ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1/23 Kehittämislautakunta Aika klo 17:00-19:55 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 66 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 67 Varautuminen Päijänne-Leader Ry:n kehittämisohjelmaan Talousarvio Tilataidehanke 9 70 Elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma Opasteet vanhan Vääksyn alueelle Tiekuntien tilien täsmennystarkastus/ oikaisuvaatimus Suurniemen tiekunnalta Tiedoksiantoasiat Ajankohtaiset asiat Muut asiat 20

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 2/23 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tornio Tarja puheenjohtaja Virtanen Immo varapuheenjohtaja Ahola Pirjo jäsen Liipola Jukka jäsen Vilander Sari-Anna jäsen saapui klo käsittelyn aikana Lyyrylä Kari varajäsen Arto Avovaaran henk.koht. varajäsen Poissa Avovaara Arto jäsen Laurila Hannele jäsen Muut läsnä Kitala Kari kunnanhall.pj. poistui käsittelyn aikana Nieminen Juri kunnanjohtaja poistui käsittelyn aikana Salojärvi Jami nuorisovaltuuston edustaja Maunula Isa kehittämispääll., esittelijä Lohtari Pirkko sihteeri Allekirjoitukset Tarja Tornio Puheenjohtaja Pirkko Lohtari Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 5 / Tarkastuspvm 5 / Pirjo Ahola Kari Lyyrylä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 15 /

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 3/23 Virka-asema ja allekirjoitus kehittämispäällikkö Isa Maunula Lisätietoja antavat Kehittämispäällikkö Isa Maunula, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 4/23 Kehittämislautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KEHLTK Kokouskutsu on toimitettu hallintosäännön 47 :n mukaisesti kehittämislautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oi keus tai -vel vol li suus, vähintään viittä (5) päivää ennen kokousta. Joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti koolle kut su tuksi ja mi käli enem män kuin puo let jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätös valtai seksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 5/23 Kehittämislautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KEHLTK Lautakunta valitsee Pirjo Aholan ja Arto Avovaaran tarkastamaan täs tä ko kouk ses ta laa dit ta van pöytäkirjan. Pirjo Ahola ja Kari Lyyrylä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Todetaan, että Sari-Anna Vilander saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.08

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 6/23 Kehittämislautakunta Varautuminen Päijänne-Leader Ry:n kehittämisohjelmaan KEHLTK Päijänne-Leader ry on toimintaryhmä, jonka tehtävänä on toimia alueellaan maaseudun kehittäjänä yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen, paikallisten viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tätä tehtävää viedään eteenpäin Euroopan unionin osarahoittaman Leader-toimintatavan kautta. Toimintaryhmiä on Suomessa 55 ja ne kattavat koko maan. Euroopan unionissa alkaa vuonna 2014 uusi ohjelmakausi. Suomeen on laadittu yksi kansal linen maaseudun kehittämisstrategia ja Manner-Suomen sekä Ahve nanmaan maaseudun kehittämisohjelmat. Päijänne-Leader ry on laatinut laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa oman paikal lisen kehittämisstrategiansa vuosille Strategia on par haillaan arvioitavana Maa- ja metsätalousministeriössä, josta on lu vattu palautetta lokakuun loppuun mennessä. Lopullinen strategia ja siihen liittyvät kuntien sitoumukset toimitetaan ministeriöön ensi vuoden puolella, todennäköisimmin maalis kuussa. Vuosi 2014 kuuluu uuteen strategiaan, joten myös kun taosuutta peritään jo ensi vuonna. Uuden strategian talousarvio on samankokoinen kuin nykyi nen, joten Päijänne-Leader ry pyytää, että kunnat varai si vat ta lous ar vioi hinsa vuodel le 2014 (ja siitä eteenpäin) saman sum man kuin vuon na Leader-toimintaryhmien rahoitus koostuu valtion, Euroopan unionin, kuntien ja yksityisten ra hoituksesta. Tavoitteena on, että yksityisen rahoituksen osuus on 35 % ja julkisen 65 %. Julkisesta rahoituksesta Euroopan unionin osuus on 50 %, valtion 30 % ja ohjelma-alueen kuntien rahoitusosuus 20 %. Päijänne-Leader ry on esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle, että sen kehittämisohjel man budjetti olisi 8,029 miljoonaa euroa. Haetusta summasta valtion ja EUn osuus on 4,2 milj.euroa, kuntien 1,019 milj. euroa ja yksityisrahoituksen 2,810 milj. euroa. Kuntarahoituksen ennakkolaskutuksen suunnitelma on seuraava: Asikkala Hartola Heinola Padasjoki Pertunmaa Sysmä

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 7/23 Kehittämislautakunta Yhteensä Toimintaryhmä toivoo kirjeessään , että Asikkalan kunta varautuisi Päijänne-Leader ry:n kehittämisohjelmaan vuosiksi ja vastaamaan kuntarahoituksesta omalta osaltaan samana ajanjaksona eurolla. Liitteenä on päättyvältä ohjelmakaudelta tilastotietoa erityisesti Asikkalan osal ta. Maunula Isa, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta päättää varautua Päijänne-Leader ry:n ke hit tämisohjelmaan vuosiksi eurolla ( /v). Ehdotus hyväksyttiin.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 8/23 Kehittämislautakunta Talousarvio 2014 KEHLTK Kunnanvaltuuston päätöksen ( ) mukaisesti kehittämislautakunnan kustannustason tulee olla euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. Säästöt haetaan supistamalla yksityistieavustuksia, panostamalla maltillisesti kunnan internetsivujen uudistamiseen, rahoittamalla tarpeellisia painotuotteita yhteismarkkinoinnilla ja rajoittamalla asiantuntijapalvelu- ja ilmoitusbudjettia. Tämän jälkeen otetaan huomioon enintään 1,5 %:n suuruinen kustannustason nousu. Kehittämislautakunnan talousarvio: TP 2012 TA 2013 EHD 2014 TS 2015 Maaseutu hallinnon yhteistoimin ta-alue Toimintatuotot Toimintakulut Netto Muutos % Kehittämispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Netto Muutos % Liitteenä käyttötaloussuunnitelma. Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 9/23 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Tilataidehanke KEHLTK Päijänne-Leader-hanke: Via Art- Asikkalan yhteisöllinen tilataidehanke Valtatie 24 muuttuu vilkkaaksi matkailun valtaväyläksi kesäisin (liikennemäärä n ajoneuvoa/vrk), jolloin Päijänteen rannat ja saaret houkuttelevat mökkeilijöitä. Nykyinen Vääksyn taajaman näkyvyys valtatielle on heikko, eikä ohiajavaa asiakaspotentiaalia saada riittävästi ohjattua keskustaan. Muita ongelmakohtia ovat ankea taajamanäkymä sekä keskustan pirstaleisuus. Hankkeen tavoitteet ja tulokset Hanke koostuisi seitsemästä pysyvästä tilataideteoksesta, jotka sijoitettaisiin avainpaikoille Vääksyn taajama-alueella lukuun ottamatta yhtä, joka sijoitettaisiin valtatie 24:n varteen maamerkiksi. Suurin osa teoksista pyrittäisiin valaisemaan. Tilataideteosten tekijät olisivat paikallisia käsityöalan yrittäjiä. Töiden valinnasta järjestettäisiin kilpailutus. Kyseessä oleva yhteisöllinen tilataidehanke piristäisi sekä elinkeinoelämää että olisi uusi matkailullinen kuriositeetti. Hanke toisi esiin paikallista käsityöosaamista, sillä jokainen tilataideteos olisi paikallisen käsityöyrittäjän taidonnäyte. Hanke olisi osa positiivista, mieleenpainuvaa kuntamarkkinointia ja tilataideteosten sijoittelulla pyrittäisiin parantamaan sekä vanhan ja uuden keskustan linkittämistä toisiinsa että kokonaisuudessaan taajama-alueen viihtyisyyden kohentamista.yksi töistä pyrittäisiin toteuttamaan yhteisöllisenä. Hanke käynnistyisi kesäkuussa 2013 ja loppuisi lokakuussa Maunula Isa, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta hyväksyy hankesuunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin. KEHLTK Asikkalan kunnan tilataidehanke käynnistyy kesäkuussa. Palkattava hankeassistentti tulee hoitamaan hankehallinnointiin ja miljöösuunnitteluun liittyviä asioita.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Tilataidehankkeen seitsemälle kohteelle on luotava yhteinen teema tai aihepiiri, jotta eri toteuttajien työt muodostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden. Töiden materiaali, koko ja toteutustapa voivat vaihdella, mutta töitä yhdistää sama aihe. Asikkalan tunnistettavuus liittyy jääkauden muovaamien harjumaisemien ja puhtaiden, kalarikkaiden vesistöjen hallitsemaan luontoon, arvokkaaseen kulttuuriperinteeseen ja tunnistettaviin paikallisiin tapahtumiin ja merkittäviin kulttuurinähtävyyksiin. Täten sopivan luova aihepiiri olisi paikallinen luonto vesistöineen. Maunula Isa, puh sähköposti: Kehittämislautakunta hyväksyy kilpailutettavien töiden aihepiiriksi Asikkalan luonnon: kasvillisuus, eläimistö ja vesistö. Ehdotus hyväksyttiin. KEHLTK Tilataidehankkeen tarjoukset Määräpäivään mennessä julkiseen tilataideteosten suunnittelu- ja toteutuskilpailuun lähetti tarjouksia neljä eri tekijää. Tarjouksia eri kohteisiin tuli yhteensä 13. Tarjoukset esitellään lautakunnan kokouksessa. Valmistelijan nimi, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta päättää valita: 1. kohteeseen Vääksyn liittymä tilataideteoksen "Kolopesijät" 2. kohteeseen nuorisotalon piha tilataideteoksen "Päijänteen aalto" 3. kohteeseen VT24, Padasjoen suunta tilataideteoksen "Ilmalaivat" 4. kohteeseen VT24, Lahden suunta tilataideteoksen "Lentokalat" 5. kohteeseen Päijännetalon piha tilataideteoksen "Heijastuksia" 6. kohteeseen Vanha Vääksy tilataideteoksen "Kukkapuu" Kehittämislautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan pidettävään kokoukseen, johon saadaan lisäselvityksiä tarjouksista mainittujen tilataideteoston materiaali- ja ylläpitokustannuksista seuraaville kymmenelle vuodelle, tilataideteosten vaatimista perustuksista ja niiden hinta-arvioista sekä palkan sivukuluista, kun tarjouksen tekijänä yksityinen henkilö.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta KEHLTK Lisäselvitykset on suoritettu tilataidehankkeiden tarjouksia koskien. Liitteenä selvitykset. Jos tarjouksen tekijänä on yksityinen henkilö, tulee kyseeseen käyttökorvaus. Käyttökorvaus on esimerkiksi tekijänoikeuden (esim. kirjalliset teokset, taideteokset) luovuttamisesta maksettu korvaus. Käyttökorvaus voi olla veronalaista ansio- tai pääomatuloa. Kun kyse on veronalaisesta ansiotulosta, ennakonpidätys toimitetaan samalla tavalla kuin työkorvauksista. Käyttökorvauksesta ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua.tällöin alihankkijoita käyttävän yksityishenkilön tulee pyytää alihankkijaa laskuttamaan kuntaa ja toimittaa oman työkorvauksensa osalta verokortti kunnalle, joka on velvollinen suorittamaan ennakonpidätyksen työkorvauksen osuudesta. Maunula, Isa, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta päättää valita: 1. kohteeseen Vääksyn liittymä tilataideteoksen "Kolopesijät" 2. kohteeseen nuorisotalon piha tilataideteoksen "Päijänteen aalto" 3. kohteeseen VT24, Padasjoen suunta tilataideteoksen "Ilmalaivat" 4. kohteeseen VT24, Lahden suunta tilataideteoksen "Lentokalat" 5. kohteeseen Päijännetalon piha tilataideteoksen "Heijastuksia" 6. kohteeseen Vanha Vääksy tilataideteoksen "Kukkapuu" Esittelijä muutti keskustelun pohjalta ehdotustaan: 1. kohteeseen Vääksyn liittymä tilataideteoksen "Kolopesijät" 2. kohteeseen nuorisotalon piha tilataideteoksen "Päijänteen aalto" 3. kohteeseen VT24, Padasjoen suunta tilataideteoksen "Kukkapuu" 4. kohteeseen VT24, Lahden suunta tilataideteoksen "Kukkapuu" 5. kohteeseen Päijännetalon piha tilataideteoksen "Heijastuksia" 6. kohteeseen Vanha Vääksy tilataideteoksen "Päijänteen aalto" Päätös uuden ehdotuksen mukainen.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma KEHLTK Kunnan elinkeinostrategia palaa lausuntokierrokselta mennessä. Lautakunnan kokouksessa esitellään lausuntokierrokselta saadut kehittämisideat ja lausunnot. Liitteenä elinkeinostrategialuonnos. Maunula, Isa puh , sähköposti: Kehittämislautakunta päättää, että elinkeinostrategiaa jatkotyöstetään saa tu jen eh do tus ten poh jal ta. Kehittämislautakunta päätti, että elinkeinostrategiaa jatkotyöstetään ja tavoitteena on, että se hyväksytään seuraavassa pidet tä väs sä lau ta kun nan ko kouk ses sa. KEHLTK Elinkeinostrategian ohjausryhmänä on toiminut Asikkalan kunnan elinkeinoryhmä, joka on käsitellyt elinkeinostrategiaa kokouksissaan vuoden aikana kymmenessä kokouksessaan. Lisäksi elinkeinostrategiaa on käsitelty lokakuun valtuustoseminaarissa. Lausuntokierroksella elinkeinostrategialuonnoksesta virallisen lausunnon lähetti kaksi tahoa, Asikkalan yrittäjäyhdistys ja vapaa-ajanasukasneuvottelukunta. Liitteenä elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma. Isa Maunula, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Asikkalan elinkeinostrategian ja toi menpi de ohjel man hyväk sy mis tä. Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Opasteet vanhan Vääksyn alueelle KEHLTK Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen järjestämässä avoimessa ideointikokouksessa nousi esille jo aiemmin useampaan otteeseen puhuttaneet opasteet, jotka ohjaisivat matkailijoita van haan Vääksyyn. Opasteet vanhaan Vääksyyn olisivat sijoitettavissa kunnan omien teiden varsille ilman erillistä lupahakua ELY-keskukselta liitteenä ole van kart takuvan mukaisesti. Maunula, Isa puh , sähköposti: Kehittämislautakunta esittää tekniselle lautakunnalle vanhan Vääksyn alueen merkitsemistä "Vanha Vääksy" -kylteillä kolmesta eri suunnasta liitteenä olevan kartan mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Tiekuntien tilien täsmennystarkastus/ oikaisuvaatimus Suurniemen tiekunnalta KEHLTK Yksityisteiden kunnossapitohakemuksia saapui määräpäivään mennessä 127 kpl. Tiekuntien kunnossapitomenot ovat tiekuntien ilmoitus ten mukaan ,08 euroa. Hakemuksissa teiden yhteenlasket tu pi tuus on 291,996 km. Kunnossapitomenojen enimmäiskustannuk se na ki lo metriä kohden on tähän asti laskettu 640 euroa/km. Kunnanhallituksen hyväksymissä sopimussalkuissa on määritelty avustuskelpoisen tien pituus vain vakituiseen asuntoon saakka. Kaikille niille tienhoitokunnille, joilta uupui hakemuksesta tieto etäisyydestä viimeiseen vakituiseen asuntoon, on asiaa tiedusteltu kirjeitse. Yk si tyisteiden ta lous ar vion pe rus teel la avus tus pro sentti voi ol la 58%. Liite 5/ Tieavustukset Maunula Isa, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustusta 127 tiekunnalle ,92 euroa ja valitsee 10% tiekunnista, joiden ti lit ja kir janpidot tarkistetaan. Kehittämislautakunta myöntää 127:lle tiekunnalle kunnossapitoavustusta yhteensä ,82 euroa ja tarkastaa 16 tiekunnan kirjanpidon. Tiekuntien tilien tarkastukseen valittiin Pirjo Ahola ja Jukka Liipola. Tarkastettavat tiekunnat, jotka arvottiin: Aholan, Hanjärven, Huhdin, Kai volan, Kesäniemen, Kokkola-Kerjoen, Lahdenpohjan, Matjärven, Oh den pihdin, Pu kalan, Rau ha mäki-kasiniemen rannan,sal mennie mentien, Suur nie men, Ui ton harju-pyhäjärven, Vil helmin ja Ylän ne-selkä maa-yh dys tien tie kunta. KEHLTK Tiekuntien tilien tarkastus Kehittämislautakunnan valitsemat tarkastajat Pirjo Ahola ja Jukka Liipola suorittivat arvottujen tiekuntien tilien tarkastuksen keskiviikkona

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Tarkastusmuistio liitteenä. Maunula, Isa, puh , sähköposti: Lautakunta hyväksyy tehdyn tarkastuksen. Tieavustusten maksatus suoritetaan, kun vaaditut selvitykset ja tositteet on esitetty. KEHLTK Kehittämislautakunnan valitsemat tarkastajat Pirjo Ahola ja Jukka Liipola suorittivat edellisessä tarkastuksessa lisäselvityksiä vaatineiden tilien uusintatarkastuksen. Tarkastuksen tuloksena myönnettyjen tieavustusten summa pieneni 482,56 euroa. Liitteenä muistio uusintatarkastuksesta. Maunula, Isa, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta hyväksyy tarkastuksen kuultuaan tarkastajien selvityksen. Esittelijä muutti kokouksessa pohjaehdotusta: Kehittämislautakunta hyväksyy tarkastuksen kuultuaan tarkastajien sel vityksen ja päättää määritellä uudelleen yksityisteiden avustusperusteet lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Hyväksyttiin. KEHLTK Suurniemen tiehoitokunnan puheenjohtaja Esko Nieminen ja jäsen Kalevi Saikkonen ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kehittämislautakunnan kokouksen päätöksestä koskien tiekuntien tilien tarkastusta. Valittajat vaativat oikaisuvaatimuksessaan avustushakemuksensa uudelleen käsittelyä joko niin, että kuitit hyväksytään maksuperusteisesti alkuperäisen anomuksen mukaisesti eli hyväksytään myös vuoden 2011 kuitit, jotka on maksettu vuonna Toinen vaihtoehto on, että hyväksytään avustushakemus suoriteperusteisesti, jolloin vuodelle 2012 kuuluvat, vuonna 2013 maksetut menot otetaan

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta Kehittämislautakunta huomioon avustusta myönnettäessä. Tarkastajat hylkäsivät kuitit, joissa oli päiväys vuoden 2011 puolella huomioimatta, että tiekunnan kirjanpito on maksuperusteista. Kuitit sisältyivät hallintokuluihin. Oikaisuvaatimus liitteenä Pekka Niemelä, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen maksuperusteisen kirjanpidon mukaisesti ja mak saa Suur niemen tiekunnalle avustuk sen al ku pe räi sen ano muk sen mukaisesti. Asian käsittely kokouksessa: Jukka Liipola ehdotti, että ei hyväksytä joulukoreja tiehoitokunnan menoihin. Pirjo Ahola kannatti Jukka Liipolan esitystä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, että esittelijän pohjaesitys on jaa ja Jukka Liipolan esitys ei. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 2 jaa-ääntä (Immo Virtanen, Tarja Tornio) ja 4 ei-ääntä (Sari-Anna Vilander, Kari Lyyrylä, Pirjo Ahola, Jukka Liipola) Päätökseksi tuli Jukka Liipolan esitys, jota Pirjo Ahola kannatti: Joulukoreja ei hyväksytä tiehoitokunnan menoihin. Päätös ei vaikuta tiekunnalle myönnettyyn avustukseen.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Tiedoksiantoasiat KEHLTK Maunula, Isa, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusluonteiset kirjeet ja päätökset: 1. Kunnan johtoryhmässä käsitelty ja valtuustoseminaarissa esitelty kehittämislautakunnan strateginen toimenpideohjelma: Kehittämislautakunta 1. Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän 2. Asumisen imua - Asikkalasta houkutteleva asuinkunta 3. Yritysystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin Tavoite Toimenpide Mittari Lisätiedot Asikkalasta eteläi sen Päijänteen ym pärivuotisen mat kailun sydän Asikkalasta houkutteleva asuinkunta Yritysystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin Matkailun tuotteista minen Tapahtumatarjonnan monipuolistaminen yhteistyössä järjestäjien kanssa Kanavan seudun infran parantaminen Asikkalan tunnettuuden kasvattaminen Uusasukashankinta asumisen täsmämarkkinoinnilla Tonttimyynnin ja asuinmuotojen monipuolistaminen Taajama-alueen viihtyisyyden parantaminen Työpaikkojen sijoittaminen kuntaan Elinkeinoyhtiön perustami nen Vapaiden toimitilojen ulos vuokraus ja kuiduttaminen Yritysneuvonnan vahvista minen kuntayhteistyönä Uudet matkailutuotteet ja tapahtumat Kävijämäärät Matkailutyöpaikkojen lukumäärä Asumisen media-osumat Vuokratut/myydyt tontitja vuokra-asuntojen täyttöaste (90 %) Asukasmäärän ja verotulojen muutos Ulosvuokratut neliöt ja niiden tuotto Työpaikkaomavaraisuuden muutos Yrityskontaktien määrä ja palautteen laatu Lopettaneiden yritysten määrä Invastointimääräraha, hankkeistaminen Matkailutarjonnan kehittäminen ja uudistaminen yhteistyössä yrittäjien kanssa Riittävä tonttitarjonta ja vuokra-asuntokannan lisääminen kilpailukykyisin hinnoin Yritystontteja ja in vestointimäärära haa Yritysneuvonta seudullisten yritys palveluiden ja yri tyskummitoimin nan lisäksi 2. Päijät-Häme-lehdessä julkaistiin kaikille Asikkalan kuntalai-

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta sil le avoin kilpailu, jossa etsitään iskulausetta Asikkalalle. Slogania käytetään Asikkalan kun nan uuden logon yhteydessä sekä tulevan graafisen il meen mukai sessa markkinointiviestinnässä. Kilpailuaika on Paras slogan palkitaan kännykällä ja lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 5 lounasta Tallukassa ja 2 Vääksyn myllyn tuotepakettia. Voittajan valitsee Asikkalan kehittämislautakunta. Asikkalan kunnalla on oikeus käyttää ja muokata kilpailuun lähetettyjä slogan-ehdotuksia viestinnässään ja markkinoinnissaan ilman erillistä korvausta sekä olla valitsematta mitään slogania ellei kunnalle sopivaa iskulausetta löydy. Ehdotus hyväksyttiin.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Ajankohtaiset asiat KEHLTK Kehittämisassistentin ja vs. kehittämispäällikön haut ovat käynnissä. Mo lemmat paikat ovat auki Kuntarekry- ja TE-toimis ton sivuilla, nähtävillä kun nan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla.hakuaika päättyy viikolla Kunnan graafinen ohjeistus valmistuu viikolla 45. Maunula, Isa, puh , sähköposti: Kehittämislautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 Kehittämislautakunta Muut asiat KEHLTK Seuraavaan kokoukseen mennessä tekniseltä toimelta pyydetään selvitys Jokirannan tilojen vuokraustilanteesta. Elinkeinoseminaari on klo Kyläneuvottelukunnan kokous on klo Hankekoulutusta järjestetään viikolla 51 kunnan päättäjille ja valmisteleville viranhaltijoille. Kouluttajina Ely-keskus ja Päijät-Hämeen liitto. Seuraava kokous pidetään klo: Kokous päättyi 19.55

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kehittämislautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 65, 66, 70, 71, 73, 74, 75 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 67, 68, 69, 72 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax Asikkalan kehittämislautakunta osoite: Rusthollintie 2, VÄÄKSY postiosoite: PL 6, VÄÄKSY sähköposti: telefax: (03) Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Katso jäljempänä. Liitetään pöytäkirjaan.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Kouvolan hallinto-oikeus osoite: Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA postiosoite: PL 401, KOUVOLA sähköposti: telefax: Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus Valitusviranomainen: Kouvolan hallinto-oikeus osoite: Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA postiosoite: PL 401, KOUVOLA sähköposti: telefax: Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika: päivää Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 8/ /23

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot