OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009

2 ISSN HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009

3 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus Tehtävät, organisaatio ja toimitilat Tehtävät Organisaatio vuonna Neuvottelukunta Tutkimusyksiköt Henkilöstökokous, yhteistoiminta Toimitilat Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnan määrällistä tarkastelua Tuotokset Talous sekä toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Allekirjoitukset...31 LIITTEET Liite I: Julkaisut I.1 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia...32 I.2 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja...33 I.3 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia...34 I.4 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen muut julkaisut...35 I.5 Muut kirjoitukset...35 Liite II: Henkilökunnan muu toiminta...39 II.5 Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät...39 II.6 Esitelmät kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa...43 II.7 Esitelmät ja luennot kotimaisissa tilaisuuksissa...45 II.8 Yliopistoyhteistyö (luento-opetus kohdassa II.8)...51 Liite III: Kirjasto...52 Liite IV: Henkilöstö...53 SAMMANDRAG...54

4

5 1 1 JOHDON KATSAUS Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos vastaa oikeusministeriön hallinnonalan sektoritutkimuksesta. Sen perustehtävänä on tuottaa rikollisuutta ja oikeusoloja koskevaa tutkimustietoa alan oikeuspoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. * Laitoksella on kansallinen päävastuu rikollisuusmuutosten seurannassa. Tehtävää palvelee kolme laitoksella kehitettyä seurantajärjestelmää. Näistä ensimmäinen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa jo 1970-luvulla käynnistetty kansallinen uhritutkimus. Sarjan ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna 1980, ja seuraavat vuosina 1988, 1993, 1997, 2003 sekä Väestöhaastatteluihin perustuvat kansalliset uhritutkimukset täsmentävät kuvaa kokonaisrikollisuudesta ja väestön kokemuksista. Ne kertovat myös turvallisuuden tai turvattomuuden tunteiden muutoksista. Paraikaa käynnissä on sarjan seitsemännen kierroksen aineiston keruu. Yleisten uhritutkimusten antamaa kuvaa on aika ajoin täydennetty erityisryhmiä koskevilla kartoituksilla. Kertomusvuonna tällaisena ilmestyi yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Lastensuojelun keskusliiton kanssa laadittu lapsiuhritutkimus. Nuorten rikoskäyttäytymisen ja siinä tapahtuvien muutosten seuraamiseksi laitoksella käynnistettiin vuonna 1995 peruskoulun 9-luokkalaisille suunnattu koululaiskyselyjen sarja. Tutkimus on toteutettu kolmen neljän vuoden välein. Raportointivuonna julkaistiin viimeisimmän, eli vuoden 2008 kyselyn ensimmäiset tulokset. Nuorisorikollisuuskyselyt ovat merkittävällä tavalla korjanneet rekisteröidyn rikollisuuden pohjalta muodostuvaa kuvaa nuorten rikoskäyttäytymisen rakenteesta ja muutossuunnista. Kolmas keskeinen kokonaisrikollisuuden seurantainstrumentti on vuonna 2002 käynnistynyt henkirikollisuuden seuranta. Yhteistyössä sisäasiainministeriön ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa kehitetty järjestelmä tarjoaa välineen henkirikollisuusmuutosten reaaliaikaiseksi seuraamiseksi. Sen tiedot tarkentavat kuvaa henkirikollisuuden kehityssuunnista, tasosta, alueellista jakautumista, profiilista sekä näissä tapahtuvista muutoksista. Tietoja ja tuloksia on hyödynnetty muun ohessa sisäisen turvallisuuden ohjelmatyössä. Raportointivuonna julkaistiin uusi henkirikollisuuden peruskartoitus sekä valmisteltiin erityisteemana raportti naisiin kohdistuvista henkirikoksista. Eri seurantajärjestelmien sekä niitä täydentävien erillistutkimusten tuottama perustieto kootaan vuosittain julkaistavaan Rikollisuustilannekatsaukseen. Tuo tieto on tärkeä apu kriminaalipolitiikan toimien järkeväksi suuntaamiseksi. Raportin tiedot hyödyttävät myös rikollisuudesta ja kontrollijärjestelmän toiminnasta käytävää kansalaiskeskustelua. Ei kuitenkaan voida pitää riittävänä, että väestökyselyin mitattava kokonaisrikollisuuden taso saadaan selvitetyksi nykyiseen tapaan vain noin neljän vuoden välein. Suo-

6 2 malaisten turvallisuutta kartoittava kansallista uhritutkimusta ei laitoksen piiristä lähteneistä lukuisista aloitteista huolimatta ole kuitenkaan saatu vakinaistettua. Tutkimus on jouduttu toteuttamaan kulloinkin erikseen kootun rahoituskoalition voimin ja lisäksi tarkoitukseen aivan liian harvoin välein. Esimerkiksi Ruotsissa vuosittain toteutettava kansallinen turvallisuustutkimus, puhumattakaan Englannissa ja Walesissa kuukausittain laadittavista kartoituksista, antaa viranomaisille ja poliittisille päättäjille olennaisesti ajantasaisemman kuvan rikollisuusmuutoksista, koetusta turvallisuudesta sekä yleisön luottamuksesta oikeuselämän eri instituutioihin. Raportointivuoden kuluessa Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella onkin aloitettu uuden keskitetyn kokonaisrikollisuuden osoitinjärjestelmän suunnittelu toivossa, että tälle järjestelmälle löytyy pysyvämpi rahoitus tulevina vuosina. * Laitoksen perustehtäviin kuuluu myös keskeisten lainuudistusten toimivuuden ja vaikutusten seuranta ja arviointi. Raportointivuonna julkaistiin asiakirjoihin, rekisteri- ja haastatteluaineistoihin perustuva laaja tutkimus vuonna 2005 käyttöön otetun perheen sisäisen lähestymiskiellon toimivuudesta käytännössä. Tutkimus paikansi useita järjestelmän soveltamisessa havaittavia ongelmia. Tulosten perusteella esitettiin myös joukko säännösten soveltamisessa ja tulevassa lainvalmistelussa huomioitavia korjausehdotuksia. Lainsäädännön seuranta- ja arviointitutkimusten muina painopistealueina ovat olleet oikeudelliset palvelut, tuomioistuinlaitos, perheoikeus ja velkaongelmat. Vuoden 2008 kuluessa vahvistettiin laitoksella tehtävää lainsääntötutkimusta sekä tiivistettiin alan tutkimusyhteistyötä erityisesti Joensuun yliopiston kanssa. Teoreettisempaa näkökulmaa lainsäädäntötutkimukseen edustaa lainsäädäntöä instituutiona tarkasteleva tutkimus, jossa valotetaan sääntelyn vaihtoehtoja, erilaisia sääntelystrategioita tai lainsäädännön erityyppisiä vaikutuksia yksittäistä lakihanketta laajemmasta näkökulmasta. Raportointivuonna käynnissä olivat hankkeet Suomen vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta unionin lainvalmistelussa, empiirisiin aineistoihin perustunut tutkimus taloustieteellisen argumentaation hyödyntämistä lainvalmistelussa sekä sääntelyn uusia muotoja (kuten itse- ja yhteissääntely) koskenut projekti. Kukin hankkeista kytkeytyy ajankohtaiseen Paremman sääntelyn toimintaohjelmaan ja sen keskeisiin painopistealueisiin. Jo toteutuneiden lainuudistusten seurannan ohella tutkimusta on suunnattu tukemaan myös tulevia ja käynnissä olevia lainvalmisteluhankkeita. Tässä tarkoituksessa laitoksella käynnistettiin muun muassa joukko esitutkinta- ja pakkokeinouudistusta palvelevia erillishankkeita. Kriminaalipoliittisen järjestelmän toimintaa kartoittaa vuorostaan raportointivuonna käynnistynyt perusselvitys rikosuhrin asemasta. Perustutkimuksen luonteista tutkimusta edustavat vuorostaan kaksi raportointivuonna laitoksen julkaisusarjassa ilmestynyttä yliopistollista väitöskirjaa. Näistä toinen suuntautui sosiologiaan

7 ja toinen oikeustieteeseen. Jako kuvaa samalla hyvin laitoksen tutkimusprofiilin poikkitieteellisyyttä. * Valtion sektoritutkimuslaitosten toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Koko valtioneuvoston sektoritutkimusjärjestelmää ollaan uudistamassa. Kesäkuussa 2007 annettiin valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta (689/2007). Neuvottelukunnan tarkoituksena on valtion sektoritutkimuksen suuntaaminen sekä ministeriöiden yhteistyön vahvistaminen. Syksyllä 2008 valmistui viimeisin alan selvitysmiesraportti sektoritutkimuksen rakenteellisesta uudistamisesta. Oikeuspoliittisen tutkimuksen resurssivaje on tullut tunnustetuksi jokseenkin jokaisessa sektoritutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Myös oikeusministeriön vuonna 2007 laatiman tutkimusstrategian ( ) mukaan Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta esitetäänkin laajennettavaksi merkittävästi, jotta se pystyisi paremmin täyttämään tutkimuksessa tällä hetkellä havaittavia katvealueita. Tällä haavaa kaikkinaiset esitykset resurssivahvistuksiksi kilpistyvät viittauksiin käynnissä olevaan suureen sektoritutkimuksen rakenneuudistukseen. Nähtäväksi jää, tarjoaako tuo prosessi mahdollisuuksia oikeuspoliittisen ja kriminologisen tutkimuksen aseman vahvistamiseen. Valtion tutkimuslaitoksista pienimpänä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mahdollisuudet puolustaa asemiaan käynnissä olevassa isossa muutosprosessissa eivät ole niitä aivan parhaimpia, olkoonkin, että laitos on saanut prosessin kuluessa äänensä melko hyvin kuuluville. Tähän on ollut aito tarve, paitsi laitoksen pienen koon, myös sen edustaman tutkimusnäkökulman erityislaadun vuoksi. Laitos on maan ainoa tutkimusyksikkö, jossa oikeudellinen näkökulma yhdistyy sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisiin tarkasteluihin. Oikeuspoliittisen tutkimuksen intressit ja resurssitarpeet tuskin tulisivat nykyistä paremmin turvatuiksi esimerkiksi liittämällä tutkimusasetelmiltaan muusta sektoritutkimuksesta poikkeava Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos sille vieraaseen tutkimusympäristöön. * Laitoksen yhteenlaskettu työmäärä, toimisto- ja avustava henkilökunta mukaan lukien, oli kertomusvuonna 24,2 henkilötyövuotta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Julkaisuja-sarjassa ilmestyi 8 julkaisua, Tutkimustiedonantojasarjassa 6 julkaisua ja Verkkokatsauksia-sarjassa 6 julkaisua. Kaikkiaan laitoksen tutkijat julkaisivat kertomusvuonna 91 tutkimusta, artikkelia ja kirjoitusta sekä pitivät 90 esitelmää tai alustusta, 63 kotimaassa ja 27 kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa. Tutkimuslaitoksen kokonaisrahoitus oli euroa. Budjettirahoituksen osuus tästä oli 81 prosenttia. Tapio Lappi-Seppälä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja 3

8 4 2 TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA TOIMITILAT 2.1 Tehtävät Vuoden 2008 alusta tuli voimaan uusi laki (1139/2007) ja asetus (1241/2007) Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Lain 1 :n mukaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tehtävänä on: harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta huomioon ottaen oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet, seurata oikeusoloja ja rikollisuutta sekä analysoida niitä ja raportoida niiden kehityspiirteistä, ylläpitää ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä oikeuspoliittisessa tutkimuksessa, julkaista ja välittää oikeuspoliittista tutkimustietoa sekä osallistua oikeuspoliittiseen tutkijakoulutukseen yhteistyössä yliopistojen kanssa. Laitos toimii oikeusministeriön tulosohjauksessa, ja toimintaa ohjaavat myös oikeusministeriön strategiat sekä ministeriön ja tutkimuslaitoksen vuosittaiset tulossopimukset. 2.2 Organisaatio vuonna 2008 Ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä Kriminologinen yksikkö Tutkimusjohtaja Janne Kivivuori Yleinen yksikkö Tutkimusjohtaja Jyrki Tala Hallintoyksikkö Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti Laitoksella on johtoryhmä, johon kuuluvat laitoksen ylijohtaja, tutkimusjohtajat sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja (vuonna 2008 erikoistutkija Johanna Niemi). Vuonna 2008 johtoryhmä kokoontui kaksi kertaa.

9 2.2.1 Neuvottelukunta Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (1241/2007) 6 :n mukaan tutkimuslaitoksella on laitoksen toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee tutkimuslaitoksen toiminnan kehittämissuuntia, tukee tutkimuslaitoksen strategista suunnittelua, edistää tutkimuslaitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä seuraa laitoksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvottelukuntaan kuuluvat laitoksen ylijohtaja sekä enintään kymmenen muuta jäsentä, joista yksi on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen keskuudestaan valitsema henkilö. Neuvottelukunnan nimittää oikeusministeriö. 5 Neuvottelukunnan jäsenet: Puheenjohtaja: Hovioikeuden presidentti Lauri Melander (Helsingin hovioikeus) Varapuheenjohtaja: Rehtori Seppo Kolehmainen (Poliisiammattikorkeakoulu) Jäsenet: Ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Erikoistutkija Päivi Honkatukia (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Käräjätuomari Tarja Honkanen (Helsingin käräjäoikeus) Ylijohtaja Jarmo Littunen (Oikeusministeriö) Professori Tarja Pösö (Tampereen yliopisto) Professori Pekka Sulkunen (Helsingin yliopisto) Asianajaja Marja Toivio-Kaasinen (Asianajotoimisto Sandström & Koulu) Toiminnanjohtaja Leena Veikkola (Takuu-Säätiö) Ryhmäpäällikkö Johanna Lammi-Taskula (STAKES) Tutkimusyksiköt Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on kaksi tutkimusyksikköä: yleinen ja kriminologinen yksikkö. Lisäksi laitoksella on hallintoyksikkö, joka vastaa laitoksen hallinnosta ja tietopalveluista. Tutkimuslaitoksessa oli johtajan, hallintopäällikön ja tutkimusjohtajien virkojen lisäksi yleisessä yksikössä neljä, kriminologisessa yksikössä kuusi ja hallintoyksikössä neljä virkaa. Lisäksi laitoksella työskenteli budjetti- ja ulkopuolisella rahoituksella palkattuja määräaikaisia tutkijoita ja tutkimusavustajia. Kriminologisen yksikön voimavaroista pääosa käytettiin rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan osoittimien kehittämiseen ja rikollisuustilanteen seurantaan. Yleisessä yksikössä lainsäädännön toimivuuden sekä lainsäädäntöuudistusten seuranta vaativat pääosan voimavaroista.

10 Henkilöstökokous, yhteistoiminta Yhteistoimintasopimuksen tarkoittamia asioita käsitellään koko henkilökunnalle tarkoitetussa henkilöstökokouksessa. Henkilöstökokouksen puheenjohtajana toimi Kati Rantala ja sihteerinä Ville Hinkkanen. Henkilöstökokous kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Laitoksella toimi vuonna kpl sisäisiä työryhmiä: 1) Tietoturva- ja rekisterityöryhmä, 2) Tiedotusryhmä, 3) Koulutusryhmä, 4) Tyky-ryhmä, 5) Tuottavuuden mittarit -ryhmä, 6) Julkaisustrategia ja 7) Sisäisen valvonnan arviointikehikon valmisteluryhmä. 2.3 Toimitilat Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos toimii Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke- Fennialta vuokratuissa toimitiloissa Pitkänsillanrannassa, Hakaniemessä. Samoihin tiloihin on sijoittunut myös YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Tutkimuslaitoksen käytössä oleva pinta-ala on noin 820 m 2.

11 7 3 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Vuodelle 2008 laaditussa valtion talousarvioesityksessä tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteet kuvataan seuraavasti: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustoiminta tukee oikeusministeriön lainvalmistelua ja tuottaa perustietoa oikeus- ja kriminaalipolitiikkaa koskevan yhteiskunnallisen keskustelun, suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Laitos on Suomen johtava kriminologisen ja oikeuspoliittisen tutkimuksen yksikkö ja toiminta on ollut tieteellisesti vaikuttavaa. Tavoitteena on, että laitoksen toiminta tukee oikeusministeriön suunnittelua ja päätöksentekoa sekä hallinnonalan toimijoiden, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan tietotarpeita.. Yhä tärkeämmäksi hallinnonalan eri toimintasektoreiden kehittämisen ongelmaksi on nähty tutkimuksen puutteellinen kattavuus. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on valtion pienin sektoritutkimuslaitos ja ministeriön käytössä olevat tutkimusresurssit ovat vähäiset. Tavoitteena on lähivuosina parantaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kykyä vastata paremmin oikeusministeriön ja yhteiskunnan rikollisuuteen ja oikeuselämään kohdistuvista tietotarpeista. Näitä tavoitteita täsmennettiin ja tarkennettiin edelleen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeusministeriön (OM 54/013/2007) käymissä tulosneuvotteluissa. Oikeusministeriö vahvisti päätöksellään (OM 10/013/2008) tulossopimuksen mukaiset tulostavoitteet. Seuraavassa tarkastellaan ensin koko laitoksen toiminnan vaikuttavuutta (3.1), sitten tuloksellisuutta ja yksittäisiä tuotoksia (3.2). 3.1 Toiminnan vaikuttavuus Laitoksen toiminnan perustavoitteena on oikeuspoliittisen päätöksenteon tietopohjan vahvistaminen, erityisesti oikeusministeriön hallinnonalalla. Tutkimuksen vaikuttavuudessa on tällöin kyse tiedon läpäisykyvystä, sen tehokkaasta levittämisestä, sekä päätöksentekojärjestelmän kyvystä ottaa vastaan ja käyttää sille tarjottua tietoa. Oikeuspoliittisen tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee eri ulottuvuuksilla, mikä vaikeuttaa yksiselitteisten ja suorien indikaattorien kehittelyä. Vaikuttavuus voi ilmetä yleisen tiedon tason kohoamisena ja väärinkäsitysten oikaisemisena. Aiempaa luotettavamman ja oikeasuhtaisemman kuvan antaminen rikollisuuskehityksestä on laitoksen piirissä kehiteltyjen rikollisuuden mittareiden perustavoite. Ilman uhritutkimuksia ja itse ilmoitetun nuorisorikolli-

12 8 suuden mittauksia käsityksemme rikollisuuden tasosta ja kehityssuuntauksista olisikin toinen virheellisempi kuin mitä se nyt on. Tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee myös tilanteissa, joissa lainuudistusten sisältöratkaisuja perustellaan tutkimustietoon viitaten. Lainvalmisteluasiakirjoissa on usein suoria viittauksia laitoksen tutkimuksiin. Näitä löytyy muun muassa rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää, tuomioistuinlaitosta, velkahallintajärjestelmiä sekä julkisen oikeusavun kehittämistä koskevista valmisteluasiakirjoista. Laitoksen tutkijoita on kuultu eduskunnassa asiantuntijana lukuisten lakien valmistelussa. Laitoksen tutkimuksiin viitataan myös taajasti valtion tilintarkastajien kertomuksissa. Tutkijoiden osallistuminen erilaisten työryhmien ja toimikuntien työhön on usein julkaisuakin tehokkaampi tapa saattaa oikeuspoliittinen tieto hyödyttämään päätöksentekoa ja suunnittelua. Laitoksen tutkijoilla on vuoden 2008 aikana ollut jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia lukuisissa oikeusministeriön asettamissa säädösvalmisteluun ja oikeuspoliittiseen suunnitteluun liittyvissä työryhmissä, toimikunnissa ja neuvottelukunnissa. Tutkijoiden osallistuminen lainkäyttöhenkilöstön koulutukseen erilaisten seminaarien ja kurssien yhteydessä on kanavoinut tutkimustietoa lainsoveltamisen ja oikeudenkäytön tasoille. Laitoksen julkaisema tutkimustieto kanavoituu median kautta myös osaksi yleistä oikeuspoliittista kansalaiskeskustelua. Laitos on ollut kokoonsa nähden edellisvuosien tapaan näkyvästi esillä julkisessa sanassa. Alan tutkimuksen tason ja osaamisen nostaminen sekä infrastruktuurin vahvistaminen ovat osa laitoksen tutkimuspoliittista tehtävää. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen panos oikeuspoliittisen tutkimuksen teorian ja menetelmien kehittäjänä on huomattava jo yksin sen vuoksi, että laitos on alallaan ainoa. Laitoksen tutkimus- ja henkilöstöpoliittisiin tavoitteisiin kuuluu laitoksen henkilökunnan tutkijakoulutuksen tukeminen. Puolet henkilöstöstä on väitellyt tohtoriksi tai suorittanut lisensiaattitutkinnon. Laitoksen asiantuntijoiden osallistuminen tutkimuksen ja tilastoinnin johto- ja ohjausryhmiin on lisännyt tutkijoiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta, vahvistaen näin yhteistyömuotoja ja tutkimuksen tekemisen yleisiä edellytyksiä. Yhteistyön tiivistäminen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on myös edelleen vahvistanut laitoksen ja sen tutkimuksen omaa asemaa tutkimuskentällä. Pääosa laitoksen tutkimuksista julkaistaan suomeksi, mikä vähentää vaikuttavuutta kansainvälisesti. Viittauksia laitoksen julkaisuihin löytyy kuitenkin sekä OECD:n että EU:n piirissä julkaistuista oikeuspolitiikan alan katsauksista. Tiedon saatavuus kohentaa vaikuttavuutta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuottamaa tutkimustietoa välitetään tiedon käyttäjille monin eri tavoin. Tutkimustuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisusarjoissa, lehtiartikkeleissa, laitoksen www-sivuilla, erilaisissa koulutustilaisuuksissa, esitelmissä ja seminaareissa. Laitoksen tutkimuksia lähetettiin vapaakappaleina noin 130 kotimaiselle vastaanottajalle ja yli 30 ulkomaiselle kirjastolle tai tutkijalle. Research Report Summaries lähetettiin lisäksi noin 140 kohteeseen ja Rikol-

13 lisuustilanne 2007 kotimaahan noin 340 vastaanottajalle ja ulkomaille noin 40 vastaanottajalle. Laitoksen kaikki julkaisut on julkaistu vuodesta 2004 lähtien laitoksen www-sivuilla. Vuonna 2008 laitoksella aloitettiin projekti myös tätä vanhempien julkaisujen saattamiseksi sähköisessä muodossa laitoksen kotisivuille Toiminnallinen tuloksellisuus Seuraavassa toiminnallista tuloksellisuutta koskevassa jaksossa esitetään ensin määrällisiä tietoja laitoksen toiminnasta (3.2.1). Sen jälkeen esitellään yksityiskohtaiset tiedot tuotoksia koskevista tulostavoitteista ja niiden saavuttamisesta (3.2.2). Seuraavaksi (3.2.3) tarkastellaan taloutta ja toiminnallista tehokkuutta. Viimeisessä jaksossa esitellään laitoksen henkisten voimavarojen hallintaa (3.2.4). Mikäli tulossopimuksessa on asetettu määrällisiä tavoitteita vuodella 2008, ne esitetään toteutuneiden määrien yhteydessä Toiminnan määrällistä tarkastelua Tutkimustoiminnan tuloksellisuuden kuvaamisessa käytettäviin määrällisiin mittareihin liittyy joukko rajoitteita, puutteita ja virhemahdollisuuksia. Jo yksin vuositasolla nähtävät vaihtelut voivat olla seurausta hankkeiden erilaisesta jaksottumisesta ja projektikokojen vaihteluista. Seuraavat määrälliset tarkastelut ovat siten vain suuntaa antavia Kirjoitukset yhteensä Omat julkaisut Kuva 1 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisut ja muut henkilöstön julkaistut kirjoitukset Toimintakertomuksen liitteessä I luetellaan kaikki kertomusvuoden aikana ilmestyneet julkaisut sekä henkilöstön julkaisemat artikkelit ja muut tutkimuslaitoksen toimialaan liittyvät kirjoitukset. Niitä on yhteensä 91, joista 23 artikkeleina Rikollisuustilanne-katsauksessa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

14 10 Tutkimuksia-sarjassa ilmestyi 8 julkaisua, Tutkimustiedonantoja-sarjassa 6 julkaisua ja Verkkokatsauksia-sarjassa 6 julkaisua. Verkkojulkaisuista kolme oli uusia tutkimuksia, ja kolme tiivistettyjä versioita Tutkimuksia- ja Tutkimustiedonantoja-sarjojen laajemmista julkaisuista. Tulossopimuksessa tavoitteeksi asetettiin yhteensä 85 julkaisua, joista 15 julkaisua laitoksen omissa sarjoissa. Molemmat tavoitteet saavutettiin. Lisäksi julkaistiin laitoksen toimintakertomus ja Research Report Summaries. Kirjoituksia ilmestyi kaikkiaan hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Laitoksen julkaisujen ulkoasu uudistettiin vuonna 2008 samalla, kun laitoksen uusi logo otettiin käyttöön. TULOSTAVOITTEET (2008): Vuosien aikana laitoksen tutkijat ovat pitäneet yhteensä 272 alustusta tai esitelmää eli keskimäärin 90 esitelmää vuodessa. Tulostavoitteeksi vuodeksi 2008 asetetaan viimeisten kolmen vuoden keskiarvon mukaan noin 90 esitelmää tai alustusta Kansainväliset Kotimaiset: alustukset/esitelmät luentokerrat (2005 ) Kuva 2 Esitelmät Tutkimuslaitoksen tutkijat pitivät kertomusvuonna 90 esitelmää tai alustusta, 63 kotimaassa ja 27 kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa. Tulossopimuksen tavoite saavutettiin. Lisäksi pidettiin yhdeksän luentosarjaa, ja eri luentosarjoilla yhteensä 84 luentokertaa.

15 Tuotokset Seuraavassa kuvataan yksityiskohtaisesti laitoksen toiminnan tuotoksia toimintasuunnitelman mukaisin ryhmittelyin. KRIMINOLOGINEN YKSIKKÖ Rikollisuustilanteen seuraaminen ja rikollisuuden osoittimien kehittäminen TULOSTAVOITTEET (2007): (B = budjettirahoitus, P = projektirahoitus, Y = yhteisrahoitus) TOTEUTUMINEN: a) Kokonaiskuva rikollisuustilanteesta. Rikollisuustilanne 2007 pyritään julkaisemaan kesällä Katsauksen kehittämistä jatketaan rekisteriaineistojen avulla, tavoitteena tarkastelujen laajentaminen määräkuvauksista piirrekuvauksiin keskeisten rikoslajien osalta. B b) Uhritutkimukset. Vuoden 2009 kansallisen uhritutkimuksen valmistelu aloitetaan vuoden 2008 aikana. Tilastokeskuksen päätös irrottaa tutkimus työvoimatutkimuksen liitännäistutkimuksen asemasta merkitsee normaalia toistomittausta huomattavasti suurempaa suunnittelu- ja valmistelutyötä. Laitos osallistuu kansallisen lapsiuhritutkimuksen aineiston raportointiin Poliisiammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa. B/Y c) Nuorisorikollisuuskyselyt. Keväällä 2008 kerätään uuden nuorisorikollisuuskyselyn aineisto, jolloin sarja kattaa vuodet Ensiraportti ilmestyy vuoden 2009 alussa. Hankkeen yhteydessä toistetaan kansallinen opettajauhritutkimus, jonka laitos toteutti vuonna Tarvittavasta ulkopuolisesta rahoituksesta on suullinen lupaus, mutta OPM tekee kirjallisen päätöksen vasta tammikuussa Y d) Henkirikosten seurantajärjestelmän kehittämistä jatketaan. Sopimus sisäasiainministeriön ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa tulee katkolle keväällä 2009, mihin liittyen järjestelmän käytännön ylläpitomenetelmä arvioidaan uudelleen. Vuonna 2007 aloitettua Tutkimus 238 (artikkeli 26; 3 esitelmää) Kansallisen uhritutkimuksen asetelma suunniteltiin ja sen pohjalta tehtiin aineiston hankintasopimus. Lapsiuhritutkimus raportoitu, tiedonanto 87. (artikkelit 43, 47; 2 esitelmää) NRK-2008 aineisto kerättiin ja ensiraportti julkaistiin verkkojulkaisuna (9/2008). (artikkelit 1, 16, 44, 45; 4 esitelmää) Verkkokatsaus 8/2008. (artikkelit 25, 27; 3 esitelmää)

16 12 englanninkielistä raportointia jatketaan laitoksen verkkosivulla. Ks. myös kohta II b. B Rikollisuuden ajankohtaisteemoja a) Rikoskäyttäytymisen riskitekijät. Laitos valmistelee tutkimusta, jossa tarkastellaan rikoskäyttäytymisen riskitekijöitä suuren rekisteriaineiston avulla ja yhdistämällä eri viranomaisrekistereitä. Hankkeessa on käynnissä toteutettavuusarviointi (feasibility study). Toteutumislaajuus riippuu rekisterien saatavuudesta ja yhdistämismahdollisuuksista. B / Y Ensiraportti ilmestyi verkkojulkaisuna (8/2008). (1 esitelmä) b) Naiset ja henkirikollisuus. Henkirikosten seurantajärjestelmän uutena sovellutuksena tutkitaan naisiin kohdistuneiden sekä naisten tekemien henkirikosten profiileja ja niissä tapahtuneita muutoksia. B c) Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja Kutsuntaikäisten miesten kokonaisrikollisuutta vertaileva, päättyvä hanke, jonka julkaisu 2008 alussa. B Verkkokatsauksen käsikirjoitus valmis, julkaisu alkuvuodesta Hanke päättynyt, tulokset julkaistu (tutkimus 235 sekä verkkoraportti 5/2008). (artikkeli 42; 1 esitelmä) Kontrollijärjestelmän toiminta ja kriminaalipoliittisten uudistusten seuranta a) Rangaistuskäytäntö. Aloitetaan rangaistuskäytäntökartoitusten sarja. Ensivaiheessa tarkastelun kohteena rattijuopumukset. Alkaa P Hankkeen aloitus siirtyi vuodelle 2009 tutkijan siirryttyä lasten seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuskäytäntöä selvittävään hankkeeseen. (1 esitelmä) b) Rikosuhrien tukipalvelut. Rikosuhrin asemaa selvitetään kolmen toisiinsa liittyvän hankkeen kautta (b d). Ensivaiheessa selvitetään rikosuhrien tukipalveluita, sekä viranomais- että kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Huomion kohteena on mm. palvelujen riittävyys ja kohdentuminen. Hanke käynnistyi tutkijan palattua äitiyslomalta kesäkuussa Aineiston keruu aloitettu (tukipalvelut), raportointia 2009 puolella. c) Rikosuhreille maksetut korvaukset. Hankkeessa selvitetään rikosuhrien saamia korvauksia tilastoaineistojen avulla. d) Rikosuhrin kokemuksia tutkitaan mm. edellisiin kahteen osaprojektiin nojautuen kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa, jossa

17 13 tarkastellaan uhrien näkemyksiä ja kokemuksia rikoksen viranomaiskäsittelystä. Tämä osa kokonaishankkeesta toteutunee vuoden 2009 puolella. e) Kansallinen uusintarikollisuuden seurantajärjestelmä. Tutkimus jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa selvitetään, miten aikaisempi rikollisuus vaikuttaa rangaistuksen määräämiseen. Toisessa osassa tarkastellaan kokonaisaineiston perusteella uusimista eri seuraamus- ja rikoslajeissa, kehitetään uusintarikollisuuden seurantamittareita ja laaditaan uusintarikollisuuden seurantajärjestelmä, jonka mittaukset ovat toistettavissa. Rangaistuskäytäntöä koskevia tuloksia raportoidaan alkuvuonna Y f) Uusintarikollisuus ja seuraamusten vaikuttavuus. Hanke on ollut keskeytyneenä tutkijan virkavapauden johdosta. Vuonna 2008 aineiston hyödyntäminen siirretään toiselle tutkijalle. Hankkeessa selvitetään seuraamusten vaikuttavuutta uusintarikollisuuteen aineistolla, joka mahdollistaa lukuisten uusintarikollisuuteen vaikuttavien muiden tekijöiden vakioinnin. B g) Valvottu koevapaus. Selvitetään vuonna 2006 käyttöönotetun valvottua koevapautta koskevan sääntelyn toimivuutta ja saatuja kokemuksia. Rahoitus haussa. P h) Nuorten rikosperustaisen laitospopulaation koko. Hankkeessa arvioidaan hallinto-oikeuksien pakkohuostaanottopäätöksien ja lastensuojelutilastojen pohjalta nuorten rikosperustaisen laitospopulaation kokoa. Yhteishanke Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke on päättymässä, raportin ilmestyminen siirtynee 2008 alkuun. Y (3 esitelmää) Hankkeen tuloksia raportoidaan vuoden 2009 aikana. Rahoitus saatu, tutkimus käynnistyy vuoden 2009 alussa. Päättyvä hanke. Tutkimustiedonanto ilmestyy 2009 alussa. i) Ehdollinen vankeusrangaistus. Suppea selvitys ehdollisen vankeusrangaistuksen valvontakäytännöistä nykyisten rekisteriaineistojen avulla. Alkaa B

18 14 YLEINEN YKSIKKÖ Oikeusolot a) Oikeusolojen perusseuranta. Oikeusolot 2004-katsaus raportoitu marraskuussa 2004 (julkaisu 210). Seuraavan raportin julkaisu 2008 alkupuolisko. B b) Yleiskatsaus oikeudellisten palvelujen tarjontaan Suomessa. Hankkeessa kartoitetaan Norjan oikeusministeriön toimeksiannosta Suomen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yksityishenkilöille tarjoamia oikeudellisia palveluja ja niiden sisältöä sekä käyttöä. Tavoitteena on tuottaa vertailutietoa lähinnä Norjan julkista oikeusapua koskevaan lainvalmisteluun. Käynnistynyt 2007, raportointi P Valmistuu alkuvuodesta Tutkimus 237. (artikkelit 23, 37) Oikeuslaitos a) Oikeudenkäyntikulut ja riitaprosessin kehitys. Hankkeessa seurataan ja päivitetään tietoja oikeudenkäyntikulujen ja riitaprosessin muutoksista ja kehityksestä. Aineistonkeruu alkuvuodesta 2008, raportointi vuoden 2008 aikana. B b) Luottamus oikeuslaitokseen ja kansalaisten oikeuskäsitykset. Vuoden 1999 luottamustutkimuksen uusi kierros. Alkuperäistä kysymyspatteristoa täydennetään kansalaisten oikeuskäsityksiä ja oikeustajuntaa kartoittaville kysymyksillä. Haastattelut toteutetaan Kuluttajabarometrin yhteydessä vuoden 2008 alkupuolella, raportointi Y c) Pakkokeinot. Hankkeessa selvitetään telepakkokeinojen valvonnan tehokkuutta ja toimivuutta sekä selvitetään, mikä merkitys telepakkokeinoilla, teknisellä valvonnalla ja teknisellä tarkkailulla on rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Raportointi Y d) Koppikorvaukset. Hanke tuottaa tietoa tapauksista, joissa aiheettomasti vapautensa menettäneille on maksettu valtion varoista korvauksia. Y Tutkimusraportti valmistuu keväällä (1 esitelmä) Hankkeen käynnistys on viivästynyt, mutta se toteutetaan 2009 säilyttämällä vertailtavuus vuoden 1999 tutkimukseen ja täydentämällä kysymyspatteristoa uusilla teemoilla. Tutkimusraportti julkaistaan alkuvuodesta (1 esitelmä) Tutkimus 240.

19 15 e) Tuomarinuratutkimus. Hanke on jatkoa vuonna 2006 tehdylle selvitykselle asianajajien halukkuudesta hakeutua tuomarinuralle. Tässä vaiheessa kartoitetaan syyttäjien halukkuutta hakeutua tuomarinuralle. Raportointi 2008 alkupuolisko. B Tutkimustiedonanto 85. (artikkeli 2) Perhe-elämän oikeusolot a) Omistusriidat avoliitoissa. Tavoitteena on tuottaa perustietoa varallisuuden jakoon liittyvistä ongelmatilanteista avoliittojen päättyessä. Asetelman täsmentäminen, aineistonkeruu vuoden 2008 alkupuolella, raportointi Y/? b) Perheen sisäinen lähestymiskielto. Laitos tuottaa tutkimuksen perheen sisäisen lähestymiskiellon lähtökohdista, toteutuksesta ja ongelmakohdista. Raportti vuoden 2008 alkupuolella. Y Laitoksen ulkopuolinen rahoitus auki, hankkeen jatko epävarma. Tutkimus 239. (artikkelit 28, 39, 40, 41; 7 esitelmää) Velkaongelmat ja tietosuoja a) Pikaluotot. Tutkimuksessa tarkastellaan pikaluottoja oikeudellisesta näkökulmasta. Kohteena ovat sellaiset pikaluottojen maksuvaikeustilanteet, joissa velkoja perii saataviaan tuomioistuimessa. Tarkoituksena on tutkia velallisten tilannetta ja oikeustapausten sisältöä. Käynnistynyt 2007, raportointi vuoden 2008 aikana. Y b) Yksityisoikeudellisten saatavien määräaikaisuus. Tutkimuksessa arvioidaan yksityisoikeudellisten saatavien ulosottoperinnän määräaikaisuutta, joka toteutuu asteittain maaliskuun 2008 alusta alkaen. Tarkoituksena on selvittää mm. sitä, vähentääkö velan määräaikaisuus velkaongelmia, edistääkö se velallisen toimintakyvyn palauttamista, miten muutos vaikuttaa erilaisesta sosiaaliekonomiselta taustalta oleviin henkilöihin ja ketkä ovat vanhentuvissa veloissa velkojina. Käynnistyy pikaluotto-hankkeen päätyttyä 2008, raportointi Y Tutkimustiedonanto 86. Tutkimushanke käynnistyy kesäkuussa 2009.

20 16 c) Velkaongelmien seurantajärjestelmä. Yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa suunnitellaan velkaongelmien jatkuvaa seurantajärjestelmää. Velkahallintamittari kytkeytyy hallitusohjelman toteuttamiseen ja velkahallintaohjelman laatimiseksi asetetun oikeusministeriön toimeksiantoon. Käynnistynyt 2006, raportointi vuosittain. Y d) Käsityksiä tietosuojasta. Tilastokeskuksen Suomalaiset tietoyhteiskunnassa -hankkeeseen liittyvästä väestöaineistosta raportoidaan tietosuojaa koskevia tietoja. EUharmonisoidun tutkimuksen aineistonkeruu keväällä 2008, raportointi Aiheesta on julkaistu tietoja aiemmin vuosina 2005 ja Y Seurantaraportointi toteutetaan syksyllä Hankkeen tutkija siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Lainsäädäntötutkimus Lainsäädäntötutkimus käytännön lainvalmistelun tukena. Tutkimushanke jakautuu kolmeen pääkysymykseen. Hankekokonaisuus ajoittuu vuosille Hankkeesta on ilmestynyt kaksi julkaisua vuonna Hankkeen raportointia jatketaan todennäköisesti kahdessa julkaisussa vuoden 2008 aikana. Y a) Tähänastisen kokemuksen, empiirisen ja vertailevan tiedon pohjalta tarkastellaan, millä tavoin voitaisiin parantaa suomalaisten valtioelinten, ennen muuta valtioneuvoston vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionin säädetyn oikeuden muotoutumiseen. b) Tarkastelun kohteena ovat sääntelyn ns. uudet muodot sekä julkisen ja yksityisen sääntelyn kasvava vuorovaikutus. Tavoitteena on tutkia tällaisten sääntelymuotojen vahvuuksia ja ongelmia sekä luoda perustaa sen arvioimiseksi, miltä osin ja millä ehdoin tällaiset sääntelymuodot voivat toimia käyttökelpoisena vaihtoehtona perinteiselle oikeussääntelylle. Osana hanketta järjestettiin kansainvälinen konferenssi (International Conference of Legislative Studies) Helsingissä. Konferenssijulkaisu ilmestyy keväällä Tutkimus 241 julkaistaan vuoden 2009 alussa. (artikkelit 11, 12, 13; 6 esitelmää) Tutkimustiedonanto 88. Kaksi muuta tutkimusraporttia ilmestyy alkuvuodesta 2009.

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen 3.6.2010 1 Tutkimus- ja arviointitoiminnan taustaa Vuonna 2005 asetettiin hanke oikeuspoliittisen tutkimuksen kehittämisohjelman

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2009

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2009 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2009 Helsinki 2010 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2010 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2010

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2010 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2011 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus... 1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat... 3 2.1 Tehtävät...

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006 Helsinki 2007 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2007 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2011

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2011 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2012 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...3 2.1 Tehtävät...3

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005 Helsinki 2006 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2006 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi Susan Kuivalainen Arvioinnin sisältö ETK tilasi ulkoisen arvioinnin tutkimustoiminnastaan keväällä 2013. Arvio tutkimustoiminnasta yleisesti ja painopistealueittain

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 ISSN 0357-1564 Tammerprint Oy, HELSINKI 2014 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus... 1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat... 3 2.1 Tehtävät...

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004 Helsinki 2005 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2005 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 16/210/2010

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 16/210/2010 Pvm 10.6.2010 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Dnro 16/210/2010 Vuorikatu 24 00500 HELSINKI Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (KOTUS) vuoden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KOTA ja korkeakoulujen tilastollinen seuranta

KOTA ja korkeakoulujen tilastollinen seuranta KOTA ja korkeakoulujen tilastollinen seuranta Jukka Haapamäki Jukka.Haapamaki@minedu.fi Kota online Tunnusluvut korkeakoulujen ohjauksessa Korkeakoulumaailmaa kuvaavat indikaattorit OPETUSMINISTERIÖ Koulutus-

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

HE 104/2007 vp. organisaation uudistaminen. Tavoitteena on keventää tutkimuslaitoksen hallintoa. Tulosohjausjärjestelmän

HE 104/2007 vp. organisaation uudistaminen. Tavoitteena on keventää tutkimuslaitoksen hallintoa. Tulosohjausjärjestelmän HE 104/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta,

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape Sote ja THL Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari 10.-11.11.2016 Kehittämispäällikkö Nina Knape 10.11.2016 Sote ja THL / Nina Knape 1 THL tukenut aktiivisesti sote-uudistuksen

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun 1991 vp - HE 168 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri 1 Tukes avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri Prof. Kaija Leena Saarela Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot