Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Asemakaavoitus. Putikon asemakaavan muutos, kaavaselostus TEKNINEN LTK. PVM. 3.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala 23.5.2014 Asemakaavoitus. Putikon asemakaavan muutos, kaavaselostus TEKNINEN LTK. PVM. 3.6."

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki Tekninen toimiala Asemakaavoitus Putikon asemakaavan muutos, kaavaselostus SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PUTIKON ASEMAKAAVAN MUUTOS, PUNKAHARJU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. VIREILLETULO PVM. TEKNINEN LTK. PVM. NÄHTÄVÄNÄ OLO Kh luonnos luonnos x.x.2014 x ehdotus x.x.-x.x.xxxx ehdotus KAUPUNGINHALLITUS PVM. KAUPUNGINVALTUUSTO PVM. KAAVAN VAHVISTUSNRO LAATIJA/YHTEYSTIEDOT: KAAVOITUSARKKITEHTI JAANA HUOVINEN OLAVINKATU 27 (C 3.KRS.) SAVONLINNA PUH SELOSTUS: JH TELEFAX / 34

2 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Savonlinnan Punkaharjun alueella n. 40 km:n etäisyydellä Savonlinnan keskustasta ja n. 7 km:n etäisyydellä Punkaharjun keskustaajamasta, Punkasalmesta, etelään. Kaavamuutosalue rajautuu lännessä Saimaan Puruveden Utrasselkään, pohjoisessa korkokuvaltaan vaihtelevaan, kallioiseen metsään, idässä vt.14:ään. Etelässä kaavamuutosalueen rajaus mukailee rataa ja Putikonjokea. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Putikon asemakaavan muutos. Kaavamuutos on sisältynyt vuoden 2013 asemakaavoitusohjelmaan, jonka Savonlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt Asemakaavamuutoksella on tarkoitus ajantasaistaa Putikon rakennuskaava, joka on vahvistettu Alueen maankäyttö tarkistetaan vastaamaan alueen nykyisiä ja tulevia tarpeita. Putikon asemakaavan muutos ja laajennus koskee: vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita sekä osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita. 2 / 34

3 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella sekä laajennuksella muodostuu: Korttelit 2-7, sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-, liikenne-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet. 1.4 Kaavan vireille tulo Punkaharjun tekninen tuotantolautakunta päätti käynnistää Putikon asemakaavan kokonaisvaltaisen tarkastelun vuoden 2012 alussa (Punkaharjun tekninen tuotantolautakunta , 77). Punkaharjun liityttyä osaksi Savonlinnan kaupunkia v kaavamuutostyö siirtyi Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluille. Asemakaavamuutos on kuulunut vuoden 2013 kaavoitusohjelmaan, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan vireille tulo Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Nykytilanne Suunnittelu Muutoksen sisältö Kaavamuutoksen tarve ja tavoitteet Mitoitus LÄHTÖKOHDAT Kaavatilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Suunnittelutilanne Asemakaavaan liittyvät muut hankkeet ja päätökset Rakennusjärjestys / 34

4 3.2.3 Tonttijako- ja rekisteri Pohjakartta Rakennuskielto SELVITYS ALUEESTA Maanomistus Maisema- ja kaupunkikuva Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja suojelukohteet Luonnonympäristö Luonnonolot Merkittävät lajiesiintymät Maa- ja kallioperä Pinta- ja pohjavesi Ympäristön häiriötekijät Palvelut Väestön rakenne Virkistys ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS JA VAIKUTUKSET Vaikutukset rakentamiseen ja mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Vaikutukset maisema- ja kaupunkikuvaan Rakentamisen laadun ohjaaminen Vaikutukset liikenteeseen Kaavamuutosalueen liikenne Vaikutukset yhdyskuntatekniseen huoltoon Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön Vaikutukset luontoon Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset elinympäristöön Palvelut Väestörakenne Viihtyisyys Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Taloudelliset vaikutukset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS / 34

5 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Käsittelyvaiheet Osalliset Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: seurantalomake Liite 2: ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Liite 3: yhdyskuntatekninen huolto Liite 4: kulttuuriympäristöselvitys Liite 5: muinaisjäännösinventointi Liite 6: luontoselvitys Liite 7: lepakkoselvitys Liite 8: osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 9 a,b: voimassa olevat asemakaavat määräyksineen Liite 10: lausunnot ja mielipiteet kaavasta sekä vastineet 5 / 34

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Nykytilanne Putikon kylä on syntynyt 1880-luvulla alueella toimineen sahateollisuuden vaikutuksesta Punkaharjun eteläiseen osaan, Kauvonniemen maarekisterikylään. Merkittävä sahateollisuus alueella päättyi 1980-luvun loppuun mennessä. Putikko on muuttunut elinvoimaisesta tehdasyhdyskunnasta hiljaiseksi taajamaksi työpaikkojen ja palvelujen vähetessä kylältä. Teollisuustoiminnan jälkeen Putikossa on panostettu matkailun kehittämiseen. Asuntorakennuskannassa näkyvä ajallinen kerroksisuus kertoo tehdasyhdyskunnan historiasta. Suuri osa vientisahatoiminnan yhteyteen rakennetusta rakennuskannasta on säilynyt nykyhetkiin asti. Putikon sahayhdyskunta on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Aluerajaus käsittää koko Putikon taajaman. 2.2 Suunnittelu Asemakaavan muutos on laadittu teknisen toimialan kaavoituspalveluissa. Valmistelusta on vastannut kaavoitusarkkitehti Jaana Huovinen. 2.3 Muutoksen sisältö Kaavamuutoksen tarve ja tavoitteet Putikon asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta. Rakennuskaavaan merkityt aluevaraukset ovat jääneet toteuttamatta, eikä niiden säilyttämiselle tulevaisuuden tarpeita varten ole perustetta. Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on huomioida Putikon erityispiirteet sekä luoda kaavoituksen keinoin edellytykset Putikon taajaman kehittämiselle olemassa olevaa arvokasta kulttuuriympäristöä kunnioittaen. Putikon asemakaavan tarkistamisesta on järjestetty aloitusvaiheenviranomaisneuvottelu , jossa on määritelty alustavasti tavoitteita kaavamuutokselle. Kaavamuutoksessa on huomioitu seuraavat tavoitteet: Kylämiljöön olemassa olevien arvojen säilyttäminen: - Suojelumerkintöjen osoittaminen (suojeltavat rakennukset ja alueet). Teollisuusalueiden tarkentaminen: - T ja TY -merkintöjen poistaminen Teollisuustien varresta, 6 / 34

7 - korttelin 31 T-alueen poistaminen. Matkailua palvelevien alueiden tarkistaminen (RM-alueet): - korttelia 40 (Ylätalo) koskevan maatilojen talouskeskuksen korttelialueen (AM) muuttaminen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM/s). - uuden matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen (RM-1) kaavoittaminen alueelle. Uudis- ja täydennysrakentamisalueiden tarkentaminen: - Suolle osoitettujen tonttien poistaminen (korttelit 20, 22, 23), tonttien kokojen tarkistaminen (kortteli 29 tontti 4), rakentamattomien tonttien tutkiminen (kortteli 21 tontti 8). Liikenneväylien tarkistaminen: - Teollisuustien ja Notkotien poistaminen kaavasta. - Radan ylityspaikan tutkiminen (säilyy toistaiseksi entisessä paikassa). - Uuden katuyhteyden (Vaihdekuja) osoittaminen asemarakennuksen tontin vierestä kiinteistölle Putikontien kaavamerkinnän (LYT, yleinen tie) poistaminen. - Laaksotien, Kyläsepäntien ja Ylätalontien raittien mittakaavan säilyttäminen (leveys ja muoto säilytettävä raittimaisena, säilytettävä tiealue). Leikkikentän paikan siirtäminen urheilukentän läheisyyteen. Yhteisen ranta-alueen kaavoittaminen Mitoitus Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä n. 163 ha. Alueesta 36,9 ha on kaavoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on yhteensä k-m2 (e=0,25). Suurin sallittu kerrosluku on II AO- korttelialueilla. Suojeltuja rakennuksia kaavoitettavalla alueella on kaavamuutoksessa merkitty yhteensä LÄHTÖKOHDAT 3.1 Kaavatilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavassa koko Putikon tehdasyhdyskunnan alue on osoitettu merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Tärkeinä kulttuuriympäristön osa-alueina mainitaan asema-alue, saha ja vanha asuntoalue. Maakuntakaavassa Putikon kylätaajamaa hallitsevat alueen kulttuuriympäristöarvojen sekä kylän kautta kulkevien liikenneväylien merkinnät. Kaikki keskustasta aikaisemmin inventoidut rakennusperin- 7 / 34

8 tökohteet sisältyvät aluekokonaisuuteen, joka on osoitettu maakuntakaavassa merkinnällä mav 552 eli kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä aluekokonaisuus: Putikon taajaman vanhat osat. Aluevarauksen sisältä on mainittu yksittäisinä kulttuuriympäristökohteina: Putikon rautatieasema, Ylätalo, Putikon saha, Putikontie 35 (eli Lassila) ja Harjola sekä Taipaleentie ja sillat (eli nykynimeltään Vanha Viipurintie Vanhatie). Salpalinjan eli Salpa-aseman linnoitteisiin kuuluvat puolustusvarustukset on merkitty sinisin ruuduin. Kylän halki kulkee yhdysrata Huutokoski-Parikkala (yr ) ja valtatie 14 Juva-Parikkala (vt ) eli Punkaharjuntie. Lisäksi satamaan johtaa laivaväylä ja satama on osoitettu uiton toiminta- sekä raakapuun lastauspaikaksi (ls ). Vanhatien varressa on aluevaraukset päävesi- ja runkoviemärijohtojen yhteyslinjoille. Valtatie 14 on merkitty matkailutieksi (Vihreän kullan kulttuuritie). Merkintää liittyy kehittämissuositus: Matkailutiehen kytkeytyviä matkailupalveluja kehitetään siten, että huomioidaan maakuntakaavan kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Kaavamuutoksen tavoitteet ovat maakuntakaavan mukaiset. Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Liite 2: ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Yleiskaava Putikon kyläalueella ei ole oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. 8 / 34

9 3.1.3 Asemakaava Alueella ovat voimassa asemanseudun rakennuskaava (vahvistettu ) ja Putikon rakennuskaavan muutos ja laajennus (vahvistettu ). Ote Putikon asemanseudun rakennuskaavasta (vahvistettu ). Ote Putikon rakennuskaavasta (vahvistettu ). Liite 5: voimassa olevat asemakaavat määräyksineen 9 / 34

10 3.2 Suunnittelutilanne Asemakaavaan liittyvät muut hankkeet ja päätökset Putikon rakennuskaavan muutostyö on käynnistetty alustavasti 1990-luvun puolivälissä Punkaharjun kunnan toimesta. Vuonna 1994 valmistui Putikon kylälle toivottua rakennuskaavan muutosta varten YVA-selvitys eli ympäristövaikutusten arviointiselvitys (arkkitehti Hannu Nieminen ja arkkitehti Frèdèric Bonnet). Kaavamuutosta olivat anoneet Putikon maanomistajat. Putikkoa koskeva YVA oli pilottityö, jolla oli tarkoitus selvittää tarvitaanko pienen kyläyhteisön kaavoituksessa ympäristövaikutusten arviointia, mitkä ovat tärkeimmät ympäristötekijät pienessä mittakaavassa, miten sosiaaliset, kulttuuri ja muut vaikutukset selvitetään ja miten ne voidaan kaavassa tai kaavamuutoksessa ottaa huomioon. YVA-selvitykseen sisältyvän analyysin kyläkeskustasta ja suunnitelmat Putikon kehittämiseksi laati ranskalainen arkkitehti Frèdèric Bonnet, joka oli tutustunut kylään 1980-luvun lopulla Putikossa järjestetyillä kansainvälisten arkkitehtiopiskelijoiden työleireillä. Vuonna 1992 valmistui hänen arkkitehtuurin diplomityönsä nimellä Putikko Pariisi. YVA-selvitykseen sisältyvät luonnokset kyläkeskustan tiivistämiseksi vanhan kylämiljöön ehdoilla antavat edelleen hyviä ideoita asemakaavalliseen tarkasteluun. Putikon kaavamuutostyö keskeytyi v.2002, kunnes Punkaharjun tekninen tuotantolautakunta päätti käynnistää uudelleen Putikon asemakaavan tarkistuksen v (Punkaharjun tekninen tuotantolautakunta 77). Sahan alueen kehittämisestä on tehty opinnäytetyö 2000-luvulla Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako- ja rekisteri Kaavamuutosalue kuuluu maarekisterialueeseen. Rekisteröinti on suoritettu uudelleen Punkaharjun liityttyä Savonlinnaan Pohjakartta Pohjakartta on laadittu Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan mittaus- ja kartastoyksikön toimesta. Kartoitus ja pohjakartta täyttävät kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. 10 / 34

11 3.2.5 Rakennuskielto Jos asemakaavassa on määrätty sitovasta tonttijaosta, on rakennuskielto voimassa, kunnes tontti on muodostettu ja rakennuspaikka on tonttina merkitty tonttirekisteriin. 4 SELVITYS ALUEESTA 4.1 Maanomistus Kaavoitettavasta alueesta Savonlinnan kaupungin omistuksessa ovat virkistysalueet (VL, VV,VU) sekä osa tiealueista ja pientalotonteista. Suurin osa asuinrakennusten korttelialueista on yksityisessä omistuksessa. Savonlinnan kaupungille kuuluvat maa-alueet on merkitty vihreällä. (toukokuu, 2014) Maisema- ja kyläkuva Kaava-alueen keskiosa on varsin tiheään rakennettua asuinaluetta. Tämän asutuksen väliin jäävät rakentamattomat kaistaleet ovat enimmäkseen metsittynyttä entistä viljelysmaata. Alueen koillislaidan Vanhatien varsi on lähes kokonaan asutettua tonttialuetta tai peltoa. Kaava-alueen rannanpuoleinen reuna-alue sahalta Kartunrantaan on sahan, radan ja entisen ratapihan vuoksi kokonaan ihmisen 1900-luvulla muokkaamaa ympäristöä. Putikon kylän solmukohtana on aseman edusta, jossa sijaitsevat vanhat kauppatalot. Kyläkeskusta on säilyttänyt hyvin alkuperäisen kylärakenteensa sekä eri osa-alueiden tunnusmerkit. Kylä jakautuu asemanseutuun ja asemalle vievään liike-elämään keskittäneeseen raittiin, sen ja sivu- 11 / 34

12 teiden varsilta löytyvään vanhaan kyläasutukseen, rannan teollisuusalueeseen, sahan yhtiön rakennustoiminnan leimaamiin kyläalueisiin sekä jälleenrakennuskauden nauhamaisesti teitä reunustaviin asumusryhmiin. Uudet omakotitaloalueet jäävät ydinalueen reunamille metsäympäristöön. Suurin osa rantaviivasta on rakennettua. Alkuperäistä rantaviivaa on todettavissa lähinnä Kartunrannan alueella. Alueen talot on rakennettu peltojen ja niittyjen yläpuolelle kohoaville hiekkamoreeni- ja kalliomaille. Suurin osa vanhasta kyläasutuksesta sijaitsee tasolla m mpy. Tonttien koot vaihtelevat; m 2. Kylän vanhemmissa osissa talot on rakennettu mahdollisimman lähelle teitä: kyläkuva on pienipiirteinen ja tiivis. Kapea ja kauniisti maastoa myötäilevä Kyläsepäntie mutkittelee talojen ja ulkorakennusten keskeltä muodostaen pittoreskin kyläilmeen. Putikossa maisema, arkkitehtuuri ja rakennusten välinen tila muodostavat harmonisen kokonaisuuden. (kuva: JH 2013) Teollisuuden, palvelujen ja työpaikkojen häviäminen sekä asukasmäärän lasku näkyvät kylän toiminnallisella puolella ja samalla kyläkuvassa. Putikon kylän yleisilme on heikentynyt; maisema on osittain kasvanut umpeen, rakennusten käyttötarkoitus on muuttunut ja paikoin rakennuskanta on ränsistynyt. Putikon alueesta on tehty herkkyysanalyysi, johon on kartoitettu muutoksille herkät rakennetut kulttuuriympäristöt ja vihervyöhykkeet. Kylän solmukohta sijaitsee entisen rautatieaseman ympäristössä. Eheitä maisematiloja löytyy itäosan maanviljelyalueelta, Laaksotien-Kyläsepäntien ympäristöstä ja alueen kaakkoisosasta, vanhan Viipurintien varrelta. Suuremmat yhtenäiset vihervyöhykkeet sijaitsevat ranta-alueella ja kaavoitettavan alueen keskellä, lähivirkistysalueella. 12 / 34

13 Osa-alueiden luonnehdinnat: 1. Harjulan maatalousmaisema Maisemassa korostuu maankäyttö, eheä ja avoin maisematila. Painoarvo viljelymaiseman historiallisella jatkuvuudella. Yksittäisinä maisemaelementteinä puukujanne ja tilan päärakennus 2. Sahan tilan ympäristö. Maaseutumainen väljä aluerakenne. Ympäristössä korostuu teollisuuden rakennusperintö ja alueen historiallinen eheys. Painoarvo alueen teollisuushistoriaan liittyvillä elementeillä. Tilan päärakennus, meijeri ja maatalousrakennukset (edustavuus, harvinaisuus) Yhtiön työväenasuntoja eri aikakausilta (edustavuus, yhtenäisyys) Vanha tiestö 3. Tehdasyhdyskunnan vanha kyläkeskusta Ympäristössä korostuu kylän aluerakenteen monimuotoisuus ja pienipiirteisyys sekä mittakaavaltaan suuri teollisuus- ja satamarakenteita sisältävä rantamaisema. Painoarvo saha- ja asemakylän historiallisella kyläkuvalla Putikon muutoksille herkät rakennetut kulttuuriympäristöt ja vihervyöhykkeet (kartta: Putikon kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 2012) 13 / 34

14 4.1.2 Liikenne Tieliikenne Kaava-alueen itäpuolella kulkee Juva-Parikkala valtatie 14 eli Punkaharjuntie. Valtatie 14:ltä johtaa yhdystie, Putikontie, Putikon taajamaan. Pohjois-etelä suunnassa Putikon kylää sivuaa Punkaharjun keskustaan johtava vanha yleinen maantie, Vanhatie. Putikon kylässä ei ole julkista liikennettä. Lähimmät linja-autojen pysäkit sijaitsevat vt. 14:n varrella. Alueen kokoojateinä toimivat Putikontie, Vanhatie ja Kauppatie. Raideliikenne Kylän halki kulkee Huutokoski-Parikkala yhdysrata. Nykyinen täytemaalle rakennettu raide ohittaa Putikon aseman n. 60 metrin päästä. Raidelinjan muutos tehtiin 1960-luvulla, mutta junat koukkasivat asemalle aina vuoteen 1975 saakka vanhaa sivuraidetta myöten. Juna eivät ole pysähtyneet Putikossa vuoden 1991 jälkeen. Putikon asukkaat pitävät tärkeänä junayhteyden palauttamista ja ovat aktiivisesti esittäneet VR:lle Putikkoa yhdeksi kiskobussin pysähdyspaikaksi. Junayhteyden palauttaminen palvelisi osaltaan Savonlinnan kaupungin sisäistä liikennettä. Sekä kuljettuun matkaan että liikenteessä kuluvaan aikaan nähden joukkoliikenne, erityisesti raideliikenne, on muita liikennemuotoja turvallisempaa. Jos käyttäjiä on tarpeeksi, raideliikenne on myös käyttökustannuksiltaan, energiankulutukseltaan ja päästöiltään edullisin liikennemuoto. Putikon kylän kohdalla rata kulkee rannan läheisyydessä. Rata-alueen reunaa pitkin rannan puolella kulkee tie Kartunrantaan. Oikealla Putikon rautatieasema. (kuva: JH 2013) Vesiliikenne Satamaan johtaa laivaväylä. Maakuntakaavassa satama on osoitettu uiton toiminta- sekä raakapuun lastauspaikaksi (ls ). Teiden parantuessa, autokannan kasvaessa ja metsäautoteiden tihentyessä1950-luvulla tukkien kuljetus sahalle siirrettiin maakuljetukseksi. 14 / 34

15 Kevytliikenne Kaavoitettavalla alueella ei ole rakennettuja kevyenliikenteen raitteja. Jalankulku ja pyöräily tapahtuvat kyläteitä pitkin. Putikon liikenneverkko 2012 (kartta: Putikon kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 2012) Yhdyskuntatekninen huolto Alue kuuluu valmiin kunnallistekniikan piiriin. Liite 4: yhdyskuntatekninen huolto Rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja suojelukohteet Putikon kylän historiaa Putikon nykyinen asutus syntyi Putikonlahteen laskevan Myllyjoen varrelle, nykyisen Ylätalon eli Putikon kartanon kohdalle luvulla rakennetun vesisahan ja sen myöhemmin korvanneen höyrysahan ympärille. Höyrysahan ja Savonlinna-Elisenvaara radan asemapaikan perustaminen harvaan asuttuun maalaiskylään synnytti lyhyellä ajalla myös tiiviin kyläasutuksen palveluineen. 15 / 34

16 Putikon hovin päärakennus eli Ylätalo (1880). Rakennus toimi tilan työntekijöiden asuntona ja myös liike- ja konttorirakennuksena. Ylätalossa asuivat tilanhoitajat, metsätyönjohtajien esimies sekä tilan karja- ja maatyöntekijöitä. Nykyisin rakennus on matkailukäytössä. (kuva: JH 2013) Putikko teollisuuspaikkakuntana Putikon kylään alkoi kehittyä muuta teollisuutta sahateollisuuden ympärille v. 1887, kun sahan ja tilan omistajaksi tuli Anders Auvinen. And. Auvinen Oy:n sahaustoiminta Putikossa jatkui vuoteen 1984, jolloin tehtiin päätös kauppahuoneen realisoinnista. And. Auvinen rakennutti sahan viereen myllyn, joka oli toiminnassa 1950-luvun puoliväliin asti. And. Auvinen laajensi liiketoimintaansa myös elintarvikepuolelle ja perusti Putikkoon meijerin ja rinkelileipomon. Anders Auvinen ryhtyi vuonna 1894 itsenäiseksi laivanvarustajaksi ja tätä tarkoitusta varten Putikon rautatieaseman läheltä vuokrattiin telakaksi sopiva maa-alue. Seuraavana vuonna valmistui Putikossa ensimmäinen rakennettu rahtialus Ahkera, joka vei Pietariin halkoja ja toi paluumatkallaan kauppatavaroita Savonlinnaan, Putikkoon, Kerimäelle ja Kesälahdelle luvun alkupuolella Putikon telakalla rakennettiin puiset rahtilaivat Jalo, Putikko ja Nalle. Anders Auvisen toimesta Putikossa tuotettiin tervaa telakalla rakennettuja puulaivoja varten. Vilkas rahtilaivaliikenne päättyi Saimaan vesistöllä olosuhteiden ja kuljetusmuotojen muuttuessa 1960-luvulla. Rautaiset alukset myytiin Suomenlahdelle siirrettäviksi ja puiset purettiin. Putikonjoen suulla toimi saha yhtäjaksoisesti vuodesta 1897 vuoteen 1987 ja sen jälkeen vaihtelevasti eri yrittäjien toimesta vuoteen Saha-alue ja rakennukset ovat olleet 1990-luvun alusta Nordautomation Oy (Hansa Timber Oy) omistuksessa. Rakennuksissa on ollut vuokralla eri alojen yrityksiä. 16 / 34

17 Ilmakuva Putikon Saha-alueelta 1970-luvulta, kun sahatoiminta alueella oli vielä voimissaan. (kuva: Olli Auvisen valokuvakokoelma) Rakennettu kulttuuriympäristö Rakennettu kulttuuriympäristö on syntynyt sahan toiminnan tuloksena. And. Auvinen Oy rakennutti sahan tilan maille yhtiön palveluksessa työskenteleville asunnot sekä konttori- ja kaupparakennuksen. Putikon kylässä rakennukset ovat eri aikakausilta mutta yhtenäinen mittakaava, yhteneväiset rakennusmateriaalit sekä rakennusmassojen sijoittelu luovat harmonisen kylämiljöön. Vanhin rakennuskanta (ennen 1940-lukua rakennettu) sijoittuu aseman ja sahan ympäristöön. 17 / 34

18 Rakennuskannan ikäjakauma (kartta: Putikon kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 2012) Ennen vuotta 1920 syntynyt rakennuskanta -Putikon saha ja sahan tilan pihapiiri meijerirakennuksineen. -Sahan tilan mailla sijaitsevat yhtiön rakennuttamat työväen asunnot sekä konttori- ja kaupparakennus. Kauppaneuvos Anders Auvisen vuonna 1906 rakennuttama talo toimi aikanaan kauppana ja Putikon sahan liikerakennuksena (rakennusmestari L.H. Korhonen). (kuva: JH 2013) syntynyt rakennuskanta -Putikon tehdasyhdyskunnan vanha keskusta kauppa- ja asuinrakennuksineen. -Suoja, entinen suojeluskuntatalo. -Putikon vanha asema-alue ja rautatieläisten asuinrakennukset 18 / 34

19 Putikon asemarakennuksen on suunnitellut arkkitehti Bruno Granholm. Granholmin arkkitehtuurissa näkyvät aikakauden kansallisromanttiset ihanteet mm. epäsymmetrisyytenä ja runsaina puuleikkauksina. Asemarakennus otettiin käyttöön v Granholm on suunnitellut lukuisia asemarakennuksia eri paikkakunnille mm. Savonlinnan entisen päärautatieaseman. Asemarakennuksessa toimii saviseppä Hannu Sairasen työpaja. (kuva: JH 2013) , jälleenrakennusaika -Rintamamiestalot Vanhatien varressa. -2-kerroksiset Terveystien asuinrakennukset Putikon uudempaa rakennuskantaa (1980-luvun jälkeen rakennetut) edustaa Kauppatien varrella sijaitseva Hoitokoti Anna ja Aatu. (kuva: JH, 2013) Muinaisjäännökset Kaavamuutosalueella on tehty syksyllä 2012 muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy). Tutkimukset suoritettiin Antti Bilundin toimesta maastotutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa, yhden pitkän päivän aikana Inventoinnissa ei havaittu kohteita, joita tulisi ehdottomasti pitää lain tarkoittamina kiinteinä muinaisjäännöksinä. Inventoinnissa löytyi kuitenkin Salpalinjaan liittyviä varustuksia, joiden osalta suojelussa on museoviraston ohjeiden mukaan käytettävä tapauskohtaista harkintaa. Salpalinjaan liittyviä juoksuhautoja, poteroita ja pesäkkeitä havaittiin tutkimusalueen pohjoisosassa kolmessa eri paikassa, osa kohteista oli jo ennestään Savonlinnan maakuntamuseon tiedossa. Liite 6: Suojelukohteet muinaisjäännösinventointi Putikon sahayhdyskunta on merkitty kohteena Museoviraston luettelossa valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä 2009: Putikon sahayhdyskunta on edustavimpia maassamme. Erityisesti kyläraitin varrella olevat rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Putikon sahayhdyskunta on kasvanut Saimaaseen kuuluvan Utrasselän rannalle. Sahan ympäristöön 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella kasvaneessa taajamassa on höyrysahan ja vanhemman vesisahan paikan lisäksi säi- 19 / 34

20 lynyt asuinrakennuksia, rautatieasema, koulu ja seuraintaloja. Alueen halki kulkee vanha 1600-luvulla rakennettu Viipuri-Savonlinna - maantie, Taipaleen tie. Putikon 1906 valmistunut rautatieasema on sahan naapurina Utrasselän rannalla. Asemalta sahalle on noin 300 metriä pitkä sivuraide. Asemalla on asemarakennuksen lisäksi hyvin säilynyt tavaramakasiini, talousrakennuksia ja harvinainen kunnostettu puinen yleisökäymälä. Asuinalue jatkuu idempänä kyläkaupan lähellä. Aseman puinen sadekatos on valmistunut 1987 arkkitehtiopiskelijoiden kansainvälisenä yhteistyönä. Putikon sahayhdyskunta on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Aluerajaus käsittää koko Putikon taajaman. (kartta: Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos) Sopimuksin suojellut kohteet (Rautatiesopimus 1998) ovat Putikon rautatieasema, talousrakennus, tavaramakasiini ja yleisökäymälä. Tarkastelualueella ei ole rakennussuojelulailla (1985/60) suojeltuja kohteita eikä rakennuksia, jotka olisi suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Alueella ei myöskään ole kirkkolain (1054/1993) nojalla suojeltavia kirkollisia rakennuksia. Maakuntakaavassa osoitetut suojelukohteet ovat rautatieasema, Ylätalo, Putikon saha, Putikon tila eli vanha koulu, Harjola ja Putikontie 35. Rakennuskaavassa (vahvistettu v ) suojeltaviksi kohteiksi (sr) ja suojeltaviksi alueiksi (s) on osoitettu: Brunola, asemarakennus sr Brunola, tavaramakasiini sr Brunola, aseman piha-alue s Kauppapiha, päärakennus sr Kauppapiha, asuinrakennus sr / 34

21 Kauppapiha,ulkorakennus sr Suoja sr Nasaret, asuinrakennus sr Kiviharju, asuinrakennus sr Ylätalo, päärakennus sr Ylätalo, meijeri sr Ylätalo, navetta sr Ylätalo, ulkorakennus sr Ylätalo, kivipato s Vanhakartano, päärakennus sr Petäjikkö, asuinrakennus sr Metsäpelto, asuinrakennus sr Mäntykangas, asuinrakennus sr Käpälämäki, asuinrakennus sr Rajala, asuinrakennus sr Terveystalo sr Harjola, päärakennus sr Harjola, pihapiiri s Rakennuskaavassa (vahvistettu v ) osoitetut suojelukohteet on osoitettu merkinnällä (sr): historiallisesti ja ympäristökuvan säilymisen kannalta tärkeän rakennuksen rakennusala Rakennusalalla olevaa rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas ja ympäristökuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on pyrittävä korjaamaan mahdollisesti aikaisemmin suoritetut suojelutavoitteiden vastaiset toimenpiteet. Rakennuksen ullakolle saa sijoittaa kerrosluvun ja rakennusoikeuden estämättä rakennuksen käyttötarkoitukseen liittyviä tiloja. 21 / 34

22 Suojelun lähtökohdat kartalla (kartta: Putikon kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 2012). 4.2 Luonnonympäristö Luonnonolot Alueen luontoa hallitsee alueiden keskiosien hieman korkeammat mäntyvaltaiset kumpareet, sekä matalampi rantakaista. Pohjoisessa ranta on hyvin tuulista ja karua kalliopaljastumaa ja kuivaa männikköä. Suojaisa Saunalahti ja sen mukanaan tuoma kosteus leimaavat eteläosaa, jossa on paljon ojituksia ja soistumaa, kuten Mäntymäen lehtipuulle metsitetyt pellot, Niskalampeen liittyvät joet ja Ratasuo. Niskalampi on muodostunut myllysahaa varten rakennetun padon aiheuttaman vedenpinnan nousun seurauksena. Lammen vesi virtaa myllyn läpi ja jatkuu rehevän uoman pohjalla purona. Alueen puustoa luonnehtii keski-ikäinen, hyvin hoidettu metsä vaihtelevine metsäkuvioineen. Purojen ja ojien varsilla on kosteaa lehtimetsää. Pohjoisosista löytyy varttuneita kuusilaikkuja. Ihmistoiminnan vaikutus alueella on ollut pitkäaikaista. Alueella sijaitsee ti- 22 / 34

23 heä tieverkosto ja runsaasti asutusta sekä joitakin peltoja. Näin ollen suunnittelualueelta ei havaittu alkuperäisbiotooppeja. Alueelle on tehty luontoselvitys sekä (JS- Enviro Oy, Niina Onttonen). Maastoltaan tasaisemmat alueet ovat viljelykäytössä ja sijaitsevat kaavoitettavan alueen itä ja pohjoisosissa. Peltoalue rajautuu takana Vt 14:ään. (kuva JH 2013) Merkittävät lajiesiintymät Luontoselvityksen yhteydessä alueella ei havaittu merkkejä liitooravista tai sille sopivista elinympäristöistä. Erityishuomiota kiinnitettiin myös lahopuustoon alueella aiemmin havaittua valkoselkätikkaa ajatellen. Itse tikkaa ei kuitenkaan tämän tarkastelun yhteydessä havaittu. Radan ja Putikontien välisellä alueella on kangasvuokon (Pulsatilla vernalis) kasvupaikka. Kangasvuokko on luonnonsuojeluasetuksella uhanalaiseksi ja koko maassa rauhoitetuksi säädetty kasvilaji. Alueelle ei tulisi osoittaa rakentamista tai muuta nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä. Liite 7: luontoselvitys Muita havaittuja luontoarvoja Punkaharjun Putikossa tehtiin rakennus- ja maankäyttölain mukainen ympäristöarviointi kesäkuussa Inventoinnin kohteena olivat lepakot. Luonnonsuojelulain 49 :n mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kaikki lepakkomme kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajilistaan. Alueen lepakkoselvityksen on tehnyt biologi FM Jouko Sipari. Punkaharjun Putikon asemakaavan suunnittelualueella todettiin Suomessa yleisesti tavattavat lepakkolajit. Keski- ja loppukesän inventoinneissa tuli esille paitsi yksittäisiä saalistusreviirejä, jotka sijoittuivat pääasiassa pihapiireihin ja tielinjoille, myös kaksi hieman merkittävämpää saalistusaluetta. Toinen merkittävistä saalistusalu- 23 / 34

24 eista todettiin venerannan ympäristössä ja toinen Saunalahden - Niskalammen ympäristössä. Venerannan lepakkomäärät nousivat korkeiksi sinä aikana, kun tukkilautat olivat rannan läheisyyden puomilla. Kun tukkilautat oli viety pois, yksilömäärät laskivat ja saalistus keskittyi venerannan itäpuolen lahdelmalle. Molemmat alueet on merkitty liitteiden karttoihin. Lepakoita ei todettu yhtenäisillä metsäalueilla, hakkuaukeilla, pelloilla eikä sahan alueella kuin satunnaisesti. Putikon alueen rakennuksia ei tarkastettu, mutta lepakoiden liikkuminen viittasi siihen, että vanhempi rakennuskanta (erityisesti omakotitalot) toimivat lepakoiden päiväpiiloina sekä mahdollisesti myös talvisina horrostamispaikkoina. Liite 8: lepakkoselvitys Putikko ei sijaitse tai rajaudu Natura 2000-alueeseen. Lähin Natura 2000 alue (tummennettu alue) sijaitsee Punkaharjun taajaman Punkasalmen harjualueesta pohjoiseen. (Lähde: paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos) Maa- ja kallioperä Maaperä alueella on osittain hiekkamoreenia, osittain harjumuodostumiin liittyvää tai rantavoimien muokkaamaa lajittunutta hiekkaa. Korkeimmat mäet ovat yläosiltaan kallioisia Pinta- ja pohjavesi Kaava-aluetta rajaa lännessä Putikonlahti. Lahti on ruskeavetinen ja vesikasvillisuus indikoi vesialueen rehevöitymistä. Kaavamuutosalue ei sijoitu vedenoton kannalta merkittävälle pohjavesialueelle. 24 / 34

Putikon asemakaavan muutos, Punkaharju 23.5.2014

Putikon asemakaavan muutos, Punkaharju 23.5.2014 Putikon asemakaavan muutos, Punkaharju 23.5.2014 Jokaisesta vireillä olevasta asemakaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on suunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS HUOVITIEN RANTA-ALUE, 15. KAUPUNGINOSA, KOHDE PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS HUOVITIEN RANTA-ALUE, 15. KAUPUNGINOSA, KOHDE PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS HUOVITIEN RANTA-ALUE, 15. KAUPUNGINOSA, KOHDE 118 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. VIREILLETULO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot