VUODEN 2010 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2 YHTEENVETO 2

3 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion sitovuus...6 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...7 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...16 Tarkastuslautakunta...17 Kaupunginhallitus...18 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...21 Sosiaalilautakunta...24 Koulutuslautakunta...38 Sivistystyön lautakunta...47 Vapaa-ajan lautakunta...55 Tekninen lautakunta...57 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...69 TULOSLASKELMAOSA...72 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...87 RAHOITUSOSA...88 SISÄLLYSLUETTELO 3

4 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadintaan liittyen kaupunginhallitus antoi lautakunnille alkusyksystä hyvin tiukat laadintaohjeet. Ohjeiden mukaan mm. mitään erillistä menojen kasvu-%:a ei annettu. Lautakuntien piti pysäyttää omien menojensa kasvu, eikä uusia henkilöstölisäyksiä saanut esittää. Mikäli lautakunta halusi osoittaa lisää resursseja johonkin toimintaan, niin sen oli samalla esitettävä myös, mistä sen omasta toiminnasta vastaavat resurssit otetaan pois. Lautakunnat ovat sangen hyvin noudattaneet annettuja ohjeita ja vuoden 2009 talousarvioon nähden pystyneet vähentämään toimintamenojaan lukuun ottamatta sosiaalilautakuntaa, koulutuslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa. Nämäkin kolme lautakuntaa ovat pystyneet vähentämään menojaan verrattuna kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennusteeseen. On siten pakko todeta, että vuoden 2010 talousarvio on tiukaksi laadittu. Hyvä lukija! Käsissäsi oleva Paimion kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma ei silti ole mieluista luettavaa. Talousarvio päätyy runsaan 1,4 miljoonan euron alijäämään, eivätkä suunnitelmavuodetkaan ruusuisilta näytä, vaikka paremmilta kylläkin. Talousarvio 2010 jää alijäämäiseksi huolimatta valtiovallan kuntien taloutta tukeneista ratkaisuista (työnantajan kela-maksun poisto ja yhteisöveron kuntaosuuden väliaikainen korotus) ja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä korottaa kunnallisvero- ja kiinteistövero-%:ja merkittävästi. On syytä palauttaa mieliin, että lähtökohtakaan Paimion kaupungin taloudenpidolle ei ole vahva. Vuoden 2008 tilinpäätös oli alijäämäinen noin 1,8 miljoonaa euroa. Tämä alijäämä söi taseesta aiempien vuosien ylijäämät ja sen seurauksena vuoden 2008 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen jäi alijäämää vajaa Kuluvan vuoden 2009 tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa, että alijäämää syntyy noin 3,6 milj.. Nämä yhdistettynä vuoden 2010 talousarvion alijäämään merkitsevät sitä, että vuoden 2010 lopussa kaupungilla on kumuloitunutta alijäämää parhaassakin tapauksessa yli 5 milj.. Tätä huonompien vaihtoehtojen pohdinta ei piristä ketään. Talousarviossa asetetaan kaupungin palvelutoiminnalle tiukkoja tavoitteita. Kaupungin henkilöstömenoille asetetaan selkeä numeerinen säästötavoite ja osoitetaan myös keinot sen saavuttamiseksi. Tavoitteilla vaaditaan toiminnan uudelleenorganisointia sekä henkilöstöpoistuman hyödyntämiseksi, että toimintatapojen uudistamiseksi. Vaaditaan tietohallinnon parempaa hyödyntämistä kaupunkilaisille suunnatuissa palveluissa (interaktiivista asiointia). Yhteistä kaikille tavoitteille on, että niiden avulla kaupungin taloutta on määrä ohjata selvemmille vesille. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppo tai itsestään selvä asia. Se edellyttää koko henkilökunnan ja sen edustajien työskentelevän yhdessä esimiestensä, kaupungin johdon ja päättäjien kanssa sen eteen, että tavoitteet saavutetaan. Vain tätä kautta voi syntyä kustannusten pienenemisen edellytyksenä oleva toimintatapojen muutos - tarvittava yhteinen ponnistus. Se vaatii kaikilta tosiasioiden ymmärtämistä ja tunnustamista. Kaupungin johdolta se vaatii lisäksi jatkuvaa ja väsymätöntä asian uudelleen kertomista ja perustelemista. Entä riittääkö se, jos me edellä kuvatulla lailla yhteisesti teemme työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Vastaus on kyllä ja ei. Se on kyllä, jos me todella synnytämme yhteisen ponnistuksen. Vastaus on ei, sillä talousarviokirjassa asetetut tavoitteet eivät yksin riitä. Meidän on yhdessä haettava ja löydettävä myös ne uudet vielä mainitsemattomat ratkaisut, joita talouden pakollinen vahvistaminen edellyttää. YLEISPERUSTELUT 4

5 Entä mikä on vaihtoehto sille, jos emme yhdessä hae riittäviä ratkaisuja; onko vaihtoehto ylipäätään olemassa? Kyllä on. Vaihtoehto on, että kaupungin johto ja päättäjät nopeasti ja radikaalisti pudottavat palvelujen kustannuksia henkilöstöä lomauttamalla ja irtisanomalla sekä rakenteita muuttamalla toimintojen laajan ulkoistamisen avulla. Koko kuntakentälle on käynyt selväksi, että avustaan huolimatta valtio ei koskaan tule niin laajasti kuntien tueksi, että se yksin riittäisi ongelmien ratkaisuun. Kaupunginvaltuustomme tekemät merkittävät kaikkien veroprosenttien korotukset osoittavat havainnollisesti, että veronkorotusten tiekään ei yksin riitä; niin suuria korotuksia ei kukaan tee. Velkaakin Paimiolla jo on riittävästi ja joudumme sitä pakosti lisää ottamaan sopeutumisaikaa saadaksemme. Selvitäkseen Paimio tarvitsee aivan välttämättä kaikkien kolmen edellä mainitun lisäksi riittävän suuren kustannusrakenteen korjauksen, s.o. palveluiden tuottamisen kustannusten laskemisen. Alkaneen valtuustokauden jäljellä olevien kolmen vuoden aikana meidän on yhdessä mahdollista kääntää kaupungin talous ylijäämäiseksi ja kenties pysäyttää velan määrän kasvu. Mutta nyt syntyviä alijäämiä emme pysty tällä valtuustokaudella kattamaan. Meillä on edessä pitkä ja vaativa tie. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 5

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan pitkäaikaiseen lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 6

7 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2009 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtaja käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA10/TP08 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2010 talousarvion ja 2008 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 7

8 YHTEENVETO 1, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 14,0 0,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Toimintamenot 23,9 14,0 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Toimintakate -23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 15,9 21,9 24,0 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Toimintakate -15,9-21,9-24,0-24,0 9,6 % 25,5 % 23,1 23,6 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot 564, , , ,1 6,4 % 60,8 % 1 051, ,6 Toimintamenot 9 303, , , ,0 2,9 % -32,3 % 3 233, ,3 Toimintakate , , , ,9 0,8 % -38,3 % , ,7 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatulot* 85,4 6,0 6,3 6,3 5,0 % -46,3 % 6,5 6,7 Toimintamenot* 348,6 292,0 282,6 282,6-3,2 % -9,5 % 285,4 288,3 Toimintakate* -263,2-286,0-276,3-276,3-3,4 % 2,5 % -278,9-281,6 * Vuoden 2008 tp sisältää Maaseutulautakunta ja Peimarin ympäristönsuojelulautakunta 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatulot 64,8 153,8 57,0 57,0-62,9 % -6,0 % 37,2 0,0 Toimintamenot 328,0 423,1 330,5 330,5-21,9 % 0,4 % 305,8 259,7 Toimintakate -263,2-269,3-273,5-273,5 1,6 % 2,0 % -268,6-259,7 22 SOSIAALITYÖ Toimintatulot 537,6 470,9 575,6 592,6 25,8 % 5,1 % 610,3 628,6 Toimintamenot 3 959, , , ,7 16,8 % 5,5 % 4 437, ,0 Toimintakate , , , ,2 15,5 % 5,5 % , ,3 24 PÄIVÄHOITO Toimintatulot 679,0 804,3 686,1 686,1-14,7 % 0,5 % 706,7 727,9 Toimintamenot 4 894, , , ,9-3,3 % 1,5 % 5 090, ,2 Toimintakate , , , ,8-1,3 % 1,6 % , ,3 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatulot 922,2 937,5 957,6 957,6 2,1 % 1,9 % 1 017, ,1 Toimintamenot 4 708, , , ,4-2,0 % 1,1 % 4 776, ,8 Toimintakate , , , ,8-3,0 % 0,9 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 Toimintakate , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

9 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot 2 203, , , ,2-3,1 % 2,0 % 2 371, ,7 Toimintamenot , , , ,9 2,5 % 2,0 % , ,3 Toimintakate , , , ,7 3,0 % 2,0 % , ,6 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatulot 7,8 16,9 39,2 39,2 132,0 % 201,7 % 17,5 17,8 Toimintamenot 180,4 178,8 242,7 242,7 35,8 % 17,3 % 221,0 223,2 Toimintakate -172,6-161,9-203,5-203,5 25,7 % 9,0 % -203,5-205,4 35 PERUSOPETUS Toimintatulot 280,9 223,8 255,2 255,2 14,0 % -4,6 % 262,9 270,7 Toimintamenot 6 902, , , ,9 6,8 % 2,3 % 7 266, ,0 Toimintakate , , , ,7 6,6 % 2,6 % , ,2 36 LUKIO Toimintatulot 2,7 3,3 3,6 3,6 9,1 % 16,2 % 3,7 3,8 Toimintamenot 1 180, , , ,7 0,0 % -1,1 % 1 166, ,9 Toimintakate , , , ,1 0,0 % -1,1 % , ,1 38 RUOKAPALVELU Toimintatulot 1 432, , , ,1 13,7 % 12,1 % 1 795, ,8 Toimintamenot 1 678, , , ,1 13,6 % 3,0 % 1 795, ,8 Toimintakate -245,6-0,9 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 723, , , ,1 14,8 % 10,2 % 2 079, ,2 Toimintamenot 9 941, , , ,4 7,7 % 2,3 % , ,9 Toimintakate , , , ,3 6,0 % 0,6 % , ,7 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatulot 266,9 215,4 222,1 222,1 3,1 % -8,4 % 228,8 235,6 Toimintamenot 1 087, , , ,0 0,2 % -1,6 % 1 063, ,1 Toimintakate -820,7-835,1-830,9-830,9-0,5 % 0,6 % -834,7-838,5 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatulot 182,8 213,2 221,0 213,3 0,0 % 8,3 % 219,7 226,2 Toimintamenot 580,4 592,2 485,8 466,5-21,2 % -9,8 % 478,4 483,2 Toimintakate -397,7-379,0-264,8-253,3-33,2 % -18,2 % -258,7-256,9 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

10 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatulot 2,6 4,0 4,0 4,0 0,0 % 26,9 % 4,1 4,2 Toimintamenot 211,4 203,3 165,7 165,7-18,5 % -10,8 % 167,4 169,1 Toimintakate -208,8-199,3-161,7-161,7-18,9 % -11,3 % -163,3-164,8 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatulot 1 287, , , ,0-2,6 % 4,9 % 1 429, ,4 Toimintamenot* 699,4 988, , ,2 4,3 % 23,7 % 1 041, ,9 Toimintakate 588,2 463,1 383,8 381,8-17,6 % -17,5 % 387,6 391,5 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL ALUEET Toimintatulot 185,5 140,9 124,4 124,4-11,7 % -16,5 % 128,1 132,0 Toimintamenot 966,4 900, , ,3 14,0 % 3,1 % 1 036, ,9 Toimintakate -780,9-759,2-901,9-901,9 18,8 % 7,7 % -908,4-914,9 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatulot 339,2 451,2 421,9 441,9-2,1 % 15,1 % 455,2 468,8 Toimintamenot 2 875, , , ,0 0,2 % 3,6 % 3 120, ,1 Toimintakate , , , ,1 0,6 % 2,1 % , ,3 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 815, , , ,3-3,1 % 4,6 % 2 016, ,4 Toimintamenot 4 752, , , ,2 2,7 % 5,8 % 5 366, ,0 Toimintakate , , , ,9 6,5 % 6,6 % , ,5 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 93,9 120,4 122,4 122,4 1,7 % 15,2 % 126,1 129,9 Toimintamenot 509,4 497,6 498,3 498,3 0,1 % -1,1 % 503,3 508,3 Toimintakate -415,5-377,2-375,9-375,9-0,3 % -4,8 % -377,2-378,5 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatulot Toimintamenot 606,1 657,0 660,0 660,0 0,5 % 4,4 % 666,6 673,3 Toimintakate -606,1-657,0-660,0-660,0 1 YHTEENSÄ Toimintatulot 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 115, ,3 Toimintamenot , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,7 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,3 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 e TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot Myyntitulot 3 799, , , ,8 5,1 % 2,6 % 4 029, ,8 Maksutulot 1 776, , , ,6-0,9 % 4,2 % 1 983, ,9 Tuet ja avustukset 616,0 759,3 769,5 816,5 7,5 % 16,3 % 841,0 866,2 Muut toimintatulot 743, , , ,8-2,1 % 46,0 % 1 269, ,7 Yhteensä 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 123, ,6 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,1 0,8 % 1,7 % , ,3 Palvelujen ostot , , , ,0 5,0 % 3,9 % , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,4 2,2 % 1,8 % , ,2 Avustukset muille , , , ,7 9,8 % 2,8 % , ,8 Avustukset liikelaitoksille ,2 0,0 0,0 0,0 #JAKO 0-50,0 % 0,0 0,0 Muut toimintamenot -554,7-645,7-554,8-554,8-14,1 % 0,0 % -560,3-565,9 Yhteensä , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,8 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,2 Verotulot , , , ,0 0,7 % -0,6 % , ,0 Valtionosuudet , , , ,0 10,0 % -15,2 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 147,2 95,0 56,5 56,5-40,5 % -30,8 % 50,0 50,0 Muut rahoitustulot 306,8 318,0 310,0 360,0 13,2 % 8,7 % 360,0 360,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 323,1 220,5 220,5 220,5 0,0 % -15,9 % 220,5 220,5 Korkomenot -935,3-775,0-650,0-650,0-16,1 % -15,3 % -750,0-850,0 Muut rahoitusmenot -305,3-235,5-230,7-230,7-2,0 % -12,2 % -231,0-231,0 Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30,8 398,0 % -47,2 % 1 177, ,3 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 7,1 % 3,4 % , ,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos , , , ,8 8,9 % -11,0 % -422,5 394,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30,3 30,3 90,9 90,9 200,4 % 100,2 % 90,9 90,9 Tilikauden yli-/alij , , , ,9 4,7 % -12,8 % -331,6 485,2 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 900,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 79,8 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 820,2-50,0-100,0-100,0-50,0-50,0-50,0-50, IRTAIN OMAISUUS Menot 81,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0,0 Tulot 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 72,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0, ARVOPAPERIT Menot 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 1 095,3 141,0 91,0 91,0 150,0 140,0 130,0 100,0 Tulot 88,9 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 1 006,4 41,0-59,0-59,0 0,0-10,0-20,0-50,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8225 IRTAIN OMAISUUS,sosiaalityö Menot 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS,päivähoito Menot 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 73,4 183,7 287,0 287,0 150,0 50,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 168,7 287,0 287,0 150,0 35,0 35,0 50, RUOKAPALVELUT Menot 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

13 Toimielin/Tulosalue TP 2008 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Menot 73,4 265,7 367,0 367,0 150,0 100,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 250,7 367,0 367,0 150,0 85,0 35,0 50,0 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Monitoimihalli Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, liikuntapaikat Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0,0 Tulot 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0, TALONRAKENNUS Menot 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20, JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 1 305,5 754, ,5 969, , , , ,0 Tulot 175,2 150,0 180,0 180,0 180,0 200,0 250,0 250,0 Nettomeno 1 130,4 604, ,5 789, , ,5 759,0 850, IRTAIN OMAISUUS Menot 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

14 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS VESIHUOLTOLAITOS Menot 2 503,3 418,0 868,4 785,4 472,1 560,2 370,0 445,0 Tulot 87,7 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 Nettomeno 2 415,5 388,0 838,4 755,4 442,1 515,2 325,0 400,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 4 354, , , , , , , ,0 Tulot 262, , , ,0 210,0 245,0 295,0 295,0 Nettomeno 4 091, , , , , , , ,0 40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 5 581, , , , , , , ,0 Tulot 364, , , ,0 360,0 410,0 460,0 445,0 Nettomeno 5 217, , , , , , , ,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

15 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 euroa 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TS 2011 TS 2012 TP 2008 TA 2009* Tulorahoitus Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30, , ,3 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -136,9-100,0-600,0-600,0-150,0-150,0 Pakollisten varausten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Käyttöom.-investoinnit , , , , , ,7 Rah os investointeihin 284, , , ,0 210,0 260,0 Pysyvien vastaavien myyntitulot 216,7 100,0 600,0 600,0 400,0 400,0 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta , , , , ,1-676,4 RAHOITUSOMAISUUDEN KASSAVIRTA Antolainojen vähennykset 18,1 33,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat 'Lainojen lisäykset 5 400, , , , , ,0 'Lainojen vähennykset , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 200,0 Lainakannan muutokset, yht 7 311, , , , ,0 500,0 Oman pääoman muutokset 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -614,1 0,0 300,0 300,0 300,0 164,0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 6 696, , , , ,0 664,0 KASSAVAROJEN MUUTOS 938, ,5 71,4 72,3-29,1 5,6 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 15

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja, 2011 eduskuntavaalit maaliskuussa 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Ulkoiset tulot 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 16,0 42,0 Ulkoiset menot 23,9 14,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % -1,0-16,0 Toimintakate ulk. -23,9 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 16

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Eero Pekonen. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 21,9 24,0 9,6 % 0,0 % 24,0 24,0 Ulkoiset menot* 15,9 21,9 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0-21,9-24,0 0,0 % 0,0 % -24,0-24,0 Toimintakate ulk. -15,9-21,9-24,0 0,0 % 25,5 % -24,0-24,0 * tilintarkastussopimuksen hinnannousu 17

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jari Jussinmäki Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Kunkin osa-alueen esimies toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Hallinto-osasto vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2008 alijäämäinen 1,8 milj. euroa ja edellisten tilikausien ylijäämät eivät riittäneet kattamaan tilikauden alijäämää. Taseessa on katettavaa alijäämää 0,3 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä alijäämää kertyy lisää. Talouden tervehtymisen edellytyksiä on toimintamenojen kasvun pysyminen hillittynä. Tuloverojen kasvu oli poikkeuksellisen hyvää vuosina , vuoden 2009 verotulot jäävät 2008 tasolle ja vuonna 2010 verotulot vähenevät, viimeisimpien arvioiden mukaan jopa 5%. Suunnitelmavuosina tuloverojen arvioidaan kääntyvän nousuun. Yhteisöverokertymään vaikuttaa positiivisesti määräaikainen kuntaosuuden korotus vuosille Fortumin toiminnan muutokset vaikuttavat vuonna 2010 täysimääräisesti. Valtionosuusjärjestelmän vuoden 2010 alusta voimaan tuleva uudistus vesittyi merkittävimmiltä osin taloudellisesta tilanteesta johtuen. Opetustoimen valtionosuuksissa siirrytään perus- ja esiopetuksen osalta ikäluokkakohtaisiin maksatusperusteisiin, kuten sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudessakin. Uudistus jää pitkälti hallinnolliseksi eli peruspalvelujen valtionosuuksien maksatus yhdistetään yhdeksi valtionosuudeksi, sillä uudistusten vaikutukset kompensoidaan siirtymäkauden ajan valtion ja kuntien välillä, sekä kuntien kesken. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella on erittäin haasteellista tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. 18

19 Resurssimuutokset Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on työllistänyt kuluvan vuoden aikana ja työllistää edelleen 2010 kaupungin eri sektoreita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ammatillisen koulutuksen väestöpohjavaatimusten kautta. Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta vuoden 2009 lopussa on 21,5. Vuoden 2010 aikana eläköityy yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä, joiden tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä eli henkilökunta vuoden 2010 lopussa on 20 työntekijää. Tämä edellyttää organisatorisia ratkaisuja, jotka tehdään kevään 2010 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP08 TA09 TS10 TS11 TS12 Tehokas tonttimarkkinointi myytyjen omakotitonttien määrä Henkilöstöstrategian laatiminen valmiusaste laadinta laadinta/ ylläpito kehittäminen Konsernitasoinen kustannustehokas tietohallinto päällekkäisten tietoteknisten toimintojen kartoittaminen ja vähentäminen kartoitus vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista 14% 25% 50% 75% 80% Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) hallinto 3,95 henk.hall. 3,88 taloushall 3,88 tietohall. 3,54 >4 >4 >4 Kaupunginhallituksen pöytäkunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 aikana toteutetaan valmistelu ja pilotointi muutamalla vapaa-ehtoisella luottamushenkilöllä. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön interaktiivisia asiakaspalveluja. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen organisatoriset muutokset tehdään mennessä. 19

20 Henkilöstömenojen säästötavoitteeksi vuodelle 2010 asetetaan euroa. Työnantaja arvioi eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman kautta saatavan kustannussäästön vaikutuksen tammikuun loppuun mennessä. Jäljelle jäävä osa tavoitteesta katetaan ensisijaisesti yhdessä henkilöstön kanssa tehtävän työ- ja toimintatapojen uudelleentarkastelulla. Työ- ja toimintatapojen muutoksilla saatavat todennettavat toimintakulujen kustannussäästöt huomioidaan osana euron tavoitetta. Mikäli tämä ei riitä, loppu osa katetaan talkoovapailla/lomautuksilla. TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 564,4 1175,4 1251,1 6,4 % 60,8 % 1051,1 1082,6 Ulkoiset tulot 441,8 1175,4 1220,2 3,8 % 88,1 % 1020,2 1050,8 Sisäiset tulot 122,7 0,0 30,9 0,0 % -37,4 % 30,9 31,8 TOIMINTAKULUT 9303,6 3197,2 3289,0 2,9 % -32,3 % 3233,0 3265,3 Ulkoiset menot 2509,3 3186,0 3275,7 2,8 % 15,3 % 3222,0 3254,2 Sisäiset menot 6794,4 11,2 13,3 19,0 % -49,9 % 11,0 11,1 Toimintakate ulk.+sis -8739,2-2021,8-2037,9 0,8 % -38,3 % -2181,9-2182,7 Toimintakate ulk ,5-2010,6-2055,5 2,2 % -0,3 % -2201,8-2203,4 20

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO

VUODEN 2012 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO

VUODEN 2013 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO

VUODEN 2015 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot