VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä Heljä jäsen Leivonen Vuokko jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Simonen Seija jäsen Toikkanen Irma jäsen Toikkanen Jorma jäsen Muut Savolainen Tapani esittelijä Halonen Juhani Viitasaaren khall.ed. Ruotsalainen Mirja Pihtiputaan khall.ed Kauppinen Mervi pöytäkirjanpitäjä Paananen Timo kartoittaja klo Kumpulainen Salla vs. kiinteistöpäällikkö klo Poissa Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Kinnunen Ari kunnanjohtaja Minkkinen Tiina kaupunginhallituksen pj. Ylälehto Jani kunnanhallituksen pj. Kahilainen Ari yhdyskuntatek.päällikkö Asiat Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Veikko Lindlöf Puheenjohtaja Viitasaari Mervi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Vuokko Leivonen Arvo Pietiläinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto Pöytäkirjanpitäjä Mervi Kauppinen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 53 Yksityistieavustukset Pihtipudas, kunnossapitovuosi Yksityistieavustukset Viitasaari, kunnossapitovuosi Niemelän yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 56 Valkeisjärvi-Kennää yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen Viitasaaren Salonpääntien katupiirustuksen hyväksyminen Viitasaaren Rantatien katupiirustuksen hyväksyminen Lisämääräraha käyttötalouteen v Pihtipudas / Niemenharjun motellin kiinteistöjen purku 60 Lisämääräraha investointi v Tilapalvelu Lukio-Päivähoitokeskus Pihtipudas Palvelukeskus Sopukan jäähdytys Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Pihtipudas Teknisen toimen edustajat Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään Ilmoitusasiat 5/

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 51 Työjaon mukaisesti kunnat asettavat omaan organisaatioonsa palveluja tuottavan kuntalain 77 :n mukaisen yhteislautakunnan, johon tulee 8 jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kun ta lain 58 :n mu kaan muu toi mi elin kuin val tuus to on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nis tä on läsnä. Vii ta saaren kaupungin ja Pih tipu taan kunnan lau takun tien ylei nen ratkaisu valta on määri tel ty hal lin to sään nös sä. Hallinto sään nön mu kaan pu heenjoh taja to teaa kokouk sen lail li suu den ja päätösval tai suuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 52 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vuokko Leivonen ja Arvo Pietiläinen. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 59-62

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset Pihtipudas, kunnossapitovuosi /511/2015 Tekninen lautakunta 53 Pihtiputaalla avustettavien yksityisteiden määrä on vuonna 2014 yhteensä 117 kpl ja yhteinen avus tuksiin oikeuttava tiepituus 172,4 km. Pihtiputaan kun nan talousarvios sa vuodelle 2015 on varattu euron määräraha yk si tyis tie avus tuk siin. Kunnan periaatepäätöksen mukaan yksityisteiden mak si mi avustusmäärä on 80%. Käytännössä avustusmäärä on viime vuo sina sidottu kuitenkin lautakunnan käytettävissä olevaan määrärahaan. Avustuslaskelmassa on kunnossapitokustannukset tarkistettu maanrakennuskustannusindeksin ( teiden kunnossapitoindeksi) mukaan. Pisteluku (2010=100) oli 2013 kesäkuussa 111,3 ja vuoden 2014 kesäkuussa 112,4. Kun nos sa pi to kus tan nuk set ovat vuoden aikana kohonneet n. 1%. Liite 1, kunnossapitoavustuksen 2014 laskelmataulukko Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja : Tekninen lautakunta suorittaa vuoden 2014 Pihtiputaan yksityistieavustukset tiekunnille laaditun laskelman mukaan ja määrärahan puitteissa. Jaettava avus tus sum ma on yhteensä Avustus myönnetään ehdolla, että tiekun ta noudattaa yksityistielain 96 määräyksiä Teknisen toimen toimialajohtajan lisäys päätösehdotukseen: Tekninen lautakunta päättää lisäksi, että kunnossapitovuoden 2015 yk si tyistie avus tuk set jaetaan toteutuneiden kulujen perusteella ja tiekunnilta pyy detään selvitys kunnossapitokustannuksista. Yksityistieavustukset kuulutetaan haet ta vak si keväällä Hyväksyttiin lisäyksellä. Merkitään pöytäkirjaan, että Erkki Kananen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oikaisuvaatimus ote tiedoksi kunnanhallitus, yhdyskuntatekniikan päällikkö

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset Viitasaari, kunnossapitovuosi /511/2015 Tekninen lautakunta 54 Maanrakennusmestarin Jukka Rauhalan lausunto: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on julistettu haettavaksi il mes ty nees sä Viitasaaren Seutu lehdessä mennessä. Enim mäiskus tan nuk sia on hyväksytty 700 /km ja omana työnnä suoritettujen ko netöi den tuntihinnaksi hyväksytty 15 /h ja miestyön tuntihinnaksi 5 /h. Valtion avustuskriteerin täyttäville teille on myönnetty avustusta 50 tai 60 % tie luo kas ta riippuen ja muille teille 40 %. Määrärahaa avus tuk siin on myönnet ty kuluvan vuoden talousarviossa sisältäen myös pe rus kor jaukseen myönnetyt avustukset. Avustusten jaossa on noudatettu val tuus ton vahvistamia perusteita. Edellisellä valtuustokaudella avus tuk sia oli leikattu 30 %, josta ei ole päätöstä tälle valtuustokaudelle. Tämän vuoden yksityistieavustushakemukset ovat yhteensä Ylitys tä myönnettyyn määrärahaan nähden on yli , joka on katettava li sä mää rä ra hal la, mikäli avustusta ei pienennetä. Vuoden aikana on tulossa usei ta peruskorjaus avus tus ha ke muk sia (2 jo tässä lautakunnassa, jotka lisää vät määrärahan yli tys tä). Esitän, että viime vuoden mukaan maksetaan tasapuolisesti avustuksia 68 % ha ke muk sis ta. Tällöin kunnossapito avustuksia yksityisteille myönnetään Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosak kai ta yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosak kai den hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajan jak sona, jota avustus koskee (Yksityislaki 96 ). Liite 2 ja 3, kunnossapitoavustukset Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta suorittaa vuoden 2014 Viitasaaren yksityistieavustukset tiekunnille laaditun laskelman mukaan ja määrärahan puitteissa. Jaettava avus tus sum ma on yhteensä Avustus myönnetään ehdolla, että tiekun ta noudattaa yksityistielain 96 määräyksiä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta ote tiedoksi kaupunginhallitus, maanrakennusmestari, yh dys kunta tek nii kan päällikkö

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Niemelän yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 209/511/2015 Tekninen lautakunta 55 Maanrakennusmestari Jukka Rauhalan lausunto: Niemelän yksityistiekunta hakee tien peruskorjaukseen avusta kaupungilta. Tien korjauksessa on parannettu tien kantavuutta ja uusittu rumpuja. Työ on suo ri tet tu vuoden 2014 aikana. Toteutuneet kustannukset on ,33. Yksityisteille myönnetyt avustukset ovat käytetyt vuosittaisiin kunnossapito avus tuk siin. Tiekunnan perusparantamisen avustaminen vaatii li sä mää rä rahan. Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston yksityistieavustuksiin myön tä mä määräraha on käytetty kokonaisuudessaan kun nos sa pi to avus tuksiin. Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. Päätöksen perusteluna se, että määräraha ei riitä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus ote + oikaisuvaatimus Niemelän yksityistiekunta, ote tiedoksi maan ra ken nus mes ta ri, yhdyskuntatekniikan päällikkö

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Valkeisjärvi-Kennää yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 222/511/2015 Tekninen lautakunta 56 Maanrakennusmestarin lausunto: Valkeisjärvi- Kennää yksityistiekunta hakee rummun uusimiseen avustusta kau pun gil ta. Työ on suoritettu syksyllä Toteutuneet kustannukset on 2 120,99. Yksityisteille myönnetyt avustukset ovat käytetyt jo vuosittaisiin kun nos sapi to avustuksiin. Tiekunnan rummun uusiminen vaatisi lisämäärärahan. Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston yksityistieavustuksiin myön tä mä määräraha on käytetty kokonaisuudessaan kun nos sa pi to avus tuksiin. Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. Päätöksen perusteluna se, että määräraha ei riitä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus ote + oikaisuvaatimus Valkeisjärvi-Kennää yksityistiekunta, ote tie dok si maanrakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viitasaaren Salonpääntien katupiirustuksen hyväksyminen 302/512/2015 Tekninen lautakunta 57 Viitasaaren tekninen toimisto on laatinut Viitasaaren Salonpään katupiirustuksen paaluvälille Suunnitelman mukainen katuosuus alkaa Mus ket ti ties tä ja jat kuu sii tä luoteeseen 588 m hieman Varissalmentien liitty män pohjoispuolelle. Suun ni tel massa ka dun ajo ra dan pääl lysteen leveys on n. 6 m ja ajoradan viereen on suunniteltu reunakivellä erotettu ja lan kulku väy lä. Kadunrakentamisessa on tarkoitus paaluvälillä suodatinkerroksen raken tees sa käyttää rakeistettua tuhkaa, jolla päästään hieman ohuempaan raken ne ker rok seen kuin suoda tinhiekalla. Rakeistetun tuhkan eris tys omi naisuu det ovat tutki muksien mu kaan myös paremmat. Salonpään katupiirustukset välille Muskettitie- Va ris sal men tie (paaluväli 0-588) esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman Salonpääntien ka tu pii rus tuk sen välille Muskettitie-Varissalmentie (paaluväli ). 2. Katupiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :ssä sää de tys sä järjestyksessä julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoittamilla osallisilla on oikeus teh dä katupiirustuksen ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtävänäoloajan jälkeen suunnitelma vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. 3. Kuulutus katupiirustuksen nähtävänäolosta julkaistaan Vii tasaaren kaupungin virallisella il moi tustaululla ja kuu lu tus il moitetaan myös Vii tasaaren Seutu paikallislehdessä. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kartoittaja Timo Paananen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö, maan raken nus mes ta ri

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viitasaaren Rantatien katupiirustuksen hyväksyminen 303/512/2015 Tekninen lautakunta 58 Viitasaaren tekninen toimisto on laatinut Viitasaaren Rantatien ka tu pii rustuk sen välille Haapasaarentie- Porthaninkuja. Suunnitelman mukainen ka tuosuus on pituudeltaan noin 100 metriä. Suun ni tel massa ka dun ajo ra dan pääl lys teen leveys on n. 6 m ja ka dun itäsi vulle rakennettavan reunakivellä ero te tun jalkakäytävän päällysteen leveys on n. 3,0 metriä. Kadun puiston puo lei sel le sivulle rakennetaan myös paikoitustilaa. Rantatien katupiirustukset välille Haapasaarentie - Port hanin ku ja esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman Viitasaaren Ran ta tien katupiirustukset välille Haapasaarentie - Porthaninkuja. 2. Katupiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :ssä sää de tys sä järjestyksessä julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoittamilla osallisilla on oikeus teh dä katupiirustuksen ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtävänäoloajan jälkeen suunnitelma vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. 3. Kuulutus katupiirustuksen nähtävänäolosta julkaistaan Vii tasaaren kaupungin virallisella il moi tustaululla ja kuu lu tus il moitetaan myös Vii tasaaren Seutu paikallislehdessä. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kartoittaja Timo Paananen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo ja että tämän pykälän käsittelyn jälkeen siirryttiin normaaliin työjärjestykseen ja käsiteltiin pykälä 53. kielto kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö, maan raken nus mes ta ri

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Lisämääräraha käyttötalouteen v Pihtipudas / Niemenharjun motellin kiinteistöjen purku 761/522/2014 Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Niemenharjun kehittämisen aiesopimuksen Niemenharjun kehittämissuunnitelman tekeminen käynnistettiin huhtikuussa 2014 Witaksen, Pihtiputaan kunnan ja Putaan Carservice Oy:n yhteishankkeena. Konsultiksi työhön valittiin Hannu Komu/Onvisio Consulting. Lokakuun alkupuolella työhön liittyi arkkitehtiresurssina StudioPuiston arkkitehtiryhmä, joka toimi Hannu Komun ja aluearkkitehti Helena Raatikaisen ohjauksessa maankäytön suunnittelussa ja ideakuvien tuottamisessa. Putaan Carservicen ja kunnan välillä oli jo aikaisemmin tehty vuokrasopimus maa-alueesta ja rakennuksista mukaan lukien Koliman puoleinen alue. Työn alkuvaiheen rakennetarkastelun jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että Niemenharjun toiminnan nostaminen menestyvälle tasolle ei ole mahdollista nykyisen rakennuskannan avulla. Sijoitukset saneeraukseen olisivat olleet erittäin suuria ja samoin myös epäonnistumisen riski. Niemenharjun alue kuitenkin todettiin sijainniltaan ja luontomiljööltään erittäin kehittämiskelpoiseksi matkailualueena. Rakennusten osalta päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin: - päärakennus puretaan - rivitalomallinen majoitusrakennus puretaan - vanha leirintä huoltorakennus puretaan - vanhat harjun nelostien puoleiset leirintämökit myydään poissiirrettävinä - hirsinen majoitusrakennus säilytetään, saneerataan ja naamioidaan - ns. mummonmökki ja siihen kuuluvan sauna/piharakennus ja niihin kuuluva miljöö säilytetään - Koliman puolen rakennuskanta uudistetaan kehittämisvaiheessa 2, suunnitelma laaditaan tämän hankevaiheen aikana Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta ottaa tämän asian käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolelta. 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että päärakennus, rivitalomallinen majoitusrakennus ja vanha leirintä huoltorakennus puretaan.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää käynnistää rakennussuunnittelun alueella. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus Tekninen lautakunta Niemenharjun matkailualueen kehittäminen vaatii nykyisten kiinteistöjen pur ka mi sen esitetyssä laajuudessa. Niemenharjun motellin päärakennuksen ( 556 k-m2), rivitalomallisen majoi tus ra ken nuk sen (672 k-m2) sekä sekä huoltorakennuksen ( n.50 k-m2) ker ros ala on yhteensä n m2. Viimevuosina purkutyöt ovat to teu tuneet n. 70 / k-m2. Koska kyseessä on pääosin puurakenteiset rakennukset, pur ku hin nak si arvioidaan 45 / k-m2. Purkukustannuksiksi muodostuu Pelastuslaitos on alustavasti lupautunut käyttämään kohdetta har joi tus käyttöön joka sisältää mm. raivausta, katon purkua, lukittuun tilaan tun keu tumis ta jne. Betonirakenteet murskataan määräysten edellyttämällä tavalla ja polt to kel poi nen osa poltetaan. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että ti la pal ve lun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Nie men har jun motellin kiinteistöjen purkamiseen Teknisen toimen toimialajohtajan lisäys päätösehdotukseen : Selvitetään purkamisesta aiheutuvat kiinteistön poistot ja alaskirjaukset. Hyväksyttiin lisäyksellä. Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Niemenharjun alueen purettavat rakennukset voidaan alaskirjata vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. Alaskirjausten määrä tulisi olemaan ,26. Alueelle jäävän hirsirakennuksen arvoksi jää Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapalvelun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Niemenharjun motellin kiinteistöjen purkamiseen ja purettavien rakennusten arvo ,26 alaskirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Hyväksyttiin. kielto / valmistelua seuraavaan kunnanvaltuustoon Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapalvelun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Niemenharjun motellin kiinteistöjen purkamiseen ja purettavien rakennusten arvo ,26 alaskirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Käsittely: Tuula Kokkonen, Heikki Kolehmainen ja Jorma Toikkanen jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:20 18:28. Kutsuttiin Tuula Kokkosen sijalle Mirja Ruotsalainen. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus ote: tilapalvelu / Liimatainen, tied. kirjanpito

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 59 Motellin piha-alueelta on löytynyt pilaantuneita maa-aineksia. Purkumäärärahaa haettaessa ei huomioitu että uusimman jakelupisteen alueel le oli teetetty kesällä 2014 maaperätutkimuksia, joissa asia / pilaantuneet maat olivat jo alustavasti tulleet tietoon. Kuitenkaan, tuossakaan tutkimuksessa ei ollut selvinnyt pilaantuneen maan alue ja laajuus kokonaisuudessaan. Nyt PIMA kaivu on kohteen piha-alueella tehty. Rakennusten polttopaikan rai vaus ja perustusten purku on vielä tekemättä. Suurin osa PIMA kus tannuk sis ta on jo toteutunut ja tilanne niiden osalta oli ,49. Pur ku työn tarjouspyynnöt lähtevät ja purkutyö on tarkoitus toteut taa heinäkuun puoliväliin 2015 mennessä. PIMA asiasta vs. kiinteistöpäällikkö on tiedottanut ja lähestynyt myös Shell/ST1 jakelijaa sekä Teboil jakelijaa, mutta toistaiseksi vastuuselvittely ja kustannusten jako on vielä kesken. Oheismateriaali: PIMA raportteja ja tilanneselvityksiä alueesta sekä ta loussel vi tys tä päiväyksellä Tässä vaiheessa ei voida tietää, löytyykö purettava rakennuksen alta pi laantu nei ta maita. Samoin ei vielä tiedetä, löydetäänkö maiden puhdistukselle mak sa jaa, esimerkiksi entiset toimijat. Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Teknisen toimen toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee selvityksen tässä vaiheessa tiedoksi. Li sä mää rä ra haesi tys tuodaan lautakunnan päätettäväksi, kun kustannukset ko ko nai suu dessaan ovat selvinneet. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote tiedoksi Pihtiputaan kunnanhallitus, Shell/ST1 ja Teboil

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lisämääräraha investointi v Tilapalvelu Lukio-Päivähoitokeskus Pihtipudas 277/522/2015 Tekninen lautakunta 60 Onnimannin päivähoitokeskuksessa on edelleen sisäilmaongelmia ja työn teki jät oireilevat. Lukion puolelta oireiluista ei ole raportoitu/ilmoitettu. Sivistystoimen toimialajohtaja perusti kohteelle tilatarvetyöryhmän sel vit tämään tilannetta. Tilatarvetyöryhmä on nyt kokoontunut kaksi kertaa ja sen esi tys on, että tekninen toimi/tilapalvelu tekee kohteella pienempiä kor jauksia nyt kesäsulun aikana 2015 ja käynnistää pikimmiten kohteella kun to tutki muk sen. Taustalla selvitellään myös väistötiloja Pihtiputaan keskustan alu eel la, mikäli syksyllä tilanne pahenee ja työntekijät eivät pysty tiloissa työs ken te le mään. Pienempinä korjauksina kohteelle on linjattu tehtäväksi tiivistyskorjaus ja lat tia pin noit teen vaihto klinkkeriksi työntekijöiden toimisto / sosiaalitilassa. Myös paikoin korjataan ratkenneita muovimattojen saumoja jne. vuo si korjaus tyyp pi ses ti. Kustannukset näistä töistä arviolta ,00. Työn te kijöi den toi mis to / sosiaalitila on yksi niistä tiloista joissa pahempaa oireilua il me nee. Tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen pohjalta tehtävästä kun to tut kimuk ses ta on pyydetty karkeaa kustannusarviota / tarjousta Ram boll Oy:ltä ja kustannukset tutkimussuunnitelman laadinnasta ovat noin 5.000,00. Tut ki mus suun ni tel man perusteella tehtävästä kuntotutkimuksesta hin ta haaruk ka vaihtelee, sillä tutkimussuunnitelma määrittää kuntotutkimuksen laajuu den. Kuntotutkimuksen hintahaarukka on ,00 eikä se sisällä vie lä itse rakenteiden avauksia ja avauskohtien paikkaamisia. Avauksiin ja paik kauk siin tulisi varautua n ,00 :lla. Tilatarvetyöryhmä kokoontuu vielä syyskuussa 2015 jolloin ainakin osa esite tyis tä toimenpiteistä tulisi olla tehtynä. Tilatarvetyöryhmä niin päät täessään esittää jatkossa mahdollisesti hanketyöryhmän perustamista kun to tutki muk sen tietojen pohjalta. Tekninen toimi / tilapalvelu anoo lisämäärärahaa ,00 Lu kio-päi vähoi to kes kus Onnimannin toimenpiteisiin vuodelle 2015 Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Oheismateriaali: Tilatarvetyöryhmän muistiot ilman liitteitä ja yh teen ve tolis taus kiinteistöllä tehdyistä toimenpiteistä. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että se myöntää :n lisämäärärahan korjauksiin, tut ki mussuun ni tel man ja kuntotutkimuksen teettämisiin. Hyväksyttiin.

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Sopukan jäähdytys 316/527/2015 Tekninen lautakunta 61 Investointisuunnitelmassa on tälle vuodelle varattuna määrärahaa pal ve lukes kus Sopukan osastojen jäähdytykseen. Määräraha ei riitä kaikkien osasto jen jäähdytyksen toteuttamiseen. Jäähdytyksen suunnittelu on teetetty LVI-in si nöö ri toi mis to Jorma Niemonen Oy:llä ja suunnitelmat ovat valmiit. Jääh dy tys toteutetaan samalla periaatteella kuin terveyskeskuksen vuo deosas tol la eli kohteeseen asennetaan ilmalämpöpumput ja sisäyksiköitä. Kiin teis tö ra ken nus mes ta ri Petri Varis on lähettänyt tarjouspyynnöt ja tarjouk set saadaan Tarjouspyyntö käsittää jäähdytyksen hankinnan nyt ensivaiheessa Vaapukka ja Purola nimisille osastoille, mutta sisältää option myös lisähankinnasta suunnitelmavuosille Jotta hankinta saadaan nopeasti käyntiin, on hankinnasta hyvä tehdä päätös heti tarjousten avauk sen jälkeen. Tarjouspyyntö liitteineen toimitetaan kokoukseen. Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen toimen toimialajohtajan tekemään han kin ta pää tök set ja tilauksen jäähdytyksestä myös yli euron ylit täväl tä osalta kuitenkin niin, että hankinta säilyy talousarvion puitteissa. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote tiedoksi vs. kiinteistöpäällikkö

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Pihtipudas 154/423/2015 Tekninen lautakunta 62 Wiitaunionin Lapsiparlamentti kokoontui maaliskuun lopussa Parlamentin muistio on tullut tekniselle toimelle tiedoksi. Muistiosta esiin nostettuna muutama kohta Pihtiputaalta; Muurasjärven koulun sadekatos; Katos oli alunperin tarkoitus toteuttaa useamman vuoden hankkeena. Kohteelle ei kuitenkaan varattu rahaa v ja Katoksesta puuttuu vielä mm. viherkate ja tuulensuojaseinäkkeet / näyttelypinnat tien puoleiselta seinustalta. Tämän vuoden (2015) talousarvioon on varattu rahaa viherkatteeseen, mutta vielä ei tiedetä ehditäänkö taimet saada ja työ toteuttaa. Ensi vuoden (2016) talousarvioon tilapalvelu tulee esittämään rahaa tuulensuojaseinäkkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Muurasjärven parkourrata: radan laajuudesta ja teknisestä toteutuksesta laaditaan kustannusarvio ja esitetään paikka yhdessä teknisen toimiston ja kyläseuran kanssa. Muurasjärven koulun polkupyöräparkin katos. Yleisesti kouluilla polkupyörille ei ole varattuna katostilaa. Tilapalvelu ei tule esittämään katoksen rakentamista. Käyttäjien on mahdollista itse niin katsoessaan hankkia katoksellisia pyörätelineitä. Nykyinen skeittialue sijaitsee pallokentän läheisyydessä ja on harrastajien käytössä. Samalle alueelle on mahdollista rakentaa betoniset rakenteet. Alueen laajuudesta, ominaisuuksista (katettu vai ilman katosta) ja teknisestä toteutuksesta laaditaan yhteinen suunnitelma kustannusarvioineen teknisen toimen ja skeittiharrastajien kanssa. Kiipeilyseinän ja jäähallin suunnittelu, sijoituspaikan valinta ja tekniset ratkaisut vaativat yhteisen suunnitelman asian harrastajien, asiantuntijoiden ja teknisen toimen kanssa. Toiveena on ollut, että pelikaukalo yläkoulun pihassa pidettäisiin talvella auki. Lumen poisto vaatii tilapalvelulle kaluston (lumilinko) hankintaa. Tilapalvelu tulee esittämään lumilingon / tarvittavan kaluston hankintaa v talousarvioon. Lisätiedot: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja:

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo ja että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 57 ja 58. kielto ote tiedoksi Wiitaunionin lapsiparlamentti, sivistyslautakunta, kiinteistörakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen edustajat Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään 291/522/2015 Tekninen lautakunta 63 Pihtiputaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Putaanvirran koulun opettajanhuone hanketta valmistelemaan perustetaan tilatarvetyöryhmä, jossa ovat edustettuna sivistystoimi, tekninen toimi, käyttäjien edustus ja kunnanhallitus. Tilatarvetyöryhmän tehtävänä on huolehtia, että suunnitelma on toimiva ja ratkaisu on taloudellinen. Tavoitteena on, että työryhmän esitys on valmis lokakuun 2015 loppuun mennessä. Sivistyslautakunta on kokouksessaan esittänyt tekniselle lautakunnalle, että käyttäjien edustajana tilatarvetyöryhmään valitaan rehtori Markku Piippo sekä uuden Putaanvirran koulun vararehtori, jonka rehtori valitsee syksyllä Sivistystoimen edustajana on toimialajohtaja Ritva Holster. Lisäksi sivistyslautakunta valitsi Jyrki Hollannin edustajakseen työryhmään. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valitsee edustajat tilatarvetyöryhmään Tekninen lautakunta päätti valita Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään teknisen lautakunnan edustajaksi Jorma Toikkasen. kielto ote työryhmään valittu, sivistyslautakunta, Pihtiputaan kunnanhallitus

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat 5/ /000/2015 Tekninen lautakunta Maanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset ajalla Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ajalla Teknisen toimen toimialajohtajan viranhaltijapäätökset ajalla Talousarvion toteutuminen / Tekninen lautakunta 5. Pihtiputaan kunnanhallitus , Niemenharjun mökkien myyntitarjousten käsittely 6. Pihtiputaan kunnanvaltuusto , Pihtiputaan ja Viitasaaren hallintosäännön muuttaminen alkaen , Lisämääräraha v Putaanvirran koulun opettajainhuoneen investointi 7. Sivistyslautakunta , Sivistystoimen edustajat Putaanvirran koulun opettajahuoneen tilatarvetyöryhmään 8. Teknisen johtoryhmän kokouksen muistio Porthanin puiston leikkipaikan aitaaminen 10. Suihkulähde rantaan / Makasiinin ranta 11. Suovanlahden venelaiturin korjaus 12.

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot