khall LIITE 1 Kvalt LIITE x KINNULAN KUNNAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN"

Transkriptio

1 khall LIITE 1 Kvalt LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013

2 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA... 7 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 8 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 9 KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE YLEISHALLINNON VASTUUALUE ELINKEINOLAUTAKUNTA PERUSTURVA HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE SIVISTYSLAUTAKUNTA Koulutoimi Varhaiskasvatus (Päivähoito) Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Nuorisotoimi Liikuntatoimi Kirjastotoimi... 61

3 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 2 Kulttuuritoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA ORGANISAATIOKAAVIOT LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

4 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 3 KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO GRAAFISET ESITYKSET KONSERNI/Kinnulan Vuokratalot Oy KONSERNI/ Kiinteistö Oy Kinnuskeskus KONSERNI/ As Oy Kinnulan Myllymäki

5 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 4 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kinnulan kunnan taloudellinen tilanne parani tilikaudella 2013 huomattavasti vuoden 2012 heikkoon tulokseen verrattuna. Vuonna 2013 aloitettiin pitkäaikainen kunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisprosessi, jonka onnistuminen on keskeistä 100-vuotiaan Kinnulan itsenäisenä ja elinvoimaisena säilymiselle. Vuonna 2013 kunnan investointien määrä laski selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Vesihuoltoa laajennettiin Saarenkylällä Lossivuoren, Kivikkoniemen ja Papinkiven alueella sekä Myllykylän-Valikanniemen alueelle. Hankkeisiin saatiin ELY-keskuksen avustusta. Uutta valokuituverkkoa rakennettiin Niemenkylällä, Kangaskylällä, Saarenkylällä, Myllykylällä ja kirkonkylän alueella. Vapaa-ajan investointikohteena toteutettiin jääkiekkokaukalon uudistaminen ja lähiliikuntapaikan viimeinen vaihe. Kunnan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Nettoinvestointien taso nousi suunniteltua korkeammaksi, sillä investointitulot merkittävästi alittivat budjetoidun tason. Kinnulan väkiluvun kehittyminen on tasaantunut vuoden 2012 notkahduksen jälkeen Kinnulan kunnassa asui 1767 henkilöä. Muuttotappion kääntäminen kestävälle uralle on yksi valtuuston asettamista keskeisistä kunnan kehittämistavoitteista. Kinnulan työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa 18,4 %. Työttömyysaste pysyi korkealla tasolla. Työllisyydenhoidossa kunta siirtyi vuoden 2013 aikana kuntavetoisesta työllistämismallista kumppanuusmalliin yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Talouden tasapainottamisohjelman kautta kunnan palveluntuotantoa arvioitiin vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Palveluntuotannossa rakenteellisiin säästöihin pyrkineet säästötoimenpiteet tullaan arvioimaan vuoden 2014 aikana uudelleen tasapainotusohjelman jatkovalmistelun yhteydessä. Niin sanottu höyläyssäästäminen koetaan taasen epätarkoituksenmukaiseksi ja kestävää kuntasuunnittelua haittaavaksi. Talousarviomäärärahat ylitettiin vain keskushallinnossa. Muut toimialat pysyivät annettujen määrärahojen puitteissa. Keskushallinnon (kunnanhallituksen) määrärahojen merkittävää ylitystä selittivät suurelta osin luottotappiot ja työ- ja virkasuhteiden päättymisiin liittyvät erilaiset korvaukset. Erityisesti perusturvatoimialan talousarvion toteutuminen raamissa antoi kunnan tuloksen muodostumiselle hyvän lähtökohdan. Teknisen toimialan tulos muodostui (toimintakate euroa) selkeästi osavuosiraporttien tukemia odotuksia paremmaksi, vaikkakin jääden talousarvion tulostavoitteesta euroa. Korollista lyhytaikaista lainaa Kinnulan kunnalla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä euroa. Kunnan velkamäärä lisääntyi näin ollen tilikauden aikana eurolla. Lainaa asukasta kohden Kinnulan kunnalla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä euroa/henkilö. Kinnulan kunta on myöntänyt turvaavilla vakuuksilla kunnan yrittäjille elinkeinojen kehittämislainoja yhteensä euroa. Verotulojen toteutuma vuonna 2013 ylitti budjetoidun 1,6 %, eli euroa, ollen yhteensä euroa. Valtionosuudet toteutuivat niin ikään yli budjetoidun (1,9 %). Valtionosuuksien toteuma vuonna 2013 oli yhteensä euroa. Vuoden 2012 heikon tuloksen jälkeen kunnan tilinpäätös toteutui vuonna 2013 merkittävän ylijäämäisenä. Kunnan tilikauden tulos oli euroa, poistoero ( euroa) huomioiden tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate oli

6 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 5 euroa (vuoden 2012 vuosikatteen ollessa euroa). Kunnan taseessa on tilikauden 2013 jälkeen ylijäämää yhteensä euroa. Kuntarakenneuudistuksen, sote-uudistuksen ja kuntien valtionosuusuudistuksen mukanaan tuomat selvitys- ja lausuntovelvoitteet ovat työllistäneet niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin pitkin vuotta Meneillään olevat reformit ovat ajaneet kunnan pitkän aikavälin suunnittelun erittäin vaikeaan tilanteeseen. Niin suunnitellun uuden kansallisen sosiaali- ja terveyspalvelumallin rahoitusepäselvyydet kuin valtionosuusjärjestelmän uudistamisen poliittis-ideologiset arvovalinnat asettavat Kinnulankin kunnan rahoituspohjan suurten haasteiden eteen lähivuosina. Kunnan elinkeinopolitiikan toteuttamisen kannalta haasteet tulevaisuudelle ovat suuret, joskin myös mahdollisuuksia alueella eittämättä on vastaisuudessakin. Taloudellisen epävakauden aika näkyi kunnan tilivuoden 2013 tuloksessa mm. luottotappioiden suurehkolla määrällä (yhteensä euroa). Kunnanhallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä 37 kertaa (26 kertaa vuonna 2012) ja valtuusto yhteensä 12 kertaa (6 kertaa vuonna 2012). Syynä kansallisestikin verrattuna erittäin tiheään kokousaktiivisuuteen oli mm. kunnan sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuudessa esiintyneiden epäselvyyksien selvittäminen. Kuntaa ravisteli lisäksi vuonna 2013 loppuvuotta kohti kiihtynyt valituskierre, joka vei voimavaroja talouden ja toiminnan kehittämisestä. Kunnanvaltuusto irtisanoi kunnanjohtajan virkaa vuodesta 2004 hoitaneen Juha Urpilaisen luottamuspulasta johtuen päätöksellään Käytännössä kunnan johtamisen ristiriidat olivat vaikeuttaneet kunnan toiminnan ja talouden kehittämistä ratkaisevalla tavalla jo useamman vuoden ajan. Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2013 lopussa oli 93 henkilöä (-2 verrattuna vuoteen 2012). Kunnan henkilöstön työssäjaksaminen on kunnan sisäisten ja ulkoisten muutospaineiden vuoksi ollut kiistattomasti koetuksella ajoittain. Kuitenkin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät noin 33 % vuoteen 2012 verrattuna, ollen yhteensä 1967 sairauspoissaolopäivää vuonna Henkilöstölle esitän suuret kiitokset sitoutumisesta ja yhteispelihengestä, jota tarvitsemme yhtä suuresti vastaisuudessakin. Tämänhetkisestä kuntakentän suuresta epävarmuuden ajasta ja taloudellisesta rakennemuutoksesta huolimatta Kinnulan kunta katsoo luottavaisena ja päättäväisenä tulevaisuuteen. Kinnulassa Henrik Kiviniemi, vs. kunnanjohtaja

7 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 6 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kinnulan kunnan vuoden 2014 talousarvio on euroa ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen edellyttää erittäin niukkaa ostopalveluiden sekä henkilöstökulujen kasvua sekä talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden mahdollisimman suunnitelman mukaista toteutumista. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus asettaa erittäin merkittävän haasteen Kinnulan kunnan talouden tasapainolle. Uudistuksen aikataulullisena tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Kinnulan kunnan kohdalla uudistuksen vaikutus on yhteensä 370 euroa/asukas, eli yhteensä n euroa. Muutos johtuu kuntien omarahoitusosuuden kasvusta ja valtionosuuskriteeristöön tehdyistä muutoksista. Erityisesti syrjäisyyslisäosan liian vähäinen huomioiminen on osoittautumassa epäedulliseksi Kinnulan tapaiselle harvaan asutun maaseudun kunnalle. Muutoksen kustannusvaikutus on jaettu viiden vuoden siirtymäajalle siten, että vuodelle 2015 muutos olisi 50 euroa/asukas ja vuodelle euroa/asukas (yhteensä 100 euroa/asukas). Kunnan talouden tasapainottamiselle n euron vuotuinen valtionosuuksien vähenemä asettaa suuren, mutta ratkaista-vissa olevan lisähaasteen. Valtionosuusuudistuksen mukanaan tuoman asukaskohtaisen 370 euron leikkauksen yhteydessä on muistettava, että hallitusohjelman ja vuosien kehysriihien leik-kausvaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on huomattava. Valtionvarainministeriö myönsi Kinnulalle yhdessä Kannonkosken, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kanssa poikkeamisluvan kuntarakennelain asettamien kriteerien mukaises-ta selvitysalueesta. Viiden kunnan yhteisen selvitystyön kautta Kinnulan kunta etsii kuntayhteistyön kehittämisen ja syventämisen mukanaan tuomia palvelutuotannon hyötyjä, sekä alueellisen elinvoiman edistämistä. Koko pohjoisen Keski-Suomen työllisyysnäkymät ovat yhä huolestuttavat. Paikallisia valopilkkuja on näköpiirissä, mutta kaiken kaikkiaan Kinnulan työllisyystilanne pidemmällä aikajänteellä arvioituna riippuu keskeisesti kuitenkin koko Suomen ulkomaankaupan kehityksestä. Alueemme vahvuuksien kehittämistä mm. palvelujen osalta on joka tapauksessa jatkettava suunnitelmallisesti, eikä vahvaa maa- ja metsätaloutta sovi jatkossakaan unohtaa. Kinnula, kuten koko pohjoinen Keski-Suomi, on muuttotappioaluetta. Kinnulassa muuttotappio on viime vuosina ollut hyvin vähäistä, tai jopa pysähdyksissä. Pitkän ajan väestöennusteiden mukaan väestön väheneminen ja huoltosuhteen kääntyminen huonompaan suuntaan ovat toki taustalla kaikkeen toiminnan suunnitteluun vaikuttavia haasteita. Ilahduttavaa on toki, ettei huoltosuhteen huononeminen johdu pelkästään vanhusväestön prosentuaalisesta lisääntymisestä, vaan myös nuorten määrän prosentuaalisesta kasvusta. Vanhusväestö toki tulee kunnankin elinvoiman kautta nähdä yhä enenevässä määrin arvokkaana voimavarana. Kunnan nettoinvestoinnit pyritään pitämään lähivuosina erittäin maltillisina, tarpeellisia palvelu- ja elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Uuden päiväkodin rakentamisinvestointi on erittäin todennäköinen, sijoittuen vuosille , suunnittelun tapahtuessa pääosin vuoden 2014 aikana.

8 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 7 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kunnan toimintojen riskikartoitusprosessi on kokonaisuutena huomattavan keskeneräinen, päivittämätön ja suppea. Liian vähäiset henkilöstöresurssit riskienhallinnan johtamisessa ja koordinoinnissa eivät ole mahdollistaneet kaikkien hallintokuntien suorittaman riskien seuraamisen analysointia ja ohjausta. Näin ollen hallintokuntakohtaisia eroja riskien arvioinnissa on huomattavasti. Sisäisen valvonnan järjestelmän kehittämisen yhteydessä myös riskienhallintaan suunnataan riittävä resurssi. Koko kunnan toimintaan liittyvä strateginen riski aiheutuu kunnassa pitkään laiminlyödyn strategisen kehittämisen puutteista. Kunnalla ei ole käytännössä voimassa olevaa kuntastrategiaa, jossa asetettuihin strategisiin tavoitteisiin nojautuen alempitasoiset toimintasuunnitelmat, kuten elinkeino-ohjelma tai palvelustrategia voidaan laatia. Strategisen suunnittelun ja tavoitteenasettelun puutteiden vuoksi myös talousarvioprosessissa asetettavia vuosittaisia ja monivuotisia tavoitteita ei voida asettaa nykyaikaisen menestyksellisen kuntasuunnittelun vaativalla tavalla. Tehtyjen arvioiden perusteella erityisesti henkilöstövoimavaroihin kohdistuu merkittävä toiminnallinen riski, mm. varahenkilöjärjestelmien puutteista ja osaamispääoman keskittymisestä johtuen. Niin sanottua avainhenkilöriskiä pyritään pienentämään kuntayhteistyön ja osaamispääoman järjestelmällisen levittämisen kautta. Kunnan lainamäärän kehittyminen ja korkotason vaihtelut asettavat merkittävän taloudellisen riskin kunnan talouden tasapainolle. Tuleva investointitaso pyritään pitämään maltillisena, tarpeellisia palvelu- tai elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Korkotason muuttuessa tarpeelliset korkosuojausmekanismit otetaan käyttöön. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on vireillä joitakin kunnallisvalituksia, joita on tehty Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksistä, koskien mm. virkavalintoja. Kyseisten päätösten mahdollisella kumoutumisella ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

9 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 8 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Vuoden 2013 alussa (päivätty ) valmistui Kinnulan kunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti, jonka laati BDO Oy. Raportin esiin nostamien hallinnon ja taloudenhoidon puutteiden joukosta merkittävin oli kunnan sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuusongelmat. Ongelmien ratkaisemiseksi aloitettiin sisäisen valvonnan ohjeistuksen ajantasaistaminen, joka kuitenkin viivästyi alkuperäisestä aikataulustaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan sisäisen valvonnan ohjesäännön Ohjesäännön valmistelu aloitettiin toimikunnan taholta, ja saatettiin päätökseen viranhaltijatyönä. Sisäisen valvonnan ohjesäännön liitteenä uudistettiin myös sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. BDO:n sisäisen tarkastuksen raportin esiin nostaman kunnan työllistämistoimien dokumentointiongelman vuoksi kunnanhallitus asetti toimikunnan inventoimaan työllistämistoimien irtainta omaisuutta. Toimikunta luovutti loppuraporttinsa kunnanhallitukselle Loppuraportissa huomioitujen epäkohtien kuntoon laittaminen aloitettiin välittömästi. Todennäköisin syin varastetuksi oletetusta omaisuudesta tehtiin poliisille rikosilmoitus. Inventointia haittasivat erityisesti kone- ja varusteluetteloiden ja poistoluetteloiden lähes täydellinen puuttuminen. Kunnassa suoritettiin koko vuoden 2013 aikana mittava määrä kunnan johtosääntöjen päivityksiä. Vuoden aikana keskityttiin myös erityisesti päivitettyjen johtosääntöjen noudattamisen valvontaan. Sisäinen tarkastuksen tehtävä on arvioida sisäisen valvonnan toteuttamista ja antaa siitä kehitysesityksiä kunnan johdolle. Vuoden 2013 aikana kunnan hallintokuntien omat luottamushenkilöistä valitut sisäiset tarkastajat toimivat varsin vaihtelevasti. Joillakin toimialoilla sisäiset tarkastajat eivät suorittaneet käytännössä laisinkaan tarkastustoimia vuoden 2013 aikana. Asiantilaa pyritään parantamaan mm. sisäisten tarkastajien koulutuksella ja sisäisen valvonnan johtosäännön jalkauttamisella. Yleisenä arviona sisäisen tarkastuksen toimivuutta vuonna 2013 ei voi pitää riittävänä sisäisen valvonnan järjestelmän kokonaisuuden toimivuutta ajatellen. Sisäisen valvonnan järjestelmän tehtävänjakoa hämärsi osaltaan myös paine käsitellä kunnanhallituksen kautta toimialojen sisäisen tarkastustoiminnan kohdealueille kuuluvia asiakokonaisuuksia. Kunnanhallituksen roolin selkeyttäminen keskittymään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen tasolle tulee korjaamaan tilannetta tältä osin huomattavasti. Kinnulan kunnan sisäisen valvonnan osalta on näin ollen todettava, että vuosi 2013 oli erittäin haasteellinen. Koko sisäisen valvonnan järjestelmän uudelleen arviointi on ollut mittava työmaa, jonka tulokset eivät synny välittömästi, vaan kehittämistyössä on orientoiduttava pitkäjänteiseen riskienhallintaan. On esimerkiksi selvää, ettei sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuuteen olennaisesti kuuluvaa jatkuvuutta ole ehtinyt vielä kehittymään, johtuen uudistustyön keskeneräisyydestä. Uuteen ohjeistukseen perustuvaa sisäisen valvonnan järjestelmän toteutumista onkin seurattava ja arvioitava vuoden 2014 aikana erityisellä huolella. Kyse on ennen kaikkea koko Kinnulan kunnan toimintakulttuuria keskeisellä tavalla koskevasta asiasta. Kinnulassa Henrik Kiviniemi, vs. kunnanjohtaja

10 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 9 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 Maksutuotot , ,25 Tuet ja avustukset , ,95 Muut toimintatuotot , ,93 Toimintatuotot , ,12 Valmistus omaan käyttöön , ,53 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,13 Palvelujen ostot , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 Avustukset , ,22 Muut toimintakulut , ,68 Toimintakulut , ,74 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,62 Verotulot , ,94 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,06 Muut rahoitustuotot 9.567, ,47 Korkokulut , ,62 Muut rahoituskulut , ,35 VUOSIKATE , ,88 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 TILIKAUDEN TULOS , ,25 Poistoeron muutos , ,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,27 Toimintatuotot/Toimintakulut,% 21,68 19,96 Vuosikate/Poistot, % 146,36 12,92 Vuosikate /asukas 614,69 47,16 Asukasmäärä

11 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 10 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,88 Tulorahoituksen korjauserät , ,43 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,45 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,48 Rahoitusosuudet investointeihin , ,76 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Käyttöomaisuuden varsinainen , ,51 Käyttöomaisuuden myyntivoito 2.000, ,43 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,94 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,78 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR , ,33 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset ,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,12 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,88 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääom 796, ,53 Vaihto-omaisuuden muutos , ,71 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,86 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,31 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkoj , ,26 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,89 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1.313, ,01 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,34 RAHAVARAT , ,68 RAHAVARAT , ,02 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,34 Toiminnan ja investointien rahaviran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus,% 106,39 33,27 Pääomamenojen tulorahoitus,% 101,48 5,34 Lainanhoitokate 17,02 1,27 Kassan riittävyys (pv) 74,45 1,73 Asukasmäärä

12 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 11 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,83 Aineettomat hyödykkeet , ,83 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset , ,82 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,15 Koneet ja kalusto , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki Keskeneräiset hankinnat , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,50 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöiss , ,50 Kuntayhtymäosuudet , ,42 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.y , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,39 Osakkeet ja osuudet , ,93 Muut lainasaamiset , ,00 Sijoitukset , ,93 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,26 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 3.267, ,94 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1.152, ,08 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4.420, ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Vaihto-omaisuus , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,26 Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,63 Pitkäaikaiset saamiset , ,27 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,16 Lainasaamiset , ,36 Muut saamiset , ,06 Lyhytaikaiset saamiset , ,58 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,24 Siirtosaamiset , ,24

13 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 12 Saamiset , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,77 VASTAAVAA , ,05 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,21 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,07 Tilikauden yli-/alijäämä , ,27 OMA PÄÄOMA , ,01 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,24 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,24 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 3.267, ,13 Lahjoitusrahastojen pääomat 1.152, ,08 Muut toimeksiantojen pääomat 2.399, ,57 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 6.820, ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat julkisyhteisöiltä ,75 Muut velat , ,54 Pitkäaikainen , ,29 Lyhytaikainen Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat , ,00 Saadut ennakot , ,50 Ostovelat , ,64 Muut velat , ,56 Siirtovelat Siirtyvät korot 297,22 Lomapalkkajaksotus , ,84 Valtionosuusennakot , ,00 Muut siirtovelat , ,97 Siirtovelat , ,03 Lyhytaikainen , ,73 VIERAS PÄÄOMA , ,02 VASTATTAVAA , ,05 Omavaraisuusaste,% 58,71 58,48 Suhteellinen velkaantuneisuus,% 57,64 59,13 Lainakanta , ,00 Lainat /asukas Lainasaamiset , ,00 Kertynyt yli-/alijäämä , Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Asukasmäärä

14 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 13 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT euroa MENOT euroa Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) hyödykkeiden luovutusvoitot Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit Pysyvien vastaavien Investointimenot hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty Ei-yhdistelty Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 3 Kuntayhtymät 3 Osakkuus- ja muut omistusyhteisöt 8 Yhteensä 6 8

15 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 14 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 11 5 Ennakkomaksut ja keskeneräiset h Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

16 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alij Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras po Pitkäaikainen koroton vieras po Lyhytaikainen korollinen vieras po Lyhytaikainen koroton vieras po VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 53,40 52,54 Kertynyt ylijäämä/alij., Kertynyt ylijäämä/alij., /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen, ,36 euroa, käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,98 euroa - tilikauden ylijäämä ,34 euroa lisätään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

17 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO Vastuualue Kunnanvaltuusto Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto - päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista - päättää hallinnon järjestämisen perusteista - päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion - päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista - päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista - päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta - valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä - päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista - valitsee tilintarkastajat - hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä - päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Visio Kinnula on kasvava, hyvät peruspalvelut tarjoava omaleimainen maaseutukunta, joka arvostaa yhteistyötä ja kuntalaisten tasa-arvoa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Positiivinen väestökehitys Vähintään asukasta Ylijäämäinen tilinpäätös Tulos positiivinen Toteutui asukasta (muutos +-0) Toteutui, TP euroa Lainamäärä Alle /asukas Ei toteutunut, lainamäärä oli /asukas

18 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 17 Toteutuminen vuonna 2013 Kunnan väestökehitys toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti, asukasluku pysyi samalla tasolla vuoteen 2012 verrattuna. Vuosikate muodostui reilusti positiiviseksi ( euroa). Tilikausi oli ylijäämäinen Kunnan kokonaislainamäärä oli euroa, eli /asukas valmistunut, BDO Oy:n laatima Kinnulan kunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti aiheutti kunnassa laajan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastelun, jonka tuloksena päädyttiin mm. tarkentamaan kunnan hallintosääntöä ja muita johtosääntöjä. Vuoden 2013 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi mm.: - kunnan hallintosäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall kunnan matkustussäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall valtuuston työjärjestyksen päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall hankintasäännön (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall arkistosäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall Talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään Kinnulan kunnalle tasapainotusohjelman vuosille Tasapainotusohjelma hyväksyttiin ohjeellisena. Kunnan työllisyydenhoidon uudelleen suuntaamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi työllistämisstrategian päätöksellä Työllistämisen painopiste siirtyi uuden strategian mukaisesti kumppanuusmalliin, jossa kunta toimii kumppanuudessa yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa. Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa solmittiin strategian mukaisesti kumppanuussopimus. Kunnanvaltuusto TA2013 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kunnanvaltuuston toimintakate oli ,48 euroa Kustannuslaskennalliset menot ,51 euroa.

19 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 18 Kunnanvaltuuston tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot 6.034, ,05 Toimintatuotot 6.034, ,05 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,09 Palvelujen ostot , , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,24 900,24 Muut toimintakulut , , ,91 Toimintakulut , , ,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,48 VUOSIKATE , , ,48 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,51 TILIKAUDEN TULOS , , ,31 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM , , ,31

20 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 19 Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella ; VALTUUTETTU Mikko Ihanti Esko Pelkonen Kari-Pekka Urpilainen Ilkka Leppänen Kalevi Kinnunen Markku Toikkanen Manu Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen Arja Rekonen Jonna Laulumaa Virpi Piispanen* Tapio Pekkarinen Marko Kinnunen Rauno Kinnunen Pauli Salonpää Sampo Laitala PUOLUE Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. KOK. Kesk. Kesk. PS VARAJÄSENET KESKUSTA: Joonas Kinnunen Lasse Kröger Aulis Hämäläinen Marjatta Koivukoski Raimo Kinnunen Ari Villman Tiina Kuivaniemi Elina Harjula Tapani Pasanen Aulis Tenhunen SDP: Jari Niemi Marketta Rouvinen Elma Tainio KOK: Leo Urpilainen Anita Urpilainen Toni Kinnunen PS: Harri Virtala *Virpi Piispanen siirtyi SDP:stä Keskustan valtuustoryhmään

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kivijärven kunnan toimintakertomus 2014 Versio 152 Kannen kuva: Pirkko Oinonen (Kukkomarkkinat 2014) Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimintakertomus 2014\Toimintakertomus_2014.docx 1

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Viime vuosien aikana odotukset euroalueen talouskasvun viriämisestä osoittautuivat

Lisätiedot