Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015"

Transkriptio

1 Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015 Helsinki

2 2 SAATTEEKSI Tietoverkot yhdistävät suomalaiset yritykset osaksi maailmanlaajuista toimintaa ja samalla avaavat yritykset mistä päin tahansa tehtäville tietoverkkorikoksille. Tämä Helsingin seudun kauppakamarin Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat selvitys painottuu yritysten tietoverkkoon kohdistuviin tunkeutumisiin. Nämä rikokset ovat nykyisin jääneet suurimmalta osalta piilorikollisuudeksi. Yritykset tarvitsevat tietoa ja opastusta aiheesta kyetäkseen varautumaan siihen riittävällä tavalla. Helsingin seudun kauppakamari pitää tärkeänä synnyttää ja ylläpitää keskustelua aiheesta yritysten kybertietoisuuden parantamiseksi. Selvitys on osa Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuuteen liittyvää selvitystoimintaa. Yli seitsemänsadan suomalaisyrityksen johto on antanut tähän selvitykseen luottamuksellisesti arvokkaita tietoja ja näkemyksiä yrityksiin kohdistuviin kyberuhkiin liittyvistä asioista. Olemme kiitollisia yritysjohdon merkittävästä panoksesta sekä siitä luottamuksesta, jota he ovat osoittaneet kauppakamarille antamalla tietoa selvityksen käyttöön. Helsingissä Helsingin seudun kauppakamari

3 3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KYBERTURVALLISUUDESTA SELVITYKSEN TULOKSIA: YRITYKSIIN KOHDISTUVAT UHAT JA VARAUTUMISEN ESTEET... 8 KYSYMYS 1. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat suurimmat kyberturvallisuuden uhat suomalaisille yrityksille?... 9 KYSYMYS 2. Mitkä ovat kolme suurinta estettä tehokkaan kyberturvallisuuden toteuttamisessa? TIETOA KYBERTURVALLISUUDESTA OSA SELVITYKSEN TULOKSIA: YRITYKSIIN KOHDISTUVAT TUNKEUTUMISET KYSYMYS 3. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat raskaimmat seuraukset kyberhyökkäyksistä? KYSYMYS 4. Miten organisaationne havaitsisi yrityksenne tietoverkossa käynnissä olevan tunkeutumisen? KYSYMYS 5. Minkälaista tietoa luulette tunkeutujien etsivän? KYSYMYS 6. Minkä tyyppistä tietoa olette menettäneet tietoverkkotunkeutumisten vuoksi? KYSYMYS 7. Tietääkö henkilökuntanne miten toimia, jos he epäilevät tunkeutumista tietojärjestelmiinne? TIETOA KYBERTURVALLISUUDESTA OSA SELVITYKSEN TULOKSIA: VIRANOMAISTEN ROOLI JA TIEDON SAATAVUUS Taustaa viranomaisten toiminnasta KYSYMYS 8. Miten hyvin tunnette suomalaisten viranomaisten roolia ja toimintaa kyberuhkiin liittyen? KYSYMYS 9. Oletteko saaneet jostakin käytännöllistä tietoa kyberuhkiin liittyen? TIETOA KYBERTURVALLISUUDESTA OSA SELVITYKSEN TULOKSIA: VARAUTUMINEN VASTUUT, SUUNNITELMAT JA HARJOITUKSET KYSYMYS 10. Miten organisaationne on järjestänyt tietoturvallisuusvastuut johtotasolla? KYSYMYS 11. Onko teillä käytössä käytännössä toimivia suunnitelmia tunkeutumisten varalle? KYSYMYS 12. Mitä asioita suunnitelmiin on sisällytetty? KYSYMYS 13. Oletteko koskaan harjoitelleet suunnitelmienne toimivuutta jollakin seuraavista tavoista? KYSYMYS 14. Onko teillä vahvistettua koulutus- ja harjoitusohjelmaa kyberturvallisuuteen liittyen? KYSYMYS 15. Ovatko kyberuhkiin liittyvät harjoitukset osa muihin liiketoimintaa uhkaaviin uhkiin liittyvää harjoittelua? KYSYMYS 16. Oletteko varautuneet kyberuhkiin seuraavin tavoin konkreettisesti tai suunnitelmilla? TIETOA KYBERTURVALLISUUDESTA OSA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOA LIITE: SELVITYKSEN KYSYMYSLUETTELO... 52

4 4

5 5 1 JOHDANTO Selvityksessä tutkitaan suomalaisten yritysten käsityksiä niihin kohdistuvista kyberuhista ja niihin varautumisesta. Erityisesti selvitys keskittyy vastaajayrityksiin kohdistuviin tunkeutumisuhkiin. Selvitys perustuu 748 suomalaisen yrityksen sähköpostitse antamiin vastauksiin. Taloustutkimus toteutti kyselyn Helsingin seudun kauppakamarin toimeksiannosta. Yritykset vastasivat kyselyyn helmikuussa Tutkimustulokset on esitetty taulukkoina ja kuvioina, joista yksittäisen vastaajan mielipide ei käy ilmi. Selvityksen ovat laatineet projektipäällikkö Panu Vesterinen Helsingin seudun kauppakamarista, Chris Fogle Delta Risks Llc:stä ja Associate partner Mika Laaksonen KPMG:ltä. Selvitys on osa kauppakamarijärjestön yritysturvallisuus-toimintaa. Kyselyyn vastanneista 748 yrityksestä 49 prosenttia edustaa palveluita, 19 prosenttia teollisuutta ja 19 prosenttia kauppaa. Rakennusalan yrityksistä on vastaajista 10 prosenttia. Kolme neljäsosaa (75 %) vastanneista yrityksistä on henkilömäärältään pieniä yrityksiä, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. Noin kahdeksasosa (12 %) vastaajista on keskisuuria yrityksiä, joiden palveluksessa on työntekijää. Suuret yritykset, jotka työllistävät yli 200 henkilöä, muodostavat myös kahdeksasosan (12 %) vastaajista. Vastaajat olivat yritysten toimitusjohtajia (31 %), yrittäjiä tai omistajia (40 %), muita johtajia (6 %). Kymmenesosa vastaajista (10 %) oli asiantuntijatehtävissä olevia. Päällikkötason tehtävissä vastaajista oli yksitoista prosenttia. Vastaajajoukon rakenne kertoo siitä että kysely on tavoittanut yritysten päätöksentekijät turvallisuuden kehittämisen kannalta ratkaisevan ryhmän. Selvitykseen on liitetty lainauksia eri lähteistä. Kaikissa lainauksissa on mainittu lähde. Lähdeluetteloon on lisäksi koottu lisätietoa yrityksen turvallisuustoiminnan tueksi. Selvityksessä on kursiivilla lainauksia yritysten vapaamuotoisista vastauksista. Selvityksen tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten omaa riskienhallintatyötä. Tutkimustuloksista yritykset saavat paremman kokonaiskuvan kyberuhista ja siitä miten uhkiin on osattu varautua. Tämä puolestaan auttaa torjumaan yrityksiin kohdistuvia uhkia.

6 6 2 KYBERTURVALLISUUDESTA Yhteiskunta on viimeisten kahden vuosikymmenen aikaan siirtänyt suuren osan aiemmin reaalimaailmassa tehtyjä toimia virtuaalimaailmaan. Georgia Institute of Technologyn tekemän Emerging Cyber Threats Report 2014 tutkimuksen mukaan erilaisten mobiilien päätelaitteiden lukumäärä on ylittänyt jo seitsemän miljardin rajan. Yritykset käyttävät tietoverkkoja lähes kaikessa toiminnassaan. Toimintojen siirtäminen virtuaalimaailmaan ja mobiilien päätelaiteiden räjähdyksenomainen lisääntyminen johtavat toisinaan turvallisuuden ja käytettävyyden välisiin valintatilanteisiin. Käytön halutaan olevan mahdollisimman helppoa ja samalla sen pitäisi olla turvallista. Näiden kahden yhdistäminen ei ole mahdotonta, mutta se vaatii sen että uhka ymmärretään ja kyseenalaistamatta hyväksytään tosiasiana kohteeksi joutumisen mahdollisuus. Turvallisuus petti mobiileissa, koska meiltä puuttui turvaohjelmat. Yrityksiin voi kohdistua erilaisia uhkia. Ne vaihtelevat alkaen yrityksen ulkopuolisesta uhasta kuten tulipaloista, maineriskeistä, yritysvakoilusta jatkuen aina oman henkilökunnan aiheuttamaan uhkaan. Yritykseen voi kohdistua myös uhka, joka ei ole yrityksen itsensä aiheuttama. Sen syntymiseen on voinut vaikuttaa yhteistyökumppani, asiakas tai maailmapoliittinen tilanne. Koska syyt kohteeksi valikoitumiselle voivat olla ennalta-arvaamattomia, on tärkeää että yritys tekee jatkuvaa ja suunnitelmallista riskienhallintatyötä. Tässä työssä on otettava huomioon niin reaalimaailman fyysiset riskit kuin sähköisen maailman virtuaaliset tai kyber riskit. Kyberturvallisuus on määritelty Suomen kyberturvallisuusstrategiassa seuraavasti. Kyberturvallisuudella tarkoitetaan tavoitetilaa, jossa kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa sen toiminta turvataan. Tämä määritelmä kuvaa aihetta yhteiskunnan tasolla. Yritystasolla kyberturvallisuutta voisi luonnehtia tilaksi, jossa yrityksen tiedot ovat turvassa ja toiminta ei keskeydy tai vaarannu sen tietoverkkoihin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi. Kyber termissä on yksi haittapuoli. Se tuntuu vievän keskustelun nopeasti ammattilaisille ja teknisille asiantuntijoille. Kyberturvallisuus kuuluu kuitenkin kaikille. Kyberturvallisuuden kehittäminen ja siihen varautuminen ei aina vaadi yritykseltä teknisen henkilökunnan palkkaamista. Tiedon hankkiminen ja uhkien ymmärtäminen ovat avainasemassa. Näiden kautta yritys voi kehittää toimintaansa ja käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Aiheen käsittely ei tässä selvityksessä ole teknistä. Selvityksen tavoitteena on ennen kaikkea se, että liiketoiminnalle koituva uhka ja mahdolliset seuraukset ymmärretään, jotta yritykset voisivat järkevällä tavalla ottaa kybervarautuminen osaksi yrityksen riskienhallintaa. Perusinfrastruktuuriin liittyvät tekniset turvallisuustoimenpiteet (vpn, firewall, antivirus, laptop & mobile device access) ovat olleet tehokkaita, tällä alueella ei ole todettu turvallisuusongelmia.

7 7 Selvityksen kysymykset laadittiin tarkoituksella siten, etteivät ne ole ammattilaisia ja asiantuntijoita varten, vaan yritysjohdolle. Tavoite oli herättää yritysjohdon edustajat ajattelemaan aihetta ja ymmärtämään uhka. Usein kun yritykset tekevät tietoteknisiä hankintoja ja uusia digitaalisia toimintatapoja syntyy vanhan fyysisen toiminnan siirtyessä verkkoon, unohdetaan ottaa huomioon turvallisuus. Ajat ovat muuttuneet ja teknologian kehittyminen avaa lähes päivittäin uusia tapoja tunkeutua varautumattomien yritysten tietoverkkoon. Kehitys on nopeaa ja siksi mielestäni sana kyber kuvaa hyvin uutta aikaa ja siihen liittyviä uusia uhkia. Se ei korvaa eikä ohita millään tapaa tietoturvallisuutta, mutta kuvaa osa-aluetta joka on kehittynyt viimeisten vuosien aikana sen osana ja osittain sen ohi. Tässä selvityksessä käsitellään tietoverkkoon kohdistuvia uhkia ja tunkeutumisiin liittyviä kysymyksiä. On olennaista että yritykset osaavat tunnistaa itseensä mahdollisesti kohdistuvan uhan. Kun pankkiin astuu asetta kädessään heiluttava ryöstäjä tai toimiston kahvihuoneen verho syttyy kynttilän liekistä tuleen, on jokaiselle tilassa olevalle henkilölle varsin selvää että kyseessä oleva riski on realisoitunut käytännön uhaksi. Tilanne on aivan erilainen kun puhutaan kybermaailman riskeistä. On suuri todennäköisyys etteivät yritys ja sen työntekijät huomaa tunkeutumista ja sen tietoja viedään aivan kuin toimiston käytäviä pitkin kävelisi näkymätön mies joka kopioisi mukaansa kaiken mielenkiintoisena pitämänsä, rahan arvoisen tiedon tai pyrkisi rikkomaan sen miksi hänet on palkattu vaeltamaan yrityksen digitaalikäytäville. Ulkopuolinen taho lähetti suuren määrän vakoiluohjelmia ja sai osittain tuhottua tietoa. Varmuuskopionti ei ole aina ollut ajan tasalla. Kyberuhan aiheuttamat vahingot voivat kuitenkin realisoitua suoraan yrityksen toimintaan. Hyökkääjä voi ottaa haltuunsa yrityksen tietoverkon tai tuotantoprosessien toiminnot ja hiljaisuudessa pyytää yritystä maksamaan lunnaat järjestelmän käytettäväksi palauttamisesta. Ja koko tuon ajan yrityksen toiminta on seisauksissa. Yritys tekee tällaisessa tilanteessa valinnan siitä maksaako lunnaat ja jää kyberkaapparin muistiin maksavana tahona vai maksaako asiantuntijoille siitä että tunkeutuminen ja tietoverkon kaappaus saadaan purettua vastatoimenpiteillä. Nettisivumme on kerran kaapattu. Huomattiin reititinkaappaus muuttuneista DHCP-asetuksista. Kyberuhkien huomioiminen ja niihin varautuminen tarvitsevat taustalle toimivan tietoturvallisuuden, sekä hallinnollisen ja teknisen. Näihin liittyvää tietoa löytyy kauppakamarin kustantamista kirjoista esimerkiksi Yrityksen turvallisuuusopas ja Turvaa logistiikka. Jos tietoturvallisuuden perusteita ei ole hoidettu, voi kyberuhkiin varautuminen menettää suuren osan tehostaan.

8 8 3 SELVITYKSEN TULOKSIA: YRITYKSIIN KOHDISTUVAT UHAT JA VARAUTUMI- SEN ESTEET Reilusti yli kymmenen vuotta sitten tietyissä luokitelluissa hankkeissa kiellettiin käyttämästä tietokoneita jotka ovat joskus olleet tai ovat kytkettyinä internetiin. Tunkeutumisiin liittyvät uhat on tunnettu pitkän aikaa, mutta jostain syystä tätä uhkaa ei ole saatu yritysten tietoisuuteen. Suojelupoliisi varoitti yrityksiä uhasta jo vuosia sitten. Snowden tapauksen julkisuus on tuonut ihmisten tietoisuuteen paljon siitä, mitä valtiolliset toimijat kykenevät tekemään. Hyökkäykset yritysten verkkoon pääsemiseksi alkavat usein työntekijöiden toiminnan hyödyntämisellä. Ihmisten pitäisi ymmärtää että hyökkäys ei ulkoisesti ole mitään teknistä ymmärryksen yläpuolella olevaa jota tavallinen ihminen ei voi tunnistaa tai välttää toimimalla turvallisuusohjeiden mukaan. Yleisistä riskeistä kuten sähköpostien linkeistä ja liitteistä on puhuttu jo vuosia. Silti työntekijät avaavat liitteitä ja klikkaavat linkkejä vaikkeivat ole varmoja lähettäjästä tai sähköpostissa esitetyn asian oikeellisuudesta. Kyberuhkien takana on monia tahoja. Niiden takana voivat olla yksittäiset ihmiset, eri tahojen aktivistit ja ääriliikkeiden edustajat, järjestäytyneet rikollisryhmät tai valtiot. Näitä eri tahoja yhdistää sen kohteen lisäksi se, että rikollisena toimijana on aina ihminen. Ihminen hyödyntää toisten inhimillisiä heikkouksia etsiessään tapaa päästä yrityksen verkon sisälle. Tämän vuoksi työntekijöiden kouluttaminen ja heidän turvallisuustietoisuutensa nostaminen valppauden tasolle on tehokas ja suositeltava tapa varautua näihin uhkiin. Klassinen tapaus: saimme yhteistyökumppanilta levykkeen, jota ei tarkastettu riittävän huolellisesti. Otimme opiksemme. Viestintäviraston raportissa Kohdistettujen haittaohjelmahyökkäysten uhka on otettava vakavasti (elokuu 2014), kerrotaan seuraavaa: Kohdistettujen haittaohjelmahyökkäysten kohteita ovat organisaatiot, joilla on hallussaan hyökkääjää kiinnostavaa tietoa liittyen poliittiseen päätöksentekoon, talouteen tai teknologiaan. Näihin kuuluvat julkishallinnon organisaatiot, yliopistot ja yritykset koosta riippumatta Keskeisiä hyökkäykselle altistavia ja hyökkäyksen torjumisen hankaloittavia syitä ovat: - kiinnostava informaatio - merkittävät yhteistyökumppanit - verkon ja järjestelmien teknisesti tarjoamat mahdollisuudet - puutteet hyökkäysten havainnointi- ja reagointikyvyssä Suomeen kohdistuvia haittaohjelmahyökkäyksiä todetaan suhteellisen vähän. Syytä ei kuitenkaan selitä väite Suomen yleisten viestintäverkkojen puhtaudesta, sillä ne eivät suojaa kohdistetuilta hyökkäyksiltä.

9 9 KYSYMYS 1. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat suurimmat kyberturvallisuuden uhat suomalaisille yrityksille? Valtaosa yrityksistä, melkein kaksi kolmesta (64%), piti phishing- tai haittaohjelmahyökkäyksiä suurimpana uhkana suomalaisille yrityksille. Aihe on ollut viimeisten vuosien aikana paljon julkisuudessa ja tämä osoittaa että aktiivinen tiedottaminen ja keskustelun ylläpitäminen ovat hyvä tapa jakaa tietoa yrityksille. Toiseksi suurimpana uhkana (34%) vastaajayritykset pitivät sisäistä uhkaa omien työntekijöiden taholta. Vastausvaihto ei eritellyt työntekijöiden tahallista ja tahatonta toimintaa. Puolet (53%) suurista vastaajayrityksistä piti phishing- tai haittaohjelmahyökkäyksiä suurimpana ongelmana. Yhtä moni suurista yrityksistä (53%) piti yhtiön sisäistä uhkaa suurimpana uhkana. Kolmanneksi suurimpana uhkana vastaajayritykset pitivät varsinaisia tunkeutumisia. Miltei kolmasosa (32%) vastasi näin. Ero omien työntekijöiden aiheuttamaan uhkaan oli vain kaksi prosenttia ja neljänneksi suurimpana uhkana pidettyihin palvelunestohyökkäyksiin yksi prosentti. Palvelunestohyökkäykset ovat saaneet julkisuutta viime aikoina erityisesti pankkeihin kohdistuneiden hyökkäyksien ansiosta.

10 10 Kaksi viidestä (40%) suuresta vastaajayrityksestä piti palvelunestohyökkäyksiä suurimpiin uhkin kuuluvana vaihtoehtona. Tuotantoprosesseihin kohdistuvia hyökkäyksiä piti uhkana hieman alle kymmenesosa, 70 vastaajaa. Asia koskettaa eniten teollisuusalan yrityksiä, joita oli 142 vastaajayrityksistä. Erilaisissa teollisissa tuotantoprosesseissa on enenevissä määrin ohjelmistoja ohjaamassa perinteisiä koneita. Nykyaikaisissa paperikoneissa on enemmän ohjelmistoja kuin joissain Boeingin matkustajalentokoneissa. Teolliset prosessit ovat aivan yhtä haavoittuvaisia kuin yritysten tietoverkot yleisesti. Vastaajayritysten muut vastaukset olivat muun muassa seuraavanlaisia: - Henkilöstön johtaminen - Laitteistojen vanhentaminen softalla - Lama - Median luomat kuvitelmat - Palveluntarjoajien surkeat palvelut joissa kaikki vastuu jätetään käyttäjälle (vaikka puhutaan ihan muuta) - Päämiestemme järjestelmät - Some -hyökkäykset - Sähkön saannin ja tietoliikenteen vakava häiritseminen - Tiedonsiirtoon liittyvät haasteet kuten salaamaton yhteys - Ympäristöaktivistien haitanteko.

11 11 KYSYMYS 2. Mitkä ovat kolme suurinta estettä tehokkaan kyberturvallisuuden toteuttamisessa? Kysyttäessä kolmea suurinta estettä tehokkaalle kyberturvallisuuden toteuttamiselle, nousi käyttäjien piittaamattomuus tietoturvallisuudesta ja kyberuhista suurimmaksi esteeksi. Lähes joka toinen yritys (45%) vastasi asian olevan näin. Ihminen on luonteeltaan sellainen, ettei helposti ymmärretä uhkaa jollei sitä näe. Yritykset ja viranomaiset pyrkivät jakamaan tietoa erilaisista hyökkäystavoista ja turvallisista toimintamalleista. Se on ainoa tapa nostaa ihmisten valmiuksia toimia osana hyökkäysten torjuntaa. Tiedonhaku ja ajan tasalla pysyminen edellyttää aktiivisuutta yritykseltä. Yhdenkään yrityksen ei ole hyvä jäädä passiivisesti odottamaan sitä että joku varoittaisi. Heti seuraavana esille nousi kyberuhkiin liittyvän tiedon riittämättömyys. Vastaajista useampi kuin neljä kymmenestä (43%) piti tätä suurimpien esteiden joukossa. Kolmannelle sijalle esteiden joukossa sijoittui henkilökunnan kyberuhkiin liittyvän tieto-taidon ylläpito. Kun huomioidaan neljännelle sijalla oleva turvallisuustoimiin ja menetelmiin liittyvän tiedon riittämättömyys (32%), voidaan todeta että yrityksillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi tietoa kyberuhista ja niihin varautumisesta. Kun kyberturvallisuudesta julkisuudessa käytyä keskustelua seuraa, vaikuttaa siltä, että moni

12 12 haluaa aiheesta lausua, mutta vain harva tuntuu tietävän mitä käytännössä pitäisi tehdä. Mielenkiintoisena voidaan pitää sitä, että vain noin joka kahdeksas (14%) yritys piti rahoitusta suurimpien esteiden joukossa. Raha on usein esteenä kun puhutaan muiden turvallisuuden osa-alueiden kehittämisestä. Syytä voidaan vain arvailla. Vaihtoehtoja voi olla kaksi. Se että kyberasiat, kun ne nousevat esille, saavat rahoituksen tai sitten kyberasioita ei ole kehitetty ja siksi rahoitus ei ole ehtinyt nousta esteeksi niiden kehittämiselle. Yhdysvalloissa tehty Cyber Edge Groupin tekemä 2014 Cyber Threat Defence - tutkimus tukee tätä näkemystä. Yritykset sielläkin pitivät omien työntekijöidensää suunnalta tulevaa uhkaa suurimpana esteenä, mutta heti toiseksi suurimpana esteenä pidettiin rahoitusta. Yritykset ovat siis kyenneet tunnistamaan uhat ja tiedostamaan mitä pitäisi tehdä, mutta rahoituksen saatavuus on kehityksen tässä vaiheessa muodostunut esteeksi. Samaa edellä kuvattua ajatusta voisi tukea se, että noin joka viides (19%) vastaaja pitää riittämätöntä integraatiota liiketoiminnan ja kyberturvallisuuden välillä esteenä kehittämiselle. Mikäli toimintaa ei ole kehitetty, ei myöskään ole voitu kohdata kysymystä siitä, onko integraatio muiden yritystoiminnan osa-alueiden kanssa riittävää. Edellistä tukee myös suurten vastaajayritysten tilanne. Rahoitus on joka (27%) neljännelle esteenä, integraation puute liiketoiminnan kanssa esteenä joka toiselle (47%) ja integraation puute muun turvallisuuden kanssa esteenä joka kolmannelle (30%) niistä. Suuret yritykset ovat alkaneet varautua kyberuhkiin ja nämä esteet ovat nousseet esille niiden toiminnassa. Vastaajayritysten muut vastaukset olivat seuraavanlaisia: - Vaikutuksia hankala hahmottaa konkreettisesti, miten siis suojautua? - Alihankinta- ja palveluketjujen monimutkaisuus o Uhat näennäisesti ulkoistettu ja oman valvonnan ulkopuolella - Johdon ymmärtämättömyys ja välinpitämättömyys tietoturvallisuudesta o Ei tiedetä mitä tehdä - Pienen yrityksen vaatimattomat resurssit tätä varten - Rangaistusten riittämättömyys - Suomen lainsäädäntö - Poliitikkojen sinisilmäisyys ja ymmärtämättömyys asian vakavuudesta - Tietoturvainnovaatioiden puute - Tuotantoprosessien ja muiden toimintojen hallinnan liittäminen verkkoon, o Liian suuri verkostoituminen - Yhteiskunnan ja toimialan yhteinen varautuminen heikkoa. o Ei riitä, että ketjun yksi osa hoitaa varautumisen; kyse kokonaisuuksista ja pitkistä sidosryhmäketjuista.

13 13 TIETOA KYBERTURVALLISUUDESTA OSA 1. Tämä osio on otettu osaksi tätä tutkimusta koska yritysten vastauksista käy ilmi etteivät ne ole saaneet riittävästi tietoa kyberuhkiin liittyen. Nämä lainaukset ovat lyhennelmä, niihin tehdyt korostukset ovat tähän selvitykseen tehtyjä lisäyksiä, jotka eivät muuta sisältöä. Alkuperäinen versio löytyy Viestintäviraston sivuilta osoitteesta: https://www.viestintavirasto.fi/tietoturva/tietoturvanyt.html Älä panikoi, näin pääset eroon haittaohjelmasta Huolellisuus verkkoselailussa, päätelaitteen päivittämisessä ja virussuojauksessa estää liki kaikki haittaohjelmatartunnat. Jos oma päätelaite kuitenkin saastuu, se on usein vielä pelastettavissa. Tärkeää on huomata haittaohjelmatartunta nopeasti ja puhdistaa laite esimerkiksi luotettavalla virustorjuntaohjelmalla. Tässä artikkelissa päätelaitteella tarkoitetaan tietokoneita ja mobiililaitteita kuten matkapuhelimia tai tabletteja. Ennaltaehkäisy on helpompaa kuin jälkien siivoaminen Ohjelmistopäivitykset sisältävät usein runsaasti tietoturvaan liittyviä korjauksia. Siksi päätelaite, jonka käyttöjärjestelmä ja siinä käytetyt ohjelmistot on pidetty ajan tasalla, on turvallisempi ja vähemmän altis haittaohjelmatartunnalle kuin päivittämätön. Haittaohjelma voi tarttua päätelaitteeseen esimerkiksi www-selailun yhteydessä murretun verkkosivuston välityksellä. Tyypillisesti saastumiselle alttiissa järjestelmässä käytetään vanhentunutta selainta, käyttöjärjestelmää tai liitännäissovelluksia (muun muassa Adobe Flash Player tai Java). Myös USB-muistitikku tai sähköpostiviestin liitetiedosto voi toimia haittaohjelman välittäjänä ja tartuttaa päätelaitteen. Verkosta ladattavat ohjelmatkin voivat sisältää haitallista koodia, siksi tällaisten ohjelmien alkuperä on syytä tarkistaa. Hyvinkin ylläpidetty päätelaite voi saada haittaohjelmatartunnan tuoreesta haavoittuvuudesta, jos esimerkiksi päätelaitteen virustorjunta ei tunnista tuoretta haittaohjelmaa tai ohjelmaan ei ole vielä päivitettyä versiota saatavilla. Päätelaitteelle pesiytynyt haittaohjelma voi saattaa laitteen käyttäjän yksityisyyden ja tiedot vaaraan. Haittaohjelma voi kerätä esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmiä eri palveluihin kirjauduttaessa (engl. keylogger) tai se voi avata laitteeseen takaoven (engl. backdoor), joka tarjoaa hyökkääjälle pääsyn käyttäjän päätelaitteelle verkon yli. Päätelaite saatetaan myös valjastaa osaksi bottiverkkoa. Tällaiseen bottiverkkoon koottuja tietokoneita voidaan käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen tai hajautettuihin palvelunestohyökkäyksiin (engl. DDoS, Distributed Denial of Service). Haittaohjelmatartuntojen suuri määrä kertoo niiden olevan varsin yleisiä. Valitettavan suuri osa verkon käyttäjistä saa tietokoneeseensa tai älykännykkäänsä haittaohjelman huolellisesta varautumisestaan huolimatta. Haittaohjelmien välttämiskeinojen lisäksi on myös hyvä tietää, miten haittaohjelmatartunnan voi huomata päätelaitteessaan ja miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia. Miten haittaohjelmatartunta havaitaan? Jos päätelaitteen virustorjuntaohjelmisto hälyttää, se on todennäköisesti havainnut jotain vahingollista käyttäjän tiedostoissa. Virustorjunta ei kuitenkaan tunnista kaikkia haittaohjelmia. Myös päätelaitteen normaalista poikkeava toiminta voi viitata haittaohjelmatartuntaan. Seuraavat oireet herättävät epäilyksiä tartunnasta: - itsekseen aukeavat mainosikkunat - koneen merkittävä hidastuminen - tunnistamattomat tai omituiset prosessit - saat nettiliittymän palveluntarjoajalta ilmoituksen haittaohjelmahavainnosta.

14 14 Kiristyshaittaohjelmat ja tiedostot salaavat haittaohjelmat esittävät käyttäjälle kiristysilmoituksen, joka kertoo tartunnasta. Mitä tehdä, jos olet saanut haittaohjelmatartunnan? - Älä hätäänny. - Tarkista päätelaite ja pyri poistamaan haittaohjelma virustorjuntaohjelmiston avulla. - Hankalasti poistettavien haittaohjelmien kanssa voidaan tarvita esimerkiksi torjuntaohjelmistojen valmistajien tarjoamia korjaus-cd:n (engl. recovery/rescue CD) tai USB:n kaltaisia apuvälineitä. - Selvitä, onko tälle haittaohjelmalle julkaistu erityisiä poisto-ohjeita. Hankalissa tapauksissa päätelaite on tyhjennettävä kokonaan ja käyttöjärjestelmä asennettava uudelleen (esim. itsensä piilottavat rootkit-tyyppiset haittaohjelmat). Tällöin ajantasaiset, ennen saastumista otetut varmuuskopiot ovat helppo tapa palauttaa tiedostot. Jo saastuneesta päätelaitteesta otetun varmuuskopion palauttaminen voi saastuttaa laitteen uudelleen, sillä se saattaa samalla sisältää "varmuuskopion" haittaohjelmasta! Käyttäjän tietoja salakirjoittavat haittaohjelmat tekevät tietojen siirtämisen saastuneesta järjestelmästä puhtaaseen järjestelmään mahdottomaksi. Turvallisin tapa saada haittaohjelmalla saastunut tietokone uudelleen käyttöön on alustaa levyt ja asentaa käyttöjärjestelmä uudelleen. Muista tarkistukset! Virustorjuntaohjelmistojen tunnistetiedot päivittyvät jatkuvasti. Virustorjuntaohjelmistojen ajastettua tarkistusominaisuutta kannattaa käyttää säännöllisesti ja vaikka ajastaa tarkistus toistumaan säännöllisin väliajoin, esimerkiksi ennen varmuuskopioiden ottamista. Virustorjuntaohjelmistot skannaavat käsiteltävät tiedostot "lennossa", mutta kovalevylle on voitu tallentaa haitallista sisältöä ennen kuin virustorjuntaohjelmiston virustietokanta on ehtinyt päivittyä.

15 15 4 SELVITYKSEN TULOKSIA: YRITYKSIIN KOHDISTUVAT TUNKEUTUMISET Yritykseen kohdistuvat hyökkäykset voisi jakaa seuraavasti: hyökkäys voi olla luonteeltaan massahyökkäys, kohdistettu hyökkäys tai sen takana voi olla valtiollinen toimija. Kaikille näille hyökkäyksille on kaksi yhteistä tekijää ja toinen niistä on kohde ja toinen on taustalla oleva tekijä ihminen. Sama yritys voi olla jokaisessa hyökkäyksessä kohteena ja yrityksen tai sen asiakkaiden tiedot kuten yrityksen toimintakin saattaa olla uhattuna kussakin hyökkäyksessä. Yritys voi myös joutua kohtaamaan laiminlyömänsä kyberuhkien huomioimisen ja tietoturvallisuuden yllättävässä tilanteessa, nimittäin yrityskaupan yhteydessä. Yritykselle voidaan tehdä ostotarjous, mutta osana kauppaa toteutetaan yrityksen tietoverkon kyber due diligence. Jos siinä yllättäen selviää, ettei kaupan kannalta tärkeitä yrityssalaisuuksia ole suojattu riittävästi ja jos vielä löytyy digitaalisia jälkiä jotka viittaavat siihen että verkossa on vierailtu ja tietoja on viety, voi kauppa jäädä toteutumatta tai hinta jäädä alle toivotun tason. Varauduttaessa tunkeutumisiin, on ajatustasolla hyväksyttävä että tunkeutuminen voi tapahtua siten ettei yritys sitä huomaa. Sen jälkeen on mietittävä mitä tietoa olisi hyvä suojata tai vaikkapa mikä toiminto on sellainen että se ei saa lamaantua. Kaikkeen ei voi varautua tai kaikelta voi suojautua, eivätkä yleensä käytettävissä olevat resurssit anna siihen mahdollisuutta. Siksi on hyvä miettiä esimerkiksi mikä tieto on sellaista ettei sitä voi käsitellä laitteissa jotka ovat yhteydessä tai josta voidaan luoda yhteys internetiin. Tai miettiä sitä millaisilla toimenpiteillä tai varajärjestelmillä jokin toiminto voidaan varmistaa siten ettei sen jatkuvuus ja merkitys liiketoiminnalle vaarannu. Tärkeimmät tietomme säilytetään koneella, joka ei koskaan ole ollut tai tule olemaan kytkettynä verkkoon ja jota ei kuljeteta talon ulkopuolelle. Verkkoomme kytkettyä palvelinta on käytetty hyväksi hyökkäyksessä kolmatta tahoa vastaan.

16 16 KYSYMYS 3. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat raskaimmat seuraukset kyberhyökkäyksistä? Laskutuksen pysähtyminen ja asiakastietojen menetys. Virus on tullut pitkäaikaisen kumppanin lähettämien tietojen mukana. Vastaajayrityksistä lähes puolet (47%) piti suoraa tai epäsuoraa tuoton menetystä raskaimpana seurauksena kyberhyökkäyksistä. Yrityksien mieltäessä uhan kohdistuvan tuottoon, ne ovat valmiimpia sijoittamaan resursseja sen torjumiseen tai riskin pienentämiseen. Vaihtelu eri kokoluokkien välisissä vastaajamäärissä tämän vaihtoehdon kohdalla oli hyvin vähäistä. Ostoskoripalvelusta tullut tuotto oli ohjattu ulkopuoliselle yritykselle. Meiltä lähti asiakkaiden tilaamat tavarat ja palvelut asiamukaisesti, mutta näistä saatu rahallinen korvaus olikin ohjattu jollekin ulkopuoliselle yritykselle. Raha ei koskaan tuloutunut tileillemme.

17 17 ISP on ollut palvelunestohyökkayksen kohteena. Emme päässeet tuona aikana päivittämään nettisivujamme, lähettämään e-laskuja eikä sähköpostia. Useampi kuin neljä viidestä (43%) vastaajasta nosti esille henkilökunnan tai asiakkaiden yksityisyyden loukkauksen. Tämä on osoitus siitä, että viime vuosien aikana myös yksityisyyden loukkaus on noussut yrityksien tietoisuuteen haitallisena asiana. Useampi kuin joka toinen (53%) suurista vastaajayrityksistä piti tätä raskaimpien seurausten joukossa. Lähes neljä viidestä (39%) vastaajasta toi esille aineettoman omaisuuden menetyksen yhtenä raskaimmista seurauksista. Mikroyrityksistä melkein puolet (44%) koki tämän olevan yksi raskaimmista seurauksista. Viidesosa (22%) vastaajista toi esille negatiivisen julkisuuden ja lähes yhtä moni (21%) piti kansallisen turvallisuuden vaarantumista raskaimpien seurauksien joukossa. Suurista yrityksistä neljä kymmenestä (40%) tunnisti negatiivisen julkisuuden vakavaksi seuraukseksi tunkeutumisesta. Suurten yritysten vastauksissa tämä asettui seurauksena samalle tasolle kuin aineettoman omaisuuden menetys (40%). Julkisuus voi vaikuttaa suuresti yrityksen toimintaan tulevaisuudessa. Tässä apuna ovat kriisienhallintasuunnitelmat ja viestintäsuunnitelmat. Jos viestinnässä epäonnistutaan, voi muuten hyvin hoidettu tilanne muodostua huonon viestinnän kautta julkisuuden silmissä epäonnistumiseksi yrityksen kannalta.

18 18 KYSYMYS 4. Miten organisaationne havaitsisi yrityksenne tietoverkossa käynnissä olevan tunkeutumisen? Meillä ei ole tietoa siitä onko kyberturvallisuutemme pettänyt. Tunkeutumisen esto ja verkon havainnointi palvelunestohyökkäyksen yhteydessä Voip-puhelinkeskuksen murto. Olemme havainneet tunkeutumiset ennakkoon. Niitä meillä on useita per vuorokausi. Vastauksista kävi ilmi selvä ero suurten yritysten ja muiden valmiuksien välillä. Suurilla yrityksillä on vastauksien mukaan selvästi korkeampi omaa kyky tunnistaa tunkeutumiset itse. Tämä kyky on hyvin keskeinen tekijä suojautumisessa. Vastausvaihtoehdoista kolme nousi selvästi muita korkeammalle. Eniten vastauksia (39%) sai Kolmas taho, kuten internet operaattori tai palveluntarjoaja, ilmoittaisi meille. Tässä vastauksessa voidaan olettaa vaikuttaneen suomalaisten teleoperaattoreiden aktiivinen työskentely haittaohjelmistojen poistamiseksi verkosta. Suurten yritysten keskuudessa tämä vaihtoehto oli toisella sijalla (49%). Viestintävirasto on ilmoittanut palvelimessamme olleesta tietoturva-aukosta.

19 19 Toiseksi eniten vastauksia (36%) keräsi Havaitsisimme sen itse käyttäen omia torjunta- ja hälytysjärjestelmiämme. Joka toinen (52%) suurista yrityksistä kykenee havaitsemaan tunkeutumisen itse ja tässä vastaajaryhmässä itse havaitseminen oli yleisin vaihtoehto, toki vain kolmen prosentin erolla kolmannen tahon tekemään ilmoitukseen. Kolmanneksi yleisimpänä vastausvaihtoehtona oli Me emme todennäköisesti havaitsisi käynnissä olevaa tunkeutumista. Eli kolmasosa vastaajayrityksistä tiedostaa sen ettei heillä ole valmiuksia tunnistaa hyökkäystä. Suurista yrityksistä joka viides (22%) vastasi tilanteen olevan näin. Vastaus kuvaa kyberuhkiin liittyvää vaikeutta. Läheskään kaikilla ei ole kykyä tunnistaa hyökkäystä. Yksi kymmenesosa vastaajista kertoi käyttäjien tunnistavan sen ja ilmoittavan siitä eteenpäin. Yhdeksän kymmenestä yrityksestä ei pitänyt uskottavana että omat käyttäjät voisivat tunnistaa hyökkäyksen. Suuret yritykset eivät juurikaan erottautuneet muista vastaajaryhmistä (16%). Omien työntekijöiden valppauden kehittäminen on kuitenkin yksi tehokkaista tavoista nostaa yrityksen valmiuksia välttää kyberuhkien seurauksia. Työntekijöiden kouluttamisen lisääminen on selvästi yksi kehitysalue kyberuhkiin varauduttaessa. Yksi tietokone on lukittu haittaohjelmilla jotka toki saatiin purettua. Kerran työntekijän huolimattomuuden vuoksi työasemalle pääsi haittaohjelma, joka havaittiin tietokoneen "jumittamisen" takia. Hieman useampi (13%) kertoi tarkastavansa ja analysoivansa lokeja sekä arvioivansa tilannetta ja havaitsevansa käynnissä olevan hyökkäyksen tällä tavalla. Yhdeksän kymmenestä yrityksestä ei analysoi omia lokejaan. Suurten yrityksien keskuudessa vain joka kolmas ( 29%) seuraa ja analysoi lokejaan. Tässä vastaajaryhmässä kaksi kolmesta ei käytä resursseja tähän. Palvelimeemme kohdistunut maailmanlaajuinen tietoturvahyökkäys. Hyvällä suojauksella pystyimme torjuntavoittoon. Konsultointiyhtiö KPMG toteutti vuoden 2013 marraskuussa seurantatutkimuksen, jossa kymmenen suomalaisen organisaation verkkoon sijoitettiin kolmen viikon ajaksi tietoturvaloukkauksia havaitseva laite. KPMG:n tutkimuksessa havaittiin lukuisia hyökkäyksiä, joista organisaatiot eivät olleet tietoisia ja joita organisaatioiden tietoturvaratkaisut eivät havainneet. Elokuussa 2014 Kyberturvallisuuskeskus julkaisi raportin kohdistetuista haittaohjelmahyökkäyksistä. Sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta, parantaa suojausta ja lisätä kansallista yhteistyötä kohdistettujen haittaohjelmahyökkäysten uhkan torjunnassa. Tässä raportissa Kyberturvallisuuskeskus mainitsee seuraavaa: Kohdistettuja haittaohjelmahyökkäyksiä on paljastunut viime vuosina yhä enemmän. Kohteena ovat olleet pääasiassa valtiolliset organisaatiot ja kriittisen infrastruktuurin yritykset, mutta hyökkäyksen uhka voi tulla ajankohtaiseksi myös muille toimijoille esimerkiksi alihankintaketjujen kautta.

20 20 KYSYMYS 5. Minkälaista tietoa luulette tunkeutujien etsivän? Löydetty ja poistettu haittaohjelma viestintäjärjestelmästä. Web -palvelimen asetuksissa aukko, ja palveluun pystyttiin lataamaan ulkopuolista materiaalia. Olemme suojanneet/erottaneet muusta verkosta keskeisimmät tietovarastot. Varauduttaessa yritykseen kohdistavaa uhkaa vastaan on ehdottoman tärkeää ensin tunnistaa mitä pitää ja halutaan suojata ja suhteuttaa toimenpiteet tunnistettuihin tai realistisiin riskeihin nähden. Jos tehdään suojaustoimenpiteitä vailla riskien arviointia, ei mikään takaa sitä että varautuminen suojaa tehokkaasti yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita. Tai sitä onko toimintaan osoitetut resurssit käytetty järkevästi. Tiedonsuojaamisen suhteen yksinkertaisin tapa suojautua olisi pitää se erossa verkkoyhteyksistä. Käytännössä tämä saattaa olla vaikeaa toteuttaa. Hyvin nopeasti saattaa nousta esille kysymys käytettävyydestä ja vaikeuttaako käyttäjien mielestä turvallisuuden huomioiminen toimintaa. Ihminen hakee luonnostaan helpoimpia ja omasta mielestään tehokkaimpia tapoja toimia. Nämä tavat eivät taas aina kohtaa tiedon turvaamiseksi vaadittavia toimintatapoja. Yksittäinen henkilö voi omalla te-

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 15 20.5.2014 Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä Yrityksiin kohdistuvan

Lisätiedot

Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus

Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus Vuosi 2014 Sisällys Johdanto... 4 Tietoturvavuoden keskeiset havainnot ja toimet... 5 Vuoden 2014 merkittävimmät tietoturvailmiöt... 6 Verkkopankkitietojen kalastelu

Lisätiedot

Sosiaalisen median tietoturvaohje

Sosiaalisen median tietoturvaohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto LAUSUNTOVERSIO 29.9.2010 Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS Sosiaalisen median tietoturvaohje 2

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA

TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA KESKUSRIKOSPOLIISI TEEMATILANNEKUVA 1 (16) 3.4.2009 RTP 164/213/09 YRITYKSIIN KOHDISTUVAN RIKOLLISUUDEN TILANNEKUVA: TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA Tiivistelmä...1 1. Teemakatsauksen tavoitteet ja

Lisätiedot

VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT

VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU VERKKOTIEDUSTELUN KOHTEET JA TEKNISET TIEDUSTELUMENETELMÄT Kandidaatintutkielma Kadetti Jarno Tuominen kadettikurssi 98 tiedusteluopintosuunta maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA

Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Huusko, Tuija Identiteetin varastaminen sosiaalisen median

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa?

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Käytännön tietoturvallisuusopas PK-yrityksille Uudistettu laitos Teollisuus ja Työnantajat 3 010 1101001010011 010010111010001 4 Sisällysluettelo SAATTEEKSI 6

Lisätiedot

Näkökulmia tietoturvaan 2

Näkökulmia tietoturvaan 2 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 179 TUTKIMUKSIA Jarkko Paavola (toim.) Näkökulmia tietoturvaan 2 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 179 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014 ISBN 978-952-216-443-8

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet?

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? No 2 2012 Erikoisnumero IPR ja Internet tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Dot Brand Verkkotunnusten valinta entistä haasteellisempaa Web Audit brändinhallinnan

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Julkaistavissa 9.5.2012 klo 12.30 KESKUSKAUPPAKAMARI JA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI YRITYSTEN

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2008 Syksyn 2008 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 3 1.1 Mitä

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA Verkottumisen riskit ja niiden hallinta Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto 2005 Verkkopainos 2010 1. verkkopainos Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2012/1456 1 (30) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2012 Sisältö Sisältö...1 Syksyn 2012 tilannekuvan keskeisimmät havainnot...2 1 Johdatus

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Vihreä tietoyhteiskuntaohjelma

Vihreä tietoyhteiskuntaohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnassa 13.2.2005 Vihreä tietoyhteiskuntavisio on yksiarvoisen pelon yhteiskunnan asemesta moniarvoinen luovuuden yhteiskunta, jonka lähtökohtina ovat tasa arvo Tieto,

Lisätiedot