ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA"

Transkriptio

1 ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA Maria Suvanto Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Maria Suvanto. Etätulkkauksen ja mobiilitulkkauksen vertailua. Turku, syksy 2005, 40 sivua, 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, Viittomakielentulkin koulutusohjelma, viittomakielen tulkki (AMK). Opinnäytetyössä käsitellään viittomakielentulkkauksen uusia muotoja, etätulkkausta ja mobiilitulkkausta. Työssä vertaillaan näitä tulkkausmenetelmiä ja pohditaan millaisiin tilanteisiin ne soveltuvat sekä miten ne eroavat toisistaan. Pääpaino on viittomakielisten kuurojen käyttäjien omissa mielipiteissä. Opinnäytetyö antaa viittomakielialalle tietoa uusista menetelmistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista viittomakielentulkkien käyttäjille. Opinnäytetyön tutkimusta on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön koordinoiman Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeen puitteissa. Tutkimusosassa suoritettiin 14 teemahaastattelua, osa viittomakielellä ja osa suomeksi, vastaajasta riippuen. Viittomakieliset haastattelut käännettiin suomeksi ja kaikki haastattelut kirjoitettiin muistiin. Viittomakieliset kuurot olivat kiinnostuneita uusista palvelumuodoista, vaikka kaikki eivät olleet vielä päässeet käyttämään niitä. Uusien tulkkausmuotojen toivottiin tuovan helpotusta tulkkipulaan ja mahdollistavan entistä monipuolisemman tulkkipalvelun. Mobiilitulkkausta ajateltiin käytettävän erityisesti lyhyt kestoisissa asioimistilanteissa ja sitä pidettiin tärkeänä hätätilanteissa. Liikuteltavuutensa vuoksi mobiilitulkkaus katsottiin spontaaniksi muodoksi, jolla voi hoitaa asioita juuri silloin kun ne tulevat mieleen. Etätulkkaus toi toisenlaisen vaihtoehdon tulkkipalveluun ja mobiiliviestimiä suuremman kuvan. Huonona puolena mainittiin, että se on paikkaan sidottua. Toisaalta omalla laitteistolla kotoa on helppo hoitaa arkisia asioita, eikä aina tarvitse lähteä matkojen päähän, tulkkikeskukseen tai muualle saadakseen ne hoidettua. Tekniset ongelmat mobiilitulkkauksessa ja projektien lyhyet päivystysajat etätulkkauksessa olivat käyttäjien huolena. Mobiilitulkkaus ei ole vielä yleistynyt, eikä Suomessa ole tulkkikeskuksia, jotka tekisivät tulkkauksia mobiileihin päätelaitteisiin. Etätulkkausta tarjotaan muutamassa tulkkikeskuksessa Suomessa: Joensuun, Tampereen ja Hämeenlinnan tulkkikeskuksissa sekä Sign Line Oy:stä. Käyttäjäryhmät ovat vielä varsin pieniä ja tulkkausmuodot vaativat vielä kehittelyä, niin laitteiden kuin käytäntöjenkin osalta. Työtä on tehtävä myös tiedotuksen kanssa, niin käyttäjille, tulkeille kuin päättäjillekin. Asiasanat: tulkkaus, mobiilitulkkaus, etätulkkaus, videopuhelut

3 ABSTRACT Maria Suvanto. Comparing remote interpreting and mobile interpreting. Turku, Autumn 2005, 40 p., 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Sign Language Interpretation, Sign Language Interpreter. The present research is about remote interpreting and mobile interpreting. They both are new forms of interpreting in Sign Language. The aim of the present treatise is to offer information about the current state of remote and mobile Sign Language interpreting in Finland. The domain of the research is a mobile project Mobile Interpreting - the Future of Remote Interpreting which started in January 2004 in the Diaconia Polytechnic, Turku Unit. The project deals with interpreting via 3G mobile phones and all the aspects which need to be considered, like the form of the language used on screen, as well as visual considerations like the clothing and background. The research method used in the present thesis is qualitative. The research material was gathered by theme interviewing people who have knowledge and experience as users of mobile interpreting and remote interpreting. They have participated in different mobile projects. They were both Deaf and hearing people. The impact of the study is to clarify the concepts of mobile interpreting and remote interpreting. The research was done to find out which interpreting methods are used in current situations. The main point is to bring forth the experience and thoughts of Sign Language users. The users were very pleased with the online ways of interpreting Sign Language. There is still a lot to be developed, though. In remote interpreting, which can be used all over Finland, the main problem is the limited accessibility: the on-call duty hours do not cover the whole day. The Deaf clients of online interpreting wished that the service would be available around the clock. The duty time at present is during normal working hours, so that people have very little time to use remote interpreting after work. As to mobile interpreting the service is on the developing stage, so that it cannot be commonly used. There have only been conducted piloting tests in mobile interpreting. The Deaf clients are pleased with using their native language, and to have an interpreter always with them. In mobile interpreting the main problem is that the 3G mobile phones are still expensive and the networks function poorly. These methods will be used in Sign Language interpreting in the future. They don t replace normal interpreting in live situations. But hopefully it will bring help to interpreter situation in Finland. Keywords: Interpreting, mobile interpreting, remote interpreting, video calls

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIITTOMAKIELEN TULKKAUKSEN ESITTELY Viittomakielen tulkkaus Viittomakielinen asioimistulkkaus Viittomakielinen opiskelutulkkaus ETÄTULKKAUS KIINTEILLÄ PÄÄTELAITTEILLA Viittomakielinen etätulkkaus Kuurojen Liiton Esteetön etätulkkaus Etu projekti Etätulkkaus Suomessa ETÄTULKKAUS LIIKUTELTAVILLA PÄÄTELAITTEILLA Mobiilitulkkaus Etätulkkauksen tulevaisuus? hanke Mobiilitulkkaus käytännössä Mobiilitulkkaus Ruotsissa TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusmenetelmät Viittomakieliset haastattelut TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Haastateltavien taustatiedot Mielipiteitä etätulkkauksesta Mielipiteitä mobiilitulkkauksesta Tulevaisuuden näkymät ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA POHDINTA LÄHTEET...37

5 LIITTEET LIITE 1: Sanasto...41 LIITE 2: Haastattelukutsu Turkuun...43 LIITE 3: Haastattelurunko...45 LIITE 4: Suomeksi käännetty haastattelu...46

6 1 JOHDANTO Vuonna 2005 Suomessa on mahdollisuus käyttää ja kokeilla viittomakielen tulkkauksessa uusia muotoja kuten etätulkkausta ja mobiilitulkkausta. Etätulkkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tulkki on fyysisesti eri paikassa kuin asiakkaat. Puhuttaessa etätulkkauksesta tarkoitetaan yleensä tulkkausta kiinteillä päätelaitteilla, internetin tai ISDN-verkon kautta. Mobiilitulkkaus on etätulkkauksen alalaji, jossa päätelaitteet ovat mobiileja, liikuteltavia. Mobiilit matkaviestimet käyttävät 3G verkkoa tai WLAN yhteyttä. Uusin teknologia mahdollistaa 3G verkon tai WLAN yhteyden avulla lähes reaaliaikaisen liikkuvan kuvan lähettämisen ja vastaanottamisen, jossa päätelaitteena ovat mobiiliviestimet kuten matkapuhelimet, kämmentietokoneet (PDA) ja kannettavat tietokoneet. Viittomakielisille tulkkauksen uudet muodot mahdollistavat entistä paremmin toimivan tulkkipalvelun. Etätulkkauksen avulla tulkki saadaan nopeasti syrjäisiinkin paikkoihin ja mobiilitulkkauksen avulla tulkkaus saadaan mukaan yllättäviin tilanteisiin. Tulkkaus muodostuu entistä monipuolisemmaksi ja tilanteet spontaanimmiksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa viittomakielisten asiakkaitten kokemuksia etätulkkauksesta ja mobiilitulkkauksesta. Työtä tehtiin yhdessä Taru Salosen kanssa, jonka opinnäytetyö on Mobiilitulkkaus viittomakielellä. Työt linkittyvät yhteen, sillä molemmissa selvitetään, mitä mobiilitulkkaus on. Kuurojen Liitto ry:ssä on tutkittu etätulkkausta Esteetön etätulkkaus Etuprojektissa. Etu-projektissa kehitettiin verkkoyhteyden välityksellä tapahtuvaa viittomakielen etätulkkausta. Projekti toimi Kuurojen Liiton Viittomakielikeskuksessa ja sen rahoitti Raha-automaattiyhdistys RAY. (Kuurojen Liitto.) Projekti loppui kesäkuussa Kuurojen Liitto jatkaa palvelun tuottamista. Marraskuun 2005 alusta palvelua on tuottanut Sign Line Oy. (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ) Tämän projektin myötä kuurojen ja viittomakielialan tietoisuus etätulkkauksesta, mikä on ollut jo vuosia vireillä kokeiluasteella esimerkiksi Honkalampisäätiön toiminnassa (Kuvapuhelimen kautta tuo-

7 7 tettavat palvelut -projekti ), on lisääntynyt merkittävästi (Honkalampisäätiö). Etätulkkauksesta kerrotaan enemmän luvussa 3 Etätulkkaus kiinteillä päätelaitteilla. Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön koordinoima hanke Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? on antanut tutkielmaan liittyvää taustatietoa. Hankkeessa on tutkittu kolmannen sukupolven matkapuhelinten tuomia mahdollisuuksia liikkuvan kuvan lähettämisessä sekä viittomakielen mobiilitulkkauksessa. Projekti on alkanut vuoden 2004 tammikuussa. Testitilanteissa on ollut mukana kuuroista ja tulkeista koostuva testiryhmä. Projektista enemmän voi lukea luvusta 4.1 Mobiilitulkkaus- Etätulkkauksen tulevaisuus hanke. Projektin alussa käytössä olivat multimediaviestit (MMS). Kuuro viittoi viestin, tallensi sen puhelimeen ja lähetti tämän jälkeen viestin tulkille. Tulkki käänsi viestin ja soitti kuuron puhelimeen, johon kuuleva vastasi. Tämän jälkeen tulkki kuunteli kuulevan vastauksen ja viittoi sen viestiin, jonka lähetti kuurolle. Tällainen viestien vaihto todettiin todella hitaaksi ja hankalaksi. Yhden viestin pituus oli sekunttia riippuen siitä, olivatko ympäristön äänet mukana viestissä. (Achrén- Rautiainen 2004, 18 19, ) Mobiilitulkkausta ja sen erityispiirteitä käsitellään luvussa 4 Mobiilitulkkaus liikuteltavilla päätelaitteilla. Tutkielma pyrkii laajentamaan tietoja etätulkkauksesta ja mobiilitulkkauksesta. Kuurojen parissa tehtiin kvalitatiivisia teemahaastatteluita, joiden kohteena ovat erilaisissa mobiiliprojekteissa mukana olleet testikäyttäjät. Haastattelujen avulla päästään käsittelemään viittomakielisten käyttäjien näkökulmaa, mitä kuurot itse ajattelevat näistä tulkkausmuodoista, sekä miten etätulkkaus ja mobiilitulkkaus käytännössä eroavat. Haastatteluiden tuloksissa haluan tuoda esille vastaajan äänen. Olemme Taru Salosen kanssa kääntäneet viittomakieliset haastattelut suomen kielelle. Uudet palvelut vaativat tekniselläkin puolella uudistuksia. Se, millaisia matkapuhelimia ja verkkoja on käytössä, asettaa rajoituksia. Matkapuhelinmallit uudistuvat nopeasti, mutta uusimmat mallit ovat tavallisen kuluttajan kukkarolle yleensä varsin kalliita. Haastatteluissa saadaan selville, kuinka paljon kuurot ovat valmiita sijoittamaan uusimpiin laitteisiin. Mukana on muidenkin laitteitten käyttäjien

8 8 kokemuksia ja mietteitä niin tulkkausmuodoista kuin laitteista. Vastaajien ajatuksia tulkkausmuodoista ja laitteista on luettavissa luvusta 6 Tulokset ja johtopäätökset. Työni kuuluu Diakonia-ammattikorkeakoulun, Turun yksikön koordinoiman Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeen koulujen väliseen yhteistyöhön, jossa toisena osapuolena on mukana Turun ammattikorkeakoulu. Projektin tiimoilta kouluistamme valmistuu viisi opinnäytetyötä. Diakoniaammattikorkeakoulusta on valmistumassa kaksi työtä ja Turun ammattikorkeakoulusta kolme työtä. Hankkeessa ovat mukana myös Viittomakielen Osuuskunta Via, Kuurojen Liitto sekä johtavia mobiiliviestintäalan yrityksiä. Etätulkkaus on nykypäivää ja lähitulevaisuutta. Tutkielma välittää tietoa mobiilitulkkauksen alkutaipaleesta myöhempään tulkkikoulutukseen. Opinnäytetyöni kautta olen etuoikeutetusti päässyt seuraamaan, kuinka viittomakielinen yhteisö ottaa vastaan uuden tekniikan keksinnöt, miten kieli mukautuu sujuvan kommunikaation välineeksi sekä miten tulkki pienenee taskuun sopivaksi (Heiskanen 2004). Aiheen ollessa uusi työssäni ilmenee paljon uusia termejä, jotka vaativat määrittelyä. Näitä ovat muun muassa mobiilitulkkaus, 3G, UMTS, videoviesti, 4G ja linkkitorni (Liite 1. Sanasto).

9 9 2 VIITTOMAKIELEN TULKKAUKSEN ESITTELY Tilanteessa, joka vaatii tulkkausta, on läsnä vähintään kaksi osapuolta, jotka eivät ymmärrä toistensa kieltä. Tällöin tarvitaan kolmas osapuoli, tulkki, välittämään viesti kieleltä toiselle. Tulkki on puheviestinnän välittäjä-asiantuntija. (Saresvuo & Ojanen, 1988, 7.) Tulkin käyttö edistää tilanteessa molemminpuolista kielellistä tasa-arvoa (Suomen Viittomakielen Tulkit). 2.1 Viittomakielen tulkkaus Puhumalla on helppo kommunikoida, mutta kun kuulo puuttuu tai se on liian heikko kuulemiseen, voidaan käyttää viittomakieltä. Viittomakielellä on Suomen perustuslaissa tunnustettu asema vuodesta 1995 lähtien (Malm & Östman 2000, 12). Viittomakielisen tulkkipalvelun peruste löytyy Suomen laista (380/87), jonka 8 :n mukaan kuntien on järjestettävä kuuroille asukkailleen tulkkipalvelua. Vaikka kuuro asiakas on tulkin tilaaja, hän ei maksa tulkille palkkaa. Tulkki laskuttaa asiakkaan kotikunnalta, tilatun tulkkausajan mukaan (Suomen Viittomakielen Tulkit). Erityistapauksissa tulkin palkan voivat maksaa yksityiset tahot tai oppilaitokset (Hynynen, Pyörre & Roslöf 2003, 91). Esimerkiksi oikeudessa tapahtuvassa tulkkauksessa oikeuslaitos tilaa tulkit sekä maksaa heidän palkkansa. Kuuron asiakkaan asioimistulkkaustunnit eivät tällöin vähene. (Kopra, Vivolin-Karen, Keinonen & Taipaleenmäki 2000.) Tulkkipalvelua tarjoavat tulkkikeskukset, joita on yhteensä noin 20 sijoittuneina eri puolille Suomea (Suomen Viittomakielen Tulkit). Tulkkikeskuksia ylläpitävät säätiö, kunnat, kuntayhtymät Viittomakielialan Osuuskunta Via ja yksityisten tulkkien perustamat yritykset (Karjalainen, 2003, 12). Kuurojen Liitto ry ja Helsingin kuurojenyhdistys omistavat myös yhden tulkkikeskuksen, Sign Line Oy:n (Sign Line).

10 Viittomakielinen asioimistulkkaus Asioimistulkkauspäätös oikeuttaa kuuron saamaan tulkkipalvelua vähintään 120 tuntia vuodessa ja kuurosokean 240 tuntia vuodessa. Kuurot tilaavat tulkin tarvittavaan tilanteeseen. Tilanteet voivat vaihdella elämän eri alueilla, ristiäisistä lääkärillä käyntiin ja työpaikkakokouksista harrastuksiin. Pääasiassa tilanteet ovat hyvin arkipäiväisiä. (Leinonen 2001, ) Kuuro asiakas tilaa tulkin tulkkikeskuksesta, jonka tulkit tekevät töitä virkaaikana. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa yhteyden suoraan freelancertulkkiin, joka määrittelee itse työaikansa. (Hynynen ym. 2003, 130.) Tilauksessa kerrotaan kuka tilaa, mihin tilanteeseen, missä tilanne pidetään ja kuinka kauan se kestää. Tilauksessa voidaan mainita myös keneltä saa lisätietoja, esimerkiksi jos tilanne on luento, ja kuka on puhuja. Näiden tietojen perusteella tulkki valmistautuu tilanteeseen ja saapuu ajoissa paikalle. (Suomen Viittomakielen Tulkit.) Tilanteessa on mukana yleensä vähintään kaksi asiakasta, kuuro ja kuuleva. Toinen asiakkaista voi olla myös televisio, jos tulkataan esimerkiksi jotain ohjelmaa. Tällöin tulkki tulkkaa vain puhutusta kielestä viittomakieleen. (Koski 2002, 5.) Kun paikalla on kaksi asiakasta, tulkkaus tapahtuu kahteen suuntaan, viittomakielestä puhutulle kielelle ja puhutusta kielestä viittomakielelle. Tulkki tulkkaa kaiken tilanteessa tapahtuvan viestinnän, muuttamatta, lisäämättä tai poistamatta mitään (Suomen Viittomakielen Tulkit) Viittomakielinen opiskelutulkkaus Suomessa viittomakielistä opetusta ei juuri ole peruskoulun jälkeen, joten kuurot hakeutuvat opiskelemaan samoihin paikkoihin kuulevien kanssa opiskelutulkin välityksellä. Kuuro hakee omalta kotikunnaltaan opiskelutulkkauspäätöstä. Opiskelutulkki päätös on erillinen asioimistulkkauspäätöksen kanssa, eikä se vaikuta kuuron saamiin asioimistulkkaus tunteihin. Myönteisen päätöksen jälkeen kuuro ottaa yhteyttä tulkkikeskukseen tai Viittomakielialan Osuuskunta Viaan, joiden avulla etsitään opiskelutulkkia. (Kuurojen Liitto.)

11 11 Opiskelutulkki on kielenvälittäjä luokassa ja koulussa. Samalla lailla kuin asioimistilanteissa tulkki on ennen tuntia yhteydessä puhujaan tai opettajaan ja valmistautuu saamiensa tietojen avulla. Tulkin on hallittava alan sanasto kahdella kielellä, suomeksi ja viittomakielellä. Sopimuksen mukaan tulkki voi tulkata koulussa juoksevia asioita esimerkiksi käyntiä terveydenhoitajan luona. Myös erikseen sovitaan siitä, tulkkaako tulkki välituntisin vai onko tällöin tulkin tauko. (Hynynen ym. 2003, ).

12 12 3 ETÄTULKKAUS KIINTEILLÄ PÄÄTELAITTEILLA Etätulkkaus on tavallisen puhelimen tai kuvapuhelimen eli videoneuvottelulaitteiston välityksellä tapahtuvaa tulkkausta. Tällöin kaikki tilanteen osapuolet eivät fyysisesti ole samassa paikassa. Etätulkkaus soveltuu erityisesti lyhyt kestoisten asioiden hoitoon. (Lingua Nordica.) Etätulkkaus on joskus ainoa tapa järjestää tulkkipalvelua. Sitä käytetään esimerkiksi harvinaisten kielten, kuten somalin ja kurdin tulkkauksessa. Tulkkeja on Suomessa vähän ja heidän alueellinen sijoittumisensa on hajanaista, jolloin etätulkkaus on mahdollisuus saada tulkkaus paikalle. (Joensuun Yliopisto, Kansainvälisen viestinnän laitos). Etätulkkauksessa tulkkipalvelun saanti ei riipu tulkin ja asiakkaan fyysisestä etäisyydestä mitenkään. Tulkkaus on yhtä lähellä kuin lähin videoneuvottelulaitteisto, kuvapuhelin tai web-kameralla varustettu tietokone, jossa on internetyhteys tai se on kytketty puhelinverkkoon. ( Viivi Viittomakielisen opetuksen portti.) 3.1. Viittomakielinen etätulkkaus Viittomakielisessä etätulkkauksessa kaikki tilanteen osapuolet, tulkki ja asiakkaat, eivät ole samassa paikassa. Erilaisia vaihtoehtoja etätulkkaukseen ovat seuraavat: Kuurolla asiakkaalla on oma laitteisto, jonka kautta hän ottaa yhteyden toimistoon, jossa tulkki ja kuuleva asiakaspalvelija ovat. Kuuro ja tulkki ovat tulkkikeskuksen laitteiden ääressä ja ottavat yhteyden kuulevaan. Kuuro ja kuuleva ovat samassa paikassa ja ottavat yhteyden tulkkiin, joka on tulkkikeskuksessa. Kaikki tilanteen osallistujat, kuuro, kuuleva ja tulkki, ovat eri paikoissa ja kaikki ovat videoyhteydessä keskenään.

13 13 Osallistujat ovat eri paikoissa, ja kuuron ja tulkin välillä on videoyhteys ja kuuleva on tulkin kanssa puhelinyhteydessä. (Karjalainen 2003, ) Etätulkkaus voi toimia kuuroille samoin kuin tavallinen puhelin toimii valtaväestölle, kuuleville. Etätulkkauksen avulla voi ottaa yhteyttä sukulaisiin ja kysellä kuulumisia, myös erilainen asioiminen viranomaisten kanssa ja muiden juoksevien asioiden hoitaminen on helppoa. (Heiskanen, Korhonen & Vivolin-Karen 2001, 38; Marjanen & Tainio 2004, 24.) Etätulkkauslaitteiden avulla kuuroilla on entistä paremmat mahdollisuudet ottaa kontaktia ympäristöönsä. Yksinäinen kuuro voi pitää yhteyttä viittomakielisiin ystäviinsä kuvapuhelinlaitteiston tai mobiiliviestimen avulla. Yhteydenpito muiden kanssa ehkäisee syrjäytymistä sekä avaa mahdollisuuksia omien asioiden hoitoon ja osallistumiseen. (Markovitch 2003, ) Etätulkkauksessa on huomioitava myös ympäristö. Tulkkaustilaa on mietittävä ja sinne on asennettava laitteisto. Pöydän ja tulkin työtuolin kannattaa olla säädettävät, jotta eripituiset tulkit voivat tulkata samoilla laitteilla mahdollisimman ergonomisesti. Taustan tulisi olla yksivärinen, esimerkiksi yksivärinen seinä tai eriväriset verhot, jotka voidaan vetää taustaksi. Käytettyjä taustavärejä ovat harmaa, erilaiset vihreät värit ja sininen. Tulkin vaatetus tulisi olla myös yksivärinen. Tumma, pitkähihainen paita antaa kuvassa selkeämmän vaikutelman kuin esimerkiksi raitainen. (Johnsen 2003, 12.) Kuurojen Liitto ry on aktiivisesti mukana viittomakielisen kentän tapahtumissa. Kuurojen Liiton viittomakielinen multimediaprojekti yhtenä osaalueena oli etätulkkaus. Pilottiin osallistujilla oli PC pohjainen kuvapuhelin, jossa oli kolmen ISDN-linjan yhteys. Tässä projektissa Joensuun tulkkikeskuksesta tarjottiin tulkkausta projektin osallistujille. Kuvapuhelimen avulla pystyi olemaan muutenkin yhteydessä tulkkikeskukseen ja sopimaan esimerkiksi asioimistulkkauksesta. (Heiskanen ym. 2001, 11 ja )

14 Kuurojen Liiton Esteetön etätulkkaus Etu projekti Etu-projekti toimi vuosina Kuurojen Liitto ry:n alaisuudessa. Projektin toimintaa rahoitti Raha-automaattiyhdistys, RAY. Projektilla oli kaksi työntekijää, molemmat viittomakielen tulkkeja. He kartoittivat asiakaskunnan toiveita ja tuottivat etätulkkausta projektissa mukana oleville viittomakielisille asiakkaille, joiden kotikunta oli myöntänyt etätulkkauspäätöksen. (Marjanen & Tainio 2004, 9 ja 17.) Valitettavasti Etu-projekti, kuten muutkin tähän astiset projektit ovat voineet tarjota vain rajalliset tulkin päivystysajat. Tulkkauksen saanti on ollut riippuvainen siitä, sattuuko juuri sillä hetkellä olemaan päivystysaika. Tulkkeihin sai yhteyden myös tekstiviestillä, jolloin voi sopia tulkkauksesta päivystysajan ulkopuolella. Tulkkaus hoidettiin, jos tulkit olivat vapaana. Viittomakielisessä multimediaprojektissa tulkit päivystivät Honkalampisäätiön tulkkikeskuksessa Joensuussa kaksi tuntia päivässä. (Heiskanen ym. 2001, 39.) Etu-projektissa ainakin toinen tulkeista oli paikalla neljänä päivänä viikossa yhteensä 12 tuntia (Marjanen & Tainio 2004, 20). Tärkeää kuitenkin on, että tulkit ovat paikalla virastoaikoina, jolloin voidaan ottaa yhteys viranomaisiin. Osa Etu-projektin tulkkauksista oli kuuron ja viranomaistahon välillä. Projektissa oli myös tulkkauksia muiden virkaaikoina työskentelevien tahojen kanssa kuten lääkärin, kampaajan, postin ja autokorjaamon kanssa. Ystäviin ja sukulaisiin toivottiin voitavan ottaa yhteyttä näiden aikojen ulkopuolella, jolloin toivottiin tulkkauspalvelun järjestyvän. (Marjanen & Tainio 2004, 24 ja 27.) Asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä Etu-projektin kautta saamaansa tulkkipalveluun. He vertaavat palvelua tekstipuhelimen käyttöön ja kokevat etätulkkauksen mieluisammaksi ja nopeammaksi vaihtoehdoksi. Tekstipuhelinpalvelussa on myös ulkopuolinen ihminen välillä, joka antaa kuuron kirjoittamalle tekstille äänen ja toisinpäin, välittäjä muuttaa kuulevan puheen tekstiksi. Etätulkkauksen ehdottomasti parhaana puolena pidettiin mahdollisuutta hoitaa asiat omalla äidinkielellä, viittomakielellä. Etätulkkauksen käyttäjät toivoivat, että uutta 3G teknologiaa hyödynnettäisiin tulevaisuudessa tulkkipalvelussa. He toivoivat, että mobiilitulkkaus toimisi, jolloin tulkkia voisi käyttää missä tilanteessa hyvänsä.

15 15 Nyt laitteet olivat kotona, jolloin se asetti rajoituksia tulkinkäytölle. (Etätulkkaus 2004.) 3.3 Etätulkkaus Suomessa Honkalampisäätiön tulkkikeskus on tuottanut viittomakielistä etätulkkauspalvelua pisimpään Suomessa. Se oli mukana Citizen actions networks and services -hankkeessa (CANS) jo vuosina Tässä hankkeessa kokeiltiin etätulkkipalvelua Honkalampisäätiön tulkkikeskuksen ja erään työpaikan välillä. Tällöin käytössä ollut yhden ISDN-linjan yhteys ei riittänyt viittomakieliseen kommunikaatioon, joten kokeilu jäi lyhyeksi. (Heiskanen ym. 2001, 37.) Vuosina Kuurojen Liitto osti Honkalampisäätiön tulkkikeskuksesta tulkin työpanosta 60 tuntia kuukaudessa. Työaikana toteutettiin etätulkkausta ja vastaanotettiin kuvapuhelimen välityksellä tulleita tulkkitilauksia. Tämä tapahtui Kuurojen Liiton Viittomakielisen multimediaprojektin alaisuudessa, Kuvapuhelin tulkkipalvelussa -pilotissa. (Heiskanen ym. 2001, ) Honkalampisäätiö tarjoaa etätulkkausta, vaikka projektit ovat loppuneet (Honkalampisäätiö). Tällä hetkellä tulkkausta on mahdollista saada IP- sekä ISDN yhteyksillä. Palvelun käyttäjiä on tällä hetkellä noin 15. (Seppäläinen Satu, henkilökohtainen tiedonanto ) Suomen tulkkikeskuksissa etätulkkaustilanne toukokuussa 2005 oli seuraavanlainen. Hämeenlinnassa etätulkkaustoiminta alkoi vuonna 2003 marraskuussa (Marjanen & Tainio 2004, 33). Toukokuussa 2005 he ilmoittivat, että heillä on IP-kuvapuhelin. He järjestävät etätulkkauspäivystystä. (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ) Tampereella etätulkkaus on alkanut vuonna Heillä ei ole toiminnassa varsinaista etätulkkipäivystystä (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ). Kuvapuhelimen välityksellä tarjotaan kerran viikossa tunnin mittainen aika Suomen Kuurosokeat ry:n Tampereen toimintakeskukseen. Tällöin asukkaat voivat tilata tulkin lähitulkkaukseen. (Marjanen & Tainio 2004, 33.) Turun tulkkikeskuksessa on SeeYou-kuvapuhelin, jonka välityksellä tehdään etätulkkausta Turun ympäristöön. Se on mukana myös Turku verkon kautta etätulkkauskokeilussa. Rovaniemen tulkkikeskuk-

16 16 seen on hankittu kuvapuhelinlaitteisto, jonka välityksellä on tarkoitus järjestää lähitulevaisuudessa etätulkkausta sekä etäopetusta. (Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto ) Kuurojen Liiton Esteetön Etätulkkaus Etu-projekti loppui Projektissa käytössä olleet laitteet siirtyivät Sign Line Oy:lle lokakuussa Sign Line tarjoaa etätulkkauspalvelua valtakunnallisesti marraskuun alusta 2005 lähtien. Etu-projektissa käytössä olivat ISDN ja IP-yhteys, nyt tulkkipalvelua tarjotaan vain IP-yhteyksien kautta. (Marjanen & Tainio 2004, 9; Marika Tainio, henkilökohtainen tiedonanto )

17 17 4 MOBIILITULKKAUS LIIKUTELTAVILLA PÄÄTELAITTEILLA Etätulkkaus mobiileilla päätelaitteilla eli mobiilitulkkaus on etätulkkauksen muoto. Kuuro ja kuuleva ovat samassa paikassa, he ottavat tulkkiin yhteyden videopuhelimen, kämmentietokoneen (PDA), kannettavan tietokoneen tai muun liikuteltavan, langattoman päätelaitteen avulla. Tulkki tulkkaa käytävän keskustelun fyysisesti eri paikasta. (Veitonen 2005.) Tulkin saanti ei siis tällöin riipu siitä, missä asiakas on tai milloin hän tulkin tarvitsee. Kuuro asiakas voi käyttää tulkkipalvelua entistä vapaammin. Hän voi hoitaa asioita juuri silloin, kun ne tulevat hänelle mieleen. Varsinaista mobiilitulkkausta tulkkipalveluna Suomessa ei vielä ole. Reaaliaikaisissa videopuheluissa tarvittava 3G verkko avautui Suomessa 12. lokakuuta 2004 (Leidenius 2004). Ensimmäinen kaupallisen 3G verkon, joka tukee videopuheluja, avasi Saunalahti. Tämä palvelu toimii Elisan verkossa. (Lehto 2005.) Myös mobiiliviestimet, erityisesti reaaliaikaista videopuheluyhteyttä tukevat matkapuhelimet ovat kalliita (noin vuonna 2005). 4.1 Mobiilitulkkaus Etätulkkauksen tulevaisuus? hanke Tähänastinen mobiilitulkkaus on ollut vain pienen käyttäjäryhmän saatavissa. Se on järjestetty testitilanteina Mobiilitulkkaus etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeessa, jota koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikkö. Projektin alkaessa tammikuussa 2004, käytössä olivat multimediaviestit (MMS). Kuuro viittoi viestin, tallensi sen puhelimeen ja lähetti tämän jälkeen viestin tulkille. Tulkki käänsi viestin ja soitti kuuron puhelimeen, johon kuuleva vastasi. Tämän jälkeen tulkki kuunteli kuulevan vastauksen ja viittoi sen viestiin, jonka lähetti kuurolle. Tällainen viestien vaihto todettiin todella hitaaksi ja hankalaksi. Yhden viestin pituus oli sekunttia riippuen siitä, olivatko ympäristön äänet mukana viestissä. (Achrén-Rautiainen 2004, 18 19, ) Projektissa hyödynnettiin 3G-verkon UMTS tekniikkaa, joka on matkapuhelinverkossa toimiva datansiirtomenetelmä. UMTS:n avulla videopuhelun kuva oli mahdollista lähettää aikaisempia tekniikoita nopeammin. (Sanastokeskus.) Tällöin oli mahdollista

18 18 lähettää liikkuvaa kuvaa mobiiliviestimestä toiseen. Viittomakielen vaatimuksiin, hitaasta kuvanlähetysnopeudesta johtuen, normaalia viittomisvauhtia jouduttiin selvästi hidastamaan. Kuvanlähetysnopeus tulisi olla 15 kuvaa sekunnissa, jotta viittomakielinen viesti olisi ymmärrettävä. (Veitonen 2005.) Hankkeessa hahmoteltiin ihannepuhelin viittomakielisten käyttöön sekä mobiilitulkkauksessa käytettäväksi. Tällainen olisi kyseinen ihannepuhelin: KEVYT SIMPUKKAMALLI SÄÄDETTÄVÄ 1. KAMERA SIRO JA ELEGANTTI KESTÄVÄ AKKU KUVIO 1. Ihannepuhelin kiinni (Veitonen 2005)

19 19 3G YHTEYS WLAN YHTEYS VIDEOPUHELUMAHDOLLISUUS KAMERASSA ZOOMI, LINSSIN AUKON SÄÄTÖ JA KOHDISTUS ÄÄNI KUULUVA JA SÄÄDETTÄVISSÄ LANGATON NÄPPÄIMISTÖ LANGATON KUULOKE EDULLINEN HINTA: OSTAA JA KÄYTTÄÄ ENNAKOIVA TEKSTIVIESTIN KIRJOITUS SÄHKÖPOSTI VIITTOMAKIELISET UUTISET PIP KUVA VASEMMASSA YLÄLAIDASSA JA SIIRRETTÄVISSÄ 2. KAMERA FRAMENOPEUS 15 KUVAA SEKUNNISSA NAUHOITUS KAKSI VALOA KUVIO 2 & 3. Ihannepuhelin takaa & Ihannepuhelin avattuna (Veitonen 2005) VIDEOPUHELUN AIKANA VOI KATSOA VIDEOTA VOI OSALLISTUA VIDEONEUVOTTELUUN VOI LÄHETTÄÄ VIDEOPUHELUN USEALLE

20 Mobiilitulkkaus käytännössä Teimme tällaisia huomioita Mobiilitulkkaus- Etätulkkauksen tulevaisuus? hankkeessa. Mobiilitulkkauksessa asiakas voi olla missä vain. Päivystävä tulkki saa tilauksen, joka on hoidettava heti. Tulkilla täytyy olla vahva ammattitaito tulkatakseen mobiiliviestimiin. Tilauksesta ei saa paljoa ennakkotietoa ja siihen ei ehdi valmistautumaan. Myös tilanteen kuluessa voi sattua mitä vaan esimerkiksi yhteys voi katketa. Ennen tilanteen alkua olisi hyvä, jos kuuro asiakas tai tulkki informoisi kuulevaa asiakasta tulkkauksen käytännöistä. Mobiilitulkkauksen käytännöt ovat vielä melko avoimia, sillä varsinaista mobiilitulkkauspalvelua ei ole. Ennen varsinaista tulkkaustilannetta annettu informaatio on hyväksi havaittu Mobiilitulkkaus Etätulkkauksen tulevaisuus? -hankkeen tulkkaustilanteissa. Kuuron ja tulkin on otettava viittomisessaan huomioon, että kolmiulotteinen viittomakieli mukautuu nyt kaksiulotteiseen ympäristöön. Suoraan kameraa kohti tai siitä poispäin liikkuvat viittomat eivät välttämättä näy. Ainakin niiden liike on epäselvä. Asiakokonaisuuden voi ymmärtää, vaikka välistä puuttuisi joku viittoma. Viittomakielessä tärkeät elementit, ilmeet ja huulio, heikkenevät myös videopuheluyhteydessä. Viittomien on pysyttävä ruudussa, joten viittojan on koko ajan tarkkailtava itseään ruudussa näkyvästä pienestä kuvasta (pip kuva). Mobiilitulkkauksen toivotaan toteutuessaan parantavan tulkkipalveluita ja tulkkien saatavuutta. Kuuroille tulkkipalvelu on arkipäiväistä, mutta ongelmana on se, ettei tulkkia aina saa, varsinkaan syrjäseuduilla. Tulkkeja on tulkkipalvelun käyttäjiin nähden liian vähän ja he ovat jakautuneet epätasaisesti ympäri maata. (Topo, Hannikainen-Ingman, Saarikalle & Tiilikainen 2000, 82.) 4.2 Mobiilitulkkaus Ruotsissa Ruotsissa 3G verkko on ollut käytössä 2003 syksystä lähtien. Videopuhelut alkoivat toimia maaliskuussa Ruotsissa viittomakielisten keskuudessa

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Avaimia puhevammaisten tulkkipalveluihin. Punos-hanke

Avaimia puhevammaisten tulkkipalveluihin. Punos-hanke PUNOS - hanke Avaimia puhevammaisten tulkkipalveluihin Puhevammaisuus vaikeus tuottaa tai ymmärtää puhuttua tai kirjoitettua kieltä voi olla myös liikuntavamma, muistiongelmia tai hahmottamisvaikeuksia

Lisätiedot

MOBIILITULKKAUS VIITTOMAKIELELLÄ

MOBIILITULKKAUS VIITTOMAKIELELLÄ 1 MOBIILITULKKAUS VIITTOMAKIELELLÄ Taru Salonen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) 2 TIIVISTELMÄ Taru Salonen.

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Pohjois-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Pohjois-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, perustaso Viittomakielen tulkkaus- ja käännöspalvelu Oiva Oy 2. Juha Pekkala 3. VIPARO - Viittomakieliset Palvelut Aro 4. Honkalampi-säätiö 5. G-B Tolk 6. Tulkkaus- ja käännöspalvelu Mireal

Lisätiedot

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Länsi-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Länsi-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, perustaso Juhan Paja Ky 1. Viittomakielinen opetus- ja tulkkauspalvelu Kirsi-Marja Mäki 2. Viittomakielen tulkkaus- ja käännöspalvelu Oiva Oy 3. VIPARO - Viittomakieliset Palvelut Aro 4.

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Puhevammaisten tulkkauspalvelusta Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 1.9.2010.

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta SISÄLLYS Johdanto Viittomakieli Tiedon tuottaminen viittomakielellä Kääntäminen ja materiaalit Video kriteerejä ja ratkaisuja Tilaaminen ja neuvonta Johdanto Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Itä-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Itä-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, perustaso Viittomakielen opetus- ja tulkkauspalvelu Kirsi-Marja Mäki 2. Nurmeksen kaupunki 4. TulkkausILONA Oy 6. Tmi Sirpa Kartiala 7. Persoona Oy / Tulkkipalvelu Sivupersoona 8. Sign Line

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa Merja Pouttu Suunnittelija, Kela 19.1.2017 Vieraan kielen tulkkaus uudistui 1.10.2016 Mikä uudistui? Tulkkauspalvelut on hankittu kilpailutuksen kautta Toimenpiteet,

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lisää tehoa kommunikointiin

Lisää tehoa kommunikointiin Lisää tehoa kommunikointiin We accept the challenge! presented by Rauno Nousiainen Lisää tehoa kommunikointiin Rauno Nousiainen Manager, IT Infrastructure services Andritz Oy 2 Lisää tehoa kommunikointiin

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS Perustettu vuonna 1995 Vantaan, Helsingin,

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa 12.10..2013 Etäopetus 1 Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla 2 Syksy 2013 1.lk. poika D.J. Eurajoen Keskustan ala-koulu, Adobe Connect

Lisätiedot

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Lounais-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Lounais-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, perustaso SV - Tulkki 2. Viittomakielen tulkkipalvelu Armi 3. Viittomakielen tulkkaus- ja käännöspalvelu Oiva Oy 4. Tulkkauspalvelu Käet Oy 5. Helena Kosonen / Viitox Toiminimi 6. TIIMA

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

MIKSI TUKIVIITTOMAT?

MIKSI TUKIVIITTOMAT? MITKÄ TUKIVIITTOMAT? Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomamerkkien käyttämistä puhutun kielen rinnalla, siten että lauseen avainsanat viitotaan. Tukiviittomien tarkoituksena on tukea ja edistää puhutun

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Etelä-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelu / Etelä-Suomi. Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, perustaso Fitsign 2. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3. Viittomakielen tulkkaus ja käännöspalvelu Oiva Oy 4. Sanscom 5. Oy Käännös- ja tulkkauspalvelu Mokoma

Lisätiedot

AAC -menetelmien sovellus kehitysvammahuoltoon. Kirsi Vainio 24.3.2011

AAC -menetelmien sovellus kehitysvammahuoltoon. Kirsi Vainio 24.3.2011 AAC -menetelmien sovellus kehitysvammahuoltoon Kirsi Vainio 24.3.2011 1 Kommunikointi Tarkoittaa niitä keinoja joilla ihminen on yhteydessä toisiin Merkittävä tekijä ihmisen persoonallisuuden muodostumisessa

Lisätiedot

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Kommunikaatio ja vuorovaikutus Kommunikaatio ja vuorovaikutus Vuorovaikutus Vuorovaikutusta on olla kontaktissa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus on tiedostettua tai tiedostamatonta. Kommunikaatio eli viestintä Kommunikaatio

Lisätiedot

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Videoneuvottelu uusi tapa kommunikoida 3. TelePresencen tuomat mahdollisuudet 4. TelePresence ratkaisun osat 5. Toimintaympäristö 6. Huoneen varustaminen 7. Yhteystiedot JOHDANTO

Lisätiedot

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus.

Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. 1 2 3 Valmistautuminen ja strategiat: tulkkaukseen valmistautuminen ja tulkkausstrategioiden suunnittelu. Osallistava tulkkaus. Tulkit osana organisaatiota: tulkit yliopiston henkilökuntaa, motivaatio

Lisätiedot

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit in ilmoitettujen tietojen perusteella asiakkaan tulkkitilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki 1 perustiedot Sukunimi ja etunimet Työnantaja/toiminimi Tulkki toimii seuraavilla välitysalueilla Etelä-Suomi

Lisätiedot

Keski-Suomen tulkkipalvelukartoitus 2007. Kaisu Puttonen

Keski-Suomen tulkkipalvelukartoitus 2007. Kaisu Puttonen Keski-Suomen tulkkipalvelukartoitus 2007 Kaisu Puttonen Tulkkipalvelukartoitus Kartoitus tehty yhtstyössä Vammaisalan sosiaalityön ja erityisosaamisen kehittämishankkeen kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Esityksen sisältö Etäkonsultaatiot Etävastaanotot Diabetes etävastaanotto Verkkopalvelut Videopuhelin

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely

Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Asioimistulkkaus ja tulkin kanssa työskentely Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin paikallistason työntekijöille Turku Heli Kamppari, Turun yliopiston Brahea-keskus Shiva Haghdoust,

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Koulutuksen saatavuus omalla kielellä viittomakielisen yhteisön näkökulma

Koulutuksen saatavuus omalla kielellä viittomakielisen yhteisön näkökulma Koulutuksen saatavuus omalla kielellä viittomakielisen yhteisön näkökulma Kieliparlamentti 27.3.2013 Vähemmistöjen kielikoulutus Tieteiden talo, Helsinki Markku Jokinen Toiminnanjohtaja Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013 Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013 Aika: 25.11.2013 klo 10.00-15.35 Paikka: Kuuloliiton iso neuvotteluhuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Osallistujat: Sirpa Laurén (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email. Anssi Okkonen 8.5.2005

Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email. Anssi Okkonen 8.5.2005 Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email Anssi Okkonen 8.5.2005 Vodafone Push Email Puhelimessa aina sähköpostit, kalenteri ja osoitekirja ajantasalla Älykkäillä matkapuhelimilla Internet-selaimella

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Doro Care Electronics vahvistin puhelimet ja apuvälineet

Doro Care Electronics vahvistin puhelimet ja apuvälineet Voi olla, etten enää pysty tekemään kaikkea, mitä haluaisin yhtä helposti kuin ennen, mutta kun saan vähän apua, aion vielä yrittää tehdä yhtä ja toista! Doro Care Electronics vahvistin puhelimet ja apuvälineet

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2206 PERHEHAASTATTELUT LASTEN KÄNNYKÄN KÄYTÖSTÄ 2001-2002 FSD2206 FAMILY INTERVIEWS ON CHILDREN S MOBILE PHONE USE 2001-2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Käyttötarkoitus uutiset, keskustelut, kirjoitus, videot Käyttötavat vain kotipöydällä, nojatuolissa Käyttöpaikat koti, työpaikka,

Lisätiedot

MATO-hankkeen tuloksia

MATO-hankkeen tuloksia MATO-hankkeen tuloksia 2009-2013 Juho Airola Hankkeen haaste Pitkän matematiikan valitsevien lukiolaisten määrä vähenee Opiskelijoilla on käytettävissään paljon tietoteknisiä välineitä, mutta niitä käytetään

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa Kupittaan lukio, Turku Airola Juho / Peltomäki Mia MATO Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen Tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukema opiskelu

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Tulevaisuuden päätelaitteet

Tulevaisuuden päätelaitteet Tulevaisuuden päätelaitteet Kuka ne omistaa? Miten niitä hallitaan? Aki Antman Sulava Oy 2.11.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Erilaiset päätteet ja sähköinen työpöytä Kuka omistaa päätelaitteet?

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Kuuloliiton iso neuvotteluhuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

Kuuloliiton iso neuvotteluhuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 6/2013 Aika: 2.9.2013 klo 10-16 Paikka: Osallistujat: Poissa Tulkit Kuuloliiton iso neuvotteluhuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Sirpa Laurén

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. 1 TULKKITOIMINNAN YHTEISTYÖRYHMÄ Pöytäkirja1/2012 Aika 6.2.2012 klo 10 16 Paikka Läsnä Poissa Tulkit Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Laurén Sirpa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Elisa Paketti näin se toimii

Elisa Paketti näin se toimii Elisa Paketti näin se toimii Mistä Elisa Paketti koostuu? Elisa Paketti on kätevä tapa hankkia puhelin ja liittymä yhdessä. Elisa Paketti koostuu yleensä puhelimesta ja puhepaketista. Lisäksi voit valita

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja

Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja Helsingin Kuurojenyhdistys ry esittää näkyvää kampanjaa, työnantajien kuuroja

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot