SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA IKÄNEUVOSTON ESITYKSET KAIKULUOTAUSTYÖN TILANNE MAKSNIEMEN KOULUN PIHASUUNNITELMA SIMON YLÄKOULUN PIHASUUNNITELMA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN JA 98 ESIKOULUTILOJEN RAKENTAMINEN SIMON PÄIVÄKODIN YHTEYTEEN 66 LEIKKIKENTÄN RAKENTAMINEN KURKITIELLE PAHNILAN MUSEON LIITERI/AITTARAKENNUKSEN 101 PÄREKATON UUSIMINEN 68 KUNTOSALIEN KÄYTTÖ ALKAEN ESITYS MALININ TOIMINTAKESKUKSEN 104 LAAJENTAMISESTA 70 SIMONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN ESITYS LAUSUNTOPYYNTÖ KEMI-TORNIO ALUEEN 106 JÄTEVEDENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMASTA 72 MASTOKANKAAN YKSITYISTIEN AVUSTUSANOMUS MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INDUKTIOSILMUKAN 108 YM. HANKKIMISEKSI VALTUUSTOSALIIN JA MAHDOLLISESTI KOULUJEN JUHLASALEIHIN 74 TEOLLISUUSHALLIN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖÖN 109 (ENTINEN LEIPOMO) 75 KARSIKON KALASATAMAN LAITURI PYÖRÄTIEN MUUTTAMINEN KAAVATIEKSI YLÄASTEEN RÄYSTÄSKOURUJEN LÄMMITYS ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AIDAN RAKENTAMINEN ASEMANSEUDULLE 115 RATA-ALUEELLE 81 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 116

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttu Eero 13:00-16:30 puheenjohtaja Böök Tuomo 13:00-16:30 jäsen Tihinen Maiju 13:00-16:30 jäsen Blomberg Mikko 13:00-16:30 varajäsen Simoska Raimo 13:00-16:30 varajäsen Lämsä Seppo 13:00-16:30 kunnanhall. edustaja Rimali Markku 13:00-16:30 esittelijä Tiiro Mika 13:00-16:30 esittelijä Särkiaho Pirjo 13:00-16:30 sihteeri POISSA Kuusela Taina jäsen Marttila Tuomo jäsen Niskala Lauri kunnanhall. pja Tavia Esko kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Eero Halttu Puheenjohtaja Pirjo Särkiaho Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Simo / 2013 Maiju Tihinen Tuomo Böök PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen osasto klo TODISTAA Pirjo Särkiaho Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA toimistosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknltk 59 Koska kokous on kutsuttu koolle teknisen lautakunnan hyväksymällä ta valla ja riit tä vä mää rä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti kool le kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Teknltk 60 teknltk: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maiju Tihinen ja Tuomo Böök.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta IKÄNEUVOSTON ESITYKSET Teknltk 61 Ikäneuvosto on kokouksessaan päättänyt tiedustella tekni sel tä lautakunnalta ovatko terveyskeskuksen portaat lain edel lyt tämäs sä kunnossa? ehdotus rak.tark Lautakunta toteaa, että portaille on asennettu teräsritilä. Tehdyn toimen pi teen jälkeen suurempia kun 20 mm kynnyksiä ei enää ole ja por taat ovat lain edellyttämässä kunnossa. ehdotus hyväksyttiin.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta KAIKULUOTAUSTYÖN TILANNE 108/ /2013 Teknltk Liikennevirasto on lähettänyt tekniselle osastolle päivätyn kir jeen: "Suomen rannikolla ja sisävesillä on yhteensä noin km jul kisia kulkuväyliä, joista noin km on muiden väylänpitäjien kuin val tion (Liikennevirasto) ylläpitämiä. Vesilain ( /264) 4 luvun 11 mukaan kulkuväylän kun toonpani ja on velvollinen pitämään väylän ja siihen tehdyt laitteet sel laises sa kunnossa, ettei niistä aiheudu vesistön käytölle haittaa tai häiriö tä. Valtioneuvoston asetuksen vesiväylien merkitsemisestä ( /846) mukaan, Merenkulkuhallitus (nyk. Liikennevirasto) an taa luvan merenkulun turvalaitteiden rakentamiseen, yl lä pi tä miseen sekä poistamiseen ja antaa tarvittaessa määräyksiä tur va laittei den kunnossapitoehdoista. Liikennevirastosta annetun lain ( /862) mukaan viraston teh tä vä nä on ohjata ja valvoa vesiväylänpitoa koko maassa (ai emmin Merenkulkulaitos). Paikallisesti tehtävästä huolehtivat Lii ken nevi ras ton alueelliset väyläyksiköt, jotka valvovat kaikkia väylänpitäjiä se kä turvalaitteiksi luokiteltujen vesiliikennemerkkien ylläpitäjiä alueel laan. Liikenneviraston rekistereihin Teidät on merkitty väylänpitäjäksi tai ve si lii ken ne mer kin ylläpitäjäksi. Valvovana viranomaisena Liikennevirasto edellyttää, että kukin väylän pi tä jä ja turvalaitteiden sekä vesiliikennemerkkien ylläpitäjä tarkas taa ja huoltaa vastuullaan olevia kohteita säännöllisesti. 1) Kaikkien turvalaitteiden sijainti- ja kuntotarkastukset on tehtävä vuo sit tain mennessä. 2) Kirjallinen ilmoitus turvalaitteiden asianmukaisuudesta on toi mi tetta va väyläyksikölle vuosittain mennessä. 3)Ylläpitäjän vastuullisen yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, pu he lin nu me ro,sähköposti) on toimitettava väyläyksikölle kirjallisen il moi tuk sen yhteydessä. Postiosoite: Liikennevirasto, Me ri väylät-yksik kö, Vaasan toimipiste, Mika Lehtola, PL 20, VAASA Liikennevirasto ylläpitää rekisteriä kaikista turvalaitteista sekä ve si lii-

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta ken ne mer keis tä. Kaikki muutokset tulee ilmoittaa väyläyksikölle. Yhteyshenkilönä, Meriväylät-yksikkö, Vaasan toimipisteessä toimii tar kas ta ja Mika Lehtola, puh ja gsm , säh kö pos ti Ilmoitusvelvollisuus koskee myös MeriTaito Oy:n kanssa yl lä pi to sopi muk sen tehneitä väylänpitäjiä." Kirjeen ovat allekirjoittaneet aluepäällikkö Keijo Jukuri ja tarkastaja Mi ka Lehtola. ehdotus kins: Lautakunta merkitsee tiedoksi Liikenneviraston kirjeen ja suorittaa tur va lait tei den kuntotarkastuksen mennessä. Lautakunta esittää, että Harvakarin väylä poistetaan merikorteista. Kun ta ei voi pitää väylää vaadittavassa kunnossa. Tekninen lautakunta päätti teettää veneväylien kaukoluotauksen ehdolla, että valtuusto myöntää saadun kustannuarvion suuruisen lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon. Merkitään, että kunnanjohtaja Esko Tavia poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Khall Kustannusarvio veneväylien kaikuluotaukseen on euroa. ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahan varaa mis ta vuoden 2013 talousarvioon Simon kunnan veneväylien kaiku luo tauk sen suorittamista varten. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se ottaisi asian kii reel li senä käsitteltäväksi pidettävässä valtuuston kokouksessa. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Valtuusto päätti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen ja päätti varata euron lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon Simon kunnan veneväylien kaikuluotauksen suorittamista varten. Teknltk ehdotus raktark: Tekninen osasto on tilannut kaikuluotauksen Kemijoki Aquatic Tech-

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta no lo gy Oy:ltä sovituilta alueilta lähellä rannikkoa. Datan kä sit te ly ja tulosten valmistuminen on vielä kesken. Tulosten valmistumisen jälkeen tekninen lautakunta päättää jat kotoi men pi teis tä veneväylien hoidossa. Merkittiin lautakunnalle tiedoksi tilannekatsaus. Asian käsittelyä jatketaan kun raportti on saatu.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN KOULUN PIHASUUNNITELMA Sivltk ehdotus ktj Maksniemen koulun pihalle tarvittaisiin kunnollinen urheilukenttä/välituntipiha, jossa olisi monipuoliset mahdollisuudet koululiikuntaan ja välituntiliikuntaan. Asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan pihasuunnitelma, jossa käyttäjien tarpeet otetaan huomioon. Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle Maksniemen koulun pihasuunnitelman käynnistämistä siten, että Maksniemen liikuntapaikat keskitetään koulun alueelle. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk ehdotus rak.tark Lautakunta merkitsee sivistyslautakunnan aloitteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan myöhemmin. Teknltk ehdotus rak.tark: Lautakunta päättää, että pihan suunnittelu huomidaan yhtäaikaa kou lun laajennussuunnitelman kanssa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SIMON YLÄKOULUN PIHASUUNNITELMA Sivltk ehdotus ktj Simon koulun yläkoulun pihalle tarvittaisiin kunnollinen ur hei lu kenttä/vä li tun ti pi ha, jossa olisi monipuoliset mahdollisuudet kou lu lii kuntaan ja välituntiliikuntaan. Asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan pi hasuun ni tel ma, jossa käyttäjien tarpeet otetaan huomioon. Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle Simon koulun pi hasuun ni tel man käynnistämistä. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk ehdotus rak.tark: Lautakunta merkitsee sivistyslautakunnan aloitteen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2013 aikana. Teknltk ehdotus rak.tark Lautakunta keskustelee suunnittelutyön aloittamisesta ja mää rä rahan varaamisesta toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Esitetään suunnittelumääräraha ,00 vuoden 2014 talousarvioon.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ALLE KOLMEVUOTIAIDEN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN JA ESIKOULUTILOJEN RAKENTAMINEN SIMON PÄIVÄKODIN YHTEYTEEN 638/ /2012 Sivltk Perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko, päiväkodin johtaja Pirjo Miet ti nen ja vs. päiväkodin johtaja Hanna Mäki ovat lähettäneet sivis tys lau ta kun nal le seuraavan esityksen: Esitämme sivistyslautakunnalle alle 3-vuotiaiden päiväkotiyksikön ja esi kou lu ti lo jen rakentamista Simon päiväkodin yhteyteen syksyllä Perustelut: - kunnassamme alle kolmevuotiaiden hoito järjestetään per he päi vähoi dos sa, koska heille ei ole tarjolla päiväkotihoitoa - omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on tällä hetkel lä viisi, joista jää eläkkeelle 2014 yksi, 2015 yksi ja 2016 yksi hoi ta ja - ryhmäperhepäiväkoteja on kolme, niistä hoitajia jää eläkkeelle 2013 yksi, 2015 yksi ja 2017 kaksi hoitajaa - Simon ryhmis asemalla toimii epäkäytännöllisissä tiloissa - Simoniemen ryhmiksen tilat ovat sopivat 8 lapsen samanaikaiseen hoi toon - suuren lapsimäärän vuoksi ryhmäperhepäiväkodeissa on usein tarvit tu lähihoitajaa - toinen esikouluryhmä toimii nykyisin iltapäiväryhmän ahtaissa ja epä käy tän nöl li sis sä tiloissa - tasavertaisuus päiväkodin muiden lasten kanssa - mahdollisuus käyttää paremmin nykyaikaista tekniikkaa ja välineitä esim. smart board - henkilökunnan joustava käyttö osastojen välillä Henkilökunnan tarve: yksi lastentarhanopettaja, kaksi lähihoitajaa, yk si ryhmäavustaja. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle alle kolmevuotiaiden päi vä ko ti yk si kön ja esikoulutilojen suunnittelun aloittamista Simon päi vä ko din yhteyteen. ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että laaditaan selvitys perhepäivähoidon kustannuksista siten, että perhepäivähoitajille maksetaan takuupalkka sekä kotihoidontuen kuntalisä. Selvitetään lisäisivätkö edellä mainitut palkkauksen muutokset halukkuutta

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk perhepäivähoitajaksi. ehdotus rak.tark: Lautakunta merkitsee tässä vaiheessa sivistyslautakunnan ehdotuksen tietoon saatetuksi. : ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Teknltk ehdotus rak.tark.:lautakunta keskustelee suunnittelun käynnistämisestä ja mää rä rahan varaamisesta toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus: Lautakunta pyytää sivistyslautakunnalta selvitystä siitä, että tarve on pitkäkestoinen. 1. esikouluikään tulevien lapsien määrä ikäluokittain vuonna syntyneet lapset 2. nuorten perheiden lapsiennuste ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta LEIKKIKENTÄN RAKENTAMINEN KURKITIELLE 150/ /2013 Teknltk 66 Kurkiten ja Joutsentien asukkaat (Koivukankaan asuntoalue) ovat lähet tä neet vetoomuksen leikkikentän rakentamisesta Kurkitien alueel le. Perusteluinaan he esittävät leikkikentän puuttumisen ja runsaan määrän leikki-ikäisiä lapsia. Vetoomuksen on allekirjoittanut (11) taloutta. Kunta on tänä vuonna rakentanut uudet leikkikentät Simon ala koulun pihalle ja terveyskeskuskankaalle. Seurakunta on myös ra ken tanut uuden leikkikentän seurakuntakeskuken pihalle. Kurkitieltä on noin kaksi kilometriä matkaa kyseisille leikkikentille. ehdotus rak.tark. Lautakunta päättää, että tässä vaiheessa ei ole mahdollisuutta raken taa enää uutta leikkikenttää Asemanseudulle.Järkevämpää on pa nos taa vähän suurempiin ja tasokkaampiin leikkikenttiin, kuin tehdä pieniä ja hajallaan olevia kenttiä jokaiselle asuntoalueelle. ehdotus hyväksyttiin yksmielisesti.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta PAHNILAN MUSEON LIITERI/AITTARAKENNUKSEN PÄREKATON UUSIMINEN Teknltk 67 Tekninen osasto on pyytänyt Pahnilan museon navettarakennuksen pä re ka ton uusimisesta tarjoukset. Määräaikaan mennessä tarjous on saatu seuraavilta: M Korkeasalo Oy 6 024,20 alv 0 % Puulastu Oy 7 150,65 alv 0 % Puu- ja entisöintityö Taisto Vesa ,00 alv 0 % Talousarviossa on varattu määräaraha katon korjaamiseen. ehdotus rak.tark Lautakunta päättää hyväksyä tehdyt toimenpiteet. Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: Tarjoushinta ylitti talousarvioon varatun määrärahan, joten rakennustarkastaja neuvotteli M Korkeasalon kanssa sähköpostitse. Sovittiin, että tarjottu neliöhinta pysyy ennallaan, mutta muutetaan urakka koskemaan navetan katon (148 m2) sijaan pienempää liiteri/aittarakennuksen kattoa (108 m2) kokonaishintaan 5451,00 sis. alv 24 %. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KUNTOSALIEN KÄYTTÖ ALKAEN Teknltk 68 Vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi ovat keskustelleet kuntosalien käy tön järjestämisesta alkaen. Nykyiset käyttömaksut ovat erilaiset Asemalla ja Maksniemessä. ehdotus rak.tark Lautakunta päättää yhtenäistää Maksniemen ja Aseman kuntosalien käyt tö mak sut. Kuntosalien käyttömaksuiksi vahvistetaan seuraavat hinnat: 1 kuukauden kuntosalikortti: - 10 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 15 muut 6 kuukauden kuntosalikortti: - 50 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 60 muut 1 vuoden kuntosalikortti: - 90 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset muut Avaimen panttimaksuna peritään 25,00. Kuntosalien käyttö on vapaata klo , mikäli vakiovuoroja tai ryhmiä ei salilla ole. Kuntosaleille pääsee avaimella. Jokainen käyt tä jä huolehtii, että kuntosaliin pääsee vain avaimen lu nas ta nut käyt tä jä. Lautakunta keskusteli asiasta ja päätti vahvistaa kuntosali maksut seuraavasti: Aseman kuntosali: 1 kuukauden kuntosalikortti: - 10 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 15 muut 6 kuukauden kuntosalikortti: - 50 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 60 muut 1 vuoden kuntosalikortti: - 90 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset muut Avaimen panttimaksuna peritään 25,00.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Maksniemen kuntosali: 1 kuukauden kuntosalikortti: - 10 kaikille käyttäjille 6 kuukauden kuntosalikortti: - 30 kaikille käyttäjille 1 vuoden kuntosalikortti: - 60 kaikille käyttäjille Avaimen panttimaksuna peritään 25,00. Maksniemen kuntosalin edullisimpia hintoja lautakunta perustelee sillä, että tiloista puuttuu wc ja suihkutilat. Kuntosalien käyttö on vapaata klo , mikäli vakiovuoroja tai ryhmiä ei salilla ole. Kuntosaleille pääsee avaimella. Jokainen käyttäjä huolehtii, että kuntosaliin pääsee vain avaimen lunastanut käyttäjä.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ESITYS MALININ TOIMINTAKESKUKSEN LAAJENTAMISESTA 120/10.03/2013 Khall ehdotus kj Ikäneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Malinin toi min ta kes kusra ken nuk sen laajentamisselvitys aloitettaisiin ja rakennus saa tet taisiin noin hengen tilaksi. Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Kunnanhallitus antaa laajennusselvityksen teknisen osaston tehtäväksi. Teknltk ehdotus kins: Lautakunta keskustelee ja päättää selvitystyön käynnistämisestä ja määrärahan varaamisesta toiminta ja taloussuunnitelmaan. Lautakunta tutkii olemassa olevien tilojen käyttömahdollisuuksia.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SIMONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN ESITYS Teknltk Simonkylän kyläyhdistys ry:n puolesta kyläyhdistyksen pu heen joh taja Seppo Junes on lähettänyt seuraavan kirjeen: " Esitämme, että Simon kunta ottaisi kunnan ylläpitämään jä te kul jetuk sen piiriin Simonkylän Vasankarin rannan ja Marttilanlahden rannan jäteastiat. Vasankarin rannassa on jäteastia, mutta Marttilanlahden rannalla ei ole jäteastiaa, johon se tulisi toimittaa." ehdotus kins: Lautakunta merkitsee esityksen tässä vaiheessa tiedoksi. Asia huomioi daan kun käsitellään keväällä satamien kunnossapitoa koskevia asioita. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Teknltk Lauri Vakkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Tekninen osasto on toimittanut jäteastiat kesäkaudelle ko. paikoille ja ne on tyhjennetty kunnan kustannuksella. Käytäntöä jatketaan myös muinakin kesäkausina. ehdotus kins: Merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ KEMI-TORNIO ALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMASTA 151/ /2013 Teknltk 71 Meri-Lapin jätevedenkäsittelyn yleissunnitelman suunnittelualue käsit tää Kemin kaupungin sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat se kä Tornion Kaakamon alueen. Vesihuoltolaitosten nykyinen jä teve den puh dis tus tapahtuu kolmella puhdistamolla: Keminmaa, Kemi ja Tervola. Simon jätevedet johdetaan Kemiin puhdistettavaksi. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan Meri-Lapin alueen jä te ve denpuh dis ta mo jen nykytilanne sekä kehittämisvaihtoehdot, niiden mi toituk set ja kustannusarviot. Yhteishankkeiden arviointia varten on laadit tu mahdollisten siirtoviemäreiden linjausvaihtoehdot ja kus tan nusar viot. Käsiteltyään asiaa kokouksessaan Kemi-Tornio alueen ke hit tä mis kes kuk sen seutuhallitus päättää pyytää suunnitelmasta kun tien vesiyhtiöiden ja teknisten lautakuntien lausunnot mennessä. ehdotus kins: Lausuntonaan tekninen lautakunta ilmoittaa, että sillä ei ole mitään huomautettavaa kehittämissuunnitelmasta. ehdotus hyväksyttiin.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta MASTOKANKAAN YKSITYISTIEN AVUSTUSANOMUS 147/ /2013 Teknltk 72 Mastokankaan yksityistien tiehoitokunta on jättänyt avus tus ha kemuk sen tien kunnossapidon avustamisesta. Anomus perusteluineen esityslistan lisätietoaineistona. Kunnan yksityistieavustuksen jakaminen on perustunut tiekunnan yllä pi tä mään kirjanpitoon tuloista ja menoista. Tämä tarkoittaa toi mivaa tiekuntaa, joka perii osakkailtaan tieyksikkömaksua toimintansa kat ta mi sek si. Perityillä yksikkömaksuilla tiekunta peruskorjaa ja kunnos sa pi tää hallinnossaan olevan tien. Peruskorjaukseen voi hakea val tiol ta avustusta. Yksityistielaki antaa mahdollisuuden periä myös pe rus mak sua jolla katetaan hallinnointiin liittyviä kuluja. Hallinnointiin kuu luu mm. tiekunnan osakasluettelon ylläpito ja tieyksiköiden päivit tä mi nen. Tieyksiköt muuttuvat kaikilla tiekunnilla ja niiden tar kis tami nen on tehtävä muutaman vuoden välein. Kirjeestä selviää, että Mastokankaan tiellä ei ole peritty yk sik kö maksu ja. Tietä on hoidettu talkootyönä ja kunnan avustusrahalla. Kunnan avustus on nimensä mukaisesti avustusta. Päävastuu kus tannuk sis ta on tieosakkailla. Kunta voi auttaa tieisäntää osakasluettelon yl lä pi dos sa kunnassa olevan maanomistaja rekisterin avulla. Yksityistieavustuksen hakuaika on keväisin. Tänä vuonna tekninen lau ta kun ta on jakanut kokouksessaan kunnan yk sityis teil le varaaman tieavustuksen. Mastokankaan tiekunnalle ei ole myön net ty avustusta, kun sen vaikutuspiirissä ei ole yhtään va ki tuista asukasta. ehdotus kins: Tekninen lautakunta esittää tiekuntaa valitsemaan tiehoitokunnan ja va lit se maa tieisännän, joka laittaa osakasluettelon ajan tasalle ja mää rit te lee yksikkömaksut, jotka tiekunta panee maksuun tien käyttä jil le. Tekninen lautakunta myöntää seuraavan kerran ensi keväänä ha ke muk ses ta ensi vuodelle varatuista määrärahoista yksityistieavustusta. ehdotus hyväksyttiin.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INDUKTIOSILMUKAN YM. HANKKIMISEKSI VALTUUSTOSALIIN JA MAHDOLLISESTI KOULUJEN JUHLASALEIHIN 101/ /2013 Kvalt Vasemmistoliiton Simon valtuustoryhmä jätti päivätyn valtuus to aloit teen, jossa ryhmä esittää, että kunta varaisi määrärahan in duk tio sil mu kan ja muiden tarvittavien äänen siirtomenetelmien han kin taan kuu lu vuu den parantamiseksi valtuustosaliin ja mah dol lises ti koulujen juhlasaleihin. Aloite saatetaan kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Khall ehdotus kj Teknltk 73 ehdotus kins: Kunnanhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan selvitettäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Sähköinsinööritoimisto Rantamaa Oy ilmoitti yhden kohteen in duk tijär jes tel män hinnaksi 7 000, ,00. Lautakunta keskustelee asiasta ja päättää rakennetaanko kun nanval tuus to sa liin äänentoistojärjestelmä vai esitetäänkö hanke ensi vuo den talousarvioon. Lautakunta päätti esittää varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon määrärahaa kunnanviraston kiinteistön käyttötalousmenoihin.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta TEOLLISUUSHALLIN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖÖN (ENTINEN LEIPOMO) Teknltk 74 Simon kunnan teollisuushalli on jäänyt tyhjilleen ja tässä vaiheessa teollisuushalli voitaisiin liittää kaukolämpöön. Tekninen osastoon pyytänyt tarjoukset tilojen lämpöjohtolaitteiden muu tos töis tä. Tarjoukset on pyydetty: - Vesi-Piste Oy - Lapin LVI-Asennus Oy - Caverion Suomi Oy - Tornion Ilmastointitekniikka Oy - LVI-Vanhatalo Oy - Meri-Lapin LVI-työt Oy - Lämpötalo Veittikoski Oy Tarjousten jättöaika päättyy ehdotus kins: Saapuneet tarjoukset esitellään lautakunnalle kokouksessa. Pää töseh do tus annetaan kokouksessa. Määräaikaan mennessä on jätetty seuraavat tarjoukset: Lämpötalo Veittikoski Oy ,00 alv 0 % LVI-Vanhatalo Oy ,00 alv 0 % Lapin LVI-Asennus Oy ,00 alv 0 % Meri-Lapin LVI-työt Oy ,94 alv 0 % Oulun Vesi-Piste ,00 alv 0 % Tornion Ilmastointitekniikka Oy ,00 alv 0 % Caverion Oy:n tarjous saapui myöhästyneenä aa mupos tis sa. Kunnaninsinöörin kokouksessa tekemä päätösehdotus: Lautakunta päättää valita urakan suorittajaksi edullisimman tar jouksen tehneen Lämpötalo Veittikoski Oy:n ,00 ko ko nais hinnalla. Hanke kustannetaan kunnan kiinteistöjen pe rus kor jaus mää rära hasta. Samalla päätettiin uusia teollisuushallin käyntiovet. teknltk: ehdotus hyväksyttiin. Myöhästynyttä tarjousta ei otettu huomioon.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KARSIKON KALASATAMAN LAITURI Teknltk Investointiohjelmassa on varattu määräraha Karsikon kalasataman lai tu rin suunnitteluun. ehdotus kins: Teknltk 75 ehdotus kins: Lautakunta päättää teettää kalasataman lastauslaiturin kartoituksen ja pohjatutkimuksen Geobotnia Oy:lle kumppanuussopimuksen hinnoil la. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Goebotnia Oy on tehnyt maaperätutkimukset ja maastokartoitukset hei nä-/elo kuus sa Karsikon kalasatamassa. Lastauslaiturin uusimisesta tehdyt suunnitelmat esitellään ko koukses sa. Lautakunta tutustuu suunnitelmiin ja hyväksyy suunnitelmat sekä ha kee Lapin Ely-keskukselta EKTR-rahaa hankkeen to teut ta miseen. Päätöehdotus hyväksyttiin.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta PYÖRÄTIEN MUUTTAMINEN KAAVATIEKSI Teknltk 76 Kalakoulun pihan kautta on kulkenut kaiken aikaa raskas liikenne vaik ka kaavassa on merkitty pyörätie Etappitien ja Työmiehenkujan vä lil le. Piha ja pyörätie on huonossa kunnossa ja vaikeuttaa tal vikun nos sa pi toa. Jos tie kunnostetaan pyörätieksi, on todennäköistä, et tä liikenne jatkuu nykyisen kaltaisena, jolloin paikalle tulisi ra kentaa kaavatie. Kaavatie vaatii kaavamuutoksen. Lisätietoaineistona: Kaavakopio ehdotus kins: Lautakunta tutustuu asiaan ja päättää toteutetaanko rakentaminen ny kyi sen kaavan mukaisena pyörätienä vai rakennetaanko paikalle kaavatie. Lautakunta päätti katkaista pyörätien Työmiehenkujan päästä ja osoittaa liikennemerkein alue kiinteistön piha-alueeseen kuuluvaksi.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta YLÄASTEEN RÄYSTÄSKOURUJEN LÄMMITYS Teknltk 77 Yläasteen sisäänkäynnin räystäskourujen ja syöksytorvien läm mit tämi nen on henkilöturvallisuutta lisäävä hanke. Viime talvena jou duttiin rajoittamaan sisäänkäyntiovien käyttöä katolta tippuvien jää lohka rei den vuoksi. Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset seuraavilta säh kö ura koit sijoil ta: - Sähköpooli Oy - Lämpötalo Veittikoski Oy - Suomen Sähkörakennus Oy ehdotus kins: Lautakunta valitsee urakoitsijan. Määräaikaan mennessä saapui seuraavat tarjoukset: Lämpötalo Veittikoski Oy 4 811,45 alv 0 % Sähköpooli Oy 5 744,45 alv 0 % Suomen Sähkörakennus Oy 6 500,00 alv 0 % Kunnanisninöörin kokouksessa tekemä päätösehdotus: Lautakunta päättää valita työn suorittajaksi halvimman tarjouksen tehneen Lämpätalo Veittikoski Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 4 811,45 alv 0 % ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Teknltk 78 Herrala Alina: anomus jäteastian tyhjennysvälin pidennyksestä - Hyväksytty anomuksen mukaisesti 12 vko läpi vuoden - Arviointikertomus vuodelta 2012 lisätietoaineistona ehdotus kins: Merkitään lautakunnalle tietoonsaatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

27 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Teknltk 79 Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta ja lautakunnan puheenjohtaja voi vat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian joka on päävastuualueen säännöllä siirretty lau ta kunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jos sa asian omai nen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoi men, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöllä kun naninsinöörille ja teknisen osas ton osastopäällikölle delegoidun päätösvallan perusteella tehdyt päätökset Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on il moitettu asianomaisille hen ki lö koh tai ses ti. Ehdotus kins Lautakunta päättää merkitä tiedoksi kunnaninsinöörin ja teknisen osaston osastopäällikön tekemät vi ranhaltijapäätökset sekä päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mu kais ta otto-oikeutta. Merkittiin tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

28 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIDAN RAKENTAMINEN ASEMANSEUDULLE RATA-ALUEELLE Teknltk 80 Lautakunnan puheenjohtaja otti esille Simon aseman keskustan rata-alueen kohdalle rakentannettavan aidan tarpeellisuuden. Aita tulisi rakentaa n. 400 m matkalle kevyenliikenteen väylien välille. Aidan rakentamisella estettäisiin liikkuminen radan yli. Liikenneviraston ilmoituksen mukaan 140 cm korkea aita maksaa /m. Aidan kokonaiskustannusarvio on ,00. Liikennevirasto esittää aidan rakentamiskustannusten jakamista (50/50) puoliksi kunnan kanssa. Asia on ollut esillä myös liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksessa Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä ja ottaa huomioon aidan rakentamiskustannukset ,00 investointiohjelmaa laatiessaan.

29 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Teknltk 81 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty, julisti pu heenjohtaja kokouksen päättyneeksi. Liitteenä seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

30 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Teknienen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Tekninen lautakunta, Ratatie 6, SIMO, fax Pykälät VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Rovaniemi

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot