KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan. Kuntataloutta hoidetaan vastuullisesti turvaten palveluiden jatkuvuus. Vahvalle kunnalle on tunnusomaista palvelujen perhekeskeisyys ja eri ikäluokkien välinen vuorovaikutus. Palvelut tuottaa ja järjestää ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö paikallisissa ja seutukunnallisissa verkostoissa. Kuntalaisten hyvinvointia tukee siisti, viihtyisä ja turvallinen maaseudun asumis-, yritys-, oppimisja harrastusympäristö. Kuntahallinto perustuu asiakaslähtöisyyteen ja kuntalaisten tasavertaisuuteen. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Siikajoen kunnan visio ja pitkä aikavälin tavoitetila on kuvattu yllä olevassa tekstissä, joka on syntynyt vuoden 2010 valtuustoseminaarin ryhmätöiden pohjalta. Visio on leimallisesti itsenäisen maaseutukunnan arvio omasta toiminnastaan, taloudestaan ja palvelujen järjestämistavoista. Siikajoen arvioidaan selviävän niin, että hyvin sujunut uuden kunnan viisivuotiskausi kantaa myös tuleville vuosille. Syksy 2011 toi kuntiin kuitenkin aivan uusia näkymiä. Euroalueen suuret ongelmat ja niiden vaikutukset Suomen kansantalouteen tulivat niin nopeasti, että erilaisia sopeuttamiskeinoja oli löydettävä välittömästi. Siikajoki sai oman talousaineistonsa ennakointitietoineen jo keväällä Nämä antoivat pohjan kunnan toiminnan ja talouden sopeuttamiseksi seuraavan kahden suunnitelmakauden ajalle. Vastaavan kokoisiin verrokkikuntiin nähden Siikajoen palvelurakenne näyttäisi olevan n. 2 miljoonaa euroa liian tukeva. Hallituksen kevätiltakoulussa asiasta keskusteltiin ja kunnanhallitus päätti nimetä laaja-alaisen toimikunnan hakemaan pysyviä menoleikkauksia tilanteen korjaamiseksi. Laaja-alaisen työryhmän työ käynnistyi elokuussa ja vaihtoehdot esiteltiin ja käytiin läpi syksyn valtuustoseminaarissa. Laesterän ennakointiaineiston lisäksi huomioon on pitänyt ottaa myös valtionosuuksiin tulevat muutokset, jotka Siikajoella tarkoittavat n :n vähennystä. Vuoden 2012 talousarvio on laadittu kunnanjohtajan menoleikkauspaketin ja veronkorotusten pohjalta niin, että tilikauden tulos jäisi n miinukselle. Laskelmien perusteella suunnitelmavuodet näyttävät kääntyvän positiivisiksi; vuosilaskelmiin sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, niistä suurin on erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus on Siikajoen kokoiselle kunnalle kriittinen tekijä myös tulevaisuudessa. Vanhuspalveluihin pitää osoittaa jatkossa arviolta 1,5 veroprosentin verran lisärahoitusta, mikä on vuositasolla n. 1 miljoonaa euroa. Kunnan väestön ikärakenteessa suurin vähenemä on työikäisessä väestössä, joten pitkällä aikavälillä tulokehitys on vähintäänkin haasteellinen. Suunnitelmakauden ennakoinnissa ei ole otettu huomioon mahdollisia uusia tulolähteitä. Niistä kiinnostavin on aivan lähivuosina tuulivoiman rakentuminen kunnan alueelle. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen laatiman mannertuuliselvityksen perusteella Siikajoella on useita potentiaalisia tuulivoima-alueita, joissa on jo vireillä erisuuruisia hankkeita. 1 Eero Laesterä valtuuston taloustilaisuus

2 2 Toteutuessaan tuulivoimalat tuovat kunnalle merkittävät kiinteistöverotulot ja maanomistajille vuotuisia vuokratuloja. Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu mm. tavoite vahvoista peruskunnista. Syksyn 2011 aikana julkisuudessa käytiin keskustelua tavoitteen toteuttamistavoista ja piirreltiin karttoja työssäkäyntialueiden pohjalta syntyvistä uusista kunnista. Vahvan peruskunnan kriteerit luvattiin vuoden 2011 loppuun mennessä ja niiden pohjalta käydään jokaisen kunnan kanssa rakennekeskustelu. Mikäli pohjana on työssäkäynti, on omalla alueellamme luonteva vaihtoehto Raahen seutukunnan muodostama uusi kunta. Riippumatta siitä, mikä on kunnan koko tai maantieteellinen alue, on ratkaisut löydettävä suuria kustannuksia ja heiluvuutta aiheuttaviin Sote palveluiden menoihin. Muutoinkin menojen kasvun hillitseminen on tärkein tehtävä ja tässä mielessä kasvu on varsin maltillinen, n. 2,4 %. Vuoden 2012 alkupuolella laaditaan kaikkia hallintokuntia koskeva tavoiteorganisaatio. Siinä otetaan huomioon mm. lähivuosien eläköityminen sekä toiminnan muutenkin vaatima henkilöresurssien mitoitus. Syksyllä 2011 käynnistynyt SITRA:n ohjaama tuottavuushanke LATU jatkuu vuoden 2013 puolelle. LATU työssä ovat Siikajoen lisäksi mukana Hollola, Masku, Punkalaidun ja Lieksa. Siikajoella tavoitteena on pureutua mm. poissaolojen pienentämiseen ja sitä kautta vaikuttaa henkilöstökustannuksiin. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan kaikille kunnille myös mittarit, jotta toimintaa kyetään arvioimaan käytännön tasolla. Kunnan vetovoiman vahvistamiseksi on markkinointityöryhmän roolia uudistettava ja sille asetettava selkeät tavoitteet. Myös kunnan ja yrittäjien yhteistyötä tiivistetään ja vahvistetaan käytännön tasolla ja sitä varten esitetään perustettavaksi yrittäjyystoimikunta. Toimikunnassa voi olla kunnan ja yrittäjäyhdistyksen edustajien lisäksi myös muita yritys- ja elinkeinoelämän edustajia. Päätöksenteon yritysvaikutusten arviointia varten voidaan ottaa käyttöön työvälineeksi lomake, jossa on muutama keskeinen sekä kielteisten että myönteisten vaikutusten näkökulma. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Toimintavuosi 2012 tuonee mukanaan kuntakentälle merkittäviä muutospaineita. Yleisen eurooppalaisen ja kansallisen taloustilanteen kehityssuunta on edelleen epävarmaa ja on aivan mahdollista, että myös oman julkisen sektorimme on sopeutettava toimintaansa ennakoitua rajummin. Kunnille se näkyisi valtionosuuksissa, joihin on tulossa muutoksia jo vuodelle Maaliskuussa annetaan valtion talouden kehys ja siihen liittyvä peruspalveluohjelma ja mahdollinen kuntien valtionapujen lisäjäädytys. Kunnan talouden suunnittelussa on noudatettava varovaisuutta erityisesti menojen kasvussa niin kauan kuin epävarmuus ja uhkakuvat säilyvät tulopohjan ennakoimisessa. Vuodelle 2012 ennakoidaan kotimaisen kysynnän ja kokonaistuotannon alenevan jopa niin, että taantumakin on mahdollinen. Korkotaso ja inflaatio pysynevät edelleen matalalla tasolla, vaikka kuluttajahintaindeksi on ollut nousussa vuonna Tulevana vuonna 3 kk:n euribor olisi 1,9 kk ja 10 vuodenkin korko varsin maltillinen 3,4 %. Koko maassa on työttömiä vuoden 2011 tietojen perusteella keskimäärin n Ongelmana on pitkäaikaistyöttömyys mutta toisaalta työllisyysaste nousisi nopeasti väestörakenteen muutosten takia. Työvoiman kysynnän arvioidaan nousevan myös vuonna 2012, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamassa lähes kolmessa prosentissa.

3 3 Julkisen velan määrä bruttokansantuotteesta on vuonna ,7 % ja ensi vuonna 50,3 %; julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta pysynee nykyisessä n. 54 %:n tasossa. Valtiovallan toimenpiteet menojen ja velkaantumisen kurissa pitämiseksi heijastuvat kuntatalouteen, jolle on lähtökohtaisesti samat talouden tasapainottamisvaateet kuin valtiollekin. Kuntien valtionosuusjärjestelmässä on kaksi osiota: peruspalvelujen valtionosuus sekä koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus. Peruspalvelujen valtionosuuteen, ns. yhden putken järjestelmään sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi sekä asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Koulutuksen ylläpitäjät (mm. kuntayhtymät, kunnat) saavat rahoituksen lukiokoulutukseen ja ammatti- ja ammattikorkeakoulutukseen. Siikajoki saa lisäksi omaan kansalaisopistoonsa erillistä rahoitusta. Valtionosuudet ovat laskennallisia ja perustuvat asukas- tai suoritemäärien lisäksi kunnan palvelutarvetta ja palvelutoiminnan kustannuksia kuvaaviin olosuhdetekijöihin. Laskennallinen peruste muuttuu vuosittain mm. lainsäädännön myötä, jolloin kunnille mahdollisesti annettavien uusien tai laajentuvien tehtävien rahoitus otetaan huomioon valtionosuutta korottamalla. Molempiin osiin sisältyy aina kunnan itse rahoitettava osuus ja se on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna 2012 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 31,42 ja omarahoitusosuus asukasta kohti on 2999,96. Peruspalveluohjelmaan sisältyy joukko kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä hallitusohjelman mukaisesti. Näistä on luettelo Suomen Kuntaliiton julkaisussa Kuntatalous 3/11, josta edellä oleva yleisperusteluaineisto on lainattu. Seutukunnallinen yhteistyö Vuodelle 2012 on seutukunnalliseen toimintaan varattu 23 /asukas. Tällä määrärahalla voidaan toteuttaa käynnissä olevat hankkeet mutta uusia avauksia hyvin harkiten. Toiminnan painopiste on erilaisissa yrityshankkeissa, ja tulevina vuosina panostetaan erityisesti oman alueen yritysten valmiuksiin suurhankkeissa. Seudulliselle yrityspalvelukeskukselle kuuluu myös mm. uusien yrittäjien neuvonta ja asiantuntijapalveluiden järjestäminen. Seutukunnan kehittämiskeskus laatii lausuntoja ja kannanottoja asioissa, joissa alueen kunnilla on samanlaiset intressit. Seutulautakunta edustaa kuntien lisäksi alueen yrittäjiä ja elinkeinoelämää; lisäksi siinä on maakuntahallituksen alueellinen edustus sekä ammattijärjestön edustaja. Lautakunta pitää kokouksia vuorollaan jokaisessa seutukunnan kunnassa, yhteensä kokouksia on vuodessa Oman kunnan toiminta ja talous Suunnitelmakauden toimintaa ja taloutta on valmisteltu niin, että tulojen ja menojen kuilu ei kasva liian suureksi. Vuosi 2011 toteutuu alijäämäisenä erikoissairaanhoidon määrärahojen ylityksen johdosta ja myös vuoden 2012 tulos jää miinukselle. Seuraavien tilanne näyttäisi jo paremmalta kuten tuloslaskelma sivulla 17 osoittaa. Ongelmana on kuitenkin edelleen, ettei kunnan oma tulorahoitus riitä investointien omarahoitusosuuteen eikä lainojen lyhennyksiin. Vuosien suunnitelmassa oli neljä keskeistä teemaa. Näistä elinkeinotoiminnan aktivointi, hyvinvointipalvelujen toteuttaminen sekä vetovoiman lisääminen kaavoituksen avulla (asuminen, elinkeinot) ovat edelleen ajankohtaisia. Voimassa oleva maankäyttöstrategia muuttuu kuntasuunnitelmaksi, jossa toiminnat on jaettu palvelukoriin ja elinvoimakoriin. Palvelukorissa ovat kuntalaisten peruspalvelut hallinto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukio ja 2. asteen koulutus sekä isona kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalvelut. Peruspalveluille on

4 4 määritelty yhteinen tavoite ja korin osille omat tavoitteensa, joihin ohjataan valtuuston päätöksillä tarvittavat resurssit. Elinvoimakorissa ovat asumiseen liittyvät asiat, elämänlaatu ja viihtyminen, elinkeinot ja yritystoiminta sekä liikenneverkot. Molempien korien yhteiset reunaehdot ja punainen lanka ovat maankäyttö ja kuntatalous. Elinvoimakorin tavoitteena on synnyttää kuntalaisten peruspalveluihin tarvittavia voimavaroja. Siksi on tärkeää, että tiukasta taloudesta huolimatta kunta kykenee panostamaan myös pitkällä aikavälillä vaikuttavaan kehittämiseen. Uuden ydinvoimalan sijoituspaikaksi päätettiin Pyhäjoki. Fennovoima Oy julkisti tiedon klo 13, minkä jälkeen seutukunnassa koettiin sekä ilon että pettymyksen hetkiä. Siikajoella varaudutaan tulevina vuosina kaavoituksen keinoin uusien asukkaiden tuloon, samalla kun huolehditaan peruspalvelujen säilymisestä kilpailukykyisinä. Ruukin Yrityspuiston tehtävänä on tarjota yrityksille sopivia toimitiloja sekä uusien rakentamismahdollisuutta. Tuulivoiman laajamittainenkin rakentaminen on mahdollista Siikajoen alueelle. Kunnan tehtävä on koordinoida hankkeita sekä huolehtia kaavoituksen sujumisesta niin, että kymmeniksi vuosiksi pystytettävät tuulipuistot eivät häiritse asumista tai vapaa-ajan virkistystoimintaa. Kuten kunnanjohtajan katsauksessa on mainittu, on tuulivoimaloiden kiinteistöverotuotto merkittävä. Tällä hetkellä tuulivoimaloita verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan ja niiden teho lasketaan tuulivoimayksikön (esim. 3 MW) perusteella. Kuntaliiton esitys on, että veropohjan laskennassa tulisi käyttää koko puiston tehoa ja muutenkin siirtyä verottamaan tuulivoimaloita voimalaitoksen veroprosentilla (Siikajoella 2,85 %). Verotusarvo määritellään rakennuskustannusten perusteella. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan verotusarvossa ikäalennus lasketaan 10 vuoden käyttöiän mukaan, vaikka voimaloiden käyttöikä on n. 30 vuotta. Kuntaliitto ehdottaa myös tähän muutosta 2. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tuulivoimaloiden kiinteistöverotusta tarkastellaan; tässä on kunnallekin edunvalvontatehtävä. Kunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti. Käytännössä se tarkoittaa sekä tilikautta että pitemmän aikavälin kumulatiivista tarkastelua. Taseessa on kertynyttä ylijäämää, jolla voidaan kirjanpidollisesti tasoittaa miinusvuosia. Tavoitteena on, että asukaskohtainen velkamäärä ei ylittäisi 2000 euroa. Investointiohjelmaan on kerätty hallintokunnittaiset kohteet. Vuoden 2012 suurimmat rakennuskohteet ovat paloaseman saneeraaminen Ruukin Yrityspuiston tiloihin sekä Ruukin terveysaseman töiden aloittaminen. Jälkimmäisen on määrä valmistua vuoden 2013 puolella. 2 Suomen Kuntaliitto / Veroasiantuntija Jukka Hakola

5 5 Alla olevassa taulukossa on Facta väestö tiedoista kerätyt kyläkohtaiset asukasmäärät ja ikärakenteet Ikäjakauma tarkastelupäivämäärä Kylä/postino Väestöyht Karinkanta(92330) Luohua(92450,86400) Paavola(92430,92440) Revonlahti(92350) Ruukki(92400) Siikajoki(92320) Tuomioja(92470,92260,92140) Yhteensä: Jakamaton: 16 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteisiin paneuduttiin maakunnassa ja seutukunnassa hanketyön avulla vuonna Seutukunta on varannut rahoitusta tarkoitukseen myös ensi vuonna ja keskeisenä toimijana on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Perinteisten sote palvelujen rinnalla on ihmisten jokapäiväiseen toimintaan kuuluva omaehtoinen hyvinvointityö. Hallintokuntien toimintaan sisältyvät toimenpiteet on kirjattu otsikon Hyvinvointiteema päävastuualueittain alle. Siinä toimenpiteet on jaoteltu kolmeen pääteemaan, jotka ovat samat kuin vuoden 2011 suunnitelmassa. Hyvinvoinnin tukemista on myös työllisyydestä ja työkuntoisuudesta huolehtiminen. Työllisyystoimikunta jatkaa myös vuonna 2012 ja siinä on edelleen edustaja myös hyvinvointikuntayhtymästä. Hyvin liikkeelle lähtenyt kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on pääteema; työllistämisen painopiste on ensi vuonna nuorissa (alle 30 vuotiaat) ja siinä on erityisasemassa etsivä nuorisotyö. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mukana myös uudessa kuntasuunnitelmassa sekä palvelu- että elinvoimakorin osioissa.

6 6 Sisäinen valvonta Konserniohjaus ja valvonta Sisäisen valvonnan järjestäminen kuuluu kunnanhallituksen vastuualueelle. Valvontaan kuuluvat sisäinen tarkkailu, tarkastus sekä toiminnan ja talouden seuranta. Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan 2 jäsentä, jotka tarkastavat vähintään kerran vuodessa kassa- ja pankkitilien varat sekä kunnan hallussa olevat arvopaperit ja erilaiset vakuudet. Tarkastuksista annetaan kunnanhallitukselle raportit. Sisäinen tarkkailu kuuluu organisaation normaaliin toimintaan. Päävastuualueiden esimiesten tehtävänä on valvoa, että kunkin hallintokunnan vastuulle kuuluvat tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan lautakuntien hyväksymällä tavalla ja tehtäviin osoitetuin voimavaroin. Yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset on kirjattu kunnanhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeisiin. Hallinnosta annetaan lisäksi määräykset kunnan hallintosäännössä, jonka viimeisin tarkistettu versio on tullut voimaan (Kv ). Siikajoen kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Ruukin Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Kvantti, Ruukin Yrityspuisto Oy sekä Paavolan Vesi Oy. Kunnalla on tyttärissään vieraan pääoman takausvastuiden lisäksi pääomalainaa. Valtuusto päätti , että Vuokratalot Oy:n ja Kvantin siirrosta Kunta-asunnot Oy:lle aloitetaan mahdolliseen siirtoon tähtäävät neuvottelut. Siirto pienentäisi kunnan vastuita joskin niin, että pääomalainaa vastaavalle summalle on annettava kunnan takaus, samoin nykyiset takaukset on pidettävä voimassa vähintään 5 vuotta. Kunnassa on voimassa oleva konserniohje, joka on hyväksytty /Kv 180. Valtuusto valitsee kunnan edustajan tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin.

7 7 Taloudelliset resurssit Tulovero Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 21 %:n tuloveron pohjalle. Vuonna 2011 tuloveroprosentti on 20. Korotuksen vaikutus on euroa. Kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 1,00 vakituiset asuinrakennukset 0,35 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 voimalaitokset / tuulivoimalat 2,50 2,85 Kiinteistöverojen korotusten vaikutus on euroa. Ansioverotulojen tuottoarvio on , kiinteistöverojen ja yhteisöverojen euroa.

8 8 TALOUSARVION OSAT JA RAKENNE Talousarvion tehtävät ja sisältö Voimassa olevan kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvoite). Toimenpideohjelman kesto voi olla nelivuotista taloussuunnitelmaa pidempi mutta samalla sen on oltava realistinen. Toimenpiteet on tällöin esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Alijäämän kattamisesta toimenpideohjelmineen päättää valtuusto. Kunnanhallituksen on puolestaan tehtävä toimintakertomuksessaan selkoa taloussuunnitelman ja mahdollisen toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Myös tarkastuslautakunnan velvollisuus on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tilintarkastajien on puututtava alijäämän kattamisvelvoitteen laiminlyömiseen aiempaa tarkemmin. Kuntalaissa ei ole säädetty seuraamuksia sen varalle, että kunta ei täytä sille säädettyjä tasapainottamis- ja kattamisvelvoitteita. Käytännössä kuitenkin kriisikunnan tunnusmerkkien täyttyminen johtaa valtion puuttumiseen talouden tasapainottamiseksi; tällöin se merkitsee usein hyvin tiukan ja säännellyn ohjelman toteuttamisvelvoitetta. Kriisikunnan kriteerit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta jonka vuosikate on negatiivinen. jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa. jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin. jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista. jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää. Mutta kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, kun kaikki kriteerit eivät täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena vuonna peräkkäin määrätyn rajan. eli alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden.

9 9 Talousarvion rakenne Talousarvioasetelma muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Käyttötaloudessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Nähdään miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Rahan riittävyyttä on tarkasteltava käyttötalouden, investointien rahoittamisen sekä lainojen lyhennysten kannalta. KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoitteet Toimintatulot Toimintamenot Poistot TULOSLASKELMAOSA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varaus- ja rahastosiirrot Tilikauden yli-/alijäämä INVESTOINTIOSA Hankkeiden yhdistelmä Investointimenot Rahoitusosuudet Omaisuuden myyntitulot RAHOITUSOSA Tulorahoitus vuosikate satunnaiset erät Investoinnit investointimenot rahoitusosuudet omaisuuden myyntitulot Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

10 10 Talousarvion sitovuuden määrittely Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Valtuuston päätökset sitovat hallintokuntien ja viranhaltijoiden toimintaa ja määrärahojen käyttöä. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava omassa tehtävässään taloudellisuutta ja huolellisuutta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Mahdolliset talousarviomuutokset on tehtävä välittömästi muutostarpeen tultua tietoon. Ylityksiä on ensisijaisesti yritettävä kattaa hyväksyttyjen määrärahojen sisältä. Käyttötalousosa, sitovuus Käyttötalousosan ulkoisten ja sisäisten menojen ja tulojen määrärahat (talousarvio kokonaisuudessaan) ovat valtuustotasolla sitovia. Käyttötalousosassa mainitut strategiset tavoitteet ovat sitovia niin, että niissä kuvattuja toiminnallisia tavoitteita on noudatettava. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan asetettujen numeeristen ja sanallisten mittareiden avulla. kullekin päävastuualueelle hyväksytty määräraha ja tuloarvio sitovat toimielintä mikäli määräraha ei kokonaisuudessaan riitä, talousarvion muutoksesta päättää valtuusto kunnanhallitus voi hyväksyä kunkin päävastuualueen sisäiset tulosalueiden välillä tapahtuvat talousarvion muutokset/siirrot lautakunta voi päättää alaistensa tulosyksikkötasojen talousarvion määrärahojen muutoksista/siirroista päävastuualueen päällikkö tai esimies, jolle muutosoikeus on delegoitu, voi päättää kustannuspaikkojen välisistä tulosyksikkötason muutoksista/siirroista Työllistämisen tulosalueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja menojen erotus on sitova. Valtuusto päättää työllistämisen nettomäärärahan mahdollisesta korottamisesta talousarviovuoden aikana. Hallintokunnat vastaavat kukin omalta osaltaan talousarvion noudattamisesta. Sisäisistä palveluista siivous- ja ruokapalvelujen tulosalue toimii nollaperiaatteella. Mikäli henkilöstömenoista säästyy määrärahoja, säästöjä ei voi käyttää muiden käyttötalousmenojen katteeksi.

11 11 Määrärahojen sitovuus päävastuualueittain KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova. Toimintakate on euroa talousarviossa Huomioitavaa: Tilinpäätös 2010 sarakkeesta puuttuu vuonna 2010 olleet päävastuualueet sosiaalitoimi ja terveystoimi. Nämä ovat siirtyneet vuoden 2011 alusta Raahen seudun hyvinvointipalveluiden hoidettavaksi. Hyvinvointikuntayhtymälle maksettavat kustannukset sisältyvät kunnanhallituksen päävastuualueeseen vuodesta 2011 alkaen. Tältä osin tilinpäätös 2010 ja talousarviot eivät ole vertailukelpoisia.

12 12 Rahoitusosa Valtuusto määrittelee talousarvion rahoitusosan hyväksymisen yhteydessä talousarviovuoden pitkäaikaisen ottolainan määrän, joka on valtuustoon nähden sitova. Kunnanhallituksella on valtuudet nostaa pitkäaikaista lainaa enintään valtuuston päättämä määrä. Vuoden 2012 talousarvioon esitetään pitkäaikaisen lainan lisäämistä eurolla investointien rahoittamiseen. Mikäli kuitenkin talousarviovuoden aikana tulee tarvetta pitkäaikaisen lainan lisäämiseen, esitys tästä tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi. Lyhytaikaisen lainoituksen (kassalaina, maksuvalmiuden turvaaminen) lainanottovaltuus vuonna 2012 on korkeintaan 6,5 milj.. Lainojen lisäys (lyhyt ja pitkäaikainen) vuonna 2012 on arviolta 3,9 miljoonaa euroa. Investointiosa Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia talousarviossa hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Kohteet, joissa toteuttamisen ehtona on ulkopuolisen rahoituksen (valtionosuus, muu rahoitusosuus) saaminen, vahvistetaan päätöksen saamisen jälkeen. Erityismääräyksiä Talousarvioon voi sisältyä kehittämis- ja muita projekteja, joiden kustannuksia katetaan ulkopuolisella rahoituksella. Arvioidut menot voivat ylittyä, jos ylitys on katettavissa ulkopuolisella rahoituksella. Tällaisen hankkeen määrärahan ylitykset hyväksyy kunnanhallitus. Yli- / alijäämä Siikajoen kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikaudelle 2012 ennakoitu alijäämä euroa katetaan taseen edellisten vuosien ylijäämistä. Kumulatiivinen ylijäämä on tilinpäätösennusteen 2011 mukaan 2,2 miljoonaa euroa.

13 13 KUNNAN VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMIEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Tilinpäätösennuste euroa TA2011 TP 2011** TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Muut rahoituserät, netto VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -31 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2010 on 8,1 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuvat tilinpäätösennusteen mukaan miljoona euroa yli budjetoidun. Verotulojen kasvuksi arvioidaan 2,2 % verrattuna tilinpäätökseen Tilikauden tulos on ennusteen mukaan euroa. Vuoden 2011 tilinpäätösennusteen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on 2,2 miljoonaa euroa. Lainamääräksi (pitkäaikainen ja lyhytaikainen) arvioidaan vuoden 2011 tilinpäätösennusteessa euroa eli euroa / asukas. Talousarviossa 2011 lainamäärä on arvioitu euroa eli euroa / asukas. Lyhytaikaisen lainan määräksi arvioidaan 5,3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen lainan lisäys tilinpäätökseen 2010 arvioidaan olevan 2,2 miljoonaa euroa.

14 14 Talouden kehitys SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Ta 2011 Ta 2012 Ts2013 Ts2014 Asukasluku Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6 1,7-1,7 0,0 0,0 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 2,85 2,85 Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Verorahoitus yhteensä Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 3,5 0,9 0,4 /asukas Toimintamenot Muutos % 3,7 8,6-6,3 0,1 2,4-0,9 0,0 Toimintakate Muutos % 9,4 9,8 0,1 5,4 4,8-0,7 0,0 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate / poistot ja arvonal. % 413,6 200,7 77,5 279,1 114,9 82,6 125,0 140,6 Sumu - poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus % 188,3 156,0 57,6 161,0 47,5 28,4 64,5 116,2 Pääomamenojen tulorahoitus % 55,9 76,1 22,0 108,2 36,5 18,6 47,2 70,9 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainakanta pa +ly kunta /asukas

15 15 Menojen leikkaukset, käyttötalous Alkuperäinen esitys Keskushallinto työsuunnittelija H - avustukset Sivistystoimi asiointiliikenteen lakkautus kansalaisopiston lisäkurssitarjonta lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi aluearkkitehti yksityistieavustukset kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset rakennusvalvonta omaksi toiminnaksi Yhteensä Khall esitys Menojen leikkaukset, käyttötalous Keskushallinto työsuunnittelija H - avustukset Sivistystoimi asiointiliikenteen lakkautus kansalaisopiston lisäkurssitarjonta lähikirjastojen lakkautus, Komppalinna auki 14,5h/vko nuorisotoimen avustukset taiteen perusopetus yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi

16 16 aluearkkitehti yksityistieavustukset kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset Yhteensä Kvalt esitys Menojen leikkaukset, käyttötalous Keskushallinto 4H - avustukset Siikajoen kylän palvelupiste Sivistystoimi kansalaisopiston lisäkurssitarjonta taiteen perusopetus yläaste henkilöstösäästöt Gumeruksen säästöt päivähoidon henkilöstösäästöt tuntijako minimiin perhepäivähoito Ruukki S2 - opetus, alakoulu yläkoulun luokkajako Tekninen toimi aluearkkitehti kunnaninsinöörin eläköityminen kiinteistöhoidon eläköitymiset kiinteistötoimen säästöt Yhteensä Kvalt esitys Menojen leikkaukset,investoinnit Puistolan hoitajakutsujärjestelmä Revonlahden kirjaton monikäyttö Yhteensä Tulojen lisäykset, käyttötalous Sivistystoimi kansalaisopisto Tekninen toimi Ruukin lämpölaitoksen taksa Huumolan kaatopaikka myyntihakkuutulot Paavolan lämpölaitoksen taksa rakennusvalvonnan tulot maa - aineslupatulot Yhteensä Mikäli menonleikkauksia ja tulojen lisäyksiä ei tehdä on vuoden 2012 tilikauden tulos euroa.

17 17 Talousarvio 2012 sisältö Tuloslaskelma Siikajoen kunnan talousarvioesityksen 2012 mukaan tilikauden tulos on -0,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat 2,4 % ja verorahoitus 8,0 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Verorahoituksen kasvuun vaikuttaa tuloveroprosentin sekä kiinteistöveroprosenttien korottamiset. Tulorahoitus Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2012 tulorahoitus on 0,9 miljoonaa euroa. Investoinneista ja lainojen lyhennyksistä jää 81,4 % katettavaksi vieraalla pääomalla. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan 3,1 miljoonaa ja lyhytaikaista 0,7 miljoona euroa. Tilinpäätöksessä 2011 lyhytaikaisen laina määrä on 5,3 ja pitkäaikaista 5,8 miljoonaa euroa. Lainojen lisäys tilinpäätösennusteeseen 2011 on 3,9 miljoonaa euroa. Investoinnit Investoinnit ovat yhteensä 3 miljoonaa euroa. Perusturvan rakennuksiin on osoitettu yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja sivistystoimen rakennuksiin 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 aloitetaan Ruukin terveysaseman rakentaminen, rahaa on varattu vuosille yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Ruukin kylän paloaseman rakentamiseen yrityspuiston tiloihin on varattu rahaa 0,5 miljoonaa euroa. Lainat Vuoden 2012 lopussa arvioidaan lainamääräksi (lyhyt ja pitkäaikainen) 13,3 miljoona euroa eli euroa / asukas. Vuonna 2012 lainanhoitokulut ovat 1,8 miljoonaa euroa sisältäen korot ja lyhennykset. Vuonna 2012 erääntyy maksettavaksi Bullet luotto euroa. Sijoitusomaisuus Kunnan sijoitusomaisuus on ollut vuoden 2009 loppusyksystä Ålandsbankenin varainhoidossa. Salkussa on ollut korkopainotus sijoitussuunnitelman mukaisesti, osakepaino on ollut alle 40 %:n. Vuonna 2011 osakkeet vaihdettiin korkosidonnaisiin kohteisiin. Varainhoitaja toimii kunnan ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä sijoitustyöryhmän kanssa. Tilikauden tulos Tilikauden 2012 tulokseksi arvioidaan -0,2 miljoonaa euroa.

18 18 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 TA 2012 (Ulk. erät) Muutos- % TS 2013 TS 2014 TOIMINTATULOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATULOT , TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,

19 19 TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toimintatulot / Toimintamenot, % -15,8-11,4-9,3-9,1-9,1 Vuosikate / Poistot ja arvonalent., % 279,2 114,9 82,5 124,9 140,6 Vuosikate, euro / asukas Kertynyt ylijäämä Asukasmäärä vuoden lopussa Toimintatuotot: Toimintatuotot pienenevät 16,1 % verrattuna talousarvioon Tuet ja avustukset pienenevät 59,3 johtuen siitä, että kunta ei saa enää vuonna 2012 yhdistymisavustusta (vuonna 2011 avustus oli 0,3 miljoonaa euroa). Tuottojen saaminen Kunnan kokonaistuotot ovat vuonna 2012 noin 35,7 miljoonaa euroa. Verorahoituksen osuus on 32 miljoonaa euroa.

20 20 Toimintakulut: Toimintakulut kasvavat 2,4 %. Palveluiden ostot kasvat 4,4 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Hyvinvointikuntayhtymälle varataan 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Kulujen käyttö Kunnan kokonaiskulut ovat vuonna 2012 noin 35,9 miljoonaa euroa. Toimintakate: Toimintakatteen kasvu on 4,8 % vuoden 2011 talousarvioon verrattuna.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot