KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan. Kuntataloutta hoidetaan vastuullisesti turvaten palveluiden jatkuvuus. Vahvalle kunnalle on tunnusomaista palvelujen perhekeskeisyys ja eri ikäluokkien välinen vuorovaikutus. Palvelut tuottaa ja järjestää ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö paikallisissa ja seutukunnallisissa verkostoissa. Kuntalaisten hyvinvointia tukee siisti, viihtyisä ja turvallinen maaseudun asumis-, yritys-, oppimisja harrastusympäristö. Kuntahallinto perustuu asiakaslähtöisyyteen ja kuntalaisten tasavertaisuuteen. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Siikajoen kunnan visio ja pitkä aikavälin tavoitetila on kuvattu yllä olevassa tekstissä, joka on syntynyt vuoden 2010 valtuustoseminaarin ryhmätöiden pohjalta. Visio on leimallisesti itsenäisen maaseutukunnan arvio omasta toiminnastaan, taloudestaan ja palvelujen järjestämistavoista. Siikajoen arvioidaan selviävän niin, että hyvin sujunut uuden kunnan viisivuotiskausi kantaa myös tuleville vuosille. Syksy 2011 toi kuntiin kuitenkin aivan uusia näkymiä. Euroalueen suuret ongelmat ja niiden vaikutukset Suomen kansantalouteen tulivat niin nopeasti, että erilaisia sopeuttamiskeinoja oli löydettävä välittömästi. Siikajoki sai oman talousaineistonsa ennakointitietoineen jo keväällä Nämä antoivat pohjan kunnan toiminnan ja talouden sopeuttamiseksi seuraavan kahden suunnitelmakauden ajalle. Vastaavan kokoisiin verrokkikuntiin nähden Siikajoen palvelurakenne näyttäisi olevan n. 2 miljoonaa euroa liian tukeva. Hallituksen kevätiltakoulussa asiasta keskusteltiin ja kunnanhallitus päätti nimetä laaja-alaisen toimikunnan hakemaan pysyviä menoleikkauksia tilanteen korjaamiseksi. Laaja-alaisen työryhmän työ käynnistyi elokuussa ja vaihtoehdot esiteltiin ja käytiin läpi syksyn valtuustoseminaarissa. Laesterän ennakointiaineiston lisäksi huomioon on pitänyt ottaa myös valtionosuuksiin tulevat muutokset, jotka Siikajoella tarkoittavat n :n vähennystä. Vuoden 2012 talousarvio on laadittu kunnanjohtajan menoleikkauspaketin ja veronkorotusten pohjalta niin, että tilikauden tulos jäisi n miinukselle. Laskelmien perusteella suunnitelmavuodet näyttävät kääntyvän positiivisiksi; vuosilaskelmiin sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, niistä suurin on erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus on Siikajoen kokoiselle kunnalle kriittinen tekijä myös tulevaisuudessa. Vanhuspalveluihin pitää osoittaa jatkossa arviolta 1,5 veroprosentin verran lisärahoitusta, mikä on vuositasolla n. 1 miljoonaa euroa. Kunnan väestön ikärakenteessa suurin vähenemä on työikäisessä väestössä, joten pitkällä aikavälillä tulokehitys on vähintäänkin haasteellinen. Suunnitelmakauden ennakoinnissa ei ole otettu huomioon mahdollisia uusia tulolähteitä. Niistä kiinnostavin on aivan lähivuosina tuulivoiman rakentuminen kunnan alueelle. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen laatiman mannertuuliselvityksen perusteella Siikajoella on useita potentiaalisia tuulivoima-alueita, joissa on jo vireillä erisuuruisia hankkeita. 1 Eero Laesterä valtuuston taloustilaisuus

2 2 Toteutuessaan tuulivoimalat tuovat kunnalle merkittävät kiinteistöverotulot ja maanomistajille vuotuisia vuokratuloja. Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu mm. tavoite vahvoista peruskunnista. Syksyn 2011 aikana julkisuudessa käytiin keskustelua tavoitteen toteuttamistavoista ja piirreltiin karttoja työssäkäyntialueiden pohjalta syntyvistä uusista kunnista. Vahvan peruskunnan kriteerit luvattiin vuoden 2011 loppuun mennessä ja niiden pohjalta käydään jokaisen kunnan kanssa rakennekeskustelu. Mikäli pohjana on työssäkäynti, on omalla alueellamme luonteva vaihtoehto Raahen seutukunnan muodostama uusi kunta. Riippumatta siitä, mikä on kunnan koko tai maantieteellinen alue, on ratkaisut löydettävä suuria kustannuksia ja heiluvuutta aiheuttaviin Sote palveluiden menoihin. Muutoinkin menojen kasvun hillitseminen on tärkein tehtävä ja tässä mielessä kasvu on varsin maltillinen, n. 2,4 %. Vuoden 2012 alkupuolella laaditaan kaikkia hallintokuntia koskeva tavoiteorganisaatio. Siinä otetaan huomioon mm. lähivuosien eläköityminen sekä toiminnan muutenkin vaatima henkilöresurssien mitoitus. Syksyllä 2011 käynnistynyt SITRA:n ohjaama tuottavuushanke LATU jatkuu vuoden 2013 puolelle. LATU työssä ovat Siikajoen lisäksi mukana Hollola, Masku, Punkalaidun ja Lieksa. Siikajoella tavoitteena on pureutua mm. poissaolojen pienentämiseen ja sitä kautta vaikuttaa henkilöstökustannuksiin. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan kaikille kunnille myös mittarit, jotta toimintaa kyetään arvioimaan käytännön tasolla. Kunnan vetovoiman vahvistamiseksi on markkinointityöryhmän roolia uudistettava ja sille asetettava selkeät tavoitteet. Myös kunnan ja yrittäjien yhteistyötä tiivistetään ja vahvistetaan käytännön tasolla ja sitä varten esitetään perustettavaksi yrittäjyystoimikunta. Toimikunnassa voi olla kunnan ja yrittäjäyhdistyksen edustajien lisäksi myös muita yritys- ja elinkeinoelämän edustajia. Päätöksenteon yritysvaikutusten arviointia varten voidaan ottaa käyttöön työvälineeksi lomake, jossa on muutama keskeinen sekä kielteisten että myönteisten vaikutusten näkökulma. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Toimintavuosi 2012 tuonee mukanaan kuntakentälle merkittäviä muutospaineita. Yleisen eurooppalaisen ja kansallisen taloustilanteen kehityssuunta on edelleen epävarmaa ja on aivan mahdollista, että myös oman julkisen sektorimme on sopeutettava toimintaansa ennakoitua rajummin. Kunnille se näkyisi valtionosuuksissa, joihin on tulossa muutoksia jo vuodelle Maaliskuussa annetaan valtion talouden kehys ja siihen liittyvä peruspalveluohjelma ja mahdollinen kuntien valtionapujen lisäjäädytys. Kunnan talouden suunnittelussa on noudatettava varovaisuutta erityisesti menojen kasvussa niin kauan kuin epävarmuus ja uhkakuvat säilyvät tulopohjan ennakoimisessa. Vuodelle 2012 ennakoidaan kotimaisen kysynnän ja kokonaistuotannon alenevan jopa niin, että taantumakin on mahdollinen. Korkotaso ja inflaatio pysynevät edelleen matalalla tasolla, vaikka kuluttajahintaindeksi on ollut nousussa vuonna Tulevana vuonna 3 kk:n euribor olisi 1,9 kk ja 10 vuodenkin korko varsin maltillinen 3,4 %. Koko maassa on työttömiä vuoden 2011 tietojen perusteella keskimäärin n Ongelmana on pitkäaikaistyöttömyys mutta toisaalta työllisyysaste nousisi nopeasti väestörakenteen muutosten takia. Työvoiman kysynnän arvioidaan nousevan myös vuonna 2012, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamassa lähes kolmessa prosentissa.

3 3 Julkisen velan määrä bruttokansantuotteesta on vuonna ,7 % ja ensi vuonna 50,3 %; julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta pysynee nykyisessä n. 54 %:n tasossa. Valtiovallan toimenpiteet menojen ja velkaantumisen kurissa pitämiseksi heijastuvat kuntatalouteen, jolle on lähtökohtaisesti samat talouden tasapainottamisvaateet kuin valtiollekin. Kuntien valtionosuusjärjestelmässä on kaksi osiota: peruspalvelujen valtionosuus sekä koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus. Peruspalvelujen valtionosuuteen, ns. yhden putken järjestelmään sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi sekä asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Koulutuksen ylläpitäjät (mm. kuntayhtymät, kunnat) saavat rahoituksen lukiokoulutukseen ja ammatti- ja ammattikorkeakoulutukseen. Siikajoki saa lisäksi omaan kansalaisopistoonsa erillistä rahoitusta. Valtionosuudet ovat laskennallisia ja perustuvat asukas- tai suoritemäärien lisäksi kunnan palvelutarvetta ja palvelutoiminnan kustannuksia kuvaaviin olosuhdetekijöihin. Laskennallinen peruste muuttuu vuosittain mm. lainsäädännön myötä, jolloin kunnille mahdollisesti annettavien uusien tai laajentuvien tehtävien rahoitus otetaan huomioon valtionosuutta korottamalla. Molempiin osiin sisältyy aina kunnan itse rahoitettava osuus ja se on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna 2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 31,42 ja omarahoitusosuus asukasta kohti on 2999,96. Peruspalveluohjelmaan sisältyy joukko kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä hallitusohjelman mukaisesti. Näistä on luettelo Suomen Kuntaliiton julkaisussa Kuntatalous 3/11, josta edellä oleva yleisperusteluaineisto on lainattu. Seutukunnallinen yhteistyö Vuodelle 2012 on seutukunnalliseen toimintaan varattu 23 /asukas. Tällä määrärahalla voidaan toteuttaa käynnissä olevat hankkeet mutta uusia avauksia hyvin harkiten. Toiminnan painopiste on erilaisissa yrityshankkeissa, ja tulevina vuosina panostetaan erityisesti oman alueen yritysten valmiuksiin suurhankkeissa. Seudulliselle yrityspalvelukeskukselle kuuluu myös mm. uusien yrittäjien neuvonta ja asiantuntijapalveluiden järjestäminen. Seutukunnan kehittämiskeskus laatii lausuntoja ja kannanottoja asioissa, joissa alueen kunnilla on samanlaiset intressit. Seutulautakunta edustaa kuntien lisäksi alueen yrittäjiä ja elinkeinoelämää; lisäksi siinä on maakuntahallituksen alueellinen edustus sekä ammattijärjestön edustaja. Lautakunta pitää kokouksia vuorollaan jokaisessa seutukunnan kunnassa, yhteensä kokouksia on vuodessa Oman kunnan toiminta ja talous Suunnitelmakauden toimintaa ja taloutta on valmisteltu niin, että tulojen ja menojen kuilu ei kasva liian suureksi. Vuosi 2011 toteutuu alijäämäisenä erikoissairaanhoidon määrärahojen ylityksen johdosta ja myös vuoden 2012 tulos jää miinukselle. Seuraavien tilanne näyttäisi jo paremmalta kuten tuloslaskelma sivulla 17 osoittaa. Ongelmana on kuitenkin edelleen, ettei kunnan oma tulorahoitus riitä investointien omarahoitusosuuteen eikä lainojen lyhennyksiin. Vuosien suunnitelmassa oli neljä keskeistä teemaa. Näistä elinkeinotoiminnan aktivointi, hyvinvointipalvelujen toteuttaminen sekä vetovoiman lisääminen kaavoituksen avulla (asuminen, elinkeinot) ovat edelleen ajankohtaisia. Voimassa oleva maankäyttöstrategia muuttuu kuntasuunnitelmaksi, jossa toiminnat on jaettu palvelukoriin ja elinvoimakoriin. Palvelukorissa ovat kuntalaisten peruspalvelut hallinto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukio ja 2. asteen koulutus sekä isona kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalvelut. Peruspalveluille on

4 4 määritelty yhteinen tavoite ja korin osille omat tavoitteensa, joihin ohjataan valtuuston päätöksillä tarvittavat resurssit. Elinvoimakorissa ovat asumiseen liittyvät asiat, elämänlaatu ja viihtyminen, elinkeinot ja yritystoiminta sekä liikenneverkot. Molempien korien yhteiset reunaehdot ja punainen lanka ovat maankäyttö ja kuntatalous. Elinvoimakorin tavoitteena on synnyttää kuntalaisten peruspalveluihin tarvittavia voimavaroja. Siksi on tärkeää, että tiukasta taloudesta huolimatta kunta kykenee panostamaan myös pitkällä aikavälillä vaikuttavaan kehittämiseen. Uuden ydinvoimalan sijoituspaikaksi päätettiin Pyhäjoki. Fennovoima Oy julkisti tiedon klo 13, minkä jälkeen seutukunnassa koettiin sekä ilon että pettymyksen hetkiä. Siikajoella varaudutaan tulevina vuosina kaavoituksen keinoin uusien asukkaiden tuloon, samalla kun huolehditaan peruspalvelujen säilymisestä kilpailukykyisinä. Ruukin Yrityspuiston tehtävänä on tarjota yrityksille sopivia toimitiloja sekä uusien rakentamismahdollisuutta. Tuulivoiman laajamittainenkin rakentaminen on mahdollista Siikajoen alueelle. Kunnan tehtävä on koordinoida hankkeita sekä huolehtia kaavoituksen sujumisesta niin, että kymmeniksi vuosiksi pystytettävät tuulipuistot eivät häiritse asumista tai vapaa-ajan virkistystoimintaa. Kuten kunnanjohtajan katsauksessa on mainittu, on tuulivoimaloiden kiinteistöverotuotto merkittävä. Tällä hetkellä tuulivoimaloita verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan ja niiden teho lasketaan tuulivoimayksikön (esim. 3 MW) perusteella. Kuntaliiton esitys on, että veropohjan laskennassa tulisi käyttää koko puiston tehoa ja muutenkin siirtyä verottamaan tuulivoimaloita voimalaitoksen veroprosentilla (Siikajoella 2,85 %). Verotusarvo määritellään rakennuskustannusten perusteella. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan verotusarvossa ikäalennus lasketaan 10 vuoden käyttöiän mukaan, vaikka voimaloiden käyttöikä on n. 30 vuotta. Kuntaliitto ehdottaa myös tähän muutosta 2. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tuulivoimaloiden kiinteistöverotusta tarkastellaan; tässä on kunnallekin edunvalvontatehtävä. Kunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti. Käytännössä se tarkoittaa sekä tilikautta että pitemmän aikavälin kumulatiivista tarkastelua. Taseessa on kertynyttä ylijäämää, jolla voidaan kirjanpidollisesti tasoittaa miinusvuosia. Tavoitteena on, että asukaskohtainen velkamäärä ei ylittäisi 2000 euroa. Investointiohjelmaan on kerätty hallintokunnittaiset kohteet. Vuoden 2012 suurimmat rakennuskohteet ovat paloaseman saneeraaminen Ruukin Yrityspuiston tiloihin sekä Ruukin terveysaseman töiden aloittaminen. Jälkimmäisen on määrä valmistua vuoden 2013 puolella. 2 Suomen Kuntaliitto / Veroasiantuntija Jukka Hakola

5 5 Alla olevassa taulukossa on Facta väestö tiedoista kerätyt kyläkohtaiset asukasmäärät ja ikärakenteet Ikäjakauma tarkastelupäivämäärä Kylä/postino Väestöyht Karinkanta(92330) Luohua(92450,86400) Paavola(92430,92440) Revonlahti(92350) Ruukki(92400) Siikajoki(92320) Tuomioja(92470,92260,92140) Yhteensä: Jakamaton: 16 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin paneuduttiin maakunnassa ja seutukunnassa hanketyön avulla vuonna Seutukunta on varannut rahoitusta tarkoitukseen myös ensi vuonna ja keskeisenä toimijana on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Perinteisten sote palvelujen rinnalla on ihmisten jokapäiväiseen toimintaan kuuluva omaehtoinen hyvinvointityö. Hallintokuntien toimintaan sisältyvät toimenpiteet on kirjattu otsikon Hyvinvointiteema päävastuualueittain alle. Siinä toimenpiteet on jaoteltu kolmeen pääteemaan, jotka ovat samat kuin vuoden 2011 suunnitelmassa. Hyvinvoinnin tukemista on myös työllisyydestä ja työkuntoisuudesta huolehtiminen. Työllisyystoimikunta jatkaa myös vuonna 2012 ja siinä on edelleen edustaja myös hyvinvointikuntayhtymästä. Hyvin liikkeelle lähtenyt kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on pääteema; työllistämisen painopiste on ensi vuonna nuorissa (alle 30 vuotiaat) ja siinä on erityisasemassa etsivä nuorisotyö. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mukana myös uudessa kuntasuunnitelmassa sekä palvelu- että elinvoimakorin osioissa.

6 6 Sisäinen valvonta Konserniohjaus ja valvonta Sisäisen valvonnan järjestäminen kuuluu kunnanhallituksen vastuualueelle. Valvontaan kuuluvat sisäinen tarkkailu, tarkastus sekä toiminnan ja talouden seuranta. Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan 2 jäsentä, jotka tarkastavat vähintään kerran vuodessa kassa- ja pankkitilien varat sekä kunnan hallussa olevat arvopaperit ja erilaiset vakuudet. Tarkastuksista annetaan kunnanhallitukselle raportit. Sisäinen tarkkailu kuuluu organisaation normaaliin toimintaan. Päävastuualueiden esimiesten tehtävänä on valvoa, että kunkin hallintokunnan vastuulle kuuluvat tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan lautakuntien hyväksymällä tavalla ja tehtäviin osoitetuin voimavaroin. Yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset on kirjattu kunnanhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeisiin. Hallinnosta annetaan lisäksi määräykset kunnan hallintosäännössä, jonka viimeisin tarkistettu versio on tullut voimaan (Kv ). Siikajoen kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Ruukin Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Kvantti, Ruukin Yrityspuisto Oy sekä Paavolan Vesi Oy. Kunnalla on tyttärissään vieraan pääoman takausvastuiden lisäksi pääomalainaa. Valtuusto päätti , että Vuokratalot Oy:n ja Kvantin siirrosta Kunta-asunnot Oy:lle aloitetaan mahdolliseen siirtoon tähtäävät neuvottelut. Siirto pienentäisi kunnan vastuita joskin niin, että pääomalainaa vastaavalle summalle on annettava kunnan takaus, samoin nykyiset takaukset on pidettävä voimassa vähintään 5 vuotta. Kunnassa on voimassa oleva konserniohje, joka on hyväksytty /Kv 180. Valtuusto valitsee kunnan edustajan tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin.

7 7 Taloudelliset resurssit Tulovero Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 21 %:n tuloveron pohjalle. Vuonna 2011 tuloveroprosentti on 20. Korotuksen vaikutus on euroa. Kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 1,00 vakituiset asuinrakennukset 0,35 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 voimalaitokset / tuulivoimalat 2,50 2,85 Kiinteistöverojen korotusten vaikutus on euroa. Ansioverotulojen tuottoarvio on , kiinteistöverojen ja yhteisöverojen euroa.

8 8 TALOUSARVION OSAT JA RAKENNE Talousarvion tehtävät ja sisältö Voimassa olevan kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvoite). Toimenpideohjelman kesto voi olla nelivuotista taloussuunnitelmaa pidempi mutta samalla sen on oltava realistinen. Toimenpiteet on tällöin esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Alijäämän kattamisesta toimenpideohjelmineen päättää valtuusto. Kunnanhallituksen on puolestaan tehtävä toimintakertomuksessaan selkoa taloussuunnitelman ja mahdollisen toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Myös tarkastuslautakunnan velvollisuus on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tilintarkastajien on puututtava alijäämän kattamisvelvoitteen laiminlyömiseen aiempaa tarkemmin. Kuntalaissa ei ole säädetty seuraamuksia sen varalle, että kunta ei täytä sille säädettyjä tasapainottamis- ja kattamisvelvoitteita. Käytännössä kuitenkin kriisikunnan tunnusmerkkien täyttyminen johtaa valtion puuttumiseen talouden tasapainottamiseksi; tällöin se merkitsee usein hyvin tiukan ja säännellyn ohjelman toteuttamisvelvoitetta. Kriisikunnan kriteerit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta jonka vuosikate on negatiivinen. jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa. jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin. jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista. jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää. Mutta kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, kun kaikki kriteerit eivät täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena vuonna peräkkäin määrätyn rajan. eli alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden.

9 9 Talousarvion rakenne Talousarvioasetelma muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Käyttötaloudessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Nähdään miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Rahan riittävyyttä on tarkasteltava käyttötalouden, investointien rahoittamisen sekä lainojen lyhennysten kannalta. KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoitteet Toimintatulot Toimintamenot Poistot TULOSLASKELMAOSA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varaus- ja rahastosiirrot Tilikauden yli-/alijäämä INVESTOINTIOSA Hankkeiden yhdistelmä Investointimenot Rahoitusosuudet Omaisuuden myyntitulot RAHOITUSOSA Tulorahoitus vuosikate satunnaiset erät Investoinnit investointimenot rahoitusosuudet omaisuuden myyntitulot Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

10 10 Talousarvion sitovuuden määrittely Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Valtuuston päätökset sitovat hallintokuntien ja viranhaltijoiden toimintaa ja määrärahojen käyttöä. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava omassa tehtävässään taloudellisuutta ja huolellisuutta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Mahdolliset talousarviomuutokset on tehtävä välittömästi muutostarpeen tultua tietoon. Ylityksiä on ensisijaisesti yritettävä kattaa hyväksyttyjen määrärahojen sisältä. Käyttötalousosa, sitovuus Käyttötalousosan ulkoisten ja sisäisten menojen ja tulojen määrärahat (talousarvio kokonaisuudessaan) ovat valtuustotasolla sitovia. Käyttötalousosassa mainitut strategiset tavoitteet ovat sitovia niin, että niissä kuvattuja toiminnallisia tavoitteita on noudatettava. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan asetettujen numeeristen ja sanallisten mittareiden avulla. kullekin päävastuualueelle hyväksytty määräraha ja tuloarvio sitovat toimielintä mikäli määräraha ei kokonaisuudessaan riitä, talousarvion muutoksesta päättää valtuusto kunnanhallitus voi hyväksyä kunkin päävastuualueen sisäiset tulosalueiden välillä tapahtuvat talousarvion muutokset/siirrot lautakunta voi päättää alaistensa tulosyksikkötasojen talousarvion määrärahojen muutoksista/siirroista päävastuualueen päällikkö tai esimies, jolle muutosoikeus on delegoitu, voi päättää kustannuspaikkojen välisistä tulosyksikkötason muutoksista/siirroista Työllistämisen tulosalueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja menojen erotus on sitova. Valtuusto päättää työllistämisen nettomäärärahan mahdollisesta korottamisesta talousarviovuoden aikana. Hallintokunnat vastaavat kukin omalta osaltaan talousarvion noudattamisesta. Sisäisistä palveluista siivous- ja ruokapalvelujen tulosalue toimii nollaperiaatteella. Mikäli henkilöstömenoista säästyy määrärahoja, säästöjä ei voi käyttää muiden käyttötalousmenojen katteeksi.

11 11 Määrärahojen sitovuus päävastuualueittain KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova. Toimintakate on euroa talousarviossa Huomioitavaa: Tilinpäätös 2010 sarakkeesta puuttuu vuonna 2010 olleet päävastuualueet sosiaalitoimi ja terveystoimi. Nämä ovat siirtyneet vuoden 2011 alusta Raahen seudun hyvinvointipalveluiden hoidettavaksi. Hyvinvointikuntayhtymälle maksettavat kustannukset sisältyvät kunnanhallituksen päävastuualueeseen vuodesta 2011 alkaen. Tältä osin tilinpäätös 2010 ja talousarviot eivät ole vertailukelpoisia.

12 12 Rahoitusosa Valtuusto määrittelee talousarvion rahoitusosan hyväksymisen yhteydessä talousarviovuoden pitkäaikaisen ottolainan määrän, joka on valtuustoon nähden sitova. Kunnanhallituksella on valtuudet nostaa pitkäaikaista lainaa enintään valtuuston päättämä määrä. Vuoden 2012 talousarvioon esitetään pitkäaikaisen lainan lisäämistä eurolla investointien rahoittamiseen. Mikäli kuitenkin talousarviovuoden aikana tulee tarvetta pitkäaikaisen lainan lisäämiseen, esitys tästä tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi. Lyhytaikaisen lainoituksen (kassalaina, maksuvalmiuden turvaaminen) lainanottovaltuus vuonna 2012 on korkeintaan 6,5 milj.. Lainojen lisäys (lyhyt ja pitkäaikainen) vuonna 2012 on arviolta 3,9 miljoonaa euroa. Investointiosa Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia talousarviossa hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Kohteet, joissa toteuttamisen ehtona on ulkopuolisen rahoituksen (valtionosuus, muu rahoitusosuus) saaminen, vahvistetaan päätöksen saamisen jälkeen. Erityismääräyksiä Talousarvioon voi sisältyä kehittämis- ja muita projekteja, joiden kustannuksia katetaan ulkopuolisella rahoituksella. Arvioidut menot voivat ylittyä, jos ylitys on katettavissa ulkopuolisella rahoituksella. Tällaisen hankkeen määrärahan ylitykset hyväksyy kunnanhallitus. Yli- / alijäämä Siikajoen kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikaudelle 2012 ennakoitu alijäämä euroa katetaan taseen edellisten vuosien ylijäämistä. Kumulatiivinen ylijäämä on tilinpäätösennusteen 2011 mukaan 2,2 miljoonaa euroa.

13 13 KUNNAN VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMIEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Tilinpäätösennuste euroa TA2011 TP 2011** TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Muut rahoituserät, netto VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -31 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2010 on 8,1 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuvat tilinpäätösennusteen mukaan miljoona euroa yli budjetoidun. Verotulojen kasvuksi arvioidaan 2,2 % verrattuna tilinpäätökseen Tilikauden tulos on ennusteen mukaan euroa. Vuoden 2011 tilinpäätösennusteen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on 2,2 miljoonaa euroa. Lainamääräksi (pitkäaikainen ja lyhytaikainen) arvioidaan vuoden 2011 tilinpäätösennusteessa euroa eli euroa / asukas. Talousarviossa 2011 lainamäärä on arvioitu euroa eli euroa / asukas. Lyhytaikaisen lainan määräksi arvioidaan 5,3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen lainan lisäys tilinpäätökseen 2010 arvioidaan olevan 2,2 miljoonaa euroa.

14 14 Talouden kehitys SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Ta 2011 Ta 2012 Ts2013 Ts2014 Asukasluku Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6 1,7-1,7 0,0 0,0 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 2,85 2,85 Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Verorahoitus yhteensä Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 3,5 0,9 0,4 /asukas Toimintamenot Muutos % 3,7 8,6-6,3 0,1 2,4-0,9 0,0 Toimintakate Muutos % 9,4 9,8 0,1 5,4 4,8-0,7 0,0 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate / poistot ja arvonal. % 413,6 200,7 77,5 279,1 114,9 82,6 125,0 140,6 Sumu - poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus % 188,3 156,0 57,6 161,0 47,5 28,4 64,5 116,2 Pääomamenojen tulorahoitus % 55,9 76,1 22,0 108,2 36,5 18,6 47,2 70,9 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainakanta pa +ly kunta /asukas

15 15 Menojen leikkaukset, käyttötalous Alkuperäinen esitys Keskushallinto työsuunnittelija H - avustukset Sivistystoimi asiointiliikenteen lakkautus kansalaisopiston lisäkurssitarjonta lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi aluearkkitehti yksityistieavustukset kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset rakennusvalvonta omaksi toiminnaksi Yhteensä Khall esitys Menojen leikkaukset, käyttötalous Keskushallinto työsuunnittelija H - avustukset Sivistystoimi asiointiliikenteen lakkautus kansalaisopiston lisäkurssitarjonta lähikirjastojen lakkautus, Komppalinna auki 14,5h/vko nuorisotoimen avustukset taiteen perusopetus yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi

16 16 aluearkkitehti yksityistieavustukset kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset Yhteensä Kvalt esitys Menojen leikkaukset, käyttötalous Keskushallinto 4H - avustukset Siikajoen kylän palvelupiste Sivistystoimi kansalaisopiston lisäkurssitarjonta taiteen perusopetus yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi aluearkkitehti kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset kiinteistötoimen säästöt Yhteensä Kvalt esitys Menojen leikkaukset,investoinnit Puistolan hoitajakutsujärjestelmä Revonlahden kirjaton monikäyttö Yhteensä Tulojen lisäykset, käyttötalous Sivistystoimi kansalaisopisto Tekninen toimi Ruukin lämpölaitoksen taksa Huumolan kaatopaikka myyntihakkuutulot Paavolan lämpölaitoksen taksa rakennusvalvonnan tulot maa - aineslupatulot Yhteensä Mikäli menonleikkauksia ja tulojen lisäyksiä ei tehdä on vuoden 2012 tilikauden tulos euroa.

17 17 Talousarvio 2012 sisältö Tuloslaskelma Siikajoen kunnan talousarvioesityksen 2012 mukaan tilikauden tulos on -0,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat 2,4 % ja verorahoitus 8,0 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Verorahoituksen kasvuun vaikuttaa tuloveroprosentin sekä kiinteistöveroprosenttien korottamiset. Tulorahoitus Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2012 tulorahoitus on 0,9 miljoonaa euroa. Investoinneista ja lainojen lyhennyksistä jää 81,4 % katettavaksi vieraalla pääomalla. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan 3,1 miljoonaa ja lyhytaikaista 0,7 miljoona euroa. Tilinpäätöksessä 2011 lyhytaikaisen laina määrä on 5,3 ja pitkäaikaista 5,8 miljoonaa euroa. Lainojen lisäys tilinpäätösennusteeseen 2011 on 3,9 miljoonaa euroa. Investoinnit Investoinnit ovat yhteensä 3 miljoonaa euroa. Perusturvan rakennuksiin on osoitettu yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja sivistystoimen rakennuksiin 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 aloitetaan Ruukin terveysaseman rakentaminen, rahaa on varattu vuosille yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Ruukin kylän paloaseman rakentamiseen yrityspuiston tiloihin on varattu rahaa 0,5 miljoonaa euroa. Lainat Vuoden 2012 lopussa arvioidaan lainamääräksi (lyhyt ja pitkäaikainen) 13,3 miljoona euroa eli euroa / asukas. Vuonna 2012 lainanhoitokulut ovat 1,8 miljoonaa euroa sisältäen korot ja lyhennykset. Vuonna 2012 erääntyy maksettavaksi Bullet luotto euroa. Sijoitusomaisuus Kunnan sijoitusomaisuus on ollut vuoden 2009 loppusyksystä Ålandsbankenin varainhoidossa. Salkussa on ollut korkopainotus sijoitussuunnitelman mukaisesti, osakepaino on ollut alle 40 %:n. Vuonna 2011 osakkeet vaihdettiin korkosidonnaisiin kohteisiin. Varainhoitaja toimii kunnan ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä sijoitustyöryhmän kanssa. Tilikauden tulos Tilikauden 2012 tulokseksi arvioidaan -0,2 miljoonaa euroa.

18 18 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 TA 2012 (Ulk. erät) Muutos- % TS 2013 TS 2014 TOIMINTATULOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATULOT , TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,

19 19 TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toimintatulot / Toimintamenot, % -15,8-11,4-9,3-9,1-9,1 Vuosikate / Poistot ja arvonalent., % 279,2 114,9 82,5 124,9 140,6 Vuosikate, euro / asukas Kertynyt ylijäämä Asukasmäärä vuoden lopussa Toimintatuotot: Toimintatuotot pienenevät 16,1 % verrattuna talousarvioon Tuet ja avustukset pienenevät 59,3 johtuen siitä, että kunta ei saa enää vuonna 2012 yhdistymisavustusta (vuonna 2011 avustus oli 0,3 miljoonaa euroa). Tuottojen saaminen Kunnan kokonaistuotot ovat vuonna 2012 noin 35,7 miljoonaa euroa. Verorahoituksen osuus on 32 miljoonaa euroa.

20 20 Toimintakulut: Toimintakulut kasvavat 2,4 %. Palveluiden ostot kasvat 4,4 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Hyvinvointikuntayhtymälle varataan 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Kulujen käyttö Kunnan kokonaiskulut ovat vuonna 2012 noin 35,9 miljoonaa euroa. Toimintakate: Toimintakatteen kasvu on 4,8 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna.

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 10.12.2014 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuusto hyväksynyt 9 / 12 2015

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuusto hyväksynyt 9 / 12 2015 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016-2018 Valtuusto hyväksynyt 9 / 12 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 9.12.2015 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot