Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien seuranta. 44 Käyttöomaisuuden myynnit ja ostot. 45 Liitteet: 1. Kuntatekniikan tuloskertomus 2. Valmistuneet ja aloitetut talonrakennuskohteet (suunnittelu ja rakentaminen)

3 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA SEN ALAISET VASTUUALUEET Tekninen lautakunta Jäsen Henkilökohtainen varajäsen SDP Hynninen Raimo, puheenjohtaja Elo Pekka Kok. Kalema Helena, varapuheenjohtaja, Rask Nina saakka Kok. Piispanen Eero, varapuheenjohtaja, Qvarnström Rauno alkaen PS Ahvenainen Petra Vanha-aho Pirjo Vas Hanhela Seppo Mustonen Antero SDP Hentunen Kari Molander Jani PS Kekkonen Olli Kurki Pentti Kok. Mäkelä Pasi Liljasto Ari Vas Mäkinen Kirsi Pohjolainen Maija-Liisa SDP Niemi Ritva Räsänen Marja Kok. Susi Mari alkaen Rask Nina Kok. Renlund Tarja Osola Pirjo Vihr Tarvainen Kai Holopainen Heikki Esittelijät: Hannele Tolonen Osmo Pehkonen Sihteeri: Riitta Eskola kuntatekniikan johtaja tilapalvelujohtaja johdon assistentti Lautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa

4 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Seudun päämääriä E18 moottoritiehankkeen Elinkaarihanke on Hanke on aikataulussa valmistuminen käynnissä, valmistuu tukevat valtakunnalliset hankkeet toteutuvanemisestä) rakennussuunnittelu ja (laadullinen arvio ete Erillishankkeen Gasumin putkisiirto tehdään 2013, muut työt toteutetaan Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä) Hanke saadaan valtion toteutusohjelmiin. Hankkeen toteutuksesta ei ole päätöstä.

5 3 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Liikenneonnettomuuksien lukumäärä Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vuosi vuonna 2010) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (210 kg/hlö/vuosi vuonna 2010) Kaupungin hankintojen ekologisuus Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta 2012 Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen 2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWH/v. Alle 200 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Tammi-joulukuun henkilövahinkoonnettomuuksien määrä/niissä loukkaantuneet: / /60 Lämpimästä talvesta johtuen päästäneen säästötavoitteeseen. 177 kg/hlö/vuosi Hankinnoissa on huomioitu kierrätys ja ekologisuus. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Arviointikriteerit/ mittarit Korjausvelan määrä ( ). Vuonna 2012 korjausvelka on 24 M Tavoitetaso 2013 Toteutuma M 29,7 M

6 4 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Tot Tot Tot LTA Tot% Muutos eur EDV Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % ULK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahoitustuotot ja -kulut / Rahoitustuotot ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen korko % Sisäinen korko % Poistot ja arvonalentumiset % Tilinpäätöstilit Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TULOS Hallinnon vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / %

7 5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTUUALUEIDEN HENKILÖMÄÄRÄ Vakinainen Ei vakinainen siirtyi 55 laitossiivoojaa ja 2 työnjohtajaa sotevista, pysäköinninvalvonta siirtyi kons.hallintoon. TEKNISEN HALLINTO Yleishallinnon kuluissa on mukana kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut. Hallinnon tuloslaskelma

8 6 Osuus pelastuslaitokselle Hallinnon palvelualueet Toteuma EUR Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Yleishallinto Luottamuselimet TEHA Teknisen hallinto KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikka huolehti (suunnitteli, rakensi ja kunnossapiti) kaduista, puistoista ym. yleisistä alueista ja pysäköintilaitoksesta. FCG Konsultointi :n teettämässä Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyssä kaikilla osa-alueilla ei saavutettu valtuuston asettamia palvelutasotavoitteita. Katujen ja puistojen hoidossa tavoite saavutettiin, mutta katuvalaistuksessa ei, vaikka palveluun oltiinkin tyytyväisiä. Kuntatekniikka teki tai teetti Kymen Vesi :n siltä tilaamat vesihuoltoverkoston suunnittelutyöt ja rakennutti osan vesihuoltoverkostosta kaupungin urakoissa. HaminaKotka Satama :n ja kaupungin välinen kauppasatamien päivittäishuoltosopimus uusittiin kahden vuoden jaksolle, henkilöstön kanssa käytiin YT-neuvottelut sekä tehtiin tehtävien ja henkilöstön uudelleenjärjestelyjä. Myös venesatamien kunnossapito- ja rakentamistyöt järjesteltiin uudelleen. Kaikki yksityisteiden hoitosopimukset uusittiin. Yksityisteille myönnettiin avustuksia kunnossapitoon ja parantamiseen. Kuntatekniikka vastasi myös kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja omalta osaltaan liikenneturvallisuudesta. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrällä mitaten liikenneturvallisuus parani Kotkassa yli 41 %, kun Kotkan alueen henkilövahinkoonnettomuuksien määrä putosi edellisestä vuodesta 21 kappaleella. Kuntatekniikalle kuului myös joukkoliikenneasioiden hoito tavoitteena säilyttää julkisen liikenteen palvelut Kotkassa kohtuullisina. Kotkan paikallis- ja seutuliikenteessä tehtiin yhteensä matkaa (ei sisällä koulumatkoja). Haminan ja Pyhtään kanssa perustettiin yhteinen Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö, joka aloitti toimintansa kuntatekniikan palvelualueena Kymen Vesi :n tilaamien vesihuollon saneerausten ja sorakatujen päällystysten suunnittelua omana suunnittelutyönä jatkettiin. Kesantopolku suunniteltiin. Räskin uuden alueen kunnallistekniikasta tehtiin yleissuunnitelmat. Yhdessä Liikenneviraston

9 7 kanssa jatkettiin E 18 erillishankkeen Kyminlinna - Rantahaka rakennussuunnitelmien teettämistä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa Pernoontien kevyen liikenteen väylän suunnitteluttamista. Vuonna 2013 kuntatekniikan toimintakate oli negatiivinen noin 10,9 M (vuonna 2012 noin 11,5 M ) eli toimintakulut olivat suuremmat kuin toimintatulot. Kuntatekniikan investointeihin (sisältäen uusien asunto- ja teollisuusalueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen, liikenneväylien suunnittelun, rakentamisen ja saneeraukset sekä puistojen, venesatamien ja ulkoliikuntapaikkojen rakennus- ja perusparannustyöt) käytettiin noin 5,1 M (8,0 M vuonna 2012). Kustannuksista laskutettiin samoihin hankkeisiin osallistuneilta kaapeliyhtiöiltä sekä Kymen Vesi :ltä noin 0,6 M. Kaikki muu paitsi puistorakentaminen teetettiin yksityisillä rakennusliikkeillä. Osastolla oli vakinaisessa työsuhteessa 111,7 työntekijää (edellisessä vuoden vaihteessa 116,1). Vastuualueen sairauspoissaoloissa tapahtui myönteinen kehitys, koska vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 16,1 pv/työntekijä, edellisenä vuonna 24,9 pv/työntekijä.

10 8 Toimenpiteet kaupunkistrategian saavuttamiseksi Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Yhdyskuntateknisten palveluiden taso Kuntien välinen laatuvertailu: Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Infra-hankkeiden toteuttaminen (teollisuusalueet ja liikenne) Valtion ja kaupungin omien hankkeiden toteutuminen Talousarviokohteiden toteuttaminen ja taloussuunnitelmakohteiden edistäminen E 18 hanke eteni suunnitellusti. Kiilatien (teollisuusalueen katu) jatkeen hanke valmistui. Härniemen laiturin peruskorjaushanke keskeytettiin ja kilpailutetaan uudelleen kevyempänä rakenteena Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Vuotuisella kehyksellä Toimintakate pystytään tuottamaan vaadittu palvelutaso Tavoitetaso 2013 Toteutuma Pysytään talousarviossa Lisämäärärahaa haettiin 1,7 M, josta jäi käyttämättä 0,15 M.

11 9 Kuntatekniikan tuloslaskelma Toimintatuotot Tot Tot Tot LTA Tot% Muutos eur EDV Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön % Toimintakulut Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % ULK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahoitustuotot ja -kulut / Rahoitustuotot ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen korko % Sisäinen korko % Poistot ja arvonalentumiset % Tilinpäätöstilit Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TULOS Hallinnon vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / % Kuntatekniikan palvelualueet Toteuma EUR Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Hallinto Liikennetuki Suunnittelutsto Rakennustoimisto Kunnossapito Puistotoimisto KUTE Kuntatekniikan vastuualue

12 10 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte (t) Biojäte (t) Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja Korjaamo Kuljetukset Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka Konekeskuksen liikk. kaluston käyttöaste % Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hoidettavat viheralueet (ha) Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset joulukuussa) Liikenne Liikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus Liikennevirasto on asettanut Kotkan alueelle liikenteen automaattisia mittausasemia (LAM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä on saatavissa erilaisia analyysejä ja yhteenvetoja. Seuraavissa taulukoissa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuosina kaikkien ajoneuvojen (KVL) sekä raskaan liikenteen (KVLras) osalta.

13 11 KVL LAM-pisteillä v KVL [ajon/d] Uronlampi Otsola Salminlahti Karhula Kotkansaari Mittausvuosi Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) vuosina KVLras LAM-pisteillä v KAVL ras [ajon/d] Uronlampi Otsola Salminlahti Karhula Kotkansaari Mittausvuosi Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) raskaan liikenteen osalta vuosina

14 12 LIIKENNEONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Liikenneonnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v Vuoden 2013 tietoja ei ole vielä saatavilla. Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä väheni 29 % vuodesta HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Henkilövahinko-onnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v

15 KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet v Joukkoliikenne Linja-autoliikenne Kotkan paikallisliikenteessä tehtiin vuonna 2013 yhteensä kaupungin tukemaa linja-automatkaa ja kertalipulla tapahtunutta matkustusta. Tuetuilla lipuilla matkustusmäärä väheni 3,9 % eli matkaa. Kertalipuilla pudotusta edellisvuoteen oli matkaa, eli -2,8 %. Kokonaismatkustus väheni vuoden aikana 3,7 % eli matkaa JOUKKOLIIKENTEEN MATKAT (1000 kpl) v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013

16 14 Muutos 12->13 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 kpl % Aikuisen kausikortti ,0 % Nuorisokortti ,0 % Lasten kausikortti ,9 % Kesäkortti ,8 % Veteraanilippu ,8 % Lastenvaunut ,6 % Seutulippu ,6 % Yhteensä ,9 % Käteismatkat ,8 % Yhteensä ,7 % Matkoissa ei ole mukana koulutoimen maksamat, joukkoliikenteellä tehtävät koulumatkat eikä Matkahuollon valtakunnallisilla sarjakorteilla tehtävät matkat, joihin ei käytetä kaupungin lipputukea. Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen yhteiset aikatauluvihkot jaettiin kaikkiin talouksiin. Pysäkkikatoksissa ylläpidettiin aikatauluja ja reittikarttoja. Raideliikenne Vesiliikenne Valtionrautatiet liikennöi välillä Kotka Kouvola arkisin 6 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 5 edestakaista junavuoroa päivässä. Kaupungin sisäisessä liikenteessä junaa on voitu käyttää rataosalla Tavastila Kotka, jonka pituus on 14 km. Kotkan kaupungin alueella on 6 pysähdyspaikkaa. VR:n liikennöinti rataosuudella Kotka Kouvola henkilöjunilla jatkuu. Kotkansaarelta on valtion järjestämänä hoidettu asiointiliikenne säännöllisesti Kuutsaloon, Haapasaareen ja Kaunissaareen. Kunnallistekniikan suunnittelu Omana työnä suunnitelluista kohteista suurimpia olivat: - Kurrenkuja - Kesantopolku - Räski 1 yleissuunnitelma Huomattavimmat konsulttityönä suunnitellut kohteet olivat: - Hortolan alue 2 (Ramboll Finland ) - Muurainpolku (Ramboll Finland ) Suunnittelutoimi antoi v sijoituslupalausuntoja 74 kpl (95 kpl v. 2012) sekä käsitteli kaivuilmoituksia 151 kpl (156 kpl v. 2012).

17 Kunnallistekniikan rakentaminen 15 Vuotuinen rahankäyttö erityyppisiin kunnallistekniikan rakennuskohteisiin ilmenee alla olevasta diagrammista ja liitteenä olevasta taulukosta: Kunnallistekniikan tuloskertomus Katu Teollisuusalueet Radat Liikuntapaikat Leirintäalue Ei sisällä kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia eikä puistorakentamista.

18 Katukunnossapito 16 Kadut Kaupungin hoidossa olevat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kaikki yhteensä 333 km 21 km 107 km 461 km TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä Hallinnon vyörytykset Yhteensä Raha-avustuksia jaettiin 96:lle yksityiselle tiekunnalle. Kaikki kunnossapitoyksikön tekemät talvihoitosopimukset yksityisteiden kanssa uusittiin. Yksityisten ja kaupungin omien kiinteistöjen talvihoitosopimukset jalkakäytävien hoidosta irtisanottiin. Samoin lopetettiin liikenneviraston urakoitsijan kanssa pitkään ollut ns. vaihto-osuuksien talvihoitosopimus. 10 Katujen kunnossapito km ,1908 8, Yksikkökustannus / m , , ,62 3,52 4, ,4403 4, , ,2841 3, ,3643 2,525 2,6765 2, kesäkunnossapito talvikunnossapito kokonaispituus

19 Jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapito 6, km Yksikkökustannus /m , , , , , , , ,2688 0,123 0,1254 0,2508 0,1332 0,2862 0,3131 0, kesäkunnossapito talvikunnossapito Kokonaispituus tn HIEKOITUSSEPELI

20 tn KESÄSUOLA, TALVISUOLA kesäsuola talvisuola UUDELLEENPÄÄLLYSTYS JA PAIKKAUKSET m uudelleenpääll. paikkaukset uudelleenpääll.m2 paikkaukset m2 0 0

21 PUHTAANAPITO Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät Muut alueet Sillat Pys.paikat, LA-asemat, torit Lumenkaatopaikka Lentokenttä Romu- ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen käsittely: Siirtokehoitukset Siirtopäätökset Romuajoneuvot

22 20 Elohopealamppujen määrä väheni vuoden kappaleesta vuoden kappaleeseen. Pysäköintilaitos TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä Yleisillä katu- ja pysäköintialueilla on 288 kpl maksullista ja 406 kpl aikarajoitettuja pysäköintipaikkaa. Pysäköintilaitokseen kuuluu lisäksi maksuton Matkakujan paikkainen pysäköintitalo sekä Keskussairaalan 44 maksullista paikkaa.

23 Jätehuolto 21 TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ali/Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä Kunnan vastuulla olevat jätehuollon käytännön tehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte :n hoidettavaksi ja viranomaistehtävät Kymen jätelautakunnalle.

24 Konekeskus 22 TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä KONEKESKUKSEN KÄYTTÖKATE LIIKKUVAN KALUSTON TUOTTOLASKELMA 2013 Kpl Käyttöaste % v.-12 Käyttöaste % v.-13 Tulos v.-12 Tulos v.-13 Muutos edelliseen vuoteen Kuorma-autot Tiehöylät Pyöräkuormaajat Monitoimitraktori Kaivinkone Kaivurikuormain Huoltoautot, laitteet yms Kuukausiveloitt. Autot Imulakasuauto Yhteensä Tuottolaskelma sisältää korot ja poistot Käyttöaste on laskettu 1600 h mukaan, poikkeuksena imulakaisukone 7,5 kk mukaan.

25 23 0 METALLITYÖYKSIKÖN KÄYTTÖKATE KORJAAMON JA KULJETUSYKSIKÖN KÄYTTÖKATE

26 24 Puistotoimi Puistotoimi vastaa oman tehtäväkenttänsä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hallinto Puistotoimen koko toiminta on sertifioitu joulukuussa vuonna RALA myönsi jatkosertifikaatin puistotoimelle viimeksi Maisema- ja vihersuunnittelu Puistotoimessa tehdään lähes kaikki kaupungin maisemasuunnittelu ja kaikki vihersuunnittelu. Puistosuunnitelmia tehtiin 4 kpl ja kiinteistöjen pihasuunnitelmia 9 kpl. Lisäksi tehtiin pienempiä suunnitelmia mm liikenneväyliin liittyen. Kustannukset olivat yhteensä ilman hallintomenoja ja tulot Rakennusvalvontaa on konsultoitu pihasuunnitelmien osalta kerrostalo- ja muissa keskeisimmissä kohteissa. Rakentaminen Omat rakentamiskulut olivat euroa. Omana ja tilaustyönä vuosina rakennettujen (valmistuneiden) puistotoimen hoitoon jäävien puistojen, leikkipaikkojen, liikennevihreän ja pallokenttien pinta-ala on vuosittain lisääntynyt seuraavasti: ,1 ha ,6 ha ,7 ha ,1 ha ,4 ha ,6 ha ,8 ha ,2 ha ,9 ha ,0 ha ,0 ha ,0 ha Puistotoimen omat työt vuonna 2013 Käyttö 2013 Kokonaiskäyttö Huom. Pienet parannustyöt Katariinanniemi Kesken Katariinan skeitti- ja liikunta-alue Karhulan jokirannat Kesken Heponiementien leikkipaikka Hoviharjanpuiston leikkipaikka Kappelipolun leikkipaikka Yhteensä (ilman hallintomenoja) Kunnossapito Kunnossapidettävät alueet on luokiteltu valtakunnallisen ABC-luokitusohjeiston mukaisesti. Hoidettavien A1, A2, A3 ja B2 kohteiden pinta-ala vuosina : Puistot, leikkipaikat, pallokentät, liikennevihreä, niityt, uimarannat ,9 ha ,4 ha ,1 ha ,0 ha ,1 ha ,2 ha ,0 ha ,2 ha ,6 ha ,2 ha

27 25 Vuonna 2005 pinta-alat on tarkistusmitattu, jolloin pinta-alaa on tullut huomattavasti lisää. Vuonna 2009 osa B2 alueista on siirretty C ryhmään. Leikkipaikkojen ja lasten pallokenttien lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli 67 kpl ja luistinkenttien 17 kpl. Hoitotöiden yksikkökustannukset ja pinta-alat on esitetty valtakunnallisen ABCluokituksen mukaisesti hoitoluokittain vuoden 2013 tasossa (ilman hallintomenoja, yhteisiä kustannuksia, kuten varasto ja oma konekorjaus ja työllistettyjen osuutta puistojen hoidossa): Hoitokustannukset: Hoitoluokka /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 A1 Edustusviheralue 5,670 4,761 4,941 4,534 4,697 A2 Käyttöviheralue 1,130 1,120 1,166 1,050 1,141 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 0,461 0,444 0,440 0,358 0,399 B2 Maisemaniityt 0,024 0,021 0,023 0,029 0, Hoitokustannukset /m A1 A2 A3 B2 Hoitoluokka Pinta-alat Hoitoluokka Rakennetut viheralueet: ha ha ha ha ha A1 Edustusviheralue 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 A2 Käyttöviheralue 29,9 29,7 29,7 29,7 29,7 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 84,6 85,8 86,1 86,1 86,1 Avoimet viheralueet: B2 Maisemaniityt 47,7 48,3 48,2 48,2 48,2

28 ha Pinta-alat vuosina A1 A2 A3 B2 hoitoluokka Taajamametsät ja luontopolut 2013 Taajamametsien yhteispinta-ala on 1154 ha. Hoitokulut olivat euroa. (Sisältää puistotoimen omat kokonaiskulut sekä työllisyydenhoidon palkat ja konekustannukset ilman työnjohtokuluja) Vuoden 2013 aikana harvennettiin taajamametsiä 18 ha:n alueella. Pieniä erillisiä puunkaatotoimeksiantoja on ollut noin 50 kpl. Puunkaatoluvat 2013 Puistotoimi antoi yksityispihoille 450 puunkaatolupaa ja teki 10 kielteistä päätöstä. Lisäksi tehtiin asukkaiden pyynnöstä noin 100 maastokäyntiä yksityispihoihin rajoittuviin puistometsiin. Piha-alueiden hoito Hoidettavia piha-alueita oli yhteensä 105 kpl ja pihojen yhteispinta-ala oli vuoden 2013 alussa 100 ha. Laskutettu yhteensä eli 0,53 /m 2. Vihertuotanto Taimisto Tarkoituksena on lopettaa kokonaan oma taimisto vuonna 2014, koska suuremmankin taimimateriaalin saatavuus on parantunut. Toiminoja on ajettu alas. Toimintaajatuksena on ollut istuttaa jatkokasvatukseen koristepuita, jotka myöhemmin siirretään lopulliselle kasvupaikalleen. Kustannukset olivat ilman hallintomenoja 875 euroa ja tulot 2035 euroa. Kompostimullan myynti Kompostimultaa myytiin varastosta 6433,5 m 3 ja tulot olivat euroa vuonna 2013.

Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 14.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 31 Investointien

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 6 Kuntatekniikka. 7 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro ELINKEINO- JA LIIKETOIMINTA Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 6 Kuntatekniikka. 8 Tilapalvelu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 17.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna

useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna Ohkolan koulu Budjetti: 48.000 sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna Hankekuvaus liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus 30.000 Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus 8.000 uusi roskakatos

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Liikuntalautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Liikuntalautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Liikuntalautakunta LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2012 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2012 aikana viisi kertaa (26.1.,

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Liikuntalautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Liikuntalautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Liikuntalautakunta Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2013 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana kuusi kertaa (14.2., 27.3., 23.5., 29.8.,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot