VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta

2

3 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin toimintakertomuksen raportoinnin mukaan 27 kappaletta. Tavoitteista jäi sen mukaan toteutumatta yksi tavoite, joka koski tulos- ja kehityskeskusteluja. Tarkastuslautakunta toteaa, että myös investointeja koskeva tavoite numero 27 ei toteutunut, joten tavoitteista jäi toteutumatta kaksi tavoitetta. Tarkastuslautakunta edellyttää, että tavoitteen 27 mukaisesti investointien seuranta tapahtuu siten, että Marja-Vantaan aiheuttamat investointikulut eriytetään investointiseurannassa tulevina vuosina. Kriittisesti tarkastellen voidaan kysyä olivatko tavoitteet liian helppoja saavuttaa tai liian suppeita. Tavoitteissa ja niiden saavuttamista kuvaavassa tiedossa oli paljon pelkkiä toimenpiteitä. Saavuttamisen arviointi on tällöin mahdotonta. Tarkastuslautakunta ei ole tämän osalta tyytyväinen tavoitteiden saavuttamista kuvaavaan tietoon. Tavoitteen avulla pitäisi pystyä seuraamaan etenemistä kriittisen menestystekijän ja tätä kautta vision suuntaan. 2 Vantaan kaupungin tase ei osoita alijäämää edellisiltä tilikausilta. Tasapainottamistarve aiheutuu vuodesta 2003 jatkuneesta vuotuisen alijäämän syntymisestä. Käyttötalouden tasapainottamiseksi tehdyt säästötoimenpiteet ja uudelleen organisoinneille asetetut taloudelliset tavoitteet näyttäisivät toteutuvan. Sitä vastoin tasapainotus investoinnit mukaan lukien ei toteudu lähivuosina. Kaupunki joutuu ottamaan velkaa ja velan korot on maksettava. Velan määrä taseessa on suuri. Toiminnallisen strategian toteuttamiseksi investoinnit ovat sen sijaan lähes kaikkien tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä, elleivät peräti välttämättömiä. Etenkin investoinnit parantavat kaupunkikasvun ja elinkeinopolitiikan kriittisten menestystekijöiden saavuttamista. Vantaa tekee suuria investointeja ja etenee kiitettävästi elinvoimaisen ja työllisyyttä synnyttävän strategisen näkemyksensä mukaisesti. 3 Ohjausjärjestelmässä konsernihallinnon kehittäminen on yksi kehittämiskohde. Kaupungin uudet toimintatavat edellyttävät myös johtamisjärjestelmän uudistamista. Konserniajattelussa kaupunki nähdään sisäisten yksiköiden ja kaupungin tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena, jonka ohjauksesta vastaavat yksiköiden organisaatiomuodosta riippumatta kaupunginvaltuusto ja -hallitus sekä kaupungin johtavat virkamiehet. Nämä päättävät koko kaupungin ja sen yksiköiden tavoitteista, joita yksiköt täsmentävät. 4 Valtuustolle on päätöksenteon pohjaksi esitettävä perustelut ja vertailut, joiden avulla tosiasioihin perustuva päätöksenteko on mahdollista. Perustelusta on ilmettävä, mitä eri organisaatiomuutokset merkitsevät. Vertailua tulee tehdä eri hallintomuotojen eroavuuksien välillä, esimerkiksi toiminnan järjestämisestä kuntayhtymän tai osakeyhtiön muotoon. Selvityksestä on ilmettävä taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä. Lisäksi on pyrittävä perustelemaan, tavoitellaanko hankkeella kustannussäästöjä ja esimerkiksi vaikutuksia palvelutuotantoon. 5 Vuoden 2005 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota

4 tuottavuuden kohottamiseen kaupungin toiminnoissa. Tavoitteet ilmoitettiin toteutuneeksi vuonna 2005 ja samoin vuonna Kuitenkaan tuottavuuden kasvusta ei myöskään vuoden 2006 tavoitteiden osalta raportoida siten, että tuottavuuden kasvattaminen ja tuottavuusohjelmien vaikutukset kävisivät selville toimintakertomuksesta. Kaupunki pyrkii kasvattamaan tuottavuuttaan laatimalla toimialakohtaiset tuottavuusohjelmat ja tarkistamaan nämä vuosittain. Tuottavuuden kasvattamisen onnistuneisuutta on vaikea todeta, jos ilmoitetaan vain tuottavuusohjelman tarkistamisesta ja todetaan tavoite saavutetuksi tarkistamisen myötä. Tavoitteen raportoinnissa ei oteta kantaa tuottavuusohjelman vaikutuksiin. Tuottavuuden seuranta on saatava osaksi normaalia seurantatietoa, jolloin se on pohjana suunnittelulle. Tuottavuuden seurantaan on kiinnitettävä huomiota siitä näkökulmasta, että seuranta mittaa oikeita tuottavuuskohteita, kuten suoritekohtaista tai asiakaskohtaista tuottavuutta, eikä esimerkiksi menojen vähentymistä toimialalla. Tuottavuuden mittauksessa tulisi ottaa huomioon myös palvelujen laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden muutos. Parannuksena kuitenkin todetaan, että ainakin sosiaali- ja terveystoimessa on ryhdytty toimenpiteisiin toiminto-, suorite- ja asiakaskohtaisen tuottavuuden seuraamiseksi. 6 Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus on yksi keino valtavirtaistaa sukupuolinäkökulmaa. Sen pitäisi olla tärkeä osa julkisen sektorin, myös kuntien, valmistelutyötä. Yhtenä valtavirtaistamisen erityisalueena on julkisten varojen käytön tarkasteleminen siltä kannalta, miten tasapuolisesti ne kohdistuvat eri sukupuolten hyväksi. Tällöin puhutaan budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnista tai sukupuolitietoisesta budjetoinnista. Siten suvaamisen tulee lähteä jo taloussuunnittelusta, joka antaa budjetointiohjeet. Vantaan kaupungin tulisi jo lähitulevaisuudessa suvata kaikki toimintansa. 7 Kaupunginjohto on panostanut johtamisja ohjausjärjestelmään. Tarkoituksena on sitouttaa palveluksessa oleva henkilöstö. TAHVE työryhmien esittämiä hankkeita on saatu toteutetuksi. Parannuksena nähdään toimitilahallinnon uudelleen organisointi tilakeskuksen toimialaksi sekä tietohallinnon hankkeet. Uusista organisaatiomuutosjärjestelyistä suurin on sosiaalija terveystoimen organisaatiomuutos. Edellä mainituilla toimenpiteillä on saatu yli puolet kaupungin toiminnasta hyvän johtamisjärjestelmän piiriin. Uutta on myös strategiakeskustelujen pitäminen joka vuosi. Myös vastuukysymysten selkeytymistä on tapahtunut. Johtoryhmätyöskentelyyn on tehty vähitellen muutoksia. Muutoksia tehdään niin, että kaikki osapuolet pysyvät mukana. 8 Erityisesti kaupungin toiminnassa on havaittavissa Vantaan kaupungin henkilöstön tyytyväisyys johtamiseensa. Tasapainoisen onnistumisen kannalta arvioiden hyvät tulokset luovat pohjaa muiden näkökulmien onnistumiselle. Henkilöstön tyytyväisyys ilmenee henkilöstötutkimus Kunta 10 -tutkimuksen tuloksessa, kun verrataan tulosta tutkimuksessa mukana olleisiin kuntiin. Vantaan henkilöstö on tyytyväisempää johtamiseensa ja työilmapiiriin. 9 Jotta kaupungille saataisiin lyhytaikaista työvoimaa ja rekrytoinnissa hyödynnettäisiin kaupunkien yhteistä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä, tarkastuslautakunta esittää yhteistyötä Seure Oy:n ja VAV Asunnot Oy:n välille vuokra-asuntojen saamiseksi työsuhdeasunnoiksi. Yhteistyö vaatii menettelytapojen luomista ja

5 vastaamista kunnalliselle vuokrataloyhtiölle asetettuihin tasapuolisuusperiaatteisiin ja sääntöihin. 10 Nykyisten taloushallinnon ohjelmien käyttöön liittyy suurehko riski. Raindance-ohjelmalla hoidetaan sekä kirjanpito että ostoreskontra. Ohjelma on ollut käytössä jo yli viisi vuotta, jonka jälkeen ohjelmatoimittaja ei takaa enää ohjelman moitteetonta toimintaa. Myöskään myyntireskontran ohjelma ei ole enää ohjelmatoimittajan käyttötuen piirissä. Konsernitilinpäätös- ja kirjanpidon ohjelmien välillä ei ole yhteyttä. Konsernitilinpäätöstä varten tiedot joudutaan syöttämään järjestelmään erikseen. 11 Henkilöstöhallinnon kysymyksissä tulosaluejohtajien on toimittava organisaation tavoitteiden mukaisesti ja noudatettava esimerkiksi kaupunginhallituksen päätöksiä. Organisaatiotottelemattomuudella saadaan aikaan häiriöitä ja epävakautta. Myös palkka-asioissa joudutaan toimimaan linjan mukaisesti. Henkilöstöjohdon tehtäviin kuuluu muun muassa tasa-arvon huomioon ottaminen kaupungin palkkaus- ja muissa henkilöstöasioissa. Myös linjaesimiesten on ymmärrettävä vastuunottaminen henkilöstökysymyksissä. Vantaan kaupungilla on oltava yhtenäinen työvoimapolitiikka. 12 Tarkastuslautakunta toteaa, että erikoissairaanhoidon sakkopäivämaksulle ( ylikäyttömaksulle) olisi löydettävä selkeämpi ja oikeudenmukaisempi ratkaisu. Koska kyseessä on yksipuoliseen päätökseen ja laskutukseen perustuva ja sopimusperusteinen asia, käytäntöä on mahdollista korjata. Korjauksen jälkeen ylikäytöstä saadut erikoissairaanhoidon tulot laskutetaan normaaleina hoitopäivämaksuina. Palvelusopimukset on otettava uudelleen käyttöön. 13 Hoitotakuun toteutumiseen lain tarkoittamalla tavalla tulee kiinnittää huomiota. Toteutumisen seurantaa vaikeuttaa se, ettei seurantatietoja saada järjestelmistä eikä ole olemassa tietokantoja, jotka sisältäisivät relevanttia tietoa asiasta. 14 Arviointikertomuksessa esitetyt luvut perustuvat talouspalvelukeskuksen arviointikertomuksen hyväksymiseen mennessä antamiin tilinpäätöstietoihin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2006 tilinpäätöksen Tilintarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen johdosta tilinpäätös on korjattu kaupunginhallituksen päätöksellä

6

7 VANTAAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta VUODEN 2005 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ANNETUT VASTAUKSET OHJAUSJÄRJESTELMÄ Ohjausjärjestelmä ja 2006 parannukset Arviointisuositus Päätöksenteko VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallittu kaupunkikasvu Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Sosiaalisesti tasapainoinen kehitys Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta Lasten ja nuorten tukeminen Aktiivinen verkostoituminen Yhteinen sitoutuminen Tuottavuuden kasvattaminen Toimiva pääkaupunkiseutu Tuloksellinen johtaminen Osaavan työvoiman varmistaminen Koko konserni mukana Hallittu siirtymä tasapainoon Edunvalvonta jokaisen asia TALOUS Talouden tasapaino Talouden kehitys Keskushallinnon toimiala Asukaspalvelulautakunta Opetuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristölautakunta Tuotantopalvelulautakunta Talousarvion poikkeamat Liikelaitokset KAUPUNKIKONSERNI, KONSERNIYHTEISÖT Tavoitteet ja toiminta Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy MUUT HAVAINNOT JA ARVIOT Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen (henkilöstö, palvelutuotanto) Vantaan ammattiopisto Varia... 36

8 7.3 Seure Henkilöstöpalvelut Oy Vaskivuoren lukio Talouspalvelukeskus Henkilöstökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos EHDOTUKSET TOIMENPITEIKSI, JOIHIN TILINTARKASTUSKERTOMUS ANTAA AIHETTA ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET Liite 1 Liite 2 Tunnuslukuja ja aikasarjavertailu Vierasperäiset sanat ja lyhenteet

9 VANTAAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Valtuuston valtuustokaudelleen asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 :n mukaisesti valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle. Lautakunnan tehtävänä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja hankittava tilintarkastuskertomuksessa kohdistetuista muistutuksista asianomaisten selvitykset ja kaupunginhallituksen lausunto sekä tehtävä tämän jälkeen oma päätösehdotuksensa valtuustolle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. Kuntalain 74 :stä ilmenee tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeudet tarkastustehtävän hoitamisen yhteydessä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunnan tehtävän voidaan yleisesti todeta liittyvän demokraattiseen järjestelmään, sillä tarkastuslautakunta toimii politiikan ohjauksen asiantuntijaelimenä ja tarkastuslautakunnan jäsenet toimivat kuntalaisten edustajina. Se on valtuuston asemaa strategisena johtajana korostava ja poliittisten tavoitteiden saavuttamisen arviointia suorittava instituutio. 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2006 on ollut seuraava: Jäsen Viljamaa Seija, puheenjohtaja Porthén Jari, varapuheenjohtaja Heinonen Ilmari Härmälä Göran Karhunen Sanna Kokko Hannu Orpana Anitta Ryhänen Riitta Poikolainen Mika lukien Nykänen Heli saakka Varajäsen Pokki Simo Häkkinen Juha Pessi Mauri Nurmivaara Astrid Can-Kurtakko Nesrin Pajunen Sirpa Enden Päivi Auvinen Timo Rannikko Ulla

10 2 1.3 Tarkastuslautakunnan toiminta Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen muodostavat tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen henkilöstö. Tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Juha Tuohimäki saakka sekä lukien JHTT Pasi Leppänen. Ulkoisen tarkastuksen henkilöstö on avustanut JHTT-yhteisöä yhteensä 130 työpäivää. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntönä toimii tarkastussääntö, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja se astui voimaan Lautakunta on käsitellyt tilintarkastajan työohjelman tilintarkastusvuodelle Vastuullinen tilintarkastaja on määräajoin osallistunut lautakunnan kokouksiin ja raportoinut työohjelman toteutumisesta sekä tarkastushavainnoista. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuonna 2006 kaikkiaan 10 kertaa. Vuoden 2007 puolella lautakunta on kokoontunut arviointikertomuksen valmistumiseen mennessä 4 kertaa. Tämän lisäksi lautakunnan työryhmät ovat kokoontuneet vuonna 2006 yhteensä 8 kertaa ja vuoden 2007 puolella yhteensä 3 kertaa. Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta Arviointityössään lautakunta on arviointisuunnitelmansa mukaisesti perehtynyt kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon hankkimiensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä ja käymällä tutustumiskäynneillä toimialoilla. Vuonna 2006 painopisteenä on ollut sivistystoimen toimiala. Vuotuinen arviointisuunnitelma on osa valtuustokauden arviointisuunnitelmaa. Vantaan kaupungilla tarkastuslautakunnan arviointityö korostaa valtuuston asemaa strategisena johtajana ja poliittisten tavoitteiden asettajana. Arviointinäkökulma lähtee strategisten valintojen ja kriittisten menestystekijöiden arviointikriteereistä edeten sitoviin tavoitteisiin, joiden saavuttamista verrataan toimialojen, tulosalueiden ja tulosyksiköiden esittämiin tulosraportteihin. Arvioinnin kohteena ovat keinot, joilla pyritään tavoitteisiin sekä se, edetäänkö strategian mukaisesti. Arviointia suoritetaan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusnäkökulmasta. Tasapainotetun mittariston näkökulmat ovat arviointinäkökulmia. Arvioinnin suunnittelu asettaa vaatimuksia tietohuollolle ja tietojen keräämisen suunnittelulle. Arviointi on osa toiminnan ohjausta. Vantaalla arviointituloksia hyödynnetään osana taloussuunnittelu- ja strategiaprosessia. Arviointi on myös kuntalaisosallistumisen väline. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma on toteutunut suunnittelukaudella. Samoin tilintarkastajan työohjelma on toteutunut vuodelta 2006 annettavaa tilintarkastuskertomusta varten. Toimintasuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenet ovat osallistuneet tarkastuslautakuntien seminaareihin ja alan koulutustilaisuuksiin. Tarkastuslautakunta tutustui Oulun tarkastuslautakunnan toimintaan. Vantaan, Lahden ja Espoon järjestämille suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien koulutuspäiville lautakunta osallistui Hyvinkäällä. Niin ikään tarkastuslautakunta järjesti poliittisen johdon ja toimialajohdon sekä tarkastuslautakunnan välisen seminaarin Vantaalla. Seminaarissa toimi puheenjohtajana valtuuston puheenjohtaja ja asiantuntijana professori Kai

11 3 Kalima. Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen visio ja strategia vuodelle 2007 hyväksyttiin Lautakunta jatkoi oman arviointitoimintansa kehittämistä vuonna Lautakunta teki valtuutetuille kyselyn, jossa kartoitettiin valtuutettujen tyytyväisyyttä tarkastuslautakunnan arviointitoimintaan sekä selvitettiin kehittämisehdotuksia. Kyselyn tulokset jaettiin valtuutetuille pidetyssä valtuuston informaatiotilaisuudessa. Valtuutettujen vastausten mukaan ulkoisen tarkastuksen olemassa oloa pidettiin tärkeimpänä kysytyistä asioista. Arviointia pidettiin ylipäätään tärkeänä ja hyvänä. Myös toimialojen tavoitteiden arviointia ja käsittelemistä talousarviossa kannatettiin. Yhden arviointikertomuksen riittävyyteen vuodessa suhtauduttiin kriittisesti. Lisäksi esitettiin yhteistyön lisäämistä kaupungin eri luottamusmieselinten välille. Ulkoisen tarkastuksen henkilöstöön kuuluvat JHTT kaupunginreviisori, kaksi kaupunkitarkastajaa sekä apulaisreviisori. 2 VUODEN 2005 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ANNETUT VASTAUKSET Vantaan käytäntö arviointikertomuksen käsittelyssä on jo muotoutunut. Valtuusto keskustelee keväällä tilinpäätöksen yhteydessä annetun arviointikertomuksen sisältämistä arvioista, merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus puolestaan kuulee toimialoja arviointikertomuksen sisältämien arvioiden ottamisesta huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä valvonnassa. Kaupunginhallitus puolestaan vastaa valtuustolle arviointikertomuksen johdosta syksyllä ennen vuoden vaihdetta. Tarkastuslautakunta totesi vastauksien ja käsittelymenettelyn parantuneen edellisistä vuosista, vaikka kaksi toimialaa ei ollut esittänyt vastaustaan omalle lautakunnalleen ennen vastauksen käsittelemistä valtuustossa. Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoitteiden toteutumisen raportointia liian suppeaksi ja joidenkin tavoitteiden osalta liian optimistiseksi. Vastauksessaan taloussuunnittelu on todennut, että valtuustolle tapahtuva sitovien tavoitteiden raportointi on saanut liian pelkistetyn muodon. Taloussuunnittelu on esittänyt raportointiohjeissaan korostettavan, että lautakunnille annetuista raporteista laaditaan valtuustoa paremmin palvelevaa, nykyistä tarkempaa tavoitteiden toteutumisen arviointia. Lautakunnan sihteerin tulee toimittaa lautakunnalle esitetyt tavoitteiden toteutumisen arviointia koskevat raportit tarkastuslautakunnalle, jolloin tarkastuslautakunta voi jo vuoden aikana seurata tavoitteiden saavuttamista kaupungin toimintakertomusta tarkemmalla tasolla. Kaupungin toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

12 4 Toimialojen toimintakertomuksissa tulee soveltuvin osin käsitellä edellä mainittua tietoa toimialan ja sen eri toimintojen osalta. Ennen kaikkea tulee käsitellä toiminnan kehitystä ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä niiden vaikutuksia. 3 OHJAUSJÄRJESTELMÄ 3.1 Ohjausjärjestelmä ja 2006 parannukset Vantaa on toteuttanut toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmäänsä määrittelemällä kaupungille vision, toiminta-ajatuksen ja arvot. Näistä johdetaan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian toteutumista varten asetetaan vaikuttavuudelle ja palvelutarjonnalle, rakenteille ja prosesseille, uusiutumiselle ja henkilöstön työhyvinvoinnille sekä taloudellisille resursseille ja mahdollisuuksille kriittiset menestystekijät, niiden arviointikriteerit sekä sitovat tavoitteet. Lopuksi asetetaan sitovien tavoitteiden arvioimiseksi menettelytavat ja mittarit. Vantaan kaupungin strategioille asettamien kriittisten menestystekijöiden ja sitovien tavoitteiden lukumäärän kehitys on ollut seuraava Talousarvio kriittiset menestystekijät tavoitteita vuosi kpl kpl Kriittiset menestystekijät ovat valtuuston valitsemia strategisia kehittämisen asia-alueita, joiden hoitamisessa on ehdottomasti onnistuttava ja joiden hoitoa valtuusto seuraa erityisesti. Sitovat tavoitteet ovat vuositasolla kiinnilyötyjä välimatkatavoitteita kohti onnistumista. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi toimialat asettavat omat strategiansa ja tavoitteensa. Toimialoilla myös eri toiminnot asettavat strategiat ja tavoitteet. Näitten toteutumisesta raportoidaan toimialan sisällä ja annetaan selvitykset lautakunnille. Toimialojen strategioiden ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, johon tavoitteiden toteutumista koskeva lopullinen raportti sisältyy. Kaupunki tarkastelee tavoitteidensa toteutumista kaupunkitasolla neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Merkittävä toteutumisen seuranta- ja vuorovaikutusfoorumi on myös keväisin ja syksyisin pidettävät navigointitilaisuudet, joissa todetaan toimialojen tavoitteiden toteutuminen ja muut ajankohtaiset asiat. Sitovien tavoitteiden tulisi palvella johtamista. Tavoitteen saavuttamista pitäisi pystyä mittaamaan ja arvioimaan. Kriittisinä mielipiteinä tavoitteiden osalta on esitetty, että tavoitteen ja mittarin on oltava samaa asiaa mittaavia. Näin ei aina ole. Lisäksi mittaamisen olisi kohdistuttava vaikuttavuuteen. Tavoitteen ja mittarin tulisi kertoa myös vaikuttavuudesta, esimerkkinä elämänlaatu ja terveys. Jos tavoitteena

13 5 olisi terveys ja mittarina terveyden lisäystä osoittava mittari, olisi tavoite kokonaisuudessaan oikea. Kaupunginjohto panostaa ohjausjärjestelmään ja sen hyvyyteen, koska Vantaan kaupunki on iso ja vaikea monialaisuutensa tähden. Vantaa on pyrkinyt parantamaan johtamistyöskentelyään ja tekee siihen muutoksia koko ajan. Tarkoituksena on niin ikään sitouttaa palveluksessa oleva henkilöstö strategian toteuttamiseen. Ohjausjärjestelmässä konsernihallinnon kehittäminen on yksi kehittämiskohde. Kaupungin uudet toimintatavat edellyttävät myös johtamisjärjestelmän uudistamista. Kaupunkikonsernihallinnon kehittämiseen palataan kohdassa 6.1. Vuoden 2006 aikana valmistelluista organisaatiomuutoksista suurin on sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutos. Samoin tilakeskus on organisoitu uudeksi toimialaksi. TAHVE työryhmien työn tuloksena talouspalvelukeskuksen lisäksi tietohallintoa on organisoitu uudelleen siten, että siitä muodostuu noin 45 henkilöä käsittävä tulosalue. Organisaatiomuutoksilla on saatu yli puolet kaupungin toiminnasta hyvän johtamisjärjestelmän piiriin. Uutta on myös strategiakeskustelujen pitäminen joka vuosi. Myös vastuukysymysten selkeytymistä on tapahtunut. Johtoryhmätyöskentelyyn on tehty vähitellen muutoksia. Muutoksia tehdään niin, että kaikki pysyvät mukana. 3.2 Arviointisuositus Arviointi on moderni tapa seurata toimintaa ja sen vaikutuksia ja tuottaa tietoa organisaatiolle. Arviointia suoritetaan monin eri tavoin ja eri menetelmin. Tarkastuslautakunta suorittaa tavoitteisiin perustuvaa toiminnan ja talouden arviointia, jonka tarkoituksena on tuottaa kehittämisehdotuksia ja osoittaa kehittämiskohteita. Tuotetun tiedon perusteella voidaan paremmin seurata valtuuston tahdon toteutumista. Arviointi voi tuottaa tuloksia, jonka perusteella voidaan olla joko tyytyväisiä tai kriittisiä valtuuston tahdon etenemiseen käytännön toiminnassa ja tuloksissa. Tarkastuslautakunta kartoitti vuoden 2004 arviointikertomuksessaan Vantaalla suoritettavien muiden arviointien määrää ja toteutusta. Tulokset olivat melko tyydyttävät. Lisäksi tarkastuslautakunta suositti koko kaupunkia koskevan arviointisuunnitelman tekemistä. Kuntaliitto on antanut yleiskirjeen "Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille". Tarkastuslautakunta suosittaa yleiskirjeen mukaisen valtuustokauden kattavan arviointijärjestelmän kuvauksen käyttöönottoa Vantaalla. Arviointijärjestelmä on osa kunnan strategista johtamista. Vantaalla toimialakohtaiset navigoinnit ovat oleellinen osa toimivan johdon suorittamaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa ja arviointia. Kullakin navigointikierroksella on oma painotettu näkökulmansa strategian toteutumiseksi ja siinä ilmenneiden kipupisteiden tunnistamiseksi.

14 6 3.3 Päätöksenteko Omistajapolitiikan näkökulmasta tarkastellen huomio kiinnittyy kiireeseen, jolla kaupunginvaltuustolle tuodaan asiat päätettäväksi. Päätöksenteon tueksi valtuustolle on esiteltävä perustelut. Perustelusta on ilmettävä, mitä esimerkiksi eri organisaatiomuutokset merkitsevät. Vertailua tulisi tehdä eri hallintomuotojen 1 eroavuuksien välillä. Selvityksestä on ilmettävä taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä. Lisäksi on pyrittävä tuomaan perusteluksi tiedot, tavoitellaanko toimenpiteellä kustannussäästöjä ja mitä muita vaikutuksia, esimerkiksi vaikutuksia palvelutuotantoon. Tarkastuslautakunta tähdentää, että valtuutetuille tuotavan tiedon on oltava hyvin valmisteltua ja tosiasioihin perustuvaa. Tämä on erityisen tärkeää suurten ja taloudellisilta vaikutuksiltaan mittavien hankkeiden ja päätösten osalta. 4 VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin toimintakertomuksen raportoinnin mukaan 27 kappaletta. Tavoitteista jäi toteutumatta yksi tavoite. Tarkastuslautakunta toteaa, että myös investointeja koskeva tavoite ei yksiselitteisesti toteutunut, joten tavoitteista jäi toteutumatta kaksi tavoitetta. Kriittisesti tarkastellen voidaan kysyä, olivatko tavoitteet liian helppoja saavuttaa tai liian suppeita. Tavoitteissa ja niiden saavuttamista kuvaavassa tiedossa oli paljon pelkkiä toimenpiteitä. Tarkastuslautakunta ei ole tämän osalta tyytyväinen tavoitteiden saavuttamista kuvaavaan tietoon. Saavuttamisen arviointi on tällöin mahdotonta. Seuraavassa tarkastellaan strategian toteutumista valtuuston määrittelemien kriittisten menestystekijöiden toteutumisen kautta. Pääpaino arvioinnissa on KuntaL:n 71 :n mukaisesti siinä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 4.1 Hallittu kaupunkikasvu Rakentamisedellytykset noin asunnon vuosituotannolle (1) Viime vuosien sitovana tavoitteena on ollut, että kaupunki luo vuosittain rakentamisedellytykset noin uudelle asunnolle. Tavoite perustuu Vantaan kaupungin asuntostrategiaan ja siinä arvioituun kaupungin väkiluvun keskimääräiseen vuosikasvuun. 1 Esimerkiksi toiminnan järjestämisestä kuntayhtymän tai osakeyhtiön muotoon.

15 7 Kaavoituksessa tavoite on toteutunut ja rakennusoikeutta on myös osin varantona 2. Käytännössä asuntotuotanto valmistuu jo edellisvuosina kaavoitetuille alueille. Uuden asuntoalueen suunnittelu ja asemakaavan laatiminen kestää säännönmukaisesti useita vuosia. Näin yksinomaan jo lain edellyttämien selvitysten ja vuorovaikutusmenettelyiden vuoksi. Sitovaan tavoitteeseen liittyi myös, että Vantaan kaupunkirakenne eheytyy ja että olemassa olevia rakenteita ja palveluja voidaan hyödyntää optimaalisesti. Tätä eheyttämistyötä kaupunkisuunnittelu on tehnyt yleiskaavan tarkistamistyön yhteydessä 3. Vantaalla oli vuoden vaihteessa noin toistaiseksi rakentamatonta asuntotonttia, joista pientalotontteja ja 70 kerrostalotonttia. Tavoite on saavutettu myös kunnallistekniikassa 4. Kyse on uudesta valmistuneesta kunnallistekniikasta. Ns. vanhan kunnallistekniikan piirissä sijaitsevia rakentamattomia tontteja lienee edellisten vuosien tapaan jäljellä useita kymmeniä ellei satoja. Vuonna 2006 on ollut esillä kunnallistekniikan kuntovaje, jonka poistaminen vaatisi laskelmien mukaan liki 10 milj. euron vuotuista lisäpanostusta 5. Vanhan kunnallistekniikan uudistaminen ja yleisten alueiden ylläpito ovat siis merkittäviä asioita hallitun kaupunkikasvun kannalta. Kaupungin maapolitiikasta ja sen käytännön toteuttamisesta ei ole esitetty mainintoja tavoitteen raportoinnissa. Tämä on valitettavaa, sillä se on yksi merkittävä osa rakentamisedellytysten luomisessa. Yleisesti voidaan sanoa, että kaupungin maanhankintamäärärahat ovat viime vuosina olleet vähäiset ja niin muodoin kaupungin omistama asuntotonttivaranto on ollut suhteellisen pieni 6. Maapoliittisena keinona onkin käytetty pääasiassa maankäyttösopimuksia ja niissä sovittuja rakentamisvelvoitteita. Asuntoja valmistui Vantaalla vajaa eli jäätiin odotetusta asunnon tuotannosta. Asunnoista 320 on valtion tukemia vuokra-asuntoja ja kaupungin kokonaan omistama VAV Asunnot Oy rakennutti niistä 207 asuntoa. Asuntorakentamisessa erityisesti valtion tukema asuntorakentaminen on jatkunut laimeana 7. Laimeutta on yleisesti selitetty suhdannetilanteella. Rakentaminen on kohdentunut vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon muun muassa matalan korkotason, muuttoliikkeen, kotitalouksien tulojen kasvun ja kuluttajien luottamuksen aikaansaaman kysynnän vuoksi. Kysynnästä seurannutta rakentamiskustannusten nousua ja aravarahoitusjärjestelmän jälkeenjääneisyyttä 8 on myös esitetty syiksi valtion tukeman asuntotuotannon vähentymiseen. 2 Vantaan kaupungin vuosille hyväksytyssä asuntostrategiassa esitetään, että Vantaalla oli lainvoimaisissa asemakaavoissa vuoden 2004 kesällä asuntorakentamiseen osoitettua rakennusoikeutta yhteensä noin k-m 2. Varanto muodostuu suurimmaksi osaksi pientaloalueilla sijaitsevasta käyttämättömästä rakennusoikeudesta (muun muassa suuret tontit). 3 Työn aikana on selvitetty muun muassa rakentamattomat, rakentamiskäyttöön kelpaavat tontit. 4 Tavoitteen toteutumisen arviointia varten lasketaan uuden kunnallistekniikan piirissä oleva rakennusoikeus. Rakennusoikeuden perusteella laaditaan arvio siitä, kuinka monta asuntoa uuden kunnallistekniikan piiriin on rakennettavissa. 5 Kuntatekniikan keskus maankäytön ja ympäristön toimialalla on jakanut kysymyksen kuntovajeesta seuraaviin kolmeen tarkasteltavaan osaan: a) asemakaava-alueella olevat rakentamattomat entiset yksityistiet ja lakkautetut yleiset tiet sekä viheralueet, b) rakennettujen katujen ja viheralueiden perusparantaminen ja c) yleisten alueiden ylläpito. 6 Vuosille laaditun asuntostrategian mukaan kaupungin tonttivaranto on strategian kirjoittamisen aikaan antanut mahdollisuudet noin uuden asunnon rakentamiseen. 7 Rakennusteollisuus RT:n tilastojen (Rakentamisen suhdanteet, lokakuu 2006) mukaan vielä vuonna 2003 maassamme aloitettiin valtion tukeman asunnon rakentaminen. Vuosien 2006 ja 2007 vuotuinen aloitusmäärä on esitetty alentuneen asuntoon. 8 Sisäasiainministeriön julkaisussa 13/2004 s. 29 (selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen ehdotukset Helsingin seudun yhteistyön kehittämiseksi) on todettu, että: "Markkinamuutoksia ei ole otettu huomioon valtion tukemassa tuotannossa, mikä on johtanut kummalliseen tilanteeseen, jossa valtion tukema laina on kalliimpaa kuin markkinalaina." Alasen to-

16 8 Noin 50 prosenttia pientalovaltaista tuotantoa (2) Sitovana tavoitteena oli, että asuntotuotannosta 50 prosenttia on tiivistä pientalovaltaista rakentamista. Tavoite toteutui. Marja-Vantaan osayleiskaava käsitellään valtuustossa (3) Marja-Vantaan osayleiskaava on hyväksytty viime vuoden kesäkuussa kaupunginvaltuustossa. Kaava ei ole tullut vielä voimaan. Kaavan käsittely asetettiin sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2006, sillä alueen kehittämiseen ja rakentamiseen liittyy merkittäviä odotuksia. Backaksen asemakaavoitus saadaan valmiiksi (4) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt myös Backaksen asemakaavan, mutta päätöksestä on haettu valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Kaavan oli tarkoitus tehdä mahdolliseksi SOK:n pääkonttorin sijoittuminen Vantaalle. 4.2 Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Uudet työpaikat (5) Kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä työllisyyttä tuloksellisella elinkeinopolitiikalla. Politiikkaa toteutetaan eri keinoin ja yksi niistä on kaupungin koordinoimat kehittämisohjelmat, joissa onnistumista on pidetty tärkeänä vuoden 2006 tavoitekortissa. Merkittävin kehittämisohjelmista on Hitech-ohjelma, jonka toinen kolmivuotiskausi käynnistyi vuonna Ohjelmasta on raportoitu etenemisaikataulu, mutta raportti ei sisällä ohjelmaan liittyviä tunnuslukuja. Ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumista on kuitenkin seurattu muun muassa hankerahoituksen toteutumisen, hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrän ja yritysfoorumeihin liittyvien tunnuslukujen (osallistuneet yritykset ja yritysprofiilit) perusteella. Tarkastuslautakunta pitää merkittävänä, että ohjelmaan sisältyvät kehittämishankkeet perustuvat yritysten ja yritysfoorumien ideointiin ja tarpeisiin. Kaupunki osallistuu kolmannekseen kehittämishankkeiden kustannuksista ja loppuosa rahoituksesta tulee yrityksiltä itseltään ja lisäksi julkisilta rahoitustahoilta. Yritysten oma panostus ja ohjelman rahoitusmalli myös tukee sitä, että hankkeille on nähtävissä todellinen tarve. Hitech-ohjelman työllisyysvaikutuksista on vielä aikaista puhua, koska ohjelmaan sisältyvät hankkeet ovat kesken. Tosin työllisyysvaikutusten suoranainen mittaaminen on ongelmallista, mutta parhaimmillaan ohjelma muiden elinkeinopoliittisten toimien kanssa luo edellytykset yritystoiminnalle ja tavoitteen mukaisesti uusille työpaikoille. teamuksen jälkeen markkinakorotkin ovat jo kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta ei kuitenkaan merkittävästi valtion tukeman lainan houkuttelevuuden kannalta.

17 9 Pääradanvarren ja Itä-Vantaan kiinnostavuus yritysten sijaintipaikkana (6) Itä-Vantaan kehittäminen on tapahtunut olennaisilta osin Urban II -yhteisöaloiteohjelman puitteissa. Yksi merkittävimmistä kehittämishankkeista on ohjelmakauteen sisältyvä hankekokonaisuus "Elinvoimainen PK-yritystoimintaympäristö". Se jakautuu neljään osakokonaisuuteen: Sotungin matkailuyrittäjien tukeminen, Hakunilan ostoskeskuksen elinvoimaisuuden tukeminen, Maahanmuuttajien yrityshautomo (Businesstrail) 9 ja Hakkilan yritysalueen verkotus- ja markkinointiviestintäsuunnitelma. Hakkilan yritysalueen kehittämishankkeen on ollut tarkoitus koota yhteen alueen maanomistajia ja yrityksiä. Hankkeen aikana on laadittu "Uudistuva Hakkila " -niminen strategia-asiakirja. Siinä on otettu kantaa asioihin, jotka ovat merkittäviä koko Hakkilan alueen kehittämiselle. Esille on tullut muun muassa liikennejärjestelyihin, joukkoliikenteeseen, alueen opastukseen ja siisteyteen liittyviä asioita. Strategia sisältää myös alueen kehittämisen toimeenpanosuunnitelman. Urban II -ohjelma päättyi vuoden 2006 lopussa. Nyt Hakkilan yritysalueen yhteismarkkinointia jatketaan Area Marketing Oy:n hallinnoimana ns. Aviapolis-konseptin tavoin. Markkinointiverkostoon liittyneet yritykset osallistuvat kustannuksiin ja Vantaan kaupungin osuus hankkeen jatkokustannuksista jää vähäisemmäksi. Aluetta ryhdytään markkinoimaan nimellä Vantaan Akseli. Yritysalueen nimi ja visuaalinen ilme julkistettiin Vantaan elinkeinopäivillä Vuosaaren sataman valmistumisen odotetaan lisäävän Hakkilan yritysalueen kiinnostavuutta erityisesti logistiikka-alan yrityksissä. Satama luo hyvät odotusarvot Itä-Vantaan yritystoiminnan kehittymiselle. Edellä selostettuja ja kaupungin raportoimia toimia voidaan pitää merkittävinä tavoitteen toteutumisen kannalta. 4.3 Sosiaalisesti tasapainoinen kehitys Toisen asteen koulutuspaikat, lisäopetus- ja työpajapaikat (7) Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja oli syksylle 2006 lisätty 191 paikkaa vuoden 2005 syksystä. Tarkoitus on saada opiskelijamäärä kohoamaan siten, että Vantaan kaupungille myönnetty koulutuspaikkaa tulee kokonaan käyttöön 10. On arvioitu, että tavoite saavutetaan vuoden 2008 aikana. Koulutuspaikkojen lisääminen vielä tästä edellyttäisi jo uusia tilaratkaisuja 11. Pääkaupunkiseudun yhteistyössä on tehty linjaus, jonka mukaan lukiokoulutuksen aloituspaikkoja varataan 60 prosentille peruskoulun päättävistä nuorista. Tähän on päädytty, kos- 9 Hankkeella ei ilmeisesti ole jatkototeutusta Urban II -ohjelman päätyttyä. 10 Järjestämisluvasta päättää opetusministeriö, joka on myöntänyt Vantaan kaupungille ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan (OPM 29/430/2004) koulutuspaikkaa varten. Kyse on vuotuisesta kokonaisopiskelijamäärästä (kevään ja syksyn tilastointipäivien keskiarvo), ei aloituspaikoista. 11 Kokonaisopiskelijamäärä on ollut nykyisen luvan aikana vuosittain hieman alle 2 000, mutta vuonna 2006 oli jo opiskelijaa. Vantaan ammattiopisto Varian tilat riittävät opiskelijalle. Ammatillisen koulutuksen riittävyyden ja järjestämisluvan säilymisen lisäksi kyse on myös taloudesta eli kiinteistökustannusten jakautumisesta ja oppilaskohtaisista kustannuksista.

18 10 ka ei ole odotettavissa, että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja saataisiin merkittävästi lisättyä. Tämä linjaus jatkaa nykyistä käytäntöä. Peruskoulun päättävien nuorten määrä on kasvussa ja ammatillinen koulutus on nykyään suosittua. Kysymykset aloituspaikkojen riittävyydestä samoin kuin koulutustarpeiden ennakoinnista ovat siis ajankohtaisia. Pääkaupunkiseudun yhteistyössä edellytetään käsiteltävän näitä kysymyksiä, muun muassa kuka kouluttaa, mitä koulutetaan ja kuinka paljon 12. Talousarviovuoden tavoite on toteutunut siinä määrin kuin se toiminnallisilla ja taloudellisilla voimavaroilla on tätä nykyä saavutettavissa. Hyvänä on pidettävä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäystä, vaikka vielä ei ollakaan järjestämisluvan mukaisella tasolla. Siihen pääseminen ja ns. koulutustakuun toteutuminen edellyttää poliittista päätöksentekoa 13. Työllisyysasioiden hoidon organisointi arvioidaan (8) Sitovana tavoitteena oli, että työllisyysasioiden hoidon organisointi arvioidaan. Työllisyyttä tukevaa toimintaa hoitaa Työvoiman palvelukeskus ja Valokeila, joiden yhteistyötä on nyttemmin kehitetty. Työllistymistä tukevat projektit hoidetaan pääasiassa asukaspalveluissa. Sosiaali- ja terveystoimessa toimii yksi projekti, joka jatkaa aikaisemman Topparoikan toimintaa ja toimii Valokeilaan sisältyvänä. Työllisyysasioiden hoito on siten Vantaalla melko keskitetty. Kaupunginhallituksen iltakoulu on huhtikuussa arvioinut työllisyysasioiden hoidon organisointia ja todennut seuraavaa: Asukaspalveluiden ja sosiaali- ja terveystoimen työllisyystoiminta säilytetään tässä vaiheessa nykyisellään erillisinä ja asiaan palataan keväällä Kyseessä olevien lautakuntien tulee säännöllisesti seurata ja pitää esillä työllisyysasioita sekä informoida niistä myös kaupunginhallitusta. Tavoitteena tulee pitää työllisyyden parantamista. Tarkastuslautakunta toteaa, että työllisyysasioiden hoidon arviointi on tehty keväällä Tällä hetkellä odotetaan uuden sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan linjauksia asiaan. Keskusteluun työllisyysasioiden hoidon organisoinnista asukaspalveluiden ja sosiaali- ja terveystoimen välillä palataan keväällä Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainon edellyttämien tavoitetasojen tarkistaminen ja tuloksellinen palveluprosessien mallintaminen (9) Vanhusten palvelujärjestelmää on pystytty tasapainottamaan tavoitellulla tavalla. Vantaalla ikääntyneitten määrä kasvaa noin 400 henkilöllä vuosittain. Tästä syystä ennaltaeh- 12 Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyösopimuksen. Sopimus ja siinä määritellyt toimet ovat yhteistyön muodot tällä hetkellä, esim. oppilaitosten yhdistämiseen ei olla ryhtymässä. Sopimuksen taustalla on osin valtioneuvoston vuosille hyväksymä kehittämissuunnitelma (siinä ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen) ja osin pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus (ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisointi). 13 Valtioneuvoston hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan tavoitteena on, että vuonna 2008 vähintään 96 prosenttia peruskoulun päättävistä aloittaa samana vuonna lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa. Vuonna 2006 lukio- ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja oli Vantaalla tarjolla 89 prosentille peruskoulun päättäneistä nuorista ja lisäopetuspaikkoja noin 160 oppilaalle.

19 11 käisevään työhön on kiinnitetty erityistä huomiota. Henkilöstöresursseja suunnataan vanhusten huoltoon. Kaupungin yli 75-vuotiaista asukkaasta tehostetussa asumispalvelussa oli vuoden 2007 alussa 4,3 prosenttia, vanhainkodeissa 4,1 prosenttia ja terveyskeskuksen vuodeosastolla 0,8 prosenttia. Yhteensä osuus oli 9,2 prosenttia, mikä on pienentynyt 0,4 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta ajankohdasta. Vantaalla henkilö on keskimäärin kolme vuotta vanhainkodissa tai tehostetussa asumispalvelussa. Tärkeintä on, että vantaalaiset ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan. Tämä edellyttää resurssointia kotihoitoon. Tulevaisuuden haasteena nähdään se, että väestö ikääntyy erittäin nopeaan tahtiin eli kasvu on noin kuusi prosenttia vuodessa, kun samaan aikaan väestön kasvu on vain noin 1,5 prosenttia vuodessa. Tämä merkitsee ympärivuorokautisen hoidon huimaa lisäystä. Pitkäaikaishoitopaikkojen tarve tullee kaksinkertaistumaan kymmenen/kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Tarkastuslautakunta arvioi, että muuttuviin tarpeisiin reagointi edellyttää joustavaa sopimuspolitiikkaa. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä vanhustenhuollossa laajennetaan (10) Vantaa toimeenpanee osaltaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen mukaista yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimessa. PKS:n sosiaali- ja terveystoimen työryhmän raportti on valmistunut Toimenpideohjelma toteutuessaan parantaa myös vanhusten palvelujen saatavuutta. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä lisätään. 4.5 Lasten ja nuorten tukeminen Toimialarajat ylittävä yhteistyö (11) Etappityöryhmässä sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi tekee poikkihallinnollista yhteistyötä psyykkisessä hoidossa olevien lasten koulunkäynnin järjestämiseksi. Psyykkisesti sairaiden lasten lukumäärän kasvu on paheneva ongelma - hoitopaikkoja ei ole riittävästi. Keravan Saviolla ns. Klondyken talossa toimii sairaalakoulu, jota Keravan kaupunki pitää yllä Peijaksen alueen lapsille ja nuorille. Opetus järjestetään poikkihallinnollisesti sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen välisessä yhteistyössä 14. Muita toimialarajat ylittävän yhteistyön toteutuksia ovat olleet muun muassa ns. kouluvalmiusarvioinnin prosessin mallintaminen ja alueelliset oppilashuoltoryhmät. Tarkastuslautakunta näkee kriittisiksi yhteistyön kehittämiskohteiksi tukitoimien limittämisen, psyykkisesti sairaiden lasten tilanteen sekä koululääkäri- ja kouluterveydenhuollon palveluiden riittävyyden. Myös ns. nivelvaihe eli perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen välinen siirtymävaihe vaatii huolenpitoa. Tosiasia on se, että noin 200 nuorta jää vuosittain toisen asteen koulutuspaikan ulkopuolelle. Näitä nuoria varten pitäisi olla realistinen suunnitelma suuntautumismahdollisuuksista. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista käsitellään laajemmin vuodelta 2006 laaditussa hyvinvointikatsauksessa 15. Sosiaali- ja terveystoimi on osaltaan panostanut lasten ja nuor- 14 Kuljetuskustannukset ovat merkittävä rasite sairaalakoulutoiminnalle. 15 Kaupunginvaltuusto

20 12 ten hyvinvointistrategian toteuttamiseen pyrkimällä joustavoittamaan päivähoidon ja perusopetuksen sekä toisen asteen opetuksen välisiä siirtymävaiheita. Erityisopetuksen toimintamallin kehittäminen (12) Sivistystoimen nykyisen käytännön mukaista on, että oppilaalle annetaan tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Tällöin oppilas voi olla mukana joissakin aineissa normaalin opetussuunnitelman mukaisesti. Erityisopetusta järjestetään Vantaalla ryhmämuotoisena (4-5 oppilasta/ryhmä). Suurimpina erityisopetukseen siirtämisen syinä ovat erilaiset oppimisvaikeudet. Nykyisessä toiminnassa on tarkoitus panostaa koulunkäyntiin erityisesti ensimmäisillä vuosiluokilla. Vuoden 2006 talousarvioprosessissa purettiin aiempi järjestelmä, jossa erityisoppilasta varten varattiin normaalia suurempi oppilaskohtainen määräraha. Nyt erityisopetuksen määrärahajako tehdään laskennallisen mallin avulla, yksi erityisopettaja 200 oppilasta kohden. Jos erityisopettajia on tätä vähemmän, koululle kohdennetaan varoja erityisopettajan palkkausta varten. Aiemmassa järjestelmässä kouluilla oli ollut vapaus järjestää erityisopetus päättämällään tavalla. Erityisoppilaiden määrä on lähtenyt lievään laskuun, mutta toisaalta myös Vantaan oppilasmäärät ovat alentuneet 16. Vantaan kaupunki ei ole ongelman kanssa yksin, vaan erityisoppilaiden määrä on yleisvaltakunnallinen asia. Opetusministeriön eri kehittämishankkeissa haetaan toimintamalleja tähän ongelmaan. Mahdollisesti saadaan tai ainakin tulisi saada yhtenäiset kriteerit, joilla ongelmakenttää voidaan tarkastella. Opetuksen ja koulutuksen laatu (13) Itsearviointia tehdään Euroopan laatupalkintomallin mukaisen arviointijärjestelmän avulla. Laki velvoittaa koulutuksen järjestäjiä arviointiin. Aikuisopistossa laadun tarkastelu ja seuranta on tapahtunut tuloskorttiin merkittyjen tavoitteiden kautta. Sivistysvirasto seuraa ns. kuutoskuntien panosmittareiden tuloksia 17. Tarkastuslautakunnalle esitettiin, että Vantaan kaupunki tuottaa perusopetuksen huomattavasti halvemmalla kuin muissa kuutoskunnissa. Sijoittumista tässä vertailussa selittää se, että viime vuosina sivistystoimen henkilöstömenoja on supistettu merkittävästi. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa oppilasryhmien suurenemista. Se tuo haasteita opetuksen tukitoimien toteuttamiselle ja siten sekä nyt puheena olevan että myös edellä esitetyn tavoitteen toteutumiselle. Lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuudet (14) Kaupungin toimintakertomuksessa on lueteltu tavoitteen hyväksi tehtyjä toimia. Yksittäiset tapahtumat tai toiminta on rahoitettu pääasiassa ulkopuolisten avustusten (muun muassa opetusministeriö ja Etelä-Suomen lääninhallitus) turvin. Vaikka näiden toteutusten merkitystä ei pidä väheksyä, ne ovat kuitenkin olleet projektiluonteisina vain kertavaikutteisia. Ne eivät siis pidemmällä aikavälillä lisää lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia. 16 Erityisoppilaiden määrä on vähentynyt lukumääräisesti noin sadalla oppilaalla ja prosentuaalisesti muutamalla sadasosalla (n. 12,3 prosentista n. 12,00 prosenttiin). 17 Kuuden suurimman kaupungin kesken seurataan muun muassa peruskoulun ja lukion opetustuntien oppilaskohtaisia määriä.

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arviointi Sukupuolivaikutusten arviointi talousarvion laadinnassa: talousarviotavoitteet 2011 Tasa-arvon Eurooppalainen peruskirja -ESR-hanke Kuntaliitto, Helsinki 12.4.2011 Susanna Taipale-Vuorinen, talous- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastaja Reijo Ollikka, JHTT, Lahden kaupunki Kuntalain 9 luku

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä Tasa-arvon edistämisen strategia käytäntöön toiminnan ja talouden suunnittelussa Vantaan kaupungin käytäntöjä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kokko 13.6.2012 Vantaan tarkastuslautakunta -jäseniä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot