VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä Heljä jäsen Leivonen Vuokko jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Simonen Seija jäsen Toikkanen Irma jäsen Toikkanen Jorma jäsen Muut Savolainen Tapani esittelijä Halonen Juhani Viitasaaren khall.ed. Ruotsalainen Mirja Pihtiputaan khall.ed Kauppinen Mervi pöytäkirjanpitäjä Paananen Timo kartoittaja klo Kumpulainen Salla vs. kiinteistöpäällikkö klo Poissa Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Kinnunen Ari kunnanjohtaja Minkkinen Tiina kaupunginhallituksen pj. Ylälehto Jani kunnanhallituksen pj. Kahilainen Ari yhdyskuntatek.päällikkö Asiat Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Veikko Lindlöf Puheenjohtaja Viitasaari Mervi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Vuokko Leivonen Arvo Pietiläinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto Pöytäkirjanpitäjä Mervi Kauppinen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 53 Yksityistieavustukset Pihtipudas, kunnossapitovuosi Yksityistieavustukset Viitasaari, kunnossapitovuosi Niemelän yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 56 Valkeisjärvi-Kennää yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen Viitasaaren Salonpääntien katupiirustuksen hyväksyminen Viitasaaren Rantatien katupiirustuksen hyväksyminen Lisämääräraha käyttötalouteen v Pihtipudas / Niemenharjun motellin kiinteistöjen purku 60 Lisämääräraha investointi v Tilapalvelu Lukio-Päivähoitokeskus Pihtipudas Palvelukeskus Sopukan jäähdytys Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Pihtipudas Teknisen toimen edustajat Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään Ilmoitusasiat 5/

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 51 Työjaon mukaisesti kunnat asettavat omaan organisaatioonsa palveluja tuottavan kuntalain 77 :n mukaisen yhteislautakunnan, johon tulee 8 jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kun ta lain 58 :n mu kaan muu toi mi elin kuin val tuus to on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nis tä on läsnä. Vii ta saaren kaupungin ja Pih tipu taan kunnan lau takun tien ylei nen ratkaisu valta on määri tel ty hal lin to sään nös sä. Hallinto sään nön mu kaan pu heenjoh taja to teaa kokouk sen lail li suu den ja päätösval tai suuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 52 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vuokko Leivonen ja Arvo Pietiläinen. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 59-62

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset Pihtipudas, kunnossapitovuosi /511/2015 Tekninen lautakunta 53 Pihtiputaalla avustettavien yksityisteiden määrä on vuonna 2014 yhteensä 117 kpl ja yhteinen avus tuksiin oikeuttava tiepituus 172,4 km. Pihtiputaan kun nan talousarvios sa vuodelle 2015 on varattu euron määräraha yk si tyis tie avus tuk siin. Kunnan periaatepäätöksen mukaan yksityisteiden mak si mi avustusmäärä on 80%. Käytännössä avustusmäärä on viime vuo sina sidottu kuitenkin lautakunnan käytettävissä olevaan määrärahaan. Avustuslaskelmassa on kunnossapitokustannukset tarkistettu maanrakennuskustannusindeksin ( teiden kunnossapitoindeksi) mukaan. Pisteluku (2010=100) oli 2013 kesäkuussa 111,3 ja vuoden 2014 kesäkuussa 112,4. Kun nos sa pi to kus tan nuk set ovat vuoden aikana kohonneet n. 1%. Liite 1, kunnossapitoavustuksen 2014 laskelmataulukko Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja : Tekninen lautakunta suorittaa vuoden 2014 Pihtiputaan yksityistieavustukset tiekunnille laaditun laskelman mukaan ja määrärahan puitteissa. Jaettava avus tus sum ma on yhteensä Avustus myönnetään ehdolla, että tiekun ta noudattaa yksityistielain 96 määräyksiä Teknisen toimen toimialajohtajan lisäys päätösehdotukseen: Tekninen lautakunta päättää lisäksi, että kunnossapitovuoden 2015 yk si tyistie avus tuk set jaetaan toteutuneiden kulujen perusteella ja tiekunnilta pyy detään selvitys kunnossapitokustannuksista. Yksityistieavustukset kuulutetaan haet ta vak si keväällä Hyväksyttiin lisäyksellä. Merkitään pöytäkirjaan, että Erkki Kananen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oikaisuvaatimus ote tiedoksi kunnanhallitus, yhdyskuntatekniikan päällikkö

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Yksityistieavustukset Viitasaari, kunnossapitovuosi /511/2015 Tekninen lautakunta 54 Maanrakennusmestarin Jukka Rauhalan lausunto: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on julistettu haettavaksi il mes ty nees sä Viitasaaren Seutu lehdessä mennessä. Enim mäiskus tan nuk sia on hyväksytty 700 /km ja omana työnnä suoritettujen ko netöi den tuntihinnaksi hyväksytty 15 /h ja miestyön tuntihinnaksi 5 /h. Valtion avustuskriteerin täyttäville teille on myönnetty avustusta 50 tai 60 % tie luo kas ta riippuen ja muille teille 40 %. Määrärahaa avus tuk siin on myönnet ty kuluvan vuoden talousarviossa sisältäen myös pe rus kor jaukseen myönnetyt avustukset. Avustusten jaossa on noudatettu val tuus ton vahvistamia perusteita. Edellisellä valtuustokaudella avus tuk sia oli leikattu 30 %, josta ei ole päätöstä tälle valtuustokaudelle. Tämän vuoden yksityistieavustushakemukset ovat yhteensä Ylitys tä myönnettyyn määrärahaan nähden on yli , joka on katettava li sä mää rä ra hal la, mikäli avustusta ei pienennetä. Vuoden aikana on tulossa usei ta peruskorjaus avus tus ha ke muk sia (2 jo tässä lautakunnassa, jotka lisää vät määrärahan yli tys tä). Esitän, että viime vuoden mukaan maksetaan tasapuolisesti avustuksia 68 % ha ke muk sis ta. Tällöin kunnossapito avustuksia yksityisteille myönnetään Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosak kai ta yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosak kai den hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajan jak sona, jota avustus koskee (Yksityislaki 96 ). Liite 2 ja 3, kunnossapitoavustukset Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta suorittaa vuoden 2014 Viitasaaren yksityistieavustukset tiekunnille laaditun laskelman mukaan ja määrärahan puitteissa. Jaettava avus tus sum ma on yhteensä Avustus myönnetään ehdolla, että tiekun ta noudattaa yksityistielain 96 määräyksiä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta ote tiedoksi kaupunginhallitus, maanrakennusmestari, yh dys kunta tek nii kan päällikkö

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Niemelän yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 209/511/2015 Tekninen lautakunta 55 Maanrakennusmestari Jukka Rauhalan lausunto: Niemelän yksityistiekunta hakee tien peruskorjaukseen avusta kaupungilta. Tien korjauksessa on parannettu tien kantavuutta ja uusittu rumpuja. Työ on suo ri tet tu vuoden 2014 aikana. Toteutuneet kustannukset on ,33. Yksityisteille myönnetyt avustukset ovat käytetyt vuosittaisiin kunnossapito avus tuk siin. Tiekunnan perusparantamisen avustaminen vaatii li sä mää rä rahan. Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston yksityistieavustuksiin myön tä mä määräraha on käytetty kokonaisuudessaan kun nos sa pi to avus tuksiin. Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. Päätöksen perusteluna se, että määräraha ei riitä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus ote + oikaisuvaatimus Niemelän yksityistiekunta, ote tiedoksi maan ra ken nus mes ta ri, yhdyskuntatekniikan päällikkö

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Valkeisjärvi-Kennää yksityistie, Viitasaari / Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen 222/511/2015 Tekninen lautakunta 56 Maanrakennusmestarin lausunto: Valkeisjärvi- Kennää yksityistiekunta hakee rummun uusimiseen avustusta kau pun gil ta. Työ on suoritettu syksyllä Toteutuneet kustannukset on 2 120,99. Yksityisteille myönnetyt avustukset ovat käytetyt jo vuosittaisiin kun nos sapi to avustuksiin. Tiekunnan rummun uusiminen vaatisi lisämäärärahan. Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston yksityistieavustuksiin myön tä mä määräraha on käytetty kokonaisuudessaan kun nos sa pi to avus tuksiin. Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. Päätöksen perusteluna se, että määräraha ei riitä. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus ote + oikaisuvaatimus Valkeisjärvi-Kennää yksityistiekunta, ote tie dok si maanrakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viitasaaren Salonpääntien katupiirustuksen hyväksyminen 302/512/2015 Tekninen lautakunta 57 Viitasaaren tekninen toimisto on laatinut Viitasaaren Salonpään katupiirustuksen paaluvälille Suunnitelman mukainen katuosuus alkaa Mus ket ti ties tä ja jat kuu sii tä luoteeseen 588 m hieman Varissalmentien liitty män pohjoispuolelle. Suun ni tel massa ka dun ajo ra dan pääl lysteen leveys on n. 6 m ja ajoradan viereen on suunniteltu reunakivellä erotettu ja lan kulku väy lä. Kadunrakentamisessa on tarkoitus paaluvälillä suodatinkerroksen raken tees sa käyttää rakeistettua tuhkaa, jolla päästään hieman ohuempaan raken ne ker rok seen kuin suoda tinhiekalla. Rakeistetun tuhkan eris tys omi naisuu det ovat tutki muksien mu kaan myös paremmat. Salonpään katupiirustukset välille Muskettitie- Va ris sal men tie (paaluväli 0-588) esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman Salonpääntien ka tu pii rus tuk sen välille Muskettitie-Varissalmentie (paaluväli ). 2. Katupiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :ssä sää de tys sä järjestyksessä julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoittamilla osallisilla on oikeus teh dä katupiirustuksen ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtävänäoloajan jälkeen suunnitelma vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. 3. Kuulutus katupiirustuksen nähtävänäolosta julkaistaan Vii tasaaren kaupungin virallisella il moi tustaululla ja kuu lu tus il moitetaan myös Vii tasaaren Seutu paikallislehdessä. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kartoittaja Timo Paananen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö, maan raken nus mes ta ri

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viitasaaren Rantatien katupiirustuksen hyväksyminen 303/512/2015 Tekninen lautakunta 58 Viitasaaren tekninen toimisto on laatinut Viitasaaren Rantatien ka tu pii rustuk sen välille Haapasaarentie- Porthaninkuja. Suunnitelman mukainen ka tuosuus on pituudeltaan noin 100 metriä. Suun ni tel massa ka dun ajo ra dan pääl lys teen leveys on n. 6 m ja ka dun itäsi vulle rakennettavan reunakivellä ero te tun jalkakäytävän päällysteen leveys on n. 3,0 metriä. Kadun puiston puo lei sel le sivulle rakennetaan myös paikoitustilaa. Rantatien katupiirustukset välille Haapasaarentie - Port hanin ku ja esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman Viitasaaren Ran ta tien katupiirustukset välille Haapasaarentie - Porthaninkuja. 2. Katupiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :ssä sää de tys sä järjestyksessä julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoittamilla osallisilla on oikeus teh dä katupiirustuksen ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtävänäoloajan jälkeen suunnitelma vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. 3. Kuulutus katupiirustuksen nähtävänäolosta julkaistaan Vii tasaaren kaupungin virallisella il moi tustaululla ja kuu lu tus il moitetaan myös Vii tasaaren Seutu paikallislehdessä. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kartoittaja Timo Paananen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo ja että tämän pykälän käsittelyn jälkeen siirryttiin normaaliin työjärjestykseen ja käsiteltiin pykälä 53. kielto kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö, maan raken nus mes ta ri

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Lisämääräraha käyttötalouteen v Pihtipudas / Niemenharjun motellin kiinteistöjen purku 761/522/2014 Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Niemenharjun kehittämisen aiesopimuksen Niemenharjun kehittämissuunnitelman tekeminen käynnistettiin huhtikuussa 2014 Witaksen, Pihtiputaan kunnan ja Putaan Carservice Oy:n yhteishankkeena. Konsultiksi työhön valittiin Hannu Komu/Onvisio Consulting. Lokakuun alkupuolella työhön liittyi arkkitehtiresurssina StudioPuiston arkkitehtiryhmä, joka toimi Hannu Komun ja aluearkkitehti Helena Raatikaisen ohjauksessa maankäytön suunnittelussa ja ideakuvien tuottamisessa. Putaan Carservicen ja kunnan välillä oli jo aikaisemmin tehty vuokrasopimus maa-alueesta ja rakennuksista mukaan lukien Koliman puoleinen alue. Työn alkuvaiheen rakennetarkastelun jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että Niemenharjun toiminnan nostaminen menestyvälle tasolle ei ole mahdollista nykyisen rakennuskannan avulla. Sijoitukset saneeraukseen olisivat olleet erittäin suuria ja samoin myös epäonnistumisen riski. Niemenharjun alue kuitenkin todettiin sijainniltaan ja luontomiljööltään erittäin kehittämiskelpoiseksi matkailualueena. Rakennusten osalta päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin: - päärakennus puretaan - rivitalomallinen majoitusrakennus puretaan - vanha leirintä huoltorakennus puretaan - vanhat harjun nelostien puoleiset leirintämökit myydään poissiirrettävinä - hirsinen majoitusrakennus säilytetään, saneerataan ja naamioidaan - ns. mummonmökki ja siihen kuuluvan sauna/piharakennus ja niihin kuuluva miljöö säilytetään - Koliman puolen rakennuskanta uudistetaan kehittämisvaiheessa 2, suunnitelma laaditaan tämän hankevaiheen aikana Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta ottaa tämän asian käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolelta. 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että päärakennus, rivitalomallinen majoitusrakennus ja vanha leirintä huoltorakennus puretaan.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää käynnistää rakennussuunnittelun alueella. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus Tekninen lautakunta Niemenharjun matkailualueen kehittäminen vaatii nykyisten kiinteistöjen pur ka mi sen esitetyssä laajuudessa. Niemenharjun motellin päärakennuksen ( 556 k-m2), rivitalomallisen majoi tus ra ken nuk sen (672 k-m2) sekä sekä huoltorakennuksen ( n.50 k-m2) ker ros ala on yhteensä n m2. Viimevuosina purkutyöt ovat to teu tuneet n. 70 / k-m2. Koska kyseessä on pääosin puurakenteiset rakennukset, pur ku hin nak si arvioidaan 45 / k-m2. Purkukustannuksiksi muodostuu Pelastuslaitos on alustavasti lupautunut käyttämään kohdetta har joi tus käyttöön joka sisältää mm. raivausta, katon purkua, lukittuun tilaan tun keu tumis ta jne. Betonirakenteet murskataan määräysten edellyttämällä tavalla ja polt to kel poi nen osa poltetaan. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että ti la pal ve lun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Nie men har jun motellin kiinteistöjen purkamiseen Teknisen toimen toimialajohtajan lisäys päätösehdotukseen : Selvitetään purkamisesta aiheutuvat kiinteistön poistot ja alaskirjaukset. Hyväksyttiin lisäyksellä. Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Kari Liimatainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Niemenharjun alueen purettavat rakennukset voidaan alaskirjata vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. Alaskirjausten määrä tulisi olemaan ,26. Alueelle jäävän hirsirakennuksen arvoksi jää Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapalvelun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Niemenharjun motellin kiinteistöjen purkamiseen ja purettavien rakennusten arvo ,26 alaskirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Hyväksyttiin. kielto / valmistelua seuraavaan kunnanvaltuustoon Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapalvelun kustannuspaikalle myönnetään lisämääräraha Niemenharjun motellin kiinteistöjen purkamiseen ja purettavien rakennusten arvo ,26 alaskirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Käsittely: Tuula Kokkonen, Heikki Kolehmainen ja Jorma Toikkanen jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:20 18:28. Kutsuttiin Tuula Kokkosen sijalle Mirja Ruotsalainen. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus ote: tilapalvelu / Liimatainen, tied. kirjanpito

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 59 Motellin piha-alueelta on löytynyt pilaantuneita maa-aineksia. Purkumäärärahaa haettaessa ei huomioitu että uusimman jakelupisteen alueel le oli teetetty kesällä 2014 maaperätutkimuksia, joissa asia / pilaantuneet maat olivat jo alustavasti tulleet tietoon. Kuitenkaan, tuossakaan tutkimuksessa ei ollut selvinnyt pilaantuneen maan alue ja laajuus kokonaisuudessaan. Nyt PIMA kaivu on kohteen piha-alueella tehty. Rakennusten polttopaikan rai vaus ja perustusten purku on vielä tekemättä. Suurin osa PIMA kus tannuk sis ta on jo toteutunut ja tilanne niiden osalta oli ,49. Pur ku työn tarjouspyynnöt lähtevät ja purkutyö on tarkoitus toteut taa heinäkuun puoliväliin 2015 mennessä. PIMA asiasta vs. kiinteistöpäällikkö on tiedottanut ja lähestynyt myös Shell/ST1 jakelijaa sekä Teboil jakelijaa, mutta toistaiseksi vastuuselvittely ja kustannusten jako on vielä kesken. Oheismateriaali: PIMA raportteja ja tilanneselvityksiä alueesta sekä ta loussel vi tys tä päiväyksellä Tässä vaiheessa ei voida tietää, löytyykö purettava rakennuksen alta pi laantu nei ta maita. Samoin ei vielä tiedetä, löydetäänkö maiden puhdistukselle mak sa jaa, esimerkiksi entiset toimijat. Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Teknisen toimen toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee selvityksen tässä vaiheessa tiedoksi. Li sä mää rä ra haesi tys tuodaan lautakunnan päätettäväksi, kun kustannukset ko ko nai suu dessaan ovat selvinneet. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote tiedoksi Pihtiputaan kunnanhallitus, Shell/ST1 ja Teboil

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lisämääräraha investointi v Tilapalvelu Lukio-Päivähoitokeskus Pihtipudas 277/522/2015 Tekninen lautakunta 60 Onnimannin päivähoitokeskuksessa on edelleen sisäilmaongelmia ja työn teki jät oireilevat. Lukion puolelta oireiluista ei ole raportoitu/ilmoitettu. Sivistystoimen toimialajohtaja perusti kohteelle tilatarvetyöryhmän sel vit tämään tilannetta. Tilatarvetyöryhmä on nyt kokoontunut kaksi kertaa ja sen esi tys on, että tekninen toimi/tilapalvelu tekee kohteella pienempiä kor jauksia nyt kesäsulun aikana 2015 ja käynnistää pikimmiten kohteella kun to tutki muk sen. Taustalla selvitellään myös väistötiloja Pihtiputaan keskustan alu eel la, mikäli syksyllä tilanne pahenee ja työntekijät eivät pysty tiloissa työs ken te le mään. Pienempinä korjauksina kohteelle on linjattu tehtäväksi tiivistyskorjaus ja lat tia pin noit teen vaihto klinkkeriksi työntekijöiden toimisto / sosiaalitilassa. Myös paikoin korjataan ratkenneita muovimattojen saumoja jne. vuo si korjaus tyyp pi ses ti. Kustannukset näistä töistä arviolta ,00. Työn te kijöi den toi mis to / sosiaalitila on yksi niistä tiloista joissa pahempaa oireilua il me nee. Tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen pohjalta tehtävästä kun to tut kimuk ses ta on pyydetty karkeaa kustannusarviota / tarjousta Ram boll Oy:ltä ja kustannukset tutkimussuunnitelman laadinnasta ovat noin 5.000,00. Tut ki mus suun ni tel man perusteella tehtävästä kuntotutkimuksesta hin ta haaruk ka vaihtelee, sillä tutkimussuunnitelma määrittää kuntotutkimuksen laajuu den. Kuntotutkimuksen hintahaarukka on ,00 eikä se sisällä vie lä itse rakenteiden avauksia ja avauskohtien paikkaamisia. Avauksiin ja paik kauk siin tulisi varautua n ,00 :lla. Tilatarvetyöryhmä kokoontuu vielä syyskuussa 2015 jolloin ainakin osa esite tyis tä toimenpiteistä tulisi olla tehtynä. Tilatarvetyöryhmä niin päät täessään esittää jatkossa mahdollisesti hanketyöryhmän perustamista kun to tutki muk sen tietojen pohjalta. Tekninen toimi / tilapalvelu anoo lisämäärärahaa ,00 Lu kio-päi vähoi to kes kus Onnimannin toimenpiteisiin vuodelle 2015 Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Oheismateriaali: Tilatarvetyöryhmän muistiot ilman liitteitä ja yh teen ve tolis taus kiinteistöllä tehdyistä toimenpiteistä. Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että se myöntää :n lisämäärärahan korjauksiin, tut ki mussuun ni tel man ja kuntotutkimuksen teettämisiin. Hyväksyttiin.

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Sopukan jäähdytys 316/527/2015 Tekninen lautakunta 61 Investointisuunnitelmassa on tälle vuodelle varattuna määrärahaa pal ve lukes kus Sopukan osastojen jäähdytykseen. Määräraha ei riitä kaikkien osasto jen jäähdytyksen toteuttamiseen. Jäähdytyksen suunnittelu on teetetty LVI-in si nöö ri toi mis to Jorma Niemonen Oy:llä ja suunnitelmat ovat valmiit. Jääh dy tys toteutetaan samalla periaatteella kuin terveyskeskuksen vuo deosas tol la eli kohteeseen asennetaan ilmalämpöpumput ja sisäyksiköitä. Kiin teis tö ra ken nus mes ta ri Petri Varis on lähettänyt tarjouspyynnöt ja tarjouk set saadaan Tarjouspyyntö käsittää jäähdytyksen hankinnan nyt ensivaiheessa Vaapukka ja Purola nimisille osastoille, mutta sisältää option myös lisähankinnasta suunnitelmavuosille Jotta hankinta saadaan nopeasti käyntiin, on hankinnasta hyvä tehdä päätös heti tarjousten avauk sen jälkeen. Tarjouspyyntö liitteineen toimitetaan kokoukseen. Lisätiedot vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen toimen toimialajohtajan tekemään han kin ta pää tök set ja tilauksen jäähdytyksestä myös yli euron ylit täväl tä osalta kuitenkin niin, että hankinta säilyy talousarvion puitteissa. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. kielto ote tiedoksi vs. kiinteistöpäällikkö

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lapsiparlamentin aloitteet, tekninen lautakunta Pihtipudas 154/423/2015 Tekninen lautakunta 62 Wiitaunionin Lapsiparlamentti kokoontui maaliskuun lopussa Parlamentin muistio on tullut tekniselle toimelle tiedoksi. Muistiosta esiin nostettuna muutama kohta Pihtiputaalta; Muurasjärven koulun sadekatos; Katos oli alunperin tarkoitus toteuttaa useamman vuoden hankkeena. Kohteelle ei kuitenkaan varattu rahaa v ja Katoksesta puuttuu vielä mm. viherkate ja tuulensuojaseinäkkeet / näyttelypinnat tien puoleiselta seinustalta. Tämän vuoden (2015) talousarvioon on varattu rahaa viherkatteeseen, mutta vielä ei tiedetä ehditäänkö taimet saada ja työ toteuttaa. Ensi vuoden (2016) talousarvioon tilapalvelu tulee esittämään rahaa tuulensuojaseinäkkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Muurasjärven parkourrata: radan laajuudesta ja teknisestä toteutuksesta laaditaan kustannusarvio ja esitetään paikka yhdessä teknisen toimiston ja kyläseuran kanssa. Muurasjärven koulun polkupyöräparkin katos. Yleisesti kouluilla polkupyörille ei ole varattuna katostilaa. Tilapalvelu ei tule esittämään katoksen rakentamista. Käyttäjien on mahdollista itse niin katsoessaan hankkia katoksellisia pyörätelineitä. Nykyinen skeittialue sijaitsee pallokentän läheisyydessä ja on harrastajien käytössä. Samalle alueelle on mahdollista rakentaa betoniset rakenteet. Alueen laajuudesta, ominaisuuksista (katettu vai ilman katosta) ja teknisestä toteutuksesta laaditaan yhteinen suunnitelma kustannusarvioineen teknisen toimen ja skeittiharrastajien kanssa. Kiipeilyseinän ja jäähallin suunnittelu, sijoituspaikan valinta ja tekniset ratkaisut vaativat yhteisen suunnitelman asian harrastajien, asiantuntijoiden ja teknisen toimen kanssa. Toiveena on ollut, että pelikaukalo yläkoulun pihassa pidettäisiin talvella auki. Lumen poisto vaatii tilapalvelulle kaluston (lumilinko) hankintaa. Tilapalvelu tulee esittämään lumilingon / tarvittavan kaluston hankintaa v talousarvioon. Lisätiedot: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja:

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että vs. kiinteistöpäällikkö Salla Kumpulainen oli esittelemässä asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo ja että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 57 ja 58. kielto ote tiedoksi Wiitaunionin lapsiparlamentti, sivistyslautakunta, kiinteistörakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen edustajat Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään 291/522/2015 Tekninen lautakunta 63 Pihtiputaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Putaanvirran koulun opettajanhuone hanketta valmistelemaan perustetaan tilatarvetyöryhmä, jossa ovat edustettuna sivistystoimi, tekninen toimi, käyttäjien edustus ja kunnanhallitus. Tilatarvetyöryhmän tehtävänä on huolehtia, että suunnitelma on toimiva ja ratkaisu on taloudellinen. Tavoitteena on, että työryhmän esitys on valmis lokakuun 2015 loppuun mennessä. Sivistyslautakunta on kokouksessaan esittänyt tekniselle lautakunnalle, että käyttäjien edustajana tilatarvetyöryhmään valitaan rehtori Markku Piippo sekä uuden Putaanvirran koulun vararehtori, jonka rehtori valitsee syksyllä Sivistystoimen edustajana on toimialajohtaja Ritva Holster. Lisäksi sivistyslautakunta valitsi Jyrki Hollannin edustajakseen työryhmään. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valitsee edustajat tilatarvetyöryhmään Tekninen lautakunta päätti valita Putaanvirran koulun tilatarvetyöryhmään teknisen lautakunnan edustajaksi Jorma Toikkasen. kielto ote työryhmään valittu, sivistyslautakunta, Pihtiputaan kunnanhallitus

23 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat 5/ /000/2015 Tekninen lautakunta Maanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset ajalla Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ajalla Teknisen toimen toimialajohtajan viranhaltijapäätökset ajalla Talousarvion toteutuminen / Tekninen lautakunta 5. Pihtiputaan kunnanhallitus , Niemenharjun mökkien myyntitarjousten käsittely 6. Pihtiputaan kunnanvaltuusto , Pihtiputaan ja Viitasaaren hallintosäännön muuttaminen alkaen , Lisämääräraha v Putaanvirran koulun opettajainhuoneen investointi 7. Sivistyslautakunta , Sivistystoimen edustajat Putaanvirran koulun opettajahuoneen tilatarvetyöryhmään 8. Teknisen johtoryhmän kokouksen muistio Porthanin puiston leikkipaikan aitaaminen 10. Suihkulähde rantaan / Makasiinin ranta 11. Suovanlahden venelaiturin korjaus 12.

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen huone

Kunnanhallituksen huone PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 *Tarkastuslautakunta Aika 27.04.2017 klo 09:00-13:02 Paikka Kunnanhallituksen huone Läsnä Kahilainen Seppo puheenjohtaja Kolehmainen Heikki jäsen Pennanen Simo jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(12) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(12) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(12) Aika 25.01.2017 klo 09:00-12:30 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja Pulkkinen Eero

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1(9) Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo 15:00-19:55 Paikka Lautakuntien kokoushuone Läsnä Haiko Leila puheenjohtaja Ohmero Taito varapuheenjohtaja Puttonen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot