Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/ /2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa kiviaineksen lou hin nal le ja murskaukselle, Sonkajärvi 2. HAKIJA Ylä-Savon Sora Ay Kajaanintie SONKAJÄRVI Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupaa haetaan kalliokiven louhinnalle ja murskaamiselle toistaiseksi voi mas sa ole va na. Toimintapaikka sijaitsee Sonkajärven kunnassa, Sä le vän kylässä kiinteistöillä: Kallio (kiinteistötunnus ), Kallio II (kiinteistötunnus ), Yss1 (kiinteistötunnus ) ja Mummulanrinne (kiinteistötunnus ) osoitteessa Teerimäentie 582, 7430 SONKAJÄRVI. Lupaa haetaan myös seulontakivien murskaukselle toistaiseksi voimas sa olevana kiinteistölle Sälevän yhteismetsä (kiinteistötunnus ), joka sijaitsee samalla toiminta-alueella. Kiinteistöt Yss1, Kallio ja Kallio II omistaa Ylä-Savon Sora Ay. Kiinteis tön Mummulanrinne omistaa Veljekset Ronkainen avoin yhtiö (½), Kauppinen Juha ¼ ja Kauppinen Seppo ¼. Sälevän yh teis metsän omistaa Sälevän yhteismetsän osakaskunta. Ylä-Savon Sora Ay ja Sälevän yhteismetsä ovat sopineet toistaiseksi voimassaolevan so ran ot to so pi muk sen

2 Koordinaatit: itä, pohjoinen 4. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOI- MI VAL TA Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 c ja e) kohtien mukaan kivenlouhimo ja murskaamo, joiden toiminta-aika on yhteensä vä hin tään 50 päivää, edellyttävät ympäristöluvan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7 a ja b kohtien mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN- NE Katajakankaan toiminta-alueella on harjoitettu jo aiemmin kiven murs kaus ta Savon Maa- ja Piharakentajien sekä Ylä-Savon Sora Ay:n toimesta. Sonkajärven rakennusvalvontajaosto on myöntänyt Katajakankaan ot to alu eel le Ylä-Savon Sora Ay:lle maa-ainesluvan ja lupa on voimassa 10 vuotta saakka. Sallittu ottomäärä on yhteensä enintään m3-ktr ( m3-ktr soraa ja m3-ktr kalliokiviainesta). Ympäristöministeriön hyväksymässä Pohjois-Savon maakun ta kaa vas sa 2030 alue on merkitty Peipposenlampi EO (maa-ai nes ten ot to alue). POSKI- projektissa alue on merkitty Peip posen lam men ottoalueeksi. 7. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Katajakankaan ottoalue sijaitsee Sonkajärven kunnan Hernejärven ja Sälevän kylissä, noin 16 kilometrin etäisyydellä Sonkajärven kun nan keskustasta kaakkoon. Ottoalue sijaitsee Teerimäentien (ts. Erola-Poh jois mä ki yksityistie) varrella, noin 1,5 km Paisuantiestä itään. Katajakankaan ottoalue on laaja, useita eri ottoalueita käsittävä yhte näi nen maa-aineksen ottoalue jonka pinta-ala on yhteensä noin 20 ha. Ylä-Savon Sora Ay:n ottoalueiden väliin jää Savon Maa- ja Pi hara ken ta jat Oy:n omistamat Outokulju ja Outokallio-kiinteistöt. Ot toalu eet rajautuvat osittain toisiinsa. Kiinteistöjen rajoilla ot to alu eet on suunniteltu yhdistettäviksi toisiinsa samalla ottotasolla. Toi min ta jak-

3 sot alueen toisen toimijan, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy:n kanssa voivat olla päällekkäisiä tai peräkkäisiä tai eriaikaisia riippuen tuotteiden kysynnästä. Toiminta-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin poh ja vesi alue on Luotosenkankaan I-luokan pohjavesialue, johon etäi syyt tä ottoalueelta on reilu 800 metriä. Lähimpään vesistöön (Peip po senlam pi) on matkaa noin 440 metriä. Suunnitellun toi min ta-alu een alin suunniteltu ottotaso on +149 mpy, joka on määritetty Tee ri mäen tien ali menevän rummun (Sijaitsee Savon Maa- ja Pi ha ra ken ta jat Oy:n kiinteistöllä) korkeudesta nousevaksi. Lähimmät vakituisesti asutut kiinteistöt sijaitsevat yli 500 metrin pääs sä toiminta-alueesta. Yksi vapaa-ajan asunto sijaitsee toi minta-alu een rajasta mitattuna hieman alle 500 metrin päässä. Lähin vaki tui ses ti asuttu kiinteistö (Luokkilehto ) sijaitsee Sä levän yhteismetsä ( ) kiinteistöllä olevasta toi min ta-alu een rajasta mitattuna noin 690 metrin päässä idässä. Lähin va paa-ajan asunto (Saukkolampi ) sijaitsee YYS1 ( ) kiinteistön pohjoisrajasta mitattuna noin 460 metrin pääs sä luoteessa. Hakijan mukaan YSS1- kiinteistön yläreunassa ei kui tenkaan ole louhittavaa ja murskattavaa kalliota, joten murskaus ei sijoitu alle 500 metrin päähän lähimmästä naapurista (vapaa-ajan asun to; Saukkolampi). Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita. Alu een välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu-, Natura- tai maisemansuojelualueita eikä kulttuuriperinnön kannalta tärkeitä kohtei ta. Lähin Natura-alue on noin 5 km päässä kaakossa La pin lah den kunnan puolella sijaitseva Pieni Mustanselänmetsä (SL ). Lähin yksityismaiden suojelualue on noin 5 km luoteessa si jait se va Hepovaara (sl ). Ottoalueen ympäristö on kokonaisuudessaan maa- ja met sä ta louskäy tös sä. Kulkuyhteys toiminta-alueelle on olemassa olevaa tieyhteyttä pitkin Tee ri mäen tiel tä. 8. LAITOKSEN TOIMINTA 8.1 Yleiskuva toiminnasta Koko ottoalueen pinta-ala on noin 7,6 ha ja ottotoimintaa on tehty ko ko alueella siten, että ottaminen on kohdistunut molempien tilojen alu eel le kerrallaan materiaalin kysynnän ja soramateriaalin laadun mu kaan. Ottaminen on jakautunut kahteen erilliseen alueeseen: 1-alue Kallio- ja Kallio II-tilojen ottoalue on noin 1,8 ha ja 2-alue

4 Mum mu lan rin ne- ja YSS1-tilojen otto alue noin 5,8 ha. So ra ker roksen alta on paljastunut useasta kohdasta kallio, jota ei vielä ole louhit tu, mutta johon nyt haetaan ympäristölupaa louhintaa ja murskaus ta varten. Toiminta-alueella louhitaan ja murskataan kalliota Ylä-Savon Sora Ay:n tarpeisiin. Louhintaa ja murskausta tehdään silloin kun yhtiö tar vit see kyseessä olevia tuotteita. Murskauksen jälkeen murskeet va ras toi daan varastoalueelle lajeittain. Sora ja murske kuljetetaan ny kyis tä tieyhteyttä pitkin. Asemat ja muut tarvittavat koneet tuodaan alueelle jokaista murskaus ker taa varten ja viedään kunkin toimenpiteen jälkeen pois alueel ta. Louhinnan ja murskauksen tekee kutakin työtä varten valittu ura koit si ja. Toimintajakson ajankohta voi sijoittua koko vuoden ajalle silloin, kun se parhaiten sopii louhinta- ja murskausurakoitsijalle. Louhinta suo rite taan avolouhintana. Louhintaa arvioidaan tehtävän alueella 1 2 vuo den välein. Räjäytyksiä arvioidaan tehtävän 1 2 kpl viikossa toi min ta jak son aikana eli enimmillään noin 10 rä jäy tys tä/toi min ta jakso. Isojen kappaleiden pienentämistä eli rikotusta arvioidaan teh täväk si päivää vuodessa, poraamista päivää vuo dessa ja murskausta päivää vuodessa. Yhteensä toimintapäiviä alu eel la on päivää (16 viikkoa; 4 kk) vuosittain. Louhinnan ja murskauksen sijoittuminen ottoalueelle määritellään jokai sen toimintajakson alkaessa erikseen, koska sopivat kal lio pal jastu mat selviävät vasta kallion päältä poistetun sorakerroksen jäl keen. Arvioitu vuosittainen ottamismäärä voi vaihdella huo mat ta vas ti kin louheen ja eri murskelaatujen kysynnän mukaan. Louhinta tehdään räjäyttämällä alueella olevaa kalliota. Kallion pintamaat poistetaan ja kallioon porataan räjäytyksiä varten tar vit ta vat reiät käyttäen vaunuporauskalustoa. Yhdellä kerralla irrotetaan noin tonnia kiveä. Kallios ta irrotettu louhe murskataan esim. Lokotrack-tyyppisellä liik kuvaan murskauslaitoksella ja murske varastoidaan murskekoon mukaan lajiteltuina eri varastokasoihin varastoalueelle. Hakemuksessa on esitetty, että toiminnassa noudatetaan seu raavas sa esitettyjä toiminta-aikoja: - kallion porausta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, - räjäytykset tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo vä li se nä aikana, - rikotusta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo vä-

5 li se nä aikana, - murskausta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo vä li se nä aikana ja - kuormausta ja kuljetuksia tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana sekä viikonloppuisin (lau an tai-sun nuntai) klo Kuormausta ja kuljetusta tehdään koko vuoden aikana, kun tuotteille on kysyntää. Viikonloppuisin kuormausta ja kuljetusta (erityisesti sun nun tai sin) tehdään vain poikkeustapauksissa jos työtilanne sitä vaa tii. Sälevän yhteismetsä-kiinteistöllä ( ) tullaan murs kaamaan seulontakiviä. Murskausta tullaan hakijan mukaan suo rit tamaan alueella 1-2 kertaa nykyisen ottoluvan aikana. Sonkajärven kun nan rakennusvalvontajaosto on myöntänyt Ylä-Sa von Sora Ay:lle maa-ainesluvan m3:n ottomäärälle. Lu pa on voimassa saakka. 8.2 Louhinta ja murskaus Kaikki murskattava kiviaines otetaan alueelta. Murskauslaitoksen käyt tä mä kiviainesmäärä on maksimissaan 10 vuoden aikana tonnia. Toimintajakson ajankohta voi sijoittua koko vuoden ajalle silloin, kun se parhaiten sopii louhinta- ja murskausurakoitsijalle. Louhintaa arvioi daan tehtävän alueella 1 2 vuoden välein. Räjäytyksiä ar vioidaan tehtävän 1 2 kpl viikossa toimintajakson aikana eli enim millään noin 10 räjäytystä/toimintajakso. Isojen kappaleiden pie nen tämis tä eli rikotusta arvioidaan tehtäväksi päivää vuodessa, po raa mis ta päivää vuodessa ja murskausta päivää vuo des sa. Yhdellä kerralla irrotetaan noin tonnia kiveä. Louhinta tehdään räjäyttämällä alueella olevaa kalliota. Kallion pintamaat poistetaan ja kallioon porataan räjäytyksiä varten tar vit ta vat reiät käyttäen vaunuporauskalustoa. Räjähdysaineena käy te tään dynamiittia, aniittia ja ammoniumnitraattia (AMFO), sekä sy ty tyk ses sä sähkönalleja (VA-L). Yhteensä räjähdysaineita käy tetään alueella noin 8 tonnia vuodessa. Räjähteitä ei varastoida alueel la, vaan ne tuodaan paikalle panostuksen alkaessa. Louhinta suo ri te taan avolouhintana yhdessä rintauksessa. Rintauksen korkeus tulee oleman 3 10 metriä. Murskausta hakija arvioi tehtävän päivää vuodessa. Kal liosta irrotettu louhe murskataan Lokotrack-tyyppisellä liikkuvaan murskaus lai tok sel la. Lokotrack-tyyppinen murskauslaitos on helposti lii-

6 ku tel ta va tela-alustainen murskauslaitos ja se liikkuu lou hos rin ta maa mukaellen murskauksen aikana. Mikäli eri soralaadut ovat rintauksissa eri tyyppisinä ja eri asen noissa olevina kerroksina, ottotoiminnassa pyritään erottelemaan eri sora laa dut käyttökohteen mukaan jo lastauksen yhteydessä. Oton aika na rintauksesta mahdollisesti esiin tulevat rakennustoimintaan kelpaa mat to mat kerrostuman varastoidaan alueen reunoille ja käy tetään alueen maisemointiin. Murskattava louhe tai karkea sora kuormataan murskauslaitokselle kau ha kuor maa jal la tai kaivinkoneella alueella olevilta ot to rin ta uk silta. Murskaus tapahtuu esi- ja jälkimurskaimilla, joiden välissä käy tetään mahdollisesti välimurskainta. Lisäksi murskauslaitteistoon kuuluu seuloja ja kuljettimia. Liikkuva ns. Lokotrack-tyyppinen murskausasema si joi te taan louhoksen ottoalueelle. Murskauslaitos tuottaa vuorokaudessa keskimäärin ton nia eri murskelajikkeita. Tuotteiden yhteinen arvioitu kes ki mää räinen vuosituotanto on tonnia ja maksimissaan vuo si tuo tan non on oltava tonnia, että nykyisten tarjouspyyntöjen mu kai set murskemäärät voitaisiin toimittaa ja pyydettyihin tarjouksiin voi tai siin vastata. Murske kuljetetaan murskauslaitokselta varastoalueelle, joka va litaan murskauksen edetessä tarpeen mukaan. Murske varastoidaan murs ke koon mukaan lajiteltuina eri varastokasoihin varastoalueelle. Va ras to alu een maaperä tiivistetään siten, että murskeet eivät painu maa pe rään. Murskeen varastokasat sijoitellaan sen mukaan, missä alu eel la kulloinkin murskataan. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään hakemuksen mukaan seuraa via raaka-aineita: Kallion kiviaines keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus Kivilouhe tai karkea sora keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus Räjähdysaineet (louhinta) keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus t t t t t t 8 t 10 t ei varastoida alueella

7 Aggregaatin polttoöljy (murskaus) keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus Työkoneiden polttoöljy keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus Työkoneiden voiteluaineet keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus 20 t 30 t 8 t 25 t 35 t 23 t 1,5 t 2 t 1,5 t Louhinnan ja murskauksen aikana työkoneiden voiteluaineet va rastoi daan alueella olevalla erillisellä varastoalueella lukittavassa me rikon tis sa. Työkoneiden polttoöljy varastoidaan kaksoisvaippaisissa säi liöis sä, jotka niin ikään ovat lukittavissa. Polttoainesäiliöissä on la pon es to ja ylitäytönesto. Polttoainesäiliöiden sijainti vaihtelee sen mu kaan, missä ns. Lokotrack-tyyppisellä murskauslaitoksella murska taan kalliota ja soraa. Erillisen polttoainesäiliöiden varastoalueen maa pe rä suo jaus toteutetaan polttoainesäiliöiden alle joka kerta erikseen luvan mukaisesti. Suojaus tehdään siten, että va hin ko ti lan teessa mahdollisesti maahan päätyvä öljy saadaan helposti talteen poista mal la suojauskerroksen päällä oleva hiekkapitoinen aines. Koneiden tankkauspaikka tehdään siten, että mahdolliset tank kauksen yhteydessä syntyvät roiskeet saadaan helposti poistettua, eikä öl jyä leviä maaperään. Tankkauspaikan rakenne tehdään vas taa vana kuin varastoalue. Koska tankkauspaikalle pitää päästä ajamaan ko neel la, siihen ei tehdä reunakorokkeita, vaan öljyn pääseminen ym pä ris töön estetään kallistuksin. Alueella on toimintajaksojen aikana käytettävissä imeytysainetta. Louhintaporauksessa, räjäytyksissä ja murskauksessa käytetään aina laitteistoja, jotka ovat viranomaisten hyväksymiä ja henkilöstö on am mat ti tai tois ta. 8.3 Toiminnassa muodostuvat jätteet Jätteitä voi muodostua alueella louhinnan ja murskauksen aikana työmaan toimistorakennuksessa/sosiaalitiloissa sekä koneiden ja lait tei den huolloissa. Jätehuollosta vastaa hakijan kulloinkin alu eella toimiva urakoitsija.

8 Muu vaa ral linen jäte Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely: Jäte Varastointi Muodostuu Toimituspaikka vuo des sa (tn) Yhdyskuntajäte Jätesäiliö 0,5 m3 1 Peltomäen jäte kes kus Paperi ja pahvi Jätesäiliö 0,5 m3 0,1 Peltomäen jäte kes kus Metallit Varastokontti 1,5 Kuusakoski Oy Voiteluainejäte Yrityksen huol toti 0,5 Ekokem lat Liuotinjäte Yrityksen huol to- 0,1 Ekokem ti lat Yrityksen huol toti lat 0,1 Ekokem Hakemuksessa on esitetty, että yhdyskuntajätteet kerätään um pi naiseen jäteastiaan (0,5 m³) ja toimitetaan loppusijoitettavaksi Pel tomäen jätekeskukseen. Mahdollisesti syntyvät paperi- ja pahvijätteet pi de tään erillään sekajätteestä. Muutoinkin jätejakeet säilytetään eril lään toisistaan ja mahdollisuuksien mukaan ohjataan hyö ty käyttöön. Varastoalueelle sijoitetaan kompostoiva wc, jota käyttävät kaikki alueella toimivat työntekijät. Kompostoitunut jäte kuljetetaan pois tarvittaessa. Jäteöljy, akut ja öljynsuodattimet varastoidaan yrityksen huol to ti loissa. Öljyille on 1,5 m³ varastoastia. Jätteet pidetään erillään va rastoin nin aikana. Yritys toimittaa vaaralliset jätteet asianmukaisesti esim. Ekokem Oy:lle. Varastoalueella jätteiden varastointi tapahtuu urakoitsijan sosiaalitilojen yhteydessä. Ha ki jan mukaan urakoitsija vastaa toimintajakson aikana syn ty neis tä jätteistä. Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jä te huol to suun nitel ma. Hakemuksen mukaan alueelta muodostuu kaivannaisjätteeksi luo ki tel ta vis ta jätteistä pintamaita, kivipölyä tai kivituhkaa sekä seulon ta ki viä ja lohkareita. Pintamaat käytetään ottoalueen mai se mointiin. Ottoalueelta kuorittavia pintamaita on vähän, yhteensä noin m³. Pintamaat varastoidaan alueen reunaosiin. Kivipölyä tai ki vituh kaa syntyy toiminnassa noin 500 m3-ktr ja ne sekoitetaan murskee seen murskauksien yhteydessä. Samoin toiminnassa syn ty vät seulontakivet ja lohkareet (noin m³) sekoitetaan murs kee seen murskauksien yhteydessä. 9. PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 9.1 Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin Hakijan mukaan päästöjä vesistöön ei tule kummastakaan toi min-

9 nas ta (louhinta ja murskaus). Toiminta-alue ei sijoitu poh ja ve si alueel le. Lähimpään vesistöön (Peipposenlampi) on matkaa toi minta-alu een reunasta noin 500 metriä. Käytetyillä räjähdysaineilla ei ole vaikutusta pohjavesiin, eikä rä jähtei tä varastoida alueella. Louhokseen tulevat sade- ja sulamisvedet joh de taan pois poraamalla louhoksen pohja loivasti nousevaksi. Maa-ai nek sen ottosuunnitelman mukaan alueen kaakkoiskulmassa ole vaan purkuojaan on mahdollista johtaa koko alueelle kertyvä sade ve si. Suunnitelman mukaan alueen pohjaan tehdään loivasti nouse va painanne, jota pitkin myös Teerimäentien yläpuolinen alue voidaan rakennettavan rummun kautta kuivattaa. Sade- ja su la mis ve det johdetaan siis tien alittavan rummun kautta Savon Maa- ja Pi ha raken ta jat Oy:n Katajakangas 1-kiinteistön ( ) puolelle ja siitä edelleen purkuojaa pitkin metsään ja samalla kiinteistöllä si jaitse val le suoalueelle. Päästöjä maaperään voi tulla poltto- ja voiteluaineiden varastoista, ase mien voiteluainevuodoista sekä työkoneiden poltto- ja voi te lu ainei den vuodoista. Päästöjä ehkäistään varastoimalla polttoaineet suo ja ra ken tei sis sa säiliöissä ja varastoimalla voiteluaineet ja vaa ralli set jätteet tiivispohjaisessa varastossa. lisäksi aggregaatin alue sekä voiteluainevaraston ja työkoneiden varastoalueet suojataan lu van mukaisesti. Suojattu alue puhdistetaan välittömästi, mikäli sille valuu voitelu- tai polt to ai nei ta. Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvan saa neeseen käsittelypaikkaan. Alueella on 200 litraa imeytysturvetta, joka va ras toi daan varastokontissa. Vuodoista ilmoitetaan ympäristölupaa val vo val le viranomaiselle ja palolaitokselle. Louhinta- ja murskaustyön aikana tarvittavien työkoneiden ja ag gregaa tin polttoaine säilytetään 2-vaippasäiliössä erillisellä va ras to alueel la. Hakijan mukaan murskausasemien erilliset laitteet on va rus tettu kukin omalla suoja-altaalla, johon mahtuu kaksinkertainen mää rä kussakin laitteessa käytettävää voitelu- tms. ainetta. Jo kai nen työyksikkö on myös varustettu rajakatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin ja katkaisee öljyn virtauksen esim. katken nees ta öljyputkesta. Työkoneiden huollot tehdään alueen ulkopuolella yrityksen huol to tilois sa, lukuun ottamatta päivittäisiä huoltotoimenpiteitä. Alueelle ei tule vesijohtoa, eikä alueella ole viemäröintiä. Tar vit taessa käytettävä vesi tuodaan alueelle säiliössä. 9.2 Päästöt ilmaan

10 Louhinnassa syntyy pölyä porauksissa, räjäytyksissä sekä louheen las tauk ses sa. Murskausasemalla syntyy pölyä kuljetuksissa, murskauk ses sa sekä seulonnoissa. Louhinnassa käytettävä po raus vau nu on varustettu pölynkeruulaitteella, jonka kuntoa seurataan viik ko tarkas tuk sil la. Murskausasema kuuluu tielaitoksen ym pä ris tön suo je lujul kai sun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Luokituksen mukai ses sa siirrettävässä asemassa pölyn haitallista leviämistä ym päris töön on vähennetty koteloimalla pölyä aiheuttavia työvaiheita ja kas te le mal la kesäaikaan kiviainesta. Murskausaseman pölypäästön on hakemuksessa arvioitu leviävän hai tal li se na noin 200 metrin etäisyydelle. Murskekasojen si joit ta misel la varastoalueelle pölyn haittoja pyritään pienentämään. Toiminta-alueelle johtava tie rakennetaan kalliomurskepintaiseksi, jo ten pölyhaittoja tiestä ei hakijan mukaan arvioida tulevan. Murskauslaitteiston aggregaatissa ja työkoneissa käytetään kevyttä polt to öl jyä. Hakemuksessa kerrottu polttoöljyn käyttö on keskimäärin yh teen sä 45 t / vuosi (aggregaatti 20 t/a ja työkoneet 25 t/a). Polt toöl jyn lämpöarvo on 42,8 MJ/kg. Hakija on toimittanut myös tiedot työko nei den ominaiskulutusarvoista sekä päästökertoimet. 9.3 Melu ja tärinä Hakija arvioi, että louhinnassa melua aiheutuu porauksista, rä jäy tyksis tä, rikotuksesta sekä louheen lastauksesta. Murskausasemalla me lua aiheutuu kuljetuksissa, murskauksessa, sekä seulonnoissa. Murs kaus ase ma kuuluu tielaitoksen ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Hakijan mukaan melu le viää kivenmurskauksessa haitallisena noin 500 metrin etäisyydelle. Melua esitetään vähennettäväksi koteloimalla työvaiheita ja si joit tamal la murskekasat varastoalueen reunoille. Tärinästä hakija ei arvioi olevan vaikutusta lähialueen asuin kiin teistöil le, koska ne sijaitsevat niin kaukana toiminta-alueesta. Kal lioaluei ta ei vielä kaikkia ole paljastettu, joten kallion kokoa tai suuntaa ei vielä tiedetä. Hakijalla ei ole tietoa siitä, minne saakka kal lio alu eet ulottuvat. Lähialueen taloihin tulee hakijan mukaan puhdas vesi Luo to sen kankaan vesiosuuskunnalta. Kaivoista ei ole tietoa. Hakijan mukaan lähi alu eel la sijaitsee yksi pieni lähde Katajakangas 1-kiinteistön ete läosas sa ( ), joka on Savon Maa- ja Piharakentajat Oy:n omis tuk ses sa. Lähteestä ei oteta talousvettä. 9.4 Liikenne

11 Sora ja murske kuljetetaan nykyistä tieyhteyttä pitkin. Louhinnan ja murskauksen toiminta-aikana alueelle tulee 10 kevyen lii ken teen käyntiä vuorokaudessa ja max raskaan liikenteen käyn tiä vuorokaudessa. Liikennettä on arkipäivisin (maanantai per jan tai) klo välillä. Valmista murskemateriaalia kuljetetaan tarpeen mukaan työ koh teisiin koko vuoden aikana arkipäivisin ja myös viikonloppuisin, mikä kul je tus on urakoinnin vuoksi tarpeen. 9.5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakijan mukaan louhinnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniik kaa. Käytettävä tekniikka on avolouhinta. Murskauksessa käytetään hakijan mukaan myös parasta käyt tö kelpois ta tekniikkaa. Käytettävä tekniikka on murskaus esim. Metso Mine ral sin nykyaikaisilla murskauslaitoksilla. Louhintaporauksissa, räjäytyksissä ja murskauksessa käytetään aina laitteistoja jotka ovat viranomaisen hyväksymiä ja henkilöstö on am mat ti tai tois ta. Toiminnassa yleisesti käytetään viimeisimpiä teknisiä ja taloudellisia rat kai su ja päästöjen ja riskien minimoimiseksi. 10. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakijan mukaan ympäristövaikutukset tulevat olemaan paikallisia ja en si si jai ses ti maisemallisia. Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai arvokkaita mai sema-aluei ta. Tästä syystä hakija on arvioinut, että toiminnalla ei ole vai ku tus ta luonnonsuojeluarvoihin. Toiminnan päätyttyä alue mai semoi daan ja metsitetään. Hakijan mukaan alue sijaitsee maa-aineksen ottotoiminnan, lou hinnan ja murskauksen kannalta otollisella alueella, joka on hyvien kulku yh teyk sien varrella, ja jossa lähin asutus on kaukana, eikä toi minnas ta ole haittaa asutukselle. Hakijan mukaan hydrogeologisiin olosuhteisiin ottotoiminnalla ei ole sa not ta vaa vaikutusta, koska alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Alue ei sijoitu myöskään vesistön läheisyyteen. Vaikutuksia vesien ja maa pe rän laatuun torjutaan hakemuksessa kuvatuilla suo ja ra ken teilla ja ripeällä toiminnalla onnettomuustilanteissa. Hakijan mukaan toi-

12 met ovat riittävät ottaen huomioon alueen ympäristöolot, josta syys tä toiminnalla ei ole vaikutuksia vesien laatuun. Kasvillisuuteen hakijan mukaan ottotoiminnasta aiheutuvat muu tokset koskevat pelkästään toiminta-aluetta, eikä ympäristön kasvistolle ole toiminnasta pidempiaikaista haittaa. Hakijan mukaan louhinnassa ja murskauksessa syntyvä pöly ei aiheu ta haittaa lähimmälle asutukselle, koska toiminta on ly hyt kes toista ja asutusta ei ole välittömässä läheisyydessä. Toiminnasta aiheutuvan melun haittoja vähennetään hakemuksessa esi te tyil lä toimenpiteillä, joten melusta ja tärinästä ei hakijan mukaan ole haittaa lähiasutukselle. Syrjäisen sijainnin vuoksi hakija arvioi, että toiminnasta aiheutuvat hai tat ovat asutukselle vähäiset. Syrjäisen sijainnin ja lyhyen vuo sittai sen toiminta-ajan vuoksi toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ylei seen viihtyvyyteen ja terveyteen. 11. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Louhinnasta ja murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa. Päi vä kirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poik keuk sel li set tapahtuman (kuten onnettomuudet). Myös alueelle va ras toi ta vien materiaalien määrästä pidetään kirjanpitoa. Kirjanpito on lupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Toimintajakson aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan ym pä ristö lau ta kun nal le. Jätteiden toimituksista pidetään kirjaa ja vaarallisten jätteiden toi mitus ten kuitit säilytetään. Myös jätteiden pidettävä kirjanpito on ym päris tö lu paa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Päästöjä ei mitata, mutta päästöjen määrä pidetään hakemuksen mu kai se na tarkkailemalla ja huoltamalla asemien laitteita päivittäin, se kä hillitsemällä tarvittaessa pölyämistä ja sen leviämistä. Poikkeuk sel li set päästöt merkitään työmaapäiväkirjaan. Asemien henkilökunta on ammattitaitoista ja laitteet ovat ajan mu kaiset, jolloin henkilökunta suorittaa jatkuvaa käyttötarkkailua. Viranomaisille raportoidaan vuosittain luvan mukaisesti. 12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Onnettomuusriskiä aiheuttavat louhinnan räjäytystyöt, poltto- ja voi-

13 te lu ai nei den varastointi, tankkaus, vaarallisten jätteiden varastointi, työ ko nei den vuotoriski sekä aseman toimintahäiriöt ja mahdolliset tu li pa lot. Louhinnan onnettomuuksia estetään käyttämällä asiantuntevaa louhin ta ura koit si jaa. Poltto- ja voiteluaineiden ja vaarallisten jätteiden va ras toin nin sekä työkoneiden varastoinnin aiheuttamaa ym pä ris töris kiä vähennetään varastointipaikkojen suojauksilla ja sijoittamalla va ras tot turvalliseen paikkaan. Asemien toimintahäiriöitä ja muita onnet to muuk sia vähennetään huolloilla ja tarkkailulla. Tarvittaessa asemat pysäytetään, korjataan vika tai poistetaan häiriö. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin es tä mällä vuodon jatkuminen sekä imeytetään vuotanut aines imey tys ai neeseen tai poistetaan pilaantunut maa-aines. Pilaantunut maa-aines ja käy tet ty imeytysaine toimitetaan luvan saaneeseen kä sit te ly paikkaan. Onnettomuudesta ilmoitetaan välittömästi palolaitokselle ja ym pä ristö lau ta kun nal le. Asemalla on näkyvässä paikassa kirjalliset ohjeet ilmoi tus ten tekemisestä onnettomuustilanteissa. Aseman hen ki lö kuntaa on myös koulutettu toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja häi riöti lan teis sa. 13. HAKEMUKSEN LIITELOMAKKEET - Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus ja liite - Maakuntakaavaote - Yleiskartta 1:10 000) - Asemapiirros (1:5 000) - Lista naapureista - Kiinteistörekisterin tietoja - Maa-aineksen ottosuunnitelma Sijaintikartta - Lähialuekartta (1:5 000) - Nykytilannekartta (1:2 500), lopputilannekartta (1:2 500) sekä pituus- ja poikkileikkaus (2 kpl) (1:1 000) - Maa-aineslupahakemus ja lupapäätös (Sonkajärven kunta, Ra kennus val von ta jaos to ) - Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ot ta mis toimin nal le LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 14.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Sonkajärven kunnan ilmoi tus tau lul la Kuulutusta koskeva ilmoitus on jul-

14 kais tu Miilu - lehdessä. Kuulutuksesta on lisäksi annettu tie to erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee Tarkastukset ja neuvottelut Ympäristönsuojelun tehtäväalue on käynyt toiminta-alueella tar kastuk sel la Tarkastukselta otetut valokuvat on liitetty sa mana päivänä käydyn neuvottelun muistion liitteeksi ja neu vot te lu muistio on liitetty hakemuksen asiakirjoihin. Saman tarkastuksen aikana tar kas tet tiin molemmat toiminta-alueet (Savon Maa- ja Pi ha ra ken tajat Oy:n sekä Ylä-Savon Sora Ay:n toiminta-alueet) Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksen johdosta ei jä tet ty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Valmistelijan päätösehdotus: 15. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Ympäristölautakunta myöntää Ylä-Savon Sora Ay:lle ympäristöluvan lou hin nal le ja murskaukselle kiinteistöille Kallio (kiinteistötunnus ), Kallio II (kiinteistötunnus ), Yss1 (kiinteistötunnus ) ja Mummulanrinne (kiinteistötunnus ) sekä seulontakivien murskaukselle kiinteistölle Sälevän yhteismetsä (kiinteistötunnus ). Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava lu pamää räys ten ehtoja. 16. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. 17. LUPAMÄÄRÄYKSET Yleiset lupamääräykset 17.1 Toiminnassa saa käyttää vain toiminta-alueelta (kiinteistöiltä Kal lio (kiinteistötunnus ), Kallio II (kiinteistötunnus ), Yss1 (kiinteistötunnus ) ja Mummulanrinne (kiinteistötunnus ) ja Sälevän yhteismetsä (kiinteistötunnus )) otettuja maa-ai-

15 nek sia. Toiminta-aika on vuosittain enintään 80 päivää. Tuot tei den kuormausta ja kuljetusta saa tehdä ympärivuoden. Toiminta-aika murskaamisen, poraamisen ja rikotuksen osalta on arki päi vi sin (maanantai perjantai) klo Räjäytyksiä saa teh dä arkipäivisin (maanantai perjantai) 1 2 kertaa viikossa klo Kuormaamisen ja kuljetusten toiminta-ajat ovat ar ki päivi sin (maanantai perjantai) klo sekä vii kon lop pui sin (lauantai-sunnuntai) klo Perustelut: Toiminta-ajat ovat hakijan esittämiä. Hakija on ha ke mukses sa esittänyt, että louhintaa tehdään alueella 1 2 vuoden välein. Rä jäy tyk siä arvioidaan tehtävän 1 2 kpl viikossa toimintajakson aika na eli enimmillään noin 10 räjäytystä/toimintajakso. Isojen kap palei den pienentämistä eli rikotusta arvioidaan tehtäväksi päivää vuodessa, poraamista päivää vuodessa ja murskausta päivää vuodessa. Yhteensä toimintapäiviä alueella on päivää (eli 16 viikkoa; 4 kk) vuosittain. (YSL 8 ja 43, NaapL 17 ) Tärinä 17.2 Räjäytysten aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön raken nus ten ja rakennelmien vaurioitumista. Luvan haltijan tulee ennen toiminnan aloittamista tarvittaessa selvittää räjäytyksistä ai heutu van tärinän johtavuus sekä selvittää lähikiinteistöjen kat sel mus tarve toiminnan eri aikoina ja varmistaa sopivien räjähdysainemäärien käyt tö. Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan tärinästä syntyviä hait to ja, tulee toiminnanharjoittajan selvittää tärinän voimakkuus mittauk sin häiriintyvässä kohteessa. Mittausten tekijällä tulee olla riit tävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista. Mittaustulokset tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kallion rä jäytyk sis tä on ilmoitettava vähintään vuorokautta ennen lä hi kiin teis tö jen omistajille. Lähiasutukselle on myös tiedotettava louhinta- ja murskaus työs tä vastuussa olevan tahon yhteystiedot. Perustelut: Määräys on tarpeen tärinästä aiheutuvien haittojen ennal ta eh käi syn varmistamiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Tä ri nämit tauk set ovat tarpeen, jotta saadaan selville laitoksesta ai heu tuvan tärinän voimakkuus, jos sen epäillään aiheuttavan haittaa. Mittaus tu los ten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä tärinän leviä mi sen torjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. Mit taus tu losten luotettavuuden kannalta on tarpeen, että mittauksista vastaa ulko puo li nen taho, jolla on riittävät edellytykset mittausten te ke mi seen. (YSL 43, NaapL 17 ) Melu

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ympäristölautakunta Aika 12.08.2014 klo 09:00-10:33 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364 Ympäristölautakunta 153 03.12.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Hannu Piippo 230/11.01.00/2013 Ymplk 153 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453 1. ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ympäristölautakunta 150 03.12.2013 Ympäristölautakunta Aika 03.12.2013 klo 09:00-10:43 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen Ympäristölautakunta 72 16.05.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Marjomäen Sora Ky 119/11.01.00/2013 Ymplk 72 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä Ympäristölautakunta 49 08.04.2013 Ympäristölupa soran murskaukselle, Metsähallitus Metsätalous 229/11.01.00/2013 Ymplk 49 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 96 26.10.2015 Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi 501/611/2015 Ympäristölautakunta 26.10.2015 96 ASIA Pirttijärven

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska Tekninen lautakunta 23 29.08.2013 Maa-ainesluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 23 Maa-aineslupahakemus on toimitettu Alavieskan kunnan tekniselle lau ta kun nalle 6.5.2013. Maa-aineslain 555/81

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä Ympäristölautakunta 61 28.06.2016 Maa-aineslupa / Metsähallitus MHT, Viinakangas, Kivijärvi 311/611/2016 Ympäristölautakunta 28.06.2016 61 ASIA Metsähallitus MHT Etelä-Suomi hakee maa-aineslain mukaista

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

72 29.08.2013 29 19.03.2015

72 29.08.2013 29 19.03.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 72 29.08.2013 29 19.03.2015 Vastine Murskepojat Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetystä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot