Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien seuranta. 44 Käyttöomaisuuden myynnit ja ostot. 45 Liitteet: 1. Kuntatekniikan tuloskertomus 2. Valmistuneet ja aloitetut talonrakennuskohteet (suunnittelu ja rakentaminen)

3 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA SEN ALAISET VASTUUALUEET Tekninen lautakunta Jäsen Henkilökohtainen varajäsen SDP Hynninen Raimo, puheenjohtaja Elo Pekka Kok. Kalema Helena, varapuheenjohtaja, Rask Nina saakka Kok. Piispanen Eero, varapuheenjohtaja, Qvarnström Rauno alkaen PS Ahvenainen Petra Vanha-aho Pirjo Vas Hanhela Seppo Mustonen Antero SDP Hentunen Kari Molander Jani PS Kekkonen Olli Kurki Pentti Kok. Mäkelä Pasi Liljasto Ari Vas Mäkinen Kirsi Pohjolainen Maija-Liisa SDP Niemi Ritva Räsänen Marja Kok. Susi Mari alkaen Rask Nina Kok. Renlund Tarja Osola Pirjo Vihr Tarvainen Kai Holopainen Heikki Esittelijät: Hannele Tolonen Osmo Pehkonen Sihteeri: Riitta Eskola kuntatekniikan johtaja tilapalvelujohtaja johdon assistentti Lautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa

4 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Seudun päämääriä E18 moottoritiehankkeen Elinkaarihanke on Hanke on aikataulussa valmistuminen käynnissä, valmistuu tukevat valtakunnalliset hankkeet toteutuvanemisestä) rakennussuunnittelu ja (laadullinen arvio ete Erillishankkeen Gasumin putkisiirto tehdään 2013, muut työt toteutetaan Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä) Hanke saadaan valtion toteutusohjelmiin. Hankkeen toteutuksesta ei ole päätöstä.

5 3 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Liikenneonnettomuuksien lukumäärä Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vuosi vuonna 2010) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (210 kg/hlö/vuosi vuonna 2010) Kaupungin hankintojen ekologisuus Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta 2012 Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen 2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWH/v. Alle 200 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Tammi-joulukuun henkilövahinkoonnettomuuksien määrä/niissä loukkaantuneet: / /60 Lämpimästä talvesta johtuen päästäneen säästötavoitteeseen. 177 kg/hlö/vuosi Hankinnoissa on huomioitu kierrätys ja ekologisuus. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Arviointikriteerit/ mittarit Korjausvelan määrä ( ). Vuonna 2012 korjausvelka on 24 M Tavoitetaso 2013 Toteutuma M 29,7 M

6 4 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Tot Tot Tot LTA Tot% Muutos eur EDV Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % ULK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahoitustuotot ja -kulut / Rahoitustuotot ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen korko % Sisäinen korko % Poistot ja arvonalentumiset % Tilinpäätöstilit Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TULOS Hallinnon vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / %

7 5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTUUALUEIDEN HENKILÖMÄÄRÄ Vakinainen Ei vakinainen siirtyi 55 laitossiivoojaa ja 2 työnjohtajaa sotevista, pysäköinninvalvonta siirtyi kons.hallintoon. TEKNISEN HALLINTO Yleishallinnon kuluissa on mukana kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut. Hallinnon tuloslaskelma

8 6 Osuus pelastuslaitokselle Hallinnon palvelualueet Toteuma EUR Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Yleishallinto Luottamuselimet TEHA Teknisen hallinto KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikka huolehti (suunnitteli, rakensi ja kunnossapiti) kaduista, puistoista ym. yleisistä alueista ja pysäköintilaitoksesta. FCG Konsultointi :n teettämässä Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyssä kaikilla osa-alueilla ei saavutettu valtuuston asettamia palvelutasotavoitteita. Katujen ja puistojen hoidossa tavoite saavutettiin, mutta katuvalaistuksessa ei, vaikka palveluun oltiinkin tyytyväisiä. Kuntatekniikka teki tai teetti Kymen Vesi :n siltä tilaamat vesihuoltoverkoston suunnittelutyöt ja rakennutti osan vesihuoltoverkostosta kaupungin urakoissa. HaminaKotka Satama :n ja kaupungin välinen kauppasatamien päivittäishuoltosopimus uusittiin kahden vuoden jaksolle, henkilöstön kanssa käytiin YT-neuvottelut sekä tehtiin tehtävien ja henkilöstön uudelleenjärjestelyjä. Myös venesatamien kunnossapito- ja rakentamistyöt järjesteltiin uudelleen. Kaikki yksityisteiden hoitosopimukset uusittiin. Yksityisteille myönnettiin avustuksia kunnossapitoon ja parantamiseen. Kuntatekniikka vastasi myös kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja omalta osaltaan liikenneturvallisuudesta. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrällä mitaten liikenneturvallisuus parani Kotkassa yli 41 %, kun Kotkan alueen henkilövahinkoonnettomuuksien määrä putosi edellisestä vuodesta 21 kappaleella. Kuntatekniikalle kuului myös joukkoliikenneasioiden hoito tavoitteena säilyttää julkisen liikenteen palvelut Kotkassa kohtuullisina. Kotkan paikallis- ja seutuliikenteessä tehtiin yhteensä matkaa (ei sisällä koulumatkoja). Haminan ja Pyhtään kanssa perustettiin yhteinen Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö, joka aloitti toimintansa kuntatekniikan palvelualueena Kymen Vesi :n tilaamien vesihuollon saneerausten ja sorakatujen päällystysten suunnittelua omana suunnittelutyönä jatkettiin. Kesantopolku suunniteltiin. Räskin uuden alueen kunnallistekniikasta tehtiin yleissuunnitelmat. Yhdessä Liikenneviraston

9 7 kanssa jatkettiin E 18 erillishankkeen Kyminlinna - Rantahaka rakennussuunnitelmien teettämistä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa Pernoontien kevyen liikenteen väylän suunnitteluttamista. Vuonna 2013 kuntatekniikan toimintakate oli negatiivinen noin 10,9 M (vuonna 2012 noin 11,5 M ) eli toimintakulut olivat suuremmat kuin toimintatulot. Kuntatekniikan investointeihin (sisältäen uusien asunto- ja teollisuusalueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen, liikenneväylien suunnittelun, rakentamisen ja saneeraukset sekä puistojen, venesatamien ja ulkoliikuntapaikkojen rakennus- ja perusparannustyöt) käytettiin noin 5,1 M (8,0 M vuonna 2012). Kustannuksista laskutettiin samoihin hankkeisiin osallistuneilta kaapeliyhtiöiltä sekä Kymen Vesi :ltä noin 0,6 M. Kaikki muu paitsi puistorakentaminen teetettiin yksityisillä rakennusliikkeillä. Osastolla oli vakinaisessa työsuhteessa 111,7 työntekijää (edellisessä vuoden vaihteessa 116,1). Vastuualueen sairauspoissaoloissa tapahtui myönteinen kehitys, koska vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 16,1 pv/työntekijä, edellisenä vuonna 24,9 pv/työntekijä.

10 8 Toimenpiteet kaupunkistrategian saavuttamiseksi Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Yhdyskuntateknisten palveluiden taso Kuntien välinen laatuvertailu: Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Infra-hankkeiden toteuttaminen (teollisuusalueet ja liikenne) Valtion ja kaupungin omien hankkeiden toteutuminen Talousarviokohteiden toteuttaminen ja taloussuunnitelmakohteiden edistäminen E 18 hanke eteni suunnitellusti. Kiilatien (teollisuusalueen katu) jatkeen hanke valmistui. Härniemen laiturin peruskorjaushanke keskeytettiin ja kilpailutetaan uudelleen kevyempänä rakenteena Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Vuotuisella kehyksellä Toimintakate pystytään tuottamaan vaadittu palvelutaso Tavoitetaso 2013 Toteutuma Pysytään talousarviossa Lisämäärärahaa haettiin 1,7 M, josta jäi käyttämättä 0,15 M.

11 9 Kuntatekniikan tuloslaskelma Toimintatuotot Tot Tot Tot LTA Tot% Muutos eur EDV Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön % Toimintakulut Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % ULK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahoitustuotot ja -kulut / Rahoitustuotot ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen korko % Sisäinen korko % Poistot ja arvonalentumiset % Tilinpäätöstilit Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TULOS Hallinnon vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / % Kuntatekniikan palvelualueet Toteuma EUR Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Hallinto Liikennetuki Suunnittelutsto Rakennustoimisto Kunnossapito Puistotoimisto KUTE Kuntatekniikan vastuualue

12 10 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte (t) Biojäte (t) Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja Korjaamo Kuljetukset Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka Konekeskuksen liikk. kaluston käyttöaste % Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hoidettavat viheralueet (ha) Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset joulukuussa) Liikenne Liikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus Liikennevirasto on asettanut Kotkan alueelle liikenteen automaattisia mittausasemia (LAM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä on saatavissa erilaisia analyysejä ja yhteenvetoja. Seuraavissa taulukoissa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuosina kaikkien ajoneuvojen (KVL) sekä raskaan liikenteen (KVLras) osalta.

13 11 KVL LAM-pisteillä v KVL [ajon/d] Uronlampi Otsola Salminlahti Karhula Kotkansaari Mittausvuosi Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) vuosina KVLras LAM-pisteillä v KAVL ras [ajon/d] Uronlampi Otsola Salminlahti Karhula Kotkansaari Mittausvuosi Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) raskaan liikenteen osalta vuosina

14 12 LIIKENNEONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Liikenneonnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v Vuoden 2013 tietoja ei ole vielä saatavilla. Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä väheni 29 % vuodesta HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Henkilövahinko-onnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v

15 KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet v Joukkoliikenne Linja-autoliikenne Kotkan paikallisliikenteessä tehtiin vuonna 2013 yhteensä kaupungin tukemaa linja-automatkaa ja kertalipulla tapahtunutta matkustusta. Tuetuilla lipuilla matkustusmäärä väheni 3,9 % eli matkaa. Kertalipuilla pudotusta edellisvuoteen oli matkaa, eli -2,8 %. Kokonaismatkustus väheni vuoden aikana 3,7 % eli matkaa JOUKKOLIIKENTEEN MATKAT (1000 kpl) v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013

16 14 Muutos 12->13 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 kpl % Aikuisen kausikortti ,0 % Nuorisokortti ,0 % Lasten kausikortti ,9 % Kesäkortti ,8 % Veteraanilippu ,8 % Lastenvaunut ,6 % Seutulippu ,6 % Yhteensä ,9 % Käteismatkat ,8 % Yhteensä ,7 % Matkoissa ei ole mukana koulutoimen maksamat, joukkoliikenteellä tehtävät koulumatkat eikä Matkahuollon valtakunnallisilla sarjakorteilla tehtävät matkat, joihin ei käytetä kaupungin lipputukea. Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen yhteiset aikatauluvihkot jaettiin kaikkiin talouksiin. Pysäkkikatoksissa ylläpidettiin aikatauluja ja reittikarttoja. Raideliikenne Vesiliikenne Valtionrautatiet liikennöi välillä Kotka Kouvola arkisin 6 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 5 edestakaista junavuoroa päivässä. Kaupungin sisäisessä liikenteessä junaa on voitu käyttää rataosalla Tavastila Kotka, jonka pituus on 14 km. Kotkan kaupungin alueella on 6 pysähdyspaikkaa. VR:n liikennöinti rataosuudella Kotka Kouvola henkilöjunilla jatkuu. Kotkansaarelta on valtion järjestämänä hoidettu asiointiliikenne säännöllisesti Kuutsaloon, Haapasaareen ja Kaunissaareen. Kunnallistekniikan suunnittelu Omana työnä suunnitelluista kohteista suurimpia olivat: - Kurrenkuja - Kesantopolku - Räski 1 yleissuunnitelma Huomattavimmat konsulttityönä suunnitellut kohteet olivat: - Hortolan alue 2 (Ramboll Finland ) - Muurainpolku (Ramboll Finland ) Suunnittelutoimi antoi v sijoituslupalausuntoja 74 kpl (95 kpl v. 2012) sekä käsitteli kaivuilmoituksia 151 kpl (156 kpl v. 2012).

17 Kunnallistekniikan rakentaminen 15 Vuotuinen rahankäyttö erityyppisiin kunnallistekniikan rakennuskohteisiin ilmenee alla olevasta diagrammista ja liitteenä olevasta taulukosta: Kunnallistekniikan tuloskertomus Katu Teollisuusalueet Radat Liikuntapaikat Leirintäalue Ei sisällä kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia eikä puistorakentamista.

18 Katukunnossapito 16 Kadut Kaupungin hoidossa olevat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kaikki yhteensä 333 km 21 km 107 km 461 km TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä Hallinnon vyörytykset Yhteensä Raha-avustuksia jaettiin 96:lle yksityiselle tiekunnalle. Kaikki kunnossapitoyksikön tekemät talvihoitosopimukset yksityisteiden kanssa uusittiin. Yksityisten ja kaupungin omien kiinteistöjen talvihoitosopimukset jalkakäytävien hoidosta irtisanottiin. Samoin lopetettiin liikenneviraston urakoitsijan kanssa pitkään ollut ns. vaihto-osuuksien talvihoitosopimus. 10 Katujen kunnossapito km ,1908 8, Yksikkökustannus / m , , ,62 3,52 4, ,4403 4, , ,2841 3, ,3643 2,525 2,6765 2, kesäkunnossapito talvikunnossapito kokonaispituus

19 Jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapito 6, km Yksikkökustannus /m , , , , , , , ,2688 0,123 0,1254 0,2508 0,1332 0,2862 0,3131 0, kesäkunnossapito talvikunnossapito Kokonaispituus tn HIEKOITUSSEPELI

20 tn KESÄSUOLA, TALVISUOLA kesäsuola talvisuola UUDELLEENPÄÄLLYSTYS JA PAIKKAUKSET m uudelleenpääll. paikkaukset uudelleenpääll.m2 paikkaukset m2 0 0

21 PUHTAANAPITO Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät Muut alueet Sillat Pys.paikat, LA-asemat, torit Lumenkaatopaikka Lentokenttä Romu- ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen käsittely: Siirtokehoitukset Siirtopäätökset Romuajoneuvot

22 20 Elohopealamppujen määrä väheni vuoden kappaleesta vuoden kappaleeseen. Pysäköintilaitos TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä Yleisillä katu- ja pysäköintialueilla on 288 kpl maksullista ja 406 kpl aikarajoitettuja pysäköintipaikkaa. Pysäköintilaitokseen kuuluu lisäksi maksuton Matkakujan paikkainen pysäköintitalo sekä Keskussairaalan 44 maksullista paikkaa.

23 Jätehuolto 21 TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ali/Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä Kunnan vastuulla olevat jätehuollon käytännön tehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte :n hoidettavaksi ja viranomaistehtävät Kymen jätelautakunnalle.

24 Konekeskus 22 TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä KONEKESKUKSEN KÄYTTÖKATE LIIKKUVAN KALUSTON TUOTTOLASKELMA 2013 Kpl Käyttöaste % v.-12 Käyttöaste % v.-13 Tulos v.-12 Tulos v.-13 Muutos edelliseen vuoteen Kuorma-autot Tiehöylät Pyöräkuormaajat Monitoimitraktori Kaivinkone Kaivurikuormain Huoltoautot, laitteet yms Kuukausiveloitt. Autot Imulakasuauto Yhteensä Tuottolaskelma sisältää korot ja poistot Käyttöaste on laskettu 1600 h mukaan, poikkeuksena imulakaisukone 7,5 kk mukaan.

25 23 0 METALLITYÖYKSIKÖN KÄYTTÖKATE KORJAAMON JA KULJETUSYKSIKÖN KÄYTTÖKATE

26 24 Puistotoimi Puistotoimi vastaa oman tehtäväkenttänsä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hallinto Puistotoimen koko toiminta on sertifioitu joulukuussa vuonna RALA myönsi jatkosertifikaatin puistotoimelle viimeksi Maisema- ja vihersuunnittelu Puistotoimessa tehdään lähes kaikki kaupungin maisemasuunnittelu ja kaikki vihersuunnittelu. Puistosuunnitelmia tehtiin 4 kpl ja kiinteistöjen pihasuunnitelmia 9 kpl. Lisäksi tehtiin pienempiä suunnitelmia mm liikenneväyliin liittyen. Kustannukset olivat yhteensä ilman hallintomenoja ja tulot Rakennusvalvontaa on konsultoitu pihasuunnitelmien osalta kerrostalo- ja muissa keskeisimmissä kohteissa. Rakentaminen Omat rakentamiskulut olivat euroa. Omana ja tilaustyönä vuosina rakennettujen (valmistuneiden) puistotoimen hoitoon jäävien puistojen, leikkipaikkojen, liikennevihreän ja pallokenttien pinta-ala on vuosittain lisääntynyt seuraavasti: ,1 ha ,6 ha ,7 ha ,1 ha ,4 ha ,6 ha ,8 ha ,2 ha ,9 ha ,0 ha ,0 ha ,0 ha Puistotoimen omat työt vuonna 2013 Käyttö 2013 Kokonaiskäyttö Huom. Pienet parannustyöt Katariinanniemi Kesken Katariinan skeitti- ja liikunta-alue Karhulan jokirannat Kesken Heponiementien leikkipaikka Hoviharjanpuiston leikkipaikka Kappelipolun leikkipaikka Yhteensä (ilman hallintomenoja) Kunnossapito Kunnossapidettävät alueet on luokiteltu valtakunnallisen ABC-luokitusohjeiston mukaisesti. Hoidettavien A1, A2, A3 ja B2 kohteiden pinta-ala vuosina : Puistot, leikkipaikat, pallokentät, liikennevihreä, niityt, uimarannat ,9 ha ,4 ha ,1 ha ,0 ha ,1 ha ,2 ha ,0 ha ,2 ha ,6 ha ,2 ha

27 25 Vuonna 2005 pinta-alat on tarkistusmitattu, jolloin pinta-alaa on tullut huomattavasti lisää. Vuonna 2009 osa B2 alueista on siirretty C ryhmään. Leikkipaikkojen ja lasten pallokenttien lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli 67 kpl ja luistinkenttien 17 kpl. Hoitotöiden yksikkökustannukset ja pinta-alat on esitetty valtakunnallisen ABCluokituksen mukaisesti hoitoluokittain vuoden 2013 tasossa (ilman hallintomenoja, yhteisiä kustannuksia, kuten varasto ja oma konekorjaus ja työllistettyjen osuutta puistojen hoidossa): Hoitokustannukset: Hoitoluokka /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 A1 Edustusviheralue 5,670 4,761 4,941 4,534 4,697 A2 Käyttöviheralue 1,130 1,120 1,166 1,050 1,141 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 0,461 0,444 0,440 0,358 0,399 B2 Maisemaniityt 0,024 0,021 0,023 0,029 0, Hoitokustannukset /m A1 A2 A3 B2 Hoitoluokka Pinta-alat Hoitoluokka Rakennetut viheralueet: ha ha ha ha ha A1 Edustusviheralue 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 A2 Käyttöviheralue 29,9 29,7 29,7 29,7 29,7 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 84,6 85,8 86,1 86,1 86,1 Avoimet viheralueet: B2 Maisemaniityt 47,7 48,3 48,2 48,2 48,2

28 ha Pinta-alat vuosina A1 A2 A3 B2 hoitoluokka Taajamametsät ja luontopolut 2013 Taajamametsien yhteispinta-ala on 1154 ha. Hoitokulut olivat euroa. (Sisältää puistotoimen omat kokonaiskulut sekä työllisyydenhoidon palkat ja konekustannukset ilman työnjohtokuluja) Vuoden 2013 aikana harvennettiin taajamametsiä 18 ha:n alueella. Pieniä erillisiä puunkaatotoimeksiantoja on ollut noin 50 kpl. Puunkaatoluvat 2013 Puistotoimi antoi yksityispihoille 450 puunkaatolupaa ja teki 10 kielteistä päätöstä. Lisäksi tehtiin asukkaiden pyynnöstä noin 100 maastokäyntiä yksityispihoihin rajoittuviin puistometsiin. Piha-alueiden hoito Hoidettavia piha-alueita oli yhteensä 105 kpl ja pihojen yhteispinta-ala oli vuoden 2013 alussa 100 ha. Laskutettu yhteensä eli 0,53 /m 2. Vihertuotanto Taimisto Tarkoituksena on lopettaa kokonaan oma taimisto vuonna 2014, koska suuremmankin taimimateriaalin saatavuus on parantunut. Toiminoja on ajettu alas. Toimintaajatuksena on ollut istuttaa jatkokasvatukseen koristepuita, jotka myöhemmin siirretään lopulliselle kasvupaikalleen. Kustannukset olivat ilman hallintomenoja 875 euroa ja tulot 2035 euroa. Kompostimullan myynti Kompostimultaa myytiin varastosta 6433,5 m 3 ja tulot olivat euroa vuonna 2013.

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 37 Kokouksen

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 16014 1:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 213 Kaupunkisuunnittelulautakunta KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012

PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 sisältö TOIMINTA-AJATUs, tehtävät 2 TALOUSMUUTOSTEN vuosi 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 TPK:N JOHTO ja organisaatio 6 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODEL TA 2008

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODEL TA 2008 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODEL TA 2008 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTOMORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3-4 OLENNAISET

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 Organisaatio. 2 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot