Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2. MAAKUNNAN SUUNNITTELU 3. LEPPÄVIRRAN POHJOISOSAN MAAKUNTAKAAVA JA SEN LIITTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 5. SUUNNITTELUALUE 6. KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7. TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT 8. JATKOTOIMENPITEET JA ALUSTAVA AIKATAULU 9. OSALLISET JA OSALLISTUMISMENETTELY 10. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 11. MAAKUNTAKAAVAN LAADINNAN ORGANISOINTI 3

4 1.OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on suunnitelma noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä kaavaa laadittaessa. Kaavoitusmenettely on järjestettävä vuorovaikutusta tukevalla tavalla. Tavoitteena on, että niillä, joiden oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on mahdollisuudet arvioida hankkeen merkitystä ja vaikutuksia ja sanoa mielipiteensä asiasta. Kaavan sisällön kannalta on tärkeää, että eri osapuolten näkemykset ovat tiedossa jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien, jotta näkemyksiä voidaan suunnittelun kuluessa sovittaa yhteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehtävistä muutoksista sen nähtävillä olon (kesäkuu 2005) jälkeen tiedotetaan liiton sivuilla 2. MAAKUNNAN SUUNNITTELU Maakunnan suunnittelu perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL). Lain mukaan maakunnan suunnittelu on maakunnallisten liittojen lakisääteinen tehtävä ja koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta - maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntaohjelma ja maakuntakaava ovat puolestaan maakuntasuunnitelman strategioiden toteutusvälineitä. Vuoden 2000 alussa voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa seutukaava korvattiin yleispiirteisemmällä maakuntakaavalla, jonka valmistelussa tähdennetään osallistumista ja vuorovaikutusta. Kaavassa osoitetaan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Lisäksi maakunta-kaava välittää kunnille ja viranomaisille valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan yleis- ja asemakaavoja. Viranomaisten on otettava maakuntakaava huomioon ja pyrittävä edistämään sen toteuttamista Pohjois-Savon seutukaavoitus käynnistyi 1970-luvulla koko maakunnan kattavien ns. vaihekaavojen laadinnalla, joita ehdittiin 1980-luvun loppuun mennessä laatia kolme kappaletta. Neljäs seutukaavakierros päätettiin Pohjois-Savossa toteuttaa seutukunnittain. Seutukunnittaisten kaavojen laadinnan päättävä uuden maankäyttö ja rakennuslain mukaan laadittava Kuopion seudun maakuntakaava on hyväksytty Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuustossa ja lähetetty ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Tämän jälkeen tullaan laatimaan koko Pohjois-Savon kattava maakuntakaava. Em. kaavojen rinnalla on laadittu erityistarpeista johtuen suppeaa aluetta koskevia muutoskaavoja, joista nyt käynnistyvä Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava on yksi esimerkki. 3. LEPPÄVIRRAN POHJOISOSAN VALTATIEN 5 MAAKUNTAKAAVA JA SEN LIIT- TYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto päätti pitämässään kokouksessa käynnistää Savo-Karjalan tiepiirin esityksestä maakuntakaavan laadinnan valtatien 5 Palokangas Humalajoki välille. Kaavan tarkoituksena on tarkistaa vuonna

5 vahvistunut Varkauden seudun pohjois-osan seutukaava valtatien 5 linjauksen osalta em.välillä. Maankäytön tilanne alueella on seuraava: Paukarlahden kylällä on voimassa vuonna 1997 vahvistettu yleiskaava, Paukarlahden kiertävä tielinjaus ei ole kaava-alueella Paukarlahden kylä on seutukaavasssa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Luokitusten tarkistamisen yhteydessä Paukarlahden kylä tullaan esittämään arvokkaaksi maisema-alueeksi. Oravikoskella on voimassa oleva asemakaava, valtatien 5 länsipuolelta mukana kaava-alue kattaa vain Oravikosken koulun alueen. Oravikosken taajamassa on asemakaava tekeillä Pitkäniemen alueelle nykyisen valtatien 5 linjauksella välillä Palokangas-Oravikoski ei ole kaavaa Huuhtijärven sekä Koirusjärven alueella on ranta-asemakaava yleiskaavoitustyö on käynnistymässä välillä Kotalahti- Oravikoski- Paukarlahtialueella. Yleiskaavoitustyöhön liittyen Leppävirran kunnan toimeksiannosta on laadittu luonto- ja maisemaselvitys Kotalahden - Paukarlahden alueelle. Savo-Karjalan tiepiirin toimesta on uuden tielinjauksen alueelle tehty vuoden 2004 aikana liito-oravareviirien sekä luonto- ja maisemakohteiden kartoitus. Maakuntakaavan laadinta on nähty tarpeelliseksi seuraavista syistä: Vahvistetussa seutukaavassa valtatie 5 välillä Palokangas- Humalajoki on osoitettu nykyiselle paikalleen. Kasvavat liikennemäärä sekä tien sisältyminen runkotieverkkoon edellyttävät nykyisen tien parantamista. Tiehallinto varautuu toteuttamaan hankkeen moottoritienä. Tämä ei ole mahdollista nykyiselle paikalle ilman merkittäviä Paukarlahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön kohdistuvia haittoja. Uuden tielinjauksen rakentaminen ei olisi voimassa olevien lakien mukaan mahdollista ilman kaavan muuttamista. Kotalahden- Oravikosken -Paukarlahden alueelle ollaan käynnistämässä yleiskaavan laadintaa. Ko. kaavaan ei voida sisällyttää uutta tielinjausta voimassa olevan seutukaavan vastaisesti. Tien akuutti parantamistarve ja myös yleiskaavoitustarve edellyttävät em. osin vanhentuneen seutukaavan muuttamista laatimalla kiireisesti ko. tieosaa koskeva maakuntakaava. Maakuntakaavaa palvelevat taustaselvitykset on jo lähes kokonaisuudessaan tehty tien parantamishankkeen esisuunnittelun yhteydessä ja myös yleiskaavoitukseen liittyen. Maakuntakaavan laadinnassa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja sovitetaan ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Aloitusvaiheen epävirallisen viranomaisneuvottelun yhteydessä on sovittu, että tiehankkeesta tullaan tekemään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (yva). Tämän laadinta sovitetaan yhteen maakuntakaavaprosessin kanssa. 5

6 5. MAAKUNTAKAAVAN ALUE Kuva 1. Ote vahvistetusta Varkauden seudun pohjois-osan seutukaavasta täydennettynä tielinjausvaihtoehdoilla. Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan alue rajattu harmaalla rasteriviivalla. 6

7 Kaava-alueeseen kuuluu valtatien 5 nykyinen ja suunniteltu tiealue Palokangas- Humalajoki välillä ja siihen välittömästi liittyvä muu maankäyttö. Jakson eteläpää on noin 10 km Leppävirran taajaman pohjoispuolella Palokankaalla maantien 531 (Lempyy Palokangas) liittymässä ja pohjoispää Humalajoella moottoritien päässä. Tiejakson pituus on noin 16,5 kilometriä. Alue kokonaisuudessaan kuuluu Leppävirran kuntaan Kaava-alueella sijaitsee Oravikosken taajama ja Paukarlahden kylä. Nykyinen tie ohittaa Oravikosken taajaman pääosin länsipuolelta ja halkaisee Paukarlahden kylän. Tiehankkeella ei ole välittömiä maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia muiden kuntien alueelle, sen sijaan välillisiä vaikutuksia syntynee lähinnä Kuopion ja Varkauden suuntiin. 6. KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Liikenneja viestintäministeriön suunnitelmaluonnoksessa valtatie 5 on ehdotettu runkotieverkkoon Helsingistä Iisalmeen saakka. Tie suunnitellaan moottoritienä vastaavasti kuin Humalajoelta pohjoiseen sijaitseva, jo rakennettu moottoritieosuus. Tiehankkeen toteutuessa nykyinen tie jää rinnakkaistieksi palvelemaan mm. hidasta liikennettä ja paikallisia tarpeita. Tien luokitellaan tällöin seututieksi. Vahvistetussa Varkauden seudun pohjoisosan seutukaavassa tie on merkitty nykyiselle paikalleen valtatie-merkinnällä. Varkauden seudun pohjois-osan seutukaavaan sisältyy ko. alueella VT 5:n nykyisen tielinjauksen lisäksi seuraavat merkinnät: ma 532 Paukarlahti, arvokas maisema-alue, ohjeellinen rajaus AT 053 Paukarlahti, kyläalue Merkintään sisältyy seuraava suositus: Alueelle tulisi laatia osayleiskaava. Osayleiskaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon arvokas kylämaisema MT 232 Paukarlahti, maa- ja metsätalousalue, hyvä peltoalue LU 920 Kaivantolahti, uiton pudotuspaikka A 003 Oravikoski, taajamatoimintojen alue T 801 Kotalahti, teollisuusalue ER1 780 Kotalahti, Erityistoimintojen alue, liikkuminen rajoitettua LV 902 Oravilahti, lastin käsittelypaikka Oravikosken jäteveden puhdistamo 110 kv:n sähkölinja moottorikelkkareitti kaukopuhelinyhteyskaapeli Lempyy Palokangas seudullinen tie ( mt 531) Hyvärilänniemen yhdystie ( pt 16267) 7

8 Maakuntakaavan lähtökohtana on kumota voimassa oleva Varkauden seudun pohjois-osan seutukaava valtatien 5 tiealueen osalta välillä Palokangas- Humalajoki ja osoittaa se kaavassa seututienä sekä tehdä aluevaraus tien uudelle linjaukselle maankäyttö- ja rakennuslain periaatteiden mukaisesti. Samassa yhteydessä käsitellään tielinjaukseen välittömästi liittyvää muuta maankäyttöä mm. osayleiskaavatyön tuottamaan tietoaineistoon tukeutuen. Nykyistä tielinjausta koskeva luokituksen muutos tulee voimaan vain siinä tapauksessa, että suunniteltu parantamishanke toteutuu. Kaavan mittakaava on 1: ja tavoitevuosi Maakuntakaavalla mahdollistetaan tiejakson kehittämiseen tähtäävän yleissuunnittelun eteneminen. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja korkealaatutien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että kasvavan liikenteen ympäristölle aiheuttamat vaikutukset saadaan tien uudella sijoittelulla minimoitua. Tien kehittämisessä pyritään myös taloudellisesti ( yhteiskuntataloudellinen kannattavuus) mahdollisimman edulliseen lopputulokseen. Tiehankkeella on runkotieverkon kehittämiseen liittyvien tavoitteiden ohella mm. seuraavia välillisiä myönteisiä vaikutuksia: Paukarlahti sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kuopiosta. Kylä tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden työssäkäyntiin Kuopiossa hyviä julkisen liikenteen yhteyksiä hyödyntäen. Valtakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä päävesistön äärellä sijaitseva Paukarlahden kylä onkin varsin houkutteleva vaihtoehto väljempää asumista haluaville. Paukarlahden kylän kehittyminen tukee Kuopion kehittymistä yhtenä maamme kasvukeskuksista. Tien uudella sijoittelulla saavutetaan ympäristön, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta merkittäviä hyötyjä. Sekä Paukarlahden että Oravikosken kylien alueella liikenteestä aiheutuva melu vähenee oleellisesti. Tämä parantaa merkittävästi alueen viihtyisyyttä asumisalueena. Tien siirto mahdollistaa kylien kehittämisen myös muutoin asumisympäristönä mm. valtakunnallisista kulttuurimaiseman suojelun lähtökohdista käsin. 7. TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Vaikutusten arvioinnin ja myös muun mahdollisen selvitystyön osalta muutosmaakunta-kaava tukeutuu Savo-Karjalan tiepiirin toimesta tehtäviin selvityksiin ja arviointeihin. Tiehankkeen YVA - menettelyssä arvioidaan ympäristövaikutukset seuraavista linjausvaihtoehdoista: Vaihtoehto 0 (nolla) Hanketa ei toteuteta. Nykyiselä tiellä tehdään pieniä liikenneturvallisuus -toimenpiteitä. Kaikkiin neljään vaihtoehtoon sisältyy tielinjan oikaisu Kotalahden kaivoksen kohdalla. Louhoksen sortumavaarasta johtuen oikaisu on välttämätön toteuttaa tien muusta kehittämisestä riippumatta. Vaihtoehto C1 Tie sijoituu kokonaan uudele tielinjale nykyisen valtatie 5:n länsipuolele. 8

9 Uusi t i el i nj aki er t ääor av i kosken t aaj amanj apaukar l ahdenky l änl änsi puol i t se. Vaihtoehto C2 Vai ht oeht oc2 on pääosin vaihtoehto C1:n mukainen linjaus. Li nj auspoi kkeaav ai ht oeht oc1:sta Oravikosken kohdalla sekä tieosuuden keskivaiheilla. Vaihtoehto D Läntisin kaikista vaihtoehdoista Maakuntakaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen vaihtoehtojen C1 ja C2 tievaraukset ovat kaavassa yhteneväiset. Sen sijaan vaihtoehto D poikkeaa linjaukseltaan em. vaihtoehdoista niin merkittävästi, että se ei ole tulkittavissa samaan maastokäytävään kuuluvaksi vaihtoehtojen C1 ja C2 kanssa. Koska kaavassa esitetään vain 9

10 yksi käytävä uudelle tielinjaukselle, se edellyttää jo kaavan laadintavaiheessa valintaa vaihtoehtojen D ja C1/C2 välillä. Nykyiseen tielinjaan perustuvat vaihtoehdot on karsittu sen vuoksi, että 2+2 kaistaista, eritasoliittymin varustettua moottoritietä ei voida toteuttaa nykyiselle tielinjalle. Moottoritie aiheuttaisi kohtuutonta haittaa erityisesti Paukarlahden kylän ja osin myös Oravikosken taajaman asukkaille, elinympäristölle, Paukarlahden ja Oravikosken kehittämismahdollisuuksille sekä Paukarlahden kylän arvokkaalle maisemalle. Eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin alustavasti vuonna 2004 valmistuneessa tarveselvityksessä. 7. JATKOTOIMENPITEET JA ALUSTAVA AIKATAULU Jatkosuunnittelun aikataulun lähtökohtana on, että maakuntakaavan laadinta sekä tien yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi tapahtuvat kutakuinkin samanaikaisesti. Työ sovitetaan yhteen myös Kotalahden Oravikosken- Paukarlahden yleiskaavan laadinnan alkuvaiheiden kanssa. Työn vaiheet ovat seuraavat 2004 Maakuntavaltuuston päätös kaavan laadinnan aloittamisesta

11 Kaavatoimikunnan perustaminen Osallistumis-ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistelu Lähtökohtien ja alueidenkäytön tavoitteiden valmistelu Selvitysten ja vaikutusten arvioinnin käynnist. ( Savo- Karjalan tiepiiri) YVA-ohjelman valmistelu ( Savo Karjalan tiepiiri) Tiedottaminen OAS sekä YVA-ohjelma nähtävillä kesäkuussa Ensimmäinen lakisääteinen viranomaisneuvottelu YM:n kanssa elokuussa YVA-selostuksen laadinta käynnistyy (Savo Karjalan tiepiiri) Alustavan yleissuunnitelman laadinta käynnistyy ( Savo Karjalan tiepiiri) Kaavaehdotuksen valmistelu käynnistyy Maakuntakaavan valmisteluaineisto nähtävillä ja lausunnoilla tammihelmikuussa Muistutusten ja lausuntojen käsittely YVA-selostus nähtävillä ja lausunnoilla Yleissuunnitelman valmistelu käynnistyy(savo-karjalan tiepiiri) Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta Päätös yleissuunnitelmavaihtoehdosta ( Tiehallinto) Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla toukokuussa Muistutusten ja lausuntojen käsittely Toinen lakisääteinen viranomaisneuvottelu elokuussa YM:n kanssa Kaavaehdotus muutoksineen lokakuun maakuntahallitukseen Kaavaehdotuksen hyväksyminen marraskuussa maakuntavaltuustossa Kaavan lähettäminen ympäristöministeriöön vahvistettavaksi Tiedottaminen valtuuston päätöksestä Ympäristöministeriö vahvistaa kaavan Tiedottaminen vahvistuspäätöksestä Osallisten ym. mahdolliset tiedustelut ja mielipiteet tulee osoittaa ko. suunnitteluym. prosessista vastaavalle viranomaiselle seuraavasti: Maakuntakaava / Pohjois-Savon liitto, PL 247 ( Sepänkatu1), Kuopio, puh Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma / Savo-Karjalan tiepiiri, PL 1117 ( Kirkkokatu1), Kuopio, puh Osayleiskaava / Leppävirran kunta, PL 4 (Savonkatu 39), Leppävirta, puh OSALLISET JA OSALLISTUMISMENETTELYT Maankäyttö ja rakennuslaki on tuonut maankäytön suunnitteluun termin osallinen. Seuraavan sivun taulukko esittää alustavasti ne tahot, jotka katsotaan osallisiksi maakuntakaavaa laadittaessa. Osallisten joukko tarkentuu työn edetessä. 11

12 Kaavasta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla yleisesti tiedotusvälineissä. Eri tahojen kanssa neuvotellaan koko suunnitteluprosessin ajan. Kaavan laatimistarvetta koskeva neuvottelu pidettiin Lainmukainen (MRL 66 ) viranomaisneuvottelu pidettiin koskien mm. kaavan osallistumisarviointisuunnitelmasta saatua palautetta. Kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville joulukuussa 2006, minkä jälkeen järjestetään epävirallinen viranomaisneuvottelu saadun palautteen käsittelyä varten. Kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville toukokuussa Toinen lainmukainen viranomaisneuvottelu pidetään, kun kaavaehdotuksesta on saatu lausunnot ja muistutukset. Viranomaisista ja järjestöistä osallisiksi katsotaan ne, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 ) Kunnille ja viranomaisille kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkistamisen yhteydessä kaavan laatimisen käynnistymisestä. Suunnittelun etenemisestä ja siihen liittyvistä esittelytilaisuuksista tiedotetaan Savon Sanomissa ja Soisalon seutu-paikallislehdessä sekä kuntien ilmoitustauluilla. Tiedottamisajankohdat on merkitty oheiseen aikataulukaavioon. Maakuntakaavaa käsitellään myös PohjoisSavon Liiton kotisivulla osoitteessa jonka kautta yleisön on myös mahdollista esittää mielipiteensä. Nähtävillä olojen jälkeen käsitellään mahdolliset muistutukset ja lausunnot. Muistutusten esittäjille vastataan kirjallisesti, jos he ovat sitä pyytäneet. (MRL 65 ) 10. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat välilliset ja välittömät - ympäristövaikutukset, - yhdyskuntataloudelliset vaikutukset, - sosiaaliset vaikutukset, - kulttuurivaikutukset ja - muut vaikutukset Ensisijaisesti arvioidaan, toteutuuko kaavassa kestävän kehityksen periaate. Huomiota kiinnitetään hyvinvoinnin tasapuoliseen edistymiseen ja ympäristön elinvoimaisuuteen. Maakuntakaavan vaikutukset arvioidaan ko. tievälin yleissuunnitelman yhteydessä. Kaavan ja yvan prosessit sovitetaan yhteen. 12

13 Osalliset Kunnat - Leppävirran kunta Maanomistajat ja muut, joiden asumiseen, työn tekoon tai muihin oloihin maakuntakaava saattaa vaikuttaa - suunnittelualueen maan omistajat ja heitä edustavat yhteisöt - asukkaat ja loma-asukkaat - kylätoimikunnat, asukasyhdistykset ym. asukkaita edustavat yhteisöt - tiettyä väestöryhmää edustavat yhteisöt Viranomaiset - ympäristöministeriö, Tiehallinto, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Museovirasto, Pohjois-Savon ympäristökeskus, TE-keskus, metsäkeskus, lääninhallitus ym. valtion aluehallinnon viranomaiset,fingrid Suunnittelualueeseen - Kuopion kaupunki rajautuvat naapurikunnat Yhteisöt, yritykset ja järjestöt, joiden toimialaa maakuntasuunnittelussa käsitellään - luonnonsuojelupiiri ja yhdistykset, kauppakamari, MTK, ym. yhteisöt, keskeiset työmarkkinajärjestöt Menettelytapa ja työn vaihe - neuvottelu kunnan kanssa, aloitus, valmisteluja ehdotusvaiheissa -esittelytilaisuudet ehdotusvaiheessa - lausunnot OAS:n ja kaavaehdotuksen nähtävillä olojen yhteydessä - lehti-ilmoitus Savon Sanomissa ja Soisalon seutu - lehdessä, aineisto nähtävillä Leppävirran kunnan ilmoitustaululla ja liiton internetsivuilla - OAS:n nähtävilläpito - mielipiteet OAS:sta - kaavaehdotuksen ja valmisteluaineiston nähtävillä pito - muistutukset ehdotuksesta ja valmisteluaineistosta - lainmukainen viranomaisneuvottelu aloitus- ja hyväksymisvaiheissa - muu viranomaisyhteistyö koko prosessin ajan - lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheissa, -ministeriöiden lausunnot vahvistamisvaiheessa - Kuopion kaupungille tiedotetaan aloitusvaiheessa kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtäville asettamisesta - ehdotusvaiheessa tiedotetaan nähtäville asettamisesta - lausunnot ehdotuksesta -lehti-ilmoitus Savon Sanomissa ja Soisalon seutu- lehdessä, aineiston nähtävilläolo Leppävirran kunnan ilmoitustaululla ja liiton internetsivuilla - lausunnot OAS:n ja kaavaehdotuksen nähtävillä olojen yhteydessä 13

14 11. MAAKUNTAKAAVAN LAADINNAN ORGANISOINTI Pohjois-Savon liitto laatii Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan. Maakuntakaavatyötä ohjaamaan on perustettu seuraavista viranomaisista koostuva kaavatoimikunta: Suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto, pj. Kaavoitusinsinööri Leila Kantonen, Leppävirran kunta Maankäytönsuunnittelija Katri Mattelmäki, Savo-Karjalan tiepiiri Ylitarkastaja Patrick Hublin, Pohjois-Savon ympäristökeskus Tutkija Helena Taskinen, Museovirasto Kaavoituspäällikkö Seppo Laitila, Pohjois-Savon liitto Maakuntainsinööri Jouko Kohvakka, Pohjois-Savon liitto, siht. Yhteystiedot Pohjois-Savon liitto Sepänkatu KUOPIO puh faksi Lisätietoa suunnittelusta antavat: suunnittelujohtaja Paula Qvick, maakuntainsinööri Jouko Kohvakka kaavoituspäällikkö Seppo Laitila, maakuntasuunnittelija Marko Tanttu sähköposti: 14

15 15

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot