TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallintosäännön muutokset n alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 14 Suostumus liikennemerkin asettamiseen / Asinsaaren ja Käräinniemen tiekunnat 15 Yksityistieavustusten myöntäminen vuonna Poikkeamishakemus Sihvo Jarkko ja Päivi / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 17 Poikkeamishakemus Monto Petri Poikkeamishakemus Rossi Lasse ja Seija / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 19 Poikkeamishakemus Insinööritoimisto Majamaa Oy / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 20 Teknisen lautakunnan tie-ja n käyttösuunnitelman 2015 hyväksyminen 21 Teknisen lautakunnan tie-ja n tilinpäätös ja toimintakertomus n ilmoitusasiat

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pöysti Olli 17:00-18:15 puheenjohtaja Marttinen Milko 17:00-18:15 varapuheenjohtaja puheenjohtaja 16 Mikkola Veijo 17:00-18:15 jäsen Muhli Marleena 17:00-18:15 jäsen Reiman Mervi 17:00-18:15 jäsen MUU Kankaala Laila 17:00-18:15 rakennustarkastaj a pöytäkirjanpitäjä Tielinen Juha 17:00-18:15 maaseutusihteeri ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Olli Pöysti Milko Marttinen Laila Kankaala Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Marleena Muhli Pöytäkirjantarkastaja Mervi Reiman Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana klo 8:00-15:45 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla. Merja Tikander palvelusihteeri

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valtuuston hyväksymän Taipalsaaren kunnan hallin to sään nön 14 mukaan toimielin pitää kokouksensa päät tä mänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 14 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. on vuonna 2014 päättänyt, että esityslista lähetetään toistaiseksi sähköisesti. n esityslistat liitteineen on lähetetty sähköisesti jäsenille. Esityslista julkaistaan lisäksi kunnan verkkosivuilla. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Teknisen lautakunnan tie -ja n kokous todetaan lain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 26 :n mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään määräämä viranhaltija. n pöytäkirjanpitäjänä toimii rakennustarkastaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa, siten kuin siitä erikseen vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallitus on päättänyt, että toimikaudella "valtuuston, kunnanhallituksen, teknisen ja sivistyslautakunnan sekä kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisten jaostojen pöytäkirjat siirretään kunnan kotisivulle heti kun ne on asetettu yleisesti nähtäväksi ja ne pidetään kotisivuilla noin puoli vuotta." Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marleena Muhli ja Mervi Reiman.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hallintosäännön muutokset 76/00.00/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Taipalsaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt toimielinten tekemät muutosesitykset voimaan tulleeseen Taipalsaaren kunnan hallintosääntöön. Muutoksia on tullut teknisten palveluiden toimialaa koskeviin 7, 23, 30, 75 ja 79. Hallintosääntö on tullut voimaan Rakennustarkastajan päätösehdotus: merkitsee Taipalsaaren kunnanvaltuuston hyväksymät hallintosäännön muutokset tiedokseen. hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ n alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Kuntalain 51 :n 1 momentti kuuluu seuraavasti: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen." Kuntalain 51 :n 3 momentti kuuluu seuraavasti: "Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita." Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian. Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 28 :n mukaan kunnan vi ran omai sen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta il moi tet ta va kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kunnantalolla perjantaisin. Rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä ajalta Liitteet liite 1:Rakennustarkastajan päätösluettelot Rakennustarkastajan päätösehdotus: toteaa, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. merkitsee rakennustarkastajan päätökset tietoonsa.

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Suostumus liikennemerkin asettamiseen / Asinsaaren ja Käräinniemen tiekunnat 91/08.01/2015 Tielj Valmistelija: Juha Tielinen, maaseutusihteeri Asinsaaren ja Käräinniemen tiekunnat Merenlahden kylästä pyy tä vät kunnalta lu paa liikennemerkin asettamiseksi. Tiekunnat ha lua vat asettaa tielle 30 km / h nopeusrajoitusmerkin. Tie on varsin kapea ja sen näkyvyysalueet ovat paikoitellen huo not. Tei den varressa on vakituista asutusta ja kesämökkejä. Tiekunnat ovat erilliset, mutta ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Esi te tyn rajoitusalueen pituus on n. 2,1 km. Tie on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Maaseutusihteerin päätösehdotus: päättää, että se hyväksyy Asin saa ren ja Käräinniemen tiekuntien esi tyk sen 30 km / h no peusra joi tus mer kin liikennemerkin asettamiseksi tiekuntien teille. Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyi maaseutusihteerin päätösehdotuksen.

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yksityistieavustusten myöntäminen vuonna /08.01/2015 Tielj Valmistelija: Juha Tielinen, maaseutusihteeri Taipalsaaren kunta on viime vuosina myöntänyt yksityisteille yk sityis tie avus tus ta seuraavilla perusteilla: - ei ehdotonta tiekuntavaatimusta - pysyvää asutusta vähintään 1 talous - pysyvän asutuksen käyttämä tieosuus vähintään 500 metriä - avustus maksetaan vakituisen asutuksen käyttämän tieosuuden mukaisena - avustusta saavan tien tulee periä yksikkömaksuja tai muita maksuja osakkailtaan - tiekunnan tulee pitää kokous vuosittain - tiekunnan osakkaiden tieyksiköinti tulee olla ajan tasalla - hakijoilla on kirjanpito - ja tilintarkastusvelvoite - hakija voi esittää myös muita erityissyitä hakemuksellaan esim. sosiaaliset syyt - avustus maksetaan edellisen tilinpäätöksen hyväksyttävien menojen ja kustannusarvion perusteella - tiekunnan omavastuuosuus voi vaihdella eri vuosina - tiekunnat jaetaan kolmeen eri avustusluokkaan vakituisen asutuksen, läpikulkuliikenteen ja muiden yleisten olosuhteiden perusteella. Tiekuntien omavastuu tulee olemaan keskimäärin n % - avustusta haetaan maaliskuun loppuun mennessä + liitteenä tilinpäätös ja kustannusarvio - avustus maksetaan kahdessa erässä + ensimmäinen erä keväällä ja toinen syksyllä tie tar kas tus ten jäl keen - tie-ja tarkistaa vuosittain vähintään viiden tiekunnan tilit ja tositteet - tiet tarkistetaan 1-3 vuoden välein Tämän vuoden talousarvioon on yksityistieavustuksiin varattu yhteen sä euron määräraha. Määräraha on pienempi kuin viime vuonna ja pienempi kuin toissa vuonna. Tästä määrärahasta maksetaan avustus vuosittaiseen kun nos sa pitoon, perusparannuksiin ja yksityistiekunnan lossille. Myönnetyn avustuksen maksussa voidaan siirtyä maksamaan se kun nos sa pi don osalta yhdessä erässä, joka voi ajoittua kesäkuulle. Perusparannusten osalta maksatus tapahtuu seuraavasti: osa makse taan ennakkona ja loppu toteuman perusteella lukuun ottamatta pie niä perusparannuskohteita, jotka maksetaan toteuman pe rus teel-

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ la ko ko nai suu des saan. Tietarkastuksia on suoritettu kaikille avustusta saaneille teille syk syllä Tämän vuoden syksyllä tulee tarkistaa perusparannus- ja muut eri tyis koh teet sekä uudet hakijat. Kattava tietarkastuskierros tu lee tehdä seuraavan kerran vuonna 2016 tai Maaseutusihteerin päätösehdotus: Tie- ja päättää että kunnanavustusta voidaan käyttää sekä yk si tyis tei den kunnossapitoon että perusparannushankkeisiin. Jaosto päättää käyttää yksityistieavustuksen myöntämisen pe rustee na aikaisempina vuosina vahvistettuja perusteita, lu kuun ot ta matta kunnossapitoavustuksen maksamista jatkossa yhdessä erässä ke sä kuun aikana. Lopullisesti määrärahan käyttö päätetään myöhemmin hakemusten ja käytettävissä olevan määrärahan perusteella. Jaosto päättää julistaa vuoden 2015 yksityistieavustukset haet ta vaksi mennessä. hyväksyi maaseutusihteerin päätösehdotuksen.

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Poikkeamishakemus Sihvo Jarkko ja Päivi / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 63/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle (MRL 171 ja MRA 85). Jarkko ja Päivi Sihvo hakevat poikkeamislupaa konesuojan rakentamiselle (109 m2) Leviäpelto- nimiselle tilalle, Taipalsaaren kunnan Solkein kylässä (kiinteistötunnus ). Konesuojaan on suunniteltu rakennettavaksi autotalli (37 m2), autokatos (66 m2) ja lämmin varasto (7 m2). Tontilla on olemassa oleva loma-asunto, sauna, puuvaja ja varastona käytetty työmaaparakki, joka siirretään pois. Tilan pinta-ala on 9,012 ha. Rakennuspaikka sijaitsee Saimaan vesistön ranta-alueelle kuuluvalla rantavyöhykkeellä. Hakijan ilmoituksen mukaan tontilla on tieyhteys ja sähköliittymä. Palstan pinta-ala on noin 2,7 ha. Suunnitellun raakennuksen etäisyys rannasta on noin 90 m. Rakennus palvelisi omistajan harjoittamaa metsätaloutta, metsätyökaluston ja -koneiden säilytys- ja huoltotilana. Hakijan omistuksessa on metsää yli 100 ha. Rakennus olisi suojassa pihapiiriin sijoitettuna. Alueella ei ole voimassa tai vireillä asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hakija on kuullut rajanaapurit ( 2kpl) (MRL 173 ja MRA 86). Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Liitteet liite 1: kartta ja asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kunta puoltaa hakemuksen mukaista rakentamista, sillä se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista, eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen (MRL 172). Hakemuksessa ilmoitettu, tontilla sijaitseva työmaaparakki tulee poistaa tontilta uudisrakentamisen yhteydessä. Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyi

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Puheenjohtaja Olli Pöysti ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Milko Marttinen.

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Poikkeamishakemus Monto Petri 77/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Poikkeamishakemus teknisen lautakunnan tie- ja lle. Petri Monto hakee poikkeamislupaa uuden aittarakennuksen (42 m2) rakentamiselle palaneen lomarakennuksen (36 m2) tilalle, Leppäranta nimiselle tilalle, Taipalsaaren kunnan, Halilan kylässä (kiinteistötunnus ). Tilan pinta-ala on 4050 m2. Rakennuspaikka sijaitsee Saimaan vesistön ranta-alueelle kuuluvalla rantavyöhykkeellä.kiinteistöllä on aiemmin rakennettu saunamökki (36 m2). Suunniteltu uusi rakennus rakennetaan noin 35 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Alueella ei ole voimassa tai vireillä asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hakija on kuullut rajanaapurit ( 3 kpl) (MRL 173 ja MRA 86). Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Liitteet liite 1: kartta ja asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: myöntää poikkeuksen (MRL 171, kohta 1), sillä kyseessä on ns. vanha rakennuspaikka, eikä poikkeaminen aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön järjestämiselle, eikä rakentaminen ole vaikutuksiltaan merkittävää rakentamista (MRL 172). Teknisen lautakunnan tie ja hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Poikkeamishakemus Rossi Lasse ja Seija / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 79/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle (MRL 171 ja MRA 85) Lasse ja Seija Rossi hakevat poikkeamislupaa omakotitalon rakentamiselle (250 m2) Koskelo nimiselle tilalle Taipalsaaren kunnan kirkonkylässä (kiinteistötunnus ).Tilan pinta-ala on 0,4250 ha. Kiinteistöllä on aiemmin rakennetut saunarakennus (41 m2) ja aittarakennus (14 m2). Kiinteistölle rakentamista koskeva aiempi poikkeamispäätös on annettu ja poikkeamispäätöksen perusteella, , myönnetty rakennuslupa on rauennut. Rakennuspaikka sijaitsee alle 500 m:n etäisyydellä vahvistetusta asemakaava-alueen rajasta, jolloin rakennusjärjestyksen mukainen rakennuspaikan pinta-ala tulisi olla 5000 m2. Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan rajan välittömässä läheisyydessä olevalle puisto-, lähivirkistys- sekä maa- ja metsätalousalueiden väliselle kaavoittamattomalle alueelle on rakennettu omakotitaloja tai alueella on ennestään asuinrakennuksia (n.s. vanhoja rakennuspaikkoja). Rakennuspaikkojen pinta-alat ovat osittain alle 3000 m2. Rakennuspaikka sijaitsee Saimaan vesistön ranta-alueelle kuuluvalla rantavyöhykkeellä. Alueella ei ole voimassa tai vireillä asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kunta on kuullut rajanaapurit ( 3 kpl) (MRL 173 ja MRA 86). Poikkeamishakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. Kiinteistön omistajat ovat esittäneet rakennushankkeen johdosta seuraavaa: "1. Rantarakentamisessa on rakennettava lähes tasamaalle. Rakennuksen tulisi olla yksikerroksinen maanpäällisiltä osiltaan. 2. Rantarakentamisessa ei tulisi hyväksyä liian suuria kerrosaloja. Edellisen käyttämättömän rakennusluvan kerrosala oli 165 m2 jonka pitäisi olla riittävä myös uudelle haettavalle rakennusluvalle." Kiinteistön omistajat ovat esittäneet rakennushankkeen johdosta seuraavan muistutuksen: "Rakennustöitä tehtäessä pyydämme huomioimaan räjäytystöistä

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ johtuvien vaurioitten korjaamiseen ja korvaamiseen." Vastineena kiinteistön omistajien muistutukseen todetaan, että rakennus tulee suunnitella ja sijoittaa rakennuspaikalle siten, että se sopeutuu rakennettuun ympäristöön. Alue on rakennettu haettua kiinteistöa lukuunottamatta ja käytetyt rakennusoikeudet ovat 134 m2:n ja 350 m2:n välillä. Rakennuksen suunnittelua ja sijoittamista voidaan tarkentaa vielä rakennuslupavaiheessa. Vastineena kiinteistön omistajien muistutukseen todetaan, että heidän esittämänsä asiat tulee rakennuttajan huomioida. Vastuullisuus voidaan lisäksi kirjata ennen rakennustöiden aloittamista, esim. aloituskokouksen pöytäkirjaan. Liitteet liite 1: kartta ja asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kunta puoltaa hakemusta, sillä poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Eikä rakentaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172). hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Poikkeamishakemus Insinööritoimisto Majamaa Oy / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 80/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle (MRL 171 ja MRA 85) Insinööritoimisto Majamaa Oy/ Eero Majamaa hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamiselle (180 m2) Pyhäkarhu nimiselle tilalle Taipalsaaren kunnan Karhunpään kylässä (kiinteistötunnus ).Tilan pinta-ala on 6,990 ha. Rakennuspaikka sijaitsee Saimaan vesistön ranta-alueelle kuuluvalla rantavyöhykkeellä. Asemapiirroksen mukaan vapaa-ajan asuinrakennus sijoitetaan 45 m:n etäisyydelle rantaviivasta ranta-aluetta suojaavan puuston taakse. Sähkölinja halkoo kiinteistön aluetta ja rakennusalueella on yksityistie jota varten on perustettu rasite (Y / 5 m), lisäksi kiinteistön ranta-alueelle on perustettu rasite (K30524) venevalkamaa ja autojen pitämistä varten. Kiinteistön rantaviivan pituus on noin 55 m, ilman venevalkamaa varten perustettua rasitetta (pituus noin 20 m). Hakemuksen liitteenä olevassa asemapiirroksessa ei ole esitetty rakennusalueelle rakennetun tien (rasite Y / 5 m) sijaintia. Alueella ei ole voimassa tai vireillä asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kunta on kuullut rajanaapurit (6 kpl) (MRL 173, MRA 86). Poikkeamishakemuksesta on jätetty kolme muistutusta. Kiinteistön omistajat vastustavat poikkeusluvan myöntämistä ja esittävät perustelut päivätyssä lausunnossa. Kiinteistön omistajat vastustavat poikkeusluvan myöntämistä ja esittävät perustelut päivätyssä lausunnossa. Kiinteistön omistajan metsähallituksen puolesta, Itä-Suomen sotilasläänin esikunta (maa-alueen käyttäjä) toteaa, että poikkeamislupaa käsiteltäessä on huomioitava kohteen sijainti Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueen läheisyydessä. Poikkeamisluvan hakijan ja lupahakemusta käsittelevien tulee tiedostaa, että alueella on meluhaittoja, jotka johtuvat sotilaallisesta koulutuksesta (lausunnot ja ). Poikkeamisluvan hakija on esittänyt, saapuneeksi kirjatun, vastineensa kiinteistöjen ja omistajien antamiin lausuntoihin. Hakemuksen mukaisen tilan kanta-/emätilana voidaan pitää

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ muodostunutta Karhunpää nimistä tilaa 1:15, josta on muodostettu tilat 1:16 ja 1:17. Tilasta 1:17 on muodostettu tilat 1:18 ja 1:19. Tilasta 1:19 on muodostettu tilat 1:20 ja 1:21. Tilasta 1:21 on muodostettu tilat 1:22, 1:23 ja 1:24. Tilasta 1:24 on muodostettu tilat 1:25 ja 1:27. Tilasta 1:27 on muodostettu tilat 1:30 ja 1:31. Tilasta 1:31 on muodostettu tila 1:32 ja tilat 1:33 ja 1:34. Rantavyöhykkeellä sijaitseville tonteille 1:18,1:20 ja 1:32 on rakennettu. Peruskartalta mitattu kantatilan rantaviivan pituus on 310 m. Lisäksi rantaan on perustettu rasite (K30524) venevalkamaa ja autojen pitämistä varten. Taipalsaaren kunnassa yleisesti käytetty mitoitusperiaate on viisi rantarakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Muunnetulla rantaviivakilometrillä tarkoitetaan laskennallista rakentamiskelpoista rantaviivakilometriä. Liitteet liite 1: kartta ja asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kunta ei puolla hakemusta, sillä emätilaperiaatteen mukainen rantarakentamisoikeus on käytetty. Poikkeaminen aiheuttaa haittaa alueen mahdolliselle tulevalle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 172). hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Teknisen lautakunnan tie-ja n käyttösuunnitelman 2015 hyväksyminen 230/ /2014 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Hallintosäännön 29 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää siitä, miten talousarvio sitoo kunnanhallitusta, lautakuntia, jaostoja ja kunnan muita viranomaisia. Kunnanhallitus, lautakunnat ja jaostot hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyy omat käyttötaloussuunnitelmat tehtäväalueilla: Tehtäväalue Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut (570) Liikenneväylät (575) Toimintakate, euroa Rakennustarkastajan päätösehdotus: hyväksyy rakennusvalvontaja lupapalveluiden sekä liikenneväylien tehtäväalueille käyttösuunnitelmaksi vuoden 2015 vahvistetun talousarvion. Liitteet Liite 1: Kustannuspaikkatasoinen talousarvio Liite 2: Tehtäväalueiden taloustietokortit ja toiminnalliset tavoitteet Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Teknisen lautakunnan tie-ja n tilinpäätös ja toimintakertomus / /2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valmistelija: Juha Tielinen, maaseutusihteeri Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyy rakennusvalvonta ja lupapalvelujen sekä liikenneväylien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi. Liitteet liite 1: Tie-ja n tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus Teknisen lautakunnan tie ja hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.

20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ n ilmoitusasiat Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja 1. lle on saapuneet seuraavat ilmoitusasiat: - Taipalsaaren rakennusvalvonta: Rakennustarkastajan lausunnot kunnanhallituksen kehittämisjaostolle Kesärannan rantaasemakaavaehdotuksesta sekä Pohjahiekan ranta-asemakaavaehdotuksesta. -Suuren Jänkäsalon järjestöt: Vetoomus Taipalsaaren kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille Jänkäsalon kehittämisestä ja logistiikasta. - Korkein hallinto-oikeus: Päätös Tse- Team Oy:n valitukseen, joka koskee Teknisen lautakunnan tie-ja n tekemää päätöstä. KHO hylkää valituslupahakemuksen, eikä siten anna ratkaisua valitukseen. 1. n seuraava kokous Rakennustarkastajan päätösehdotus: merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Teknisen lautakunnan tie ja hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Seuraava kokous pidetään torstaina klo 17:00.

21 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:10,11,12,13,15,20,21,22 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta va littamalla: Pykälät: 14 c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: MRA 85 16,18,19 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren teknisen lautakunnan tie- ja Kellomäentie Taipalsaari Pykälät:14 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio p fax: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: 17 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköi sesti tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa.

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot