VUODEN 2010 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2 YHTEENVETO 2

3 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion sitovuus...6 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle...7 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta...16 Tarkastuslautakunta...17 Kaupunginhallitus...18 Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta...21 Sosiaalilautakunta...24 Koulutuslautakunta...38 Sivistystyön lautakunta...47 Vapaa-ajan lautakunta...55 Tekninen lautakunta...57 Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...69 TULOSLASKELMAOSA...72 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta...87 RAHOITUSOSA...88 SISÄLLYSLUETTELO 3

4 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadintaan liittyen kaupunginhallitus antoi lautakunnille alkusyksystä hyvin tiukat laadintaohjeet. Ohjeiden mukaan mm. mitään erillistä menojen kasvu-%:a ei annettu. Lautakuntien piti pysäyttää omien menojensa kasvu, eikä uusia henkilöstölisäyksiä saanut esittää. Mikäli lautakunta halusi osoittaa lisää resursseja johonkin toimintaan, niin sen oli samalla esitettävä myös, mistä sen omasta toiminnasta vastaavat resurssit otetaan pois. Lautakunnat ovat sangen hyvin noudattaneet annettuja ohjeita ja vuoden 2009 talousarvioon nähden pystyneet vähentämään toimintamenojaan lukuun ottamatta sosiaalilautakuntaa, koulutuslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa. Nämäkin kolme lautakuntaa ovat pystyneet vähentämään menojaan verrattuna kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennusteeseen. On siten pakko todeta, että vuoden 2010 talousarvio on tiukaksi laadittu. Hyvä lukija! Käsissäsi oleva Paimion kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma ei silti ole mieluista luettavaa. Talousarvio päätyy runsaan 1,4 miljoonan euron alijäämään, eivätkä suunnitelmavuodetkaan ruusuisilta näytä, vaikka paremmilta kylläkin. Talousarvio 2010 jää alijäämäiseksi huolimatta valtiovallan kuntien taloutta tukeneista ratkaisuista (työnantajan kela-maksun poisto ja yhteisöveron kuntaosuuden väliaikainen korotus) ja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä korottaa kunnallisvero- ja kiinteistövero-%:ja merkittävästi. On syytä palauttaa mieliin, että lähtökohtakaan Paimion kaupungin taloudenpidolle ei ole vahva. Vuoden 2008 tilinpäätös oli alijäämäinen noin 1,8 miljoonaa euroa. Tämä alijäämä söi taseesta aiempien vuosien ylijäämät ja sen seurauksena vuoden 2008 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen jäi alijäämää vajaa Kuluvan vuoden 2009 tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa, että alijäämää syntyy noin 3,6 milj.. Nämä yhdistettynä vuoden 2010 talousarvion alijäämään merkitsevät sitä, että vuoden 2010 lopussa kaupungilla on kumuloitunutta alijäämää parhaassakin tapauksessa yli 5 milj.. Tätä huonompien vaihtoehtojen pohdinta ei piristä ketään. Talousarviossa asetetaan kaupungin palvelutoiminnalle tiukkoja tavoitteita. Kaupungin henkilöstömenoille asetetaan selkeä numeerinen säästötavoite ja osoitetaan myös keinot sen saavuttamiseksi. Tavoitteilla vaaditaan toiminnan uudelleenorganisointia sekä henkilöstöpoistuman hyödyntämiseksi, että toimintatapojen uudistamiseksi. Vaaditaan tietohallinnon parempaa hyödyntämistä kaupunkilaisille suunnatuissa palveluissa (interaktiivista asiointia). Yhteistä kaikille tavoitteille on, että niiden avulla kaupungin taloutta on määrä ohjata selvemmille vesille. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppo tai itsestään selvä asia. Se edellyttää koko henkilökunnan ja sen edustajien työskentelevän yhdessä esimiestensä, kaupungin johdon ja päättäjien kanssa sen eteen, että tavoitteet saavutetaan. Vain tätä kautta voi syntyä kustannusten pienenemisen edellytyksenä oleva toimintatapojen muutos - tarvittava yhteinen ponnistus. Se vaatii kaikilta tosiasioiden ymmärtämistä ja tunnustamista. Kaupungin johdolta se vaatii lisäksi jatkuvaa ja väsymätöntä asian uudelleen kertomista ja perustelemista. Entä riittääkö se, jos me edellä kuvatulla lailla yhteisesti teemme työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Vastaus on kyllä ja ei. Se on kyllä, jos me todella synnytämme yhteisen ponnistuksen. Vastaus on ei, sillä talousarviokirjassa asetetut tavoitteet eivät yksin riitä. Meidän on yhdessä haettava ja löydettävä myös ne uudet vielä mainitsemattomat ratkaisut, joita talouden pakollinen vahvistaminen edellyttää. YLEISPERUSTELUT 4

5 Entä mikä on vaihtoehto sille, jos emme yhdessä hae riittäviä ratkaisuja; onko vaihtoehto ylipäätään olemassa? Kyllä on. Vaihtoehto on, että kaupungin johto ja päättäjät nopeasti ja radikaalisti pudottavat palvelujen kustannuksia henkilöstöä lomauttamalla ja irtisanomalla sekä rakenteita muuttamalla toimintojen laajan ulkoistamisen avulla. Koko kuntakentälle on käynyt selväksi, että avustaan huolimatta valtio ei koskaan tule niin laajasti kuntien tueksi, että se yksin riittäisi ongelmien ratkaisuun. Kaupunginvaltuustomme tekemät merkittävät kaikkien veroprosenttien korotukset osoittavat havainnollisesti, että veronkorotusten tiekään ei yksin riitä; niin suuria korotuksia ei kukaan tee. Velkaakin Paimiolla jo on riittävästi ja joudumme sitä pakosti lisää ottamaan sopeutumisaikaa saadaksemme. Selvitäkseen Paimio tarvitsee aivan välttämättä kaikkien kolmen edellä mainitun lisäksi riittävän suuren kustannusrakenteen korjauksen, s.o. palveluiden tuottamisen kustannusten laskemisen. Alkaneen valtuustokauden jäljellä olevien kolmen vuoden aikana meidän on yhdessä mahdollista kääntää kaupungin talous ylijäämäiseksi ja kenties pysäyttää velan määrän kasvu. Mutta nyt syntyviä alijäämiä emme pysty tällä valtuustokaudella kattamaan. Meillä on edessä pitkä ja vaativa tie. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 5

6 Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Investointiosassa kohteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kuin edellä on sanottu ja tältä osin erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan pitkäaikaiseen lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 6

7 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2009 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Kaupunginjohtajakäsittelyssä joillekin tehtäväalueille sovittiin lisättäväksi toiminnallisia tavoitteita. Nämä tavoitteet on lisätty ao. tehtäväalueelle Kaupunginjohtaja käsittelyssä lisätyt tavoitteet otsikon alle. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA10/TP08 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2010 talousarvion ja 2008 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 7

8 YHTEENVETO 1, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 14,0 0,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Toimintamenot 23,9 14,0 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Toimintakate -23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot 15,9 21,9 24,0 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Toimintakate -15,9-21,9-24,0-24,0 9,6 % 25,5 % 23,1 23,6 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot 564, , , ,1 6,4 % 60,8 % 1 051, ,6 Toimintamenot 9 303, , , ,0 2,9 % -32,3 % 3 233, ,3 Toimintakate , , , ,9 0,8 % -38,3 % , ,7 14 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatulot* 85,4 6,0 6,3 6,3 5,0 % -46,3 % 6,5 6,7 Toimintamenot* 348,6 292,0 282,6 282,6-3,2 % -9,5 % 285,4 288,3 Toimintakate* -263,2-286,0-276,3-276,3-3,4 % 2,5 % -278,9-281,6 * Vuoden 2008 tp sisältää Maaseutulautakunta ja Peimarin ympäristönsuojelulautakunta 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatulot 64,8 153,8 57,0 57,0-62,9 % -6,0 % 37,2 0,0 Toimintamenot 328,0 423,1 330,5 330,5-21,9 % 0,4 % 305,8 259,7 Toimintakate -263,2-269,3-273,5-273,5 1,6 % 2,0 % -268,6-259,7 22 SOSIAALITYÖ Toimintatulot 537,6 470,9 575,6 592,6 25,8 % 5,1 % 610,3 628,6 Toimintamenot 3 959, , , ,7 16,8 % 5,5 % 4 437, ,0 Toimintakate , , , ,2 15,5 % 5,5 % , ,3 24 PÄIVÄHOITO Toimintatulot 679,0 804,3 686,1 686,1-14,7 % 0,5 % 706,7 727,9 Toimintamenot 4 894, , , ,9-3,3 % 1,5 % 5 090, ,2 Toimintakate , , , ,8-1,3 % 1,6 % , ,3 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatulot 922,2 937,5 957,6 957,6 2,1 % 1,9 % 1 017, ,1 Toimintamenot 4 708, , , ,4-2,0 % 1,1 % 4 776, ,8 Toimintakate , , , ,8-3,0 % 0,9 % , ,7 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintamenot , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 Toimintakate , , , ,4 3,2 % 1,6 % , ,5 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

9 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot 2 203, , , ,2-3,1 % 2,0 % 2 371, ,7 Toimintamenot , , , ,9 2,5 % 2,0 % , ,3 Toimintakate , , , ,7 3,0 % 2,0 % , ,6 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatulot 7,8 16,9 39,2 39,2 132,0 % 201,7 % 17,5 17,8 Toimintamenot 180,4 178,8 242,7 242,7 35,8 % 17,3 % 221,0 223,2 Toimintakate -172,6-161,9-203,5-203,5 25,7 % 9,0 % -203,5-205,4 35 PERUSOPETUS Toimintatulot 280,9 223,8 255,2 255,2 14,0 % -4,6 % 262,9 270,7 Toimintamenot 6 902, , , ,9 6,8 % 2,3 % 7 266, ,0 Toimintakate , , , ,7 6,6 % 2,6 % , ,2 36 LUKIO Toimintatulot 2,7 3,3 3,6 3,6 9,1 % 16,2 % 3,7 3,8 Toimintamenot 1 180, , , ,7 0,0 % -1,1 % 1 166, ,9 Toimintakate , , , ,1 0,0 % -1,1 % , ,1 38 RUOKAPALVELU Toimintatulot 1 432, , , ,1 13,7 % 12,1 % 1 795, ,8 Toimintamenot 1 678, , , ,1 13,6 % 3,0 % 1 795, ,8 Toimintakate -245,6-0,9 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 723, , , ,1 14,8 % 10,2 % 2 079, ,2 Toimintamenot 9 941, , , ,4 7,7 % 2,3 % , ,9 Toimintakate , , , ,3 6,0 % 0,6 % , ,7 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Toimintatulot 266,9 215,4 222,1 222,1 3,1 % -8,4 % 228,8 235,6 Toimintamenot 1 087, , , ,0 0,2 % -1,6 % 1 063, ,1 Toimintakate -820,7-835,1-830,9-830,9-0,5 % 0,6 % -834,7-838,5 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatulot 182,8 213,2 221,0 213,3 0,0 % 8,3 % 219,7 226,2 Toimintamenot 580,4 592,2 485,8 466,5-21,2 % -9,8 % 478,4 483,2 Toimintakate -397,7-379,0-264,8-253,3-33,2 % -18,2 % -258,7-256,9 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

10 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatulot 2,6 4,0 4,0 4,0 0,0 % 26,9 % 4,1 4,2 Toimintamenot 211,4 203,3 165,7 165,7-18,5 % -10,8 % 167,4 169,1 Toimintakate -208,8-199,3-161,7-161,7-18,9 % -11,3 % -163,3-164,8 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatulot 1 287, , , ,0-2,6 % 4,9 % 1 429, ,4 Toimintamenot* 699,4 988, , ,2 4,3 % 23,7 % 1 041, ,9 Toimintakate 588,2 463,1 383,8 381,8-17,6 % -17,5 % 387,6 391,5 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL ALUEET Toimintatulot 185,5 140,9 124,4 124,4-11,7 % -16,5 % 128,1 132,0 Toimintamenot 966,4 900, , ,3 14,0 % 3,1 % 1 036, ,9 Toimintakate -780,9-759,2-901,9-901,9 18,8 % 7,7 % -908,4-914,9 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatulot 339,2 451,2 421,9 441,9-2,1 % 15,1 % 455,2 468,8 Toimintamenot 2 875, , , ,0 0,2 % 3,6 % 3 120, ,1 Toimintakate , , , ,1 0,6 % 2,1 % , ,3 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot 1 815, , , ,3-3,1 % 4,6 % 2 016, ,4 Toimintamenot 4 752, , , ,2 2,7 % 5,8 % 5 366, ,0 Toimintakate , , , ,9 6,5 % 6,6 % , ,5 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 93,9 120,4 122,4 122,4 1,7 % 15,2 % 126,1 129,9 Toimintamenot 509,4 497,6 498,3 498,3 0,1 % -1,1 % 503,3 508,3 Toimintakate -415,5-377,2-375,9-375,9-0,3 % -4,8 % -377,2-378,5 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatulot Toimintamenot 606,1 657,0 660,0 660,0 0,5 % 4,4 % 666,6 673,3 Toimintakate -606,1-657,0-660,0-660,0 1 YHTEENSÄ Toimintatulot 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 115, ,3 Toimintamenot , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,7 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,3 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

11 2 TULOSLASKELMA, 1000 e TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TA10/TA 09 muutos-% TA10/TP 08 KA-% TS 2011 TS 2012 Toimintatulot Myyntitulot 3 799, , , ,8 5,1 % 2,6 % 4 029, ,8 Maksutulot 1 776, , , ,6-0,9 % 4,2 % 1 983, ,9 Tuet ja avustukset 616,0 759,3 769,5 816,5 7,5 % 16,3 % 841,0 866,2 Muut toimintatulot 743, , , ,8-2,1 % 46,0 % 1 269, ,7 Yhteensä 6 935, , , ,8 2,5 % 8,9 % 8 123, ,6 Toimintamenot Henkilöstömenot , , , ,1 0,8 % 1,7 % , ,3 Palvelujen ostot , , , ,0 5,0 % 3,9 % , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,4 2,2 % 1,8 % , ,2 Avustukset muille , , , ,7 9,8 % 2,8 % , ,8 Avustukset liikelaitoksille ,2 0,0 0,0 0,0 #JAKO 0-50,0 % 0,0 0,0 Muut toimintamenot -554,7-645,7-554,8-554,8-14,1 % 0,0 % -560,3-565,9 Yhteensä , , , ,9 3,1 % -3,7 % , ,8 Toimintakate , , , ,1 3,2 % -5,5 % , ,2 Verotulot , , , ,0 0,7 % -0,6 % , ,0 Valtionosuudet , , , ,0 10,0 % -15,2 % , ,0 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 147,2 95,0 56,5 56,5-40,5 % -30,8 % 50,0 50,0 Muut rahoitustulot 306,8 318,0 310,0 360,0 13,2 % 8,7 % 360,0 360,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 323,1 220,5 220,5 220,5 0,0 % -15,9 % 220,5 220,5 Korkomenot -935,3-775,0-650,0-650,0-16,1 % -15,3 % -750,0-850,0 Muut rahoitusmenot -305,3-235,5-230,7-230,7-2,0 % -12,2 % -231,0-231,0 Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30,8 398,0 % -47,2 % 1 177, ,3 Poistot käyttöomaisuudesta , , , ,0 7,1 % 3,4 % , ,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos , , , ,8 8,9 % -11,0 % -422,5 394,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30,3 30,3 90,9 90,9 200,4 % 100,2 % 90,9 90,9 Tilikauden yli-/alij , , , ,9 4,7 % -12,8 % -331,6 485,2 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

12 3 INVESTOINTIOSA, 1000 euroa Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 900,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tulot 79,8 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 820,2-50,0-100,0-100,0-50,0-50,0-50,0-50, IRTAIN OMAISUUS Menot 81,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0,0 Tulot 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 72,6 75,0 41,0 41,0 50,0 40,0 30,0 0, ARVOPAPERIT Menot 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 113,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 1 095,3 141,0 91,0 91,0 150,0 140,0 130,0 100,0 Tulot 88,9 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Nettomeno 1 006,4 41,0-59,0-59,0 0,0-10,0-20,0-50,0 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8225 IRTAIN OMAISUUS,sosiaalityö Menot 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS,päivähoito Menot 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,9 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 73,4 183,7 287,0 287,0 150,0 50,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 168,7 287,0 287,0 150,0 35,0 35,0 50, RUOKAPALVELUT Menot 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 82,0 80,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

13 Toimielin/Tulosalue TP 2008 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Menot 73,4 265,7 367,0 367,0 150,0 100,0 50,0 50,0 Tulot 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Nettomeno 60,5 250,7 367,0 367,0 150,0 85,0 35,0 50,0 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 14,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Monitoimihalli Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, liikuntapaikat Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0, IRTAIN OMAISUUS Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Menot 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 25,4 12,0 12,0 12,0 170,0 0,0 0,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Jokelan koulu & lukio Menot 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0,0 Tulot 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0, , , ,0 465,0 300,0 300,0 0, TALONRAKENNUS Menot 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 530, ,5 140,0 100, ,0 747, ,0 20, JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 1 305,5 754, ,5 969, , , , ,0 Tulot 175,2 150,0 180,0 180,0 180,0 200,0 250,0 250,0 Nettomeno 1 130,4 604, ,5 789, , ,5 759,0 850, IRTAIN OMAISUUS Menot 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 15,0 43,0 10,0 10,0 29,0 15,0 14,0 15,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

14 Toimielin/Tulosalue TP 2008 TA 2009* 2010 ltk ehd 2010 kj/ kh ehd TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS VESIHUOLTOLAITOS Menot 2 503,3 418,0 868,4 785,4 472,1 560,2 370,0 445,0 Tulot 87,7 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 Nettomeno 2 415,5 388,0 838,4 755,4 442,1 515,2 325,0 400,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 4 354, , , , , , , ,0 Tulot 262, , , ,0 210,0 245,0 295,0 295,0 Nettomeno 4 091, , , , , , , ,0 40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 5 581, , , , , , , ,0 Tulot 364, , , ,0 360,0 410,0 460,0 445,0 Nettomeno 5 217, , , , , , , ,0 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 14

15 4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 euroa 2010 ltk ehd 2010 kj/kh ehd TS 2011 TS 2012 TP 2008 TA 2009* Tulorahoitus Vuosikate -559,5-6,2 306,3-30, , ,3 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -136,9-100,0-600,0-600,0-150,0-150,0 Pakollisten varausten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Käyttöom.-investoinnit , , , , , ,7 Rah os investointeihin 284, , , ,0 210,0 260,0 Pysyvien vastaavien myyntitulot 216,7 100,0 600,0 600,0 400,0 400,0 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta , , , , ,1-676,4 RAHOITUSOMAISUUDEN KASSAVIRTA Antolainojen vähennykset 18,1 33,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat 'Lainojen lisäykset 5 400, , , , , ,0 'Lainojen vähennykset , , , , , ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 200,0 Lainakannan muutokset, yht 7 311, , , , ,0 500,0 Oman pääoman muutokset 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -614,1 0,0 300,0 300,0 300,0 164,0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 6 696, , , , ,0 664,0 KASSAVAROJEN MUUTOS 938, ,5 71,4 72,3-29,1 5,6 * Vuoden 2009 talousarvio sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 15

16 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja, 2011 eduskuntavaalit maaliskuussa 2012 presidentinvaalit tammi-/helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa Kaupunki on valtuuston päätöksellä jaettu äänestysalueisiin (4), joissa äänestys tapahtuu kutakin äänestysaluetta varten valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Ulkoiset tulot 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 15,0 26,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 14,0 0,0-100,0 % 0,0 % 16,0 42,0 Ulkoiset menot 23,9 14,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 42,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % -1,0-16,0 Toimintakate ulk. -23,9 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % -1,0-16,0 16

17 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Oy Audiator Ab:n kanssa valtuustokaudeksi Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Eero Pekonen. Tilintarkastuspäiviä on kaupungilla 30 vuodessa ja lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa. - Arviointikertomuksen laatiminen TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Ulkoiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sisäiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT 0,0 21,9 24,0 9,6 % 0,0 % 24,0 24,0 Ulkoiset menot* 15,9 21,9 24,0 9,6 % 25,5 % 24,0 24,0 Sisäiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate ulk.+sis 0,0-21,9-24,0 0,0 % 0,0 % -24,0-24,0 Toimintakate ulk. -15,9-21,9-24,0 0,0 % 25,5 % -24,0-24,0 * tilintarkastussopimuksen hinnannousu 17

18 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Yleishallinto Jari Jussinmäki Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallintoon kuuluvat hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Kunkin osa-alueen esimies toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Hallinto-osasto vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2008 alijäämäinen 1,8 milj. euroa ja edellisten tilikausien ylijäämät eivät riittäneet kattamaan tilikauden alijäämää. Taseessa on katettavaa alijäämää 0,3 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä alijäämää kertyy lisää. Talouden tervehtymisen edellytyksiä on toimintamenojen kasvun pysyminen hillittynä. Tuloverojen kasvu oli poikkeuksellisen hyvää vuosina , vuoden 2009 verotulot jäävät 2008 tasolle ja vuonna 2010 verotulot vähenevät, viimeisimpien arvioiden mukaan jopa 5%. Suunnitelmavuosina tuloverojen arvioidaan kääntyvän nousuun. Yhteisöverokertymään vaikuttaa positiivisesti määräaikainen kuntaosuuden korotus vuosille Fortumin toiminnan muutokset vaikuttavat vuonna 2010 täysimääräisesti. Valtionosuusjärjestelmän vuoden 2010 alusta voimaan tuleva uudistus vesittyi merkittävimmiltä osin taloudellisesta tilanteesta johtuen. Opetustoimen valtionosuuksissa siirrytään perus- ja esiopetuksen osalta ikäluokkakohtaisiin maksatusperusteisiin, kuten sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudessakin. Uudistus jää pitkälti hallinnolliseksi eli peruspalvelujen valtionosuuksien maksatus yhdistetään yhdeksi valtionosuudeksi, sillä uudistusten vaikutukset kompensoidaan siirtymäkauden ajan valtion ja kuntien välillä, sekä kuntien kesken. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella on erittäin haasteellista tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. 18

19 Resurssimuutokset Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on työllistänyt kuluvan vuoden aikana ja työllistää edelleen 2010 kaupungin eri sektoreita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ammatillisen koulutuksen väestöpohjavaatimusten kautta. Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta vuoden 2009 lopussa on 21,5. Vuoden 2010 aikana eläköityy yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä, joiden tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä eli henkilökunta vuoden 2010 lopussa on 20 työntekijää. Tämä edellyttää organisatorisia ratkaisuja, jotka tehdään kevään 2010 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP08 TA09 TS10 TS11 TS12 Tehokas tonttimarkkinointi myytyjen omakotitonttien määrä Henkilöstöstrategian laatiminen valmiusaste laadinta laadinta/ ylläpito kehittäminen Konsernitasoinen kustannustehokas tietohallinto päällekkäisten tietoteknisten toimintojen kartoittaminen ja vähentäminen kartoitus vähentäminen vähentäminen vähentäminen vähentäminen Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista 14% 25% 50% 75% 80% Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) hallinto 3,95 henk.hall. 3,88 taloushall 3,88 tietohall. 3,54 >4 >4 >4 Kaupunginhallituksen pöytäkunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 aikana toteutetaan valmistelu ja pilotointi muutamalla vapaa-ehtoisella luottamushenkilöllä. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön interaktiivisia asiakaspalveluja. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen organisatoriset muutokset tehdään mennessä. 19

20 Henkilöstömenojen säästötavoitteeksi vuodelle 2010 asetetaan euroa. Työnantaja arvioi eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman kautta saatavan kustannussäästön vaikutuksen tammikuun loppuun mennessä. Jäljelle jäävä osa tavoitteesta katetaan ensisijaisesti yhdessä henkilöstön kanssa tehtävän työ- ja toimintatapojen uudelleentarkastelulla. Työ- ja toimintatapojen muutoksilla saatavat todennettavat toimintakulujen kustannussäästöt huomioidaan osana euron tavoitetta. Mikäli tämä ei riitä, loppu osa katetaan talkoovapailla/lomautuksilla. TA10/TA09 TA10/TP08 (1000t ) TP 2008 TA 2009 TA 2010 muutos-% KA% TS 2011 TS 2012 TOIMINTATULOT 564,4 1175,4 1251,1 6,4 % 60,8 % 1051,1 1082,6 Ulkoiset tulot 441,8 1175,4 1220,2 3,8 % 88,1 % 1020,2 1050,8 Sisäiset tulot 122,7 0,0 30,9 0,0 % -37,4 % 30,9 31,8 TOIMINTAKULUT 9303,6 3197,2 3289,0 2,9 % -32,3 % 3233,0 3265,3 Ulkoiset menot 2509,3 3186,0 3275,7 2,8 % 15,3 % 3222,0 3254,2 Sisäiset menot 6794,4 11,2 13,3 19,0 % -49,9 % 11,0 11,1 Toimintakate ulk.+sis -8739,2-2021,8-2037,9 0,8 % -38,3 % -2181,9-2182,7 Toimintakate ulk ,5-2010,6-2055,5 2,2 % -0,3 % -2201,8-2203,4 20

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO

VUODEN 2015 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot