VUODEN 2010 TALOUSARVIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2 YHTEENVETO 2

3 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion sitovuus...6 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...7 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...16 Tarkastuslautakunta...17 Kaupunginhallitus...18 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...21 Sosiaalilautakunta...24 Koulutuslautakunta...38 Sivistystyön lautakunta...47 Vapaa-ajan lautakunta...55 Tekninen lautakunta...57 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...69 TULOSLASKELMAOSA...72 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...87 RAHOITUSOSA...88 SISÄLLYSLUETTELO 3

4 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadintaan liittyen kaupunginhallitus antoi lautakunnille alkusyksystä hyvin tiukat laadintaohjeet. Ohjeiden mukaan mm. mitään erillistä menojen kasvu-%:a ei annettu. Lautakuntien piti pysäyttää omien menojensa kasvu, eikä uusia henkilöstölisäyksiä saanut esittää. Mikäli lautakunta halusi osoittaa lisää resursseja johonkin toimintaan, niin sen oli samalla esitettävä myös, mistä sen omasta toiminnasta vastaavat resurssit otetaan pois. Lautakunnat ovat sangen hyvin noudattaneet annettuja ohjeita ja vuoden 2009 talousarvioon nähden pystyneet vähentämään toimintamenojaan lukuun ottamatta sosiaalilautakuntaa, koulutuslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa. Nämäkin kolme lautakuntaa ovat pystyneet vähentämään menojaan verrattuna kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennusteeseen. On siten pakko todeta, että vuoden 2010 talousarvio on tiukaksi laadittu. Hyvä lukija! Käsissäsi oleva Paimion kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma ei silti ole mieluista luettavaa. Talousarvio päätyy runsaan 1,4 miljoonan euron alijäämään, eivätkä suunnitelmavuodetkaan ruusuisilta näytä, vaikka paremmilta kylläkin. Talousarvio 2010 jää alijäämäiseksi huolimatta valtiovallan kuntien taloutta tukeneista ratkaisuista (työnantajan kela-maksun poisto ja yhteisöveron kuntaosuuden väliaikainen korotus) ja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä korottaa kunnallisvero- ja kiinteistövero-%:ja merkittävästi. On syytä palauttaa mieliin, että lähtökohtakaan Paimion kaupungin taloudenpidolle ei ole vahva. Vuoden 2008 tilinpäätös oli alijäämäinen noin 1,8 miljoonaa euroa. Tämä alijäämä söi taseesta aiempien vuosien ylijäämät ja sen seurauksena vuoden 2008 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen jäi alijäämää vajaa Kuluvan vuoden 2009 tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa, että alijäämää syntyy noin 3,6 milj.. Nämä yhdistettynä vuoden 2010 talousarvion alijäämään merkitsevät sitä, että vuoden 2010 lopussa kaupungilla on kumuloitunutta alijäämää parhaassakin tapauksessa yli 5 milj.. Tätä huonompien vaihtoehtojen pohdinta ei piristä ketään. Talousarviossa asetetaan kaupungin palvelutoiminnalle tiukkoja tavoitteita. Kaupungin henkilöstömenoille asetetaan selkeä numeerinen säästötavoite ja osoitetaan myös keinot sen saavuttamiseksi. Tavoitteilla vaaditaan toiminnan uudelleenorganisointia sekä henkilöstöpoistuman hyödyntämiseksi, että toimintatapojen uudistamiseksi. Vaaditaan tietohallinnon parempaa hyödyntämistä kaupunkilaisille suunnatuissa palveluissa (interaktiivista asiointia). Yhteistä kaikille tavoitteille on, että niiden avulla kaupungin taloutta on määrä ohjata selvemmille vesille. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppo tai itsestään selvä asia. Se edellyttää koko henkilökunnan ja sen edustajien työskentelevän yhdessä esimiestensä, kaupungin johdon ja päättäjien kanssa sen eteen, että tavoitteet saavutetaan. Vain tätä kautta voi syntyä kustannusten pienenemisen edellytyksenä oleva toimintatapojen muutos - tarvittava yhteinen ponnistus. Se vaatii kaikilta tosiasioiden ymmärtämistä ja tunnustamista. Kaupungin johdolta se vaatii lisäksi jatkuvaa ja väsymätöntä asian uudelleen kertomista ja perustelemista. Entä riittääkö se, jos me edellä kuvatulla lailla yhteisesti teemme työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Vastaus on kyllä ja ei. Se on kyllä, jos me todella synnytämme yhteisen ponnistuksen. Vastaus on ei, sillä talousarviokirjassa asetetut tavoitteet eivät yksin riitä. Meidän on yhdessä haettava ja löydettävä myös ne uudet vielä mainitsemattomat ratkaisut, joita talouden pakollinen vahvistaminen edellyttää. YLEISPERUSTELUT 4

5 Entä mikä on vaihtoehto sille, jos emme yhdessä hae riittäviä ratkaisuja; onko vaihtoehto ylipäätään olemassa? Kyllä on. Vaihtoehto on, että kaupungin johto ja päättäjät nopeasti ja radikaalisti pudottavat palvelujen kustannuksia henkilöstöä lomauttamalla ja irtisanomalla sekä rakenteita muuttamalla toimintojen laajan ulkoistamisen avulla. Koko kuntakentälle on käynyt selväksi, että avustaan huolimatta valtio ei koskaan tule niin laajasti kuntien tueksi, että se yksin riittäisi ongelmien ratkaisuun. Kaupunginvaltuustomme tekemät merkittävät kaikkien veroprosenttien korotukset osoittavat havainnollisesti, että veronkorotusten tiekään ei yksin riitä; niin suuria korotuksia ei kukaan tee. Velkaakin Paimiolla jo on riittävästi ja joudumme sitä pakosti lisää ottamaan sopeutumisaikaa saadaksemme. Selvitäkseen Paimio tarvitsee aivan välttämättä kaikkien kolmen edellä mainitun lisäksi riittävän suuren kustannusrakenteen korjauksen, s.o. palveluiden tuottamisen kustannusten laskemisen. Alkaneen valtuustokauden jäljellä olevien kolmen vuoden aikana meidän on yhdessä mahdollista kääntää kaupungin talous ylijäämäiseksi ja kenties pysäyttää velan määrän kasvu. Mutta nyt syntyviä alijäämiä emme pysty tällä valtuustokaudella kattamaan. Meillä on edessä pitkä ja vaativa tie. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 5

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan pitkäaikaiseen lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 6

7 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2009 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtaja käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA10/TP08 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2010 talousarvion ja 2008 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 7

8 YHTEENVETO 1, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 14,0 0,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Toimintamenot 23,9 14,0 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Toimintakate -23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 15,9 21,9 24,0 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Toimintakate -15,9-21,9-24,0-24,0 9,6 % 25,5 % 23,1 23,6 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot 564, , , ,1 6,4 % 60,8 % 1 051, ,6 Toimintamenot 9 303, , , ,0 2,9 % -32,3 % 3 233, ,3 Toimintakate , , , ,9 0,8 % -38,3 % , ,7 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatulot* 85,4 6,0 6,3 6,3 5,0 % -46,3 % 6,5 6,7 Toimintamenot* 348,6 292,0 282,6 282,6-3,2 % -9,5 % 285,4 288,3 Toimintakate* -263,2-286,0-276,3-276,3-3,4 % 2,5 % -278,9-281,6 * Vuoden 2008 tp sisältää Maaseutulautakunta ja Peimarin ympäristönsuojelulautakunta 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatulot 64,8 153,8 57,0 57,0-62,9 % -6,0 % 37,2 0,0 Toimintamenot 328,0 423,1 330,5 330,5-21,9 % 0,4 % 305,8 259,7 Toimintakate -263,2-269,3-273,5-273,5 1,6 % 2,0 % -268,6-259,7 22 SOSIAALITYÖ Toimintatulot 537,6 470,9 575,6 592,6 25,8 % 5,1 % 610,3 628,6 Toimintamenot 3 959, , , ,7 16,8 % 5,5 % 4 437, ,0 Toimintakate , , , ,2 15,5 % 5,5 % , ,3 24 PÄIVÄHOITO Toimintatulot 679,0 804,3 686,1 686,1-14,7 % 0,5 % 706,7 727,9 Toimintamenot 4 894, , , ,9-3,3 % 1,5 % 5 090, ,2 Toimintakate , , , ,8-1,3 % 1,6 % , ,3 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatulot 922,2 937,5 957,6 957,6 2,1 % 1,9 % 1 017, ,1 Toimintamenot 4 708, , , ,4-2,0 % 1,1 % 4 776, ,8 Toimintakate , , , ,8-3,0 % 0,9 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 Toimintakate , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

9 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot 2 203, , , ,2-3,1 % 2,0 % 2 371, ,7 Toimintamenot , , , ,9 2,5 % 2,0 % , ,3 Toimintakate , , , ,7 3,0 % 2,0 % , ,6 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatulot 7,8 16,9 39,2 39,2 132,0 % 201,7 % 17,5 17,8 Toimintamenot 180,4 178,8 242,7 242,7 35,8 % 17,3 % 221,0 223,2 Toimintakate -172,6-161,9-203,5-203,5 25,7 % 9,0 % -203,5-205,4 35 PERUSOPETUS Toimintatulot 280,9 223,8 255,2 255,2 14,0 % -4,6 % 262,9 270,7 Toimintamenot 6 902, , , ,9 6,8 % 2,3 % 7 266, ,0 Toimintakate , , , ,7 6,6 % 2,6 % , ,2 36 LUKIO Toimintatulot 2,7 3,3 3,6 3,6 9,1 % 16,2 % 3,7 3,8 Toimintamenot 1 180, , , ,7 0,0 % -1,1 % 1 166, ,9 Toimintakate , , , ,1 0,0 % -1,1 % , ,1 38 RUOKAPALVELU Toimintatulot 1 432, , , ,1 13,7 % 12,1 % 1 795, ,8 Toimintamenot 1 678, , , ,1 13,6 % 3,0 % 1 795, ,8 Toimintakate -245,6-0,9 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 723, , , ,1 14,8 % 10,2 % 2 079, ,2 Toimintamenot 9 941, , , ,4 7,7 % 2,3 % , ,9 Toimintakate , , , ,3 6,0 % 0,6 % , ,7 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatulot 266,9 215,4 222,1 222,1 3,1 % -8,4 % 228,8 235,6 Toimintamenot 1 087, , , ,0 0,2 % -1,6 % 1 063, ,1 Toimintakate -820,7-835,1-830,9-830,9-0,5 % 0,6 % -834,7-838,5 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatulot 182,8 213,2 221,0 213,3 0,0 % 8,3 % 219,7 226,2 Toimintamenot 580,4 592,2 485,8 466,5-21,2 % -9,8 % 478,4 483,2 Toimintakate -397,7-379,0-264,8-253,3-33,2 % -18,2 % -258,7-256,9 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

10 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatulot 2,6 4,0 4,0 4,0 0,0 % 26,9 % 4,1 4,2 Toimintamenot 211,4 203,3 165,7 165,7-18,5 % -10,8 % 167,4 169,1 Toimintakate -208,8-199,3-161,7-161,7-18,9 % -11,3 % -163,3-164,8 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatulot 1 287, , , ,0-2,6 % 4,9 % 1 429, ,4 Toimintamenot* 699,4 988, , ,2 4,3 % 23,7 % 1 041, ,9 Toimintakate 588,2 463,1 383,8 381,8-17,6 % -17,5 % 387,6 391,5 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL ALUEET Toimintatulot 185,5 140,9 124,4 124,4-11,7 % -16,5 % 128,1 132,0 Toimintamenot 966,4 900, , ,3 14,0 % 3,1 % 1 036, ,9 Toimintakate -780,9-759,2-901,9-901,9 18,8 % 7,7 % -908,4-914,9 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatulot 339,2 451,2 421,9 441,9-2,1 % 15,1 % 455,2 468,8 Toimintamenot 2 875, , , ,0 0,2 % 3,6 % 3 120, ,1 Toimintakate , , , ,1 0,6 % 2,1 % , ,3 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 815, , , ,3-3,1 % 4,6 % 2 016, ,4 Toimintamenot 4 752, , , ,2 2,7 % 5,8 % 5 366, ,0 Toimintakate , , , ,9 6,5 % 6,6 % , ,5 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 93,9 120,4 122,4 122,4 1,7 % 15,2 % 126,1 129,9 Toimintamenot 509,4 497,6 498,3 498,3 0,1 % -1,1 % 503,3 508,3 Toimintakate -415,5-377,2-375,9-375,9-0,3 % -4,8 % -377,2-378,5 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatulot Toimintamenot 606,1 657,0 660,0 660,0 0,5 % 4,4 % 666,6 673,3 Toimintakate -606,1-657,0-660,0-660,0 1 YHTEENSÄ Toimintatulot 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 115, ,3 Toimintamenot , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,7 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,3 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 e TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot Myyntitulot 3 799, , , ,8 5,1 % 2,6 % 4 029, ,8 Maksutulot 1 776, , , ,6-0,9 % 4,2 % 1 983, ,9 Tuet ja avustukset 616,0 759,3 769,5 816,5 7,5 % 16,3 % 841,0 866,2 Muut toimintatulot 743, , , ,8-2,1 % 46,0 % 1 269, ,7 Yhteensä 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 123, ,6 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,1 0,8 % 1,7 % , ,3 Palvelujen ostot , , , ,0 5,0 % 3,9 % , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,4 2,2 % 1,8 % , ,2 Avustukset muille , , , ,7 9,8 % 2,8 % , ,8 Avustukset liikelaitoksille ,2 0,0 0,0 0,0 #JAKO 0-50,0 % 0,0 0,0 Muut toimintamenot -554,7-645,7-554,8-554,8-14,1 % 0,0 % -560,3-565,9 Yhteensä , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,8 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,2 Verotulot , , , ,0 0,7 % -0,6 % , ,0 Valtionosuudet , , , ,0 10,0 % -15,2 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 147,2 95,0 56,5 56,5-40,5 % -30,8 % 50,0 50,0 Muut rahoitustulot 306,8 318,0 310,0 360,0 13,2 % 8,7 % 360,0 360,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 323,1 220,5 220,5 220,5 0,0 % -15,9 % 220,5 220,5 Korkomenot -935,3-775,0-650,0-650,0-16,1 % -15,3 % -750,0-850,0 Muut rahoitusmenot -305,3-235,5-230,7-230,7-2,0 % -12,2 % -231,0-231,0 Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30,8 398,0 % -47,2 % 1 177, ,3 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 7,1 % 3,4 % , ,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos , , , ,8 8,9 % -11,0 % -422,5 394,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30,3 30,3 90,9 90,9 200,4 % 100,2 % 90,9 90,9 Tilikauden yli-/alij , , , ,9 4,7 % -12,8 % -331,6 485,2 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 900,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 79,8 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 820,2-50,0-100,0-100,0-50,0-50,0-50,0-50, IRTAIN OMAISUUS Menot 81,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0,0 Tulot 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 72,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0, ARVOPAPERIT Menot 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 1 095,3 141,0 91,0 91,0 150,0 140,0 130,0 100,0 Tulot 88,9 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 1 006,4 41,0-59,0-59,0 0,0-10,0-20,0-50,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8225 IRTAIN OMAISUUS,sosiaalityö Menot 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS,päivähoito Menot 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 73,4 183,7 287,0 287,0 150,0 50,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 168,7 287,0 287,0 150,0 35,0 35,0 50, RUOKAPALVELUT Menot 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

13 Toimielin/Tulosalue TP 2008 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Menot 73,4 265,7 367,0 367,0 150,0 100,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 250,7 367,0 367,0 150,0 85,0 35,0 50,0 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Monitoimihalli Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, liikuntapaikat Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0,0 Tulot 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0, TALONRAKENNUS Menot 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20, JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 1 305,5 754, ,5 969, , , , ,0 Tulot 175,2 150,0 180,0 180,0 180,0 200,0 250,0 250,0 Nettomeno 1 130,4 604, ,5 789, , ,5 759,0 850, IRTAIN OMAISUUS Menot 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

14 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS VESIHUOLTOLAITOS Menot 2 503,3 418,0 868,4 785,4 472,1 560,2 370,0 445,0 Tulot 87,7 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 Nettomeno 2 415,5 388,0 838,4 755,4 442,1 515,2 325,0 400,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 4 354, , , , , , , ,0 Tulot 262, , , ,0 210,0 245,0 295,0 295,0 Nettomeno 4 091, , , , , , , ,0 40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 5 581, , , , , , , ,0 Tulot 364, , , ,0 360,0 410,0 460,0 445,0 Nettomeno 5 217, , , , , , , ,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

15 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 euroa 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TS 2011 TS 2012 TP 2008 TA 2009* Tulorahoitus Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30, , ,3 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -136,9-100,0-600,0-600,0-150,0-150,0 Pakollisten varausten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Käyttöom.-investoinnit , , , , , ,7 Rah os investointeihin 284, , , ,0 210,0 260,0 Pysyvien vastaavien myyntitulot 216,7 100,0 600,0 600,0 400,0 400,0 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta , , , , ,1-676,4 RAHOITUSOMAISUUDEN KASSAVIRTA Antolainojen vähennykset 18,1 33,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat 'Lainojen lisäykset 5 400, , , , , ,0 'Lainojen vähennykset , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 200,0 Lainakannan muutokset, yht 7 311, , , , ,0 500,0 Oman pääoman muutokset 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -614,1 0,0 300,0 300,0 300,0 164,0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 6 696, , , , ,0 664,0 KASSAVAROJEN MUUTOS 938, ,5 71,4 72,3-29,1 5,6 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 15

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja, 2011 eduskuntavaalit maaliskuussa 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Ulkoiset tulot 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 16,0 42,0 Ulkoiset menot 23,9 14,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % -1,0-16,0 Toimintakate ulk. -23,9 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 16

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Eero Pekonen. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 21,9 24,0 9,6 % 0,0 % 24,0 24,0 Ulkoiset menot* 15,9 21,9 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0-21,9-24,0 0,0 % 0,0 % -24,0-24,0 Toimintakate ulk. -15,9-21,9-24,0 0,0 % 25,5 % -24,0-24,0 * tilintarkastussopimuksen hinnannousu 17

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jari Jussinmäki Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Kunkin osa-alueen esimies toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Hallinto-osasto vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2008 alijäämäinen 1,8 milj. euroa ja edellisten tilikausien ylijäämät eivät riittäneet kattamaan tilikauden alijäämää. Taseessa on katettavaa alijäämää 0,3 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä alijäämää kertyy lisää. Talouden tervehtymisen edellytyksiä on toimintamenojen kasvun pysyminen hillittynä. Tuloverojen kasvu oli poikkeuksellisen hyvää vuosina , vuoden 2009 verotulot jäävät 2008 tasolle ja vuonna 2010 verotulot vähenevät, viimeisimpien arvioiden mukaan jopa 5%. Suunnitelmavuosina tuloverojen arvioidaan kääntyvän nousuun. Yhteisöverokertymään vaikuttaa positiivisesti määräaikainen kuntaosuuden korotus vuosille Fortumin toiminnan muutokset vaikuttavat vuonna 2010 täysimääräisesti. Valtionosuusjärjestelmän vuoden 2010 alusta voimaan tuleva uudistus vesittyi merkittävimmiltä osin taloudellisesta tilanteesta johtuen. Opetustoimen valtionosuuksissa siirrytään perus- ja esiopetuksen osalta ikäluokkakohtaisiin maksatusperusteisiin, kuten sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudessakin. Uudistus jää pitkälti hallinnolliseksi eli peruspalvelujen valtionosuuksien maksatus yhdistetään yhdeksi valtionosuudeksi, sillä uudistusten vaikutukset kompensoidaan siirtymäkauden ajan valtion ja kuntien välillä, sekä kuntien kesken. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella on erittäin haasteellista tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. 18

19 Resurssimuutokset Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on työllistänyt kuluvan vuoden aikana ja työllistää edelleen 2010 kaupungin eri sektoreita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ammatillisen koulutuksen väestöpohjavaatimusten kautta. Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta vuoden 2009 lopussa on 21,5. Vuoden 2010 aikana eläköityy yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä, joiden tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä eli henkilökunta vuoden 2010 lopussa on 20 työntekijää. Tämä edellyttää organisatorisia ratkaisuja, jotka tehdään kevään 2010 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP08 TA09 TS10 TS11 TS12 Tehokas tonttimarkkinointi myytyjen omakotitonttien määrä Henkilöstöstrategian laatiminen valmiusaste laadinta laadinta/ ylläpito kehittäminen Konsernitasoinen kustannustehokas tietohallinto päällekkäisten tietoteknisten toimintojen kartoittaminen ja vähentäminen kartoitus vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista 14% 25% 50% 75% 80% Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) hallinto 3,95 henk.hall. 3,88 taloushall 3,88 tietohall. 3,54 >4 >4 >4 Kaupunginhallituksen pöytäkunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 aikana toteutetaan valmistelu ja pilotointi muutamalla vapaa-ehtoisella luottamushenkilöllä. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön interaktiivisia asiakaspalveluja. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen organisatoriset muutokset tehdään mennessä. 19

20 Henkilöstömenojen säästötavoitteeksi vuodelle 2010 asetetaan euroa. Työnantaja arvioi eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman kautta saatavan kustannussäästön vaikutuksen tammikuun loppuun mennessä. Jäljelle jäävä osa tavoitteesta katetaan ensisijaisesti yhdessä henkilöstön kanssa tehtävän työ- ja toimintatapojen uudelleentarkastelulla. Työ- ja toimintatapojen muutoksilla saatavat todennettavat toimintakulujen kustannussäästöt huomioidaan osana euron tavoitetta. Mikäli tämä ei riitä, loppu osa katetaan talkoovapailla/lomautuksilla. TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 564,4 1175,4 1251,1 6,4 % 60,8 % 1051,1 1082,6 Ulkoiset tulot 441,8 1175,4 1220,2 3,8 % 88,1 % 1020,2 1050,8 Sisäiset tulot 122,7 0,0 30,9 0,0 % -37,4 % 30,9 31,8 TOIMINTAKULUT 9303,6 3197,2 3289,0 2,9 % -32,3 % 3233,0 3265,3 Ulkoiset menot 2509,3 3186,0 3275,7 2,8 % 15,3 % 3222,0 3254,2 Sisäiset menot 6794,4 11,2 13,3 19,0 % -49,9 % 11,0 11,1 Toimintakate ulk.+sis -8739,2-2021,8-2037,9 0,8 % -38,3 % -2181,9-2182,7 Toimintakate ulk ,5-2010,6-2055,5 2,2 % -0,3 % -2201,8-2203,4 20

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO

VUODEN 2012 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO

VUODEN 2013 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot