Varhaiskasvatusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatusjohtaja"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoidon haasteisiin vastataan laadullisesti ja tehokkaasti. Talousarvio vuodelle 2013 Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen Avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen koeluontoisesti nykyisellä henkilöstöllä. Yhden perhepäivähoitajan lisäys Toteuma 2013: Varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen on sujunut luontevasti. Avointa varhaiskasvatusta on toteutettu olemassa olevalla henkilöstöllä Päiväkoti Nuppulan tiloissa kerran viikossa yht. 33 kertaa vuoden aikana. Kävijöitä on ollut noin 30 henk./ kerta ja palaute on ollut erittäin myönteistä. ( Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin keväällä ) Uusia perhepäivähoitajia ei ole palkattu kuntaan. Yksi perhepäivähoitaja on ollut lomautettuna Perhepäivähoidon kuukausipalkkaa ei toteutettu. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 menestystekijät Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Palvelujen laajentaminen. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen muut vapaaehtoiset palvelut huomioiden. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilöstöä. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Tila avoimeen toimintaan? Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen välisen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Riittävien määrärahojen turvaaminen. Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilöstö joka toimii laadittujen käsikirjojen mukaan. Perhepäivähoito Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset. Tavoite 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Asiakastyytyväisyyskys elyt joka toinen vuosi. ( 2014 ) Hoitopaikkojen riittävyys, lyhyet päivähoitojonot. Lasten määrä/työntekijät. Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen Yhteistyö eri päivähoitomuotojen/ Koljolan päiväkodin kans toteutunut hyvin. Yhteisi koulutuksia ja tapahtumi järjestetty. Tavoitteet toteutuneet. Avoin varhaiskasvatus toteutunut kerran viikoss 2h/aamupäivä Nuppulass Riittävästi päivähoitopaikkoja. Perhepäivähoitajien kk-palkka ei toteutunut. Sairauslomien suuri määr edelleen huolena. Määrärahojen riittävyys haasteellista. Myös 1

2 sijaisreservi ja sijaismäärärahat. säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona valmistelemalla kuukausipalkan käyttöönottoa. Laatukäsikirja,varh.kasv.s uunnitelmat ja turvallisuussuunnitelma. seuranta, varhainen tuki. perhepäivähoitajia on käytetty päiväkotien sijaisreservinä. Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain. Varhaisen tuen mallia on käytetty tarvittaessa ohjeiden mukaisesti. Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tehtäväalueen tulojen ylitys noin , joka on kunnan saamaa työllistämistukea (n ) sekä työterveyshuollon kustannuksista kunnalle tulevaa KELA-korvausta (n ), joita ei ole budjetoitu. 2

3 Varhaiskasvatus TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta Päiväkotihoito, josta Koljola Vappula Nuppula Perhepäivähoito Lapsia, joista päiväkotihoidossa Koljolassa Vappulassa Nuppulassa perhepäivähoidossa erityistä tukea tarvitsevia Lasten kotihoidon tuki: perheitä lapsia Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % Perhepäivähoidon täyttöaste % Päiväkodin käyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Päiväkodin täyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Nettokustannukset, eur/läsnäolopv 48,02 40,85 47, päiväkotihoidossa 50,96 41,32 47, Koljola 40,16 43,04 53, Nuppula**(vuorohoito ja erit.ph nost, kust.) 65,94 56,19 50, Vappula 46,80 36,16 39,

4 Perhepäivähoito 51,22 39,40 45, ryhmäperhepäivähoidossa (päätt ) Lasten kotihoidon tuki/asukas 67,00 67,00 67, Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-6 ja 7-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille 1.-2.luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Talousarvio vuodelle 2013 ja toteuma kursivoidulla Primus-, Wilma- ja Kurre-järjestelmien käyttöönotto v ja tehostetun ja erityisen tuen lomakkeiden käyttöönotto Wilmassa sekä yhtenäisten käytäntöjen luominen perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen sekä tietojen dokumentointiin esiopetuksesta 9. luokkaan asti. Primus- ja Kurre-järjestelmän hankinta on mainittu jo TA2012-kirjassa vuoden 2013 investoinneissa, ja se on osa kunnan tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanketta, joka jatkuu vuonna Kurre mahdollistaa lisäksi opetusjärjestelyjen suunnittelun myös koulujen välisesti (yhteiset opettajat, opetustilojen käyttö). Kyseinen investointi ( ) esitetään sisällytettäväksi talousarvion investointiosaan vuodelle Käyttöönotto muuten toteutettu paitsi Kurren käyttöönotto tekemättä alakouluissa. 3-portaisen tuen lomakkeiston ja käytäntöjen kehittäminen kesken. Perusopetuksen kolmiportaisen tuen riittävien resurssien turvaaminen nykytasolla (koulunkäynninohjaajat, riittävä tuntikehys, osa-aikainen erityisopetus kaikilla kouluilla). Lukuvuosina ja ollut riittävä, lautakunta esitti 3. laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamista ja ko. resurssin vakinaistamista, mutta tämän kunnanhallitus poisti loppuvuodesta vuoden 2014 talousarviosta. Syksystä 2014 alkaen resurssi pienenee. Perusopetuksessa viedään eteenpäin laatuhanketta sekä perusopetuksen laatukorttien käyttöönottoa. Asia koskee myös kerhotoimintaa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Perusopetuksessa arvioidaan kaikkien peruskoulun toiminta laatukorttien 6 (Opetus ja opetusjärjestelyt) sekä 10 (Fyysinen oppimisympäristö) pohjalta laadittavaa mittaristoa ja kriteeristöä käyttäen ennen vuoden 2014 talousarvion laadintaa. Vuoden 2013 aikana laatuarvioinnissa huomioidaan aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan laatukortit sekä näiden lisäksi 1-2 uutta arviointikohdetta. Laatuhanke edennyt hyvin, em. arvioinnit tehty ja uusia arviointikriteeristöjä laadittu; hanketyö jatkuu 2014 omarahoitteisesti. Muita mahdollisia hankerahoituksia seurataan sekä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2013 aikana saatu päätökset valtionavustuksista koulujen kerhotoimintaan , opetusryhmäkoon pienentämiseen sekä tasa-arvon edistämiseen Lisäksi lasten ja nuorten harrastetoimintaan 4

5 saatu avustusta Oltu mukana Osaava-hankerahoituksen hakemisessa (Mynämäki, Masku, Rusko, Nousiainen) josta päätöstä odotetaan vielä; hankehakemus oppimisympäristöjen kehittämiseen (laaja seudullinen hanke, kielteinen rahoituspäätös) sekä mukana Vakka-Suomen Sanomien Vakkatori-hankkeessa ( : n yhteinen tiedekasvatushanke). Fyysisten opetustilojen osalta yhtenäistetään tilannetta niin, että kaikissa koululuokissa olisi käytettävissä tietokoneet, datatykit sekä dokumenttikamerat. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toteutunut. Henrikin koulu: ATK-luokan koneiden uusiminen, koulun välituntitoiminnan ja piha-alueen kehittäminen. Toisen ATK-luokan (luokka 15) koneet on uusittu, hankerahoilla hankittu kaksi läppärivaunua ja 20 konetta sekä langaton verkko, jotka mahdollistavat sähköisten oppimateriaalien käytön sekä Googlen sovellusten opetuskäytön (oppilaille otettiin käyttöön omat sähköpostitunnukset) Välituntitoimintaa on kehitetty mm. ottamalla käyttöön keskellä koulupäivää pidennetty välitunti, mikä tarjoaa oppilaille mahdollisuuden hyödyntää pihan tarjoamia aktiviteetteja Koulun toimintaa on arvioitu laatukorttien 6 (Opetus ja opetusjärjestelyt) sekä 10 (Fyysinen oppimisympäristö) pohjalta Tehostetun ja erityisen tuen lomakkeita ei otettu vielä käyttöön Wilmassa, koska alakouluilla ei ole ollut Wilma aiemmin käytössä ja he tarvitsevat aikaa sen perustoimintojen omaksumiseen Kirkonpiirin koulu: Kevään 2013 aikana entisessä teknisen työn ja liikunnan tilassa pieniä muutostöitä akustiikan parantamiseksi, jotta kouluun voidaan sijoittaa yksi perusopetuksen opetusluokka lisää syksyllä Tarve johtuu syksyllä 2013 koulunsa aloittavien lasten ikäluokan koosta. Asia on ollut esillä jo KOULTK käsittelyn yhteydessä. Lisäksi koulun lukitusjärjestelmän muutos sellaiseksi, että se on hallittavissa koulusta käsin kiinteistönhoitajan tai muun henkilön toimesta nykyistä helpommin. Koulun taito- ja taideaineiden opetusvälineistöä huolletaan. Opetustilojen parantamistoimet tehty, syksystä 2013 alkaen koulussa seitsemän yleisopetuksen ryhmää + esiopetusryhmät. Teknisen työn välineistöä huollettu ja oppilaskäyttöön hankittu pienoispenkkiporakone korvaamaan pylväsporakonetta, johon ei saatu suojia. Lukitusjärjestelmä muutettiin; toimivuus on ollut huono koulun hitaiden verkkoyhteyksien vuoksi. Kouluun on ostettu viisi uutta ompelukonetta, joista kaksi maksoi vanhempainyhdistys. Piano on viritetty. Bassovahvistin hankittiin vanhempainyhdistyksen tuella. Kaikissa tiloissa on nyt kamerat ja tykit. TVTrahoilla koululle hankittiin 20 kannettavaa tietokonetta ja niille latauskaappi. Verkkoyhteyden hitaus haittaa koneiden käyttöä. Liikuntaan on hankittu salibandymaalit ja verkot. Nummen koulu: Koulun sähköisen lukitusjärjestelmän muutos sellaiseksi, että se on hallittavissa koulusta käsin kiinteistönhoitajan tai muun henkilön toimesta nykyistä helpommin. Valtionavustuksella lukuvuodeksi palkatun määräaikaisen luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna , koska nykyisiä 1. luokkia ei voi yhdistää yhdeksi 2. luokaksi syksyllä Lukitusjärjestelmä on uusittu. Määräaikaisen luokanopettajan palkkausta jatkettiin valtionavustuksella. Koulunkäynninohjaajista yhden työvapaan täyttämättä jättäminen sekä toisen ohjaajan sairausloman sijaisuuden täyttämättä jättäminen tehty säästötoimina. Paijulan koulu: Lukuvuonna koulussa toimii yhdistetty esilk - 1 lk, joten koulussa tarvitaan kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen on esi- ja alkuopetuksessa. Pylväsporakoneen uusiminen (3500 ) sekä tulostimen hankinta. 5

6 Paijulan koulussa on ollut 2 koulunkäynninohjaajaa suunnitelman mukaisesti ja esi-1 yhdysluokalla 16 oppilasta. Pylväsporakoneeseen yritettiin hankkia lain vaatimia suojia, mutta ko. laitteen malliin niitä ei ollut saatavana; uutta ei ole hankittu. Tulostinta ei ole hankittu. Valpperin koulu: Koulun oppilaspulpetit uusitaan, jotta oppilaiden työskentelyolosuhteet saadaan samalle tasolle muiden alakoulujen kanssa. Kustannusarvio , joka voidaan jaksottaa kahdelle vuodelle. Ensisijaisena hankintana ovat esiopetusluokan pöydät ja tuolit sekä muiden opetustilojen pulpetit. Valmistaudutaan koulun uudisrakentamisesta johtuviin muutoksiin. jotka lisäävät koulun sisätilojen ja piha-alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakennushankkeen yhteydessä uusitaan muut tarvittavat kalusteet ja leikkitelineet. Kalustehankintaa ei toteutettu, perusteena KVALT Vain ehdottoman välttämättömät hankinnat saa tehdä. sekä koulun uudisrakentamisen toteutuksen siirtyminen vuodelle 2014). Koulun rehtori ollut aktiivisesti mukana uudisrakentamisen suunnittelussa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Toimintasuunnitelma tarkistetaan kevään 2013 aikana. Toiminnan laadullinen ja sisällöllinen kehittäminen käynnistetään ja aloitetaan valmistelut laatukortin mukaisen laatutyön aloittamiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävien vastuutus. Toimintasuunnitelma päivitetty (SIVLTK ), ip-koordinaattoriksi vastuutettu varhaiskasvatusohjaaja Mia Mattila käynnistänyt laadullisen kehittämistyön; laatukorttityö on kesken. Koulujen kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa kerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi. Kerhotoimintaa järjestetty aiempien vuosien tapaan valtionavustuksen turvin. Uutena yhteistyökumppanina kerhotoiminnan järjestämiseen on kunnankirjasto. Oppilashuollon yhteistyötä ja kehittämistä jatketaan Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa. Toteutunut, kehittämistyö jatkuu. Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan Toteuma 2013: Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Hyvät oppimistulokset Oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen Laadukas opetus Kodin ja koulun yhteistyö Riittävät perustiedot ja -taidot Kiusaaminen ja ilkivalta vähenevät Kouluviihtyvyys ja työrauha paranevat Tiedottaminen koteihin, vanhempainillat ja -vartit Todistusarviointi Mahd. valtakunnalliset kokeet 6. luokalla ja kansalliset arvioinnit Koulun toiminnan arviointilomakkeet ja laatukriteerit Sähköinen Wilma-järjestelmä käytössä Riittävät erityisopetuks en resurssit Laatuarviointi kahden laatukortin pohjalta osoitti toiminnan olevan varsin laadukasta. Sähköinen käyttöjärjeste lmä Wilma otettu 6

7 käyttöön. Kevään todistusarvioi nti suoritettu ensimm. kertaa sähköisesti (Valpperi) Asiakas Tyytyväiset oppilaat ja vanhemmat Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö Yhteistyö kotien kanssa Riittävä tehostettu tuki, oppilashuoltoryhmän toiminta, erityisopetusresurssi OPS:n ja HOJKSien tavoitteiden saavuttaminen Kiusaamisen väheneminen Säännöllinen yhteistyö Sopiva ryhmäkoko Riittävät oppilashuoltoresurssit saatavilla Oppilaat siirtyvät seuraavalle vuosiluokalle Kyselyt koteihin aihealueittain KiVa koulu kyselyt Palaute Yhteisvalintatulokset ja jatko-opintopaikan saavuttaneiden määrä Erityisoppilai den integrointi on toteutunut hyvin: osaa on voitu integroida muissakin kuin taide- ja taitoaineissa KiVa koulu-kyselyj en perusteella kiusaaminen on vähentynyt, ilkivaltaa ei juurikaan ole esiintynyt Prosessit Ajanmukaiset opetusvälineet Monipuoliset opetusmenetelmät Monipuoliset menetelmät, ajanmukaiset tiedot ja välineet Kaikki opettajat kouluttautuvat vähintään joka toinen vuosi Koulutuksiin osallistuminen Luokkakohtaiset opetusvälineet samalla tasolla riippumatta koulusta Wilman käyttöä tehostettu työkaluna koulun ja kodin välisessä yhteistyössä Opettajat osallistunee t koulutuksiin. Resurssien niukkuuden vuoksi opetusvälin eiden tason parantamist a ei ole toteutettu kaikissa kouluissa. Henkilöstö Motivoitunut ja Tyytyväinen ja Henkilöstön Kehityskeskustelut Kehityskeskus 7

8 innostunut sekä pätevä henkilöstö innostunut henkilökunta Henkilöstön sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin ja toinen toisensa tukeminen työtyytyväisyys ja työviihtyvyys ovat korkealla Poissaolojen määrä Muodollisen pätevyyden omaavien opettajien määrä telujen perusteella opettajakunt a viihtyy työssään Henrikin koululla, Nummen koulussa sekä Kirkonpiirin koulussa ollut yht. 3 määräaikaist a opettaja, jotka eivät ole olleet muodollisesti päteviä 8

9 Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen tulojen ylitys noin , jota selittävät mm. kotikuntakorvaustuotot (n ), Perusturvakuntayhtymä Akselin vammaishuollon maksama (n ) maksuosuus henkilökohtaisesta avustajasta koululaisten iltapäivätoiminnassa, talousarviossa arvioitua n suuremmat valtionavustukset (perusopetukseen liittyvät hankerahoitukset), koululaisten ap-ip-toiminnan n budjetoitua suuremmat maksutuotot, muut tuet ja avustukset (n ; mm. vanhempainyhdistyksien taloudellinen tuki kouluille sekä työterveyshuollon kustannuksista saatava KELA-korvaus) sekä vakuutuskorvaukset ja Osaava-hankerahoitukseen liittyvät maksutulot. 9

10 10

11 Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2013 Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto (OPH hanke), yrittäjyyskasvatuksen tehostaminen (YES GO TO LUKIO-hanke ja INNO-lukio hanke), kansanvälisten hankkeiden toteuttaminen (COMENIUS hanke) ja tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern ja NOT). Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. Toteuma 2013: Google Apps for education sopimuksen tarjoamat sovellukset ovat tehokkaassa käytössä opettajilla ja oppilailla. OPH:n rahoituksella on hankittu Chromebook-koneita ja vahvistettu langatonta verkkoa. Yes Go To Lukio-hankkeen avulla toteutetaan jo toista kertaa yrittäjyyskurssi. Comenius-hankkeen avulla opiskelijat ovat osallistuneet matkoille Turkkiin ja Bulgariaan. OPH:n tiedeprojekteista toteutui Cern marraskuussa Kurssitarjonta on pidetty laajana monipuolisena. Seutukunnallisesti etärengas tarjoaa lukiolaisille n. 40 kurssia ja TSO:n lukiojaosto toimii aktiivisesti järjestäen mm. seudullisen lukio-veso-päivän 5. lokakuuta. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa Laadukas ja Ylioppilaskirjoitusten YO-kokeissa koulun >70% kirjoitetuista 11

12 menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon aineista ylitti valtakunnallisen keskiarvon (15 /21). Keväällä valmistui 74 uutta ylioppilasta. Lukion kaikkien aineiden ka oli 4,41 ja MTV3 tilastoissa sijoitus oli 71 (lukioita 397) pistemäärällä 25,8 (ka 23,7) Asiakas Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Oppilaskyselyt Tilastot jatko-opintopaikan saaneista opiskelijoista Lukion aloittaneiden mielipidekyselyssä opettajat saivat kiitosta. Negatiivista palautetta tuli oleskelutilojen ahtaudesta. Tilastokeskuksen jatko-opintotilastos ta ei ole tehty valtakunnallista vertailua Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Opettajat muodollisesti päteviä Nettokustannukset / oppilas Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut VOS ,87 /oppilas. Kevään 2013 ylioppilaista kaikki kävivät lukion kolmessa vuodessa ja valkolakin keväällä sai ikäluokasta 100%. Lukion kaikki opettajat ovat päteviä. Jokainen opettaja on vuoden aikana osallistunut johonkin alueelliseen koulutukseen (MEMELUKKI tai muu TVT-koulutus) tai koulussa 12

13 järjestettyyn koulutukseen. Valtakunnallisiin koulutuksiin (OPH) on osallistuttu äidinkielessä ja kielissä. Jokainen opettaja on osallistunut kurssitarjonnan ja opetuksen kehittämisen suunnitteluun. Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen tulojen ylitys noin ja menojen ylitys noin Selittäjinä ovat budjetoimattomat lukiolaisten kuljetuksiin sekä koulumatkatukiin liittyvät tulot ja oppilaiden omavastuuosuudet, työterveyshuollon kustannuksista saatava KELA-korvaus sekä lukion saama Comenius-hankerahoitus (KOULTK ), josta vuoden 2013 tilinpäätöksessä näkyy noin budjetoimattomat tulot ja vastaavat menot. Tilikauden toimintakate lukiokoulutuksen tehtäväalueella noin budjetoitua parempi. 13

14 Kirjasto ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2013 Kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja Nousiaisten kirjasto on kunnankirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat työssämme ensisijaisia. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria, kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Nousiaisten kirjasto toimii osana VASKI-kirjastoja. Kirjaston henkilöstö vastaa myös kunnan kulttuuritoimesta, jonka toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille kulttuuripalveluja monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden. Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelman päivittäminen yhdessä koulujen kanssa. VASKI-kirjastoissa tehdään vuoden 2012 aikana kokoelmatyön selvitys, jonka pohjalta voidaan uusia Nousiaisten kirjaston hankinnan ja poistojen suunnitelma seuraavalle valtuustokaudelle. Hyllyvalaistuksen uusiminen (6 500 ). Henkilökunnan työtilan uusiminen ergonomisesti ajanmukaiseksi (3 000 ). Gallerian kiinnityspintojen uusiminen. Oikeesti jotakin kulttuuriverkoston kanssa tiivistetään yhteistyötä ja osallistutaan yhteisiin projekteihin. Kulttuuripalvelujen kehittämien ja yhteistyön lisääminen paikallisten yhdistysten ja kuntarajojen ylittävien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteuma 2013: Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma päivitettiin yhdessä koulujen kanssa. Otetaan käyttöön tänä vuonna. Kirjaston kokoelmatyön periaatteet päivitettiin, 14

15 ja lautakunta on ne hyväksynyt. Henkilökunnan työtiloihin hankittiin kolme sähköisesti säädettävää pöytää ja sermi. Gallerian kiinnityspinnat uusittiin. Hyllyvalaistuksen uusiminen jäi tekemättä säästöjen takia. Kirjastossa aloitettiin kirjallisuuskerho alakoulujen oppilaille. Kerho kokoontuu kerran viikossa ja jatkuu kevätlukukaudella Oikeesti jotakin verkosto toteutti vuoden alussa Kummitaiteilija-projektin viidelle perhepäivähoitoryhmälle. sekä Kivikirkko-kiertueen. Järjestettiin perinteiset vuotuisjuhlat yhdessä seurakunnan kanssa, teatteriretki Helsinkiin sekä ohjelmaa lapsille ja vanhainkodin väelle. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset Kriittiset Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 tavoitteet menestystekijät Vaikuttavuus Koululaisten opastaminen aktiivisiksi kirjaston palvelujen hyödyntäjiksi. Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelman päivittäminen yhdessä koulujen kanssa. Oppilaat osaavat hyödyntää kirjaston palveluja koko koulu- ja opiskeluajan ja myöhemminkin Oppilaiden palaute. Koulujen palaute. Ryhmäkäyntien määrä. Lainausmäärät. elämässään. Nousiaisten päivät: elin-voimaisen kunnan imagon kehittäminen Vuosittaiset juhlat ja muut tapahtumat: monipuolistetaan tarjontaa Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Oikea aineisto oikealle asiakkaalle. Markkinointi ja kiinnostava ohjelma Aineiston hankinnan ja poistojen periaatteiden päivittäminen VASKI:n kokoelmakartoitus huomioon ottaen. Kulttuuritapahtumat tavoittavat kuntalaiset Osallistujien määrän kasvu edellisistä vuosista Hankintojen kohdentaminen oikein juuri Nousiaisten kirjaston asiakkaille. Tapahtumien monipuolistaminen Markkinamyyjät/vuosi Markkinaesittelijät/vuo si Kävijämäärät/vuosi Tapahtumien määrä/vuosi Näyttelyiden määrä/vuosi Asiakaspalaute. VASKI-kuljetusten määrät Nousiaisiin. Kaukolainojen määrä. Lainausmäärät. Kävijämäärät. Yhteistyösuunnitelma tehty yhdessä koulujen kanssa. Kirjastossa oli vuoden aikana 37 opastettua kirjastokäyntiä. Sen lisäksi luokat kävivät ahkerasti lainaamassa. Markkinat onnistuivat hyvin. Palaute ollut positiivista. Markkinapaikkoja myytiin 61 kpl. Kirjastossa järjestettiin 11 näyttelyä. Kokoelmatyön periaatteet tälle valtuustokaudelle vahvistettu. Asiakaspalaute aineistokuljetuksista erittäin positiivista. Kaukolainojen määrä väheni. Kokonaislainaus nousi hieman. Prosessit Työnjaon selkeyttäminen. Henkilöstö Tyytyväinen, motivoitunut, Henkilöstön tehtävänkuvien määrittelyt, kulttuuriasioiden tehtävien uudelleenjärjestelyt ja perehdytys Ergonomiset työtilat uusilla kalusteilla. Selkeys työtehtävistä asiakkaisiin päin: kuka hoitaa mitäkin. Tiedotus. Parantunut työssäjaksaminen. Asiakaspalaute. Yhteydenotot suoraan oikealle henkilölle. Sairauspoissaolojen väheneminen. Markkinoiden osuus kirjastonhoitaja-kulttuu risihteerin työmäärästä edelleen ylisuuri. Sairaslomien ja vuorotteluvapaan takia työjakoasiat vielä kesken. Työtilojen ergonomiaa parannettu. 15

16 terve henkilöstö. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja kehittää työtään. Mahdollisuus ja resurssit suunnitella työtä ja kirjaston palveluita rikastavia hankkeita. Hankkeisiin osallistuminen. Kehityskeskustelut. Hankkeiden määrä. Hankkeiden kautta järjestettävien tapahtumien Kehityskeskustelut pidetty kaikkien työntekijöiden kanssa. Tehty hankehakemus AVI:lle tapahtumien järjestämiseksi kirjastoissa yhdessä Maskun kirjaston kanssa. Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Talousarvio 2013 sarakkeesta puuttuu virheellisesti kulttuurin luvut. Nämä ovat olleet muu sivistystoimi-tehtäväalueen luvuissa mukana talousarviossa Muutossarakkeeseen korjattu oikealle tehtäväalueelle. Tehtäväalueelle ei ole pyydetty lisämäärärahoja vuoden aikana. Toimintatuottojen pieni ylitys selittyy budjetoimattomilla työterveyshuollon kustannuksista saatavilla KELA-korvauksilla sekä arvioitua suuremmilla muilla toimintatuotoilla (asiakasmaksutuotot ym.). 16

17 Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Talousarvio vuodelle 2013 MultiPrimus- järjestelmän käyttöönotto oppilashallinnossa. Tehtäviltään laajentuneen sekä lautakuntarakenteeltaan muuttuneen sivistysosaston toiminnan käynnistäminen. Osaston sisäisiä tehtävänjakoja tarkistetaan, kun hallinnon henkilöstömäärä kasvaa varhaiskasvatuksen hallinnollisella henkilöstöllä. Lisäksi osastolle esitetään puolen henkilötyövuoden lisäresurssia johtuen mm. erillisrahoitusten hankehallinnoinnin sekä koulukuljetusten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnon aiheuttamasta lisääntyneestä työmäärästä. Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärä on nostettu kysyntää paremmin vastaavalle tasolle. Taideopintojen tukemisen avustussumma siirretty kulttuuritoimen tehtäväalueelle. Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistarpeeseen reagoidaan tarpeen mukaan. Toteuma 2013: MultiPrimus käyttöönotettu tammikuussa 2013, käytössä nyt koko esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Laajentuneen osaston toiminta käynnistynyt onnistuneesti ilman suurempia ongelmia. Sisäisiä tehtävänjakoja tarkistettu hallintosihteerin, toimistosihteerin, koulusihteerin, taloussuunnittelijan ja varhaiskasvatusohjaajan välillä. Taloussuunnittelijan työpanosta saatu laskennallisesti 2 pv/vko sivistystoimeen, yhteistyö hallinnossa on sujuvaa. Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärä kokonaisuutena riittävä: kaksi paikkaa konservatoriossa käyttämättä,urun Seudun Musiikkiopistossa kaikki paikat käytössä. Taideopintojen tukemiseen ei avustuksia myönnetty v Valmistavan opetuksen järjestämiseen ei tarvetta lukuvuonna

18 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia Nettisivut ovat ajan tasalla Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää Työväenopistotoiminnan tarjonta kunnassa pysyy monipuolisena Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla palveluista Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen täyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Kuntalaispalaute Oikaisuvaati muksia 0 kpl, valituksia 1 kpl (AVI hylkäsi valituksen; SIVLTK ); uudelleenkä sittelyä vaatinut kirjelmä 1 kpl (ei vaikutusta päätöksiin; SIVLTK ). TSMO 106 % Turun konservator io 60 %; yht. 88,5 % (paikkoja riittävästi) opiskelijoita 324 (yksittäisiä hlöjä), kurssilaisia 489 Kursseja toteutui 31 (suunniteltu 38), opetustunte ja 724 (suunniteltu ja 835) Ei erityisempä ä palautetta; 18

19 Prosessit Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen Henkilöstö Henkilöstö on motivoitunutta ja kouluttautuu edelleen. Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää itseään edelleen, on mukana nykypäivän muutoksissa. Työmäärä on kohtuullinen ja työn vaativuus oikeassa suhteessa palkkaukseen Eri vastuualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely Koulutukset Työssäjaksaminen Sairauspoissaolot. Työajanseuranta / tuntisaldot Kehityskeskustelut, työtyytyväisyys kunnan nettisivujen kehittämine n kesken Ei negatiivista palautetta Hallinto sujuvaa ja viivytyksetö ntä Toimenkuva t tarkoitukse nmukaiset (tosin osin laajat ja kuormittava t) Koulutuspäi viä koko osastolla keskim. n. 1,465 pv/hlö/vuos i (mediaani 0 pv), sivistystoim en hallinnossa yht. 8 pv Sairauspoiss aoloja koko osastolla keskim. n. 10,3 pv/hlö/vuos i (mediaani 2 pv), sivistystoim en hallinnossa 0 pv Tuntisaldot suuria, työssäjaksa minen ja työtyytyväis yys kuitenkin hyvällä tasolla 19

20 Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut Tehtäväalueen ta-2013 alkuperäisen sarakkeen luvuissa on ollut virheellisesti tehtäväalueelle kirjasto ja kulttuuri kuuluvia summia. Vastaavat luvut löytyvät myös kirjasto ja kulttuuri tehtäväalueen sarakkeista. Lisämääräraha euroa on pyydetty kouluverkkoselvityksen tekemiseen (kv ). Tehtäväalueen menojen ylitys noin Selittäjinä ovat lähinnä jaksotetut palkat pitämättä jääneistä vuosilomista (n ylitys) sekä Muun ulkopuolisen peruskoulutuksen järjestämiseen liittyvät palvelujen ostot (ylitys n ). Käytännössä kyse on muutamista oppilaista, jotka käyvät koulua kunnan ulkopuolella joko lautakunnan päätöksin (tarve sellaiseen opetukseen, jota kunta ei pysty itse järjestämään (+ tähän liittyvät koulukuljetukset)), tai lastensuojelun päätöksistä johtuva koulunkäynti muualla. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 :n 3 momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle kotikunnan maksuosuuden, joka lasketaan kertomalla niiden koulun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu opetusta, kunnalle tai opetuksen järjestäjälle opetuksesta koulun työpäivää kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla. Nämä laskutukset tapahtuvat siten, että ko. määrärahaylitystä ei ole ollut mahdollista tuoda käsiteltäväksi tilikauden aikana. (Ks. Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013). Kunnan ulkopuolella kouluaan käyvien oppilaiden määrän kasvu näkyy oheisesta suoritetaulukosta. 20

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 0 SISÄLTÖ - II osa 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINHALLITUS 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 27 TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot