SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA IKÄNEUVOSTON ESITYKSET KAIKULUOTAUSTYÖN TILANNE MAKSNIEMEN KOULUN PIHASUUNNITELMA SIMON YLÄKOULUN PIHASUUNNITELMA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN JA 98 ESIKOULUTILOJEN RAKENTAMINEN SIMON PÄIVÄKODIN YHTEYTEEN 66 LEIKKIKENTÄN RAKENTAMINEN KURKITIELLE PAHNILAN MUSEON LIITERI/AITTARAKENNUKSEN 101 PÄREKATON UUSIMINEN 68 KUNTOSALIEN KÄYTTÖ ALKAEN ESITYS MALININ TOIMINTAKESKUKSEN 104 LAAJENTAMISESTA 70 SIMONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN ESITYS LAUSUNTOPYYNTÖ KEMI-TORNIO ALUEEN 106 JÄTEVEDENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMASTA 72 MASTOKANKAAN YKSITYISTIEN AVUSTUSANOMUS MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INDUKTIOSILMUKAN 108 YM. HANKKIMISEKSI VALTUUSTOSALIIN JA MAHDOLLISESTI KOULUJEN JUHLASALEIHIN 74 TEOLLISUUSHALLIN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖÖN 109 (ENTINEN LEIPOMO) 75 KARSIKON KALASATAMAN LAITURI PYÖRÄTIEN MUUTTAMINEN KAAVATIEKSI YLÄASTEEN RÄYSTÄSKOURUJEN LÄMMITYS ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AIDAN RAKENTAMINEN ASEMANSEUDULLE 115 RATA-ALUEELLE 81 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 116

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttu Eero 13:00-16:30 puheenjohtaja Böök Tuomo 13:00-16:30 jäsen Tihinen Maiju 13:00-16:30 jäsen Blomberg Mikko 13:00-16:30 varajäsen Simoska Raimo 13:00-16:30 varajäsen Lämsä Seppo 13:00-16:30 kunnanhall. edustaja Rimali Markku 13:00-16:30 esittelijä Tiiro Mika 13:00-16:30 esittelijä Särkiaho Pirjo 13:00-16:30 sihteeri POISSA Kuusela Taina jäsen Marttila Tuomo jäsen Niskala Lauri kunnanhall. pja Tavia Esko kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Eero Halttu Puheenjohtaja Pirjo Särkiaho Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Simo / 2013 Maiju Tihinen Tuomo Böök PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen osasto klo TODISTAA Pirjo Särkiaho Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA toimistosihteeri

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Teknltk 59 Koska kokous on kutsuttu koolle teknisen lautakunnan hyväksymällä ta valla ja riit tä vä mää rä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti kool le kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Teknltk 60 teknltk: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maiju Tihinen ja Tuomo Böök.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta IKÄNEUVOSTON ESITYKSET Teknltk 61 Ikäneuvosto on kokouksessaan päättänyt tiedustella tekni sel tä lautakunnalta ovatko terveyskeskuksen portaat lain edel lyt tämäs sä kunnossa? ehdotus rak.tark Lautakunta toteaa, että portaille on asennettu teräsritilä. Tehdyn toimen pi teen jälkeen suurempia kun 20 mm kynnyksiä ei enää ole ja por taat ovat lain edellyttämässä kunnossa. ehdotus hyväksyttiin.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta KAIKULUOTAUSTYÖN TILANNE 108/ /2013 Teknltk Liikennevirasto on lähettänyt tekniselle osastolle päivätyn kir jeen: "Suomen rannikolla ja sisävesillä on yhteensä noin km jul kisia kulkuväyliä, joista noin km on muiden väylänpitäjien kuin val tion (Liikennevirasto) ylläpitämiä. Vesilain ( /264) 4 luvun 11 mukaan kulkuväylän kun toonpani ja on velvollinen pitämään väylän ja siihen tehdyt laitteet sel laises sa kunnossa, ettei niistä aiheudu vesistön käytölle haittaa tai häiriö tä. Valtioneuvoston asetuksen vesiväylien merkitsemisestä ( /846) mukaan, Merenkulkuhallitus (nyk. Liikennevirasto) an taa luvan merenkulun turvalaitteiden rakentamiseen, yl lä pi tä miseen sekä poistamiseen ja antaa tarvittaessa määräyksiä tur va laittei den kunnossapitoehdoista. Liikennevirastosta annetun lain ( /862) mukaan viraston teh tä vä nä on ohjata ja valvoa vesiväylänpitoa koko maassa (ai emmin Merenkulkulaitos). Paikallisesti tehtävästä huolehtivat Lii ken nevi ras ton alueelliset väyläyksiköt, jotka valvovat kaikkia väylänpitäjiä se kä turvalaitteiksi luokiteltujen vesiliikennemerkkien ylläpitäjiä alueel laan. Liikenneviraston rekistereihin Teidät on merkitty väylänpitäjäksi tai ve si lii ken ne mer kin ylläpitäjäksi. Valvovana viranomaisena Liikennevirasto edellyttää, että kukin väylän pi tä jä ja turvalaitteiden sekä vesiliikennemerkkien ylläpitäjä tarkas taa ja huoltaa vastuullaan olevia kohteita säännöllisesti. 1) Kaikkien turvalaitteiden sijainti- ja kuntotarkastukset on tehtävä vuo sit tain mennessä. 2) Kirjallinen ilmoitus turvalaitteiden asianmukaisuudesta on toi mi tetta va väyläyksikölle vuosittain mennessä. 3)Ylläpitäjän vastuullisen yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, pu he lin nu me ro,sähköposti) on toimitettava väyläyksikölle kirjallisen il moi tuk sen yhteydessä. Postiosoite: Liikennevirasto, Me ri väylät-yksik kö, Vaasan toimipiste, Mika Lehtola, PL 20, VAASA Liikennevirasto ylläpitää rekisteriä kaikista turvalaitteista sekä ve si lii-

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta ken ne mer keis tä. Kaikki muutokset tulee ilmoittaa väyläyksikölle. Yhteyshenkilönä, Meriväylät-yksikkö, Vaasan toimipisteessä toimii tar kas ta ja Mika Lehtola, puh ja gsm , säh kö pos ti Ilmoitusvelvollisuus koskee myös MeriTaito Oy:n kanssa yl lä pi to sopi muk sen tehneitä väylänpitäjiä." Kirjeen ovat allekirjoittaneet aluepäällikkö Keijo Jukuri ja tarkastaja Mi ka Lehtola. ehdotus kins: Lautakunta merkitsee tiedoksi Liikenneviraston kirjeen ja suorittaa tur va lait tei den kuntotarkastuksen mennessä. Lautakunta esittää, että Harvakarin väylä poistetaan merikorteista. Kun ta ei voi pitää väylää vaadittavassa kunnossa. Tekninen lautakunta päätti teettää veneväylien kaukoluotauksen ehdolla, että valtuusto myöntää saadun kustannuarvion suuruisen lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon. Merkitään, että kunnanjohtaja Esko Tavia poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Khall Kustannusarvio veneväylien kaikuluotaukseen on euroa. ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahan varaa mis ta vuoden 2013 talousarvioon Simon kunnan veneväylien kaiku luo tauk sen suorittamista varten. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se ottaisi asian kii reel li senä käsitteltäväksi pidettävässä valtuuston kokouksessa. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Valtuusto päätti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen ja päätti varata euron lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon Simon kunnan veneväylien kaikuluotauksen suorittamista varten. Teknltk ehdotus raktark: Tekninen osasto on tilannut kaikuluotauksen Kemijoki Aquatic Tech-

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta no lo gy Oy:ltä sovituilta alueilta lähellä rannikkoa. Datan kä sit te ly ja tulosten valmistuminen on vielä kesken. Tulosten valmistumisen jälkeen tekninen lautakunta päättää jat kotoi men pi teis tä veneväylien hoidossa. Merkittiin lautakunnalle tiedoksi tilannekatsaus. Asian käsittelyä jatketaan kun raportti on saatu.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAKSNIEMEN KOULUN PIHASUUNNITELMA Sivltk ehdotus ktj Maksniemen koulun pihalle tarvittaisiin kunnollinen urheilukenttä/välituntipiha, jossa olisi monipuoliset mahdollisuudet koululiikuntaan ja välituntiliikuntaan. Asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan pihasuunnitelma, jossa käyttäjien tarpeet otetaan huomioon. Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle Maksniemen koulun pihasuunnitelman käynnistämistä siten, että Maksniemen liikuntapaikat keskitetään koulun alueelle. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk ehdotus rak.tark Lautakunta merkitsee sivistyslautakunnan aloitteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan myöhemmin. Teknltk ehdotus rak.tark: Lautakunta päättää, että pihan suunnittelu huomidaan yhtäaikaa kou lun laajennussuunnitelman kanssa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SIMON YLÄKOULUN PIHASUUNNITELMA Sivltk ehdotus ktj Simon koulun yläkoulun pihalle tarvittaisiin kunnollinen ur hei lu kenttä/vä li tun ti pi ha, jossa olisi monipuoliset mahdollisuudet kou lu lii kuntaan ja välituntiliikuntaan. Asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan pi hasuun ni tel ma, jossa käyttäjien tarpeet otetaan huomioon. Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle Simon koulun pi hasuun ni tel man käynnistämistä. ehdotus hyväksyttiin. Teknltk ehdotus rak.tark: Lautakunta merkitsee sivistyslautakunnan aloitteen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2013 aikana. Teknltk ehdotus rak.tark Lautakunta keskustelee suunnittelutyön aloittamisesta ja mää rä rahan varaamisesta toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Esitetään suunnittelumääräraha ,00 vuoden 2014 talousarvioon.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ALLE KOLMEVUOTIAIDEN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN JA ESIKOULUTILOJEN RAKENTAMINEN SIMON PÄIVÄKODIN YHTEYTEEN 638/ /2012 Sivltk Perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko, päiväkodin johtaja Pirjo Miet ti nen ja vs. päiväkodin johtaja Hanna Mäki ovat lähettäneet sivis tys lau ta kun nal le seuraavan esityksen: Esitämme sivistyslautakunnalle alle 3-vuotiaiden päiväkotiyksikön ja esi kou lu ti lo jen rakentamista Simon päiväkodin yhteyteen syksyllä Perustelut: - kunnassamme alle kolmevuotiaiden hoito järjestetään per he päi vähoi dos sa, koska heille ei ole tarjolla päiväkotihoitoa - omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on tällä hetkel lä viisi, joista jää eläkkeelle 2014 yksi, 2015 yksi ja 2016 yksi hoi ta ja - ryhmäperhepäiväkoteja on kolme, niistä hoitajia jää eläkkeelle 2013 yksi, 2015 yksi ja 2017 kaksi hoitajaa - Simon ryhmis asemalla toimii epäkäytännöllisissä tiloissa - Simoniemen ryhmiksen tilat ovat sopivat 8 lapsen samanaikaiseen hoi toon - suuren lapsimäärän vuoksi ryhmäperhepäiväkodeissa on usein tarvit tu lähihoitajaa - toinen esikouluryhmä toimii nykyisin iltapäiväryhmän ahtaissa ja epä käy tän nöl li sis sä tiloissa - tasavertaisuus päiväkodin muiden lasten kanssa - mahdollisuus käyttää paremmin nykyaikaista tekniikkaa ja välineitä esim. smart board - henkilökunnan joustava käyttö osastojen välillä Henkilökunnan tarve: yksi lastentarhanopettaja, kaksi lähihoitajaa, yk si ryhmäavustaja. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle alle kolmevuotiaiden päi vä ko ti yk si kön ja esikoulutilojen suunnittelun aloittamista Simon päi vä ko din yhteyteen. ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että laaditaan selvitys perhepäivähoidon kustannuksista siten, että perhepäivähoitajille maksetaan takuupalkka sekä kotihoidontuen kuntalisä. Selvitetään lisäisivätkö edellä mainitut palkkauksen muutokset halukkuutta

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk perhepäivähoitajaksi. ehdotus rak.tark: Lautakunta merkitsee tässä vaiheessa sivistyslautakunnan ehdotuksen tietoon saatetuksi. : ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Teknltk ehdotus rak.tark.:lautakunta keskustelee suunnittelun käynnistämisestä ja mää rä rahan varaamisesta toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus: Lautakunta pyytää sivistyslautakunnalta selvitystä siitä, että tarve on pitkäkestoinen. 1. esikouluikään tulevien lapsien määrä ikäluokittain vuonna syntyneet lapset 2. nuorten perheiden lapsiennuste ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta LEIKKIKENTÄN RAKENTAMINEN KURKITIELLE 150/ /2013 Teknltk 66 Kurkiten ja Joutsentien asukkaat (Koivukankaan asuntoalue) ovat lähet tä neet vetoomuksen leikkikentän rakentamisesta Kurkitien alueel le. Perusteluinaan he esittävät leikkikentän puuttumisen ja runsaan määrän leikki-ikäisiä lapsia. Vetoomuksen on allekirjoittanut (11) taloutta. Kunta on tänä vuonna rakentanut uudet leikkikentät Simon ala koulun pihalle ja terveyskeskuskankaalle. Seurakunta on myös ra ken tanut uuden leikkikentän seurakuntakeskuken pihalle. Kurkitieltä on noin kaksi kilometriä matkaa kyseisille leikkikentille. ehdotus rak.tark. Lautakunta päättää, että tässä vaiheessa ei ole mahdollisuutta raken taa enää uutta leikkikenttää Asemanseudulle.Järkevämpää on pa nos taa vähän suurempiin ja tasokkaampiin leikkikenttiin, kuin tehdä pieniä ja hajallaan olevia kenttiä jokaiselle asuntoalueelle. ehdotus hyväksyttiin yksmielisesti.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta PAHNILAN MUSEON LIITERI/AITTARAKENNUKSEN PÄREKATON UUSIMINEN Teknltk 67 Tekninen osasto on pyytänyt Pahnilan museon navettarakennuksen pä re ka ton uusimisesta tarjoukset. Määräaikaan mennessä tarjous on saatu seuraavilta: M Korkeasalo Oy 6 024,20 alv 0 % Puulastu Oy 7 150,65 alv 0 % Puu- ja entisöintityö Taisto Vesa ,00 alv 0 % Talousarviossa on varattu määräaraha katon korjaamiseen. ehdotus rak.tark Lautakunta päättää hyväksyä tehdyt toimenpiteet. Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: Tarjoushinta ylitti talousarvioon varatun määrärahan, joten rakennustarkastaja neuvotteli M Korkeasalon kanssa sähköpostitse. Sovittiin, että tarjottu neliöhinta pysyy ennallaan, mutta muutetaan urakka koskemaan navetan katon (148 m2) sijaan pienempää liiteri/aittarakennuksen kattoa (108 m2) kokonaishintaan 5451,00 sis. alv 24 %. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KUNTOSALIEN KÄYTTÖ ALKAEN Teknltk 68 Vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi ovat keskustelleet kuntosalien käy tön järjestämisesta alkaen. Nykyiset käyttömaksut ovat erilaiset Asemalla ja Maksniemessä. ehdotus rak.tark Lautakunta päättää yhtenäistää Maksniemen ja Aseman kuntosalien käyt tö mak sut. Kuntosalien käyttömaksuiksi vahvistetaan seuraavat hinnat: 1 kuukauden kuntosalikortti: - 10 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 15 muut 6 kuukauden kuntosalikortti: - 50 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 60 muut 1 vuoden kuntosalikortti: - 90 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset muut Avaimen panttimaksuna peritään 25,00. Kuntosalien käyttö on vapaata klo , mikäli vakiovuoroja tai ryhmiä ei salilla ole. Kuntosaleille pääsee avaimella. Jokainen käyt tä jä huolehtii, että kuntosaliin pääsee vain avaimen lu nas ta nut käyt tä jä. Lautakunta keskusteli asiasta ja päätti vahvistaa kuntosali maksut seuraavasti: Aseman kuntosali: 1 kuukauden kuntosalikortti: - 10 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 15 muut 6 kuukauden kuntosalikortti: - 50 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset - 60 muut 1 vuoden kuntosalikortti: - 90 opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset muut Avaimen panttimaksuna peritään 25,00.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Maksniemen kuntosali: 1 kuukauden kuntosalikortti: - 10 kaikille käyttäjille 6 kuukauden kuntosalikortti: - 30 kaikille käyttäjille 1 vuoden kuntosalikortti: - 60 kaikille käyttäjille Avaimen panttimaksuna peritään 25,00. Maksniemen kuntosalin edullisimpia hintoja lautakunta perustelee sillä, että tiloista puuttuu wc ja suihkutilat. Kuntosalien käyttö on vapaata klo , mikäli vakiovuoroja tai ryhmiä ei salilla ole. Kuntosaleille pääsee avaimella. Jokainen käyttäjä huolehtii, että kuntosaliin pääsee vain avaimen lunastanut käyttäjä.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ESITYS MALININ TOIMINTAKESKUKSEN LAAJENTAMISESTA 120/10.03/2013 Khall ehdotus kj Ikäneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Malinin toi min ta kes kusra ken nuk sen laajentamisselvitys aloitettaisiin ja rakennus saa tet taisiin noin hengen tilaksi. Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Kunnanhallitus antaa laajennusselvityksen teknisen osaston tehtäväksi. Teknltk ehdotus kins: Lautakunta keskustelee ja päättää selvitystyön käynnistämisestä ja määrärahan varaamisesta toiminta ja taloussuunnitelmaan. Lautakunta tutkii olemassa olevien tilojen käyttömahdollisuuksia.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SIMONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN ESITYS Teknltk Simonkylän kyläyhdistys ry:n puolesta kyläyhdistyksen pu heen joh taja Seppo Junes on lähettänyt seuraavan kirjeen: " Esitämme, että Simon kunta ottaisi kunnan ylläpitämään jä te kul jetuk sen piiriin Simonkylän Vasankarin rannan ja Marttilanlahden rannan jäteastiat. Vasankarin rannassa on jäteastia, mutta Marttilanlahden rannalla ei ole jäteastiaa, johon se tulisi toimittaa." ehdotus kins: Lautakunta merkitsee esityksen tässä vaiheessa tiedoksi. Asia huomioi daan kun käsitellään keväällä satamien kunnossapitoa koskevia asioita. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Teknltk Lauri Vakkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Tekninen osasto on toimittanut jäteastiat kesäkaudelle ko. paikoille ja ne on tyhjennetty kunnan kustannuksella. Käytäntöä jatketaan myös muinakin kesäkausina. ehdotus kins: Merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ KEMI-TORNIO ALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMASTA 151/ /2013 Teknltk 71 Meri-Lapin jätevedenkäsittelyn yleissunnitelman suunnittelualue käsit tää Kemin kaupungin sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat se kä Tornion Kaakamon alueen. Vesihuoltolaitosten nykyinen jä teve den puh dis tus tapahtuu kolmella puhdistamolla: Keminmaa, Kemi ja Tervola. Simon jätevedet johdetaan Kemiin puhdistettavaksi. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan Meri-Lapin alueen jä te ve denpuh dis ta mo jen nykytilanne sekä kehittämisvaihtoehdot, niiden mi toituk set ja kustannusarviot. Yhteishankkeiden arviointia varten on laadit tu mahdollisten siirtoviemäreiden linjausvaihtoehdot ja kus tan nusar viot. Käsiteltyään asiaa kokouksessaan Kemi-Tornio alueen ke hit tä mis kes kuk sen seutuhallitus päättää pyytää suunnitelmasta kun tien vesiyhtiöiden ja teknisten lautakuntien lausunnot mennessä. ehdotus kins: Lausuntonaan tekninen lautakunta ilmoittaa, että sillä ei ole mitään huomautettavaa kehittämissuunnitelmasta. ehdotus hyväksyttiin.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta MASTOKANKAAN YKSITYISTIEN AVUSTUSANOMUS 147/ /2013 Teknltk 72 Mastokankaan yksityistien tiehoitokunta on jättänyt avus tus ha kemuk sen tien kunnossapidon avustamisesta. Anomus perusteluineen esityslistan lisätietoaineistona. Kunnan yksityistieavustuksen jakaminen on perustunut tiekunnan yllä pi tä mään kirjanpitoon tuloista ja menoista. Tämä tarkoittaa toi mivaa tiekuntaa, joka perii osakkailtaan tieyksikkömaksua toimintansa kat ta mi sek si. Perityillä yksikkömaksuilla tiekunta peruskorjaa ja kunnos sa pi tää hallinnossaan olevan tien. Peruskorjaukseen voi hakea val tiol ta avustusta. Yksityistielaki antaa mahdollisuuden periä myös pe rus mak sua jolla katetaan hallinnointiin liittyviä kuluja. Hallinnointiin kuu luu mm. tiekunnan osakasluettelon ylläpito ja tieyksiköiden päivit tä mi nen. Tieyksiköt muuttuvat kaikilla tiekunnilla ja niiden tar kis tami nen on tehtävä muutaman vuoden välein. Kirjeestä selviää, että Mastokankaan tiellä ei ole peritty yk sik kö maksu ja. Tietä on hoidettu talkootyönä ja kunnan avustusrahalla. Kunnan avustus on nimensä mukaisesti avustusta. Päävastuu kus tannuk sis ta on tieosakkailla. Kunta voi auttaa tieisäntää osakasluettelon yl lä pi dos sa kunnassa olevan maanomistaja rekisterin avulla. Yksityistieavustuksen hakuaika on keväisin. Tänä vuonna tekninen lau ta kun ta on jakanut kokouksessaan kunnan yk sityis teil le varaaman tieavustuksen. Mastokankaan tiekunnalle ei ole myön net ty avustusta, kun sen vaikutuspiirissä ei ole yhtään va ki tuista asukasta. ehdotus kins: Tekninen lautakunta esittää tiekuntaa valitsemaan tiehoitokunnan ja va lit se maa tieisännän, joka laittaa osakasluettelon ajan tasalle ja mää rit te lee yksikkömaksut, jotka tiekunta panee maksuun tien käyttä jil le. Tekninen lautakunta myöntää seuraavan kerran ensi keväänä ha ke muk ses ta ensi vuodelle varatuista määrärahoista yksityistieavustusta. ehdotus hyväksyttiin.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN INDUKTIOSILMUKAN YM. HANKKIMISEKSI VALTUUSTOSALIIN JA MAHDOLLISESTI KOULUJEN JUHLASALEIHIN 101/ /2013 Kvalt Vasemmistoliiton Simon valtuustoryhmä jätti päivätyn valtuus to aloit teen, jossa ryhmä esittää, että kunta varaisi määrärahan in duk tio sil mu kan ja muiden tarvittavien äänen siirtomenetelmien han kin taan kuu lu vuu den parantamiseksi valtuustosaliin ja mah dol lises ti koulujen juhlasaleihin. Aloite saatetaan kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Khall ehdotus kj Teknltk 73 ehdotus kins: Kunnanhallitus päättää antaa asian teknisen lautakunnan selvitettäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Sähköinsinööritoimisto Rantamaa Oy ilmoitti yhden kohteen in duk tijär jes tel män hinnaksi 7 000, ,00. Lautakunta keskustelee asiasta ja päättää rakennetaanko kun nanval tuus to sa liin äänentoistojärjestelmä vai esitetäänkö hanke ensi vuo den talousarvioon. Lautakunta päätti esittää varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon määrärahaa kunnanviraston kiinteistön käyttötalousmenoihin.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta TEOLLISUUSHALLIN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖÖN (ENTINEN LEIPOMO) Teknltk 74 Simon kunnan teollisuushalli on jäänyt tyhjilleen ja tässä vaiheessa teollisuushalli voitaisiin liittää kaukolämpöön. Tekninen osastoon pyytänyt tarjoukset tilojen lämpöjohtolaitteiden muu tos töis tä. Tarjoukset on pyydetty: - Vesi-Piste Oy - Lapin LVI-Asennus Oy - Caverion Suomi Oy - Tornion Ilmastointitekniikka Oy - LVI-Vanhatalo Oy - Meri-Lapin LVI-työt Oy - Lämpötalo Veittikoski Oy Tarjousten jättöaika päättyy ehdotus kins: Saapuneet tarjoukset esitellään lautakunnalle kokouksessa. Pää töseh do tus annetaan kokouksessa. Määräaikaan mennessä on jätetty seuraavat tarjoukset: Lämpötalo Veittikoski Oy ,00 alv 0 % LVI-Vanhatalo Oy ,00 alv 0 % Lapin LVI-Asennus Oy ,00 alv 0 % Meri-Lapin LVI-työt Oy ,94 alv 0 % Oulun Vesi-Piste ,00 alv 0 % Tornion Ilmastointitekniikka Oy ,00 alv 0 % Caverion Oy:n tarjous saapui myöhästyneenä aa mupos tis sa. Kunnaninsinöörin kokouksessa tekemä päätösehdotus: Lautakunta päättää valita urakan suorittajaksi edullisimman tar jouksen tehneen Lämpötalo Veittikoski Oy:n ,00 ko ko nais hinnalla. Hanke kustannetaan kunnan kiinteistöjen pe rus kor jaus mää rära hasta. Samalla päätettiin uusia teollisuushallin käyntiovet. teknltk: ehdotus hyväksyttiin. Myöhästynyttä tarjousta ei otettu huomioon.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KARSIKON KALASATAMAN LAITURI Teknltk Investointiohjelmassa on varattu määräraha Karsikon kalasataman lai tu rin suunnitteluun. ehdotus kins: Teknltk 75 ehdotus kins: Lautakunta päättää teettää kalasataman lastauslaiturin kartoituksen ja pohjatutkimuksen Geobotnia Oy:lle kumppanuussopimuksen hinnoil la. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Goebotnia Oy on tehnyt maaperätutkimukset ja maastokartoitukset hei nä-/elo kuus sa Karsikon kalasatamassa. Lastauslaiturin uusimisesta tehdyt suunnitelmat esitellään ko koukses sa. Lautakunta tutustuu suunnitelmiin ja hyväksyy suunnitelmat sekä ha kee Lapin Ely-keskukselta EKTR-rahaa hankkeen to teut ta miseen. Päätöehdotus hyväksyttiin.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta PYÖRÄTIEN MUUTTAMINEN KAAVATIEKSI Teknltk 76 Kalakoulun pihan kautta on kulkenut kaiken aikaa raskas liikenne vaik ka kaavassa on merkitty pyörätie Etappitien ja Työmiehenkujan vä lil le. Piha ja pyörätie on huonossa kunnossa ja vaikeuttaa tal vikun nos sa pi toa. Jos tie kunnostetaan pyörätieksi, on todennäköistä, et tä liikenne jatkuu nykyisen kaltaisena, jolloin paikalle tulisi ra kentaa kaavatie. Kaavatie vaatii kaavamuutoksen. Lisätietoaineistona: Kaavakopio ehdotus kins: Lautakunta tutustuu asiaan ja päättää toteutetaanko rakentaminen ny kyi sen kaavan mukaisena pyörätienä vai rakennetaanko paikalle kaavatie. Lautakunta päätti katkaista pyörätien Työmiehenkujan päästä ja osoittaa liikennemerkein alue kiinteistön piha-alueeseen kuuluvaksi.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta YLÄASTEEN RÄYSTÄSKOURUJEN LÄMMITYS Teknltk 77 Yläasteen sisäänkäynnin räystäskourujen ja syöksytorvien läm mit tämi nen on henkilöturvallisuutta lisäävä hanke. Viime talvena jou duttiin rajoittamaan sisäänkäyntiovien käyttöä katolta tippuvien jää lohka rei den vuoksi. Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset seuraavilta säh kö ura koit sijoil ta: - Sähköpooli Oy - Lämpötalo Veittikoski Oy - Suomen Sähkörakennus Oy ehdotus kins: Lautakunta valitsee urakoitsijan. Määräaikaan mennessä saapui seuraavat tarjoukset: Lämpötalo Veittikoski Oy 4 811,45 alv 0 % Sähköpooli Oy 5 744,45 alv 0 % Suomen Sähkörakennus Oy 6 500,00 alv 0 % Kunnanisninöörin kokouksessa tekemä päätösehdotus: Lautakunta päättää valita työn suorittajaksi halvimman tarjouksen tehneen Lämpätalo Veittikoski Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 4 811,45 alv 0 % ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Teknltk 78 Herrala Alina: anomus jäteastian tyhjennysvälin pidennyksestä - Hyväksytty anomuksen mukaisesti 12 vko läpi vuoden - Arviointikertomus vuodelta 2012 lisätietoaineistona ehdotus kins: Merkitään lautakunnalle tietoonsaatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

27 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Teknltk 79 Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta ja lautakunnan puheenjohtaja voi vat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian joka on päävastuualueen säännöllä siirretty lau ta kunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jos sa asian omai nen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoi men, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöllä kun naninsinöörille ja teknisen osas ton osastopäällikölle delegoidun päätösvallan perusteella tehdyt päätökset Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on il moitettu asianomaisille hen ki lö koh tai ses ti. Ehdotus kins Lautakunta päättää merkitä tiedoksi kunnaninsinöörin ja teknisen osaston osastopäällikön tekemät vi ranhaltijapäätökset sekä päättää, käyttääkö se Kuntalain 51 :n mu kais ta otto-oikeutta. Merkittiin tiedoksi. Lautakunta ei käytä otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

28 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIDAN RAKENTAMINEN ASEMANSEUDULLE RATA-ALUEELLE Teknltk 80 Lautakunnan puheenjohtaja otti esille Simon aseman keskustan rata-alueen kohdalle rakentannettavan aidan tarpeellisuuden. Aita tulisi rakentaa n. 400 m matkalle kevyenliikenteen väylien välille. Aidan rakentamisella estettäisiin liikkuminen radan yli. Liikenneviraston ilmoituksen mukaan 140 cm korkea aita maksaa /m. Aidan kokonaiskustannusarvio on ,00. Liikennevirasto esittää aidan rakentamiskustannusten jakamista (50/50) puoliksi kunnan kanssa. Asia on ollut esillä myös liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksessa Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä ja ottaa huomioon aidan rakentamiskustannukset ,00 investointiohjelmaa laatiessaan.

29 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Teknltk 81 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty, julisti pu heenjohtaja kokouksen päättyneeksi. Liitteenä seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

30 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Teknienen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Tekninen lautakunta, Ratatie 6, SIMO, fax Pykälät VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Rovaniemi

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-ajan lautakunta 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 17:30-18:25 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 109 Tekninen lautakunta 20.06.2016 AIKA 20.06.2016 klo 14:40-14:50 PAIKKA Puhelinkokous KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 112 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot