Etukannen kuva https://www.flickr.com/ Taitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etukannen kuva https://www.flickr.com/ Taitto"

Transkriptio

1

2 Retki Kansanlähetyspäiville, 1

3 Pohjois Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry Kauppakatu 17 B, Joensuu Toimisto avoinna ma to klo Puh S posti: p Kotisivu: karjala.sekl.fi Facebook: Pohjois Karjalan Kansanlähetys Työntekijä Vs. toimistonhoitaja Tanja Heiskanen Puh S posti: Piirihallitus Piirihallituksen puheenjohtaja Heimo Karhapää Puh Tanja Eskelinen, Markku Fräntilä, Reijo Karjunen, Veikko Kettunen, Elina Löhönen, Maila Mustonen, Ari Mäkelä, Pirjo Polojärvi Lähetystyö Aasia, Etiopia, Lähi itä, Venäjä, Englanti Etukannen kuva https://www.flickr.com/ Taitto Tanja Heiskanen 2

4 Pääkirjoitus Minä olen elämän leipä. ruokkimisihmeen kautta. Jeesus siirtyy (Joh. 6:48) suoraan pääasiaan eli kysymykseen, Tuhkakeskiviikkona alkoi 40 päivän mikä ravinto takaa iankaikkisen elä paastonaika. Silloin meitä kutsuttiin män. Puheensa aluksi hän sanoo "toti paastonajan matkalle katumukseen ja sesti, totisesti". Ilmaisu kuvaa parannukseen ja oman elämämme ar Jeesuksen sanojen merkittävyyttä. Jee vioimiseen Jumalan Sanan valossa. sus kehottaa tavoittelemaan katoama Paastonajan matkakutsuun liittyy myös tonta ruokaa, sitä, joka antaa ikuisen kehotus noudattaa yksinkertaisia elä elämän. Samalla Jeesus sanoo, että ka mäntapoja ja luopua omastaan hädäna toava ruoka hyödyttää vain tätä aikaa laisten lähimmäistemme hyväksi. varten. Paastonajan tutkisteluun liittyy myös, ettemme kiintyisi tähän maailmaan Sanoessaan olevansa elämän leipä Jee vaan haluaisimme elää Jumalan tahdon sus viittaa Israelin kansan erämaavael mukaisesti. Saamme tällä matkalla tut lukseen, jolloin kansa söi autiomaassa kia Jumalan pyhyyttä ja rakkautta, joka mannaa. Jeesus puhuu kuolemasta ja tulee ilmi Kristuksen kärsi iankaikkisesta elämästä. Hän "Jumalan myksessä, kuolemassa ja puhui leivästä, joka Hänessä ylösnousemuksessa. pyhyys ja rakkaus on tullut alas taivaasta. Jee suksen antaman leivän syö tulee ilmi Neljättä paastonajan sun minen tuo iankaikkisen Kristuksessa." nuntaita kutsutaan leipä elämän. Jeesus sanoi myös, sunnuntaiksi, jolloin olemme että Hän antaa leivän, jotta maailma paastonajan matkan puolivälissä. saisi elämän. Näin Hän viittasi Olemme levähdyspaikalla, virvoitta uhrikuolemaansa ristillä. van lähteen äärellä. Sunnuntain raama tuntekstit puhuvat meille Kuulijat eivät ymmärtäneet Jeesuksen ruokkimisihmeestä ja ihmisten tarvit puhetta. Juutalaiset väittelivät keske semasta hengellisestä ravinnosta. nään kiivaasti. He kysyivät toisiltaan: Jeesus itse on elämän leipä. Hän jakaa Mitä Jeesus oikein tarkoitti puhues lahjojaan meille ja opettaa meitä jaka saan, että Hän antaa ruumiinsa meidän maan omastamme tarvitseville. syötäväksemme? Jeesuksen puhe oli heidän mielestään ihmeellistä. Jeesuksen tunnettu leipäpuhe Johan neksen evankeliumin 6. luvussa alkaa Jeesuksen lause Minä olen elämän sanoilla Minä olen elämän leipä. leipä on ensimmäinen Johanneksen Jeesus puhui Kapernaumin synagogas evankeliumin Minä olen lauseista. sa, ja puheen kuulijakunnan muodosti Jeesus on elämän leipä, maailman va vat samat ihmiset, jotka Jeesus ravitsi lo, lammasten ovi, hyvä paimen, ylös 3

5 Pääkirjoitus nousemus, tie, totuus ja elämä ja tosi viiniköynnös. Arvelut Jeesuksen syntyperästä tuli vat monelle uskon esteeksi. Kuulijat olivat mielestään selvillä Jeesuksen isästä ja äidistä, mikä sulki pois Jee suksen tulon alas taivaasta. Jeesuksen käyttämä Jumala nimi liitettynä Hä neen itseensä vaikutti kuulijoissa vas tareaktion. Evankeliumit kertovat, että uskonnolliset johtajat syyttivät Jeesusta jopa Jumalan pilkkaamisesta. Juutalaisissa herätti ärtymystä, että Jeesus sanoi olevansa elämän leipä. Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin Poi ka? Me tiedämme hänen isänsä ja äi tinsä. Kuinka hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta? Jeesus vetosi kuuli joihinsa ja kehotti heitä olemaan nuri sematta. Jeesus ilmoitti, että Hän on ainoa tie Isän tykö. Jeesus vetosi myös profeettojen kirjoituksiin. Jee suksen puhe ei sillä kertaa saanut si jaa kuulijoiden sydämessä, vaan he torjuivat Jeesuksen. Tekstissä puhutaan kuolemasta ja elä mästä. Israelilaiset söivät erämaassa taivaasta satanutta mannaa ja kuolivat silti. Jeesukseen uskova syö elämän leipää ja siirtyy kuoleman jälkeen ikuiseen elämään. Sitä elämää ja yh Kuulijoiden reaktioon vaikutti mer teyttä Kristukseen ja Hänen kauttaan kittävästi Jeesuksen käyttämä ilmaisu itse Jumalaan ei ruumiillinen kuolema Minä olen. Alkukielen mukaan tä voi katkaista eikä lopettaa. Ajalliseen mä ilmaisu viittaa Jumalan nimeen. elämään murtautunut ikuinen elämä Mooses sai Jumalalta tehtävän johtaa jatkuu. Miten, sitä ei sanota. On tie Israelin kansan pois Egyptistä. Moo tysti viittauksia taivaassa kristityille ses kysyi Jumalalta: Kun minä me varattuun asuinsijaan. Vakuutena nen israelilaisten luo ja sanon heille, ikuisen elämän todellisuudesta teks että heidän isiensä Jumala on lähettä tissämme on se, että taivaasta tullutta nyt minut heidän luokseen, he kysy leipää syövä elää ikuisesti sekä Jee vät minulta: suksen sana: Viimeisenä päivänä Mikä on hä "Uskominen on sitä, minä herätän hänet. nen nimensä? että luotamme ja Mitä minä Jeesus leipää voimme syödä kahdella turvaudumme heille silloin tavalla. Voimme uskoa Jeesukseen eli Jeesukseen." sanon? Ju ottaa Hänet uskolla vastaan. Usko mala sanoi minen on sitä, että luotamme ja tur Moosekselle: Minä olen se joka vaudumme Jeesukseen. Saamme olen. Hän sanoi vielä: Näin sinun uskoa, että Hän antaa meille synnit tulee sanoa israelilaisille: Minä olen anteeksi ja vie taivaaseen kuoleman on lähettänyt minut teidän luoksen jälkeen. Tämä usko on Jumalan teko ne. 4

6 Pääkirjoitus ihmisen sydämessä. Jeesus leipää voimme syödä myös osallistumalla ehtoolliselle. Tekstissämme elämän leivän samaistaminen Jeesuksen li haan tai ruumiiseen avaa meille eh toollisen sakramentin ihmeellistä salaisuutta. Ehtoollisen sakramenttia tarkoittavat Jeesuksen sanat: Mutta sillä, joka syö minun lihani ja vereni on ikuinen elämä, javiimeisenä päivän minä he rätän hänet. Minun lihani on todelli nen ruoka ja minun vereni on todellinen juoma. Osallisuus tästä merkitsee kristityn pysymistä Jeesuk sessa ja Jeesuksen pysymistä hänessä sekä Isän Jeesukselle antaman elämän osallisuutta. Jeesuksen puheen ymmärtämisen vai keus ulottui myös opetuslapsiin. Pu heen seurauksena oli seulonta: laajemmasta opetuslapsijoukosta osa vetäytyi pois eikä kulkenut enää Jeesuksen mukana. Tämän jälkeen Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: Aiotteko tekin läh teä? Pietari vastaa kaikkien opetus lasten puolesta. Kukaan muu kuin Jeesus ei voi puhua sanoja, jotka oh jaavat iankaikkiseen elämään. Pietari tunnustaa jäljelle jääneiden opetuslas ten uskon juhlallisilla sanoilla: Her ra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet 5 Jumalan Pyhä. Samalla tavalla Pie tari tunnusti Jeesuksen Messiaaksi kaikkien opetuslasten puolesta Mat teuksen ja Markuksen evankeliumin mukaan. Jeesus opettaa, että Pyhä Henki yksin tekee eläväksi Jumalan Sanan. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Paastonajan matkalla meitä kehotetaan arvioimaan elämäämme ja itseämme Jumalan Sa nan valossa. Raamatun Sana ja sen tutkiminen on kristityn elämän edel lytys. Siksi tutkikaamme Raamattua! Sieltä löydämme yhä uudestaan elä vän Jeesuksen, joka puhuu meille Sa nassaan. Siunattua paastonaikaa ja riemullista pääsiäisaikaa! Heimo Karhapää Kuva: Heimo Karhapään albumi

7 Piirin kuulumisia Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Voimme kiitosmielellä kertoa, että toiminnalle ja taloudelle asetetut ta voitteet ja avaintulokset ovat toteutu neet suurimmalta osaltaan. Keskeisiä toimintamuotoja Joensuus sa olivat leipäsunnuntait, armolahja seminaari, evankelioimisseminaari, nuorten aikuisten illat ja junioreiden Donkkis Big Nightit. Maakunnassa järjestettiin seitsemän kokoussarjaa, 11 lähetyspyhää ja maakuntailtoja kuudella paikkakunnalla. Lähes 20 pienryhmää kokoontui eri puolilla maakuntaa. Polvijärvellä oli myös Donkkis Big Night toimintaa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 4 783,91. Talousarvioon varatut me nojen määrärahat alittuivat erityisesti henkilöstömenojen osalta, koska piiri johtajan toimi oli täyttämättä alkaen. Vuoden tulos arvioitiin talous arviossa alijäämäiseksi 6 270,00. na, ja työ jatkuu. Jumala, joka meidät on kutsunut työhönsä, lahjoittakoon meille kaiken tarpeellisen ja antakoon meille uskollisuutta antamassaan pal velutehtävässä. Kiitämme Jumalaa ja teitä, työmme ystäviä, jälleen yhden vuoden yhtei sestä matkasta. Kiitos yhteistyö kumppaneillemme, erityisesti maakuntamme ev.lut. seurakunnille, hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Jumala vaikuttakoon edelleen meissä sen, että rakkaus saisi kasvaa ja että säilyisimme puhtaina odottaessamme Kristuksen päivää. Jumala haluaa vai kuttaa meissä hyvän hedelmän kanta misen, jossa ei ole omaa ansiotamme. Uusi piirijohtaja Kiitollisina kerromme tässä ystävä kirjeessä piirijohtajan valinnasta. Yhdistyksellä oli 107 jäsentä vuonna Ystäväkirje ilmestyi neljä ker taa ja sen saajia oli keskimäärin 577. Tanja Heiskanen jatkaa toimiston hoitajan sijaisena Toimistonhoitaja Tuija Ardaylle on myönnetty hoitovapaata kesäkuun 2017 alkupuolelle, jolloin David poi ka täyttää kolme vuotta. Piirihallitus on valinnut Tanja Heiskasen jatka maan toimistonhoitajan sijaisena hoi tovapaan päättymiseen saakka. Toivotamme Tuijalle, Danielille ja Davidille Jumalan siunausta. Suljem me heidät ja Tanja Heiskasen esiru kouksiimme. Olemme saaneet olla Suuressa muka Heimo Karhapää Piirin lähetystyön kannatustavoite Suomen Kansanlähetykselle oli Toteutuma oli ,85 : tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Talou den toteutumasta lisää sivulla 16. 6

8 Uusi piirijohtaja on valittu Minulla on ilo ilmoittaa, että rukouk siimme on vastattu. Piirihallitus valitsi uudeksi piirijohtajaksi yksi mielisesti pastori, TT Gerson Mgayan Njombesta, Tansaniasta. Päätös on pii rin sääntöjen mukaan alistettu Suomen Kansanlähetyksen liittohallituksen hy väksyttäväksi. Liittohallitus hyväksyi valinnan maaliskuun kokouksessaan. tyssihteerin sijaisena 50 prosentin työ ajalla,mistä hän sai halun työskennellä hengellisessä työssä Suomessa. Gerson sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2013 ja hänellä on Suomen passi. Hän puhuu sujuvaa englantia, swahilia, suomea ja benaa sekä jonkin verran saksaa. Lisäksi hän on opiskellut hepreaa ja kreikkaa, joita hän käyttää käännöstöissään. Hän kirjoitti vuonna 2012 kirjan Kanssasi kulkemaan. Viimeksi Gerson on työs kennellyt henkilöstöpäällikkönä Tansa niassa. Raamattuopetuksen vahvistaminen eri paikkakunnilla on hä nen sydäntään lähellä. Tehtävään tuli julkisen haun kautta kaksi hakemusta. Gerson Mgaya oli ollut mielessämme jo aiemmin, mutta kun hän itse lähestyi meitä hakemuk sellaan, havaitsimme hänellä olevan vahva motivaatio tulla Kansanlähetyk sen työhön. Gersonin puoliso Leena on Heimo ja Kaisu Karhapään tytär, joten valintapäätökseen jäävinä Heimo ei luonnollisesti osallistunut päätöksen tekoon. Gersonilla ja Leenalla on kaksi lasta: 6 vuotias Naomi ja 3 vuotias Eeli. Saamme sulkea heidät kaikki esi rukouksiimme. Mgayat ovat muuttamassa pitemmäksi aikaa Suomeen kesällä mm. lasten kou lunkäynnin takia. Gerson voisi aloittaa tehtävässä syksyllä. Toivotamme Mgayat tervetulleiksi Joensuuhun ja Gersonin piirin työhön. Veikko Kettunen P KKL:n piirihallituksen varapj. Gerson Mgaya syntyi Tansaniassa 1976 ja vihittiin papiksi Hän valmistui teologian maisteriksi Tansa niassa 2008 ja muutti perheineen Joensuuhun samana vuonna. Vuonna 2014 Gerson väitteli teologian tohto riksi aiheenaan armolahjat. Perhe asui Joensuussa viisi vuotta, jolloin Gerson työskenteli Suomen luterilaisessa kir kossa. Hän oli mukana mm. Suomen Lähetysseuran tapahtumissa ja Joen suun seurakunnan kansainvälisessä työssä ja työskenteli vuoden ajan lähe 7

9 Lentopostia: Venäjä Inkerin kirkon kuulumisia Ryttylän Idäntyönpäiviltä: Piispa Aarre Kuukauppi muistutti, että elävän kirkon tunnusmerkki on ristin kantaminen. "Elävä kirkko on aina ollut tuulessa. Jumalan Sana vakuuttaa, että jos me rakastamme Hänen käskyjään, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden par haaksi, jotka Jumalaa rakastavat." Kirkko saa jatkuvasti jäseniä Venäjän vähemmistökansoista. "Asemamme on ahdistuksen, murheiden ja puutteiden keskellä erinomainen, sillä seurakun tamme on muodostunut vainotusta kan sasta. Monet pienet kansat Venäjällä ovat kokeneet sortoa, jolloin niiden on helpompaa ottaa vastaan evankeliumi Inkerin kirkon julistamana", Kuukauppi totesi. Rukousaiheena on kirkon Teolo gisen instituutin opiskelijapula. Pastorit pitävät rovastikunnissa opetussarjoja uusien opiskelijoiden tavoittamiseksi. Pitkäset ovat palanneet Suomeen, ja ul komaanjaksot Inkerin kirkossa päätty vät heidän osaltaan kesäkuussa Joose ja Johanna, lapset

10 Lentopostia: Etiopia Haapavedeltä Tapio on kiertänyt tilai suuksissa, ja joskus Helenakin on päässyt mukaan. Tulimme Suomeen juuri oikeaan aikaan Sylvi mummun hoitoa ajatellen. Ennen joulua hän sai rastui, syynä jumittunut sappikivi. Ki veä yritettiin saada liikkeelle tähystyksessä, mutta toimenpidettä ei voitu viedä loppuun. Pari tuntia myö hemmin tehdyssä ultraäänikuvassa ei kiveä enää löytynyt. Jumalan sormi oli laittanut sen liikkeelle, ja kunto alkoi kohota! Rukoukset vaikuttavat! Esirukousaihetaulumme: Etiopian matka Kaksi opetusviikkoa Airassa. Etiopialainen mummo, joka haluaisi tulla poikansa perhettä tapaamaan Suomeen 7.5. Kahden pastorin tulehtuneet välit Airassa ja Tapion toimiminen välimiehenä, jos Jumala suo. Monet avunpyytäjät Airassa. Viisautta toimia oikein! Sylvi mummun sappitiekivien poisto operaatio uusien tulehdusten estämiseksi. "Rauhan puolesta! Kyynelsilmäisen maahanmuuttajatytön rukousaihe. Tapio ja Helena Saimme lopulta Etiopiasta vastauksen ja se oli kielteinen, joten emme pääse sinne. Kovasti toivoimme pääsevämme Etiopiaan mutta olemme nyt uusien suunnitelmien edessä. Oli helpottavaa saada jonkinlainen ratkaisu asiaan, ja nyt voimme taas suunnitella elämää hieman pidemmälle. Olemme rukoilleet ja pohtineet paljon eri vaihtoehtoja ja miettineet, millaista lasten elämä olisi missäkin maassa. Äskettäin meillä oli mielenkiintoinen palaveri Wycliffen, raamatun kääntäjien, toimistolla. Heillä olisi meille molemmille töitä raamatun käännöstyön tukitehtävissä Papua Uu dessa Guineassa. Papualla on kansainvälinen raamatunkääntäjien keskus Ukarumpan kaupungissa. Rukoillaan edelleen, että Jumalan tah to voisi tapahtua ja voisimme saada selkeyttä tulevaisuudensuunnitelmiin! Jukka ja Kaisa, lapset 10

11 Ohjelma JOENSUU Rukouspiiri toimistolla, Kauppakatu 17 B, 3. krs, maanantaisin klo 9 Kansanlähetyksen ja Kansan Raamattuseuran nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Viides ilta Joensuun srk keskuksen uuden puolen nuorisotilassa, Kirkkokatu 28, torstaisin klo 18 Lähetyspiirit Ke klo 13 päivälähetyspiiri Urho ja Aila Pirisellä, Torpantie 18 B 4, Jns Ke klo 18 iltalähetyspiiri toimistolla Ystäväretriitti la klo 10 Noljakan kirkossa, Noljakantie 81 Juhannusjuhla pe klo Männikköniemessä, Vainoniementie 2, mukana lähettiperhe JUUKA Ti 7.4. klo 12 lähetyspiiri lähetyssopessa, Kauppakuja 2 B, 1. Piet. 4, Heimo Karhapää Su ti kevättapahtuma, Hannu Uusmies, Heimo Karhapää LIEKSA Su ti kevättapahtuma, Raimo Lappi, Reijo Toivanen Ti klo 18 Ilta Sanan ääressä srk keskuksessa, Mönninkatu 13, Esko Järvenpää, Veikko Kettunen NURMES To klo Sanan ja lähetyksen ilta srk keskuksessa, Ikolantie 3, Esko Järvenpää, Veikko Kettunen Ti to kevättapahtuma OUTOKUMPU Su klo 15 Kotiseurat Olavi ja Eira Pakarisella, Myhkyläntie 5 B, Markku Vasara, Veikko Kettunen PIELISENSUU Kouluikäisten toimintailta Donkkis Big Night Hukanhaudan srk talolla, Lonikintie 18: pe ja pe 8.5. klo Nyyttärit. POLVIJÄRVI La klo kouluikäisten toimintailtapäivä Donkkis Big Night srk talolla, Pappilantie 1 B. Nyyttärit. Pe klo 18 kotiseurat Marja Ruokolaisella, Miihkalintie 18, Teerivaara, Benjamin Koskela, Seppo Lamminsalo Pe klo 18 Valoa kohti ilta srk talolla, Pappilantie 1 B, Esko Järvenpää, Heikki Liimatta RANTAKYLÄ Leipäsunnuntait Mutalan kirkossa, Mutalantie 12 Ma 6.4. (2. pääsiäispäivä) klo 17 Leipäsunnuntai, 2. Tim. 1, Ville Löhönen Su klo 17 Leipäsunnuntai ja HPE, 2. Tim. 2, Sirkka Konttinen Su klo 17 Leipäsunnuntai, 2. Tim. 3, Martti Laato Su klo 17 Leipäsunnuntai ja HPE, 2. Tim. 4, Markku Fräntilä TOHMAJÄRVI Ti klo 14 seurat (KL ja KRELL) Emmalassa, Kirkkotie 23 Su klo 18 Filia ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23 Ti klo 14 seurat (KL ja KRELL) Emmalassa Su klo 10 lähetyspyhän messu 12

12 Ohjelma Donkkis Big Camp kirkossa, Kirkkotie 590. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus Pitäjäntuvalla, Kirkkotie 600, Tapio ja Helena Räisänen Su klo 18 Filia ryhmä Maija Kukkosella - kesäleiri 7 12-vuotiaille pe su Vaiviossa TOIMISTO SULJETTU Ohjelma täydentyy, ja tilaisuuksien ja tapahtumien kohdalla voi tapahtua muutoksia. Seuraa seurakuntasi kirkollisia ilmoituksia, Kirkkotietä ja Uusi Tie lehden Kansanlähetyksessä tarjolla palstaa. Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme: pohjois karjala.sekl.fi ja Facebookissa: "Pohjois Karjalan Kansanlähetys" tai ilmoittaudu sähköpostilistallemme toimiston kautta, puh , p Saat mainoksia tapahtumista myös toimistoltamme. Ohjelmassa seikkailua, toimintaa, uimista, kavereita, musiikkia, raamattuopetusta, hyvää ruokaa ja paljon muuta! Leirin hinta 39 (sisaralennus - 9 ) sis. majoituksen, ruoat, leiriohjelman ja -vakuutuksen. Ilmoittautumiset ke klo 14 mennessä toimistolle, puh , 13

13 "Jippii, minä pääsen taivaaseen! Jippii, minä uskon Jeesukseen!" Kansanlähetyksen Donkkis Big Night Donkkis Big Night illat jakautuvat yh toimintailtoja järjestetään alakouluikäi teiseen aloitukseen, vapaaseen toiminta sille lapsille jo noin 60 paikkakunnalla. pisteosuuteen ja yhteiseen lopetukseen. Joensuussa illat pyörivät monta vuotta Aloitus sisältää laulua, leikkiä ja nukke kerran kuussa Mutalan kirkolla, kunnes teatteria mutta sen tärkein sisältö on raa vuodenvaihteessa mietimme, että olisi mattuopetus. Evankeliumi on aina esillä aika tarjota toimintaa mahdollisimman myös muualla kuin Mu "Jotain on ehkä Jeesuksen avulla lasta kiinnostavalla talan ja Rantakylän alu osattu tehdä oikein, kun salillinen tavalla, ja tämän eella asuville kevään teemaksi koululaisille. Uskaltau lapsia laulaa kirkkaalla äänellä, olemme valinneet aidosti riemuissaan!" duimme vaihtamaan Jeesukseen tutus maisemaa ja muutimme, tumisen. Joka kerta Jeesusta opitaan tun osittain myös toimivampien tilojen pe temaan lisää, aina vähän uudesta rässä, Hukanhaudan seurakuntatalolle. näkökulmasta. Tähän mennessä olemme Pääpiirteissään illat ovat pysyneet enti pohtineet jo, millainen on Jeesus paran senlaisina kellonaikoja myöten, ja yksi tajana, ystävänä ja opettajana, ja kaksi tavoitteistamme ja rukousaiheistamme iltaa on tälle keväälle vielä edessäpäin. on saada mukaan lisää erityisesti lähialu Tervetuloa kurkkaamaan menoa! eella asuvia lapsia. Tällä hetkellä kävi jämäärä on noin lasta iltaa kohti, Palatakseni vielä jutun otsikkoon, se on ja enemmänkin olisi tilaa. lainaus Lasse Heikkilän Jippii laulusta, illoissamme käyvien lasten suosikista. Iloitsemme kovasti siitä, että aktiivinen Jotain on ehkä Jeesuksen avulla osattu vastuunkantajajoukkomme on kasvanut. tehdä oikein, kun salillinen lapsia laulaa Muutamat uskollisesti vuosien ajan Mu laulua kirkkaalla äänellä, aidosti rie talan illoissa käyneet donkkislaiset ovat muissaan! jo ohittaneet donkkisiän ja kuuluvat nyt tiimiimme muun muassa rastinvetäjinä. Näille isosille olemme myös järjestäneet Aino Mujunen omia Donkkis Big Night iltojen ulko puolisia tapaamisia. Uusien isosten li Kiitosaiheita: säksi olemme iloksemme saaneet Isostoiminta, uudet tilat, Jumalan huo joukkoomme mukaan joitakin uusia il lenpito, yhteistyö seurakunnan kanssa loissa käyvien lasten vanhempia. Myös lämmin vastaanotto ja yhteistyö Pieli Rukousaiheita: sensuun seurakunnan taholta on tuntunut Alueen lasten tavoittaminen, tulevaisuus kokonaisvastuun jakautuminen hyvältä. Saamme olla osa suurempaa ko ja syksyllä 2015 konaisuutta. 14

14 Talousuutiset 15

15 Talousuutiset Tilinpäätöksen mukaan viime vuonna tuloja oli kaikkiaan ,65 (edellisenä vuonna ,09 ) ja menoja ,74 (ed. vuonna ,06 ). Tilikauden ylijäämä vuonna oli 4 783,91 (ed. vuoden alijäämä ,97 ). Yksityiset lahjoitukset lähetystyölle vuonna olivat ,1 3 (ed. vuonna ,1 0 ) ja tilaisuuksien kolehtitulot ,38 (ed. vuonna ,08 ). Myyjäistulot olivat ,30 (ed. vuonna ,62 ), ja SEKL:iin lähetimme lähetyskannatusta ,85 (ed. vuonna ,80 ). Kiitämme Jumalaa ja iloitsemme jokaisesta ystävästä, joka on suuressa mukana esirukouksin, vapaaehtoistehtävissä ja taloudellisesti, että evankeliumi Jeesuksesta leviäisi niin lähellä kuin kaukanakin. 16

16 Rukoilijana Jumalan edessä Lyhennelmä Ulpu Lapin raamattuopetuksesta Kontiolahdessa Oikeanlainen rukous Jumala, jos olet olemassa, kuule mi nua ja auta! Näin on moni rukoillut ja saanut avun. Sen, joka astuu Ju malan eteen, täytyy uskoa, että Juma la on ja että Hän palkitsee ne, jotka etsivät häntä. (Hepr. 11:6) Oikeanlai nen rukous lähtee siitä, että on elävä Jumala, joka näkee, kuulee ja välittää. Jeesuksen kertomuksessa kahdesta ru koilijasta (Luuk. 18) on fariseus, jonka rukous oli ääneen lausuttu itse kehu. Publikaani, roomalaisten palve luksessa oleva verokarhu, löi rintaansa. Jumala, lepy minulle tai sovita minut, "On elävä Jumala, joka kuului näkee, kuulee ja välittää." hänen hiljainen huokauksensa. Hän lähti ko tiinsa vanhurskaana, totesi Jeesus. Jumalan edessä olemme syntisiä ja tarvitsemme armahdusta huolimatta siitä, miltä elämä ulospäin näyttää. Jeesuksen veressä on sovitus, jonka voi ottaa vastaan uskolla. Tulee aika ja se on jo nyt jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa. Sellaisia ru koilijoita Isä tahtoo. (Joh. 4:23) Kuinka rukoilla Hengessä ja totuudes sa? Pyhä Henki vetää rukoukseen ja vuodattaa taivaasta rukouksen ihmi sen sydämeen. Sellainen rukous myös tavoittaa taivaan. Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän me tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, et 17 tä rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä Henki tar koittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. (Room. 8:26 27) Kun rukoilette, antakaa anteeksi Jeesus opetti, että meidän tulee luo pua vihasta, riidasta ja katkeruudesta. Anteeksiantamattomuus estää ru kouksiamme nousemasta taivaaseen. Ja kun seisotte rukoilemassa, anta kaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jo takuta vastaan. (Mark. 11:25) Ei vihaisena edes halua rukoilla. Kuninkaan virkamies oli elänyt reip paasti yli varojensa (Matt. 18). Velka kuninkaalle oli talenttia: maa kunnan verotulot 50 vuodelta tai yh den henkilön palkka vuodelta! Mikään ei olisi riittänyt ve lan maksuun. Tämä kuvaa meitä, kun rukoilemme: Anna meille meidän syntimme anteeksi. Velkamme Ju malalle on suunnaton mutta Jeesus maksoi sen ristillä. Työtoveri taas oli virkamiehelle vel kaa vajaan puolen vuoden palkan ver ran. Mies, joka juuri itse sai velkansa anteeksi, toimitti hänet vankilaan, jolloin kuningas avasi armahduspää töksen uuteen tarkasteluun. Kun ru koilemme anteeksi syntejämme, sitoudumme siis samalla antamaan anteeksi.

17 Rukoilijana Jumalan edessä Rohkea rukous Abraham on esimerkki rohkeasta rukoilijasta. Herra ilmoitti hänelle kauan odotetun jälkeläisen syntymän ja ilmaisi samalla aikovansa tuhota syntisen Sodoman (1. Moos. 18). Ab raham aloitti rohkean rukouksen, että Jumala muuttaisi suunnitelmiaan. Huomaa ne, jotka panevat turvansa sinuun! Kuudesti tomu ja tuhka uskalsi pyytää vedoten Jumalan ar mollisuuteen ja oikeamielisyyteen. Yhtä monta kertaa Herra myöntyi pyyntöön. Tämä rohkaisee meitä rukoilemaan ja olemaan suolana ympäristössämme. Jumala ei antaudu komennettavaksi. Paikkamme on pieni paikka. Emme saa loukkaantua, kun Sana paljastaa syntimme. Armahdettuina saamme ru koilla pyhää Jumalaa lapsen asemasta käsin luottaen Hänen hyvyyteensä. Hän on luvannut kuulla meitä. Esirukouksen voima Rukoilijoiden kädet eivät saa vaipua. Ehkä kuulemme, kuinka pyyntöihin vastattiin. Kerran Jeesuksen luo tuli miehiä kan taen halvaantunutta (Luuk. 5). He ei vät päässeet taloon vaan kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sai raan vuoteineen Jeesuksen eteen var moina siitä, että Jeesuksen luo kannattaa tulla. He olivat heikkoa toveriaan kantavia esirukoilijoita ja pyysivät sairaalle kai terveyttä, mutta 18 Jeesus sanoikin: Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Mies sai myös ruumiin terveyden. Paraneminen on Jumalan lahja, mutta laaja alaisin apu on Jeesuksen an teeksiantamus. Se tuo rauhan, turvan ja iankaikkisen elämän. Esirukouk seen sairaan puolesta on tärkeää liit tää hänen hengellinen tarpeensa. Toisenlainen rukousvastaus Paavalilla oli ruumiissaan piikki, jonka hän rukoili poistuvan (2. Kor. 12). Se saattoi olla sairaus, vamma tai psyykkinen heikkous, ehkä taistelu vanhaa luontoa vastaan. Toisenlaisena rukousvastauksena Jumala uskoi hänelle Kristuksen tuntemisen ja poikkeuksellisen tehtävän ja kirkasti, että tärkeintä on säilyä nöyränä, jolloin Jumalan voiman avulla voi ol la hänen käyttökelpoinen palveli jansa. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täy delliseksi heikkoudessa. Paavalin mieli tyyntyi: Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta mi nuun asettuisi Kristuksen voima. Juu ri heikkona olen voimakas. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyy tää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jee suksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. (Ef. 3:20 21)

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2 Ystäväkirje Elokuu 2013 nro 2 Sun Henkesi sateen alle, mun sieluni uupunut vie. Oi kirkasta huokaavalle, ristin siunattu kaita tie. Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite: Lehtomäen koti Lehtomäentie 211

Lisätiedot

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Pyhäkön lamppu Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007 Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 JPÄÄKIRJOITUS umalanpalvelusuudistus Jumalanpalvelus on kirkon tärkein toimintamuoto. Kirkko

Lisätiedot

YSTÄVÄKIRJE 1/2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS

YSTÄVÄKIRJE 1/2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS YSTÄVÄKIRJE 1/2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS Sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. (Ilm.3:20) Sivu Pääkirjoitus 2 Piirijohtajan

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Jumala teki kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 1. Moos. 1:25 Taivaallinen Isämme ruokkii meidät ja mehiläiset.

Jumala teki kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 1. Moos. 1:25 Taivaallinen Isämme ruokkii meidät ja mehiläiset. Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen Ystäväkirje 3/14 Jumala teki kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 1. Moos. 1:25 Taivaallinen Isämme ruokkii meidät ja mehiläiset. Jumalan armo,

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE Toukokuu 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo, sanoo Jeesus. (Joh. 8:12) Kansanlähetys

Lisätiedot

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 7-8/2011 Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3 Arken seurakunta juhli 25-vuotista taivaltaan

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta Palveluskoulu Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta be-fi MITA VOIT OPPIA menneisyydessa elaneiden Jehovan palvelijoiden ESIMERKISTA? Mooses eparoi aluksi, mutta asettui Jumalan kaytettavaksi

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Elämän Sanoma 1/07 Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Sisältö: 3 Pääkirjoitus Aktiivisuus palkitaan. 4 Tunteet vai totuus Yliluonnollista totuutta elämääsi. 5 Idols Kenen kaltainen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Tuomas-kirje 1/2014. Timanttiananas on osoittautunut ihmeelliseksi ilon levittäjäksi. Hehkuvan

Tuomas-kirje 1/2014. Timanttiananas on osoittautunut ihmeelliseksi ilon levittäjäksi. Hehkuvan Tuomas-kirje 1/2014 Vuosi vanha vaipui hautaan riemuineen ja murheineen. Ihmissydän puhkee nöyrään rukoukseen kiitokseen: Oi, jos vuosi alkava oisi Luojan siunaama! Immi Hellen Timanttiananas on osoittautunut

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010

Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010 Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys OTO-saarnaajien ja -työntekijöiden lehti Pääkirjoitus - Rakkaat kristityt Evankeliumi Tässä lehdessä olemme keskittyneet evankeliumin

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Millainen Jumala sinulla on?

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Millainen Jumala sinulla on? Ja niin joulu joutui... sivut 3 ja 5 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Numero 11-12/2009 Rauno Helppi: Jeesus Kristus vapautti

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta Suomennos Jorma Pihkala JOHDANTO Japanin protestanttinen lähetyshistoria on varsin lyhyt. Kun amerikkalaiset sotalaivat pakottivat 250 vuotta muusta maailmasta

Lisätiedot

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen:

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen: Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 4/2013 Outi Papunen: Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6 Sofie ja Don Waldo: Takaisin uskon alkulähteille

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

YSTÄVÄKIRJE UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS

YSTÄVÄKIRJE UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS YSTÄVÄKIRJE 2 2015 UUDENMAAN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS Ystäväkirje 2 2015 Uudenmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sisällysluettelo Juttu - numero Sivu 01 Pääkirjoitus 3 02 Piirijohtajan

Lisätiedot

TALVI 4/201 3. Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission

TALVI 4/201 3. Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission TALVI 4/201 3 Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission "Evankelioikaa kansa - evankelioimaan kansoja" Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

SEURAKUNTALEHTI. Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta

SEURAKUNTALEHTI. Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta SEURAKUNTALEHTI Joulu tammikuu 2011/12 Tampereen metodistiseurakunta Jumalan valtakunta lähelle ihmisiä Joulun aika antaa meille mahdollisuuden kertoa suuresta Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan.

Lisätiedot

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 /2005. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam. 3:3

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 /2005. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam. 3:3 Pyhäkön lamppu Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 /2005 Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam. 3:3 PÄÄKIRJOITUS Oi yhteyttä kaikkien pyhien Kuva: Jaakko Ketomäki Pyhäinpäivä tuo kynttilät

Lisätiedot