Siuntion kunta Sjundeå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siuntion kunta Sjundeå kommun"

Transkriptio

1 Siuntion kunta Sjundeå kommun SIVLTK 136/ (13) TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KOULUKULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA 1. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen 2. Tarjousten jättäminen, sisältö ja voimassaolo Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eriteltyjen kuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta ajalla optiokausina ja Sopimuskausi voi siis olla kokonaisuudessaan 4 vuotta (2 v + 1 optiovuosi + 1optiovuosi). Mikäli Siuntion kunta liittyy Lohjan kaupunkiin , sopimukset siirtyvät Lohjan kaupungin sopimuksiksi. Koulumatkakuljetusten ja Siuntion kunnan palveluliikenteen arvo sopimuskausilla ja on yhteensä noin euroa (alv 0 %). Vuosihankinnan veroton arvo on noin Mikäli molemmat optiokaudet käytetään, tulee hankinnan kokonaisarvoksi noin Siuntion kunnan oppilaskuljetuksissa kuljetetaan lukuvuonna päivittäin noin 500 oppilasta. Kuljetuksista runsas 60 % hoidetaan joukkoliikenteen turvin ja loput n. 40 % tämän tarjouspyynnön tarkoittamana koulumatkakuljetuksena. Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille henkilöliikennelain mukaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla sekä Siuntion kunnan kotisivuilla. Tarjouskilpailuun liittyvät tarjousasiakirjat ovat tulostettavissa internet-osoitteessa Tarjous tehdään täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake Tarjouslomake kohteittain. Lomakkeen liitteiksi tulee lisätä tarjouslomakkeen kohdassa 4 vaaditut selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lain mukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyjä tarjouksia ei oteta käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset liitteineen. Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Tarjous tulee tehdä kohteittain. Yksittäistä kohdetta koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuhun tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun. Kohdetta ei saa yhdistää tarjouksessa toiseen kohteeseen myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa kustakin kohteesta oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kohde on siis aina tarjottava kokonaisuudessaan. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Lomakkeita ei saa muuttaa millään lailla. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteella Siuntion kunta, Kirjaamo Puistopolku Siuntio. Kirjekuoreen tulee merkitä Kuljetustarjous. Tarjous tulee toimittaa viimeistään torstaihin klo 15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Puistopolku 1 Parkstigen 1 Puh. Tel. (09) sähköpostios.: Siuntio Sjundeå Fax (09) e-postadr.:

2 2 (13) Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä, liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen, kilpailukohteittain eriteltynä ja sisältäen vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjousasiakirjat ovat suomenkieliset, mutta lomakkeet voidaan täyttää myös ruotsiksi. Arvonlisäveroton tarjoushinta (alv 0 %) koko sopimuskaudelta ilmoitetaan päivähintana /pvä Tarjouslomakkeen kohdassa Tarjoushinta, kutakin kohdetta koskien erikseen. Arvioidut viikkokilometrit on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä kunkin kohteen esittelyssä. Kunta ei ennalta sitoudu esitettyyn viikkokilometrimäärään. Tästä syystä tarjouslomakkeella tulee ilmoittaa myös mahdollisesti arvion ylittävien ja alittavien kilometrien hinta kohteittain. Mikäli viikoittaiset ajokilometrit ylittävät tai alittavat ennakoidun viikkokilometrimäärän vähintään 100 km:lla on sopimusosapuolilla oikeus ylitai alilaskutukseen tarjouksessa annetulla kilometrihinnalla. Mikäli kohta on tarjouslomakkeella jätetty tyhjäksi, ei viikkokilometrit ylittävistä tai alittavista kilometreistä voida yli- tai alilaskuttaa. Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous. Tarjousasiakirjojen julkisuus 3. Hankinnan kohteen määrittely Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin välttämätöntä, salassa pidettävät asiakirjat tai kohdat tulee selkeästi merkitä salassa pidettävä merkinnällä. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan Julkisuuslain (621/1999) nojalla. Hintatiedot ovat lain mukaan julkisia. Tarjouksen kokonaishinta ei ole salainen. Tarjouksen sisältämät tiedot liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta, tulevat julkisiksi asianosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on allekirjoitettu ja muille kuin asianosaisille, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Tarjouskilpailu koskee tässä tarjouspyynnössä lueteltujen kohteiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 koulumatkakuljetuksia. Koulumatkakuljetukset sisältävät perusopetuksen oppilaskuljetusten lisäksi esiopetuskuljetukset, erityisopetuksen piirissä olevien oppilaiden kuljetukset sekä palveluliikenteen kohteissa 2 ja 3. Lisäksi kuljetuksiin voi sisältyä mahdollinen kunnan toimeksiannosta tapahtuva tavarankuljetus. Koulumatkakuljetus sisältää myös esimerkiksi oppilaiden suksien, luistimien ynnä muiden koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden kuljettamisen. Arvioidut viikkokilometrit on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä kunkin kohteen esittelyssä. Kaikki reitit lasketaan alkaviksi ja päättyviksi Siuntion linja-autoasemalta (nk. Varubodenin pysäkki, Flemingintie 2, Siuntio). Kunta ei ennalta sitoudu esitettyyn viikkokilometrimäärään, sillä kuljetuksia voi olla enemmän tai vähemmän riippuen kuljetusoppilaiden määrän muutoksista. Täsmälliset tiedot kuljetettavista ja kuljetusajoista voivat muuttuvat kouluvuoden aikana, joten kunta ei voi sitoutua tarkkoihin autokohtaisiin kilometrimääriin tai reitteihin. Kuljetukset pyritään kuitenkin hoitamaan mahdollisimman yhtenäisin ja tarkoituksenmukaisin reitein. Lukuvuoden aikana tulevat lisäykset yhdistetään soveltuvin osin olemassa oleviin reitteihin. Liikennöitsijällä ei ole oikeutta lisäkorvaukseen, vaikka kilometrimäärä jäisi alle arvion. Yksityiskohtainen reitti ja aikataulusuunnittelu tehdään kunnan toimesta kuitenkin kuullen kuljettajia ja liikennöitsijöitä. Koulumatkakuljetukset Säännöllisiä koulukuljetuksia hoidetaan lukuvuoden koulupäivinä. Koulun lukuvuoteen sisältyy koulupäivää. Koulujen työ- ja loma-ajat määrätään vuosittain ja niihin voi tutustua kunnan kotisivulla. Koulujen työ- ja loma-ajat asiakirja on tämän tarjouspyynnön liitteenä 2. Liitteenä 3 on luettelo kouluista ja päiväkodeista, joissa on Siuntion kunnan koulukuljetusten piirissä olevia oppilaita.

3 3 (13) Koulukuljetuksiin kuuluvat kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden kuljetukset kodin/säännöllisen hoitopaikan ja koulun/esiopetuspaikan välillä sekä määräaikaiset tapaturmista johtuvat kuljetukset. Koulukuljetukset järjestetään huoltajille jaettavan, kulloinkin voimassa olevan Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja koulukuljetuksissa noudatettavien ohjeiden mukaisesti (liite 5). Opetustoiminnan luonteesta johtuen voi kuljetuksiin liittyviä muutoksia tulla jopa päivittäin. Muutokset ovat monesti ennalta arvaamattomia, eikä niistä pystytä aina tiedottamaan liikennöitsijöille hyvissä ajoin etukäteen. Palveluliikenne Kohteiden esittelyt Palveluliikenne kohteissa 2 ja 3 ajetaan ympäri vuoden, jokaisena arkikeskiviikkona. Mikäli keskiviikko on pyhäpäivä, ajetaan viikoittainen palveluliikennevuoro tiistaina. Palveluliikenteestä saamansa lipputulot liikennöitsijä saa pitää itsellään (Lipputulot 2,5 euroa/matkustaja/suunta, KH ). Palveluliikenteessä kuljettajan tulee auttaa asiakkaita esimerkiksi kauppatavaroiden kanssa. Liikennöitsijä sitoutuu pitämään palveluliikenteen matkustajista erillistä päiväkirjaa, joka toimitetaan laskun liitteenä Siuntion kunnalle. Tarkemmat tiedot kohteista on annettu liitteessä 1 Tarjouslomake. KOHDE 1 Kalustovaatimus Vähintään 1+13 paikkainen, Euroluokka 3 tai suurempi Aikataulu klo koulukuljetus klo auto vapaa klo koulukuljetus Ajokilometrit n km / vko (+/- 100 km) KOHDE 2 Kalustovaatimus Aikataulu vähintään 1+8 paikkainen ja vähintään vaihtoehtoisvarusteinen auto yhdellä pyörätuolipaikalla euroluokka 4 tai suurempi klo koulukuljetus klo palveluliikenne keskiviikkoisin klo koulukuljetus keskiviikkoisin klo koulukuljetus (ma, ti, to, pe) Palveluliikenteen reitti Barrosa - Korpirauha - Karskog, Etelä-Siuntio (meno - paluu) - Korpirauhan th - Kirkonkylä - Kuntakeskus - Kirkonkylä - Pauni - Kirkonkylä - Kuntakeskus - Kuntakeskus - Pikkala - Sjundby - Tallhed - Raiviontien th - Kirkonkylä - Kuntakeskus Ajokilometrit koulukuljetus n km / vko (+/- 100 km) palveluliikenne n. 200 km / vko KOHDE 3 Kalustovaatimus Aikataulu vähintään paikkainen, euroluokka 3 tai suurempi klo koulukuljetus klo palveluliikenne keskiviikkoisin klo koulukuljetus keskiviikkoisin klo koulukuljetus (ma, ti, to, pe) Palveluliikenteen reitti Karhujärvi - Länsi-Siuntio (meno - paluu) - Kirkonkylä (Suitiantien ja Kirkkotien th) - Yöviläntien ja Kahvimaantien th - Kopulantie Niemenkylä - Myllykylä - Kirkonkylä / TB - Kuntakeskus - Kuntakeskus - Lempans - Lappers, Flyth - Hästböle - Aiskogin koulu - Veijans - Lappers - Kirkonkylä / TB - Kuntakeskus Ajokilometrit koulukuljetus n km / vko (+/- 100 km) palveluliikenne n. 200 km / vko KOHDE 4 Kalustovaatimus vähintään paikkainen, euroluokka 3 tai suurempi

4 4 (13) Aikataulu klo koulukuljetus klo auto vapaa klo koulukuljetus Ajokilometrit koulukuljetus n km / vko (+/- 100 km) KOHDE 5 Kalustovaatimus vähintään 1+8 paikkainen, vähintään vaihtoehtoisvarusteinen auto yhdellä pyörätuolipaikalla, euroluokka 4 tai suurempi Aikataulu klo koulukuljetus klo auto vapaa klo koulukuljetus Ajokilometrit koulukuljetus n km / vko (+/- 100 km) KOHDE 6 Kalustovaatimus vähintään 1+16 paikkainen, euroluokka 3 tai suurempi Aikataulu klo koulukuljetus klo auto vapaa klo koulukuljetus Ajokilometrit koulukuljetus n km / vko (+/- 100 km) KOHDE 7 Kalustovaatimus vähintään 1+20 paikkainen, euroluokka 3 tai suurempi Aikataulu klo koulukuljetus klo auto vapaa klo koulukuljetus Ajokilometrit koulukuljetus n km / vko (+/- 100 km) KOHDE 8 Kalustovaatimus vähintään paikkainen, euroluokka 1 tai suurempi Aikataulu klo koulukuljetus klo auto vapaa klo koulukuljetus Ajokilometrit koulukuljetus n km / vko (+/- 100 km) KOHDE 9 Kalustovaatimus vähintään paikkainen, euroluokka 1 tai suurempi Aikataulu klo 7.50 Kitfall ST1, Virkkala Lappers klo 8.05 Päivärinteen koulun tasku klo 8.30 Kela Kela, Edita Störsvik - Läntinen Kuninkaantie Svenska skola klo 9.10 Aleksis Kiven koulu Ajokilometrit koulukuljetus n. 300 km / vko 4. Tarjoajan kelpoisuus Liikennöitsijä sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin näiden tarjouspyyntöasiakirjojen sekä lain mukaisesti koko sopimuskauden ajan, sisältäen mahdolliset optiovuodet. Kuljetusten järjestämiseen vaikuttavat mm. joukkoliikennelaki (869/2009), hankintalaki (348/2007), tieliikennelaki (267/1981) ja asetus (182/1982), Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006), laki alkolukon hyväksymisestä liikenteessä (1109/2010), laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011), kunnan omat päätökset kuljetuspalvelujen tarjoamisesta (mm. koulukuljetusperiaatteet, ks. liite 5), muut palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät sekä esimerkiksi kuljetettavien henkilöiden terveydentila.

5 5 (13) Tarjouksentekijä, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Kunta varaa lisäksi oikeuden tarvittaessa pyytää muita tarjoajaa koskevia lisäselvityksiä kunnan kotisivuilla julkaistun tarjouspyynnön mukaisesti. Liikenneluvan voimassaolo Liikennöitsijällä tulee olla sopimuskauden alkaessa tarjottavaan liikenteen harjoittamiseen oikeuttava voimassaoleva liikennelupa. Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, että liikennöinti hoidetaan lain ja sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden. Liikenneluvan automäärä Alihankkijan käyttäminen Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän. Tarjoajan oikeutta ottaa osaa tarjouskilpailuun ei siis rajoiteta liikenneluvassa määritellyn automäärän perusteella. Tästä tulee kuitenkin tehdä merkintä Tarjouslomakkeen (liite 1) kohtaan 3. Auto- tai henkilömäärään perustuva rajoitus. Tarjoajan tulee ilmoittaa se auto- tai henkilömäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Kohdassa ilmoitetaan tarjoajan omassa käytössä olevat autot sekä mahdollisen alihankkijan käytössä olevat autot ja henkilöt sekä mahdolliset hankittavat autot, jotka yhdessä on tarkoitettu kohteiden liikennöintiin. Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että hänen tarjouksestaan ilmenee auto- tai henkilömäärään perustuva rajoitus. Mikäli tarjoaja ei ilmoita auto- tai henkilömäärää koskevaa rajoitusta tarjouslomakkeella, hän vastaa vahingoista, joita palvelun kunnalle mahdollisesti aiheutuu, jos syntynyt sopimus purkautuu siitä syystä, että liikenteenharjoittajan auto- tai henkilömäärä ei riitä kuljetusten hoitamiseen. Jos liikenteenharjoittaja on hakenut lupaa automääränsä lisäämiseen, hänen tulee esittää uusi lupansa kunnalle sopimuskauden alkuun mennessä. Tarjoaja voi tarvittaessa esittää myös alihankkijan käyttämistä. Alihankkijalla tulee olla taksi- tai joukkoliikennelupa. Alihankkijana voi olla vain tarjouskilpailuasiakirjoissa tarjoajalle asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Toimittaja on vastuussa alihankkijoistaan ja alihankkijoilta edellytetään samoja vaatimuksia, todistuksia ja palvelun ehtojen täyttämistä kuin valitulta toimittajalta, kuten tässä tarjouspyynnössä on esitetty. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Siuntion kunnalla. Mikäli sopimuskauden aikana ilmenee äkillinen tarve käyttää alihankkijaa sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa, tulee asiasta välittömästi ilmoittaa Siuntion kunnalle. Alihankkijasta annetaan tiedot Tarjouslomakkeella (liite 1) kohdassa 1. Tarjoajan tiedot.

6 6 (13) Yhteenliittymä Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä) kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992), jäljempänä kilpailunrajoituslaki, 4 ja 5 :ssä säädetyin edellytyksin. Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun yhteenliittymään kuuluvan yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen (Kilpailunrajoituslaki 5 ). Yhteenliittymässä ei saa olla enempää liikenteenharjoittajia kuin työsuoritus edellyttää. Kaikkien yhteenliittymän jäsenten panoksen pitää olla oleellista toimitettavan palvelun kannalta Kaikkien yhteenliittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous. Jokaisesta yhteenliittymän liikennöitsijästä tulee toimittaa omat tarjouslomakkeen lopussa vaaditut liitteet. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on ilmoitettava se auto- tai henkilömäärä, jolla osallistuu tarjouskilpailuun. Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän edellytykset tutkitaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. Yhteenliittymästä annetaan tiedot Tarjouslomakkeen (liite 1) kohdassa 1. Tarjoajan tiedot. Laskutus Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä. Sukset, luistimet ynnä muut koulunkäyntiin liittyvät tarvikkeet tulee voida kuljettaa ilman eri korvausta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Maksuehdot 21 pv netto laskun päiväyksestä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset Koulumatkakuljetusten laskutus hoidetaan kuukausittain siten, että kunkin päättyneen kuukauden koulupäivien lukumäärällä kerrotaan päivähinta ja alv-erittelyn sisältävä lasku toimitetaan Siuntion kunnan sivistystoimistoon (Puistopolku 1, Siuntio) kuukauden päättyessä. Kohteiden 2 ja 3 osalta toimitetaan erilliset laskut koulukuljetuksista ja palveluliikenteestä. Palveluliikenteen laskutuksessa kuukausittaisten ajopäivien määrällä kerrotaan päivähinta ja alv-erittelyn sisältävä lasku toimitetaan Siuntion kunnan sivistystoimistoon kuukauden päättyessä. Laskuun tulee liittää palveluliikenteen matkustajapäiväkirja. Tarjouslomakkeen (liite 1) kohdassa 1. Tarjoajan tiedot on annettava tieto siitä, onko toimittajalla valmius verkkolaskujen käyttöön. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat, voimassa olevat tiedot ja selvitykset: - Tiedot kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta (todistus ei saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna) - Todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista (todistus ei saa olla 3 kk vanhempi tarjouksen jättöpäivästä laskettuna) - Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna) - Tiedot ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkinnästä (todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna) - Kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta tai selvitys sellaisen hankkimisesta - Selvitys tarjottavan autokaluston Euro-luokasta (rekisteritodistus tai vastaava) - Perustelut käytetylle tarjousyhteenliittymälle (mikäli sellainen on)

7 7 (13) 5. Tarjouksen vähimmäisvaatimukset 5.1 Kalustovaatimukset - Selvitys alihankkijan käyttämisestä ja tässä luettelossa mainitut tiedot alihankkijasta (mikäli sellainen on) Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 ja 54 :ssä säädetyillä perusteilla. Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjouksessa ja tarjouslomakkeessa on määritelty. Tarjoushinta tulee näkyä jokaisen tarjotun kohteen/alakohteen kohdalla. Tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun. Kunta edellyttää, että kuljetukset hoidetaan koko sopimuskauden ajan kulloinkin voimassa olevien liikenne- ja turvallisuussäädösten mukaisesti ja että kuljetukset hoidetaan muutenkin erityisesti liikenneturvallisuusseikat huomioon ottaen. Käytössä tulee koko sopimuskauden ajan olla tarjottuun kuljetukseen soveltuva, teknisesti kunnossa oleva, siisti, asiallinen, liikenneturvallisuusmääräykset ja lain vaatimukset täyttävä kalusto. Jokaisessa autossa tulee olla turvavyö jokaiselle matkustajalle. Kuhunkin kohteeseen tulee tarjota vähintään kohdetiedoissa vaaditun kokoinen auto. Tarjoajan on huolehdittava koko sopimuskauden ajan riittävästä kalustomäärästä kuljetusten hoitamiseksi laatukriteerien mukaisesti, myös kuljetusjärjestelmän tai lainsäädännön muuttuessa. Tarjoajan tulee huomioida se, että matalalattiakalusto ei ole Siuntion tiestölle sopivaa, lukuun ottamatta kohdetta 9. Lain vaatimat varusteet Vara-auto Euroluokka Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana olevalla koulukyytikilvellä. Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee olla katsastuksessa hyväksytty ja voimassa olevan liikenne- ja viestintäministeriön koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormitus- ja turvallisuusjärjestelyitä koskevan päätöksen sekä ajoneuvoteknisen lainsäädännön mukaista. Myös mahdolliset tilapäisistuinpaikat tulee olla koululaiskuljetukseen hyväksytyt. Autoissa tulee olla mm. turvavyöt. Koulukuljetusauton oven sisäpuolisen kahvan on oltava rakenteeltaan ja sijoitukseltaan sellainen, että sitä ei voi avata vahingossa (Koulukuljetusasetus 7 ). Lain mukaan tilausliikenteenä hoidettavissa koulukuljetuksissa on käytettävä alkolukolla varustettuja autoja. Alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista on oltava asentajan antama todistus, josta käy ilmi asennetun alkolukon asennuspäivä ja paikka, ajoneuvon rekisteritunnus ja alkolukon seuraavan kalibroinnin päivämäärä. Siuntion kunta asettaa vähimmäisvaatimukseksi että tarjoajalla on kuhunkin kohteeseen tarjottavissa kohteen vaatimusten mukainen vara-auto. Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella ilmoittaa tiedot kohteeseen tarjoamansa auton sijasta käytettävästä varaautosta. Tarjotun auton mahdolliset huoltotarpeet tai muut esteet eivät oikeuta jättämään sopimuksen mukaisia ajovuoroja hoitamatta. Tarjoaja sitoutuu itse järjestämään kohteeseen sopimuksen mukaisen auton kaikille sopimuksen mukaisille ajovuoroille. Vara-auton käytöstä on ilmoitettava kunnalle välittömästi. Mikäli tarjottuun kohteeseen soveltuvaa vara-autoa ei ole tarjouksessa ilmoitettu, hylätään tarjous tämän kohteen osalta. Siuntion kunta asettaa vähimmäisvaatimukseksi lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa ( /1509) mukaisesti kuljetustoiminnassa käytettävän kaluston ns. euroluokan kunkin kohteen esit-

8 8 (13) Kohteessa käytettävä puhelin 5.2 Henkilöstövaatimukset telyssä tarkennetulla tavalla. Euroluokkaa koskeva tieto tulee antaa tarjouslomakkeen kohdassa 4 ja todentaa liitteissä vaaditulla rekisteriotteella tai muulla euroluokan todentavalla asiakirjalla. Mikäli kohteeseen tarjottu kalusto ei täytä kohteeseen vaadittua euroluokkaa, hylätään tarjous tämän kohteen osalta. Tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän on nimettävä oma puhelinnumero kullekin liikennöimälleen kohteelle. Kunnalla ja kuljetettavien huoltajilla/omaisilla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä autoon tarvittaessa myös ajovuoron aikana. Puhelinnumeron tulee pysyä samana koko sopimuskauden ajan. Tarjouksentekijällä pitää olla käytössään ammattitaitoista ja tarjottujen kohteiden kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Siuntion kunta edellyttää asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia ja heidän huoltajiaan/omaisiaan kohtaan että asioitaessa kunnan henkilökunnan kanssa. Erityisesti edellytetään kykyä hoitaa asiakaspalvelutehtävät itsenäisesti ja ammattitaidolla myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Vammaisten tai erityisoppilaiden koulu- ja esiopetuskuljetuksissa edellytetään taitoa vammaisten, tai erityisoppilaiden palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä apuvälineiden tuntemusta. Palvelun tulee lähteä asiakkaan tarpeista käsin ja kuljettajalta edellytetään avustamista asiakkaan ajoneuvoon siirtymisessä, siitä poistumisessa, tarvittaessa matkan aikana sekä tarvittaessa saattamispalvelua. Siuntion kunta edellyttää, että kuljetukset hoidetaan koko sopimuskauden ajan kulloinkin voimassa olevien liikenne- ja turvallisuussäädösten mukaisesti ja että kuljetukset hoidetaan muutenkin erityisesti liikenneturvallisuusseikat huomioon ottaen sekä liitteenä olevien Koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti (liite 5). Siuntion kunta pidättää oikeuden vaatia liikennöitsijää vaihtamaan kohteen kuljettajan, mikäli kunta katsoo sen tarpeelliseksi. Tarjoajan tulee ilmoittaa Tarjouslomakkeen (liite 1) kohtaan 3. Auto- tai henkilömäärään perustuva rajoitus se auto- tai henkilömäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Kohdassa ilmoitetaan tarjoajan omassa käytössä olevat autot ja henkilöt sekä mahdollisen alihankkijan käytössä olevat autot ja henkilöt sekä mahdolliset hankittavat autot ja henkilöt, jotka yhdessä on tarkoitettu tarjottujen kohteiden liikennöintiin. Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että hänen tarjouksestaan ilmenee auto- tai henkilömäärään perustuva rajoitus. Mikäli tarjoaja ei ilmoita auto- tai henkilömäärää koskevaa rajoitusta tarjouslomakkeella, hän vastaa vahingoista, joita palvelun kunnalle mahdollisesti aiheutuu, jos syntynyt sopimus purkautuu siitä syystä, että liikenteenharjoittajan auto- tai henkilömäärä ei riitä kuljetusten hoitamiseen. Kielitaito Kuljettajien vähimmäiskielitaitovaatimus on kyky hoitaa kaikki palvelutilanteet suomeksi ja kohteissa 2, 3 ja 5 myös ruotsiksi. Siuntion kunta pidättää oikeuden hankintamenettelyn ja hankinnan aikana haastatella tarjouksissa ehdotetut kuljettajat selvittääkseen näiden suomen ja ruotsin kielen suulliset taidot. Rikostaustan selvittäminen Kuljettajina voivat toimia vain sellaiset henkilöt, joilla ei ole rikostaustan vuoksi estettä työskentelyyn lasten kanssa. Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että kuljettajien rikostausta selvitetään (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja lain rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/2002) perusteella liikennöitsijä sitoutuu edellyttämään yli kolmen kuukauden ajan koulumatkakuljetusta hoitavalta kuljettajaltaan, että tämä esittää liikennöitsijälle alkuperäisen, voimassaolevan, hyväksyttävän rikosrekisteriotteensa lain 504/2002 ja 505/2002 mukaisesti. Koulu- ja esiopetuskuljetuksia hoitamaan hyväksytyn yrittäjän on esitettävä kunnan pyynnöstä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote kaikkien ajoja

9 9 (13) hoitavien henkilöiden osalta ja näihin tehtäviin myöhemminkin palkattavien henkilöiden osalta. Liikennöitsijä vastaa siitä, että kuljettajat täyttävät edellä mainittujen lakien asettamat edellytykset. Edellä mainittujen lakien mukaiset velvoitteet koskevat myös alihankintana kuljetustehtäviä hoitavia liikennöitsijöitä. Varakuljettaja Työehtosopimus Työterveyshuolto Siuntion kunta asettaa vähimmäisvaatimukseksi että tarjoajalla on kuhunkin kohteeseen tarjottavissa kohteen vaatimusten mukainen varakuljettaja. Tarjotun kuljettajan sairaus tai muut esteet eivät oikeuta jättämään sopimuksen mukaisia ajovuoroja hoitamatta. Tarjoaja sitoutuu itse järjestämään kohteeseen sopimuksen mukaisen kuljettajan kaikille sopimuksen mukaisille ajovuoroille. Tarjoajan tulee osoittaa, että tilanteessa, jossa nimetty kuljettaja on estynyt hoitamasta koulumatkakuljetusta, tarjoajalla on käytettävissään varakuljettaja. Varakuljettajan kanssa tulee olla valmis sopimus siitä, että hän tarvittaessa hoitaa tarjotun kuljettajan sijasta tarjotun kohteen kuljetuksen. Kuljettajan jäätyä saapumatta hoitamaan koulumatkakuljetustaan myös Siuntion kunnan edustaja voi ilmoittaa varakuljettajalle varakuljetuksen tarpeesta, ellei tarjoajaa tavoiteta. Mikäli tarjouksessa ilmoitettu varakuljettaja vaihtuu, tulee Siuntion kunnalle ilmoittaa uuden varakuljettajan tiedot. Varakuljettajan käytöstä on ilmoitettava kunnalle välittömästi. Mikäli tarjottuun kohteeseen soveltuvaa varakuljettajaa ei ole tarjouksessa ilmoitettu, hylätään tarjous tämän kohteen osalta. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa tarkoitettujen kuljetusten hoitamista koskeva työehtosopimus tarjouslomakkeen kohdassa 1. Tarjoajan tiedot. Mikäli tarjoajaa koskee yleissitova TES, on työehtosopimuksen ehtojen noudattamatta jättäminen lainvastaisena menettelynä tässä tarjouskilpailussa hylkäämisperuste. Mikäli tarjoajaa koskee lain vaatimus työterveyshuollon järjestämisestä, tulee tarjoajan ilmoittaa tarjouslomakkeen kohdassa 1 ko. kohdassa työterveyshuollon järjestäjä. Mikäli tarjoajaa koskee työterveyshuollon järjestämisvelvoite, on työterveyshuollon järjestämättä jättäminen lainvastaisena menettelynä tässä tarjouskilpailussa hylkäämisperuste. 6. Tarjouskilpailun ratkaiseminen 6.1 Tarjousten avaus Siuntion kunnanhallitus pyrkii ratkaisemaan koulukuljetusten tarjouskilpailun toukokuussa 2012 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Hankintapäätös tehdään noudattaen julkisista hankinnoista annettua lakia sekä Siuntion kunnan hankintasääntöä (kv ) sekä kunnan hankintaohjetta (kunnanjohtaja ), joten näitä tulee noudattaa myös tätä asiakirjaa sovellettaessa. Päätökset perustuvat tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostiosoitteeseen, jonka tarjoaja on ilmoittanut Tarjouslomakkeen (liite 1) kohdassa 1. Tarjoajan tiedot. Ilmoitus sisältää tiedon tarjousten lukumäärästä, voittaneista tarjoajista sekä hinnoista. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Mikäli hankintapäätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee kunta valituksen alaisia kuljetuksia koskevin osin väliaikaiset, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevat sopimukset. Väliaikaiset sopimukset tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailussa valituksi tulleiden liikennöitsijöiden kanssa. Varsinaiset sopimukset laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yhden tai useamman tarjouksen osittain tai kokonaan. Siuntion kunta voi hylätä tarjoukset siinä tapauksessa, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla.

10 10 (13) 6.2 Tarjouksien arviointi ja vertailu Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta huomioon. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, mihin merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneet tarjoukset numeroidaan ja niistä merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan vaiheittain. 1. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 3. Tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimusten täyttämisen tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu päivähinnan mukaan Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on jätetty tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, määräajassa, tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia. Ks. tarkemmin tämän tarjouspyynnön kohta 2. Tarjousten jättäminen, sisältö, voimassaolo ja julkisuus Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan tulee ehdottomasti täyttää kohdassa 4. Tarjoajan kelpoisuus esitetyt vaatimukset. Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 ja 54 :ssä säädetyillä perusteilla. Tarjouksentekijä, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. t Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset tutkitaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. Tarjoajan on toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset tarjouksen liitteinä, jos liikennöitsijä käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun toteuttamisessa. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi liikennöitsijällä on oltava voimassa oleva joukkoliikennelupa ja/tai taksilupa sopimuskauden alkaessa. Lupa/luvat on toimitettava tarjouksen liitteenä. Mikäli tarjouksentekijällä ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämiä liikennelupia, tarjouksentekijän tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että tarjoajalla on liikenneluvat sopimuskauden alkuun mennessä. Mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden, vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella. Tarjouksen sisällön vähimmäisvaatimusten täyttämisen tarkistaminen Tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen arvioidaan niiden osalta, jotka täyttivät edellisen vaiheen vaatimukset. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouksen vähimmäisvaatimuksiksi asetettuja ehdottomia vaatimuksia, joissa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin tai joissa palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia, hylätään.

11 11 (13) Kalustovaatimukset, jotka tarjoaja sitoutuu täyttämään, ovat kohdetiedoissa vaadittu auton koko, euroluokka, lain vaatimat varustukset sekä mahdollisuus vara-auton käyttöön. Henkilöstövaatimukset, jotka tarjoaja sitoutuu täyttämään, ovat kuljettajien kielitaito, rikostaustan selvittäminen sekä mahdollisuus varakuljettajan käyttöön. Lisäksi tarjoaja sitoutuu noudattamaan lain vaatimuksia työehtosopimuksia ja työterveyshuoltoa koskien. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa yleisiä ehtoja, on tarjouksesta selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. Mikäli ko. ehdot ovat ristiriidassa tämän tarjouspyynnön tai JYSE-2009 ehtojen kanssa, johtaa ristiriita tarjouksen hylkäämiseen. t Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta myös, jos Tarjousten vertailu päivähinnan mukaan 1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet; 2) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia; 3) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, mitä ei ole pidettävä vähäisenä, tai on liikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen; tai 4) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä kunnalle vääriä tietoja. Kilpailuttaminen perustuu kunkin kohteen osalta liikennöitsijän ilmoittamaan päivähintaan ( /pvä, ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella), jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan liikennöinnin saakka. Hintojen tulee olla kiinteät koko sopimuskauden ajan. Valittaessa kunnan koulukuljetuskokonaisuuden liikennöitsijöitä valintaperusteena on halvin päivähinta (alv 0%), joka ilmoitetaan tarjouslomakkeella kutakin kohdetta koskien erikseen, lomakkeen kohdassa Tarjoushinta. Kunkin kohteen voittaa halvimman päivähinnan ko. kohteesta tarjonnut tarjoaja, joka täyttää tarjouskilpailun ehdot. Mikäli useampi tarjoaja antaa saman halvimman hinnan tietystä kohteesta, voittaja ko. kohteen osalta ratkaistaan arvalla. Kohteiden 2 ja 3 osalta halvimmaksi päivähinnaksi katsotaan koulukuljetuksen ja palveluliikenteen vuosikustannuksiltaan edullisin päivähinta. Vuosikustannuksiltaan edullisin päivähinta muodostetaan kutakin tarjoajaa koskien laskemalla yhteen tarjoajan vuosittaiset koulukuljetuspäivähinnat ja vuosittaiset palveluliikennepäivähinnat. Vuosittaiset koulukuljetuspäivähinnat saadaan kertomalla kunkin tarjouksen koulukuljetuspäivähinta vuoden koulupäivien lukumäärällä (x /pvä kertaa 190 ajopäivää). Vuosittaiset palveluliikennepäivähinnat muodostetaan kertomalla tarjouksen palveluliikenteen päivähinta vuoden palveluliikennekuljetusten määrällä (Y /pvä kertaa 52 ajopäivää). Tarjoaja valitaan vertaamalla kunkin tarjoajan yhteenlaskettuja loppusummia, joista edullisimman tarjonnut taho voittaa kohteen. (X /pvä kertaa 190 ajopäivää + Y /pvä kertaa 52 ajopäivää = tarjoajan tarjoama päivähinta vuosikustannuksena) Laatutekijät ovat vähimmäisvaatimuksia. Tarjoajan tulee siis sitoutua siihen, että kohdassa 5 esitetyt vähimmäisvaatimukset täyttyvät kaikilta osin. Siuntion kunta varaa oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea.

12 12 (13) 7. Sopimuksen solmiminen Kunta tekee hankinnasta oman kirjallisen hankintapäätöksensä, joka perustuu tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Kunta tekee sopimukset tarjouskilpailun voittaneiden liikennöitsijöiden kanssa. Sopimus allekirjoitetaan, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kun kunnan asianomainen viranomainen on päättänyt panna päätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Sopimuskausi on optiokaudet ja Sopimus tulee sitovaksi siinä vaiheessa, kun se on allekirjoitettu. Sopimusasiakirjat ovat (tässä järjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Sopimus 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009) soveltuvin osin 5. Toimittajan tarjous liitteineen Tarjouspyynnön liitteenä 4 on luonnos tehtävistä sopimuksista. Sopimusluonnos saattaa vielä täsmentyä, mutta se perustuu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin seikkoihin. Tässä vaiheessa tarjous tulee tehdä täysin sopimusmallin mukaisilla ehdoilla, eikä tarjoaja saa tarjouksessaan esittää sopimusmallin ehtoihin mitään muutoksia tai lisäyksiä. Mikäli tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitaan olennaisia virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä, joita ei ole korjattu annetun määräajan kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, sopimus voidaan purkaa välittömästi. Sopimus raukeaa irtisanomisajasta riippumatta, jos molemmat osapuolet niin yhteisesti päättävät. Mikäli tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitaan olennaisia virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä, joita ei ole korjattu annetun määräajan kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, sopimus voidaan purkaa välittömästi. 8. Optiovuodet Option käyttöönotosta kunta ilmoittaa toimittajalle erikseen 4 kk ennen sopimuskauden loppumista. Optiovuosi/-vuodet sitovat tarjoajaa. Tarjoajalla on mahdollisuus maksimissaan 3 %:n hinnantarkistuksiin optiovuosien osalta. Kunnalla on oikeus optiovuosien käyttöön kaikkien kohteiden osalta taikka näin ilmoittaessaan vain valitsemiensa kohteiden osalta. 9. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen Kysymykset on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä. Kaikki lisätietopyynnöt ja kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse (esim. puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata). Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset suomen tai ruotsin kielellä, ja ne ovat kaikkien nähtävillä viimeistään 7 päivää ennen tarjousajan päättymistä kunnan kotisivuilla -> Tarjouspyynnöt -> Koulukuljetusten tarjouspyyntö. Myös mahdolliset korjaukset/täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tuolloin kotisivuilla. Tina Nordman Sivistystoimenjohtaja Siuntion kunta puhelin (09)

13 13 (13) LIITTEET Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Koulujen työ- ja loma-ajat Liite 3 Koulut ja päiväkodit Liite 4 Sopimusluonnos Liite 5 Siuntion kunnan koulu- ja esiopetuskuljetusten periaatteet

Siuntion kunta Sjundeå kommun

Siuntion kunta Sjundeå kommun Siuntion kunta Sjundeå kommun TARJOUSLOMAKE LIITE 1 1(12) Koulumatkakuljetusta ja palveluliikennettä koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011 1. Liikenneluvan voimassaolo ja automäärä Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava voimassa oleva taksi- tai joukkoliikennelupa. Ostoliikenteen harjoittamiseen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA 54800 SAVITAIPALE TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Savitaipaleen kunnan koulukuljetukset lukuvuodelle

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET 1 (7) 4.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen koulukuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta. Sopimuskausi

Lisätiedot

Siuntion kunta Sjundeå kommun

Siuntion kunta Sjundeå kommun Siuntion kunta Sjundeå kommun SIVLTK 136/2012 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KOULUKULJETUKSEN KOHTEEN 5 HOITAMISESTA Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eritellyn koulukuljetuksen kohteen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö:

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö: TARJOUSLOMAKE Kuljetuspalveluita koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä muiden pyydettyjen asiakirjojen kanssa Siuntion kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 1 2. Hankintamenettely... 1 3. Tarjouspyynnön kohde... 1 4. Tarjoajan kelpoisuus...

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista

Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista 1 Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista Lapinjärven kunta pyytää tarjoustanne Lapinjärven kunnan oppilaskuljetusten hoitamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET SALLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(9) SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ SALLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA

9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA 1 (5) 9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA 1. Kilpailukohde Janakkalan kunta pyytää tarjousta jäljempänä eritellyn kuljetuskokonaisuuden hoitamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f

Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f Tarjousasiakirja nro 1 Sivu 1 / 8 Joutsan kunta TARJOUSPYYNTÖ Sivistyslautakunta Länsitie 5, PL 20 19650 JOUTSA 21.10.2014 Tarjouspyyntö Joutsan kunnan koulukuljetuksista Kohde 3, reitit 3b ja 3f Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA

PERTUNMAAN KUNTA TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Kuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä 6.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA Pyydämme tarjoustanne Pohjanlinnun koulukuljetusten hoitamisesta. Kyse on Savonlinnan kaupungin vammaishuollon erityisoppilaista.

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö 1 (7) KARKKILAN PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE ALKAEN 12.8.2013 Karkkilan kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin alueella toteutettavasta palvelu- ja asiointiliikenteen hoidosta seuraavasti. Hankinnan kuvaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2009 Diaarinumero: TRE: 7214/02.07.01/2009 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1B TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista. Kuljetukset tapahtuvat ensisijaisesti koontipaikoilta

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi 1 Parikkalan kunta Sivistyslautakunta Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA 1. Hankinnan kohde Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eriteltyjen kuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta ajalla 1.8.2015 31.7.2018

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN RUOKA- JA ATERIAKULJETUSTEN HOITAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN RUOKA- JA ATERIAKULJETUSTEN HOITAMISESTA TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN RUOKA- JA ATERIAKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1. Hankinnan kohde Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eriteltyjen ruoka- ja ateriakuljetuspalveluiden hoitamisesta ajalla

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla:

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla: Päivämäärä 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Pälkäneen kunta pyytää tarjouksia koululaiskuljetusten hoitamisesta kohteet 1-8 joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulupäivinä lukuvuosina 2014-2015,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2016/3

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2016/3 4 TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Hankintailmoitus pvm:ltä 18.3.2016 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2016/3 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut 16.6.2010 UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTAJA... 3 2. HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ koulu- ja kouluruoka-kuljetuksista Kemiönsaaren kunta (ostaja) pyytää

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN HENKILÖ-, HOITOTARVIKE- JA LÄÄKEKULJETUKSISTA SEKÄ ASIOINTIKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN HENKILÖ-, HOITOTARVIKE- JA LÄÄKEKULJETUKSISTA SEKÄ ASIOINTIKULJETUKSISTA 1. TERVOLAN KUNTA Keskustie 81 95300 TERVOLA 040 1242 411 FAX (016) 247 401 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN HENKILÖ-, HOITOTARVIKE- JA LÄÄKEKULJETUKSISTA SEKÄ ASIOINTIKULJETUKSISTA 1. Ostaja Tervolan kunta

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 1(8) ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Tarjouslomake Liite 3b Hintatarjouslomake Liite 3c Hintatarjouslomake kohde 5 Liite 3d Hintatarjouslomake kohde

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA Sivistysosasto Keskustie 52 63100 Kuortane 06-2525 2000 2.5.2012

KUORTANEEN KUNTA Sivistysosasto Keskustie 52 63100 Kuortane 06-2525 2000 2.5.2012 KUORTANEEN KUNTA Sivistysosasto Keskustie 52 63100 Kuortane 06-2525 2000 2.5.2012 TARJOUSPYYNTÖ KUORTANEEN KUNNAN OPETUSTOIMEN KULJETUKSISTA SOPIMUSKAUDELLE 2012-2013 Pyydämme kirjallista tarjoustanne

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot