KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan. Kuntataloutta hoidetaan vastuullisesti turvaten palveluiden jatkuvuus. Vahvalle kunnalle on tunnusomaista palvelujen perhekeskeisyys ja eri ikäluokkien välinen vuorovaikutus. Palvelut tuottaa ja järjestää ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö paikallisissa ja seutukunnallisissa verkostoissa. Kuntalaisten hyvinvointia tukee siisti, viihtyisä ja turvallinen maaseudun asumis-, yritys-, oppimisja harrastusympäristö. Kuntahallinto perustuu asiakaslähtöisyyteen ja kuntalaisten tasavertaisuuteen. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Siikajoen kunnan visio ja pitkä aikavälin tavoitetila on kuvattu yllä olevassa tekstissä, joka on syntynyt vuoden 2010 valtuustoseminaarin ryhmätöiden pohjalta. Visio on leimallisesti itsenäisen maaseutukunnan arvio omasta toiminnastaan, taloudestaan ja palvelujen järjestämistavoista. Siikajoen arvioidaan selviävän niin, että hyvin sujunut uuden kunnan viisivuotiskausi kantaa myös tuleville vuosille. Syksy 2011 toi kuntiin kuitenkin aivan uusia näkymiä. Euroalueen suuret ongelmat ja niiden vaikutukset Suomen kansantalouteen tulivat niin nopeasti, että erilaisia sopeuttamiskeinoja oli löydettävä välittömästi. Siikajoki sai oman talousaineistonsa ennakointitietoineen jo keväällä Nämä antoivat pohjan kunnan toiminnan ja talouden sopeuttamiseksi seuraavan kahden suunnitelmakauden ajalle. Vastaavan kokoisiin verrokkikuntiin nähden Siikajoen palvelurakenne näyttäisi olevan n. 2 miljoonaa euroa liian tukeva. Hallituksen kevätiltakoulussa asiasta keskusteltiin ja kunnanhallitus päätti nimetä laaja-alaisen toimikunnan hakemaan pysyviä menoleikkauksia tilanteen korjaamiseksi. Laaja-alaisen työryhmän työ käynnistyi elokuussa ja vaihtoehdot esiteltiin ja käytiin läpi syksyn valtuustoseminaarissa. Laesterän ennakointiaineiston lisäksi huomioon on pitänyt ottaa myös valtionosuuksiin tulevat muutokset, jotka Siikajoella tarkoittavat n :n vähennystä. Vuoden 2012 talousarvio on laadittu kunnanjohtajan menoleikkauspaketin ja veronkorotusten pohjalta niin, että tilikauden tulos jäisi n miinukselle. Laskelmien perusteella suunnitelmavuodet näyttävät kääntyvän positiivisiksi; vuosilaskelmiin sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, niistä suurin on erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus on Siikajoen kokoiselle kunnalle kriittinen tekijä myös tulevaisuudessa. Vanhuspalveluihin pitää osoittaa jatkossa arviolta 1,5 veroprosentin verran lisärahoitusta, mikä on vuositasolla n. 1 miljoonaa euroa. Kunnan väestön ikärakenteessa suurin vähenemä on työikäisessä väestössä, joten pitkällä aikavälillä tulokehitys on vähintäänkin haasteellinen. Suunnitelmakauden ennakoinnissa ei ole otettu huomioon mahdollisia uusia tulolähteitä. Niistä kiinnostavin on aivan lähivuosina tuulivoiman rakentuminen kunnan alueelle. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen laatiman mannertuuliselvityksen perusteella Siikajoella on useita potentiaalisia tuulivoima-alueita, joissa on jo vireillä erisuuruisia hankkeita. 1 Eero Laesterä valtuuston taloustilaisuus

2 2 Toteutuessaan tuulivoimalat tuovat kunnalle merkittävät kiinteistöverotulot ja maanomistajille vuotuisia vuokratuloja. Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu mm. tavoite vahvoista peruskunnista. Syksyn 2011 aikana julkisuudessa käytiin keskustelua tavoitteen toteuttamistavoista ja piirreltiin karttoja työssäkäyntialueiden pohjalta syntyvistä uusista kunnista. Vahvan peruskunnan kriteerit luvattiin vuoden 2011 loppuun mennessä ja niiden pohjalta käydään jokaisen kunnan kanssa rakennekeskustelu. Mikäli pohjana on työssäkäynti, on omalla alueellamme luonteva vaihtoehto Raahen seutukunnan muodostama uusi kunta. Riippumatta siitä, mikä on kunnan koko tai maantieteellinen alue, on ratkaisut löydettävä suuria kustannuksia ja heiluvuutta aiheuttaviin Sote palveluiden menoihin. Muutoinkin menojen kasvun hillitseminen on tärkein tehtävä ja tässä mielessä kasvu on varsin maltillinen, n. 2,4 %. Vuoden 2012 alkupuolella laaditaan kaikkia hallintokuntia koskeva tavoiteorganisaatio. Siinä otetaan huomioon mm. lähivuosien eläköityminen sekä toiminnan muutenkin vaatima henkilöresurssien mitoitus. Syksyllä 2011 käynnistynyt SITRA:n ohjaama tuottavuushanke LATU jatkuu vuoden 2013 puolelle. LATU työssä ovat Siikajoen lisäksi mukana Hollola, Masku, Punkalaidun ja Lieksa. Siikajoella tavoitteena on pureutua mm. poissaolojen pienentämiseen ja sitä kautta vaikuttaa henkilöstökustannuksiin. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan kaikille kunnille myös mittarit, jotta toimintaa kyetään arvioimaan käytännön tasolla. Kunnan vetovoiman vahvistamiseksi on markkinointityöryhmän roolia uudistettava ja sille asetettava selkeät tavoitteet. Myös kunnan ja yrittäjien yhteistyötä tiivistetään ja vahvistetaan käytännön tasolla ja sitä varten esitetään perustettavaksi yrittäjyystoimikunta. Toimikunnassa voi olla kunnan ja yrittäjäyhdistyksen edustajien lisäksi myös muita yritys- ja elinkeinoelämän edustajia. Päätöksenteon yritysvaikutusten arviointia varten voidaan ottaa käyttöön työvälineeksi lomake, jossa on muutama keskeinen sekä kielteisten että myönteisten vaikutusten näkökulma. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Toimintavuosi 2012 tuonee mukanaan kuntakentälle merkittäviä muutospaineita. Yleisen eurooppalaisen ja kansallisen taloustilanteen kehityssuunta on edelleen epävarmaa ja on aivan mahdollista, että myös oman julkisen sektorimme on sopeutettava toimintaansa ennakoitua rajummin. Kunnille se näkyisi valtionosuuksissa, joihin on tulossa muutoksia jo vuodelle Maaliskuussa annetaan valtion talouden kehys ja siihen liittyvä peruspalveluohjelma ja mahdollinen kuntien valtionapujen lisäjäädytys. Kunnan talouden suunnittelussa on noudatettava varovaisuutta erityisesti menojen kasvussa niin kauan kuin epävarmuus ja uhkakuvat säilyvät tulopohjan ennakoimisessa. Vuodelle 2012 ennakoidaan kotimaisen kysynnän ja kokonaistuotannon alenevan jopa niin, että taantumakin on mahdollinen. Korkotaso ja inflaatio pysynevät edelleen matalalla tasolla, vaikka kuluttajahintaindeksi on ollut nousussa vuonna Tulevana vuonna 3 kk:n euribor olisi 1,9 kk ja 10 vuodenkin korko varsin maltillinen 3,4 %. Koko maassa on työttömiä vuoden 2011 tietojen perusteella keskimäärin n Ongelmana on pitkäaikaistyöttömyys mutta toisaalta työllisyysaste nousisi nopeasti väestörakenteen muutosten takia. Työvoiman kysynnän arvioidaan nousevan myös vuonna 2012, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamassa lähes kolmessa prosentissa.

3 3 Julkisen velan määrä bruttokansantuotteesta on vuonna ,7 % ja ensi vuonna 50,3 %; julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta pysynee nykyisessä n. 54 %:n tasossa. Valtiovallan toimenpiteet menojen ja velkaantumisen kurissa pitämiseksi heijastuvat kuntatalouteen, jolle on lähtökohtaisesti samat talouden tasapainottamisvaateet kuin valtiollekin. Kuntien valtionosuusjärjestelmässä on kaksi osiota: peruspalvelujen valtionosuus sekä koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus. Peruspalvelujen valtionosuuteen, ns. yhden putken järjestelmään sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi sekä asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Koulutuksen ylläpitäjät (mm. kuntayhtymät, kunnat) saavat rahoituksen lukiokoulutukseen ja ammatti- ja ammattikorkeakoulutukseen. Siikajoki saa lisäksi omaan kansalaisopistoonsa erillistä rahoitusta. Valtionosuudet ovat laskennallisia ja perustuvat asukas- tai suoritemäärien lisäksi kunnan palvelutarvetta ja palvelutoiminnan kustannuksia kuvaaviin olosuhdetekijöihin. Laskennallinen peruste muuttuu vuosittain mm. lainsäädännön myötä, jolloin kunnille mahdollisesti annettavien uusien tai laajentuvien tehtävien rahoitus otetaan huomioon valtionosuutta korottamalla. Molempiin osiin sisältyy aina kunnan itse rahoitettava osuus ja se on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna 2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 31,42 ja omarahoitusosuus asukasta kohti on 2999,96. Peruspalveluohjelmaan sisältyy joukko kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä hallitusohjelman mukaisesti. Näistä on luettelo Suomen Kuntaliiton julkaisussa Kuntatalous 3/11, josta edellä oleva yleisperusteluaineisto on lainattu. Seutukunnallinen yhteistyö Vuodelle 2012 on seutukunnalliseen toimintaan varattu 23 /asukas. Tällä määrärahalla voidaan toteuttaa käynnissä olevat hankkeet mutta uusia avauksia hyvin harkiten. Toiminnan painopiste on erilaisissa yrityshankkeissa, ja tulevina vuosina panostetaan erityisesti oman alueen yritysten valmiuksiin suurhankkeissa. Seudulliselle yrityspalvelukeskukselle kuuluu myös mm. uusien yrittäjien neuvonta ja asiantuntijapalveluiden järjestäminen. Seutukunnan kehittämiskeskus laatii lausuntoja ja kannanottoja asioissa, joissa alueen kunnilla on samanlaiset intressit. Seutulautakunta edustaa kuntien lisäksi alueen yrittäjiä ja elinkeinoelämää; lisäksi siinä on maakuntahallituksen alueellinen edustus sekä ammattijärjestön edustaja. Lautakunta pitää kokouksia vuorollaan jokaisessa seutukunnan kunnassa, yhteensä kokouksia on vuodessa Oman kunnan toiminta ja talous Suunnitelmakauden toimintaa ja taloutta on valmisteltu niin, että tulojen ja menojen kuilu ei kasva liian suureksi. Vuosi 2011 toteutuu alijäämäisenä erikoissairaanhoidon määrärahojen ylityksen johdosta ja myös vuoden 2012 tulos jää miinukselle. Seuraavien tilanne näyttäisi jo paremmalta kuten tuloslaskelma sivulla 17 osoittaa. Ongelmana on kuitenkin edelleen, ettei kunnan oma tulorahoitus riitä investointien omarahoitusosuuteen eikä lainojen lyhennyksiin. Vuosien suunnitelmassa oli neljä keskeistä teemaa. Näistä elinkeinotoiminnan aktivointi, hyvinvointipalvelujen toteuttaminen sekä vetovoiman lisääminen kaavoituksen avulla (asuminen, elinkeinot) ovat edelleen ajankohtaisia. Voimassa oleva maankäyttöstrategia muuttuu kuntasuunnitelmaksi, jossa toiminnat on jaettu palvelukoriin ja elinvoimakoriin. Palvelukorissa ovat kuntalaisten peruspalvelut hallinto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukio ja 2. asteen koulutus sekä isona kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalvelut. Peruspalveluille on

4 4 määritelty yhteinen tavoite ja korin osille omat tavoitteensa, joihin ohjataan valtuuston päätöksillä tarvittavat resurssit. Elinvoimakorissa ovat asumiseen liittyvät asiat, elämänlaatu ja viihtyminen, elinkeinot ja yritystoiminta sekä liikenneverkot. Molempien korien yhteiset reunaehdot ja punainen lanka ovat maankäyttö ja kuntatalous. Elinvoimakorin tavoitteena on synnyttää kuntalaisten peruspalveluihin tarvittavia voimavaroja. Siksi on tärkeää, että tiukasta taloudesta huolimatta kunta kykenee panostamaan myös pitkällä aikavälillä vaikuttavaan kehittämiseen. Uuden ydinvoimalan sijoituspaikaksi päätettiin Pyhäjoki. Fennovoima Oy julkisti tiedon klo 13, minkä jälkeen seutukunnassa koettiin sekä ilon että pettymyksen hetkiä. Siikajoella varaudutaan tulevina vuosina kaavoituksen keinoin uusien asukkaiden tuloon, samalla kun huolehditaan peruspalvelujen säilymisestä kilpailukykyisinä. Ruukin Yrityspuiston tehtävänä on tarjota yrityksille sopivia toimitiloja sekä uusien rakentamismahdollisuutta. Tuulivoiman laajamittainenkin rakentaminen on mahdollista Siikajoen alueelle. Kunnan tehtävä on koordinoida hankkeita sekä huolehtia kaavoituksen sujumisesta niin, että kymmeniksi vuosiksi pystytettävät tuulipuistot eivät häiritse asumista tai vapaa-ajan virkistystoimintaa. Kuten kunnanjohtajan katsauksessa on mainittu, on tuulivoimaloiden kiinteistöverotuotto merkittävä. Tällä hetkellä tuulivoimaloita verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan ja niiden teho lasketaan tuulivoimayksikön (esim. 3 MW) perusteella. Kuntaliiton esitys on, että veropohjan laskennassa tulisi käyttää koko puiston tehoa ja muutenkin siirtyä verottamaan tuulivoimaloita voimalaitoksen veroprosentilla (Siikajoella 2,85 %). Verotusarvo määritellään rakennuskustannusten perusteella. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan verotusarvossa ikäalennus lasketaan 10 vuoden käyttöiän mukaan, vaikka voimaloiden käyttöikä on n. 30 vuotta. Kuntaliitto ehdottaa myös tähän muutosta 2. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tuulivoimaloiden kiinteistöverotusta tarkastellaan; tässä on kunnallekin edunvalvontatehtävä. Kunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti. Käytännössä se tarkoittaa sekä tilikautta että pitemmän aikavälin kumulatiivista tarkastelua. Taseessa on kertynyttä ylijäämää, jolla voidaan kirjanpidollisesti tasoittaa miinusvuosia. Tavoitteena on, että asukaskohtainen velkamäärä ei ylittäisi 2000 euroa. Investointiohjelmaan on kerätty hallintokunnittaiset kohteet. Vuoden 2012 suurimmat rakennuskohteet ovat paloaseman saneeraaminen Ruukin Yrityspuiston tiloihin sekä Ruukin terveysaseman töiden aloittaminen. Jälkimmäisen on määrä valmistua vuoden 2013 puolella. 2 Suomen Kuntaliitto / Veroasiantuntija Jukka Hakola

5 5 Alla olevassa taulukossa on Facta väestö tiedoista kerätyt kyläkohtaiset asukasmäärät ja ikärakenteet Ikäjakauma tarkastelupäivämäärä Kylä/postino Väestöyht Karinkanta(92330) Luohua(92450,86400) Paavola(92430,92440) Revonlahti(92350) Ruukki(92400) Siikajoki(92320) Tuomioja(92470,92260,92140) Yhteensä: Jakamaton: 16 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin paneuduttiin maakunnassa ja seutukunnassa hanketyön avulla vuonna Seutukunta on varannut rahoitusta tarkoitukseen myös ensi vuonna ja keskeisenä toimijana on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Perinteisten sote palvelujen rinnalla on ihmisten jokapäiväiseen toimintaan kuuluva omaehtoinen hyvinvointityö. Hallintokuntien toimintaan sisältyvät toimenpiteet on kirjattu otsikon Hyvinvointiteema päävastuualueittain alle. Siinä toimenpiteet on jaoteltu kolmeen pääteemaan, jotka ovat samat kuin vuoden 2011 suunnitelmassa. Hyvinvoinnin tukemista on myös työllisyydestä ja työkuntoisuudesta huolehtiminen. Työllisyystoimikunta jatkaa myös vuonna 2012 ja siinä on edelleen edustaja myös hyvinvointikuntayhtymästä. Hyvin liikkeelle lähtenyt kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on pääteema; työllistämisen painopiste on ensi vuonna nuorissa (alle 30 vuotiaat) ja siinä on erityisasemassa etsivä nuorisotyö. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mukana myös uudessa kuntasuunnitelmassa sekä palvelu- että elinvoimakorin osioissa.

6 6 Sisäinen valvonta Konserniohjaus ja valvonta Sisäisen valvonnan järjestäminen kuuluu kunnanhallituksen vastuualueelle. Valvontaan kuuluvat sisäinen tarkkailu, tarkastus sekä toiminnan ja talouden seuranta. Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan 2 jäsentä, jotka tarkastavat vähintään kerran vuodessa kassa- ja pankkitilien varat sekä kunnan hallussa olevat arvopaperit ja erilaiset vakuudet. Tarkastuksista annetaan kunnanhallitukselle raportit. Sisäinen tarkkailu kuuluu organisaation normaaliin toimintaan. Päävastuualueiden esimiesten tehtävänä on valvoa, että kunkin hallintokunnan vastuulle kuuluvat tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan lautakuntien hyväksymällä tavalla ja tehtäviin osoitetuin voimavaroin. Yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset on kirjattu kunnanhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeisiin. Hallinnosta annetaan lisäksi määräykset kunnan hallintosäännössä, jonka viimeisin tarkistettu versio on tullut voimaan (Kv ). Siikajoen kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Ruukin Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Kvantti, Ruukin Yrityspuisto Oy sekä Paavolan Vesi Oy. Kunnalla on tyttärissään vieraan pääoman takausvastuiden lisäksi pääomalainaa. Valtuusto päätti , että Vuokratalot Oy:n ja Kvantin siirrosta Kunta-asunnot Oy:lle aloitetaan mahdolliseen siirtoon tähtäävät neuvottelut. Siirto pienentäisi kunnan vastuita joskin niin, että pääomalainaa vastaavalle summalle on annettava kunnan takaus, samoin nykyiset takaukset on pidettävä voimassa vähintään 5 vuotta. Kunnassa on voimassa oleva konserniohje, joka on hyväksytty /Kv 180. Valtuusto valitsee kunnan edustajan tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin.

7 7 Taloudelliset resurssit Tulovero Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 21 %:n tuloveron pohjalle. Vuonna 2011 tuloveroprosentti on 20. Korotuksen vaikutus on euroa. Kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 1,00 vakituiset asuinrakennukset 0,35 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 voimalaitokset / tuulivoimalat 2,50 2,85 Kiinteistöverojen korotusten vaikutus on euroa. Ansioverotulojen tuottoarvio on , kiinteistöverojen ja yhteisöverojen euroa.

8 8 TALOUSARVION OSAT JA RAKENNE Talousarvion tehtävät ja sisältö Voimassa olevan kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvoite). Toimenpideohjelman kesto voi olla nelivuotista taloussuunnitelmaa pidempi mutta samalla sen on oltava realistinen. Toimenpiteet on tällöin esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Alijäämän kattamisesta toimenpideohjelmineen päättää valtuusto. Kunnanhallituksen on puolestaan tehtävä toimintakertomuksessaan selkoa taloussuunnitelman ja mahdollisen toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Myös tarkastuslautakunnan velvollisuus on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tilintarkastajien on puututtava alijäämän kattamisvelvoitteen laiminlyömiseen aiempaa tarkemmin. Kuntalaissa ei ole säädetty seuraamuksia sen varalle, että kunta ei täytä sille säädettyjä tasapainottamis- ja kattamisvelvoitteita. Käytännössä kuitenkin kriisikunnan tunnusmerkkien täyttyminen johtaa valtion puuttumiseen talouden tasapainottamiseksi; tällöin se merkitsee usein hyvin tiukan ja säännellyn ohjelman toteuttamisvelvoitetta. Kriisikunnan kriteerit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta jonka vuosikate on negatiivinen. jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa. jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin. jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista. jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää. Mutta kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, kun kaikki kriteerit eivät täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena vuonna peräkkäin määrätyn rajan. eli alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden.

9 9 Talousarvion rakenne Talousarvioasetelma muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Käyttötaloudessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Nähdään miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Rahan riittävyyttä on tarkasteltava käyttötalouden, investointien rahoittamisen sekä lainojen lyhennysten kannalta. KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoitteet Toimintatulot Toimintamenot Poistot TULOSLASKELMAOSA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varaus- ja rahastosiirrot Tilikauden yli-/alijäämä INVESTOINTIOSA Hankkeiden yhdistelmä Investointimenot Rahoitusosuudet Omaisuuden myyntitulot RAHOITUSOSA Tulorahoitus vuosikate satunnaiset erät Investoinnit investointimenot rahoitusosuudet omaisuuden myyntitulot Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

10 10 Talousarvion sitovuuden määrittely Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Valtuuston päätökset sitovat hallintokuntien ja viranhaltijoiden toimintaa ja määrärahojen käyttöä. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava omassa tehtävässään taloudellisuutta ja huolellisuutta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Mahdolliset talousarviomuutokset on tehtävä välittömästi muutostarpeen tultua tietoon. Ylityksiä on ensisijaisesti yritettävä kattaa hyväksyttyjen määrärahojen sisältä. Käyttötalousosa, sitovuus Käyttötalousosan ulkoisten ja sisäisten menojen ja tulojen määrärahat (talousarvio kokonaisuudessaan) ovat valtuustotasolla sitovia. Käyttötalousosassa mainitut strategiset tavoitteet ovat sitovia niin, että niissä kuvattuja toiminnallisia tavoitteita on noudatettava. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan asetettujen numeeristen ja sanallisten mittareiden avulla. kullekin päävastuualueelle hyväksytty määräraha ja tuloarvio sitovat toimielintä mikäli määräraha ei kokonaisuudessaan riitä, talousarvion muutoksesta päättää valtuusto kunnanhallitus voi hyväksyä kunkin päävastuualueen sisäiset tulosalueiden välillä tapahtuvat talousarvion muutokset/siirrot lautakunta voi päättää alaistensa tulosyksikkötasojen talousarvion määrärahojen muutoksista/siirroista päävastuualueen päällikkö tai esimies, jolle muutosoikeus on delegoitu, voi päättää kustannuspaikkojen välisistä tulosyksikkötason muutoksista/siirroista Työllistämisen tulosalueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja menojen erotus on sitova. Valtuusto päättää työllistämisen nettomäärärahan mahdollisesta korottamisesta talousarviovuoden aikana. Hallintokunnat vastaavat kukin omalta osaltaan talousarvion noudattamisesta. Sisäisistä palveluista siivous- ja ruokapalvelujen tulosalue toimii nollaperiaatteella. Mikäli henkilöstömenoista säästyy määrärahoja, säästöjä ei voi käyttää muiden käyttötalousmenojen katteeksi.

11 11 Määrärahojen sitovuus päävastuualueittain KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova. Toimintakate on euroa talousarviossa Huomioitavaa: Tilinpäätös 2010 sarakkeesta puuttuu vuonna 2010 olleet päävastuualueet sosiaalitoimi ja terveystoimi. Nämä ovat siirtyneet vuoden 2011 alusta Raahen seudun hyvinvointipalveluiden hoidettavaksi. Hyvinvointikuntayhtymälle maksettavat kustannukset sisältyvät kunnanhallituksen päävastuualueeseen vuodesta 2011 alkaen. Tältä osin tilinpäätös 2010 ja talousarviot eivät ole vertailukelpoisia.

12 12 Rahoitusosa Valtuusto määrittelee talousarvion rahoitusosan hyväksymisen yhteydessä talousarviovuoden pitkäaikaisen ottolainan määrän, joka on valtuustoon nähden sitova. Kunnanhallituksella on valtuudet nostaa pitkäaikaista lainaa enintään valtuuston päättämä määrä. Vuoden 2012 talousarvioon esitetään pitkäaikaisen lainan lisäämistä eurolla investointien rahoittamiseen. Mikäli kuitenkin talousarviovuoden aikana tulee tarvetta pitkäaikaisen lainan lisäämiseen, esitys tästä tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi. Lyhytaikaisen lainoituksen (kassalaina, maksuvalmiuden turvaaminen) lainanottovaltuus vuonna 2012 on korkeintaan 6,5 milj.. Lainojen lisäys (lyhyt ja pitkäaikainen) vuonna 2012 on arviolta 3,9 miljoonaa euroa. Investointiosa Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia talousarviossa hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Kohteet, joissa toteuttamisen ehtona on ulkopuolisen rahoituksen (valtionosuus, muu rahoitusosuus) saaminen, vahvistetaan päätöksen saamisen jälkeen. Erityismääräyksiä Talousarvioon voi sisältyä kehittämis- ja muita projekteja, joiden kustannuksia katetaan ulkopuolisella rahoituksella. Arvioidut menot voivat ylittyä, jos ylitys on katettavissa ulkopuolisella rahoituksella. Tällaisen hankkeen määrärahan ylitykset hyväksyy kunnanhallitus. Yli- / alijäämä Siikajoen kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikaudelle 2012 ennakoitu alijäämä euroa katetaan taseen edellisten vuosien ylijäämistä. Kumulatiivinen ylijäämä on tilinpäätösennusteen 2011 mukaan 2,2 miljoonaa euroa.

13 13 KUNNAN VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMIEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Tilinpäätösennuste euroa TA2011 TP 2011** TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Muut rahoituserät, netto VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -31 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2010 on 8,1 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuvat tilinpäätösennusteen mukaan miljoona euroa yli budjetoidun. Verotulojen kasvuksi arvioidaan 2,2 % verrattuna tilinpäätökseen Tilikauden tulos on ennusteen mukaan euroa. Vuoden 2011 tilinpäätösennusteen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on 2,2 miljoonaa euroa. Lainamääräksi (pitkäaikainen ja lyhytaikainen) arvioidaan vuoden 2011 tilinpäätösennusteessa euroa eli euroa / asukas. Talousarviossa 2011 lainamäärä on arvioitu euroa eli euroa / asukas. Lyhytaikaisen lainan määräksi arvioidaan 5,3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen lainan lisäys tilinpäätökseen 2010 arvioidaan olevan 2,2 miljoonaa euroa.

14 14 Talouden kehitys SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Ta 2011 Ta 2012 Ts2013 Ts2014 Asukasluku Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6 1,7-1,7 0,0 0,0 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 2,85 2,85 Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Verorahoitus yhteensä Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 3,5 0,9 0,4 /asukas Toimintamenot Muutos % 3,7 8,6-6,3 0,1 2,4-0,9 0,0 Toimintakate Muutos % 9,4 9,8 0,1 5,4 4,8-0,7 0,0 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate / poistot ja arvonal. % 413,6 200,7 77,5 279,1 114,9 82,6 125,0 140,6 Sumu - poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus % 188,3 156,0 57,6 161,0 47,5 28,4 64,5 116,2 Pääomamenojen tulorahoitus % 55,9 76,1 22,0 108,2 36,5 18,6 47,2 70,9 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainakanta pa +ly kunta /asukas

15 15 Menojen leikkaukset, käyttötalous Alkuperäinen esitys Keskushallinto työsuunnittelija H - avustukset Sivistystoimi asiointiliikenteen lakkautus kansalaisopiston lisäkurssitarjonta lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi aluearkkitehti yksityistieavustukset kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset rakennusvalvonta omaksi toiminnaksi Yhteensä Khall esitys Menojen leikkaukset, käyttötalous Keskushallinto työsuunnittelija H - avustukset Sivistystoimi asiointiliikenteen lakkautus kansalaisopiston lisäkurssitarjonta lähikirjastojen lakkautus, Komppalinna auki 14,5h/vko nuorisotoimen avustukset taiteen perusopetus yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi

16 16 aluearkkitehti yksityistieavustukset kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset Yhteensä Kvalt esitys Menojen leikkaukset, käyttötalous Keskushallinto 4H - avustukset Siikajoen kylän palvelupiste Sivistystoimi kansalaisopiston lisäkurssitarjonta taiteen perusopetus yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi aluearkkitehti kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset kiinteistötoimen säästöt Yhteensä Kvalt esitys Menojen leikkaukset,investoinnit Puistolan hoitajakutsujärjestelmä Revonlahden kirjaton monikäyttö Yhteensä Tulojen lisäykset, käyttötalous Sivistystoimi kansalaisopisto Tekninen toimi Ruukin lämpölaitoksen taksa Huumolan kaatopaikka myyntihakkuutulot Paavolan lämpölaitoksen taksa rakennusvalvonnan tulot maa - aineslupatulot Yhteensä Mikäli menonleikkauksia ja tulojen lisäyksiä ei tehdä on vuoden 2012 tilikauden tulos euroa.

17 17 Talousarvio 2012 sisältö Tuloslaskelma Siikajoen kunnan talousarvioesityksen 2012 mukaan tilikauden tulos on -0,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat 2,4 % ja verorahoitus 8,0 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Verorahoituksen kasvuun vaikuttaa tuloveroprosentin sekä kiinteistöveroprosenttien korottamiset. Tulorahoitus Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2012 tulorahoitus on 0,9 miljoonaa euroa. Investoinneista ja lainojen lyhennyksistä jää 81,4 % katettavaksi vieraalla pääomalla. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan 3,1 miljoonaa ja lyhytaikaista 0,7 miljoona euroa. Tilinpäätöksessä 2011 lyhytaikaisen laina määrä on 5,3 ja pitkäaikaista 5,8 miljoonaa euroa. Lainojen lisäys tilinpäätösennusteeseen 2011 on 3,9 miljoonaa euroa. Investoinnit Investoinnit ovat yhteensä 3 miljoonaa euroa. Perusturvan rakennuksiin on osoitettu yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja sivistystoimen rakennuksiin 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 aloitetaan Ruukin terveysaseman rakentaminen, rahaa on varattu vuosille yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Ruukin kylän paloaseman rakentamiseen yrityspuiston tiloihin on varattu rahaa 0,5 miljoonaa euroa. Lainat Vuoden 2012 lopussa arvioidaan lainamääräksi (lyhyt ja pitkäaikainen) 13,3 miljoona euroa eli euroa / asukas. Vuonna 2012 lainanhoitokulut ovat 1,8 miljoonaa euroa sisältäen korot ja lyhennykset. Vuonna 2012 erääntyy maksettavaksi Bullet luotto euroa. Sijoitusomaisuus Kunnan sijoitusomaisuus on ollut vuoden 2009 loppusyksystä Ålandsbankenin varainhoidossa. Salkussa on ollut korkopainotus sijoitussuunnitelman mukaisesti, osakepaino on ollut alle 40 %:n. Vuonna 2011 osakkeet vaihdettiin korkosidonnaisiin kohteisiin. Varainhoitaja toimii kunnan ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä sijoitustyöryhmän kanssa. Tilikauden tulos Tilikauden 2012 tulokseksi arvioidaan -0,2 miljoonaa euroa.

18 18 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 TA 2012 (Ulk. erät) Muutos- % TS 2013 TS 2014 TOIMINTATULOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATULOT , TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,

19 19 TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toimintatulot / Toimintamenot, % -15,8-11,4-9,3-9,1-9,1 Vuosikate / Poistot ja arvonalent., % 279,2 114,9 82,5 124,9 140,6 Vuosikate, euro / asukas Kertynyt ylijäämä Asukasmäärä vuoden lopussa Toimintatuotot: Toimintatuotot pienenevät 16,1 % verrattuna talousarvioon Tuet ja avustukset pienenevät 59,3 johtuen siitä, että kunta ei saa enää vuonna 2012 yhdistymisavustusta (vuonna 2011 avustus oli 0,3 miljoonaa euroa). Tuottojen saaminen Kunnan kokonaistuotot ovat vuonna 2012 noin 35,7 miljoonaa euroa. Verorahoituksen osuus on 32 miljoonaa euroa.

20 20 Toimintakulut: Toimintakulut kasvavat 2,4 %. Palveluiden ostot kasvat 4,4 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Hyvinvointikuntayhtymälle varataan 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Kulujen käyttö Kunnan kokonaiskulut ovat vuonna 2012 noin 35,9 miljoonaa euroa. Toimintakate: Toimintakatteen kasvu on 4,8 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna.

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot