Green Care Finland ry:n palveluiden markkinaselvitys. - ostopäätöksiä tekevien näkemys kunnissa ja yrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Green Care Finland ry:n palveluiden markkinaselvitys. - ostopäätöksiä tekevien näkemys kunnissa ja yrityksissä"

Transkriptio

1 Green Care Finland ry:n palveluiden markkinaselvitys - ostopäätöksiä tekevien näkemys kunnissa ja yrityksissä

2 Raportin sisältö Kuntavastaukset, s Johtopäätökset kuntavastauksista, s. 11 Yritysvastaukset, s Johtopäätökset yritysvastauksista, s. 22 Suositukset, s.23-26

3 Kuntavastaukset

4 Kyselyssä edustettuna 14 kuntaa, vastaus% kunnasta kutsuttiin, 14 vastasi SOTE-johtaja- ja päällikkövastaajaa kutsuttuna 27 henkilöä vastasi keskimäärin jokaiseen kysymykseen 23 vastasi kaikkiin kysymyksiin ja 7 osaan

5 Eniten vastaajissa oli tulosaluejohtajia ja vastuupäällikköjä Palvelujohtaja - työikäiset (Itsenäisesti selviytyvät) Tulosaluejohtaja - lapsiperheet, sosiaalityö ja perhepalvelut Tilaajajohtaja - terveyspalvelut Tilaajapäällikkö - sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lasten ja nuorten palvelut Päällikkö - pitkäaikaishoito, ostopalvelut, vanhusten ympärivuorokautinen hoiva Muu - tilaaja-asiantuntija, hallintolääkäri, tilaaja/ylilääkäri, tuotanto

6 Kysely tavoitti hyvin tilaamisesta vastaavat henkilöt, kuten haluttiin Ja heidän joukossaan on 6 uusia Green Care palveluita tuntevaa!

7 GC-palveluita tuntevat ovat saaneet tiedon ammatti- ja työyhteisön kautta. GC-palveluita ei-tuntevat ehdottavat työhön liittyviä tilaisuuksia ja nettiä viestintäkanaviksi. Palveluntarjoajan omia esittelyjä toivotaan. Mistä olette saaneet tietoa Green Care hoiva- ja kuntoutuspalveluista? Mitä kautta hankkisitte mieluiten tietoa Green Care hoiva- ja kuntoutuspalveluista?

8 Kuntahankinnan näkökulmasta GC-palveluilla tulisi olla selkeästi määritellyt tavoitteet ja asiakasprofiilit; toteutumista pitää seurata SOTE-kentässä tunnetuilla menetelmillä 1. Hoiva- ja kuntoutus on tavoitteellista 2. Pienet palveluntarjoajat tarjoavat yhden palveluintegraattorin kautta 3. Asiakkaiden hoiva- ja kuntoutusprosessia arvioidaan tunnetuilla kriteereillä 4. Hoivan ja kuntouksen tuloksellisuus arvioidaan tunnetuilla menetelmillä 5. Palveluntarjojan luontolähtöisyys todennetaan ulkopuolisella arvioinnilla 6. Luontolähtöisten menetelmien asiakashyöty on keskimääräistä parempi 7. Tarjonta kohdistuu selkeille asiakasprofiileille

9 Ikä-ihmisillä ja avohuollon kehitysvammaisilla on kuntavastaajien mielestä eniten GC-hoivapalveluiden tarvetta - Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat

10 Mielenterveyskuntoutujilla on selkeästi suurin tarve GC-palveluihin - Kaikki

11 Johtopäätökset kuntavastauksista GC-palveluiden erityisyys syntyy ostajalle VERTAILEMALLA tavanomaiseen vastaavaan ja kilpailevaan tarjontaan. GC-yrityksen on pystyttävä sanoittamaan ja osoittamaan palvelun erityisyys, ts. eli palvelumuotoilun keinot käyttöön. GC-palveluyritysten on tuotteistettava ja kohdennettava palvelut asiakasprofiileille, joille kunta on järjestämisvastuussa. Ostajat tarvitsevat lisää tietoa. Hankintaa sisällöllisesti valmistelevien (esim. palveluohjaajien) rooli on suuri. Heidän on tunnettava palvelut: vierailut, kokeilut yms., jotka tuovat positiivisen kokemuksen palvelusta ja osaamisesta. Julkisissa SOTE-palveluissa palvelun osto ja käyttö ovat voimakkaasti kytköksissä palvelutarvearviointiin (=käyttäjän pääsy palvelun piiriin) ja maksatuskäytäntöihin (minkä tahon rahoista on lopulta kyse). Nämä vaikuttavat sekä hinnoitteluun että ostettaviin määriin.

12 Yritysvastaukset

13 Yritysvastaajat ja työtehtävä 27 yritystä kutsuttiin 11 vastasi 6 kieltäytyi Johtaja, vastuualue? - toimitusjohtaja - kehittäminen - HRD, osaaminen ja sisäiset prosessit Muu, mikä? - sihteeri

14 HR-ammattilaisen tehtäviin kuuluu tietää, että esimiesten osaamattomuus on merkittävin tekijä työpahoinvoinnille, tiimien ja työyhteisöjen hankaluudet johtuvat yleensä vuorovaikutusongelmista ja työterveys muuttuu kumppaniksi viimeistään sillon, kun sairauspoissaolot ovat nousevalla käyrällä ja varhainen eläköityminen ei pysy kurissa.

15 Vastaajayritykset keskisuuria ja suuria, alansa merkittäviä yrityksiä Vastanneet yritykset eri puolilta Suomea - Rovaniemi - Jyväskylä (2 kpl) - Pori - Hämeenlinna - Riihimäki - Kouvolan talousalue - Turun talousalue - Vantaa - Espoo - Helsinki 4 Teollisuusyritystä 3 ICT-yritystä 2 Rakennusalan yritystä 1 Ympäristönhuoltoyritys 1 Tukku- ja vähittäiskauppayritys

16 Palveluiden tunnettuus olematon!

17 1. Tietoa ollaan valmiita vastaanottamaan, 2. kanavavalinta palveluntarjoajan vastuulla, 3. netti tärkeä ja viesti siellä kohdennettava yrityksille

18 Tuntematon palvelu on helpointa ostaa kertaluontoisella tutustumispalvelulla, muutosväsymykseen etsitään uusia keinoja, myös HR-peruskauraan (tiimin yhteishenki) etsitään jotakin uutta

19 1. HR haluaa mitattavia tuloksia, 2. kiinnostus KELA-korvattavuuteen tarkoittaa työterveys-yritys -markkinointia, 3. kun yrityksellä on työhyvinvointisuunnitelma, GC-palveluiden tuettava sitä! 4. Hinta, hinnoittelun selkeys ja räätälöitävyys tarkoittavat yhdessä sitä, että hinnoittelu ottaa huomioon, minkä hierarkiatason ja kokoluokan henkilöstölle palvelu räätälöidään

20 Eniten luontolähtöisistä työhyvinvointipalveluista hyötyvät muutosesimiehet, uuvahtamista osoittavat ja asiakastyötä tekevät. Nämä ryhmät tarvitsevat positiivista energiaa, tilanneherkkyyttä ja uusiutumisvoimaa työssään. 1. Projektiryhmät 2. Vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat 3. Työtehon hiipumista osoittavat 4. Kehitystyöstä vastaavat 5. Asiakasrajapinnassa työskentelevät 6. Muutosta vetävät esimiehet 7. Kuntoremonttia tarvitsevat

21 Mitä lisäarvoa yritys haluaa luontolähtöisistä työhyvinvointipalveluista? ENITEN LISÄARVOA NYT: 3. Positiivisen ilmapiirin vahvistuminen 7. Yksilön vastuunoton lisääntyminen omasta työhyvinvoinnista 2. Työyhteisön konfliktiherkkyyden vähentäminen TÄRKEYS NOUSUSSA: 1. Psyykkisten energiavarantojen lataaminen 8. Yksilöllisen uudistumiskyvyn vahvistuminen 5. Vastustuskyvyn lisääntyminen stressiä ja uupumista vastaan No 1 EI SELKEÄÄ KANTAA: 4. Ylivirittyneen ja hermostuneen työilmapiirin rauhoittuminen 6. Projektikestävyyden parantuminen

22 Johtopäätökset yritysvastauksista GC-palvelut on tuotteistettava erikseen yrityksille Niiden on pureuduttava HR:lle ajankohtaisiin ja keskeisiin tehtäviin Viestinnässä netillä on merkittävä rooli: julkisen puolen SOTE-kielenkäyttö ei puhuttele yrityksiä; onko aiheellista tehdä yrityksille oma osio? Uutusarvo tuotava selkeästi esiin Vaikuttavuuden todentaminen eli mittarointi on päivän sana HR:ssä. HR linkittyy yhä vahvemmin liiketoiminnan kehittämiseen ja samalla raportointivelvollisuus jorylle systematisoituu Mitä suunnitelmallisempaa yrityksen HR-toiminta on, sitä enemmän GCyrityksellä on oltava valmiutta räätälöidä palvelu asiakkaan HRammattilaisten, jopa kohdehenkilöstöryhmän edustajien kanssa. Hinta määräytyy lopulta neuvottelussa, myyjällä oltava hinnoittelumekanismeja valmiiksi laskettuna kannattavuuden turvaamiseksi

23 Suositukset

24 Suositukset Green Care palveluja tuottaville yrityksille 1 Asiakasviestinnän eriyttäminen: - selkeä palvelukuvaus valitulle kohderyhmälle kaiken perustana - Viestin sisältö ja termit asiakkaan mukaan, kunta-asiakkaille, yritysasiakkaille ja yksityisille kuluttajaasiakkaille - Kunta ostaa järjestämisvastuun ja palvelutarvearvioinnin piiriin kuuluvia palveluja kuntalaisille - Yritys ostaa henkilöstön työhyvinvointitarpeisiin yrityksen tilanteen mukaa. Esim. julkisen puolen SOTE-termistö ei ole yrityksille tuttua - Kuluttaja ostaa itselleen ja lähipiirilleen hyvää mieltä, kokemuksia, elämyksiä ja muistoja yhteisistä hienoista hetkistä tärkeimpien ihmisten kanssa. Palvelutyypit ja asiakastuntemus ratkaisevat: - Green care menetelmäkenttä soveltuu yleisemmin hyvinvoinnin edistämiseen kuin pelkästään terapiaan ja hoitoon - Yrityksen valittava itselleen sopivat sovelluskeinot ja -kohteet ja sitten panostettava niihin - Jotkut yhdistelmät saattavat olla haasteellisia liiketoiminnallisesti, kärjistäen, voiko mielenterveyskuntoutujien hoitojakson ja yrityksen 24 h:n hyvinvointi-internaatin järjestää saman aikaisesti. Palvelukuvaus keskeiseissä roolissa: - ostajalla on oikeus tietää, mitä ostaa ja mikä vaikutus sillä on hänen/heidän tarpeeseensa - erilaiset asiakkaat, erilainen viestin sisältö, kohdentaminen ja termistöt

25 Suositukset Green Care palveluja tuottaville yrityksille 2 Kaupanteossa helpota ostamista ja tunne ostajan käyttäytymismalli: - Kuntapuolella käytössä palveluketju-, prosessi- ja vaihemalleja heidän kuntalaisasiakkailleen, GCpalvelun menestymismahdollisuus kasvaa, kun yritys pystyy osoittamaan, mihin vaiheeseen palvelut soveltuvat - Yritysostajille tarvitaan hinnoittelua, joka ottaa huomioon asiakkaan tarpeen ostaa oikealla hintalaatusuhteella osallistujaryhmän koon, todellisen tarpeen, toteutuksen aikajänteen mukaan. GCyrityksen tulee huolehtia, että hinta ottaa huomioon oman kannattavuustavoitteen, kapasiteetin ja asiakasryhmän vaatiman palvelutason - Itsemaksaville viestinnän sisältö, palvelukuvaus, hinta sekä saatavuus olennaisia asioita - Hinnoittelu vaatii paneutumista ja laskentaan eli ekselöintiä. Tavoitteena erilaiset kohdennetut hinnoittelumallit Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy rajapinnoille: - Kunta ulkoistaa ongelmat, moniongelmaisille vähän palvelutarjontaa eli on syntynyt uusia asiakasprofiileja ja tämä trendi tuo erikoistumisen mahdollisuuden GC-yrityksille, joilla on osaamista tai kyky hankkia sitä. - Yritykset etsivät säännöllisesti uusia palveluja, yhteistyömahdollisuus alueen yrityksille luoda pakettiratkaisuja ja tarjota niitä keskitetysti, esim. majoitus hotellissa ja virkistys- & hyvinvointipalvelut lähialueen yrityksiltä - Terveysmatkailu voi olla muutakin kuin leikkauspalveluja. Esimerkiksi ketkä olisivat valmiita maksamaan terveytensä edistämisestä vrt. Sitran tekemä kuluttajaprofilointi - Uudet palvelut voidaan rakentaa vain yhteistyössä asiakkaan kanssa. Huom. mukana maksava asiakas (budjetti & ostomäärät) ja palveluita käyttävä asiakas (ihmisen todellinen tarve)

26 Suositukset yrityskehittäjille GC-yritykset haluavat tuotteistaa kansallisesti merkittävää ja uusiutuvaa resurssia luontoa uudella tavalla. Kotimaisen SOTE-palvelurakenteen uudistaminen uusilla liiketoimintamalleilla Palvelutarjonnan laajentaminen yritysmarkkinoille Mahdollisuus luoda kehittyneitä niche-palveluja ulkomaisille asiakkaille, jotka jo tuntevat Suomen puhtaana ja turvallisena maana. GC-yritykset eivät ole tottuneet myymään, tarvitaan tietoa ja koulutusta palveluiden liiketoimintaosaamisesta. Erityisesti palvelutoiminnan organisointi kannattavasti on haaste. Tällä hetkellä GC-yrityksillä vähän, jos ollenkaan myytävää yrityksille. Yritysneuvonnassa ohjattava nopeaan asiakastestaukseen ja asiakaspalautteen hyödyntämiseen GC-palvelujen kehittämisessä ja tarvelähtöisessä kohdentamisessa Kuntaostajat ja GC-yritykset tarvitsevat yhteisiä tilaisuuksia vuoropuheluun kysynnän ja tarjonnan kohtauttamiseksi, yrityskehittäjillä tähän osaamista Yritysneuvontatarjonnan ja kysynnän kohtaaminen onko sitä? - miten hyvin GC-yritykset tuntevat yritysneuvontapalvelut ja kehitysrahoitusmahdollisuudet? - onko asiakaspään yritysneuvojilla riittävästi palveluliiketoiminnan kehitysosaamista + erityispalveluiden kehittämisen osaamista?

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. KARTOITUKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Helena Rautiainen - Elina Tauriainen

Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Helena Rautiainen - Elina Tauriainen Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen Helena Rautiainen - Elina Tauriainen Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos 33014 Tampereen Yliopisto Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Joulukuu 2007 Riitta

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 13 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot