Kuhmon aluekuvaus. Työ raportti Taina Ollikainen. Anni Rimpiläinen. Suunnittelukeskus Oy. Kesäkuu 1997

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmon aluekuvaus. Työ raportti- 9 7-1 2. Taina Ollikainen. Anni Rimpiläinen. Suunnittelukeskus Oy. Kesäkuu 1997"

Transkriptio

1 Työ raportti Kuhmon aluekuvaus Taina Ollikainen Anni Rimpiläinen Suunnittelukeskus Oy Kesäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI Puhelin (09) Fax (09)

2 Työ raportti Kuhmon aluekuvaus Taina Ollikainen Anni Rimpiläinen Suunnittelukeskus Oy Kesäkuu 1997

3 TEKIJÄ ORGANISAATIO: Suunnittelukeskus Oy PL68 Opastinsilta HELSINKI TILAAJA: Posiva Oy Mikonkatu 15 A HELSINKI TILAUSNUMERO: 9534/97/JMA TILAAJAN YHDYSHENKILÖ: I)~J~ FM{aana Avolahti Posiva Oy KONSULTIN YHDYSHENKILÖ: FM Taina Ollikainen Suunnittelukeskus Oy TYÖRAPORTTI KUHMONALUEKUVAUS TEKIJÄT: ~0~11 k Tatna 1 atnen tutkija, FM ~~~~ Anni Rimpiläinen ympäristösuunnittelija, FM TARKASTAJA: io Toropainen imistopäällikkö, Dl

4 Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 KUHMONALUEKUVAUS TIIVISTELMÄ Kuhmon aluekuvauksessa tarkastellaan yhdyskuntarakenteen nykytilaa ja kehitystä. Tutkimusalueena on Romuvaara, joka sijaitsee noin 20 kilometriä Kuhmon keskustasta koilliseen. Aluekuvaus liittyy käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman tekemiseen ja sisältää pääasiassa sosiaalisten vaikutusten arviointia varten tarvittavia tietoja. Aluekuvauksessa esitetyt tiedot on koottu olemassa olevista tutkimus-, tilasto-, kartta- ym. lähteistä. Kuhmossa on runsaat asukasta. Väestökehitys on ollut jo pitkään vähenevä ja väestön ennustetaan vähenevän myös jatkossa. Väestön väheneminen on pääosin seurausta muuttoliikkeestä, sillä Kuhmo kuten koko Kainuukin on ollut maamme pahimpia muuttotappioalueita. Väestörakenne on Kuhmossa vielä hyvä, mutta mikäli väestön väheneminen ja poismuutto jatkuvat nykyistä vauhtia, on uhkana myös väestön ikä- ja sukupuolirakenteen vinoutuminen ja luontaisen väestökehityksen tukahtuminen. Työllisyystilanne on Kuhmossa kuten koko Kainuussakin ollut pitkään maamme heikoimpia. Kuhmon työttömyysaste on vuoden 1993 jälkeen pysytellyt jatkuvasti yli 30 % :ssa. Työllisyystilanne heikentyi erityisesti 1990-luvun alussa, jolloin myös työpaikkojen määrä väheni voimakkaasti. Vuonna 1994 Kuhmossa oli yhteensä 3406 työpaikkaa. Kuhmolaisista yli puolet saa toimeentulonsa palveluelinkeinoista. Myös maa- ja metsätaloudella on toimeentulon antajana edelleen suuri merkitys, vaikka työpaikat ovatkin vähentyneet. Kuhmon maatalouden päätuotantosuunta on lypsykarjatalous. Luomutuotantoon oli vuonna 1996 erikoistunut 5 maatilaa. Varsinaisen maatalouden lisäksi maatiloilla harjoitetaan monia sivuelinkeinoja, joista esimerkiksi kalankasvatus ja yrttien viljely ovat viime vuosina lisääntyneet. Perinteisiä sivutulonlähteitä Kuhmossa ovat metsästys ja marjanpoiminta. Myös metsätalous on monille maatiloille tärkeä tulonlähde. Metsillä on Kuhmossa muutenkin suuri merkitys, sillä teollisuuden työllisestä työvoimasta lähes puolet saa toimeentulonsa puutavaran ja puutuotteiden valmistuksesta. Palvelualalla suurimmat työllistäjät ovat kaupunki, rajavartiolaitos ja metsähallitus. Myös matkailu on kuhmolaisille tärkeä elinkeino. Matkailu työllistää Kuhmossa runsaat 100 henkilöä. Remuvaara ja sen lähiympäristö ovat asumatonta metsäaluetta. Lähimmät asuinrakennukset ja pellot sijaitsevat Pitämävaarassa 2-3 kilometriä Romuvaarasta länteen. Pitämävaarassa asuu yhteensä noin 10 henkilöä. Myös kesämökkejä on Romuvaaran lähiympäristössä varsin vähän. Lähimmät kesämökit sijaitsevat Romuvaaran pohjoispuolella sijaitsevan Kalliojärven eteläosissa. Remuvaaran lähiympäristössä ei ole yleis- tai rakennuskaavoitettuja eikä rantakaavoitettuja alueita. Myöskään Kainuun seutukaavassa ei ole osoitettu aluevarauksia Remuvaaran lähiympäristöön. Vaikka suojelualueita ja -kohteita on Kuhmossa varsin runsaasti, ei niitä Remuvaaran lähiympäristössä ole. Remuvaaraa lähimmät suojelualueet ovat Heinäjärven lintuvesien suojelualue, Elimyssalon, Lentuan ja Iso-Palosen-Maariansärkkien luonnonsuojelualueet sekä Ulvinsalon luonnonpuisto. A vainsanat: aluekehitys, väestö, työpaikat, palvelut, maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi

6 KUHMO SPA TIAL DESCRIPTION ABSTRACT The Kuhmo spatial description views the present state and development of the settlement structure. The study area is Romuvaara, approx. 20 kilometres northeast from the centre of Kuhmo. The spatial description is part of the environmental impact assessment programme of the project for the final disposal of spent nuclear fuel and primarily contains information for the assessment of social impact. The information in the spatial description has been compiled from existing research, statistics, maps and other sources. Kuhmo has over inhabitants. The population has been in decline and the decline is forecasted to continue. The decline is mostly the result of a migration movement as Kuhmo, like the entire Kainuu region, has one of the nation's worst net emigrations. The population structure is still good in Kuhmo, but if the migration continues and the population continues to decline, the age and sex structure of the population will become distorted and the natural population development will become repressed. The employment situation is, as in all ofkainuu, one ofthe worst in the country. The Kuhmo unemployment rate has remained constantly above 30% since The employment situation worsened particularily at the beginning of the 1990s as the number of jobs fell rapidly. In 1994 there were 3406 jobs in Kuhmo. Over half ofthe citizens ofkuhmo obtained their Iivelihood from the service industry. Agriculture and forestry also still play an important part as income providers, though jobs in those fields have decreased. The main production area ofkuhmo's agriculture industry is dairy cattle. In 1996, five farms had specialised in agriculture by natural methods. In addition to plain agriculture, farms have many secondary sources of Iivelihood ( e.g. fisheries and herb growing, which have recently increased). Traditionai secondary sources are hunting and gathering. Forestry is also a significant source of income for many farms. Overall, forests play an important part in Kuhmo, where nearly half ofthe industriallabour force is employed by forestry or refined forestry production. In the services industry the greatest employers are the City, the border guard detachment and the National Board offorestry. Tourism is also an important Iivelihood for Kuhmo citizens, employing over 100 people. Romuvaara and its surroundings are uninhabited forests. The nearest inhabitations and fields lie in Pitämävaara 2-3 kilometres west ofromuvaara. Altogether around 10 people live in Pitämä vaara. There are relatively few summer cottages in the surroundings of Romuvaara as well. The nearest cottages are north ofromuvaara in the southern parts oflake Kalliojärvi. There are no master, building, or shore planned areas in the vicinity of Romuvaara. The Kainuu general pian has indicated no spatial reservations for the Romuvaara area either. Although there are a great deal of conservation areas and sites in Kuhmo, none exist in the Romuvaara area. The nearest conservation areas are the Lake Heinäjärvi water fowl conservation area, the Elimyssalo, Lentua and Iso-Palonen-Maariansärkkä conservation areas and the Ulvinsalo N ature Park. Key Words: region development, population, jobs, services, land use, environmental impact assessment, social impact assessment

7 SISÄLLYSLUETTELO NIMIÖSIVU TIIVISTELMÄ ABSTRACT JOHDANTO Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke Loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointi Tehtävän määrittely 8 2 SIJAINTI Tutkimusalueen sijainti Kuhmossa Kuhmo osana seutukuntaa, maakuntaaja koko maata Liikenteellinen sijainti 10 3 VÄESTÖ JA ASUTUS Väestömäärä ja väestörakenne Väestön muuttoliike Asutuksen sijoittuminen ja asutusrakenne Uudet asuntoalueet Loma-asutus 17 4 TYÖVODdA Työvoiman määrä ja rakenne Työssäkäynti Työllisyystilanne 21 5 EL~TINOT Työpaikkojen määrä ja elinkeinorakenne Yritysten määrä Elinkeinojen harjoittaminen 25 6 PALVELUT Palvelurakenne Palvelutarjonta 28 7 MAANKÄYTTÖ JAKAA VOITUS Nykyinen maankäyttö Kaavoitustilanne Maankäyttösuunnitelmat 34 8 Yrv1P ÄRISTÖ JA KUL TTUURlliiSTORIA Suojelualueet ja -kohteet Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja maiseman erityiskohteet 37 9 KANSALAISTOIMTINTA YHTEENVETO 38 LÄHDELUETTELO 39 Liite 1 Ote Kuhmon kohdalta Kainuun 3. seutukaavasta 41

8 6 1 JOHDANTO 1.1 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke Suomen ydinvoimalaitokset Eurajoen Olkiluodossa ja Loviisan Hästholmenissa ovat olleet käytössä 1970-luvun lopulta. Suomen lainsäädännön mukaan ydinenergian tuottajat, Teollisuuden Voima Oy ja Imatran Voima Oy ovat vastuussa voimalaitostensa tuottamien ydinjätteiden huollosta. Suomen nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että ydinvoimalaitoksissa syntyvä käytetty polttoaine loppusijoitetaan Suomeen. Käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon liittyvää tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä on tehty Suomessa 1970-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1983 tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen ja vuonna 1991 tehdyn kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen päätavoitteet ja aikataulu ovat seuraavat (Posiva Oy 1996a): loppusijoituspaikan valinta vuoden 2000 loppuun mennessä ja sen yhteydessä tarvittavan valtioneuvoston periaatepäätöksen hakeminen, loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valmistelu vuoden 2010 loppuun mennessä sekä loppusijoitustoiminnan aloittaminen vuonna Kapselointilaitos ja loppusijoitustilat Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos muodostuu maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, maanalaisista loppusijoitustiloista sekä kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen välisistä kuiluista. Kapselointilaitokseen suoranaisesti liittyvien rakennusten lisäksi alueella sijaitsee mm. loppusijoitustiloihin johtavat kuilut, murskaamo, läjitysalue louhintamassoille, bentoniittilaitos, vierailukeskus sekä yleiset rakennukset kuten konepaja, lämpökeskus, paloasema ja vesilaitos. (Posiva Oy 1996b ). Kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilan perusratkaisu on esitetty kuvassa Loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointi Vuonna 1994 voimaan tulleen lain ympäristövaikutusten arvioinnista (YV A) ja sitä täydentävän asetuksen perusteella radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, pysyvään varastointiin ja loppusijoittamiseen tarkoitetut laitokset kuuluvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn pnn1n. Ympäristövaikutusten arviointi on olennainen osa ydinenergialakiin perustuvaa loppusijoituslaitoksen lupamenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on liitettävä ydinenergialain mukaiseen periaatepäätöshakemukseen. Tämän lisäksi YV A toimii apuna arvioitaessa ja verrattaessa tutkimusalueiden soveltuvuutta käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen. Tutkimusalueita ovat Eurajoen Olkiluoto, Kuhmon Romuvaara, Loviisan Hästholmen ja Äänekosken Kivetty. (Posiva Oy 1996a). Tutkimusalueiden sijainti on esitetty kuvassa 2.

9 7 Louhintamaa ojen läjitysalue Kuva 1. Käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen perusratkaisu (Lähde: Posiva Oy 1996b). Posiva Oy laatii vuoden 1997 aikana käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ohjelma on suunnitelma siitä, mitä selvityksiä laaditaan ja miten arviointimenettely järjestetään. Tehtävien selvitysten ja ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa esitetään tiedot loppusijoitushankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio sen ympäristövaikutuksista. Käytetyn polttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin sisältö on jaettu viiteen aihealueeseen: luontoon kohdistuvat vaikutukset, terveysvaikutukset, taloudelliset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä tiedotus ja viestintä. (Posiva Oy 1996a)

10 8 ), ( \ 1 1 Eurajoki Olkiluoto "' Äänekoski Kivetty... Kuhmo { Remuvaara Loviisa Hästholmen Kuva 2. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vaihtoehtoiset sijaintipaikat (Lähde: Posiva Oy 1996a). 1.3 Tehtävän määrittely Tässä työssä tehtävänä on laatia kuvaus Kuhmon yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja sen odotettavissa olevasta kehityksestä. Aluekuvaus liittyy käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman tekemiseen ja sisältää pääasiassa sosiaalisten vaikutusten arviointia varten tarvittavia tietoja. Aluekuvauksessa esitetyt tiedot on koottu pääosin olemassa olevista tutkimus-, tilasto-, kartta- ym. lähteistä. Työssä on katsottu tarpeelliseksi käyttää erilaisia aluerajauksia riippuen siitä, onko tarkasteltava asia merkittävä paikallisella, kunnallisella, seudullisella vai maakunnallisella tasolla. Joitakin tietoja, esim. väestö- ja työpaikkakehitystä on kuvattu Kuhmon kaupunkia laajemmalta alueelta eli myös Kuhmon naapurikuntien osalta. Toisaalta esim. maatalous ja matkailu ovat maakunnallisesti merkittäviä asioita, joten niitä on tarkasteltu myös koko Kainuun osalta.

11 2 SIJAINTI 2.1 Tutkimusalueen sijainti Kuhmossa Romuvaaran tutkimusalue sijaitsee Kuhmon itäosassa - noin 22 kilometriä Kuhmon keskustaajamasta koilliseen. Romuvaarasta noin 20 kilometriä pohjoiseen sijaitsee Lentiiran kylä. Suomen puolella Romuvaaraa lähin kaupunki on Kajaani noin 100 kilometrin etäisyydellä ja Venäjän puolella Kostamus noin 70 kilometrin etäisyydellä. Kuva 3. Romuvaaran sijainti Kuhmossa (Copyright Karttakeskus Oy Lupa LJ795/97).

12 Kuhmo osana seutukuntaa, maakuntaa ja koko maata Kuhmon kaupunki sijaitsee Kainuussa aivan itärajan tuntumassa. Kuhmon kaupunki kuuluu Kehys-Kainuun seutukuntaan, Kainuun maakuntaan ja Oulun lääniin. Kuhmon naapurikunnat Kainuussa ovat pohjoisessa Suomussalmi ja Hyrynsalmi sekä lännessä Ristijärvi ja Sotkamo. Etelässä Kuhmo rajautuu Pohjois-Karjalan lääniin, jossa sen naapurikunnat ovat Lieksan ja Nurmeksen kaupungit. Idässä Kuhmolla on noin 120 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Kainuun maakunta jakautuu Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukunniksi. Kehys-Kainuun seutukuntaan kuuluvat Kuhmon lisäksi Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. Seutukuntajako on Kehys-Kainuun seutukunnan osalta hallinnollinen määrittely, joten Kehys-Kainuun kunnat eivät toiminnallisesti kuulu yhteen (Kainuun liitto 1995). Kuhmon kaupunki yksin muodostaa varsin yhtenäisen toiminnallisen alueen. 2.3 Liikenteellinen sijainti Tieliikenne Romuvaaraan päästään maantietä 912, joka kulkee Kuhmon keskustaajamasta Lentiiran kylän kautta pohjoiseen Suomussalmelle. Maantieltä 912 on Romuvaaraan noin 10 km yksityistietä. Romuvaarasta on sekä Kuhmon keskustaajamaan että Lentiiraan maanteitse noin 30 km. Kuhmon keskustaajamasta lähtevät säteittäisesti maantiet naapurikuntiin. (kts. kuva 3) Tärkeimmät tiet ovat Sotkamon ja Kuhmon välinen kantatie 76 sekä Siilinjärveltä Nurmeksen kautta Kuhmon keskustaajamaanjohtava kantatie 75. Kuhmon keskustaajamasta on maanteitse Sotkamoon 66 km, maankuntakeskukseen Kajaaniin 102 km ja läänin pääkaupunkiin Ouluun 275 km. Suomussalmen Ämmänsaareen on Kuhmon keskustaajamasta 133 km, Hyrynsalmelle 96 km, Nurmekseen 84 km ja Lieksaan 108 km. Rautatieliikenne Lähin henkilöliikenneasema on Sotkamossa, jonka kautta kulkee Helsinki-Joensuu Kontiomäki-Oulu -rautatie. Asemalle on Kuhmon keskustaajamasta 70 km ja Romuvaarasta 100 km. Kajaanin kautta kulkee Helsinki-Oulu -rautatie. Kajaanin asemalle on Kuhmon keskustaajamasta 102 km ja Romuvaarasta 132 km. Kuhmon pohjoisosan halki itä-länsi -suunnassa kulkee Kajaani-Kontiomäki-Vartius-Kostamus -rautatie, jolla on ainoastaan tavaraliikennettä. Lähin tavara-asema on Arola, jonne on Romuvaarasta noin 7 5 km. Lentoliikenne Kuhmossa on pienkonekenttä, jolle ei ole reittiliikennettä. Pienkonekenttä sijaitsee noin 5 km Kuhmon keskustaajamasta lounaaseen. Kajaanissa on lähin reittiliikennelento kenttä, jonne on maanteitse Kuhmon keskustaajamasta 116 km ja Remuvaarasta 146 km.

13 12 3 VÄESTÖ JA ASUTUS 3.1 Väestömäärä ja väestörakenne Väestömäärä Vuoden 1995 lopussa Kuhmossa oli asukasta. Vuodenvaihteessa 1996/97 asukkaita oli (Väestörekisterikeskus 1997). Kuhmon väestökehitys on ollut jo pitkään vähenevä. Erityisen voimakkaasti väestömäärä väheni 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella, jolloin väheneminen oli nopeampaa kuin koko Kainuussa keskimäärin. Verrattuna naapurikuntien tilanteeseen Kuhmon väestökehitys ei ole poikkeava, sillä myös naapurikunnissa väestömäärä on vähentynyt. Kuhmon ja sen naapurikuntien väestön väheneminen on seurausta muuttoliikkeestä, joka viime vuosikymmeninä on suuntautunut kunnissa keskustaajamiin, Kainuussa Kajaaniin ja koko maassa pääkaupunkiseudulle. Taulukko 1. Väestömäärä vuosina (Kainuun liitto 1997 sekä Tilastokeskus: 1971, 1972 ja Aluetietokanta). Alue Väestömäärä Kuhmo : QO.....l Suomussalmi Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Nurmes 1 ) Lieksa~~ Kainuu Koko maa l) liitettiin Nurmeksen kaupunkiin Nurmeksen maalaiskunta ja Lieksan kaupunkiin Pielisjärven kunta. Liitettyjen alueiden väkiluku on lisätty vuosien 1960 ja 1970 lukuihin. Väestöeno uste Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen ( trendilaskelma) mukaan Kuhmon väestömäärä vähenee edelleen vuosina Vuonna 2030 Kuhmon väestömäärän ennustetaan olevan 9245 asukasta, joka on 3111 asukasta ja 25 % vähemmän kuin vuonna Myös Kuhmon naapurikunnissa väestömäärän ennustetaan vähenevän. Ennusteen mukaan Kuhmon kuten myös sen naapurikuntien väestömäärä Sotkamoa lukuun ottamatta vähenee nopeammin kuin koko Kainuussa keskimäärin.

14 13 Taulukko 2. Väestöennuste vuosille (Tilastokeskus: Aluetietokanta). Alue Väestöennuste ( trendilaskelma) Muutos-% Kuhmo :: Suomussalmi Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Nurmes Lieksa ~ : Kainuu Koko maa Tilastokeskuksen väestöennusteessa Kuhmon ja sen naapurikuntien muuttoliikkeen on oletettu jatkuvan voimakkaana ja nopeutuvan nykyisestä. Kuhmon kaupungin omassa väestötavoitteessa kaupungin muuttotaseen oletetaan tasapainottuvan. Kaupungin väestötavoitteen mukaan Kuhmossa on asukasta vuonna 2000 ja asukasta vuonna Tarkoituksena on lisäksi pysäyttää väkiluvun laskeva kehityssuunta vuoden 2005 tasolle. (Kuhmon kaupungin strategia vuoteen 2005) Kuva 5. Kuhmon ja sen naapurikuntien väestömäärä vuosina ja väestöennusteet vuosille

15 14 Väestön ikärakenne Väestön vähenemisestä huolimatta väestön ikärakenne on Kuhmossa varsin kohtuullinen. Nuorten ikäluokkien osuus on vähentynyt ja vanhojen ikäryhmien osuus noussut, mutta väestön vanheneminen on ollut selvästi keskimääräistä hitaampaa. Vuonna 1995 väestön ikärakenne vastasi Kainuun ja koko maan keskiarvoa. Alle 15 vuotiaita oli 19 %, työikäisiä lähes 67% ja vanhuksia runsas 14% koko väestöstä. Myös naapurikuntiin verrattuna Kuhmon väestön ikärakenne on varsin hyvä. Vuonna 1995 työikäisten osuus koko väestöstä oli Kuhmossa suurempi ja vanhusten osuus pienempi kuin naapurikunnissa. Kuhmon sisällä on kuitenkin väestörakenteessa suuria eroja siten, että hajaasutusalue on väestörakenteeltaan tyypillinen Kainuulie eli mies- ja vanhusvaltainen, kun taas keskustaajaman väestörakenne on suhteellisen terve. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen ( trendilaskelma) mukaan Kuhmon väestön ikärakenne suhteessa naapurikuntiin ja Kainuuseen heikkenee vuoteen 2030 mennessä. Alle 15 vuotiaiden ja työikäisten osuudet koko väestöstä pienenevät ja vastaavasti vanhusten osuus koko väestöstä kasvaa merkittävästi. Taulukko 3. Väestön ikärakenne v ja ennuste v (Kainuun liitto 1997 ja Tilastokeskus: Aluetietokanta). Alue Ikärakenne Ikärakenne V % V % 65- V % 0-14 V % V % 65- V %... Kulml.o... l9._q _ _ _ _ Suomussalmi Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Nurmes Lieksa J Kainuu Koko maa Väestön sukupuolirakenne Kuhmossa kuten myös sen naapurikunnissa ja koko Kainuussa naisten osuus väestöstä oli vuonna 1995 pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kuhmossa naisten osuus kasvoi luvulla ja väheni 1990-luvun alkupuolella. Väestöennusteen mukaan naisten osuus Kuhmon väestöstä vähenee edelleen vuoteen mennessä. Samalla ero koko maan keskiarvoon kasvaa.

16 Taulukko 4. Väestön sukupuolirakenne vuosina ja ennuste vuosille (Tilastokeskus: Aluetietokanta). 15 Alue Naisten osuus koko väestöstä, % Kulml.o _ _ _ _ _0.... Suomussalmi Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Nurmes Lieksa J... A Kainuu Koko maa Väestön muuttoliike Kuhmon ja sen naapurikuntien kuten myös koko Kainuun väestön väheneminen on seurausta kolmitasoisesta muuttoliikkeestä, joka on suuntautunut kunnissa keskustaajamiin, Kainuussa Kajaaniin ja koko maassa pääkaupunkiseudulle. Kainuu on viime vuosikymmenien ajan ollut yksi maan pahimmista muuttotappioalueista. Kotimainen muuttotase (kuntien välisen tulo- ja lähtömuuton erotus) oli Kainuussa negatiivinen kaikkina vuosina 1970-, ja luvuilla. Erityisen paljon Kainuusta muutettiin muualle 1970-luvun alussa ja 1980-luvun lopussa. Myös nettosiirtolaisuus oli Kainuussa 1970-luvulla negatiivinen. (Kainuun liitto 1997) Kunnittain tarkasteltuna suurimmat muuttotappiot väkilukuun suhteutettuna kohdistuivat vuonna 1995 Kuhmoon, Hyrynsalmeenja Suomussalmeen (Kainuun liitto 1997). Kuhmossa kotimainen muuttotase on ollut negatiivinen muutamaa 1970-luvun lopun vuotta lukuunottamatta kaikkina vuosina 1970-, ja 1990-luvuilla luvun alkuvuosina Kuhmon muuttotappiot olivat erityisen suuria. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan muuttotappiot Kuhmossa ja sen naapurikunnissa jatkuvat edelleen ja lisääntyvät kiihtyvällä vauhdilla. (Tilastokeskus: Aluetietokanta) Koska poismuutto kohdistuu usein parhaassa työ- ja perheenperustamisiässä oleviin nuoriin ja erityisesti naisiin, poismuuton seuraukset eivät ilmene pelkästään pienenevinä väestömäärinä. Kuten edellä todettiin Kuhmossa väestön ikärakenne on vielä hyvä ja sukupuolirakenne kohtuullinen. Jos väestön väheneminen kuitenkin jatkuu pitkään nykyistä vauhtia, on uhkana väestön ikä- ja sukupuolirakenteen vinoutuminen, luontaisen väestökehityksen tukahtuminen ja sitä kautta väestön vähenemisen nopeutuminen entisestään. Prosessia voi omalta osaltaan vielä nopeuttaa ostovoiman vähenemisestä johtuva palvelujen väheneminen.

17 Asutuksen sijoittuminen ja asutusrakenne Remuvaaran lähiympäristössä ei ole suuria väestökeskittymiä. Remuvaarasta 22 kilometriä lounaaseen sijaitsee Kuhmon keskustaajama (n asukasta) ja 20 kilometriä pohjoiseen Lentiiran kylä (n. 200 asukasta). Remuvaaran lähiympäristössä sijaitsee ainoastaan yksittäisiä rakennuksia, joista lähin sijaitsee Pitämävaarassa noin 2 kilometriä Remuvaarasta länteen. Pitämävaarassa 2-3 kilometrin etäisyydellä Remuvaarasta asui 11 henkilöä vuonna Alle 5 kilometrin etäisyydellä Remuvaarasta asui 28 henkilöä ja alle 20 kilometrin etäisyydellä 1152 henkilöä. Seuraavassa kuvassa on esitetty asutuksen sijoittuminen vuoden 1995 lopun tilanteen mukaisesti. Kuvan ulkopuolelle jääväliä Remuvaaran ja valtakunnan rajan välisellä alueella on varsin vähän asutusta. Lähde: Tilastokeskus Copyright 1997 Suunnittelukeskus Oy Väestömäärä hlö/km2 1: D o- 9 D Kuva 6. Asutuksen sijoittuminen.

18 Väestön vähenemisen lisäksi merkittävä väestökehityksen piirre Kuhmossa on ollut väestön siirtyminen maaseutukylistä keskustaajamaan. Taajamaväestön osuus on Kuhmossa kasvanut erityisen voimakkaasti 1970-luvulla. Vuonna 1970 keskustaajamassa asui alle kolmannes kaupungin asukkaista, mutta vuonna 1980 jo yli puolet. Vuoden 1980 jälkeen muuttoliike haja-asutusalueelta keskustaajamaan kuitenkin hidastui. Vuonna 1995 keskustaajamassa asui noin 7300 henkeä, joka oli 59% kaupungin asukkaista. Taajama-asteen odotetaan Kuhmossa myös jatkossa kohoavan, mikä selittyy kokonaisväkiluvun laskulla ja haja-asutusalueen väkiluvun vähenemisellä. Toisaalta taajamaväestönkin absoluuttinen määrä on viime vuosina laskenut. (Kuhmon kunnalliskertomus 1995) Taulukko 5. Taajamaväestön osuus koko väestöstä (Kainuun liitto 1997). 17 Alue Taajama-aste, % Kuhnl.o _ _ _ _0... Kainuu Uudet asuntoalueet Kuhmon keskustaajamassa on osayleiskaava ja rakennuskaava sekä Lentiirassa osayleiskaava. Muita yleis- tai rakennuskaavoja ei kaupungissa ole. Siten myöskään Remuvaaran läheisyydessä ei ole yksityiskohtaisia kaavoja. Rakentaminen haja-asutusalueille on mahdollista poikkeusluvalla. Valmiita, heti käyttöön otettavia rakennuspaikkoja on kaupungilla runsaasti ja yksityisten omistamat rakennuspaikat mukaan lukien niiden määrä ylittää lähivuosien tarpeet. Rakennusmaan saatavuus voidaan Kuhmossa maapoliittisin toimenpitein turvata myös jatkossa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. (Kuhmon kaupungin kuntasuunnitelma ). Rakentamattomat asuntoalueet sijaitsevat keskustaajamassa hajallaan, joten suuria yhtenäisiä rakentamattomia asuntoalueita ei Kuhmossa ole. Potentiaalisena yritystoiminnan ja mahdollisesti myös asumisen kasvualueena Kuhmossa pidetään V artiuksen aluetta. Muita uusien asuntoalueiden suunnitelmia ei kaupungissa ole. 3.5 Loma-asutus Kesämökkien määrä Vuonna 1995 Kuhmossa oli 2059 kesämökkiä. Kesämökkien määrä lisääntyi Kuhmossa lähes kolmanneksella 1990-luvun alun vuosina. Kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin Kainuussa ja koko maassa keskimäärin. Kesämökkien määrän uskotaan myös jatkossa lisääntyvän. Kuhmon loma-asunnot ovat suhteellisen uusia, sillä lähes puolet loma-asunnoista on valmistunut välisenä aikana. Kuhmossa on huomattavan paljon kesämökkejä erilaisissa lomakylissä ja vuokrattuna matkailijoiden käytössä.

19 18 Taulukko 6. Kesämökkien määrä 1990 ja 1995 (Tilastokeskus 1996b ja Aluetietokanta). Alue Kesämökkien määrä Muutos-% Kuhmo..._...l L.4... Suomussalmi Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Nurmes Lieksa Kainuu Koko maa Rantaviivan pituuteen suhteutettuna yhtä vapaa-ajan asuntoa kohti oli Kuhmossa noin 1500 metriä rantaviivaa, kun koko maassa yhtä vapaa-ajan asuntoa kohti oli noin 450 metriä rantaviivaa. Ranta-alue katsotaan rakentuneeksi, mikäli 200 metrin matkalla sijaitsee vähintään yksi rakennus. (kts. Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskus 1994). Rantaviivan pituus ei siten Kuhmossa ole esteenä uusien loma-asuntojen rakentamiselle. Myös rantakaavoitettuja rakentamattomia alueita on Kuhmossa runsaasti. Loma-asutuksen sijoittuminen Loma-asunnot sijaitsevat tyypillisesti järvien rannoilla. Alle 5 kilometrin etäisyydellä Remuvaarasta sijaitsee noin 16 loma-asuntoa. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat Remuvaaran pohjoispuolella sijaitsevan Kalliojärven eteläosissa. Loma-asutusta on sijoittunut myös Remuvaaran länsipuolella sijaitsevan Lentuan rannoille, jonka itäosiin on Remuvaarasta noin 7 km. Hyvästä sijainnistaan johtuen erityisesti Lentuan itäosat ovat myös houkuttelevaa potentiaalista loma-asumisaluetta. Lähimmät matkailijoita majoittavat yritykset ovat Lentuankoskella ja Lentiirassa. Kainuun 3. seutukaavan mukaan merkittäviä loma-asuntoaluevarauksia (RA) on Änättijärven ja Lentiiran rannoilla Kuhmon pohjoisosassa, Iivantiiran ja Ontojärven rannoilla Kuhmon länsiosassa sekä Vepsänjärven ja Ristijärven rannoilla Kuhmon eteläosassa. Remuvaaran lähiympäristössä ei ole loma-asuntoaluevarauksia. Edellä mainituista lähimpänä Romuvaaraa, runsaan 20 km:n etäisyydellä, sijaitsevat Änättijärven ja Lentiiran loma-asuntoaluevaraukset Lentiiran kylän tuntumassa. (kts. liite 1)

20 19 4 TYÖVOIMA 4.1 Työvoiman määrä ja rakenne Työvoiman määrä Työvoiman kokonaismäärä kasvoi Kuhmossa ja 1980-luvuilla, mutta kääntyi luvun alussa laskuun. Kuhmon naapurikunnista Suomussalmella työvoiman määrä kehittyi kuten Kuhmossa. Muissa naapurikunnissa työvoiman määrä väheni koko tarkastelujakson ajan. Työvoiman väheneminen johtui lähinnä väestön vähenemisestä ja muuttoliikkeestä. Vuonna 1994 työvoiman osuus vuotiaista oli Kuhmossa 55,8 %. Osuus oli jonkin verran alhaisempi kuin koko Kainuussa keskimäärin. Taulukko 7. Työvoiman määrä (työlliset ja työttömät) vuosina (Tilastokeskus: Aluetietokanta). Alue Työvoiman määrä Kuhmo Ql... Suomussalmi Hyrynsalmi Ristijärvi Sotkamo Nurmes Lieksa Kainuu Koko maa Työvoiman ikä- ja sukupuolirakenne sekä koulutusaste Vuonna 1994 Kuhmon kuten myös sen naapurikuntien työvoima oli jonkin verran vanhempaa kuin koko Kainuussa keskimäärin ja selvästi vanhempaa kuin koko maassa keskimäärin. Kuhmossa oli vuonna 1994 alle 30 vuotiaita 20 %ja yli 50 vuotiaita 21 % työvoimasta. Työllisen ja työttömän työvoiman ikärakenne erosi siten, että työttömistä alle 30 vuotiaita oli suhteellisesti enemmän ja yli 50 vuotiaita suhteellisesti vähemmän kuin työllisestä työvoimasta. (Tilastokeskus: Aluetietokanta). Vuonna 1994 Kuhmon työvoima oli miesvaltaisempaa kuin Kainuussa ja koko maassa keskimäärin. Kuhmossa miesten osuus oli 55 %vuonna Tarkasteltaessa ainoastaan työllistä työvoimaa voidaan todeta, että miesten osuus oli 56 % ja naisten osuus 44 %. Työttömästä työvoimasta oli miehiä 53% ja naisia 47 %. (Tilastokeskus: Aluetietokanta).

Loviisan aluekuvaus. Työ raportti- 9 7-1 5. Taina Ollikainen. Anni Rimpiläinen. Suunnittelukeskus Oy. Kesäkuu 1997

Loviisan aluekuvaus. Työ raportti- 9 7-1 5. Taina Ollikainen. Anni Rimpiläinen. Suunnittelukeskus Oy. Kesäkuu 1997 Työ raportti- 9 7-1 5 Loviisan aluekuvaus Taina Ollikainen Anni Rimpiläinen Suunnittelukeskus Oy Kesäkuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 3719 Työ raportti-

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ohjelma toimitettu MMM:öön 29.9.2006 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ...7 2 JOHDANTO...8 2.1 Pohjois-Kymen Kasvu ry ja toiminnan tarkoitus...8

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN TAIVALALANEN JA PITÄMÄ

SUOMUSSALMEN TAIVALALANEN JA PITÄMÄ OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN OSASTO YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LABORATORIO Julkaisu C 105, 2006 EkoSuKaT tutkimushankkeen väliraportti 6 SUOMUSSALMEN TAIVALALANEN JA PITÄMÄ Antti Karsikas & Raine Mäntysalo

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.)

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) KOKEILUISTA LIIKETOIMINTAA Yrittäjämäisiä kokeiluja ja katsauksia maaseudun elinkeinorakenteen ja työllistävyyden parantamiseen

Lisätiedot

KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 15.10.2014 SELVITYKSET SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A, 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 KUUSAMON KAUPUNKI Y-tunnus 0564810-5 Sisällysluettelo 1 KUNTARAKENNE

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 Julkaisijat Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 kirjaamo@keskisuomi.fi, www.keskisuomi.fi Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF tutkimuksia undersökningar research series 2005 3 HELSINKI URBAN FACTS 2005 SEPPO MONTÉ N Koulutus Työvoima Helsingin seutu 2015 Helsingin

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot