khall LIITE 1 Kvalt LIITE x KINNULAN KUNNAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN"

Transkriptio

1 khall LIITE 1 Kvalt LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013

2 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA... 7 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 8 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 9 KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE YLEISHALLINNON VASTUUALUE ELINKEINOLAUTAKUNTA PERUSTURVA HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE SIVISTYSLAUTAKUNTA Koulutoimi Varhaiskasvatus (Päivähoito) Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Nuorisotoimi Liikuntatoimi Kirjastotoimi... 61

3 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 2 Kulttuuritoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA ORGANISAATIOKAAVIOT LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

4 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 3 KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO GRAAFISET ESITYKSET KONSERNI/Kinnulan Vuokratalot Oy KONSERNI/ Kiinteistö Oy Kinnuskeskus KONSERNI/ As Oy Kinnulan Myllymäki

5 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 4 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kinnulan kunnan taloudellinen tilanne parani tilikaudella 2013 huomattavasti vuoden 2012 heikkoon tulokseen verrattuna. Vuonna 2013 aloitettiin pitkäaikainen kunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisprosessi, jonka onnistuminen on keskeistä 100-vuotiaan Kinnulan itsenäisenä ja elinvoimaisena säilymiselle. Vuonna 2013 kunnan investointien määrä laski selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Vesihuoltoa laajennettiin Saarenkylällä Lossivuoren, Kivikkoniemen ja Papinkiven alueella sekä Myllykylän-Valikanniemen alueelle. Hankkeisiin saatiin ELY-keskuksen avustusta. Uutta valokuituverkkoa rakennettiin Niemenkylällä, Kangaskylällä, Saarenkylällä, Myllykylällä ja kirkonkylän alueella. Vapaa-ajan investointikohteena toteutettiin jääkiekkokaukalon uudistaminen ja lähiliikuntapaikan viimeinen vaihe. Kunnan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2013 yhteensä euroa. Nettoinvestointien taso nousi suunniteltua korkeammaksi, sillä investointitulot merkittävästi alittivat budjetoidun tason. Kinnulan väkiluvun kehittyminen on tasaantunut vuoden 2012 notkahduksen jälkeen Kinnulan kunnassa asui 1767 henkilöä. Muuttotappion kääntäminen kestävälle uralle on yksi valtuuston asettamista keskeisistä kunnan kehittämistavoitteista. Kinnulan työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa 18,4 %. Työttömyysaste pysyi korkealla tasolla. Työllisyydenhoidossa kunta siirtyi vuoden 2013 aikana kuntavetoisesta työllistämismallista kumppanuusmalliin yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Talouden tasapainottamisohjelman kautta kunnan palveluntuotantoa arvioitiin vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Palveluntuotannossa rakenteellisiin säästöihin pyrkineet säästötoimenpiteet tullaan arvioimaan vuoden 2014 aikana uudelleen tasapainotusohjelman jatkovalmistelun yhteydessä. Niin sanottu höyläyssäästäminen koetaan taasen epätarkoituksenmukaiseksi ja kestävää kuntasuunnittelua haittaavaksi. Talousarviomäärärahat ylitettiin vain keskushallinnossa. Muut toimialat pysyivät annettujen määrärahojen puitteissa. Keskushallinnon (kunnanhallituksen) määrärahojen merkittävää ylitystä selittivät suurelta osin luottotappiot ja työ- ja virkasuhteiden päättymisiin liittyvät erilaiset korvaukset. Erityisesti perusturvatoimialan talousarvion toteutuminen raamissa antoi kunnan tuloksen muodostumiselle hyvän lähtökohdan. Teknisen toimialan tulos muodostui (toimintakate euroa) selkeästi osavuosiraporttien tukemia odotuksia paremmaksi, vaikkakin jääden talousarvion tulostavoitteesta euroa. Korollista lyhytaikaista lainaa Kinnulan kunnalla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä euroa. Kunnan velkamäärä lisääntyi näin ollen tilikauden aikana eurolla. Lainaa asukasta kohden Kinnulan kunnalla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä euroa/henkilö. Kinnulan kunta on myöntänyt turvaavilla vakuuksilla kunnan yrittäjille elinkeinojen kehittämislainoja yhteensä euroa. Verotulojen toteutuma vuonna 2013 ylitti budjetoidun 1,6 %, eli euroa, ollen yhteensä euroa. Valtionosuudet toteutuivat niin ikään yli budjetoidun (1,9 %). Valtionosuuksien toteuma vuonna 2013 oli yhteensä euroa. Vuoden 2012 heikon tuloksen jälkeen kunnan tilinpäätös toteutui vuonna 2013 merkittävän ylijäämäisenä. Kunnan tilikauden tulos oli euroa, poistoero ( euroa) huomioiden tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate oli

6 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 5 euroa (vuoden 2012 vuosikatteen ollessa euroa). Kunnan taseessa on tilikauden 2013 jälkeen ylijäämää yhteensä euroa. Kuntarakenneuudistuksen, sote-uudistuksen ja kuntien valtionosuusuudistuksen mukanaan tuomat selvitys- ja lausuntovelvoitteet ovat työllistäneet niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin pitkin vuotta Meneillään olevat reformit ovat ajaneet kunnan pitkän aikavälin suunnittelun erittäin vaikeaan tilanteeseen. Niin suunnitellun uuden kansallisen sosiaali- ja terveyspalvelumallin rahoitusepäselvyydet kuin valtionosuusjärjestelmän uudistamisen poliittis-ideologiset arvovalinnat asettavat Kinnulankin kunnan rahoituspohjan suurten haasteiden eteen lähivuosina. Kunnan elinkeinopolitiikan toteuttamisen kannalta haasteet tulevaisuudelle ovat suuret, joskin myös mahdollisuuksia alueella eittämättä on vastaisuudessakin. Taloudellisen epävakauden aika näkyi kunnan tilivuoden 2013 tuloksessa mm. luottotappioiden suurehkolla määrällä (yhteensä euroa). Kunnanhallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä 37 kertaa (26 kertaa vuonna 2012) ja valtuusto yhteensä 12 kertaa (6 kertaa vuonna 2012). Syynä kansallisestikin verrattuna erittäin tiheään kokousaktiivisuuteen oli mm. kunnan sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuudessa esiintyneiden epäselvyyksien selvittäminen. Kuntaa ravisteli lisäksi vuonna 2013 loppuvuotta kohti kiihtynyt valituskierre, joka vei voimavaroja talouden ja toiminnan kehittämisestä. Kunnanvaltuusto irtisanoi kunnanjohtajan virkaa vuodesta 2004 hoitaneen Juha Urpilaisen luottamuspulasta johtuen päätöksellään Käytännössä kunnan johtamisen ristiriidat olivat vaikeuttaneet kunnan toiminnan ja talouden kehittämistä ratkaisevalla tavalla jo useamman vuoden ajan. Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2013 lopussa oli 93 henkilöä (-2 verrattuna vuoteen 2012). Kunnan henkilöstön työssäjaksaminen on kunnan sisäisten ja ulkoisten muutospaineiden vuoksi ollut kiistattomasti koetuksella ajoittain. Kuitenkin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät noin 33 % vuoteen 2012 verrattuna, ollen yhteensä 1967 sairauspoissaolopäivää vuonna Henkilöstölle esitän suuret kiitokset sitoutumisesta ja yhteispelihengestä, jota tarvitsemme yhtä suuresti vastaisuudessakin. Tämänhetkisestä kuntakentän suuresta epävarmuuden ajasta ja taloudellisesta rakennemuutoksesta huolimatta Kinnulan kunta katsoo luottavaisena ja päättäväisenä tulevaisuuteen. Kinnulassa Henrik Kiviniemi, vs. kunnanjohtaja

7 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 6 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kinnulan kunnan vuoden 2014 talousarvio on euroa ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen edellyttää erittäin niukkaa ostopalveluiden sekä henkilöstökulujen kasvua sekä talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden mahdollisimman suunnitelman mukaista toteutumista. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus asettaa erittäin merkittävän haasteen Kinnulan kunnan talouden tasapainolle. Uudistuksen aikataulullisena tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Kinnulan kunnan kohdalla uudistuksen vaikutus on yhteensä 370 euroa/asukas, eli yhteensä n euroa. Muutos johtuu kuntien omarahoitusosuuden kasvusta ja valtionosuuskriteeristöön tehdyistä muutoksista. Erityisesti syrjäisyyslisäosan liian vähäinen huomioiminen on osoittautumassa epäedulliseksi Kinnulan tapaiselle harvaan asutun maaseudun kunnalle. Muutoksen kustannusvaikutus on jaettu viiden vuoden siirtymäajalle siten, että vuodelle 2015 muutos olisi 50 euroa/asukas ja vuodelle euroa/asukas (yhteensä 100 euroa/asukas). Kunnan talouden tasapainottamiselle n euron vuotuinen valtionosuuksien vähenemä asettaa suuren, mutta ratkaista-vissa olevan lisähaasteen. Valtionosuusuudistuksen mukanaan tuoman asukaskohtaisen 370 euron leikkauksen yhteydessä on muistettava, että hallitusohjelman ja vuosien kehysriihien leik-kausvaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on huomattava. Valtionvarainministeriö myönsi Kinnulalle yhdessä Kannonkosken, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kanssa poikkeamisluvan kuntarakennelain asettamien kriteerien mukaises-ta selvitysalueesta. Viiden kunnan yhteisen selvitystyön kautta Kinnulan kunta etsii kuntayhteistyön kehittämisen ja syventämisen mukanaan tuomia palvelutuotannon hyötyjä, sekä alueellisen elinvoiman edistämistä. Koko pohjoisen Keski-Suomen työllisyysnäkymät ovat yhä huolestuttavat. Paikallisia valopilkkuja on näköpiirissä, mutta kaiken kaikkiaan Kinnulan työllisyystilanne pidemmällä aikajänteellä arvioituna riippuu keskeisesti kuitenkin koko Suomen ulkomaankaupan kehityksestä. Alueemme vahvuuksien kehittämistä mm. palvelujen osalta on joka tapauksessa jatkettava suunnitelmallisesti, eikä vahvaa maa- ja metsätaloutta sovi jatkossakaan unohtaa. Kinnula, kuten koko pohjoinen Keski-Suomi, on muuttotappioaluetta. Kinnulassa muuttotappio on viime vuosina ollut hyvin vähäistä, tai jopa pysähdyksissä. Pitkän ajan väestöennusteiden mukaan väestön väheneminen ja huoltosuhteen kääntyminen huonompaan suuntaan ovat toki taustalla kaikkeen toiminnan suunnitteluun vaikuttavia haasteita. Ilahduttavaa on toki, ettei huoltosuhteen huononeminen johdu pelkästään vanhusväestön prosentuaalisesta lisääntymisestä, vaan myös nuorten määrän prosentuaalisesta kasvusta. Vanhusväestö toki tulee kunnankin elinvoiman kautta nähdä yhä enenevässä määrin arvokkaana voimavarana. Kunnan nettoinvestoinnit pyritään pitämään lähivuosina erittäin maltillisina, tarpeellisia palvelu- ja elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Uuden päiväkodin rakentamisinvestointi on erittäin todennäköinen, sijoittuen vuosille , suunnittelun tapahtuessa pääosin vuoden 2014 aikana.

8 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 7 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kunnan toimintojen riskikartoitusprosessi on kokonaisuutena huomattavan keskeneräinen, päivittämätön ja suppea. Liian vähäiset henkilöstöresurssit riskienhallinnan johtamisessa ja koordinoinnissa eivät ole mahdollistaneet kaikkien hallintokuntien suorittaman riskien seuraamisen analysointia ja ohjausta. Näin ollen hallintokuntakohtaisia eroja riskien arvioinnissa on huomattavasti. Sisäisen valvonnan järjestelmän kehittämisen yhteydessä myös riskienhallintaan suunnataan riittävä resurssi. Koko kunnan toimintaan liittyvä strateginen riski aiheutuu kunnassa pitkään laiminlyödyn strategisen kehittämisen puutteista. Kunnalla ei ole käytännössä voimassa olevaa kuntastrategiaa, jossa asetettuihin strategisiin tavoitteisiin nojautuen alempitasoiset toimintasuunnitelmat, kuten elinkeino-ohjelma tai palvelustrategia voidaan laatia. Strategisen suunnittelun ja tavoitteenasettelun puutteiden vuoksi myös talousarvioprosessissa asetettavia vuosittaisia ja monivuotisia tavoitteita ei voida asettaa nykyaikaisen menestyksellisen kuntasuunnittelun vaativalla tavalla. Tehtyjen arvioiden perusteella erityisesti henkilöstövoimavaroihin kohdistuu merkittävä toiminnallinen riski, mm. varahenkilöjärjestelmien puutteista ja osaamispääoman keskittymisestä johtuen. Niin sanottua avainhenkilöriskiä pyritään pienentämään kuntayhteistyön ja osaamispääoman järjestelmällisen levittämisen kautta. Kunnan lainamäärän kehittyminen ja korkotason vaihtelut asettavat merkittävän taloudellisen riskin kunnan talouden tasapainolle. Tuleva investointitaso pyritään pitämään maltillisena, tarpeellisia palvelu- tai elinvoimainvestointeja kuitenkaan laiminlyömättä. Korkotason muuttuessa tarpeelliset korkosuojausmekanismit otetaan käyttöön. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on vireillä joitakin kunnallisvalituksia, joita on tehty Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksistä, koskien mm. virkavalintoja. Kyseisten päätösten mahdollisella kumoutumisella ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

9 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 8 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Vuoden 2013 alussa (päivätty ) valmistui Kinnulan kunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti, jonka laati BDO Oy. Raportin esiin nostamien hallinnon ja taloudenhoidon puutteiden joukosta merkittävin oli kunnan sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuusongelmat. Ongelmien ratkaisemiseksi aloitettiin sisäisen valvonnan ohjeistuksen ajantasaistaminen, joka kuitenkin viivästyi alkuperäisestä aikataulustaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan sisäisen valvonnan ohjesäännön Ohjesäännön valmistelu aloitettiin toimikunnan taholta, ja saatettiin päätökseen viranhaltijatyönä. Sisäisen valvonnan ohjesäännön liitteenä uudistettiin myös sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. BDO:n sisäisen tarkastuksen raportin esiin nostaman kunnan työllistämistoimien dokumentointiongelman vuoksi kunnanhallitus asetti toimikunnan inventoimaan työllistämistoimien irtainta omaisuutta. Toimikunta luovutti loppuraporttinsa kunnanhallitukselle Loppuraportissa huomioitujen epäkohtien kuntoon laittaminen aloitettiin välittömästi. Todennäköisin syin varastetuksi oletetusta omaisuudesta tehtiin poliisille rikosilmoitus. Inventointia haittasivat erityisesti kone- ja varusteluetteloiden ja poistoluetteloiden lähes täydellinen puuttuminen. Kunnassa suoritettiin koko vuoden 2013 aikana mittava määrä kunnan johtosääntöjen päivityksiä. Vuoden aikana keskityttiin myös erityisesti päivitettyjen johtosääntöjen noudattamisen valvontaan. Sisäinen tarkastuksen tehtävä on arvioida sisäisen valvonnan toteuttamista ja antaa siitä kehitysesityksiä kunnan johdolle. Vuoden 2013 aikana kunnan hallintokuntien omat luottamushenkilöistä valitut sisäiset tarkastajat toimivat varsin vaihtelevasti. Joillakin toimialoilla sisäiset tarkastajat eivät suorittaneet käytännössä laisinkaan tarkastustoimia vuoden 2013 aikana. Asiantilaa pyritään parantamaan mm. sisäisten tarkastajien koulutuksella ja sisäisen valvonnan johtosäännön jalkauttamisella. Yleisenä arviona sisäisen tarkastuksen toimivuutta vuonna 2013 ei voi pitää riittävänä sisäisen valvonnan järjestelmän kokonaisuuden toimivuutta ajatellen. Sisäisen valvonnan järjestelmän tehtävänjakoa hämärsi osaltaan myös paine käsitellä kunnanhallituksen kautta toimialojen sisäisen tarkastustoiminnan kohdealueille kuuluvia asiakokonaisuuksia. Kunnanhallituksen roolin selkeyttäminen keskittymään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen tasolle tulee korjaamaan tilannetta tältä osin huomattavasti. Kinnulan kunnan sisäisen valvonnan osalta on näin ollen todettava, että vuosi 2013 oli erittäin haasteellinen. Koko sisäisen valvonnan järjestelmän uudelleen arviointi on ollut mittava työmaa, jonka tulokset eivät synny välittömästi, vaan kehittämistyössä on orientoiduttava pitkäjänteiseen riskienhallintaan. On esimerkiksi selvää, ettei sisäisen valvonnan järjestelmän toimivuuteen olennaisesti kuuluvaa jatkuvuutta ole ehtinyt vielä kehittymään, johtuen uudistustyön keskeneräisyydestä. Uuteen ohjeistukseen perustuvaa sisäisen valvonnan järjestelmän toteutumista onkin seurattava ja arvioitava vuoden 2014 aikana erityisellä huolella. Kyse on ennen kaikkea koko Kinnulan kunnan toimintakulttuuria keskeisellä tavalla koskevasta asiasta. Kinnulassa Henrik Kiviniemi, vs. kunnanjohtaja

10 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 9 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 Maksutuotot , ,25 Tuet ja avustukset , ,95 Muut toimintatuotot , ,93 Toimintatuotot , ,12 Valmistus omaan käyttöön , ,53 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,13 Palvelujen ostot , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 Avustukset , ,22 Muut toimintakulut , ,68 Toimintakulut , ,74 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,62 Verotulot , ,94 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,06 Muut rahoitustuotot 9.567, ,47 Korkokulut , ,62 Muut rahoituskulut , ,35 VUOSIKATE , ,88 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 TILIKAUDEN TULOS , ,25 Poistoeron muutos , ,98 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,27 Toimintatuotot/Toimintakulut,% 21,68 19,96 Vuosikate/Poistot, % 146,36 12,92 Vuosikate /asukas 614,69 47,16 Asukasmäärä

11 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 10 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,88 Tulorahoituksen korjauserät , ,43 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,45 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,48 Rahoitusosuudet investointeihin , ,76 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Käyttöomaisuuden varsinainen , ,51 Käyttöomaisuuden myyntivoito 2.000, ,43 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,94 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,78 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR , ,33 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset ,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,12 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,88 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääom 796, ,53 Vaihto-omaisuuden muutos , ,71 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,86 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,31 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkoj , ,26 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,89 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1.313, ,01 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,34 RAHAVARAT , ,68 RAHAVARAT , ,02 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,34 Toiminnan ja investointien rahaviran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus,% 106,39 33,27 Pääomamenojen tulorahoitus,% 101,48 5,34 Lainanhoitokate 17,02 1,27 Kassan riittävyys (pv) 74,45 1,73 Asukasmäärä

12 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 11 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,83 Aineettomat hyödykkeet , ,83 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset , ,82 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,15 Koneet ja kalusto , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki Keskeneräiset hankinnat , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,50 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöiss , ,50 Kuntayhtymäosuudet , ,42 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.y , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,39 Osakkeet ja osuudet , ,93 Muut lainasaamiset , ,00 Sijoitukset , ,93 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,26 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 3.267, ,94 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1.152, ,08 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4.420, ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Vaihto-omaisuus , ,00 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,26 Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,63 Pitkäaikaiset saamiset , ,27 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,16 Lainasaamiset , ,36 Muut saamiset , ,06 Lyhytaikaiset saamiset , ,58 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,24 Siirtosaamiset , ,24

13 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 12 Saamiset , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,77 VASTAAVAA , ,05 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,21 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,07 Tilikauden yli-/alijäämä , ,27 OMA PÄÄOMA , ,01 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,24 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,24 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 3.267, ,13 Lahjoitusrahastojen pääomat 1.152, ,08 Muut toimeksiantojen pääomat 2.399, ,57 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 6.820, ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat julkisyhteisöiltä ,75 Muut velat , ,54 Pitkäaikainen , ,29 Lyhytaikainen Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat , ,00 Saadut ennakot , ,50 Ostovelat , ,64 Muut velat , ,56 Siirtovelat Siirtyvät korot 297,22 Lomapalkkajaksotus , ,84 Valtionosuusennakot , ,00 Muut siirtovelat , ,97 Siirtovelat , ,03 Lyhytaikainen , ,73 VIERAS PÄÄOMA , ,02 VASTATTAVAA , ,05 Omavaraisuusaste,% 58,71 58,48 Suhteellinen velkaantuneisuus,% 57,64 59,13 Lainakanta , ,00 Lainat /asukas Lainasaamiset , ,00 Kertynyt yli-/alijäämä , Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Asukasmäärä

14 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 13 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT euroa MENOT euroa Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) hyödykkeiden luovutusvoitot Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit Pysyvien vastaavien Investointimenot hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty Ei-yhdistelty Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 3 Kuntayhtymät 3 Osakkuus- ja muut omistusyhteisöt 8 Yhteensä 6 8

15 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 14 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 11 5 Ennakkomaksut ja keskeneräiset h Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

16 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alij Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras po Pitkäaikainen koroton vieras po Lyhytaikainen korollinen vieras po Lyhytaikainen koroton vieras po VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 53,40 52,54 Kertynyt ylijäämä/alij., Kertynyt ylijäämä/alij., /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen, ,36 euroa, käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,98 euroa - tilikauden ylijäämä ,34 euroa lisätään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

17 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO Vastuualue Kunnanvaltuusto Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto - päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista - päättää hallinnon järjestämisen perusteista - päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion - päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista - päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista - päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta - valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä - päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista - valitsee tilintarkastajat - hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä - päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Visio Kinnula on kasvava, hyvät peruspalvelut tarjoava omaleimainen maaseutukunta, joka arvostaa yhteistyötä ja kuntalaisten tasa-arvoa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Positiivinen väestökehitys Vähintään asukasta Ylijäämäinen tilinpäätös Tulos positiivinen Toteutui asukasta (muutos +-0) Toteutui, TP euroa Lainamäärä Alle /asukas Ei toteutunut, lainamäärä oli /asukas

18 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 17 Toteutuminen vuonna 2013 Kunnan väestökehitys toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti, asukasluku pysyi samalla tasolla vuoteen 2012 verrattuna. Vuosikate muodostui reilusti positiiviseksi ( euroa). Tilikausi oli ylijäämäinen Kunnan kokonaislainamäärä oli euroa, eli /asukas valmistunut, BDO Oy:n laatima Kinnulan kunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti aiheutti kunnassa laajan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastelun, jonka tuloksena päädyttiin mm. tarkentamaan kunnan hallintosääntöä ja muita johtosääntöjä. Vuoden 2013 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi mm.: - kunnan hallintosäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall kunnan matkustussäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall valtuuston työjärjestyksen päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall hankintasäännön (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall arkistosäännön päivityksen (kvalt ). Toimikunta asetettu päätöksellä khall Talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään Kinnulan kunnalle tasapainotusohjelman vuosille Tasapainotusohjelma hyväksyttiin ohjeellisena. Kunnan työllisyydenhoidon uudelleen suuntaamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi työllistämisstrategian päätöksellä Työllistämisen painopiste siirtyi uuden strategian mukaisesti kumppanuusmalliin, jossa kunta toimii kumppanuudessa yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa. Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa solmittiin strategian mukaisesti kumppanuussopimus. Kunnanvaltuusto TA2013 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kunnanvaltuuston toimintakate oli ,48 euroa Kustannuslaskennalliset menot ,51 euroa.

19 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 18 Kunnanvaltuuston tuloslaskelma (euroa) Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Toimintatuotot Myyntituotot 6.034, ,05 Toimintatuotot 6.034, ,05 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,09 Palvelujen ostot , , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,24 900,24 Muut toimintakulut , , ,91 Toimintakulut , , ,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,48 VUOSIKATE , , ,48 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,51 TILIKAUDEN TULOS , , ,31 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM , , ,31

20 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 19 Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella ; VALTUUTETTU Mikko Ihanti Esko Pelkonen Kari-Pekka Urpilainen Ilkka Leppänen Kalevi Kinnunen Markku Toikkanen Manu Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen Arja Rekonen Jonna Laulumaa Virpi Piispanen* Tapio Pekkarinen Marko Kinnunen Rauno Kinnunen Pauli Salonpää Sampo Laitala PUOLUE Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. KOK. Kesk. Kesk. PS VARAJÄSENET KESKUSTA: Joonas Kinnunen Lasse Kröger Aulis Hämäläinen Marjatta Koivukoski Raimo Kinnunen Ari Villman Tiina Kuivaniemi Elina Harjula Tapani Pasanen Aulis Tenhunen SDP: Jari Niemi Marketta Rouvinen Elma Tainio KOK: Leo Urpilainen Anita Urpilainen Toni Kinnunen PS: Harri Virtala *Virpi Piispanen siirtyi SDP:stä Keskustan valtuustoryhmään

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Perusturvan toiminta-ajatuksena edistää

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut

Lisätiedot

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua Kunnanvaltuusto Nro 6 / 7.10.2015 113 99 Kokousaika Keskiviikkona 7.10.2015 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä = poissa Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot