Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Aaltonen Eija jäsen Ahola Lotta jäsen Jokinen Mira jäsen Koivula Antero jäsen Kokko Jyrki jäsen Suuronen Pertti jäsen Muut läsnäolleet Kyrö Mika kaupunginh edustaja Sarvala Silmu kunnanh edustaja Taipale Else-Ilona Nuor Jämpsän edustaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Lampinen Mai-Stiina vanhuspalvelujohtaja läsnä 47, klo Koskinen Minna kotihoidon esimies läsnä 47, klo Rautio Juha toimitusjohtaja läsnä 48, klo Partanen Raija talouspäällikkö läsnä :t 51-54, klo Salminen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Salonen Auli varapuheenjohtaja Malin Kimmo jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Jorma Poti puheenjohtaja Pirjo Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Mira Jokinen Pertti Suuronen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Jämsässä Kelhänkadun virastotalolla, sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja Kuhmoisissa Kuhmoisten kunnantalolla klo pöytäkirjanpitäjä Pirjo Salminen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 46 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 47 Kotihoidon toimintojen tarkastelu 5 48 Jokilaakson Terveys Oy:n neljännen toimintavuoden tarkastelu/tarkastelujakso 9/2013-2/ Asuntoasioiden tilannekatsaus 9 50 Osallistuminen asumisneuvojatoiminta-hankkeeseen Kuhmoisten kunnan palvelutilauksen tarkastelu/1-3/ Talouden toteutuminen 1-3/ Veteraanikuntoutuksen ja rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuonna Testamenttivarojen käytön seuranta sosiaali- ja terveystoimessa v Määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvä ohje Vastineet hallinto-oikeuteen tehtyihin valituksiin Viranhaltijoiden päätökset Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 26 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sote 46 Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta, salaiset asiat Sosiaali- ja terveyslautakunta, julkiset asiat Otettiin käsittelyyn lisäasia: Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon toimintojen tarkastelu 1488/ /2014 Sote Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostaman yh teis toimin ta-alu een vanhuspalveluissa on jatkettu Jämsän yh teis toi minta-alu een vanhuspalvelujen strategiset linjaukset vuoteen 2013 asia kir jan mukaista palvelurakennemuutosta laitoshoidosta kohti avo hoi to pai not tei suut ta. Kotihoidon kehittämiseksi ostettiin vuoden 2013 aikana kotihoidon ker ta op ti moin ti kahtena erillisenä projektina toi min nan oh jaus rat kaisu jen toimittaja Procomp Solutions Oy:ltä. Projektin tarkoituksena oli sel vit tää kotihoidon henkilöstöresurssien käyttäminen parhaalla mah dol li sel la tavalla välittömän asiakaspalveluajan lisäämiskesi, huo mioi den samalla asiakaspalvelun laatu ja henkilöstön työs sä jaksa mi nen. Keväällä 2013 ostetun optimointipalvelun tarkoituksena oli luoda koko nais ku va asiakkaan kotihoidon nykytilanteesta ja esittää vaih to ehtoi sia, nykyistä kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa palvelu- ja hoi to suun ni tel mien mukaiset kotihoidon ja kotisairaanhoidon teh tävät Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueen kun ta lai sil le. Syksyllä 2013 toteutetussa optimointipalvelussa tehtiin käytäntöön as ti vietävissä oleva työvuoro ja reitti suunnitelma Jämsän kau pungin kotihoidon Palomäen, Viiskulman ja Jämsänkosken kotihoidon tii mei hin. Suunnitelman pilotointi toteutettiin edellä mainituissa tiimeis sä joulukuussa Yhteistyötaho Procomp Solutions Oy:n edustaja asiakkuuspäällikkö Jar no Väisänen on pyydetty esittelemään kotihoidon ke hit tä mis projek tin lopputuloksia Jämsän kaupungin sosiaali- ja ter veys lau ta kunnal le Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedokseen saadut sel vi tykset kotihoidon toimintojen tarkastelusta ja antaa ohjeita jat ko suunnit te lun osalta. Asian käsittelyn ajan oli asiantuntijana läsnä Procomp Oy:n edus taja Jarno Väisänen ja vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän tarkennettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedokseen saadut sel vi tykset kotihoidon toimintojen tarkastelusta ja viimeistään toukokuun lau ta kun nan kokoukseen tuodaan tarkempi suunnitelma kotihoidon jär jes tä mi ses tä, joka sisältää asiakasajan tavoiteprosentit ja ko ti hoidon henkilöstömäärät. Esittelijän tarkennettu ehdotus hyväksyttiin. Sote Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh Lautakunnan kokouksessa esitellään kotihoidon nykytilannetta ja suun ni tel mia tuleviksi linjauksiksi (mm. asiakasajan tavoiteprosentit ja henkilöstömäärä) sekä tä nä vuonna tehtäviä kotihoidon ke hit tämis toi men pi tei tä. Vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen ja kotihoidon esimies Min na Koskinen ovat asian käsittelyn aikana kokouksessa asian tunti joi na. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja päättää seu raavien toimenpiteiden aloittamisesta ja/tai jatkamisesta. Toimenpide: Aikataulu Tiimien nykytilanteen tarkastelu, aloitus Huhtikuu 2014 Kotihoidon käytäntöjen kehittäminen (Tuo te kehit te li jä-eri kois am mat ti tut kin to), aloitus Toimintojen tehostaminen, aloitus töiden porrastus, henkilökunnan työkierto, liik ku vuus leasing-autojen käyttöönotto lääkkeiden annosjakelu (INR-mittaukset)? henkilöstömäärätavoitteen määrittely asiakasaikatavoitteen määrittely Henkilöstön osaamisen kohdentaminen sh-määrän nosto 23 % -> 30 %, aloitus henkilökohtainen suunnitelma, aloitus Lokakuu 2014 Huhtikuu 2014 V Syksy 2014 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Vuonna 2015

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta mobiililaitteet, "sähkölukko", tilastointi, kirjaus Sähköinen matkapäiväkirja, työajan seuranta, suun nit te lu Toukokuu 2014 Palveluohjauskriteerien tarkennus, aloitus Toukokuu 2014 Päiväkeskustoiminnan laajennus en nal ta eh käise vään ja kuntouttavaan toimintaan (2-vuoroa), käyn nis tys Viimeistään v alusta Yöhoidon laajennus koko Jämsän alueelle Ns. Teho-tiimin perustaminen Henkilöstön ja esimiesten sitouttaminen, alkaen yhteiset tilaisuudet tiimien kokoukset yhteinen kehittäminen V alusta Viim. v alusta Toukokuu 2014 Tarkennettu esitys toiminnoista tuodaan lautakunnalle ta lous ar vioesi tyk sen yhteydessä. Henkilöstön, lautakunnan ja henkilöstöä edustavien am mat ti jär jes töjen luottamushenkilöiden yhteinen tilaisuus kehittämistoimenpiteistä jär jes te tään toukokuun aikana. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Jokilaakson Terveys Oy:n neljännen toimintavuoden tarkastelu/tarkastelujakso 9/2013-2/ /06/2013 Sote 48 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Jokilaakson Terveys Oy:n neljäs toimintavuosi alkoi Ohjaus ryh mä on kokoontunut säännöllisesti ja tarkastellut toiminnan toteu tu mis ta. Sopimuksen mukainen hinnankorotus tehtiin läh tien ja erikoissairaanhoidon tilausta lisättiin edellisestä vuodesta. Vuo de osas to 2:n toiminta siirtyi Jlt Oy:lle lähtien. Tilaukseen nähden on tekonivelkirurgiassa odotettavissa ylitystä ja tä hys tys ten tilauksessa alitusta. Euromääräinen tilaus ei näyttäisi ylit ty vän, koska edellä mainitut kompensoivat toisiaan. Mahdollinen ti lauk sen korjaus tehdään kesäkuussa. Laatutavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet, vaikka lää kä ri työ voi massa on ollut aika ajoin vajetta ja lääkäreiden vaihtuvuus on jonkin verran haitannut toimintaa. Oheismateriaalina toimintaluvut Jokilaakson Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Rautio esittelee kokouk ses sa yhtiön toimintaa. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asiakohdan tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Asuntoasioiden tilannekatsaus 1278/10.04/2013 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Jämsänmäki Oy:llä on noin 750 vuokralaista, joista noin 100 on ongel mia vuokran maksussa. Maksusitoumusten määrä on kasvanut vii me aikoina ja joidenkin asukkaiden asenne asuntoja kohtaan on muut tu nut välinpitämättömäksi. Jotkut asiakkaat käyttävät sys temaat ti ses ti hyväksi sosiaalitoimen myöntämiä vuokravakuuksia. Sosiaalitoimen ja Jämsänmäki Oy:n henkilöstön välisiä asun to asioiden palavereja on pidetty syksyn aikana kaksi: ja Seuraava palaveri on sovittu pidettäväksi Palavereissa on käyty läpi osapuolten toimintatapoja ja käy tän teitä.tavoitteena on ollut molempien osapuolten toimintatapojen lä pinä ky väk si tekeminen ja yhteisten käytänteiden luominen. En sim mäises sä palaverissa sovittiin, että sosiaalitoimessa ryh dytään vastuuttamaan asiakkaita siten, että heiltä on löydyttävä edes pie ni osa omaa rahaa vuokravakuuteen. Lisäksi sovittiin, että kuukau sit tain pidetään pa la ve ri pienemmällä porukalla. Näissä ns. kuukau si pa la ve reis sa kä si tel lään pääsääntöisesti asiakasasioita. Palavereissa on käsitelty muun muassa seuraavia asioita: 1. Asukasvalinnat 2. Vuokravakuudet 3. Maksukehotukset 4. Häädöt Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt toimeen tu lo tuen myöntämis-/soveltamisohjeet lukien. Vuok rava kuu den osalta ohjeissa todetaan seuraavaa: Vuokravakuus myönnetään tapauskohtaisesti harkinnalla. Vakuus voi daan antaa, kun asunnon vaihtaminen / hankkiminen on tar koituk sen mu kais ta ja perusteltua. Pääsääntöisesti annetaan maksusitoumus, joka on 1-3 kuukauden vuok ran suuruinen. Maksettu takuuvuokra peritään takaisin asu misen päätyttyä. Vuokrasuhteen päätyttyä voi vuokranantaja periä sosi aa li toi mis tol ta maksamattomat vuokrat, asunnon normaalia ku lumis ta suuremmista vahingoista aiheutuvat tai muusta poik keuk sel lises ta tilanteesta aiheutuvat kulut annetun vuokravakuuden määrään

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta as ti. Vuokranantajan tulee esittää perusteet vuokravakuuden maksa mi sel le ja maksuperusteista neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Uusia vuoden 2014 toimeentulotuen myöntämis-/soveltamisohjeita val mis tel laan parhaillaan ja ne tuodaan lautakunnan tammikuun kokouk seen hyväksyttäväksi. Vuokravakuuden osalta esitys on seuraa va: Vuokravakuus myönnetään tapauskohtaisesti harkinnalla. Vakuus voidaan antaa, kun asunnon vaihtaminen / hankkiminen on tarkoituksenmukaista ja perusteltua. Vuokravakuudesta asiakkaan tulee itse maksaa vähintään puolet. Ensisijaisesti vuokravakuus myönnetään suunniteltuun muuttoon, joka vie asiakkaan tilannetta eteenpäin. Pääsääntöisesti annetaan maksusitoumus, joka on 1-3 kuukauden vuokran suuruinen. Maksettu takuuvuokra peritään takaisin asumisen päätyttyä. Vuokrasuhteen päätyttyä voi vuokranantaja periä sosiaalitoimelta maksamattomat vuokrat, asunnon normaalia kulumista suuremmista vahingoista aiheutuvat tai muusta poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuvat kulut annetun vuokravakuuden määrään asti. Vuokranantajan tulee esittää perusteet vuokravakuuden maksamiselle ja maksuperusteista neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Seuraava asuntoasioiden tilannekatsaus annetaan lautakunnalle tou ko kuus sa Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Asian käsittelyn aikana oli asiantuntijana läsnä tulosaluejohtaja Heik ki Oksanen ja vs. sosiaalityön johtaja Minna Laurila-Paasonen. Ehdotus hyväksyttiin. Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Viimeisin asuntoasioiden palaveri on pidetty Palaverissa käy tiin läpi ajankohtaisia asumiseen liittyviä asioita: asukasvalinnat,

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta vuok ra va kuu det, Ryönintien vuokra-asunnot, Puistolantien suun nitel mat (kolmioista yksiöitä) sekä ehdotus asumisneuvojatoiminnasta osak si Avituksen palvelutoimintaa. Lisäksi sovittiin, että seuraava laa jem pi palaveri pidetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA saa myöntää vuonna 2014 valtion asuntorahaston varoista yhteensä euroa asumis neu vo ja toi min taan. Avustuksen määrä on enintään 20 % kus tannuk sis ta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julisti asumisneuvonta-avustuksen haettavaksi mennessä. Hakuaikaa on jatkettu saakka. Hankkeeseen osallistumista on valmisteltu pidetyssä pala ve ris sa, johon osallistuivat Avituksen toimitusjohtaja Matti Kan gasaho, Jämsänmäki Oy:n toimitusjohtaja Eija Arvaja ja tulosaluejohtaja Heik ki Oksanen. Asumisneuvojatoimintaan osallistumista koskeva py kä lä on valmisteltu erillisenä asiana tämän kokouksen esi tys lis talle otsikolla "Osallistuminen asumisneuvojatoiminta -hankkeeseen". Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Osallistuminen asumisneuvojatoiminta-hankkeeseen 1652/ /2014 Sote 50 Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus ehdotti päivätyllä kirjeel lä kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle asu mis neu vo ja/so si aa linen isännöitsijä toiminnan käynnistämistä vuoden 2014 alussa. Sosi aa li- ja terveyslautakunta päätti toimialan vuoden 2014 ta lous ar vioesi tyk ses tä kokouksessaan Sosiaalityö- ja per hepal ve lut tulosalueen teksteihin lautakunta teki mm. seuraavan li säyksen: Sosiaalityön asiakkaiden asumisen ohjaamisen te hos ta mi nen yh teis työs sä vuokranantajien kanssa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt pidetyssä kaupun gin val tuus ton kokouksessa valtuustoaloitteen Sosiaalisen isännöin nin käynnistäminen kaupungin vuokrataloissa/jämsässä. Aloitteel laan valtuustoryhmä haluaa kiirehtiä asu mis neu von nan/so si aa lisen isännöinnin aloittamista Jämsän kaupungissa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA saa myöntää vuonna 2014 valtion asuntorahaston varoista yhteensä euroa asumis neu vo ja toi min taan. Avustuksen määrä on enintään 20 % kus tannuk sis ta. Avustusta ei voi myöntää, jos avustuksen saajalle on myön net ty muuta avustusta samoihin kustannuksiin. Avustusta myön ne tään korkeintaan kolmena vuotena samalle hankkeelle. Avustusneuvojatoimintaan tullaan ehdottamaan vastaavaa valtuutta myös seuraavien vuosien talousarvioihin. Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää pit kä ai kaisasun not to muus-oh jel maan, maahanmuuttajien asumiseen liittyen se kä asumisneuvojatoimintaan, joka tukee mie len ter veys kun tou tujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asu mis ta. Avustuksella tuettavan toiminnan tulee olla luonteeltaan seg re gaatio ta ja muita asumisen ongelmia ennalta ehkäisevää. Hakijoiden tulee esittää tavoitteet, joihin asumisneuvonnalla pyritään sekä keinot saa vut ta mi sek si. Hankkeilta odotetaan innovatiivisuutta ja to teu tet tavuut ta. Avustukseen liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen ete nemi ses tä ARA:lle vuosittain maksatushakemuksen yhteydessä vai kut-

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ta vuu den arvioimiseksi. Lisäksi ARA edellyttää, että avustuksen saaja/asu mis neu von taa toteuttava taho osallistuu kerran vuodessa kokoon tu vaan valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foo rumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin. Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen pää tök set hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoi tuk seen osallistumisesta. Jos tarkoitukseen osoitetaan myön tämis val tuut ta seuraavien vuosien valtion talousarviossa, avustusta on haet ta va kunakin vuonna erikseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julisti asumis neu von ta-avus tuk sen haettavaksi mennessä. Ha ku aikaa on jatkettu saakka. Hankkeeseen osallistumista on valmisteltu pidetyssä pala ve ris sa, johon osallistuivat Avituksen toimitusjohtaja Matti Kan gasaho, Jämsänmäki Oy:n toimitusjohtaja Eija Arvaja ja tulosaluejohtaja Heik ki Oksanen. Tuolloin sovittiin, että Oksanen valmistelee asian so si aa li- ja terveyslautakunnan pidettävään kokoukseen pe ri aat teel lis ta hyväksyntää varten. Kangasaho ja Arvaja puolestaan val mis te le vat yhdessä hankehakemuksen liitteineen. Samalla so vittiin, että asian tiimoilta kokoonnutaan seuraavan kerran Ta voit tee na on käynnistää hanke lukien. Liitteenä toimitusjohtaja Matti Kangasahon laatima hankkeen alus tava talousarvio vuodelle Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Jämsän kaupunki osal listuu asumisneuvojatoiminta -hankkeeseen. Hanke huomioidaan vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Tarkoitukseen varataan mää rä raha, joka myönnetään kaupungin hankeavustuksena Työ val men nussää tiö Avitukselle. Seurakunta pyydetään mukaan yh teis työ kump panik si hankkeeseen. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Asumisneuvojatoiminta-hanke, Tae 2015

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuhmoisten kunnan palvelutilauksen tarkastelu/1-3/ / /2013 Sote 51 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Jämsän kau pun gin ja Kuhmoisten kunnan välisen sosiaali- ja ter veyden huol lon pal ve lu so pi muk sen 5. kohdan mukaan palvelujen käyttöä, laa tua ja taloudellisuutta arvioidaan neljännesvuosittain. Kuhmoisten Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma 1-3/2014 on liitteenä. Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteutuma on 24,6 % ja toi min ta ku lu jen toteutuma 21,6 %. Maksettuja ennakoita on tilanteessa ,95 euroa enemmän kuin käyttö olisi edel lyt tä nyt. Terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon osalta enna kot ja toteutuma ovat hyvin lähellä käyttöä. Vanhuspalveluissa on suu rin alitus n euroa. Kuhmoisten vuodeosaston toteutuma on 20,4 %. Yksittäiset meno ja tu lo erät toteutuvat suunnitelman mukaisesti vuodeosastolla. Terveys pal ve luis sa avohoidon toteutuma on 21,1 % päivystyskäyntien mää rä perusterveydenhuollossa on toteutunut 14,6 %. Ensihoidon kus tan nuk set ovat ylittyneet euroa ensihoito siirtyy eri kois sai raan hoi don tulosalueelle. Erikoissairaanhoidossa Keski-Suomen keskussairaalan käyttöä on ol lut suunnitelmaan nähden 11,3 %. Erikoisaloista suurin euroa on kohdistunut syöpä- ja sädehoidon erikoisalaan. Pirkanmaan sairaanhoito on suunnitelman mukaista n % toteu tu maa eri erikoisaloilla. Sydänkeskuksen toteutuma on 19,6 % ja Co xan 45 %. Jokilaakson sairaalan käyttö 27,5 % suunnitellusta. Osasto 4:n käyttöä on ollut 13 % suunnitellusta. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusopimuksen toteutumisen Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tä män pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 2 Kuhmoisten kunnan palvelutilauksen tarkastelu/1-3/2014

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talouden toteutuminen 1-3/ / /2014 Sote 52 Valmistelija: talouspäällikkö, puh Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma 1-3/2014 on liit teenä. Sosiaali- ja terveystoimen toteutuma on 23,6 %. Toimintatuottojen tiliryhmässä on muiden kodinhoitoapumaksujen las ku tus jäljessä ja sen toteutuma on nyt 16,8 %, muilta osin tulot ovat kertyneet suunnitelman mukaan. Tuet ja avustukset ti li ryh mässä on terveydenhuollon päivystykseen kohdistuvat Kelan korvaus, en si hoi toon tuleva korvaus, ylittynyt arviosta n eurolla. En sihoi to siirtyy Erikoissairaanhoidon tulosalueelle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti toteutuma on nyt 22,4 %,. Kustannuspaikkakohtaisesti tarkasteltaessa ei ole ha vait ta vis sa suunnitelmaan nähden huomattavia poikkeamia. Asiakaspalveluiden ostot jämsäläisille asiakkaille ovat toteutuneet 26,1 %. Aikuissosiaalityössä toteutuma on 56,1 % ja avohoidon tu kipal ve luis sa määräraha on ylittynyt jo n eurolla toteutuma on 122,5 %. Asiakaspalveluiden ostot Kuhmoisille ja muille kunnille on to teu tu nut suunnitelman mukaisesti 27,3 %. Sisäisistä menoista atk-pal ve lu jen toteutuma on 42,7 % ja ulkoisten osalta 24,4 %. Muilta osin muiden palveluiden ostojen toteutuma on 21,7 % Aineet ja tarvikkeet tilityhmässä hoitotarvikkeiden kulutus on 25,3 % kun se koko ryhmässä on 19,6 %. Erikoissairaanhoidossa maksetut ennakot Jämsän osalta ovat n euroa alle toteutuman ja Kuhmoisten osalta ennakoita on mak set tu n euroa enemmän kuin on ollut käyttöä. Jokilaakson sairaalan osalta toteutuma on Jämsän kohdalla 28 % ja Kuh mois ten osalta 27,4 % Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-3/2014 tiedoksi. Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 3 Talouden toteutuminen 1-3/2014, teksti 4 Talouden toteutuminen 1-3/2014

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Veteraanikuntoutuksen ja rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuonna / /2013 Sote 53 Valmistelija: talouspäällikkö, puh Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen hallinnoimia Val tiokont to rin myöntämiä määrärahoja on vuonna 2013 ollut käy tet tä vissä ,04 euroa. Kuntoutusmäärärahasta ja sen hakemisesta on tiedotettu vuoden alussa ja hakemuksia on tullut tasaisesti koko vuo den ajan. Määrärahan käyttö ei ole sidottu kalenterivuoteen vaan sen käyttö on tapahtunut välisenä aikana. Hakemukset tulevat käsittelyyn keväällä sen jälkeen kun Val tio kontto ri on vahvistanut määrärahan yleensä helmikuun alussa. Ha kemus ten käsittelyaika on ollut n. 3 viikkoa. Lisämääräraha on haettu elo kuun lopulla ja se on yleensä myönnetty vähintään hakemuksen suu rui se na. Veteraanikuntoutuksen päätökset tekee hal lin to yli lää käri. Kaikki halukkaat ovat päässeet kuntoutukseen. Rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden mää rä ra ha on tarkoitettu mm. siivouspalveluun, vaatehuoltoon ja piha töi hin. Näistä palveluista päätökset on tehnyt palveluohjaaja. Liitteenä on selvitys vuoden 2013 määrärahan käytöstä ja ver tai lutie dot edellisistä vuosista. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ve te raa ni kun tou tuksen käytön vuonna Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 5 Yhteenveto Veteraanikuntoutuksen tilityksestä

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Testamenttivarojen käytön seuranta sosiaali- ja terveystoimessa v / /2013 Sote 54 Valmistelija: taloussihteeri, puh Sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimia testamenttivaroja on vuoden 2013 aikana käytetty yhteensä ,34 euroa. Tes ta ment ti va roista on liitteenä taulukko ja saldoselvitykset. Vanhusten omaishoitajien työn tukemiseen tarkoitettuja tes ta ment tiva ro ja on käytetty omaishoitajien virkistyspäiviin ja lyhyisiin hy vinvoin ti lo miin, hieronta- ja jalkahoitopalveluihin sekä mm. van hus tenpäi vän juhlatapahtuman järjestämiseen. Vanhusten kuntoutuspalveluihin tarkoitettuja varoja on käytetty palve lu ta lo jen asukkaiden virkistysretkien järjestämiseen ja pihaulkoilun tur val li suu teen tähtääviin parannuksiin. Lisäksi on hankittu erilaisia ak ti vi teet ti tar vik kei ta, kuten kuntoilu- ja pelivälineitä. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee testamenttivarojen käytön seu ran nan vuodelta 2013 tiedoksi. Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 6 Testamenttivarojen käyttö v. 2013

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvä ohje 1642/ /2014 Sote 55 Valmistelija: vs. palveluasiantuntija, puh Sijaisten, varahenkilöiden ja vuokratyövoiman käytöstä on sovittu rapor toi ta van sosiaali- ja terveyslautakunnalle kaksi kertaa vuodessa ajan vuokratyövoimasta raportoitiin lau takun nas sa ja sijaisten käytön raportointi jätettiin käsiteltäväksi myöhem min keväällä yhdessä sijaisten käytön ohjeistuksen kanssa. Vakituisen henkilöstön vuosilomiin, arkipyhävapaisiin, lakisääteisiin kou lu tuk siin ja sairauslomiin tarvitaan sijaistyövoimaa turvaamaan pal ve lu toi min ta eri yksiköissä. Erityisesti ympärivuorokautisissa yk siköis sä sijaisten hankkiminen on mittavaa ja turvallisen pal ve lu toi minnan kannalta ehdotonta. Sijaistyövoiman hankkimiseksi voidaan käyt tää omaa vakituista varahenkilöstöä, ulkoa vapailta työ mark kinoil ta hankittua sijaistyövoimaa ja vuokratyövoimaa. Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2013 varahenkilöyksikkö välitti yhteen sä työvuoroa (vuonna 2012 välitettyjä työvuoroja oli kpl). Tämän vuoden 2013 toteuma suhteutettuna ta lous arvoon saadaan tulokseksi 101 %. Vuonna 2013 sosiaali- ja ter veystoi men vakituisen henkilöstön palkkamenot olivat yhteensä euroa ja vastaavasti määräaikaisten työntekijöiden palkkamenot oli vat euroa. Liitteenä tilastovertailut sijaistyön kus tan nuksien jakaantumisesta. Määräaikaisten sijaisten käytön ohjeistusta on tullut aika päivittää. Oh jet ta on valmisteltu yhdessä varahenkilöyksikön osastonhoitajan Pet ri Jetsun kanssa. Ohje on ollut kommentoitavana henkilöstö- ja palk ka hal lin nos sa sekä sosiaali- ja terveystoimen esimiehillä. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavat ohjeet yksiköiden esimie hil le määräaikaisten ja varahenkilöiden käyttämisestä toimialalla: 1. Määräaikaisia työntekijöitä saa hankkia erilaisiin hoi to hen ki lökun nan sijaisuuksiin vain niihin yksiköihin, joissa työtä tehdään seit se mä nä päivänä viikossa. 2. Yksiköissä, joissa työ on päivätyön luonteista (toiminta viitenä päi vä nä viikossa) saadaan määräaikaisia käyttää palkallisiin sijai suuk siin vasta, kun vakinainen työntekijä on ollut yh tä jak soises ti poissa 14 vrk ja toiminnan supistamisella tai muilla jär jeste lyil lä ei ole mahdollista hoitaa annettuja tehtäviä; mikäli yleis-

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta oh jees ta halutaan poiketa, on siihen saatava tu los yk sik kö joh tajan lupa. 3. Kaikki hoitohenkilökunnan sijaistarpeet ilmoitetaan va ra hen ki löyk si kön esimiehelle, joka seuraa sijaistarvetta ja sijaisten käyttöä ja raportoi niistä kaksi kertaa vuodessa heinäkuussa ja tammi kuus sa omalle esimiehelleen, joka puolestaan raportoi saadut tulokset lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa (elokuussa ja hel mi kuus sa). Raportista tulee ilmetä rekrytointitapa, sijaisten käyt tö päivinä ja siitä seuraavat kustannukset. Palk ka hal lin nosta saatavien raporttien avulla arvioidaan sijaistarvetta puo li vuosit tain (keskeytykset, määräaikaiset työsopimukset). Näiden raport tien avulla saatuja lukuja verrataan varahenkilöyksikön henki lös tön sekä ulkoa vuokratun hoitohenkilöstön sijoittelua si jaistar pei siin. Lisäksi verrataan talousarvion ja toteutuneiden si jaismää rä ra ho jen kehitystä. 4. Varahenkilöyksikön esimies hankkii tarvittavan määräaikaisen si jais hen ki lös tön yksiköille (ei suuhygienisteja/hammashoitajia). Si jais jär jes te lyis sä käytetään aina ensin varahenkilöstöä - mikäli va ra hen ki löi tä ei ole käytössä sijaistarpeeseen, va ra hen ki lö yk sikön esimies harkitsee työvoiman hankinnan joko palkkaamalla työn te ki jän määräaikaiseen työsuhteeseen tai jos se ei ole mah dol lis ta, vuokraamalla henkilöstöä yrityksiltä. Yli 3 viikkoa kes tä vis sä yhdenjaksoisissa sijaisuuksissa voi yksikön esimies rek ry toi da itse sijaisen neuvoteltuaan aina ensin työ voi ma ti lantees ta varahenkilöyksikön esimiehen kanssa. 5. Ohje ei koske työllistettyjen, harjoittelijoiden ja op pi so pi musopis ke li joi den palkkaamista. Ohje ei koske alan opiskelijoiden käyt tä mis tä sijaistyövoimana harjoittelujakson ulkopuolella alle 14 vrk sijaisuuksissa silloin, kun varahenkilöyksikkö ei pysty vas taa maan sijaistarpeeseen. Lisäksi alan opiskelijoiden palkkaa mi nen on sallittua loma-aikoina erimittaisiin vuosilomien sijai suuk siin. Ohje ei myöskään koske eläkeläisten käyttöä si jaistyö voi ma na silloin, kun varahenkilöyksikkö ei pysty vastaamaan si jais tar pee seen. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 7 Palkkamenot, varahenkilö- ja vuokratyövoiman käyttö

Heinäkenkä Mari jäsen Moilanen Tapio jäsen

Heinäkenkä Mari jäsen Moilanen Tapio jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 8/2010 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 15.12.2010 klo 18:00-19:20 Paikka Villa Hiidenmäki, Hiidenmäentie 8, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen Heinäkenkä

Lisätiedot

Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä

Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2011 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 14.12.2011 klo 16:00-17:00 Paikka Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 23.09.2014 klo 16:15-18:10 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 Aika 21.10.2013 klo 16:15-19:15 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2011 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.09.2011 klo 17:00-18:00 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 05.03.2015 klo 16:15-18:28 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 11.3.2014 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 11.3.2014 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.03.2014 klo 17:45-17:49 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 14:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Aika 16.06.2015 klo 16:15-17:40 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä ke 7.10.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä ke 7.10.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 01.10.2015 klo 15:00-15:45 Paikka Kelhänkadun virastotalo (3.krs) Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 24.09.2014 klo 17:00-17:50 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Niivee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:00-16:23 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot