VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä Heljä jäsen Leivonen Vuokko jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Simonen Seija jäsen Toikkanen Irma jäsen Toikkanen Jorma jäsen Muut Savolainen Tapani esittelijä Halonen Juhani Viitasaaren khall.ed. Ruotsalainen Mirja Pihtiputaan khall.ed Kauppinen Mervi pöytäkirjanpitäjä Paananen Timo kartoittaja klo Kumpulainen Salla vs. kiinteistöpäällikkö klo Poissa Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Kinnunen Ari kunnanjohtaja Minkkinen Tiina kaupunginhallituksen pj. Ylälehto Jani kunnanhallituksen pj. Kahilainen Ari yhdyskuntatek.päällikkö Asiat Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Veikko Lindlöf Puheenjohtaja Viitasaari Mervi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Vuokko Leivonen Arvo Pietiläinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto Pöytäkirjanpitäjä Mervi Kauppinen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 53 Yksityistieavustukset Pihtipudas, kunnossapitovuosi Yksityistieavustukset Viitasaari, kunnossapitovuosi Niemelän yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 56 Valkeisjärvi-Kennää yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen Viitasaaren Salonpääntien katupiirustuksen hyväksyminen Viitasaaren Rantatien katupiirustuksen hyväksyminen Lisämääräraha käyttötalouteen v Pihtipudas / Niemenharjun motellin kiinteistöjen purku 60 Lisämääräraha investointi v Tilapalvelu Lukio-Päivähoitokeskus Pihtipudas Palvelukeskus Sopukan jäähdytys Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Pihtipudas Teknisen toimen edustajat Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään Ilmoitusasiat 5/

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 51 Työjaon mukaisesti kunnat asettavat omaan organisaatioonsa palveluja tuottavan kuntalain 77 :n mukaisen yhteislautakunnan, johon tulee 8 jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kun ta lain 58 :n mu kaan muu toi mi elin kuin val tuus to on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nis tä on läsnä. Vii ta saaren kaupungin ja Pih tipu taan kunnan lau takun tien ylei nen ratkaisu valta on määri tel ty hal lin to sään nös sä. Hallinto sään nön mu kaan pu heenjoh taja to teaa kokouk sen lail li suu den ja päätösval tai suuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 52 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vuokko Leivonen ja Arvo Pietiläinen. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 59-62

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset Pihtipudas, kunnossapitovuosi /511/2015 Tekninen lautakunta 53 Pihtiputaalla avustettavien yksityisteiden määrä on vuonna 2014 yhteensä 117 kpl ja yhteinen avus tuksiin oikeuttava tiepituus 172,4 km. Pihtiputaan kun nan talousarvios sa vuodelle 2015 on varattu euron määräraha yk si tyis tie avus tuk siin. Kunnan periaatepäätöksen mukaan yksityisteiden mak si mi avustusmäärä on 80%. Käytännössä avustusmäärä on viime vuo sina sidottu kuitenkin lautakunnan käytettävissä olevaan määrärahaan. Avustuslaskelmassa on kunnossapitokustannukset tarkistettu maanrakennuskustannusindeksin ( teiden kunnossapitoindeksi) mukaan. Pisteluku (2010=100) oli 2013 kesäkuussa 111,3 ja vuoden 2014 kesäkuussa 112,4. Kun nos sa pi to kus tan nuk set ovat vuoden aikana kohonneet n. 1%. Liite 1, kunnossapitoavustuksen 2014 laskelmataulukko Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja : Tekninen lautakunta suorittaa vuoden 2014 Pihtiputaan yksityistieavustukset tiekunnille laaditun laskelman mukaan ja määrärahan puitteissa. Jaettava avus tus sum ma on yhteensä Avustus myönnetään ehdolla, että tiekun ta noudattaa yksityistielain 96 määräyksiä Teknisen toimen toimialajohtajan lisäys päätösehdotukseen: Tekninen lautakunta päättää lisäksi, että kunnossapitovuoden 2015 yk si tyistie avus tuk set jaetaan toteutuneiden kulujen perusteella ja tiekunnilta pyy detään selvitys kunnossapitokustannuksista. Yksityistieavustukset kuulutetaan haet ta vak si keväällä Hyväksyttiin lisäyksellä. Merkitään pöytäkirjaan, että Erkki Kananen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oikaisuvaatimus ote tiedoksi kunnanhallitus, yhdyskuntatekniikan päällikkö

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset Viitasaari, kunnossapitovuosi /511/2015 Tekninen lautakunta 54 Maanrakennusmestarin Jukka Rauhalan lausunto: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on julistettu haettavaksi il mes ty nees sä Viitasaaren Seutu lehdessä mennessä. Enim mäiskus tan nuk sia on hyväksytty 700 /km ja omana työnnä suoritettujen ko netöi den tuntihinnaksi hyväksytty 15 /h ja miestyön tuntihinnaksi 5 /h. Valtion avustuskriteerin täyttäville teille on myönnetty avustusta 50 tai 60 % tie luo kas ta riippuen ja muille teille 40 %. Määrärahaa avus tuk siin on myönnet ty kuluvan vuoden talousarviossa sisältäen myös pe rus kor jaukseen myönnetyt avustukset. Avustusten jaossa on noudatettu val tuus ton vahvistamia perusteita. Edellisellä valtuustokaudella avus tuk sia oli leikattu 30 %, josta ei ole päätöstä tälle valtuustokaudelle. Tämän vuoden yksityistieavustushakemukset ovat yhteensä Ylitys tä myönnettyyn määrärahaan nähden on yli , joka on katettava li sä mää rä ra hal la, mikäli avustusta ei pienennetä. Vuoden aikana on tulossa usei ta peruskorjaus avus tus ha ke muk sia (2 jo tässä lautakunnassa, jotka lisää vät määrärahan yli tys tä). Esitän, että viime vuoden mukaan maksetaan tasapuolisesti avustuksia 68 % ha ke muk sis ta. Tällöin kunnossapito avustuksia yksityisteille myönnetään Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosak kai ta yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosak kai den hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajan jak sona, jota avustus koskee (Yksityislaki 96 ). Liite 2 ja 3, kunnossapitoavustukset Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta suorittaa vuoden 2014 Viitasaaren yksityistieavustukset tiekunnille laaditun laskelman mukaan ja määrärahan puitteissa. Jaettava avus tus sum ma on yhteensä Avustus myönnetään ehdolla, että tiekun ta noudattaa yksityistielain 96 määräyksiä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta ote tiedoksi kaupunginhallitus, maanrakennusmestari, yh dys kunta tek nii kan päällikkö

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Niemelän yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 209/511/2015 Tekninen lautakunta 55 Maanrakennusmestari Jukka Rauhalan lausunto: Niemelän yksityistiekunta hakee tien peruskorjaukseen avusta kaupungilta. Tien korjauksessa on parannettu tien kantavuutta ja uusittu rumpuja. Työ on suo ri tet tu vuoden 2014 aikana. Toteutuneet kustannukset on ,33. Yksityisteille myönnetyt avustukset ovat käytetyt vuosittaisiin kunnossapito avus tuk siin. Tiekunnan perusparantamisen avustaminen vaatii li sä mää rä rahan. Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston yksityistieavustuksiin myön tä mä määräraha on käytetty kokonaisuudessaan kun nos sa pi to avus tuksiin. Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. Päätöksen perusteluna se, että määräraha ei riitä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus ote + oikaisuvaatimus Niemelän yksityistiekunta, ote tiedoksi maan ra ken nus mes ta ri, yhdyskuntatekniikan päällikkö

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Valkeisjärvi-Kennää yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 222/511/2015 Tekninen lautakunta 56 Maanrakennusmestarin lausunto: Valkeisjärvi- Kennää yksityistiekunta hakee rummun uusimiseen avustusta kau pun gil ta. Työ on suoritettu syksyllä Toteutuneet kustannukset on 2 120,99. Yksityisteille myönnetyt avustukset ovat käytetyt jo vuosittaisiin kun nos sapi to avustuksiin. Tiekunnan rummun uusiminen vaatisi lisämäärärahan. Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston yksityistieavustuksiin myön tä mä määräraha on käytetty kokonaisuudessaan kun nos sa pi to avus tuksiin. Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. Päätöksen perusteluna se, että määräraha ei riitä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus ote + oikaisuvaatimus Valkeisjärvi-Kennää yksityistiekunta, ote tie dok si maanrakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viitasaaren Salonpääntien katupiirustuksen hyväksyminen 302/512/2015 Tekninen lautakunta 57 Viitasaaren tekninen toimisto on laatinut Viitasaaren Salonpään katupiirustuksen paaluvälille Suunnitelman mukainen katuosuus alkaa Mus ket ti ties tä ja jat kuu sii tä luoteeseen 588 m hieman Varissalmentien liitty män pohjoispuolelle. Suun ni tel massa ka dun ajo ra dan pääl lysteen leveys on n. 6 m ja ajoradan viereen on suunniteltu reunakivellä erotettu ja lan kulku väy lä. Kadunrakentamisessa on tarkoitus paaluvälillä suodatinkerroksen raken tees sa käyttää rakeistettua tuhkaa, jolla päästään hieman ohuempaan raken ne ker rok seen kuin suoda tinhiekalla. Rakeistetun tuhkan eris tys omi naisuu det ovat tutki muksien mu kaan myös paremmat. Salonpään katupiirustukset välille Muskettitie- Va ris sal men tie (paaluväli 0-588) esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman Salonpääntien ka tu pii rus tuk sen välille Muskettitie-Varissalmentie (paaluväli ). 2. Katupiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :ssä sää de tys sä järjestyksessä julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoittamilla osallisilla on oikeus teh dä katupiirustuksen ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtävänäoloajan jälkeen suunnitelma vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. 3. Kuulutus katupiirustuksen nähtävänäolosta julkaistaan Vii tasaaren kaupungin virallisella il moi tustaululla ja kuu lu tus il moitetaan myös Vii tasaaren Seutu paikallislehdessä. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kartoittaja Timo Paananen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö, maan raken nus mes ta ri

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viitasaaren Rantatien katupiirustuksen hyväksyminen 303/512/2015 Tekninen lautakunta 58 Viitasaaren tekninen toimisto on laatinut Viitasaaren Rantatien ka tu pii rustuk sen välille Haapasaarentie- Porthaninkuja. Suunnitelman mukainen ka tuosuus on pituudeltaan noin 100 metriä. Suun ni tel massa ka dun ajo ra dan pääl lys teen leveys on n. 6 m ja ka dun itäsi vulle rakennettavan reunakivellä ero te tun jalkakäytävän päällysteen leveys on n. 3,0 metriä. Kadun puiston puo lei sel le sivulle rakennetaan myös paikoitustilaa. Rantatien katupiirustukset välille Haapasaarentie - Port hanin ku ja esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman Viitasaaren Ran ta tien katupiirustukset välille Haapasaarentie - Porthaninkuja. 2. Katupiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :ssä sää de tys sä järjestyksessä julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoittamilla osallisilla on oikeus teh dä katupiirustuksen ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtävänäoloajan jälkeen suunnitelma vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. 3. Kuulutus katupiirustuksen nähtävänäolosta julkaistaan Vii tasaaren kaupungin virallisella il moi tustaululla ja kuu lu tus il moitetaan myös Vii tasaaren Seutu paikallislehdessä. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kartoittaja Timo Paananen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo ja että tämän pykälän käsittelyn jälkeen siirryttiin normaaliin työjärjestykseen ja käsiteltiin pykälä 53. kielto kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö, maan raken nus mes ta ri

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Lisämääräraha käyttötalouteen v Pihtipudas / Niemenharjun motellin kiinteistöjen purku 761/522/2014 Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Niemenharjun kehittämisen aiesopimuksen Niemenharjun kehittämissuunnitelman tekeminen käynnistettiin huhtikuussa 2014 Witaksen, Pihtiputaan kunnan ja Putaan Carservice Oy:n yhteishankkeena. Konsultiksi työhön valittiin Hannu Komu/Onvisio Consulting. Lokakuun alkupuolella työhön liittyi arkkitehtiresurssina StudioPuiston arkkitehtiryhmä, joka toimi Hannu Komun ja aluearkkitehti Helena Raatikaisen ohjauksessa maankäytön suunnittelussa ja ideakuvien tuottamisessa. Putaan Carservicen ja kunnan välillä oli jo aikaisemmin tehty vuokrasopimus maa-alueesta ja rakennuksista mukaan lukien Koliman puoleinen alue. Työn alkuvaiheen rakennetarkastelun jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että Niemenharjun toiminnan nostaminen menestyvälle tasolle ei ole mahdollista nykyisen rakennuskannan avulla. Sijoitukset saneeraukseen olisivat olleet erittäin suuria ja samoin myös epäonnistumisen riski. Niemenharjun alue kuitenkin todettiin sijainniltaan ja luontomiljööltään erittäin kehittämiskelpoiseksi matkailualueena. Rakennusten osalta päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin: - päärakennus puretaan - rivitalomallinen majoitusrakennus puretaan - vanha leirintä huoltorakennus puretaan - vanhat harjun nelostien puoleiset leirintämökit myydään poissiirrettävinä - hirsinen majoitusrakennus säilytetään, saneerataan ja naamioidaan - ns. mummonmökki ja siihen kuuluvan sauna/piharakennus ja niihin kuuluva miljöö säilytetään - Koliman puolen rakennuskanta uudistetaan kehittämisvaiheessa 2, suunnitelma laaditaan tämän hankevaiheen aikana Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta ottaa tämän asian käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolelta. 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että päärakennus, rivitalomallinen majoitusrakennus ja vanha leirintä huoltorakennus puretaan.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää käynnistää rakennussuunnittelun alueella. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus Tekninen lautakunta Niemenharjun matkailualueen kehittäminen vaatii nykyisten kiinteistöjen pur ka mi sen esitetyssä laajuudessa. Niemenharjun motellin päärakennuksen ( 556 k-m2), rivitalomallisen majoi tus ra ken nuk sen (672 k-m2) sekä sekä huoltorakennuksen ( n.50 k-m2) ker ros ala on yhteensä n m2. Viimevuosina purkutyöt ovat to teu tuneet n. 70 / k-m2. Koska kyseessä on pääosin puurakenteiset rakennukset, pur ku hin nak si arvioidaan 45 / k-m2. Purkukustannuksiksi muodostuu Pelastuslaitos on alustavasti lupautunut käyttämään kohdetta har joi tus käyttöön joka sisältää mm. raivausta, katon purkua, lukittuun tilaan tun keu tumis ta jne. Betonirakenteet murskataan määräysten edellyttämällä tavalla ja polt to kel poi nen osa poltetaan. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että ti la pal ve lun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Nie men har jun motellin kiinteistöjen purkamiseen Teknisen toimen toimialajohtajan lisäys päätösehdotukseen : Selvitetään purkamisesta aiheutuvat kiinteistön poistot ja alaskirjaukset. Hyväksyttiin lisäyksellä. Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Niemenharjun alueen purettavat rakennukset voidaan alaskirjata vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. Alaskirjausten määrä tulisi olemaan ,26. Alueelle jäävän hirsirakennuksen arvoksi jää Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapalvelun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Niemenharjun motellin kiinteistöjen purkamiseen ja purettavien rakennusten arvo ,26 alaskirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Hyväksyttiin. kielto / valmistelua seuraavaan kunnanvaltuustoon Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapalvelun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Niemenharjun motellin kiinteistöjen purkamiseen ja purettavien rakennusten arvo ,26 alaskirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Käsittely: Tuula Kokkonen, Heikki Kolehmainen ja Jorma Toikkanen jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:20 18:28. Kutsuttiin Tuula Kokkosen sijalle Mirja Ruotsalainen. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus ote: tilapalvelu / Liimatainen, tied. kirjanpito

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 59 Motellin piha-alueelta on löytynyt pilaantuneita maa-aineksia. Purkumäärärahaa haettaessa ei huomioitu että uusimman jakelupisteen alueel le oli teetetty kesällä 2014 maaperätutkimuksia, joissa asia / pilaantuneet maat olivat jo alustavasti tulleet tietoon. Kuitenkaan, tuossakaan tutkimuksessa ei ollut selvinnyt pilaantuneen maan alue ja laajuus kokonaisuudessaan. Nyt PIMA kaivu on kohteen piha-alueella tehty. Rakennusten polttopaikan rai vaus ja perustusten purku on vielä tekemättä. Suurin osa PIMA kus tannuk sis ta on jo toteutunut ja tilanne niiden osalta oli ,49. Pur ku työn tarjouspyynnöt lähtevät ja purkutyö on tarkoitus toteut taa heinäkuun puoliväliin 2015 mennessä. PIMA asiasta vs. kiinteistöpäällikkö on tiedottanut ja lähestynyt myös Shell/ST1 jakelijaa sekä Teboil jakelijaa, mutta toistaiseksi vastuuselvittely ja kustannusten jako on vielä kesken. Oheismateriaali: PIMA raportteja ja tilanneselvityksiä alueesta sekä ta loussel vi tys tä päiväyksellä Tässä vaiheessa ei voida tietää, löytyykö purettava rakennuksen alta pi laantu nei ta maita. Samoin ei vielä tiedetä, löydetäänkö maiden puhdistukselle mak sa jaa, esimerkiksi entiset toimijat. Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Teknisen toimen toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee selvityksen tässä vaiheessa tiedoksi. Li sä mää rä ra haesi tys tuodaan lautakunnan päätettäväksi, kun kustannukset ko ko nai suu dessaan ovat selvinneet. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote tiedoksi Pihtiputaan kunnanhallitus, Shell/ST1 ja Teboil

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lisämääräraha investointi v Tilapalvelu Lukio-Päivähoitokeskus Pihtipudas 277/522/2015 Tekninen lautakunta 60 Onnimannin päivähoitokeskuksessa on edelleen sisäilmaongelmia ja työn teki jät oireilevat. Lukion puolelta oireiluista ei ole raportoitu/ilmoitettu. Sivistystoimen toimialajohtaja perusti kohteelle tilatarvetyöryhmän sel vit tämään tilannetta. Tilatarvetyöryhmä on nyt kokoontunut kaksi kertaa ja sen esi tys on, että tekninen toimi/tilapalvelu tekee kohteella pienempiä kor jauksia nyt kesäsulun aikana 2015 ja käynnistää pikimmiten kohteella kun to tutki muk sen. Taustalla selvitellään myös väistötiloja Pihtiputaan keskustan alu eel la, mikäli syksyllä tilanne pahenee ja työntekijät eivät pysty tiloissa työs ken te le mään. Pienempinä korjauksina kohteelle on linjattu tehtäväksi tiivistyskorjaus ja lat tia pin noit teen vaihto klinkkeriksi työntekijöiden toimisto / sosiaalitilassa. Myös paikoin korjataan ratkenneita muovimattojen saumoja jne. vuo si korjaus tyyp pi ses ti. Kustannukset näistä töistä arviolta ,00. Työn te kijöi den toi mis to / sosiaalitila on yksi niistä tiloista joissa pahempaa oireilua il me nee. Tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen pohjalta tehtävästä kun to tut kimuk ses ta on pyydetty karkeaa kustannusarviota / tarjousta Ram boll Oy:ltä ja kustannukset tutkimussuunnitelman laadinnasta ovat noin 5.000,00. Tut ki mus suun ni tel man perusteella tehtävästä kuntotutkimuksesta hin ta haaruk ka vaihtelee, sillä tutkimussuunnitelma määrittää kuntotutkimuksen laajuu den. Kuntotutkimuksen hintahaarukka on ,00 eikä se sisällä vie lä itse rakenteiden avauksia ja avauskohtien paikkaamisia. Avauksiin ja paik kauk siin tulisi varautua n ,00 :lla. Tilatarvetyöryhmä kokoontuu vielä syyskuussa 2015 jolloin ainakin osa esite tyis tä toimenpiteistä tulisi olla tehtynä. Tilatarvetyöryhmä niin päät täessään esittää jatkossa mahdollisesti hanketyöryhmän perustamista kun to tutki muk sen tietojen pohjalta. Tekninen toimi / tilapalvelu anoo lisämäärärahaa ,00 Lu kio-päi vähoi to kes kus Onnimannin toimenpiteisiin vuodelle 2015 Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Oheismateriaali: Tilatarvetyöryhmän muistiot ilman liitteitä ja yh teen ve tolis taus kiinteistöllä tehdyistä toimenpiteistä. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että se myöntää :n lisämäärärahan korjauksiin, tut ki mussuun ni tel man ja kuntotutkimuksen teettämisiin. Hyväksyttiin.

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Sopukan jäähdytys 316/527/2015 Tekninen lautakunta 61 Investointisuunnitelmassa on tälle vuodelle varattuna määrärahaa pal ve lukes kus Sopukan osastojen jäähdytykseen. Määräraha ei riitä kaikkien osasto jen jäähdytyksen toteuttamiseen. Jäähdytyksen suunnittelu on teetetty LVI-in si nöö ri toi mis to Jorma Niemonen Oy:llä ja suunnitelmat ovat valmiit. Jääh dy tys toteutetaan samalla periaatteella kuin terveyskeskuksen vuo deosas tol la eli kohteeseen asennetaan ilmalämpöpumput ja sisäyksiköitä. Kiin teis tö ra ken nus mes ta ri Petri Varis on lähettänyt tarjouspyynnöt ja tarjouk set saadaan Tarjouspyyntö käsittää jäähdytyksen hankinnan nyt ensivaiheessa Vaapukka ja Purola nimisille osastoille, mutta sisältää option myös lisähankinnasta suunnitelmavuosille Jotta hankinta saadaan nopeasti käyntiin, on hankinnasta hyvä tehdä päätös heti tarjousten avauk sen jälkeen. Tarjouspyyntö liitteineen toimitetaan kokoukseen. Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen toimen toimialajohtajan tekemään han kin ta pää tök set ja tilauksen jäähdytyksestä myös yli euron ylit täväl tä osalta kuitenkin niin, että hankinta säilyy talousarvion puitteissa. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote tiedoksi vs. kiinteistöpäällikkö

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Pihtipudas 154/423/2015 Tekninen lautakunta 62 Wiitaunionin Lapsiparlamentti kokoontui maaliskuun lopussa Parlamentin muistio on tullut tekniselle toimelle tiedoksi. Muistiosta esiin nostettuna muutama kohta Pihtiputaalta; Muurasjärven koulun sadekatos; Katos oli alunperin tarkoitus toteuttaa useamman vuoden hankkeena. Kohteelle ei kuitenkaan varattu rahaa v ja Katoksesta puuttuu vielä mm. viherkate ja tuulensuojaseinäkkeet / näyttelypinnat tien puoleiselta seinustalta. Tämän vuoden (2015) talousarvioon on varattu rahaa viherkatteeseen, mutta vielä ei tiedetä ehditäänkö taimet saada ja työ toteuttaa. Ensi vuoden (2016) talousarvioon tilapalvelu tulee esittämään rahaa tuulensuojaseinäkkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Muurasjärven parkourrata: radan laajuudesta ja teknisestä toteutuksesta laaditaan kustannusarvio ja esitetään paikka yhdessä teknisen toimiston ja kyläseuran kanssa. Muurasjärven koulun polkupyöräparkin katos. Yleisesti kouluilla polkupyörille ei ole varattuna katostilaa. Tilapalvelu ei tule esittämään katoksen rakentamista. Käyttäjien on mahdollista itse niin katsoessaan hankkia katoksellisia pyörätelineitä. Nykyinen skeittialue sijaitsee pallokentän läheisyydessä ja on harrastajien käytössä. Samalle alueelle on mahdollista rakentaa betoniset rakenteet. Alueen laajuudesta, ominaisuuksista (katettu vai ilman katosta) ja teknisestä toteutuksesta laaditaan yhteinen suunnitelma kustannusarvioineen teknisen toimen ja skeittiharrastajien kanssa. Kiipeilyseinän ja jäähallin suunnittelu, sijoituspaikan valinta ja tekniset ratkaisut vaativat yhteisen suunnitelman asian harrastajien, asiantuntijoiden ja teknisen toimen kanssa. Toiveena on ollut, että pelikaukalo yläkoulun pihassa pidettäisiin talvella auki. Lumen poisto vaatii tilapalvelulle kaluston (lumilinko) hankintaa. Tilapalvelu tulee esittämään lumilingon / tarvittavan kaluston hankintaa v talousarvioon. Lisätiedot: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja:

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo ja että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 57 ja 58. kielto ote tiedoksi Wiitaunionin lapsiparlamentti, sivistyslautakunta, kiinteistörakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen edustajat Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään 291/522/2015 Tekninen lautakunta 63 Pihtiputaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Putaanvirran koulun opettajanhuone hanketta valmistelemaan perustetaan tilatarvetyöryhmä, jossa ovat edustettuna sivistystoimi, tekninen toimi, käyttäjien edustus ja kunnanhallitus. Tilatarvetyöryhmän tehtävänä on huolehtia, että suunnitelma on toimiva ja ratkaisu on taloudellinen. Tavoitteena on, että työryhmän esitys on valmis lokakuun 2015 loppuun mennessä. Sivistyslautakunta on kokouksessaan esittänyt tekniselle lautakunnalle, että käyttäjien edustajana tilatarvetyöryhmään valitaan rehtori Markku Piippo sekä uuden Putaanvirran koulun vararehtori, jonka rehtori valitsee syksyllä Sivistystoimen edustajana on toimialajohtaja Ritva Holster. Lisäksi sivistyslautakunta valitsi Jyrki Hollannin edustajakseen työryhmään. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valitsee edustajat tilatarvetyöryhmään Tekninen lautakunta päätti valita Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään teknisen lautakunnan edustajaksi Jorma Toikkasen. kielto ote työryhmään valittu, sivistyslautakunta, Pihtiputaan kunnanhallitus

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat 5/ /000/2015 Tekninen lautakunta Maanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset ajalla Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ajalla Teknisen toimen toimialajohtajan viranhaltijapäätökset ajalla Talousarvion toteutuminen / Tekninen lautakunta 5. Pihtiputaan kunnanhallitus , Niemenharjun mökkien myyntitarjousten käsittely 6. Pihtiputaan kunnanvaltuusto , Pihtiputaan ja Viitasaaren hallintosäännön muuttaminen alkaen , Lisämääräraha v Putaanvirran koulun opettajainhuoneen investointi 7. Sivistyslautakunta , Sivistystoimen edustajat Putaanvirran koulun opettajahuoneen tilatarvetyöryhmään 8. Teknisen johtoryhmän kokouksen muistio Porthanin puiston leikkipaikan aitaaminen 10. Suihkulähde rantaan / Makasiinin ranta 11. Suovanlahden venelaiturin korjaus 12.

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot