VIHDIN KUNTA Pertu Pertu liite 4 Kh Kh liite 1 Kv Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA Pertu 25.8.2004 Pertu liite 4 Kh 20.9.2004 Kh liite 1 Kv 4.10.2004 Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Pertu Pertu liite 4 Kh Kh liite 1 Kv Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA

2 SISÄLLYS JOHDANTO TURVALLINEN ARKI ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLATOIMINTA KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU VAMMAISTEN LASTEN PALVELUT VARHAISKASVATUS PERUSOPETUS NUORISOTOIMI LIIKUNTATOIMI KIRJASTOTOIMI JA KULTTUURITOIMI AJOISSA APUA ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO VARHAISKASVATUS PERUSOPETUS SOSIAALITYÖ PERHETYÖ PERHENEUVOLA PÄIHDEKLINIKKA NUORISOASEMA ERITYISTYÖNTEKIJÄT YHTEISTYÖVERKOT STRATEGIAT VAPAAEHTOISTYÖ MONIAMMATILLISET YHTEISTYÖVERKOT...19

3 3 JOHDANTO Lapsipoliittinen ohjelma valmistui Vihdissä Perusturvakeskuksen palvelustrategiassa asetettiin tavoitteeksi tämän ohjelman päivittäminen vuoden 2002 aikana. Päivitystyöhön valittiin seuraava työryhmä: - perusturvalautakunnan jäsenet Virve Keskinen ja Eeva Ollikkala - perhehuollon esimies Olli-Pekka Alapiessa saakka - perhehuollon esimies Sari Laaksonen alkaen - terveysneuvonnan osastonhoitaja Onneli Eranka - perheneuvolan sosiaalityöntekijä Kirsi Hatanpää - lasten päivähoidon esimies Kirsti Lehikoinen sekä - perusturvajohtaja Eija-Riitta Pajunen. Työryhmä sopi työtä aloittaessaan, että lapsipoliittinen ohjelma laajennetaan lapsi- ja perhepoliittiseksi ohjelmaksi. Työryhmä esittää siinä vihtiläisen lapsi- ja perhepolitiikan keskeiset tavoitteet ja näille tavoitteille perustelut, toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut. Ohjelman valmistelutyön alussa järjestettiin keskustelutilaisuus. Siihen osallistui eri alojen asiantuntijoita, joita kaikkia yhdisti kiinnostus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Ohjelman tekemisessä hyödynnettiin myös yhteistyöverkostoja. Elinkaariajattelu ja tavoite kohdella kuntalaisia tasavertaisesti ohjasivat ohjelman tekoa. Lisäksi haluttiin löytää yhdensuuntainen näkemys lapsi- perhepolitiikan suunnasta kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa. Vihtiläisen lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman taustalla on ajatus siitä, että lapsuus on ainutkertainen ja huolenpitoa vaativa elämänvaihe. Lapsuudessa koettu välittäminen tai laiminlyönti heijastuu aikuisuuteen asti ja siksi tämän päivän perhepoliittiset ratkaisut vaikuttavat sekä yhteiskunnan että yksilön tulevaisuuteen. Vihtiläisille lapsille halutaan luoda tasavertaiset mahdollisuudet hoivaan ja oppimiseen perheen asuinpaikasta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Vihdin lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma korostaa sitä, että kaikessa päätöksenteossa on huomioitava lapsiperheiden tarpeet ja turvallisuus. Eri hallinnonalojen päätösvaihtoehtoja harkitessa päättäjien on arvioitava vaihtoehtojen vaikutukset lapsiperheisiin ja valittava ne ratkaisut, joilla lisätään lasten ja perheiden hyvinvointia. Myös kaavoituksella voidaan edistää turvallisen, viihtyisän ja lapsiperheiden tarpeiden mukaisen elinympäristön rakentamista.

4 4 Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma painottaa ongelmien ennaltaehkäisyä. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti katsottuna viisasta: ennalta ehkäisy on aina helpompaa ja huokeampaa kuin korjaava työ. Turvallinen arki - toimivat ja laadukkaat lasten ja nuorten peruspalvelut - ovat osa ennalta ehkäisevää työtä. Työ ryhmä korostaakin, että lasten ja nuorten peruspalveluiden järjestämiseen on varattava määrärahoja riittävästi. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä on huolehdittava säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Lisäksi verkostotyötä, esimerkiksi EMY:n toimintaa ja sosiaalialan osaamiskeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia, hyödynnetään työntekijöiden ja perheiden parhaaksi. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien kannattaa myös tehdä kolmannen sektorin kanssa monipuolista yhteistyötä ja tiedottaa järjestöille perheitä koskevista kunnallisista kehittämissuunnitelmista ja -tarpeista. Näin kaikki osapuolet saavat suurimman mahdollisen hyödyn ja vältetään päällekkäistä työtä. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman toteutumista seurataan järjestämällä eri hallintokuntien ja ammattiryhmien keskustelutilaisuus joka toinen vuosi. Siinä arvioidaan ohjelman toteutumista ja asetetaan tarvittaessa toiminnalle uusia tavoitteita. Päivitetty ohjelma viedään päätettäväksi valtuustolle. Lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa on hahmotettu suuntaviivat ja painopisteet käytännön toiminnalle. Suuri osa toimintalinjauksista voidaan toteuttaa nykyisellä resursoinnilla. Ohjelmassa esitetyistä lisäresursseista päätetään erikseen kunkin vuoden talousarviokäsittelyssä.

5 5 1. TURVALLINEN ARKI 1.1. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta Turvallinen arki luo pohjan lapsen ja nuoren kasvulle. Siksi kunnallispoliitikkojen on huolehdittava siitä, että peruspalvelut vastaavat lapsiperheiden tarpeita. Lapsi- ja nuorisotyössä tuetaan yhteisöllisyyttä ja hyvää vanhemmuutta. Siihen kuuluu rakkaus lapseen sekä rajojen asettaminen. Lisäksi korostetaan vanhempien ensisijaista kasvatusvastuuta. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään turvallisuuteen kotona ja perhe- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseen viranomaisten ja muiden toimijoiden moniammatillisella yhteistyöllä. Neuvolapalvelun järjestäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Neuvolat toimivat taajamissa, lähellä kuntalaista. Palveluita kehitetään väestön tarpeita ja valtakunnallisia ohjeistuksia seuraten siten, että neuvolatoiminta tyydyttää kuntalaisia ja on järjestetty tasapuolisesti. Äitiyshuollon tavoitteena on edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa heitä suhtautumaan myönteisesti vanhemmuuteen, perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. Vanhemmuuteen kasvaminen on jatkuva prosessi, jonka etenemistä neuvola tukee asiakkaan arvoja ja yksityisyyttä kunnioittaen. Perheen on voitava luottaa neuvolan tietämykseen raskautta ja synnytystä koskevissa asioissa. Neuvolassa seurataan odotusajan turvallisuutta molempien äidin ja lapsen kannalta. Lisäksi neuvola on synnytyksen ja syntyvän lapsen hyvinvoinnin asiantuntija. Perheet voivat kääntyä luottamuksellisesti lasta koskevissa huolissaan neuvolan puoleen. Lastenneuvolan tehtävänä on lapsen terveydestä huolehtiminen ja sen edistäminen. Lapsen yksilöllisen kasvun suunnitelmallisen seurannan ohella tuetaan vanhempien jaksamista. Tavoitteena on lisätä äitien ja isien mahdollisuuksia selviytyä vanhempina ja kasvattajina kunnioittaen yksityisyyttä ja perhekeskeisyyttä.

6 6 Työtapoja kehitetään Moniammatilliset tiimit Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 1.2. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon palvelut määritetään kansanterveyslaissa kaikille koululaisille kuuluvaksi peruspalveluksi, jotka jatkavat lastenneuvolassa aloitettua ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Kouluterveydenhuollon palveluilla pyritään turvaamaan oppilaan maksimaalinen terveys ja herättämään kiinnostus ja omaan terveyteen vaikuttavissa päätöksissä. Palvelut tuotetaan koulun tiloissa kouluaikoina. Kouluterveydenhuollolla on koululaisen näkökulmasta samoja tehtäviä kuin työterveydenhuollolla aikuisten työyhteisössä työntekijöitten kannalta. Kouluterveydenhuollon palvelut tuotetaan valtakunnallisia ohjeistuksia ja paikallisia tarpeita vastaavina, yksilön kasvua ja kehitystä tukevana, yksityisyyttä kunnioittavana toimintana. Kouluterveydenhuoltoon riittävät resurssit ja asianmukaiset työskentelytilat. Lastenlääkärin, koululääkärin ja lastenpsykiatrin palveluiden saatavuus Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 1.3. Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheet tarvitsevat kotipalvelua. Perheitä on voitava auttaa esimerkiksi silloin kun huoltaja väsyy tai sairastuu. Näin kotipalvelu tukee vanhempien jaksamista ja siten ennalta ehkäisee ongelmien syntyä. Lapsiperheiden kotipalvelua tarjolle Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies vanhuspalveluiden esimies

7 Vammaisten lasten palvelut 1.5. Varhaiskasvatus Kunnan terveystoimen taholta varmistetaan, että vammaisen lapsen vanhemmat saavat tarvitsemaansa tietoa ja lapset saavat vammansa edellyttämän hoidon ja apuvälineet ja pääsevät lain mukaisen kuntoutuksen piiriin. Hyvin toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon, Kelan ja yksityisten palveluntuottajien kanssa on toimiva. Henkilökohtaisen avustajan järjestelmää tulee kehittää. Lasten ja nuorten varhaiskuntoutukseen tarvitaan lisää työntekijöitä ja heille riittävät työtilat. Kouluille on annettava riittävät resurssit (koulukuraattorit, -terveydenhoitajat, -psykologit) mielenterveyden ongelmista tai vastaavista kärsivien oppilaiden tukemiseen. Vihtiläisten lapsiperheiden on saatava mahdollisimman hyvin tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta (kunnan kotisivut, päivähoitoesite, tiedotusvälineet, virkamiehet, päivähoidon yksiköt). Julkista varhaiskasvatusta toteutetaan päivähoidossa, seurakunnan kerhotoiminnassa ja esiopetuksessa päiväkodeissa. Julkisen varhaiskasvatuksen tarjonta on monipuolista ja vastaa perheiden tarpeita niin alueellisesti kuin aukioloaikojenkin suhteen. Vihdissä on tarjolla yksityistä päiväkoti- ja perhepäivähoitoa. Vaihtoehtopedagogioihin (kuten Montessori- ja Steiner-päiväkoteja) ja vapaaehtoistyöhön perustuvaa varhaiskasvatustoimintaa kannustetaan rikastuttamaan palvelutarjontaa. Yksityistä päivähoitoa tuetaan siten, että se on perheille todellinen vaihtoehto ja monipuolistaa siten varhaiskasvatuksen palveluita Vihdissä. Vanhempia tuetaan heidän kasvatustyössään kasvatuskumppanuuden periaatetta noudattaen. Pedagogisen johtamisen keinoin, johon sisältyy hoiva, kasvatus ja opetus kehitetään jatkuvasti vihtiläistä varhaiskasvatusta. Toimintaa ohjaavat esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat ja henkilöstöä kannustetaan jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan. Taataan monipuoliset päivähoitopalvelut Verkostotyötä kehitetään Aikataulu Vastuutaho päivähoidon esimies

8 Perusopetus Vihdin koulutoimi järjestää oppilaille tasa-arvoiset koulutuspalvelut sekä mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun. Koulutoimessa ehkäistään ongelmia ennakolta ja siksi Vihdin koulutoimi panostaa oikea-aikaisiin ja riittäviin tukitoimiin, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Koulujen ryhmäkoot pidetään pieninä ja siten varmistetaan se, että opettajalla on aikaa ohjata jokaisen lapsen ja nuoren kehitystä. Tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta järjestetään tarpeen mukaan. Vihtiläisillä oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja koulupäivään. Kiusaamiseen puututaan heti. Jokaisella koululla on toimintaohjelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa kanssa. Koulun ja kodin yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Huoltajien vapaaehtoiset vanhempainyhdistykset ovat koulun hyvänä tukena kasvatustyössä. Lapset ja nuoret otetaan mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Esimerkiksi uusia koulurakennuksia suunniteltaessa lasten ja nuorten näkemykset toiminnallisesta ja hyvästä opiskeluympäristöstä pitää kartoittaa, sillä ne tuovat arvokkaan lisän suunnitelmiin. Pienet ryhmäkoot, oikea-aikaiset tukitoimet Oppilaille turvallinen oppimisympäristö Aikataulu 2004 Vastuu sivistysjohtaja 1.7. Nuorisotoimi Kantti kestää -päihdevalistusohjelmaa toteutetaan kaikille 6. luokan oppilaille, yläasteen teemapäivänä, pilottihankkeena ammatti- ja koululla vanhempainiltoina. Nummelan nuorisokeskuksessa ja Vihdin kerhokeskuksessa jatketaan 6. klubitoimintaa sekä yläasteikäisten klubitoimintaa. Nuorten osallisuutta nuorisotiloissa tuetaan perustamalla nuorten muodostamia avustajaryhmiä ja nuorten vanhempien osallisuutta haastamalla heitä mukaan nuorisotilojen toimintaan ja tilojen vanhempainiltoihin. Nuorisotiloja markkinoidaan myös vanhempien kohtauspaikkoina.

9 9 Pienryhmätoiminnan avulla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kasvua akuutissa tilanteessa. Tämä on ns. vertaistukitoimintaa, jota toteutetaan laajalla yhteistyöverkolla. Nuorisotoimi järjestää koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa ja koordinoi sitä yhdessä koulujen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Nuorten osallisuushankkeita ovat nuorisotyön edustajisto ja nuorisovaltuusto. Nuorisotyön edustajisto on nuorisojärjestöjen yhteistyöelin, joka toimii asiantuntija-apuna järjestöjä koskevissa asioissa, antaa lausuntoja ja toteuttaa mm. RyTärsky-nimisen lasten ja nuorten harrastuksia Vihdissä esittelevän tapahtuman. Nuorisolautakunnan seitsemästä jäsenestä kolme valitaan nuorisotyön edustajiston ehdotuksesta. Nuorisovaltuusto on vuosittain valittava,vihtiläisistä v. koostuva vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuuston toiminta tapahtuu pääosin työryhmissä, joita perustetaan nuorten omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnan lautakunnissa. Nuorisotoimi järjestää koulutustoimintaa, tapahtumatoimintaa ja leiritoimintaa yhteistyössä laajan yhteistyöverkon kanssa. Lapsi- ja nuorisotyötä tuottaville järjestöille ja toimintaryhmille luodaan edellytykset niin toiminnallisesti, kuin taloudellisesti. Riittävät resurssit olemassa olevan nuorisotoiminnan turvaamiseksi Uusien toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi Aikataulu Vastuu nuorisotoimenjohtaja 1.8. Liikuntatoimi Liikuntatoimi järjestää, tukee ja luo mahdollisuuksia turvaten lapsien ja perheiden monipuolisen liikkumisen. Liikunnassa pyritään huomioimaan lapset ja perheet kokonaisvaltaisesti siten, että myös eritystarpeessa olevat yksilöt ja perheet huomioidaan liikuntatoimintaa suunniteltaessa. Liikuntatoimen toiminta perustuu pitkälti yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Tärkein yhteistyö kohdistuu koulutoimeen yhteydessä perusopetukseen. Uinninopetus kuuluu osana koulujen uudistu-

10 Kirjastotoimi ja kulttuuritoimi nutta opetussuunnitelmaa. Uinninopetuksessa pyritään yksilöllisyyteen huomioiden lapsen kehitys ja taitotaso. Eritysopetukseen osallistuvat lapset saavat mahdollisuuden oppia uintitaitoja myös erikseen huomioiduissa integroiduissa ryhmissä, joissa toiminnasta vastaa liikuntatoimen erityisliikunnanohjaaja tai fysioterapeutti. Koulut, kyläyhdistykset, urheiluseurat ja liikuntajärjestöt kuuluvat oleellisena osana liikuntatoimen yhteistyöverkostoa. Liikuntatoimi tukee edellä mainittuja tahoja taloudellisesti luoden liikkumismahdollisuuksia. Seura-avustuksia myönnettäessä liikuntalautakunnan yhtenä jakoperusteena on seuran toteuttama lapsiliikunta. Liikuntatoimen toiminnassa lapset ja perheet huomioidaan järjestämällä mm ohjattua uintitoimintaa aina vauvasta aikuisikään asti. Alakouluikäisille lapsille järjestetään kirkonkylällä iltapäivätoimintaa liikunnallisen iltapäiväkerhon tiimoilta. Iltapäivätoiminnassa huomioidaan liikunnan laaja-alaisuus ja erityislapset. Koko liikuntatoimen toiminnassa on pyritty huomioimaan yksilöllisyys ja liikkumisen mahdollistuminen, koulutus ja yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa. Liikuntatoimessa on myös mahdollisuus huomioida yksilöllisesti mm kuntoutuksen ja terveysliikunnan osalta saaden asiantuntijoilta yksilöllistä neuvontaa. Vihdin kirjastolaitos toimii kahdessa kiinteässä kirjastossa, pääkirjastossa Nummelassa ja Kirkonkylän kirjastossa. Uusi kirjastoauto aloitti toimintansa ja pysäkkejä on mm. hajaasutusalueen kouluilla ja päiväkodeilla. Kaikissa kirjastopisteissä on huomioitu lasten ja nuorten tarpeet erillisillä osastoilla ja aineistoilla. Kirjastotiloissa on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa ja opiskella. Käytettävissä on hyvä valikoima lehtiä, cd-romeja, musiikkiäänitteitä ja internet-mikroja. Kunnankirjaston kirjakokoelmaan kuuluu nidettä lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta ja nidettä lasten ja nuorten tietokirjallisuutta. Vuosittain hankitaan lapsille ja nuorille noin nidettä kaunokirjallisuutta ja noin nidettä tietokirjallisuutta. Kirjojen lisäksi lapsille hankitaan musiikkiäänitteitä, cd-romeja, videoita ja äänikirjoja. Lastenosastojen valikoimat pyritään pitämään monipuolisina ja ajanmukaisina. Aikuisille hankitaan aineistoa, joka tukee perheitä ja lasten kasvua. Kirjastossa järjestetään satutunteja säännöllisesti, torstaisin Kirkonkylän kirjastossa ja perjantaisin pääkirjastossa kahdelle ryhmälle. Muitakin tapahtumia pyritään järjestämään, mm. nukketeatteriesityksiä. Perinteeksi on tullut houkutella lapsia kirjoittamaan erilaisista teemoista. Vuonna 2003 koottiin lorukilpailun

11 11 tuloksena julkaisu Lorupussi Laiva ohoi! Kirjasto pyrkii monella tavalla innostamaan lapsia lukemisessa. Monena vuonna on kesäaikaan järjestetty lukemista tukeva Lukupuu-kilpailu, joka innostaa satoja lapsia. Myös kirjavinkkaus kuuluu kirjaston toimintaan ja kouluilla tapahtuvan kirjallisuuden esittelyn lisäksi kirjavinkkari kävi mm. vuonna 2003 RyTärskyt-tapahtumassa puhumassa fantasiakirjoista. Kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa ja järjestää tiedonhaun opetusta ja ohjattuja kirjastokäyntejä säännöllisesti. Myös päivähoidon kanssa on ollut monipuolista yhteistoimintaa, mm. vierailuja kirjastoissa, siirtokokoelmien välittämistä ja näyttelyjä kirjastoissa. Nummelan koulun iltapäiväkerhon kanssa on ollut säännöllistä yhteistoimintaa. Kirjaston lasten kotisivut valmistuivat vuonna 2003 opetusministeriön määrärahan avulla. Kotisivuilla esitellään kirjaston toimintaa, palveluita ja hyviä lasten kirjoja. Lapset voivat myös lähettää kirja-arvosteluja kotisivuille ja etsiä tietoja lasten omasta aineistorekisteristä. Kotisivut ovat myös portaali kirjaston henkilökunnan suosittelemille sivuille. Kirjasto on valmistanut useita kirjaluetteloita erilaista teemoista. Niitä on nähtävänä kotisivuilla ja jaettavana kirjastoissa. Museo järjestää säännöllisesti näyttelyitä, joihin tutustuminen antaa pohjaa perheiden vihtiläisen identiteetin rakentumiseen ja paikkakunnalle juurtumiseen. Kulttuuritoimen avustuksin turvataan taiteen perusopetuksen järjestämistä vihtiläisille lapsille ja nuorille. Kulttuuritoimi pyrkii järjestämään kulttuuritapahtumia ja luovia harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja perheille. Kirjaston, museon ja kulttuuritoimen sekä Hiiden Opiston yhteistyöllä vahvistetaan ja monipuolistetaan kunnan lastenkulttuuria.

12 12 2. AJOISSA APUA 2.1. Äitiys- ja lastenneuvola Perheitä tuetaan erityisvaikeuksissa heti. Syrjäytymistä ennaltaehkäistään ja verkostotyötä kehitetään. Perheen arkea tuetaan neuvolavastaanotoilla, kotikäynneillä ja vertaisryhmätoiminnalla. Neuvolan työskentely on luottamuksellista ja suunnitelmallista, se kunnioittaa asiakkaan yksilöllisyyttä ja pyrkii ennalta ehkäisemään sairauksia ja ongelmia. Neuvolasta saa tarvittaessa tietoa ja ohjausta lisätutkimuksiin ja erikoishoitoon. Neuvolassa kuunnellaan ja annetaan keskusteluapua. Terveydenhoitajien lisäksi neuvolan henkilöstöön kuuluvat terveyskeskuslääkäri, psykologi, toiminta-, puhe- ja fysioterapeutti sekä tulevaisuudessa perhetyöntekijä. Neuvolan toiminta on moniammatillista osaamista lasten sekä lapsiperheiden arjessa. Kehitystyön edellytys on riittävä resursointi, ammattitaidon ylläpito, sekä työn jatkuva laadullinen ja määrällinen seuranta. Työtiimiä täydennetään sosiaalityöntekijällä ja perhetyöntekijällä. Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 2.2. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Oppilaiden terveydenhoitoa toteutetaan terveydenhoitajan säännöllisillä seulontatutkimuksilla ja terveystarkastuksilla ja lääkärintarkastuksin sekä turvataan pääsy erikoislääkärin vastaanotolle. Yhdessä oppilaan kanssa keskustellen tehdään terveydentilasta kartoitusta ja haetaan ratkaisuja tasapainoiseen ja terveeseen tulevaisuuteen. Ehkäisevänä terveydenhuoltotyönä jatketaan rokotusohjelmien toteuttamista yksilöllisesti.

13 13 Yhteistyö huoltajien ja koulun oppilashuoltotyöryhmän kanssa toteutuu saumattomasti. Yhteistyötä tehdään kotikäyntien ja yhteistapaamisten muodossa. Arkisina yhteistyökumppaneina toimivat myös poliisi, nuorisoterveys- ja sosiaalitoimen työntekijät. Terveydenhoitaja seuraa ja pyrkii tekemään parannusehdotuksia koulun terveydellisistä oloista ja näin turvaamaan tasapainoisen, terveyttä edistävän oppimisympäristön. Yhteistyö opettajien ja vanhempien kanssa Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 2.3. Varhaiskasvatus Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa edistetään lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Päivähoidossa kiinnitetään huomiota lapsen varhaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen ja perheiden ohjaamiseen avun piiriin tarvittaessa. Erityispäivähoito on osa päivähoidon järjestelmää. Sen tehtävänä on tukea erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kasvamista. Varhaista erityiskasvatusta ja opetusta toteutetaan mahdollisimman pitkälle varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä integraation periaatteella. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia sijoitetaan päiväkotiryhmiin joko ryhmäkokoa pienentämällä tai avustajan kanssa sekä vaihtoehtoisesti integroituihin erityisryhmiin. Heitä voidaan sijoittaa perhepäivähoitoon ryhmäkokoa pienentäen. Kiertävät erityislastentarhanopettajat osallistuvat erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun yhteistyössä henkilöstön, vanhempien ja muiden lasta hoitavien tahojen kanssa. Heille laaditaan lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma, jossa huomioidaan erityisen tuen tarve ja erityisesiopetuksessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva sopimus HOJKS. Varhainen auttaminen Turvataan osaava henkilöstö tuettuun varhaiskasvatukseen Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Aikataulu Vastuu päivähoidon esimies

14 Perusopetus Henkilökuntaa koulutetaan ongelmien varhaiseen havaitsemiseen sekä lasten ja heidän perheidensä ohjaamiseen avun piiriin ajoissa. Kiinnitetään erityistä huomiota peruskoulun nivelkohtiin: kun lapsi siirtyy päivähoidosta /esiopetuksesta kouluun tai kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle huolehditaan siitä, että oppilaan mahdollinen hoitopolku ei katkea vaan jatkuu saumattomasti. Koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa erityisammattilaisten palvelut ovat tärkeitä. Varhainen puuttuminen ja auttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista muiden lasten palveluiden kanssa konsultointiavun saamiseksi (sosiaalityöntekijät, psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, erityisopettajat, perhetyöntekijät, terapeutit, poliisi yms.). Oppilaan on saatava tukiopetusta todellisen tarpeen mukaan. Laaja-alaista erityisopetusta on pystyttävä antamaan puhumisen, lukemisen ja kirjoituksen lisäksi myös matematiikassa luokilla 1-6. Kouluavustajia voidaan palkata myös 7-9-luokkien oppilaille. Erityisopetuksessa Vihdissä etsitään oppilaalle paras vaihtoehto: opetus tapahtuu erityisryhmässä (EVY, ESY, EHA, dysfasia-luokat yms.) tai oppilas integroidaan normaaliryhmään tai oppilas opiskelee osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tarvittaessa HOJKS voidaan tehdä myös yleisopetuksen oppilaalle, joka opiskelee joitakin aineita oman oppimissuunnitelmansa mukaan. Jos valitaan integraatio (oppilas opiskelee normaalissa ryhmässä, vaikka kärsiikin erityisvaikeuksista tai on vammautunut/sairas ), koulu saa lisätuntiresursseja tarpeen mukaan sekä oppilaan edellytyksistä riippuen hänelle palkataan avustaja. Opetusryhmälle sopiva koko harkitaan pedagogisin perustein. Koulukuraattorien ja koulupsykologien virkoja on tarkistettava peruskoululaisten määrää vastaavaksi. Lisäksi muita tukipalveluita kuten esimerkiksi puheopetusta ja fysioterapiaa tulisi olla myös koulutoimen tarpeita varten. Oppilashuoltoryhmän toimintaa on edelleen kehitettävä. Oppilaan ohjauksen mahdollisuudet auttaa yhdeksännen luokan päättäviä erityisnuoria on kartoitettava. On tutkittava, olisiko

15 15 mahdollista luoda Vihtiin järjestelmä, jossa opintojen ohjaaja voisi seurata ja ohjata peruskoulunsa päättäviä nuoria 1-2 vuotta. Koulujen/Kunnan opetussuunnitelmissa otetaan huomioon myös perhe-elämän taitojen opettaminen (toisen hyväksyminen, erilaisuuden sietäminen, taito tehdä kompromisseja, sitkeys...) ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuden alla, terveystiedossa sekä esimerkiksi kotitalouden oppisisällöissä. Varhainen auttaminen Erityisopetuksen kehittäminen Moniammatillinen yhteistyö Aikataulu Vastuu sivistysjohtaja 2.5. Sosiaalityö Sosiaalityötä toteutetaan yksilö-, perhe- ja yhdyskuntatyönä ja muina tarpeellisina menetelminä. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen eri sosiaalityön sektoreille otetaan yhdeksi työ- ja tukimuodoksi ja varataan tukihenkilöiden koulutukseen riittävät määrärahat. Palveluilla tuetaan ihmisten yksilöllisyyttä, tasa-arvoisuutta ja yhteisvastuullisuutta. Palvelut kehittyvät vastaamaan ihmisten muuttuviin tarpeisiin. Asiakaslähtöiset palveluasenteet luovat pohjan toimivalle asiakassuhteelle ja työskentelyn hyville tuloksille. Sosiaalityössä painopiste on ennaltaehkäisevässä perhetyössä ja avohuollon tukitoimissa. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsistaan. Siksi palveluja kehitettäessä huomioidaan, että lasta ja nuorta autetaan parhaiten auttamalla hänen ympäristössään toimivia läheisiä aikuisia, yleensä lapsen perhettä. Luodaan tapa toimia, jossa vallan ja vastuun palauttaminen perheelle vaikuttaa perheen käsitykseen itsestään kyvykkäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yhteistyön rakentamisessa kuullaan perheiden toiveet ja tarpeet. Luodaan entistä tiiviimmät yhteistyötavat neuvolan, päivähoidon ja kouluterveydenhoidon kanssa. Yhteistyötä muiden ulkoisten toimijoiden mm. seurakunnan, poliisin ja alueen yhdistysten ja järjestöjen kanssa kehitetään. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten, nuorten ja perheiden erilaisissa ongelmatilanteissa pyritään kokonaisvaltaiseen sosiaalityöhön eri toimijoiden kanssa. Henkilöstö on

16 16 toiminnan keskeinen voimavara, jonka hyvinvoinnista ja osaamisesta on huolehdittava. Sosiaalityön palvelut 1,5 viikon sisällä yhteydenotosta Aikataulu 2004 Vastuu perhehuollon esimies 2.6. Perhetyö Kun Vihdissä on riittävästi perhetyöntekijöitä, laitossijoituksia tarvitaan vähemmän. Perhetyöntekijöiden määrän tarve kannattaa arvioida viimeistään vuoden 2006 talousarvioita valmisteltaessa, kun saadaan tuloksia vuonna 2004 palkatun perhetyöntekijätiimin työn tuloksista. Perhepyykkitoiminta ja sen jatkuminen on tärkeää. Pitkäaikaistyöttömien perheissä kehitetään koko perheen auttamista ongelmien ehkäisyssä. Perusturvalautakunnan pyytämän perhekotiselvityksen valmistuttua arvioidaan, onko kuntaan perustettava oma perhekoti tai vastaava. Siihen voitaisiin sijoittaa nuoria, jotka ovat akuutissa kriisitilanteessa. Perhetyöntekijät Perhepyykin jatkuminen Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies 2.7. Perheneuvola Riittävä henkilöresursointi on toiminnan edellytys. Asiakastyö, yhteistyö sekä koulutustoiminta edellyttävät toisen työparin saamista perheneuvolaan. Lisäksi työaikaa tarvittaisiin siihen, että perheneuvolan henkilökunta ehtisi tehdä ennalta ehkäisevää työtä esimerkiksi vaikuttamalla asenteisiin tiedotusvälineiden, tapahtumien, luentojen tai muiden vastaavien kanavien kautta. Uusia perheitä ja yksilöitä tukevia palvelumuotoja kehitetään muuttuvan yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi eroperheiden aikuisille ja lapsille järjestetyt ryhmät. Ostopalveluilla täydennetään oma toimintaa, esim. lastenpsykiatripalvelut ostetaan ulkopuolisilta. Suunnitelmissa on myös lastenneurologipalveluiden hankkiminen ostopalveluina.

17 17 Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy turvattava 4 viikon sisällä Kriisiapua järjestettävä asiakkaille 1-5 päivän sisällä Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies 2.8. Päihdeklinikka Päihdeklinikan tärkeimmät työmuodot ovat yksilö-, perhe ja ryhmä keskustelut sekä lisääntyvässä määrin verkostotyö. Uusia työmuotoja kehitetään jatkuvasti, esimerkiksi päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen järjestettiin tukihenkilökoulutus vuonna Perhe- ja verkostotyötä kehitetään. Päihdeklinikan lääkäripalvelut ovat riittämättömät, tarve olisi kaksinkertaistaa nykyinen tuntimäärä. Tähän päästään viimeistään vuonna Kokopäiväisen uuden työntekijän palkkaaminen on välttämätöntä päihdeongelmien lisääntyessä ja vaikeutuessa. Avokatkaisu ja kriisivastaanotolle tulee päästä saman päivän sisällä kun yhteydenotto tulee Terapiakeskustelut ja muut palvelut tulee järjestää kahden viikon sisällä Aikataulu viimeistään 2006 Vastuu perhehuollon esimies 2.9. Nuorisoasema Nuorisoasemapalveluista on tiedotettava tehokkaasti kuntalaisille ja taattava palveluiden saanti tasapuolisesti kaikkialle Vihtiin. Verkostotyötä on kehitettävä yhteistyökumppanien kanssa. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on saada alkuun nuorten hoitoryhmät esim. päihdeperheen nuoret sekä kehittää varhaisen puuttumisen perhetyömallia edelleen. Palvelut 1,5 viikon sisällä yhteydenotosta Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies

18 Erityistyöntekijät Erityistyöntekijät auttavat perheitä arvioimalla ja tukemalla lasten kehitystä kukin oman erityisosaamisensa kautta. Puheterapeuttien ja toimintaterapeutin pääasiallisina tehtävinä ovat lasten kehityksellisten taitojen arviointi ja kuntouttaminen. Terapeutit tekevät yhteistyötä päivähoidon kanssa ja osallistuvat lapsia koskeviin kuntoutuspalavereihin ja konsultoivat henkilökuntaa. Koulutoimelle on saatava puheterapian palveluja, sillä lasten kielellisen kehityksen häiriöt ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana, myös toisen toimintaterapeutin tarve on ilmeinen. Fysioterapiassa arvioidaan neuvolaikäisten liikunnallista kehitystä ja annetaan ohjausta ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelinasioissa. Fysioterapeuttista kuntoutusta annetaan kaiken ikäisille, esimerkiksi traumojen jälkitiloissa. Astmalapsille järjestetään tarvittaessa hengitysryhmiä ja pyydettäessä ohjataan koululuokkia esimerkiksi ryhtiin liittyvissä asioissa. Perusterveydenhuollon psykologit tukevat lapsen psyykkistä kehitystä ja kasvatusta yhdessä perheiden sekä lapsen arjessa toimivien ihmisten kanssa. Psykologien tehtävänä on myös suorittaa kehitykseen liittyviä psykologisia tutkimuksia ja niiden edellyttämiä jatkotoimenpiteitä. Toinen toimintaterapeutin virka 2006 Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri 3. YHTEISTYÖVERKOT 3.1. Strategiat jotka tukevat lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista: - Vihdin kunnan strategia - Perusturvakeskuksen strategia - Sivistyskeskuksen strategia - Teknisen keskuksen strategia - Vammaispoliittinen ohjelma - Päihdestrategia (Valmisteilla) - Väkivallanehkäisystrategia (Pintaa syvemmälle projekti)