Oikaisuvaatimuksen tekijä on helsinkiläinen ja on kunnan jäsenenä oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.7.2014. Oikaisuvaatimuksen tekijä on helsinkiläinen ja on kunnan jäsenenä oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen."

Transkriptio

1 Asia Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus Helsingin kaupungin opetuslautakunta Oikaisuvaatimuksen tekijä Tiina Jaakkola Oikaisuvaatimuksen tekijä on helsinkiläinen ja on kunnan jäsenenä oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen. Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu: Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tekemä päätös Tapanilan ala-asteen koulun Veljestenpiha 7 9 rakennuksesta luopumisesta lukien. Muutos, jota päätökseen vaaditaan tehtäväksi: Päätös veljestenpiha 7-9 rakennuksesta luopumisesta lukien tulee kumota. Muutosvaatimuksen perusteet: 1) Päätös perustuu virheellisiin tosiseikkoihin ja on siksi lain vastainen (laillisuusvirhe). Lisäksi päätöstä tehtäessä on jätetty huomiotta useita päätöksenteon kannalta keskeisiä tosiseikkoja. 2) Päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä, koska asiaa valmisteltaessa ja päätettäessä ei ole noudatettu hallintolakia (2003/434), kuntalakia (1995/365) eikä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999/621). Perustelut: 1) Päätös perustuu virheellisiin ja puutteellisiin tosiseikkoihin Esittelijän/päätöksen perusteluissa todetaan: Veljestenpiha 7-9 korjaus olisi erittäin kallis ja rakennus ei korjauksen jälkeenkään Tilakeskuksen asiantuntijoiden mukaan olisi sopiva koulutilaksi. Esittelijän/päätöksen perusteluissa todetaan: Kun rakennukseen asennetaan nykyvaatimusten mukainen koneellinen tulo-poistoilmanvaihto, lähtee epätiiviistä rakenteista liikkeelle epäpuhtauksia, joista seuraa uusia sisäilmaongelmia. Esittelijän muistion liitteessä 7 (Tilakeskuksen lausunto Veljestenpiha 7-9, oikaisuvaatimuksen liite 1), todetaan lisäksi: Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan näiden olosuhteiden saavuttamiseksi luokkatiloissa tulee ilmanvaihdon avulla luokkiin tuoda ulkoilmaa 6l/s/hlö eli luokkiin pitäisi tuoda 21 oppilaalle ja opettajalle noin 130 l/s vedottomasti ja koko huonetilaan tasaisesti jakaen. Tilakeskus on teettänyt Minervaskolanin peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä selvityksen voidaanko painovoimaisella ilmanvaihtojärjestelmällä toteuttaa nykyiset sisäilmavaatimukset. Selvityksessä 1/7

2 todettiin, että se on mahdollista vain pienentämällä huomattavasti luokkien oppilasmääriä. Tilakeskuksen arvio, johon päätöksen perusteluissa viitataan, perustuu siihen, että a) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tarkastuskertomuksen (liite 2) mukaan rakennuksen ilmanvaihto on niin huono, ettei tiloja voi käyttää koulutiloina, b) rakennuksen ilmanvaihtoa voidaan tehostaa nykystandardien mukaiseksi ainoastaan asentamalla rakennukseen koneellinen ilmastointi, c) korjaukset olisivat erittäin kalliit, ja d) koneellinen ilmastointi johtaisi siihen, että vanhan hirsirakennuksen rakenteissa olevat pienhiukkaset lähtisivät liikkeelle pilaten sisäilman lopullisesti. 1. a) Opetusviraston vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen on kertonut (liite 3 ja liite 4) esityksen luopua Veljestenpiha 7-9 rakennuksesta perustuvan nimenomaan Ympäristökeskuksen tarkastuskertomukseen, jonka mukaan rakennusta ei voida käyttää koulutilana. Päätöstä tehtäessä ei kuitenkaan ole tuotu esiin, ettei rakennusta Ympäristökeskuksen tarkastuskertomuksessa ole arvioitu koulutilakäyttöön soveltumattomaksi. Ympäristökeskuksen tarkastuskertomuksessa todetaan, että kahdessa luokkahuoneessa kolmesta luokkahuoneen hiilidioksidipitoisuudet olivat ohjearvoa korkeammat. Yhdessä luokkahuoneessa hiilidioksidipitoisuus oli ohjearvojen mukainen. Tarkastuskertomuksessa kehotetaan toimiin ilmanvaihdon tehostamiseksi. Kertomuksessa ei esitetä koneellisen ilmastoinnin käyttöönottamista tai mittavaa peruskorjausta. Ympäristökeskuksen tarkastuskertomuksen laatinut johtava ympäristötarkastaja Päivi Vepsäläinen on antanut oikaisuvaatimuksen tekijälle puhelimitse tiedon, että tarkastuskertomus ei ole peruste rakennuksen koulutilakäytöstä luopumiselle. Vepsäläinen on myös kertonut oikaisuvaatimuksen tekijälle, että tämä Ympäristökeskuksen kanta on saatettu Opetusviraston tietoon Ympäristökeskuksen ja Opetusviraston yhteisessä kokouksessa. Opetusvirasto on siten käyttänyt väärin Ympäristökeskuksen raporttia Veljestenpiha 7-9 rakennuksesta luopumisen perusteena. Veljestenpiha 7-9 rakennuksesta on myös teetetty ulkopuolisen konsulttiyhtiön kuntotutkimus (liite 5). Kuntotutkimuksessa rakennusta ei todeta korjauskelvottomaksi tai soveltumattomaksi koulutilaksi. Myöskään tätä seikkaa ei ole päätöstä tehtäessä tuotu esiin. Tilakeskuksen asiantuntijoiden arvio siitä, että rakennus on erittäin huonossa kunnossa eikä siksi sovellu koulukäyttöön, perustuu näin ollen yksin Tilakeskuksen asiantuntijoiden näkemykseen, eikä arvio saa tukea Ympäristökeskuksen kertomuksesta tai konsulttiyhtiöllä teetetystä kuntotarkastuksesta. Päätöksen perustelut ovat rakennuksen koulutilaksi soveltumattomuuden osalta virheelliset. 1. b) Vanhan koulurakennuksen ilmanvaihdon tehostaminen ei edellytä koneellisen ilmanvaihdon käyttöönottamista. Suomen 2/7

3 rakentamismääräyskokoelman D2 (Määräykset ja ohjeet 2010) rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevan jakson 1.1 kohdassa määritellään sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa. Kohdan mukaan sanotut määräykset ja ohjeet koskevat vain uuden rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. Toisin kuin mitä Tilakeskuksen lausunnossa annetaan ymmärtää, D2:n määräyksistä ei siten seuraa, että vanhan rakennuksen ilmanvaihdon tulisi vastata uudisrakennuskohteen ilmanvaihtoa. Tilakeskuksen viittaamassa Minervaskolanin selvityksessä (liite 6) Rakennusvalvontavirasto on nimenomaisesti todennut seuraavaa: Rakennusvalvonta ei edellytä rakennusten peruskorjauksissa D2:n noudattamista. Myös Helsingin kaupunginmuseo on päivätyssä kirjeessä ottanut kantaa Veljestenpiha 7-9 ilmanvaihtojärjestelyihin: Puurakenteisen koulun ilmanvaihtoa ei ole tarkoituksenmukaista ratkaista nykyaikaisen koneellisen tulopoisto ilmanvaihtojärjestelmän mukaisesti, joka ei sovellu kohteeseen. (liite 7). Rakennusvaatimukset eivät siten toisin kuin päätöksen perusteluissa ja Tilakeskuksen lausunnossa annetaan ymmärtää - edellytä koulujen peruskorjauksissa koneellista tulo-poisto-ilmanvaihtoa ja päätöksen perustelut ovat tältä osin virheelliset. 1. c) Päätöksen perusteissa väitetään rakennuksen korjaaminen erittäin kalliiksi. Kuten edellä todetaan, on Veljestenpiha 7-9 rakennuksesta teetetty ulkopuolisen konsulttiyhtiön kuntotutkimus (liite 5). Kuntotutkimuksessa rakennusta ei todeta korjauskelvottomaksi tai soveltumattomaksi koulutilaksi. Kuntotutkimuksessa annetaan sen sijaan toimenpide-ehdotuksia rakennuksen korjaamiseksi. Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen kustannuksia ei ole arvioitu. Mahdollisten korjausten hintaa ei siis tiedetä eikä sitä ole siksi voitu ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. Arvio siitä, että korjaaminen olisi erittäin kallista, ei perustu kuntotutkimukseen. Korjauksen kustannusten osalta ei ole hankittu tarpeellisia tietoja ja selvityksiä perustellun päätöksen tekemiseksi ja päätöksen perustelut ovat tältä osin virheelliset. 1. d) Tilakeskuksen asiantuntijat ovat todenneet, että ainoa keino ilmanvaihdon parantamiseksi nykyisten ilmanvaihtostandardien mukaiseksi on koneellisen ilmastoinnin asentaminen rakennukseen. Tilakeskus on todennut, ettei koneellista ilmastointia ole mahdollista asentaa toimivasti vanhaan hirsirakennukseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä yhtyy Tilakeskuksen näkemykseen siitä, ettei koneellista ilmastointia ole mahdollista asentaa toimivasti vanhaan puurakennukseen. Päätöksen perusteluissa ei kuitenkaan ole tuotu esiin perusteltuja syitä sille, miksi nykyisestä painovoimaisesta ilmastoinnista olisi luovuttava. Painovoimainen ilmastointi on toimiva ilmastointimenetelmä, joka on yleisesti käytössä vanhoissa 3/7

4 puurakennuksissa. Veljestenpiha 7-9 rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimuksessa ilmanvaihtoventtiilien todettiin olevan lähes kiinni ja yhdessä luokkahuoneessa venttiilin edessä oli kaappi. Kuntotutkimuksessa suositellaan kevyenä toimenpiteenä poistoilmaventtiilien asentamista korkeammalle ja ohjeistamaan käyttäjiä pitämään venttiilit auki (Liite 8). Lisäksi Tapanilan koulun vanhempainyhdistyksen vanhojen rakennusten restaurointien asiantuntijalta pyytämän lausunnon perusteella Veljestenpiha 7-9 rakennuksen painovoimaista ilmanvaihtoa on mahdollista kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti parantaa asentamalla hormien yläpäähän ns. tuulihattu ja lämmittämällä hormeja (Liite 9). Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamista Tilakeskuksen asiantuntijat eivät ole olleet halukkaita edes arvioimaan, koska katsovat, ettei muita kuin koneelliseen ilmanvaihtoon perustuvia ilmanvaihtomenetelmiä ole mahdollista käyttää koulurakennuksissa. Kuten edellä b kohdassa on todettu, tämä näkemys ei kuitenkaan perustu valtakunnallisiin rakentamismääräyksiin tai vastaavan tasoisiin ohjesääntöihin. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että Helsingin kaupungin Tilakeskuksen on selvitettävä mahdollisuudet tehostaa rakennuksen painovoimaista ilmanvaihtoa ennen rakennuksesta luopumisasian viemistä lautakunnan päätettäväksi. Tilakeskuksen olisi myös tehtävä asiaa koskeva kustannusarvio. Rakennuksen ilmanvaihdon eri vaihtoehtojen osalta ei ole siten hankittu tarpeellisia tietoja ja selvityksiä perustellun päätöksen tekemiseksi. Opetuslautakunnan päätöksen perusteluissa todetaan, että Veljestenpiha 7 9 rakennuksessa on lukuvuonna ollut 60 oppilasta (3 opetusryhmää). Perusteluissa todetaan myös, että rakennuksen tilakapasiteetti on 30 oppilaspaikkaa (tehostettu mitoitus). Perusteluja sille, miksi rakennuksen tilakapasiteetti on vain puolet nykyisestä oppilasmäärästä, ei ole esitetty. Päätöksen perustelujen mukaan kustannussäästöä Veljestenpiha 7 9 rakennuksesta luopumisesta syntyy vuokrina ja ylläpitokuluina vuositasolla euroa. Summa vastaa noin 26 opetustuntia viikossa tai neljän 20-tuntisen avustajan vuosipalkkaa. Perusparannuksen jälkeen vuokra nousisi merkittävästi. Perusteluissa ei ole tuotu esiin rakennuksen käytöstä luopumisen jälkeen Helsingin kaupungin (Tilakeskuksen) maksettavaksi jäävien ylläpitokustannusten määrää. Rakennusta on ylläpidettävä sen käytöstä luopumisen jälkeenkin, vaikka sanottu kustannus ei tulekaan sijoittumaan opetustoimen momentille. Sama koskee arviota nostetusta vuokrasta. Jos rakennusta ei varusteta koneellisella ilmanvaihdolla vaan korjataan maltillisemmin todellisten tarpeiden mukaan, perustetta vuokran merkittävälle nostamiselle ei vastaavasti tulisi olemaan. Veljestenpiha 7-9 vuokra- ja ylläpitokustannukset ovat vuositasolla euroa. Tämä tarkoittaa, että koulutilasta syntyvät kustannukset per oppilas olivat n euroa lukuvuonna (60 oppilasta). Tapanilan ala-asteen Veljestenpiha 7-9 rakennuksen voidaan näin todeta olevan erittäin kustannustehokas koulurakennus. Tilakeskuksen lausunnossa (liite 1) todetaan seuraavasti: Lisäksi kuntotutkijoiden mukaan henkilökunta oireilee huoneissa, joissa on muovimatto. 4/7

5 Veljestenpiha 7-9 rakennuksesta tehdyssä kuntotutkimuksessa ei mainita henkilökunnan oireilua (liite 5). Kukaan rakennuksessa työskennelleistä kolmesta opettajasta ei ole kertomansa mukaan kokenut sisäilmaoireita, eikä Tapanilan alaasteen rehtorilla ole kertomansa mukaan tiedossa opettajien tai oppilaiden oireilua. Päätös perustuu tältä osin väärään tietoon. Tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö on menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti kirjaamalla lausuntoonsa virheellistä tietoa oireilevasta henkilökunnasta. 2) Menettelyyn liittyvät laillisuusvirheet a) Puutteet vaikuttamismahdollisuuksien varaamisessa Hallintolain 41 :n mukaan, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Perusoikeusuudistuksen (v. 1993) keskeisiä tavoitteita oli luoda edellytykset sille, että ihmiset voisivat aikaisempaa enemmän vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä voidaan pitää olennaisena osana hyvän hallinnon takeiden turvaamista koskevaa perustuslaillista toimeksiantoa (kts. hallintolakia koskeva hallituksen esitys 72/2002). Veljestenpiha 7-9 rakennuksessa opiskelevat Tapanilan ala-asteen 1.- ja 2-luokat. Opetusvirasto tiedotti Tapanilan koulun vanhempia Wilma-viestillä koulun tilatarkastelusta ja samassa viestissä esitettiin kutsu pidettyyn asukaskuulemistilaisuuteen. Tulevien 1.-luokkalaisten vanhemmat eivät kuulu Wilma-järjestelmään, eikä heitä tiedotettu asiasta millään tapaa. Veljestenpiha 7-9 rakennuksen lakkauttamisella lukien on huomattava vaikutus tulevien 1.-luokkalaisten ja heidän perheidensä oloihin, eikä tulevien 1.- luokkalaisten perheille varattu mahdollisuutta saada tietoja asian käsittelystä tai lausua mielipiteensä asiasta. Päätös on näin syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska hallintolain 41 :n mukaista tiedottamista ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamista ei ole noudatettu. b) Puutteet opetuslautakunnan väliaikaisen jaoston toiminnassa Opetusvirasto on tiedottanut seuraavaa: Opetuslautakunta päättää asettaa tilapäisen jaoston tarkastamaan kevään 2014 kouluverkkoesitysten lähtökohtia ja taustatietoja. Jaosto selvittää, mitä vaikutuksia näillä on kouluverkon kehittämiseen. Opetuslautakunnan tilapäinen jaosto on kokouksissaan käsitellyt Tapanilan alaasteen koulun Veljestenpiha 7 9 rakennuksesta luopumisesitystä. 5/7

6 Opetuslautakunnan väliaikainen jaosto on pitänyt kokouksensa salassa, kokouksista ei ole pidetty pöytäkirjaa, kokouksien esityslistaa tai kokouksessa käsiteltyjä asiakirjoja ei ole julkistettu, eikä kokouksissa tehdyistä johtopäätöksistä ole tiedotettu. Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 29 :n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Viranomaisen on lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 19 :n mukaan pidettävä saatavissa asiakirjoja, joista selviävät tiedot valmisteilla olevista yleisesti merkittäviä kysymyksiä koskevista suunnitelmista, selvityksistä ja ratkaisuista. Lisäksi viranomaisen on annettava tietoja asioiden käsittelyvaiheesta, esillä olevista vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinneista, sekä asiaan liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. Jaoston toiminta on ollut kuntalain ja lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta vastainen, koska asian valmistelussa opetuslautakunnan väliaikainen jaosto on laiminlyönyt velvollisuutensa pitää pöytäkirjaa, ja on siten myös estänyt kuntalaisten tosiasiallisen mahdollisuuden saada tietoa itseään ja elinympäristöään merkittävästi koskevan asian valmistelun vaiheista. Päätöksen valmistelu ei ole ollut kuntalaisten suuntaan läpinäkyvää eikä avointa. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asian valmistelussa opetuslautakunnan väliaikaisen jaoston toiminta on ollut kuntalain ja lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta vastainen c) Asiaa ei ole selvitetty riittävästi Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Selvittämisen asianmukaisuus korostaa viranomaiselle kuuluvaa menettelyjohtovaltaa ja huolellisuutta selvitysten hankkimisessa (kts. hallintolakia koskeva hallituksen esitys 72/2002). Veljestenpiha 7-9 rakennuksesta luopumista käsiteltiin ensimmäisen kerran opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa ja esitys jäi pöydälle, koska kuntotutkimuksen tiedot eivät olleet opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston käytettävissä. Veljestenpiha 7-9 rakennuksen kuntotutkimukset olivat vielä keskeneräisiä (liite 5). Osa kuntotutkimuksen tuloksista toimitettiin opetuslautakunnan jäsenille vasta kokouspäivänä ja osa tuotiin suoraan opetuslautakunnan kokoukseen. Opetuslautakunnan jäsenillä ei ollut mahdollisuutta perehtyä materiaaliin riittävästi. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska hallintolain 31 :n edellyttämästä asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset ei ole huolehdittu. 6/7

7 Oikaisuvaatimus Päätös Veljestenpiha 7-9 rakennuksesta luopumisesta lukien on kumottava. Päätös perustuu virheellisiin ja puutteellisiin tosiseikkoihin. Päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä, koska asian valmistelussa ei ole noudatettu hallintolakia, kuntalakia eikä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Päätöksen toimeenpano tulee välittömästi keskeyttää. Jos päätös toimeenpannaan oikaisuvaatimuksesta huolimatta, tekee se oikeusturvakeinon käyttämisen tyhjäksi. Paikka ja aika Helsingissä Tiina Jaakkola Liitteet Liite 1: Tapanilan ala-asteen alakoulu, Veljestenpiha 7-9, Lausunto koulun sisäilmaolosuhteiden korjaamisesta Liite 2: Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus, Tarkastuskertomus, Tarkastus Tapanilan ala-asteella, Liite 3: Sähköposti vs linjanjohtaja Marjo Kyllöseltä Liite 4: Sähköposti vs linjanjohtaja Marjo Kyllöseltä Liite 5: Tapanilan ala-aste, Alakoulu, Kosteus ja rakennustekninen kuntotutkimus, alustava raportti Liite 6: Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttökelpoisuus koulurakennuksen peruskorjauksessa, selvitys, , luonnos Liite 7: Helsingin Kaupunginmuseon kirje, Tapanilan ala-asteen koulun tilasta luopuminen (os. Veljestenpiha 7-9) Liite 8: Tapanilan ala-aste, ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus Liite 9: Lausunto Tapanilan alakoulun ilmanvaihtojärjestelyistä ja ilmatiiviydestä /7

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 4 Kunnossapito Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä. Yksi keskeisistä asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE Pohjois -Suomen hallinto -oikeus Fax. 029 56 42841 s.posti: pohiois-suomi.hao(cdoikeus.fi POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: VALITUS VALITTAJA: ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Satu Marin, Tornio Pekka

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot