VIHDIN KUNTA Pertu Pertu liite 4 Kh Kh liite 1 Kv Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA Pertu 25.8.2004 Pertu liite 4 Kh 20.9.2004 Kh liite 1 Kv 4.10.2004 Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Pertu Pertu liite 4 Kh Kh liite 1 Kv Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA

2 SISÄLLYS JOHDANTO TURVALLINEN ARKI ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLATOIMINTA KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU VAMMAISTEN LASTEN PALVELUT VARHAISKASVATUS PERUSOPETUS NUORISOTOIMI LIIKUNTATOIMI KIRJASTOTOIMI JA KULTTUURITOIMI AJOISSA APUA ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO VARHAISKASVATUS PERUSOPETUS SOSIAALITYÖ PERHETYÖ PERHENEUVOLA PÄIHDEKLINIKKA NUORISOASEMA ERITYISTYÖNTEKIJÄT YHTEISTYÖVERKOT STRATEGIAT VAPAAEHTOISTYÖ MONIAMMATILLISET YHTEISTYÖVERKOT...19

3 3 JOHDANTO Lapsipoliittinen ohjelma valmistui Vihdissä Perusturvakeskuksen palvelustrategiassa asetettiin tavoitteeksi tämän ohjelman päivittäminen vuoden 2002 aikana. Päivitystyöhön valittiin seuraava työryhmä: - perusturvalautakunnan jäsenet Virve Keskinen ja Eeva Ollikkala - perhehuollon esimies Olli-Pekka Alapiessa saakka - perhehuollon esimies Sari Laaksonen alkaen - terveysneuvonnan osastonhoitaja Onneli Eranka - perheneuvolan sosiaalityöntekijä Kirsi Hatanpää - lasten päivähoidon esimies Kirsti Lehikoinen sekä - perusturvajohtaja Eija-Riitta Pajunen. Työryhmä sopi työtä aloittaessaan, että lapsipoliittinen ohjelma laajennetaan lapsi- ja perhepoliittiseksi ohjelmaksi. Työryhmä esittää siinä vihtiläisen lapsi- ja perhepolitiikan keskeiset tavoitteet ja näille tavoitteille perustelut, toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut. Ohjelman valmistelutyön alussa järjestettiin keskustelutilaisuus. Siihen osallistui eri alojen asiantuntijoita, joita kaikkia yhdisti kiinnostus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Ohjelman tekemisessä hyödynnettiin myös yhteistyöverkostoja. Elinkaariajattelu ja tavoite kohdella kuntalaisia tasavertaisesti ohjasivat ohjelman tekoa. Lisäksi haluttiin löytää yhdensuuntainen näkemys lapsi- perhepolitiikan suunnasta kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa. Vihtiläisen lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman taustalla on ajatus siitä, että lapsuus on ainutkertainen ja huolenpitoa vaativa elämänvaihe. Lapsuudessa koettu välittäminen tai laiminlyönti heijastuu aikuisuuteen asti ja siksi tämän päivän perhepoliittiset ratkaisut vaikuttavat sekä yhteiskunnan että yksilön tulevaisuuteen. Vihtiläisille lapsille halutaan luoda tasavertaiset mahdollisuudet hoivaan ja oppimiseen perheen asuinpaikasta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Vihdin lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma korostaa sitä, että kaikessa päätöksenteossa on huomioitava lapsiperheiden tarpeet ja turvallisuus. Eri hallinnonalojen päätösvaihtoehtoja harkitessa päättäjien on arvioitava vaihtoehtojen vaikutukset lapsiperheisiin ja valittava ne ratkaisut, joilla lisätään lasten ja perheiden hyvinvointia. Myös kaavoituksella voidaan edistää turvallisen, viihtyisän ja lapsiperheiden tarpeiden mukaisen elinympäristön rakentamista.

4 4 Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma painottaa ongelmien ennaltaehkäisyä. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti katsottuna viisasta: ennalta ehkäisy on aina helpompaa ja huokeampaa kuin korjaava työ. Turvallinen arki - toimivat ja laadukkaat lasten ja nuorten peruspalvelut - ovat osa ennalta ehkäisevää työtä. Työ ryhmä korostaakin, että lasten ja nuorten peruspalveluiden järjestämiseen on varattava määrärahoja riittävästi. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä on huolehdittava säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Lisäksi verkostotyötä, esimerkiksi EMY:n toimintaa ja sosiaalialan osaamiskeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia, hyödynnetään työntekijöiden ja perheiden parhaaksi. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien kannattaa myös tehdä kolmannen sektorin kanssa monipuolista yhteistyötä ja tiedottaa järjestöille perheitä koskevista kunnallisista kehittämissuunnitelmista ja -tarpeista. Näin kaikki osapuolet saavat suurimman mahdollisen hyödyn ja vältetään päällekkäistä työtä. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman toteutumista seurataan järjestämällä eri hallintokuntien ja ammattiryhmien keskustelutilaisuus joka toinen vuosi. Siinä arvioidaan ohjelman toteutumista ja asetetaan tarvittaessa toiminnalle uusia tavoitteita. Päivitetty ohjelma viedään päätettäväksi valtuustolle. Lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa on hahmotettu suuntaviivat ja painopisteet käytännön toiminnalle. Suuri osa toimintalinjauksista voidaan toteuttaa nykyisellä resursoinnilla. Ohjelmassa esitetyistä lisäresursseista päätetään erikseen kunkin vuoden talousarviokäsittelyssä.

5 5 1. TURVALLINEN ARKI 1.1. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta Turvallinen arki luo pohjan lapsen ja nuoren kasvulle. Siksi kunnallispoliitikkojen on huolehdittava siitä, että peruspalvelut vastaavat lapsiperheiden tarpeita. Lapsi- ja nuorisotyössä tuetaan yhteisöllisyyttä ja hyvää vanhemmuutta. Siihen kuuluu rakkaus lapseen sekä rajojen asettaminen. Lisäksi korostetaan vanhempien ensisijaista kasvatusvastuuta. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään turvallisuuteen kotona ja perhe- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseen viranomaisten ja muiden toimijoiden moniammatillisella yhteistyöllä. Neuvolapalvelun järjestäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Neuvolat toimivat taajamissa, lähellä kuntalaista. Palveluita kehitetään väestön tarpeita ja valtakunnallisia ohjeistuksia seuraten siten, että neuvolatoiminta tyydyttää kuntalaisia ja on järjestetty tasapuolisesti. Äitiyshuollon tavoitteena on edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa heitä suhtautumaan myönteisesti vanhemmuuteen, perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. Vanhemmuuteen kasvaminen on jatkuva prosessi, jonka etenemistä neuvola tukee asiakkaan arvoja ja yksityisyyttä kunnioittaen. Perheen on voitava luottaa neuvolan tietämykseen raskautta ja synnytystä koskevissa asioissa. Neuvolassa seurataan odotusajan turvallisuutta molempien äidin ja lapsen kannalta. Lisäksi neuvola on synnytyksen ja syntyvän lapsen hyvinvoinnin asiantuntija. Perheet voivat kääntyä luottamuksellisesti lasta koskevissa huolissaan neuvolan puoleen. Lastenneuvolan tehtävänä on lapsen terveydestä huolehtiminen ja sen edistäminen. Lapsen yksilöllisen kasvun suunnitelmallisen seurannan ohella tuetaan vanhempien jaksamista. Tavoitteena on lisätä äitien ja isien mahdollisuuksia selviytyä vanhempina ja kasvattajina kunnioittaen yksityisyyttä ja perhekeskeisyyttä.

6 6 Työtapoja kehitetään Moniammatilliset tiimit Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 1.2. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon palvelut määritetään kansanterveyslaissa kaikille koululaisille kuuluvaksi peruspalveluksi, jotka jatkavat lastenneuvolassa aloitettua ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Kouluterveydenhuollon palveluilla pyritään turvaamaan oppilaan maksimaalinen terveys ja herättämään kiinnostus ja omaan terveyteen vaikuttavissa päätöksissä. Palvelut tuotetaan koulun tiloissa kouluaikoina. Kouluterveydenhuollolla on koululaisen näkökulmasta samoja tehtäviä kuin työterveydenhuollolla aikuisten työyhteisössä työntekijöitten kannalta. Kouluterveydenhuollon palvelut tuotetaan valtakunnallisia ohjeistuksia ja paikallisia tarpeita vastaavina, yksilön kasvua ja kehitystä tukevana, yksityisyyttä kunnioittavana toimintana. Kouluterveydenhuoltoon riittävät resurssit ja asianmukaiset työskentelytilat. Lastenlääkärin, koululääkärin ja lastenpsykiatrin palveluiden saatavuus Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 1.3. Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheet tarvitsevat kotipalvelua. Perheitä on voitava auttaa esimerkiksi silloin kun huoltaja väsyy tai sairastuu. Näin kotipalvelu tukee vanhempien jaksamista ja siten ennalta ehkäisee ongelmien syntyä. Lapsiperheiden kotipalvelua tarjolle Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies vanhuspalveluiden esimies

7 Vammaisten lasten palvelut 1.5. Varhaiskasvatus Kunnan terveystoimen taholta varmistetaan, että vammaisen lapsen vanhemmat saavat tarvitsemaansa tietoa ja lapset saavat vammansa edellyttämän hoidon ja apuvälineet ja pääsevät lain mukaisen kuntoutuksen piiriin. Hyvin toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon, Kelan ja yksityisten palveluntuottajien kanssa on toimiva. Henkilökohtaisen avustajan järjestelmää tulee kehittää. Lasten ja nuorten varhaiskuntoutukseen tarvitaan lisää työntekijöitä ja heille riittävät työtilat. Kouluille on annettava riittävät resurssit (koulukuraattorit, -terveydenhoitajat, -psykologit) mielenterveyden ongelmista tai vastaavista kärsivien oppilaiden tukemiseen. Vihtiläisten lapsiperheiden on saatava mahdollisimman hyvin tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta (kunnan kotisivut, päivähoitoesite, tiedotusvälineet, virkamiehet, päivähoidon yksiköt). Julkista varhaiskasvatusta toteutetaan päivähoidossa, seurakunnan kerhotoiminnassa ja esiopetuksessa päiväkodeissa. Julkisen varhaiskasvatuksen tarjonta on monipuolista ja vastaa perheiden tarpeita niin alueellisesti kuin aukioloaikojenkin suhteen. Vihdissä on tarjolla yksityistä päiväkoti- ja perhepäivähoitoa. Vaihtoehtopedagogioihin (kuten Montessori- ja Steiner-päiväkoteja) ja vapaaehtoistyöhön perustuvaa varhaiskasvatustoimintaa kannustetaan rikastuttamaan palvelutarjontaa. Yksityistä päivähoitoa tuetaan siten, että se on perheille todellinen vaihtoehto ja monipuolistaa siten varhaiskasvatuksen palveluita Vihdissä. Vanhempia tuetaan heidän kasvatustyössään kasvatuskumppanuuden periaatetta noudattaen. Pedagogisen johtamisen keinoin, johon sisältyy hoiva, kasvatus ja opetus kehitetään jatkuvasti vihtiläistä varhaiskasvatusta. Toimintaa ohjaavat esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat ja henkilöstöä kannustetaan jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan. Taataan monipuoliset päivähoitopalvelut Verkostotyötä kehitetään Aikataulu Vastuutaho päivähoidon esimies

8 Perusopetus Vihdin koulutoimi järjestää oppilaille tasa-arvoiset koulutuspalvelut sekä mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun. Koulutoimessa ehkäistään ongelmia ennakolta ja siksi Vihdin koulutoimi panostaa oikea-aikaisiin ja riittäviin tukitoimiin, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Koulujen ryhmäkoot pidetään pieninä ja siten varmistetaan se, että opettajalla on aikaa ohjata jokaisen lapsen ja nuoren kehitystä. Tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta järjestetään tarpeen mukaan. Vihtiläisillä oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja koulupäivään. Kiusaamiseen puututaan heti. Jokaisella koululla on toimintaohjelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa kanssa. Koulun ja kodin yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Huoltajien vapaaehtoiset vanhempainyhdistykset ovat koulun hyvänä tukena kasvatustyössä. Lapset ja nuoret otetaan mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Esimerkiksi uusia koulurakennuksia suunniteltaessa lasten ja nuorten näkemykset toiminnallisesta ja hyvästä opiskeluympäristöstä pitää kartoittaa, sillä ne tuovat arvokkaan lisän suunnitelmiin. Pienet ryhmäkoot, oikea-aikaiset tukitoimet Oppilaille turvallinen oppimisympäristö Aikataulu 2004 Vastuu sivistysjohtaja 1.7. Nuorisotoimi Kantti kestää -päihdevalistusohjelmaa toteutetaan kaikille 6. luokan oppilaille, yläasteen teemapäivänä, pilottihankkeena ammatti- ja koululla vanhempainiltoina. Nummelan nuorisokeskuksessa ja Vihdin kerhokeskuksessa jatketaan 6. klubitoimintaa sekä yläasteikäisten klubitoimintaa. Nuorten osallisuutta nuorisotiloissa tuetaan perustamalla nuorten muodostamia avustajaryhmiä ja nuorten vanhempien osallisuutta haastamalla heitä mukaan nuorisotilojen toimintaan ja tilojen vanhempainiltoihin. Nuorisotiloja markkinoidaan myös vanhempien kohtauspaikkoina.

9 9 Pienryhmätoiminnan avulla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kasvua akuutissa tilanteessa. Tämä on ns. vertaistukitoimintaa, jota toteutetaan laajalla yhteistyöverkolla. Nuorisotoimi järjestää koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa ja koordinoi sitä yhdessä koulujen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Nuorten osallisuushankkeita ovat nuorisotyön edustajisto ja nuorisovaltuusto. Nuorisotyön edustajisto on nuorisojärjestöjen yhteistyöelin, joka toimii asiantuntija-apuna järjestöjä koskevissa asioissa, antaa lausuntoja ja toteuttaa mm. RyTärsky-nimisen lasten ja nuorten harrastuksia Vihdissä esittelevän tapahtuman. Nuorisolautakunnan seitsemästä jäsenestä kolme valitaan nuorisotyön edustajiston ehdotuksesta. Nuorisovaltuusto on vuosittain valittava,vihtiläisistä v. koostuva vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuuston toiminta tapahtuu pääosin työryhmissä, joita perustetaan nuorten omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnan lautakunnissa. Nuorisotoimi järjestää koulutustoimintaa, tapahtumatoimintaa ja leiritoimintaa yhteistyössä laajan yhteistyöverkon kanssa. Lapsi- ja nuorisotyötä tuottaville järjestöille ja toimintaryhmille luodaan edellytykset niin toiminnallisesti, kuin taloudellisesti. Riittävät resurssit olemassa olevan nuorisotoiminnan turvaamiseksi Uusien toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi Aikataulu Vastuu nuorisotoimenjohtaja 1.8. Liikuntatoimi Liikuntatoimi järjestää, tukee ja luo mahdollisuuksia turvaten lapsien ja perheiden monipuolisen liikkumisen. Liikunnassa pyritään huomioimaan lapset ja perheet kokonaisvaltaisesti siten, että myös eritystarpeessa olevat yksilöt ja perheet huomioidaan liikuntatoimintaa suunniteltaessa. Liikuntatoimen toiminta perustuu pitkälti yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Tärkein yhteistyö kohdistuu koulutoimeen yhteydessä perusopetukseen. Uinninopetus kuuluu osana koulujen uudistu-

10 Kirjastotoimi ja kulttuuritoimi nutta opetussuunnitelmaa. Uinninopetuksessa pyritään yksilöllisyyteen huomioiden lapsen kehitys ja taitotaso. Eritysopetukseen osallistuvat lapset saavat mahdollisuuden oppia uintitaitoja myös erikseen huomioiduissa integroiduissa ryhmissä, joissa toiminnasta vastaa liikuntatoimen erityisliikunnanohjaaja tai fysioterapeutti. Koulut, kyläyhdistykset, urheiluseurat ja liikuntajärjestöt kuuluvat oleellisena osana liikuntatoimen yhteistyöverkostoa. Liikuntatoimi tukee edellä mainittuja tahoja taloudellisesti luoden liikkumismahdollisuuksia. Seura-avustuksia myönnettäessä liikuntalautakunnan yhtenä jakoperusteena on seuran toteuttama lapsiliikunta. Liikuntatoimen toiminnassa lapset ja perheet huomioidaan järjestämällä mm ohjattua uintitoimintaa aina vauvasta aikuisikään asti. Alakouluikäisille lapsille järjestetään kirkonkylällä iltapäivätoimintaa liikunnallisen iltapäiväkerhon tiimoilta. Iltapäivätoiminnassa huomioidaan liikunnan laaja-alaisuus ja erityislapset. Koko liikuntatoimen toiminnassa on pyritty huomioimaan yksilöllisyys ja liikkumisen mahdollistuminen, koulutus ja yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa. Liikuntatoimessa on myös mahdollisuus huomioida yksilöllisesti mm kuntoutuksen ja terveysliikunnan osalta saaden asiantuntijoilta yksilöllistä neuvontaa. Vihdin kirjastolaitos toimii kahdessa kiinteässä kirjastossa, pääkirjastossa Nummelassa ja Kirkonkylän kirjastossa. Uusi kirjastoauto aloitti toimintansa ja pysäkkejä on mm. hajaasutusalueen kouluilla ja päiväkodeilla. Kaikissa kirjastopisteissä on huomioitu lasten ja nuorten tarpeet erillisillä osastoilla ja aineistoilla. Kirjastotiloissa on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa ja opiskella. Käytettävissä on hyvä valikoima lehtiä, cd-romeja, musiikkiäänitteitä ja internet-mikroja. Kunnankirjaston kirjakokoelmaan kuuluu nidettä lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta ja nidettä lasten ja nuorten tietokirjallisuutta. Vuosittain hankitaan lapsille ja nuorille noin nidettä kaunokirjallisuutta ja noin nidettä tietokirjallisuutta. Kirjojen lisäksi lapsille hankitaan musiikkiäänitteitä, cd-romeja, videoita ja äänikirjoja. Lastenosastojen valikoimat pyritään pitämään monipuolisina ja ajanmukaisina. Aikuisille hankitaan aineistoa, joka tukee perheitä ja lasten kasvua. Kirjastossa järjestetään satutunteja säännöllisesti, torstaisin Kirkonkylän kirjastossa ja perjantaisin pääkirjastossa kahdelle ryhmälle. Muitakin tapahtumia pyritään järjestämään, mm. nukketeatteriesityksiä. Perinteeksi on tullut houkutella lapsia kirjoittamaan erilaisista teemoista. Vuonna 2003 koottiin lorukilpailun

11 11 tuloksena julkaisu Lorupussi Laiva ohoi! Kirjasto pyrkii monella tavalla innostamaan lapsia lukemisessa. Monena vuonna on kesäaikaan järjestetty lukemista tukeva Lukupuu-kilpailu, joka innostaa satoja lapsia. Myös kirjavinkkaus kuuluu kirjaston toimintaan ja kouluilla tapahtuvan kirjallisuuden esittelyn lisäksi kirjavinkkari kävi mm. vuonna 2003 RyTärskyt-tapahtumassa puhumassa fantasiakirjoista. Kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa ja järjestää tiedonhaun opetusta ja ohjattuja kirjastokäyntejä säännöllisesti. Myös päivähoidon kanssa on ollut monipuolista yhteistoimintaa, mm. vierailuja kirjastoissa, siirtokokoelmien välittämistä ja näyttelyjä kirjastoissa. Nummelan koulun iltapäiväkerhon kanssa on ollut säännöllistä yhteistoimintaa. Kirjaston lasten kotisivut valmistuivat vuonna 2003 opetusministeriön määrärahan avulla. Kotisivuilla esitellään kirjaston toimintaa, palveluita ja hyviä lasten kirjoja. Lapset voivat myös lähettää kirja-arvosteluja kotisivuille ja etsiä tietoja lasten omasta aineistorekisteristä. Kotisivut ovat myös portaali kirjaston henkilökunnan suosittelemille sivuille. Kirjasto on valmistanut useita kirjaluetteloita erilaista teemoista. Niitä on nähtävänä kotisivuilla ja jaettavana kirjastoissa. Museo järjestää säännöllisesti näyttelyitä, joihin tutustuminen antaa pohjaa perheiden vihtiläisen identiteetin rakentumiseen ja paikkakunnalle juurtumiseen. Kulttuuritoimen avustuksin turvataan taiteen perusopetuksen järjestämistä vihtiläisille lapsille ja nuorille. Kulttuuritoimi pyrkii järjestämään kulttuuritapahtumia ja luovia harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja perheille. Kirjaston, museon ja kulttuuritoimen sekä Hiiden Opiston yhteistyöllä vahvistetaan ja monipuolistetaan kunnan lastenkulttuuria.

12 12 2. AJOISSA APUA 2.1. Äitiys- ja lastenneuvola Perheitä tuetaan erityisvaikeuksissa heti. Syrjäytymistä ennaltaehkäistään ja verkostotyötä kehitetään. Perheen arkea tuetaan neuvolavastaanotoilla, kotikäynneillä ja vertaisryhmätoiminnalla. Neuvolan työskentely on luottamuksellista ja suunnitelmallista, se kunnioittaa asiakkaan yksilöllisyyttä ja pyrkii ennalta ehkäisemään sairauksia ja ongelmia. Neuvolasta saa tarvittaessa tietoa ja ohjausta lisätutkimuksiin ja erikoishoitoon. Neuvolassa kuunnellaan ja annetaan keskusteluapua. Terveydenhoitajien lisäksi neuvolan henkilöstöön kuuluvat terveyskeskuslääkäri, psykologi, toiminta-, puhe- ja fysioterapeutti sekä tulevaisuudessa perhetyöntekijä. Neuvolan toiminta on moniammatillista osaamista lasten sekä lapsiperheiden arjessa. Kehitystyön edellytys on riittävä resursointi, ammattitaidon ylläpito, sekä työn jatkuva laadullinen ja määrällinen seuranta. Työtiimiä täydennetään sosiaalityöntekijällä ja perhetyöntekijällä. Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 2.2. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Oppilaiden terveydenhoitoa toteutetaan terveydenhoitajan säännöllisillä seulontatutkimuksilla ja terveystarkastuksilla ja lääkärintarkastuksin sekä turvataan pääsy erikoislääkärin vastaanotolle. Yhdessä oppilaan kanssa keskustellen tehdään terveydentilasta kartoitusta ja haetaan ratkaisuja tasapainoiseen ja terveeseen tulevaisuuteen. Ehkäisevänä terveydenhuoltotyönä jatketaan rokotusohjelmien toteuttamista yksilöllisesti.

13 13 Yhteistyö huoltajien ja koulun oppilashuoltotyöryhmän kanssa toteutuu saumattomasti. Yhteistyötä tehdään kotikäyntien ja yhteistapaamisten muodossa. Arkisina yhteistyökumppaneina toimivat myös poliisi, nuorisoterveys- ja sosiaalitoimen työntekijät. Terveydenhoitaja seuraa ja pyrkii tekemään parannusehdotuksia koulun terveydellisistä oloista ja näin turvaamaan tasapainoisen, terveyttä edistävän oppimisympäristön. Yhteistyö opettajien ja vanhempien kanssa Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri terveysneuvonnan osastonhoitaja 2.3. Varhaiskasvatus Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa edistetään lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Päivähoidossa kiinnitetään huomiota lapsen varhaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen ja perheiden ohjaamiseen avun piiriin tarvittaessa. Erityispäivähoito on osa päivähoidon järjestelmää. Sen tehtävänä on tukea erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kasvamista. Varhaista erityiskasvatusta ja opetusta toteutetaan mahdollisimman pitkälle varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä integraation periaatteella. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia sijoitetaan päiväkotiryhmiin joko ryhmäkokoa pienentämällä tai avustajan kanssa sekä vaihtoehtoisesti integroituihin erityisryhmiin. Heitä voidaan sijoittaa perhepäivähoitoon ryhmäkokoa pienentäen. Kiertävät erityislastentarhanopettajat osallistuvat erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun yhteistyössä henkilöstön, vanhempien ja muiden lasta hoitavien tahojen kanssa. Heille laaditaan lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma, jossa huomioidaan erityisen tuen tarve ja erityisesiopetuksessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva sopimus HOJKS. Varhainen auttaminen Turvataan osaava henkilöstö tuettuun varhaiskasvatukseen Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Aikataulu Vastuu päivähoidon esimies

14 Perusopetus Henkilökuntaa koulutetaan ongelmien varhaiseen havaitsemiseen sekä lasten ja heidän perheidensä ohjaamiseen avun piiriin ajoissa. Kiinnitetään erityistä huomiota peruskoulun nivelkohtiin: kun lapsi siirtyy päivähoidosta /esiopetuksesta kouluun tai kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle huolehditaan siitä, että oppilaan mahdollinen hoitopolku ei katkea vaan jatkuu saumattomasti. Koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa erityisammattilaisten palvelut ovat tärkeitä. Varhainen puuttuminen ja auttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista muiden lasten palveluiden kanssa konsultointiavun saamiseksi (sosiaalityöntekijät, psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, erityisopettajat, perhetyöntekijät, terapeutit, poliisi yms.). Oppilaan on saatava tukiopetusta todellisen tarpeen mukaan. Laaja-alaista erityisopetusta on pystyttävä antamaan puhumisen, lukemisen ja kirjoituksen lisäksi myös matematiikassa luokilla 1-6. Kouluavustajia voidaan palkata myös 7-9-luokkien oppilaille. Erityisopetuksessa Vihdissä etsitään oppilaalle paras vaihtoehto: opetus tapahtuu erityisryhmässä (EVY, ESY, EHA, dysfasia-luokat yms.) tai oppilas integroidaan normaaliryhmään tai oppilas opiskelee osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tarvittaessa HOJKS voidaan tehdä myös yleisopetuksen oppilaalle, joka opiskelee joitakin aineita oman oppimissuunnitelmansa mukaan. Jos valitaan integraatio (oppilas opiskelee normaalissa ryhmässä, vaikka kärsiikin erityisvaikeuksista tai on vammautunut/sairas ), koulu saa lisätuntiresursseja tarpeen mukaan sekä oppilaan edellytyksistä riippuen hänelle palkataan avustaja. Opetusryhmälle sopiva koko harkitaan pedagogisin perustein. Koulukuraattorien ja koulupsykologien virkoja on tarkistettava peruskoululaisten määrää vastaavaksi. Lisäksi muita tukipalveluita kuten esimerkiksi puheopetusta ja fysioterapiaa tulisi olla myös koulutoimen tarpeita varten. Oppilashuoltoryhmän toimintaa on edelleen kehitettävä. Oppilaan ohjauksen mahdollisuudet auttaa yhdeksännen luokan päättäviä erityisnuoria on kartoitettava. On tutkittava, olisiko

15 15 mahdollista luoda Vihtiin järjestelmä, jossa opintojen ohjaaja voisi seurata ja ohjata peruskoulunsa päättäviä nuoria 1-2 vuotta. Koulujen/Kunnan opetussuunnitelmissa otetaan huomioon myös perhe-elämän taitojen opettaminen (toisen hyväksyminen, erilaisuuden sietäminen, taito tehdä kompromisseja, sitkeys...) ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuden alla, terveystiedossa sekä esimerkiksi kotitalouden oppisisällöissä. Varhainen auttaminen Erityisopetuksen kehittäminen Moniammatillinen yhteistyö Aikataulu Vastuu sivistysjohtaja 2.5. Sosiaalityö Sosiaalityötä toteutetaan yksilö-, perhe- ja yhdyskuntatyönä ja muina tarpeellisina menetelminä. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen eri sosiaalityön sektoreille otetaan yhdeksi työ- ja tukimuodoksi ja varataan tukihenkilöiden koulutukseen riittävät määrärahat. Palveluilla tuetaan ihmisten yksilöllisyyttä, tasa-arvoisuutta ja yhteisvastuullisuutta. Palvelut kehittyvät vastaamaan ihmisten muuttuviin tarpeisiin. Asiakaslähtöiset palveluasenteet luovat pohjan toimivalle asiakassuhteelle ja työskentelyn hyville tuloksille. Sosiaalityössä painopiste on ennaltaehkäisevässä perhetyössä ja avohuollon tukitoimissa. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsistaan. Siksi palveluja kehitettäessä huomioidaan, että lasta ja nuorta autetaan parhaiten auttamalla hänen ympäristössään toimivia läheisiä aikuisia, yleensä lapsen perhettä. Luodaan tapa toimia, jossa vallan ja vastuun palauttaminen perheelle vaikuttaa perheen käsitykseen itsestään kyvykkäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yhteistyön rakentamisessa kuullaan perheiden toiveet ja tarpeet. Luodaan entistä tiiviimmät yhteistyötavat neuvolan, päivähoidon ja kouluterveydenhoidon kanssa. Yhteistyötä muiden ulkoisten toimijoiden mm. seurakunnan, poliisin ja alueen yhdistysten ja järjestöjen kanssa kehitetään. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten, nuorten ja perheiden erilaisissa ongelmatilanteissa pyritään kokonaisvaltaiseen sosiaalityöhön eri toimijoiden kanssa. Henkilöstö on

16 16 toiminnan keskeinen voimavara, jonka hyvinvoinnista ja osaamisesta on huolehdittava. Sosiaalityön palvelut 1,5 viikon sisällä yhteydenotosta Aikataulu 2004 Vastuu perhehuollon esimies 2.6. Perhetyö Kun Vihdissä on riittävästi perhetyöntekijöitä, laitossijoituksia tarvitaan vähemmän. Perhetyöntekijöiden määrän tarve kannattaa arvioida viimeistään vuoden 2006 talousarvioita valmisteltaessa, kun saadaan tuloksia vuonna 2004 palkatun perhetyöntekijätiimin työn tuloksista. Perhepyykkitoiminta ja sen jatkuminen on tärkeää. Pitkäaikaistyöttömien perheissä kehitetään koko perheen auttamista ongelmien ehkäisyssä. Perusturvalautakunnan pyytämän perhekotiselvityksen valmistuttua arvioidaan, onko kuntaan perustettava oma perhekoti tai vastaava. Siihen voitaisiin sijoittaa nuoria, jotka ovat akuutissa kriisitilanteessa. Perhetyöntekijät Perhepyykin jatkuminen Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies 2.7. Perheneuvola Riittävä henkilöresursointi on toiminnan edellytys. Asiakastyö, yhteistyö sekä koulutustoiminta edellyttävät toisen työparin saamista perheneuvolaan. Lisäksi työaikaa tarvittaisiin siihen, että perheneuvolan henkilökunta ehtisi tehdä ennalta ehkäisevää työtä esimerkiksi vaikuttamalla asenteisiin tiedotusvälineiden, tapahtumien, luentojen tai muiden vastaavien kanavien kautta. Uusia perheitä ja yksilöitä tukevia palvelumuotoja kehitetään muuttuvan yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi eroperheiden aikuisille ja lapsille järjestetyt ryhmät. Ostopalveluilla täydennetään oma toimintaa, esim. lastenpsykiatripalvelut ostetaan ulkopuolisilta. Suunnitelmissa on myös lastenneurologipalveluiden hankkiminen ostopalveluina.

17 17 Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy turvattava 4 viikon sisällä Kriisiapua järjestettävä asiakkaille 1-5 päivän sisällä Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies 2.8. Päihdeklinikka Päihdeklinikan tärkeimmät työmuodot ovat yksilö-, perhe ja ryhmä keskustelut sekä lisääntyvässä määrin verkostotyö. Uusia työmuotoja kehitetään jatkuvasti, esimerkiksi päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen järjestettiin tukihenkilökoulutus vuonna Perhe- ja verkostotyötä kehitetään. Päihdeklinikan lääkäripalvelut ovat riittämättömät, tarve olisi kaksinkertaistaa nykyinen tuntimäärä. Tähän päästään viimeistään vuonna Kokopäiväisen uuden työntekijän palkkaaminen on välttämätöntä päihdeongelmien lisääntyessä ja vaikeutuessa. Avokatkaisu ja kriisivastaanotolle tulee päästä saman päivän sisällä kun yhteydenotto tulee Terapiakeskustelut ja muut palvelut tulee järjestää kahden viikon sisällä Aikataulu viimeistään 2006 Vastuu perhehuollon esimies 2.9. Nuorisoasema Nuorisoasemapalveluista on tiedotettava tehokkaasti kuntalaisille ja taattava palveluiden saanti tasapuolisesti kaikkialle Vihtiin. Verkostotyötä on kehitettävä yhteistyökumppanien kanssa. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on saada alkuun nuorten hoitoryhmät esim. päihdeperheen nuoret sekä kehittää varhaisen puuttumisen perhetyömallia edelleen. Palvelut 1,5 viikon sisällä yhteydenotosta Aikataulu Vastuu perhehuollon esimies

18 Erityistyöntekijät Erityistyöntekijät auttavat perheitä arvioimalla ja tukemalla lasten kehitystä kukin oman erityisosaamisensa kautta. Puheterapeuttien ja toimintaterapeutin pääasiallisina tehtävinä ovat lasten kehityksellisten taitojen arviointi ja kuntouttaminen. Terapeutit tekevät yhteistyötä päivähoidon kanssa ja osallistuvat lapsia koskeviin kuntoutuspalavereihin ja konsultoivat henkilökuntaa. Koulutoimelle on saatava puheterapian palveluja, sillä lasten kielellisen kehityksen häiriöt ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana, myös toisen toimintaterapeutin tarve on ilmeinen. Fysioterapiassa arvioidaan neuvolaikäisten liikunnallista kehitystä ja annetaan ohjausta ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelinasioissa. Fysioterapeuttista kuntoutusta annetaan kaiken ikäisille, esimerkiksi traumojen jälkitiloissa. Astmalapsille järjestetään tarvittaessa hengitysryhmiä ja pyydettäessä ohjataan koululuokkia esimerkiksi ryhtiin liittyvissä asioissa. Perusterveydenhuollon psykologit tukevat lapsen psyykkistä kehitystä ja kasvatusta yhdessä perheiden sekä lapsen arjessa toimivien ihmisten kanssa. Psykologien tehtävänä on myös suorittaa kehitykseen liittyviä psykologisia tutkimuksia ja niiden edellyttämiä jatkotoimenpiteitä. Toinen toimintaterapeutin virka 2006 Aikataulu Vastuu johtava ylilääkäri 3. YHTEISTYÖVERKOT 3.1. Strategiat jotka tukevat lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista: - Vihdin kunnan strategia - Perusturvakeskuksen strategia - Sivistyskeskuksen strategia - Teknisen keskuksen strategia - Vammaispoliittinen ohjelma - Päihdestrategia (Valmisteilla) - Väkivallanehkäisystrategia (Pintaa syvemmälle projekti)

19 Vapaaehtoistyö 3.3. Moniammatilliset yhteistyöverkot Vapaaehtoistyö täydentää kunnallisia palveluja. Kunta koordinoi vapaaehtoistyötä ja kunnasta löytyy päivitetty lista vapaaehtoistyöntekijäjärjestöistä sekä heidän työtehtävistään. Vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksien turvaaminen esimerkiksi antamalla tiloja käyttöön, kehittäminen sekä aktivointi lapsiperheiden hyväksi. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään koulutusta mahdollisesti yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistapahtumille luodaan myönteinen ja kannustava asenne. Kyläsuunnitelmissa lapsiperheiden asiat nostetaan tärkeiksi kehittämistavoitteiksi ja kannustetaan asuinalueen ja lähipiirin tukiverkostojen muodostumista yllätystilanteiden varalle. Eri tahojen yhteistyötä tiivistetään nuoriso huume- ja alkoholiongelmien ehkäisemisessä. Perhemyönteisiin asenteisiin vaikuttaminen lehdistön kautta. Vapaaehtoistyötä Vihdissä tekevät esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Mielenterveysseura ja sen ylläpitämä Kriisikeskus, Pelastakaa Lapset ry sekä urheilu-, nuoriso-, kulttuuri- ja harrastusjärjestöt. EMY PÄY KENU Ehkäisevän mielenterveystyön yhteistyöryhmä Emy koostuu vihtiläisten mielenterveyttä edistävistä ammattilaista sekä järjestötyöntekijöistä, jotka toimivat verkostomaisesti. Emyssä on edustettuna mm. koulu-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimi, seurakunta sekä eri järjestöjä. Päihdeasiain yhteistyöryhmän tehtävänä on seurata, tiedottaa ja puuttua huolestuttaviin ilmiöihin päihdealueella. Kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Edustettuna perus- ja ammattikoulu, nuorisoasema, terveyskeskus, nuorisotoimisto, Lovat, srk ja poliisi. Keskiviikkona nuorista ryhmässä tiedotetaan nuorten väkivaltaan ja rikollisuuteen liittyvistä asioista. Kenu kokoontuu joka toinen viikko. Edustettuna ovat poliisi, koulu, sosiaali- ja nuorisotoimi, nuorisoasema, seurakunta ja Yöjalka.

20 20 SEITTI Seitti-verkosto kartoittaa ja organisoi pienryhmätoimintaa. Ryhmä kokoontuu 2 3 kertaa vuodessa ja siinä on edustettuna nuorisotoimi, nuorisoasema, koulut, seurakunta ja yöjalka. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän päihdetyön verkosto Valtakunnallinen päihdeyhdyshenkilöverkosto

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 11.12.2012 207 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistyslautakunta 4.6.2009 31 2 SAATTEEKSI... 3 PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT:... 4 PERHETYÖ:... 4 LASTENNEUVOLA:... 4 SEURAKUNTA:... 5 MUUT TOIMIJAT:...

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot