Etukannen kuva https://www.flickr.com/ Taitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etukannen kuva https://www.flickr.com/ Taitto"

Transkriptio

1

2 Retki Kansanlähetyspäiville, 1

3 Pohjois Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry Kauppakatu 17 B, Joensuu Toimisto avoinna ma to klo Puh S posti: p Kotisivu: karjala.sekl.fi Facebook: Pohjois Karjalan Kansanlähetys Työntekijä Vs. toimistonhoitaja Tanja Heiskanen Puh S posti: Piirihallitus Piirihallituksen puheenjohtaja Heimo Karhapää Puh Tanja Eskelinen, Markku Fräntilä, Reijo Karjunen, Veikko Kettunen, Elina Löhönen, Maila Mustonen, Ari Mäkelä, Pirjo Polojärvi Lähetystyö Aasia, Etiopia, Lähi itä, Venäjä, Englanti Etukannen kuva https://www.flickr.com/ Taitto Tanja Heiskanen 2

4 Pääkirjoitus Minä olen elämän leipä. ruokkimisihmeen kautta. Jeesus siirtyy (Joh. 6:48) suoraan pääasiaan eli kysymykseen, Tuhkakeskiviikkona alkoi 40 päivän mikä ravinto takaa iankaikkisen elä paastonaika. Silloin meitä kutsuttiin män. Puheensa aluksi hän sanoo "toti paastonajan matkalle katumukseen ja sesti, totisesti". Ilmaisu kuvaa parannukseen ja oman elämämme ar Jeesuksen sanojen merkittävyyttä. Jee vioimiseen Jumalan Sanan valossa. sus kehottaa tavoittelemaan katoama Paastonajan matkakutsuun liittyy myös tonta ruokaa, sitä, joka antaa ikuisen kehotus noudattaa yksinkertaisia elä elämän. Samalla Jeesus sanoo, että ka mäntapoja ja luopua omastaan hädäna toava ruoka hyödyttää vain tätä aikaa laisten lähimmäistemme hyväksi. varten. Paastonajan tutkisteluun liittyy myös, ettemme kiintyisi tähän maailmaan Sanoessaan olevansa elämän leipä Jee vaan haluaisimme elää Jumalan tahdon sus viittaa Israelin kansan erämaavael mukaisesti. Saamme tällä matkalla tut lukseen, jolloin kansa söi autiomaassa kia Jumalan pyhyyttä ja rakkautta, joka mannaa. Jeesus puhuu kuolemasta ja tulee ilmi Kristuksen kärsi iankaikkisesta elämästä. Hän "Jumalan myksessä, kuolemassa ja puhui leivästä, joka Hänessä ylösnousemuksessa. pyhyys ja rakkaus on tullut alas taivaasta. Jee suksen antaman leivän syö tulee ilmi Neljättä paastonajan sun minen tuo iankaikkisen Kristuksessa." nuntaita kutsutaan leipä elämän. Jeesus sanoi myös, sunnuntaiksi, jolloin olemme että Hän antaa leivän, jotta maailma paastonajan matkan puolivälissä. saisi elämän. Näin Hän viittasi Olemme levähdyspaikalla, virvoitta uhrikuolemaansa ristillä. van lähteen äärellä. Sunnuntain raama tuntekstit puhuvat meille Kuulijat eivät ymmärtäneet Jeesuksen ruokkimisihmeestä ja ihmisten tarvit puhetta. Juutalaiset väittelivät keske semasta hengellisestä ravinnosta. nään kiivaasti. He kysyivät toisiltaan: Jeesus itse on elämän leipä. Hän jakaa Mitä Jeesus oikein tarkoitti puhues lahjojaan meille ja opettaa meitä jaka saan, että Hän antaa ruumiinsa meidän maan omastamme tarvitseville. syötäväksemme? Jeesuksen puhe oli heidän mielestään ihmeellistä. Jeesuksen tunnettu leipäpuhe Johan neksen evankeliumin 6. luvussa alkaa Jeesuksen lause Minä olen elämän sanoilla Minä olen elämän leipä. leipä on ensimmäinen Johanneksen Jeesus puhui Kapernaumin synagogas evankeliumin Minä olen lauseista. sa, ja puheen kuulijakunnan muodosti Jeesus on elämän leipä, maailman va vat samat ihmiset, jotka Jeesus ravitsi lo, lammasten ovi, hyvä paimen, ylös 3

5 Pääkirjoitus nousemus, tie, totuus ja elämä ja tosi viiniköynnös. Arvelut Jeesuksen syntyperästä tuli vat monelle uskon esteeksi. Kuulijat olivat mielestään selvillä Jeesuksen isästä ja äidistä, mikä sulki pois Jee suksen tulon alas taivaasta. Jeesuksen käyttämä Jumala nimi liitettynä Hä neen itseensä vaikutti kuulijoissa vas tareaktion. Evankeliumit kertovat, että uskonnolliset johtajat syyttivät Jeesusta jopa Jumalan pilkkaamisesta. Juutalaisissa herätti ärtymystä, että Jeesus sanoi olevansa elämän leipä. Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin Poi ka? Me tiedämme hänen isänsä ja äi tinsä. Kuinka hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta? Jeesus vetosi kuuli joihinsa ja kehotti heitä olemaan nuri sematta. Jeesus ilmoitti, että Hän on ainoa tie Isän tykö. Jeesus vetosi myös profeettojen kirjoituksiin. Jee suksen puhe ei sillä kertaa saanut si jaa kuulijoiden sydämessä, vaan he torjuivat Jeesuksen. Tekstissä puhutaan kuolemasta ja elä mästä. Israelilaiset söivät erämaassa taivaasta satanutta mannaa ja kuolivat silti. Jeesukseen uskova syö elämän leipää ja siirtyy kuoleman jälkeen ikuiseen elämään. Sitä elämää ja yh Kuulijoiden reaktioon vaikutti mer teyttä Kristukseen ja Hänen kauttaan kittävästi Jeesuksen käyttämä ilmaisu itse Jumalaan ei ruumiillinen kuolema Minä olen. Alkukielen mukaan tä voi katkaista eikä lopettaa. Ajalliseen mä ilmaisu viittaa Jumalan nimeen. elämään murtautunut ikuinen elämä Mooses sai Jumalalta tehtävän johtaa jatkuu. Miten, sitä ei sanota. On tie Israelin kansan pois Egyptistä. Moo tysti viittauksia taivaassa kristityille ses kysyi Jumalalta: Kun minä me varattuun asuinsijaan. Vakuutena nen israelilaisten luo ja sanon heille, ikuisen elämän todellisuudesta teks että heidän isiensä Jumala on lähettä tissämme on se, että taivaasta tullutta nyt minut heidän luokseen, he kysy leipää syövä elää ikuisesti sekä Jee vät minulta: suksen sana: Viimeisenä päivänä Mikä on hä "Uskominen on sitä, minä herätän hänet. nen nimensä? että luotamme ja Mitä minä Jeesus leipää voimme syödä kahdella turvaudumme heille silloin tavalla. Voimme uskoa Jeesukseen eli Jeesukseen." sanon? Ju ottaa Hänet uskolla vastaan. Usko mala sanoi minen on sitä, että luotamme ja tur Moosekselle: Minä olen se joka vaudumme Jeesukseen. Saamme olen. Hän sanoi vielä: Näin sinun uskoa, että Hän antaa meille synnit tulee sanoa israelilaisille: Minä olen anteeksi ja vie taivaaseen kuoleman on lähettänyt minut teidän luoksen jälkeen. Tämä usko on Jumalan teko ne. 4

6 Pääkirjoitus ihmisen sydämessä. Jeesus leipää voimme syödä myös osallistumalla ehtoolliselle. Tekstissämme elämän leivän samaistaminen Jeesuksen li haan tai ruumiiseen avaa meille eh toollisen sakramentin ihmeellistä salaisuutta. Ehtoollisen sakramenttia tarkoittavat Jeesuksen sanat: Mutta sillä, joka syö minun lihani ja vereni on ikuinen elämä, javiimeisenä päivän minä he rätän hänet. Minun lihani on todelli nen ruoka ja minun vereni on todellinen juoma. Osallisuus tästä merkitsee kristityn pysymistä Jeesuk sessa ja Jeesuksen pysymistä hänessä sekä Isän Jeesukselle antaman elämän osallisuutta. Jeesuksen puheen ymmärtämisen vai keus ulottui myös opetuslapsiin. Pu heen seurauksena oli seulonta: laajemmasta opetuslapsijoukosta osa vetäytyi pois eikä kulkenut enää Jeesuksen mukana. Tämän jälkeen Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: Aiotteko tekin läh teä? Pietari vastaa kaikkien opetus lasten puolesta. Kukaan muu kuin Jeesus ei voi puhua sanoja, jotka oh jaavat iankaikkiseen elämään. Pietari tunnustaa jäljelle jääneiden opetuslas ten uskon juhlallisilla sanoilla: Her ra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet 5 Jumalan Pyhä. Samalla tavalla Pie tari tunnusti Jeesuksen Messiaaksi kaikkien opetuslasten puolesta Mat teuksen ja Markuksen evankeliumin mukaan. Jeesus opettaa, että Pyhä Henki yksin tekee eläväksi Jumalan Sanan. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Paastonajan matkalla meitä kehotetaan arvioimaan elämäämme ja itseämme Jumalan Sa nan valossa. Raamatun Sana ja sen tutkiminen on kristityn elämän edel lytys. Siksi tutkikaamme Raamattua! Sieltä löydämme yhä uudestaan elä vän Jeesuksen, joka puhuu meille Sa nassaan. Siunattua paastonaikaa ja riemullista pääsiäisaikaa! Heimo Karhapää Kuva: Heimo Karhapään albumi

7 Piirin kuulumisia Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Voimme kiitosmielellä kertoa, että toiminnalle ja taloudelle asetetut ta voitteet ja avaintulokset ovat toteutu neet suurimmalta osaltaan. Keskeisiä toimintamuotoja Joensuus sa olivat leipäsunnuntait, armolahja seminaari, evankelioimisseminaari, nuorten aikuisten illat ja junioreiden Donkkis Big Nightit. Maakunnassa järjestettiin seitsemän kokoussarjaa, 11 lähetyspyhää ja maakuntailtoja kuudella paikkakunnalla. Lähes 20 pienryhmää kokoontui eri puolilla maakuntaa. Polvijärvellä oli myös Donkkis Big Night toimintaa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 4 783,91. Talousarvioon varatut me nojen määrärahat alittuivat erityisesti henkilöstömenojen osalta, koska piiri johtajan toimi oli täyttämättä alkaen. Vuoden tulos arvioitiin talous arviossa alijäämäiseksi 6 270,00. na, ja työ jatkuu. Jumala, joka meidät on kutsunut työhönsä, lahjoittakoon meille kaiken tarpeellisen ja antakoon meille uskollisuutta antamassaan pal velutehtävässä. Kiitämme Jumalaa ja teitä, työmme ystäviä, jälleen yhden vuoden yhtei sestä matkasta. Kiitos yhteistyö kumppaneillemme, erityisesti maakuntamme ev.lut. seurakunnille, hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Jumala vaikuttakoon edelleen meissä sen, että rakkaus saisi kasvaa ja että säilyisimme puhtaina odottaessamme Kristuksen päivää. Jumala haluaa vai kuttaa meissä hyvän hedelmän kanta misen, jossa ei ole omaa ansiotamme. Uusi piirijohtaja Kiitollisina kerromme tässä ystävä kirjeessä piirijohtajan valinnasta. Yhdistyksellä oli 107 jäsentä vuonna Ystäväkirje ilmestyi neljä ker taa ja sen saajia oli keskimäärin 577. Tanja Heiskanen jatkaa toimiston hoitajan sijaisena Toimistonhoitaja Tuija Ardaylle on myönnetty hoitovapaata kesäkuun 2017 alkupuolelle, jolloin David poi ka täyttää kolme vuotta. Piirihallitus on valinnut Tanja Heiskasen jatka maan toimistonhoitajan sijaisena hoi tovapaan päättymiseen saakka. Toivotamme Tuijalle, Danielille ja Davidille Jumalan siunausta. Suljem me heidät ja Tanja Heiskasen esiru kouksiimme. Olemme saaneet olla Suuressa muka Heimo Karhapää Piirin lähetystyön kannatustavoite Suomen Kansanlähetykselle oli Toteutuma oli ,85 : tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Talou den toteutumasta lisää sivulla 16. 6

8 Uusi piirijohtaja on valittu Minulla on ilo ilmoittaa, että rukouk siimme on vastattu. Piirihallitus valitsi uudeksi piirijohtajaksi yksi mielisesti pastori, TT Gerson Mgayan Njombesta, Tansaniasta. Päätös on pii rin sääntöjen mukaan alistettu Suomen Kansanlähetyksen liittohallituksen hy väksyttäväksi. Liittohallitus hyväksyi valinnan maaliskuun kokouksessaan. tyssihteerin sijaisena 50 prosentin työ ajalla,mistä hän sai halun työskennellä hengellisessä työssä Suomessa. Gerson sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2013 ja hänellä on Suomen passi. Hän puhuu sujuvaa englantia, swahilia, suomea ja benaa sekä jonkin verran saksaa. Lisäksi hän on opiskellut hepreaa ja kreikkaa, joita hän käyttää käännöstöissään. Hän kirjoitti vuonna 2012 kirjan Kanssasi kulkemaan. Viimeksi Gerson on työs kennellyt henkilöstöpäällikkönä Tansa niassa. Raamattuopetuksen vahvistaminen eri paikkakunnilla on hä nen sydäntään lähellä. Tehtävään tuli julkisen haun kautta kaksi hakemusta. Gerson Mgaya oli ollut mielessämme jo aiemmin, mutta kun hän itse lähestyi meitä hakemuk sellaan, havaitsimme hänellä olevan vahva motivaatio tulla Kansanlähetyk sen työhön. Gersonin puoliso Leena on Heimo ja Kaisu Karhapään tytär, joten valintapäätökseen jäävinä Heimo ei luonnollisesti osallistunut päätöksen tekoon. Gersonilla ja Leenalla on kaksi lasta: 6 vuotias Naomi ja 3 vuotias Eeli. Saamme sulkea heidät kaikki esi rukouksiimme. Mgayat ovat muuttamassa pitemmäksi aikaa Suomeen kesällä mm. lasten kou lunkäynnin takia. Gerson voisi aloittaa tehtävässä syksyllä. Toivotamme Mgayat tervetulleiksi Joensuuhun ja Gersonin piirin työhön. Veikko Kettunen P KKL:n piirihallituksen varapj. Gerson Mgaya syntyi Tansaniassa 1976 ja vihittiin papiksi Hän valmistui teologian maisteriksi Tansa niassa 2008 ja muutti perheineen Joensuuhun samana vuonna. Vuonna 2014 Gerson väitteli teologian tohto riksi aiheenaan armolahjat. Perhe asui Joensuussa viisi vuotta, jolloin Gerson työskenteli Suomen luterilaisessa kir kossa. Hän oli mukana mm. Suomen Lähetysseuran tapahtumissa ja Joen suun seurakunnan kansainvälisessä työssä ja työskenteli vuoden ajan lähe 7

9 Lentopostia: Venäjä Inkerin kirkon kuulumisia Ryttylän Idäntyönpäiviltä: Piispa Aarre Kuukauppi muistutti, että elävän kirkon tunnusmerkki on ristin kantaminen. "Elävä kirkko on aina ollut tuulessa. Jumalan Sana vakuuttaa, että jos me rakastamme Hänen käskyjään, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden par haaksi, jotka Jumalaa rakastavat." Kirkko saa jatkuvasti jäseniä Venäjän vähemmistökansoista. "Asemamme on ahdistuksen, murheiden ja puutteiden keskellä erinomainen, sillä seurakun tamme on muodostunut vainotusta kan sasta. Monet pienet kansat Venäjällä ovat kokeneet sortoa, jolloin niiden on helpompaa ottaa vastaan evankeliumi Inkerin kirkon julistamana", Kuukauppi totesi. Rukousaiheena on kirkon Teolo gisen instituutin opiskelijapula. Pastorit pitävät rovastikunnissa opetussarjoja uusien opiskelijoiden tavoittamiseksi. Pitkäset ovat palanneet Suomeen, ja ul komaanjaksot Inkerin kirkossa päätty vät heidän osaltaan kesäkuussa Joose ja Johanna, lapset

10 Lentopostia: Etiopia Haapavedeltä Tapio on kiertänyt tilai suuksissa, ja joskus Helenakin on päässyt mukaan. Tulimme Suomeen juuri oikeaan aikaan Sylvi mummun hoitoa ajatellen. Ennen joulua hän sai rastui, syynä jumittunut sappikivi. Ki veä yritettiin saada liikkeelle tähystyksessä, mutta toimenpidettä ei voitu viedä loppuun. Pari tuntia myö hemmin tehdyssä ultraäänikuvassa ei kiveä enää löytynyt. Jumalan sormi oli laittanut sen liikkeelle, ja kunto alkoi kohota! Rukoukset vaikuttavat! Esirukousaihetaulumme: Etiopian matka Kaksi opetusviikkoa Airassa. Etiopialainen mummo, joka haluaisi tulla poikansa perhettä tapaamaan Suomeen 7.5. Kahden pastorin tulehtuneet välit Airassa ja Tapion toimiminen välimiehenä, jos Jumala suo. Monet avunpyytäjät Airassa. Viisautta toimia oikein! Sylvi mummun sappitiekivien poisto operaatio uusien tulehdusten estämiseksi. "Rauhan puolesta! Kyynelsilmäisen maahanmuuttajatytön rukousaihe. Tapio ja Helena Saimme lopulta Etiopiasta vastauksen ja se oli kielteinen, joten emme pääse sinne. Kovasti toivoimme pääsevämme Etiopiaan mutta olemme nyt uusien suunnitelmien edessä. Oli helpottavaa saada jonkinlainen ratkaisu asiaan, ja nyt voimme taas suunnitella elämää hieman pidemmälle. Olemme rukoilleet ja pohtineet paljon eri vaihtoehtoja ja miettineet, millaista lasten elämä olisi missäkin maassa. Äskettäin meillä oli mielenkiintoinen palaveri Wycliffen, raamatun kääntäjien, toimistolla. Heillä olisi meille molemmille töitä raamatun käännöstyön tukitehtävissä Papua Uu dessa Guineassa. Papualla on kansainvälinen raamatunkääntäjien keskus Ukarumpan kaupungissa. Rukoillaan edelleen, että Jumalan tah to voisi tapahtua ja voisimme saada selkeyttä tulevaisuudensuunnitelmiin! Jukka ja Kaisa, lapset 10

11 Ohjelma JOENSUU Rukouspiiri toimistolla, Kauppakatu 17 B, 3. krs, maanantaisin klo 9 Kansanlähetyksen ja Kansan Raamattuseuran nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Viides ilta Joensuun srk keskuksen uuden puolen nuorisotilassa, Kirkkokatu 28, torstaisin klo 18 Lähetyspiirit Ke klo 13 päivälähetyspiiri Urho ja Aila Pirisellä, Torpantie 18 B 4, Jns Ke klo 18 iltalähetyspiiri toimistolla Ystäväretriitti la klo 10 Noljakan kirkossa, Noljakantie 81 Juhannusjuhla pe klo Männikköniemessä, Vainoniementie 2, mukana lähettiperhe JUUKA Ti 7.4. klo 12 lähetyspiiri lähetyssopessa, Kauppakuja 2 B, 1. Piet. 4, Heimo Karhapää Su ti kevättapahtuma, Hannu Uusmies, Heimo Karhapää LIEKSA Su ti kevättapahtuma, Raimo Lappi, Reijo Toivanen Ti klo 18 Ilta Sanan ääressä srk keskuksessa, Mönninkatu 13, Esko Järvenpää, Veikko Kettunen NURMES To klo Sanan ja lähetyksen ilta srk keskuksessa, Ikolantie 3, Esko Järvenpää, Veikko Kettunen Ti to kevättapahtuma OUTOKUMPU Su klo 15 Kotiseurat Olavi ja Eira Pakarisella, Myhkyläntie 5 B, Markku Vasara, Veikko Kettunen PIELISENSUU Kouluikäisten toimintailta Donkkis Big Night Hukanhaudan srk talolla, Lonikintie 18: pe ja pe 8.5. klo Nyyttärit. POLVIJÄRVI La klo kouluikäisten toimintailtapäivä Donkkis Big Night srk talolla, Pappilantie 1 B. Nyyttärit. Pe klo 18 kotiseurat Marja Ruokolaisella, Miihkalintie 18, Teerivaara, Benjamin Koskela, Seppo Lamminsalo Pe klo 18 Valoa kohti ilta srk talolla, Pappilantie 1 B, Esko Järvenpää, Heikki Liimatta RANTAKYLÄ Leipäsunnuntait Mutalan kirkossa, Mutalantie 12 Ma 6.4. (2. pääsiäispäivä) klo 17 Leipäsunnuntai, 2. Tim. 1, Ville Löhönen Su klo 17 Leipäsunnuntai ja HPE, 2. Tim. 2, Sirkka Konttinen Su klo 17 Leipäsunnuntai, 2. Tim. 3, Martti Laato Su klo 17 Leipäsunnuntai ja HPE, 2. Tim. 4, Markku Fräntilä TOHMAJÄRVI Ti klo 14 seurat (KL ja KRELL) Emmalassa, Kirkkotie 23 Su klo 18 Filia ryhmä Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23 Ti klo 14 seurat (KL ja KRELL) Emmalassa Su klo 10 lähetyspyhän messu 12

12 Ohjelma Donkkis Big Camp kirkossa, Kirkkotie 590. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus Pitäjäntuvalla, Kirkkotie 600, Tapio ja Helena Räisänen Su klo 18 Filia ryhmä Maija Kukkosella - kesäleiri 7 12-vuotiaille pe su Vaiviossa TOIMISTO SULJETTU Ohjelma täydentyy, ja tilaisuuksien ja tapahtumien kohdalla voi tapahtua muutoksia. Seuraa seurakuntasi kirkollisia ilmoituksia, Kirkkotietä ja Uusi Tie lehden Kansanlähetyksessä tarjolla palstaa. Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme: pohjois karjala.sekl.fi ja Facebookissa: "Pohjois Karjalan Kansanlähetys" tai ilmoittaudu sähköpostilistallemme toimiston kautta, puh , p Saat mainoksia tapahtumista myös toimistoltamme. Ohjelmassa seikkailua, toimintaa, uimista, kavereita, musiikkia, raamattuopetusta, hyvää ruokaa ja paljon muuta! Leirin hinta 39 (sisaralennus - 9 ) sis. majoituksen, ruoat, leiriohjelman ja -vakuutuksen. Ilmoittautumiset ke klo 14 mennessä toimistolle, puh , 13

13 "Jippii, minä pääsen taivaaseen! Jippii, minä uskon Jeesukseen!" Kansanlähetyksen Donkkis Big Night Donkkis Big Night illat jakautuvat yh toimintailtoja järjestetään alakouluikäi teiseen aloitukseen, vapaaseen toiminta sille lapsille jo noin 60 paikkakunnalla. pisteosuuteen ja yhteiseen lopetukseen. Joensuussa illat pyörivät monta vuotta Aloitus sisältää laulua, leikkiä ja nukke kerran kuussa Mutalan kirkolla, kunnes teatteria mutta sen tärkein sisältö on raa vuodenvaihteessa mietimme, että olisi mattuopetus. Evankeliumi on aina esillä aika tarjota toimintaa mahdollisimman myös muualla kuin Mu "Jotain on ehkä Jeesuksen avulla lasta kiinnostavalla talan ja Rantakylän alu osattu tehdä oikein, kun salillinen tavalla, ja tämän eella asuville kevään teemaksi koululaisille. Uskaltau lapsia laulaa kirkkaalla äänellä, olemme valinneet aidosti riemuissaan!" duimme vaihtamaan Jeesukseen tutus maisemaa ja muutimme, tumisen. Joka kerta Jeesusta opitaan tun osittain myös toimivampien tilojen pe temaan lisää, aina vähän uudesta rässä, Hukanhaudan seurakuntatalolle. näkökulmasta. Tähän mennessä olemme Pääpiirteissään illat ovat pysyneet enti pohtineet jo, millainen on Jeesus paran senlaisina kellonaikoja myöten, ja yksi tajana, ystävänä ja opettajana, ja kaksi tavoitteistamme ja rukousaiheistamme iltaa on tälle keväälle vielä edessäpäin. on saada mukaan lisää erityisesti lähialu Tervetuloa kurkkaamaan menoa! eella asuvia lapsia. Tällä hetkellä kävi jämäärä on noin lasta iltaa kohti, Palatakseni vielä jutun otsikkoon, se on ja enemmänkin olisi tilaa. lainaus Lasse Heikkilän Jippii laulusta, illoissamme käyvien lasten suosikista. Iloitsemme kovasti siitä, että aktiivinen Jotain on ehkä Jeesuksen avulla osattu vastuunkantajajoukkomme on kasvanut. tehdä oikein, kun salillinen lapsia laulaa Muutamat uskollisesti vuosien ajan Mu laulua kirkkaalla äänellä, aidosti rie talan illoissa käyneet donkkislaiset ovat muissaan! jo ohittaneet donkkisiän ja kuuluvat nyt tiimiimme muun muassa rastinvetäjinä. Näille isosille olemme myös järjestäneet Aino Mujunen omia Donkkis Big Night iltojen ulko puolisia tapaamisia. Uusien isosten li Kiitosaiheita: säksi olemme iloksemme saaneet Isostoiminta, uudet tilat, Jumalan huo joukkoomme mukaan joitakin uusia il lenpito, yhteistyö seurakunnan kanssa loissa käyvien lasten vanhempia. Myös lämmin vastaanotto ja yhteistyö Pieli Rukousaiheita: sensuun seurakunnan taholta on tuntunut Alueen lasten tavoittaminen, tulevaisuus kokonaisvastuun jakautuminen hyvältä. Saamme olla osa suurempaa ko ja syksyllä 2015 konaisuutta. 14

14 Talousuutiset 15

15 Talousuutiset Tilinpäätöksen mukaan viime vuonna tuloja oli kaikkiaan ,65 (edellisenä vuonna ,09 ) ja menoja ,74 (ed. vuonna ,06 ). Tilikauden ylijäämä vuonna oli 4 783,91 (ed. vuoden alijäämä ,97 ). Yksityiset lahjoitukset lähetystyölle vuonna olivat ,1 3 (ed. vuonna ,1 0 ) ja tilaisuuksien kolehtitulot ,38 (ed. vuonna ,08 ). Myyjäistulot olivat ,30 (ed. vuonna ,62 ), ja SEKL:iin lähetimme lähetyskannatusta ,85 (ed. vuonna ,80 ). Kiitämme Jumalaa ja iloitsemme jokaisesta ystävästä, joka on suuressa mukana esirukouksin, vapaaehtoistehtävissä ja taloudellisesti, että evankeliumi Jeesuksesta leviäisi niin lähellä kuin kaukanakin. 16

16 Rukoilijana Jumalan edessä Lyhennelmä Ulpu Lapin raamattuopetuksesta Kontiolahdessa Oikeanlainen rukous Jumala, jos olet olemassa, kuule mi nua ja auta! Näin on moni rukoillut ja saanut avun. Sen, joka astuu Ju malan eteen, täytyy uskoa, että Juma la on ja että Hän palkitsee ne, jotka etsivät häntä. (Hepr. 11:6) Oikeanlai nen rukous lähtee siitä, että on elävä Jumala, joka näkee, kuulee ja välittää. Jeesuksen kertomuksessa kahdesta ru koilijasta (Luuk. 18) on fariseus, jonka rukous oli ääneen lausuttu itse kehu. Publikaani, roomalaisten palve luksessa oleva verokarhu, löi rintaansa. Jumala, lepy minulle tai sovita minut, "On elävä Jumala, joka kuului näkee, kuulee ja välittää." hänen hiljainen huokauksensa. Hän lähti ko tiinsa vanhurskaana, totesi Jeesus. Jumalan edessä olemme syntisiä ja tarvitsemme armahdusta huolimatta siitä, miltä elämä ulospäin näyttää. Jeesuksen veressä on sovitus, jonka voi ottaa vastaan uskolla. Tulee aika ja se on jo nyt jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa. Sellaisia ru koilijoita Isä tahtoo. (Joh. 4:23) Kuinka rukoilla Hengessä ja totuudes sa? Pyhä Henki vetää rukoukseen ja vuodattaa taivaasta rukouksen ihmi sen sydämeen. Sellainen rukous myös tavoittaa taivaan. Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän me tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, et 17 tä rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä Henki tar koittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. (Room. 8:26 27) Kun rukoilette, antakaa anteeksi Jeesus opetti, että meidän tulee luo pua vihasta, riidasta ja katkeruudesta. Anteeksiantamattomuus estää ru kouksiamme nousemasta taivaaseen. Ja kun seisotte rukoilemassa, anta kaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jo takuta vastaan. (Mark. 11:25) Ei vihaisena edes halua rukoilla. Kuninkaan virkamies oli elänyt reip paasti yli varojensa (Matt. 18). Velka kuninkaalle oli talenttia: maa kunnan verotulot 50 vuodelta tai yh den henkilön palkka vuodelta! Mikään ei olisi riittänyt ve lan maksuun. Tämä kuvaa meitä, kun rukoilemme: Anna meille meidän syntimme anteeksi. Velkamme Ju malalle on suunnaton mutta Jeesus maksoi sen ristillä. Työtoveri taas oli virkamiehelle vel kaa vajaan puolen vuoden palkan ver ran. Mies, joka juuri itse sai velkansa anteeksi, toimitti hänet vankilaan, jolloin kuningas avasi armahduspää töksen uuteen tarkasteluun. Kun ru koilemme anteeksi syntejämme, sitoudumme siis samalla antamaan anteeksi.

17 Rukoilijana Jumalan edessä Rohkea rukous Abraham on esimerkki rohkeasta rukoilijasta. Herra ilmoitti hänelle kauan odotetun jälkeläisen syntymän ja ilmaisi samalla aikovansa tuhota syntisen Sodoman (1. Moos. 18). Ab raham aloitti rohkean rukouksen, että Jumala muuttaisi suunnitelmiaan. Huomaa ne, jotka panevat turvansa sinuun! Kuudesti tomu ja tuhka uskalsi pyytää vedoten Jumalan ar mollisuuteen ja oikeamielisyyteen. Yhtä monta kertaa Herra myöntyi pyyntöön. Tämä rohkaisee meitä rukoilemaan ja olemaan suolana ympäristössämme. Jumala ei antaudu komennettavaksi. Paikkamme on pieni paikka. Emme saa loukkaantua, kun Sana paljastaa syntimme. Armahdettuina saamme ru koilla pyhää Jumalaa lapsen asemasta käsin luottaen Hänen hyvyyteensä. Hän on luvannut kuulla meitä. Esirukouksen voima Rukoilijoiden kädet eivät saa vaipua. Ehkä kuulemme, kuinka pyyntöihin vastattiin. Kerran Jeesuksen luo tuli miehiä kan taen halvaantunutta (Luuk. 5). He ei vät päässeet taloon vaan kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sai raan vuoteineen Jeesuksen eteen var moina siitä, että Jeesuksen luo kannattaa tulla. He olivat heikkoa toveriaan kantavia esirukoilijoita ja pyysivät sairaalle kai terveyttä, mutta 18 Jeesus sanoikin: Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Mies sai myös ruumiin terveyden. Paraneminen on Jumalan lahja, mutta laaja alaisin apu on Jeesuksen an teeksiantamus. Se tuo rauhan, turvan ja iankaikkisen elämän. Esirukouk seen sairaan puolesta on tärkeää liit tää hänen hengellinen tarpeensa. Toisenlainen rukousvastaus Paavalilla oli ruumiissaan piikki, jonka hän rukoili poistuvan (2. Kor. 12). Se saattoi olla sairaus, vamma tai psyykkinen heikkous, ehkä taistelu vanhaa luontoa vastaan. Toisenlaisena rukousvastauksena Jumala uskoi hänelle Kristuksen tuntemisen ja poikkeuksellisen tehtävän ja kirkasti, että tärkeintä on säilyä nöyränä, jolloin Jumalan voiman avulla voi ol la hänen käyttökelpoinen palveli jansa. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täy delliseksi heikkoudessa. Paavalin mieli tyyntyi: Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta mi nuun asettuisi Kristuksen voima. Juu ri heikkona olen voimakas. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyy tää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jee suksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. (Ef. 3:20 21)

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen

Hyvä sisärengaslainen Hyvä sisärengaslainen Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka sisältää tärkeää ja keskeistä asiaa taivaaseen pääsemisestä. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007)

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Ryttylä 29. 09.2007 Matti Väisänen 1/6 MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markku Sumiala ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

VIELÄKÖ JUMALA PARANTAA?

VIELÄKÖ JUMALA PARANTAA? Jeesus parantaa sokean Jerikon tiellä, Nicolas Poussin, Mark.10.46 VIELÄKÖ JUMALA PARANTAA? Reijo Telaranta Minä, Herra, olen sinun parantajasi 2.Moos.15:26 Aatamin luominen, Michelangelo, v. 1510, 1.Moos.2:1-25

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Iltarukouksen edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 4).

Iltarukouksen edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 4). Iltarukous (Vesper) Iltarukouksen edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 4). 1. Johdanto Johdannon edellä voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia. Mikäli

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg, MB

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

Rukous päivän päättyessä eli kompletorio

Rukous päivän päättyessä eli kompletorio Rukous päivän päättyessä eli kompletorio (Completorium) Rukoushetken edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 5). 1. Johdanto Johdannon edellä voi olla virsi,

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro APT_5 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 14.6. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) DIAKONIEN VALINTA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Kesäinen tervehdys Donkkis Big Camp -leiriltä. tellessa.

Kesäinen tervehdys Donkkis Big Camp -leiriltä. tellessa. Kesäinen tervehdys Donkkis Big Camp -leiriltä J uhannusviikolla (21. 23.6.) jär jestettiin perinteinen Donkkis Big Camp lastenleiri. Leiripaikkana toimi tällä kertaa Kuoringan leirikes kus, joka tarjosi

Lisätiedot

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät O h j a u s t a s a n a n m i e t i s k e l y y n Päivän eväät on lukuohjelma, jossa Raamatun lukeminen ankkuroituu vanhaan rukouksen perinteeseen. Raa

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EESAU JA JAAKOB Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot