Lapset alkoivat nauraa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapset alkoivat nauraa"

Transkriptio

1 Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta Helena Niemi Ensi- ja turvakotien liitto ry Helsinki 2008

2 Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 Taitto: Timo Jaakola Paino: Pekan Offset Oy 2008 ISBN ISSN

3 Sisällys Lukijalle Alvari-perhetyön historia Lastensuojeluperheet ja Alvari-perhetyö Raha-automaattiyhdistyksen linjaus Alvari-perhetyön kustannukset Alvari-perheen muotokuva Lomakekysely Perheiden huoltajat Vanhempien ikä Asiakassuhteen kesto kyselyä tehtäessä Aikuisten toiminta Toimeentulo ja ammatit Lapset: ikä, hoitopaikka tai koulu Perheiden koko Asiakkuus alkaa Kuka lähettää perheen Tulosyyt Väkivalta ja lasten laiminlyönti Väkivallan yleisyys, tekijät ja kokijat Tytöt ja pojat tekijöinä ja kokijoina Miten lasten laiminlyönti ilmenee Vauvat Sijoitus Perheestä tunnettu huoli, sen kokijat ja muuttuminen Verkostot Viranomaiset Sukulaiset ja ystävät Perheiden stressitekijät ja perheitä suojaavat tekijät Muutokset perheissä Työskentelyä tukevat menetelmät ja keinot Asiakkaiden palaute Asiakaspalautelomake Ryhmähaastattelut Alvari-perhetyöntekijä Työntekijät numeroina Terapeuttisuus Alvari-perhetyössä Päätelmät Tiivistelmä Summary Liitteet

4

5 Lukijalle Tässä raportissa kerrotaan niistä tuloksista, joita pitkäaikaisella ja tiiviillä, kotona tehtävällä perhetyöllä voidaan saavuttaa. Raportti pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuinka paljon ja mitä? Tarkastelun kohteena on määrällinen kehitys, eli kuinka paljon aikuisia, lapsia, muita tukimuotoja, tulosyitä, verkostoja ja viranomaisia perhetyön perheillä on. Kysytään myös, mitä tapahtuu: kuinka usein väkivaltaa ja lasten laiminlyöntiä tapahtuu ja millaista väkivalta on. Katse suuntautuu myös perheitä suojaaviin tekijöihin sekä muutoksiin perheiden elämässä. Asiakkaita kuullaan asiakaspalautteiden kautta. Raportin aineistona ovat 190 perheestä tehdyt lomakekyselyt ja asiakaspalautteet. Vastausten valossa näyttää siltä, että Ensi- ja turvakotien liitossa kehitetyn Alvari-perhetyön avulla on onnistuttu hyvin tavoittamaan haavoittuvissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä. Järjestön ei-viranomaisluonteesta on ollut erityistä hyötyä perheille, jotka ovat kokeneet kunnan lastensuojelun kontrollina ja pakkona. Toisaalta asiakkaina on ollut paljon perheitä, joiden elämäntilanne on niin heikko, että he eivät itse ole jaksaneet hakea apua monimutkaiselta auttamisjärjestelmältä. Kotiin tuleva apu on tällöin tuonut suuren helpotuksen perheiden elämään. Ne perheet, jotka ovat ottaneet Alvari-perhetyön omaksi tukimuodokseen, ovat kertoneet Alvarin auttaneen arjessa jaksamisessa, elämänilon saamisessa, lasten päivärytmin selkiintymisessä ja luottamuksessa omiin voimavaroihin. Ongelmat eivät kuitenkaan ole poistuneet käden käänteessä. Kun vaikeudet ovat vuosien varrella kasaantuneet, tarvitaan niiden selvittämiseenkin aikaa vähintään 1 2 vuotta. Alvari-perhetyö on murroksessa, koska Raha-automaattiyhdistys on päättänyt lakkauttaa tukensa vuoden 2010 jälkeen. Työn tulokset puhuvat kuitenkin omaa kieltään. Varmaa on, että pitkäaikaiselle, kotona tehtävälle perhetyölle on kysyntää tulevaisuudessakin. Helena Niemi kehittämispäällikkö

6 1. Alvari-perhetyön historia Suomessa alkoi reilut kaksi vuosikymmentä sitten laitoksien purkaminen ja avohuollon kehittäminen monella sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella. Vuonna 1987 sosiaalihallitus perusti työryhmän, joka pohti kotipalvelujen tilannetta ja järjestöjen mahdollisuutta tarjota palveluja. Myös Raha-automaattiyhdistys oli valmis tukemaan mahdollisia kotipalveluhankkeita. Järjestöjen kotipalvelua koordinoiva neuvottelukunta perustettiin vuonna Mukana olivat lastensuojelu-, vammais- ja vanhusjärjestöt. Palvelut, joita lapsiperheiden oli mahdollista saada kotiin, olivat 1980-luvun loppuun mennessä vähentyneet huomattavasti suhteessa vanhusten saamiin palveluihin. Monet kunnat olivat lopettaneet lapsiperheiden kotipalvelut kokonaan. Ensi- ja turvakotien liitto aloitti vuonna 1989 Alvari-projektin, jonka tunnus oli Alvariinsa apunanne. Nimi viittasi ensi- ja turvakotien jatkuvaan päivystykseen. Projekti päättyi vuonna Tuloksena oli Alvari-malli, jossa yhdistyivät kotipalvelun tehostettu perhetyö, lastensuojelun psykososiaalinen työ ja sosiaalinen kuntoutus. Toiminta on jatkunut Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja laajentunut vuosi vuodelta. Laman jälkeen 1990-luvun lopulla eri puolille Suomea syntyi projekteja, joissa kehitettiin perhetyötä. Selvittäessään perhetyön eri muotoja vuonna 2000 tutkijat (Heino & Berg & Hurtig) löysivät lähes parikymmentä erilaista kuntien ja järjestöjen orientaatiota. Perhetyölle ei ollut valtakunnallisesti olemassa yhtä tiettyä määritelmää tai toimintamuotoa. Tutkimuksessa perhetyöhön kuuluvaksi laskettiin keskustelullista ja toiminnallista perhetyötä, avotyötä, perhetukityötä, perheen yhdistettyä hoitoa, perheneuvontaa, ryhmiä, leirejä, perhekuntoutusta ja niin edelleen. Johanna Hurtig (2003) toteaakin, että perhetyö voidaan nähdä ajallisesti ja sisällöllisesti rajattuna lastensuojelun interventiona, eräänlaisena täsmälääkkeenä, jonka koostumus voi vaihdella. Alvarikin on muuttunut kotipalvelusta perhetyöksi. Se on määritelmän mukaan kohdennettua lastensuojelun erityispalvelua. Työlle on laadittu laatukriteerit, ja se on valtakunnallisesti koordinoitua. Raha-automaattiyhdistys edellytti vuodesta 1989 vuoteen 2005 saakka, että Alvari-perhetyöstä tehdään ostopalvelusopimus kunnan kanssa. Raha-automaattiavustus kattoi kustannuksista 45 %. Vuonna 2002 Alvari-perhetyön mallia kehitettiin edelleen ja alettiin puhua terapeuttisesta, hoidollisesta auttamisesta, joka tapahtuu toimimalla yhdessä perheiden kanssa. Samalla puhuttiin lastensuojelun tuotteesta, jonka laatu perustuu vahvistettuihin ja valvottuihin kriteereihin (liite 1). Laatukriteerien ensisijainen tehtävä on kuitenkin työn sujuvuuden perheen ja työntekijän välisen vuorovaikutussuhteen takaaminen. Tuotekriteereinä ja markkinoinnin välineenä toimiminen on niille tehtävänä vasta toissijainen. Alvari-perhetyön määritelmä: Alvari-perhetyö on erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin kehitetty kotona tehtävän työn malli, jossa terapeuttinen auttaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja toimimalla yhdessä perheen ja sen eri verkostojen kanssa. Työ perustuu sopimukseen kunnallisen lastensuojelun ja perheen kanssa ja siihen kuuluvat kotona tehtävä työ, eri menetelmät, sosiaalinen kuntoutus sekä arviointi. Asiakassuhteet kestävät 1 2 vuotta. Alvari-perhetyö on Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten yhteishanke, jolla on valtakunnalliset laatukriteerit. Liitto koordinoi toimintaa: seuraa, tiedottaa, kouluttaa ja valvoo. 6 Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta

7 2. Lastensuojeluperheet ja Alvari-perhetyö Lastensuojelujärjestöinä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ovat olleet huolissaan oman paikkakuntansa kyvystä vastata lisääntyvään lastensuojelutarpeeseen. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat jatkuvasti kasvaneet siten, että vuonna 2006 avohuollossa oli lähes lasta. Alvari-perhetyön avulla on onnistuttu tavoittamaan hyvin haavoittuvissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä. Järjestön ei-viranomaisluonteesta on ollut erityistä hyötyä perheille, jotka ovat kokeneet kunnan lastensuojelun kontrollina ja pakkona. Näissä perheissä on usein ollut rikollisuutta ja päihteiden väärinkäyttöä. Tyypillistä juuri tämänkaltaisille syrjäytymisuhan alla eläville ja integroitumattomille perheille on, että tarjottua apua ei haluta ottaa vastaan. Alvari-perhetyöhön kuuluvan harkinta-ajan jälkeen kontakti perheen ja työntekijän välille on kuitenkin usein syntynyt ja asiakkuus on voinut alkaa. Toisaalta asiakkaina on ollut paljon perheitä, joiden elämäntilanne on niin heikko, että he eivät itse ole jaksaneet hakea apua monimutkaiselta auttamisjärjestelmältä. Kotiin tuleva apu on tällöin tuonut suuren helpotuksen perheiden elämään. Edellä kuvatut, vaikeuksissa olevat perheet on tunnistettu sosiaalitoimessa, neuvolassa tai koulussa ja heidät on ohjattu Alvari-perhetyöhön. Työssä keskeistä on ollut luoda toimiva ja turvallinen suhde perheen ja työntekijän välille. Työ on kohdennetusti ennaltaehkäisevää (sekundaaripreventio) kuntouttavaa perhetyötä, joka osittain pyrkii myös vähentämään (tertiääripreventio) ongelmia. Primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio eli ennaltaehkäisy ovat lääketieteestä lainattuja termejä. Primaaripreventiolla tarkoitetaan yleistä valistusta muun muassa terveistä elämäntavoista, alkoholin tai huumeiden vaaroista. Tähän kuuluvat myös erilaiset valistuskampanjat. Silloin, kun toimenpiteet ovat sekundaaripreventiviisia, tauti on jo havaittu tai siihen johtavat riskitekijät ovat suuria. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ovat tupakointi, verenpaine, ylipaino ja diabetes. Riskissä oleville potilaille kohdennetaan erilaisia kuntouttavia toimenpiteitä. Sydänpotilailla kuntoutusohjaus on lähiyhteisön tukemista, palveluista tiedottamista, työ- ja toimintakyvyn arviointia, erilaisia terapioita, tutkimuksia ja sopeutumisvalmennusta. Lastensuojelussa toiminta ei ole yhtä systemaattisesti suunniteltua kuin lääketieteessä. Toimintaa ohjaa pitkälti epämääräinen huoli, jota perheestä tunnetaan. Lastensuojelun ja Alvariperheistä tunnetusta huolesta kerrotaan enemmän luvussa 8. Seuraavassa esimerkkejä seikoista, jotka ovat tyypillisiä järjestön tekemälle Alvari-perhetyölle ja jotka erottavat sen muusta perhetyöstä: Työ on sekundaaripreventiivistä: se tavoittaa ne perheet, joissa lapsi tai lapset ovat vaarassa tulla laiminlyödyiksi. Asiakassuhteet ovat pitkäkestoisia, koska pysyvät muutokset moniongelmaisissa perheissä syntyvät hitaasti. Työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä. Perheet voivat rauhassa identifioitua työntekijäänsä; muutos ja integroituminen yhteiskuntaan tulee mahdolliseksi. Työajat joustavat perheiden tarpeiden mukaisesti, työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 7

8 Perheet ovat valinneet tämän työmuodon omakseen. Lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle on vain noin 2 % vuodessa. Asiakaspalautteissa toistuvat kiitokset työntekijöille, jotka ovat omina persooninaan onnistuneet luomaan kannattelevan suhteen perheeseen. Perheet ovat voineet olla asiakkaina myös muissa yhdistyksen palveluissa: ensikodissa, turvakodissa, tapaamispaikassa ja päiväryhmissä. Alvari-perhetyö on tällöin jatkoa laitosjaksolle. Laitoksessa alkanut prosessi jatkuu suotuisasti. Perhe on voinut olla perhekuntoutuksessa intensiivijaksolla Sopukassa. Työtä tehdään perheen eri verkostojen ja monen sukupolven kanssa. Lisäksi on selvää, että vaikeuksissa olevissa lastensuojeluperheissä on varsin vähän voimia tai kykyä lähteä itse asioitaan ajamaan ja toimimaan kansalaisjärjestöissä. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ovat voineet Alvariperhetyön avulla vuodesta 1989 lähtien auttaa arviolta 5000 perhettä saamaan voimansa takaisin ja integroitumaan yhteiskuntaan. 3. Raha-automaattiyhdistyksen linjaus Raha-automaattiyhdistys teki marraskuussa 2006 linjauspäätöksen, että se luopuu Alvari-perhetyön avustamisesta kokonaan vuoden 2010 jälkeen. Perusteluina todettiin, että Alvari-perhetyön asiakkaat tulevat kunnan muista palveluista ja heidän palvelunsa järjestäminen on katsottava lastensuojelulain mukaan kunnalle kuuluvaksi. Raha-automaattiyhdistyksessä katsottiin, että tilanne, jossa kunta ostaa palvelun, mutta maksaa siitä vain puolet ja jossa RAY-avustuksella subventoidaan toinen puoli, ei ole sopusoinnussa niiden tavoitteiden kanssa, joita SVOL-lainsäädäntöön ja julkisia hankintoja ohjaaviin säännöksiin on liitetty. RAY-avustusten käyttö julkisten hankintojen subventiona on ongelmallista koko nykymuotoisen avustusjärjestelmän perusteiden kannalta. Syksyllä 2006 RAY sitten katsoi, että avustuksia ei enää voida myöntää palveluihin, joita kunnat järjestävät ostamalla niitä järjestöiltä. Alvari-perhetyö on toisaalta lastensuojelun erityispalvelu tuote. Toisaalta se on järjestössä kehitetty, kohdennetusti ennaltaehkäisevä palvelu, jonka olennainen elementti on ei-viranomaisluonne. Lisäksi asiakasperheet ovat muita lapsiperheitä huomattavasti heikommassa asemassa niin tulojensa kuin lastensuojelun riskien suhteen. Työ täyttää ne järjestön palvelun yleishyödyllisyydelle asetetut kriteerit, jotka on esitetty oikeusministeriön työryhmämietinnössä 2006:14 Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset. 8 Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta

9 Taulukko Järjestön yleishyödyllinen palvelutoiminta ja Ensi- ja turvakotien liiton Alvari-perhetyö Järjestön yleishyödyllinen palvelutoiminta Alvari-perhetyö Järjestön sääntöjen ja tarkoituspykälän mukaista aatteellista ja yleishyödyllistä yleiseksi hyväksi tarkoitettua toimintaa. Liitto tukee vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perheväkivaltaa. Alvari-lapset elävät turvattomissa oloissa. Perheissä on mielenterveys-, päihde- ja toimeentuloongelmia sekä kasvatuskyvyttömyyttä. Jäsenyhdistykset olleet huolissaan paikka- kuntansa lastensuojelun tilasta. Ylisukupolvi- sesti syrjäytyneille perheille ei ole ollut apua riittävästi. Alvarin valtti on sen ei-viranomaisluonne. Syntynyt jäsenten tai toiminnan kohteena olevan ihmisryhmän erityisistä tarpeista tai syrjäytymisuhasta. Taloudellista etua tavoittelematon luonne. Luo sosiaalista pääomaa. Ei tavoittele taloudellista etua. Sosiaalista pääomaa syntynyt tutkimusten, raporttien ja kehittämisen kautta. Kuluja ei aina voida ehkä kattaa palvelutai käyttömaksuilla. Toiminnan mahdollistajana silloin voi olla julkinen tuki Ei palvelumaksuja. Koko tuki ollut julkista tukea. Ei tavoitteena synnyttää ylijäämää. Ei tavoitteena synnyttää ylijäämää. Palvelun tuottajina on usein palkatun Vertaistuki toteutuu monissa ryhmä- toiminnoissa, joita Alvari-perhetyössä järjestetään. Näitä ovat mm. lasten ryhmät (jalkapalloklubi), väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmät, äiti- ja isäryhmät. henkilöstön lisäksi myös vapaaehtoisia ja vertaistuen merkitys voi olla suuri. Kolmasosa Alvari-perhetyöstä tehdään harvaan asutuilla seuduilla Lapissa, Savossa ja Hämeessä, jossa ei ole avopalveluja lasten suojeluperheille. Kaupungeissa lastensuojelu- perheitä on runsaasti suhteessa resursseihin. Alvarilla ei ole liiketoiminnan edellytyksiä. Toimii joko maantieteellisillä tai sisältöalueilla, joilla liiketoiminnan edellytyksiä ei juurikaan ole, eikä julkisia palveluja ole syntynyt tarvetta vastaavasti. Palvelu voi olla vaikeasti tuotteistavissa, usein on kyse palvelukokonaisuuksista tai toimintakykyä tukevista prosesseita. Alvari-perhetyö on 1 2 vuotta kestävä prosessi. Päätöksenteosta vastaavat yhdistyksen kokous tai sen valitsemat luottamuselimet. Yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille tietyt ehdot täyttäville kansalaisille Alvari-perhetyötä tehdään liiton jäsenyhdistyksessä. Päätöksenteosta vastaavat yhdistysten kokoukset. Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 9

10 4. Alvari-perhetyön kustannukset Alvari-perhetyön vuosittainen kokonaiskustannus on noin 2,8 miljoonaa euroa (RAY avustus 45 % eli 1,3 miljoonaa euroa ja kuntien rahoitus 55 % eli 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2007). Työtä tehtiin vuonna 2007 Ensi- ja turvakotien liiton 17 jäsenyhdistyksessä, perhetyöntekijöitä oli noin 70. Asiakasperheitä on vuosittain hieman yli 400 ja lapsia yli 800. Yhden perheen kokonaiskustannus on noin 7000 euroa ja yhden lapsen 3500 euroa. Kuten tässä raportissa osoitetaan, Alvari-perhetyötä tehdään asiakasperheissä, joissa esiintyy runsaasti lasten laiminlyöntiä. Vuosien kokemuksen myötä riskiperheet tunnistetaan, työ voidaan aloittaa ja sijoituksilta vältytään. Yhden lapsen huostaanoton vuosittainen kustannus on vähintään euroa. Voidaankin tehdä teoreettinen vertailu ja todeta, että yhden lapsen huostaanoton hinnalla on Alvari-perhetyön keinoin voitu auttaa 16 lasta kotona. 5. Alvari-perheen muotokuva Alvari-perhetyön perheitä on tutkittu vuosina 1994, 1999 ja 2002 ilmestyneissä raporteissa. Asiakasperheen kuva on kerta toisensa jälkeen ollut samankaltainen: väsynyt, masentunut yksinhuoltajaäiti, joka ei lapsineen selviä arjesta. Taustalla on ollut ero, väkivaltaa tai päihteitä. Lastensuojelu on ollut huolissaan, huostaanotostakin on puhuttu. Perhe itse on ollut haluton tai liian väsynyt ottamaan apua vastaan tai selvittämään oikeuttaan eri tukimuotoihin. Alvari-perhetyö on kuitenkin asiakassuhteen päästyä alkuun tuottanut tulosta. Perheiden elämä on kohentunut, äidin voimavarat ovat palanneet ja lasten elämä tullut turvallisemmaksi Lomakekysely Raha-automaattiyhdistyksen linjauksen mukaan Alvari-perhetyötä ei enää rahoiteta vuoden 2010 jälkeen. Alvari-perhetyön tarpeellisuutta ja tuloksellisuutta ei kukaan ole kiistänyt, mutta rahoituksen muuttuessa Ensi- ja turvakotien liiton Kotona tehtävän perhetyön toimikunta halusi saattaa työn tulokset ajan tasalle. Alvari-perhetyön tuloksena on aina pidetty niitä pysyviä muutoksia, joita perheissä pitkäaikaisen työskentelyn myötä tapahtuu. Myös perheiden sosioekonomista taustaa haluttiin tarkentaa. Katsottiin, että perhetyöntekijöille suunnatulla lomakekyselyllä saataisiin mahdollisimman kattava kuva perheistä ja muutoksista. Toukokuussa 2007 Alvari-perhetyötä tarjoaville yhdistyksille lähetettiin kyselylomakkeet. Jokaisesta perheestä, jonka kanssa oli tuolloin työskennelty yli 4 kuukautta, oli tavoitteena selvittää Taustatietoja: huoltajuus, ikä, toiminta, toimeentulo, lasten lukumäärä. Kuka ohjaa perheet Alvari-perhetyön piiriin: perheiden ongelmat työskentelyn alkaessa, viranomaisverkostot. 10 Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta

11 Miten lasten laiminlyönti ja väkivalta ilmenee. Lastensuojelun huoli ja sen kokijat: miten huoli muuttuu työskentelyn myötä. Perheiden stressitekijät ja perheitä suojaavat tekijät. Työskentelyn kuluessa tapahtuneet muutokset: lasten sijoitukset, työn tukena olevat menetelmät ja keinot. Asiakaspalaute. Työntekijöiden erityislaatu. Perhetyöntekijät palauttivat kaikkiaan 190 lomaketta. Tunnistamisen välttämiseksi lomakkeissa ei kysytty, missä yhdistyksessä tai kuka lomakkeen oli täyttänyt. Aineisto muunnettiin numeeriseen muotoon, tiedostoja oli 18 ja muuttujia 273. Koko aineisto koostuu matriisista, jossa on yksittäistä numeerista tietoa. Asiakasperheiden omat äänet tulevat kuuluviin kahdessa nauhoitetussa ryhmähaastattelussa, jotka tehtiin vuosina 2006 ja Perheet ovat myös palauttaneet asiakaspalautelomakkeita vuosina Niitä on kertynyt kaikkiaan 97 kappaletta, ne on analysoitu luvussa Perheiden huoltajat Kyselyn 190 perheestä yksinhuoltajien perheitä oli kaikkiaan 117 eli 62 %. Niistä 100:ssa (53 %) oli huoltajana äiti ja 17:ssä (9 %) isä. Kahden huoltajan perheitä oli 73 eli 38 %. Jakauma vastaa melko tarkkaan valtakunnallista tilastoa, johon on kirjattu vuosittain kaikki Alvari-perhetyön perheet. Tilastoa on kerätty vuodesta 2002 lähtien, ja myös se on pysynyt vuodesta toiseen melko samankaltaisena (ks. liite 2, kuvio 1) Alvari-perheiden lukumäärä on vuosittain yli 400. Perheissä naisia on noin 400, miehiä 200 ja lapsia yli 800 (liite 2, kuvio 2 ja 3) Vanhempien ikä Alvari-perhetyön äideistä yli 35-vuotiaita oli 45 % ja isistä 56 %. Ikäjakaumat vastaavat vuodesta 2002 lähtien kerättyjä valtakunnallisia tilastoja, jotka ovat liitteessä 2, kuvioissa 4 ja 5. Taulukko Vanhempien ikäjakauma kyselyn perheissä Äitien ikä Isien ikä ikä % % (168) (88) Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 11

12 5.4. Asiakassuhteen kesto kyselyä tehtäessä Alvari-perhetyöhön ohjautuu joka vuosi perheitä, joiden kanssa työskentelysuhde jää alle kolmen kuukauden pituiseksi. Syynä voi olla, että työmuoto ei sillä kertaa sovellu perheelle. Perhe voi myös tulla autetuksi jonkin muun työmuodon avulla tai sitoutuminen pitkään työotteeseen on hankalaa. Esteitä ovat myös olleet muutot ja työntekijän vaihdokset. Työskentelyyn sitoutuneilla perheillä jonkinlainen raja on tullut vastaan. Perheen ongelmat eivät ole vähentyneet, vaikka monia apulähteitä on kokeiltu. On saattanut tulla ymmärrys siitä, että ongelmat eivät poistu itsestään tai muutamalla käynnillä esimerkiksi A-klinikalla. Tarvitaan aikaa ja omaa panosta kovaa työskentelyä ongelmien poistamiseksi. Näin myös ikä on tullut vastaan, mikä näkyy ikäjakaumassa siten, että noin puolet äideistä ja isistä on yli 35-vuotiaita. Kaikki perheet olivat olleet asiakkaina vuoden 2007 alusta lähtien eli vähintään 4 kuukautta. Kaikkien Alvari-perhetyön perheiden asiakkuussuhteiden kestot vuodesta 2002 ovat liitteessä 2, kuvio 8. Taulukko Asiakassuhteen kesto kyselyn perheissä aika kuukautta % (190) 5.5. Aikuisten toiminta Kyselyn äideistä 60 % on kotona äitiys- tai vanhempainlomalla, pitkällä sairaslomalla, eläkkeellä tai työttömänä, 40 % on työssä tai opiskelemassa. Isien tilanne on päinvastainen: yli 60 % isistä on työssä. Tilanne on pysynyt samankaltaisena koko 2000-luvun: äidit ovat kotona ja isät työssä (liite 2, kuviot 6 ja 7). Tosin äitien työssäkäynnin osuus on kasvanut muutaman prosenttiyksikön viime vuosina. Tämän puolestaan voi selittää pitkään Suomessa vallinnut suotuisa talouskehitys ja työttömyyden väheneminen. Taulukko Äitien ja isien toiminta kyselyn perheissä Äitien toiminta Isien toiminta % % kotona 31 5 pitkällä sairaslomalla 7 2 työtön eläkkeellä 5 7 työssä opiskelemassa (170) (88) Lisäksi muutama isä ja äiti on vuosittain ollut vankilassa. 12 Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta

13 5.6. Toimeentulo ja ammatit Perheiden tulojen muodostumista kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa Alvari-perheiden olosuhteita selvitettäessä. Perheet ovat varsin pienituloisia ja monella lailla yhteiskunnasta riippuvaisia. Perheistä vain 18 % (35) tulot muodostuivat pelkästään työtuloista. Kaikkiaan työtuloista oli maininta 51 %:ssa (97) kyselylomakkeista. Usein tulot muodostuivatkin työtulon, toimeentulotuen ja eri etuuksien yhdistelmästä. Noin puolessa perheistä (93) tulolähteinä oli mainittu pelkästään erilaiset yhteiskunnan etuudet. Lapsilisä on kaikkien perheiden etuus ja sitä saivat kaikki kyselyn perheet. Samoin asumistuen voisi olettaa kuuluvan lähes jokaisen perheen tukipakettiin, vaikka siitä oli maininta vain 60 perheen kohdalla. Työttömyysrahaa tai -korvausta sai 47 % (90), äitiys- tai sairauspäivärahaa 17 % (33), kotihoidon tukea 11 % (21) ja eläkettä 10 % (20) kyselyn perheistä. Elatustuki on tärkeä osa yksinhuoltajaperheen tuloja. Siitä oli maininta lähes puolessa vastauksista (80). Toimeentulotuesta oli puolestaan maininta 40 %:lla (76) perheistä. Opintoraha oli mainittu perheistä 8 % (16) kohdalla. Samoin kuntoutustuesta 6 % (12) sekä omaishoidon (10) tai erityishoidon (22) tuesta olivat maininnat 17 %:ssa vastauksista. Seuraavaan taulukkoon on koottu kaikki tulo- ja tukimuodot, jotka on vastauksissa mainittu. Taulukko Perheiden tulolähteet ja niiden yleisyys kyselyn perheissä tulolähde mainintoja % kaikista kyselyn perheistä lapsilisä asumistuki 60 ~100 työtulo työttömyysraha tai -korvaus elatustuki toimeentulotuki äitiyspäiväraha erityishoitotuki kotihoidon tuki eläke opintoraha 16 8 kuntoutustuki 12 6 omaishoidon tuki 10 5 sairauspäiväraha 9 5 koulutustuki 6 3 potilasvahinkokorvaus Kyselyn vastauksissa perhetyöntekijät olivat nimenneet kaikkiaan 54 perheen ammatin tai työtehtävän. Luku on hieman suurempi kuin niiden perheiden osuus, joiden tulot muodostuivat pelkästään työtuloista. Kuten sivulla olevassa taulukossa todetaan, isät käyvät töissä selvästi äitejä yleisemmin. Kun vielä todetaan, että perheiden huoltajista suurin osa oli yksinhuoltajaäitejä, voidaan tehdä se johtopäätös, että perheiden tulot alittavat varsin usein köyhyysrajan. Onkin todettu, että yksinhuoltajien köyhyysriski on kasvanut siten, että vuonna 1990 riski oli 10 % ja vuonna 2004 riski oli noussut jo yli 25 %:iin. Ennen 1990-luvun lamaa yksinhuoltajanaiset kävivät töissä, jopa useammin Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 13

14 kuin avioliitossa eläneet naiset. Nykyinen työelämä sen sijaan vaatii usein työntekijältä sellaista joustavuutta, johon etenkin pienten lasten yksinhuoltaja ei voi venyä. Yksinhuoltaja voi joutua kokemaan niin sanotun kolmoisepäonnistumisen eli hänet pettävät työmarkkinat, perhe ja sosiaaliturva. Toisin sanoen työmarkkinat vaativat kohtuutonta joustamista eikä solidaarisuutta pienten lasten vanhempia kohtaan tunneta. Kahden huoltajan perheessä puolisot voivat korvata toisiaan elättäjinä ja hoivaajina. Lapsiperheiden sosiaaliturvassa on tapahtunut muutoksia, muun muassa lapsilisien ostovoima on heikentynyt selvästi. Lisäksi nykyään yksinhuoltajista saa toimeentulotukea lähes 30 %, kun muiden lapsiperheiden osuus toimeentulotuen saajista on laskenut 23 %:sta 8 %:aan. Valtaosaa Alvari-perhetyön perheistä voidaan pitää köyhinä, mutta köyhyydestä nousemiseen tarvitaan muutakin kuin rahaa. Varsinaisessa kierteessä olevia voidaan auttaa räätälöidysti. Kotona tehtävällä pitkäaikaisella perhetyöllä on saatu aikaan jos nyt ei suoranaisia ihmeitä niin ainakin olennaista helpotusta elämään. On käyty yhdessä kirpputoreilla, sosiaalitoimistossa ja suunniteltu taloutta. On yritetty etsiä yhdessä arjen pieniä ilonhetkiä ja etsiä lapsille sellaisia harrastuksia, jotka eivät vie rahaa. Kuten luvussa 11. todetaan, tuloksia on myös syntynyt. Masennus on väistynyt, on menty työllisyyskurssille ja töihin. Seuraavassa on lueteltu Alvari-perheiden vanhempien eri ammattinimikkeitä: myyjä, rekkakuski, linja-autonkuljettaja, parturi-kampaaja, musiikinopettaja, latomotyöntekijä, autokoulunopettaja, huoltomies, yrittäjä, siistijä, laitosapulainen, kouluttaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, verhoilija, yliopistonopettaja, henkilöstöjohtaja, ATK-tallentaja, tehdastyöntekijä, maanviljelijä, maatalousyrittäjä, autonasentaja, ravintolapäällikkö, lähihoitaja, kodinhoitaja, kirvesmies, sähkömies, puheterapeutti, insinööri Lapset: ikä, hoitopaikka tai koulu Tässä aineistossa on tietoja kaikkiaan 417 lapsesta, joista 45 % (190) on tyttöjä ja 55 % (227) poikia. Vauvaikäisiä eli alle vuoden vanhoja on 30 eli 5 %, taaperoikäisiä (1 3-vuotiaat) 85 eli 20 %, 4 6-vuotiaita oli kaikkiaan 72 eli 17 %. Alle kouluikäisiä tyttöjä ja poikia oli aineistossa 177 lasta eli 42 %. Suurimman ikäryhmän ovat vuosittain valtakunnan kokonaistilastoissa muodostaneet 7 11-vuotiaat pojat. Kaikkien Alvarilasten ikäjakaumat vuodesta 2002 ovat liitteessä 2, kuvioissa 9 ja 10. Taulukko Tyttöjen ja poikien iät kyselyn perheissä tytöt pojat ikä % % (190) (227) 14 Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta

15 Alvari-perhetyön perheiden alle kouluikäisistä lapsista poikien osuus päiväkodissa oli selvästi suurempi kuin tyttöjen. Pojat olivat edelleen enemmistönä myös mukautetussa tai erityisopetuksessa, vaikka viime vuosina tyttöjen osuus on tässä ryhmässä kasvanut. Tytöt olivat puolestaan enemmistönä peruskoulun jälkeisessä opetuksessa eli tyttöjä oli lukiossa tai ammattioppilaitoksessa 15 ja poikia 5. Taulukko Lasten hoitopaikka tai koulu kyselyn perheissä paikka pojat tytöt % % koti päiväkoti peruskoulu erityisluokka, mukautettu opetus 11 8 lukio, ammattioppilaitos 2 8 sijoitettuna (231) (190) Kaikkien Alvari-lasten hoitopaikat tai koulut vuodesta 2002 ovat liitteessä 2, kuvioissa 11 ja 12. Kyselyssä oli pyydetty kertomaan, mikäli päivähoitoon tai kouluun liittyi lapsen kohdalla jotakin erityistä. Vastauksissa viidesosassa oli (43) maininta erityisyydestä. Näitä olivat sijoitus (13), ADHD (7), dysfasia (4), mukautettu kieli (3), asperger (3), avustaja päiväkodissa (3), autismi (2), huonokuuloisuus (2), kehitysvammaisuus (2), kehitysviivästymä (2), sairaalakoulu (1) ja masennus (1). Pojilla oli enemmän erityisiä tarpeita kuin tytöillä. Toisin sanoen heidän osuutensa erityisluokalla tai mukautetussa opetuksessa on suhteellisesti ja lukumääräisesti suurempi kuin tyttöjen. Sairauteen tai vammaisuuteen on kuitenkin kiinnitetty huomiota ja erityistarpeisiin on pyritty vastaamaan Perheiden koko Alvariperheiden lasten lukumäärä oli vuonna 2002 keskimäärin 2,4 lasta eikä perhekoko ollut muuttunut vuoteen 1999 verrattuna. Tämän kyselyn perheissä oli puolestaan 2,2 lasta. Taulukko Lasten lukumäärä kyselyn perheissä lapsia perheitä % 1 lapsi 37 2 lasta 28 3 lasta 19 4 lasta lasta (189) Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 15

16 6. Asiakkuus alkaa 6.1. Kuka lähettää perheen Perheet tulevat Alvari-perhetyön asiakkaiksi pääasiassa kunnan lastensuojelun kautta, mutta myös muut tahot ovat lähettäneet perheitä. Seuraavassa taulukossa luetellaan ne tahot, jotka ovat perheen Alvariin ohjanneet. Tahoja on joskus enemmän kuin yksi perhettä kohti. Huomattava vielä on se seikka, että perheet ovat myös itse ottaneet yhteyttä (6 %) ja näin hakeutuneet asiakkaaksi. Taulukko Asiakasperheen osoittaja osoittaja mainintoja % perheistä kunnan lastensuojelu perhe itse 11 6 neuvola tai TOSI-projekti 11 6 mielenterveystoimisto 8 4 lastenpsykiatria 8 4 maahanmuuttajatoimisto 5 3 perheneuvola 2 1 vammaispalvelu 1 0,5 työvoimatoimisto 1 0,5 sairaalan sosiaalityö 1 0,5 (190) (100) 6.2. Tulosyyt Seuraavassa tarkastellaan syitä, jotka ovat johtaneet Alvari-perhetyön asiakkuuden syntymiseen. Syyt arvioivat kyselyyn vastanneet perhetyöntekijät. Työntekijöiden näkemykset asiakkuuden syntymisen syistä voidaan jakaa karkeasti neljään osaan, joita ovat: 1) äidin väsymys ja masentuneisuus, 2) arjen kaoottisuus, 3) ero, väkivalta, päihteet ja 4) kasvatus- ja kouluongelmat. Syyt linkittyvät toisiinsa monella tavalla. Väkivallasta, erosta ja päihteistä väsynyt ja masentunut äiti ei jaksa pitää rajoja lapsille eikä tehdä kotitöitä. Arki ajautuu kaaokseen, lapset villiintyvät ja koulusta otetaan yhteyttä. Ongelmat nähdään edelleen paljolti äidin ja naisen väsymisen kautta. Edellisen kerran Alvari-perhetyöstä raportoitaessa (Niemi 2002) tulosyyt olivat lähes identtiset eli työntekijät olivat huolissaan äidin jaksamisesta tai päihdeongelmasta, lapsista, parisuhteen ongelmista ja perheväkivallasta. Tuolloin isät esiintyivät yhdessä äidin kanssa päihteiden käytössä, erotilanteissa, perheväkivallassa tai lähinnä statisteina. Lapset oireilivat psyykkisesti tai heillä oli vaikeuksia koulussa. Voidaan kyllä olettaa, että isät ja miehet kärsivät kaaoksesta, riitelystä, väkivallasta ja päihteistä, mutta isien väsyminen ja masentuminen ei työntekijöiden mukaan ollut syy avun hakemiselle, vaikka joukossa oli yksinhuoltajaisän ja lasten muodostamia perheitä ( 9 %). Katseen siirtäminen isään ja mieheen on vienyt pari vuosikymmentä eikä se vieläkään tahdo perhetyössä oikein onnistua. 16 Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot