Atlantic 75 kunnon työjuhta, s. 10 Uusien tulokkaiden Bootcamp, s. 12 Meripelastusseuran strategiset valinnat , s. 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atlantic 75 kunnon työjuhta, s. 10 Uusien tulokkaiden Bootcamp, s. 12 Meripelastusseuran strategiset valinnat 2015-2020, s. 20"

Transkriptio

1 2/2014 Atlantic 75 kunnon työjuhta, s. 10 Uusien tulokkaiden Bootcamp, s. 12 Meripelastusseuran strategiset valinnat , s meripelastustaitokilpailut Turussa, s meripelastustaitokilpailut Tampereella 30.8., s. 18

2 Vahinkoja sattuu. Sinäkin voit tarvita Meripelastusseuraa. Viime vuonna se auttoi 3000 ihmistä merellä ja järvillä. Osa tarvitsi vain hinausta, osa oli kuolla. Meripelastusseura on vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö, jonka toimintaa rahoitetaan lahjoitus- ja avustusvaroin. Auta Meripelastusseuraa olemaan olemassa ja auttamassa lähettämällä viiden euron hintainen tekstiviesti LAHJOITUS numeroon meripelastus.fi Rahankeräyslupa 2020/2013/2491, Poliisihallitus, Arpajaishallinto. Lupa on voimassa Koko Suomen alueella Ahvenenmaata lukuunottamatta. Lahjoituspalvelun mahdollistaa Arena Interactive.

3 Vapaaehtoinen meripelastaja Den frivilliga sjöräddaren Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf Meripelastusseuran jäsenlehti 84. vuosikerta, ISSN Painos kpl Toimitusneuvosto Kristiina Jakobsson, Markus Karjalainen, Eero Nurmikko, Jari Piirainen, Aki Seeck, Sanja Starck, Sadri Wirzenius Toimitus Päätoimittaja Jari Piirainen Toimitussihteeri Sadri Wirzenius Eero Nurmikko Ulkoasu M.E.N Oy Ilmoitusmyynti Ilmoitustilavaraukset / ilmoituskoko-varaukset sähköposti: soita: ilmoitusaineistot: Paino Puna Musta Oy, Joensuu 2014 Painotuote 2/2014 Komentosillalla 4 På bryggan 4 Liian leveä hymy 9 Atlantic 75, uusia työjuhtia Englannista 10 Venemiehistöön hakeneita testattiin 12 Kiviniemessä puhaltavat uudet tuulet 14 Vuoden meripelastajat Laivanisännän vastuu mitä se tarkoittaa? 16 Strategia Tekninen vika aiheuttaa suurimman osan meripelastajille tulevista avunpyynnöistä 22 Meripelastustaitokilpailut Virossa 24 Meripelastajan lokikirja 27 Uusia tuulia Kiviniemessä, s. 14 Mitä tarkoittaa laivanisännän vastuu?, s. 16 Ilmestymis- ja materiaaliaikataulu Seuraava jäsenlehti ilmestyy syyskuun lopussa. Lehden aineiston on oltava toimituksessa mennessä. Sähköinen aineisto: Aineistoa ei palauteta. Osoitteenmuutokset pyydetään ilmoittamaan Seuran toimistoon Suomen Meripelastusseuran toimisto Vaihde: (ma-pe klo ja 13-15) Fax: Bulevardi 46, Helsinki Toimitusjohtaja Jari Piirainen Valmiuspäällikkö Jori Nordström Tekninen päällikkö Lasse Kämäräinen Talouspäällikkö Tiina Hietikko Tiedotuspäällikkö Sadri Wirzenius Koulutussuunnittelija Joonas Lahelma Alustarkastaja Taneli Mauno Jäsenvastaava Tiia-Maria Tykkä Bågaskärin isäntä Tomas Backman Kannen kuva Eero Nurmikko Veneen tekninen vika tai huollon laiminlyönti aiheuttaa suurimman osan meripelastajille tulevista avunpyynnöistä. Lue, miten niitä voi ehkäistä!, s. 22 Atlantic 75 - työjuhtia Englannista Seuralla on tällä hetkellä käytössään 11 Atlantic 75 -venettä, s.10. Ilmoita joukkueesi Tampereen kisoihin mennessä!, s. 18

4 Komentosillalla På bryggan Meripelastusseuran valtuusto vahvisti kevätkokouksessaan Seuran strategian vuosille sekä uuden alushankintaprosessin. Uuden strategian keskeinen periaate on vapaaehtoisten meri- ja järvipelastajien toiminnan tukeminen ja ylläpitäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään yksittäisiin pelastajiin sekä varsinaisesta operatiivisesta meripelastustoiminnasta vastaaviin paikallisiin yhdistyksiin. Katse eteenpäin Seurassa otetaan käyttöön uusi alusluokitus, jonka perusteella hankittavat pelastusveneet soveltuvat entistä paremmin vapaaehtoisten käyttöön sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Seura tukee yhdistysten toimintaa mm. varainhankintaa ja koulutusjärjestelmää kehittämällä sekä ottamalla vastuuta myös yhdistysten taloudesta nykyistä enemmän. Merkittävä parannus on tavoite yhdistysten veneinvestointien omarahoitusosuudesta luopumisesta vuoteen 2020 mennessä. Tästä Seuralle koituva lisärahoitustarve voidaan kompensoida viemällä päätökseen neuvottelut alle kymmen metriä pitkien pelastusveneiden arvonlisäveron palauttamisesta Seuralle. Uuden strategian täydennykseksi valmistuvat myöhemmin osastrategiat venehankinnoista ja veneiden ylläpidosta, valmiudesta, koulutuksesta, taloudesta, viestinnästä ja organisoitumisesta. Med blicken riktad framåt Useita vuosia esillä ollut Meripelastusseuran hallinnon uudistaminen on strategiassa annettu hallituksen selvitettäväksi. Jatketaanko nykyisellä kaksiportaisella mallilla, jossa Seura on jäsenyhdistystensä toimintaa tukeva keskusjärjestö, vai lakkautetaanko paikalliset yhdistykset ja siirrytään Seuraan, jonka jäseniä ovat kaikki nykyisten jäsenyhdistysten jäsenet, ja joka ottaa vastuun myös operatiivisesta meripelastustoiminnasta ja kantaa laivanisännän vastuun? Selvitykseen on syytä sisällyttää myös edellisessä strategiassa hyväksytty tavoite Seurasta nykyistä suurempine alueellisine, operatiivisesta toiminnasta vastaavine yhdistyksineen. Useimmat meri- ja järvipelastajat haluavat toimia pelastusveneiden miehistöissä mieluummin kuin yhdistysten hallinnossa. Kaikissa vaihtoehdoissa on kuitenkin pidettävä huolta alueellisen vaikutusvallan säilymisestä päätöksenteossa. Uuden strategian mukaan arvojamme ovat vapaaehtoisuus, pyyteettömyys, turvallisuus, pätevyys ja ympäristötietoisuus. Näihin jokaisen meri- ja järvipelastajan on varmasti helppo sitoutua. Kevätkokouksessaan 2013 hyväksymän ponnen seurauksena valtuusto sai käsiteltäväkseen myös kuvauksen Seuran alushankintaprosessista. Sen tavoitteena on parantaa hankintojen avoimuutta, yhdistysten vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonkulkua hankinnan osapuolten välillä sekä saada entistä paremmin vapaaehtoisten käyttöön soveltuvia kustannustehokkaita pelastusveneitä. Hyväksyessään prosessikuvauksen valtuusto korosti veneitä hankittaessa erityisesti otettavaksi huomioon Seuran osalta investointikustannukset ja yhdistysten kannalta käyttö- ja ylläpitokustannukset. Kun paikallisen rahoituksen saaminen meripelastus- Sjöräddningssällskapets fullmäktige fastställde under vårmötet den Sällskapets strategi för åren samt en ny båtförvärvsprocess. Den centrala principen i den nya strategin är att man stöder och uppehåller de frivilliga sjöräddarnas verksamhet. Särskild uppmärksamhet fästs vid den enskilda sjöräddaren och de lokala föreningarna, som ansvarar för den egentliga operativa verksamheten. Sällskapet tar i bruk en ny båtklassindelning, utgående från vilken de räddningsbåtar som vi anskaffar lämpar sig bättre än förr för de frivilliga sjöräddarnas verksamhet både ekonomiskt och operativt sett. Sällskapet understöder föreningarnas verksamhet bl.a. genom att utveckla medelsanskaffningen och utbildningssystemet samt genom att ta mer ansvar än förr även för föreningarnas ekonomi. En betydlig förbättring är målet att avstå från föreningarnas självfinansierade del vid båtinvesteringar före år Det ökade behovet av finansiering som det här medför Sällskapet kan man kompensera genom att slutföra förhandlingarna om återbäring av mervärdesskatten för båtar som är under tio meter långa. Den nya strategin kompletteras senare med delstartegier för båtförvärv och underhåll av båtar, beredskap, utbildning, ekonomi och information och för hur man organiserar sig. Enligt strategin är det styrelsens uppgift att utreda förnyandet av Sjöräddningssällskapets administration, vilket varit på tapeten redan i flera år. Ska vi fortsätta med den nuvarande tudelade modellen, där Sällskapet är en centralorganisation som stöder sina medlemsföreningars verksamhet? Eller ska vi upplösa de lokala föreningarna och ha ett Sällskap vars medlemmar består av de nuvarande medlemsföreningarnas medlemmar och som har ansvaret även för den operativa sjöräddningsverksamheten och redaransvaret? I denna utredning bör behandlas även det mål om som godkändes i den föregående strategin, nämligen att Sällskapet borde bestå av större regionala föreningar än i dag som ansvarar för den operativa verksamheten. De flesta sjöräddare vill hellre vara med i båtarnas manskap än i föreningarnas administration. Oberoende av vilket alternativ man väljer, bör man se till att det regionala inflytandet bevaras i beslutsfattandet. Enligt den nya strategin är våra värden frivillighet, oegennytta, säkerhet, kompetens och miljömedvetenhet. Varje sjöräddare kan lätt förbinda sig till dessa. Till följd av den kläm som godkändes under vårmötet 2013 behandlade fullmäktige även en beskrivning av Sällskapets båtförvärvsprocess. Syftet med den är att förbättra transparensen vid båtförvärv, föreningarnas möjligheter att påverka och informationsutbytet mellan de olika parterna i anskaffningen samt att hitta kostnadseffektiva räddningsbåtar som lämpar sig ännu bättre för de frivilliga sjöräddarnas behov. Vid godkännandet av processbeskrivningen poängterade fullmäktiga att man vid båtförvärv bör ta särskild hänsyn till investeringskostnaderna vad gäller Sällskapet och bruks- och un- 4 Meripelastaja 2-14

5 Vuonna 2014 oli mennessä suoritettu 105 tehtävää, joissa autettiin 187 ihmistä ja 82 alusta. toimintaan on vuosien mittaan vaikeutunut ja maassamme on jopa kuntia, jotka eivät tue alueensa vapaaehtoista meri- tai järvipelastusta lainkaan, pelastusveneiden käyttökustannukset korostuvat entisestään. Veneilykauden alettua tänä vuonna tavallista aikaisemmin vapaaehtoisten meri- ja järvipelastajien tehtävät ovat myös alkaneet jo huhtikuussa. Turvallista purjehduskautta sekä merelle että järville. Pidetään huolta toisistamme! Jorma Salopelto valtuuston varapuheenjohtaja Uusia tapoja tukea vapaaehtoista meripelastustoimintaa n Meripelastusseura kehittää varainhankintaansa. Alkukesän aikana toteutetaan valtakunnallinen mainoskampanja. Lisäksi Seuran nettisivuille on avattu uudet Lahjoitus-sivut. Mainoskampanjan päätavoitteena on varainhankinta ja ensisijaisena lahjoitusmuotona tekstiviestilahjoitus. Lisäksi tavoitteena on lisätä Seuran yleistä tunnettuutta ja siten tukea varain- ja jäsenhankintaa laajemmin ja pitemmällä aikavälillä. Kampanjan painopiste ajoittuu kesäkuun alkuun, ja se koostuu printtimainoksista (lehtimainonta ja julisteet), verkkomainonnasta sekä radiokampanjasta. Mainoskampanjan suunnittelusta vastaa mainostoimisto Hasan & Partners. Nyt toteutettavalle kampanjalle suunnitellaan jatkoa syksylle ja ensi vuodelle. Uudet Lahjoitus-sivut julkaistiin toukokuun alussa. Kokonaan uutena tukimuotoja on Lahjoituskauppa, missä käyttäjä voi valita sopivan suuruisen lahjoituksen valmiista vaihtoehdoista. Kunkin summan kohdalla olevasta kuvasta näkee, mitä vapaaehtoisen meripelastajan tai pelastusaluksen välttämättömiä varusteita lahjoituksella saa. Maksu hoituu helposti verkkomaksuna. Lahjoituksen voi myös halutessaan omistaa toiselle henkilölle. Muita sivuilta löytyviä tukimuotoja ovat mm. testamentti- ja merkkipäivälahjoitus. Tekstiviestilahjoituksella voi lahjoittaa 5 euroa (viesti LAHJOITUS numeroon 16155) tai 10 euroa (viesti LAHJOITUS10 numeroon 16155). Uudet Lahjoitus-sivut löytyvät osoitteesta fi/auta-pelastamaan-ihmishenkiä. Vapaaehtoiset meripelastajat pelastivat viime vuonna vesillämme todennäköiseltä menehtymiseltä 34 ihmistä. Apua sai yhteensä 3160 ihmistä ja 1235 alusta. Vaikka vapaaehtoiset tekevät työtään korvauksetta, vaatii pelastusalusten ja varusteiden hankinta ja ylläpito sekä miehistöjen koulutus jatkuvaa rahoitusta. Meripelastusseuran toimintaa rahoitetaan lahjoitus- ja avustusvaroin. Meripelastusseuralla on rahankeräyslupa 2020/2013/2491, Poliisihallitus, Arpajaishallinto. Lupa on voimassa Koko Suomen alueella Ahvenenmaata lukuunottamatta. derhållskostnaderna vad gäller föreningarna. Båtarnas brukskostnader spelar en allt större roll nu när det under årens lopp har blivit allt svårare att få lokal finansiering till sjöräddningsverksamhet. Det finns till och med kommuner som inte alls understöder den frivilliga sjöräddningen i sitt område. Båtsäsongen kom i gång ovanligt tidigt i år, så de frivilliga sjöräddarnas arbete började redan i april. Jag önskar alla en trygg säsong, både till havs och vid sjöarna. Visa omsorg om andra och varandra! Jorma Salopelto vice ordförande för fullmäktige Nimiä nelosille n Toukokuun lopulla kastettiin kolme uutta PV4 luokan meripelastusvenettä. Lahden järvipelastajien vene kastettiin Teemuksi (kuvassa) yhdistyksen 50-vuotisjuhlan yhteydessä. Poriin sijoitettu vene sai nimekseen Rantamo ja Jyväskylän vene Lähitapiola. Alukset aloittavat päivystyksen toiminta-alueillaan kesäkuun alussa. Jori Nordströmille Rajan ansiomitali n Meripelastusseuran valmiuspäällikkö Jori Nordströmille on myönnetty Rajavartiolaitoksen ansiomitali. Ansiomitalin perusteena oli Jori Nordströmin pitkäaikainen ja koko meripelastuksen johtamisen kannalta merkittävä yhteistoiminta viranomaisten kanssa Meripelastusseuran operatiivisen toiminnan suunnittelusta sekä koulutustoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastaavana henkilönä. Mitali luovutettiin Rajavartiolaitoksen 95-vuotisjuhlapäivänä Suomenlahden merivartioston tilaisuudessa. Kuvassa kastemiehistö Timo Liski, Arttu Vatanen, Ville Väisänen ja Tapio Joki. Alhaalla Antti Hasari ja veneen kummi Merja Saasmo (kuva Alina Perälä). Meripelastaja

6 In Memoriam Reijo Lindström Suomen Meripelastusseuran pitkäaikainen arvostettu meripelastaja ja työntekijä, Reijo Lindström poistui joukostamme Reijoa jäivät suremaan vaimo Leila ja lapset sekä suuri joukko hänet tunteneita meripelastajia ja ystäviä. Reijo aloitti Seurassa PR Outoorin kansimiehenä 1950, jossa tehtävässä hän oli muutaman vuoden kunnes aloitti PR Outoorin aluksenhoitajana. Ansaitulle eläkkeelle Reijo siirtyi 1993 pitkän 43 vuoden palveluksen jälkeen. Aluksenhoitaja oli aluksen konemestari, kansimies ja tarvittaessa päällikkökin kun asioiden hoito niin vaati. Reijo oli tinkimätön työnsä suorittamisessa ja vaati itseltään merkittäviä suorituksia taloudellisesti vaikeina aikoina. Me Reijon ystävät ja hänen kanssaan työskennelleet muistamme Reijon älykkään ja sarkastisen huumorin vahvistettuna eloisilla ja aina hymyilevillä silmillä. Reijosta huokui vahva tasapainoisuus tavalla, joka osoitti hänen olevan sinut elämän kanssa. Hyvänä perheenisänä Reijo sai työhönsä perheensä varauksettoman tuen. Erityisen arvokkaana pidin Reijon vaimoltaan Leilalta ja Uudenkaupungin pelastusrenkaalta saaman tuen, joka myös osoitti Reijon nauttimaa arvostusta läheistensä parissa. Aikana jolloin Reijo aloitti työnsä PR Outoorilla, Seura oli historiansa vaikeimmassa tilanteessa. Sen seurauksena, että Seuran silloinen johto oli vuosina sekaantunut poliittisesti erittäin arveluttavaan mutta isänmaalliseen toimintaan, oli koko Seuran toimintakulttuuri muutettava. Poliittisesti arveluttavan toiminnan seurauksena Seuran budjettivarojen saanti lopetettiin 1948 ja sitä kehotettiin palaamaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusten varassa toimivaksi. Reijo kertoili moneen kertaan hieman surullisena noista tapahtumista. Osoittaakseen olevansa humanitaarinen organisaatio, kuten RAY vaati, oli Seuran esimerkiksi luovuttava kaikista ulkoisista merkeistä, kuten alusten miehistöjen virka- ja palveluspuvuista. Reijon lähes koko työura oli aikaa jolloin Seura toimi 1950-luvun alusta aina 1980-luvun alkuun taloudellisessa ahdingossa ja se näkyi vaikeutena ylläpitää Uudenkaupungin pelastusalus PR Outoori toimintakuntoisena. Reijo osallistui vuosikymmenien aikana lukuisiin hälytystehtäviin hädässä olevien pelastamiseksi. Tämä oli mahdollista koska alus pysyi kunnossa kiitos Reijon antaumuksellisen työn ja Uudenkaupungin pelastusrenkaan tuen. Reijo oli sielultaan vapaaehtoinen meripelastaja ja teki meripelastuksen hyväksi paljon enemmän kuin normaali työsuhde olisi vaatinut. Reijo Lindströmin muistoa kunnioittaen Paavo Wihuri Kirjoittaja on merenkulkuneuvos ja toiminut Suomen Meripelastusseuran toiminnanjohtajana. Meripelastajat testasivat veneitään Espoossa n Meripelastusseura järjesti yhdessä viranomaisyhteistyökumppaneidensa kanssa Suomen oloissa ainutlaatuisen pelastus- ja muiden ammattikäyttöön soveltuvien veneiden testaustapahtuman Espoossa 16. toukokuuta. Mukana oli yhteensä 19 venettä, joiden koko ja tyyppi vaihteli 4,4-metriä pitkästä avoveneestä 12-metriseen kopilliseen partioveneeseen. Kuva Alina Perälä. Tapahtumassa vertailtiin veneiden suorituskykyä, pelastuskäytössä tarvittavia toiminnallisuuksia sekä propulsiovaihtoehtojen (vesisuihku, perämoottori ja perävetolaite) eroavuuksia pelastus- ja muussa ammattikäytössä. Kaikki veneet suorittivat saman testiradan ja tehtävärastit, joihin kuului mm. hinaus-, vedestä pelastamis- ja manöveeraustehtäviä sekä potilaan siirtoa veneeseen ja pois veneestä. Testattavista veneistä 11 oli Meripelastusseuran, 2 venepoliisin ja 1 rajavartiolaitoksen. Lisäksi mukana oli 5 eri venevalmistajien uutta avovenettä. Veneiden testaaminen liittyi Meripelastusseurassa käynnissä olevaan laajempaan pelastusalusluokkien tarkastelutyöhön. Testien tuloksia ja alusluokkatarkastelutyöryhmän (ALTTR) loppuraportti esitellään seuraavassa numerossa. Jori Nordström virkavapaalle vetämään Rajavartiolaitoksen Vessel Triage -hanketta n Meripelastusseuran valmiuspäällikkö Jori Nordström on nimitetty projektipäälliköksi Rajavartiolaitoksen Onnettomuusaluksen riskiarvio; Vessel Triage -hankkeeseen Hänelle on myönnetty virkavapaus Meripelastusseurasta em. ajaksi. Vessel Triage on Rajavartiolaitoksen käynnistämä monikansallinen hanke, jossa kehitetään onnettomuusalusten luokittelu- ja riskintunnistusjärjestelmää laivaluokan onnettomuuksiin. Jori Nordströmin poissaolon aikana valmiuspäällikön tehtävät jaetaan koulutussuunnittelija Joonas Lahelman sekä tällä hetkellä opintovapaalla olevan ja syksyllä osa-aikaisesti ja ensi vuoden alusta täysipäiväisesti töihin palaavan koulutussuunnittelija Ilari Hatakan kesken. Tarkemmasta työnjaosta tiedotetaan myöhemmin. Avunpyynnöt hätätilanteessa merellä tai VHF 16 / VHF-DSC 70 sisävesillä Meripelastaja 2-14

7

8

9 Liian leveä hymy Eräällä tuttavallani oli erikoinen ongelma. Kännykkäpuhelumme katkesivat joskus kesken lauseen yllättäen ja odottamatta. Katkeamisia tapahtui kuulemma joskus muidenkin kanssa puhuessaan. Virhetilanne toistui kuukaudesta toiseen ilman selkeää syytä. En löytänyt omastakaan puhelimestani mitään vikaa ja ihmetys jatkui. Mielenkiintoinen ongelma, jolle ei tuntunut löytyvän loogista selitystä. Kunnes... Eräänä päivänä näin hänen puhuvan jonkun kanssa kännykällään ja silloin se tapahtui. Leveä hymy kesken lauseen ja poskipää osui kosketusnäytön punaiseen luurin kuvaan ja puhelu katkesi. Ongelman aiheuttaja olikin inhimillinen ele eikä tekninen vika. Vai oliko sittenkin? Onko suunnittelussa unohdettu jotain, jos näin voi tapahtua? Laitteet suunnitellaan joskus melko kapealla näkemyksellä lähinnä suunnittelijan omien mieltymysten tai kokemusten mukaan. Käyttäjänhän ei tarvitse ymmärtää käyttämänsä laitteen logiikkaa ja siksi oudot virhetoiminnot, vaikka olisivatkin käyttäjästä lähtöisin, luetaan yleensä valmistajasta johtuviksi vioiksi. Eihän nyt liian leveä hymy voi olla vika... Tämä episodi sai minut pohtimaan älypuhelinten syvintä olemusta laajemminkin. Erityisesti merenkulun kannalta. Jos kerran poskipään hipaisu voisi katkaista hätätilanteessa elintärkeän puhelun, sama voi tapahtua monesta muustakin syystä. Ja ennen kaikkea puhelu voi olla yhdistymättä saman tyyppisistä syistä. Väärä kosteus näytön pinnalla tai liian kuivat sormet tai kylmyys jne. Olen antanut kertoa itselleni tapauksista, joissa älypuhelimella ei merellä olekaan pystynyt soittamaan hätätilanteessa. Tällöin toimiva ja testattu VHF astuu arvoon arvaamattomaan. Oletko itse varma, että puhelimesi toimii kaikissa olosuhteissa? Onhan sinulla VHF ja osaathan sitä käyttää? Näin kesän alussa hyviä mietinnän kohteita. Puhelin vedenpitävään koteloon tai muovipussiin saattaa auttaa kunhan puhelimen näyttö reagoi sormiin suojaa avaamatta. Onko sinulla ja oletko kokeillut? Luotamme elektroniikkaan yhä enemmän. Useimmiten perustellusti ja hyvin argumentein. Eihän mikään voita kaksoisturvaa paperikartan levätessä penkillä näköpiirissämme samalla kun toisella silmällä seuraamme veneen kuvaa plotterilla. Ja kun molempien välineiden informaatio on yhtenevä voimme olla suhteellisen varmoja sijainnistamme. Kosketusnäytöt yleistyvät myös plottereissa. Voisiko yllämainittu toimimattomuuskohtaus osua myös plotteriin juuri silloin kun paperikartta onkin piilossa, vettä sataa vaakasuoraan ja tuntematon kivi lähestyy etuoikealta. Voisiko? Mietitään tätä ja hoidetaan homma kuntoon. Turvallista kesää meille. Harri Sane Kirjoittaja on turvallisuuskouluttaja, Espoon Pursiseuran kommodori, Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilytoimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Meripelastaja

10 Atlantic 75 Uusia työjuhtia Englannista Meripelastusseura osti Iso-Britanniasta kahdeksan käytettyä Atlantic 75 venettä viime vuoden lopulla. Veneet on rakennettu luvun loppupuolella ja ne ovat olleet Royal National Lifeboat Institutionin (RNLI) käytössä.atlantic 75 on 7,5 metriä pitkä ja 2,64 metriä leveä avovene ja se varustettiin kahdella 70 hevosvoiman perämoottorilla, Furunon navigointielektroniikalla ja PV2-luokan meripelastusvarustuksella. Työ tehtiin talven aikana Porvoon telakalla. Uudelleen varusteltuina pelastusveneillä on käyttöikää vielä ainakin 10 vuotta. Yhden veneen hinta ilman koneita, navigointilaitteita ja varusteluita oli noin , ja varustellun veneen hinta noin Veneet sijoitettiin Anttolaan, Imatralle, Loviisaan, Hankoon, Iihin, Raaheen, Vaasaan ja Kuopioon, ja ne aloittavat pelastustoimintansa kuluvan kesän alussa. 30 vuoden suunnittelun lopputulos Ensimmäiset Atlantic 75 -veneet rakennettiin vuonna Veneet rakennettiin Inshore Lifeboat Centerissä Cowesissa. Runkojen valmistaja oli Souters Marine ja ponttonit oli valmistanut Avon. RNLI:n suunnittelema pelastusvene on hyvin suunniteltu ja kaikki sen yksityiskohdat on tarkoin mietitty (mm. heittoliinat integroitu ponttonin sisään). Jokaiselle varusteelle on veneessä oma tarkoin mietitty paikkansa. Veneen yksityiskohdat ovat 30 vuoden suunnittelun lopputulos, ja edeltävään Atlantic 21-malliin verrattuna muutokset ovat melko pieniä. 10 Meripelastaja 2-14 Vene varustettiin Furuno Navnet 3D-järjestelmä (tutkaplotteri 8 ja 12 näytöillä). Atlantic 75:ttä operoidaan 2-3 hengen miehistöllä.

11 Atlantic 75 -veneet sijoitettiin Anttolaan, Imatralle, Loviisaan, Hankoon, Iihin, Raaheen, Vaasaan ja Kuopioon. Merikelpoinen runko kaikkiin olosuhteisiin Atlantic 75:n runko on erittäin merikelpoinen ja kovaan keliin soveltuva. Alun perin veneet oli varustettu järjestelmällä, jolla ympäri kaatunut vene voidaan kääntää takaisin oikein päin. Järjestelmä ei Suomen olosuhteissa ole tarpeellinen, joten se purettiin pois turhaa painoa tuottamasta. Veneet on myös varustettu painolastitankilla, joka voidaan tarpeen tullen täyttää ja tyhjentää merellä. Järjestelmä jätettiin veneisiin, vaikka suurta tarvetta sillekään ei Suomen oloissa ole. Kustannustehokas vaihtoehto Meripelastusseura hankki Englannista 2000-luvun alussa Atlantic 21-mallin veneitä. Vanhimmat yksilöt alkoivat olla yli 30 vuotta vanhoja, joka on työkäytössä olleelle avoveneelle suuri saavutus. Alkuvuodesta 2013 Seura tiedusteli RNLI:ltä mahdollisia vapautuvia pelastusveneitä ja saatiin kuulla, että Atlantic 75 -veneitä oli vapautumassa Englannista. Alustarkastaja teki tarkastusmatkan Englantiin ja totesi tarjottavan kaluston olevan hyväkuntoista. Veneitä päädyttiin hankimaan kahdeksan, joista kuusi rahdattiin Suomeen viime joulun tienoilla ja loput kaksi huhtikuussa. Käytettyjen Atlantic 75 veneiden hankinta oli varsin kustannustehokasta. Meripelastusseuran viimeisimmän PV2- luokan uudisaluksen hinnalla saatiin kolme varusteltua ja uusilla koneilla varustettua Atlantic 75 -pelastusvenettä, joilla helpotetaan usean yhdistyksen arkea ja saadaan niiden kalusto kunnoltaan vastaamaan toiminnan vaatimuksia. Nyt hankitut veneet on säilytetty Englannissa kuivalla maalla ja useimmiten katoksessa tai hallissa, minkä vuoksi veneiden rakenteet ja erityisesti ponttonit ovat erittäin hyvässä kunnossa, vaikka veneillä onkin jo ikää. Atlantic 75 korvasi Atlantic 21- mallin ja Atlantic 85 mallin veneet. Kaikkiaan Seuralla on tällä hetkellä käytössään 11 Atlantic 75 -venettä. Teksti ja kuvat: Taneli Mauno Atlantic 75 Pituus: 7,38 m Leveys: 2,65 m Paino: 1600 kg Syväys: 0,66 m Moottorit: 2 Yamaha 70 hv 4-tahti perämoottoreita Navigointilaitteisto: Furuno Navnet 3D-järjestelmä (tutkaplotteri 8 ja 12 näytöillä) Runkomateriaali: lasikuitua Ponttonit: ilmatäytteiset ja valmistettu hypalonista Varustetaan ja katsastetaan SMPS:n C-luokkaan Minimimiehitys: 2 (max. 7). Meripelastaja

12 1 12 Meripelastaja Pääkaupunkiseudun yhdistysten bootcamp Venemiehistöön hakeneita testattiin yhdessä - Muistakaa sitten, että se ei ole mikään kilpailu. Meripelastus on joukkuelaji, muistutti Meripelastusasema 1:n tulokasvastaava Jarkko Kuisma pääkaupunkiseudun uusia tulokaskokelaita ennen Helsingin Matosaaressa huhtikuun lopulla järjestetyn bootcampin lähtölaukausta. Uusien miehistönjäsenten määrää joudutaan pääkaupunkiseudulla ja muutamissa muissa isoissa kaupungeissa rajoittamaan. Hakijoita on paljon enemmän kuin mitä yhdistykset pystyvät rajallisin koulutusresurssein kouluttamaan. Myös pelastusalusten kapasiteetti rajoittaa kerralla koulutuksessa olevien määrää. Pääkaupunkiseudun tulokasvalinnat ja -koulutukset ovat jo useana keväänä kulkeneet samaa kaavaa: haun aukeaminen, hakemukset, hakijoiden haastattelut, lopulliset valinnat ja sen jälkeen yhteinen ja yhdistyskohtainen koulutus käyntiin. Tänä vuonna ohjelma oli hieman toisenlainen. Taustana muutoksille on halu saada entistä useampi koulutukseen valittu myös pysymään mukana toiminnassa. Pelkän haastattelun sijasta valittiin tänä vuonna osa hakijoista haastatteluiden perusteella ns. bootcamp-koulutukseen. Koulutukseen valittiin noin kaksinkertainen määrä hakijoita sisään otettavien määrään nähden. Tavoitteena oli tutustua hakijoihin paremmin kuin pelkän haastattelun avulla on mahdollista. Toisena tavoitteena oli antaa hakijoille itselleen realistinen kuva siitä, millaista meripelastus harrastuksena on. Muutama hakija huomaa jo alku-

13 vaiheessa, että on väärän harrastuksen parissa ja toisaalta toisilla usko oikeaan harrastuksen valintaan vain vahvistuu. Käytännön merimiestaitoja Pääkaupunkiseudun yhdistysten (Helsinki, Espoo ja Meripelastusasema 1) suureen tulokaskoulutuspäivään valittiin noin 45 tulokaskandidaattia. Lisäksi mukana oli muutama Porvoon yhdistyksen tulokas. Ensimmäinen itsekarsinta tapahtui jo niiden vajaan kymmenen osalta, jotka eivät haastatteluista ja koulutukseen valinnasta huolimatta saapuneet paikalle. Hieman ennen puolta päivää Matosaareen askelsi nelisenkymmentä tulokaskandidaattia. Autot piti tilasyistä jättää läheisen opiston parkkipaikalle, ja 800 metrin kävely kävi joillekin ja meripelastajan kuntotestistä. Koulutettaville kerrottiin päivän ohjelma, käytännön asioita ja kiinnitettiin rintaan oma nimi maalarinteipillä. Myös valokuvaukseen pyydettiin lupa. Tämän jälkeen päästiin käytännön hommiin. Aluksi käytiin läpi turvallisuusvälineitä neljällä rastilla: oikea pukeutuminen, pelastusliivit ja niiden käyttö sekä pelastuspuku ja puvun huolto. Näiden perusasioiden ollessa kunnossa, päästiin itse toimintarasteihin. Koulutusaiheet oli valittu yleishyödyllisistä merimiestaidoista siten, että jokainen osallistuja oppii hyödyllisiä taitoja, vaikkei meripelastuksen parissa jatkaisikaan. Tämä oli ehdottomasti myös yksi päivän tavoitteista, onhan valistus ja turvallisuuskoulutus tärkeä osa yhdistysten tehtäväkentässä. Rastiaiheet käsittelivätkin muun muassa solmuja, köysien käsittelyä, hätämerkkejä, pelastuslautan ominaisuuksia, veteen menemistä, siellä toimimista ja ylös pääsemistä sekä hätäensiapua. Päivän toteuttamiseen tarvittiin noin 20 kouluttajaa Helsingistä, Espoosta, Meripelastusasema 1:ltä ja Porvoosta. Tulokset ajan myötä Toimiko kokeilu? Aika näyttää tässä vaiheessa on turhan aikaista tehdä johtopäätöksiä. Karsintapäivästä saatu palaute sekä kouluttajilta että koulutettavilta oli kuitenkin hyvin positiivista. Tavoitteisiin päästiin ainakin siinä, että usea koulutettava kertoi päivän olleen erittäin antoisa, vaikkei miehistöön tulisikaan valituksi. Miehistöihin pääsevien valinnoissa osaamista enemmän vaikutti oikea asenne. Teksti ja kuvat: Jaakko Heikkilä Matti Nurmi koulutti meripelastustoiminnassa käytettyjä solmuja sekä niiden käyttötarkoituksia. 2 Marcus Konkolan ja Markku Niemenmaan rastilla käytiin läpi köysien käsittelyä sekä kastliinan ja pelastusrenkaan heittoa. 3 Tulokkaat pääsivät veteen harjoittelemaan pelastautumisvälineiden käyttöä käytännössä. Rastiin kuului muun muassa pukujen pukeminen, HELP-asento, huddling-kellunta sekä letkauinti. 4 Vedestä nostamista harjoiteltiin PV Emmin perätasolla. 5 Tulokkaat pääsivät harjoittelemaan vedestä pelastamista myös PV Emmin nostoverkon avulla Markus Korpelan ja Anni Muukkosen opastuksella. 6 Ensiapurastilla Marja Mäki ja Jartsa Karvonen kouluttivat hengen pelastavan ensiavun ja potilaan kohtaamisen perusteita. 7 Pelastuspukujen pesu ja huolto olivat ohjelmassa päivän päätteeksi. 8 Vesirastien aikana vedessä oli kouluttajien lisäksi kaksi turvauimaria, ja ensiapurastin kouluttajat muodostivat harjoituksen ensiapuryhmän. 8 Meripelastaja

14 Tervetuloa osastollemme Turun Uiva Veneilytapahtuma Turun Vierasvenesatama Kiviniemessä puhaltavat uudet tuulet 14 Meripelastaja 2-14 Vielä kymmenisen vuotta sitten Perämeren rannikolla, Kiviniemen yhdistyksessä, elettiin rauhaisaa aikaa. Yhdistyksen kalusto oli verrattain hidasta ja raskasta. Ajat ovat muuttuneet. Meripelastustapahtumiakin oli noina aikoina niukalti ja yhdistyksen toimintatavat kaipasivat päivitystä. Kiinnostus nopeampiin aluksiin oli kuitenkin viriämässä ja uusia aktiivisia jäseniä tuli toiminnan pariin. Aluskantaa ryhdyttiin nykyaikaistamaan ja ensimmäinen nopea alus PV Kiviniemi saatiinkin yhdistyksen käyttöön vuonna Kiviniemen vastavalmistuneissa toimitiloissa järjestettiin Meripelastusseuran koulutusjärjestelmään kuuluva nopean veneen käsittelykurssi kesällä 2011, jonka jälkeen alueellisia kursseja on järjestetty säännöllisesti. Koulutuksen ohella myös varainhankintaan ryhdyttiin kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. Uudet alukset innostavat ydintoimintaan PV3 -luokan nopean lähdön pelastusalus rantautui Kiviniemeen kesällä Sittemmin Venekuumeeksi kastettu alus on palvellut miehistöään ja satoja avuntarvitsijoita uutterasti. Uusi, huippuluokan alus tarvitsee aktiivien työpanosta, ja toisaalta se myös innostaa jäseniä harrastuksen pariin. - Viime kesänä olimme merellä neljä tuntia päivässä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Lämsä. Taaja partiointi kartutti tehtävämääriä ja myös viranomaiset ovat tottuneet pyytämään yhdistyksen pelastusyksiköitä apuun. Kauden 2013 viimeinen ja samalla myös vaativin tehtävä sijoittui marraskuulle, jolloin Venekuumeen miehistö sai tehtävän lähteä pelastamaan Iissä ajelehtinutta, ohjauskyvytöntä ruoppausyhdistelmää. Huolimatta erittäin hankalista olosuhteista pelastusyksikkö suoriutui tehtävästä mallikelpoisesti. Muun muassa tämän operaation johdosta yhdistys palkittiin Meripelastusseuran Vuoden meripelastaja -palkinnolla. Koulutus ja turvallisuus ovat kaiken pohja Uudet, tehokkaat alukset vaativat omanlaistaan rutiinia, johon perehdytetään kaikki yhdistyksen aktiivijäsenet. - Meillä kaikki tekevät kaikkea. Viikkoharjoitukseen tulijat tottuvat erilaisiin rooleihin ja tehtäviin. Lisäksi yhdistyksen toimihenkilötehtävät on jaettu laajasti. Käytännössä jokaiselle osa-alueelle on oma, nimetty vastuuhenkilö, kertoo Lämsä. Tunnelma yhdistyksessä on hyväntuulinen ja rento, mutta ote tinkimätön, sillä tositilanteessa toimitaan huolellisesti ja tekeminen tulee selkäytimestä. - Meillä on loistava porukka, jolla on tekemisen meininki, sanoo Lämsä. Lämpimät kiitokset Jouhevasta koulutusyhteistyöstä suuntautuvat myös Virpiniemen merivartioasemalle. Koulutus Kiviniemessä jatkuu katkeamattomasti vuoden ympäri eikä toiminta pysähdy silloinkaan, kun jääkerros peittää

15 PV Kiviniemi vauhdissa. Meripelastusseuran alusrekisterin ensimmäinen vapaaehtoinen pelastuskelkka Kelkkakuume. PV Venekuume on yhdistyksen ykköstykki. Perämeren. Talvikaudella työväline on upouusi, Meripelastusseuran alusrekisterin ensimmäinen ja Suomen ensimmäinen vapaaehtoinen, Rajavartioston auditoima pelastuskelkka, MK Kelkkakuume. Yritysyhteistyö mahdollistaa täysipainoisen toiminnan Koska Venekuumeen kaksi 225 hevosvoimaista moottoria vaativat paljon polttoainetta, tarvittiin nostetta myös yhdistyksen varainhankintaan. Tässäkin asiassa Kiviniemessä on edetty selkeän suunnitelman mukaisesti, päämäärä kirkkaana mielessä. - Varainhankintakampanjamme ovat pyörineet hyvällä menestyksellä nyt kolmatta vuotta ja olemme saaneet lukuisia arvokkaita tukijoita mahdollistamaan toimintamme, kertoo Timo Lämsä, joka piti alustuksen tehokkaasta varainhankinnasta Seuran koulutuspäivillä maaliskuussa Ruususen unesta on mahdollista herätä, kun tekemisen intoa ja auttamisen halua riittää, tuumaa puheenjohtaja Lämsä. Teksti: Sanja Starck Kuvat: Timo Lämsä ja Eetu Viiri. Vuoden meripelastajat 2013 Meripelastusseura nimitti vuoden 2013 meripelastajaksi pelastusvene Venekuumeen miehistön Kiviniemen Meripelastusyhdistyksestä. Miehistöön kuuluvat Teemu Karvonen, Timo Lämsä, Jouni Paso, Timo Riutta, Jyrki Stranius, Mika Viiri ja Timo Yliniemi. Miehistö on vuoden aikana suorittanut useita vaativia pelastustehtäviä ja toiminut aktiivisesti vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tunnettuuden edistämiseksi Perämeren alueella. Miehistön kauden 2013 vaativin tehtävä suoritettiin 29. marraskuuta, kun Iissä ajelehti myrskyssä ohjauskyvytön ruoppausyhdistelmä. Satama-altaat olivat jo jäässä, ja Venekuume oli telakoitu talveksi, samoin alueen viranomaisveneet. Meripelastuskeskus Turun pyynnöstä Venekuume varusteltiin ja laskettiin vesille. Toisella veneellä murrettiin pelastusveneelle väylä satamasta ulos. 32 minuutin päästä kotihälytyksestä Venekuume oli matkalla evakuointitehtävään kovassa, yli 20m/s tuulessa. Venekuume pelasti rantaa kohti ajautuvan hinaajan, kiinnitti sen lauttayhdistelmään sekä tarkisti miehistön tilan ollen koko ajan yhteydessä meripelastuskeskukseen. Tehtävän suorittamisesta Venekuumeen miehistö sai runsaasti kiittävää palautetta sekä Rajavartiolaitokselta että poliisilta ja pelastuslaitokselta. Viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteisessä Syysmeri 13 -meripelastusharjoituksessa 4. lokakuuta Venekuumeen miehistö pelasti pelastuslaitoksen palamaan syttyneen veneen ja hinasi sen Iihin. Olosuhteet olivat erittäin vaikeat; keskiaallonkorkeus oli yli 4 metriä, yksittäisiä aaltoja mitattiin yli 6-metrisiksi. Harjoitukseen osallistuivat Länsi- Suomen merivartiosto, Oulu-Koillismaan ja Lapin pelastuslaitokset, Oulun poliisilaitos sekä Oulun, Kiviniemen, Iin ja Tornion meripelastusyhdistykset. Pelastustehtävien lisäksi Venekuumeen miehistö on tehnyt Perämeren alueella paljon työtä vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi. Miehistö palkittiin Meripelastusseuran koulutuspäivillä Viking Linen lahjoittamalla meripelastajan maljalla ja Seuran ansiomerkeillä. Seura on jo vuodesta 1992 lähtien palkinnut vuosittain ansioituneen vapaaehtoisen meripelastajan tai miehistön Vuoden meripelastaja -nimityksellä. Venekuumeen miehistö: ylärivissä vasemmalta oikealla Jouni Paso, Teemu Karvonen, Mika Viiri ja Timo Riutta. Alarivissä Jyrki Stranius, Timo Lämsä ja Timo Yliniemi. Meripelastaja

16 Laivanisännän vastuu mitä se tarkoittaa meripelastajille? Meripelastusta harjoittaville paikallisyhdistyksille voi tulla yllätyksenä toimintaan liittyvät vastuuriskit. Aihepiiri on erittäin laaja. Se pitää sisällään mm. pelastustoiminnan yhteydessä aiheutetut vahingot, aluksen aiheuttamat vahingot (esim. peräaalto), henkilövahingot ja ympäristövahingot. Artikkelissa esitellään lyhyesti olennaista, meripelastustoimintaan soveltuvaa lainsäädäntöä Meripelastusseuran jäsenyhdistysten näkökulmasta. Kirjoituksen tarkoituksena on herättää ajatuksia paitsi paikallisyhdistysten toiminnan huolellisesta järjestämisestä myös mahdollisten vakuutusjärjestelyiden tarpeellisuudesta. Kuka vastaa aluksen aiheuttamasta vahingosta ulkopuolisille? Merilaissa säädetään, että laivanisäntä on vastuussa vahingosta, jonka aluksen päällikkö, laivaväki, luotsi tai muu laivanisännän tai päällikön toimeksiannosta aluksen lukuun työskentelevä henkilö on toimessa tekemällään virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut. Vastuu on poikkeuksellisen laajaa, sillä se kattaa myös aluksella työskentelevien itsenäisten yrittäjien työntekijöiden aiheuttamat vahingot. Laivanisännän käsitettä ei ole määritetty merilaissa, vaan määritelmä perustuu oikeuskirjallisuuteen ja -käytäntöön. Yleisesti ottaen laivanisännällä tarkoitetaan tahoa: jonka hallinnassa alus käytännössä on; joka harjoittaa aluksella merenkulkua; joka varustaa ja miehittää aluksen; joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa alukseen. Laivanisäntä on siis lähtökohtaisesti taho, joka kantaa taloudellisen riskin ja saa aluksen käytöstä aiheutuvan taloudellisen hyödyn. Meripelastustoiminnassa katsottaneen paikallisen jäsenyhdistyksen olevan laivanisäntä, vaikka aluksen omistaja olisikin Meripelastusseura. Merilain mukainen vastuu Yllä kuvattu merilain mukainen laivanisännän vastuu on niin sanottua isännänvastuuta, eli laivanisäntä on ensisijaisessa vastuussa suhteessa vahingonkärsijään. Näin ollen paikallisyhdistys on lähtökohtaisesti vastuussa aluksen päällikön tai miehistön mahdollisesti tekemistä virheistä. Laivanisännän suojaksi on mahdollistettu vastuun rajoittaminen, jossa aluksen koko vaikuttaa vastuun määrään. Vastuunrajoitukseen ei voi kuitenkaan vedota tilanteessa, jossa vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tietäen, että sellainen vahinko todennäköisesti syntyisi. Lähtökohtaisesti kynnys törkeään huolimattomuuden toteutumiseksi on varsin korkea. Meripelastuksen näkökulmasta on syytä mainita, että laivanisännän oikeus vastuunrajoitukseen koskee mm. henkilö- tai esinevahingosta johtuvia vaatimuksia, jos vahinko on syntynyt aluksessa, välittömässä yhteydessä aluksen käyttöön tai pelastukseen, tai toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ollut uponneen tai karille ajautuneen aluksen sekä kaiken siinä olevan taikka siinä olleen nostaminen tai poistaminen. Vesilain sääntely Uusi vesilaki tuli voimaan Merilain ja vesilain kattamien tilanteiden rajanveto voi toisinaan olla haastavaa, vaikka uudessa vesilaissa onkin pyritty selventämään tilannetta. Lähtökohta on, että mikäli merilaista ei muuta johdu, aluksen omistaja vastaa vesistössä kulkemisesta aiheutuneen edunmenetyksen korvaamisesta, jos edunmenetys on aiheutunut tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä. Tämän perusteella siis paikallisyhdistyksen vastuu laivanisäntänä on ensisijaista. Vesilain mukaisen vesistössä kulkemisen on perinteisesti katsottu kattavan esimerkiksi mahdolliset peräaallon tai ankkurin aiheuttamat vahingot, ja esimerkiksi merimerkkiin törmäämisestä aiheutuneet vahingot. Muiden lakien soveltuminen Vaikka merilaki ja vesilaki ovatkin vahinkotilanteisiin ensisijaisesti sovellettavia erityislakeja, tulee vastuuriskien arvioinnissa ottaa huomioon viime kädessä myös vahingonkorvauslaki korvausvastuuta sääntelevänä yleislakina. Vahingonkorvauslain mukaan tahallisesti tai tuottamuksella aiheutettu vahinko tulee lähtökohtaisesti vahingon aiheuttajan korvattavaksi. Jo tämän perussäännönkin perusteella tulee jokaisen tahollaan ymmärtää huolellisen toiminnan tärkeyden. Vastuu ulkopuoliselle tai yhdistykselle aiheutuneesta vastuusta voi tulla myös yhdistyksen hallituksen jäsenten kannettavaksi. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Meripelastustoiminnassa on siis keskeistä, että paikallisyhdistys ja sen hallitus huolehtii siitä, että alukset ovat merikelpoisia ja miehistöllä on riittävä pätevyys. Yhteenveto Paikallisyhdistys on lähtökohtaisesti merilain mukaisessa isännänvastuussa vahingosta, jonka aluksen lukuun toimiva henkilö on aiheuttanut. Vastuiden ja käytännön tilanteiden moninaisuuden vuoksi meripelastustoiminnassa ja toiminnan järjestämisessä on noudatettava huolellisuutta ja tarkkuutta. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota tarpeellisten ja riittävän kattavien vastuuvakuutusten voimassaoloon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Teksti: Ulla von Weissenberg Kirjoittaja on asianajaja ja Asianajotoimisto Borenius Oy:n osakas. 16 Meripelastaja 2-14

17 meripelastajat_paijatmark_180x125.pdf JOTRON TRON 60S/GPS EPIRB Tron AIS TR-8000 SAFETY NEVER COMPROMISED 5 years warranty Meet IMO SOLAS requirements Compact design Tamper proof Optimal visibility Float Free bracket TRON 60S/GPS EPIRB Manual Bracket AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM CLASS A Separate display and transponder unit 7 Touch Screen Display Easy ECDIS interface Software upgradable Collision alarms (tcpa, CPA) menoy AT-Marine Oy Phone Mesikukantie 16 Telefax FI VANTAA AT-Marine Oy AT-Marine Oy Phone Rautatehtaankatu 4 Telefax FI TURKU

18 29. valtakunnalliset meripelastustaitokilpailut Meripelastustaitokilpailut ja nuorison meripelastustaitokilpailut Tampereella Suomen Meripelastusseura Pirkanmaa ry järjestää yhdessä Suomen Meripelastusseuran kanssa tapahtumarikkaan meripelastusviikonlopun Tampereella veneilykauden päätösviikonloppuna. Tarkemmat tiedot viikonlopun tapahtumista, majoituksista ym. osoitteesta meripelastuspirkanmaa.fi. Valtakunnallisiin meripelastustaitokilpailuihin voivat ilmoittautua joukkueet, jotka edustavat Suomen Meripelastusseuran jäsenjärjestöjä, turvallisuusalan viranomaisia tai muita meripelastuksesta kiinnostuneita yhteisöjä. Myös kansainväliset joukkueet kutsutaan mukaan. Kilpailla voi suomen, ruotsin tai englannin kielellä, kunhan siitä on ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä. Nuorison meripelastustaitokilpailut järjestää Meripelastusseuran nuorisotoiminnan ohjausryhmä ja kilpailuihin voivat ilmoittautua Seuran nuorisoryhmät ja sidosryhmien nuorisojoukkueet. Kilpailujen säännöt julkaistaan kisasivuilla. Kilpailupaikka Kilpailut järjestetään Tampereen ydinkeskustassa Koskipuistossa Tammerkosken rannalla. Kilpailukeskus sijaitsee Koskipuistossa ja hotelli Cumulus Koskipuistossa. Kilpailuihin liittyvät radat tulevat kulkemaan Tammerkosken maisemissa erikseen julkaistavan kartan mukaisesti. Kilpailupaikalle pääsee sekä julkisilla kulkuneuvoilla, että omalla autolla helposti. Kilpailumatkoista VR:llä saa alennusta, lue lisää kisasivuiltamme. Jos tulet omalla autolla voit pysäköidä esimerkiksi Hämpin parkissa. Kilpailujen toteutus Kilpailut toteutetaan kaksiosaisina oheisen aikataulun mukaisesti. Merenkulussa ja merimiestaidossa kilpaillaan Koskipuistossa sijaitsevalla yleisörastilla. Yleisörastilla kilpailee useampi joukkue yhtäaikaisesti ja muilla joukkueilla on mahdollisuus kannustaa ja seurata kilpailun etenemistä. Yleisörastin tehtävä tullaan paljastamaan ennen kilpailua kaikille joukkueille ja siihen on mahdollista valmistautua etukäteen. Yleisörasti sisältää kuitenkin salaisia osiota, joita ei paljasteta, eivätkä ne paljastu kilpailun aikana kilpailua seuraaville. Toinen osuus kilpailusta toteutetaan pikataipaleena. Pikataipaleelle lähtee useampi joukkue yhtäaikaisesti. Pikataipaleen varrella on perinteisiä rastitehtäviä ja siirtymiä. Tehtävät pikataipaleella ovat: ensiapu, vesipelastus, viestiliikenne ja ajankohtainen tehtävä. Joukkueet kuljetetaan pikataipaleen lähtöön kilpailukeskuksesta. Pikataipaleen maali on kilpailukeskuksessa. Nuorisokilpailussa kilpaillaan myös yleisörastilla ja pikataipaleella, mutta tehtävät ja reitti eroavat valtakunnallisten kilpailujen vastaavista. Kilpailujoukkueen kokoonpano ja varusteet Kilpailujen aikataulu Valtakunnallisissa meripelastustaitokilpailuissa joukkueen tulee koostua joukkueen johtajasta ja kahdesta jäsenestä. Lisäksi joukkueella voi olla yksi virallinen huoltaja. Joukkueet voivat yleisörastilla käyttää organisaationsa työ- tai muuta vastaavaa säänmukaista partiovaatetusta. Pikataipaleella tulee jokaisella olla pelastuspuku ja pelastusliivi, jotka mahdollistavat vedessä työskentelemisen. Muut varusteet jaetaan kilpailupaikalla. Tehtävät on suunniteltu suoritettavaksi yksiköllä, jonka kokoonpanoon kuuluu kaksi kansimiestä ja yksi perämies (SMPS:n koulutusjärjestelmän mukaisesti). Kilpailuun voi osallistua myös muunlaisella kokoonpanolla. Nuorisokilpailuissa kilpaillaan kolmihenkisin joukkuein. Joukkueen jäsenten tulee olla vuotiaita ja uimataitoisia. Ilmoittautuminen Valtakunnallisiin meripelastustaitokilpailuihin ilmoittaudutaan osoitteessa meripelastuspirkanmaa.fi olevalla sähköisellä lomakkeella mennessä. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan saakka, mutta tällöin ei ole enää mahdollisuutta edulliseen kisamajoitukseen. Myös nuorisokilpailuun ilmoittaudutaan samalla lomakkeella. Kilpailuissa ei ole osallistumismaksua, joukkueet vastaavat itse majoitus- ja matkakustannuksistaan. Huomioikaa, että teette mennessä myös edulliset majoitusvaraukset kilpailujoukkueelle ja kannustustiimillenne. Tampereella on useita tapahtumia samana viikonloppuna, joten majoituksen järjestäminen jälkikäteen voi olla vaikeaa. Aika Tapahtuma Paikka pe 20:00 Joukkueenjohtajien ja huoltajien palaveri Cumulus Koskikatu la 09:00 Kokoontuminen kilpailukeskukseen Koskipuisto 09:30 Avajaiset Koskipuisto 10:00-12:30 Pikataival kilpailukeskuksen ympäristössä (joukkueet 1-15) Yleisökilpailu kilpailukeskuksessa (joukkueet nuoriso) 12:30-13:30 Kilpailijoiden lounastauko kilpailukeskuksen huoltoteltta 13:30-16:00 Pikataival kilpailukeskuksen ympäristössä (joukkueet nuoriso) Yleisökilpailu kilpailukeskuksessa (joukkueet 1-15) 16:00 Tehtävien ratkaisut ja arviointi julkistetaan kilpailun internetsivuilla 17:00 Protestiaika päättyy + tulokset vahvistetaan kilpailun internetsivuilla 16:00-18:00 Huolto Cumulus Koskikatu 18:00 alkaen Illallinen ja palkintojenjako Cumulus Koskikatu ja yökerho Gloria Ilmoita 18 Meripelastaja 2-14 Katso muut tapahtumatiedot ja aikataulut kisasivuiltamme.

19 Kilpailuohjeet jaennakkomateriaali Kaikki materiaali toimitetaan sähköisesti joukkueenjohtajan sähköpostiosoitteeseen 1.8. jälkeen. Samalla ennakkomateriaali julkaistaan kilpailujen internetsivuilla. Ennakkomateriaalin avulla on tarkoitus huolehtia siitä, että kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus valmistautua ja menestyä kilpailussa, koska karanteenia ei viimevuosien tapaan ole. Kilpailujen järjestäjä luottaa erityisesti joukkueiden rehtiin kilpailuasenteeseen kilpailupäivän aikana ja uskaltaa siksi uudistaa kilpailutapaa toivottavasti entistäkin kannustavammaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Paljastamalla kilpailujen sisältämiä salaisia osioita voi ainoastaan auttaa muita menestymään kilpailuissa paremmin ja näin heikentää omia mahdollisuuksiaan. Yleisö ja kannustusjoukot Toivotamme kaikki meripelastuksen ystävät seuraamaan ja kannustamaan kilpailuihin osallistuvia sekä nauttimaan muusta viikonlopun aikana järjestettävästä ohjelmasta. Katso lisätietoja tapahtumista ja varaa kannustuspassisi ennakkoon osoitteesta meripelastuspirkanmaa.fi. Vain kannustuspassilla pääset osallistumaan kaikkiin tapahtumiin. Kilpailuorganisaatio ja yhteystiedot Kilpailutapahtuman johtaja: Vesa Rauhala, Kilpailutapahtuman tiedottaja: Jasmo Hiltula, Valtakunnalliset meripelastustaitokilpailuiden ratamestari: Aku Virjula, Nuorisokilpailun johtaja: Nora Koskinen, Kysymykset sähköpostilla: Tervetuloa Tampereelle kulttuurimaisemiin ja manserokin kotiin! joukkueesi viimeistään 27.6.! Meripelastaja

20 Meripelastusseuran strategia Vapaaehtoinen meripelastaja kaiken toiminnan keskiössä Meripelastusseuran valtuusto hyväksyi kevätkokouksessaan Seuralle uuden strategian vuosille Ja vaikka virallisesti uusi strategiakausi alkaakin vasta ensi vuoden alussa, otetaan uuden strategian periaatteet käyttöön mahdollisuuksien mukaan heti. Tai ainakin uuteen strategiakauteen valmistautuminen alkoi heti valtuuston kokouksen jälkeen. Uusi strategia ei ole pelkästään valtuuston ja hallituksen tai Seuran toimiston strategia. Se on meidän kaikkien yhteinen suunta-asiakirja, jonka toimeenpanoon tarvitaan kaikkia. Jäsenyhdistyksillämme oli mahdollisuus antaa lausuntonsa strategiaprosessin aikana valmisteilla olevasta asiakirjasta. Moni tuota mahdollisuutta käyttikin ja saadun palautteen perusteella strategiaa myös muokattiin. Koko strategian keskeisin viesti on vapaaehtoisten meripelastajien asettaminen kaiken toimintamme keskiöön. Varmistamalla vapaaehtoisten motivaatio, osaaminen, turvallisuus, varusteet ja jaksaminen varmistamme samalla pelastus- ja avustustehtävien entistä paremman suorittamisen. Motivoituneet vapaaehtoiset myös kertovat mielellään harrastuksestaan ulospäin ja näin saamme lisättyä toimintamme tunnettuutta. Mitä tuo vapaaehtoisuuden keskiöön laittaminen käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikissa päätöksissä, joita Seuran hallintoelimissä tehdään, tulee huomioida aina niiden vaikutus vapaaehtoisten toimintaan. Jos päätös ei suoraan tai edes välillisesti kohtaa vapaaehtoisten arkea, silloin päätös kannattaa jättää tekemättä tai ainakin harkita sen sisältöä uudelleen. Uuden strategian päälinjojen perusteella laaditaan tämän vuoden aikana Seuran toimialojen osa-strategiat. Ne keskittyvät tarkemmin yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja keinoihin tavoitteiden saavuttamiseksi. Päästrategia ja osastrategiat ohjaavat luonnollisesti myös vuotuisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laadintaa. Toivon, että kaikki jäsenyhdistyksemme ottavat uuden strategian omakseen ja sen valinnat siirtyvät osaksi käytännön toimintaa. Toivon myös, että jokaisella yksittäisellä jäsenellämme on aikaa ja halua tutustua yhteiseen strategiaamme. Hyvää ja turvallista veneilykesää! Jari Piirainen toimitusjohtaja 20 Meripelastaja 2-14 Mitä ja missä olemme 2020? Visio Suomen Meripelastusseura on vapaaehtoisten meri- ja järvipelastajien toimintaa ylläpitävä ja tukeva kansalaisjärjestö, jonka jäsenten tekemä meripelastustyö tunnetaan ja sitä arvostetaan kansalaisten ja viranomaisten keskuudessa. Missio 1. Ihmisten pelastaminen ja avustaminen merellä ja sisävesillä. 2. Vapaaehtoisten motivoiminen ja kouluttaminen sekä jäsenyhdistysten ja/tai pelastusasemien tukeminen. Arvot 1. Vapaaehtoisuus 2. Pyyteettömyys 3. Turvallisuus 4. Pätevyys 5. Ympäristötietoisuus Toiminta-ajatus Suomen Meripelastusseuran päätehtävänä on tukea ja ylläpitää vapaaehtoisuuteen perustuvaa meri- ja järvipelastustoimintaa ja siten osaltaan varmistaa merihätään joutuneiden pelastaminen ja avustaminen. Meripelastusseuran strategialinjat ja niiden päätavoitteet : 1. Jäsenstrategia (= vapaaehtoiset miehistöt ja muut jäsenet) Tuetaan vapaaehtoisten jaksamista harrastuksessaan arvostamisen, kuuntelemisen, viestinnän, koulutuksen, varainhankinnan, tapahtumien, pelastusvälineiden- ja varusteiden hankinnan, palkitsemisten, kansainvälistymisen, yhdistyshallinnon kehittämisen ja demokraattisten vaikuttamismahdollisuuksien avulla. Pelastusveneiden miehistöille järjestetään koulutus Seuran koulutusjärjestelmän mukaisesti. Koulutus mahdollistaa etenemisen vaativampiin tehtäviin. Seuran kursseilla annetaan myös henkistä valmennusta. Muiden kuin miehistönjäsenten sitoutumista vapaaehtoisen meri- ja järvipelastuksen tukemiseen vahvistetaan kehittämällä uusia palveluja mm. Trossin yhteyteen. Jäsenten käytössä ovat Messi-toiminnanohjausjärjestelmä, Trossi-jäsenpalvelut, Seuran kotisivut ja muut verkkojulkaisut sekä jäsenlehti. 2. Yhdistys- ja pelastusasemastrategia (= paikallinen ja alueellinen toiminta) Aktiivisten miehistöjäsenten määrä pidetään riittävänä huomioiden alusten ja yhdistysten / pelastusasemien kokonaismäärä ja niiden todelliset miehistötarpeet (noin henkilöä). Hankitaan yhdistyksiin / asemille uusia miehistöjen jäseniä ja nykyiset jäsenet pidetään mukana tuomassa jatkuvuutta ja kokemusta. Yhdistykset / asemat otetaan aiempaa tiiviimmin mukaan alushankinnan valmisteluun ja hankinnan seurantaan.

Pelastustilastot 2013

Pelastustilastot 2013 1/2014 Pelastustilastot 2013 - mikä työllisti meripelastajia, s. 10 Kuinka välttyä joutumasta tilastoihin, s. 15 Miten pelastusalus saa nimensä?, s. 28 28. Kurssikalenteri meripelastustaitokilpailut 2014

Lisätiedot

Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17

Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17 3/2014 Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17 Nuorten omat meripelastustaitokisat 28. meripelastustaitokilpailut Turussa, s.

Lisätiedot

Yksi tehtävä kolme näkökulmaa, s. 9 Heben tarina, s. 12 RescOp hankkeen tuloksia, s. 16

Yksi tehtävä kolme näkökulmaa, s. 9 Heben tarina, s. 12 RescOp hankkeen tuloksia, s. 16 5/2013 Yksi tehtävä kolme näkökulmaa, s. 9 Heben tarina, s. 12 RescOp hankkeen tuloksia, s. 16 28. Koulutuspäivät meripelastustaitokilpailut 28.2-2.3.2014, s. 20 Turussa, s. 9-15 Navigointielektroniikan

Lisätiedot

Meripelastus SUURI SUURI 50-50-VUOT VUO ISJUHLANUMERO TISJUHLANUMERO 50 HMPY

Meripelastus SUURI SUURI 50-50-VUOT VUO ISJUHLANUMERO TISJUHLANUMERO 50 HMPY Meripelastus SUURI 50-50-VUOTISJUHLANUMERO HMPY 50 MERIPELASTUSLEHTI Meripelastus on Helsingin Meripelastusyhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa.

Lisätiedot

Vapaaehtoinen meripelastus 2014

Vapaaehtoinen meripelastus 2014 NAANTALIN SEUDUN M E RIP EL ASTAJ AT ry Vapaaehtoinen meripelastus 2014 Naantali, Tullikatu 10, puh. 02 524 1080 1 JÄRJESTÄ ONNISTUNEET TILAISUUDET HIENOISSA PUITTEISSA! Kultaranta Resort tarjoaa saariston

Lisätiedot

Vapaaehtoinen meripelastus 2013

Vapaaehtoinen meripelastus 2013 NAANTALIN SEUDUN M E RIP EL ASTAJ AT ry Vapaaehtoinen meripelastus 2013 OP-mobiili tuo pankki- ja vakuutuspalvelut sinne, missä liikut. OP-mobiili on nykyaikainen, turvallinen ja helppo tapa hoitaa pankki-

Lisätiedot

HMPY:n juhlavuosi alkaa. Punainen pelastaja taivaalla. Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING

HMPY:n juhlavuosi alkaa. Punainen pelastaja taivaalla. Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING Meripelastus 1/11 HMPY 50 HMPY:n juhlavuosi alkaa Punainen pelastaja taivaalla Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING MERIPELASTUS 1/11 Meripelastus on

Lisätiedot

M E RIP EL AS TAJ AT ry. Vapaaehtoinen meripelastus 2012

M E RIP EL AS TAJ AT ry. Vapaaehtoinen meripelastus 2012 NAANTALIN SEUDUN M E RIP EL AS TAJ AT ry Vapaaehtoinen meripelastus 2012 1 WWW.KULTARANTARESORT.FI puh 0600550090 2 Puheenjohtajan terveiset Tätä kirjoittaessa eletään maaliskuun alkupäiviä, lunta on maassa

Lisätiedot

OTKANTTI. Jäsentiedote 2 n 2014

OTKANTTI. Jäsentiedote 2 n 2014 OTKANTTI Jäsentiedote 2 n 2014 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Purjehduskausi on jo alkanut yhdistyksessämme. Isot alukset pääsivät poikkeuksellisesti veteen ennen pääsiäistä. On ollut ilo seurata yhdistyksen toimittaa

Lisätiedot

Vimppeli 2011 - sisällysluettelo

Vimppeli 2011 - sisällysluettelo VIMPPELI 2011 Imatran Purjehdusseura ry:n 1 vuosijulkaisu ImPS Vimppeli 2011 - sisällysluettelo Sisältö Pääkirjoitus Hallitus ja toimihenkilöt Suomen Purjehdus ja Veneily ry Toimintakalenteri Immen purjehdus

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

Tekesin Vene-ohjelma Hankkeiden hyödyntäminen. Yritysesittely Six-Cap Oy

Tekesin Vene-ohjelma Hankkeiden hyödyntäminen. Yritysesittely Six-Cap Oy 22012 Tekesin Vene-ohjelma Hankkeiden hyödyntäminen Yritysesittely Six-Cap Oy P E R Ä A A L L O T Venesähkön kehitys ja haasteet Veneiden sähköistymisen kehitys seuraa selkeästi autojen ja laivojen kehityssuuntia.

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s.

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s. Finnilco jäsenlehti 3 2014 30-vuotias Kymen Ilco juhli... s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa... s. 18 Finnilco 3/2014 39. vuosikerta

Lisätiedot

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI 1 Tässä lehdessä: Millainen on turvallinen joulu -- -- -- -- -- -- -sivu 3 Eläkejuhlia ja nimityksiä --

Lisätiedot

Meriseuralainen. Sivu 2. Sivu 7. Sivut 3-4. Veneilyn syvin olemus. Historian havinaa. Jollapurjehdus. N:o 3 2012

Meriseuralainen. Sivu 2. Sivu 7. Sivut 3-4. Veneilyn syvin olemus. Historian havinaa. Jollapurjehdus. N:o 3 2012 40 v N:o 3 2012 Veneilyn syvin olemus Sivu 2 Historian havinaa Sivut 3-4 Jollapurjehdus Sivu 7 2 VENEILYN SYVIN OLEMUS Kun kirjoitan tätä juhlalehden pääkirjoitusta, näen ikkunastani puolimetrisen lumikinoksen,

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

2/2014 HUHTIKUU. Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista

2/2014 HUHTIKUU. Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista 2/2014 HUHTIKUU Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista 4 8 1 2/2014 HUHTIKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI

Lisätiedot

OTKANTTI LEHTI VUOTTA

OTKANTTI LEHTI VUOTTA Jäsentiedote 1 n 2015 OTKANTTI LEHTI 40 VUOTTA SMPS TURUN MERIPELASTUSYHDISTYS RY FSRS ÅBO SJÖRÄDDNINGSFÖRENING RF Jäsentiedote 1 n 2015 YHDISTYS: Postiosoite ja kerhohuoneisto Ankkuriplassi, Linnankatu

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Peuramaa: nautittavaa golfia! Sisällys: Pääkirjoitus... 3 Kenttämestarin kuulumisia...5 Peuramaata kehitetään

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

6/2014 JOULUKUU. Juhlaa arkisen työn ohessa. Sotilaspapisto sinunkin tukenasi

6/2014 JOULUKUU. Juhlaa arkisen työn ohessa. Sotilaspapisto sinunkin tukenasi 6/2014 JOULUKUU Juhlaa arkisen työn ohessa Sotilaspapisto sinunkin tukenasi 4 20 1 6/2014 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

RAJAVIESTI. Tehtäviä ja tehtävää riittää. Rajaturvallisuusunioni ry 1/2013. Gränssäkerhetsunionen rf PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SISÄMINISTERIN HAASTATTELU

RAJAVIESTI. Tehtäviä ja tehtävää riittää. Rajaturvallisuusunioni ry 1/2013. Gränssäkerhetsunionen rf PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SISÄMINISTERIN HAASTATTELU Rajaturvallisuusunioni ry 1/2013 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tehtäviä ja tehtävää riittää SISÄMINISTERIN HAASTATTELU RVL:N PÄÄLLIKÖN HAASTATTELU KUUSI TEHTÄVÄÄ ESITTELYSSÄ

Lisätiedot

Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. pyydetään palauttamaan osoitteella: Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere

Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. pyydetään palauttamaan osoitteella: Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. pyydetään palauttamaan osoitteella: Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere ÄNNÄ 1/2014 Näsijärven Purjehdusseura - Näsijärvi Segelsällskap ry. Kommodorin mietteitä Pitkä

Lisätiedot

KILPAVENEILY 1/10. Mukana menossa mm: Sami Pennanen, Sammy Pajalin, MSSA, Roni Salminen ym

KILPAVENEILY 1/10. Mukana menossa mm: Sami Pennanen, Sammy Pajalin, MSSA, Roni Salminen ym KILPAVENEILY 1/10 Mukana menossa mm: Sami Pennanen, Sammy Pajalin, MSSA, Roni Salminen ym Kohti kesää 2010 Tuleva kesä tuntuu olevan vielä kovin kaukana, kun pakkanen paukkuu nurkissa. Kuitenkin aika kuluu

Lisätiedot