ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA"

Transkriptio

1 ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA Maria Suvanto Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Maria Suvanto. Etätulkkauksen ja mobiilitulkkauksen vertailua. Turku, syksy 2005, 40 sivua, 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, Viittomakielentulkin koulutusohjelma, viittomakielen tulkki (AMK). Opinnäytetyössä käsitellään viittomakielentulkkauksen uusia muotoja, etätulkkausta ja mobiilitulkkausta. Työssä vertaillaan näitä tulkkausmenetelmiä ja pohditaan millaisiin tilanteisiin ne soveltuvat sekä miten ne eroavat toisistaan. Pääpaino on viittomakielisten kuurojen käyttäjien omissa mielipiteissä. Opinnäytetyö antaa viittomakielialalle tietoa uusista menetelmistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista viittomakielentulkkien käyttäjille. Opinnäytetyön tutkimusta on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön koordinoiman Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeen puitteissa. Tutkimusosassa suoritettiin 14 teemahaastattelua, osa viittomakielellä ja osa suomeksi, vastaajasta riippuen. Viittomakieliset haastattelut käännettiin suomeksi ja kaikki haastattelut kirjoitettiin muistiin. Viittomakieliset kuurot olivat kiinnostuneita uusista palvelumuodoista, vaikka kaikki eivät olleet vielä päässeet käyttämään niitä. Uusien tulkkausmuotojen toivottiin tuovan helpotusta tulkkipulaan ja mahdollistavan entistä monipuolisemman tulkkipalvelun. Mobiilitulkkausta ajateltiin käytettävän erityisesti lyhyt kestoisissa asioimistilanteissa ja sitä pidettiin tärkeänä hätätilanteissa. Liikuteltavuutensa vuoksi mobiilitulkkaus katsottiin spontaaniksi muodoksi, jolla voi hoitaa asioita juuri silloin kun ne tulevat mieleen. Etätulkkaus toi toisenlaisen vaihtoehdon tulkkipalveluun ja mobiiliviestimiä suuremman kuvan. Huonona puolena mainittiin, että se on paikkaan sidottua. Toisaalta omalla laitteistolla kotoa on helppo hoitaa arkisia asioita, eikä aina tarvitse lähteä matkojen päähän, tulkkikeskukseen tai muualle saadakseen ne hoidettua. Tekniset ongelmat mobiilitulkkauksessa ja projektien lyhyet päivystysajat etätulkkauksessa olivat käyttäjien huolena. Mobiilitulkkaus ei ole vielä yleistynyt, eikä Suomessa ole tulkkikeskuksia, jotka tekisivät tulkkauksia mobiileihin päätelaitteisiin. Etätulkkausta tarjotaan muutamassa tulkkikeskuksessa Suomessa: Joensuun, Tampereen ja Hämeenlinnan tulkkikeskuksissa sekä Sign Line Oy:stä. Käyttäjäryhmät ovat vielä varsin pieniä ja tulkkausmuodot vaativat vielä kehittelyä, niin laitteiden kuin käytäntöjenkin osalta. Työtä on tehtävä myös tiedotuksen kanssa, niin käyttäjille, tulkeille kuin päättäjillekin. Asiasanat: tulkkaus, mobiilitulkkaus, etätulkkaus, videopuhelut

3 ABSTRACT Maria Suvanto. Comparing remote interpreting and mobile interpreting. Turku, Autumn 2005, 40 p., 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Sign Language Interpretation, Sign Language Interpreter. The present research is about remote interpreting and mobile interpreting. They both are new forms of interpreting in Sign Language. The aim of the present treatise is to offer information about the current state of remote and mobile Sign Language interpreting in Finland. The domain of the research is a mobile project Mobile Interpreting - the Future of Remote Interpreting which started in January 2004 in the Diaconia Polytechnic, Turku Unit. The project deals with interpreting via 3G mobile phones and all the aspects which need to be considered, like the form of the language used on screen, as well as visual considerations like the clothing and background. The research method used in the present thesis is qualitative. The research material was gathered by theme interviewing people who have knowledge and experience as users of mobile interpreting and remote interpreting. They have participated in different mobile projects. They were both Deaf and hearing people. The impact of the study is to clarify the concepts of mobile interpreting and remote interpreting. The research was done to find out which interpreting methods are used in current situations. The main point is to bring forth the experience and thoughts of Sign Language users. The users were very pleased with the online ways of interpreting Sign Language. There is still a lot to be developed, though. In remote interpreting, which can be used all over Finland, the main problem is the limited accessibility: the on-call duty hours do not cover the whole day. The Deaf clients of online interpreting wished that the service would be available around the clock. The duty time at present is during normal working hours, so that people have very little time to use remote interpreting after work. As to mobile interpreting the service is on the developing stage, so that it cannot be commonly used. There have only been conducted piloting tests in mobile interpreting. The Deaf clients are pleased with using their native language, and to have an interpreter always with them. In mobile interpreting the main problem is that the 3G mobile phones are still expensive and the networks function poorly. These methods will be used in Sign Language interpreting in the future. They don t replace normal interpreting in live situations. But hopefully it will bring help to interpreter situation in Finland. Keywords: Interpreting, mobile interpreting, remote interpreting, video calls

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIITTOMAKIELEN TULKKAUKSEN ESITTELY Viittomakielen tulkkaus Viittomakielinen asioimistulkkaus Viittomakielinen opiskelutulkkaus ETÄTULKKAUS KIINTEILLÄ PÄÄTELAITTEILLA Viittomakielinen etätulkkaus Kuurojen Liiton Esteetön etätulkkaus Etu projekti Etätulkkaus Suomessa ETÄTULKKAUS LIIKUTELTAVILLA PÄÄTELAITTEILLA Mobiilitulkkaus Etätulkkauksen tulevaisuus? hanke Mobiilitulkkaus käytännössä Mobiilitulkkaus Ruotsissa TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusmenetelmät Viittomakieliset haastattelut TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Haastateltavien taustatiedot Mielipiteitä etätulkkauksesta Mielipiteitä mobiilitulkkauksesta Tulevaisuuden näkymät ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA POHDINTA LÄHTEET...37

5 LIITTEET LIITE 1: Sanasto...41 LIITE 2: Haastattelukutsu Turkuun...43 LIITE 3: Haastattelurunko...45 LIITE 4: Suomeksi käännetty haastattelu...46

6 1 JOHDANTO Vuonna 2005 Suomessa on mahdollisuus käyttää ja kokeilla viittomakielen tulkkauksessa uusia muotoja kuten etätulkkausta ja mobiilitulkkausta. Etätulkkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tulkki on fyysisesti eri paikassa kuin asiakkaat. Puhuttaessa etätulkkauksesta tarkoitetaan yleensä tulkkausta kiinteillä päätelaitteilla, internetin tai ISDN-verkon kautta. Mobiilitulkkaus on etätulkkauksen alalaji, jossa päätelaitteet ovat mobiileja, liikuteltavia. Mobiilit matkaviestimet käyttävät 3G verkkoa tai WLAN yhteyttä. Uusin teknologia mahdollistaa 3G verkon tai WLAN yhteyden avulla lähes reaaliaikaisen liikkuvan kuvan lähettämisen ja vastaanottamisen, jossa päätelaitteena ovat mobiiliviestimet kuten matkapuhelimet, kämmentietokoneet (PDA) ja kannettavat tietokoneet. Viittomakielisille tulkkauksen uudet muodot mahdollistavat entistä paremmin toimivan tulkkipalvelun. Etätulkkauksen avulla tulkki saadaan nopeasti syrjäisiinkin paikkoihin ja mobiilitulkkauksen avulla tulkkaus saadaan mukaan yllättäviin tilanteisiin. Tulkkaus muodostuu entistä monipuolisemmaksi ja tilanteet spontaanimmiksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa viittomakielisten asiakkaitten kokemuksia etätulkkauksesta ja mobiilitulkkauksesta. Työtä tehtiin yhdessä Taru Salosen kanssa, jonka opinnäytetyö on Mobiilitulkkaus viittomakielellä. Työt linkittyvät yhteen, sillä molemmissa selvitetään, mitä mobiilitulkkaus on. Kuurojen Liitto ry:ssä on tutkittu etätulkkausta Esteetön etätulkkaus Etuprojektissa. Etu-projektissa kehitettiin verkkoyhteyden välityksellä tapahtuvaa viittomakielen etätulkkausta. Projekti toimi Kuurojen Liiton Viittomakielikeskuksessa ja sen rahoitti Raha-automaattiyhdistys RAY. (Kuurojen Liitto.) Projekti loppui kesäkuussa Kuurojen Liitto jatkaa palvelun tuottamista. Marraskuun 2005 alusta palvelua on tuottanut Sign Line Oy. (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ) Tämän projektin myötä kuurojen ja viittomakielialan tietoisuus etätulkkauksesta, mikä on ollut jo vuosia vireillä kokeiluasteella esimerkiksi Honkalampisäätiön toiminnassa (Kuvapuhelimen kautta tuo-

7 7 tettavat palvelut -projekti ), on lisääntynyt merkittävästi (Honkalampisäätiö). Etätulkkauksesta kerrotaan enemmän luvussa 3 Etätulkkaus kiinteillä päätelaitteilla. Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön koordinoima hanke Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? on antanut tutkielmaan liittyvää taustatietoa. Hankkeessa on tutkittu kolmannen sukupolven matkapuhelinten tuomia mahdollisuuksia liikkuvan kuvan lähettämisessä sekä viittomakielen mobiilitulkkauksessa. Projekti on alkanut vuoden 2004 tammikuussa. Testitilanteissa on ollut mukana kuuroista ja tulkeista koostuva testiryhmä. Projektista enemmän voi lukea luvusta 4.1 Mobiilitulkkaus- Etätulkkauksen tulevaisuus hanke. Projektin alussa käytössä olivat multimediaviestit (MMS). Kuuro viittoi viestin, tallensi sen puhelimeen ja lähetti tämän jälkeen viestin tulkille. Tulkki käänsi viestin ja soitti kuuron puhelimeen, johon kuuleva vastasi. Tämän jälkeen tulkki kuunteli kuulevan vastauksen ja viittoi sen viestiin, jonka lähetti kuurolle. Tällainen viestien vaihto todettiin todella hitaaksi ja hankalaksi. Yhden viestin pituus oli sekunttia riippuen siitä, olivatko ympäristön äänet mukana viestissä. (Achrén- Rautiainen 2004, 18 19, ) Mobiilitulkkausta ja sen erityispiirteitä käsitellään luvussa 4 Mobiilitulkkaus liikuteltavilla päätelaitteilla. Tutkielma pyrkii laajentamaan tietoja etätulkkauksesta ja mobiilitulkkauksesta. Kuurojen parissa tehtiin kvalitatiivisia teemahaastatteluita, joiden kohteena ovat erilaisissa mobiiliprojekteissa mukana olleet testikäyttäjät. Haastattelujen avulla päästään käsittelemään viittomakielisten käyttäjien näkökulmaa, mitä kuurot itse ajattelevat näistä tulkkausmuodoista, sekä miten etätulkkaus ja mobiilitulkkaus käytännössä eroavat. Haastatteluiden tuloksissa haluan tuoda esille vastaajan äänen. Olemme Taru Salosen kanssa kääntäneet viittomakieliset haastattelut suomen kielelle. Uudet palvelut vaativat tekniselläkin puolella uudistuksia. Se, millaisia matkapuhelimia ja verkkoja on käytössä, asettaa rajoituksia. Matkapuhelinmallit uudistuvat nopeasti, mutta uusimmat mallit ovat tavallisen kuluttajan kukkarolle yleensä varsin kalliita. Haastatteluissa saadaan selville, kuinka paljon kuurot ovat valmiita sijoittamaan uusimpiin laitteisiin. Mukana on muidenkin laitteitten käyttäjien

8 8 kokemuksia ja mietteitä niin tulkkausmuodoista kuin laitteista. Vastaajien ajatuksia tulkkausmuodoista ja laitteista on luettavissa luvusta 6 Tulokset ja johtopäätökset. Työni kuuluu Diakonia-ammattikorkeakoulun, Turun yksikön koordinoiman Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeen koulujen väliseen yhteistyöhön, jossa toisena osapuolena on mukana Turun ammattikorkeakoulu. Projektin tiimoilta kouluistamme valmistuu viisi opinnäytetyötä. Diakoniaammattikorkeakoulusta on valmistumassa kaksi työtä ja Turun ammattikorkeakoulusta kolme työtä. Hankkeessa ovat mukana myös Viittomakielen Osuuskunta Via, Kuurojen Liitto sekä johtavia mobiiliviestintäalan yrityksiä. Etätulkkaus on nykypäivää ja lähitulevaisuutta. Tutkielma välittää tietoa mobiilitulkkauksen alkutaipaleesta myöhempään tulkkikoulutukseen. Opinnäytetyöni kautta olen etuoikeutetusti päässyt seuraamaan, kuinka viittomakielinen yhteisö ottaa vastaan uuden tekniikan keksinnöt, miten kieli mukautuu sujuvan kommunikaation välineeksi sekä miten tulkki pienenee taskuun sopivaksi (Heiskanen 2004). Aiheen ollessa uusi työssäni ilmenee paljon uusia termejä, jotka vaativat määrittelyä. Näitä ovat muun muassa mobiilitulkkaus, 3G, UMTS, videoviesti, 4G ja linkkitorni (Liite 1. Sanasto).

9 9 2 VIITTOMAKIELEN TULKKAUKSEN ESITTELY Tilanteessa, joka vaatii tulkkausta, on läsnä vähintään kaksi osapuolta, jotka eivät ymmärrä toistensa kieltä. Tällöin tarvitaan kolmas osapuoli, tulkki, välittämään viesti kieleltä toiselle. Tulkki on puheviestinnän välittäjä-asiantuntija. (Saresvuo & Ojanen, 1988, 7.) Tulkin käyttö edistää tilanteessa molemminpuolista kielellistä tasa-arvoa (Suomen Viittomakielen Tulkit). 2.1 Viittomakielen tulkkaus Puhumalla on helppo kommunikoida, mutta kun kuulo puuttuu tai se on liian heikko kuulemiseen, voidaan käyttää viittomakieltä. Viittomakielellä on Suomen perustuslaissa tunnustettu asema vuodesta 1995 lähtien (Malm & Östman 2000, 12). Viittomakielisen tulkkipalvelun peruste löytyy Suomen laista (380/87), jonka 8 :n mukaan kuntien on järjestettävä kuuroille asukkailleen tulkkipalvelua. Vaikka kuuro asiakas on tulkin tilaaja, hän ei maksa tulkille palkkaa. Tulkki laskuttaa asiakkaan kotikunnalta, tilatun tulkkausajan mukaan (Suomen Viittomakielen Tulkit). Erityistapauksissa tulkin palkan voivat maksaa yksityiset tahot tai oppilaitokset (Hynynen, Pyörre & Roslöf 2003, 91). Esimerkiksi oikeudessa tapahtuvassa tulkkauksessa oikeuslaitos tilaa tulkit sekä maksaa heidän palkkansa. Kuuron asiakkaan asioimistulkkaustunnit eivät tällöin vähene. (Kopra, Vivolin-Karen, Keinonen & Taipaleenmäki 2000.) Tulkkipalvelua tarjoavat tulkkikeskukset, joita on yhteensä noin 20 sijoittuneina eri puolille Suomea (Suomen Viittomakielen Tulkit). Tulkkikeskuksia ylläpitävät säätiö, kunnat, kuntayhtymät Viittomakielialan Osuuskunta Via ja yksityisten tulkkien perustamat yritykset (Karjalainen, 2003, 12). Kuurojen Liitto ry ja Helsingin kuurojenyhdistys omistavat myös yhden tulkkikeskuksen, Sign Line Oy:n (Sign Line).

10 Viittomakielinen asioimistulkkaus Asioimistulkkauspäätös oikeuttaa kuuron saamaan tulkkipalvelua vähintään 120 tuntia vuodessa ja kuurosokean 240 tuntia vuodessa. Kuurot tilaavat tulkin tarvittavaan tilanteeseen. Tilanteet voivat vaihdella elämän eri alueilla, ristiäisistä lääkärillä käyntiin ja työpaikkakokouksista harrastuksiin. Pääasiassa tilanteet ovat hyvin arkipäiväisiä. (Leinonen 2001, ) Kuuro asiakas tilaa tulkin tulkkikeskuksesta, jonka tulkit tekevät töitä virkaaikana. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa yhteyden suoraan freelancertulkkiin, joka määrittelee itse työaikansa. (Hynynen ym. 2003, 130.) Tilauksessa kerrotaan kuka tilaa, mihin tilanteeseen, missä tilanne pidetään ja kuinka kauan se kestää. Tilauksessa voidaan mainita myös keneltä saa lisätietoja, esimerkiksi jos tilanne on luento, ja kuka on puhuja. Näiden tietojen perusteella tulkki valmistautuu tilanteeseen ja saapuu ajoissa paikalle. (Suomen Viittomakielen Tulkit.) Tilanteessa on mukana yleensä vähintään kaksi asiakasta, kuuro ja kuuleva. Toinen asiakkaista voi olla myös televisio, jos tulkataan esimerkiksi jotain ohjelmaa. Tällöin tulkki tulkkaa vain puhutusta kielestä viittomakieleen. (Koski 2002, 5.) Kun paikalla on kaksi asiakasta, tulkkaus tapahtuu kahteen suuntaan, viittomakielestä puhutulle kielelle ja puhutusta kielestä viittomakielelle. Tulkki tulkkaa kaiken tilanteessa tapahtuvan viestinnän, muuttamatta, lisäämättä tai poistamatta mitään (Suomen Viittomakielen Tulkit) Viittomakielinen opiskelutulkkaus Suomessa viittomakielistä opetusta ei juuri ole peruskoulun jälkeen, joten kuurot hakeutuvat opiskelemaan samoihin paikkoihin kuulevien kanssa opiskelutulkin välityksellä. Kuuro hakee omalta kotikunnaltaan opiskelutulkkauspäätöstä. Opiskelutulkki päätös on erillinen asioimistulkkauspäätöksen kanssa, eikä se vaikuta kuuron saamiin asioimistulkkaus tunteihin. Myönteisen päätöksen jälkeen kuuro ottaa yhteyttä tulkkikeskukseen tai Viittomakielialan Osuuskunta Viaan, joiden avulla etsitään opiskelutulkkia. (Kuurojen Liitto.)

11 11 Opiskelutulkki on kielenvälittäjä luokassa ja koulussa. Samalla lailla kuin asioimistilanteissa tulkki on ennen tuntia yhteydessä puhujaan tai opettajaan ja valmistautuu saamiensa tietojen avulla. Tulkin on hallittava alan sanasto kahdella kielellä, suomeksi ja viittomakielellä. Sopimuksen mukaan tulkki voi tulkata koulussa juoksevia asioita esimerkiksi käyntiä terveydenhoitajan luona. Myös erikseen sovitaan siitä, tulkkaako tulkki välituntisin vai onko tällöin tulkin tauko. (Hynynen ym. 2003, ).

12 12 3 ETÄTULKKAUS KIINTEILLÄ PÄÄTELAITTEILLA Etätulkkaus on tavallisen puhelimen tai kuvapuhelimen eli videoneuvottelulaitteiston välityksellä tapahtuvaa tulkkausta. Tällöin kaikki tilanteen osapuolet eivät fyysisesti ole samassa paikassa. Etätulkkaus soveltuu erityisesti lyhyt kestoisten asioiden hoitoon. (Lingua Nordica.) Etätulkkaus on joskus ainoa tapa järjestää tulkkipalvelua. Sitä käytetään esimerkiksi harvinaisten kielten, kuten somalin ja kurdin tulkkauksessa. Tulkkeja on Suomessa vähän ja heidän alueellinen sijoittumisensa on hajanaista, jolloin etätulkkaus on mahdollisuus saada tulkkaus paikalle. (Joensuun Yliopisto, Kansainvälisen viestinnän laitos). Etätulkkauksessa tulkkipalvelun saanti ei riipu tulkin ja asiakkaan fyysisestä etäisyydestä mitenkään. Tulkkaus on yhtä lähellä kuin lähin videoneuvottelulaitteisto, kuvapuhelin tai web-kameralla varustettu tietokone, jossa on internetyhteys tai se on kytketty puhelinverkkoon. ( Viivi Viittomakielisen opetuksen portti.) 3.1. Viittomakielinen etätulkkaus Viittomakielisessä etätulkkauksessa kaikki tilanteen osapuolet, tulkki ja asiakkaat, eivät ole samassa paikassa. Erilaisia vaihtoehtoja etätulkkaukseen ovat seuraavat: Kuurolla asiakkaalla on oma laitteisto, jonka kautta hän ottaa yhteyden toimistoon, jossa tulkki ja kuuleva asiakaspalvelija ovat. Kuuro ja tulkki ovat tulkkikeskuksen laitteiden ääressä ja ottavat yhteyden kuulevaan. Kuuro ja kuuleva ovat samassa paikassa ja ottavat yhteyden tulkkiin, joka on tulkkikeskuksessa. Kaikki tilanteen osallistujat, kuuro, kuuleva ja tulkki, ovat eri paikoissa ja kaikki ovat videoyhteydessä keskenään.

13 13 Osallistujat ovat eri paikoissa, ja kuuron ja tulkin välillä on videoyhteys ja kuuleva on tulkin kanssa puhelinyhteydessä. (Karjalainen 2003, ) Etätulkkaus voi toimia kuuroille samoin kuin tavallinen puhelin toimii valtaväestölle, kuuleville. Etätulkkauksen avulla voi ottaa yhteyttä sukulaisiin ja kysellä kuulumisia, myös erilainen asioiminen viranomaisten kanssa ja muiden juoksevien asioiden hoitaminen on helppoa. (Heiskanen, Korhonen & Vivolin-Karen 2001, 38; Marjanen & Tainio 2004, 24.) Etätulkkauslaitteiden avulla kuuroilla on entistä paremmat mahdollisuudet ottaa kontaktia ympäristöönsä. Yksinäinen kuuro voi pitää yhteyttä viittomakielisiin ystäviinsä kuvapuhelinlaitteiston tai mobiiliviestimen avulla. Yhteydenpito muiden kanssa ehkäisee syrjäytymistä sekä avaa mahdollisuuksia omien asioiden hoitoon ja osallistumiseen. (Markovitch 2003, ) Etätulkkauksessa on huomioitava myös ympäristö. Tulkkaustilaa on mietittävä ja sinne on asennettava laitteisto. Pöydän ja tulkin työtuolin kannattaa olla säädettävät, jotta eripituiset tulkit voivat tulkata samoilla laitteilla mahdollisimman ergonomisesti. Taustan tulisi olla yksivärinen, esimerkiksi yksivärinen seinä tai eriväriset verhot, jotka voidaan vetää taustaksi. Käytettyjä taustavärejä ovat harmaa, erilaiset vihreät värit ja sininen. Tulkin vaatetus tulisi olla myös yksivärinen. Tumma, pitkähihainen paita antaa kuvassa selkeämmän vaikutelman kuin esimerkiksi raitainen. (Johnsen 2003, 12.) Kuurojen Liitto ry on aktiivisesti mukana viittomakielisen kentän tapahtumissa. Kuurojen Liiton viittomakielinen multimediaprojekti yhtenä osaalueena oli etätulkkaus. Pilottiin osallistujilla oli PC pohjainen kuvapuhelin, jossa oli kolmen ISDN-linjan yhteys. Tässä projektissa Joensuun tulkkikeskuksesta tarjottiin tulkkausta projektin osallistujille. Kuvapuhelimen avulla pystyi olemaan muutenkin yhteydessä tulkkikeskukseen ja sopimaan esimerkiksi asioimistulkkauksesta. (Heiskanen ym. 2001, 11 ja )

14 Kuurojen Liiton Esteetön etätulkkaus Etu projekti Etu-projekti toimi vuosina Kuurojen Liitto ry:n alaisuudessa. Projektin toimintaa rahoitti Raha-automaattiyhdistys, RAY. Projektilla oli kaksi työntekijää, molemmat viittomakielen tulkkeja. He kartoittivat asiakaskunnan toiveita ja tuottivat etätulkkausta projektissa mukana oleville viittomakielisille asiakkaille, joiden kotikunta oli myöntänyt etätulkkauspäätöksen. (Marjanen & Tainio 2004, 9 ja 17.) Valitettavasti Etu-projekti, kuten muutkin tähän astiset projektit ovat voineet tarjota vain rajalliset tulkin päivystysajat. Tulkkauksen saanti on ollut riippuvainen siitä, sattuuko juuri sillä hetkellä olemaan päivystysaika. Tulkkeihin sai yhteyden myös tekstiviestillä, jolloin voi sopia tulkkauksesta päivystysajan ulkopuolella. Tulkkaus hoidettiin, jos tulkit olivat vapaana. Viittomakielisessä multimediaprojektissa tulkit päivystivät Honkalampisäätiön tulkkikeskuksessa Joensuussa kaksi tuntia päivässä. (Heiskanen ym. 2001, 39.) Etu-projektissa ainakin toinen tulkeista oli paikalla neljänä päivänä viikossa yhteensä 12 tuntia (Marjanen & Tainio 2004, 20). Tärkeää kuitenkin on, että tulkit ovat paikalla virastoaikoina, jolloin voidaan ottaa yhteys viranomaisiin. Osa Etu-projektin tulkkauksista oli kuuron ja viranomaistahon välillä. Projektissa oli myös tulkkauksia muiden virkaaikoina työskentelevien tahojen kanssa kuten lääkärin, kampaajan, postin ja autokorjaamon kanssa. Ystäviin ja sukulaisiin toivottiin voitavan ottaa yhteyttä näiden aikojen ulkopuolella, jolloin toivottiin tulkkauspalvelun järjestyvän. (Marjanen & Tainio 2004, 24 ja 27.) Asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä Etu-projektin kautta saamaansa tulkkipalveluun. He vertaavat palvelua tekstipuhelimen käyttöön ja kokevat etätulkkauksen mieluisammaksi ja nopeammaksi vaihtoehdoksi. Tekstipuhelinpalvelussa on myös ulkopuolinen ihminen välillä, joka antaa kuuron kirjoittamalle tekstille äänen ja toisinpäin, välittäjä muuttaa kuulevan puheen tekstiksi. Etätulkkauksen ehdottomasti parhaana puolena pidettiin mahdollisuutta hoitaa asiat omalla äidinkielellä, viittomakielellä. Etätulkkauksen käyttäjät toivoivat, että uutta 3G teknologiaa hyödynnettäisiin tulevaisuudessa tulkkipalvelussa. He toivoivat, että mobiilitulkkaus toimisi, jolloin tulkkia voisi käyttää missä tilanteessa hyvänsä.

15 15 Nyt laitteet olivat kotona, jolloin se asetti rajoituksia tulkinkäytölle. (Etätulkkaus 2004.) 3.3 Etätulkkaus Suomessa Honkalampisäätiön tulkkikeskus on tuottanut viittomakielistä etätulkkauspalvelua pisimpään Suomessa. Se oli mukana Citizen actions networks and services -hankkeessa (CANS) jo vuosina Tässä hankkeessa kokeiltiin etätulkkipalvelua Honkalampisäätiön tulkkikeskuksen ja erään työpaikan välillä. Tällöin käytössä ollut yhden ISDN-linjan yhteys ei riittänyt viittomakieliseen kommunikaatioon, joten kokeilu jäi lyhyeksi. (Heiskanen ym. 2001, 37.) Vuosina Kuurojen Liitto osti Honkalampisäätiön tulkkikeskuksesta tulkin työpanosta 60 tuntia kuukaudessa. Työaikana toteutettiin etätulkkausta ja vastaanotettiin kuvapuhelimen välityksellä tulleita tulkkitilauksia. Tämä tapahtui Kuurojen Liiton Viittomakielisen multimediaprojektin alaisuudessa, Kuvapuhelin tulkkipalvelussa -pilotissa. (Heiskanen ym. 2001, ) Honkalampisäätiö tarjoaa etätulkkausta, vaikka projektit ovat loppuneet (Honkalampisäätiö). Tällä hetkellä tulkkausta on mahdollista saada IP- sekä ISDN yhteyksillä. Palvelun käyttäjiä on tällä hetkellä noin 15. (Seppäläinen Satu, henkilökohtainen tiedonanto ) Suomen tulkkikeskuksissa etätulkkaustilanne toukokuussa 2005 oli seuraavanlainen. Hämeenlinnassa etätulkkaustoiminta alkoi vuonna 2003 marraskuussa (Marjanen & Tainio 2004, 33). Toukokuussa 2005 he ilmoittivat, että heillä on IP-kuvapuhelin. He järjestävät etätulkkauspäivystystä. (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ) Tampereella etätulkkaus on alkanut vuonna Heillä ei ole toiminnassa varsinaista etätulkkipäivystystä (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ). Kuvapuhelimen välityksellä tarjotaan kerran viikossa tunnin mittainen aika Suomen Kuurosokeat ry:n Tampereen toimintakeskukseen. Tällöin asukkaat voivat tilata tulkin lähitulkkaukseen. (Marjanen & Tainio 2004, 33.) Turun tulkkikeskuksessa on SeeYou-kuvapuhelin, jonka välityksellä tehdään etätulkkausta Turun ympäristöön. Se on mukana myös Turku verkon kautta etätulkkauskokeilussa. Rovaniemen tulkkikeskuk-

16 16 seen on hankittu kuvapuhelinlaitteisto, jonka välityksellä on tarkoitus järjestää lähitulevaisuudessa etätulkkausta sekä etäopetusta. (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ) Kuurojen Liiton Esteetön Etätulkkaus Etu-projekti loppui Projektissa käytössä olleet laitteet siirtyivät Sign Line Oy:lle lokakuussa Sign Line tarjoaa etätulkkauspalvelua valtakunnallisesti marraskuun alusta 2005 lähtien. Etu-projektissa käytössä olivat ISDN ja IP-yhteys, nyt tulkkipalvelua tarjotaan vain IP-yhteyksien kautta. (Marjanen & Tainio 2004, 9; Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto )

17 17 4 MOBIILITULKKAUS LIIKUTELTAVILLA PÄÄTELAITTEILLA Etätulkkaus mobiileilla päätelaitteilla eli mobiilitulkkaus on etätulkkauksen muoto. Kuuro ja kuuleva ovat samassa paikassa, he ottavat tulkkiin yhteyden videopuhelimen, kämmentietokoneen (PDA), kannettavan tietokoneen tai muun liikuteltavan, langattoman päätelaitteen avulla. Tulkki tulkkaa käytävän keskustelun fyysisesti eri paikasta. (Veitonen 2005.) Tulkin saanti ei siis tällöin riipu siitä, missä asiakas on tai milloin hän tulkin tarvitsee. Kuuro asiakas voi käyttää tulkkipalvelua entistä vapaammin. Hän voi hoitaa asioita juuri silloin, kun ne tulevat hänelle mieleen. Varsinaista mobiilitulkkausta tulkkipalveluna Suomessa ei vielä ole. Reaaliaikaisissa videopuheluissa tarvittava 3G verkko avautui Suomessa 12. lokakuuta 2004 (Leidenius 2004). Ensimmäinen kaupallisen 3G verkon, joka tukee videopuheluja, avasi Saunalahti. Tämä palvelu toimii Elisan verkossa. (Lehto 2005.) Myös mobiiliviestimet, erityisesti reaaliaikaista videopuheluyhteyttä tukevat matkapuhelimet ovat kalliita (noin vuonna 2005). 4.1 Mobiilitulkkaus Etätulkkauksen tulevaisuus? hanke Tähänastinen mobiilitulkkaus on ollut vain pienen käyttäjäryhmän saatavissa. Se on järjestetty testitilanteina Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeessa, jota koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikkö. Projektin alkaessa tammikuussa 2004, käytössä olivat multimediaviestit (MMS). Kuuro viittoi viestin, tallensi sen puhelimeen ja lähetti tämän jälkeen viestin tulkille. Tulkki käänsi viestin ja soitti kuuron puhelimeen, johon kuuleva vastasi. Tämän jälkeen tulkki kuunteli kuulevan vastauksen ja viittoi sen viestiin, jonka lähetti kuurolle. Tällainen viestien vaihto todettiin todella hitaaksi ja hankalaksi. Yhden viestin pituus oli sekunttia riippuen siitä, olivatko ympäristön äänet mukana viestissä. (Achrén-Rautiainen 2004, 18 19, ) Projektissa hyödynnettiin 3G-verkon UMTS tekniikkaa, joka on matkapuhelinverkossa toimiva datansiirtomenetelmä. UMTS:n avulla videopuhelun kuva oli mahdollista lähettää aikaisempia tekniikoita nopeammin. (Sanastokeskus.) Tällöin oli mahdollista

18 18 lähettää liikkuvaa kuvaa mobiiliviestimestä toiseen. Viittomakielen vaatimuksiin, hitaasta kuvanlähetysnopeudesta johtuen, normaalia viittomisvauhtia jouduttiin selvästi hidastamaan. Kuvanlähetysnopeus tulisi olla 15 kuvaa sekunnissa, jotta viittomakielinen viesti olisi ymmärrettävä. (Veitonen 2005.) Hankkeessa hahmoteltiin ihannepuhelin viittomakielisten käyttöön sekä mobiilitulkkauksessa käytettäväksi. Tällainen olisi kyseinen ihannepuhelin: KEVYT SIMPUKKAMALLI SÄÄDETTÄVÄ 1. KAMERA SIRO JA ELEGANTTI KESTÄVÄ AKKU KUVIO 1. Ihannepuhelin kiinni (Veitonen 2005)

19 19 3G YHTEYS WLAN YHTEYS VIDEOPUHELUMAHDOLLISUUS KAMERASSA ZOOMI, LINSSIN AUKON SÄÄTÖ JA KOHDISTUS ÄÄNI KUULUVA JA SÄÄDETTÄVISSÄ LANGATON NÄPPÄIMISTÖ LANGATON KUULOKE EDULLINEN HINTA: OSTAA JA KÄYTTÄÄ ENNAKOIVA TEKSTIVIESTIN KIRJOITUS SÄHKÖPOSTI VIITTOMAKIELISET UUTISET PIP KUVA VASEMMASSA YLÄLAIDASSA JA SIIRRETTÄVISSÄ 2. KAMERA FRAMENOPEUS 15 KUVAA SEKUNNISSA NAUHOITUS KAKSI VALOA KUVIO 2 & 3. Ihannepuhelin takaa & Ihannepuhelin avattuna (Veitonen 2005) VIDEOPUHELUN AIKANA VOI KATSOA VIDEOTA VOI OSALLISTUA VIDEONEUVOTTELUUN VOI LÄHETTÄÄ VIDEOPUHELUN USEALLE

20 Mobiilitulkkaus käytännössä Teimme tällaisia huomioita Mobiilitulkkaus- Etätulkkauksen tulevaisuus? hankkeessa. Mobiilitulkkauksessa asiakas voi olla missä vain. Päivystävä tulkki saa tilauksen, joka on hoidettava heti. Tulkilla täytyy olla vahva ammattitaito tulkatakseen mobiiliviestimiin. Tilauksesta ei saa paljoa ennakkotietoa ja siihen ei ehdi valmistautumaan. Myös tilanteen kuluessa voi sattua mitä vaan esimerkiksi yhteys voi katketa. Ennen tilanteen alkua olisi hyvä, jos kuuro asiakas tai tulkki informoisi kuulevaa asiakasta tulkkauksen käytännöistä. Mobiilitulkkauksen käytännöt ovat vielä melko avoimia, sillä varsinaista mobiilitulkkauspalvelua ei ole. Ennen varsinaista tulkkaustilannetta annettu informaatio on hyväksi havaittu Mobiilitulkkaus Etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeen tulkkaustilanteissa. Kuuron ja tulkin on otettava viittomisessaan huomioon, että kolmiulotteinen viittomakieli mukautuu nyt kaksiulotteiseen ympäristöön. Suoraan kameraa kohti tai siitä poispäin liikkuvat viittomat eivät välttämättä näy. Ainakin niiden liike on epäselvä. Asiakokonaisuuden voi ymmärtää, vaikka välistä puuttuisi joku viittoma. Viittomakielessä tärkeät elementit, ilmeet ja huulio, heikkenevät myös videopuheluyhteydessä. Viittomien on pysyttävä ruudussa, joten viittojan on koko ajan tarkkailtava itseään ruudussa näkyvästä pienestä kuvasta (pip kuva). Mobiilitulkkauksen toivotaan toteutuessaan parantavan tulkkipalveluita ja tulkkien saatavuutta. Kuuroille tulkkipalvelu on arkipäiväistä, mutta ongelmana on se, ettei tulkkia aina saa, varsinkaan syrjäseuduilla. Tulkkeja on tulkkipalvelun käyttäjiin nähden liian vähän ja he ovat jakautuneet epätasaisesti ympäri maata. (Topo, Hannikainen-Ingman, Saarikalle & Tiilikainen 2000, 82.) 4.2 Mobiilitulkkaus Ruotsissa Ruotsissa 3G verkko on ollut käytössä 2003 syksystä lähtien. Videopuhelut alkoivat toimia maaliskuussa Ruotsissa viittomakielisten keskuudessa

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta SISÄLLYS Johdanto Viittomakieli Tiedon tuottaminen viittomakielellä Kääntäminen ja materiaalit Video kriteerejä ja ratkaisuja Tilaaminen ja neuvonta Johdanto Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa,

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2206 PERHEHAASTATTELUT LASTEN KÄNNYKÄN KÄYTÖSTÄ 2001-2002 FSD2206 FAMILY INTERVIEWS ON CHILDREN S MOBILE PHONE USE 2001-2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa Merja Pouttu Suunnittelija, Kela 19.1.2017 Vieraan kielen tulkkaus uudistui 1.10.2016 Mikä uudistui? Tulkkauspalvelut on hankittu kilpailutuksen kautta Toimenpiteet,

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Kommunikaatio ja vuorovaikutus Kommunikaatio ja vuorovaikutus Vuorovaikutus Vuorovaikutusta on olla kontaktissa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus on tiedostettua tai tiedostamatonta. Kommunikaatio eli viestintä Kommunikaatio

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. 1 TULKKITOIMINNAN YHTEISTYÖRYHMÄ Pöytäkirja1/2012 Aika 6.2.2012 klo 10 16 Paikka Läsnä Poissa Tulkit Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Laurén Sirpa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus.

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. 1 2 3 Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. Tulkit osana organisaatiota: tulkit yliopiston henkilökuntaa, motivaatio

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin paikallistason työntekijöille Turku Heli Kamppari, Turun yliopiston Brahea-keskus Shiva Haghdoust,

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät 8-10-2014 Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Virtuaaliset palvelujen monimuotoisuus Videovälitteinen työ Itsehoito ohjelmat Mobiilisovellutukset

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013 Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013 Aika: 25.11.2013 klo 10.00-15.35 Paikka: Kuuloliiton iso neuvotteluhuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Osallistujat: Sirpa Laurén (puheenjohtaja),

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa

Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Web 2.0 perinnöllisyyslääketieteen opetuksessa Jukka Moilanen, kliininen opettaja Oulun yliopisto, LTK 13.12.2012 Perinnöllisyyslääketiede = kliininen genetiikka Opetetaan tuleville lääkäreille miten perinnöllisiä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja

Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja Helsingin Kuurojenyhdistys ry esittää näkyvää kampanjaa, työnantajien kuuroja

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot