JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 152 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Karhunmäen ja Nepenmäen kouluhankkeiden kiinteistöleasingrahoittajasta Tilapäisten siirtopäiväkotitilojen hankinta ja siirtotilojen yhteenveto Tutustuminen ystävyyskaupunki Linköpingin koulu- ja päiväkotirakentamiseen ja keskustan kehittämisen suunnitelmiin Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 157 Jukajoen ja -järven valuma-alueen kunnostushankkeeseen osallistuminen 158 Penttilänrannan kiinteistön kauppakirjan ehtojen lieventäminen Henkilöstöraportti vuodelta Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous Joensuun Tiedepuisto Oy:n yhtiökokous Luottamushenkilöjäsenten nimeäminen seutufoorumiin Tarjous Kiihtelysvaaran vanhainkodin entisestä navetasta ja ns. Ukkotuvasta Ilmoituksia lähiaikojen tapahtumista ja tilaisuuksista Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muutos Utran 14. äänestysalueen vaalilautakuntaan 37

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heikura Aino jäsen Heinonen Eila jäsen Huovinen Tuija jäsen Ikonen Päivi jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Tahvanainen Ville jäsen Törmälä Anssi jäsen poistui klo Wihonen Jussi jäsen Jääskeläinen Sampsa varajäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston paikalla klo puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. poistui klo varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja läsnä klo Räsänen Tarja tekninen isännöitsijä läsnä klo Puumalainen Janna tilaajajohtaja läsnä klo Näätänen Anu tekninen johtaja läsnä klo Poissa Bogdanoff Eero jäsen Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Eero Bogdanoff pöytäkirjan tarkastaja Anssi Törmälä pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) kello 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 151 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. Kokouksen alussa Juho Paananen Inspira Oy:stä esitteli kiinteistöleasingrahoituskilpailutusta.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 152 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Sampsa Jääskeläisen ja Ville Tahvanaisen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Päätös Karhunmäen ja Nepenmäen kouluhankkeiden kiinteistöleasingrahoittajasta 4567/ /2014 KH 153 Kaupunginhallitus hyväksyi Karhunmäen koulun ja Nepenmäen kou lun investointien toteuttamisen kiinteistöleasingrahoituksella siten, että kau pun gin hal li tus hyväksyy kiinteistöleasingsopimukset. Joensuun Tilakeskus tilasi Inspira Oy:ltä Karhunmäen ja Nepenmäen kou lu hank kei den leasingrahoituskilpailutuksen konsultoinnin. Leasingrahoituksen kilpailutus toteutettiin helmi-maaliskuussa Ra hoi tustar jouk set pyydettiin Danske Finance Oy:ltä, Handelsbanken AB:lta, Kun ta ra hoitus Oyj:ltä sekä SEB Leasing Oy:ltä. Karhunmäen koulu: luokkien 1-6 alakoulu noin 300 lapselle ja esiopetustila 20 lapselle. hankesuunnitelma ja kustannusarvio on hyväksytty KV hankkeen kustannusarvio on 10,33 milj. (alv. 0%). hanke toteutetaan KVR-hankkeena, tarjousten jättöaika oli koulu valmistuu on vuoden 2016 lopussa. Nepenmäen koulu: yhtenäiskoulu noin 700 lapselle, jossa on perusopetuksen 1-9 luokkien lisäksi esi ope tus. Kouluun tulee tilat myös Niinivaaran kirjastolle. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio on hyväksytty KV Hankkeen kustannusarvio on 22,72 milj. (alv 0 %). hanke toteutetaan jaettuna urakkana. Suunnittelu käynnistyy toukokuussa 2015 ja rakennustyöt keväällä Kohde valmistuu kesällä Karhunmäen ja Nepenmäen koulujen investointeja varten pyydettiin ra hoi tustar jouk set yhteensä 35 milj. :n leasingpääomalle. Rahoitustarjoukset pyydettiin 10, 15 ja 20 vuoden vuokra-ajoilla sekä 3, 5 ja 10 vuoden mar gi naa li vaih to eh doilla.viitekorkona tarjouspyynnössä oli pyydetty käyttämään 6 kk euriboria. Insira Oy:n tekemän tarjousvertailun perusteella Kuntarahoitus Oyj osoittautui edul li sim mak si kaikilla marginaalivaihtoehdoilla. Rahoituskilpailutus ja tar jousver tai lu on esitetty liitteenä olevassa Inspira Oy:n muistiossa. Joensuun kaupunki vuokraa Karhunmäen ja Nepenmäen koulut 20 vuoden pääoma vuok ra so pi muk sel la. Kaupunki sitoutuu lunastamaan rakennukset jään nösar vol la, joka on vuokrasopimuksen päätyttyä 33,3 %, mikä vastaa Joensuun omien investointikohteiden jäännösarvoa vastaavana ajankohtana. So pi mus korko on 6 kk Euribori ja marginaalin tarkistusväli 5 vuotta. Joensuun kaupunki (Tilakeskus) vastaa kohteiden rakennuttamisesta. Kaupunki vas taa rakennusten kiinteistöpalveluista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Raken nus ten omistajavastuut ja -velvoitteet ovat kaupungilla. Kaupunki vuokraa rakennettavat tontit leasingrahoittajalle.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Leasingsopimusluonnos, osto-oikeussopimusluonnos, myyntisopimusluonnos ja ra ken nut ta mis so pi mus luon nos ovat liitteinä. Kummankin kohteen sopimukset teh dään esitetyille sopimusluonnoksilla. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita Kuntarahoitus Oyj:n Karhunmäen ja Nepenmäen kouluhankkeiden leasing ra hoit ta jak si ja hyväksyy enimmäisarvoltaan 38,5 milj. :n leasingrahoitus-, ra ken nut ta mis-, myyntioikeus- ja rakennusten osto-oikeussopimusluonnokset. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa konsernihallinnon tekemään vähäisiä ja teknis luon toi sia korjauksia ja tarkennuksia sopimuksiin ja tilakeskuksen johtajan alle kir joit ta maan hankkeiden leasingrahoitus-, rakennuttamis-, myyntioikeus- ja ra ken nus ten osto-oikeussopimukset. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Leasingrahoitusesitys, Inspira Oy Liite 2 Leasingsopimusluonnos Liite 3 Osto-oikeus sopimusluonnos Liite 4 Myyntisopimusluonnos Liite 5 Rakennuttamissopimusluonnos Jakelu Tilakeskus Kuntarahoitus Oyj

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tilapäisten siirtopäiväkotitilojen hankinta ja siirtotilojen yhteenveto 5556/ /2015 KH 154 Joensuun kantakaupungin alueella olevat päivähoitopaikat ovat käytännössä täyn nä. Tällä hetkellä pääasiassa tilanpuutteen takia on yhteensä kuusi päi vä koti ryh mää sijoitettuna siirtopäiväkotitiloihin, kolme Petäikkölässä ja kolme Tuu likan te lees sa. Joistakin huonokuntoisista tiloista ja toiminnallisesti kalliista ryhmä per he päi vä hoi to ti lois ta on viime vuosina luovuttu, samalla on tehostettu perhe päi vä hoi ta jien rekrytointia eläköitymisen kasvaessa. Lisäksi Marjalaan, Rei jolaan, Penttilään, Linnunlahdelle ja Niinivaaralle on rakennettu uudet isot päi väko dit ja 4-osastoinen Kaisla aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Nämä ovat osin korvanneet käytöstä poistuneita tiloja (mm. Mehtimäen ja Tikkamäen päivä ko dit ja Siilin päiväkodin satelliittiyksiköt). Sekä Karhumäelle että Mar ja laan rakennetaan parhaillaan yksityisiä päiväkoteja niin, että ne avautuvat syk syl lä Myös Sinkkolan päiväkoti avaa ovensa syksyn 2015 aikana vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan 282:lla (+ 5,5 %) vuo denvaih tee seen 2017/2018 mennessä. Oletuksen mukaan tästä joukosta noin 60 % tu lee päivähoitopalvelujen piiriin, mikä tarkoittaa noin 170 lasta eli lähes kahden ison päiväkodin suuruinen kapasiteettitarve. Lasten määrä siis lisääntyy voimak kaas ti ja samalla joissakin tiloissa on ongelmia sisäilman laadun suhteen. Par hail laan on valmisteilla kaupunginhallituksen taloustoimikunnankin toivoma ti lo jen kokonaisohjelma, jossa myös tulevaan päiväkotirakentamiseen otetaan kan taa. Syksylle 2015 on kuitenkin nousemassa niin paljon akuutteja ti la tar ve kysy myk siä, ettei niitä pystytä ratkaisemaan nykyisten tilojen ja myöhemmin tu levai suu teen suunniteltavien investointien avulla. Akuuttia tarvetta on esitelty kau pun gin hal li tuk sen taloustyöryhmälle ja sovittu siitä, että asiaan liittyvä pe riaa te rat kai su tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Yksittäiset siir to päivä ko ti ti lo jen hankintapäätökset on tarkoitus tehdä viranhaltijapäätöksenä hallin to sään nön mukaisesti. Punahilkan päiväkodissa on koettu oireita jo usean vuoden ajan. Rakennuksessa on akuutteina toimenpiteinä tehty korjaus- ja tiivistystöitä, kiinnitetty huomiota si sä il ma sii vot ta vuu teen ja ilmanvaihdon koko kapasiteetti on otettu käyttöön. Näis tä toimenpiteistä huolimatta rakennusta käyttävien oireilu jatkuu. Ra kennuk sen korjausasteen on todettu tutkimuksissa nousevan niin suureksi, että sen pe rus kor jaa mi nen ei ole taloudellisesti järkevää. Tilatyöryhmä on si sä il ma työryh män suosituksesta tehnyt päätöksen, jonka mukaan tilojen käytöstä luo vutaan syksyllä Osa päiväkodin lapsista sijoittuu Karhunmäen yksityiseen Aar re saa ren päiväkotiin. Väistötilatarve on neljä ryhmää, joista kahden ryhmän ti lat on suunniteltu sijoitettavan Niinivaaran päiväkodin tontille ja kahden ryhmän tilat Pajakadulle. Vuokra-aika tulee olemaan kolme vuotta. Väistötiloista luo vu taan, kun uusi päiväkoti aikanaan valmistuu. Rantakylän alueella tarvetta on yhteensä viiden ryhmän tiloille. Tiloilla kor vataan Asentajankujan ja Kartoittajantien tilapäisissä vuokratiloissa toimiva ryhmä per he päi vä hoi to yk si köt sekä Rantakylän päiväkodin yhden ryhmän tilat ti lojen kuntoon liittyvistä syistä. Lisävolyymille on varattu kaksi ryhmää, toinen esiope tuk seen ja toinen 1-5 -vuotiaille. Vesikkopuiston päiväkodin tontille on suunni tel tu sijoitettavan kolmen ryhmän tilat. Tilojen vuokra-aika tulee olemaan viisi

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus vuot ta. Soutajanpuiston päiväkodin tontille sijoittuu kahden ryhmän tilat. Näiden tilojen vuokra-aika tulee olemaan 2 vuotta, jonka jälkeen toiminta suun ni tellaan siirtyvän uuteen Pataluodon päiväkotiin syksyllä Reijolan päiväkoti on rakennettu kolmessa eri vaiheessa (1983, 1989 sekä 2008). Van hem mis sa v rakennetuissa osissa on tehty rakenteiden kun to tutki mus syksyllä 2014, jonka perusteella on löytynyt vaurioita rakenteista. Päi väko dis sa työskentelevillä on todettu oireita, joiden voidaan olettaa olevan seuraus ta ilman epäpuhtauksista. Tilatyöryhmä on sisäilmatyöryhmän suo si tuk sesta tehnyt päätöksen, jonka mukaan v rakennettujen tilojen käytöstä luo vu taan syksyllä Toiminta siirtyy siirtopäiväkotitiloihin päiväkodin tontil la. Väistötilatarve on kolme ryhmää, sisältäen yhden lisävolyymiryhmän. Vuok ra-ai ka tulee olemaan viisi vuotta. Yhteensä siirtopäiväkotitiloja tarvitaan 12 ryhmälle, joista 7 ryhmää siirtyy si sä ilma on gel mis ta, 2 ryhmää tilapäisiin tiloihin ja toimintaan liittyvistä järjestelyistä ja 3 ryhmää lasten määrän kasvusta ja uuden varhaiskasvatuslain ryh mä ko kosää dök ses tä johtuen. Varhaiskasvatuslaki tulee voimaan alkaen ja lain 5a :n mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kol mea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Täl lä hetkellä joihinkin päivähoitoryhmiin on sijoitettu lisää lapsia ja palkattu ryh miin neljäs kasvatusvastuullinen. Uuden lain voimaan tulo edellyttää tämän rat kai sun purkamista. Tästä syystä uudelleen sijoitettavia lapsia on koko kau pun gin alueella yhteensä 40. Tilakeskus on kartoittanut ja katselmoinut mahdolliset sijoi tus pai kat kaupunginosittain. Esitetyt sijoituspaikat ovat valikoituneet tont tien muodon, piha-alueiden riittävyyden, kunnallistekniikan liittymien val miu den ja perustamiskustannusten sekä tukipalveluiden järjestettävyyden (ruo ka huol to) perusteella. Kaikissa vaihtoehdoissa leikkialueiden koko on mitoitusten mu kainen. Joensuun kouluissa siirtokoulutiloissa toimii tällä hetkellä kymmenen luokkaa. Ti la pu las ta johtuen siirtokoululuokkia on Marjalassa (2), Louhiojalla (2) ja osin Ne pen mä el lä. Nepenmäen koulun kunnosta ja lapsimäärän kasvusta johtuen osa luokista on jouduttu siirtämään siirtokoulutiloihin ja viisi luokka toimii Niit tylah des sa. Syksyllä 2015 Nepenmäen koulu siirtyy Niinivaaran koulun tiloihin kun lukio aloittaa Papinkadulla, jolloin Nepen pihasta 2 opetustilaa siirretään Rei jolan koulun pihaan lisäkapasiteetiksi ja lopuista siirtokouluyksiköistä luo vu taan. Niinivaaran koulun pihassa olevat siirtokoulutilat (8 opetustilaa) pidetään Kar humäen ja Nepemäen kouluhankkeiden ajan. Karsikon koulun osalta val mis teil la on ratkaisu, jossa koulu siirrettäisiin määräajaksi Sirkkalaan Karelia am mat ti korkea kou lul ta vuokrattaviin tiloihin. Näiden ratkaisujen kautta kouluille ei tar vi ta uusia siirtotiloja syksyllä Marjalan kahden opetusryhmän siir to kou lu ti lan käyttäjä on esittänyt korvattavaksi laadukkaammalla yksiköllä, joihin si säl tyy saniteettitilat. Tilakeskus on parhaillaan kilpailuttamassa siirtopäiväkotitiloja. Arvio väis tö ti lojen vuokrakustannuksista on yhteensä noin /vuosi. Käytännössä, pe rusta mis kus tan nuk sis ta johtuen, tilakustannukset ovat samaa luokkaa kuin uu sien päiväkotien vastaavat. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on ilman muuta väis töti lo jen korvaaminen pysyvällä kapasiteetilla siellä, missä on oletettavissa myös palvelujen kysynnän jatkuvan. Lukuisista viime vuosien investoinneista huo limat ta tähän ei ole vielä päästy, osin lasten määrän hyvästä kasvusta joh tuen.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tulevaisuuden ratkaisuja valmistellaan tilainvestointien ko ko nais oh jel mas sa. Valmistelijat: Tekninen isännöitsijä ja Tilaajajohtaja (sivistyspalvelut) yhteistyössä ti la kes kuksen ja varhaiskasvatuspalvelujen edustajien kanssa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä periaateratkaisun 12 siirtopäiväkotitilan han kin nas ta ja kahden opetustilan korvaamiseksi uusilla yllä kuvatun mallin mukaisesti. Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jussi Wihonen kannatti esitystä. Penttti Keskisalo esitti, että asia jätetään viikoksi pöydälle. Eila Heinonen kannatti Keskisalon esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi sen aikana tehdyt esitykset ja kannatukset. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa yksimielisesti asiassa kättennostoäänestys ensin siten, että ne jotka kannattavat Järvisen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Järvinen, Wihonen, Jääskeläinen) ja 8 EI -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Huovinen, Heikura, Ikonen, Heinonen, Keskisalo ja Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä. Seuraavaksi päätettiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti suorittaa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Keskisalon esitystä asian panemisesta viikoksi pöydälle äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA -ääntä (Törmälä, Huovinen, Heikura, Ikonen, Wihonen, Jääskeläinen, Järvinen, Tahvanainen, Keskisalo ja Heinonen) ja 1 EI -ääntä (Kauppinen). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Keskisalon esityksen ja asia jätettiin viikoksi pöydälle. Päätettiin merkitä pöytäkirjaan Jussi Wihosen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: "Soutajanpuiston päiväkodin osalta olisi ollut syytä ottaa asukkaiden mielipiteet huomioon." Päätettiin merkitä pöytäkirjaan Anni Järvisen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: " Mielestäni Soutajanpuiston päiväkodin alueelle ei pidä sijoittaa kahta parakkia. Siirtopäiväkotitiloille olisi pitänyt miettiä muita vaihtoehtoja."

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tilaajajohtaja Janna Puumalainen ja tekninen isännöitsijä Tarja Räsänen olivat kokouksessa kuultavana ennen päätöksentekoa. Esittelyaineisto liitetään pöytäkirjaan. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 6 Niinivaaran päiväkoti asemapiirros Liite 7 Ollilan päiväkodin asemapiirros Liite 8 Pajakadun asemapiirros Karsikon päiväkoti Liite 9 Reijolan päiväkodin asemapiirros Liite 10 Soutajanpuiston päiväkodin asemapiirros luonnos Liite 11 Valokuvat Ollilan päiväkodin pihasta Liite 12 Valokuvat Soutajanpuiston päiväkodin pihasta Liite 13 Varhaiskasvatuksen tila-asiat taustaselvitystä Liite 14 Vesikkopuiston päiväkodin asemakaavapiirros Jakelu Tilakeskus

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tutustuminen ystävyyskaupunki Linköpingin koulu- ja päiväkotirakentamiseen ja keskustan kehittämisen suunnitelmiin / /2015 KH 155 Joensuussa on 2000-luvulla panostettu lisääntyvässä määrin uusien koulu- ja päivä ko ti ti lo jen rakentamiseen. Marjalan koulun rakennus valmistui vuonna 2000 ja lyseon peruskoulu Uimaharjun koulurakennusta viimeistellään, ja pää tökset on tehty Karhumäen ja Nepenmäen koulujen investoinneista. Pa ta luo don koulu on peruskorjattu. Marjalaan, Reijolaan, Penttilään, Linnunlahdelle ja Niinivaaralle on rakennettu uudet isot päiväkodit ja 4-osastoinen Kaisla aloitti toi min tan sa vuoden 2015 alussa. Sekä Karhumäelle että Marjalaan rakennetaan par hail laan yksityisiä päiväkoteja niin, että ne avautuvat syksyllä Myös Sink ko lan päiväkoti avaa ovensa syksyn 2015 aikana. Edelleen kasvava koulu- ja päivähoitorakentamisen tarve johtuu mm. väes tömää rän kasvusta, väestön entistä suuremmasta keskittymisestä kan ta kau pungin alueelle, 1990-luvun lamavuosina syntyneestä korjausvelasta ja to teut ta matta jätetyistä investoinneista sekä aikanaan asianmukaisista ra ken ta mis rat kaisuis ta, jotka ajan kanssa ovat kuitenkin osoittautuneet vähemmän kestäviksi. Lisäk si tarpeeseen vaikuttaa perhepäivähoitajien voimakas eläköityminen ja ki risty vät ryhmäkokovaatimukset varhaiskasvatuksessa. Lyhyen tähtäimen rat kai suna on jouduttu ja joudutaan turvautumaan siirtotiloihin, joista pidemmällä ai kavä lil lä on kuitenkin järkevää luopua erityisesti siellä missä palvelun tarve py syy korkeana jatkossakin. Investointitarpeet jo päätettyjen ratkaisujen lisäksi tu le vat olemaan lähivuosina suuret. Pelkästään Siilaisen investointi sekä Nepenmäen ja Karhumäen koulut tulevat mak sa maan yli 70 miljoonaa euroa. Tulevaisuutta varten valmistellaan par haillaan tilaratkaisujen kokonaisohjelmaan. Kokonaisohjelmassa huomioidaan niin pois tu vat tilat kuin uusien tilojen tarpeet. Investointikokonaisuuden ollessa selvil lä ratkaistavaksi tulee myös toteuttamis- ja rahoitustavat. Investointikokonaisuuden järkevää suunnittelua varten on valmisteltu tu tus tumis mat kaa ystävyyskaupunki Linköpingiin jo Linköpingin kau pungin väkimäärän kasvaa niin, että uusia koulurakennuksia toteutetaan lähes vuosit tain. Matkan aikana on tavoitteena tutustua ruotsalaiseen koulu- ja päi vä ko tira ken ta mi seen huomioiden erityisesti taloudellisesti tehokkaat to teut ta mis tavat, uudet innovatiiviset ratkaisut sekä investointien rooli strategisina han kin toina. Lisäksi tutustutaan Linköpingin keskustan kehittämisen hankkeisiin. Kaupun kia halkoo Joensuun tavoin joki, jonka molempien rantojen entistä te hokkaam paa käyttöä suunnitellaan. Ratkaistavana ovat mm. rautatieaseman uudet suun ni tel mat ja mahdolliset uudet sillat. Suurhankkeella on huomattavia yhteyk siä Joensuun symmetrinen kaupunki -hankkeeseen. Tavoitteena on kar toittaa yhteistyönäkymiä mm. mahdolliseen yhteiseen eurooppalaiseen hank keeseen. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on varautunut osallistumaan matkalle. Kaupun gin hal li tuk sen toivotaan nimeävän matkalle 3-5 edustajaa, määrä voisi harkin nan mukaan sisältää myös kaupunkirakennelautakunnan edustuksen. Matkal le osallistuu myös ko. teemoihin liittyviä muita viranhaltijoita, heidän osal lis-

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus tu mi ses taan päätetään ohjelman tarkennuttua. Valmistelija: Tilaajajohtaja (sivistyspalvelut) Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa tutustumismatkalle Linköpingiin Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimesi edustajiksi matkalle Tuija Huovisen, Aino Heikuran, Päivi Ikosen, Sampsa Jääskeläisen ja Eila Heinosen sekä Kari Karjalaisen. Jakelu aot

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 3811/ /2014 KRAKLK Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kau pun ginosan virkistysaluetta ja Hukanhaudan (15) kaupunginosan korttelia 1502 ja vir kistys aluet ta. Asemakaavalla muodostuu Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) kaupunginosan kort te li 5159 ja virkistys- ja katualuetta sekä Hukanhaudan (15) kaupunginosan kort te li 1502 ja virkistys- ja katualuetta. Tonttijaolla muodostuvat korttelin 5102 tontti 3 ja korttelin 5159 tontti 1. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1982 ja Kort te li 1502 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort te li alu eek si (YO). Korttelissa on Nepenmäen koulu. Alueelle on osoitettu tont ti te hok kuus luvul la e = 0,30 rakennusoikeutta k-m 2. Muut kaavamuutosalueet ovat eri laisia Nepenmäenpuiston virkistysalueita (VL ja VU) kevyen liikenteen reit tei neen. VU-alueelle on rakennettu pysäköimisalue ja VU-alueelle on osoitettu 400 k-m2 rakennusoikeutta. Asemakaavamuutos on käynnistynyt kaupungin hankkeena. Joensuun kau pungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen palveluverkkosuunnitelmassa (var haiskas va tus- ja koulutuslautakunta ) linjattiin Nepenmäen koulun laa jen ta mi nen yhtenäiskouluksi (esiopetus ja luokat 1 9). Koulu tulee pal ve leman Penttilän, Hukanhaudan, Niinivaaran ja osin myös Karhunmäen kau pun ginosien oppilaita. Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvä Nepenmäen koulun han kesuun ni tel ma ja kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Uusi koulu sovitetaan olemassa olevalle korttelialueelle. Koulun laajetessa on tar ve lisätä korttelin rakennusoikeutta korottamalla tonttitehokkuus lukuun e = 0,45. Tällöin rakennusoikeus lisääntyy k-m 2 :iin ( k-m 2 ). Puis toaluei ta on mukana saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelemiseksi. Ke vyen liiken teen pääreitteihin ja Nepenmäenpuiston virkistysmahdollisuuksiin ei tehdä mer kit tä viä muutoksia. Kaavamuutos tuli vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pi dettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaava muu tok ses ta saatiin 11 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Yhteenveto vi reil le tulo vai heen lausunnoista ja mielipiteistä ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaava se los tuk sen liitteessä 3. Asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä ja sitä esiteltiin

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus yleisötilaisuudessa Kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän vi ran omaislau sun toa. Muut osalliset eivät jättäneet mielipiteitä. Yhteenveto luon nos vaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liittees sä 6. Asemakaavaluonnos täydennettiin kaavaehdotukseksi saadun palautteen ja mui den havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Merkittävin muutos kohdistui VL-alu eel la olevaan saattoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyyn. Lisäksi koulun kort te li aluet ta pienennettiin hieman. Kaavamääräyksiä tarkennettiin ja mää räyk siin lisättiin uusi kaa va mää räys, jolla sallitaan mm. kirjaston rakentaminen kou lun tontille. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun asemakaavan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (alueidenkäyttö ja luon non va rat vastuualue), sekä, mikäli sitä vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausunnossa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, et tä se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Ne pen mäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 156 Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä , eikä niitä vastaan jätetty muistutuksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus (alueidenkäyttö ja luonnon va rat vastuualue) antoi lausuntonsa, eikä lausunnossa ole huomautettavaa. Kaa va eh do tus ta ei muutettu nähtävilläolon jälkeen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Ne pen mäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 15 Kaavaselostus Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Liite 16 Asemakaavakartta Nepenmäen koulun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymiseen Liite 17 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Nepenmäen koulun asemakaavan muutosehdotuksesta Jakelu Kaupunginvaltuusto

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Jukajoen ja -järven valuma-alueen kunnostushankkeeseen osallistuminen 5198/ /2015 KRAKLK Selkien kyläyhdistys on jättänyt Joensuun kaupungille hakemuksen osal lis tu mises ta Jukajoen ja - järven valuma-alueen kunnostushankkeeseen. Hankkeen taustaa: Joensuun ja Kontiolahden kuntien alueelle sijoittuva Jukajärvi ja Ju ka jär ves tä Pie lis jo keen laskeva Jukajoki on monista maankäytöllisistä syistä pa hoin vau rioitu nut vesistö. Paikalliset Selkien ja Alavin kylät ovat vuosina Leader -hankkeen turvin selvittäneet vesistöalueen tilaa ja kirjanneet tarvittavat valuma-alueen kunnostustoimet laadittuun hoitosuunnitelmaan. Kunnostusta on tavoitteena lähteä toteuttamaan hankkeen avulla. Hankkeelle haettiin rahoitusta EU:n Life Environment-ohjelmasta, mutta hanke-esi tys sai kielteisen rahoituspäätöksen. Joensuun kaupunki teki tuolloin myön tei sen päätöksen omasta rahoitusosuudestaan (KH ). Nyt hankkeen valmistelu on käynnistynyt uudestaan ja hanketta on valmisteltu pie nem pä nä. Tavoitteena on rahoittaa ainoastaan vesiensuojelurakenteita ja niihin liittyvää suunnittelutyötä. Nyt valmisteilla olevan hankkeen rahoitus koostuu Ym pä ris tö mi nis te riön Ely-keskusten kautta kanavoimasta rahoituksesta sekä pai kal li ses ta rahoituksesta. Koko hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on euroa. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja olisi Ely-keskus ja muita ra hoit tajia olisivat Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, maan- ja metsänomistajat se kä yrityssponsorit valuma-alueella. Hanke-ehdotusta on käsitelty tilausten valmisteluryhmässä, ja todettu että hankkeeseen osallistuminen on Joensuun kaupungin kannalta järkevää ja sopii käytössä olevien kehittämishankemäärärahojen tavoitteisiin. Hanke liittyy metsä- ja ympäristöteemaan, toteuttajatahot ovat uskottavia, hanke on jo nyt herättänyt varsin laajaa kiinnostusta ja myös hankkeen oma rahoi tus osuuk sia on onnistuttu keräämään hyvin. Huomioitavaa on, että valuma-alueen suurehkot maanomistajat olisi hyvä saada sitoutumaan kun nos tuk seen. Joensuun kaupunkia on pyydetty osallistumaan hankkeeseen euron omara hoi tus osuu del la. Joensuun hankeohjeiden uudistaminen on käyn nissä.tilausten valmisteluryhmässä on esitetty linjaus, että Joensuun kaupungin osuus tämän kaltaisissa osallisuus hankkeissa tulisi rajata enimmillään 25 %:iin. Valmistelija: tekninen johtaja Anu Näätänen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Joensuun kaupunki osallistuu Jukajoen ja -järven valuma-alueen kun nos tus hank kee-

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus KRAKLK seen vuosina yhteensä enintään euron ( e/vuosi) oma rahoi tus osuu del la edellyttäen, että hanke toteutuu suunnitellusti ja että kaikki valu ma-alu eel la olevat yli 10 ha metsänomistajat saadaan sitoutumaan hankkeen ra hoi tuk seen. Mikäli hanke toteutuu hakemuksessa esitettyä pienempänä, kaupungin osuus hankkeen kokonaiskustannuksista ei saa ylittää 25 %. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan kustannuspaikalta Kehittämishankkeet (1273), ja hankkeen raportoinnissa ja muissa käytännöissä noudatetaan Joensuun kaupungin voimassa olevia hankeohjeita. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Alustava suunnitelma toteutettavista kohteista kustannusarvioineen on luot tamus hen ki löi den luettavissa luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa ko kouk sen muut asiakirjat. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Joensuun kaupunki osallistuu Jukajoen ja -järven valuma-alueen kun nos tus hank keeseen vuosina yhteensä enintään euron ( e/vuosi) oma rahoi tus osuu del la edellyttäen, että hanke toteutuu suunnitellusti ja että Kon tiolah den kunta sekä va lu ma-alu eel la olevat yli 10 ha metsänomistajat sitoutuvat hank keen ra hoi tuk seen. Mikäli hanke toteutuu hakemuksessa esitettyä pie nempä nä, kau pun gin osuus hankkeen kokonaiskustannuksista ei saa ylittää 25 %. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan kustannuspaikalta Kehittämishankkeet (1273), ja hankkeen raportoinnissa ja muissa käytännöissä noudatetaan Joensuun kaupungin voimassa olevia hankeohjeita. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 157 Alustava suunnitelma toteutettavista kohteista kustannusarvioineen on luot tamus hen ki löi den luettavissa luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa ko kouk sen muut asiakirjat. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää että Joensuun kaupunki osallistuu Jukajoen ja -järven valuma-alueen kun nos tushank kee seen vuosina yhteensä enintään euron ( e/vuosi) omarahoitusosuudella edellyttäen, että hanke toteutuu suun ni tel lus ti ja että Kon tio lah den kunta sekä valuma-alueella olevat yli 10 ha met sän omis ta jat si toutu vat hankkeen rahoitukseen. Mikäli hanke toteutuu ha ke muk ses sa esitettyä pie nem pä nä, kaupungin osuus hankkeen ko ko nais kus tan nuk sis ta ei saa ylittää

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus %. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan kustannuspaikalta Kehittämishankkeet (1273), ja hankkeen raportoinnissa ja muissa käytännöissä noudatetaan Joensuun kaupungin voimassa olevia hankeohjeita. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 18 Hakemus Joensuun kaupungille Jukajoen ja -järven valuma-aluehankkeeseen Jakelu Kaupunkirakennelautakunta Selkien kyläyhdistys

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Penttilänrannan kiinteistön kauppakirjan ehtojen lieventäminen 5437/ /2015 KRAKLK Rakennusliike Purmonen Oy on jättänyt päivätyn hakemuksen Pent tilän ran nan korttelissa 99 sijaitsevan tontin kauppakirjan ehtojen lieventämiseksi. Rakennusliike Purmonen Oy:lle on myyty kaupunginvaltuuston päätöksellä tontti Penttilänrannasta. Tontti myytiin kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti neuvottelumenettelyn kautta puu ker ros ta lon rakentamista varten. Penttilänrannan vuonna 2010 to teu te tus sa ton tin luo vu tus kil pai lus sa pyrittiin nostamaan esille puurakentamista. Tuol loin ei ha luk kuut ta puurakentamiseen kuitenkaan löytynyt. Kau pun gin hal li tuk sen päätök sen tavoitteena olikin edistää puurakentamisen mahdollisuuksia Joen suus sa neu vot te lu me net te lyn kautta. Myydyn tontin rakennusoikeus on 3100 k-m 2 ja kauppahinta 250 /k-m 2 eli euroa. Kauppahinnan määrittelyssä otettiin huomioon alueella aiemmin sovi tut ja toteutetut kaupat kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Tontille, jo ka myöhemmin on jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi, on mahdollista toteuttaa kak si 5-kerroksista asuinkerrostaloa. Kauppakirja on allekirjoitettu Kaup paan sisältyi erityisenä ehtona, että vähintään toinen kerrostaloista on toteut ta va puurunkoisena ja puuverhoiltuna. Kauppakirjan mukaan tontille on raken net ta va asemakaavan mukaiset rakennukset viiden (5) kuluessa kaup pa kirjan allekirjoittamisesta. Ensimmäinen betonirunkoinen ja osittain puuverhoiltu kerrostalo Asunto Oy Pent ti län ran nan Kotisatama valmistui maaliskuussa Nyt Rakennusliike Pur mo nen Oy ha kee lupaa toteuttaa toinen kerrostaloista kaupan ehdoista poike ten. Hakemuksesta käy ilmi, että Rakennusliike Purmonen Oy on aktiivisesti et si nyt rat kai su ja puurakenteisen kerrostalon toteuttamiseksi. Yritys on sel vi tyk sen sä mu kaan käyttänyt viime vuosina huomattavan panoksen puu ra ken ta mi sen tutki mi seen ja ongelmien ratkaisemiseen. Hakija esittää, että tontille sal lit tai siin raken taa kerrostalo, jossa yhdistetään betoni- ja puurakenteita. Esitetyn ra kennus ta pa se los tuk sen mukaan rakennuksen runko toteutettaisiin be to ni ra ken teise na ja julkisivun pitkät sivut puurakenteisina. Tällä rakenneratkaisulla ra kennus lii ke haluaa välttää puurakentamisessa esille nousseita ongelmia ja var mis taa toi mi van ja kestävän toteuttamistavan. Ratkaisun katsotaan edis tä vän puu raken tei den käyttöä kerrostalorakentamisessa. Rakennetapaselostus ja havainnekuvat ovat luottamushenkilöiden luettavissa luot ta mus hen ki löi den verkkopalvelussa kohdassa kokouksen muut asiakirjat. Puurakentaminen on kehittymässä voimakkaasti ja parhaillaan on eri puolilla Suo mea käynnissä useita puukerrostalohankkeita. Toteutumassa olevat ker ros-

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus KRAKLK ta lo hank keet ovat kuitenkin pääsääntöisesti joko asumisoikeus- tai vuok ra ta lokoh tei ta. Nyt kyseessä olevassa kohteessa tonttihinta nousee esteeksi yleis hyödyl li sel le rakentamiselle. Tonttia luovutettaessa on myös ollut tavoitteena, että ky sei nen tontti toteutetaan omistusasumiseen. Penttilänrannan rakentaminen on edennyt hyvin ja järjestelmällisesti. Alueen viih tyi syy den kannalta on toivottavaa, että kaikki luovutetut tontit rakentuvat so vi tus sa aikataulussa. Asiaan ratkaisemiseksi kauppakirjan mukaisilla ehdoilla on järjestetty kaksi neuvot te lua Rakennusliike Purmosen ja kaupungin edustajien kesken. Neu vot te lujen tuloksena Rakennusliike Purmonen on päätynyt jättämään kaupungille ha kemuk sen kauppakirjan ehdoista poikkeamiseksi. Koska ton tin luo vu tus eh dois ta on päättänyt kaupunginhallitus ja varsinaisesta kaupasta kaupunginvaltuusto, on myös ehdoista poikkeaminen saatettava kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Asemakaavamääräysten mukaan puista julkisivumateriaalia saa käyttää vain rakennuksissa, joiden runkorakenne on pääosin puuta. Jos rakennus toteutetaan edellä selostetulla tavalla, on rakentajan haettava erikseen poikkeamista asemakaavamääräyksistä puuverhoukseen käyttöön julkisivuissa. Kaupungilla on edelleen tavoitteena saada Penttilänrannan alueelle puu ker rosta lo ra ken ta mis ta ja puurakentamisen alueeksi on suunniteltu erityisesti tuk ki altaan vieressä olevia vielä luovuttamattomia tontteja. Valmistelija: tekninen johtaja Anu Näätänen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäi si kaupunginvaltuustolle, että Rakennusliike Purmonen Oy:n sallitaan poiketa allekirjoitetun kauppakirjan ehdon 9 kohdasta, jonka mukaan vä hintään toinen kerrostaloista on toteutettava pääosin puurunkoisena voimassa olevia määräyksiä noudattaen ja puuverhoiltuna. Puuverhouksen käyttöön julkisivussa on tällöin haettava poikkeamista asemakaavamääräyksistä. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäi si kaupunginvaltuustolle, että Rakennusliike Purmonen Oy:n sallitaan poiketa allekirjoitetun kauppakirjan ehdon 9 kohdasta, jonka mukaan vä hintään toinen kerrostaloista on toteutettava pääosin puurunkoisena voimassa olevia määräyksiä noudattaen ja puuverhoiltuna. Puuverhouksen käyttöön jul ki sivus sa on tällöin haettava poikkeamista asemakaavamääräyksistä.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus KH 158 Keskustelun aikana Marjo Hämäläinen teki seuraavan esityksen: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäi si kaupunginvaltuustolle, että Rakennusliike Purmonen Oy:n ei sallita poiketa allekirjoitetun kauppakirjan ehdon 9 kohdasta, jonka mukaan vä hintään toinen kerrostaloista on toteutettava pääosin puurunkoisena voimassa olevia määräyksiä noudattaen ja puuverhoiltuna. Marjo Hämäläisen esitystä kannattivat Sari Tikka, Timo Puustinen, Jaana Minkki nen ja Kauko Salo. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä teknisen johtajan päätösehdotusta kannat ti kaksi (2) jäsentä (Surakka ja Pulkkinen) ja Marjo Hämäläisen esitystä kannat ti kahdeksan (8) jäsentä (M. Hämäläinen, Tikka, Puustinen, Minkkinen, Salo, Mar ti kai nen, Tahvanainen ja Malinen) yhden (J. Hämäläinen) ollessa poissa. Näin kaupunkirakennelautakunta päätti äänin 8-2 hyväksyä Marjo Hämäläisen esi tyk sen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää sallia Rakennusliike Purmonen Oy:n poiketa allekirjoitetun kauppakirjan ehdon 9 kohdasta, jonka mukaan vähintään toinen kerrostaloista on toteutettava pääosin puurunkoisena voimassa olevia määräyksiä noudattaen ja puuverhoiltuna. Puuverhouksen käyttöön julkisivussa on tällöin haettava poikkeamista asemakaavamääräyksistä. Keskustelun aikana Anssi Törmälä esitti asian jättämistä viikoksi pöydälle. Tuija Huovinen kannatti Törmälän esitystä. Ville Tahvanainen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tekninen johtaja velvoitetaan käymään neuvotteluja rakennusliikkeen kanssa sopimuksen ehdoista. Pentti Keskisalo kannatti Tahvanaisen esitystä. Päivi Ikonen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen. Anni Järvinen kannatti Ikosen esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi sen aikana tehdyt esitykset ja kannatukset. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti suorittaa asiassa kättennostoäänestys ensin siten, että ne jotka kannattavat Törmälän esitystä asian pöydällepanosta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Törmälä, Huovinen, Heikura, Keskisalo, Heinonen) ja 6 EI -ääntä (Kauppinen, Wihonen, Jääskeläinen,

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Järvinen, Ikonen, Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti suorittaa seuraavaksi kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ville Tahvanaisen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Heikura, Ikonen, Wihonen, Jääskeläinen, Järvinen, Huovinen) ja 3 EI -ääntä (Tahvanainen, Keskisalo, Heinonen). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti suorittaa seuraavaksi kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Päivi Ikosen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA -ääntä (Kauppinen, Heikura, Törmälä, Wihonen, Jääskeläinen, Huovinen) ja 5 EI -ääntä (Ikonen, Järvinen, Heinonen, Keskisalo, Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten äänestysten tuloksena hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan Päivi Ikosen eriävä mielipide. Tekninen johtaja Anu Näätänen esitteli asiaa kokouksessa ennen päätöksentekoa. Anssi Törmälä ja Arto Pippuri poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. Liitteet Liite 19 Rakennusliike Purmonen Oy:n Penttilän korttelin 99 puukerrostalotontin 2 rakentaminen - kiinteistön kauppakirjan kohdan 9 ehtojen lieventäminen Jakelu Kaupunginvaltuusto

23 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöraportti vuodelta / /2015 HETYJ Henkilöstöraportti esitellään kokouksessa. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. hyväksyä osaltaan henkilöstöraportin vuodelta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa henkilöstöraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 159 Henkilöstöraportilla seurataan vuosittain henkilöstön määrän ja tilan kehitystä. Ra por tin sisältöä uudistettiin edellisen raportin laatimisen yhteydessä siten, että tie dot mukailevat KT:n antamaa henkilöstöraporttisuositusta. Lisäksi osaksi raport tia otettiin henkilöstöohjelman toteutumisen seuranta. Henkilöstöraportin tunnusluvuista voidaan tehdä muutamia poimintoja; laa dul linen kerronta sekä henkilöstöohjelman toteutumisen arviointi on luettavissa suoraan tiiviiseen muotoon kirjoitetusta henkilöstöraportista: Joensuun kaupungin vuoden 2014 henkilötyövuosien määrä oli 267 htv suurempi kuin vuonna Vuoden 2014 alusta kaupungin henkilöstöksi siirtyi Ou to kummun sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Osaltaan tästä syystä sekä osin vuon na 2013 toteutettujen henkilöstömenojen säästötoimien vuoksi vuoden 2013 ja 2014 luvut eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia. Tiedämme, että henkilöstömenojen säästövaikutus oli kaupungilla keskimäärin 1,5 % henkilöstömenoista ja toisaalta tiedämme, että Outokummun sote pal velui den keskimääräinen henkilötyövuosimäärä on oli 230. Jos huomioimme nämä muu tok set, voimme todeta, että Joensuun kaupungin normaaliolojen (ei hen kilös tö sääs tö jä menossa) vakituisten ja määräaikaisten yhteenlaskettu hen ki lötyö vuo sien määrä on vuonna 2014 alentunut neljällätoista (14 htv) vuoteen 2013 ver rat tu na. Vuoden 2014 henkilöstösuunnitelmassa ennakoitiin 2,5 hen ki lö työvuo den vähennystä. Kaupungin vakituiset työntekijät ovat nykyisin keski-iältään 46 -vuotiaita eli vain him pun verran varttuneempia kuin edellisenä vuonna (v ,9 v.). Työn te kijäm me siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,2 vuotiaana (v ,8 v.) ja kun lasketaan syystä kuin syystä eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä, se oli 60,5 (v ,3 v.). Vakituista uutta henkilöstöä kaupungille rekrytoitiin 360 (v henkilöä). Sairauslomien määrä on useimmilla kaupungin sektoreilla ilahduttavasti vä hen-

24 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus ty nyt, vaikkakin kaupungin sairauslomien keskimäärä nousi 15,4 päivään / hen kilö työ vuo si (v ,7 pvää / htv). Luonnollisesti huolemme kohdistuu nyt tekni sen keskuksen (20,6 pvää / htv) sekä soten sisällä erityisesti hoito- ja hoi va palve lui den (20,8 pvää/htv) kohonneisiin, korkeisiin sairauslomapäiviin. Hen ki lös töra por tis sa onkin jo kerrottu osittain keinoja, joilla pyrimme osaltaan tilanteeseen vai kut ta maan. Lisäksi keskimääräistä tarkemmin paneudumme kou lu tus sek torin sairauslomakehitykseen: sairauslomapäivien määrä siis kasvoi siellä selkeästi, vaik ka kin keskiarvo on edelleen selkeästi alle kaupungin keskiarvon (10,1 pvää/htv). Työkyky- tai työkyvyttömyysasioista on kuitenkin vastapainoksi myös erittäin myön teis tä kerrottavaa: ennenaikaisista työkyvyttömyyseläköitymisistä kaupun gil le aiheutuva varhe maksu on tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen pe rus teel la alentumassa vuodesta 2014 vuoteen ,86 Me (v ,16 Me, vuo den 2015 ennakko 1,3 Me). Mikäli kykenemme säilyttämään ennakkolaskun ta son, euromääräinen alentuma on merkittävä. Työkyvyttömyysasioista puhuttaessa on lisäksi todella tärkeätä muistaa ja koros taa, että vakinaisesta henkilöstöstämme 40,5 prosentilla ei ollut vuonna 2014 ai nut ta kaan sairauslomapäivää. Tarkastelua on perusteltua myös laventaa hieman eli 0 3 päivän verran, toisin sanoen aivan yksittäisiä pieniä köhiä, poti 60 pro sent tia henkilöstöstä. Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 20 Henkilöstöraportti vuodelta 2014 Jakelu Kaupunginvaltuusto

25 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2015 KH 160 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle klo kaupungintalon Morkku-kabinettiin. Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama. Yhtiökokouksessa ovat esillä yhtiöjärjestyksen määräämät asiat: vuoden 2014 tilinpäätös ja siihen liittyvät päätökset, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinnat. Yhtiö omisti vuoden 2014 lopussa teollisuus- ja liikekiinteistöjä yhteensä ,5 br-m2. Yhtiön liikevaihto oli ,99 euroa, jossa on laskua edellisestä vuodesta n. 0,2 % ( ,97 euroa v. 2013). Tilikauden voitto oli ,65 eu roa ( ,86 v. 2013). Taseen loppusumma oli ,54 euroa ( ,42 euroa v. 2013), pitkäaikaista vierasta pääomaa oli ,88 euroa ( ,86 euroa v. 2013) ja lyhytaikaista ,55 euroa ( ,10 euroa vuonna 2013). Maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden ajan. Vuonna 2013 aloitettiin yksi suuri rakennushanke, neliömetrin teol li suushal lin rakentaminen Penttilän kaupunginosaan. Halli valmistui suunnitelmien mu kai ses ti , ja se on vuokrattu Suomen Levyprofiili Oy:lle pit kä ai kai sella vuokrasopimuksella. Vuonna 2014 jatkettiin Penttilän teollisuuspuiston suunnittelua ja rakentamista. Green Park Yrityspuiston kehittämiseksi käynnistettiin alueellinen suunnittelu, jo hon sisältyy myös uuden teollisuushallin rakentaminen. Hallin pinta-ala on m2, sen rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2014 ja halli valmistuu Rantakylän ostoskeskuksen tontin alueelle käynnistettiin asemakaavan muu toshan ke, jolla haettiin lisää rakennusoikeutta tontille. Joensuun kau pun gin val tuusto päätti asemakaavan muutoksesta kesäkuussa 2014 ja asemakaava on nyt lainvoimainen. Uuden kaavasuunnitelman mukaan tontille voi daan rakentaa myös 8-kerroksinen asuintalo sekä liikerakennuksia. Ran ta kylän ostoskeskuksen tontin uudisrakentamisesta on tehty suunnitelmia ja käyty neu vot te lu ja eri vuokralaisyritysten kanssa. Toimitilojen vuokraustilanne on ollut hyvä ja yhtiön toiminta vakaata. Vuonna 2014 ei tullut luottotappioita. Yhtiön hallitus on ollut lukien:

26 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Wihonen Jussi, pj Rutanen Martti, varapj. Horttanainen Jari Huovinen Tuija Hälli Sinikka Reijonen Heikki Tarnanen Teppo ja varajäseninä: 1. Pesonen Matti 2. Lampio Eija 3. Paukku Saara Valmistelija: kaupunginlakimies Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimintaohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Mikko Kärkkäisen tai määräämänsä ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet: Wihonen Jussi, pj Rutanen Martti, varapj. Horttanainen Jari Paukku Saara Hälli Sinikka Reijonen Heikki Tarnanen Teppo ja varajäseninä: 1. Pesonen Matti 2. Lampio Eija 3. Huovinen Tuija Jussi Wihonen, Tuija Huovinen ja Jari Horttanainen eivät yhtiön hallituksen jäsenyyden vuoksi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kaupunginjohtaja. Liitteet Liite 21 Kokouskutsu Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous Jakelu Yhtiökokousedustaja

27 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Joensuun Tiedepuisto Oy:n yhtiökokous / /2015 KH 161 Joensuun Tiedepuisto Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle klo 9.00 alkaen Tiedepuiston neuvotteluhuone Jupiteriin 4B-ra kennuk sen 1. kerrokseen. Yhtiökokouksessa ovat esillä yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, vuoden 2014 tilinpäätös ja siihen liittyvät päätökset sekä yhtiön hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Joensuun kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 86,1 %. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Joensuun Tiedepuisto Oy:n toiminta jakaantuu kolmeen toisiaan tukevaan alueeseen; asiantuntijapalveluihin, tilapalveluihin ja tukitoimintoihin. Keskeisimpiä vuoden 2014 toteutumiseen vaikuttaneista asioita olivat: INKA:n (innovatiiviset kaupungit -ohjelma) käynnistyminen OSKE-toiminnan päättyminen Joensuun seudun innovaatiojärjestelmän tilaa koskevan selvityksen toteuttaminen Tilojen käyttöasteen positiivinen kehitys Tilapalvelut ja hallinto -yksikön toiminnassa merkittävää oli siivous- ja kiinteistöhoitopalvelujen kilpailuttaminen ja palveluntuottajan vaihtuminen vuoden 2014 alkupuolella. Lisäksi toimitiloihin toteutettiin merkittäviä muutosremontteja asiakkaiden tarpeita vastaamaan. Toiminnan kehittämistä jatkettiin mm. turvallisuuden ja tietohallinnon osalta. Kiinteistöjen kokonaiskäyttöaste vaihteli vuoden aikana ollen alim mil laan 81,7 % ja korkeimmillaan vuoden 2014 päättyessä 88,0 %. Asiantuntijapalvelut yksikön toimintaa hallitsivat vuonna 2014 uusien hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen sekä useiden keskeisten hankkeiden päättäminen. Päättyvien hankkeiden yleispiirre oli asetettujen tavoitteiden ylittäminen. Innovatiiviset Kaupungit (INKA)- ohjelma käynnistyi selvityshankkeena. Lähes kaksikymmentä vuotta Joensuun Tiedepuisto Oy:n alaisuudessa toimineen Osaamiskeskusohjelman (OSKE) toiminta päättyi keväällä Vuoden 2014 liikevaihto oli euroa laskien 8,0 % edellisestä vuodesta ( euroa). Tilapalvelut ja hallinto yksikön liikevaihto kasvoi 0,9 %:lla vuok rat tu jen tilojen kokonaismäärän kasvun joh dos ta. Asiantuntijapalvelut -yksikön liikevaihto laski 21,9 %. Tilikauden tulos oli euroa parantuen edellisestä vuodesta ( euroa). Tuloksen pa ran tu mi seen vaikutti erityisesti sekä vuokrattujen tilojen kokonaismäärän kasvu että mm. toiminnan edelleen tehostamisen myötä löydetyt kustannusäästöt. Yhtiölle ei ole syntynyt olennaisia tutkimus- ja ke hi tys toi min nan kuluja. Yrityksen käyttöpääomarahoituksen turvaamiseksi yrityksellä on käytössä konsernitilin luottolimiitti.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661

Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen. Kyseessä on kaavoitustyöohjelman työ nro 1661 Kaupunkirakennelautakunta 310 16.12.2014 Kaupunkirakennelautakunta 75 24.03.2015 Kaupunginhallitus 131 30.03.2015 Kaupunginhallitus 174 20.04.2015 Pataluodon rantaraitin ja rantakortteleiden asemakaavan

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä

Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä Kaupunginhallitus 254 02.06.2014 Kaupunginhallitus 295 16.06.2014 Kaupunginhallitus 315 23.06.2014 Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä 3574/00.01.02/2014 KH 02.06.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot