VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä"

Transkriptio

1 VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

2 VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

3 2

4 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka linjauksiin sisältyi muun muassa vuosittain kaupungin eri toimialojen yhteistyönä laadittava Vantaan kaupungin hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen tavoitteena on nostaa esille vantaalaisten hyvinvointiin liittyviä haasteita ja vahvuuksia eri toimialoilla työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamien tekstien välityksellä. Hyvinvointikertomusta työstetään vuosittain Vantaan hyvinvointiverkossa yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Hyvinvointikertomusta on laadittu vuodesta 2002 alkaen. Vuosittain laadittavasta hyvinvointikertomuskäytännöstä on myöhemmin siirrytty uudenlaiseen malliin kertoa vantaalaisten hyvinvoinnista. Vantaan Hyvinvointiryhmän päätöksen mukaisesti laaja hyvinvointikertomus laaditaan aina valtuustokauden päätteeksi. Välivuosina sen sijaan kootaan hyvinvointikatsaukset, jotka eri vuosina keskittyvät eri-ikäisten kansalaisryhmien hyvinvointiin Vantaalla. Katsaus laaditaan kaikkien kaupungin toimialojen yhteistyönä. Vuonna 2005 hyvinvointikatsaus käsitteli aikuisikäisiä (16-64 v). Vuonna 2006 oli vuorossa lasten ja nuorten (0-18 v) hyvinvoinnin kuvaaminen. Tämä vuoden 2007 hyvinvointikatsaus käsittelee ikääntyvien, yli 65-vuotiaiden hyvinvointia Vantaalla. Keväällä 2009 julkaistaan vuoden 2008 hyvinvointikertomus, joka sisältää kuluneen ajan hyvinvoinnin yleiskehityksen kuvauksen edellisen valtuustokauden ajalta. Hyvinvointikatsaus muodostaa perustaa strategian laadinnalle ja kuntasuunnittelulle. Tavoitteena on erityisesti vaikuttavia käytäntöjä korostava vantaalainen ohjelma terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnista väestölle. Kuntapäättäjät tarvitsevat olennaisen tiedon väestön hyvinvoinnin muutoksista ja terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon perusteeksi. Hyvinvointikatsaus tarkastelee hyvinvointia ihmisten, ei vain palvelujärjestelmän, näkökulmasta. Väestön ikääntyessä Vantaan kaupungin toimialojen välisen yhteistyön on lisäännyttävä. Yhteistyö on voimavara, joka edesauttaa kantamaan yhteisen vastuun Vantaan ikääntyvästä väestöstä. Tämän lisäksi erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen auttaa löytämään uusia keinoja, joilla kehitetään ikäihmisten asumisoloja ja hyvinvointia. Kaupunkistrategia, väestöennusteet, kaupunkiohjelma sekä käsissä oleva hyvinvointikatsaus edesauttavat ennakoimaan ja hallitsemaan ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Vuoden 2007 hyvinvointikatsaukseen liittyy myös lyhytelokuva, joka kuvaa yhden ikäihmisen elämää Vantaalla. Takakannesta löytyvän DVD-levyn avulla pääsemme kurkistamaan ikäihmisten arkeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjesti vuoden 2007 hyvinvointikatsaukseen liittyen Heurekassa seminaarin Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta. Seminaarissa muodostettiin yhteistä ymmärrystä ikääntyvästä Vantaasta yhdessä kaikkien kaupungin toimialojen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vantaan Hyvinvointiryhmän puheenjohtaja 3

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ IKÄÄNTYMINEN JA HYVINVOINTI IKÄÄNTYVÄT VANTAALAISET TILASTOISSA ESTEETÖN JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ IKÄÄNTYVÄT AKTIIVISINA KUNTALAISINA IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN LIITTYVÄT HAASTEET VANHUSVOIMA VIRTAA VANTAALLA POHDINTAA HYVÄSTÄ KOTIKAUPUNGISTA LÄHTEET KATSAUKSEN LAADINTATYÖHÖN OSALLISTUNEET HENKILÖT LIITTEET LIITE 1 Vantaan hissittömät luhti- tai kerrostalot, joissa asuu 65 vuotta täyttäneitä LIITE 2 Yli 65-vuotiaiden määrä Vantaalla alueittain LIITE 3 Hyvinvointi-indikaattorit LIITE 4 Takakannessa DVD, joka sisältää hyvinvointikatsauksen, lyhytelokuvan sekä Vantaan ikäihmisten palveluoppaan 4

6 TIIVISTELMÄ Ikäihmiset voivat paremmin kuin koskaan aiemmin. Monet eläkeiän saavuttaneet jatkavatkin työelämässä vielä pitkään. Niillä jotka jäävät eläkkeelle terveinä ja toimintakykyisinä on usein suuret odotukset niin kutsuttua kolmatta ikää kohtaan. Monilla on vielä paljon annettavaa sekä läheisille että yhteiskunnalle. Ikäihmiset ovat voimavara, joilla on tärkeä rooli muun muassa perinteiden siirtämisessä sekä elämänviisauden opettamisessa nuoremmille sukupolville. Heillä on valtava määrä kokemusta, jota tulee hyödyntää tulevaisuudessa entistä paremmin. Aktiivisten ikäihmisten elämäntapa lisää heidän hyvinvointia entisestään. Kaikilla ikäihmisillä ei kuitenkaan mene yhtä hyvin. Monet ikääntyvät ovat vaarassa syrjäytyä työelämän päätyttyä. Muun muassa terveyserojen polarisoituminen on monitahoinen yhteiskunnallinen ilmiö, joka koskettaa myös ikääntyneitä. Vantaan väestö ikääntyy nopeammin kuin muualla Suomessa. Nykyiset resurssit eivät ole riittäviä tulevaisuudessa. Vantaalaisten ikäihmisten taloudellinen asema on valtakunnallisesti verrattuna hyvä. 14 prosentin eläkeiän saavuttaneiden vuositulot jäivät kuitenkin alle euron. Heidän voidaan sanoa elävän köyhyysrajan alapuolella. Toimeentulotuen asiakkuuden taustalla on useimmiten suuret terveydenhuoltomenot. Positiivista Vantaalla on se, että ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen tavoitteet vuoteen 2012 toteutuvat osin jo nyt. Esteetön elinympäristö on itsenäisen ja omatoimisen elämän edellytys ja keskeinen elämänlaadun tekijä. Esteettömyyden kokonaisvaltainen edistäminen edellyttää näkökulman huomioon ottamista kaikessa suunnittelussa. Vantaalla on ikäihmisille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä kunnan että kolmannen sektorin järjestämänä. Vantaalla on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä vireään järjestöelämään. Vapaaehtoistyö kokoaa ikäihmisiä sekä osallistujina että toimijoina. Seurakunta on myös aktiivinen toimija Vantaalla. Ikäihmisten terveydentilaan liittyviä haasteita ovat muun muassa terveyserojen kasvu sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen. Myös vanhuuden medikalisaatio tuo mukanaan haasteita. Lääkehoidosta saadaan apua moniin sairauksiin, mutta niiden tarpeetonta käyttöä tulee välttää. Lääkehoidolla ei voida poistaa oireita, jotka eivät ole alkuperältään lääketieteellisiä. Mainitut haasteet vaativat uusien työmuotojen kehittämistä. Perinteinen yksilötyö ei riitä kattamaan kasvavia palvelutarpeita. Yhteisöllisyyteen perustuvat ennaltaehkäisevät sekä korjaavat palvelut saattavat olla ratkaisu ongelmaan. Ikääntyvien asumista omissa kodeissaan tuetaan monin eri tavoin. Uutta teknologiaa tullaan myös hyödyntämään ikäihmisten palveluissa yhä enemmän. Vantaan väestön ikääntyminen tullaan huomioimaan kaikilla kaupungin toimialoilla, jotta ikäihmiset saavat ansaitsemansa kohtelun arvokkaina kuntalaisina. Vantaa on hyvä paikka ikääntyä, sillä Vantaalla kannetaan yhteinen vastuu hyvästä Vanhuudesta. 5

7 6

8 1. IKÄÄNTYMINEN JA HYVINVOINTI Hyvinvointikatsauksen lähtökohdat: Ikääntymisen käsite on murroksessa Ikäihmisten terveys on parempi kuin koskaan aiemmin Elinaika eläkkeelle jäämisen jälkeen on pidentynyt viimevuosina huomattavasti Vain 25 % yli 75-vuotiaista tarvitsee erityispalveluita Vanhusväestö on heterogeeninen ryhmä ja vanheneminen on luonnollinen osa elämää Ikäihmisillä on välttämätön rooli kokemuksen, näkemyksen ja historian välittäjinä Kaikki kaupungin toimijat kantavat yhteistä vastuuta asukkaiden hyvästä vanhuudesta Ikääntyvien hyvinvointikatsaus on nyt ajankohtainen. Vanhuuden ja ikääntymisen käsite on murroksessa, eikä perinteinen 65 vuoden ikäraja vanhuudelle ole enää perusteltu. Ikäihmiset eivät pidä tätä määrittelyä oikeana, eikä vanhuuteen perinteisesti liitetty palvelujen tarve ja riippuvuus muista kuvaa totuudenmukaisesti tämänikäisen valtaväestön tilaa. Suurin osa yli 65-vuotiaista pitää itseään terveenä. Objektiivisilla mittareillakin mitattuna ikäihmisten terveys on parempi kuin koskaan ja heidän varallisuutensa on parempi kuin milloinkaan aiemmin. Suurin osa ikäihmisistä käyttää normaalipalveluja samalla tavalla kuin työikäinen väestö. Vanhusten erityispalveluja, kuten kotihoitoa, vanhainkotihoitoa tai ympärivuorokautista palveluasumista tarvitsee ainoastaan 25 prosenttia yli 75-vuotiaista (Kumpulainen, A. 2007). Ihmisten koulutustaso on myös parantunut ja terveelliset elämäntavat ovat lisääntyneet. Esimerkiksi monet keski-ikäisiä miehiä aiemmin vaivanneet sydän- ja verisuonisairaudet ovat siirtyneet myöhäisemmälle iälle. Edellä mainitut seikat yhdessä lääketieteen ja teknologian kehittymisen myötä johtavat eliniän pitenemiseen ja terveiden elinvuosien lisääntymiseen. Vaikka yhteiskunta laatii erilaisia ikään perustuvia määritelmiä ja sopimuksia, ikääntymisessä on kyse hyvin henkilökohtaisesta ja yksilöllisestä kokemuksesta. Kolmas ikä tuo mukanaan uusia odotuksia ja elämäntyylejä Monet eläkkeelle jäävät ikääntyvät ovat siis vielä pitkään itsenäisiä ja toimintakykyisiä. Gerontologisessa kirjallisuudessa näitä vuosia kuvataan kolmannen iän - käsitteellä. Antti Kariston ja Riikka Konttisen (2004) mukaan kolmas ikä on pidentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Sihvosen ym. (2003) mukaan suomalaisilla on jopa vuotta elinaikaa eläkkeelle jäätyään. Kolmannen iän ilmiöön liittyy eläkeiän saavuttaneiden parempikuntoisuuden ja aktiivisuuden lisäksi myös suuret ja uudenlaiset odotukset elämänvaihetta kohtaan. Ilmiön myötä syntyykin uudenlaisia elämäntyylejä ja -käytäntöjä. Koska kolmannen iän saavuttaneita on lähivuosina yhä enemmän, ilmiöön liittyy myös suurten ikäluokkien vanheneminen. Eläkeikäisten suomalaisten kokema terveys on kohentunut 1990-luvun alusta lähtien. Oman terveyden arviointi on selkeästi yhteydessä koulutusvuosien määrään. (Sulander, T., Helakorpi, S., Nissinen, A., Uutela, A ) Hyvä terveys, hyvä koulutus sekä ansiotaso yhdistyvätkin usein samoille ihmisille koko väestön tasolla. Vastaavasti heikolla terveydellä ja riskikäyttäytymisellä on taipumus kasaantua yleiseen huono-osaisuuteen ja syrjäytymisuhkaan. Terveyserojen polarisoituminen on monitahoinen yhteiskuntapoliittinen ilmiö, joka koskee ikäihmisten ohella myös muita väestöryhmiä. Tiedämme että työelämän päätyttyä monet ovat vaarassa passivoitua ja syrjäytyä. Aktivoituminen ja uusiin haasteisiin tarttuminen ovat tär- 7

9 keitä sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin kannalta. Todistetusti aktiivinen elämäntapa ei tuo vain vuosia elämään - se tuo myös elämää vuosiin. Juuri oikean ikäinen Väestön ikääntymistä ja ikääntyvien määrän kasvua kuvataan usein ongelmalähtöisesti. Se perustuu vanhentuneeseen tietoon ikäihmisten terveydentilasta ja vanhentuneeseen näkemykseen ikäihmisten roolista yhteiskunnassa. Perinteisen hyvinvointi- ja palvelupolitiikan mukaan väestön ikääntyminen onkin nähty lähinnä lisääntyvänä kustannuksena ja taakkana. Länsimaissa ikääntymistä lähestytään liian usein nuoruudesta luopumisena ja menetyksenä. Ikäihmisten kokemusmaailmaan vaikuttaa negatiivisesti myös ikääntymiseen liittyvä ongelmakeskeinen uutisointi ja taloudellisten arvojen merkitysten jatkuva kasvaminen yhteiskunnassamme. Monet vanhukset valitettavasti kokevat ihmisarvonsa uhatuksi ja kokevat ettei heitä pidetä voimavarana vaan riesana. Vanhusväestö ei ole homogeeninen ryhmä. Vanheneminen ja vanhuus tulisi nähdä luonnollisena osana elämää samalla tavalla kuin lapsuus, nuoruus ja aikuisikä. Ikäihmiset pitää nähdä samanarvoisina kuntalaisina nuorempien kanssa. Heillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan, oikeus vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyteen sekä oikeus elää omannäköistään elämää aina kuolemaan asti. Itsemääräämisoikeus, oikeus tehdä henkilökohtaisia valintoja ja oikeus ottaa myös riskejä kuuluvat ihmisen normaaliin elämään. Jokainen ihminen on erilainen ja ainutlaatuinen, niin myös ikäihmiset. Kukaan ei voi kuitenkaan paeta vastuutaan omasta hyvinvoinnistaan. Ihmiset vanhenevat yksilöllisesti. Kaikilla on erilaiset tarpeet ja erilaiset itsenäisen suoriutumisen edellytykset. "Kirjailijan on hyvä olla vanha", totesi kirjailija Harri Tapper joitakin vuosia sitten Punainen lanka -ohjelmassa. "Alkaa nähdä elämää kaikessa sen täyteläisyydessään. On mistä kirjoittaa." Meidän on helppo hyväksyä ajatus, että kirjailijan on hyvä olla vanha. Mutta miten on muilla elämän alueilla? Kun terveenä säilytään pidempään kuin koskaan ennen, työnteko, opiskelu, aktiivinen elämä sekä kokemusten kerääminen ovat mahdollisia kymmeniä vuosia pidemmän ajan kuin muutama vuosikymmen sitten. Pitkän, terveen, aktiivisen elämänsä aikana ihminen ehtii kerätä suunnattoman määrän tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden avulla hänen on helppoa sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin. Siinä missä nuoret tuovat yhteiskuntaan tuoreet ajatuksensa ja innovaationsa, siis "vallankumouksensa", ikäihmiset ansaitsevat arvostusta kokemuksensa ja näkemystensä vuoksi. Ei nuoria arvokkaampina, mutta ei myöskään vähäarvoisempina. Ikäihmisillä on perinteisesti ollut yhteiskunnissa tärkeä rooli perinteiden ja laajemmin historiantajun sekä sellaisen elämänviisauden opettamisessa, jota ei voi antaa toiselle ilman pitkää elämänkokemusta. Tätä ikäihmisten viisautta meidän tulee osata hyödyntää ja tuoda esiin. Ikääntyminen on siis mahdollisuus sekä resurssi ja ikääntyvät aktiivisia toimijoita. Vantaan hyvinvointipolitiikan toimintaperiaatteet sopivat hyvin ikäihmisten hyvinvoinnin pohjaksi Vuonna 2001 hyväksytyt Vantaan hyvinvointipolitiikan toimintaperiaatteet ovat edelleen ajankohtaisia. Kunnan järjestämät palvelut ovat kunnan keino kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin mahdollistamiseen. Osuvat peruspalvelut ovat tärkeä syrjäytymisen ehkäisijä. Erityisesti heikko-osaisimpien palvelutarpeesta tulee huolehtia. Positiivinen diskriminaatio merkitsee sitä, että hyvinvoinnin kokonaismäärää lisätään parhaiten silloin, kun tuetaan voimakkaimmin huonoimmassa asemassa olevien tilannetta. Hyvinvointia edistävässä työotteessa keskitytään kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Ennaltaehkäisyssä keskitytään puolestaan erityisesti riskiryhmien tilanteen ennakolta ratkaisemiseen. Molempia näkökulmia tarvitaan 8

10 hyvinvoinnin kehittämisessä korjaavan työn rinnalla. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu samalla kun sen hyödyistä saadaan uutta tutkimusnäyttöä. Rakentamattoman ja rakennetun ympäristön viihtyisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden varmistaminen rakentavat kaikille hyvää kaupunkia sekä mahdollistavat terveellisen ja turvallisen ympäristön. Asuin- ja elinympäristöjen tulee sopia kaikille ja niiden tulee tukea itsenäistä suoriutumista. Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta on Vantaan kaupungin keskeinen strateginen tavoite. Se on myös päämäärä, jonka avulla on mahdollista vastata sekä hyväkuntoisten ikäihmisten että paljon apua tarvitsevien vanhusten tarpeisiin. Kaikki kaupungin toimialat ja laajasti ajatellen myös muut kaupungissa toimivat tahot kuten järjestöt, yhteisöt ja yksityiset yritykset ovat vastuussa hyvästä vanhuudesta. Ikäihmisten tarpeet tulee huomioida kaikessa toiminnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rooli on tuottaa ikäihmisille niitä palveluita joissa tarvitaan sen erityisosaamista. Parhaimmillaan yhteinen vastuu tarkoittaa jokaisen vantaalaisen vastuuta lähimmäisestään, myös naapurissa asuvasta huonokuntoisesta vanhuksesta. Tämä katsaus tarjoaa mahdollisuuden arvioida kaupungin palvelujärjestelmässä tehtyä työtä hyvinvoinnin näkökulmasta. Se on samalla tausta-aineistoa kaupungissa tehtävälle strategiatyölle. Käsissä olevan hyvinvointikatsauksen luku 1 johdattaa lukijat aiheeseen käsitellen ikääntymistä laajempana ilmiönä yhteiskunnassamme. Tämän jälkeen katsauksessa käsitellään ikääntyvien tilannetta Vantaalla. Luku 2 antaa lukijalle taustatietoa Vantaan väestön lukumäärästä, väestöennusteesta sekä ikääntyvien kuntalaisten asumisesta. Luvussa avataan myös maahanmuuttajien ja ruotsinkielisten tilannetta sekä ikääntyvien taloutta. Luku 3 käsittelee puolestaan Vantaata fyysisenä ympäristönä ja siihen liittyvää esteettömyys-näkökulmaa. Neljännessä luvussa kuvataan vantaalaisia ikäihmisiä aktiivisina toimijoina ja avataan Vantaan laajaa toimintamahdollisuuksien kirjoa. Viides luku käsittelee ikääntyville tärkeätä omassa kodissa asumisen mahdollisuutta sekä erilaisia tukimuotoja, jolla tätä mahdollisuutta tuetaan. Luvussa käsitellään myös ikääntyvien hyvinvoinnin turvaamista ja terveydentilaa. Luvussa kuusi esitellään miten Vantaan kaupungin toimialoilla huomioidaan Vantaan väestön ikääntyminen. Luvun 7 pohdinta kokoaa ja päättää katsauksen. Tässä hyvinvointikatsauksessa on päätetty käyttää useita eri käsitteitä rinnakkain ikääntyvää väestöä kuvaamaan. Käytämme ikääntyvä-käsitteen rinnalla muun muassa käsitettä vanhus. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (STM:n julkaisuja 2008:3) tätä termiä ei käytetä. Kyseisessä julkaisussa ikäryhmää kuvataan ikääntyneiksi, ikäihmisiksi, asiakkaiksi sekä iäkkäiksi kuntalaisiksi. 9

11 2. IKÄÄNTYVÄT VANTAALAISET TILASTOISSA Ikääntyvät vantaalaiset - keskeiset trendit Ikääntyminen on nopeaa Suomen mittakaavassa Ikääntyneiden osuus väestöstä tulee kasvamaan erityisesti Myyrmäessä ja Hakunilassa Suurin osa yli 65-vuotiaista yksin asuvista asuu kerrostaloissa Ruotsinkielisten vantaalaisten osuus kaikista 65 vuotta täyttäneistä on vähentymässä Ikääntyneiden maahanmuuttajien määrä kasvaa Vantaalla Ikääntyneiden kuntalaisten taloudellinen tilanne Vantaalla on valtakunnallisesti verrattuna hyvä Palvelurakenteen painopiste on Vantaalla kansallisen tason tavoin kotona asumisen tukeminen ja pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen Suomi ikääntyy nopeasti. Eläkeikäisten määrä kasvaa nopeimmin Euroopassa. Vantaalla ikääntyminen on Suomen mittakaavassa nopeaa. Tällä hetkellä kaupungin ikärakenne painottuu vielä nuoriin ikäluokkiin, mutta vanhusväestön määrä kasvaa samanaikaisesti viidellä prosentilla vuodessa. Ensi vuosikymmenellä kasvunopeus kaksinkertaistuu. Kaupunki joutuu siis samanaikaisesti panostamaan päiväkotien ja koulujen rakentamiseen sekä valmistautumaan ikääntyvän väestön vaatimaan palvelutarpeen kasvuun. Taulukko 1 Vantaan väestö ikäryhmittäin , 1990, 2000, 2007 ja ennuste , 2020 ja 2030 Ikäryhmä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yhteensä Vuoden 2008 alussa 65 vuotta täyttäneitä vantaalaisia oli runsas 10 prosenttia koko kunnan väestöstä. Lähes kaksi kolmannesta eläkeiän saavuttaneista oli alle 75- vuotiaita. Vantaalla asuu Espoon ohella kuitenkin suhteellisen vähän ikääntynyttä väestöä, kun vertailukohteeksi otetaan muut suuret kaupunkimme: 75 vuotta täyttäneiden osuus kunnan väkiluvusta oli vuonna 2007 esimerkiksi Turussa 8,7 prosenttia, kun taas Vantaalla osuus oli vain 3,7 prosenttia. Helsingissä tämän ikäisten osuus väestöstä oli 6,7 ja Espoossa 4,0 prosenttia. Määrällisesti ja suhteellisesti eniten 65 vuotta täyttäneitä asui Myyrmäen suuralueella, jossa myös tämän ikäryhmän kasvu on ollut suurinta. Väestöennuste Vuoteen 2030 ulottuvan väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä ja osuus väestöstä kasvavat Vantaalla nopeasti. Vuoden 2030 alkuun mennessä tämän ikäluokan osuus väestöstä lähes kaksinkertaistuu niin, että heidän osuutensa väestöstä on ennustekauden lopussa jo lähes 20 prosenttia. Erityisen paljon kasvaa 75 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien ikäryhmä. Heitä on vuonna 2030 jo 10

12 enemmän kuin vuotiaita. Suurinta yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on vuoden 2020 jälkeen. Tulevan kymmenen vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden ennustettu lisäys on suurinta Myyrmäessä ja Hakunilassa. Taulukko 2 65 vuotta täyttäneiden määrä, määrän muutos ja osuus koko väestöstä Vantaalla ja suuralueilla 2007 ja 2017 Kuvio 1 Lasten, työikäisten ja eläkeikäisten määrän kehitys ja ennuste vuosille 2010, 2020 ja 2030 henkilöä vuotiaat vuotiaat 65+ -vuotiaat 11

13 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat ja asumismuoto Vantaalla oli vuoden 2007 alussa yhteensä asuntoa, joissa asui ainakin yksi 65 vuotta täyttänyt henkilö. Näistä asunnoista kahdessa viidestä oli ainakin yksi 75 vuotta täyttänyt asukas. Yksinasuvia vuotiaita oli ja yksinasuvia yli 75-vuotiaita lähes saman verran, henkilöä. Kahden vuotiaan asuntokuntia oli ja kahden vähintään 75 vuotta täyttäneen asuntokuntia oli 875. Asunnoista, joissa asui 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä, lähes kaksi kolmannesta oli kerrostaloissa. Yksinasuvista 65 vuotta täyttäneistä liki neljä viidestä asui kerrostaloasunnossa. Yksinasuvia eläkeikään päässeitä pientaloasukkaita oli kuitenkin henkilöä. Sellaisista kahden henkilön asuntokunnista, joissa molemmat ovat täyttäneet 65 vuotta, asui puolet kerrostaloasunnoissa ja puolet pientaloasunnoissa. Kahden henkilön asuntokunnista, joissa molemmat olivat vähintään 75-vuotiaita, kerrostalossa asuvia oli lähes kolme viidestä. Hissittömissä kerrostaloissa asui vuotiaiden yhden henkilön asuntokunnista 910 ja yhden henkilön yli 75-vuotiaiden asuntokunnistakin 640. Eniten tällaisia asuntokuntia oli Tikkurilan suuralueella. Ruotsinkieliset Vantaalla 1990-luvun puolivälissä ruotsinkielisiä 65 vuotta täyttäneitä asui Vantaalla henkilöä ja heidän osuutensa koko ikäryhmästä oli vajaa kymmenen prosenttia. Runsas kymmenen vuotta myöhemmin 65 vuotta täyttäneiden ruotsinkielisten määrä on likimäärin sama, mutta osuus ikäryhmästä on enää vajaa kuusi prosenttia. Vuonna 2005 tehdyn ruotsinkielisten väestöennusteen mukaan ruotsinkielisten 65 vuotta täyttäneiden määrä on suurimmillaan noin henkilöä ja heidän osuutensa kaikista ruotsinkielisistä lähes 27 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä 65 vuotta täyttäneiden määrä laskee lähes nykytasolle ja osuus koko ikäryhmästä alle kolmen prosentin. 75 vuotta täyttäneiden ruotsinkielisten osuus kaikista ruotsinkielisistä on suurimmillaan ennustekauden lopussa. Kuvio 2 Ruotsinkielisten 65 vuotta täyttäneiden osuus kaikista 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista vuosina 1995, 2000 ja 2007 sekä ennuste vuosille 2010, 2015, 2020, 2025 ja ,0 9,0 8,0 ruotsinkielisten osuus, % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

14 Ruotsinkieliselle väestölle Vantaalla on nimetyt toimialakohtaiset yhdyshenkilöt, jotka vastaavat ruotsinkielisten palvelujen sisäisestä ja toimialojen välisestä koordinoinnista. Yhdyshenkilöiden tehtävänä on lisäksi edistää ruotsinkielisten asukkaiden tarpeista lähtevän, kuntarajat ylittävän palvelutarjonnan kehittämistä pääkaupunkiseudulla. Vantaalla toimii myös Svenska kommittén, jonka tarkoituksena on edistää ruotsinkielisten vantaalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen elinympäristö monipuolisessa ja omaleimaisessa yhdyskunnassa. Svenska kommittén toimii vuorovaikutuksessa asukkaiden ja yhteisöjen kanssa sekä pyrkii edistämään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia alueensa yhdyskuntarakenteen, väestön elinolojen ja palvelujen kehittämiseksi. Ikääntyvät maahanmuuttajat Vantaan asukkaista 7,2 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. He ovat joko ulkomaan kansalaisia tai suomen kansalaisia, joilla on aiemmin ollut jokin muu kansalaisuus. Heistä vain vajaa viisi prosenttia oli 65 vuotta täyttäneitä. Kysymys maahanmuuttajataustaisten ikääntyvien erityistarpeista tulee kuitenkin nousemaan esiin tulevaisuudessa. Joissakin maahanmuuttajaryhmissä on huomioon otettavia kulttuurisia erityispiirteitä. Esimerkiksi somalialaisyhteisössä perhe haluaa itse hoitaa vanhuksensa kotona, koska yhteisö ei pidä laitoshoitoa hyvänä ratkaisuna. Tulevaisuudessa tulisikin vahvistaa tiedotusta kevyempien palveluiden olemassaolosta, jotta nämä ryhmät saisivat riittävästi tietoa muun muassa mahdollisuudesta omaishoidontukeen. Vaikka maahanmuuttajataustaiset ikääntyvät eivät ole kovin suuri ryhmä, he ovat erityistä tukea tarvitseva ryhmä. Monet ikääntyvät maahanmuuttajat joutuvat tukeutumaan toimeentulotukeen, koska heillä ei ole oikeutta eläkkeeseen. Monet maahanmuuttajaryhmät, esimerkiksi somalialaistaustaiset, kokevat jo paljon ennen 65 vuoden ikää olevansa ikääntyneitä ja toivoisivat tuekseen ryhmä- ja vertaisryhmätoimintaa. Ikääntyvien talous Eläkeiän saavuttaneista yli 65-vuotiaista alle euron vuosituloihin jäi vantaalaisista 14 prosenttia, kun kaikista suomalaisista tähän ryhmään kuului 33 prosenttia. Osalla näistä ihmisistä ei ole varaa hankkia välttämättömiä hyödykkeitä siedettävän elintason ylläpitämiseksi. Heidän voidaan sanoa elävän köyhyysrajan alapuolella. Köyhyysraja on maakohtainen ja se on yleensä 60 prosenttia väestön mediaanituloista. Köyhyysrajan mittaamiseen ei ole kuitenkaan olemassa kiistatonta mittaria. Suomalaisten tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat sukupuolesta riippumatta noin 90 prosenttia vantaalaisten tulonsaajien tuloista. Yli 65-vuotiaiden keskitulo oli viimeisimpien saatavilla olevien tietojen (v. 2005) mukaan Vantaalla euroa vuodessa. Koko maassa se oli euroa, eli alhaisempi kuin Vantaalla. Vantaalaisten ikäihmisten vuositulot ovat korkeammat kuin keskimäärin koko maassa Ikääntyneiden kuntalaisten taloudellinen asema on valtakunnallisesti verrattuna hyvä. Vanhempien ikäryhmien vuositulot ovat noin viisitoista prosenttia korkeammat kuin keskimääräisesti koko maassa. Verrattaessa eläkkeensaajien tuloja Helsingin, Espoon, Turun, Tampereen ja Oulun kanssa, sijoittuu Vantaa kolmanneksi Espoon ja Helsingin jälkeen. Neljännes vantaalaisista saa eläkettä vähintään euroa kuukaudessa ja alle 700 euron kuukausituloja on mainituista kuudesta kunnasta vähiten Vantaalla (8 %). 13

15 Verrattaessa tuloja miesten ja naisten välillä, eivät ikääntyneet poikkea muista ikäryhmistä. Naisten keskitulot jäävät noin 70 prosenttiin miesten tuloista. Naisten pienempi tulotaso näkyy myös toimeentulotuen myöntämisessä, jossa ikääntyneiden suurin asiakasryhmä ovat yksin asuvat naiset. Toimeentulotuen tarvetta on kaikissa kaupunginosissa, mutta eniten asiakkaita löytyy Itä-Vantaalta. Vuonna 2007 valtaosa ikääntyneistä asui Myyrmäen ja Martinlaakson kaupunginosissa. Toimeentulotukipäätöksiä tehdään kuitenkin eniten Korsossa ja Koivukylässä. Terveydenhuoltomenot kuormittavat ikääntyviä toimeentulotuen asiakkaita Toimeentulotuen asiakkuuden taustalla ovat useimmiten suuret terveydenhuoltomenot. Tilapäiset toimeentulotukipäätökset painottuvat alkuvuoteen, jolloin asiakkaiden lääkekulujen ja muiden terveydenhuollon menojen maksukatot eivät ole vielä täyttyneet. Ikääntyneet tarvitsevat usein tukea taloudellisten etuuksien anomisessa. Suurin osa toimeentulotukiasioista hoidetaankin joko toimistokäynteinä tai sosiaalityöntekijän kotikäynteinä. Pelkkä postitse toimitettava kirjallinen hakemusmenettely tulee kyseeseen harvan ikääntyneen kohdalla. Talous- ja velkaneuvonnan tukitoimet Vanhusväestön osuus kaikista talous- ja velkaneuvonnan asiakkaista on noin 4 prosenttia eli huomattavasti vähemmän kuin koko väestöstä. Ikäihmisten velkaantumisen pääsyitä ovat päättyneestä elinkeinotoiminnasta jääneet velkavastuut sekä takausvelat. Vanhusten velkaongelmat liittyvätkin usein joko oman tai läheisen epäonnistuneeseen elinkeinotoimintaan (vuosittain keskimäärin ikäihmiset 38 % / kaikki asiakkaat 24 %) ja toisaalta perheenjäsenten tai muiden läheisten lainoille annettujen takausten maksuun lankeamiseen (keskimäärin ikäihmiset 29 % / kaikki asiakkaat 8 %). Myös sairauksista ja perheolojen muutoksista johtuvat maksuvaikeudet ovat ikäihmisille tyypillisiä ylivelkaantumisen syitä. Ikääntyvien asiakkaiden velkamäärät ovat yleensä hieman suurempia kuin koko asiakaskunnan velkamäärät. Vanhusten velkamäärän mediaani on noin euroa, kun se koko asiakaskunnassa on euroa. Taloudelliset ongelmat saattavat heikentää ikääntyvän toimintakykyä Ylivelkaantuneet kokevat tilanteensa usein ahdistavaksi sekä jaksamista huomattavasti haittaavaksi. Ylivelkaantuminen voi heijastua fyysisten sairauksien pahenemisena ja yleisen toimintakyvyn heikkenemisenä. Velkatilanteen saaminen hallintaan on yleensä parantanut ikäihmisten toimintakykyä, henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Kuluttajaneuvonnassa ikäihmisten neuvonnan tarve tai ristiriitatilanteet elinkeinonharjoittajien kanssa eivät juuri poikkea muun asiakaskunnan neuvonnan tarpeesta. Kuusikko vertailua Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailun vuoden 2006 raportin mukaan Vantaan kaupunki käytti yli 65- vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluihin euroa (ikävakioitu) vastaavan ikäistä asukasta kohti vuonna Panostus on Helsingin jälkeen vertailukuntien toiseksi suurin ja 3 prosenttia suurempi kuin vertailukunnissa keskimäärin. 14

16 Taulukko 3 65 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vastaavanikäistä asukasta kohti v Kaupunki HELSINKI VANTAA OULU TAMPERE ESPOO TURKU Kuusikkokeskiarvo Euroa/asiakas Vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oli joulukuussa ,8 prosenttia ikääntyneestä väestöstä. Peittävyys oli toiseksi matalin Espoon jälkeen ja 0,6 prosenttia matalampi kuin Kuusikkokunnissa keskimäärin. Taulukko 4 Vanhusväestön palvelujen kattavuus suurissa kaupungeissa: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saaneiden 65 v täyttäneiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä joulukuussa 2006 KAUPUNKI HKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU Keskiarvo Erikoissairaanhoito 0,5 0,5 0,7 1,1 0,9 0,6 0,7 Terveyskeskuslyhytaikaishoito 0,8 0,9 0,5 0,4 0, ,7 Terveyskeskuspitkäa 1,3 0,5 0,5 1,8 1,1 0,1 0,9 ikaishoito Vanhainkoti 2,7 1,4 2,7 2,5 3,5 3,2 2,7 Tehostettu palveluasuminen 2,7 2,4 3,8 1,3 0,9 1,3 2,1 Keskiraskas palveluasuminen 0,0 0,9 0,3 0,4 0,8 0,0 0,4 Omaishoidon tuki 1,7 1,1 2,5 1,3 0,8 2,9 1,7 Säännöllinen kotihoito 6,3 6,8 3,7 6,7 6,1 7,2 6,1 Yhteensä 15,9 14,5 14,8 15,4 14,8 16,2 15,3 Vantaan palvelurakenteelle on tyypillistä, että sairaalahoidon (erikoissairaanhoito ja terveyskeskuslyhytaikaishoito) painopiste on erikoissairaanhoidon puolella. Pitkäaikaishoitoa (terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito, vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen) on paljon. Erityisesti tehostetun palveluasumisen peittävyys on 1,7 prosenttia korkeampi kuin Kuusikko-kunnissa keskimäärin. Asumispaikkoina tämä merkitsee noin 350:tä. Palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon peittävyys on pieni. Tämä johtuu osin siitä, että Vantaalla on paljon ympärivuorokautisia palvelutaloja, jotka tässä luokittelussa kirjautuvat tehostetuksi palveluasumiseksi. Omaishoidon tuen peittävyys on korkea. 15

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen hankkeen tutkijoiden yhteinen raportti. Kesäkuu 2004 Alkusanat Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden seniorikansalaisten

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä TYÖTEHOSEURA SARI KIVILEHTO TIINA LYBECK IRENE ROOS ARJA RYTKÖNEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot