Näkökulmia esteettomään asumiseen 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia esteettomään asumiseen 2/2011"

Transkriptio

1 2/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Näkökulmia esteettomään asumiseen Asumistutkimus kertoo tulevaisuudesta Kohti yksilöllisempää esteetöntä asumista Esteettömyyden monitahoinen haaste Erityiskohteiden suunnittelun ja toteutuksen haastet Suuntaaja 2 /

2 2/2011 Asumistutkimus kertoo tulevaisuudesta 4 Anneli Juntto Kohti yksilöllisempää esteetöntä asumista 9 Susanne Jacobson & Antti Pirinen Esteettömyyden monitahoinen haaste 14 Anja Tanttu & Pirkko Lahti Kulman takaa 18 Vaikeasti vammaisten ryhmäasumisratkaisujen kehittäminen 19 Merja Laitinen Erityiskohteiden suunnittelun ja toteutuksen haasteet 22 Liisa Sievänen & Markku Sievänen Visionääri 25 ICT:n käyttö arjen ja hyvinvoinnin tukena - esimerkkinä Internet 26 Raija Halonen Etiikan ja uuden tekniikan lumo - Filosofisia huomioita 31 Timo Airaksinen Ankkurikäsite 34 julkaisija Asumispalvelusäätiö ASPA Viljatie 4 A Helsinki päätoimittaja Saara Kanula saara.kanula(at)aspa.fi ISSN toimitussihteeri Tiina Eronen tiina.eronen(at)aspa.fi 2 Suuntaaja 2 / 2011

3 Pääkirjoitus Yksilöllistä esteetöntä asumista Saara Kanula, päätoimittaja Esteettömyys on jokseenkin aina ajankohtainen aihe puhuttaessa erityisryhmien asumisesta. Esteetön asuinympäristö mahdollistaa toimintakyvyltään rajoitteisten ihmisten itsenäisen asumisen ja arjessa suoriutumisen, joskin useimmat esteettömät ratkaisut hyödyttävät meistä jokaista. Esteettömyys on käsitteenä laaja ja sen alle luetaan paljon muutakin kuin asunnon tai rakennetun ympäristön esteettömyys. Esteettömyydestä puhutaan esimerkiksi palvelujen, erilaisten tuotteiden ja tavaroiden, joukkoliikenteen ja tieto- ja viestintäteknologian yhteydessä. Oleellista on, että esteettömyyteen on alettu kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota ja siitä on tullut ennemmin toimintaympäristön toivottu ominaisuus kuin yksilön ongelma. Esteettömyysnäkökohdat huomioimalla mahdollistetaan yhteisön kaikkien jäsenten aktiivinen osallistuminen. Tämän numeron artikkeleista suurin osa tarkastelee esteetöntä asumista. Artikkeleissa käsitellään muun muassa esteettömän asumisen arviointia, erilaisia toteuttamismahdollisuuksia ja suunnittelun haasteita. Vaikka artikkelit tarkastelevat esteettömyyttä hieman eri lähtökohdista käsin, yhteistä niille lienee se, että kaikki korostavat asukkaan tarpeista lähtevien yksilöllisten esteettömyysratkaisujen tärkeyttä. Toivomme artikkeleiden virittävän keskustelua asuinympäristön esteettömyydestä ja tarjoavan lukijoille uusia näkökulmia ja oivalluksia. Aloitamme hieman laajemmasta näkökulmasta ja luomme katsauksen suomalaisen asumisen historiaan, trendeihin ja tulevaisuuden näkymiin. Anneli Juntto kirjoittaa artikkelissaan Asumistutkimus kertoo tulevaisuudesta, miten asumistutkimus voi toimia välittäjänä asuntotuotannon ja asukkaan välillä, kertoa asukkaiden toiveista, asumisen arjesta, ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Susanne Jacobson ja Antti Pirinen kertovat artikkelissaan Kohti yksilöllisempää esteetöntä asumista käyttäjätutkimuksesta, jossa tarkasteltiin liikuntavammaisten asukkaiden asumisen käyttökokemuksia kotiympäristössä. Tutkimuksen mukaan asukkaat haluavat yksilöllisiä ja esteettisiä ja elämäntyyliä korostavia esteettömyysratkaisuja, jotka synnyttävät ensisijaisesti muuhun kuin vammaisuuteen liittyviä mielikuvia. Anja Tantun ja Pirkko Lahden artikkelissa Esteettömyyden monitahoinen haaste esitellään miten Housing Enabler -menetelmä tuo rakennuskohteiden suunnitteluun ja korjausrakentamiskohteisiin rakentamismääräyksistä ja -suosituksista puuttuvan asukkaan toimintakyvyn näkökulman. Merja Laitinen esittelee artikkelissaan Vaikeasti vammaisten ryhmäasumisratkaisujen kehittäminen esimerkkejä siitä, miten vammaisten ihmisten asuntoratkaisut voidaan toteuttaa yksilöllisesti ja esteettömyysnäkökohdat huomioiden. Liisa ja Markku Sieväsen artikkelissa Erityiskohteiden suunnittelun ja toteutuksen haasteet tarkastellaan erityisryhmille suunnattujen asuntojen toteutusta arkkitehdin näkökulmasta. Sieväset kirjoittavat omiin kokemuksiinsa pohjaten mitä erityiskohteiden suunnittelu arkkitehdiltä vaatii ja minkälaisiin haasteisiin suunnittelutyössä törmää. Lehden kaksi viimeistä artikkelia käsittelevät informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) merkitystä vammaisten ihmisten arjessa. Raija Halosen artikkelissa ICT arjen ja hyvinvoinnin tukena - esimerkkinä Internet esitellään tapaustutkimuksen valossa millä tavoin vammaiset ihmiset hyödyntävät internetiä arjessaan ja mitä haasteita internetin käyttöön liittyy. Timo Airaksinen puolestaan ruotii artikkelissaan Etiikka ja uuden tekniikan lumo - filosofisia huomioita hoidon ja hoivan teknologisoitumiseen liittyviä eettisiä ongelmia. Inspiroivia lukuhetkiä! Suuntaaja 2 /

4 Artikkeli Asukkaat ovat erilaisia elämäntilanteiltaan, resursseiltaan ja toiveiltaan. Asuntotutkimuksen tulee kertoa niin toiveista kuin asumisen arjesta, ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista sekä auttaa ymmärtämään asuntopolitiikan, asunto-olojen ja asuntomarkkinoiden syysuhteita. Asumistutkimus kertoo tulevaisuudesta Anneli Juntto, dosentti, Asumistutkimuksen professoriemerita Tulevaisuutta ei vielä ole. Mitä asuntotutkimus voi näin kertoa tulevaisuudesta? Paljonkin, tätä osoittaa myös se, että Suomen Akatemia on käynnistänyt tänä vuonna alkavan tutkimusohjelman asumisen tulevaisuuden aihealueelta. Samassa ohjelmassa on painopiste myös asukasnäkökulmassa. Näitä teemoja käsittelen seuraavassa. Taustaksi pohdin suomalaisen asumisen muutosta käyttäen toimittamaani kirjaa Asumisen unelmat ja arki (Juntto 2010) sekä Itä-Suomen yliopistossa vuosina toteutetun Asumisen tutkimusohjelman tutkimusten tuloksia. Hyvässä asumisessa niin unelmat kuin realismi ovat tarpeen. Kauniista kodista ja paremmasta asumisesta on haaveiltu jo kautta historian. Kaunis ja toimiva koti merkitsee myös eri asioita asukkailleen. Asukkaitahan on monenlaisia ja kaikilla on omat toiveensa ja asumistarpeensa. Asukkailla on myös kovin erilaiset mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa. Asumisen muutos ja tulevaisuuden riskit Tutkimuksen avulla saadaan ymmärrystä ja taustaa siihen, kuinka lisätä asuntopolitiikan ja asuntotuotannon muutoskestävyyttä sekä asuntomarkkinoiden joustavuutta ja häiriöttömyyttä tulevaisuuden vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa. Asuntotutkimuksen arvioissa tutkimusta on arvosteltu pirstaleisuudesta, tieto ei kartu eikä aina välity ja myös asumisen utopiat ja visiot puuttuvat (Ilmonen ym. 2004). Tarvitaan myös riittävä aikaperspektiivi. Nykytilan ja menneen analyysi tuo aineksia tulevaisuustarkasteluihin. Jatkuvuuden puute on sitäkin vakavampi ongelma, kun asunnot kestävät jopa satoja vuosia. Tulisikin selvittää asuntopoliittisten ratkaisujen hyödyt ja haitat nykyisille sukupolville ja tuleville. Kansainvälisiä vertailuja ja kokemuksia tarvitaan asumisen tulevaisuuden haasteissa. Yleensäkin vertaileva näkökulma on asuntotutkimuksessa tärkeä. Asuntopolitiikka muuttaa muotoaan tulevaisuudessa. Erilaisen sääntelyn merkitys näyttää kasvavan, rahoitusmarkkinoiden säätelytarve uusimpana esimerkkinä. Erilaiset turvallisuutta, ympäristöä ja energiaa koskevat säädökset nostavat asumisen hintaa ja kasvava liikkuvuus sekä yksityisautoilu aiheuttavat omat ongelmansa. Asuntopolitiikan moninaiset sosiaaliset, ekologiset ja asuntomarkkinavaikutukset edellyttävät vaikutusten kokonaistarkastelua ja myös sen tutkimista, miten ne heijastuvat väestöryhmien asumisen ja hyvinvoinnin erojen kehitykseen. Tarvitaan asuntopolitiikan vaikutusten monipuolista ja monitieteistä analyysiä. Tulevaisuudessa riskien ja turvallisuuden jakautuminen on entistä epätasaisempaa. Toisilla riskinottoon liittyy voiton 4 Suuntaaja 2 / 2011

5 mahdollisuus kuten sijoituksen tuotto tai omistusasukkaalla asunnon tuleva arvonnousu, kun taas etenkin pienituloisella vuokralaisella riskit ovat usein negatiivisia, voi esim. joutua irtisanotuksi vuokra-asunnostaan. Asuminen ja polkuriippuvuus Tulevaisuudessa on paljon elementtejä menneestä. Asumisessa kaikki ei muutu tai muuttuu hitaasti. Jos osa muutoksista on ennakoimattomia, miten tulevaisuutta voi tutkia? Tulevaisuuden tutkimuksessa voi käyttää nykytilanteen ja menneen kehityksen syysuhteiden analyysin ohella kansainvälistä vertailumateriaalia ja myös etsiä heikoista signaaleista uuden ituja. Asumisen historiasta löytyy paljon jatkuvuutta, niin sanottua polkuriippuvuutta, mutta myös yllätyksiä, tulevaisuuden tutkimuksen termein katkeavia trendejä ja suunnan muutoksia. Polkuriippuvuus tarkoittaa sitä, että kerran tehdyt päätökset ja menneet kehityssuunnat ja tapahtumat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Polkuriippuvuus ei kuitenkaan deterministisesti määrää tulevaa kehitystä, vaikka tehdyt päätökset suosivat tiettyjä kehityspolkuja ja mahdollistavat niitä (Bengtsson 2006). Asumisen instituutiot ja lainsäädäntö ovat usein hyvin vanhaa perua, esimerkiksi asunto-osakeyhtiölaki säädettiin Suomeen vuonna Myös laitosratkaisuissa ja suhtautumisessa vajaakuntoisiin voi löytyä polkuriippuvuutta, vanha vaivaistalomentaliteetti heittää pitkän varjon. Olen tutkinut suomalaisen asuntopolitiikan ja asumisen historiaa Topeliuksesta ja Krimin sodan 1850-luvulla aiheuttamasta asuntokriisistä alkaen (Juntto 1990). Suomi on kaupungistunut hitaasti; vasta vähitellen asumisen itsenäisyys on lisääntynyt ja materiaalinen asumistaso noussut. Asukkaan valta ja asema on jäänyt heikoksi. Suomalaiselle asuntopolitiikalle ovat olleet ominaisia pienet subventiot ja vähäinen tuki. Asuntopolitiikka on Suomessa kuten monessa muussakin maassa jäänyt hyvinvointivaltion laita-alueeksi ja asuntopolitiikkaa on näin kutsuttu hyvinvointivaltion tytärpuoleksi tai Tuhkimoksi. Asuntopolitiikkaa on harjoitettu puuskittaisesti ja myötäilevästi aina tarpeen tullen ja kriisin mentyä ohi on luotettu taas markkinoihin ja asunnontarvitsijoiden omatoimisuuteen. Myös Sari Puustinen (2010) on pelkistänyt suomalaista asumista leimanneiksi arvoiksi omatoimisuuden ja yksinpärjäämisen ihanteen, luottamuksen lainsäädäntöön ja normeihin, tasa-arvoisuuden ja luonnonläheisyyden ihanteen. Asumisen historiasta löytyy paljon jatkuvuutta, niin sanottua polkuriippuvuutta, mutta myös yllätyksiä, tulevaisuuden tutkimuksen termein katkeavia trendejä ja suunnan muutoksia. Nopea ja hidas muutos Asumisesta löytyy pitkän ajan trendejä, etenkin väestöllisiä, kuten ikääntyvien osuuden kasvu eliniän pidentyessä, yksilöllistyminen, yksityistyminen ja perhekoon pieneneminen. Pitkällä aikavälillä jatkuvia trendejä ovat olleet samoin taloudellinen kasvu, vaurastuminen ja asumistason paraneminen, mutta nämäkään eivät ole takuuvarmoja. Talouskehitys on lyhyellä aikavälillä ollut vaikeammin ennustettavissa kuin demografinen kehitys, vaikka suunta on pitkällä ajalla ollut ylöspäin. Vuonna 2009 bruttokansantuote pieneni 8 prosenttia ja monenlaiset epävarmuudet varjostavat nytkin talouskehitystä. Väestö ja asuntokanta muuttuvat hyvin hitaasti. Vuoden 2030 asunnot ja asunnontarvitsijat ovat jo pääosin olemassa. Uustuotanto on vain prosentti asuntokannasta. Tulevaisuudessa asuntokannan uusiutuminen korjauksen, ylläpidon ja kohentamisen kautta vielä lisääntyy elinkaariajattelun yleistyessä ja vanhan asuntokannan painon kasvaessa. Asumistarpeet ja tilanteet ovat monipuolistuneet, liikkuvuus ja kaupunkimaisuus kasvanut. Esimerkiksi omakotitalojen osuus on vuodesta 1990 alkaen pysynyt melko samana, itse asiassa se on hieman vähentynyt. Kaupungistumisprosessi vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan kuin lapsiperheiden pientalotoiveet. Myös lapsiperheiden osuus on vähentynyt alle neljännekseen (23 % vuonna 2009) talouksista. Perhekoko on pienentynyt ja yhden tai kahden henkilön pienasuntokuntien osuus oli 74 prosenttia vuonna Väestö ikääntyy, kun 80 vuotta täyttä- Suuntaaja 2 /

6 Kun tulevaisuuden tutkijat ennakoivat hemmottelevien kotikylpylöiden yleistymistä, mielenterveyskuntoutuja ei saa edes omaa pesuallasta tai wc:tä, eikä ikääntynyt omaa huonetta tehostetussa palveluasumisessa. neitä oli vuonna 1960 vain , oli heitä vuonna ja väestöennusteen mukaan vuonna 2040 jo Asuntoja ja asuinympäristöjä pitääkin tulevaisuudessa suunnitella ja kehittää kaikille sopiviksi mm. ikääntyneiden tarpeet muistaen. Suomea on pidetty kodinomistusyhteiskuntana, asunnoista kaksi kolmasosaa on omistusasuntoja. Tämä on kuitenkin vain EU-maiden keskitasoa. Nykyään eniten omistusasuntoja Euroopassa on Itä- Euroopan maissa yksityistämisen seurauksena, mutta myös Välimeren oliivivyöhykkeellä ja öljytuloilla rikastuneessa Norjassa omistusasuntoja on paljon. Vuonna 1989 omistusasuntojen osuus oli Suomessakin nykyistä suurempi, 72 prosenttia asuntokunnista. Käänteeseen ja vuokra-asumisen yleistymiseen vaikutti niin 1990-luvun alun lama kuin vuokrasääntelyn lopettaminen vuonna Vuokra-asuntojen osuuden kasvu on sittemmin hidastunut ja tyrehtynyt alhaisen koron suunnatessa kysyntää omistusasuntoihin. Vuokra-asuntojen kysyntää ylläpitää 2000-luvullakin kotitalouksien henkilöluvun väheneminen, maahanmuutto ja maan sisäinen muuttoliike, kaupungistuminen ja myös tuloerojen kasvu. Asunnonomistuksessa on rajansa ja riskivyöhykkeensä. Pienituloisimmat harvemmin pystyvät riskittömään asunnon omistukseen ja vuokra-asuminen on monelle ainoa tai sopivin vaihtoehto. Suomessa asuntojen keskikoko on pieni, mutta toisaalta asuntoja on paljon väestömäärään nähden. Suomessa oli vanhan EU-15:n pienimmät asunnot, nyt Suomesta jäljessä ovat Itä-Euroopan maat. Asumistason koheneminen on kanavoitunut asuntojen lukumäärän lisäykseen. Suomalaisessa asumisessa on kuitenkin jälkeenjääneisyyttä muihin Pohjoismaihin ja Länsi-Eurooppaan verrattuna, eikä kaikkien ole vieläkään mahdollista toteuttaa kohtuullisia asumistoiveita etenkään kasvukeskuksissa. Vuonna 2005 vain joka toinen asui tavoiteasunnossaan (Juntto 2007). Henkilöä kohti lasketun keskipinta-alan vertailuissa menestymme paremmin ja Suomi on EU:n keskitasoa. Tosin vertailu on osin harhaanjohtava, kun Suomen pienet taloudet tarvitsevat enemmän tilaa henkeä kohti, kun mittakaavaetua ei ole. Asuntoneliöiden määrä henkilöä kohti yli kaksinkertaistui Suomessa vuodesta 1970 nykypäivään eli kasvoi 19 neliöstä 39 neliöön vuonna Vuoteen 2025 pinta-alan on ennakoitu edelleen kasvavan 44 neliöön henkeä kohti (Lehtinen ym. 2005; Juntto 2008). Asumistaso paranee, mutta hitaammin kuin asukkaat toivovat ja asumistason paraneminen on epätasaista. Asumisen erot kasvussa Vuokralaisen tai Helsingissä asuvan lapsiperheen asuinpinta-ala ei ole 2000-luvulla juuri kasvanut. Pääkaupunkiseudun asumistaso on näin jäänyt jälkeen muusta maasta. Jos 1900-luvun alussa työläis-perheet asuivat hellahuoneissa, vielä nytkin yksiö on kysytyin vuokra-asuntotyyppi ja vuonna 2009 niitä oli kaikista asunnoista 13 prosenttia. Monissa Euroopan maissa yksiöitä ei ole, ja Suomessakin jo 1970-luvulla sanottiin, ettei yksiö ole asunto. Suomi on ollut väljästi rakennettu maa, jossa on asuttu ahtaasti. Vieläkin ahtaasti asuu lähes miljoona suomalaista, usein lapsiperheet. Ahtaus on laskettu kansainvälisen normin mukaan huoneluvun mukaan vähintään henkilö per huone periaatteella. Yksiössä ei voi normin mukaan näin koskaan asua ahtaasti, vaikka pinta-alaa olisi alle 20 neliötä. Asumistason koheneminen ei ole tasaista ja erot näyttävät olevan kasvussa. Asukkaiden maksukykyerot kasvavat, samoin hallintamuotojen ja alueiden väliset erot. Uudet omakotitalot ovat yhä isompia, mutta kerrostaloissa asuntokoon kasvu on pienempää ja vuokra-asunnoissa suorastaan negatiivista. Lapsiperheiden ohella ahtaus vaivaa myös palveluasumista ja laitoksia. Vammaisuuteen liittyvät monesti niukat resurssit. Suuntaajan viime numerossa kerrottiin mielenterveyskuntoutujien asunnonhankinnan vaikeuksista ja asumistason puutteista. Yksi 6 Suuntaaja 2 / 2011

7 tulevaisuuden uhka onkin asumispalveluratkaisujen alimittaisuus. Kun tulevaisuuden tutkijat ennakoivat hemmottelevien kotikylpylöiden yleistymistä, mielenterveyskuntoutuja ei aina saa edes omaa pesuallasta tai wc:tä, eikä ikääntynyt omaa huonetta tehostetussa palveluasumisessa. Suomi on vaurastunut ja kaupungistunut Länsi- Euroopan maita myöhemmin luvun ensimmäisellä kymmenluvulla tulokehitys oli useimmilla hyvä. Vaurastuminen antaa mahdollisuuksia, mutta ei kaikille. Suomi on ollut pienten tuloerojen ja suhteellisen vähäisen varallisuuden maa. Tämä on muuttumassa ja tuloerot ovat kasvaneet OECD-maista Suomessa voimakkaimmin 1990-luvulta alkaen (Tilastokeskus 2010). Asunnon hankinnan ongelmia on etenkin pienituloisimmilla. Tuloköyhyys on yleistynyt ja sosiaaliturvan varassa elävien tulojen kehitys on ollut heikompaa kuin muiden. Käsite housing stress kuvaa asumismenojen kohtuuttomuutta suhteessa tuloihin. Asumismenot katsotaan kohtuuttomiksi eli asumisstressin rajana on, kun asumismenot vievät 25 prosenttia tai enemmän bruttotuloista pienituloisella. Asumisstressiä voi olla vuokralaisten ohella omistusasunnoissa ylisuurten lainojen tai muuttuvien työ- ja perhetilanteiden seurauksena. Asuntorahoituksen niukkuus rajoitti asumistason kohentumista Suomessa koko 1900-luvun. Asuntorahoituksessa eurooppalaisiin laina-aikoihin päästiin Suomessa vasta EMU:n liittymisen jälkeen 2000-luvun alussa, kun korkotaso aleni. Sata vuotta ongelmana ollut asuntoluottojen niukkuus ja lainojen lyhytaikaisuus ovat historiaa. Tosin uusi tilanne, EU:n alhaisimmat asuntolainakorot ja pitkät laina-ajat eivät liioin ole ongelmattomia. Seurauksena on ollut asuntojen hintojen nousua ja ylivelkaantumisen riskejä. Velkaantumisriskit ovatkin tulevaisuuden epävarmuuksia, joihin voi varautua vain riittävällä joustovaralla. Asumismuotojen ja asuntoalueiden epäsuotava sosiaalinen erottautuminen ja etenkin kehityksestä jälkeen jäävät ja syrjäytyvät alueet ovat myös tulevaisuuden riskejä ja tutkimuskohteita. Tasa-arvo ja pienet erot ovat olleet suomalaisessa asumisympäristössä myönteiseksi koettu laatutekijä, osa asumisen turvallisuutta. Tulevaisuus ei ole vain kasvavia asuntokokoja ja näkyvää asuntomateriaa. Entistä tärkeämmiksi muodostuvat ympäristövaikutukset sekä asumisen näkymätön laatu; terveellisyys ja yhteisöllisyys. Hyvinvoinnin mittaukset ovat osoittaneet, ettei kansantulonkasvu yksin tee ihmisestä onnellista ja lisää hyvinvointia, kun kohtuullinen vähimmäistaso on saavutettu. Aidon kehityksen indikaattorin (GPI) mukaan hyvinvointi Suomessa ei ole kasvanut vuoden 1989 jälkeen. Kun myös ympäristövaikutukset (ISEW-mittari) otetaan huomioon, kestävä taloudellinen hyvinvointi on vähentynyt 1980-luvun alusta. (Hoffren 2011.) Pienituloisten asuminen edellyttää kuitenkin riittäviä tuloja ja niitä tarvittaessa korvaavaa, toimivaa asuntopolitiikkaa. Tärkeää on, että asumisen hyvinvointivaltiota, aravarakentamista ja asumistukea ylläpidetään tulevaisuudessa. Asumisen tuella (housing welfare) on yhteys sosiaaliturvan kehitykseen. Asumisen tukien oikea kohdentuminen on tärkeää: ei saa syntyä lukkiutumia, muuton esteitä hakeutua sopivampaan asuntoon. On seurattava sosiaalisen asuntotuotannon hyvinvointivaikutuksia. Yksilöllistyvät tarpeet, mistä hyviä vaihtoehtoja kaikille Suomalaisen asumisen historiaa on leimannut kuluttajan ja asukkaan heikko asema. Asumista on tuotettu tuotannon ehdoin ja vaihtoehdot ovat olleet liian vähäiset. Tuottamisen ja käyttämisen maailma ja logiikka ovat erilaiset. Tuotannolle sopivat suuret sarjat ja ratkaisujen anonyymisyys, samanlaisuus. Asukas taas toivoo pienimittakaavaisuutta ja ainutkertaisuuden kokemusta asumisessaan, olipa sitten kysymys sinkusta, perheestä tai jotain rajoitetta vammaisuuden takia kokevista. Asumisen uudet kehityssuunnat korostavat laadun merkitys- Asumisen uudet kehityssuunnat korostavat laadun merkitystä, yksilöllisiä valintoja sekä asukkaiden toiveiden huomioon ottamista. Suuntaaja 2 /

8 tä, yksilöllisiä valintoja sekä asukkaiden toiveiden huomioon ottamista. Asumisvaihtoehtoja pitää tarjota muillekin kuin varakkaimmille ja kilpailukykyisimmille, myös niille, joiden toimintakyky on tilapäisesti tai pysyvästi heikompi. Vuokra-asumista tulee kohdella ja kehittää tasapuolisesti asumisvaihtoehtona. Pienituloisellakin vammaisella tulee olla varaa asua hyvin ja tarpeitaan vastaavasti. Palveluasuminen on tarjonnut hyvän vaihtoehdon, mutta senkin kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Laatusuositukset auttavat osaltaan palveluasumisen tason kehittämisessä ja seuraamisessa. Tarvitaan jatkuvia seurantatutkimuksia asukastyytyväisyydestä. Asumistutkimus voi toimia välittäjänä asuntotuotannon ja asukkaan välillä. Käynnissä on kokeiluhankkeita, joissa asukkaat toimivat rakennuttajina ja voivat vaikuttaa omaan asumiseensa. Kaikille näin laajamittainen sitoutuminen ei ole mahdollista. Tarvitaan myös muita keinoja, joilla välittää tietoa asukasmielipiteistä ja tarpeista asuntotuotantoon. Räätälöinti, seurantatutkimukset, lead userit, focusryhmät hankkeiden ideoinnissa, järjestöjen kuuleminen, kaikki ovat hyviä keinoja asukkaan äänen esiin tuomiseksi. Susanne Jacobsenin ja Antti Pirisen Suuntaajan tämän numeron artikkelin mukaan asukkaan yksilöllisyys ja ylellisyyden tunne, leimaavuuden välttäminen olivat tärkeitä myös esteettömissä ratkaisuissa. Entä miltä näyttää vammaisten ihmisten tulevaisuuden asuminen? Tulevaisuus sisältää sekä uhkia että mahdollisuuksia. Yleinen vaurastuminen ja asumistason nousu ei ulotu tasaisesti kaikkiin. Eivät vain erot taloudellisissa resursseissa vaan myös asukkaiden toimintakyvyssä kasvavat. Asuntoalalla keskustellaan tulevaisuuden asuntoratkaisuista, kehitellään uutta ja harjoitetaan koerakennustoimintaa. Tätä tarvitaan myös vaikeavammaisille ja asumisen erityisryhmille tarkoitetussa asumisessa. Siinä asukasmielipiteiden, ratkaisujen toimivuuden ja miellyttävyyden seuraaminen on erityisen tärkeää. Asumisessa korostetaan elämäntapa- ja tyylivalintoja, hoidollisessa ja erityisasumisessa päätökset tehdään ylhäältä käsin. Yksilön itsemääräämisoikeuden säilyminen asumisessa eri elämänvaiheissa ja tilanteissa tarvitsee eettistä pohdintaa. Tarvitaan myös laaja-alaista esteettömyyden määrittelyä. Esteettömyys ei ole vain fyysisen asuinympäristön helppokulkuisuutta. Hissit ja liuskat ovat tarpeen, mutta hyvän elämän esteenä voi olla muutakin. Alentunut toimintakyky voi liittyä fyysisten rajoitteiden ohella osaamiseen, tuloihin ja varallisuuteen, elämänvaiheeseen, mielenterveyteen tai elämän hallintaan yksilötasolla. Asuinalueen tasolla se voi taas liittyä eriytyvään kehitykseen ja katoaviin palveluihin sekä rajoittuneisiin valinnanmahdollisuuksiin. Näistä asumistutkimuksen pitää tuottaa tietoa tulevaisuudessakin. Lähteet: Bengtsson, Bo (1996) red. Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Egalite, Malmö. Hoffren, Jukka (2011). Kestävän hyvinvoinnin mittaamisen vaihtoehdot. Hyvinvointikatsaus 1/2011, 2-8. Jacobsen, Susanne, Pirinen Antti (2011). Suuntaaja 2011 Juntto Anneli toim. (2010). Asumisen unelmat ja arki. Gaudeamus, Helsinki. Juntto, Anneli (2008). Asumisen muutos ja tulevaisuus. Rakennetarkastelu. Suomen ympäristö 33/2008. Juntto, Anneli (1990). Asuntokysymys Suomessa Topeliuksesta tulopolitiikkaan. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 50. Valtion Painatuskeskus, Helsinki. Juntto, Anneli (2007). Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet. Tilastokeskus. Tulot ja kulutus Ilmonen, Mervi, Manninen, Richard, Söderholm, Maria (2004). Suomalaisen asuntotutkimuksen tila ja tarpeet Hyvä Asuminen Valmisteluhanke Osatehtävä 4. YTK, TKK. Puustinen, Sari (2010). Asumisen arvot ja tavoitteet. Teoksessa Markku Norvasuo (toim.). Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä. YTK:n julkaisuja, B 99. Espoo Suomen Akatemian Tutkimusohjelmat (2011). Asumisen tulevaisuus. 8 Suuntaaja 2 / 2011

9 Artikkeli Kohti yksilöllisempää esteetöntä asumista Nykyisiin esteettömän asumisen ratkaisuihin tyytymättömät liikuntavammaiset asukkaat ovat ideoineet asuntoihinsa kekseliäitä parannuksia, joista voisi olla hyötyä myös muille. Innovatiiviset liikuntavammaiset asukkaat ovatkin trendin kärjessä kun pyritään ennakoimaan kotiympäristöön kohdistuvia tulevaisuuden tarpeita. Susanne Jacobson, TaM, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Muotoilun laitos Antti Pirinen, TaM, projektipäällikkö, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Future Home Institute Myönteisestä kehityksestään huolimatta nykyiset asumisen ympäristön esteettömät ratkaisut keskittyvät yhä usein funktionaalisiin ominaisuuksiin muiden jäädessä ideologiselle tasolle. Ne eivät huomioi kokonaisvaltaista käyttökokemusta, johon sisältyy esimerkiksi käyttäjien identiteettiin ja elämäntapaan liittyviä tekijöitä (ks. käyttökokemuksesta esim. Jääskö & Keinonen 2004, 82). Nykyiset funktionaalisuutta korostavat ratkaisut koetaankin usein leimaaviksi erityisratkaisuiksi, jotka eivät houkuttele laajempia käyttäjäryhmiä. Ympäristöministeriön rahoittamassa Erilaistuva asuminen -hankkeessa toteutetussa käyttäjätutkimuksessa (Jacobson & Pirinen 2007a, 2007b & 2010) tarkasteltiin liikuntavammaisten asukkaiden asumisen käyttökokemusta kotiympäristössä eli asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Tarkoituksena oli selvittää asukkaiden elämäntapaan ja arjen tilanteisiin liittyviä yksilöllisiä kokemuksia ja niiden asettamia vaatimuksia asunnolle ja sen lähiympäristölle. Tavoitteena oli arvioida nykyisiä esteettömiä ratkaisuja ja löytää uusia erityisesti käyttökokemuksen emotionaalisiin ja esteettisiin tekijöihin liittyviä ominaisuuksia asukkaiden näkökulmasta. Tutkimukseen osallistuneet viisi työikäistä pääkaupunkiseudulla asuvaa liikuntavammaista asukasta itsedokumentoivat asumisen arkeaan luotain-työtavalla, joka koostuu luotain-paketeista ja niihin perustuvista täydentävistä haastatteluista (ks. luotain-työtavasta esim. Mattelmäki 2006), jonka tavoitteena on mahdollistaa käyttäjien osallistuminen suunnitteluun. Luotaimen tuottamasta aineistosta nousi esiin kolme tutkimuskysymyksen kannalta keskeistä teemaa: mielihyvä, personalisointi ja osallistuminen. Hankkeessa tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin käyttäjäinnovaation ja edelläkävijäkäyttäjien (von Hippel 1994 & 2005) näkökulmasta. Tämä artikkeli on tiivistelmä tuloksista, jotka on esitetty Asumisen unelmat ja arki -teoksen (Juntto 2010) artikkelissa. Asukkaat toivovat esteettömiä ratkaisuja, jotka tuovat myös mielihyvää Tutkimuksesta nousi esille, että nykyinen esteetön suunnittelu ei juurikaan mahdollista yksilöllisiä variaatioita eikä käyttäjien osallistumista suunnitteluun, vaan pyrkii tarjoamaan kaikille samoja standardiratkaisuja. Tutkimukseen osallistuneille esteettömät ratkaisut eivät ole houkuttelevia, elleivät ne mahdollista yksilöllisiä mielihyvän kokemuksia. Suuntaaja 2 /

10 Asukkaat näyttävät arvostavan sellaisia esteettömiä ratkaisuja, jotka synnyttävät ensisijaisesti muuhun kuin vammaisuuteen viittaavia mielikuvia. Äärimmillään etusijalle saatetaan asettaa esteelliset ja jopa vaaralliset, mutta hyvää oloa ja nautintoa tuottavat ratkaisut, kuten kylpyamme. Useimpien tutkimukseen osallistujien mielestä kodin mukavin paikka on vuode. Siihen liittyy vapautuminen usein hankalan ja itselle sopimattoman ympäristön asettamista rajoituksista ja mahdollisuus mukavan ja kivuttoman asennon etsimiseen. Oma persoona ja elämäntyyli esiin ratkaisuja personalisoimalla Asukkaat näyttävät arvostavan sellaisia esteettömiä ratkaisuja, jotka synnyttävät ensisijaisesti muuhun kuin vammaisuuteen viittaavia mielikuvia. Sekä esteettömän asuntosuunnittelun että apuvälinesuunnittelun ongelmaksi koetaan nykyisen tarjonnan yksipuolisuus ja siihen liittyvä poikkeavuuden leima. Esteettömyyden integroiminen huomaamattomaksi, muilla perusteilla markkinoitujen (esimerkiksi eri elämäntapasegmenteille suunnattujen) tuotteiden ominaisuudeksi tuli useissa haastatteluissa esiin mahdollisena ratkaisuna. Epätyydyttävän tarjonnan vastapainoksi ja toisaalta yksilöllisten toiminnallisten vaatimustensa ja esteettisten mieltymystensä tyydyttämiseksi liikuntavammaiset asukkaat ovat tehneet arkielämässään innovatiivisia valintoja, joilla he pyrkivät tukemaan omaa persoonaansa ja elämäntyyliään. Esteettömien ratkaisujen esteettisiä ominaisuuksia pidetään hyvin tärkeinä. Osallistujat ovat kehittäneet apuvälinemäisiä käyttötapoja myös muuhun käyttöön tarkoitetuille tuotteille ja esineille. Esimerkiksi eräs osallistuja käyttää muunneltua urheiluvälinettä apuvälineenä rollaattorin sijasta. Valtavirtatuotteisiin liittyen osallistujat toivat haastatteluissa selkeästi esiin näkemyksen siitä, että ratkaisujen kehittäminen erityistarpeita omaavien ihmisten näkökulmasta käsin palvelee lopulta kaikkia käyttäjiä. Eräs tutkimukseen osallistujista kokee myönteisenä sen, että hän ei herätä huomiota ympäristössään. Hän asuu alueella, jossa liikkuu useiden hoitolaitosten ja palvelutalojen läheisyyden vuoksi paljon vammaisia ja sotaveteraaneja, joihin katukuvassa on totuttu. Asunnon ja lähiympäristön ajan myötä tapahtunut personalisointi ja sopeutuminen yksilöllisiin vaatimuksiin ovat hänelle keskeinen asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä ja asumisvalintojen ohjaaja. Osallistumalla onnistuneita ratkaisuja ja elämän hallintaa Osallistuminen kodin esteettömien ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen on tutkimukseen osallistuneille käyttäjille tärkeää. Keittiö ja kylpyhuone ovat tyypillisesti tiloja, joiden varustukseen ja kalustukseen asukkaat ovat jollakin tavalla vaikuttaneet. Esimerkiksi esteettömän keittiön hankintaprosessiin liittyy kuitenkin nykyisellään monia haasteita. Sekä muutostöitä tukevien kaupungin viranomaisten asenteissa että yritysten kyvyssä vastata vammaisten asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin on parantamisen varaa. Osallistujat ovat kuitenkin hyvin tyytyväisiä sellaisiin ratkaisuihin, joihin he ovat itse voineet vaikuttaa. Myös tässä korostuu elämäntapalähtöisyyden merkitys vammaisuutta korostavien suunnitteluratkaisujen sijaan. Omaan kotiympäristöön vaikuttamisen tarpeen voi ajatella liittyvän laajemmin osallisuuteen ja elämän hallintaan. Mahdollisuus yksityisyyden säätelyyn jokapäiväisessä elämässä nousi käyttäjätutkimusaineistosta esiin yhtenä tarpeena, johon asumisen ja erityisesti vammaisille suunnattujen palvelujen kehittämisessä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Erään osallistujan sanoin, elämää on vaikea pitää yksityisenä, kun on ammattiauttajista ja palveluista riippuvainen. Toisaalta tutkimukseen osallistujat toivovat, että tietyissä tilanteissa ympäristö voisi tietää heistä jotakin. Yksi osallistujista huomautti haastattelussa, että haluaisi naapureidensa tietävän ettei hän ole humalassa vaikka joskus horjahteleekin kulkiessaan. Toinen osallistuja taas on kertonut huonokuuloisuudestaan naapureille ja sopinut toimenpiteistä vaaratilanteessa. 10 Suuntaaja 2 / 2011

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen hankkeen tutkijoiden yhteinen raportti. Kesäkuu 2004 Alkusanat Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden seniorikansalaisten

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista?

Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista? III Kuinka tästä eteenpäin Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista? Ifa Ky t ö s a h o 1 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun kilpailukyky edellyttää toimivia asuntomarkkinoita. Helsingin tulevaisuus on kaupunkimaisessa

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 4 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE KATRIINA VIITA PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos 33014 Tampereen Yliopisto Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Joulukuu 2007 Riitta

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet Suomen ympäristö 768 RAKENTAMINEN Katja Virtanen - Riikka Rahtola Risto Vahanen - Pekka Korhonen - Heimo Levamo Juha Salmi - Jouko Taskinen Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet IKE-esitutkimus...

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot