Varhaiskasvatusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatusjohtaja"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoidon haasteisiin vastataan laadullisesti ja tehokkaasti. Talousarvio vuodelle 2013 Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen Avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen koeluontoisesti nykyisellä henkilöstöllä. Yhden perhepäivähoitajan lisäys Toteuma 2013: Varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen on sujunut luontevasti. Avointa varhaiskasvatusta on toteutettu olemassa olevalla henkilöstöllä Päiväkoti Nuppulan tiloissa kerran viikossa yht. 33 kertaa vuoden aikana. Kävijöitä on ollut noin 30 henk./ kerta ja palaute on ollut erittäin myönteistä. ( Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin keväällä ) Uusia perhepäivähoitajia ei ole palkattu kuntaan. Yksi perhepäivähoitaja on ollut lomautettuna Perhepäivähoidon kuukausipalkkaa ei toteutettu. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 menestystekijät Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Palvelujen laajentaminen. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen muut vapaaehtoiset palvelut huomioiden. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilöstöä. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Tila avoimeen toimintaan? Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen välisen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Riittävien määrärahojen turvaaminen. Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilöstö joka toimii laadittujen käsikirjojen mukaan. Perhepäivähoito Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset. Tavoite 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Asiakastyytyväisyyskys elyt joka toinen vuosi. ( 2014 ) Hoitopaikkojen riittävyys, lyhyet päivähoitojonot. Lasten määrä/työntekijät. Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen Yhteistyö eri päivähoitomuotojen/ Koljolan päiväkodin kans toteutunut hyvin. Yhteisi koulutuksia ja tapahtumi järjestetty. Tavoitteet toteutuneet. Avoin varhaiskasvatus toteutunut kerran viikoss 2h/aamupäivä Nuppulass Riittävästi päivähoitopaikkoja. Perhepäivähoitajien kk-palkka ei toteutunut. Sairauslomien suuri määr edelleen huolena. Määrärahojen riittävyys haasteellista. Myös 1

2 sijaisreservi ja sijaismäärärahat. säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona valmistelemalla kuukausipalkan käyttöönottoa. Laatukäsikirja,varh.kasv.s uunnitelmat ja turvallisuussuunnitelma. seuranta, varhainen tuki. perhepäivähoitajia on käytetty päiväkotien sijaisreservinä. Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain. Varhaisen tuen mallia on käytetty tarvittaessa ohjeiden mukaisesti. Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tehtäväalueen tulojen ylitys noin , joka on kunnan saamaa työllistämistukea (n ) sekä työterveyshuollon kustannuksista kunnalle tulevaa KELA-korvausta (n ), joita ei ole budjetoitu. 2

3 Varhaiskasvatus TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta Päiväkotihoito, josta Koljola Vappula Nuppula Perhepäivähoito Lapsia, joista päiväkotihoidossa Koljolassa Vappulassa Nuppulassa perhepäivähoidossa erityistä tukea tarvitsevia Lasten kotihoidon tuki: perheitä lapsia Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % Perhepäivähoidon täyttöaste % Päiväkodin käyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Päiväkodin täyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Nettokustannukset, eur/läsnäolopv 48,02 40,85 47, päiväkotihoidossa 50,96 41,32 47, Koljola 40,16 43,04 53, Nuppula**(vuorohoito ja erit.ph nost, kust.) 65,94 56,19 50, Vappula 46,80 36,16 39,

4 Perhepäivähoito 51,22 39,40 45, ryhmäperhepäivähoidossa (päätt ) Lasten kotihoidon tuki/asukas 67,00 67,00 67, Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-6 ja 7-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille 1.-2.luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Talousarvio vuodelle 2013 ja toteuma kursivoidulla Primus-, Wilma- ja Kurre-järjestelmien käyttöönotto v ja tehostetun ja erityisen tuen lomakkeiden käyttöönotto Wilmassa sekä yhtenäisten käytäntöjen luominen perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen sekä tietojen dokumentointiin esiopetuksesta 9. luokkaan asti. Primus- ja Kurre-järjestelmän hankinta on mainittu jo TA2012-kirjassa vuoden 2013 investoinneissa, ja se on osa kunnan tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanketta, joka jatkuu vuonna Kurre mahdollistaa lisäksi opetusjärjestelyjen suunnittelun myös koulujen välisesti (yhteiset opettajat, opetustilojen käyttö). Kyseinen investointi ( ) esitetään sisällytettäväksi talousarvion investointiosaan vuodelle Käyttöönotto muuten toteutettu paitsi Kurren käyttöönotto tekemättä alakouluissa. 3-portaisen tuen lomakkeiston ja käytäntöjen kehittäminen kesken. Perusopetuksen kolmiportaisen tuen riittävien resurssien turvaaminen nykytasolla (koulunkäynninohjaajat, riittävä tuntikehys, osa-aikainen erityisopetus kaikilla kouluilla). Lukuvuosina ja ollut riittävä, lautakunta esitti 3. laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamista ja ko. resurssin vakinaistamista, mutta tämän kunnanhallitus poisti loppuvuodesta vuoden 2014 talousarviosta. Syksystä 2014 alkaen resurssi pienenee. Perusopetuksessa viedään eteenpäin laatuhanketta sekä perusopetuksen laatukorttien käyttöönottoa. Asia koskee myös kerhotoimintaa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Perusopetuksessa arvioidaan kaikkien peruskoulun toiminta laatukorttien 6 (Opetus ja opetusjärjestelyt) sekä 10 (Fyysinen oppimisympäristö) pohjalta laadittavaa mittaristoa ja kriteeristöä käyttäen ennen vuoden 2014 talousarvion laadintaa. Vuoden 2013 aikana laatuarvioinnissa huomioidaan aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan laatukortit sekä näiden lisäksi 1-2 uutta arviointikohdetta. Laatuhanke edennyt hyvin, em. arvioinnit tehty ja uusia arviointikriteeristöjä laadittu; hanketyö jatkuu 2014 omarahoitteisesti. Muita mahdollisia hankerahoituksia seurataan sekä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2013 aikana saatu päätökset valtionavustuksista koulujen kerhotoimintaan , opetusryhmäkoon pienentämiseen sekä tasa-arvon edistämiseen Lisäksi lasten ja nuorten harrastetoimintaan 4

5 saatu avustusta Oltu mukana Osaava-hankerahoituksen hakemisessa (Mynämäki, Masku, Rusko, Nousiainen) josta päätöstä odotetaan vielä; hankehakemus oppimisympäristöjen kehittämiseen (laaja seudullinen hanke, kielteinen rahoituspäätös) sekä mukana Vakka-Suomen Sanomien Vakkatori-hankkeessa ( : n yhteinen tiedekasvatushanke). Fyysisten opetustilojen osalta yhtenäistetään tilannetta niin, että kaikissa koululuokissa olisi käytettävissä tietokoneet, datatykit sekä dokumenttikamerat. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toteutunut. Henrikin koulu: ATK-luokan koneiden uusiminen, koulun välituntitoiminnan ja piha-alueen kehittäminen. Toisen ATK-luokan (luokka 15) koneet on uusittu, hankerahoilla hankittu kaksi läppärivaunua ja 20 konetta sekä langaton verkko, jotka mahdollistavat sähköisten oppimateriaalien käytön sekä Googlen sovellusten opetuskäytön (oppilaille otettiin käyttöön omat sähköpostitunnukset) Välituntitoimintaa on kehitetty mm. ottamalla käyttöön keskellä koulupäivää pidennetty välitunti, mikä tarjoaa oppilaille mahdollisuuden hyödyntää pihan tarjoamia aktiviteetteja Koulun toimintaa on arvioitu laatukorttien 6 (Opetus ja opetusjärjestelyt) sekä 10 (Fyysinen oppimisympäristö) pohjalta Tehostetun ja erityisen tuen lomakkeita ei otettu vielä käyttöön Wilmassa, koska alakouluilla ei ole ollut Wilma aiemmin käytössä ja he tarvitsevat aikaa sen perustoimintojen omaksumiseen Kirkonpiirin koulu: Kevään 2013 aikana entisessä teknisen työn ja liikunnan tilassa pieniä muutostöitä akustiikan parantamiseksi, jotta kouluun voidaan sijoittaa yksi perusopetuksen opetusluokka lisää syksyllä Tarve johtuu syksyllä 2013 koulunsa aloittavien lasten ikäluokan koosta. Asia on ollut esillä jo KOULTK käsittelyn yhteydessä. Lisäksi koulun lukitusjärjestelmän muutos sellaiseksi, että se on hallittavissa koulusta käsin kiinteistönhoitajan tai muun henkilön toimesta nykyistä helpommin. Koulun taito- ja taideaineiden opetusvälineistöä huolletaan. Opetustilojen parantamistoimet tehty, syksystä 2013 alkaen koulussa seitsemän yleisopetuksen ryhmää + esiopetusryhmät. Teknisen työn välineistöä huollettu ja oppilaskäyttöön hankittu pienoispenkkiporakone korvaamaan pylväsporakonetta, johon ei saatu suojia. Lukitusjärjestelmä muutettiin; toimivuus on ollut huono koulun hitaiden verkkoyhteyksien vuoksi. Kouluun on ostettu viisi uutta ompelukonetta, joista kaksi maksoi vanhempainyhdistys. Piano on viritetty. Bassovahvistin hankittiin vanhempainyhdistyksen tuella. Kaikissa tiloissa on nyt kamerat ja tykit. TVTrahoilla koululle hankittiin 20 kannettavaa tietokonetta ja niille latauskaappi. Verkkoyhteyden hitaus haittaa koneiden käyttöä. Liikuntaan on hankittu salibandymaalit ja verkot. Nummen koulu: Koulun sähköisen lukitusjärjestelmän muutos sellaiseksi, että se on hallittavissa koulusta käsin kiinteistönhoitajan tai muun henkilön toimesta nykyistä helpommin. Valtionavustuksella lukuvuodeksi palkatun määräaikaisen luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna , koska nykyisiä 1. luokkia ei voi yhdistää yhdeksi 2. luokaksi syksyllä Lukitusjärjestelmä on uusittu. Määräaikaisen luokanopettajan palkkausta jatkettiin valtionavustuksella. Koulunkäynninohjaajista yhden työvapaan täyttämättä jättäminen sekä toisen ohjaajan sairausloman sijaisuuden täyttämättä jättäminen tehty säästötoimina. Paijulan koulu: Lukuvuonna koulussa toimii yhdistetty esilk - 1 lk, joten koulussa tarvitaan kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen on esi- ja alkuopetuksessa. Pylväsporakoneen uusiminen (3500 ) sekä tulostimen hankinta. 5

6 Paijulan koulussa on ollut 2 koulunkäynninohjaajaa suunnitelman mukaisesti ja esi-1 yhdysluokalla 16 oppilasta. Pylväsporakoneeseen yritettiin hankkia lain vaatimia suojia, mutta ko. laitteen malliin niitä ei ollut saatavana; uutta ei ole hankittu. Tulostinta ei ole hankittu. Valpperin koulu: Koulun oppilaspulpetit uusitaan, jotta oppilaiden työskentelyolosuhteet saadaan samalle tasolle muiden alakoulujen kanssa. Kustannusarvio , joka voidaan jaksottaa kahdelle vuodelle. Ensisijaisena hankintana ovat esiopetusluokan pöydät ja tuolit sekä muiden opetustilojen pulpetit. Valmistaudutaan koulun uudisrakentamisesta johtuviin muutoksiin. jotka lisäävät koulun sisätilojen ja piha-alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakennushankkeen yhteydessä uusitaan muut tarvittavat kalusteet ja leikkitelineet. Kalustehankintaa ei toteutettu, perusteena KVALT Vain ehdottoman välttämättömät hankinnat saa tehdä. sekä koulun uudisrakentamisen toteutuksen siirtyminen vuodelle 2014). Koulun rehtori ollut aktiivisesti mukana uudisrakentamisen suunnittelussa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Toimintasuunnitelma tarkistetaan kevään 2013 aikana. Toiminnan laadullinen ja sisällöllinen kehittäminen käynnistetään ja aloitetaan valmistelut laatukortin mukaisen laatutyön aloittamiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävien vastuutus. Toimintasuunnitelma päivitetty (SIVLTK ), ip-koordinaattoriksi vastuutettu varhaiskasvatusohjaaja Mia Mattila käynnistänyt laadullisen kehittämistyön; laatukorttityö on kesken. Koulujen kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa kerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi. Kerhotoimintaa järjestetty aiempien vuosien tapaan valtionavustuksen turvin. Uutena yhteistyökumppanina kerhotoiminnan järjestämiseen on kunnankirjasto. Oppilashuollon yhteistyötä ja kehittämistä jatketaan Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa. Toteutunut, kehittämistyö jatkuu. Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan Toteuma 2013: Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Hyvät oppimistulokset Oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen Laadukas opetus Kodin ja koulun yhteistyö Riittävät perustiedot ja -taidot Kiusaaminen ja ilkivalta vähenevät Kouluviihtyvyys ja työrauha paranevat Tiedottaminen koteihin, vanhempainillat ja -vartit Todistusarviointi Mahd. valtakunnalliset kokeet 6. luokalla ja kansalliset arvioinnit Koulun toiminnan arviointilomakkeet ja laatukriteerit Sähköinen Wilma-järjestelmä käytössä Riittävät erityisopetuks en resurssit Laatuarviointi kahden laatukortin pohjalta osoitti toiminnan olevan varsin laadukasta. Sähköinen käyttöjärjeste lmä Wilma otettu 6

7 käyttöön. Kevään todistusarvioi nti suoritettu ensimm. kertaa sähköisesti (Valpperi) Asiakas Tyytyväiset oppilaat ja vanhemmat Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö Yhteistyö kotien kanssa Riittävä tehostettu tuki, oppilashuoltoryhmän toiminta, erityisopetusresurssi OPS:n ja HOJKSien tavoitteiden saavuttaminen Kiusaamisen väheneminen Säännöllinen yhteistyö Sopiva ryhmäkoko Riittävät oppilashuoltoresurssit saatavilla Oppilaat siirtyvät seuraavalle vuosiluokalle Kyselyt koteihin aihealueittain KiVa koulu kyselyt Palaute Yhteisvalintatulokset ja jatko-opintopaikan saavuttaneiden määrä Erityisoppilai den integrointi on toteutunut hyvin: osaa on voitu integroida muissakin kuin taide- ja taitoaineissa KiVa koulu-kyselyj en perusteella kiusaaminen on vähentynyt, ilkivaltaa ei juurikaan ole esiintynyt Prosessit Ajanmukaiset opetusvälineet Monipuoliset opetusmenetelmät Monipuoliset menetelmät, ajanmukaiset tiedot ja välineet Kaikki opettajat kouluttautuvat vähintään joka toinen vuosi Koulutuksiin osallistuminen Luokkakohtaiset opetusvälineet samalla tasolla riippumatta koulusta Wilman käyttöä tehostettu työkaluna koulun ja kodin välisessä yhteistyössä Opettajat osallistunee t koulutuksiin. Resurssien niukkuuden vuoksi opetusvälin eiden tason parantamist a ei ole toteutettu kaikissa kouluissa. Henkilöstö Motivoitunut ja Tyytyväinen ja Henkilöstön Kehityskeskustelut Kehityskeskus 7

8 innostunut sekä pätevä henkilöstö innostunut henkilökunta Henkilöstön sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin ja toinen toisensa tukeminen työtyytyväisyys ja työviihtyvyys ovat korkealla Poissaolojen määrä Muodollisen pätevyyden omaavien opettajien määrä telujen perusteella opettajakunt a viihtyy työssään Henrikin koululla, Nummen koulussa sekä Kirkonpiirin koulussa ollut yht. 3 määräaikaist a opettaja, jotka eivät ole olleet muodollisesti päteviä 8

9 Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen tulojen ylitys noin , jota selittävät mm. kotikuntakorvaustuotot (n ), Perusturvakuntayhtymä Akselin vammaishuollon maksama (n ) maksuosuus henkilökohtaisesta avustajasta koululaisten iltapäivätoiminnassa, talousarviossa arvioitua n suuremmat valtionavustukset (perusopetukseen liittyvät hankerahoitukset), koululaisten ap-ip-toiminnan n budjetoitua suuremmat maksutuotot, muut tuet ja avustukset (n ; mm. vanhempainyhdistyksien taloudellinen tuki kouluille sekä työterveyshuollon kustannuksista saatava KELA-korvaus) sekä vakuutuskorvaukset ja Osaava-hankerahoitukseen liittyvät maksutulot. 9

10 10

11 Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2013 Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto (OPH hanke), yrittäjyyskasvatuksen tehostaminen (YES GO TO LUKIO-hanke ja INNO-lukio hanke), kansanvälisten hankkeiden toteuttaminen (COMENIUS hanke) ja tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern ja NOT). Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. Toteuma 2013: Google Apps for education sopimuksen tarjoamat sovellukset ovat tehokkaassa käytössä opettajilla ja oppilailla. OPH:n rahoituksella on hankittu Chromebook-koneita ja vahvistettu langatonta verkkoa. Yes Go To Lukio-hankkeen avulla toteutetaan jo toista kertaa yrittäjyyskurssi. Comenius-hankkeen avulla opiskelijat ovat osallistuneet matkoille Turkkiin ja Bulgariaan. OPH:n tiedeprojekteista toteutui Cern marraskuussa Kurssitarjonta on pidetty laajana monipuolisena. Seutukunnallisesti etärengas tarjoaa lukiolaisille n. 40 kurssia ja TSO:n lukiojaosto toimii aktiivisesti järjestäen mm. seudullisen lukio-veso-päivän 5. lokakuuta. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa Laadukas ja Ylioppilaskirjoitusten YO-kokeissa koulun >70% kirjoitetuista 11

12 menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon aineista ylitti valtakunnallisen keskiarvon (15 /21). Keväällä valmistui 74 uutta ylioppilasta. Lukion kaikkien aineiden ka oli 4,41 ja MTV3 tilastoissa sijoitus oli 71 (lukioita 397) pistemäärällä 25,8 (ka 23,7) Asiakas Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Oppilaskyselyt Tilastot jatko-opintopaikan saaneista opiskelijoista Lukion aloittaneiden mielipidekyselyssä opettajat saivat kiitosta. Negatiivista palautetta tuli oleskelutilojen ahtaudesta. Tilastokeskuksen jatko-opintotilastos ta ei ole tehty valtakunnallista vertailua Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Opettajat muodollisesti päteviä Nettokustannukset / oppilas Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut VOS ,87 /oppilas. Kevään 2013 ylioppilaista kaikki kävivät lukion kolmessa vuodessa ja valkolakin keväällä sai ikäluokasta 100%. Lukion kaikki opettajat ovat päteviä. Jokainen opettaja on vuoden aikana osallistunut johonkin alueelliseen koulutukseen (MEMELUKKI tai muu TVT-koulutus) tai koulussa 12

13 järjestettyyn koulutukseen. Valtakunnallisiin koulutuksiin (OPH) on osallistuttu äidinkielessä ja kielissä. Jokainen opettaja on osallistunut kurssitarjonnan ja opetuksen kehittämisen suunnitteluun. Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen tulojen ylitys noin ja menojen ylitys noin Selittäjinä ovat budjetoimattomat lukiolaisten kuljetuksiin sekä koulumatkatukiin liittyvät tulot ja oppilaiden omavastuuosuudet, työterveyshuollon kustannuksista saatava KELA-korvaus sekä lukion saama Comenius-hankerahoitus (KOULTK ), josta vuoden 2013 tilinpäätöksessä näkyy noin budjetoimattomat tulot ja vastaavat menot. Tilikauden toimintakate lukiokoulutuksen tehtäväalueella noin budjetoitua parempi. 13

14 Kirjasto ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2013 Kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja Nousiaisten kirjasto on kunnankirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat työssämme ensisijaisia. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria, kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Nousiaisten kirjasto toimii osana VASKI-kirjastoja. Kirjaston henkilöstö vastaa myös kunnan kulttuuritoimesta, jonka toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille kulttuuripalveluja monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden. Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelman päivittäminen yhdessä koulujen kanssa. VASKI-kirjastoissa tehdään vuoden 2012 aikana kokoelmatyön selvitys, jonka pohjalta voidaan uusia Nousiaisten kirjaston hankinnan ja poistojen suunnitelma seuraavalle valtuustokaudelle. Hyllyvalaistuksen uusiminen (6 500 ). Henkilökunnan työtilan uusiminen ergonomisesti ajanmukaiseksi (3 000 ). Gallerian kiinnityspintojen uusiminen. Oikeesti jotakin kulttuuriverkoston kanssa tiivistetään yhteistyötä ja osallistutaan yhteisiin projekteihin. Kulttuuripalvelujen kehittämien ja yhteistyön lisääminen paikallisten yhdistysten ja kuntarajojen ylittävien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteuma 2013: Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma päivitettiin yhdessä koulujen kanssa. Otetaan käyttöön tänä vuonna. Kirjaston kokoelmatyön periaatteet päivitettiin, 14

15 ja lautakunta on ne hyväksynyt. Henkilökunnan työtiloihin hankittiin kolme sähköisesti säädettävää pöytää ja sermi. Gallerian kiinnityspinnat uusittiin. Hyllyvalaistuksen uusiminen jäi tekemättä säästöjen takia. Kirjastossa aloitettiin kirjallisuuskerho alakoulujen oppilaille. Kerho kokoontuu kerran viikossa ja jatkuu kevätlukukaudella Oikeesti jotakin verkosto toteutti vuoden alussa Kummitaiteilija-projektin viidelle perhepäivähoitoryhmälle. sekä Kivikirkko-kiertueen. Järjestettiin perinteiset vuotuisjuhlat yhdessä seurakunnan kanssa, teatteriretki Helsinkiin sekä ohjelmaa lapsille ja vanhainkodin väelle. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset Kriittiset Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 tavoitteet menestystekijät Vaikuttavuus Koululaisten opastaminen aktiivisiksi kirjaston palvelujen hyödyntäjiksi. Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelman päivittäminen yhdessä koulujen kanssa. Oppilaat osaavat hyödyntää kirjaston palveluja koko koulu- ja opiskeluajan ja myöhemminkin Oppilaiden palaute. Koulujen palaute. Ryhmäkäyntien määrä. Lainausmäärät. elämässään. Nousiaisten päivät: elin-voimaisen kunnan imagon kehittäminen Vuosittaiset juhlat ja muut tapahtumat: monipuolistetaan tarjontaa Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Oikea aineisto oikealle asiakkaalle. Markkinointi ja kiinnostava ohjelma Aineiston hankinnan ja poistojen periaatteiden päivittäminen VASKI:n kokoelmakartoitus huomioon ottaen. Kulttuuritapahtumat tavoittavat kuntalaiset Osallistujien määrän kasvu edellisistä vuosista Hankintojen kohdentaminen oikein juuri Nousiaisten kirjaston asiakkaille. Tapahtumien monipuolistaminen Markkinamyyjät/vuosi Markkinaesittelijät/vuo si Kävijämäärät/vuosi Tapahtumien määrä/vuosi Näyttelyiden määrä/vuosi Asiakaspalaute. VASKI-kuljetusten määrät Nousiaisiin. Kaukolainojen määrä. Lainausmäärät. Kävijämäärät. Yhteistyösuunnitelma tehty yhdessä koulujen kanssa. Kirjastossa oli vuoden aikana 37 opastettua kirjastokäyntiä. Sen lisäksi luokat kävivät ahkerasti lainaamassa. Markkinat onnistuivat hyvin. Palaute ollut positiivista. Markkinapaikkoja myytiin 61 kpl. Kirjastossa järjestettiin 11 näyttelyä. Kokoelmatyön periaatteet tälle valtuustokaudelle vahvistettu. Asiakaspalaute aineistokuljetuksista erittäin positiivista. Kaukolainojen määrä väheni. Kokonaislainaus nousi hieman. Prosessit Työnjaon selkeyttäminen. Henkilöstö Tyytyväinen, motivoitunut, Henkilöstön tehtävänkuvien määrittelyt, kulttuuriasioiden tehtävien uudelleenjärjestelyt ja perehdytys Ergonomiset työtilat uusilla kalusteilla. Selkeys työtehtävistä asiakkaisiin päin: kuka hoitaa mitäkin. Tiedotus. Parantunut työssäjaksaminen. Asiakaspalaute. Yhteydenotot suoraan oikealle henkilölle. Sairauspoissaolojen väheneminen. Markkinoiden osuus kirjastonhoitaja-kulttuu risihteerin työmäärästä edelleen ylisuuri. Sairaslomien ja vuorotteluvapaan takia työjakoasiat vielä kesken. Työtilojen ergonomiaa parannettu. 15

16 terve henkilöstö. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja kehittää työtään. Mahdollisuus ja resurssit suunnitella työtä ja kirjaston palveluita rikastavia hankkeita. Hankkeisiin osallistuminen. Kehityskeskustelut. Hankkeiden määrä. Hankkeiden kautta järjestettävien tapahtumien Kehityskeskustelut pidetty kaikkien työntekijöiden kanssa. Tehty hankehakemus AVI:lle tapahtumien järjestämiseksi kirjastoissa yhdessä Maskun kirjaston kanssa. Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Talousarvio 2013 sarakkeesta puuttuu virheellisesti kulttuurin luvut. Nämä ovat olleet muu sivistystoimi-tehtäväalueen luvuissa mukana talousarviossa Muutossarakkeeseen korjattu oikealle tehtäväalueelle. Tehtäväalueelle ei ole pyydetty lisämäärärahoja vuoden aikana. Toimintatuottojen pieni ylitys selittyy budjetoimattomilla työterveyshuollon kustannuksista saatavilla KELA-korvauksilla sekä arvioitua suuremmilla muilla toimintatuotoilla (asiakasmaksutuotot ym.). 16

17 Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Talousarvio vuodelle 2013 MultiPrimus- järjestelmän käyttöönotto oppilashallinnossa. Tehtäviltään laajentuneen sekä lautakuntarakenteeltaan muuttuneen sivistysosaston toiminnan käynnistäminen. Osaston sisäisiä tehtävänjakoja tarkistetaan, kun hallinnon henkilöstömäärä kasvaa varhaiskasvatuksen hallinnollisella henkilöstöllä. Lisäksi osastolle esitetään puolen henkilötyövuoden lisäresurssia johtuen mm. erillisrahoitusten hankehallinnoinnin sekä koulukuljetusten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnon aiheuttamasta lisääntyneestä työmäärästä. Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärä on nostettu kysyntää paremmin vastaavalle tasolle. Taideopintojen tukemisen avustussumma siirretty kulttuuritoimen tehtäväalueelle. Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistarpeeseen reagoidaan tarpeen mukaan. Toteuma 2013: MultiPrimus käyttöönotettu tammikuussa 2013, käytössä nyt koko esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Laajentuneen osaston toiminta käynnistynyt onnistuneesti ilman suurempia ongelmia. Sisäisiä tehtävänjakoja tarkistettu hallintosihteerin, toimistosihteerin, koulusihteerin, taloussuunnittelijan ja varhaiskasvatusohjaajan välillä. Taloussuunnittelijan työpanosta saatu laskennallisesti 2 pv/vko sivistystoimeen, yhteistyö hallinnossa on sujuvaa. Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärä kokonaisuutena riittävä: kaksi paikkaa konservatoriossa käyttämättä,urun Seudun Musiikkiopistossa kaikki paikat käytössä. Taideopintojen tukemiseen ei avustuksia myönnetty v Valmistavan opetuksen järjestämiseen ei tarvetta lukuvuonna

18 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia Nettisivut ovat ajan tasalla Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää Työväenopistotoiminnan tarjonta kunnassa pysyy monipuolisena Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla palveluista Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen täyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Kuntalaispalaute Oikaisuvaati muksia 0 kpl, valituksia 1 kpl (AVI hylkäsi valituksen; SIVLTK ); uudelleenkä sittelyä vaatinut kirjelmä 1 kpl (ei vaikutusta päätöksiin; SIVLTK ). TSMO 106 % Turun konservator io 60 %; yht. 88,5 % (paikkoja riittävästi) opiskelijoita 324 (yksittäisiä hlöjä), kurssilaisia 489 Kursseja toteutui 31 (suunniteltu 38), opetustunte ja 724 (suunniteltu ja 835) Ei erityisempä ä palautetta; 18

19 Prosessit Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen Henkilöstö Henkilöstö on motivoitunutta ja kouluttautuu edelleen. Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää itseään edelleen, on mukana nykypäivän muutoksissa. Työmäärä on kohtuullinen ja työn vaativuus oikeassa suhteessa palkkaukseen Eri vastuualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely Koulutukset Työssäjaksaminen Sairauspoissaolot. Työajanseuranta / tuntisaldot Kehityskeskustelut, työtyytyväisyys kunnan nettisivujen kehittämine n kesken Ei negatiivista palautetta Hallinto sujuvaa ja viivytyksetö ntä Toimenkuva t tarkoitukse nmukaiset (tosin osin laajat ja kuormittava t) Koulutuspäi viä koko osastolla keskim. n. 1,465 pv/hlö/vuos i (mediaani 0 pv), sivistystoim en hallinnossa yht. 8 pv Sairauspoiss aoloja koko osastolla keskim. n. 10,3 pv/hlö/vuos i (mediaani 2 pv), sivistystoim en hallinnossa 0 pv Tuntisaldot suuria, työssäjaksa minen ja työtyytyväis yys kuitenkin hyvällä tasolla 19

20 Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen ta-2013 alkuperäisen sarakkeen luvuissa on ollut virheellisesti tehtäväalueelle kirjasto ja kulttuuri kuuluvia summia. Vastaavat luvut löytyvät myös kirjasto ja kulttuuri tehtäväalueen sarakkeista. Lisämääräraha euroa on pyydetty kouluverkkoselvityksen tekemiseen (kv ). Tehtäväalueen menojen ylitys noin Selittäjinä ovat lähinnä jaksotetut palkat pitämättä jääneistä vuosilomista (n ylitys) sekä Muun ulkopuolisen peruskoulutuksen järjestämiseen liittyvät palvelujen ostot (ylitys n ). Käytännössä kyse on muutamista oppilaista, jotka käyvät koulua kunnan ulkopuolella joko lautakunnan päätöksin (tarve sellaiseen opetukseen, jota kunta ei pysty itse järjestämään (+ tähän liittyvät koulukuljetukset)), tai lastensuojelun päätöksistä johtuva koulunkäynti muualla. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 :n 3 momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle kotikunnan maksuosuuden, joka lasketaan kertomalla niiden koulun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu opetusta, kunnalle tai opetuksen järjestäjälle opetuksesta koulun työpäivää kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla. Nämä laskutukset tapahtuvat siten, että ko. määrärahaylitystä ei ole ollut mahdollista tuoda käsiteltäväksi tilikauden aikana. (Ks. Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013). Kunnan ulkopuolella kouluaan käyvien oppilaiden määrän kasvu näkyy oheisesta suoritetaulukosta. 20

Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit

Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN NELJÄN TEHTÄVÄALUEEN TALOUSARVIOEHDOTUS / KOULUTUSLAUTAKUNTA 2.10.2012 525 Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA. 520 Varhaiskasvatus

SIVISTYSLAUTAKUNTA. 520 Varhaiskasvatus SIVISTYSLAUTAKUNTA 520 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat, lakisääteiset, turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille,

Toim intasuunnitelm a uuden opsin mukaisen toim intakulttuurin luomise sta kouluille, Opetuspalvelut Toiminnallis et tavoitteet Suunnittelukauden 2014-2017 tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Perus opetuks es s a on toim iva laatu- Lukuvuoden 2015-2016 laatutavoitteet

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot