VUODEN 2010 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2 YHTEENVETO 2

3 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion sitovuus...6 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...7 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...16 Tarkastuslautakunta...17 Kaupunginhallitus...18 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...21 Sosiaalilautakunta...24 Koulutuslautakunta...38 Sivistystyön lautakunta...47 Vapaa-ajan lautakunta...55 Tekninen lautakunta...57 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...69 TULOSLASKELMAOSA...72 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...87 RAHOITUSOSA...88 SISÄLLYSLUETTELO 3

4 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadintaan liittyen kaupunginhallitus antoi lautakunnille alkusyksystä hyvin tiukat laadintaohjeet. Ohjeiden mukaan mm. mitään erillistä menojen kasvu-%:a ei annettu. Lautakuntien piti pysäyttää omien menojensa kasvu, eikä uusia henkilöstölisäyksiä saanut esittää. Mikäli lautakunta halusi osoittaa lisää resursseja johonkin toimintaan, niin sen oli samalla esitettävä myös, mistä sen omasta toiminnasta vastaavat resurssit otetaan pois. Lautakunnat ovat sangen hyvin noudattaneet annettuja ohjeita ja vuoden 2009 talousarvioon nähden pystyneet vähentämään toimintamenojaan lukuun ottamatta sosiaalilautakuntaa, koulutuslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa. Nämäkin kolme lautakuntaa ovat pystyneet vähentämään menojaan verrattuna kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennusteeseen. On siten pakko todeta, että vuoden 2010 talousarvio on tiukaksi laadittu. Hyvä lukija! Käsissäsi oleva Paimion kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma ei silti ole mieluista luettavaa. Talousarvio päätyy runsaan 1,4 miljoonan euron alijäämään, eivätkä suunnitelmavuodetkaan ruusuisilta näytä, vaikka paremmilta kylläkin. Talousarvio 2010 jää alijäämäiseksi huolimatta valtiovallan kuntien taloutta tukeneista ratkaisuista (työnantajan kela-maksun poisto ja yhteisöveron kuntaosuuden väliaikainen korotus) ja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä korottaa kunnallisvero- ja kiinteistövero-%:ja merkittävästi. On syytä palauttaa mieliin, että lähtökohtakaan Paimion kaupungin taloudenpidolle ei ole vahva. Vuoden 2008 tilinpäätös oli alijäämäinen noin 1,8 miljoonaa euroa. Tämä alijäämä söi taseesta aiempien vuosien ylijäämät ja sen seurauksena vuoden 2008 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen jäi alijäämää vajaa Kuluvan vuoden 2009 tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa, että alijäämää syntyy noin 3,6 milj.. Nämä yhdistettynä vuoden 2010 talousarvion alijäämään merkitsevät sitä, että vuoden 2010 lopussa kaupungilla on kumuloitunutta alijäämää parhaassakin tapauksessa yli 5 milj.. Tätä huonompien vaihtoehtojen pohdinta ei piristä ketään. Talousarviossa asetetaan kaupungin palvelutoiminnalle tiukkoja tavoitteita. Kaupungin henkilöstömenoille asetetaan selkeä numeerinen säästötavoite ja osoitetaan myös keinot sen saavuttamiseksi. Tavoitteilla vaaditaan toiminnan uudelleenorganisointia sekä henkilöstöpoistuman hyödyntämiseksi, että toimintatapojen uudistamiseksi. Vaaditaan tietohallinnon parempaa hyödyntämistä kaupunkilaisille suunnatuissa palveluissa (interaktiivista asiointia). Yhteistä kaikille tavoitteille on, että niiden avulla kaupungin taloutta on määrä ohjata selvemmille vesille. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppo tai itsestään selvä asia. Se edellyttää koko henkilökunnan ja sen edustajien työskentelevän yhdessä esimiestensä, kaupungin johdon ja päättäjien kanssa sen eteen, että tavoitteet saavutetaan. Vain tätä kautta voi syntyä kustannusten pienenemisen edellytyksenä oleva toimintatapojen muutos - tarvittava yhteinen ponnistus. Se vaatii kaikilta tosiasioiden ymmärtämistä ja tunnustamista. Kaupungin johdolta se vaatii lisäksi jatkuvaa ja väsymätöntä asian uudelleen kertomista ja perustelemista. Entä riittääkö se, jos me edellä kuvatulla lailla yhteisesti teemme työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Vastaus on kyllä ja ei. Se on kyllä, jos me todella synnytämme yhteisen ponnistuksen. Vastaus on ei, sillä talousarviokirjassa asetetut tavoitteet eivät yksin riitä. Meidän on yhdessä haettava ja löydettävä myös ne uudet vielä mainitsemattomat ratkaisut, joita talouden pakollinen vahvistaminen edellyttää. YLEISPERUSTELUT 4

5 Entä mikä on vaihtoehto sille, jos emme yhdessä hae riittäviä ratkaisuja; onko vaihtoehto ylipäätään olemassa? Kyllä on. Vaihtoehto on, että kaupungin johto ja päättäjät nopeasti ja radikaalisti pudottavat palvelujen kustannuksia henkilöstöä lomauttamalla ja irtisanomalla sekä rakenteita muuttamalla toimintojen laajan ulkoistamisen avulla. Koko kuntakentälle on käynyt selväksi, että avustaan huolimatta valtio ei koskaan tule niin laajasti kuntien tueksi, että se yksin riittäisi ongelmien ratkaisuun. Kaupunginvaltuustomme tekemät merkittävät kaikkien veroprosenttien korotukset osoittavat havainnollisesti, että veronkorotusten tiekään ei yksin riitä; niin suuria korotuksia ei kukaan tee. Velkaakin Paimiolla jo on riittävästi ja joudumme sitä pakosti lisää ottamaan sopeutumisaikaa saadaksemme. Selvitäkseen Paimio tarvitsee aivan välttämättä kaikkien kolmen edellä mainitun lisäksi riittävän suuren kustannusrakenteen korjauksen, s.o. palveluiden tuottamisen kustannusten laskemisen. Alkaneen valtuustokauden jäljellä olevien kolmen vuoden aikana meidän on yhdessä mahdollista kääntää kaupungin talous ylijäämäiseksi ja kenties pysäyttää velan määrän kasvu. Mutta nyt syntyviä alijäämiä emme pysty tällä valtuustokaudella kattamaan. Meillä on edessä pitkä ja vaativa tie. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 5

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan pitkäaikaiseen lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 6

7 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2009 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtaja käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA10/TP08 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2010 talousarvion ja 2008 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 7

8 YHTEENVETO 1, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 14,0 0,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Toimintamenot 23,9 14,0 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Toimintakate -23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 15,9 21,9 24,0 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Toimintakate -15,9-21,9-24,0-24,0 9,6 % 25,5 % 23,1 23,6 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot 564, , , ,1 6,4 % 60,8 % 1 051, ,6 Toimintamenot 9 303, , , ,0 2,9 % -32,3 % 3 233, ,3 Toimintakate , , , ,9 0,8 % -38,3 % , ,7 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatulot* 85,4 6,0 6,3 6,3 5,0 % -46,3 % 6,5 6,7 Toimintamenot* 348,6 292,0 282,6 282,6-3,2 % -9,5 % 285,4 288,3 Toimintakate* -263,2-286,0-276,3-276,3-3,4 % 2,5 % -278,9-281,6 * Vuoden 2008 tp sisältää Maaseutulautakunta ja Peimarin ympäristönsuojelulautakunta 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatulot 64,8 153,8 57,0 57,0-62,9 % -6,0 % 37,2 0,0 Toimintamenot 328,0 423,1 330,5 330,5-21,9 % 0,4 % 305,8 259,7 Toimintakate -263,2-269,3-273,5-273,5 1,6 % 2,0 % -268,6-259,7 22 SOSIAALITYÖ Toimintatulot 537,6 470,9 575,6 592,6 25,8 % 5,1 % 610,3 628,6 Toimintamenot 3 959, , , ,7 16,8 % 5,5 % 4 437, ,0 Toimintakate , , , ,2 15,5 % 5,5 % , ,3 24 PÄIVÄHOITO Toimintatulot 679,0 804,3 686,1 686,1-14,7 % 0,5 % 706,7 727,9 Toimintamenot 4 894, , , ,9-3,3 % 1,5 % 5 090, ,2 Toimintakate , , , ,8-1,3 % 1,6 % , ,3 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatulot 922,2 937,5 957,6 957,6 2,1 % 1,9 % 1 017, ,1 Toimintamenot 4 708, , , ,4-2,0 % 1,1 % 4 776, ,8 Toimintakate , , , ,8-3,0 % 0,9 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 Toimintakate , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

9 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot 2 203, , , ,2-3,1 % 2,0 % 2 371, ,7 Toimintamenot , , , ,9 2,5 % 2,0 % , ,3 Toimintakate , , , ,7 3,0 % 2,0 % , ,6 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatulot 7,8 16,9 39,2 39,2 132,0 % 201,7 % 17,5 17,8 Toimintamenot 180,4 178,8 242,7 242,7 35,8 % 17,3 % 221,0 223,2 Toimintakate -172,6-161,9-203,5-203,5 25,7 % 9,0 % -203,5-205,4 35 PERUSOPETUS Toimintatulot 280,9 223,8 255,2 255,2 14,0 % -4,6 % 262,9 270,7 Toimintamenot 6 902, , , ,9 6,8 % 2,3 % 7 266, ,0 Toimintakate , , , ,7 6,6 % 2,6 % , ,2 36 LUKIO Toimintatulot 2,7 3,3 3,6 3,6 9,1 % 16,2 % 3,7 3,8 Toimintamenot 1 180, , , ,7 0,0 % -1,1 % 1 166, ,9 Toimintakate , , , ,1 0,0 % -1,1 % , ,1 38 RUOKAPALVELU Toimintatulot 1 432, , , ,1 13,7 % 12,1 % 1 795, ,8 Toimintamenot 1 678, , , ,1 13,6 % 3,0 % 1 795, ,8 Toimintakate -245,6-0,9 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 723, , , ,1 14,8 % 10,2 % 2 079, ,2 Toimintamenot 9 941, , , ,4 7,7 % 2,3 % , ,9 Toimintakate , , , ,3 6,0 % 0,6 % , ,7 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatulot 266,9 215,4 222,1 222,1 3,1 % -8,4 % 228,8 235,6 Toimintamenot 1 087, , , ,0 0,2 % -1,6 % 1 063, ,1 Toimintakate -820,7-835,1-830,9-830,9-0,5 % 0,6 % -834,7-838,5 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatulot 182,8 213,2 221,0 213,3 0,0 % 8,3 % 219,7 226,2 Toimintamenot 580,4 592,2 485,8 466,5-21,2 % -9,8 % 478,4 483,2 Toimintakate -397,7-379,0-264,8-253,3-33,2 % -18,2 % -258,7-256,9 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

10 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatulot 2,6 4,0 4,0 4,0 0,0 % 26,9 % 4,1 4,2 Toimintamenot 211,4 203,3 165,7 165,7-18,5 % -10,8 % 167,4 169,1 Toimintakate -208,8-199,3-161,7-161,7-18,9 % -11,3 % -163,3-164,8 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatulot 1 287, , , ,0-2,6 % 4,9 % 1 429, ,4 Toimintamenot* 699,4 988, , ,2 4,3 % 23,7 % 1 041, ,9 Toimintakate 588,2 463,1 383,8 381,8-17,6 % -17,5 % 387,6 391,5 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL ALUEET Toimintatulot 185,5 140,9 124,4 124,4-11,7 % -16,5 % 128,1 132,0 Toimintamenot 966,4 900, , ,3 14,0 % 3,1 % 1 036, ,9 Toimintakate -780,9-759,2-901,9-901,9 18,8 % 7,7 % -908,4-914,9 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatulot 339,2 451,2 421,9 441,9-2,1 % 15,1 % 455,2 468,8 Toimintamenot 2 875, , , ,0 0,2 % 3,6 % 3 120, ,1 Toimintakate , , , ,1 0,6 % 2,1 % , ,3 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 815, , , ,3-3,1 % 4,6 % 2 016, ,4 Toimintamenot 4 752, , , ,2 2,7 % 5,8 % 5 366, ,0 Toimintakate , , , ,9 6,5 % 6,6 % , ,5 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 93,9 120,4 122,4 122,4 1,7 % 15,2 % 126,1 129,9 Toimintamenot 509,4 497,6 498,3 498,3 0,1 % -1,1 % 503,3 508,3 Toimintakate -415,5-377,2-375,9-375,9-0,3 % -4,8 % -377,2-378,5 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatulot Toimintamenot 606,1 657,0 660,0 660,0 0,5 % 4,4 % 666,6 673,3 Toimintakate -606,1-657,0-660,0-660,0 1 YHTEENSÄ Toimintatulot 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 115, ,3 Toimintamenot , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,7 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,3 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 e TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot Myyntitulot 3 799, , , ,8 5,1 % 2,6 % 4 029, ,8 Maksutulot 1 776, , , ,6-0,9 % 4,2 % 1 983, ,9 Tuet ja avustukset 616,0 759,3 769,5 816,5 7,5 % 16,3 % 841,0 866,2 Muut toimintatulot 743, , , ,8-2,1 % 46,0 % 1 269, ,7 Yhteensä 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 123, ,6 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,1 0,8 % 1,7 % , ,3 Palvelujen ostot , , , ,0 5,0 % 3,9 % , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,4 2,2 % 1,8 % , ,2 Avustukset muille , , , ,7 9,8 % 2,8 % , ,8 Avustukset liikelaitoksille ,2 0,0 0,0 0,0 #JAKO 0-50,0 % 0,0 0,0 Muut toimintamenot -554,7-645,7-554,8-554,8-14,1 % 0,0 % -560,3-565,9 Yhteensä , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,8 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,2 Verotulot , , , ,0 0,7 % -0,6 % , ,0 Valtionosuudet , , , ,0 10,0 % -15,2 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 147,2 95,0 56,5 56,5-40,5 % -30,8 % 50,0 50,0 Muut rahoitustulot 306,8 318,0 310,0 360,0 13,2 % 8,7 % 360,0 360,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 323,1 220,5 220,5 220,5 0,0 % -15,9 % 220,5 220,5 Korkomenot -935,3-775,0-650,0-650,0-16,1 % -15,3 % -750,0-850,0 Muut rahoitusmenot -305,3-235,5-230,7-230,7-2,0 % -12,2 % -231,0-231,0 Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30,8 398,0 % -47,2 % 1 177, ,3 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 7,1 % 3,4 % , ,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos , , , ,8 8,9 % -11,0 % -422,5 394,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30,3 30,3 90,9 90,9 200,4 % 100,2 % 90,9 90,9 Tilikauden yli-/alij , , , ,9 4,7 % -12,8 % -331,6 485,2 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 900,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 79,8 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 820,2-50,0-100,0-100,0-50,0-50,0-50,0-50, IRTAIN OMAISUUS Menot 81,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0,0 Tulot 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 72,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0, ARVOPAPERIT Menot 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 1 095,3 141,0 91,0 91,0 150,0 140,0 130,0 100,0 Tulot 88,9 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 1 006,4 41,0-59,0-59,0 0,0-10,0-20,0-50,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8225 IRTAIN OMAISUUS,sosiaalityö Menot 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS,päivähoito Menot 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 73,4 183,7 287,0 287,0 150,0 50,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 168,7 287,0 287,0 150,0 35,0 35,0 50, RUOKAPALVELUT Menot 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

13 Toimielin/Tulosalue TP 2008 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Menot 73,4 265,7 367,0 367,0 150,0 100,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 250,7 367,0 367,0 150,0 85,0 35,0 50,0 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Monitoimihalli Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, liikuntapaikat Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0,0 Tulot 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0, TALONRAKENNUS Menot 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20, JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 1 305,5 754, ,5 969, , , , ,0 Tulot 175,2 150,0 180,0 180,0 180,0 200,0 250,0 250,0 Nettomeno 1 130,4 604, ,5 789, , ,5 759,0 850, IRTAIN OMAISUUS Menot 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

14 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS VESIHUOLTOLAITOS Menot 2 503,3 418,0 868,4 785,4 472,1 560,2 370,0 445,0 Tulot 87,7 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 Nettomeno 2 415,5 388,0 838,4 755,4 442,1 515,2 325,0 400,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 4 354, , , , , , , ,0 Tulot 262, , , ,0 210,0 245,0 295,0 295,0 Nettomeno 4 091, , , , , , , ,0 40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 5 581, , , , , , , ,0 Tulot 364, , , ,0 360,0 410,0 460,0 445,0 Nettomeno 5 217, , , , , , , ,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

15 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 euroa 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TS 2011 TS 2012 TP 2008 TA 2009* Tulorahoitus Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30, , ,3 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -136,9-100,0-600,0-600,0-150,0-150,0 Pakollisten varausten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Käyttöom.-investoinnit , , , , , ,7 Rah os investointeihin 284, , , ,0 210,0 260,0 Pysyvien vastaavien myyntitulot 216,7 100,0 600,0 600,0 400,0 400,0 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta , , , , ,1-676,4 RAHOITUSOMAISUUDEN KASSAVIRTA Antolainojen vähennykset 18,1 33,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat 'Lainojen lisäykset 5 400, , , , , ,0 'Lainojen vähennykset , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 200,0 Lainakannan muutokset, yht 7 311, , , , ,0 500,0 Oman pääoman muutokset 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -614,1 0,0 300,0 300,0 300,0 164,0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 6 696, , , , ,0 664,0 KASSAVAROJEN MUUTOS 938, ,5 71,4 72,3-29,1 5,6 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 15

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja, 2011 eduskuntavaalit maaliskuussa 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Ulkoiset tulot 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 16,0 42,0 Ulkoiset menot 23,9 14,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % -1,0-16,0 Toimintakate ulk. -23,9 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 16

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Eero Pekonen. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 21,9 24,0 9,6 % 0,0 % 24,0 24,0 Ulkoiset menot* 15,9 21,9 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0-21,9-24,0 0,0 % 0,0 % -24,0-24,0 Toimintakate ulk. -15,9-21,9-24,0 0,0 % 25,5 % -24,0-24,0 * tilintarkastussopimuksen hinnannousu 17

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jari Jussinmäki Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Kunkin osa-alueen esimies toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Hallinto-osasto vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2008 alijäämäinen 1,8 milj. euroa ja edellisten tilikausien ylijäämät eivät riittäneet kattamaan tilikauden alijäämää. Taseessa on katettavaa alijäämää 0,3 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä alijäämää kertyy lisää. Talouden tervehtymisen edellytyksiä on toimintamenojen kasvun pysyminen hillittynä. Tuloverojen kasvu oli poikkeuksellisen hyvää vuosina , vuoden 2009 verotulot jäävät 2008 tasolle ja vuonna 2010 verotulot vähenevät, viimeisimpien arvioiden mukaan jopa 5%. Suunnitelmavuosina tuloverojen arvioidaan kääntyvän nousuun. Yhteisöverokertymään vaikuttaa positiivisesti määräaikainen kuntaosuuden korotus vuosille Fortumin toiminnan muutokset vaikuttavat vuonna 2010 täysimääräisesti. Valtionosuusjärjestelmän vuoden 2010 alusta voimaan tuleva uudistus vesittyi merkittävimmiltä osin taloudellisesta tilanteesta johtuen. Opetustoimen valtionosuuksissa siirrytään perus- ja esiopetuksen osalta ikäluokkakohtaisiin maksatusperusteisiin, kuten sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudessakin. Uudistus jää pitkälti hallinnolliseksi eli peruspalvelujen valtionosuuksien maksatus yhdistetään yhdeksi valtionosuudeksi, sillä uudistusten vaikutukset kompensoidaan siirtymäkauden ajan valtion ja kuntien välillä, sekä kuntien kesken. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella on erittäin haasteellista tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. 18

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot