KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana"

Transkriptio

1 KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja-Terveydenhoitaja(AMK)

2 TIIVISTELMÄ DIAKONIA- AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Immonen Marja, Strengell Vuokko Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kotisairaanhoidon ja Pieksämäen kaupungin kotipalvelun välinen yhteistyö, työntekijöiden kuvaamana Pieksämäki 2002 Sivuja 49, liitteitä 4 Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pieksämäen kaupungin kotisairaanhoidon ja Pieksämäen kaupungin kotipalvelun välistä yhteistyötä työntekijöiden kuvaamana. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa siitä, millaisia yhteistyöhön liittyviä kuvauksia ja odotuksia työntekijöillä oli. Tutkimuksen kohderyhmänä oli kaikki Pieksämäen kaupungin kotisairaanhoidon ja kotipalvelun työntekijät ( n=54 ). Tutkimus alkoi keväällä 2000 ja tutkimusaineisto kerättiin lokakuussa Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista menetelmää. Aineisto kerättiin kyselyllä, joka koostui strukturoiduista ja avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi 24 henkilöä ( 44 % ). Tutkimuksesta kävi ilmi, että työntekijöillä oli hyvin erilaisia kuvauksia yhteistyöstä. Kyselyyn vastanneet määrittelivät keskinäisen yhteistyönsä ensisijaisesti konkreettiseksi työn tekemiseksi ja asiakkaiden hoidoksi ja huolenpidoksi. Tavoitteiden, työnjaon ja toimenkuvien epäselvyys ja kiire koettiin merkittäviksi yhteistyön esteiksi. Yhteistyön kehittäminen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun välillä vaatii yhteisiä toimintaperiaatteita, työnjaon selkeyttämistä ja hyvää tiedonkulkua. Esimiehiltä saatu tuki ja yhteiset palaverit nähtiin tärkeinä yhteistyölle ja sen kehittämiselle. Asiasanat: kotisairaanhoito, kotipalvelu, yhteistyö Säilytyspaikka: Diakonia ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön kirjasto, Pieksämäki

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC PIEKSÄMÄKI TRAINING UNIT Marja Immonen Vuokko Strengell Co-operation Between Public Health Service of the Federation of Municipalites in Pieksämäki Region and Pieksämäki Town s Home care Described by Employees Pieksämäki pages, 4 appendixes The aim of this final thesis was to identify how employees described the co-operation between Pieksämäki town s home nursing and Pieksämäki town s home care. The research gave information about employees ideas and their expectations concerning the co-operation. The target group were all the Pieksämäki town s home nursing and home care employees (54). The research started in the spring of 2000 and data were collected in October The research method was quantitative and the data were collected by questionnaires which constituted of structural and open questions. The questionnaires were answered by 24 persons ( 44 %). The research showed that the employees had very different ideas concerning the cooperation. People who answered the questionnaire determined that their reciprocal cooperation was concrete work with clients and help and care of them. The main obstacles of the co-operation were; unclear objectives, indistinct sphere of activities at work and hurry. Development of co-operation between home nursing and home care need clear principles, clear sphere of activities and good flow of information. Support of the chief as well as group meetings were considered important for development of co-operation. Keywords: home nursing, home care, co-operation Deposited at DIAK, Pieksämäki unit s library

4 1. JOHDANTO Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja toimenpidesuositukset kunnille. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus tulee turvata ja palvelut järjestää entistä tehokkaammin. Saumattomien palveluketjujen aikaansaamiseen ja toimivaan yhteistyöhön sosiaali- ja terveyssektorin sisällä ja sen ulkopuolella olevien toimijoiden kesken tulee erityisesti panostaa. (STM 1999, 16.) Sosiaali ja terveysministeriö on vuonna 1998 laatimassaan muistiossa selvittänyt terveydenhuollon toimivuutta ja todennut, että käytännön yhteistyössä, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on suuria puutteita.(stm 1998.) Väestön vanheneminen, asiakkaiden vaikeus hakea apua monimutkaisessa palvelujärjestelmässä sekä vanhusten kotihoidon lisääntyminen asettavat sosiaali- ja terveydenhuollolle uusia haasteita. Tulevaisuudessa vanhukset eivät enää tyydy siihen mitä heille tarjotaan. He haluavat vaikuttaa hoitoonsa, jossa tulee korostua yksilöllisyys, itsehoito ja autonomia. Samaa palvelua kaikille -periaate ei päde enää tämän päivän terveydenhuollossa. (Hammar - Mikkonen, Raatikainen, Perälä 1998; Kuusi,1994.) Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten Pieksämäen kaupungin kotisairaanhoidon ja kotipalvelun työntekijät kuvaavat yhteistyötään tällä hetkellä ja mitä odotuksia heillä on yhteistyölle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa sellaista tietoa, jota voidaan käyttää näiden tahojen yhteistyön kehittämisessä. Tätä kautta edistetään myös asiakkaan hyvää ja laadukasta hoitoa. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat konkreettista tietoa päättäjille, esimiehille ja työntekijöille Pieksämäen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyön tilasta, sekä yhteistyön esteistä ja mahdollisuuksista. Yhteistyön kehittäminen paikallisten toimijoiden kesken on tärkeää, ennen kuin voidaan kehittää alueellista yhteistyötä seutukunnalla. Toivomme, että työmme palvelee toimeksiantajaa eräänlaisena yhteistyön alkukartoituksena.

5 2. YHTEISTYÖN HAASTEELLISUUS 2.1 Yhteistyön vaatimus Tulevaisuutta koskevissa tutkimuksissa nähdään sosiaali- ja terveysalan olevan monella tavalla muutoksessa. Töiden luonne muuttuu epätyypillisemmiksi ja tekniikka ja apuvälineet kehittyvät tekemisen välineinä. Työssä tulevat korostumaan ohjaaminen, tukeminen ja koordinointi. Laitoshoidosta siirrytään enemmän kodinomaiseen hoitoon ja toimijakentässä tapahtuu muutoksia. Sosiaali- ja terveysala tulevat edelleen lähentymään ja asiakkaiden aktiivisuus lisääntyy ja syntyy uudenlaista palvelukulttuuria. Ammattilaisten työ tulee fyysisesti ja psyykkisesti entistä raskaammaksi, sillä asiakkaiden erilaiset sairaudet ja ongelmat lisääntyvät ja pahenevat. (Metsämuurinen 2000, 153.) Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhdistyminen on yksi voimakkaimmista muutoksista. Pintarakenteiden tasolla toiminta onkin yhdistynyt monissa kunnissa. Mutta mitä on tapahtunut syvärakenteiden tasolla? Käytännössä yhdistymiskehitys on johtanut monenlaisiin ratkaisuihin, vai onko vanha toiminta vain muuttanut nimeään? Mitä esimerkiksi tapahtuu työyksiköille, jotka kootaan yhteisen vanhustyön alaisuuteen? Millaiseksi muuttuu vanhainkodin työ, kun se muutetaan palvelutaloksi, tai siirretään terveyskeskuksen alaisuuteen hoivaosastoksi? Organisaatiomuutokset eivät muuta mitään ellei ensin kyseenalaisteta vanhaa toimintaa ja etsitä jotain uutta. (Sinervo 2000, 190; Seiskari, Töyrylä 2000, 57; Nyholm, Suominen, 1999.) Tutkimusten mukaan vanhuudesta johtuvien tai vanhuksille tyypillisten ongelmien, kuten dementiasairauksien ja reisiluunkaulanmurtumien, sekä pitkäaikaisen hoivan ja avun tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Valtaosa ikäihmisistä asuu tulevaisuudessa todennäköisesti kotona, normaaleissa asunnoissa tai asunnoissa, joihin on tehty muutostöitä. (Metsämuuronen 2000,152.) Yhteistyön haaste sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiselle on myös, että väestön koulutustaso nousee ja terveydentila paranee. Asiakkaat eivät ole passiivisia asiantuntijoiden ohjeiden vastaanottajia. He ovat aktiivisia, itseään hoitavia, ja haluavat ottaa enemmän vastuuta itsestään. Heillä on paremman koulutustason antamaa tietoa ja

6 taitoa hoitaa itseään. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on monipuolistettava niin, että asiakas saa mahdollisimman yksilöllistä hoitoa. (Hammar-Mikkonen ym. 1998). Palveluja tarvitsevien ihmisten ja heitä hoitavien kannalta ei ole merkitystä sillä, ovatko heidän tarpeensa sosiaalisia vai terveydellisiä. Sairaalasta kotiinpääsyä odottava vanhus ei ymmärrä miksi tapahtuu viivytyksiä, tai miksi hänen viimein päästyään kotiin kukaan ei tule käynnille niin kuin oli luvattu. (Qvretveit 1995, 284.) Johtajuus on tärkeä osa yhteistyötä. Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on määritellä koko organisaation, ryhmän ja yksilön tehtävä. Vision ja tehtävän määrittelyyn osallistuvat kaikki, jotka osallistuvat tehtävien toteuttamiseen. Vision on oltava sellainen, että organisaation jäsenet voivat kokea sen omakseen, sitoutua siihen ja toteuttaa henkilökohtaisia tavoitteitaan. Mikäli esimies haluaa rakentaa ja tukea tällaista toimintatapaa hänen tulee: Järjestää aika ja paikka jatkuvalle tavoite-, visio- tai tehtäväkeskusteluille Tehdä näistä asioista keskusteleminen kaikille mahdolliseksi (Ahonen, Pohjanheimo 2000, 43.) 2.2 Yhteistyön arvot ja tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksi päästrategia on sosiaali- ja terveyspalvelujen, sekä sairaanhoidon kehittäminen monialaiseksi palvelukokonaisuudeksi, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto toimivat yhdessä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. (STM 1998, 114). Yhteistyö ja sen kehittäminen eri toimijoiden kesken vaatii kuitenkin työmuotojen uudistamista. Yhteistyön kehittymiseltä ei voida odottaa nopeita tuloksia. Tavoitteena on järjestää palvelut asiakaslähtöisesti niin, että apuna käytetään asiakkaiden ja palveluiden tuottajien kanssa laadittuja hoito ja palvelusuunnitelmia. Joustava työnjako ja eri ammattiryhmien yhteistoiminta tehostaa palvelujen tuotantoa. Koska vanhukset maksavat palveluista enemmän, he ja heidän omaisensa odottavat palvelujen laadulta ja sisäl-

7 löltä paljon. Toiminnan tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja palveluhenkinen organisaatio. (STM 1998). Tavoitteena on, että kotisairaanhoidon ja kotipalvelun avulla 90 % kuntien 75-vuotiaista ja vanhemmista voisi asua kotona mahdollisimman pitkään. Tavoitteisiin pyritään asiakkaiden elämänlaatua ja elinolosuhteita parantamalla. (Hammar- Mikkonen ym. 1998). Elinolosuhteiden parantaminen tarkoittaa esimerkiksi palveluasuntojen rakentamista, oikein kohdennettuja avohuollon palveluja ja ympärivuorokautisen avunsaannin turvaamista. Myös turvallinen asuinympäristö ja kotona tapahtuvien tapaturmien ehkäisy ovat tärkeitä. Sosiaali ja terveydenhuollossa tarvitaan vuorovaikutusta ja järkevää työnjakoa eri toimijoiden välillä. Työntekijöiden keskinäinen luottamus ja vastavuoroinen tuki ja kumppanuus ovat yhteistyön kannalta tärkeitä asioita. Yhteistyöhön liittyvät arvot ovat monessa mielessä murroksessa. Puhutaan tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja säästöistä, perinteisten tasa- arvoisten ja yhtäläisten palvelujen tuottamisen sijaan. Kun tähän vielä lisätään vaikuttavuus, laatu ja oppivan organisaation mallit, sekä henkilöstön jaksaminen, on saatavilla melkoinen arvojen ja normien mylläkkä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee kuitenkin vastata inhimillisellä ja eettisesti oikealla tavalla asiakkaiden kasvavaan hoidon tarpeeseen (Sinervo 2000, Lindqvist 2002.) Työyhteisöissä arvot nousevat esille yksilöiden välisessä kanssakäymisessä toiminnan hyväksyttyinä päämäärinä ja tapoina. Ne näkyvät yhteisöjen totuuskäsityksinä, velvollisuuksina ja periaatteina. Arvoja voi luokitella ja verrata ja niitä voi asettaa paremmuusjärjestykseen (Pihlainen 2000, 20; Ahonen, Pohjanheimo 2000, 14). Yhteistyön kehittämisen peruslähtökohtana on kehittämistyötä ohjaavien arvojen tai arvostusten selventäminen. Kehittämishankkeeseen liittyvien arvojen tai arvostusten selventäminen on tärkeää siksi, että työyhteisö pystyisi muodostamaan yhteisen toimintamallin. Yhteinen malli ei tarkoita, että kaikista asioista on oltava samaa mieltä, vaan työyhteisön jäsenten tulisi ymmärtää, mihin taustaoletuksiin kehittämisprosessin aikana tehdyt päätökset perustuvat. Keskeinen kysymys kaikissa kehittämisprosesseissa on se, kenen ja minkälaiset arvot ohjaavat toimintaa? (Nakari, Valtee 1995, )

8 2.3 Asiakaslähtöinen yhteistyö ja yhteistyöosaaminen Yhteistyöosaaminen on työntekijän taitoa toimia yhteistyössä työtovereiden ja asiakkaiden kanssa, yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Yhteistyön laatua arvioitaessa tulee erottaa, onko kyseessä yhteistyö vai yhteydenpito. (Eronen 1995, ) Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakas on palvelujen keskipisteessä. Tarvittavat palvelut ja hoito järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien. (Nuoko Juvonen, Ruotsalainen, Kiikkala 2000, 16, Perälä 1997, 38.) Yhteistyö on vastuun jakamista eri ihmisten kesken. Työntekijälle tämä merkitsee sitä, ettei hänen tarvitse yksin ratkaista kaikkia niitä ongelmia, joita asiakkaiden parissa päivittäin on. Palvelujärjestelmän kannalta yhteistyö voi parhaimmillaan vähentää päällekkäistä työtä ja siten lisätä palvelujen tehokkuutta ja taloudellisuutta. (Mäkinen ym, 1997). Suomessa on jo vuosia korostettu potilaan/asiakkaan omaan hoitoon osallistuminen tärkeyttä. Laki potilaan oikeuksista tuli voimaan vuonna Siinä taataan juridisesti potilaalle oikeus hyvään terveydenhoitoon, johon kuuluu mm. pääsy hoitoon, asianmukainen lääkitys ja oikeus saada tietoa hoidosta. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista /785). Asiakaslähtöisten palvelujen tuottaminen edellyttää eri ammattikuntien ja toimintalohkojen rajat ylittävää yhteistyötä, jossa yhdistellään osaamista ja asiantuntemusta asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yhteistyöhön kykeneviltä edellytetään vastuunottoa, selkeää käsitystä omasta tehtävästä, ja toisten asiantuntemuksen kunnioittamista. Ammattiryhmien välisen ja ammatin sisäisen aidon yhteistyön tunnusmerkkejä ovat keskinäinen luottamus, kunnioitus ja yhteinen päätöksenteko, jossa kaikkien ammattiryhmien taidot käytetään asiakkaan hyväksi. Ne parantavat asiakkaiden hoidon jatkuvuutta ja kattavuutta (Perälä 1997,34-38, Metsämuuronen 2000, 121). Yhteistyön onnistuminen edellyttää perusasennetta ettemme työskentele yksin, vaan yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyökumppanien, tehtävien, työskentelytapojen ja tarpeiden tunteminen on tärkeää. On tärkeää tietää kenen puoleen voi kääntyä ja kuinka ohjata asiakasta ongelmatilanteissa. (Mäkinen ym. 1997, 30.)

9 Yhteistyöosaamisen rinnakkaiskäsite on yhteistoiminnallisuus, joka korostaa erilaisten näkökulmien esille tulemista, yhteisten päämäärien luomista, yhteisen ymmärryksen rakentamisen merkitystä ja uusien arvojen luomisen tärkeyttä. Yhteistoiminnallisuus syntyy siitä, että ihmiset voivat työskennellä yhdessä, heitä suurempien päämäärien saavuttamiseksi. Tällainen organisaatio pyrkii yhdessä etsimään uudenlaisia näkökulmia, joiden avulla voidaan asiakkaan ongelmia ratkaista. (Juuti 2001, 338.) Yhteistoiminnallisuus edellyttää myös uudenlaista johtamista. Tälle johtamiselle on tyypillistä samanarvoinen kohtelu ja syvällinen vuoropuhelu esille tulevista ongelmista. Luovan yhteistoiminnallisuuden synnylle on välttämätöntä, että hankkeella on yhteinen selkeä tavoite. Uudenlainen toimintatapa painottaa avoimuutta ja keskustelun tärkeyttä todellisista ongelmista. Luovan yhteistoiminnallisuuden aikaansaaminen vaatii myös kaoottisen kommunikaation käymistä. Tällaisessa keskustelussa ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta arvostaa silti muiden näkökulmia. Kaaos on välttämätön, koska sen avulla luodaan uusia näkökulmia. (Juuti 2001, ) Yhteistyöosaaminen ja yhteistoiminnallisuus tulee lisääntymään sosiaali- ja terveysalalla. Metsämuurosen (2000, 121, 122) tutkimuksessa aitona tulevaisuuden osaamisena nähdään työntekijän taito verkostoitua ja yhteisöllinen toimintakyky. Asiakkaiden ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa, mutta silti asiakas on kyettävä hoitamaan kokonaisuutena; moniammatilliset työ ja hoitoryhmät ovat vastaus tähän ongelmaan. Hammar - Mikkonen, ym. (1998) ovat tutkimuksessaan selvittäneet ikääntyneiden tämänhetkistä terveydentilaa, sosiaalisen avun tarvetta, ja tulevaisuuden asuinoloja sekä ikääntyneiden odotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tutkimuksen tuloksena 33% kyselyyn vastanneista vanhuksista uskoi, että he tulevat selviytymään kotonaan yksin, ilman ulkopuolista apua aina 80-ikävuoteen saakka. Suurin osa asuisi mieluimmin kotona, kuin sairaalassa tai muussa vastaavassa hoitopaikassa. Vastanneista 33% toivoi sukulaisten auttavan heitä. Tutkimukseen osallistuneet toivovat, ei ainoastaan sairauden hoitoa, vaan 25% vastanneista toivoi myös järjestelmällistä apua terveyden ylläpitämiseen. Jos apua tarvitaan, toivottiin sen tapahtuvan mieluiten vanhusten kotona. Suuri osa vastanneista piti hoidon jatkuvuutta ja pysyvyyttä erittäin tärkeänä. He toivoivat että samat hoitajat ja lääkärit hoitaisivat heitä. Vanhuksista 66% haluaisi myös osallistua heitä koskevien palvelujen suunnitteluun. Heidän mielestään sosiaali- ja

10 terveyspalvelujen ammattilaisten ei pitäisi yksin päättää millaisia palveluja tulevaisuudessa vanhuksille järjestetään. (Hammar Mikkonen 1998)

11 3. KOTISAIRAANHOITO 3.1 Kotisairaanhoidon tavoite Kansanterveyslaki (1972) velvoittaa kunnat järjestämään asukkailleen sekä laitos- että avosairaanhoitoa. Kotisairaanhoito on avosairaanhoitoa, jolla tarkoitetaan kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa järjestettyä sairaanhoitoa. Se on suunnitelmallista hoitoa, jota terveyskeskuksen kotisairaanhoidon henkilöstö toteuttaa asiakkaiden kotona tai jonka piirissä olevat palvelut voidaan hankkia ostopalveluina. Lain mukaan kotisairaanhoidon asiakas on oikeutettu saamaan tarpeelliset tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimenpiteet sekä niihin liittyvän terveyskasvatuksen. Kotisairaanhoidon tavoitteena on, että asiakas selviytyisi kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotisairaanhoito on perusterveydenhuollon yksi keskeinen toiminta - alue. Se on suunnitelmallista sairaanhoidon tarpeessa olevan tai toimintakyvyltään heikentyneen asiakkaan kotona tai vastaavissa olosuhteissa tapahtuvaa toimintaa, jossa pyritään vastaamaan asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin sekä huolehtimaan omatoimisuuden säilymisestä ja sen mahdollisesta lisäämisestä. (Tuomisto 1997.) Kotisairaanhoito on: terveyskeskuksen lääkärin, sairaanhoitajien ja perus/lähihoitajien antamia palveluja henkilöille, jotka kykenevät sairaudestaan huolimatta asumaan kodissaan, mutta jotka tarvitsevat apua sairautensa tai vammansa vaatimissa hoitotoimenpiteissä ja voinnin seurannassa. (Kuusi 1994, 16.) Valvottu kotisairaanhoito on potilaan kotona tai vastaavissa olosuhteissa sovitulla tavalla terveyskeskuksen säännöllisessä valvonnassa tapahtuvaa sairaan asiakkaan eli potilaan hoitoa. Lääkäri päättää yhdessä kotisairaanhoitajien kanssa potilaan ottamisesta valvottuun kotisairaanhoitoon. Valvotun kotisairaanhoidon potilaalle tehdään yhteistyössä hoitosuunnitelma ja hänellä on muun muassa oikeus saada maksutta eräitä hoitotarvikkeita. Pelkkä termi kotisairaanhoito tarkoittaa yleisemmin kotona annettavaa sairaanhoitoa, joskin sitä lyhyyden vuoksi näkee usein käytettävän silloinkin, kun tarkoitetaan valvottua kotisairaanhoitoa. (Mäkinen, Niinistö, Salminen, Karjalainen, )

12 Kotisairaanhoito on yhteistyötä. Yhä useammin kotisairaanhoidon asiakkaina on henkilöitä, jotka tarvitsevat niin monenlaista apua, että yhden henkilön taidot eivät riitä avun antamiseen. Usein tarvitaan sekä kodinhoidollista, sairaanhoidollista että taloudellista apua. Monenlaista, useampaan kertaan vuorokaudessa annettavan avun tarvitsevien osuus asiakkaista tulee edelleen lisääntymään. Haastavimmillaan kotiin tarjottava hoito onkin silloin, kun työskennellään eniten apua tarvitsevien kanssa, yhteistyössä ammattitoverien, omaisten, ja läheisten sekä toisten alojen ammattilaisten kanssa. (Mäkinen ym. 1997, 32-33; Seiskari,. Töyrylä 2000, 54.) 3.2 Kotisairaanhoitotyö Kotisairaanhoidossa työskentelevä sairaanhoitaja toimii moniammatillisessa työryhmässä. Hänen työtovereinaan on sosiaali- ja terveysalan lyhyemmän koulutuksen käyneitä henkilöitä, lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia. Kotisairaanhoitajan työ on asiakkaan kokonaishoidon järjestämistä, asiakkaan avuntarpeen selvittämistä ja hoidon koordinointia. Työ on hoitotyötä, joka tapahtuu asiakkaan kotona. Sairaanhoitaja opastaa ja neuvoo asiakasta, omaisia ja kotipalvelun työntekijöitä erilaisissa asiakasta koskevissa tilanteissa. Työ sisältää lisäksi erilaisia sairaanhoidollisia tehtäviä esim. lääkkeenjakoa ja niiden vaikutusten ja sivuvaikutusten seurantaa, lääkeinjektioiden antamista ja haavahoitja. (Mäkinen ym. 1997, ) Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön kokonaisuudesta, hoitoyhteistyöstä ja hoitotyönkehittämisestä. Kotisairaanhoitajan tehtävänä on arvioida potilaan hoitotarpeen laatu ja määrä sekä vastata siitä. Hän vastaa myös siitä, että potilaalle laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma sekä valvoo sen toteutumista. Hän on myös päävastuussa, että lääkäriä informoidaan asiakkaan tilassa tapahtuvissa muutoksissa. Kotisairaanhoitajan on pystyttävä arvioimaan potilaan tilassa tapahtuvat muutokset ja oireet, jotka merkitsevät hänen sairautensa pahenemista tai sairauden puhkeamista (Mäkinen ym. 1997,36-41.) Kotisairaanhoito on kiinteää yhteistyötä potilaan omaisten ja ystävien kanssa. Koisairaanhoitaja voi työssään joutua monenlaisten ihmissuhdeongelmien ratkojaksi ja kuuntelijaksi. Työhön kuuluu yhteistyötapaamisia ja palavereja suunniteltaessa potilaan hoitoa. Monipuolinen tieto eri tahojen tarjoamista palveluista, esim. Kelan palveluista ja korvauksista on tärkeää.

13 4. KOTIPALVELU 4.1 Kotipalvelun tavoite Sosiaalihuoltolain 1 (710/1982) tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. On luotava mahdollisuudet itsenäiseen asumiseen, riittävät edellytykset omatoimiseen päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen, kunkin henkilön normaalissa elinympäristössä. Tämä tarkoittaa, että avohuolto on ensisijaisena palvelumuotona ja palvelut alueellistetaan. Kotipalvelu sisältää hyvin monipuolista henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä jokapäiväiseen elämään kuuluvissa toimissa avustamista ja niiden suorittamista. Kotona tehtävää työtä kotipalvelussa on yleensä ruuanvalmistus, siivous, vaatehuolto, henkilökohtaisen hygienian hoidossa avustaminen sekä sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen. Kotipalveluun luetaan myös tukipalvelut, joita ovat erilaiset päivittäistä toimintaa tukevat palvelut, kuten ateria-, kuljetus-, siivous-, hygienia- ja saattajapalvelut. Tukipalvelut voidaan joko viedä asiakkaan kotiin (esim. aterioiden kotiinkuljetus) tai järjestää keskitetysti jossakin paikassa (esim. ateriointi palvelukeskuksessa). (Mäkinen ym. 1997,25.) Kotipalvelun, samoin kuin kotisairaanhoidonkin tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Laitospaikkojen saatavuus tulevaisuudessa vähenee vanhusväestön voimakkaan lisääntymisen myötä ja laitoshoidon tarpeen lisääntyessä. Avohoidon palvelujen tarkoituksena ei ole kuitenkaan pitää ihmisiä vastoin heidän tahtoaan kotona mahdollisimman pitkään. Tarkoituksena on rohkaista ja mahdollistaa asiakkaan kotona selviytyminen, mikäli hän itse niin haluaa. (Mäkinen ym ) Kotona annettavan hoidon ja huolenpidon keskeinen tehtävä on tukea ja palvella ihmistä arkipäivän perustarpeissa. Lähtökohtana on asiakkaan itsemääräämisoikeus ja omaehtoisuuden tukeminen. Palvelujen tarpeen lisääntyessä kotihoidolta odotetaan joustavuutta ja palveluja on pystyttävä tarjoamaan useamman kerran vuorokaudessa. Palveluketju pitäisi saada aukottomaksi. Kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua pitäisi kehittää monipuolisemmaksi ja joustavammaksi, että pystyttäisiin vastaamaan omaishoitajienkin tarpeisiin. (Helameri, Kukkola, Jokela, Honko, 1999,1.)

14 4.2 Kotipalvelutyö Kotipalveluohjaaja on kotipalvelun vastuuhenkilö, joka sovittaa yhteen työntekijöiden työajan käytön ja huolehtii siitä, että yhteisistä toimintaperiaatteista sovitaan ja että työntekijät saavat tarvitsemansa ammatillisen tuen. Kotipalveluohjaajalta edellytetään johtavankodinhoitajan, sosiaalialan- tai muuta soveltuvaa koulutusta. Kotipalvelun ohjaajan tehtävissä toimivilla on nykyisin hyvin erilainen koulutustausta. Ohjaajan tehtävä on arvioida ja koordinoida asiakkaalle annettavaa palvelua. (Mäkinen 1997, 35.) Kotiavustajan tehtävänä on sosiaalihuoltolain ja asetuksen mukaisen kotipalvelun antaminen erityisesti vanhuksille ja vammaisille. He auttavat asiakasta arkielämän perustoimissa kuten ruuanlaitossa, siivoamisessa ja henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa. Heidän tehtävänään on auttaa myös erilaisten asioiden järjestelyssä, kuten apteekissa asiointi, pankissa asiointi jne. Kodinhoitajilla on jonkin verran perusteellisempi ammatillinen koulutus, mutta heidän tehtävänsä ovat kotihoidossa paljolti samankaltaisia. (Mäkinen ym ) Nykyään kodinhoitajat ja kotiavustajat saavat koulutuksen, jossa kaikilla on lähihoitaja ammattinimike. Tämän sosiaali- ja terveysalan koulutuksen käyneet henkilöt työskentelevät eri-ikäisten asiakkaiden kanssa hoitotyön perustehtävissä. Vanhustyössä korostetaan työntekijän kykyä auttaa vanhuksia jokapäiväisissä askareissa ja aktivoida heitä virikkeelliseen toimintaan. Asiakkaita ohjataan myös käyttämään erilaisia palveluita. (Mäkinen ym )

15 5. KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PIEKSÄMÄELLÄ Vanhuspoliittinen strategia perustuu kokonaisnäkemykseen ikääntyvien tarpeista ja elin oloista, sekä yhteisön toimenpiteistä ja kehityksestä. Strategiassa määritellään tavoitteet iäkkäiden kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämisessä, sekä eri hallintokuntien ja sidosryhmien vastuut näiden toteuttamisessa. Jokaisen kunnan tulee laatia oma vanhuspoliittinen ohjelmansa, vaikka näin ei vielä ole läheskään jokaisessa kunnassa. (Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus, 2001.) 5.1 Pieksämäen kaupungin vanhuspoliittinen strategia Pieksämäellä on laadittu oma vanhuspoliittinen strategia, jossa määritellään kaupungin vanhustenhuollon lähivuosien tavoitteet. Siitä ilmenee, että hyvin iäkkäiden (yli 85- vuotiaiden) ja dementoituvien vanhusten määrä tulee Pieksämäen kaupungissa kasvamaan, ja he ovat tulevaisuudessa suuri ryhmä, jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveyden huollon palveluja. Lähtökohtana vanhustenhuollon kehittämiselle on pyrkimys kehittää vanhusten palveluja Pieksämäen kaupungissa laaja - alaisesti. Seuraavasta taulukosta (1) nähdään vanhusväestön kasvu Pieksämäen kaupungissa ja vanhusväestön lisääntyminen jokaisessa ikäryhmässä.

16 TAULUKKO 1. Pieksämäen kaupungin 65 vuotta täyttäneen väestön ikärakenne vuosina ja ennuste vuosille (osuudet % koko väestöstä.) vuosi Yli 65-v. % Yli 75-v. % Yli 85-v. % , ,8 83 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 (Lähde: Pieksämäen kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma, 2000) Edellisessä taulukossa esitetyt ikäryhmittäiset vertailut perustuvat oletettuihin ennusteisiin Pieksämäen kaupungin vanhusväestön määrän kehityksestä. Yli 85-vuotiaat ovat se vanhusväestön ikäryhmä, joka hyvin pian on tulossa erilaisten sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjäksi. (Pieksämäen kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma 2000)

17 Alla olevassa kuviossa (1)on esimerkki Pieksämäen kaupungin väestön kehityksestä. Sama kasvu on havaittavissa muissakin ikäryhmissä. 65 v lukumäärä Vuosiluku %-osuus Pieksämäen asukkaista Määrä % KUVIO vuotiaiden määrän kasvusta lukumääräisesti ja prosentuaalisesti, Pieksämäen kaupungissa. Vanhuspoliittisen strategiassa nostetaan yhdeksi keskeiseksi kehittämisalueeksi sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyön lisääminen ja tehostaminen, asiakkaiden palvelujen laadun parantamiseksi. Tavoitteisiin pyritään yhdistämällä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun resursseja. Kyse on ennen kaikkea vastuun jakamisesta ja yhteistyön organisoimisesta niin, ettei kukaan apuatarvitseva jäisi palvelujärjestelmän ulkopuolelle. (Pieksämäen kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma 1999). Pieksämäen vanhuspalvelujen kehittämiskohteita v ovat: Kodinhoitoapukäyntien määrän lisääminen Ateriapalvelujen lisääminen Omaishoidontuen asiakkaiden määrän lisääminen Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyön tehostaminen Palveluasuntojen käytön lisääminen Pitkäaikaisten hoitopaikkojen määrän supistaminen Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyön osalta ei ole vielä päästy sille asetettuihin tavoitteisiin. Laitospaikkojen vähentäminen on vaikuttanut jo tuntuvasti kotona annetta-

18 vien palvelujen tarpeen kasvuun ja avohoidossa on yhä huonokuntoisempia asiakkaita. Erikoissairaanhoidon paikoilla hoidetaan jatkohoitopaikkaa odottavia asiakkaita. 5.2 Kotisairaanhoito Pieksämäen kaupungissa Kotisairaanhoidon toiminta alkoi Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä vuonna Kotisairaanhoidossa Pieksämäen kaupungissa työskentelee 7 sairaanhoitajaa ja osastonhoitaja. Yksi sairaanhoitaja toimii vapaapäivien tekijänä kahtena päivänä viikossa. Toimitilat sijaitsevat Pieksämäen sairaalan pihapiirissä. (Jurmu S, henkilökohtainen tiedonanto, ). Tavoitteena on asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yhteistyössä eri auttavien tahojen kanssa. Tavoitteena on myös auttaa asiakasta sopeutumaan vammansa ja/tai sairautensa kanssa elämisessä ja selviytymään mahdollisimman hyvin omassa elämäntilanteessaan. Kotisairaanhoidon laatutavoitteena on yhteistyön toimivuus ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kanssa (Kotisairaanhoidon porukkasopimus ). Kotisairaanhoidon tehtävänä on tuottaa Pieksämäen seudun terveydenhuollon ky:n alueella perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon liittyviä palveluja kotikäynteinä niille henkilöille, jotka eivät voi käyttää vastaavia palveluja terveysasemilla. Keskeiset toiminnan painopistealueet Pieksämäen kotisairaanhoidossa ovat: asiakkaan kodin turvallisuus/kaatumisvammojen ennaltaehkäisy, henkilöstön oma jaksaminen, johon on mahdollista käyttää työnohjausta 2h neljännesvuosittain (8h vuodessa), sekä hoitoprosessin tuloksellisuus ja toimiva työ- ja vastuunjako. (Kotisairaanhoidon tiimin tuloskortti 2001) 5.3 Kotipalvelu Pieksämäen kaupungissa Kotipalvelu on toiminut Pieksämäellä jo 1950-luvulta lähtien. Kotipalvelussa on yhteensä henkilökuntaa 56, joista 3 on lähihoitajaa, 12 kotiavustajaa ja 30 kodinhoitajaa.

19 Lähihoitaja koulutuksessa on 3 kodinhoitajaa ja 4 kotiavustajaa. Vanhustenhuollonohjaajana toimii sosiaalialan koulutuksen saanut henkilö. Lisäksi on avohuollon ja avopalvelujenohjaajat, sekä kotipalvelunohjaaja Kotipalvelu on jaettu kotihoidon työryhmiin. Läntisiä työryhmiä on kolme ja lisäksi kehitysvammaisten iltapäiväkerho, ikäperhe - projektityöntekijä ja sosiaalivirastossa perhetyöntekijä. Itäisiä työryhmiä on kolme, sekä iltapartio ja kotipalveluauto/ateriakuljetus. Jokaisen työryhmän hoitotyöstä vastaavana toimii sairaanhoitaja. Kotipalvelun toimitilat sijaitsevat Pieksämäen kaupungin keskustassa ja ns. taukotupia on eri kaupunginosissa. (Parkkinen T, henkilökohtainen tiedonanto ) Kotipalvelun toiminta - ajatuksena on tarjota hoitoa ja kuntouttavaa toimintaa vanhukselle, joka tarvitsee tukea ja muuta huolenpitoa, ja jota järjestetään hänen omassa kodissaan tai palveluasunnossa. Tarkoitus on edistää vanhuksen ja vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. (Parkkinen T. Vanhusten ja vammaisten palvelut.) Kotipalvelun laatutavoitteena on pyrkimys sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaiseen palvelutasoon, sekä osallistua Itä- Suomen lääninhallituksen IkäLaatu- projektiin. (Parkkinen T. vanhusten ja vammaisten palvelut, 2001.) Kotipalvelun työntekijöiden työpanosta kohdennetaan ja toimintaa tehostetaan. Tarvittavat kotipalvelun resurssilisäykset toteutetaan ostopalveluna (Parkkinen T. vanhusten ja vammaisten palvelut.) 5.4 Yhteistyö Pieksämäen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä Vanhuspoliittisen strategian mukaan yhteistyön tavoitteena oli yhdistää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun resursseja, että toiminta olisi hyvin organisoitua ja asiakkaiden palvelujen laatu paranisi. Näyttäisi siltä, että kotisairaanhoidon ja kotipalvelun tavoitteita ei ole laadittu yhdessä. Toiminnan yhdistäminen ei ole vielä toteutunut, vaan asia on jäänyt puheen tasolle.

20 Kotipalvelun painotusalue on IkäLaatu- projektissa ja asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen sekä huolenpito. Myös työntekijöiden toimintaa kohdennetaan ja kotipalvelun toimintaa tehostetaan. Vuoden 2001 kotisairaanhoidon painopistealueet olivat pääpiirteittäin samat kuin kotipalvelulla. Lisäksi kotisairaanhoidolla on tavoitteena asiakkaan kodin turvallisuus ja kaatumisvammojen ehkäisy. Huomiota kiinnitetään myöstyöntekijöiden jaksamiseen ja työnohjaukseen. Laatutavoitteena kotisairaanhoidolla on yhteistyön toimivuus ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kanssa. Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun välillä mm. yhteisten palaverien ja yhteisten koulutuspäivien muodossa. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon esimiehet pitävät yhteisen työpalaverin joka toinen kuukausi. Kotipalvelun aluetyöryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yksittäiset aluetyöryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Kun kotisairaanhoidon ja kotipalvelun piiriin tulee uusi asiakas, niin asiakasta hoitavat henkilöt ja omaiset kokoontuvat laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelman asiakkaalle. Muita yhteydenottomuotoja ovat asiakkaan kotona oleva viestivihko ja puhelinkontaktit. Työntekijät voivat tavata myös asiakkaan luona sattumalta tai sovitusti. Sekä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon esimiesten taholta on tullut esille tarve yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Yhteisen kotihoitopalveluyksikön kehittäminen on ollut esillä aikaisemminkin, mutta suunnitelma ei toteutunut. Tässä työssä selvitetään mm. työntekijöiden toivetta yhteisissä tiloissa toimimiseen ja sen tuomaa mahdollista hyötyä. 5.5 Pieksämäen kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa tehtyjä tutkimuksia Työn kehittämisen kannalta yhteistyön tutkiminen on välttämätöntä. Ilman sovituin välein toistuvaa yhteistyön arviointia työn kehittäminen on mahdotonta. Myös Pieksämäellä on tehty tutkimuksia yhteistyön kehittämiseksi. Yhteistyötä on selvitetty Pieksämän kaupungin kotipalvelutoimiston ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotisairaanhoidon yhteisellä projektilla, joka toteutettiin vuosina Projektin tarkoituksena oli yhteistyön lisääminen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi. Projektin tavoitteena

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Sosiaali ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Terveyden edistämisen koulutusohjelma

Lisätiedot

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE Seija Okker ja Seija Tsupari Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) ESIPUHE Tietä kulkemalla

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla PÄIVI SANERMA Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla Toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista Noora Ahonen ja Suvi Utoslahti Opinnäytetyö, syksy 2009

Lisätiedot

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Opinnäytetyö (AMK) Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 2014 Krista Suosaari-Vihiniemi ja Anne-Ly Trei MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Asiakastyytyväisyyskysely Lounais-Suomen Avustajakeskuksen

Lisätiedot