Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Aaltonen Eija jäsen Ahola Lotta jäsen Jokinen Mira jäsen Koivula Antero jäsen Kokko Jyrki jäsen Suuronen Pertti jäsen Muut läsnäolleet Kyrö Mika kaupunginh edustaja Sarvala Silmu kunnanh edustaja Taipale Else-Ilona Nuor Jämpsän edustaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Lampinen Mai-Stiina vanhuspalvelujohtaja läsnä 47, klo Koskinen Minna kotihoidon esimies läsnä 47, klo Rautio Juha toimitusjohtaja läsnä 48, klo Partanen Raija talouspäällikkö läsnä :t 51-54, klo Salminen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Salonen Auli varapuheenjohtaja Malin Kimmo jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Jorma Poti puheenjohtaja Pirjo Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Mira Jokinen Pertti Suuronen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Jämsässä Kelhänkadun virastotalolla, sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja Kuhmoisissa Kuhmoisten kunnantalolla klo pöytäkirjanpitäjä Pirjo Salminen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 46 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 47 Kotihoidon toimintojen tarkastelu 5 48 Jokilaakson Terveys Oy:n neljännen toimintavuoden tarkastelu/tarkastelujakso 9/2013-2/ Asuntoasioiden tilannekatsaus 9 50 Osallistuminen asumisneuvojatoiminta-hankkeeseen Kuhmoisten kunnan palvelutilauksen tarkastelu/1-3/ Talouden toteutuminen 1-3/ Veteraanikuntoutuksen ja rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuonna Testamenttivarojen käytön seuranta sosiaali- ja terveystoimessa v Määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvä ohje Vastineet hallinto-oikeuteen tehtyihin valituksiin Viranhaltijoiden päätökset Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 26 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sote 46 Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta, salaiset asiat Sosiaali- ja terveyslautakunta, julkiset asiat Otettiin käsittelyyn lisäasia: Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitys.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon toimintojen tarkastelu 1488/ /2014 Sote Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostaman yh teis toimin ta-alu een vanhuspalveluissa on jatkettu Jämsän yh teis toi minta-alu een vanhuspalvelujen strategiset linjaukset vuoteen 2013 asia kir jan mukaista palvelurakennemuutosta laitoshoidosta kohti avo hoi to pai not tei suut ta. Kotihoidon kehittämiseksi ostettiin vuoden 2013 aikana kotihoidon ker ta op ti moin ti kahtena erillisenä projektina toi min nan oh jaus rat kaisu jen toimittaja Procomp Solutions Oy:ltä. Projektin tarkoituksena oli sel vit tää kotihoidon henkilöstöresurssien käyttäminen parhaalla mah dol li sel la tavalla välittömän asiakaspalveluajan lisäämiskesi, huo mioi den samalla asiakaspalvelun laatu ja henkilöstön työs sä jaksa mi nen. Keväällä 2013 ostetun optimointipalvelun tarkoituksena oli luoda koko nais ku va asiakkaan kotihoidon nykytilanteesta ja esittää vaih to ehtoi sia, nykyistä kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa palvelu- ja hoi to suun ni tel mien mukaiset kotihoidon ja kotisairaanhoidon teh tävät Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueen kun ta lai sil le. Syksyllä 2013 toteutetussa optimointipalvelussa tehtiin käytäntöön as ti vietävissä oleva työvuoro ja reitti suunnitelma Jämsän kau pungin kotihoidon Palomäen, Viiskulman ja Jämsänkosken kotihoidon tii mei hin. Suunnitelman pilotointi toteutettiin edellä mainituissa tiimeis sä joulukuussa Yhteistyötaho Procomp Solutions Oy:n edustaja asiakkuuspäällikkö Jar no Väisänen on pyydetty esittelemään kotihoidon ke hit tä mis projek tin lopputuloksia Jämsän kaupungin sosiaali- ja ter veys lau ta kunnal le Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedokseen saadut sel vi tykset kotihoidon toimintojen tarkastelusta ja antaa ohjeita jat ko suunnit te lun osalta. Asian käsittelyn ajan oli asiantuntijana läsnä Procomp Oy:n edus taja Jarno Väisänen ja vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän tarkennettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedokseen saadut sel vi tykset kotihoidon toimintojen tarkastelusta ja viimeistään toukokuun lau ta kun nan kokoukseen tuodaan tarkempi suunnitelma kotihoidon jär jes tä mi ses tä, joka sisältää asiakasajan tavoiteprosentit ja ko ti hoidon henkilöstömäärät. Esittelijän tarkennettu ehdotus hyväksyttiin. Sote Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh Lautakunnan kokouksessa esitellään kotihoidon nykytilannetta ja suun ni tel mia tuleviksi linjauksiksi (mm. asiakasajan tavoiteprosentit ja henkilöstömäärä) sekä tä nä vuonna tehtäviä kotihoidon ke hit tämis toi men pi tei tä. Vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen ja kotihoidon esimies Min na Koskinen ovat asian käsittelyn aikana kokouksessa asian tunti joi na. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja päättää seu raavien toimenpiteiden aloittamisesta ja/tai jatkamisesta. Toimenpide: Aikataulu Tiimien nykytilanteen tarkastelu, aloitus Huhtikuu 2014 Kotihoidon käytäntöjen kehittäminen (Tuo te kehit te li jä-eri kois am mat ti tut kin to), aloitus Toimintojen tehostaminen, aloitus töiden porrastus, henkilökunnan työkierto, liik ku vuus leasing-autojen käyttöönotto lääkkeiden annosjakelu (INR-mittaukset)? henkilöstömäärätavoitteen määrittely asiakasaikatavoitteen määrittely Henkilöstön osaamisen kohdentaminen sh-määrän nosto 23 % -> 30 %, aloitus henkilökohtainen suunnitelma, aloitus Lokakuu 2014 Huhtikuu 2014 V Syksy 2014 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Vuonna 2015

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta mobiililaitteet, "sähkölukko", tilastointi, kirjaus Sähköinen matkapäiväkirja, työajan seuranta, suun nit te lu Toukokuu 2014 Palveluohjauskriteerien tarkennus, aloitus Toukokuu 2014 Päiväkeskustoiminnan laajennus en nal ta eh käise vään ja kuntouttavaan toimintaan (2-vuoroa), käyn nis tys Viimeistään v alusta Yöhoidon laajennus koko Jämsän alueelle Ns. Teho-tiimin perustaminen Henkilöstön ja esimiesten sitouttaminen, alkaen yhteiset tilaisuudet tiimien kokoukset yhteinen kehittäminen V alusta Viim. v alusta Toukokuu 2014 Tarkennettu esitys toiminnoista tuodaan lautakunnalle ta lous ar vioesi tyk sen yhteydessä. Henkilöstön, lautakunnan ja henkilöstöä edustavien am mat ti jär jes töjen luottamushenkilöiden yhteinen tilaisuus kehittämistoimenpiteistä jär jes te tään toukokuun aikana. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Jokilaakson Terveys Oy:n neljännen toimintavuoden tarkastelu/tarkastelujakso 9/2013-2/ /06/2013 Sote 48 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Jokilaakson Terveys Oy:n neljäs toimintavuosi alkoi Ohjaus ryh mä on kokoontunut säännöllisesti ja tarkastellut toiminnan toteu tu mis ta. Sopimuksen mukainen hinnankorotus tehtiin läh tien ja erikoissairaanhoidon tilausta lisättiin edellisestä vuodesta. Vuo de osas to 2:n toiminta siirtyi Jlt Oy:lle lähtien. Tilaukseen nähden on tekonivelkirurgiassa odotettavissa ylitystä ja tä hys tys ten tilauksessa alitusta. Euromääräinen tilaus ei näyttäisi ylit ty vän, koska edellä mainitut kompensoivat toisiaan. Mahdollinen ti lauk sen korjaus tehdään kesäkuussa. Laatutavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet, vaikka lää kä ri työ voi massa on ollut aika ajoin vajetta ja lääkäreiden vaihtuvuus on jonkin verran haitannut toimintaa. Oheismateriaalina toimintaluvut Jokilaakson Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Rautio esittelee kokouk ses sa yhtiön toimintaa. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asiakohdan tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Asuntoasioiden tilannekatsaus 1278/10.04/2013 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Jämsänmäki Oy:llä on noin 750 vuokralaista, joista noin 100 on ongel mia vuokran maksussa. Maksusitoumusten määrä on kasvanut vii me aikoina ja joidenkin asukkaiden asenne asuntoja kohtaan on muut tu nut välinpitämättömäksi. Jotkut asiakkaat käyttävät sys temaat ti ses ti hyväksi sosiaalitoimen myöntämiä vuokravakuuksia. Sosiaalitoimen ja Jämsänmäki Oy:n henkilöstön välisiä asun to asioiden palavereja on pidetty syksyn aikana kaksi: ja Seuraava palaveri on sovittu pidettäväksi Palavereissa on käyty läpi osapuolten toimintatapoja ja käy tän teitä.tavoitteena on ollut molempien osapuolten toimintatapojen lä pinä ky väk si tekeminen ja yhteisten käytänteiden luominen. En sim mäises sä palaverissa sovittiin, että sosiaalitoimessa ryh dytään vastuuttamaan asiakkaita siten, että heiltä on löydyttävä edes pie ni osa omaa rahaa vuokravakuuteen. Lisäksi sovittiin, että kuukau sit tain pidetään pa la ve ri pienemmällä porukalla. Näissä ns. kuukau si pa la ve reis sa kä si tel lään pääsääntöisesti asiakasasioita. Palavereissa on käsitelty muun muassa seuraavia asioita: 1. Asukasvalinnat 2. Vuokravakuudet 3. Maksukehotukset 4. Häädöt Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt toimeen tu lo tuen myöntämis-/soveltamisohjeet lukien. Vuok rava kuu den osalta ohjeissa todetaan seuraavaa: Vuokravakuus myönnetään tapauskohtaisesti harkinnalla. Vakuus voi daan antaa, kun asunnon vaihtaminen / hankkiminen on tar koituk sen mu kais ta ja perusteltua. Pääsääntöisesti annetaan maksusitoumus, joka on 1-3 kuukauden vuok ran suuruinen. Maksettu takuuvuokra peritään takaisin asu misen päätyttyä. Vuokrasuhteen päätyttyä voi vuokranantaja periä sosi aa li toi mis tol ta maksamattomat vuokrat, asunnon normaalia ku lumis ta suuremmista vahingoista aiheutuvat tai muusta poik keuk sel lises ta tilanteesta aiheutuvat kulut annetun vuokravakuuden määrään

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta as ti. Vuokranantajan tulee esittää perusteet vuokravakuuden maksa mi sel le ja maksuperusteista neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Uusia vuoden 2014 toimeentulotuen myöntämis-/soveltamisohjeita val mis tel laan parhaillaan ja ne tuodaan lautakunnan tammikuun kokouk seen hyväksyttäväksi. Vuokravakuuden osalta esitys on seuraa va: Vuokravakuus myönnetään tapauskohtaisesti harkinnalla. Vakuus voidaan antaa, kun asunnon vaihtaminen / hankkiminen on tarkoituksenmukaista ja perusteltua. Vuokravakuudesta asiakkaan tulee itse maksaa vähintään puolet. Ensisijaisesti vuokravakuus myönnetään suunniteltuun muuttoon, joka vie asiakkaan tilannetta eteenpäin. Pääsääntöisesti annetaan maksusitoumus, joka on 1-3 kuukauden vuokran suuruinen. Maksettu takuuvuokra peritään takaisin asumisen päätyttyä. Vuokrasuhteen päätyttyä voi vuokranantaja periä sosiaalitoimelta maksamattomat vuokrat, asunnon normaalia kulumista suuremmista vahingoista aiheutuvat tai muusta poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuvat kulut annetun vuokravakuuden määrään asti. Vuokranantajan tulee esittää perusteet vuokravakuuden maksamiselle ja maksuperusteista neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Seuraava asuntoasioiden tilannekatsaus annetaan lautakunnalle tou ko kuus sa Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Asian käsittelyn aikana oli asiantuntijana läsnä tulosaluejohtaja Heik ki Oksanen ja vs. sosiaalityön johtaja Minna Laurila-Paasonen. Ehdotus hyväksyttiin. Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Viimeisin asuntoasioiden palaveri on pidetty Palaverissa käy tiin läpi ajankohtaisia asumiseen liittyviä asioita: asukasvalinnat,

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta vuok ra va kuu det, Ryönintien vuokra-asunnot, Puistolantien suun nitel mat (kolmioista yksiöitä) sekä ehdotus asumisneuvojatoiminnasta osak si Avituksen palvelutoimintaa. Lisäksi sovittiin, että seuraava laa jem pi palaveri pidetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA saa myöntää vuonna 2014 valtion asuntorahaston varoista yhteensä euroa asumis neu vo ja toi min taan. Avustuksen määrä on enintään 20 % kus tannuk sis ta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julisti asumisneuvonta-avustuksen haettavaksi mennessä. Hakuaikaa on jatkettu saakka. Hankkeeseen osallistumista on valmisteltu pidetyssä pala ve ris sa, johon osallistuivat Avituksen toimitusjohtaja Matti Kan gasaho, Jämsänmäki Oy:n toimitusjohtaja Eija Arvaja ja tulosaluejohtaja Heik ki Oksanen. Asumisneuvojatoimintaan osallistumista koskeva py kä lä on valmisteltu erillisenä asiana tämän kokouksen esi tys lis talle otsikolla "Osallistuminen asumisneuvojatoiminta -hankkeeseen". Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Osallistuminen asumisneuvojatoiminta-hankkeeseen 1652/ /2014 Sote 50 Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus ehdotti päivätyllä kirjeel lä kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle asu mis neu vo ja/so si aa linen isännöitsijä toiminnan käynnistämistä vuoden 2014 alussa. Sosi aa li- ja terveyslautakunta päätti toimialan vuoden 2014 ta lous ar vioesi tyk ses tä kokouksessaan Sosiaalityö- ja per hepal ve lut tulosalueen teksteihin lautakunta teki mm. seuraavan li säyksen: Sosiaalityön asiakkaiden asumisen ohjaamisen te hos ta mi nen yh teis työs sä vuokranantajien kanssa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt pidetyssä kaupun gin val tuus ton kokouksessa valtuustoaloitteen Sosiaalisen isännöin nin käynnistäminen kaupungin vuokrataloissa/jämsässä. Aloitteel laan valtuustoryhmä haluaa kiirehtiä asu mis neu von nan/so si aa lisen isännöinnin aloittamista Jämsän kaupungissa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA saa myöntää vuonna 2014 valtion asuntorahaston varoista yhteensä euroa asumis neu vo ja toi min taan. Avustuksen määrä on enintään 20 % kus tannuk sis ta. Avustusta ei voi myöntää, jos avustuksen saajalle on myön net ty muuta avustusta samoihin kustannuksiin. Avustusta myön ne tään korkeintaan kolmena vuotena samalle hankkeelle. Avustusneuvojatoimintaan tullaan ehdottamaan vastaavaa valtuutta myös seuraavien vuosien talousarvioihin. Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää pit kä ai kaisasun not to muus-oh jel maan, maahanmuuttajien asumiseen liittyen se kä asumisneuvojatoimintaan, joka tukee mie len ter veys kun tou tujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asu mis ta. Avustuksella tuettavan toiminnan tulee olla luonteeltaan seg re gaatio ta ja muita asumisen ongelmia ennalta ehkäisevää. Hakijoiden tulee esittää tavoitteet, joihin asumisneuvonnalla pyritään sekä keinot saa vut ta mi sek si. Hankkeilta odotetaan innovatiivisuutta ja to teu tet tavuut ta. Avustukseen liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen ete nemi ses tä ARA:lle vuosittain maksatushakemuksen yhteydessä vai kut-

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ta vuu den arvioimiseksi. Lisäksi ARA edellyttää, että avustuksen saaja/asu mis neu von taa toteuttava taho osallistuu kerran vuodessa kokoon tu vaan valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foo rumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin. Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen pää tök set hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoi tuk seen osallistumisesta. Jos tarkoitukseen osoitetaan myön tämis val tuut ta seuraavien vuosien valtion talousarviossa, avustusta on haet ta va kunakin vuonna erikseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julisti asumis neu von ta-avus tuk sen haettavaksi mennessä. Ha ku aikaa on jatkettu saakka. Hankkeeseen osallistumista on valmisteltu pidetyssä pala ve ris sa, johon osallistuivat Avituksen toimitusjohtaja Matti Kan gasaho, Jämsänmäki Oy:n toimitusjohtaja Eija Arvaja ja tulosaluejohtaja Heik ki Oksanen. Tuolloin sovittiin, että Oksanen valmistelee asian so si aa li- ja terveyslautakunnan pidettävään kokoukseen pe ri aat teel lis ta hyväksyntää varten. Kangasaho ja Arvaja puolestaan val mis te le vat yhdessä hankehakemuksen liitteineen. Samalla so vittiin, että asian tiimoilta kokoonnutaan seuraavan kerran Ta voit tee na on käynnistää hanke lukien. Liitteenä toimitusjohtaja Matti Kangasahon laatima hankkeen alus tava talousarvio vuodelle Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Jämsän kaupunki osal listuu asumisneuvojatoiminta -hankkeeseen. Hanke huomioidaan vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Tarkoitukseen varataan mää rä raha, joka myönnetään kaupungin hankeavustuksena Työ val men nussää tiö Avitukselle. Seurakunta pyydetään mukaan yh teis työ kump panik si hankkeeseen. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Asumisneuvojatoiminta-hanke, Tae 2015

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuhmoisten kunnan palvelutilauksen tarkastelu/1-3/ / /2013 Sote 51 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Jämsän kau pun gin ja Kuhmoisten kunnan välisen sosiaali- ja ter veyden huol lon pal ve lu so pi muk sen 5. kohdan mukaan palvelujen käyttöä, laa tua ja taloudellisuutta arvioidaan neljännesvuosittain. Kuhmoisten Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma 1-3/2014 on liitteenä. Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen toteutuma on 24,6 % ja toi min ta ku lu jen toteutuma 21,6 %. Maksettuja ennakoita on tilanteessa ,95 euroa enemmän kuin käyttö olisi edel lyt tä nyt. Terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon osalta enna kot ja toteutuma ovat hyvin lähellä käyttöä. Vanhuspalveluissa on suu rin alitus n euroa. Kuhmoisten vuodeosaston toteutuma on 20,4 %. Yksittäiset meno ja tu lo erät toteutuvat suunnitelman mukaisesti vuodeosastolla. Terveys pal ve luis sa avohoidon toteutuma on 21,1 % päivystyskäyntien mää rä perusterveydenhuollossa on toteutunut 14,6 %. Ensihoidon kus tan nuk set ovat ylittyneet euroa ensihoito siirtyy eri kois sai raan hoi don tulosalueelle. Erikoissairaanhoidossa Keski-Suomen keskussairaalan käyttöä on ol lut suunnitelmaan nähden 11,3 %. Erikoisaloista suurin euroa on kohdistunut syöpä- ja sädehoidon erikoisalaan. Pirkanmaan sairaanhoito on suunnitelman mukaista n % toteu tu maa eri erikoisaloilla. Sydänkeskuksen toteutuma on 19,6 % ja Co xan 45 %. Jokilaakson sairaalan käyttö 27,5 % suunnitellusta. Osasto 4:n käyttöä on ollut 13 % suunnitellusta. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusopimuksen toteutumisen Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tä män pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 2 Kuhmoisten kunnan palvelutilauksen tarkastelu/1-3/2014

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talouden toteutuminen 1-3/ / /2014 Sote 52 Valmistelija: talouspäällikkö, puh Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma 1-3/2014 on liit teenä. Sosiaali- ja terveystoimen toteutuma on 23,6 %. Toimintatuottojen tiliryhmässä on muiden kodinhoitoapumaksujen las ku tus jäljessä ja sen toteutuma on nyt 16,8 %, muilta osin tulot ovat kertyneet suunnitelman mukaan. Tuet ja avustukset ti li ryh mässä on terveydenhuollon päivystykseen kohdistuvat Kelan korvaus, en si hoi toon tuleva korvaus, ylittynyt arviosta n eurolla. En sihoi to siirtyy Erikoissairaanhoidon tulosalueelle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti toteutuma on nyt 22,4 %,. Kustannuspaikkakohtaisesti tarkasteltaessa ei ole ha vait ta vis sa suunnitelmaan nähden huomattavia poikkeamia. Asiakaspalveluiden ostot jämsäläisille asiakkaille ovat toteutuneet 26,1 %. Aikuissosiaalityössä toteutuma on 56,1 % ja avohoidon tu kipal ve luis sa määräraha on ylittynyt jo n eurolla toteutuma on 122,5 %. Asiakaspalveluiden ostot Kuhmoisille ja muille kunnille on to teu tu nut suunnitelman mukaisesti 27,3 %. Sisäisistä menoista atk-pal ve lu jen toteutuma on 42,7 % ja ulkoisten osalta 24,4 %. Muilta osin muiden palveluiden ostojen toteutuma on 21,7 % Aineet ja tarvikkeet tilityhmässä hoitotarvikkeiden kulutus on 25,3 % kun se koko ryhmässä on 19,6 %. Erikoissairaanhoidossa maksetut ennakot Jämsän osalta ovat n euroa alle toteutuman ja Kuhmoisten osalta ennakoita on mak set tu n euroa enemmän kuin on ollut käyttöä. Jokilaakson sairaalan osalta toteutuma on Jämsän kohdalla 28 % ja Kuh mois ten osalta 27,4 % Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-3/2014 tiedoksi. Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 3 Talouden toteutuminen 1-3/2014, teksti 4 Talouden toteutuminen 1-3/2014

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Veteraanikuntoutuksen ja rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuonna / /2013 Sote 53 Valmistelija: talouspäällikkö, puh Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen hallinnoimia Val tiokont to rin myöntämiä määrärahoja on vuonna 2013 ollut käy tet tä vissä ,04 euroa. Kuntoutusmäärärahasta ja sen hakemisesta on tiedotettu vuoden alussa ja hakemuksia on tullut tasaisesti koko vuo den ajan. Määrärahan käyttö ei ole sidottu kalenterivuoteen vaan sen käyttö on tapahtunut välisenä aikana. Hakemukset tulevat käsittelyyn keväällä sen jälkeen kun Val tio kontto ri on vahvistanut määrärahan yleensä helmikuun alussa. Ha kemus ten käsittelyaika on ollut n. 3 viikkoa. Lisämääräraha on haettu elo kuun lopulla ja se on yleensä myönnetty vähintään hakemuksen suu rui se na. Veteraanikuntoutuksen päätökset tekee hal lin to yli lää käri. Kaikki halukkaat ovat päässeet kuntoutukseen. Rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden mää rä ra ha on tarkoitettu mm. siivouspalveluun, vaatehuoltoon ja piha töi hin. Näistä palveluista päätökset on tehnyt palveluohjaaja. Liitteenä on selvitys vuoden 2013 määrärahan käytöstä ja ver tai lutie dot edellisistä vuosista. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ve te raa ni kun tou tuksen käytön vuonna Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 5 Yhteenveto Veteraanikuntoutuksen tilityksestä

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Testamenttivarojen käytön seuranta sosiaali- ja terveystoimessa v / /2013 Sote 54 Valmistelija: taloussihteeri, puh Sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimia testamenttivaroja on vuoden 2013 aikana käytetty yhteensä ,34 euroa. Tes ta ment ti va roista on liitteenä taulukko ja saldoselvitykset. Vanhusten omaishoitajien työn tukemiseen tarkoitettuja tes ta ment tiva ro ja on käytetty omaishoitajien virkistyspäiviin ja lyhyisiin hy vinvoin ti lo miin, hieronta- ja jalkahoitopalveluihin sekä mm. van hus tenpäi vän juhlatapahtuman järjestämiseen. Vanhusten kuntoutuspalveluihin tarkoitettuja varoja on käytetty palve lu ta lo jen asukkaiden virkistysretkien järjestämiseen ja pihaulkoilun tur val li suu teen tähtääviin parannuksiin. Lisäksi on hankittu erilaisia ak ti vi teet ti tar vik kei ta, kuten kuntoilu- ja pelivälineitä. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee testamenttivarojen käytön seu ran nan vuodelta 2013 tiedoksi. Talouspäällikkö Raija Partanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 6 Testamenttivarojen käyttö v. 2013

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvä ohje 1642/ /2014 Sote 55 Valmistelija: vs. palveluasiantuntija, puh Sijaisten, varahenkilöiden ja vuokratyövoiman käytöstä on sovittu rapor toi ta van sosiaali- ja terveyslautakunnalle kaksi kertaa vuodessa ajan vuokratyövoimasta raportoitiin lau takun nas sa ja sijaisten käytön raportointi jätettiin käsiteltäväksi myöhem min keväällä yhdessä sijaisten käytön ohjeistuksen kanssa. Vakituisen henkilöstön vuosilomiin, arkipyhävapaisiin, lakisääteisiin kou lu tuk siin ja sairauslomiin tarvitaan sijaistyövoimaa turvaamaan pal ve lu toi min ta eri yksiköissä. Erityisesti ympärivuorokautisissa yk siköis sä sijaisten hankkiminen on mittavaa ja turvallisen pal ve lu toi minnan kannalta ehdotonta. Sijaistyövoiman hankkimiseksi voidaan käyt tää omaa vakituista varahenkilöstöä, ulkoa vapailta työ mark kinoil ta hankittua sijaistyövoimaa ja vuokratyövoimaa. Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2013 varahenkilöyksikkö välitti yhteen sä työvuoroa (vuonna 2012 välitettyjä työvuoroja oli kpl). Tämän vuoden 2013 toteuma suhteutettuna ta lous arvoon saadaan tulokseksi 101 %. Vuonna 2013 sosiaali- ja ter veystoi men vakituisen henkilöstön palkkamenot olivat yhteensä euroa ja vastaavasti määräaikaisten työntekijöiden palkkamenot oli vat euroa. Liitteenä tilastovertailut sijaistyön kus tan nuksien jakaantumisesta. Määräaikaisten sijaisten käytön ohjeistusta on tullut aika päivittää. Oh jet ta on valmisteltu yhdessä varahenkilöyksikön osastonhoitajan Pet ri Jetsun kanssa. Ohje on ollut kommentoitavana henkilöstö- ja palk ka hal lin nos sa sekä sosiaali- ja terveystoimen esimiehillä. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavat ohjeet yksiköiden esimie hil le määräaikaisten ja varahenkilöiden käyttämisestä toimialalla: 1. Määräaikaisia työntekijöitä saa hankkia erilaisiin hoi to hen ki lökun nan sijaisuuksiin vain niihin yksiköihin, joissa työtä tehdään seit se mä nä päivänä viikossa. 2. Yksiköissä, joissa työ on päivätyön luonteista (toiminta viitenä päi vä nä viikossa) saadaan määräaikaisia käyttää palkallisiin sijai suuk siin vasta, kun vakinainen työntekijä on ollut yh tä jak soises ti poissa 14 vrk ja toiminnan supistamisella tai muilla jär jeste lyil lä ei ole mahdollista hoitaa annettuja tehtäviä; mikäli yleis-

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sosiaali- ja terveyslautakunta oh jees ta halutaan poiketa, on siihen saatava tu los yk sik kö joh tajan lupa. 3. Kaikki hoitohenkilökunnan sijaistarpeet ilmoitetaan va ra hen ki löyk si kön esimiehelle, joka seuraa sijaistarvetta ja sijaisten käyttöä ja raportoi niistä kaksi kertaa vuodessa heinäkuussa ja tammi kuus sa omalle esimiehelleen, joka puolestaan raportoi saadut tulokset lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa (elokuussa ja hel mi kuus sa). Raportista tulee ilmetä rekrytointitapa, sijaisten käyt tö päivinä ja siitä seuraavat kustannukset. Palk ka hal lin nosta saatavien raporttien avulla arvioidaan sijaistarvetta puo li vuosit tain (keskeytykset, määräaikaiset työsopimukset). Näiden raport tien avulla saatuja lukuja verrataan varahenkilöyksikön henki lös tön sekä ulkoa vuokratun hoitohenkilöstön sijoittelua si jaistar pei siin. Lisäksi verrataan talousarvion ja toteutuneiden si jaismää rä ra ho jen kehitystä. 4. Varahenkilöyksikön esimies hankkii tarvittavan määräaikaisen si jais hen ki lös tön yksiköille (ei suuhygienisteja/hammashoitajia). Si jais jär jes te lyis sä käytetään aina ensin varahenkilöstöä - mikäli va ra hen ki löi tä ei ole käytössä sijaistarpeeseen, va ra hen ki lö yk sikön esimies harkitsee työvoiman hankinnan joko palkkaamalla työn te ki jän määräaikaiseen työsuhteeseen tai jos se ei ole mah dol lis ta, vuokraamalla henkilöstöä yrityksiltä. Yli 3 viikkoa kes tä vis sä yhdenjaksoisissa sijaisuuksissa voi yksikön esimies rek ry toi da itse sijaisen neuvoteltuaan aina ensin työ voi ma ti lantees ta varahenkilöyksikön esimiehen kanssa. 5. Ohje ei koske työllistettyjen, harjoittelijoiden ja op pi so pi musopis ke li joi den palkkaamista. Ohje ei koske alan opiskelijoiden käyt tä mis tä sijaistyövoimana harjoittelujakson ulkopuolella alle 14 vrk sijaisuuksissa silloin, kun varahenkilöyksikkö ei pysty vas taa maan sijaistarpeeseen. Lisäksi alan opiskelijoiden palkkaa mi nen on sallittua loma-aikoina erimittaisiin vuosilomien sijai suuk siin. Ohje ei myöskään koske eläkeläisten käyttöä si jaistyö voi ma na silloin, kun varahenkilöyksikkö ei pysty vastaamaan si jais tar pee seen. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 7 Palkkamenot, varahenkilö- ja vuokratyövoiman käyttö

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.03.2012 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot