Mistä työyhteisö muodostuu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä työyhteisö muodostuu?"

Transkriptio

1 Internet-palvelut Sähköinen työpöytä - Kaiku-ekstranet - PSRNet - Kaiku-luotain - Verkkotilastojärjestelmä Eläkepalvelut VEL-koulutus ja konsultointi Neuvonta ja ohjeistus Työntekijöiden eläköitymisen arviot ja analyysit Vahingonkorvauspalvelut Vahinkovakuuttamispalvelut Korvauspalvelut Koulutus Ohjeistaminen ja neuvonta Työ- ja toimintakyvyn tukipalvelut Kuntoutusneuvonta ja -tutkimukset Työkokeilu Ammatillinen koulutus Tapaturmakuntoutus Työkyvyn arviointi Elinkeinotuki Riskienhallintapalvelut Riskienhallinnan konsultointi Riskimallien kehitys ja konsultointi Seminaarit Koulutus Verkottaminen -palvelupaletti Lyhytaikaiset sairauspoissaolot Yksilökriisit Yhteisökriisit Pitkäaikaiset sairauspoissaolot Työyhteisön toimivuus Työtyytyväisyys Työyhteisön toiminta Palveluntuottajat Palveluntuottajat Työhyvinvointipalvelut Kaiku-kehittäjäkoulutus ja -klubi Konsultointi Verkostoitumisen tuki Kehittämishankkeiden tuki ja rahoitus Palvelutuottajaverkoston ylläpito Työhyvinvoinnin tuotteet Johtajuus Henkilöstöresurssit Valtion henkilöstöpolitiikan linjaukset Vakuutuspalvelut Valtion vakuuttamisen hoitaminen, vakuutusmaksamisen ohjeistaminen ja neuvonta Palvelusuhdetietojen rekisteröinti ja neuvonta, koulutus ja asiakasohjaus

2 Mistä työyhteisö muodostuu? Lähde: M-L Hurmetta mukaillen perustehtävä johtajuus Mikä tässä paketissa muuttuu? Systeemisestä näkökulmasta katsoen muutos yhdessä tekijässä vaikuttaa kaikkiin muihinkin tekijöihin ja muutos on olemassaolon perusta. tiedot, taidot, tunteet tunteet & tahto rakenteet

3 Ymmärrys lisää sitoutumista Henkilön ymmärrys omasta roolistaan osana organisaation kokonaisuutta lisää halukkuutta toimia yhteisten tavoitteiden hyväksi. 91 % niistä, jotka ymmärtävät oman roolinsa kokonaisuudessa, haluavat auttaa organisaatiota menestymään. Ainoastaan 23 % niistä, jotka eivät ymmärrä omaa rooliaan kokonaisuudessa, haluavat auttaa organisaatiota menestymään. 84 % niistä, jotka ymmärtävät organisaation menestystekijät, ovat halukkaita auttamaan sitä saavuttamaan tavoitteensa. Ainoastaan 43 % niistä, jotka eivät ymmärrä organisaation menestystekijöitä, haluavat auttaa sitä saavuttamaan tavoitteensa. Bowes (1998): Managing Corporate Communication Study

4 Muutoksen 3 M:ää Miten minun käy? Miksi tämä muutos? Mihin olemme organisaationa menossa? Johdon ja esimiesten tehtävänä on tukea työyhteisön jäseninä löytämään vastauksia näihin kysymyksiin yhdessä ja erikseen. Samalla johdon/esimiesten on huolehdittava siitä, että perustehtävä hoituu. Puhuminen, jakaminen ja konkreettinen tekeminen auttavat ottamaan asioita haltuun.

5 Muutoksen kaksi koria Näihin voimme itse vaikuttaa Näihin emme voi itse vaikuttaa

6 Miten minun käy? Ihmiset eivät kysy, varmistaako tämä muutos tulevaisuuden työvoiman saannin, työeläkemaksujen turvaamisen tai peräti kansallisen kilpailukyvyn, vaan: Miten MINUN käy? Muuttuvatko työkaverit? Miksi panisin itseni likoon? Osaanko? Mitä jos en opi? Mitä minä saan? Voinko itse vaikuttaa muutoksen suuntaan? Miten etujeni käy? Tuleeko lisää työtä? Huononeeko asemani? Muuttuuko esimies? Mikä kaikki muuttuu? Menetänkö jotain tärkeää?

7 Oma hyvinvointi muutoksessa Pidä huolta itsestäsi ja omasta taustatuestasi. Pohdi muutoksen merkitystä. Puhu ajatuksistasi, tunteistasi & roolistasi. Kohtaa itsesi ja muut ihmisinä, ole läsnä. Kerro, kysy, tarkenna.

8 Minä hyvinvoivassa työyhteisössä Omien olettamusten ja johtopäätösten tarkistaminen Arvostava asenne itseä ja toisia kohtaan LUOTTAMUKSEN Huolenpito ja RAKENTAMINEN hyvinvointi TYÖYHTEISÖSSÄ työyhteisössä Avun pyytäminen ja vastaanottaminen Rohkeutta ottaa esille mieltä vaivaavia asioita Toisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen

9 Tunteet muutoksessa Muutokset ovat täynnä tunteita. Tunteet ovat energiaa ja myös sitovat sitä. Tunne on todellisuutta tärkeämpi. Todellisuudesta on useita tulkintoja. Tunteita, joita ei tiedosta, ei voi hallita. Energia, joka menee työstämättömiin tunteisiin, on poissa perustehtävästä ja muutokseen sopeutumisesta. Jokaisen tunteen takana on tarve/tarpeita. Ne ovat joko tyydytettyjä tai tyydyttämättömiä. Omien ja toisten tunteiden ymmärtämisessä helpottaa näiden tarpeiden näkeminen. Omista tunteistaan vastuunotto on osa aikuisuutta.

10 Muutos uhkana Ihminen on perusluonteeltaan konservatiivi ja pyrkii elämässään tasapainon ja harmonian tilaan, elämän hallintaan. Jokainen muutos on tasapainon ja elämän hallinnan kannalta uhka, koska muutokset aina merkitsevät menetyksiä ja luopumista jostakin. Vieras ja ennalta kokematon herättää useissa ihmisissä erilaisia pelkoja. Tämä on järkevä selkäydinreaktio; pelolla ja varauksellisuudella on elämää suojaava tehtävä. Pelko ja sen naamiot - säilyy kunnes tieto vaaran mittakaavasta selviää. Mitä pitkittyneempi uhan kokemus, sitä suurempi ahdistus. Muutos, joka tehdään meille, koetaan uhkaksi. Muutos, jota olemme itse tekemässä, koetaan mahdollisuudeksi.

11 Työn hallinta Työnhallinnalla tarkoitetaan sitä, että työntekijä saavuttaa tehtävänsä tavoitteet kuormittumatta liikaa, eli ilman että työpaine käy kohtuuttomaksi ja stressi pitkittyy. Työnhallinnalla on monia yksilöllisiä, rakenteellisia ja kulttuurellisia ulottuvuuksia. Yksilöllisiä: riittävä psykofyysinen toimintakyky, osaaminen, vuorovaikutustaidot, motivaatio & asenne organisatorisia: riittävän selkeät & realistiset tavoitteet, työnjako & roolitus, toimivat puitteet & työvälineet etc. kulttuurellisia: riittävä sosiaalinen tuki, yhteisöllisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, vastuullisuus etc.

12 Hallitsemattomuudesta psyykkiseen väsymiseen Ihmiset kestävät kovaakin (ajoittaista) työpainetta menettämättä hallinnan tunnettaan, jos heidän ammatti-identiteettiään ei murreta ja he tuntevat olevansa mukana mielekkäässä ja merkityksellisessä toiminnassa. Keskeinen käsite muutoksessa: organisaation hallinta hakusessa -> yksilöiden työnhallinta hakusessa tärkeää turvata perustehtävän sujuminen muutoksista huolimatta Krooninen työnhallintaongelma johtaa viivästyksiin palautumisessa -> psyykkinen väsymys (kyllästyminen, haluttomuus, yleinen negatiivisuus), joka ei hellitä yksin lepäämällä

13 Myönteisen tunnekehän synnyttäminen Tunteitten ilmaisun hyväksyminen asiaan kuuluvina Myönteiset tunteet lisääntyvät Rehellinen kuunteleminen Selviytyminen ja elämänhallinta paranevat Tunteet alkavat opastaa ja auttaa itsetuntemuksessa Uhkakuvista vapautuminen Tarve suojautua ja tunteiden piilottelu vähenee Pekka E. Einiö

14 Mikä kaikki työssäni muuttuu? Tarkastele tilannetta mahdollisimman monipuolisesti Kysymys kannattaa pilkkoa osiin Luettele asioita, jotka muuttuvat (a) todennäköisesti, (b) mahdollisesti ja (c) jotka eivät muutu Mikä muuttuu todennäköisesti? Mitä seurauksia näillä muutoksilla on? Keihin kaikkiin muutokset vaikuttavat? Miten suuri merkitys tällä muutoksella on elämääni? (1-5) Mitä mahdollisuuksia muutos minulle tarjoaa? Mistä joudun luopumaan mitä saan tilalle? Mikä säilyy ja mistä voi pitää kiinni? Mitä tästä voi oppia? Mitä on vaikea hyväksyä? Mitä voit tehdä juuri nyt itsesi hyväksi? Keihin voit liittyä ja keiltä saada tukea?

15 Mitä voin tehdä, mistä vastaan itse? Voin puhua ja pohtia Voin muuttaa omaa asennoitumistani Pidän osaamiseni ajan tasalla. Kannan oman vastuuni ja vältän lisäämästä toisten ahdistusta kohtuuttomasti. Käytän tarjottua apua hyväkseni. Voin huolehtia elämästäni kokonaisuutena. Mitä minä todella elämältäni tahdon? Onko aika tehdä omaehtoisia muutoksia?

16 Miksi tällainen muutos? Mikä on tämän muutoksen perimmäinen syy? Jokaiseen muutokseen on jokin syy, joka on jostain näkökulmasta järkevä ja looginen. Jos minkäänlaista järkevää syytä ei tunnisteta, on vaikea hyväksyä muutosta. Johdonmukaisuuden tunnistaminen on tärkeä jaksamisen ja työnhallinnan kannalta.

17 aika Siirtymän kolme vaihetta avainsanoina menneen ja olevan arvostaminen omaa aikaansa ja tavoitteita hyvin palvelleena Loppuminen Menettäminen Taakse jättäminen Välivaihe Kaaos Uuden alku selkeä ja johdonmukainen toiminta onnistumisten huomioiminen & arvioiminen avainsanoina epävarmuuden hyväksyminen kaaos, epätietoisuus, syyllisyydentunteet => aikaa keskusteluille, kommunikoinnille Bridges:Managing Transitions (2003)

18 Muutosviestinnän roolijako Tietoisuus TIETO Osallistuminen Ymmärrys Pääjohtaja Osaston/ toimialan johtaja Yksikön/ linjan johtaja Esimies Tilinpäätös ym. Intranet, Sisäinen lehti Yksikköpalaverit Osastopalaverit Ilmoitustaulut Jatkuva keskustelu Osallistuminen

19 Ehdotuksia työyhteisön pelisäännöiksi muutoksissa Puhutaan asioista työasioina eikä vedetä ristiriitoja henkilökysymyksiksi. Kielletään katastrofin maalailu - ainakin ääneen. Sovitaan, kuka seuraa mitäkin asiaa muutostilanteissa ja annetaan hänelle työrauha. Pidetään seuranta-aikataulu kaikkien tiedossa ja toteutetaan seuranta sovitulla tavalla. Kannetaan toivoa yhdessä - vaikka johdolla / esimiehellä onkin tässä suuri vastuu. Sovitaan miten mahdolliset paineet puretaan: missä, kuka kenelle, ja miten. Maarit Kääriäinen: Muutos ja hyvinvointi, Työturvallisuuskeskus

20 Aiheesta lisää Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut julkaisi 2006 kirjan Työhyvinvointi muutoksessa, joka on kaikkien vapaasti ladattavissa osoitteessa Kirja on tehty yhteistyössä Novetos Oy:n ja Terttu Niemelän/Human Focus (työyhteisöosio) kanssa. Yksilöiden omaa pohdintaa voi tukea myös työkirja Pieni kirja minusta (www.kaiku-tyohyvinvointipalvelut.fi, julkaisut, oppaat ja esitteet). Työkirja on tehty yhteistyössä Humap Oy:n kanssa.

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI RISTIRIITOJEN SELVITT VITTÄMIS- KÄYT YTÄNT ÄNTÖJ ÖJÄ OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI, 2001 Työryhmän kokoonpano: Ville Rintamäki Tapio Lehto Tuula Ahonpää Marianne Bergström Tuula Ilkka-Lehto

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot