen taantuman myötä, jonka seurauksena työvoiman kysyntä on supistunut ja lomautuksia ja irtisanomisia on tapahtunut monilla aloilla. Kansainvälisen talouden epävarmat kasvunäkymät vaikuttavat Suomen talouteen tälläkin hetkellä. Tilanne on myös heijastunut pidemmän aikaa toimenpidekokonaisuuden projekteihin. Työllisyystavoitteita on jouduttu alentamaan ja projektien toteutuksessa on ollut ongelmia yritysten rekrytointihalukkuuden vähetessä. Toisaalta Suomessa valmistaudutaan vuosikymmenen vaihteeseen ennustettuun työvoimapulaan, jonka keskeinen syy on suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. Elämme aikoja, jolloin työttömyys on ratkaistava nyt eikä huomenna, jolloin se on liian myöhäistä. Äskettäin loppuraporttinsa jättänyt Työllisyystyöryhmä asetti työllisyysasteen nostamisen ja rakenteellisen työttömyyden purkamisen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiksi haasteiksi. Toimenpidekokonaisuuden keskeinen tavoite - työttömien työllistäminen avoimille työmarkkinoille ja yritysten työvoiman saannin turvaaminen - on erittäin ajankohtainen. Ohjelma-asiakirjassa esitetyt strategiset linjaukset tavoitteeseen pääsemiseksi ovat kestäviä, joskin kohderyhmien suhteen voi tulevaisuudessa olla nykyistä tarkemman rajauksen tarvetta. Osallistujat ja hankkeiden sisältö Hankkeita oli ESRA seurantarekisterin mukaan aloittanut vv kappaletta, joista vuoden 2002 loppuun mennessä oli saatettu loppuun seitsemän hanketta. Toimenpidekokonaisuudessa on ESRAn seurantatietojen perusteella aloittanut vuosina yhteensä henkilöä (tavoite koko ohjelmakaudelle ), jois- 13

14 LUKU Tiivistelmä ta naisten osuus oli 51 %. Työttömien osuus aloittaneista oli 70 %, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 32 %. Ikäjakauma aloittaneiden kohdalla oli seuraava: alle 25-vuotiaat 12 %, vuotiaat 40 %, 40 vuotta täyttäneet 48 %. Arviointityötä varten toimenpidekokonaisuuden hankkeet on luokiteltu viiteen ryhmään, jossa keskeisenä luokittelukriteerinä on ollut kohderyhmä, jonka ominaisuudet määrittävät myös pitkälle, minkä tyyppisiä hankkeita ryhmissä toteutetaan. Ryhmittelyn tarkempi sisältö ilmenee taulukosta 1. Hankeryhmittäin aloittaneiden lukumäärät jakautuivat seuraavasti: - Ryhmä 1, henkilöä, 8 hanketta - Ryhmä 2, henkilöä, 20 hanketta - Ryhmä 3, henkilöä, 26 hanketta - Ryhmä 4, henkilöä, 41 hanketta - Ryhmä 5, henkilöä, 4 hanketta Työttömien osuus oli suurin, 94 %, ryhmässä 4, jossa pitkäaikaistyöttömiä oli 35 %. Paitsi ryhmässä 1 (kts. Taulukko 1) työnvälitystoiminnan kehittämishankkeita on runsaasti myös muissa projektiryhmien hankkeissa, jolloin hankkeet ovat tyypillisesti oman tuotannon yhdistettyjä koulutus- ja kehittämishankkeita. Erityisesti yritys- ja toimialalähtöisissä hankkeissa kehittäminen kohdistuu työvoiman tarjonnan ja kohtaannon parantamiseen. Työttömien laajojen työllistämishankkeiden yhteydessä kehitetään mm. työvoimatoimistojen omia palveluvalmiuksia työttömien tarjonnan ja alueella olevan työvoiman kysynnän kohtaamiseksi. Hankkeiden sisältöpainotuksissa tapahtunut keskeisin muutos viimeisen vuoden aikana on kohderyhmien painopisteen siirtyminen vaikeammin työllistettäviin. Erityisesti tämä on näkynyt ryhmän 4 hankkeissa, mutta myös ryhmän 2 kohderyhmissä on siirtymää pitkäaikaistyöttömiin ja myös ikääntyviin. Tämä asia vahvistui myös koordinaattorien haastatteluissa. Monilla alueilla kysyntää on erityisesti haasteellisten ryhmien hankkeisiin ja esimerkiksi ryhmän 2 hankkeissa ovat toimintakauden alussa kohderyhminä olleet helpommin työllistettävät ryhmät. Ainakin kaksi hanketta ryhmässä 2 jatkuu, eri projektina tosin, ns. haastavammalla aineksella. Hankkeiden kohderyhmäpainotuksissa on havaittavissa myös nuoriin kohdistuvien hankkeiden lisäys, mitä on perusteltu toteutusalueiden korkealla nuorisotyöttömyydellä. Hallinnointi Päävastuuviranomaiset toimenpidekokonaisuudessa ovat alueellisten TE-keskusten työvoima-osastot. Hanketasolla konkreettinen yhteistyö liittyy projektihakemuksiin, projektien seurantaan ja valvontaan sekä projektirahoituksen toteutumiseen. 14

15 Taulukko 1. Toimenpidekokonaisuuden 1.1 hankkeiden kohderyhmät, toteuttajat ja tavoitteet Ryhmä Kohderyhmät Toteuttajat Tavoitteet 1 Työnvälitystoiminnan kehittämishankkeet 2 Yritysten, toimialojen ja alueiden kysyntää hyödyntävät hankkeet 3 Keski- ja korkea-asteen koulutettujen hankkeet 4 Työttömien laajat työllistämishankkeet, työttömien haasteelliset ryhmät 5 Muut hankkeet Työvoimatoimistojen henkilökunta, yritysten rekrytoinnista vastaavat tahot, työnantajat, työnhakijat Yritykset, alhaisen koulutustason omaavat työttömät työnhakijat, yritysten henkilökunta Keski- ja korkea-asteen koulutuksen saaneet työttömät, yritysten henkilökunta, yritykset Työvoimatoimistot, TE-keskukset, Koulutusorganisaatiot Koulutusorganisaatiot erityisesti aikuiskoulutuskeskukset, työvoimatoimistot, TEkeskukset Koulutusorganisaatiot, TE-keskukset Yksittäisiä hankkeita Työttömät työnhakijat, Työvoimatoimis- pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisuhanalaiset, maahanmuuttajat, vajaakuntoiset, sosiaaliongelmaiset tot, kunnat, koulutusorganisaatiotku ntoutusorganisaatiot, TE-keskukset, Ympäristökeskukset, järjestöt Työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen, työnvälittäjien työmarkkinatilanteen tuntemuksen parantaminen, uudet työnvälitystavat Työttömien työllistäminen, yritysten henkilökunnan osaamistason nosto. Edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tietyillä aloilla ja alueilla, naisten kouluttaminen miehisille aloille, pullonkaula-alojen työvoimatarpeeseen vastaaminen koulutuksellisin keinoin, pk-yritysten työvoiman saatavuuden turvaaminen, nuorten työllistäminen Edistää työttömien työllistymistä koulutuksen avulla, koulutuksen suuntaaminen yritys- ja/tai toimialalähtöisesti, yrittäjyyteen kannustaminen, ammattitaidon päivitys, uuteen ammattiin koulutus. Yritysten henkilökunnan osaamistason nosto Työllistää erilaisten polkumallien kautta: elämänhallinnan lisääminen, aktivointi, työnhakuvalmiuksien parantaminen. Yhteistyön lisääminen kuntien, työvoimatoimistojen, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä kolmannen sektorin kesken, Paikallisen kumppanuuden tavoite, nuorten syrjäytymisen ehkäisy Maallemuuton edistäminen, työllistyminen maaseutuyrityksiin, itsensä työllistäminen, työllistyminen käsityöalalle, kulttuuriosaajien työllistyminen LUKU Tiivistelmä Suurin osa (70 %) toimenpidekokonaisuuden projektinvetäjistä pitää ESR-toimintaa byrokraattisempana kuin vastaavaa kansallista toimintaa. Hankevetäjien mielestä projektien aloitusvaiheessa on ongelmallisinta hakuprosessin ja rahoituspäätöksen hitaus. Toteuttamisvaiheessa ongelmallisia ovat maksatusten viivästymiset sekä seurantaan ja raportointiin liittyvät velvoitteet. Toisaalta ESR-toiminnan (60 % vastanneista) katsotaan antavan kansallista toimintaa paremmat mahdollisuudet uusiin ideoihin ja luoviin kokeiluihin. Koordinaattoreiden rooli projektitoiminnan linjauksessa ja aluenäkökulman huomioimisessa on keskeinen. Tämä tuli esiin myös koordinaattoreiden haastatteluissa, joissa suurin osa koordinaattoreista katsoi aluenäkökulman hankkeistuksen lähtökohdaksi. Ohjelma toimii, kun alueella on ensin asetettu omat painotukset ja ohjelma palvelee näitä painotuksia. 15

16 LUKU Tiivistelmä Koordinaattorit toivoivat yleistä keskustelua ohjelma-asiakirjan painotuksista ja laadullisista elementeistä. Tällä hetkellä keskustelu ministeriön järjestämissä tilaisuuksissa keskittyy lähes yksinomaan taloudellisiin seikkoihin. Ministeriön kannanottoa toivottiin esimerkiksi siitä, mikä rooli toimenpidekokonaisuudella on rakennetyöttömyyden purkutavoitteissa. Projektien ja koordinaattoreiden yhteydenpito on pääosin kunnossa. Projekteja tuetaan, opastetaan ja neuvotaan mutta usein vasta ongelmatilanteessa. Vaikka monilla alueilla järjestetään projektien yhteistapaamisia ja tiedotetaan esimerkiksi omien lehtien välityksellä, on alueita, joissa yhteydenpitoa on niukasti. Esimerkiksi koordinaattoreiden osallistuminen hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn vaihtelee, joillakin alueilla se on sääntö joillakin poikkeus. Vaikka kyse on pitkälle resursseista, on ilmeistä, että ohjausryhmätyöskentelyn avulla on mahdollista parantaa yhteistyötä, kehittämistä ja toteuttaa myös valvontafunktiota. Projektien arviointityötä on tehty vaihtelevasti eri alueilla. Projektin itsearviointi on jo melko yleistä mutta muu systemaattinen arviointi vähäisempää. Joillakin alueilla projekteja on arvioinut ryhmä, joissa koordinaattorit ovat olleet mukana. Tällöin arviointi on tullut sisäiseen käyttöön. Tiettyihin aluekokonaisuuksiin liittyen on arviointityötä teetetty ulkopuolisilla arvioijilla, mutta yksittäisten projektien ulkopuolinen arviointi on vielä poikkeuksellista. Yhteistyö ja oppiminen Toimenpidekokonaisuuden projektien eräs keskeinen lähtökohta on työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen. Tällöin on keskeiseksi noussut yhteistyö yritysten, erityisesti pk-yritysten kanssa, jossa kuitenkin vielä tehostamisen ja parantamisen varaa. Pitkäaikaistyöttömien ja muiden haasteellisten ryhmien työllistymiseen tähtäävissä projekteissa ovat erityisesti ammattiliittojen ja työttömien järjestöt olleet mukana jo muutamien hankkeiden suunnitteluvaiheessa, mikä on omiaan edistämään ruohonjuuritason huomioimista toteutuksessa. Keskeiset yhteistyötahot eri projektiryhmissä ovat - Ryhmä 2-yritysten ja toimialojen kysyntää hyödyntävissä hankkeissa korostui työvoimatoimistot, koulutusorganisaatiot, yritykset, ammattiliitot, yrittäjäjärjestöt ja TE-keskukset - Ryhmä 3- koulutusorganisaatiot, yritykset, työvoimatoimistot sekä TE-keskukset. - Ryhmä 4-työvoimatoimistot, koulutusorganisaatiot, kunnat, KELA, kuntouttavat organisaatiot, kolmannen sektorin toimijat, ammattiliitot, yritykset sekä muut projektit. 16

17 Tällä hetkellä näyttää, että toimenpidekokonaisuuden projektien yhteistyö muiden projektien kanssa on lisääntymässä. Edellisen ohjelmakauden projekteilta oppiminen ja yhteistyö oman organisaation projekteiden kesken ovat edelleen tärkeällä sijalla, mutta yhteistyö saman alueen ESR-projektien kanssa on merkityksellistä sekä ryhmän 2 että ryhmän 4 hankkeissa. Ryhmän 4 projektien toiminnassa yhteistyötä on myös muiden kuin ESR-projektien kanssa, mikä seikkaa viittaa paikallisen kumppanuuden teeman korostukseen projekteissa. Varovaisesti voidaan ehkä myös päätellä, että alueellisuus, seudullisuus korostuvat tällä ohjelmakaudella viime kautta voimakkaammin. ESR-projektien yhteistyön tiivistymistä kansalliseen toimintaan on myös selkeästi tapahtunut. Tässä toimenpidekokonaisuudessa edistäjinä ovat olleet erityisesti ns. oman tuotannon hankkeet, jotka ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä paikallisten työvoimatoimistojen ja alueellisten TE-keskusten kanssa. LUKU Tiivistelmä Horisontaaliset teemat Toimenpidekokonaisuuden hankkeissa korostuvat ennakoinnin ja paikallisen kumppanuuden teemat. Horisontaalisina teemoina niiden tuoma lisäarvo ohjelmatyölle kytkeytyy pitkälti hankkeiden vaikuttavuuden parantamiseen. Tietoyhteiskunta, tasa-arvo ja kestävän kehityksen edistämistä voidaan vastaavasti luonnehtia enemmän tavoitteelliseksi toiminnaksi (Haukka & Ritsilä, 2003). Ennakoinnin avulla on hanketoimintaa mahdollista suunnata tulevaisuuteen, jolloin toiminta voidaan määrittää muutoksiin varautuvaksi sekä tulevaisuutta tekeväksi osaamispääoman kehittämiseksi ja työllistämiseksi. Osa sosio-ekonomisista ongelmista on kuitenkin akuutteja, jolloin niihin tarvitaan nopeita ratkaisuja. Tällöin toiminnassa tulisi painottaa niiden välitöntä kysyntälähtöisyyttä (vrt. Haukka & Ritsilä, 2003). Varsinaisen ennakointitaidon/tiedon merkitystä korostetaan erityisesti työnvälitystoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa (ryhmä 1 sekä koulutus/kehittämishankkeet muissa projektiryhmissä), joissa tavoitellaan työnvälitystoiminnan hyvää paikallisten työmarkkinoiden hallintaa. Paikallisen, alueellisen tai toimialakohtaisen työvoiman kysynnän hyödyntäminen on yksi toimenpidekokonaisuuden projektien valintakriteereistä. Paikallinen kumppanuus parhaimmillaan on luontevaa yhteistoimintaa, jolla vaikutetaan pysyvienkin paikallisten toimintatapojen syntymiseen. Paikallisen kumppanuuden teema nähdään tarpeellisena, jopa välttämättömänä linjauksena alueellisen työllisyyspolitiikan toteuttamisessa. Toimenpidekokonaisuudessa on huomiota kiinnitetty erityisesti yritysten, yrittäjäjärjestöjen sekä kolmannen sektorin osallistumiselle hankkeisiin, missä suhteessa edistystä on tapahtunutkin. Yrittäjä- ja työnantajajärjestöt sekä toimialaliitot ovat mukana erityisesti yritys- ja toimialalähtöisissä hankkeissa, minkä lisäksi paikalliset yrittäjäjärjestöt osallistuvat myös työttömien haasteellisten ryhmien hankkeisiin, joissa kumppanuus to- 17

18 LUKU Tiivistelmä teutuu yleisimmin kunnan eri viranomaisten, työvoimatoimistojen ja koulutusorganisaatioiden kesken. Joissakin hankkeissa mukana on myös kuntouttavia organisaatioita ja KELA. Kolmannen sektorin mukanaolo on yleistynyt hankkeissa, joissa kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja muut haasteelliset ryhmät. Vaikka edistymistä kumppanuuden suhteen on tapahtunut ja sosiaalinen pääoma on monilla paikkakunnilla lisääntynyt, ollaan vielä usein vaiheessa, jossa paikallista kumppanuutta tiettyjen yhteistyötahojen osalta juurrutetaan maaperään. Tämä on tilanne erityisesti yritysten, yrittäjäjärjestöjen, toimialaliittojen ja ns. kolmannen sektorin osallistumisen suhteen. Tavoitteena on kumppanuustoiminta, joka on luonnollinen ja toimiva kansallista toimintaa tukeva osa ja jonka avulla on mahdollista edesauttaa työttömien, erityisesti haasteellisten ryhmien työllistymistä. Tietoyhteiskuntateema vaikuttaa ammatillisen ja yleisen tietoteknisen osaamisen lisääntymisen kautta toimenpidekokonaisuuden keskeisiin tavoitteisiin. Työttömien työllistymismahdollisuudet lisääntyvät atk-valmiuksien parantumisen myötä. Lisäksi työnhakupalveluiden tehostuminen tietotekniikan avulla edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaantoa. Keski- ja korkea-asteen koulutettujen hankkeissa annetaan tietotekniikkaan liittyvää ammatillista koulutusta, edistetään osallistujien työllistymistä koulutuksen avulla ja turvataan yritysten työpaikkoja antamalla henkilökunnalle täydennyskoulutusta. Suurin osa toimenpidekokonaisuuden hankkeista on sukupuolineutraaleja, ja yleisesti tasa-arvon käsite liitetään lähinnä sosiaaliseen tasa-arvoon. Muutamissa hankkeissa on kannustettu naisia hakeutumaan perinteisesti miesvaltaisille aloille, ja näin pyritty edistämään naisten työllistymismahdollisuuksia paitsi tietyillä aloilla myös tietyillä alueilla. Toimenpidekokonaisuuden projektit ovat pääosin ekologisen kestävän kehityksen-teeman kannalta neutraaleja, vaikka joukossa on muutamia hankkeita, joissa erityishuomiota on kiinnitetty ympäristötietoisuuden ja -osaamisen edistämiseen. Toimenpidekokonaisuudessa korostuukin kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus, joka korostuu erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, hoitoon ja katkaisuun tähtäävissä hankkeissa. 18

19 Tulokset ja vaikutukset Taulukossa 2 on esitetty toteutettuun tiedonhankintaan perustuvat tulokset toimenpidekokonaisuuden rahoituksellisista ja määrällisistä tavoitteista sekä keskeisistä tuloksista. Taulukko 2. Keskeiset tulokset toimenpidekokonaisuudessa 1.1 Arvioinnin kohde Havainnot Johtopäätökset Rahoitus Määrälliset tavoitteet Työllisyysvaikutukset Rekisteriaineisto ESR-toiminta verrattuna kansalliseen toimintaan (tutkimusryhmä- ESR-projekteihin osallistuneet toimenpidekokonaisuudessa 1.1/ vertailuryhmä eivät osallistuneet ESR-toimiin 10 % osallistunut kansallisiin toimiin. Molempien ryhmien osallistujat työttöminä seurantajakson alussa. Projektivetäjien kysely Asiakasvaikuttavuus: Yritysten mielipiteet (puhelinhaastattelut) Osallistujien mielipiteet (kyselyaineisto) Yhteistyö ja kumppanuus sidottu ESR-rahoituskehyksestä 30 Meuro (90 % tmpkn rahoituskehyksestä) Aloittaneita (ohjelmakauden tavoite 32600) henkilöä Tuloksia - avoimille markkinoille työllistyminen Tutkimusryhmässä hieman tehokkaampaa työllistymistä avoimille markkinoille kuin vertailuryhmässä Erot 5-3 %. Suurimmillaan ero 3 kk toimenpiteestä tasoittuen 9 ja 12 kuukauden seurantapisteissä. Työttömyys pienempää ESRprojekteihin osallistuneiden kohdalla, aktiivitoimien yleisyys. Nuorten ja yli 54- vuotiaiden kohdalla kohdalla ESR-toimien purevuutta avoimille markkinoille työllistymisen suhteen. Vanhimpien ikäluokkien osalta määrät pieniä. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla ero ESR-toimien hyväksi, mutta tasoittuu seurantajakson pidentyessä. Lyhytaikaisen työttömyyden tapauksessa ESRtoiminnassa ei juuri eroja vertailuryhmään. Projektiryhmätasolla tehokkaimpia työllistymisen suhteen koulutettujen hankkeet, hyviä tuloksia myös yritysten ja toimialojen kysyntää hyödyntävissä hankkeissa. Projektien omat arviot työllistymisestä positiivisempia kuin rekisteriaineistosta saadut. Työllistymistä erityisesti työharjoittelun seurauksena. Yritysten mielestä ESR toiminnan keskeinen vaikutus: Yhteistyön tiivistyminen työvoimapalvelujen parantamiseksi. Osallistujien mielestä keskeinen vaikutus: uusien työmahdollisuuksien konkretisointi, oman osaamistason kehittämiseen motivoituminen, aktivoituminen. Työharjoittelun kautta töihin. Yhteistyö tiivistynyt ja tiivistymässä, paikallista kumppanuutta synnytetään, verkostoja vahvistetaan. Sidonta suurempaa kuin kaudella Tmpkn hankkeiden kysynnän lisääntymistä.? Ohjelma-asiakirjan tavoite: avoimille työmarkkinoille sijoittuneiden %-osuus toimenpiteisiin osallistuneista työttömistä on korkeampi kuin kansallisissa toimissa. Vertailulukuja kansallisten toimien pohjalta ei olllut käytettävissä, joten vertailu tehtiin ryhmään, joka saatiin satunnaisotannalla tavoite 3 alueen työttömistä työnhakijoista. Vertailuryhmässä oli reilu 10 % kansallisiin aktiivitoimiin osallistuneita. Suoritettujen vertailujen perusteella ESR-toimiin osallistuneet sijoittuneet vertailuryhmää paremmin avoimille työmarkkinoille. ESR-toimien onnistumista: Ikääntyvät, nuoret. Lyhyen ajan työttömyyden projektitkermankuorintaa, pieni ero vertailuryhmään- mietittävää painotuksien osalta. Vertailuryhmän rajoitukset huomioitava. Yritysyhteistyössä kehittämistä, asennemuutoksia. Polkujen kautta työmarkkinoille Työharjoittelu näytön paikka. Keskeinen haasteellisten ryhmien hankkeissa. Yritysyhteistyössä parantamisen varaa. LUKU Tiivistelmä 19

20 Taulukko 2. Keskeiset tulokset toimenpidekokonaisuudessa 1.1 (jatkuu...) LUKU Tiivistelmä Arvioinnin kohde Havainnot Johtopäätökset Kysynnän huomioiminen Innovatiivisuus Hyvät käytännöt Tullut jäädäkseen. Hyviä tuloksia. Rekrytointitoimenpidekokonaisuus. Vähäistä, suuret hankkeet, suuret osallistujamäärät- muutamia pieniä kokeilevia hankkeita. Innovatiivisuutta kehittämishankkeissa. Keskeinen lähtökohta koko toimenpidekokonaisuudessa, myös laajoissa työllistämis- hankkeissa kysynnän selvittämistä, ennakoinnin korostusta. Innovatiivisuudesta tingitty muiden tavoitteiden vuoksi, tuloksellisuus keskeinen indikaattori, ei riskinottoa, vain vähän kokeiluja-linjauksen tarvetta. Alueellisen ja toimialoittaisenkysynnän huomiointi, projektijatkumot, pidemmän aikavälin talinnoille Perusteita tuleville hankkeiden vavoitteet Kansalliseen toimintaan siirrettäviä Työnvälitystoiminnan kehittäminen, palvelukeskukset, työnhakukeskukset Työnhakukeskukset,oman tuotan- käytäntöjä: Kumppanuuden tietoinen vahvistaminen-kumppanuus tavoitteesta keinoksi teet, yrityslähtöinen rekrytointimalli non hankkeiden kokemukset, tuot- Oman tuotannon hankkeet-hyvien käytäntöjen siirto kansalliseen toimintaan Yhteenvetoa Toimenpidekokonaisuuden keskeinen tavoite on työttömien työllistämin avoimille työmarkkinoille ja yritysten työvoiman saannin turvaaminen. Ohjelmaasiakirjassa määritellyt keinot tavoitteeseen pääsemiseksi ovat moninaiset ja edelleen ajankohtaiset. Niillä on myös selkeä yhteys tällä hetkellä käytävään keskusteluun rakennetyöttömyyden purkamisesta ja työttömyyden vähentämisestä. Kohderyhmätasolla toimenpidekokonaisuus on kattanut lähes kaikki työttömyystilanteet: lyhyen ajan työttömistä vuosikausia työelämästä poissaolleisiin pitkäaikaistyöttömiin. Toimenpidekokonaisuuden toteutuksessa on sovellettu osin viime ohjelmakauden koeteltuja työllistämiskeinoja, mutta uusiakin lähtökohtia ja ratkaisumalleja on tuotettu. Odotuksia uudesta paremmasta työllistymisestä herättävät mm. kysyntälähtöisyyden painotus hankkeiden lähtökohtana sekä uudet kumppanuusmallit mukaan lukien yhteistyö yritys- ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja toisaalta kolmannen sektorin kanssa. Myös työvoimapalvelujen kehittämisellä osana aktiivisempaa työvoimapolitiikkaa vastataan ajankohdan yleisiin tavoitteisiin ja kehittämislinjauksiin. Pitkäaikaistyöttömien osalta erilaiset polut työllistymiseen toistavat jo koeteltuja toimia, mutta työllistymisen tukena käytettävät keinot, kuten esimerkiksi työpaikan etsijöiden jalkauttaminen, ovat uusia kokeiluja. 20

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Raija Lääperi, Arvioija, KEVÄT-tukirakenne 8.10.2012 TYPO /RL 1 Osallisuus arviointityössä Tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielipiteet huomioidaan

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet

Aikuiskoulutuksen haasteet Aikuiskoulutuksen haasteet Väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutokset osaavan työvoiman saatavuus aikuisten muuttuva koulutuskäyttäytyminen Muutokset työmarkkinoilla pätkätyöt osa-aikaisuus löyhä kiinnittyminen

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 41 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 32 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 41 Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 10.3.2004 24 O/6/2004 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Oppilaitosten kehittämishankke et

Oppilaitosten kehittämishankke et Oppilaitosten kehittämishankke et Oppilaitosseminaari 16.11.2012 Eija Karhatsu 11.01.13 KASELY / ek Koulutuspoliittisia linjauksia ja tavoitteita /OKM Pitkät koulutusurat lyhyemmiksi Suuret koulutustasoerot

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Aki Keskinen 16.11.2015 Esityksen sisältö 1. Yleistä rakennemuutoksesta ja työllisyydestä Kaakkois-Suomessa 2. Työllisyyden kehittämisen nykytilanne 3. Lyhyesti

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes KOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISIA LINJAUKSIA Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 17.6.2011 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016, KESU Nuorten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen Toimintamallille asetetut tavoitteet Visio Kansainvälisen hanketoiminnan

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

ONNISTUNUT HANKE. Koulutuksen teemat:

ONNISTUNUT HANKE. Koulutuksen teemat: ONNISTUNUT HANKE Koulutuksen teemat: Kehittämishanke osana ohjelmallista aluekehittämistä ja suunnittelua Hankkeen arviointi osana hankkeen laadunvarmistusta SUUNNITTELU Kuva 1. Aluekehityshankkeen suunnittelun

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot