VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 VIROLAHDEN KUNTA - TALOUSARVIO 2014 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Suunnitelmien yleiset perusteet ja kehitysnäkymät Kunnanjohtajan katsaus Virolahti -strategia Toiminnan organisointi Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntakonserni TALOUSARVION SITOVUUSTASOT KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA 3.1. Kuntastrategian mukainen tavoitebudjetti Yleishallinnon toimiala (10) 18 Keskusvaalilautakunta (10) 18 Tarkastuslautakunta (12) 19 Kunnanvaltuusto (14) 21 Kunnanhallitus (16) 22 Keskushallinto (130) 22 Maaseutupalvelut (140) 25 Elinkeino- ja matkailutoimi (160) 27 Museotoimi (170) 29 Tukipalvelut: taloushallinto, henkilöstöhallinto ja ruokapalvelut (200, 220 ja 250) Sosiaali- ja terveystoimentoimiala (30) 38 Sosiaali- ja terveyslautakunta (30) 39 Sosiaalitoimi ja hallinto (300) 39 Päivähoito ja esiopetus (320) 41 Vanhustyö ja kotihoito (340) 43 Terveydenhuolto (350) Sivistystoimen toimiala (40) 52 Sivistyslautakunta (40) 53 Sivistystoimen hallinto (400) 53 Peruskoulut (410) ja lukio (420) 54 Vapaa sivistystyö (430) 57 Joukkoliikenne (440) 57 Kirjasto (450) 58 Kulttuuritoimi (460), liikunta (470) ja nuoristoimi (480) Teknisen toimen toimiala (50) 64 Tekninen lautakunta (50) 66 Teknisen toimen hallinto (500) 66 Maankäyttö (510) 68 Tilapalvelut (520) 69 Yhdyskuntatekniikka (530) 70 Jätehuolto (535) 71 Liikelaitokset (540) 73 Ympäristötoimi ja eläinlääkintähuolto (570) 74 Palo- ja pelastustoimi (580) 75 Rakennuslautakunta (59) Rakennusvalvonta, maa-ainesluvat ja yksityistiet Käyttötalouden budjettiyhteenveto TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINTIOSA 85 LIITETIEDOT Henkilöstösuunnitelma ja kirjanpidon nimistö 87 1

3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Talousarvion yleisperustelut kansantalouden, kuntatalouden, alueellisen sekä oman kunnan kehityksen näkökulmasta Yleinen talouskehitys Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan Suomen BKT supistui viime vuonna 0,8 %. Valtiovarainministeriön syyskuun talouskatsauksen mukaan (talouden kehitystä kuvaavien indikaattoreiden perusteella) näyttäisi sille, että taloustilanteen heikkeneminen olisi pysähtynyt. Talouden näkymät ovat kuitenkin hyvin epävarmat niin kuluvan vuoden kuin tulevien vuosien osalta. Epävarmoja näkymiä ja heikkoa ennustettavuutta ilmentävät myös EU-komission ja kotimaisten ennustelaitosten ensi vuoden kasvuennusteiden väliset huomattavat erot. EU-komissio ennusti marraskuun alussa Suomen ensi vuoden BKT:n kasvuksi vain 0,6 prosenttia, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on ennustanut 1,6 %:n ja Palkansaajien tutkimuslaitos jopa 2,1 % kasvua. EU-komission tuore ennuste on siten vain puolet VM:n 1,2 % kasvuennusteesta, johon myös valtion ensi vuoden budjetti perustuu. Kuluvana vuonna VM ennustaa Suomen BKT:n laskevan viime vuoteen verrattuna 0,5 %. Yksityinen kulutus ei kasvane tänä vuonna lainkaan ja kestokulutustavaroiden kysyntä supistuu 3 % verrattuna viime vuoteen. Tähän vaikuttaa työttömyyden kasvu, kuluttajien heikko luottamus tulevaan kehitykseen ja reaalisen ostovoiman heikkeneminen. Teollisuustuotannon alamäen ennustetaan jatkuvan suhdanteellisten tekijöiden ja rakenteellisten ongelmien vuoksi. Työttömyysasteen ennakoidaan olevan ensi vuonna 8,3 %. Vuodelle 2015 VM ennustaa 1,9 % kasvua. Kuitenkin BKT:n kasvupotentiaali on tulevina vuosina alhainen, sillä väestön ikärakenteen vuoksi työn tarjonta ei tule kasvamaan, rakennemuutoksen seurauksena osa tuotantokapasiteetistamme on muuttunut epäkurantiksi ja samanaikaisesti investoinnit uuteen ovat vähäisiä. Julkisen talouden tilanteen ei ennusteta paranevan seuraavina vuosina. Ikärakenteen muutos heikentää huoltosuhdetta työikäisen väestön määrän pienentyessä, ja samalla ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat. Julkista taloutta rasittaa myös heikko talouden suhdanne ja julkisen talouden ennustetaan olevan alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin, eikä julkisen talouden tasapainottuminen ole näköpiirissä tulevinakaan vuosina. Koko julkisen velan osuuden BKT:stä ennustetaan kasvavan ensi vuonna yli EU:n asettaman 60 %:n kipurajan ensimmäistä kertaa sotavuosien jälkeen. VM:n arvion mukaan julkinen talous ei ole sopeutettavissa välittömin tuloihin tai menoihin kohdistuvin toimenpitein vaan tarvitaan rakenteellisia, työllisyysastetta, talouden muuta kasvuperustaa ja julkisen talouden palveluntuotannon tuottavuutta parantavia toimia. Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä entisestään. Valtionvarainministeriön painelaskelmien mukaan kuntatalous heikkenee nopeasti vuoden 2017 loppuun mennessä ja sen voidaan katsoa jopa kriisiytyvän. Kuntien menot kasvavat ennusteiden mukaan seuraavien neljän vuoden aikana verotuloja ja valtionosuuksia selvästi nopeammin. Väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tilastokeskuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut vuosikatteet eivät enää vuoden 2012 tilinpäätösten perusteella riittäneet poistojen kattamiseen. Painelaskelmien mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta tulee kaksinkertaistumaan vuoden 2011 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä. Tulokehityksen heikentyessä ja palvelujen kysynnän kasvaessa kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitämiseksi vakaana tarvitaan tiukan menokurin ja veronkorotusten lisäksi muita toimenpiteitä. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Myös maan hallitus on herännyt kuntien ahdinkoon. Elokuun budjettiriihen yhteydessä hallitus hyväksyi ns. Rakennepoliittisen ohjelman julkisen talouden kestävyysvajeen hallintaan saamiseksi. Siinä kunnille on varattu keskeinen rooli. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää niin, että kuntien menot ovat vuonna 2017 miljardin alemmalla tasolla muutoin toteutu- 2

4 vasta. Lisäksi tavoitteena on parantaa kuntatalouden tilaa toisella miljardilla, joka saataisiin kasaan kunnissa toimintaa tehostamalla ja veronkorotuksista päättämällä. Hallitus on pyytänyt ministeriöiltä ja Kuntaliitolta esityksiä kuntien tehtävien karsimiseksi. Tavoite on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo saavuttaa ja aikataulu todella haasteellinen, sillä esitykset on tarkoitus koota marraskuun loppuun mennessä. Marraskuun puoliväliin mennessä ministeriöille oli tehty jo kaksi kyselyä, joissa saadut esitykset jäivät todella vaatimattomiksi. Hallitus olettaa, että Kunta- ja Sote -uudistukset edesauttavat tavoitteen saavuttamista. Vuoden 2014 osalta peruspalvelubudjetissa ennakoitiin teknisesti, että kunta-alan ansiotaso nousee ensi vuonna 2,1 %. Työmarkkinajärjestöt ovat kuitenkin syksyllä päässeet sopimukseen hyvin maltillisesta keskitetystä tuloratkaisusta, niin sanotusta työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Uusi sopimuskausi ulottuu vuoden 2015 loppuun. Kunta-alan ansiotason ennakoidaan nousevan tämän seurauksena vain noin prosentin verran vuonna Vuonna 2014 peruspalveluiden hintaindeksillä mitattuna kuntien toimintamenojen ennakoidaan kasvavan kuluvan vuoden tapaan noin kahdella prosentilla. Vaatimaton talouskasvu tulee väistämättä näkymään heikkona verotulojen kertyminä tulevina vuosina. Vuonna 2013 kuntien verotulot kasvavat poikkeuksellisista, lähinnä kertaluonteisista tilitysjärjestelmän muutoksista johtuen keskimäärin yli 5 prosentilla. Vuonna 2014 kuntien verotuloja kasvattavat kiinteistöverotukseen tehtävät verotusarvojen korotukset. Veroperustemuutoksien ennakoidaan kasvattavan kuntien kiinteistöveroja yhteensä noin 100 miljoonalla eurolla. Kunnallisveroon tehtävien veroperustemuutoksien vaikutuksen ennakoidaan kasvattavan kunnallisverojen tuottoa yhteensä noin 47 miljoonaa euroa. Yhteisöverokannan alentaminen 4,5 prosenttiyksiköllä 20,0 %:iin on esitetty kompensoitavaksi kunnille täysimääräisesti kuntien jako-osuutta kasvattamalla vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 verokannan alennus tuntuu raskaasti erityisesti niissä kunnissa, joissa on merkittäviä yhteisöveron maksajia. Näillä oletuksilla kuntien verotulot kasvavat keskimäärin 2,2 prosenttia vuonna Väestökehitys alueellisesti ja omassa kunnassa Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan sekä Miehikkälän että Virolahden kuntien väestökehitys on seuraavina vuosikymmeninä tasaisesti aleneva. Ennusteen mukaan vuonna 2015 Virolahden väkiluku on 3411 ja Miehikkälän tasan 2000 henkilöä vuonna Vuonna 2020 Miehikkälän väkiluku on 1851 ja Virolahden Tilastokeskuksen mukaan Miehikkälän väestö jakautui ikärakenteen mukaisesti seuraavasti vuonna 2012: 0 14 vuotiaiden osuus väestöstä oli 12,6 %, vuotiaiden osuus väestöstä 57,1 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 30,3 % tilanteen mukaan eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuodenvaihteessa oli 37,1 % väestöstä. Tilastokeskuksen mukaan Virolahden väestön ikärakenne muodostui vuonna 2012 seuraavasti: 0 14 vuotiaiden osuus väestöstä oli 13,9 %, vuotiaiden osuus 60,6 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 25,5 %. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuodenvaihteessa oli 42,9 % väestöstä. Työllisyystilanne alueellisesti ja omassa kunnassa Syyskuun lopun tilanteessa työttömien työnhakijoiden määrä oli lisääntynyt Kaakkois- Suomessa 9,5 % vuoden takaisesta. Koko maassa työhallinnon työnvälitystilaston mukaisia työttömiä oli syyskuun lopussa 18 % enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työttömyys on kasvanut lähes kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Nuorten työttömyyden kasvu on kesän jälkeen hieman kiihtynyt. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi syyskuussa mm. kaupallisen työn ja teollisuuden toimialoilla ja lähinnä Kouvolan seudulla. Muissa seutukunnissa määrä pysyi viime vuoden tasolla. Kaakkois-Suomessa oli syyskuun lopussa työttömänä olevaa työnhakijaa. Määrä on lisääntynyt Kymenlaaksossa 10,1 % ja Etelä-Karjalassa 8,6 % vuoden takaisesta. Työttömien määrä on kasvanut Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Haminassa enemmän kuin Kaakkois-Suomen kunnissa keskimäärin, Kotkassa ja Imatralla vähemmän. Luumäellä ja Savitaipaleella työttömiä oli vähemmän kuin vuosi sitten, Virolahdella saman verran. Kaikissa muissa kunnissa määrä on kasvanut, maaseutukunnissa yleensä vähemmän kuin kaupungeissa. 3

5 Syyskuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli yli 2400 työttömänä olevaa alle 25-vuotiasta työnhakijaa. Määrä on kasvanut 12,4 % vuoden takaisesta. Kotkan-Haminan seudulla määrä on kuitenkin pienentynyt hieman. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden henkilöiden määrä on kasvanut jo muutaman vuoden ajan, ei kovin jyrkästi, mutta melko tasaisesti. Syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli Kaakkois-Suomessa 5134 henkeä. Kaksi vuotta sitten määrä oli tuhat ja vuosi sitten viisisataa henkeä pienempi. Kasvu on Kaakkois-Suomessa ollut kokonaistyöttömyyden tapaan koko maan keskiarvoa hitaampaa. Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt vuodessa neljänneksen. Työttömiä on kaikissa ammattien pääryhmissä enemmän kuin vuosi sitten, mutta kasvu kohdistuu eniten toimihenkilöammatteihin. Sekä teknisen, luonnon- ja yhteiskuntatieteellisen että terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmissä työttömiä on yli viidennes enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Elokuun aikana Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin runsas 1500 uutta työpaikkaa. Määrä jäi yli viidenneksen viime vuoden elokuun lukua pienemmäksi. Eniten paikkoja oli avoinna kaupallisessa työssä, niistä yli puolet Lappeenrannan seudulla. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Miehikkälässä ja Virolahdella työttömyysaste oli syyskuun lopun tilanteessa selkeästi alhaisin Kaakkois-Suomessa. Virolahdella työttömyysaste oli 6,2 % ja Miehikkälässä 9,2 %. Kotka-Haminan seutukunnalla työttömyysaste oli yhteensä 14,1 %, jota kasvatti Kotkan 15,9 %:n työttömyysaste. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli ELY-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan 10,9 % työvoimasta. Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja omassa kunnassa Vuoden 2012 loppukesällä vahvistunut ja edelleen jatkuva maailmantalouden epävarmuus on heikentänyt tilannetta niin koko maassa kuin Kaakkois-Suomessakin. Kaakkois-Suomi on tunnetusti vientituotannon sekä satamatoiminnan ja muun kuljetuksen sekä varastointiliiketoimintojen ison painoarvon vuoksi varsin riippuvainen maailman yleisestä talouskehityksestä. Kaakkois-Suomi onkin viime vuosina menettänyt työpaikkoja erityisesti teollisuudesta. Tämä näkyy varsinkin Etelä-Karjalan tuotanto- ja työllisyyskehityksessä, mutta myös Kymenlaaksossa. Viimeaikaista positiivista kehitystä on puolestaan edustanut Venäjältä tuleva ostosja myös lisääntyvä yöpyjämatkailijavirta. Teollisuudessa viime vuosina koettuja tuhansien työpaikkojen menetyksiä on jo osittain onnistuttu korvaamaan palvelu- ja logistiikka-alan työpaikoilla. Mikäli metsäteollisuus onnistuu kehittämään uusia, Suomessa valmistettavia tuotteita ja matkailijavirrat kasvavat edelleen lähivuosina, Kaakkois-Suomen muilta toimialoilta vähenevät työpaikat voidaan korvata ainakin osittain. Todennäköisesti pidemmällä aikavälillä Kaakkois- Suomen työpaikkojen kokonaismäärä kuitenkin vähenee. Julkinen sektori, sekä kunnat että valtio, ovat talousvaikeuksissa ja supistamassa työvoimaansa. Teollisuuteen ei ole syntymässä merkittävästi uutta työllisyyttä. Maataloudessa on mahdollisuuksia, mutta alan työvoima on edelleen laskusuunnassa. Palvelualoilla on kuitenkin kasvamisen edellytyksiä. Raha-automaattiyhdistyksen päätös perustaa Suomen toinen kasino Vaalimaalle lisää muidenkin toimijoiden kiinnostusta Virolahtea ja Vaalimaan aluetta kohtaan. Vuonna 2018 valmistuva Vaalimaa - Hamina-moottoritie muodostaa moottoritieosuuden Vaalimaalta aina Helsinkiin ja Turkuun saakka. Venäjällä suunnitteilla oleva Pietari Vaalimaa -moottoritie lisää entisestään Vaalimaan jatkuvasti kasvavaa rajanylitysliikennettä ja Venäläisten matkailijoiden määrää. Kasinon sekä suunnitteilla olevan kauppakeskuksen ja muiden vireillä olevien hankkeiden odotetaan tuovan Vaalimaalle lähivuosina noin 700 uutta työpaikkaa. Vaalimaan alueen kehityksen ja uusien työpaikkojen odotetaan kääntävän Virolahden asukasluvun hienoiseen kasvuun ja parantavan merkittävästi kunnan mahdollisuuksia selvitä seuraavina vuosina väistämättä edessä olevista kuntatalouden haasteista. Suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset ja oman kunnan kehittämishankkeet Virolahden kunnan tulevan suunnittelukauden investointiohjelman kustannukset ovat Klamilan koulun valmistumisen lähestymisestä huolimatta melko suuret. Bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat yhteensä 5,9 milj. ja nettoinvestoinnit 3,2 milj.. Suunnittelukauden suurin investointi on Villinrannan palvelukeskuksen yhteyteen kaavailtu tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna Suunnittelukauden muita suuria investointeja on maanhankinnan lisäksi Vaalimaan alueen kehittäminen. Suunnittelukaudelle on merkitty käyttöomaisuuden myyntejä Vaalimaan yritystonteista yhteensä noin 2,6 M. 4

6 Talousarvio 2014, taloussuunnitelma Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion- ja suunnitelman laadintaohjeet. Ohjeiden mukaisesti palkkoihin on laskettu 2,1 % korotus ja palvelujen ostoihin niin ikään 2,1 % korotus. Muut toimintamenot arvioidaan kuluvan vuoden budjetin mukaisesti. Palkkamenoperusteiset sivukulut on laskettu KEVAn ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti käyttäen 22,51 %:a. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut on laskettu Kuntien eläkevakuutuksen budjetointiohjeen mukaisesti ja ne on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon. Näitä menoja ei ole sisällytetty kuntien kesken jaettaviin toimintakustannuksiin. Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2012 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2013 talousarvio. Vuoden 2013 vertailutiedoissa eivät näy lisätalousarvioon kirjatut luvut. Talousarvion luvut sisältävät budjetoidut sisäiset vyörytykset, kuten vuoden 2013 talousarviossa. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta sovituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset. Talous- ja henkilöstöhallinnon nettomenot jaetaan kuntien kesken edellisen vuoden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuudet näistä kustannuksista vyörytetään kunnan sisällä. Taloushallinnon kustannukset on jaettu kirjanpidon eri kustannuspaikoille niille vuonna 2012 kirjattujen ostolaskujen lukumäärien suhteessa. Henkilöstöhallinnon kustannukset on vastaavasti kohdistettu eri kustannuspaikoille vuoden 2012 palkkahallinnon kustannuspaikkojen osoittamien henkilömäärien suhteessa siten, että ne on muutettu henkilötyövuosiksi. Henkilöstöhallinnon vyörytettävästä määrästä on ensin vähennetty arvioitu työkustannus kokouspalkkioiden maksusta, joka on kohdistettu suoraan kustannuspaikoille. Isäntäkuntamallin aiheuttamien haasteiden vuoksi sisäistä laskentaa kehitettiin 2012 tilinpäätöksestä alkaen siten, että isäntäkunnan toiselle kunnalle järjestämän palvelun vyörytysperusteet on noudettu isäntäkunnan kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (kustannuspaikan tosite- ja henkilöstömäärät). Sisäiset vuokrat (sis. sähkö- ja lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspakoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan. Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden lopussa, ennen tilinpäätöstä. Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan. Talousarvion määrärahat on varattu sadan euron tarkkuudella. Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta)-tasolla niin, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Toimielimiä / lautakuntia sitovat katteet on esitetty yhteenvetona omassa kappaleessaan. Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi. Taloussuunnitelma Verotulot 2014 Taloussuunnitelmia vuosille 2015 ja 2016 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot on arvioitu alustavasti olevan samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle Virolahden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: Virolahden veroprosentit: Kunnallisvero-% 20,0 20,0 5

7 Valtionosuudet 2014 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen kiinteistövero 1,10 1,10 Vakituisen asunnon kv. 0,45 0,45 Muun rakennuksen kv. 1,05 1,05 Voimalaitoksen kv. 2,80 2,80 Yleishyöd.yht.kv. 0,00 0,00 Virolahden kokonaisverotulokertymä kasvaa Kuntaliiton ennusteen mukaan ensi vuonna noin 4,5 % Kuntaliiton vuoden takaiseen kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Kunnallisverokertymä kasvaa arvion mukaan 2,3 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa puolestaan kasvavan 17,1 %. Kiinteistöverojen kertymän arvioidaan kasvavan 15,3 %. Vuoden 2013 viimeiseen verotuloennusteeseen ja talousarviomuutokset sisältävään budjettiin verrattuna verotulot kasvaisivat ensi vuonna keskimäärin 1,2 % ( ). Vuosille budjetoitujen verojen vertailutaulukko: TA 2013 TA 2014 Muutos % Kunnallisvero ,3 Yhteisövero ,1 Kiinteistövero ,3 Yhteensä ,5 Valtionosuudet on varattu talousarvioon Kuntaliiton syyskuussa tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien ennustetaan kasvavan noin 3,2 % vuoden 2013 talousarvioon nähden ja olevan noin 9,4 M. Edelliseen sisältyvän verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen ennustetaan kasvavan 5,4 % ja olevan 2,0 M. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (sisältää kunnan rahoitusosuuden) pienentyvät noin 146 t. Kaiken kaikkiaan valtionosuudet kasvavat Kuntaliiton ennusteen mukaan kuluvan vuoden talousarvioon nähden n. 147 t (1,7 %) ja Valtionvarainministeriön vuoden 2013 maksatuspäätökseen nähden noin 264 t (3,1 %). Käyttötalous, tuloslaskelma Talousarvion käyttötalousosaan merkityt toimintatulot ovat 3,8 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintamenot on arvioitu 1,7 % suuremmiksi kuin kuluvana vuonna. Näillä toimintatuloilla ja -menoilla toimintakate kasvaa 0,7 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on alijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on alijäämäinen. Rahoituslaskelma ja lainamäärä Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2014 merkitty investointimenoja (nettomenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on investointimenoja varten merkitty talousarviolainaa Lähteet: Kaakkois-Suomen Ely- Keskus, Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2013 Kuntatalous 3/13, 2013/Documents/Kuntatiedote_%203_% pdf Timo Kietäväisen esitys , Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013, Valtionvarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2013, Väestönkehitys ja väestöennuste , kuntajaon 2012 mukaan. % %20ja%20VE% %20KJ2012.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww.kunnat.net%2Ffi%2Ftietopankit%2Ftilastot%2Fvaestotietoja%2FSivut%2Fdefault.aspx&Defa ultitemopen=1 6

8 1.2. K u n n a n j o h t a j a n k a t s a u s Kurinalaista kasvua Niin eurotalouden kuin maailmantaloudenkin heikko kehitys heijastuu vahvasti myös viennistä riippuvaiseen Suomeen. Valtiovarainministeriön lokakuussa tekemän arvion mukaan bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,5 prosenttia ja ensi vuonna BKT:n kasvun ennakoidaan jäävän vaivaiseen 1,2 prosenttiin. Virolahdella talouden näkymät ovat kuitenkin niin valtakunnallisia kuin seudunkin näkymiä valoisammat. Vaalimaa Shopping Center Oy:n mittavan, bruttopinta-alaltaan noin neliömetrin suuruisen kauppakeskus-, hotelli- ja kasinokiinteistön rakennustöiden on määrä käynnistyä kuluvan vuoden lopulla ja sen lisäksi alueella on vireillä muitakin mittavia kaupallisen rakentamisen projekteja. Vaalimaan lisäksi isoja niin kauppaan ja varastointiin kuin tuulivoimaja biokaasutuotantoonkin liittyviä uudisrakennus- ja laajennushankkeita on odotettavissa lähiaikoina myös Vaahterikon teollisuusalueelle. Myös julkisessa rakentamisessa Virolahdella eletään korkeasuhdanteen vaihetta. Vaalimaan rajanylityspaikalla ovat tänä syksynä käynnistyneet henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämiseen liittyvät rakennustyöt ja vuosikymmenen puolivälissä starttaa Hamina Vaalimaamoottoritieosuuden rakentaminen. Ja siinä välissä toteutuu toivon mukaan myös se paljon puhuttu rekkaparkki. +++ Virolahden kunnan talouteen toimintaympäristön myönteinen kehitys heijastuu kaksijakoisesti. Kasvun tukeminen lisää välittömästi ennen muuta kunnan investointimenoja, mutta kunnan tuloja näköpiirissä oleva kasvu sen sijaan kasvattaa suurelta osin vasta vuoden tai parin päästä. Ennusteen mukaan Virolahden kunnan verotulot kasvavat ensi vuonna vain 1,2 prosentilla vajaaseen 10,6 miljoonaan euroon. Kunnan saamat valtionosuudet lisääntyvät 8,5 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon (+ 3,1 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan ensi vuonna runsaat 8,9 miljoonaa euroa, missä on vuoden 2013 talousarvioon verrattuna lisäystä 3,8 prosenttia. Ennen muuta verotulojen verkkaiseen kasvuun on vastattu eri toimialoilla tiukalla kulukurilla. Sosiaali- ja terveystoimessa menot on pyrkimys pitää osapuilleen vuoden 2013 tasolla ja sivistystoimessa nettomenojen ennakoidaan jopa supistuvan. Sen sijaan elinkeino- ja matkailutoimen sekä teknisen toimen alueilla nykytasoa runsaampi resurssointi on välttämätöntä edellä mainittujen mittavien elinkeinohankkeiden toteuttamiseksi. Edellä esitettyjen parametrien pohjalta Virolahden kunnan vuosikatteen ennakoidaan olevan ensi vuonna euroa miinuksella ja tilikauden tuloksen osoittavan reilun 1,0 miljoonan euron alijäämää. Virolahdella Osmo Havuaho kunnanjohtaja 7

9 1.3. V I r o l a h t i - s t r a t e g i a Virolahti-strategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Päätöksessään valtuusto edellytti, että strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja strategiaa päivitetään aina vuodella eteenpäin talousarvion valmisteluprosessiin liittyen. Virolahti-strategian päivittäminen vuosille käynnistettiin pidetyssä valtuustoseminaarissa. Sen jälkeen strategian valmistelu jatkui virkamiestyönä ja kunnanhallituksen iltakoulussa Valtuusto hyväksyi prosessin tuloksena syntyneen Virolahti-strategian pitämässään kokouksessa Palvelustrategian tarkoitus Kunnalla on lainsäädännön nojalla palvelujen järjestämisvastuu kunnalle kuuluvista palveluista sekä muista kunnan järjestettäväkseen ottamista palveluista. Palvelut rahoitetaan pääsääntöisesti verovaroin (ml. valtionosuudet) ja osin asiakasmaksuin. Palvelustrategian laatimisessa on kysymys kunnan palvelujen saatavuuden turvaamisessa pidemmällä, yli valtuustokauden yltävällä aikavälillä. Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten ja millä resursseilla kunta selviää palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten mukanaan tuomista haasteista. Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan kuntien tulisi laatia linjaukset palvelujen järjestämisestä noin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Virolahti-strategian päivityksessä tarkastelujaksoksi on kuitenkin otettu vuodet Aikarajauksen perusteena on se, että yleisestä käytännöstä poiketen Virolahti-strategiassa pyritään mahdollisimman suureen konkreettisuuteen. Samoin valittua aikarajausta puoltaa se, että niin nykyisestä taloussuhdanteesta ja eurokriisistä kuin muun muassa soteuudistuksen avoimista kysymyksistäkin johtuen ennustaminen kymmenen vuoden päähän on mahdotonta. Viideksi vuodeksi tehtävää strategiaa päivitetään kuitenkin vuosittain Palvelustrategian lähtökohdat Virolahden kunnan menestystekijät ja mahdollisuudet Virolahden kunnan menestystekijöitä ja mahdollisuuksia analysoitiin 18. tammikuuta 2012 pidetyssä valtuustoseminaarissa tehdyssä ryhmätyössä. Samassa yhteydessä arvioitiin myös kunnan kehittämiseen vaikuttavia haasteita ja uhkia. Aiheesta ryhmätöinä tehdyissä SWOT -analyyseissä keskeisimmiksi menestystekijöiksi ja mahdollisuuksiksi nousivat: - kunnan sijainti rajan läheisyydessä E18-kasvukäytävällä (ryhmätöissä lll/iii mainintaa) - yksimielisyys kunnallisessa päätöksenteossa (lll) - työpaikkaomavaraisuus (lll) - infra: hyvät maantieliikenneyhteydet, vesi- ja viemäriverkosto, maakaasu (ll) - tonttitarjonta: Pajulahti ja Klamila (ll) - kiviteollisuus (l) - Kaakon kaksikko -yhteistyö (l) - kalankasvatus ja -jalostus (l) - rajanylitysliikennettä palvelevan yritystoiminnan kehittyminen (lll) - tuulivoima- ja biokaasulaitoshankkeet (lll) - luontomatkailun kehittyminen (lll) - moottoritiehankkeen toteutuminen (ll) - viisumivapaus (l) 8

10 Suurimpina haasteina ja uhkina valtuutetut puolestaan pitivät seuraavia seikkoja: - epäedullinen ikärakenne ja väestön väheneminen (ll) - infra: huonot tietoliikenneyhteydet, heikkokuntoiset paikallistiet (ll) - riippuvuus rajanylitysliikenteen sujuvuudesta (l) - velan määrä (l) - henkilöstön saatavuus (l) - laitoshoidon purku (l) - maahanmuuttajien kouluttaminen (l) - yksipuolinen elinkeinorakenne (l) - Kaakon kaksikko -yhteistyö (l) - valtion kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet (lll) - Venäjän poliittinen epävarmuus (l) - korkotason olennainen nousu (l) - erikoissairaanhoidon kustannukset (l) Tammikuussa 2012 tehtyä SWOT-analyysiä arvioitiin pidetyssä valtuustoseminaarissa. Tuossa yhteydessä valtuusto totesi analyysin pitävän edelleen paikkansa Toiminta-ajatus, arvot ja visio Virolahden kunnan palvelustrategian kuten minkä tahansa organisaation strategian perustana ovat toiminta-ajatus, arvot ja visio. Toiminta-ajatuksessa kiteytyy Virolahden kunnan missio, sen olemassaolon perustarkoitus. Arvot puolestaan muodostavat organisaatiokulttuurin perustan ja ovat asioita, joita kunnan toiminnassa pidetään tärkeimpinä ja joista ei tingitä. Ja viimeiseltään visio on kuva realistisesti tavoiteltavissa olevasta tulevaisuudesta, johon halutaan kulkea sekä tahtotila, johon halutaan yhdessä panostaa. Toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision hahmottamisen kautta päästään strategiaan. Strategia kertoo kuinka toiminta-ajatuksen pohjalta, perusarvoja noudattaen edetään kohti visiota. Näin ollen strategia asettaa suuntaviivat ja kehykset, jotka ohjaavat operatiivista toimintaa ja prosesseja. Samoin strategia määrittää organisaation ydinosaamisen sekä sen kriittiset menestystekijät ja kilpailuedut. Toiminta-ajatus Virolahden kunta tarjoaa asukkailleen kustannustehokkaasti hyvät peruspalvelut sekä turvallisen elämän puitteet viihtyisässä ympäristössä ja luo edellytyksiä yritystoiminnan monipuoliselle kehittämiselle alueen historiaa, luonnonvaroja, merta ja rajanylitysliikennettä hyödyntäen. Arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys: Kaikessa toiminnassa arvostetaan niin kunnan asukkaiden kuin asiakkaidenkin tarpeita ja tavoitteita. Asukas- ja asiakaslähtöisyys koskee sekä asukkaille ja asiakkaille tarjottavia palveluja että organisaation sisäisiä palveluja. Suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo: Kaiken toiminnan perustana on toisten ajatusten arvostaminen, eri mielipiteiden yhtäläinen kuunteleminen, ihmisten tasaarvoinen, oikeudenmukainen ja hyvä kohtelu sekä erilaisuuden ymmärtäminen. Luovuus ja innovatiivisuus: Kaikessa toiminnassa pyritään edistämän uusien asioiden ja ideoiden tuottamista, nopeaa omaksumista ja käyttöönottoa. Kumppanuus ja yhteisöllisyys: Kunta toimii yhteistyöhakuisesti ja pyrkii aktiivisesti rakentamaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä avoimia yhteistyö- ja kumppanuussuhteita. 9

11 Tuloksellisuus ja vaikuttavuus: Toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta pyritään koko ajan parantamaan. Kestävä kehitys: Kaikkea toimintaa arvioitaessa ja kehitettäessä otetaan huomioon kestävän taloudenpidon rinnalla myös ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmat. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisessa olennaista on myös historiallisen ja kulttuurisen perinnön vaaliminen että monikulttuurisuuden kunnioittaminen. Visio Valtuustoseminaarissa 18. tammikuuta 2012 ryhmätöinä tehdyssä ja pidetyssä valtuustoseminaarissa edelleen ajankohtaiseksi arvioidussa SWOTanalyysissä Virolahden kunnan keskeisimpinä menestystekijöinä ja mahdollisuuksina pidettiin kunnan sijaintiin ja elinkeinotoiminnan kehittämispotentiaaliin liittyviä tekijöitä. Sloganiksi tuloksen voi kiteyttää vaikkapa seuraavasti: Virolahti antoisa ankkuripaikka meren rannalla, valtakunnan rajalla. Epiteetillä antoisa viitataan alueen vetovoimatekijöihin eli siihen, että Virolahdella on ainutlaatuista annettavaa niin asukkailleen kuin kunnassa toimiville yrityksillekin. Tasokkaan, luonnonläheisen asumisen (ml. vapaa-ajanasuminen) mahdollisuudet yleensä ja Virolahden merellisyys erityisesti ovat keskeisiä tekijöitä, puhutaanpa sitten kunnan sisäisestä ja ulkoisesta markkinoinnista tai vaikkapa matkailuelinkeinojen kehittämisestä. Monimuotoisen, puhtaan luonnon ja omintakeisen rikkaan historian varaan elinkeinopolitiikkaa rakennetaan useimmissa, josko ei kaikissakin Virolahden kaltaisissa maalaiskunnissa. Vertaistensa joukossa Virolahdella on kuitenkin elinkeinotoimen katsannosta yksi ylivertainen kilpailuetu: Vaalimaan rajanylityspaikka. Virolahden kunnan kannalta rajanylityspaikan merkitys on jo sinällään erittäin suuri. Rajavartiosto ja tulli työllistävät Virolahdella runsaat 300 henkilöä, mikä kunnan koko ammatissa toimivan väestön määrään (1.518 henkeä ) suhteutettuna vastaa liki 20 prosentin osuutta. Välittömän merkityksen lisäksi Vaalimaan rajanylityspaikalla on elinkeinotoimen kannalta myös valtava välillinen merkitys. Vuonna 2012 Vaalimaalla kirjattiin runsaat 3,5 miljoonaa rajanylitystä ja rajanylitysliikenteen kasvu näyttää vain jatkuvan, mikä avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia alueen yritystoiminnan kehittämiseen: niin sanotulla Länsikeskuksen tontilla käynnistyy syksyllä 2013 mittavan, kaikkiaan noin kerrosneliömetrin kauppakeskus-, spa-hotelli- ja kasinokeskuskompleksin rakentaminen ja alueella on vireillä myös muita isoja kaupallisen rakentamisen hankkeita. Kaikkiaan Vaalimaan alueelle on näillä näkymin syntymässä tarkastelujakson aikana uutta kaupallisten- ja palvelualojen työpaikkaa. Vaalimaan lisäksi paljon potentiaalia matkailutoimen kehittämiseen liittyy myös muun muassa Klamilan sataman sekä Hurpun alueisiin. Vaalimaata lukuun ottamatta matkailutoimen kokonaisuuteen ei tässä yhteydessä kuitenkaan paneuduta tarkemmin, sillä Virolahden kunnan kulttuuri- ja matkailutoimen osalta on laadittu oma erillinen strategiansa. Elinkeinotoimen muiden osa-alueiden suhteen suurimmat odotukset liittyvät tuulivoimarakentamiseen ja bioenergian hyödyntämiseen. Kunnan maalle Vaahterikon Oravakorven alueelle kaavailtujen kuuden tuulivoimalan luvitusprosessi odottaa puolustusvoimien tutkalinjauksia ja samalle alueelle suunnitteilla olevan biokaasulai- 10

12 toksen toteuttamisen osalta meneillään on raaka-aineen saatavuuteen liittyvä selvitystyö. Yksityisille maille tuulivoimarakentamista on suunnitteilla Harvajanniemen alueelle. Perinteisistä elinkeinoista maa- ja metsätalouden, kalankasvatuksen sekä kiviteollisuuden suhteellinen merkitys vähenee muiden toimialojen kehittyessä, mutta niiden absoluuttinen rooli pysyy edelleen huomattavana. On selvää, että edellä visioitujen hankkeiden toteutuminen merkitsee satojen uusien työpaikkojen syntymistä. Se puolestaan asettaa omia haasteita muun muassa riittävän asunto- ja tonttitarjonnan varmistamiselle sekä kunnallisten palvelujen kehittämiselle. Ensin mainitun asiakokonaisuuden kannalta merellinen, lähellä Virojoen taajaman palveluja oleva Pajulahden asuntoalue tarjoaa tervetulleen lisän kunnan tonttitarjontaan. Kunnallisten palvelujen kehittämisessä lähiajan isoin yksittäinen asia on Klamilan koulun ja päiväkodin käyttöönotto ja alueen palvelujen keskittäminen kiinteistöön. Sen jälkeen seuraava suuri projekti on vastata kasvavaan vanhusten palveluasumisen tarpeeseen. Kaikille sektoreille ja kaikelle palvelutuotannolle yhteisen kehittämishaasteen asettaa nopeasti kasvava venäjää äidinkielenään puhuvien kuntalaisten määrä. Tämä edellyttää myös erityisen huomion kiinnittämistä maahanmuuttajien kotouttamiseen paikkakunnalle. Kotouttamista toteutetaan yhteistyössä seudullisten maahanmuuttajapalvelujen kanssa. Näin avattuna sloganista voidaan johtaa Virolahden kunnan visio 2018: Virolahti on vireä, kasvava ja kansainvälistyvä rajakunta. Se tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön sekä hyvät palvelut ja houkuttelee alueelle koko ajan uutta yritystoimintaa Nykytila, skenaario ja tavoitetila 2018 Visio on konkretisoitavissa selkeästi mitattavissa olevaksi tavoitetilaksi Virolahdesta vuonna Asetettuja tavoitteita on syytä suhteuttaa niin nykytilaan kuin historiatietoihin perustuviin skenaarioihinkin, jotta tuonnempana voidaan arvioida tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Seuraavassa tarkastelun kohteeksi on otettu muutamia selkeästi mitattavissa olevia, vision toteutumiseen olennaisesti liittyviä tekijöitä. Väestöennuste ikäryhmittäin/v Ikärakenne TK:n enn.(2010) ennuste 2015 TK:n ennuste (2010) v:lle 2020 Tavoite 2018 (+300/8,6%/2012) yli yhteensä (+300/8,6%/2012) Väestön kielijakauma Tavoite 2018 Suomi 3331 (94,70 %) 3445 (93,67 %) Venäjä 122 (3,50 %) 272 (4,37 %) Muut 63 (1,80 %) 71 (1,96 %) Yhteensä

13 Elinkeinorakenne Tavoite 2018 Yritysten määrä Työpaikkojen määrä alkutuotanto jalostus palvelut tuntematon toimiala Toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi Tavoitetilaa kohti pyrittäessä tarvitaan konkreettisia osatavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Palvelustrategian näkökulmasta kokonaisuutta on silloin aiheellista tarkastella erikseen resurssien eli kuntatalouden ja tuotosten eli kunnallisten palvelujen näkökulmasta. Palvelutuotannon osalta on syytä tarkastella edelleen erikseen niitä seikkoja, joilla edistetään tavoitetilan saavuttamista ja niitä tekijöitä, joilla vastataan palvelukysynnän muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin Kunnan talous Valtuuston kesäkuussa 2012 hyväksymässä strategiassa Virolahden kunnan taloudenpidossa tavoitteeksi asetettiin vuosikatteen nouseva trendi niin, että tarkastelujakson lopussa vuosikate on 1,5 miljoonan euron tasoa. Tällä hetkellä tavoitteen saavuttaminen näyttää monista toimintaympäristön myönteisistä kehitysnäkymistä huolimatta huomattavasti haasteellisemmalta kuin vuosi sitten. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat tiukan menokurin lisäksi aktiivinen elinkeinopolitiikka ja maanhankinta sekä tonttitarjonnan monipuolistaminen. Elinkeinopoliittiset hankkeet on esitelty elinkeinotoimen talousarvio -kohdan yhteydessä. Elinkeinopoliittisen aktiivisuuden ja tiukan menokurin lisäksi taloudenpidolle asetetun tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös rakenteellisia muutoksia palvelutuotannossa. Ilman niitä näköpiirissä on kuntatalouden kriisiytyminen. Rakenteellisten muutosten edellytyksenä on kuitenkin se, että Kaakon kaksikko -yhteistyötä Miehikkälän kunnan kanssa onnistutaan syventämään tarkoituksenmukaisella tavalla. Vero- ja taksapolitiikkaa arvioidaan valtuustokauden puolivälissä. Siihen asti noudatetaan valtuuston aiempia linjauksia eli veroprosentti pidetään nykyisellään ja kiinteistöverotuksessa sekä taksoissa tavoitetasona on olla maakunnan keskiarvon tuntumassa. Valtionosuuksien osalta palvelustrategiaa laadittaessa lähtökohtaolettamuksena on, että vuonna 2014 ne ovat valtiovarainministeriön ennakoimat 8,8 miljoonaa euroa, josta ne plusmerkkisen väestökehityksen ansiosta jatkavat lievällä kasvu-uralla. Laskelmissa rahoitustuottojen ja -kulujen nettomäärän arvioidaan laskevan tarkastelujaksolla eurosta euroon Kunnalliset palvelut Strategiset toimenpiteet palvelutoiminnassa on esitelty toimialojen kohdalla. 12

14 1.4. T o i m i n n a n o r g a n i s o i n t i Virolahden kansalaiskunta Virolahden kunnan hallintotoiminnasta vastaa Virolahden kunnanvaltuusto ja -hallitus. Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyistä. Kunnan toimintaa ohjataan hallintosäännön lisäksi seuraavilla johtosäännöillä: Valtuuston työjärjestys Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Sisäisen valvonnan ohje Hankintaohje Laskutus- ja perintäohje Itsenäinen kansalaiskunta keskittyy sille lain mukaan kuuluviin hallintotehtäviin, kunnan elinvoiman edistämiseen sekä palvelutuotannon kokonaisohjaukseen. Kaakon kaksikon palvelutuotanto isäntäkuntamallilla Virolahden ja Miehikkälän kuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen palvelutoiminnan järjestämisestä isäntäkuntamallilla. Sopimusta on päivitetty valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä sopimuksen irtisanomisajan osalta. Virolahden ja Miehikkälän kunnat järjestävät alueensa palvelutoiminnan siten, että - Miehikkälä järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen palvelut - Virolahti järjestää molemmille kunnille sivistys- ja teknisen toimen palvelut sekä tukipalvelut (talous- ja henkilöstöhallinto sekä ruokapalvelut) Palvelutoiminnasta vastaavat molempien kuntien edustajista koostuvat toimielimet. Cursor Oy (elinkeinopalveluiden tuottaja) Miehikkälä KV KH Virolahti KV KH Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoittain niin, että toiminnan järjestävä kunta budjetoi toimialan kaikki tulot ja menot. Tuloihin sisältyy toisen kunnan osuus nettomenoista. Toimialojen välisissä kustannuksissa jakoperusteena käytetään kuntien asukaslukuja, milloin helposti sovellettavaa muuta jakoperustetta ei ole. Kaakon kaksikon tukipalvelutoiminnan tulosalueiden kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille. 13

15 Organisaatiokaavio 14

16 1.5. S I s ä I n e n v a l v o n t a j a r I s k I e n h a l l I n t a Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Talousarvion toteutumista seurataan kolmannes -vuosittain osavuosikatsauksilla. Henkilöstöraportoinnilla seurataan henkilöstön tilaa, osaamista ja toimenpiteitä työolosuhteiden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Sisäistä valvontaa tulee edelleen kehittää mm. siten, että toimialoille annettavissa tilinpäätöksen valmisteluohjeissa edellytetään toimialojen valmistelevan kunnanhallitukselle omalta osaltaan selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä ja sisäisen valvonnan toteutumisesta. Kunnanhallitus nimesi keskuudestaan sisäisiksi luottamushenkilötarkastajiksi Lauri Heimalan ja Aira Paavolan. Valinnat on uudistettu kunnanhallituksessa , siten, että tarkastajat vv ovat Sisko Ukkola - Paronen ja Aira Paavola. Sisäisen tarkastuksen toimenpideohjelma tullaan suunnittelemaan kunnanjohtajan ja talouspäällikön valmistelemana K u n t a k o n s e r n i Kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja hyväksyy konserniohjeen. Konserni tarkoittaa kahden tai useamman juridisesti yhtenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöillä (emoyhteisö) on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt). Virolahden kunnalla on konsernisuhteen nojalla määräämisvalta kohdeyhteisöissä, jotka täyttävät seuraavat ehdot: - kunnalla on enemmän, kuin puolet kohdeyhteisön kaikkien osakkaiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen tai siihen verrattavaan sääntöön tai muuhun sopimukseen; - kunnalla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin, kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu äänten enemmistö. Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Kuntakonsernin tavoitteena on liittää konserniin kuuluvat tytäryhteisöt osaksi kunnan johtamista. Samalla tavoitteena on toteuttaa kunnan visio. Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia. Kunnanhallitus nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa ohjeet kokouksissa kuntaa edustaville henkilöille kunnan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista sekä vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä. 15

17 1. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT Käyttötalousosassa sitovana tavoitteena toimielimillä on budjetoitu toimintakate, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät. Toimielimittäin sitovat nettomäärärahat (toimintakate) ovat: Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Virolahden kunta Sitovuus N/B Netto Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta Toimintakate N Tarkastuslautakunta Toimintakate N Kunnanvaltuusto Toimintakate N Kunnanhallitus Toimintakate N Sosiaali- ja terveystoimi Toimintakate N Sivistystoimi Toimintakate N Tekninen toimi Toimintakate N Rakennuslautakunta Toimintakate N TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B 5 Muut rahoitustulot B 218 Korkomenot B 174 Muut rahoitusmenot B 2 Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä N* RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B 3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio. Toimielimen käyttötalouden sitovuustaso on toimintatulojen- ja menojen nettomäärä. Investointien sitovuustaso on hankekohtaisesti määritelty nettomääräraha. Sitovuustasot on esitetty talousarvion investointiosassa sivulla

18 3. KÄYTTÖTALOUS-OSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA 3.1. K u n t a s t r a t e g i a n t a v o I t e b u d j e t t I (1000 ) TA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,0 % 116,9 % 80,7 % 112,9 % TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,2 % 103,1 % 103,1 % 103,1 % TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut VUOSIKATE Poistot Tilikauden tulos Keskeiset vaikutukset Virolahden kunnan talouteen: Kumulatiivinen vuosikate : Kertynyt ylijäämä tilinpäätöksessä: Ennustettu tilikauden 2013 tulos: Kumulatiivinen vaikutus kertyneeseen ylijäämään: Tavoitebudjetin mukainen kertynyt ylijäämä taseessa : 308 Taustaoletukset strategian tavoitebudjetin lukuihin: Asukasluvun kehitys (lisäys, kumulat.) Myyntivoitot Kiinteistöverojen arv. kasvu 2016 alkaen (kiinteistöverojen tuoton tason nousu ilman veronkorotuksia) Kunnallis- ja kiinteistöveroihin ei ole budjetoitu tarkastelujaksolle korotuksia. 17

19 3.2. Y l e I s h a l l I n n o n t o I m I a l a (1 0 ) Toimialajohtaja on kunnanjohtaja Osmo Havuaho Toimielimet sitovuustasolla ovat: 10 Keskusvaalilautakunta 12 Tarkastuslautakunta 14 Kunnanvaltuusto 16 Kunnanhallitus Yleishallinto vastaa Virolahden kansalaiskunnan hyvän hallinnon toteuttamisesta, elinkeinoelämän edistämisestä, palvelutuotannon ohjauksesta ja strategiatyöstä sekä rakentavasta yhteistyöstä sidosryhmiin. 10 Keskusvaalilautakunta Toimielimen esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan nimeämä sihteeri. Tehtävät Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on Vaalilain mukaisten viranomaistehtävien hoitaminen kunnassa. Kustannuspaikkoja ovat Eduskuntavaalit 1000, EU-vaalit 1010, Kunnallisvaalit 1020, Presidentinvaalit 1030 ja Kansanäänestys Toiminta ja tavoitteet Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa ja varsinainen vaalipäivä on Suomessa sunnuntaina Oikeusministeriön suosittelee kunnille äänestysaktiivisuuteen panostamista perustuslain 14 :n mukaisen osallistumisoikeuden optimoimiseksi. Invalidiliitto ry on antanut ohjeet esteettömyyden vähentämiseksi äänestyspaikoilla. Klamilan äänestysalue on kiinnostunut kokeilemaan sähköistä äänestysjärjestelmää uuden koulun tiloissa toukokuun Europarlamenttivaaleissa. Oikeusministeriö korvaa kunnille valtiollisten vaalien toimittamisesta 1,90 /äänioikeutettu syksyllä Kriittinen menestystekijä: Asukkaiden äänioikeuden käyttö Kymen piirin tasolla Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tav. Mittarit Tot.2012 TA2013 Tot.2013 TA2014 Äänestysaktiivisuus % vaalipiirin tasolla - Presidentivaalit 2012 (äänioikeutetut 2859) - Kunnallisvaalit 2012 (äänioikeutetut 2840) Vaalikustannukset /äänestäjä/netto (viim.äänioikeutettujen määrä 2840) I kierros Ky=70,7 % Vi= 70,5 % II kierros Ky=66,7 % Vi= 65,9 % Ky=57,2 % Vi=60,8 % PRV 0,38 KV 3,37 ei tavoitteita ei vaaleja Ennuste Vi Eurovaaleissa 38,5 % (v.2009 oli 38,6 %) 1,38 /äo. 18

20 10 Keskusvaalilautakunta Budjettiyhteenveto Virolahden kunta TP 2012 TA 2013 TOIMIELIN KJ Vrt. ed.budj. KH KVALT Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men MENOT YHTEENSÄ NETTO Keskusvaalilautakunta Virolahden kunta Sisäinen budjettiyhteenveto TP 2012 TA 2013 TOTEUTUMA TOIMIELIN KJ Vrt. ed.budj. KH KVALT 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut 17 M ENOT YHTEENSÄ NETTO YHTEENSÄ Tarkastuslautakunta Vastuullinen tilintarkastaja on JHTT Juhani Liski/Oy Audiator Ab. Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta hoitaa kuntalain 9. luvussa ja Kaakon kaksikon hallintosäännössä määrätyt hallinnon ja talouden tarkastustehtävät. Se arvioi valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, sen on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Toimielimen kustannuspaikka on Tarkastustoimi Toiminta Tarkastustoiminnan painopiste on työohjelman 2013/2014 mukainen. Tarkastuslautakunnan ja JHTT -tilintarkastajan hyvä yhteistyö, riittävä ohjeistus ja toiminnan suunnitelmallisuus varmistaa asianmukaisen ja laadukkaan tarkastustoimen hoidon kustannustehokkaasti. Toiminnalliset tavoitteet Mittarit Tot.2012 TA2013 Tot.2013 TA2014 Hallinnon ja talouden tarkastuspäivät kpl/v (ltk+tark.) 8 pv 8+2 pv pv pv 19

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS

1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus Talouskehitys Suomessa jatkui kertomusvuonna alavireisenä. Virolahdella kehitys kuitenkin poikkesi

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot