1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT"

Transkriptio

1 Lithofin Cement-Away Päiväys Edellinen päiväys /5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lithofin Cement-Away Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Keraamisten laattojen puhdistusaine Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentamisen viimeistelytyöt 9 Puhdistus- ja pesuaineet 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy AB Pitkämäenkatu 9 PL TURKU p f Ulkomaisen valmistajan tiedot Lithofin Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strase 42 D Wendlingen Saksa 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta X Suolahappo < 25 % C, R Muurahaishappo < 90 % C, R Butyyni-1,4-dioli < 3 % T, R23/25; Xn, R21-48/22; C, R34 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Syövyttävää. Ärsyttää hengityselimiä.

2 Lithofin Cement-Away Päiväys Edellinen päiväys /5 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys 4.3 Iho Varmista raittiin ilman saanti. Kiireellisissä tapauksissa hakeuduttava lääkärin hoitoon. Riisutaan välittömästi likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla vedellä ja miedolla saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä noin 15 minuuttia ja hakeudutaan lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Juotetaan välittömästi runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Hakeudutaan lääkäriin ja näytetään pakkausta tai etikettiä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Tuote ei ole palavaa. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Saattaa muodostaa kloorivetykaasua (HCl) tulipalossa. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa paikassa. Vältettävä roiskeita silmiin. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöön. 6.3 Puhdistusohjeet Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, sahajauho, yleissidosaine). Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa paikassa. Käsittelyn aikana on syöminen, juominen ja tupakointi kielletty. 7.2 Varastointi Pakkaukset pidetään kuivina ja suljettuina viileässä ilmastoidussa paikassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Muurahaishappo 3 ppm (8 h) 10 ppm (15 min) 5 mg/m³ (8 h) 19 mg/m³ (15 min) Suolahappo 5 ppm (15 min) 7,6 mg/m³ (15 min) Butyyni-1,4-dioli..

3 Lithofin Cement-Away Päiväys Edellinen päiväys /5 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Älä hengitä huuruja. Käsittelyn aikana on syöminen, juominen ja tupakointi kielletty Hengityksensuojaus Käytä hengityksen suojaamiseen puolinaamaria ja suodatinta E Käsiensuojaus Käytä suojakäsineitä, joka kestää happoja (nitriililateksi, neopreenikumi) Silmiensuojaus Vältettävä aineen joutumista silmiin. Käytä suojalaseja tai kasvosuojainta Ihonsuojaus Käytä suojavaatetusta, joka kestää happoja. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, kellertävä, pistävä haju 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo < Kiehumispiste/kiehumisalue > 90 C Suhteellinen tiheys 1, Liukoisuus Vesiliukoisuus liukenee 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.2 Vältettävät materiaalit Reagoi metallien kanssa muodostaen vetyä Vaaralliset hajoamistuotteet Kloorivety (HCl) 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Aineelle itselleen ei ole saatavissa tietoa. Aineille löytyy kirjallisuudesta: LD 50 rotta (suun kautta) mg/kg ( muurahaishappo ) LD 50 kani (suun kautta) 900mg/kg ( suolahappo ) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Syövyttävää. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Muurahaishappo on haitallista vesieliöille. Suolahapon haitallisuus vesieliöille perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen. Kaloille haitallinen veden ph on alle 5 ja muille vesieliöille alle 5,5. Kloorivety on haitallista vesieliöille Liikkuvuus Maahan joutunut muurahaishappo ei juurikaan sitoudu maa-ainekseen, joten se voi kulkeutua pohjaveteen. Suolahappo on maaperässä kulkeutuvaa. Se voi neutraloitua jonkin verran kulkeutumisen aikana, mutta se voi myös joutua erittäin happamana liuoksena pohjaveteen Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Muurahaishappo hajoaa maaperässä aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa.

4 Lithofin Cement-Away Päiväys Edellinen päiväys /5 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Jätenumero (ongelmajäte) 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää puhdistuksen jälkeen. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä III 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero ADR/RID-Varoituslipukkeet Rahtikirjan mukainen nimitys 1760 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, N.O.S. ( Suolahappoliuos ) 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi 1760 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, N.O.S. ( Suolahappoliuos ) EmS Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi 1760 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, N.O.S. ( Suolahappoliuos ) 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Lithofin Cement-Away 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi C Syövyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Suolahappo ja muurahaishappoliuos R-lausekkeet R34 R S-lausekkeet Syövyttävää. Ärsyttää hengityselimiä. S1/2 Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. S23 S26 S36/37/39 S45 S MUUT TIEDOT Vältettävä huurun hengittämistä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. R34 R35 Syövyttävää. Voimakkaasti syövyttävää.

5 Lithofin Cement-Away Päiväys Edellinen päiväys /5 R Lisätiedot Ärsyttää hengityselimiä. R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. Katso kohta Käytetyt tietolähteet Safety data-sheet (91/155 EEC) (version 1.6), HTP-arvot 2005 Päiväys

6 Lithofin FZ-Intensive-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys /5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lithofin FZ-Intensive-Cleaner Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Keraamisten laattojen ( sintrattujen ) emäksinen puhdistusaine Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentamisen viimeistelytyöt 9 Puhdistus- ja pesuaineet 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy AB Pitkämäenkatu 9 PL TURKU p f Ulkomaisen valmistajan tiedot Lithofin Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strase 42 D Wendlingen 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Natriumhydroksidi < 5% C, R Kaliumhydroksidi < 2% Xn; R22;C; R Butoksietanoli Etyleeniglykolimonobutyylieette ri Butyyliglykoli <20% Xn; R20/21/22;Xi; R36/ Propan-2-oli isopropyylialkoholi <15% F; R11;Xi; R36;R67

7 Lithofin FZ-Intensive-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys /5 isopropanoli Ionittomia tensidejä <5% Xn;R22,44 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Syövyttävää. 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys 4.3 Iho Varmista riittävä raittiin ilman saanti. Riisutaan välittömästi likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla vedellä ja miedolla saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä noin 15 minuuttia ja hakeudutaan lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Juotetaan välittömästi runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Hakeudutaan lääkäriin ja näytetään pakkausta tai etikettiä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Tuote ei ole palavaa. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Käytä sopivaa suojavaatetusta. Älä käytä henkilöiden lähellä joilla ei ole suojavaatetusta. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöön ennen esikäsittelyä ( neutralointi ). 6.3 Puhdistusohjeet Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät kerätään talteen nestekeräimellä. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Pakkaukset pidetään suljettuina viileässä ilmastoidussa paikassa. Käsittelyn aikana on syöminen, juominen ja tupakointi kielletty. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Natriumhydroksidi. 2 mg/m³ (8 h) Kaliumhyksidi. 2 mg/m³ (8 h) Butoksietanoli 20 ppm (8 h) 50 ppm (15 min)

8 Lithofin FZ-Intensive-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys /5 Etyleeniglykolimonobutyyli eetteri Butyyliglykoli 98 mg/m³ (8 h) 250 mg/m³ (15 min) Propan-2-oli 200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min) isopropyylialkoholi isopropanoli 500 mg/m³ (8 h) 620 mg/m³ (15 min) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Käsiensuojaus Käytä suojakäsineitä, jotka kestävät emäksisiä aineita, butyylikumi, kloropeenikumi, nitriilikumi Silmiensuojaus Käytä suojalaseja tai kasvosuojaa. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, kellahtava, aromaattinen. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo > Kiehumispiste/kiehumisalue > 90 C Leimahduspiste >65 C Suhteellinen tiheys 1, Liukoisuus Vesiliukoisuus liukenee 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Itse tuotteelle ei ole saatavissa tietoa. Aineille löytyy kirjallisuudesta: LD 50 rotta (suun kautta) 500mg/kg ( Natriumhydroksidi ) LD 50 rotta (suun kautta) 365mg/kg ( Kaliumhydroksidi ) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Syövyttävää. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Natriumhydroksidin haitallisuus vesieliöille perustuu sen voimakkaaseen emäksisyyteen. Useimmille makeanveden kalalajeille ph-arvon 9 ylittyminen on haitallista Liikkuvuus Väkevyydeltään 50-prosenttinen natriumhydroksidiliuos imeytyy maaperään ja voi kulkeutua pohjaveteen. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät neutraloidaan tai kerätään talteen nestekeräimellä. Jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Jätekoodi ( ongelmajäte ) 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää puhdistuksen jälkeen.

9 Lithofin FZ-Intensive-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys /5 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä III 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN N.O.S Muita tietoja ADR/RID ei koske 3 l sisäpakkausta ja 12 l konttia Merikuljetukset IMDG-luokka Koodisivu P Oikea tekninen nimi 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN N.O.S MFAG EmS Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka 8, PAC 819, CAC Oikea tekninen nimi 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN N.O.S. 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi C Syövyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Kaliumhydroksidi ja natriumhydroksidi R-lausekkeet R S-lausekkeet Syövyttävää. S1/2 Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. S26 S36/37/39 S MUUT TIEDOT Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista) Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R11 R20/21/22 R22 R35 R36 Helposti syttyvää. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Terveydelle haitallista nieltynä. Voimakkaasti syövyttävää. Ärsyttää silmiä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R Lisätiedot Katso kohta Käytetyt tietolähteet Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Material Safety Data Sheet , printed version 1.6

10 Lithofin FZ-Intensive-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys /5 Päiväys Allekirjoitus

11 Lithofin FZ-Protective-Impregnator Päiväys Edellinen päiväys /3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lithofin FZ-Protective-Impregnator Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Keraamisten laattojen pintakäsittelyaine Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentamisen viimeistelytyöt 31 Kyllästysaineet ( impregnointi ) 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy AB Pitkämäenkatu 9 PL TURKU p f Ulkomaisen valmistajan tiedot Lithofin Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strase 42 D Wendlingen 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Propan-2-oli isopropyylialkoholi isopropanoli 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Ei vaaralliseksi luokitelta aine. 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys Varmista riittävä raittiin ilman saanti. 4.3 Iho <15% F; R11;Xi; R36;R67

12 Lithofin FZ-Protective-Impregnator Päiväys Edellinen päiväys /3 Riisutaan välittömästi likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla vedellä ja miedolla saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä noin 15 minuuttia ja hakeudutaan lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Juotetaan välittömästi runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Hakeudutaan lääkäriin ja näytetään pakkausta tai etikettiä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Tuote ei ole palava. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältä roiskeita silmiin. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöön ennen esikäsittelyä ( neutralointi ). 6.3 Puhdistusohjeet Pienet määrät imeytetään nestettä sitovaan materiaaliin. Isot määrät kerätään mekaanisesti talteen. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.2 Varastointi Vätettävä jäätymistä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Propan-2-oli 200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min) isopropyylialkoholi isopropanoli 500 mg/m³ (8 h) 620 mg/m³ (15 min) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Käsiensuojaus Suojakäsineet Silmiensuojaus Vältettävä aineen joutumista silmiin.suojalasit Ihonsuojaus Käytä sopivaa suojavaatetusta. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, väritön, lähes hajuton. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo < 3-6

13 Lithofin FZ-Protective-Impregnator Päiväys Edellinen päiväys / Kiehumispiste/kiehumisalue > 80 C Leimahduspiste >21 c Suhteellinen tiheys 1, Liukoisuus Vesiliukoisuus vesiliukoinen 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Pienet määrät imeytetään nestettä sitovaan materiaaliin. Isot määrät kerätään mekaanisesti talteen. Jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Jätenumero ( ongelmajäte ) Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää puhdistuksen jälkeen. 14. KULJETUSTIEDOT 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja S-lausekkeet S2 16. MUUT TIEDOT Säilytettävä lasten ulottumattomissa Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R11 R36 R Lisätiedot Katso kohta Käytetyt tietolähteet Helposti syttyvää. Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Material Safety Data Sheet , printed , versio 1.6 Päiväys

14 Lithofin KF-Ceramic-Clean Päiväys Edellinen päiväys /4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lithofin KF-Ceramic-Clean Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Keraamisten laattojen hapan puhdistusaine Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentamisen viimeistelytyöt 9 Puhdistus- ja pesuaineet 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy AB Pitkämäenkatu 9 PL TURKU p f Ulkomaisen valmistajan tiedot Lithofin Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strase 42 D Wendlingen 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Ortofosforihappo < 25 % C; R Propan-2-oli isopropyylialkoholi isopropanoli <15 F; R11;Xi; R36;R67 Ionittomia tensidejä <25 Xn,R VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Ärsyttää silmiä ja ihoa.

15 Lithofin KF-Ceramic-Clean Päiväys Edellinen päiväys /4 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys 4.3 Iho Raitis ilma, kiireellisissä tapauksissa lääkärin hoitoon. Riisutaan välittömästi likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla vedellä ja miedolla saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä noin 15 minuuttia ja hakeudutaan lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Juotetaan välittömästi runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Hakeudutaan lääkäriin ja näytetään pakkausta tai etikettiä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Tuote ei ole palavaa. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältettävä roiskeita silmiin. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Isoja määriä ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöön ennen kuin aine käsitelty (neutralointi). 6.3 Puhdistusohjeet Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät kerätään talteen nesteimurilla. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Käytettävä hyvin ilmastoiduissa tiloissa. 7.2 Varastointi Säilytettävä kuivassa, ilmastoidussa ja viileässä paikassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Fosforihappo. 1 mg/m³ (8 h) 2 mg/m³ (15 min) Propan-2-oli isopropyylialkoholi isopropanoli 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus Käytettävä suojalaseja. 200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min) 500 mg/m³ (8 h) 620 mg/m³ (15 min)

16 Lithofin KF-Ceramic-Clean Päiväys Edellinen päiväys / Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä (happoa kestäviä) Silmiensuojaus Vältettävä aineen joutumista silmiin Ihonsuojaus Käytä suojavaatetusta, joka kestää happoja. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, vihertävä kirkas, hyväntuoksuinen. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo < Kiehumispiste/kiehumisalue > 100 C Leimahduspiste >65 C Suhteellinen tiheys 1,10 g/cm Liukoisuus Vesiliukoisuus liukenee 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Reagoi metallien kanssa muodostaen vetyä. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Aineelle itselleen ei ole saatavissa tietoa. Aineille löytyy kirjallisuudesta: LD 50 rotta (suun kautta) 1530mg/kg ( fosforihappo ) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää silmiä ja ihoa. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Fosforihapon haitallisuus vesieliöille perustuu voimakkaaseen happamuuteen. Kaloille haitallinen veden ph on alle 5 ja muille vesieliöille alle 5, JÄTTEIDEN KÄSITTELY Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät neutraloidaan tai kerätään talteen nesteimurilla. Jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Jätenumero ( ongelmajäte ) 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää puhdistuksen jälkeen. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä III 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys 1760 SYÖVYTTÄVÄ NESTE N.O.S. ( Fosforihappoliuos ) 14.4 Merikuljetukset

17 Lithofin KF-Ceramic-Clean Päiväys Edellinen päiväys / IMDG-luokka Koodisivu P Oikea tekninen nimi 1760 SYÖVYTTÄVÄ NESTE N.O.S. ( Fosforihappoliuos ) MFAG EmS Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka 8, PAC 818 III, CAC 820 III Oikea tekninen nimi 1760 SYÖVYTTÄVÄ NESTE N.O.S. ( Fosforihappoliuos ) 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Fosforihappo R-lausekkeet R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa S-lausekkeet S2 S25 S MUUT TIEDOT Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R11 R22 R34 R36 R41 R Lisätiedot Katso kohta Käytetyt tietolähteet Helposti syttyvää. Terveydelle haitallista nieltynä. Syövyttävää. Ärsyttää silmiä. Vakavan silmävaurion vaara. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Material Safety Data Sheet (91/155 EEC) , (versio 1.6), HTP-arvot 2005 Päiväys

18 Lithofin KF-Grout-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys /4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lithofin KF-Grout-Cleaner Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Keraamisten laattojen saumauksien emäksinen puhdistusaine Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentamisen viimeistelytyöt 9 Puhdistus- ja pesuaineet 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy AB Pitkämäenkatu 9 PL TURKU p f Ulkomaisen valmistajan tiedot Lithofin Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strase 42 D Wendlingen 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Kaliumhydroksidi < 2% Xn; R22;C; R Butoksietanoli Etyleeniglykolimonobutyylieette ri Butyyliglykoli < 20% Xn; R20/21/22;Xi; R36/ Natriumkarbonaatti <20% Xi; R36 Ionittomia tensidejä <5% Xn, R22,41

19 Lithofin KF-Grout-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys /4 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Ärsyttää silmiä ja ihoa. 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys 4.3 Iho Varmista riittävä raittiin ilman saanti. Riisutaan välittömästi likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla vedellä ja miedolla saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä noin 15 minuuttia ja hakeudutaan lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Juotetaan välittömästi runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Hakeudutaan lääkäriin ja näytetään pakkausta tai etikettiä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Tuote ei ole palavaa. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältä roiskeita silmiin. Käytä sopivaa suojavaatetusta. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöön ennen esikäsittelyä ( neutralointi ). 6.3 Puhdistusohjeet Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät kerätään talteen nestekeräimellä. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.2 Varastointi Säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Kaliumhydroksidi. 2 mg/m³ (8 h) Butoksietanoli 20 ppm (8 h) 50 ppm (15 min) Etyleeniglykolimonobutyyli eetteri Butyyliglykoli 98 mg/m³ (8 h) 250 mg/m³ (15 min) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Käsiensuojaus Käytä suojakäsineitä, jotka kestävät emäksisiä aineita, butyyli-, luonnon- tai nitriilikumi.

20 Lithofin KF-Grout-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys / Silmiensuojaus Käytä suojalaseja tai kasvosuojaa Ihonsuojaus Käytä sopivia suojavaatteita, jotka kestävät emäksisiä aineita. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, kellahtava, aromaattinen. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo > Kiehumispiste/kiehumisalue > 90 C Suhteellinen tiheys 1, Liukoisuus Vesiliukoisuus liukenee 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Itse tuotteelle ei ole saatavissa tietoa. Aineille löytyy kirjallisuudesta: LD 50 rotta (suun kautta) 365mg/kg ( Kaliumhydroksidi ) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää silmiä ja ihoa. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Tämä aine saattaa aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät neutraloidaan tai kerätään talteen nestekeräimellä. Jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Jätenumero ( ongelmajäte ) 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää puhdistuksen jälkeen. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä III 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S Muita tietoja ADR/RID ei koske 3 l sisäpakkausta ja 12 l konttia 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Koodisivu P Oikea tekninen nimi 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S MFAG EmS 8-06

21 Lithofin KF-Grout-Cleaner Päiväys Edellinen päiväys / Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka 8, PAC 819, CAC Oikea tekninen nimi 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Kaliumhydroksidi alle 1 % R-lausekkeet R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa S-lausekkeet S2 S MUUT TIEDOT Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R20/21/22 R22 R35 R Lisätiedot Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Terveydelle haitallista nieltynä. Voimakkaasti syövyttävää. Ärsyttää silmiä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. Katso kohta Käytetyt tietolähteet Material Safety Data Sheet , printed version 1.6 Päiväys Allekirjoitus

22 Lithofin KF-Grout-Protector Päiväys Edellinen päiväys /3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lithofin KF-Grout-Protector Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Keraamisten laattojen saumauksien suoja-aine Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentamisen viimeistelytyöt 5 Puhdistus- ja pesuaineet 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy AB Pitkämäenkatu 9 PL TURKU p f Ulkomaisen valmistajan tiedot Lithofin Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strase 42 D Wendlingen 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys Ei varaa, kun käsitellään huolellisesti ja käytetään ohjeiden mukaan. 4.3 Iho Riisutaan välittömästi likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla vedellä ja miedolla saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä noin 15 minuuttia ja hakeudutaan lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen

23 Lithofin KF-Grout-Protector Päiväys Edellinen päiväys /3 Juotetaan välittömästi runsaasti vettä, saatava oksentamaan. Hakeudutaan lääkäriin ja näytetään pakkausta tai etikettiä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Tuote ei ole palavaa. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältä roiskeita silmiin. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöön ennen esikäsittelyä ( neutralointi ). 6.3 Puhdistusohjeet Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät kerätään talteen nestekeräimellä. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Ihonsuojaus Käytä sopivaa suojavaatetusta. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, väritön, lähes hajuton. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo < Kiehumispiste/kiehumisalue > 80 > 80 C Leimahduspiste > Suhteellinen tiheys 1, Liukoisuus Vesiliukoisuus liukenee 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Pienet määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä. Isot määrät neutraloidaan tai kerätään talteen nestekeräimellä. Jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Jätenumero ( ongelmajäte ) 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää puhdistuksen jälkeen.

24 Lithofin KF-Grout-Protector Päiväys Edellinen päiväys /3 14. KULJETUSTIEDOT 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja S-lausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet Lisätiedot Katso kohta Käytetyt tietolähteet Material Safety Data Sheet , printed version 1.8 Päiväys

25 Lithofin Stainstop _" W " Päiväys Edellinen päiväys /3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lithofin Stainstop " W " Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Keraamisten laattojen kyllästysaine, joka estää lian imeytymisen käsiteltyihin pintoihin Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentamisen viimeistelytyöt 31 Kyllästysaineet ( impregnointi ) 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy AB Pitkämäenkatu 9 PL TURKU p f Ulkomaisen valmistajan tiedot Lithofin Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strase 42 D Wendlingen 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta isopropanoli < 15 % F, R11, Xi, R36, R67 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Ei ole. 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys Varmista hyvä ilmanvaihto. 4.3 Iho Riisutaan välittömästi likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla vedellä ja miedolla saippualla.

26 Lithofin Stainstop _" W " Päiväys Edellinen päiväys /3 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä noin 15 minuuttia ja hakeudutaan lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Juotetaan välittömästi runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Hakeudutaan lääkäriin ja näytetään pakkausta tai etikettiä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Tuote ei ole palavaa. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Saattaa muodostaa vaarallisia kaasuja tulipalossa. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältä roiskeita silmiin. Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä suojavaatetusta. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöön. 6.3 Puhdistusohjeet Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, sahajauho, yleissidosaine). Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.2 Varastointi Ei saa jäätyä. Pidä astia kuivana ja tiiviisti suljettuna, säilytä viileässä ja ilmastoidussa paikassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi isopropanoli 200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta 500 mg/m³ (8 h) 620 mg/m³ (15 min) Vältettävä aineen joutumista silmiin tai iholle. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä Silmiensuojaus Käytettävä suojalaseja. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, kellahtava/väritön, tuotteelle ominainen haju 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo 3,5-6, Kiehumispiste/kiehumisalue > 80

27 Lithofin Stainstop _" W " Päiväys Edellinen päiväys / Leimahduspiste > 65 C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) ei sovellettavissa oleva Suhteellinen tiheys 1 g/cm Liukoisuus Vesiliukoisuus liukenee 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Itse tuotteelle ei ole saatavissa tietoa. Aineille löytyy kirjallisuudesta: LD 50 rotta (suun kautta) 4570mg/kg ( 2-propanoli) 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Aine kerätään mekaanisesti talteen. Jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Jätekoodi ( ongelmajäte ) 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää puhdistuksen jälkeen. 14. KULJETUSTIEDOT 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja 16. MUUT TIEDOT 16.1 Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R11 R36 R Lisätiedot Katso kohta Käytetyt tietolähteet Helposti syttyvää. Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Safety data-sheet , printed (version 1.4) Päiväys Allekirjoitus

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 06.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 04.06.2003 Edellinen päiväys 8.6.2000 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO KASPERI FORTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO KASPERI FORTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 29.3.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite (09) 471 977 Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 03.04.2006 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 16.5.2003 Edellinen päiväys: 27.3.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 15.01.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 15.04.2003 Edellinen päiväys: 18.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Raja-arvot: HTP(2000)=150/200 ppm (8 h/15 min) LD50=13100 mg/kg (suun kautta, rotta) TCLo=200 ppm; nenä, silmät, keuhkot ( hengittämällä, ihminen )

Raja-arvot: HTP(2000)=150/200 ppm (8 h/15 min) LD50=13100 mg/kg (suun kautta, rotta) TCLo=200 ppm; nenä, silmät, keuhkot ( hengittämällä, ihminen ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 01.01.2011 Edellinen päiväys: 10.7.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 09.07.2002 Edellinen päiväys 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 17.05.2004 Edellinen päiväys 5.6.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5718080

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Casco Liquisole 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Casco Liquisole 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON PESUEMULSIO Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 547 Kaliumnitraatti Sivu 1 / 5 17.10.2006 Edellinen päiväys: 29.8.2005 4.0. 2.1.3 Pitoisuus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 547 Kaliumnitraatti Sivu 1 / 5 17.10.2006 Edellinen päiväys: 29.8.2005 4.0. 2.1.3 Pitoisuus 547 Kaliumnitraatti Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi Kaliumnitraatti 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT WAK Päiväys 29.11.2004 Edellinen päiväys 4.7.1997 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 13.3.2009 Edellinen päiväys:!!!!!

Päiväys: 13.3.2009 Edellinen päiväys:!!!!! KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 13.3.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PunkkiStop karkotepyyhe

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 05.02.2003 Edellinen päiväys: 28.05.1999

Päiväys: 05.02.2003 Edellinen päiväys: 28.05.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sikasil-C

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39234 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20.04.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys:20091121 Edellinen päiväys: 19971120 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PSosienpesujauhe

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1040

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 13.3.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 13.01.2004 Edellinen päiväys: 18.07.2003

Päiväys: 13.01.2004 Edellinen päiväys: 18.07.2003 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT *1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ARDEX

Lisätiedot

Päiväys: 08.02.2007 Edellinen päiväys: 19.12.2006

Päiväys: 08.02.2007 Edellinen päiväys: 19.12.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 08.02.2007 Edellinen päiväys: 19.12.2006 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tropic Body Lotion

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 2009-05-8 Edellinen päiväys: 2007-10-18

Päiväys: 2009-05-8 Edellinen päiväys: 2007-10-18 439 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-05-8 Edellinen päiväys: 2007-10-18 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 06.11.2003 Edellinen päiväys 17.02.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 07.01.2005

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 07.01.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 07.01.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 232520, TS4410 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Knauf

Lisätiedot

Myrkytystietokeskus 09-471977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HYKS. PL 360, Hartmaninkatu 4, 00290 HYKS (Helsinki)

Myrkytystietokeskus 09-471977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HYKS. PL 360, Hartmaninkatu 4, 00290 HYKS (Helsinki) Päiväys 03.01.2008 Edellinen päiväys 29.07.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 13.03.2006 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 12.1.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.134 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Knauf

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 3622 SCHÖNOX TX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 3622 SCHÖNOX TX 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 14.02.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 20.08.08 Edellinen päiväys: 20.08.08

Päiväys: 20.08.08 Edellinen päiväys: 20.08.08 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi HP-LIMERUST

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi. < 0,25 % Xn, N; R20/22-41-50 propynyylibutyylikarbamaatti Säilöntäaineet: 55965-84-9 247-500-7 / 220-239-6

3.1.2 Aineosan nimi. < 0,25 % Xn, N; R20/22-41-50 propynyylibutyylikarbamaatti Säilöntäaineet: 55965-84-9 247-500-7 / 220-239-6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 006 5432 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 15.07.2002 Edellinen päiväys: --

Päiväys: 15.07.2002 Edellinen päiväys: -- X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 15.07.2002 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 27.1.2004 Edellinen päiväys 05.02.2002 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Metso teräketjuöljy 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 28.12.2002 Edellinen päiväys: 4.8.2000 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 17.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006

Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 21.09.2007 Edellinen päiväys*: 2.10.2006 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 6.11.2008 Edellinen päiväys: - Versionumero 1

Päiväys: 6.11.2008 Edellinen päiväys: - Versionumero 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi - 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Collonil Elegant Finish/Self Shine Spray all colours

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Collonil Elegant Finish/Self Shine Spray all colours KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14920000000 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 29.12.2002 Edellinen päiväys: 5.6.2001 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KYLMÄHARTSI F-930. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KYLMÄHARTSI F-930. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KYLMÄHARTSI F-930 1.1.2 Tunnuskoodi T8020 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 27.10.2005 Edellinen päiväys: 30.11.2004 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PLANATOL 315 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 12.5.2004 Edellinen päiväys: 12.5.2004

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 12.5.2004 Edellinen päiväys: 12.5.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 12.5.2004 Edellinen päiväys: 12.5.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 15.12.2002 Edellinen päiväys: 31.5.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: LOXEAL 8233 Päiväys 27.11.2007 Edellinen päiväys 04.04.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20031013 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 05.09.2002 Edellinen päiväys: 23.12.1999

Päiväys: 05.09.2002 Edellinen päiväys: 23.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 05.09.2002 Edellinen päiväys: 23.12.1999 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 02.08.2004

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 02.08.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AQUAPANEL

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT NOIRI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT NOIRI Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 24.02.2006 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NONFLAMMABLE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE P3-mip SP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE P3-mip SP KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE P3-mip SP 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Kemikaalin käyttötarkoitus: P3-mip SP Puhdistusaine ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Haraldit Oy. Aaltotie 6

Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Haraldit Oy. Aaltotie 6 HardTefly Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan) Sivu /4. Tuotteen nimi ja valmistaja.. Valmisteen tunnistustiedot Toilet cleaner.2. Valmisteen käyttötarkoitus Kiinteä, hajustettu, sininen WC:n puhdistusaine.3. Yrityksen tunnistustiedot: BUCK-Chemie

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 24.8.2006 Edellinen päiväys: 18.12.2002

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 24.8.2006 Edellinen päiväys: 18.12.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi SININEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Uuden auton vaha (Protec) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Uuden auton vaha (Protec) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.115330 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

14.7.2005 4.10.2002 MSDS3810FIFI-02

14.7.2005 4.10.2002 MSDS3810FIFI-02 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 14.7.2005 4.10.2002 MSDS3810FIFI02 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Työtason hoitoöljy nro 108 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Työtason hoitoöljy nro 108 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 11.10.2010 Edellinen päiväys: Versionumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 19.2.2015 Edellinen päiväys: 2.6.2011

Päiväys: 19.2.2015 Edellinen päiväys: 2.6.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CELOX -HEMOSTAATTI Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

PENOSIL Standard Gunfoam

PENOSIL Standard Gunfoam Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 2 Edellinen päiväys: 19.04.2011 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Kemikaalin kauppanimi: PENOSIL Premium Gunfoam Valmistaja: OÜ Krimelte

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Havaiji suihkusaippua

Lisätiedot

Päiväys: 2009-03-11 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 2009-03-11 Edellinen päiväys: - 499 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ABSORBITALL Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 27.01.2004 Edellinen päiväys: 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 31.05.2010 Edellinen päiväys: 25.04.2007

Päiväys: 31.05.2010 Edellinen päiväys: 25.04.2007 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Original ELCHE antimicrobi( TM ) Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KESTOPUR PL 100/10. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KESTOPUR PL 100/10. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KESTOPUR PL 100/10 1.1.2 Tunnuskoodi T1161 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 02.08.2004

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 02.08.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AQUAPANEL

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Plano Fresh 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Plano Fresh 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570502, 570503 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2002 Edellinen päiväys: 1.7.2000

Päiväys: 1.8.2002 Edellinen päiväys: 1.7.2000 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ETAX

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EVA-Primeri 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EVA-Primeri 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1615 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CARLAKE Jäähdytinneste käyttövalmis, punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CARLAKE Jäähdytinneste käyttövalmis, punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi HHPro Rappauslaasti 1.2 Valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

Myrkytystietokeskus, Stenberginkatu 9, PL 100, 00210 Helsinki,09-4711(vaihde), 09-471977 (suora)

Myrkytystietokeskus, Stenberginkatu 9, PL 100, 00210 Helsinki,09-4711(vaihde), 09-471977 (suora) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 11.02.2010Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Degreaser

Lisätiedot