Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Toimintakäytäntö terapiapalvelujen käyntien peruutusten ja poisjäämisten 6 osalta 5 Perheneuvolan käynti- ja arviointisuunnitelma 8 6 Muilta kunnilta ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut vuonna Tilinpäätöksessä 2013 luottotappioiksi kirjattavat saatavat 13 8 Liukuvan työajan ja työajanseurannan käyttöönotto 14 9 Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 20

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Lehtonen Esko jäsen Luotonen-Virtala Minna jäsen poistui 10 käsittelyn ajaksi Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Heikkilä Jouko jäsen Muu Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Toivonen Johanna-Maria vs.ikäihmisten palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-12 :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuula Ala-Karvia Jyrki Alastalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 1 Ehdotus: (kyj) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 2 Ehdotus: (kyj) Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyrki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 3 Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Hyväksyttiin esityslista. Ylimääräisiä asioita ei ollut. Kuntayhtymän johtajan esityksestä 7 Vuoden 2012 luottotappioiden kir jaaminen otsikko muutettiin kuulumaan seuraavasti: Tilinpäätöksessä 2013 luot to tap pioiksi kir jat ta vat saatavat.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Toimintakäytäntö terapiapalvelujen käyntien peruutusten ja poisjäämisten osalta 1/06.07/2014 Yhtymähallitus 4 Terapiapalveluissa on jonoa vas taan otoil le ja on sään nöl li sesti ai koja, jol loin asiakas ei saavu paikalle eikä il moita mi tään työn te ki jälle pois jään nistään. Asiakas eikä myöskään hänen van hem pansa ota yh teyttä työnte kijään edes jälkeenpäinkään. Tästä ai heutuu en nalta varat tu jen ai kojen käyttämättömyyttä, ylimääräistä työtä työnteki jöille ja jo nojen kas vua. Pe ruuntuneiden käyntikertojen tilalle halu taan ot taa uusi asiakas. Terapiapalveluissa on ollut peruttamattomia aikoja vuonna 2013 yh teensä arviolta arviolta n. 200 ja aikaa varattuna 60 min/aika. Pe ruutta mat to mia ai ko ja on kaikilla työntekijöillä puhe-, toiminta- ja fysiotera piassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että terapiapalveluissa otetaan käyt töön mak su peruuttamattomista hoitokäynneistä ( sakkomaksu ) teke mällä erilli nen kir jallinen sopimus, jossa sakkomaksu on kirjattu selkeänä ehtona so pi mukseen. Alaikäisen puolesta sopimuksen allekirjoittaa huolta ja, joka ot taa vastuun sakon varalta. Perinnästä voidaan kuitenkin luopua, jos il moit ta matta jättä miseen on hyväksyttävä syy, jonka arvioi ensisijai sesti asian omainen työn tekijä ja epäselvissä tilanteissa alueen esimies. Sakko maksu voi olla rangaistusluonteisesti käyntimaksua suurempi, muttei asiakkaan nä kö kul masta kohtuuton eli sakkomaksu ei kuitenkaan voi olla suoraan tyhjä käynnin to dellisten kus tannusten suuruinen. Sopimukseen voidaan ottaa myös ehto, että suorittamattomista sakkomakuista tai toistuvista selvittämättömistä poissaoloista johtuen voimassa ole va hoitosuhde puretaan yksipuolisella ilmoituksella asiakkaan sopimukses sa ilmoitta maan ja ajan tasalla pidettävän yhteystietoon. Suorittamattomat sakkomaksut laitetaan perintään ja samalla palveluun asetetaan käyttö kielto. Käyttökielto on voimassa kunnes sakkomaksut on maksettu. Hoi tosuh detta jatketaan sitten kun sopiva aika jatkamiselle vapautuu. Kiireelli set ta paukset hoidetaan riippumatta veloista. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 säätää, että jos henkilö on varannut ennakolta vastaanottoajan palvelujen saami seksi ja hän on ilman hyväksyttävää syytä jäänyt saapumatta varattuna ai kana vastaanotolle, voidaan häneltä periä enintään asetuksella säädettä vä mak su ( 3 ). Lisäksi annetun lisäoheistuksen mukaan ns. sak ko mak sun voi myös pe riä sil loin, kun pal velu muutoin on asiakas mak su lain sää dännön nojalla mak sutonta, jos maksun perimi sen ehdot muutoin täyttyvät. Oheismateriaalina lähetetään ehdotus puhe-, fysio- ja toimintatera pian käyntei hin liittyväksi sopimukseksi. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Marita Pettersson, p ja vastaa va fysioterapeutti Merja Junttila, p Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että puhe-, toiminta- ja fysioterapian palve luis sa otetaan toistaiseksi käyttöön alkaen 20 euron peruutusmaksu il man

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus kuntoutus- ja terapia-ajan ilmoitusta peruuntuneista käyn neistä. Pe rin näs tä voidaan luopua, jos ilmoittamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Mak su otetaan käyttöön tekemällä kirjallinen sopi mus, jossa sakko maksu on kir jattu sel keänä ehto na sopimukseen. Sopimukseen kirjataan myös ehto, et tä suorittamattomis ta sakko mak suista tai toistuvista selvittä mättö mistä poissa oloista johtuen voimassaoleva hoitosuhde puretaan yksi puoli sella il moi tuksella asiakkaan sopimuksessa ilmoittamaan ja ajan ta salla olevaan yh teys tie toon. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti sillä muutoksella, että oheis materiaalina olevan sopimusluonnoksen neljännestä kohdasta poistettiin teksti "tai vähintään käyntimaksun suuruinen 8,00 euroa/käynti".

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Perheneuvolan käynti- ja arviointisuunnitelma 2/05.03/2014 Yhtymähallitus 5 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan välisenä aikana suoritettavasta perheneuvolakokeilusta ja li säksi, et tä toiminnan arviointia koskeva suunnitelma tuo daan vie lä erik seen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Kokeilusta pitää suorittaa toiminnallista arviointia vielä ennen kuin vuoden 2015 talousarvion valmistelutyö aloitetaan, koska sen pe rus teel la myös yhtymähallitus päättää toiminnan jatkosta. Perheneuvolatoiminnassa on päätetty ottaa käyttöön Terveydenhuolto Efficaan kuuluva erillinen perheneuvolaohjelma, jonka tilastoinnin kautta pää osin tuo te taan ne tarvittavat tiedot, joita toi min nan ar vioin nis sa, kun ta ti las toissa ja myös kuntalaskutuksessa tarvitaan. Perheneuvolan käynti- ja arviointisuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä perheneuvolan työntekijöiden, alueen yhdyshenkilönä toimivan psykologin, sosiaalityön päällikön, linjajohtajan ja Akselin Atk-vastuuhenkilöiden kans sa. Tilastoinnissa ehdotetaan otettavaksi käyttöön seuraavat alu eet; 1) Yhteydenottaja - halutaan tietää mm. se, kuinka paljon perheet suoraan ottavat yhteyttä perhe neuvolaan ja myös se keiden yhteistyökumppaneiden kaut ta yleen sä kin asiak kaat tulevat 2) Tulosyy A) Perheen vuorovaikutusongelmat B) Vanhempien psyykkiset ja päihdeongelmat C) Lapsen psyykkiset tai kehitykselliset ongelmat D) Akuuttikriisi - tulosyy antaa tietoa siitä, mitkä ovat perheiden pääasialliset ongelmat, mi ten palveluja pitää kehittää ja mihin palveluissa pitää enemmän panos taa (antaa tietoa kokonaisuutena myös muille yhteistyökump pa neil le ja laa jem min palvelujen järjestämiseen) 3) Työskentelyssä mukana olevat perheenjäsenet - halutaan tietoa yleensäkin perhejäsenten osallistumisesta omien ongel mien selvittämi seen sekä palveluja käyttävien lasten- ja nuor ten isäs tä ja su ku puolesta 4) Vastaanottolaji - halutaan tietää minkälaista ja miten toimintaa pitää kehittää ja sii tä, et tä mikä tar ve palvelujen käyttäjillä ja yhteistyökumppaneilla on pal ve lujen jat kosuun nitte lua ja kehittämistä ajatellen

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus eri vastaanottolajien kautta syntyvät myös kuntalaskutuk ses sa käytettä vä t käyntiin liittyvät arvot - vuoden 2014 talousarviossa kuntalaskutus on sovittu perittäviksi käyntien pe rus teel la, mutta kokonaisuutena laskutusperusteiden kehittämisen ja se n arvioimisen vuoksi on päädytty sii hen, että palvelujen kesto huomioi daan myös käynte jä laskettaessa, joten yksittäinen palvelu voi tuot taa sen kestosta ja sii hen liittyvästä valmistelutyöstä riip puen kerrallaan 0,25-3 käyn tiä - käynnit tuotetaan kuukausittain kunnittain Atk-jär jes tel mäs tä 5) Perhetyyppi - perhetyypin kautta saadaan jatkotietoa kehittämiseen ja siihen, keille jatkossa palve luja pitää kohdistaa ja lisätä 6) Mittarit - asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien määrä, palvelukustannukset - lähetteiden lukumäärä ja jonossa odottavien asiakkaiden määrä ja jonotusaika perheneuvolaan, jonka kautta nähdään palveluiden tarve ja riittä vyys sekä myös tehtävän verkostotyön määrä Palveluun liittyvä muu arviointi; - lähete konsultaatiopyyntölomake - palautelomake perheille ja lapsille - yhteistyökumppaneiden palautelomake perheneuvolakonsultaatioista Arviointiajat; Toiminnallinen arviointi suoritetaan , ja välisiltä ajanjaksoilta. Esityslistan oheismateriaalina lähetetään esitys toiminnan arviointiin kerät tävistä lähete-, tilasto- ja asiakaspalautetiedoista. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p ja sosiaalityön päällikkö Pirjo Junnila, p Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2014 per he neu vo la toi min nan arvioinnin osalta seuraavasti; 1. Toimintaa koskevista sisältötiedoista laaditaan arviointiyhteenveto, joka käsittää oheis ma te ri aa lin mukaiset tilasto- ja palautetiedot sekä henkilö kunnan an taman sanallisen arvioinnin 2. Arviointijaksot ovat , ja Vuoden 2014 käynteihin perustuvassa kuntalaskutuksessa huo mioi daan palvelujen kesto ja muu niihin liittyvä valmis te lu työ ( käyn nin ar vo 0,25-3 välillä )

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Päätös perheneuvolatyön mahdollisesta jatkuvuudesta ja siihen liittyväs tä vuoden 2015 talousarviovalmistelusta tehdään viimeistään yh ty mähalli tuksen kokouksessa Päivi Santalainen-Saaros esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Merja Saastamoinen kannatti Santalainen-Saarosta. Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen keskustelun jälkeen esityksen mukaisesti. Oman perheneuvolatoiminnan arvioinnin lisäksi tuodaan kesäkuun ko koukseen kokonaisarviointi, joka käsittää kokeiluvaiheen lähtötilanteen sel vittämisen kaikkine kokonaiskustannuksineen.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Muilta kunnilta ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut vuonna /00.01/2014 Yhtymähallitus Asiakasmaksulain (1992/734) 2 mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuot tamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Esityslistan liitteeseen nro 1 on laitettu ehdotus muilta kunnilta, kuntayhty miltä ja va kuu tusyhtiöiltä perittäviksi maksuiksi vuonna 2014 terveys-, ikä ih misten- ja sosiaalityö- ja perhepalvelujen osalta. Liitteessä on mm. Akselin avosairaanhoidon ja vuodeosasto hoidon kor vauslas kel mat A ja B vuonna Laskelman A hintoja käyte tään mm. vie raskun talas ku tuk sessa. Tällöin asiakas maksaa käyntimak sun itse. Las kelman B hintoja käytetään esim. va kuu tusyh tiöiltä perittä vissä täys kus tannuskorvauksissa. Näihin suoritehin toihin on li sätty käynti maksu, koska tällöin asiakas itse ei käynti maksua maksa. Laitoshoidosta ja palveluasumisesta peritään muilta kunnilta ja vakuutus yhtiöiltä talousarvion mukaiset hyväksymät hoito päivä hin nat li sät tynä 1,5 % hallintokustannuksilta (yksikköhinta A), mikäli asukas maksaa itse asia kasmaksun. Mikäli asiakas ei maksa itse asiakasmaksua, käytetään lasku tuksessa bruttohinttaa (yksikköhinta B). Kansanterveyslain 14 b mukaan; "Lastensuojelulain (417/2007) 16 :n 2 momentin mukaisen kunnan (sijoituskunta), jossa lap si tai nuori on avo huollon tukitoimena tai sijaishuoltoon sijoitettuna taikka jälkihuollossa, on järjestettävä lapselle tai nuorelle hänen tarvitsemansa kansanterveystyö hön liittyvät palvelut. Palvelut on järjestettävä yhteistyös sä lastensuojelu lain 16 :n 1 momentin tai 17 :n mukaan vastuussa ole van kunnan (sijoit tajakunta) kans sa. Milloin sijoituskunta on järjestänyt 14 b :ssä tarkoitet tuja palveluja, on sijoittajakunnan suoritettava sijoituskun nalle aiheutuneita kustannuksia vastaavakorvaus. Korvauksen määrää las kettaessa nouda tetaan, mitä lain 22 :n 2 momentissa säädetään ( /418)." Edm tar koittaa sitä, että perittävä korvaus saa olla enin tään palvelun tuottami sesta aiheutu vien kustannusten suuruinen. Korvauk sesta vähennetään hoidosta suori tettu asiakasmaksu ja muut toimintatuo tot. Linjalle kuuluvista per hei den en nal ta eh käi se vien ter veys pal ve lu jen ja te rapiapalvelujen käynneistä on mahdollisuus las kut taa muita kuntia ainoas taan jo ko so vi tun os to so pi muk sen tai las ten suoje lulain no jalla. Lu kiota ja am matillis ta oppi lai tos ta yl läpi tävä kun ta saa myös vieras kunta laisista op pi laistaan ope tus toi min nan kautta val tion osuu den, jolloin kunta korvaa aina myös ul kokun ta laisten normaalit koulu- ja opiske lijater vey denhuollon käyn nit ter vey denhuoltoa yl läpitävälle yksi kölle. Perheiden sosiaali- ja psykologisten palveluiden osalta on laskettu psyko logitoiminnan osalta käynnin hinta ja sosiaalityö- ja koulukuraattoripal ve lui den osalta tunnin hinta. Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelujen osalta on Mynämäellä si jai se vaan Koi vik ko ku jan toi min ta kes kuk sen työ-, päi vä- ja vam mais ten koulu laisten aamu- ja il ta päi vätoi minnal le laskettu pävittäiset käynti mak sut, koska näitä pal-

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus veluja myydään edel leen vuon na 2014 muille kuin jä sen kun nil le. Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan osalta laskettuihin net to käyn ti hin toi hin on laskettu oman toiminnan yhteisten palvelujen ja hallintokulujen li säksi myös yleis hal lin non ku lut. Li säksi arviot eri käyntimääristä on tarkis tettu myös to delli sen toteu tu ma en nus teen mukaisiksi. Valmistelijat/lisätietoja: Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Ma ri ta Petters son, p ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Ai hi nen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy esitetyn mukaiset muilta kunnilta, kuntayh tymiltä ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut otetaan käyttöön takautuvas ti alkaen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan liitteenä 1 muilta kunnilta, kuntayh tymiltä ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut alkaen.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Tilinpäätöksessä 2013 luottotappioiksi kirjattavat saatavat Yhtymähallitus 7 Perusturvakuntayhtymä Akselin sisäisen valvonnanohjeissa kohdassa Tulojen laskuttaminen ja perintä ulkoisilta asiakkailta mainitaan seu raavasti: Laskutussaatava, joka perintätoimenpiteistä huolimatta on tilinpäätöshet kellä saamatta, kirjataan seuraavan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä luottotappioksi laskuttavan toimintayksikön muihin kuluihin. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän luottotappiot. Laskutuksesta vastaavan toiminta yksikön on varmistettava poistetun saatavan seuranta saatavan vanhene miseen asti. Perusturvakuntayhty mä Akselilla on luottotappioita vuodelta 2012 on yh teensä ,42. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää kirjata saatavan ,42 luotto tappioksi ja jat kaa pe rin tää. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Liukuvan työajan ja työajanseurannan käyttöönotto 76/01.02/2013 Yhteistyötoimikunta Yleistyöaikaa, toimistotyöai kaa ja 37 tunnin työaikaa tekevien viranhaltijoiden/työntekijöiden työaika voidaan kunnallisen viranomaisen päätöksellä järjestää liukuvaksi (KVTES, liite 15, 1 ). Liukuva työaika voidaan järjestää päivittäiseksi, tasoittuvaksi tai ta soit tu mattomaksi liukuvaksi työajaksi. Tasoittumattomassa liu kuvassa työ ajassa säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 20 tuntia tai alit tua 6 tuntia. (KVTES, liite 15, 2 ) Liukuvan työajan käyttöönotto edellyttää sähköistä työajanseurantaa. Pe rustur va kun ta yh tymä Akseliin on hankittu Esmikko-työajanseuranta, joka on vaih te le vasti käytössä eri työyksiköissä. Leimauslaitteet löytyvät jokai sesta toimipisteestä, lukuun ottamatta hallinnon tiloja Nousiaisissa, jonne laite on tarkoitus asentaa syksyn 2013 aikana. Liukuva työaika antaa työntekijälle mahdollisuuden sovittaa itse työaikansa työtilanteen mukaan. Liukuva työaika antaa siten mahdollisuuden vastata työmäärän vaihteluihin ja vähentää näin ajoittaista työstä aiheutuvaa kuor mitusta. Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on ( 214) päättänyt ottaa käyttöön liukuvan työajan sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjalla. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p Ehdotus: (TA) Yhteistyötoimikunta esittää yhtymähallitukselle liukuvan työajan käytön laajentamista seuraavin periaattein: Liukuvaa työaikaa voidaan noudattaa yleistyöaikaa, toimistotyöai kaa ja 37 tun nin työ ai kaa te ke vien keskuudessa Päätöksen liukuvan työajan käyttöönotosta tekee esimies Liukuva työaika järjestetään tasoittumattomaksi liukuvaksi työajaksi Liukuvan työajan käyttöönotto edellyttää myös Esmikko-työajanseurannan käyttöönottoa Esimies valvoo liukuvan työajan käyttöä ja vastaa sen toimivuudesta Kiinteä päivittäinen työaika on klo 9-15 Varsinainen liukuma-aika on klo ja Päivittäinen ruokatauko on vähintään 30 minuuttia. Ruokatauko pide tään klo välisenä aikana. Liukuva työaika ei saa haitata asiakastyötä tai vaarantaa asiakkaiden palvelua Kokonaisia päiviä saa pitää saldovapaana vain yhden kerrallaan Liukumavapaiden käytöstä tulee sopia esimiehen kanssa, mikäli työntekijä haluaa pitää kokonaisen saldovapaapäivän tai saapua työpaikalle tai poistua työpaikalta varsinaisten liukuma-aikojen ulkopuolella. Liukuvassa työajassa noudatetaan KVTES:n liittettä nro 15.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Liukuvan työajan käyttö on voimassa toistaiseksi Näitä periaatteita noudatetaan jatkossa myös sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjalla (vrt. Yhtymähallitus , 214) Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus hyväksyy liukuvan työajan käyttöönoton yhteistyötoimikun nan esittämien periaatteiden mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna / /2014 Yhtymähallitus 9 Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän hallinnon tilat pidetään vuonna 2014 asiakaspalvelulta suljettuna seuraavasti: to (kiirastorstai) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita pe (vapun jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia pe (helatorstain jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (juhannusaaton aatto) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita ma su henkilökunnan vuosilomat keskitetään tälle ajalle - asiakaspalvelua järjestetään tarvittaessa päivystysperiaatteella ma - ti henkilökunta käyttää vuosilomia ja saldovapaita Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 10 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Vastaava sai raanhoi taja Tanja Suoka rin palkan määrittäminen Siirto Palvelukoti Koi vulehdosta Mynämäen koti hoitoalu eelle Siirto Henriikan pal velukeskuk sesta Häävuoren palvelukeskukseen Muu päätös Tutkimuslupa Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Sivu toimilupa Heikelä Sivu toimilupa Visuri Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Per heiden ennal ta ehkäisevät ter ve yspalve lut/yhteishen kilön nimeäminen kou lu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon Koulu- ja opiskeli ja terveyden huollon yhteyshen kilön teh tävästä irtisanoutu minen Sosiaalityöntekijän virasta irtisanoutuminen Muu päätös Koti kunnan muut tu miseen pe rus tuva sopimus järjestämis- ja kustannusvas tuista Mak susitoumuksen antaminen Pe lastakaa Lap set ry:lle Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilös töpäätös Ai kuissosiaalityön tekijän viran ti la päinen hoita minen Talous- ja henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäätös Opin tovapaa, Pat rak ka Matti Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Minna Luotonen-Virtala poistui päätöksenteon ajaksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Minna Luotonen-Virtala palasi kokoukseen.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 11 Valvira Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija: UniDoc Oy, Teerimäentie 2 A, Vantaa. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami seen seuraavasti: 1. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Espan hammaslääkärikes kus (OID-tunnus: ) Yrjönkatu,16, Helsinki. 2. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Herttoniemen hammaslääkärikeskus (OID-tunnus ), Hitsaajankatu 12, Helsinki 3. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Kotkan hammaslääkäri keskus (OID-tunnus ), Kotkankatu 10 A, Kotka 4. Palveluja tuottava toimipaikka; UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, hammasportti (OID-tunnus: ), Pakkalankuja 7, Vantaa 5. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Kouvolan Hammaslääkärikes kus (OID-tunnus: ), Kauppalankatu 2 B, Kouvo la. Tuotettavat palvelut edellä mainituissa toimipaikoissa: Lääkäripalvelut avohoidossa Anestesiatoiminta 6. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o MedFlight Finlad Oy'(OID-tunnus: ), Lentäjäntie 1 A, Vantaa Tuotettavat palvelut: Lääkäripalvelut avohoidossa Lääkärin ja anestesiologian erikoislääkärin antamat palvelut yleisötapahtumissa ja potilaskuljetusten aikana koko Suomen alueella. Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuotta ja UniDoc Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija: EXSARCIO OY, Kittiläntie 3312, Tapio. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami seen seuraavasti: 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Exsarcio Oy (OID-tunnus ), Yhdysväylä 5 ta 11,

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Saarenkylä. Aloituspäivämäärä: Tuotettavat palvelut: Muu terveydenhuollon toiminta Sairaanhoitajan ja lähihoitajan antamat terveydenhuollon palvelut yleisötapahtumissa Suomen kuntien alueella. Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuotta ja Exsarcio Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä Kuntaliitto Yleiskirje: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2014 alusta. Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 12 Käydään yleiskeskustelu jäsenkuntien viime vuoden päätöksestä, jossa Perus tur va kun ta yh ty mä Akselille jäsenkunnat teettävät yhteisvastuullisesti ul kopuo li sella asian tunti jalla työn mitoituksen ja organisoinnin selvityksen estämään kus tan nusten nousua. Talouden tasapainottamisen tilannekatsaus. Dosentti Matti Rimpelä on pyydetty luennoimaan lastensuojelun ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisestä. Tilaisuus järjestetään joko tai

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: 1-3, 5, 9-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:4, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Ruutontie 2-4, Masku Pykälät: 4, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al le kirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: 0soite asti Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku Puhelin Telefax sähköposti osoite alkaen Turun hallinto-oikeus

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yliopistonkatu 34, PL 32, Turku TURKU Puhelin Telefax sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pkälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muullekuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeu denkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015 AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot