1. Johdanto Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustatiedot 4 Työssäkäynti 5 Perheenjäsenet 6 Maatilan koko 7 Työllistävyys 8 Päätoimiala 9 Kotieläimet 9 Liitännäiselinkeinot 9 Kannattavuus 10 Maatilojen suurimmat haasteet tällä hetkellä Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat Hankkeet/palvelut 20 Neuvontapalvelut ja koulutus 20 Hanketoiminta ja kylä/kunnan yhteistoiminta 21 Palvelujen ostaminen ja tarjoaminen Maaseututoimistot 25 Sijainti 25 Toiveet ja odotukset Terveisiä/palautetta/Kommentteja Johtopäätökset 29 2

3 1. Johdanto Edellisellä vuosisadalla suomalainen maatila koki suuria mullistuksia, sotavuosista rintamamiestilojen perustamiseen ja maatalouden koneistumiseen, joka aiheutti maatiloilla sen, että ihmisiä ei enää tarvittu töihin niin kuin aikaisemmin. Seuraava iso mullistus oli Suomen liittyminen Euroopan Unioniin 1995, jolloin monet käytännöt maatilojen pidossa muuttuivat vastaamaan uusia vaatimuksia. Nyt suomalaisilla maatiloilla on ollut jo 15 vuotta aikaa sopeutua EU:n maatalouspolitiikan tuomiin vaatimuksiin. Miten sopeutuminen on onnistunut? Toinen merkittävä asia maatilojen tulevaisuuden kannalta, kuten myös muiden elinkeinojen, on suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen tulevina vuosina. Tämä on haasteena myös monelle kyrönmaalaiselle maatilalle. On mietittävä onko tilaa kannattavaa enää jatkaa, mistä löytyy jatkaja tai myydäänkö/vuokrataanko tila pois. Maatilan nuorille, jotka suunnittelevat tulevaisuuden uraa, on pohdittavana myös mielenkiintoisia kysymyksiä. Halutaanko tilaa jatkaa, onko se vielä mielekästä ja voiko siitä oikeasti saada elantonsa edes osittain. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä ajantasaista tietoa Kyrönmaan maatilojen tämänhetkisestä toiminnasta ja tilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Tarkoituksena on selvittää millaisia kehittämistarpeita tiloilla tällä hetkellä on ja minkälaista neuvontaa sekä kehittämistoimenpiteitä tilan omistajat kaipaavat. Tämän tiedon avulla voidaan analysoida maatalouden tilanne alueella ja mahdollistaa eri toimijoiden tehokas hyödyntäminen toiminnassa. Tutkimuksessa on lähetetty kyselylomake kaikille Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön maatiloille. Yhteensä kyselyitä lähetettiin 838 kpl. Kyselylomake suunniteltiin yhteistyössä Kyrönmaan kuntien maaseututoimistojen kanssa. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa tilojen nykyistä tilannetta työvoiman, osaamisen ja infrastruktuurin kannalta sekä mitkä ovat keskeiset tekijät tilojen säilymisen kannalta. Kyselyssä selvitetään erityisesti halukkuutta erikoistua tuotannossaan johonkin tiettyyn alaan, esimerkiksi bioenergian tuotantoon, lähiruokaan, palvelujen tuottamiseen tai vaikkapa matkailuun. Tarkoituksena on myös selvittää, millaista neuvontaa, tukea ja apua tiloilla kaivataan kilpailukyvyn säilyttämisessä ja parantamisessa. Vastaukset on analysoitu ikäryhmittäin ja kunnittain. Tutkimushanketta hallinnoi YHYRES-kehittämisyhdistys ry. Tutkimus on rahoitettu Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintalinjasta. 3

4 2. Taustatiedot Kyselyitä lähetettiin yhteensä 838 kappaletta, Isoonkyröön 351 kpl, Laihialle 317 kpl ja Vähäänkyröön 170 kpl. Kysely lähettiin maaliskuussa 2010 kaikille kyrönmaalaisille maatiloille ja osoite tiedot saatiin kuntien maaseututoimistoilta. Vastauksia saatiin yhteensä 274 kappaletta. Vastausinnokkuus nousi 32,7 prosenttiin. Suurin vastausprosentti saatiin Vähänkyrön maatiloilta, 34,1 %. Laihian maatilojen vastausprosentti on 31,9 ja Isonkyrön 30,5. Vastaukset jakaantuivat kunnittain seuraavasti: Isostakyröstä vastauksia saatiin 107 kpl, joka on 39 prosenttia kaikista vastauksista. Laihian maatiloilta vastauksia tuli 101 kpl, joka 37 prosenttia kaikista vastauksista. Vähästäkyröstä 58 kappaletta kaikista vastauksista, yhteensä 21 prosenttia. Ulkopaikkakunnalla asuvia maatilallisista vastasi viisi, joka on kaksi prosenttia kaikista vastauksista. Yksi prosentti (3 kpl) vastanneista ei ilmoittanut kotipaikkaansa Vastausten jakautuminen asuinpaikkakunnittain 45 % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Isokyrö Laihia Vähäkyrö Muu Ei Ilm. Vastanneista 92 prosenttia on miehiä. Naisia oli vastanneiden joukossa 8 prosenttia. Naisten osuus vastaajista kunnittain on seuraava: Isokyrö 9 %, Laihia 7 % ja Vähäkyrö 1. Suurin osa vastaajista on vuotiaita, 42,3 prosenttia. Nuorten viljelijöiden (18 40 vuotta) osuus oli 20,8 prosenttia. Yli 56-vuotiaita vastanneista oli 36,5 prosenttia. Eniten vuotiaita on Isonkyrön vastaajien joukossa (27 %) ja vähiten Vähänkyrön vastaajien joukossa (16 %). Laihialla vuotiaita on 19 prosenttia vastaajista. Yli 56-vuotiaita vastaajia on Laihialla 41 prosenttia, Vähässäkyrössä 36 prosenttia ja Isossakyrössä 34 prosenttia. Keski-ikäisiä vuotiaita vastaajia on Vähässäkyrössä 48 prosenttia, Isossakyrössä 39 prosenttia ja Laihialla 41 prosenttia. 4

5 Vastaajien ikäjakauma kunnittain > 1 Isokyrö Laihia Vähäkyrö Kaikki Työssäkäynti Tilan ulkopuolella työskentelee kokopäiväisesti 35,8 prosenttia vastanneista. Lähes puolet (49 %) vuotiaden ikäluokasta työskentelee kokopäiväisesti tilan ulkopuolella ja vuotiasta tilan ulkopuolella käy kokopäiväisesti töissä 46 prosenttia. Tähän selityksenä voidaan ajatella sitä, että monet tilat ovat viljatiloja, jotka eivät vaadi ympärivuotista työskentelyä. Nykypäivän trendinä on usein niin kutsuttu harrastelijamaanviljelys eli jatketaan perintötilaa, mutta halutaan säilyttää myös muu työpaikka. Yli 56-vuotiaiden ikäluokasta tilan ulkopuolella työskentelee 18 prosenttia vastanneista. Vähäiseen kokopäivätyössä käyntiin on todennäköisesti syynä se, että menneinä vuosikymmeninä, jolloin suurin ko. ikäluokasta on aloittanut maanviljelyn, maanviljelyä harjoitettiin kokopäiväisesti pienimmilläkin tiloilla. Osa-aikatyötä tilan ulkopuolella tekee 16 prosenttia vastaajista. Eniten osa-aikatyötä tekee yli 56-vuotiaat (17 %) ja vähiten alle 40-vuotiaat (12 %). Työssäkäynnissä tilan ulkopuolella ei ollut merkittäviä eroja kuntien välillä. Eniten kokopäivätyössä tilanulkopuolella käyvät Vähänkyrön tilalliset (45 %) ja vähiten Isossakyrössä (32 %). Laihialaisista tilan ulkopuolella työskentelee kokopäiväisesti 34 prosenttia vastaajista. Osaaikaisesti tilan ulkopuolella käyvät töissä eniten laihialaiset (18 %) ja vähiten vähäkyröläiset (13 %). Isokyröläisistä maatilallisista 16 prosenttia käy osa-aikaisesti tilan ulkopuolella töissä. 5

6 Työssäkäynti tilan ulkopuolella Kaikki Yli 56 vuotiaat vuotiaat Kokopäiväisesti Osa-aikaisesti Ei käy muualla töissä vuotiaat Työssäkäynti tilan ulkopuolella kunnittain Kaikki Vähäkyrö Laihia Kokopäiväisesti Osa-aikaisesti Ei käy muualla töissä Isokyrö Perheenjäsenet Vastaajien perheiden/kotitalouksienjäsenten ikään vaikuttaa olennaisesti vastaajan ikä. Vastaajista 33 prosentilla on alle 15-vuotiaita perheenjäseniä. Nuorten vuotiaiden ikäluokasta lapsiperheitä on 63 prosenttia. Maatiloista 15 prosentilla on nuoria vuotiaita perheenjäseniä. Eniten nuoria vuotiaita perheenjäseniä on vuotiaiden ikäluokassa (23 %). Yli 18- vuotiaita perheenjäseniä on 84 prosentilla vastaajista. Yksin eläviä ilmoittaa vastaajista olevansa alle prosentti. 6

7 Perheenjäsenet ikäryhmittäin > Ei perhettä vuotta vuotta Yli 56- Kaikki Alle 15-vuotiaita perheenjäseniä on eniten Vähässäkyrössä asuvilla vastaajilla (38 %) ja vähiten Laihialla asuvilla (24 %). Nuoria vuotiaita perheenjäseniä on eniten Isonkyrön vastaajilla (20 %) ja vähiten Laihialla asuvilla tilallisilla (1). Eniten yli 18-vuotiaita perheenjäseniä on laihialaisilla vastaajilla (49 %) ja vähiten Vähässäkyrössä asuvilla (43 %). Eniten yksin eläviä on Isossakyrössä (32 %) ja vähiten Vähässäkyrössä (26 %). Perheenjäsenet kunnittain > 1 Isokyrö Laihia Vähäkyrö Kaikki Maatilan koko Keskikooltaan vastanneiden tiloilla on peltoa 41,8 hehtaaria ja metsää 54,6 hehtaaria. Tilojen koot vaihtelivat huomattavasti eri ikäluokkien kesken. Peltoalaltaan suurimmat tilat ovat vuotiaiden ikäluokalla (59,3 ha) ja metsää on eniten vuotiaden ikäluokalla (71,1 ha). Pienimmät tilat ovat yli 56-vuotiailla, joilla on yli puolet vähemmän peltoa kuin vuotiailla tilallisilla ja 35 hehtaaria vähemmän metsää kuin vuotiailla. (peltoa 26,3 hehtaaria ja metsää 36,1 hehtaaria.) Näihin eroihin vaikuttaa paljon historia, silloin kun yli 56-vuotiaat ovat aloittaneet viljelyn, pienemmilläkin tiloilla on ollut kannattavan toiminnan edellytykset. Euroopan Unioniin ja 7

8 sen maatalouspolitiikkaan liittymisen myötä v alenneiden tuottajahintojen vuoksi kannattavuuteen vaaditaan yleisesti suurempaa tilakokoa kuin ennen. Myös valtiovallan vaatimukset sukupolvenvaihdosten rahoittamiselle edellyttävät suurempaa yksikkökokoa kuin ennen EU:iin liittymistä. Mielenkiintoista on myös se, että nuoret viljelijät käyvät muualla töissä huomattavasti useammin kuin yli 56-vuotiaat. Kunnittain tarkasteltuna keskiarvoltaan suurimmat tilat ovat peltoalaltaan Vähässäkyrössä (45 ha) ja metsäalaltaan Laihialla (63 ha). Pienimmät tilat peltoalaltaan löytyvät Isostakyröstä (40,5 ha) ja metsäalaltaan Vähästäkyröstä (29,4 ha). Isonkyrön maatiloilla on keskimäärin metsää 61,53 hehtaaria. Laihian maatiloilla on keskimäärin 42 hehtaaria peltoa. Tilan keskikoko (ha) peltoa metsä Isokyrö Laihia Vähäkyrö vuotta vuotta Yli 56- vuotta Kaikki Tilan työllistävyys 51 prosenttia vastanneista tiloista työllistää täysipäiväisesti ainakin yhden henkilön. Keskimäärin tilat työllistävät 0,64 henkilöä täysipäiväisesti vuotiaiden tilat työllistävät eniten täysipäiväisesti henkilöitä, keskimäärin 0,8 henkilöä. Tämä selittyneet sillä, että heidän tilansa ovat kooltaan usein suurempia kuin muiden ikäluokkien tilat. Vähiten työllistäviä tiloja ovat vuotiaiden tilat, keskimäärin 0,64 henkilöä. Kunnittain tarkasteltuna eniten työllistävät Isonkyrön maatilat, 0,77 henkeä täysipäiväisesti, jossa myös tilalliset käyvät vähiten kokopäivätyössä muualla. Täysipäiväisesti vähiten työllistävät Laihian maatilat, 0,69 henkilöä. Vähänkyrön maatilat työllistävät täysipäiväisesti keskimäärin 0,7 henkilöä. 65 prosenttia tiloista työllistää osa-aikaisesti ainakin yhden henkilön. Keskimäärin kyrönmaalainen tila työllistää osa-aikaisesti 1,1 henkilöä vuotiaiden tilat työllistävät keskimäärin eniten osaaikaisesti, 1,4 henkilöä ja vähiten osa-aikaisia työllistää yli 56-vuotiaiden tilat, 0,88 henkilöä. Kunnittain tarkasteltuna eniten osa-aikaisia työllistävät vähäkyröläiset maatilat (1,25 henkilöä) ja vähiten laihialaiset maatilat (0,95 henkilöä). Isonkyrön maatilat työllistävät osa-aikaisesti keskimäärin 1,2 henkilöä. 8

9 Päätoimiala Suurimmalla osalla (68 %) kyselyyn vastanneista tiloista harjoitetaan viljanviljelyä. Monella maatilalla on useampi päätoimiala. Yleisin yhdistelmä oli viljanviljely ja metsätalous. Metsätaloutta päätoimisesti harjoittaa 12 prosenttia vastanneista. Muuta kasvinviljelyä harjoittaa kolme prosenttia vastanneista tiloista. Maitotiloja on kuusi prosenttia, sikatiloja viisi prosenttia, naudanlihan tuotantoa kolme prosenttia ja hevostaloutta prosentti vastanneista. Muuta tuotantoa harjoitettiin hieman yli neljällä prosentilla vastanneiden tiloista. Ikäluokittain tilojen päätoimialoissa ei ollut huomattavia vaihteluita. Kunnittain suhteutettuna eniten viljatiloja on Vähässäkyrössä (76 %) ja vähiten Isossakyrössä (65 %). Laihian tiloista 67 prosenttia on viljatiloja. Metsätaloustiloja on eniten Laihialla (19 %) ja vähiten Isossakyrössä (5 %). Vähässäkyrössä metsätaloutta päätoimialanaan harjoittavia tiloja on seitsemän prosenttia tiloista. Maitotiloja on eniten Isossakyrössä (11 %) ja sikatiloja Vähässäkyrössä (12 %). Tilan päätoimiala metsätalous lihakarja maidon tuotanto sikatalous vilja hevostalous muu muu kasvin viljely Isokyrö Laihia Vähäkyrö Kaikki Kotieläimet Kotieläimiä löytyy 25 prosentilta vastaajista. Eniten kotieläimiä (48 %) on vuotiaiden vastaajien tiloilla. Vähiten kotieläimiä on yli 55-vuotiailla, joista vain 14 % prosentilla on eläimiä. Eniten kotieläimiä on isokyröläisillä tiloilla (32 %) ja vähiten laihialaisilla tiloilla (19 %). Vähäkyröläisillä tiloilla kotieläimiä on 24 prosentilla. Liitännäiselinkeinot Hieman yli 40 prosentilla vastanneista tiloista harjoitetaan perusmaatalouden lisäksi liitännäiselinkeinoja. Eniten tiloilla harjoitetaan koneurakointia (15 %). Tähän luetaan muun muassa lumityöt, traktoriurakointi, ruiskutus, puinti, kaivinkoneurakointi, paalaus, kylvö ja puutavaran kuljetus. Bioenergian tuotantoa harjoitetaan (mm. polttopuu, hake, ruokohelpi) ja erikoiskasvien 9

10 tuotantoa kolmella prosentilla tiloista (mm. kumina, mansikka, herne, varhaisperuna). Metsätyöurakointia ja metallin alihankintatyötä harjoitetaan kahdella prosentilla maatiloista. Matkailua, lähiruuan tuotantoa, hyvinvointipalveluja, maataloustuotteiden jatkojalostusta ja ohjelmapalveluja harjoitetaan kutakin hieman alle prosentilla vastanneista maatiloista. Muuta elinkeinotoimintaa harjoitetaan 13 prosentilla tiloista (mm. rakentaminen, taksi, maahantuonti, ilmastointi, elintarvike, muuraus, ratsastuspalvelut, taloushallinnon palvelut, autojen myynti, hevosten kasvatus, tietokoneapu). Puolella vuotiaiden tiloista on muuta elinkeinotoimintaa. Vähiten muuta elinkeinotoimintaa on yli 56-vuotiaiden tiloista (33 %) vuotiaiden tiloista 43 prosentilla on muuta toimintaa perusmaatalouden lisäksi. Nuorten ikäluokan suuri prosenttiluku viittaa siihen, että pelkkä perusmaatalous ja metsätalous ei yksin takaa riittävää toimeentuloa tilalta. Yli 56-vuotiaiden pieni prosentti johtunee perinteestä, jonka mukaan tilan pääasiallinen toiminta perustui perusmaatalouteen ja tila oli kannattava. Toisaalta pieneen prosenttiin vaikuttaa varmasti myös se, että monella yli 56-vuotiaalla alkaa maataloustoiminta olla hiipumaan päin tulevaa eläköitymistä ajatellen. Yli 56-vuotiailla tilallisilla ei useinkaan ole enää suuria velkoja, joten tilan tuottovaatimus on alhaisempi. Liitännäiselinkeinoilla tuntuu olevan yhteyttä myös siihen, miten oman tilan kannattavuus ja tulevaisuus nähdään. Kunnittain tarkasteltuna poikkeavuuksia esiintyi seuraavilla aloilla: Lähiruuan tuotantoa harjoitetaan 4 prosentilla vähäkyröläisistä tiloista, kun muissa kunnissa sitä ei vastausten mukaan harjoiteta ollenkaan. Koneurakointia harjoitetaan selvästi eniten isokyröläisillä tiloilla, 21 prosenttia tiloista. Laihialla koneurakointia harjoitetaan 13 prosentilla ja Vähässäkyrössä 11 prosentilla tiloista. Tilalla tehtävä muu elinkeinotoiminta 2 18 % 16 % 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % vuotta vuotta Yli 56- Kaikki matkailu metalli lähiruoka hyvinvointipalvelut ohjelmapalvelut metsäurakointi koneurakointi bioenergian jatkojalostus erikoiskasvien vilj. maataloustuotteiden jatkojalostus muu Kannattavuus Oman tilan kannattavuuden positiivisimpana näkivät vuotiaat, heistä 4 prosenttia pitää kannattavuutta erinomaisena, 23 prosenttia hyvänä ja 57 % tyydyttävänä, heikkona 11 prosenttia ja 10

11 kannattamattoman omaa tilaansa pitää 5 prosenttia vastanneista. Syynä positiivisiin kannattavuusnäkemyksiin voidaan ajatella sitä, että vuotiailla on keskiarvoltaan suurimmat maatilat ja puolet heistä harjoittaa liitännäiselinkeinoja, jotka oletettavasti lisäävät tilan kannattavuutta. Heikompana oman tilan kannattavuutta pitävät yli 56-vuotiaat. Heistä kukaan ei pitänyt tilaansa erinomaisen kannattavana, yhdeksän prosenttia piti tilansa kannattavuutta hyvänä, tyydyttävänä kannattavuutta piti 37 prosenttia, heikkona 44 prosenttia ja kannattamattomana tilaansa piti yhdeksän prosenttia vastanneista. Näihin lukuihin syynä voi olla pieni tilakoko, vähäinen liitännäiselinkeinojen määrä ja myös vaikutusta voi olla omalla jaksamisella vuotiaista oman tilan kannattavuutta erinomaisena pitää prosentti vastaajista, hyvänä 13 prosenttia ja tyydyttävänä 52 prosenttia. Heikkona oman maatilan kannattavuutta pitää 27 prosenttia ja kannattamattomana seitsemän prosenttia vastaajista. Keskimäärin prosentti vastanneista pitää tilaansa erinomaisen kannattavana ja 14 prosenttia piti kannattavuutta hyvänä. Tyydyttävänä tilansa kannattavuutta pitää lähes puolet vastanneista (48 %). Heikkona tilan kannattavuutta piti 30 prosenttia vastanneista ja seitsemän prosentin mielestä oma tila on kannattamaton. Oma näkemys tilan kannattavuudesta vuotiaat vuotiaat Yli 56 vuotiaat Kaikki 1 erin. hyvä tyyd. heik. kannat. Kunnittain tarkasteltuna positiivisin näkemys oman tilan kannattavuudesta on isokyröläisillä. Heistä 20 prosenttia pitää oman tilan kannattavuutta erinomaisena tai hyvänä. Tähän vaikuttaa todennäköisesti ainakin se, että Isonkyrön vastaajissa on eniten vuotiaita (27 %). Isokyröläisistä tilansa kannattavuutta tyydyttävänä pitää 43 prosenttia ja heikkona tai kannattamattomana 37 prosenttia vastaajista. Heikoimpana oman tilansa kannattavuutta pitivät laihialaiset vastaajat, heistä 39 prosenttia piti oman tilan kannattavuutta heikkona tai kannattamattomana. Erinomaisena tilansa kannattavuutta ei pitänyt kukaan laihialaisista vastaajista ja hyvänä kannattavuutta pitää 14 prosenttia. Tyydyttävänä tilan kannattavuutta pitää hieman alle puolet (47 %) laihialaisista maatilallisista. Syynä heikkoon kannattavuusnäkymään voidaan pitää sitä, että laihialaisista vastaajista on puolestaan eniten yli 56-vuotiaita vastaajia (41 %), joilla on pienet tilakoot ja vähän liitännäiselinkeinoja. Vähänkyrön vastaajista oman tilan kannattavuutta 11

12 erinomaisena tai hyvänä piti yhdeksän prosenttia, tyydyttävänä 58 prosenttia ja heikkona tai kannattamattomana 33 prosenttia. Näkemys oman tilan kannattavuudesta Isokyrö Laihia Vähäkyrö Kaikki 1 erinomainen hyvä tyydyttyvä heikko kannattamaton Maatilojen suurimmat haasteet tällä hetkellä Suurimmaksi ongelmatekijäksi vastaajat ilmoittivat taloudellisen epävarmuuden. 65 prosenttia vastanneista ilmoitti sen kolmen suurimman ongelman joukossa ja 35 prosentille vastaajista se on suurin ongelma maatilalla. Toiseksi suurimmaksi ongelmaksi koettiin tukiriippuvuuden aiheuttama epäitsenäisyys. Yli puolet (58 %) vastaajista mainitsi sen kolmen suurimman ongelman joukossa ja 30 prosentille se on suurin ongelma. Kolmanneksi suurimmaksi ongelmaksi vastaajat kokivat oman jaksamisen. 33 prosenttia vastaajista ilmoittaa sen kolmen suurimman ongelman joukkoon ja 11 prosentille oma jaksaminen on suurin ongelma tällä hetkellä. Tiedon saannin hankaluutta ja koulutuksen saantia ei pidetty kovinkaan suurena ongelmana maatiloilla. Muina ongelmina mainittiin muun muassa viljasta maksettava huono hinta (12 mainintaa), tilan/viljelyn kannattamattomuus (10 kpl), lisämaan saannin vaikeus (9 mainintaa), markkinoiden epävakaus (6 kpl), eläinaktivistit (2 kpl), huonokuntoiset tiet (2kpl), kunnanvirkamiehet, EU, paperisota, ajan puute/sivutoimisuus, oma ikä, tilanpidon jatkuminen, urakoitsijoiden puute, pitkä etäisyys, lainamäärä ja konekannan vähyys. 12

13 Mitkä asiat koet suurimmiksi ongelmiksi tällä hetkellä? Investointien rahoitus Tukiriippuvuuden aih.ep.itsenäisyys Oma jaksaminen Vanha konekanta tiedon saannin hankaluus rakennusten kunto yrittäjyystaitojen puute tilanpidon jatkuminen taloudellinen epävarmuus riittävän koulutuksen saanti muu 3. suurimman joukossa Suurin ongelma Ikäluokittain tarkasteltuna suurimmat ongelmat poikkesivat jonkin verran eri ikäluokkien vä1illä sekä vuotiaat kokivat suurimmaksi ongelmaksi taloudellisen epävarmuuden. Yli 56- vuotiailla suurin ongelma on tuki riippuvuuden aiheuttama epäitsenäisyys. Yli 56-vuotiaita huolettaa myös erityisesti tilan pidon jatkuminen. Oma jaksaminen on melko tasaisesti kaikkien ikäluokkien ongelma vuotialla investointien rahoitus nousee suurimmaksi ongelmaksi 11 prosentille vastaajista, kun taas muissa ikäluokissa luku jää viiden alle. Yrittäjyystaitojen puutetta pitää ongelmana vain pieni osa yli 56-vuotiaista, muista ikäluokista se ei ole yhdellekään vastaajista suurin ongelma. Suurin ongelma maatilalla tällä hetkellä 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % vuotta vuotta Yli 56- Kaikki Investointien rahoitus Tukiriippuvuuden aih.ep.itsenäisyys Oma jaksaminen Vanha konekanta tiedon saannin hankaluus rakennusten kunto yrittäjyystaitojen puute tilanpidon jatkuminen taloudellinen epävarmuus riittävän koulutuksen saanti muu Kunnittain tarkasteltuna eroavaisuuksia suurimpien ongelmien kohdalla ei juuri ole. Alla olevissa taulukoissa suurin ongelma, toiseksi suurin ongelma ja kolmanneksi suurin ongelma on eroteltuna kunnittain. 13

14 Mitkä asiat koet suurimmiksi ongelmiksi tällä hetkellä? (Isokyrö) 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Investointien rahoitus Tukiriippuvuuden aih.ep.itsenäisyys Oma jaksaminen Vanha konekanta tiedon saannin hankaluus rakennusten kunto yrittäjyystaitojen puute tilanpidon jatkuminen taloudellinen epävarmuus riittävän koulutuksen saanti muu Suurin ongelma 2.Suurin ongelma 3. Suurin ongelma Mitkä asiat koet suurimmiksi ongelmiksi tällä hetkellä? (Laihia) 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Suurin ongelma 2.Suurin ongelma Investointien rahoitus Tukiriippuvuuden aih.ep.itsenäisyys Oma jaksaminen Vanha konekanta tiedon saannin hankaluus rakennusten kunto yrittäjyystaitojen puute tilanpidon jatkuminen taloudellinen epävarmuus riittävän koulutuksen saanti muu 3. Suurin ongelma Mitkä asiat koet suurimmiksi ongelmiksi tällä hetkellä? (Vähäkyrö) 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Suurin ongelma 2.Suurin ongelma Investointien rahoitus Tukiriippuvuuden aih.ep.itsenäisyys Oma jaksaminen Vanha konekanta tiedon saannin hankaluus rakennusten kunto yrittäjyystaitojen puute tilanpidon jatkuminen taloudellinen epävarmuus riittävän koulutuksen saanti muu 3. Suurin ongelma 14

15 4. Tulevaisuuden näkymät Parhaimpana tilansa tulevaisuuden näkevät nuoret, vuotiaat tilalliset. Heistä viisi prosenttia pitää oman tilansa tulevaisuutta erinomaisena ja 42 prosenttia näkee tulevaisuuden hyvänä. Tyydyttävänä nuorista tilallisista tulevaisuuden näkee 40 prosenttia ja heikkona seitsemän prosenttia vastaajista. Viiden prosentin mielestä omalla tilalla ei ole tulevaisuutta. Tulokset ovat melko yhtenäiset näkemykseen tilan tämän hetken kannattavuudesta. Erona on että 23 prosenttia pitää tilan kannattavuutta hyvänä ja tulevaisuutta hyvänä pitää 42 prosenttia vastaajista, joten tilan tulevaisuus nähdään hyvänä, vaikka kannattavuutta ei tällä hetkellä pidetä erityisen hyvänä. Näihin lukuihin vaikuttaa varmasti se, että vuotiaat ovat innokkaimpia kehittämään tilan toimintaa, heillä on suurimmat keskimääräiset tilakoot ja eniten liitännäiselinkeinoja tiloilla. Heikoimpana tilan tulevaisuutta pitävät yli 56-vuotiaat. Heistä 16 prosentin mielestä omalla tilalla ei ole tulevaisuutta ja heikkona tulevaisuutta piti 32 prosenttia. Kukaan heistä ei pitänyt tilansa tulevaisuutta erinomaisena ja hyvänä tulevaisuutta piti 14 prosenttia vastanneista. Nämä luvut ovat melko yhteneväisiä näkemykseen tilan kannattavuudesta. Maatilan heikot tulevaisuuden näkymät johtunevat siitä, että moni on jäämässä eläkkeelle muutamien vuosien päästä ja jatkajaa ei välttämättä ole tiedossa sekä siitä että tilakoot ovat pieniä verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Myös kiinnostus kehittää tilan toimintaa ja liitännäiselinkeinoja ovat muihin ikäluokkiin verrattuna pienempää. Hieman yli puolet (52 %) vuotiasta pitää tilansa tulevaisuutta tyydyttävänä ja heikkona tulevaisuutta pitää 22 prosenttia vastaajista. Erinomaisena tulevaisuutta piti prosentti vastaajista. Luvut vastaavat melko hyvin näkemystä tilan tämän hetkisestä kannattavuudesta. Keskimäärin prosentti vastanneista näkee oman tilansa tulevaisuuden erinomaisena, 22 prosenttia pitää tulevaisuutta hyvänä, 44 prosenttia näkee sen tyydyttävänä. 23 prosenttia näkee tulevaisuuden heikkona ja kymmenen prosentin mielestä tilalla ei ole tulevaisuutta. Näkemys oman tilan tulevaisuudesta vuotiaat vuotiaat Yli 56 vuotiaat Kaikki 1 erinomainen hyvä tyydyttävä heikko ei tulevaisuutta Kuntien väliset erot tilan tulevaisuudennäkymissä eivät ole suuria. Vaihtelut selittyvät todennäköisesti kuntien ikäjakaumalla. Kunnittain tarkasteltuna tilan tulevaisuutta erinomaisena piti kaksi prosenttia Isonkyrön ja Laihian vastaajista. Vähänkyrön vastaajista tulevaisuutta erinomaisena ei pitänyt kukaan. Hyvänä tulevaisuutta piti isokyröläisistä ja vähäkyröläisistä 22 prosenttia ja 15

16 laihialaisista 23 prosenttia. Laihialaisista 35 prosenttia näki että tilan tulevaisuus on heikko tai sillä ei ole tulevaisuutta ollenkaan. Isokyröläisistä Isossakyrössä ja Vähässäkyrössä vastaava luku on 30 prosenttia. Näkemys oman maatilan tulevaisuudesta 5 45 % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % erin. hyvä tyyd. heikko ei tulev Isokyrö Laihia Vähäkyrö Kaikki Tilan tulevaisuutta arvioitaessa 38 prosenttia vastanneista näkee tilan toiminnan jatkuvan entisellään 5-10 kuluttua. Lähes puolet (48 %) alle 40-vuotiaiden omistamista tiloista jatkaa vastanneiden arvion mukaan toimintaa entisellään ja puolestaan vain neljännes yli 56-vuotiaista näkee tilan toiminnan jatkuvan nykymuotoisena vuotiaista 42 prosenttia arvioi toiminannan jatkuvan entisellään. Kunnittain tarkasteltuna tilan toiminta jatkuu entisellään Isossakyrössä ja Laihialla 39 prosentilla ja Vähässäkyrössä 34 prosentilla vastaajista. 35 prosenttia vastanneista arvioi tilan toiminnan 5-10 vuoden kuluttua jatkuvan sivutoimisena vuotiaiden tiloista arvion mukaan sivutoimisina jatkaa 42 prosenttia vuotiaiden tiloista vastanneiden arvion mukaan toimii 38 % sivutoimisena 5-10-vuoden kuluttua. Yli 56-vuotiaiden tiloista 25 prosenttia jatkaa arvion mukaan sivutoimisesti 5-10 vuoden kuluttua. Sivutoimisena tilan arvioivat toimivan Isossakyrössä 35 prosenttia, Laihialla 38 prosenttia ja Vähässäkyrössä 29 prosenttia vastaajista. Tilan pois vuokraamista todennäköisenä piti 12 prosenttia vastanneista. Eniten tilan vuokraamista kannattivat yli 56-vuotiaat vastaajat, heistä 28 prosenttia näki tilan tulevaisuuden 5-10 vuoden kuluttua pois vuokrattuna. Vähiten vuokraamisen puolesta olivat vuotiaat, vain 2 prosenttia vastanneista näki tilan tulevaisuuden pois vuokrattuna. Tilan pois vuokraamisen kannalla on 18 prosenttia vähäkyröläisistä vastaajista, 11 prosenttia Isonkyrön vastaajista ja 10 prosenttia Laihian vastaajista. Tilan myynnin kannalla oli kuusi prosenttia vastanneista. Yli 56-vuotiaiden ikäluokassa tilan myyminen tai vuokraaminen on tulevaisuuden vaihtoehto huomattavasti useammin kuin nuoremmissa ikäluokissa. Tähän syynä voi olla tuleva sukupolvenvaihdos ja jatkajan puuttuminen. 15 prosenttia yli 56-vuotiaista näki, että tilan tulevaisuus on myydä se pois. Tätä nuoremmissa ikäluokissa tilan myymisen kannalla oli vain kaksi prosenttia vastanneista. Tilan pois myynnin kannalla oli 8 prosenttia Laihian vastaajista, 6 prosenttia Vähänkyrön ja 4 prosenttia Isonkyrön vastaajista. 16

17 Muun vaihtoehdon valitsi yhdeksän prosenttia vastaajista. Pääsääntöisesti tähän kohtaan merkittiin, että kehitetään tilan toimintaa. Eniten kehittämisintoa löytyi alle 40-vuotiailta (11 %) ja vähiten yli 56-vuotiailta (6 %) vuotiasta toimintaa haluaa kehittää yhdeksän prosenttia vastaajista. Eniten kehittämisintoisia löytyy Vähästäkyröstä, 12 prosenttia. Isossakyrössä 11 prosenttia ja Laihialla neljä prosenttia aikoo kehittää tilan toimintaa. Kehittämistoimenpiteitä mainittiin mm. tilakoon kasvattaminen ja tuloksen parantaminen, laajennus, tuotantosuunnan muutos, sivuelinkeinojen lisääminen ja erikoistuminen. Tilan toiminta 5-10 vuoden kuluttua vuotta vuotta Yli 56- Kaikki 1 jatkuu entisellään sivutoimiseksi vuokrataan myydään muu Sukupolvenvaihdos Tilan sukupolvenvaihdos on ajankohtainen kymmenen vuoden sisällä 43 prosentille vastaajista. Yli 56-vuotiaiden vastaajien tiloilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen kymmenen vuoden kuluessa 78 prosentille vastaajista. 15 prosenttia sukupolvenvaihdoksista on ajankohtaisia 0-2 vuoden kuluessa, 21 prosenttia 3-5 vuoden kuluessa, 32 prosenttia 5-8 vuoden ja 31 prosenttia 9-10 vuoden kuluessa vuotiaiden ikäluokassa sukupolvenvaihdos kymmenen vuoden sisällä ajankohtainen 23 prosentille vastaajista. Alle 40-vuotiaiden joukossa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen kymmenen vuoden sisällä yhdeksälle prosentille vastaajista. Tässä on mukana myös ne nuoret vastaajat, jotka hoitavat jo tilaa, mutta virallista sukupolvenvaihdosta ei ole tehty. Kunnittain sukupolven vaihdoksia on tiedossa 50 prosentille Laihian, 40 prosentille Vähänkyrön ja 38 prosentille Isonkyrön tiloista. Tilan jatkaja on tiedossa 40 prosentille niistä tiloista joissa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen kymmenen vuoden kuluessa. Mahdollinen jatkaja on tiedossa yhdeksälle prosentille vastaajista. Ilman jatkajaa on 51 prosenttia tiloista, joissa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen kymmenen vuoden kuluessa. Kuten luonnollista on, paras tilanne jatkajan suhteen on yli 56-vuotiaiden ikäluokassa, joille sukupolvenvaihdos on ajankohtaisin. Näille jatkaja on tiedossa 44 prosentille ja mahdollinen jatkaja kuudelle prosentille. Tilanne ei ole niin akuutti alle 40-vuotiaiden tiloilla, mutta niilläkin jatkaja on tiedossa 33 prosentille tiloista ja mahdollinen jatkaja löytyy seitsemälle 17

18 prosentille. Parhaiten jatkajia on tiedossa laihialaisille maatiloille (45 %) ja heikoiten jatkajia on tiedossa Vähänkyrön maatiloille (33 %). Isonkyrön tiloista jatkajia on tiedossa 39 prosentille. Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen Suurin osa, 77 prosenttia, vastanneista on kiinnostunut erikoistumaan johonkin perusmaatalouden lisäksi. Luvussa on mukana myös niitä jotka ovat jo erikoistaneet tilan toimintaa. Kaikista innokkaimpia erikoistumaan ovat vuotiaat tilalliset, heistä jopa 93 % on kiinnostunut erikoistumisesta. Vähäisintä kiinnostus on 56-vuotiaiden ikäluokassa, jossa erikoistumiseen kiinnostusta osoittaa 66 prosenttia vastanneista. Tähän lukuun vaikuttaa todennäköisesti jo hiipumassa oleva maatilan toiminta tulevan eläkkeelle jäännin häämöttäessä muutamien vuosien päästä vuotiaista erikoistumiseen kiinnostusta osoittaa 71 prosenttia vastanneista. Kiinnostuneimpia erikoistumaan ovat isokyröläiset maatilalliset, heistä jopa 83 prosenttia ilmoittaa kiinnostuksensa. Kiinnostus jakaantui suhteellisen tasaisesti kaikille aloille, poikkeuksena koneurakointi, joka kiinnosti 12 prosenttia vastaajista sekä klapien tuotanto, joka kiinnosti 12 prosenttia vastaajista. Vähäkyröläisistä 70 prosenttia ja laihialaisista 60 on kiinnostunut erikoistumaan johonkin perusmaatalouden lisäksi. Kiinnostuksen kohteet eivät vaihdelleen ikäluokittain huomattavasti. Suurimmat kiinnostuksen kohteet erikoistumisaloista on koneurakointi, bioenergian tuotanto, erikoiskasvien tuotanto ja klapien tuotanto ja myynti. Vähiten kiinnostusta herätti matkailu, maataloustuotteiden jatkojalostus, hyvinvointipalvelut, ohjelmapalvelut, puusepäntyöt ja mehiläistuotanto. Erikoistuminen perusmaatalouden lisäksi 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % koneurakointi matkailu metallin alihankinta lähiruuantuotanto jatkojalostus bioenergia erikoiskasvit hyvinvointipalvelut ohjelmapalvelut maisemaurakointi auraus varastointi puusepän työt klapit mehiläistuotanto heinä hevostalous muu 18

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä N:o 199 / 2013 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35,

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Katsaus hevosalan yritystoimintaan

Katsaus hevosalan yritystoimintaan Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen & Terhi Thuneberg Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen &

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Nuoret maatilayrittäjät

Nuoret maatilayrittäjät Telle Lemetyinen Tarja Toivonen Nuoret maatilayrittäjät Raportteja 1 1 Nuoret maatilayrittäjät Maataloussuuntautuneiden ja monialaisten maatilayrittäjien yrittäjyyspäätös, nykypäivä ja tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus

Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen (2010 2014) raportti Sirpa Pussinen Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus valtakunnallisen Hevosyritys huippukuntoon

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot