Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Toimintakäytäntö terapiapalvelujen käyntien peruutusten ja poisjäämisten 6 osalta 5 Perheneuvolan käynti- ja arviointisuunnitelma 8 6 Muilta kunnilta ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut vuonna Tilinpäätöksessä 2013 luottotappioiksi kirjattavat saatavat 13 8 Liukuvan työajan ja työajanseurannan käyttöönotto 14 9 Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 20

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Lehtonen Esko jäsen Luotonen-Virtala Minna jäsen poistui 10 käsittelyn ajaksi Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Heikkilä Jouko jäsen Muu Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Toivonen Johanna-Maria vs.ikäihmisten palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-12 :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Tuula Ala-Karvia Jyrki Alastalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 1 Ehdotus: (kyj) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 2 Ehdotus: (kyj) Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyrki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 3 Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Hyväksyttiin esityslista. Ylimääräisiä asioita ei ollut. Kuntayhtymän johtajan esityksestä 7 Vuoden 2012 luottotappioiden kir jaaminen otsikko muutettiin kuulumaan seuraavasti: Tilinpäätöksessä 2013 luot to tap pioiksi kir jat ta vat saatavat.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Toimintakäytäntö terapiapalvelujen käyntien peruutusten ja poisjäämisten osalta 1/06.07/2014 Yhtymähallitus 4 Terapiapalveluissa on jonoa vas taan otoil le ja on sään nöl li sesti ai koja, jol loin asiakas ei saavu paikalle eikä il moita mi tään työn te ki jälle pois jään nistään. Asiakas eikä myöskään hänen van hem pansa ota yh teyttä työnte kijään edes jälkeenpäinkään. Tästä ai heutuu en nalta varat tu jen ai kojen käyttämättömyyttä, ylimääräistä työtä työnteki jöille ja jo nojen kas vua. Pe ruuntuneiden käyntikertojen tilalle halu taan ot taa uusi asiakas. Terapiapalveluissa on ollut peruttamattomia aikoja vuonna 2013 yh teensä arviolta arviolta n. 200 ja aikaa varattuna 60 min/aika. Pe ruutta mat to mia ai ko ja on kaikilla työntekijöillä puhe-, toiminta- ja fysiotera piassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että terapiapalveluissa otetaan käyt töön mak su peruuttamattomista hoitokäynneistä ( sakkomaksu ) teke mällä erilli nen kir jallinen sopimus, jossa sakkomaksu on kirjattu selkeänä ehtona so pi mukseen. Alaikäisen puolesta sopimuksen allekirjoittaa huolta ja, joka ot taa vastuun sakon varalta. Perinnästä voidaan kuitenkin luopua, jos il moit ta matta jättä miseen on hyväksyttävä syy, jonka arvioi ensisijai sesti asian omainen työn tekijä ja epäselvissä tilanteissa alueen esimies. Sakko maksu voi olla rangaistusluonteisesti käyntimaksua suurempi, muttei asiakkaan nä kö kul masta kohtuuton eli sakkomaksu ei kuitenkaan voi olla suoraan tyhjä käynnin to dellisten kus tannusten suuruinen. Sopimukseen voidaan ottaa myös ehto, että suorittamattomista sakkomakuista tai toistuvista selvittämättömistä poissaoloista johtuen voimassa ole va hoitosuhde puretaan yksipuolisella ilmoituksella asiakkaan sopimukses sa ilmoitta maan ja ajan tasalla pidettävän yhteystietoon. Suorittamattomat sakkomaksut laitetaan perintään ja samalla palveluun asetetaan käyttö kielto. Käyttökielto on voimassa kunnes sakkomaksut on maksettu. Hoi tosuh detta jatketaan sitten kun sopiva aika jatkamiselle vapautuu. Kiireelli set ta paukset hoidetaan riippumatta veloista. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 säätää, että jos henkilö on varannut ennakolta vastaanottoajan palvelujen saami seksi ja hän on ilman hyväksyttävää syytä jäänyt saapumatta varattuna ai kana vastaanotolle, voidaan häneltä periä enintään asetuksella säädettä vä mak su ( 3 ). Lisäksi annetun lisäoheistuksen mukaan ns. sak ko mak sun voi myös pe riä sil loin, kun pal velu muutoin on asiakas mak su lain sää dännön nojalla mak sutonta, jos maksun perimi sen ehdot muutoin täyttyvät. Oheismateriaalina lähetetään ehdotus puhe-, fysio- ja toimintatera pian käyntei hin liittyväksi sopimukseksi. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Marita Pettersson, p ja vastaa va fysioterapeutti Merja Junttila, p Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että puhe-, toiminta- ja fysioterapian palve luis sa otetaan toistaiseksi käyttöön alkaen 20 euron peruutusmaksu il man

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus kuntoutus- ja terapia-ajan ilmoitusta peruuntuneista käyn neistä. Pe rin näs tä voidaan luopua, jos ilmoittamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Mak su otetaan käyttöön tekemällä kirjallinen sopi mus, jossa sakko maksu on kir jattu sel keänä ehto na sopimukseen. Sopimukseen kirjataan myös ehto, et tä suorittamattomis ta sakko mak suista tai toistuvista selvittä mättö mistä poissa oloista johtuen voimassaoleva hoitosuhde puretaan yksi puoli sella il moi tuksella asiakkaan sopimuksessa ilmoittamaan ja ajan ta salla olevaan yh teys tie toon. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti sillä muutoksella, että oheis materiaalina olevan sopimusluonnoksen neljännestä kohdasta poistettiin teksti "tai vähintään käyntimaksun suuruinen 8,00 euroa/käynti".

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Perheneuvolan käynti- ja arviointisuunnitelma 2/05.03/2014 Yhtymähallitus 5 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan välisenä aikana suoritettavasta perheneuvolakokeilusta ja li säksi, et tä toiminnan arviointia koskeva suunnitelma tuo daan vie lä erik seen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Kokeilusta pitää suorittaa toiminnallista arviointia vielä ennen kuin vuoden 2015 talousarvion valmistelutyö aloitetaan, koska sen pe rus teel la myös yhtymähallitus päättää toiminnan jatkosta. Perheneuvolatoiminnassa on päätetty ottaa käyttöön Terveydenhuolto Efficaan kuuluva erillinen perheneuvolaohjelma, jonka tilastoinnin kautta pää osin tuo te taan ne tarvittavat tiedot, joita toi min nan ar vioin nis sa, kun ta ti las toissa ja myös kuntalaskutuksessa tarvitaan. Perheneuvolan käynti- ja arviointisuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä perheneuvolan työntekijöiden, alueen yhdyshenkilönä toimivan psykologin, sosiaalityön päällikön, linjajohtajan ja Akselin Atk-vastuuhenkilöiden kans sa. Tilastoinnissa ehdotetaan otettavaksi käyttöön seuraavat alu eet; 1) Yhteydenottaja - halutaan tietää mm. se, kuinka paljon perheet suoraan ottavat yhteyttä perhe neuvolaan ja myös se keiden yhteistyökumppaneiden kaut ta yleen sä kin asiak kaat tulevat 2) Tulosyy A) Perheen vuorovaikutusongelmat B) Vanhempien psyykkiset ja päihdeongelmat C) Lapsen psyykkiset tai kehitykselliset ongelmat D) Akuuttikriisi - tulosyy antaa tietoa siitä, mitkä ovat perheiden pääasialliset ongelmat, mi ten palveluja pitää kehittää ja mihin palveluissa pitää enemmän panos taa (antaa tietoa kokonaisuutena myös muille yhteistyökump pa neil le ja laa jem min palvelujen järjestämiseen) 3) Työskentelyssä mukana olevat perheenjäsenet - halutaan tietoa yleensäkin perhejäsenten osallistumisesta omien ongel mien selvittämi seen sekä palveluja käyttävien lasten- ja nuor ten isäs tä ja su ku puolesta 4) Vastaanottolaji - halutaan tietää minkälaista ja miten toimintaa pitää kehittää ja sii tä, et tä mikä tar ve palvelujen käyttäjillä ja yhteistyökumppaneilla on pal ve lujen jat kosuun nitte lua ja kehittämistä ajatellen

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus eri vastaanottolajien kautta syntyvät myös kuntalaskutuk ses sa käytettä vä t käyntiin liittyvät arvot - vuoden 2014 talousarviossa kuntalaskutus on sovittu perittäviksi käyntien pe rus teel la, mutta kokonaisuutena laskutusperusteiden kehittämisen ja se n arvioimisen vuoksi on päädytty sii hen, että palvelujen kesto huomioi daan myös käynte jä laskettaessa, joten yksittäinen palvelu voi tuot taa sen kestosta ja sii hen liittyvästä valmistelutyöstä riip puen kerrallaan 0,25-3 käyn tiä - käynnit tuotetaan kuukausittain kunnittain Atk-jär jes tel mäs tä 5) Perhetyyppi - perhetyypin kautta saadaan jatkotietoa kehittämiseen ja siihen, keille jatkossa palve luja pitää kohdistaa ja lisätä 6) Mittarit - asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien määrä, palvelukustannukset - lähetteiden lukumäärä ja jonossa odottavien asiakkaiden määrä ja jonotusaika perheneuvolaan, jonka kautta nähdään palveluiden tarve ja riittä vyys sekä myös tehtävän verkostotyön määrä Palveluun liittyvä muu arviointi; - lähete konsultaatiopyyntölomake - palautelomake perheille ja lapsille - yhteistyökumppaneiden palautelomake perheneuvolakonsultaatioista Arviointiajat; Toiminnallinen arviointi suoritetaan , ja välisiltä ajanjaksoilta. Esityslistan oheismateriaalina lähetetään esitys toiminnan arviointiin kerät tävistä lähete-, tilasto- ja asiakaspalautetiedoista. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p ja sosiaalityön päällikkö Pirjo Junnila, p Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2014 per he neu vo la toi min nan arvioinnin osalta seuraavasti; 1. Toimintaa koskevista sisältötiedoista laaditaan arviointiyhteenveto, joka käsittää oheis ma te ri aa lin mukaiset tilasto- ja palautetiedot sekä henkilö kunnan an taman sanallisen arvioinnin 2. Arviointijaksot ovat , ja Vuoden 2014 käynteihin perustuvassa kuntalaskutuksessa huo mioi daan palvelujen kesto ja muu niihin liittyvä valmis te lu työ ( käyn nin ar vo 0,25-3 välillä )

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Päätös perheneuvolatyön mahdollisesta jatkuvuudesta ja siihen liittyväs tä vuoden 2015 talousarviovalmistelusta tehdään viimeistään yh ty mähalli tuksen kokouksessa Päivi Santalainen-Saaros esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Merja Saastamoinen kannatti Santalainen-Saarosta. Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen keskustelun jälkeen esityksen mukaisesti. Oman perheneuvolatoiminnan arvioinnin lisäksi tuodaan kesäkuun ko koukseen kokonaisarviointi, joka käsittää kokeiluvaiheen lähtötilanteen sel vittämisen kaikkine kokonaiskustannuksineen.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Muilta kunnilta ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut vuonna /00.01/2014 Yhtymähallitus Asiakasmaksulain (1992/734) 2 mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuot tamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Esityslistan liitteeseen nro 1 on laitettu ehdotus muilta kunnilta, kuntayhty miltä ja va kuu tusyhtiöiltä perittäviksi maksuiksi vuonna 2014 terveys-, ikä ih misten- ja sosiaalityö- ja perhepalvelujen osalta. Liitteessä on mm. Akselin avosairaanhoidon ja vuodeosasto hoidon kor vauslas kel mat A ja B vuonna Laskelman A hintoja käyte tään mm. vie raskun talas ku tuk sessa. Tällöin asiakas maksaa käyntimak sun itse. Las kelman B hintoja käytetään esim. va kuu tusyh tiöiltä perittä vissä täys kus tannuskorvauksissa. Näihin suoritehin toihin on li sätty käynti maksu, koska tällöin asiakas itse ei käynti maksua maksa. Laitoshoidosta ja palveluasumisesta peritään muilta kunnilta ja vakuutus yhtiöiltä talousarvion mukaiset hyväksymät hoito päivä hin nat li sät tynä 1,5 % hallintokustannuksilta (yksikköhinta A), mikäli asukas maksaa itse asia kasmaksun. Mikäli asiakas ei maksa itse asiakasmaksua, käytetään lasku tuksessa bruttohinttaa (yksikköhinta B). Kansanterveyslain 14 b mukaan; "Lastensuojelulain (417/2007) 16 :n 2 momentin mukaisen kunnan (sijoituskunta), jossa lap si tai nuori on avo huollon tukitoimena tai sijaishuoltoon sijoitettuna taikka jälkihuollossa, on järjestettävä lapselle tai nuorelle hänen tarvitsemansa kansanterveystyö hön liittyvät palvelut. Palvelut on järjestettävä yhteistyös sä lastensuojelu lain 16 :n 1 momentin tai 17 :n mukaan vastuussa ole van kunnan (sijoit tajakunta) kans sa. Milloin sijoituskunta on järjestänyt 14 b :ssä tarkoitet tuja palveluja, on sijoittajakunnan suoritettava sijoituskun nalle aiheutuneita kustannuksia vastaavakorvaus. Korvauksen määrää las kettaessa nouda tetaan, mitä lain 22 :n 2 momentissa säädetään ( /418)." Edm tar koittaa sitä, että perittävä korvaus saa olla enin tään palvelun tuottami sesta aiheutu vien kustannusten suuruinen. Korvauk sesta vähennetään hoidosta suori tettu asiakasmaksu ja muut toimintatuo tot. Linjalle kuuluvista per hei den en nal ta eh käi se vien ter veys pal ve lu jen ja te rapiapalvelujen käynneistä on mahdollisuus las kut taa muita kuntia ainoas taan jo ko so vi tun os to so pi muk sen tai las ten suoje lulain no jalla. Lu kiota ja am matillis ta oppi lai tos ta yl läpi tävä kun ta saa myös vieras kunta laisista op pi laistaan ope tus toi min nan kautta val tion osuu den, jolloin kunta korvaa aina myös ul kokun ta laisten normaalit koulu- ja opiske lijater vey denhuollon käyn nit ter vey denhuoltoa yl läpitävälle yksi kölle. Perheiden sosiaali- ja psykologisten palveluiden osalta on laskettu psyko logitoiminnan osalta käynnin hinta ja sosiaalityö- ja koulukuraattoripal ve lui den osalta tunnin hinta. Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelujen osalta on Mynämäellä si jai se vaan Koi vik ko ku jan toi min ta kes kuk sen työ-, päi vä- ja vam mais ten koulu laisten aamu- ja il ta päi vätoi minnal le laskettu pävittäiset käynti mak sut, koska näitä pal-

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus veluja myydään edel leen vuon na 2014 muille kuin jä sen kun nil le. Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan osalta laskettuihin net to käyn ti hin toi hin on laskettu oman toiminnan yhteisten palvelujen ja hallintokulujen li säksi myös yleis hal lin non ku lut. Li säksi arviot eri käyntimääristä on tarkis tettu myös to delli sen toteu tu ma en nus teen mukaisiksi. Valmistelijat/lisätietoja: Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Ma ri ta Petters son, p ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Ai hi nen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy esitetyn mukaiset muilta kunnilta, kuntayh tymiltä ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut otetaan käyttöön takautuvas ti alkaen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan liitteenä 1 muilta kunnilta, kuntayh tymiltä ja vakuutusyhtiöiltä perittävät maksut alkaen.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Tilinpäätöksessä 2013 luottotappioiksi kirjattavat saatavat Yhtymähallitus 7 Perusturvakuntayhtymä Akselin sisäisen valvonnanohjeissa kohdassa Tulojen laskuttaminen ja perintä ulkoisilta asiakkailta mainitaan seu raavasti: Laskutussaatava, joka perintätoimenpiteistä huolimatta on tilinpäätöshet kellä saamatta, kirjataan seuraavan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä luottotappioksi laskuttavan toimintayksikön muihin kuluihin. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän luottotappiot. Laskutuksesta vastaavan toiminta yksikön on varmistettava poistetun saatavan seuranta saatavan vanhene miseen asti. Perusturvakuntayhty mä Akselilla on luottotappioita vuodelta 2012 on yh teensä ,42. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää kirjata saatavan ,42 luotto tappioksi ja jat kaa pe rin tää. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Liukuvan työajan ja työajanseurannan käyttöönotto 76/01.02/2013 Yhteistyötoimikunta Yleistyöaikaa, toimistotyöai kaa ja 37 tunnin työaikaa tekevien viranhaltijoiden/työntekijöiden työaika voidaan kunnallisen viranomaisen päätöksellä järjestää liukuvaksi (KVTES, liite 15, 1 ). Liukuva työaika voidaan järjestää päivittäiseksi, tasoittuvaksi tai ta soit tu mattomaksi liukuvaksi työajaksi. Tasoittumattomassa liu kuvassa työ ajassa säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 20 tuntia tai alit tua 6 tuntia. (KVTES, liite 15, 2 ) Liukuvan työajan käyttöönotto edellyttää sähköistä työajanseurantaa. Pe rustur va kun ta yh tymä Akseliin on hankittu Esmikko-työajanseuranta, joka on vaih te le vasti käytössä eri työyksiköissä. Leimauslaitteet löytyvät jokai sesta toimipisteestä, lukuun ottamatta hallinnon tiloja Nousiaisissa, jonne laite on tarkoitus asentaa syksyn 2013 aikana. Liukuva työaika antaa työntekijälle mahdollisuuden sovittaa itse työaikansa työtilanteen mukaan. Liukuva työaika antaa siten mahdollisuuden vastata työmäärän vaihteluihin ja vähentää näin ajoittaista työstä aiheutuvaa kuor mitusta. Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on ( 214) päättänyt ottaa käyttöön liukuvan työajan sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjalla. Valmistelija/lisätiedot: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, p Ehdotus: (TA) Yhteistyötoimikunta esittää yhtymähallitukselle liukuvan työajan käytön laajentamista seuraavin periaattein: Liukuvaa työaikaa voidaan noudattaa yleistyöaikaa, toimistotyöai kaa ja 37 tun nin työ ai kaa te ke vien keskuudessa Päätöksen liukuvan työajan käyttöönotosta tekee esimies Liukuva työaika järjestetään tasoittumattomaksi liukuvaksi työajaksi Liukuvan työajan käyttöönotto edellyttää myös Esmikko-työajanseurannan käyttöönottoa Esimies valvoo liukuvan työajan käyttöä ja vastaa sen toimivuudesta Kiinteä päivittäinen työaika on klo 9-15 Varsinainen liukuma-aika on klo ja Päivittäinen ruokatauko on vähintään 30 minuuttia. Ruokatauko pide tään klo välisenä aikana. Liukuva työaika ei saa haitata asiakastyötä tai vaarantaa asiakkaiden palvelua Kokonaisia päiviä saa pitää saldovapaana vain yhden kerrallaan Liukumavapaiden käytöstä tulee sopia esimiehen kanssa, mikäli työntekijä haluaa pitää kokonaisen saldovapaapäivän tai saapua työpaikalle tai poistua työpaikalta varsinaisten liukuma-aikojen ulkopuolella. Liukuvassa työajassa noudatetaan KVTES:n liittettä nro 15.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Liukuvan työajan käyttö on voimassa toistaiseksi Näitä periaatteita noudatetaan jatkossa myös sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjalla (vrt. Yhtymähallitus , 214) Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus hyväksyy liukuvan työajan käyttöönoton yhteistyötoimikun nan esittämien periaatteiden mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna / /2014 Yhtymähallitus 9 Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh , talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän hallinnon tilat pidetään vuonna 2014 asiakaspalvelulta suljettuna seuraavasti: to (kiirastorstai) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita pe (vapun jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia pe (helatorstain jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (juhannusaaton aatto) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita ma su henkilökunnan vuosilomat keskitetään tälle ajalle - asiakaspalvelua järjestetään tarvittaessa päivystysperiaatteella ma - ti henkilökunta käyttää vuosilomia ja saldovapaita Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 10 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Vastaava sai raanhoi taja Tanja Suoka rin palkan määrittäminen Siirto Palvelukoti Koi vulehdosta Mynämäen koti hoitoalu eelle Siirto Henriikan pal velukeskuk sesta Häävuoren palvelukeskukseen Muu päätös Tutkimuslupa Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Sivu toimilupa Heikelä Sivu toimilupa Visuri Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Per heiden ennal ta ehkäisevät ter ve yspalve lut/yhteishen kilön nimeäminen kou lu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon Koulu- ja opiskeli ja terveyden huollon yhteyshen kilön teh tävästä irtisanoutu minen Sosiaalityöntekijän virasta irtisanoutuminen Muu päätös Koti kunnan muut tu miseen pe rus tuva sopimus järjestämis- ja kustannusvas tuista Mak susitoumuksen antaminen Pe lastakaa Lap set ry:lle Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilös töpäätös Ai kuissosiaalityön tekijän viran ti la päinen hoita minen Talous- ja henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäätös Opin tovapaa, Pat rak ka Matti Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Minna Luotonen-Virtala poistui päätöksenteon ajaksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Minna Luotonen-Virtala palasi kokoukseen.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 11 Valvira Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija: UniDoc Oy, Teerimäentie 2 A, Vantaa. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami seen seuraavasti: 1. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Espan hammaslääkärikes kus (OID-tunnus: ) Yrjönkatu,16, Helsinki. 2. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Herttoniemen hammaslääkärikeskus (OID-tunnus ), Hitsaajankatu 12, Helsinki 3. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Kotkan hammaslääkäri keskus (OID-tunnus ), Kotkankatu 10 A, Kotka 4. Palveluja tuottava toimipaikka; UniDoc Oy c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, hammasportti (OID-tunnus: ), Pakkalankuja 7, Vantaa 5. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc c/o Med Group Hammaslääkärit Oy, Kouvolan Hammaslääkärikes kus (OID-tunnus: ), Kauppalankatu 2 B, Kouvo la. Tuotettavat palvelut edellä mainituissa toimipaikoissa: Lääkäripalvelut avohoidossa Anestesiatoiminta 6. Palveluja tuottava toimipaikka: UniDoc Oy c/o MedFlight Finlad Oy'(OID-tunnus: ), Lentäjäntie 1 A, Vantaa Tuotettavat palvelut: Lääkäripalvelut avohoidossa Lääkärin ja anestesiologian erikoislääkärin antamat palvelut yleisötapahtumissa ja potilaskuljetusten aikana koko Suomen alueella. Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuotta ja UniDoc Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija: EXSARCIO OY, Kittiläntie 3312, Tapio. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antami seen seuraavasti: 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Exsarcio Oy (OID-tunnus ), Yhdysväylä 5 ta 11,

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Saarenkylä. Aloituspäivämäärä: Tuotettavat palvelut: Muu terveydenhuollon toiminta Sairaanhoitajan ja lähihoitajan antamat terveydenhuollon palvelut yleisötapahtumissa Suomen kuntien alueella. Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuotta ja Exsarcio Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä Kuntaliitto Yleiskirje: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2014 alusta. Ehdotus (kyj): Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 12 Käydään yleiskeskustelu jäsenkuntien viime vuoden päätöksestä, jossa Perus tur va kun ta yh ty mä Akselille jäsenkunnat teettävät yhteisvastuullisesti ul kopuo li sella asian tunti jalla työn mitoituksen ja organisoinnin selvityksen estämään kus tan nusten nousua. Talouden tasapainottamisen tilannekatsaus. Dosentti Matti Rimpelä on pyydetty luennoimaan lastensuojelun ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisestä. Tilaisuus järjestetään joko tai

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: 1-3, 5, 9-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:4, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Ruutontie 2-4, Masku Pykälät: 4, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al le kirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: 0soite asti Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku Puhelin Telefax sähköposti osoite alkaen Turun hallinto-oikeus

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yliopistonkatu 34, PL 32, Turku TURKU Puhelin Telefax sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pkälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muullekuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeu denkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 OHJAUSRYHMÄ 06.05.2010 AIKA 06.05.2010 klo 17:00-19:40 PAIKKA Nousiaisten kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot