khall LIITE 1 Kvalt LIITE x KINNULAN KUNNAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN"

Transkriptio

1 khall LIITE 1 Kvalt LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013

2 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA... 7 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 8 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 9 KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE YLEISHALLINNON VASTUUALUE ELINKEINOLAUTAKUNTA PERUSTURVA HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE SIVISTYSLAUTAKUNTA Koulutoimi Varhaiskasvatus (Päivähoito) Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Nuorisotoimi Liikuntatoimi Kirjastotoimi... 61

3 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 2 Kulttuuritoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA ORGANISAATIOKAAVIOT LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

4 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 3 KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO GRAAFISET ESITYKSET KONSERNI/Kinnulan Vuokratalot Oy KONSERNI/ Kiinteistö Oy Kinnuskeskus KONSERNI/ As Oy Kinnulan Myllymäki

5 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 4 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kinnulan kunnan taloudellinen tilanne parani tilikaudella 2013 huomattavasti vuoden 2012 heikkoon tulokseen verrattuna. Vuonna 2013 aloitettiin pitkäaikainen kunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisprosessi, jonka onnistuminen on keskeistä 100-vuotiaan Kinnulan itsenäisenä ja elinvoimaisena säilymiselle. Vuonna 2013 kunnan investointien määrä laski selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Vesihuoltoa laajennettiin Saarenkylällä Lossivuoren, Kivikkoniemen ja Papinkiven alueella sekä Myllykylän-Valikanniemen alueelle. Hankkeisiin saatiin ELY-keskuksen avustusta. Uutta valokuituverkkoa rakennettiin Niemenkylällä, Kangaskylällä, Saarenkylällä, Myllykylällä ja kirkonkylän alueella. Vapaa-ajan investointikohteena toteutettiin jääkiekkokaukalon uudistaminen ja lähiliikuntapaikan viimeinen vaihe. Kunnan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Nettoinvestointien taso nousi suunniteltua korkeammaksi, sillä investointitulot merkittävästi alittivat budjetoidun tason. Kinnulan väkiluvun kehittyminen on tasaantunut vuoden 2012 notkahduksen jälkeen Kinnulan kunnassa asui 1767 henkilöä. Muuttotappion kääntäminen kestävälle uralle on yksi valtuuston asettamista keskeisistä kunnan kehittämistavoitteista. Kinnulan työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa 18,4 %. Työttömyysaste pysyi korkealla tasolla. Työllisyydenhoidossa kunta siirtyi vuoden 2013 aikana kuntavetoisesta työllistämismallista kumppanuusmalliin yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Talouden tasapainottamisohjelman kautta kunnan palveluntuotantoa arvioitiin vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Palveluntuotannossa rakenteellisiin säästöihin pyrkineet säästötoimenpiteet tullaan arvioimaan vuoden 2014 aikana uudelleen tasapainotusohjelman jatkovalmistelun yhteydessä. Niin sanottu höyläyssäästäminen koetaan taasen epätarkoituksenmukaiseksi ja kestävää kuntasuunnittelua haittaavaksi. Talousarviomäärärahat ylitettiin vain keskushallinnossa. Muut toimialat pysyivät annettujen määrärahojen puitteissa. Keskushallinnon (kunnanhallituksen) määrärahojen merkittävää ylitystä selittivät suurelta osin luottotappiot ja työ- ja virkasuhteiden päättymisiin liittyvät erilaiset korvaukset. Erityisesti perusturvatoimialan talousarvion toteutuminen raamissa antoi kunnan tuloksen muodostumiselle hyvän lähtökohdan. Teknisen toimialan tulos muodostui (toimintakate euroa) selkeästi osavuosiraporttien tukemia odotuksia paremmaksi, vaikkakin jääden talousarvion tulostavoitteesta euroa. Korollista lyhytaikaista lainaa Kinnulan kunnalla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä euroa. Kunnan velkamäärä lisääntyi näin ollen tilikauden aikana eurolla. Lainaa asukasta kohden Kinnulan kunnalla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä euroa/henkilö. Kinnulan kunta on myöntänyt turvaavilla vakuuksilla kunnan yrittäjille elinkeinojen kehittämislainoja yhteensä euroa. Verotulojen toteutuma vuonna 2013 ylitti budjetoidun 1,6 %, eli euroa, ollen yhteensä euroa. Valtionosuudet toteutuivat niin ikään yli budjetoidun (1,9 %). Valtionosuuksien toteuma vuonna 2013 oli yhteensä euroa. Vuoden 2012 heikon tuloksen jälkeen kunnan tilinpäätös toteutui vuonna 2013 merkittävän ylijäämäisenä. Kunnan tilikauden tulos oli euroa, poistoero ( euroa) huomioiden tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate oli

6 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 5 euroa (vuoden 2012 vuosikatteen ollessa euroa). Kunnan taseessa on tilikauden 2013 jälkeen ylijäämää yhteensä euroa. Kuntarakenneuudistuksen, sote-uudistuksen ja kuntien valtionosuusuudistuksen mukanaan tuomat selvitys- ja lausuntovelvoitteet ovat työllistäneet niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin pitkin vuotta Meneillään olevat reformit ovat ajaneet kunnan pitkän aikavälin suunnittelun erittäin vaikeaan tilanteeseen. Niin suunnitellun uuden kansallisen sosiaali- ja terveyspalvelumallin rahoitusepäselvyydet kuin valtionosuusjärjestelmän uudistamisen poliittis-ideologiset arvovalinnat asettavat Kinnulankin kunnan rahoituspohjan suurten haasteiden eteen lähivuosina. Kunnan elinkeinopolitiikan toteuttamisen kannalta haasteet tulevaisuudelle ovat suuret, joskin myös mahdollisuuksia alueella eittämättä on vastaisuudessakin. Taloudellisen epävakauden aika näkyi kunnan tilivuoden 2013 tuloksessa mm. luottotappioiden suurehkolla määrällä (yhteensä euroa). Kunnanhallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä 37 kertaa (26 kertaa vuonna 2012) ja valtuusto yhteensä 12 kertaa (6 kertaa vuonna 2012). Syynä kansallisestikin verrattuna erittäin tiheään kokousaktiivisuuteen oli mm. kunnan sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuudessa esiintyneiden epäselvyyksien selvittäminen. Kuntaa ravisteli lisäksi vuonna 2013 loppuvuotta kohti kiihtynyt valituskierre, joka vei voimavaroja talouden ja toiminnan kehittämisestä. Kunnanvaltuusto irtisanoi kunnanjohtajan virkaa vuodesta 2004 hoitaneen Juha Urpilaisen luottamuspulasta johtuen päätöksellään Käytännössä kunnan johtamisen ristiriidat olivat vaikeuttaneet kunnan toiminnan ja talouden kehittämistä ratkaisevalla tavalla jo useamman vuoden ajan. Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2013 lopussa oli 93 henkilöä (-2 verrattuna vuoteen 2012). Kunnan henkilöstön työssäjaksaminen on kunnan sisäisten ja ulkoisten muutospaineiden vuoksi ollut kiistattomasti koetuksella ajoittain. Kuitenkin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät noin 33 % vuoteen 2012 verrattuna, ollen yhteensä 1967 sairauspoissaolopäivää vuonna Henkilöstölle esitän suuret kiitokset sitoutumisesta ja yhteispelihengestä, jota tarvitsemme yhtä suuresti vastaisuudessakin. Tämänhetkisestä kuntakentän suuresta epävarmuuden ajasta ja taloudellisesta rakennemuutoksesta huolimatta Kinnulan kunta katsoo luottavaisena ja päättäväisenä tulevaisuuteen. Kinnulassa Henrik Kiviniemi, vs. kunnanjohtaja

7 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 6 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kinnulan kunnan vuoden 2014 talousarvio on euroa ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen edellyttää erittäin niukkaa ostopalveluiden sekä henkilöstökulujen kasvua sekä talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden mahdollisimman suunnitelman mukaista toteutumista. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus asettaa erittäin merkittävän haasteen Kinnulan kunnan talouden tasapainolle. Uudistuksen aikataulullisena tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Kinnulan kunnan kohdalla uudistuksen vaikutus on yhteensä 370 euroa/asukas, eli yhteensä n euroa. Muutos johtuu kuntien omarahoitusosuuden kasvusta ja valtionosuuskriteeristöön tehdyistä muutoksista. Erityisesti syrjäisyyslisäosan liian vähäinen huomioiminen on osoittautumassa epäedulliseksi Kinnulan tapaiselle harvaan asutun maaseudun kunnalle. Muutoksen kustannusvaikutus on jaettu viiden vuoden siirtymäajalle siten, että vuodelle 2015 muutos olisi 50 euroa/asukas ja vuodelle euroa/asukas (yhteensä 100 euroa/asukas). Kunnan talouden tasapainottamiselle n euron vuotuinen valtionosuuksien vähenemä asettaa suuren, mutta ratkaista-vissa olevan lisähaasteen. Valtionosuusuudistuksen mukanaan tuoman asukaskohtaisen 370 euron leikkauksen yhteydessä on muistettava, että hallitusohjelman ja vuosien kehysriihien leik-kausvaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on huomattava. Valtionvarainministeriö myönsi Kinnulalle yhdessä Kannonkosken, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kanssa poikkeamisluvan kuntarakennelain asettamien kriteerien mukaises-ta selvitysalueesta. Viiden kunnan yhteisen selvitystyön kautta Kinnulan kunta etsii kuntayhteistyön kehittämisen ja syventämisen mukanaan tuomia palvelutuotannon hyötyjä, sekä alueellisen elinvoiman edistämistä. Koko pohjoisen Keski-Suomen työllisyysnäkymät ovat yhä huolestuttavat. Paikallisia valopilkkuja on näköpiirissä, mutta kaiken kaikkiaan Kinnulan työllisyystilanne pidemmällä aikajänteellä arvioituna riippuu keskeisesti kuitenkin koko Suomen ulkomaankaupan kehityksestä. Alueemme vahvuuksien kehittämistä mm. palvelujen osalta on joka tapauksessa jatkettava suunnitelmallisesti, eikä vahvaa maa- ja metsätaloutta sovi jatkossakaan unohtaa. Kinnula, kuten koko pohjoinen Keski-Suomi, on muuttotappioaluetta. Kinnulassa muuttotappio on viime vuosina ollut hyvin vähäistä, tai jopa pysähdyksissä. Pitkän ajan väestöennusteiden mukaan väestön väheneminen ja huoltosuhteen kääntyminen huonompaan suuntaan ovat toki taustalla kaikkeen toiminnan suunnitteluun vaikuttavia haasteita. Ilahduttavaa on toki, ettei huoltosuhteen huononeminen johdu pelkästään vanhusväestön prosentuaalisesta lisääntymisestä, vaan myös nuorten määrän prosentuaalisesta kasvusta. Vanhusväestö toki tulee kunnankin elinvoiman kautta nähdä yhä enenevässä määrin arvokkaana voimavarana. Kunnan nettoinvestoinnit pyritään pitämään lähivuosina erittäin maltillisina, tarpeellisia palvelu- ja elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Uuden päiväkodin rakentamisinvestointi on erittäin todennäköinen, sijoittuen vuosille , suunnittelun tapahtuessa pääosin vuoden 2014 aikana.

8 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 7 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kunnan toimintojen riskikartoitusprosessi on kokonaisuutena huomattavan keskeneräinen, päivittämätön ja suppea. Liian vähäiset henkilöstöresurssit riskienhallinnan johtamisessa ja koordinoinnissa eivät ole mahdollistaneet kaikkien hallintokuntien suorittaman riskien seuraamisen analysointia ja ohjausta. Näin ollen hallintokuntakohtaisia eroja riskien arvioinnissa on huomattavasti. Sisäisen valvonnan järjestelmän kehittämisen yhteydessä myös riskienhallintaan suunnataan riittävä resurssi. Koko kunnan toimintaan liittyvä strateginen riski aiheutuu kunnassa pitkään laiminlyödyn strategisen kehittämisen puutteista. Kunnalla ei ole käytännössä voimassa olevaa kuntastrategiaa, jossa asetettuihin strategisiin tavoitteisiin nojautuen alempitasoiset toimintasuunnitelmat, kuten elinkeino-ohjelma tai palvelustrategia voidaan laatia. Strategisen suunnittelun ja tavoitteenasettelun puutteiden vuoksi myös talousarvioprosessissa asetettavia vuosittaisia ja monivuotisia tavoitteita ei voida asettaa nykyaikaisen menestyksellisen kuntasuunnittelun vaativalla tavalla. Tehtyjen arvioiden perusteella erityisesti henkilöstövoimavaroihin kohdistuu merkittävä toiminnallinen riski, mm. varahenkilöjärjestelmien puutteista ja osaamispääoman keskittymisestä johtuen. Niin sanottua avainhenkilöriskiä pyritään pienentämään kuntayhteistyön ja osaamispääoman järjestelmällisen levittämisen kautta. Kunnan lainamäärän kehittyminen ja korkotason vaihtelut asettavat merkittävän taloudellisen riskin kunnan talouden tasapainolle. Tuleva investointitaso pyritään pitämään maltillisena, tarpeellisia palvelu- tai elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Korkotason muuttuessa tarpeelliset korkosuojausmekanismit otetaan käyttöön. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on vireillä joitakin kunnallisvalituksia, joita on tehty Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksistä, koskien mm. virkavalintoja. Kyseisten päätösten mahdollisella kumoutumisella ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

9 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 8 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Vuoden 2013 alussa (päivätty ) valmistui Kinnulan kunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti, jonka laati BDO Oy. Raportin esiin nostamien hallinnon ja taloudenhoidon puutteiden joukosta merkittävin oli kunnan sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuusongelmat. Ongelmien ratkaisemiseksi aloitettiin sisäisen valvonnan ohjeistuksen ajantasaistaminen, joka kuitenkin viivästyi alkuperäisestä aikataulustaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan sisäisen valvonnan ohjesäännön Ohjesäännön valmistelu aloitettiin toimikunnan taholta, ja saatettiin päätökseen viranhaltijatyönä. Sisäisen valvonnan ohjesäännön liitteenä uudistettiin myös sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. BDO:n sisäisen tarkastuksen raportin esiin nostaman kunnan työllistämistoimien dokumentointiongelman vuoksi kunnanhallitus asetti toimikunnan inventoimaan työllistämistoimien irtainta omaisuutta. Toimikunta luovutti loppuraporttinsa kunnanhallitukselle Loppuraportissa huomioitujen epäkohtien kuntoon laittaminen aloitettiin välittömästi. Todennäköisin syin varastetuksi oletetusta omaisuudesta tehtiin poliisille rikosilmoitus. Inventointia haittasivat erityisesti kone- ja varusteluetteloiden ja poistoluetteloiden lähes täydellinen puuttuminen. Kunnassa suoritettiin koko vuoden 2013 aikana mittava määrä kunnan johtosääntöjen päivityksiä. Vuoden aikana keskityttiin myös erityisesti päivitettyjen johtosääntöjen noudattamisen valvontaan. Sisäinen tarkastuksen tehtävä on arvioida sisäisen valvonnan toteuttamista ja antaa siitä kehitysesityksiä kunnan johdolle. Vuoden 2013 aikana kunnan hallintokuntien omat luottamushenkilöistä valitut sisäiset tarkastajat toimivat varsin vaihtelevasti. Joillakin toimialoilla sisäiset tarkastajat eivät suorittaneet käytännössä laisinkaan tarkastustoimia vuoden 2013 aikana. Asiantilaa pyritään parantamaan mm. sisäisten tarkastajien koulutuksella ja sisäisen valvonnan johtosäännön jalkauttamisella. Yleisenä arviona sisäisen tarkastuksen toimivuutta vuonna 2013 ei voi pitää riittävänä sisäisen valvonnan järjestelmän kokonaisuuden toimivuutta ajatellen. Sisäisen valvonnan järjestelmän tehtävänjakoa hämärsi osaltaan myös paine käsitellä kunnanhallituksen kautta toimialojen sisäisen tarkastustoiminnan kohdealueille kuuluvia asiakokonaisuuksia. Kunnanhallituksen roolin selkeyttäminen keskittymään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen tasolle tulee korjaamaan tilannetta tältä osin huomattavasti. Kinnulan kunnan sisäisen valvonnan osalta on näin ollen todettava, että vuosi 2013 oli erittäin haasteellinen. Koko sisäisen valvonnan järjestelmän uudelleen arviointi on ollut mittava työmaa, jonka tulokset eivät synny välittömästi, vaan kehittämistyössä on orientoiduttava pitkäjänteiseen riskienhallintaan. On esimerkiksi selvää, ettei sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuuteen olennaisesti kuuluvaa jatkuvuutta ole ehtinyt vielä kehittymään, johtuen uudistustyön keskeneräisyydestä. Uuteen ohjeistukseen perustuvaa sisäisen valvonnan järjestelmän toteutumista onkin seurattava ja arvioitava vuoden 2014 aikana erityisellä huolella. Kyse on ennen kaikkea koko Kinnulan kunnan toimintakulttuuria keskeisellä tavalla koskevasta asiasta. Kinnulassa Henrik Kiviniemi, vs. kunnanjohtaja

10 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 9 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 Maksutuotot , ,25 Tuet ja avustukset , ,95 Muut toimintatuotot , ,93 Toimintatuotot , ,12 Valmistus omaan käyttöön , ,53 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,13 Palvelujen ostot , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 Avustukset , ,22 Muut toimintakulut , ,68 Toimintakulut , ,74 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,62 Verotulot , ,94 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,06 Muut rahoitustuotot 9.567, ,47 Korkokulut , ,62 Muut rahoituskulut , ,35 VUOSIKATE , ,88 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 TILIKAUDEN TULOS , ,25 Poistoeron muutos , ,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,27 Toimintatuotot/Toimintakulut,% 21,68 19,96 Vuosikate/Poistot, % 146,36 12,92 Vuosikate /asukas 614,69 47,16 Asukasmäärä

11 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 10 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,88 Tulorahoituksen korjauserät , ,43 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,45 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,48 Rahoitusosuudet investointeihin , ,76 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Käyttöomaisuuden varsinainen , ,51 Käyttöomaisuuden myyntivoito 2.000, ,43 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,94 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,78 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR , ,33 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset ,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,12 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,88 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääom 796, ,53 Vaihto-omaisuuden muutos , ,71 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,86 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,31 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkoj , ,26 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,89 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1.313, ,01 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,34 RAHAVARAT , ,68 RAHAVARAT , ,02 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,34 Toiminnan ja investointien rahaviran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus,% 106,39 33,27 Pääomamenojen tulorahoitus,% 101,48 5,34 Lainanhoitokate 17,02 1,27 Kassan riittävyys (pv) 74,45 1,73 Asukasmäärä

12 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 11 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,83 Aineettomat hyödykkeet , ,83 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset , ,82 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,15 Koneet ja kalusto , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki Keskeneräiset hankinnat , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,50 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöiss , ,50 Kuntayhtymäosuudet , ,42 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.y , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,39 Osakkeet ja osuudet , ,93 Muut lainasaamiset , ,00 Sijoitukset , ,93 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,26 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 3.267, ,94 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1.152, ,08 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4.420, ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Vaihto-omaisuus , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,26 Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,63 Pitkäaikaiset saamiset , ,27 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,16 Lainasaamiset , ,36 Muut saamiset , ,06 Lyhytaikaiset saamiset , ,58 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,24 Siirtosaamiset , ,24

13 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 12 Saamiset , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,77 VASTAAVAA , ,05 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,21 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,07 Tilikauden yli-/alijäämä , ,27 OMA PÄÄOMA , ,01 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,24 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,24 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 3.267, ,13 Lahjoitusrahastojen pääomat 1.152, ,08 Muut toimeksiantojen pääomat 2.399, ,57 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 6.820, ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat julkisyhteisöiltä ,75 Muut velat , ,54 Pitkäaikainen , ,29 Lyhytaikainen Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat , ,00 Saadut ennakot , ,50 Ostovelat , ,64 Muut velat , ,56 Siirtovelat Siirtyvät korot 297,22 Lomapalkkajaksotus , ,84 Valtionosuusennakot , ,00 Muut siirtovelat , ,97 Siirtovelat , ,03 Lyhytaikainen , ,73 VIERAS PÄÄOMA , ,02 VASTATTAVAA , ,05 Omavaraisuusaste,% 58,71 58,48 Suhteellinen velkaantuneisuus,% 57,64 59,13 Lainakanta , ,00 Lainat /asukas Lainasaamiset , ,00 Kertynyt yli-/alijäämä , Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Asukasmäärä

14 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 13 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT euroa MENOT euroa Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) hyödykkeiden luovutusvoitot Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit Pysyvien vastaavien Investointimenot hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty Ei-yhdistelty Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 3 Kuntayhtymät 3 Osakkuus- ja muut omistusyhteisöt 8 Yhteensä 6 8

15 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 14 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 11 5 Ennakkomaksut ja keskeneräiset h Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

16 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alij Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras po Pitkäaikainen koroton vieras po Lyhytaikainen korollinen vieras po Lyhytaikainen koroton vieras po VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 53,40 52,54 Kertynyt ylijäämä/alij., Kertynyt ylijäämä/alij., /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen, ,36 euroa, käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,98 euroa - tilikauden ylijäämä ,34 euroa lisätään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

17 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO Vastuualue Kunnanvaltuusto Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto - päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista - päättää hallinnon järjestämisen perusteista - päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion - päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista - päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista - päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta - valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä - päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista - valitsee tilintarkastajat - hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä - päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Visio Kinnula on kasvava, hyvät peruspalvelut tarjoava omaleimainen maaseutukunta, joka arvostaa yhteistyötä ja kuntalaisten tasa-arvoa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Positiivinen väestökehitys Vähintään asukasta Ylijäämäinen tilinpäätös Tulos positiivinen Toteutui asukasta (muutos +-0) Toteutui, TP euroa Lainamäärä Alle /asukas Ei toteutunut, lainamäärä oli /asukas

18 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 17 Toteutuminen vuonna 2013 Kunnan väestökehitys toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti, asukasluku pysyi samalla tasolla vuoteen 2012 verrattuna. Vuosikate muodostui reilusti positiiviseksi ( euroa). Tilikausi oli ylijäämäinen Kunnan kokonaislainamäärä oli euroa, eli /asukas valmistunut, BDO Oy:n laatima Kinnulan kunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti aiheutti kunnassa laajan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastelun, jonka tuloksena päädyttiin mm. tarkentamaan kunnan hallintosääntöä ja muita johtosääntöjä. Vuoden 2013 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi mm.: - kunnan hallintosäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall kunnan matkustussäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall valtuuston työjärjestyksen päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall hankintasäännön (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall arkistosäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall Talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään Kinnulan kunnalle tasapainotusohjelman vuosille Tasapainotusohjelma hyväksyttiin ohjeellisena. Kunnan työllisyydenhoidon uudelleen suuntaamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi työllistämisstrategian päätöksellä Työllistämisen painopiste siirtyi uuden strategian mukaisesti kumppanuusmalliin, jossa kunta toimii kumppanuudessa yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa. Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa solmittiin strategian mukaisesti kumppanuussopimus. Kunnanvaltuusto TA2013 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kunnanvaltuuston toimintakate oli ,48 euroa Kustannuslaskennalliset menot ,51 euroa.

19 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 18 Kunnanvaltuuston tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot 6.034, ,05 Toimintatuotot 6.034, ,05 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,09 Palvelujen ostot , , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,24 900,24 Muut toimintakulut , , ,91 Toimintakulut , , ,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,48 VUOSIKATE , , ,48 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,51 TILIKAUDEN TULOS , , ,31 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM , , ,31

20 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 19 Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella ; VALTUUTETTU Mikko Ihanti Esko Pelkonen Kari-Pekka Urpilainen Ilkka Leppänen Kalevi Kinnunen Markku Toikkanen Manu Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen Arja Rekonen Jonna Laulumaa Virpi Piispanen* Tapio Pekkarinen Marko Kinnunen Rauno Kinnunen Pauli Salonpää Sampo Laitala PUOLUE Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. KOK. Kesk. Kesk. PS VARAJÄSENET KESKUSTA: Joonas Kinnunen Lasse Kröger Aulis Hämäläinen Marjatta Koivukoski Raimo Kinnunen Ari Villman Tiina Kuivaniemi Elina Harjula Tapani Pasanen Aulis Tenhunen SDP: Jari Niemi Marketta Rouvinen Elma Tainio KOK: Leo Urpilainen Anita Urpilainen Toni Kinnunen PS: Harri Virtala *Virpi Piispanen siirtyi SDP:stä Keskustan valtuustoryhmään

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua Kunnanvaltuusto Nro 6 / 7.10.2015 113 99 Kokousaika Keskiviikkona 7.10.2015 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä = poissa Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Perusturvan toiminta-ajatuksena edistää

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot