Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä"

Transkriptio

1 Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta ja pajan kehittelystä Helsinki 2008

2

3 Sisällys Alkusanat 1 Muutospajan lähtökohdat Työhyvinvointi rakentuu paikallisessa työssä Työhyvinvointi ja sen edistäminen liittyy työhon Työn sujuvuus ja muutos työhyvinvoinnin lähtökohtina Välineet pajan peiliaineiston tuottoon ja käsittelyyn 12 2 Työhyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollon haasteena Työterveyshuollon muuttuva kohde ja rooli KYKY-mallista työhyvinvoinnin edistämiseen Muutospaja työhyvinvoinnin edistämisen malliksi 17 3 Muutospajat Soinlahden sahalla Sahan tuotantoprosessi Sahan työ muutospajojen toteutuksen aikaan 24 4 Muutospajan seurantamenetelmät Arvioinnin teemat, aineisto ja menetelmät Häiriökuvauksien työstäminen kehittämistehtäviksi Kuvaus puupölyongelmasta Kuvaus vääntyneiden lautojen aiheuttamista häiriöistä prosessissa Kuvaus työn sujuvuuden kehittämisestä rimottamossa Kuvaus tuotannon alkupäässä ilmenneistä virheistä Kuvaus lajittelukopin ilmanvaihdon parantamisesta 42 5 Sahan muutospajojen haastattelujen tuloksia Mitä pajasta muistettiin? Esimiestyö ja itseohjautuvuus Kollektiivisten toimintatapojen kehittyminen Mitä pajassa käsitellyille häiriöille/kehittämishankkeille tapahtui? Puu- ja sahauspölyn haittojen vähentäminen (1) Rimatornien aluslautojen vääntyminen, ns. propellilaudat (2) Työn sujuvuuden kehittäminen rimottamossa (3) Tuotannon alkupään virheiden vähentäminen (4) Lajittelukopin ilmastoinnin parantaminen (5) Arjen sujuvuuden vai sahan strategista kehittämistä? Työhyvinvoinnin edistyminen pajojen seurauksena Toimintakonseptin muutos sahalla Haastattelujen jälkeen tehdyt kehittämistoimenpiteet 61

4 6 Pohdintoja ja johtopäätöksiä Muutospajan seuraamuksia ja vaikutuksia sahalla Muutospajan kehittämisen haasteita Muutospajamenetelmän arviointitavasta 67 7 Muutospajamenetelmän tiivistys ja toteutustapa Muutospajojen tausta ja tavoite Pajaan osallistuvien työyksiköiden valinta Muutospajojen suunnittelu, eteneminen ja toteutus 69 Lähteet 74 Liitteet 78

5 Alkusanat Tässä julkaisussa kuvaamme ja analysoimme muutospajamenetelmää ja sen käyttöä yhdessä organisaatiossa. Kuvaamme sekä menetelmän taustaa ja lähtökohtia että toteutusta, tuloksia ja osallistujien kokemuksia pajatyöskentelystä. Julkaisu on tarkoitettu työn ja työhyvinvoinnin kehittäjille kuten esimiehille, työyhteisöille sekä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille. M-realin työterveyshuolto koki 2000-luvun alussa tarvetta suunnata yksilöihin kohdistunutta työkykyä ylläpitävää toimintaa työyhteisöihin ja erityisesti niiden työhön. Koska tunnistettiin, että työterveyshuollon perinteiset välineet ja toimintatavat eivät riitä, uusia välineitä etsittiin kehittävän työntutkimuksen menetelmistä. Muutoslaboratorion (www.muutoslaboratorio.fi) perusajatuksia soveltaen Kari-Pekka Martimo, Hannu Pursio ja Kirsti Launis suunnittelivat ja toteuttivat Mäntän paperitehtaan esimiehille ja toimihenkilöille työhyvinvoinnin kehittämishankkeen vuonna Menetelmä sai nimekseen muutospaja. Muutospajan kehittämisen tarpeen loivat lisääntyneet työssä jaksamisen ongelmat. Jo 1990-luvulta alkaen työelämän muutoksen tahti oli nopeutunut, ja muutoksilla sekä niiden tekemisen tavalla näytti olevan yhteys henkilökunnan työssä jaksamiseen. Muutospajoilla haluttiin kohdistaa huomiota työhön ja sen kehittämiseen osana työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämistä. Kehittämisen lähtökohtana oli oletus henkilöstön hyvinvoinnin edistymisestä parhaiten silloin, kun työntekijät oppivat yhdessä selvittämään arkisen työnsä sujuvuutta ja tuloksellisuutta heikentäviä kitkoja ja häiriöitä. Työn sujuvuutta lisäävien ratkaisujen ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen lisää henkilöstön aktiivista toimijuutta ja samalla hyvinvointia oman työnsä suhteen. Pajoihin osallistuneiden kokemukset muutospajoista ovat olleet hyvät, ja vaikutukset ovat näkyneet esimerkiksi organisaatioiden ilmapiirikyselyissä. Kaikkiaan yli 2000 työntekijää Metsäliitto-konsernissa on jo osallistunut muutospajoihin, ja tällä hetkellä (2008) muutospajan periaatteita ja välineitä hyödynnetään M-realin esimiesvalmennuksessa ja erityisesti yksiköiden organisaatiomuutosten yhteydessä koko henkilöstön toiminnan kehittämisessä. Muutospaja ei ole valmis tuote vaan sitä kehitetään jatkuvasti. Muutospajojen edelleen kehittäminen edellyttää monenlaista aineistoa, esimerkiksi pajojen arviointia muutaman vuoden kuluttua niiden toteutuksesta. Koska M-realin muutospajojen vetäjät olivat dokumentoineet pajojen ennakko- ja välitehtäviä sekä nauhoittaneet pajaistuntoja,

6 analyysien pohjaksi oli hyvää aineistoa. Toteutettujen pajojen arvioinnin mahdollisti Tykes-ohjelmasta saatu menetelmäkehitysprojekti-rahoitus. Valitsimme tarkemman analyysin kohteeksi Soinlahden sahalla vuonna 2002 toteutetun muutospajan, johon liittyvää aineistoa kehittämiskonsultti Sirpa Rauas-Huuhtanen keräsi vuoden 2006 aikana. Toteutetun pajan yksityiskohtaisen tarkastelun taustalla on ollut pyrkimys kehittää muutospajaa edelleen sekä työhyvinvoinnin edistämisen että organisaatioiden yhteiskehittelyn välineenä. Julkaisun käsikirjoitusta jättäessämme on Työhyvinvoinnin yhteiskehittelyhankkeessa 1 meneillään useita muutospajoja erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot ovat antaneet pajoille omannäköisiään nimiä. Esimerkiksi työterveyshuollon, työsuojelun, henkilöstöhallinnon ja koulujen yhteistyönä toteuttamat pajat on Helsingin kouluvirastossa nimetty kouluhyvinvointipajoiksi. Muutospajoista ovat olleet kiinnostuneita erityisesti työpaikkojen työterveyshuollon asiantuntijat mutta myös työsuojelun, henkilöstöhallinnon ja koulutuksen ammattilaiset. Myös työyhteisöjen esimiehet ovat useassa organisaatiossa osallistuneet pajojen suunnitteluun sekä pajaistuntojen vetämiseen. Muutospajoilla näyttäisikin olevan hyvät edellytykset kehittyä eri osapuolten perinteisiä toimintarajoja ylittäväksi työn ja työhyvinvoinnin yhteiskehittelyn välineeksi. Julkaisun lopuksi (luku 7) olemme tiivistäneet muutospajan sellaisena kuin sitä ryhdyttiin vuosina toteuttamaan useissa erilaisissa organisaatioissa. Luvun 7 tiivistys on eräänlainen standardimalli, johon erilaiset toteutukset tuovat lisäaineistoa menetelmäkehityshankkeemme edetessä. Parhaat kiitoksemme osoitamme Soinlahden sahan johdolle ja henkilökunnalle aktiivisesta pajatyöskentelystä vuosina , haastattelumyönteisyydestä ja avoimesta suhtautumisesta monenlaisiin uteluihimme ja lisätietopyyntöihimme vuosina Kiitokset Eläke- Tapiolalle tuesta toteuttaa muutospajat Soinlahden sahalla vuosina Parhaat kiitoksemme myös TYKES -ohjelmalle. Helsingissä Tekijät 1 Työhyvinvoinnin yhteiskehittelyhanke (YKE) on Työterveyslaitoksen, Verven ja Helsingin yliopiston Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkijat ja useiden työorganisaatioiden ammattilaiset yhdessä kehittävät työhyvinvoinnin tutkimisen ja edistämisen malleja ja menetelmiä. Hankkeen osaprojektien rahoittajia ovat myös Työsuojelurahasto ja Tykes-ohjelma.

7 6 1. Muutospajan lähtökohdat Tässä luvussa kuvaamme ensin muutospajan perustana olevaa käsitystä työn, työn muutosten ja työhyvinvoinnin yhteyksistä. Sen jälkeen kuvaamme muutospajan lähtökohdat ja käytetyt välineet sellaisina kuin ne ovat olleet Soinlahden sahan muutospajojen toteutuksen ajankohtana Työhyvinvointi rakentuu paikallisessa työssä Monenlaiset työssä jaksamisen ongelmat kuten stressi, työuupumus tai työelämästä ennenaikaisesti pois hakeutuminen ovat viime vuosina puhuttaneet niin alan tutkijoita ja asiantuntijoita kuin työorganisaatioiden henkilöstöäkin (Heikkilä & Roos 2004; Kauppinen ym. 2000; Kauppinen ym. 2004; Lehto ym. 1998; Peltomäki ym. 2002; Siltala 2004; Vahtera ym. 2002; Ylöstalo ym. 1997; Ylöstalo 2002). Lukuisten selvitysten mukaan globalisaatio, jatkuvat organisaatiomuutokset, tietotekniset muutokset ja lisääntyvä sähköinen viestintä, työn johtamisen haasteet, tiukentuneet laatu- ja tehokkuusvaatimukset ja niiden aiheuttama kiire, toimenkuvien epäselvyydet, henkilökunnan väheneminen, työroolien muutokset tai lisääntyneet osaamisvaatimukset aiheuttavat työssä jaksamisen ongelmia. Perinteiset työterveysongelmatkaan eivät näytä vähenevän: työssä esiintyy edelleen mm. fyysistä kuormitusta, yksipuolisia työliikkeitä tai staattista rasitusta (Kauppinen ym. 2004). Myös kemikaalit lisääntyvät jatkuvasti ja uudet teknologiat tuovat mahdollisesti uusia riskejä. Toisaalta kyselyjen ja barometrien tulokset osoittavat, että työntekijät ovat kokeneet asioiden kehittyneen myös positiiviseen suuntaan. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on lisääntynyt. Itsensä kehittämisen mahdollisuuksien tai työyhteisön toimivuuden koetaan edistyneen usealla työpaikalla. Koetuista työhön vaikuttamisen mahdollisuuksista on 1990-luvun jälkeen kuitenkin ristiriitaisia tuloksia esimerkiksi eri ammattiliittojen jäsenilleen tekemissä kyselyissä (esim. SAK:n ja STTK:n jäsen- ja luottamushenkilökyselyt). Työpaikoilla koettiin vaikutusmahdollisuuksien omaan työhön lisääntyneen vuosien välisenä aikana, kun taas 1990-luvulle tultaessa tilanne näytti muuttuneen huonompaan suuntaan: vaikutusmahdollisuuksien koettiin vähentyneen. Työolobarometri (Ylöstalo ym. 1997; Ylöstalo 2002) seuraa vuosittain suomalaisten mielipiteitä työssä käymisestä. Barometrin mukaan monien asioiden on koettu muuttuneen parempaan suuntaan. Kuitenkin työnteon mielekkyys on useamman vastaajan mielestä viime vuosina pikemminkin heikentynyt kuin parantunut (Ylöstalo 2002). Tämä on huolestuttavaa, sillä viimeaikaisissa suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että työhyvinvoinnin kannalta keskeisemmät tekijät liittyvät työn kokemiseen mielekkäänä ja mahdollisuuksiin tehdä työ hyvin.

8 7 Tutkimusten perusteella työelämän kehitys sisältää myös monenlaisia ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi Piiraisen ym. (2003) mukaan työntekijöiden koettu terveydentila on viime vuosina yleisesti parantunut, mutta koettu työkyky heikentynyt ja monenlaiset oireet ja sairaudet ovat lisääntyneet. Kuitenkin samalla kun koettu työkyky ja luottamus työssä jatkamiseen eläkeikään saakka ovat vähentyneet, tyytyväisyys työhön näyttää joidenkin tutkimusten mukaan lisääntyvän iän myötä. Tutkimuksia ja kartoituksia työelämän nykymenon kokemisesta on siis paljon. Asiantuntija-arvioiden (De Greef & Van den Broek 2004) mukaan esimerkiksi uupumis- ja depressioriskiä lisäävää psyykkistä kuormittuneisuutta on kartoitettu ja 2000-luvun alussa enemmän kuin koskaan aiemmin. Tutkijat kuitenkin toteavat, että tutkimustietoa on suhteellisen vähän niistä konkreettisista syistä, jotka aiheuttavat työntekijöiden terveyden heikkenemisen työn paikallisen muutoksen seurauksena. Laajat kartoitukset tai yleistävät tulkinnat näyttäisivät siis olevan melko voimattomia välineitä työpaikkakohtaisen työhyvinvoinnin edistämisessä. Muutospajan ensimmäinen lähtökohta onkin se, että työhyvinvoinnin uhkat syntyvät työorganisaatiossa monenlaisten, paikallisesti yhteen kietoutuvien muutosten ja muutospaineiden seurauksena (kuvio 1). Tähän muutokseen paikallinen työyhteisö ja sen asiantuntijat voivat vaikuttaa vain, jos heillä on välineitä analysoida juuri kyseisen työpaikan muutosta ja välineitä vaikuttaa siihen. Työelämän muutoksen trendejä: - globalisaatio -työorganisaatiot monimutkaistuvat, muuttuvat ja/tai verkostoituvat - tietotekniikka lisääntyy - työsuhteet muuttuvat - psykologinen sopimus ja työmotivaation perusta työelämässä muuttuu - työväestö vanhenee - työkuormitus muuttuu - jne. Paikallinen toiminta ja sen organisointi Työelämän trendit yhdistyvät toisiinsa paikallisesti. Tilanteen tutkiminen ja siihen vaikuttaminen edellyttävät välineitä ymmärtää työtä ja siinä meneillään olevaa muutosta jonkin organisaation konkreettisena toimintana. Työelämän vaikutuksia työhyvinvointiin: - kiire ja stressi lisääntyvät - sairaslomat lisääntyvät ja/tai muuttavat luonnettaan - mielenterveyshäiriöt lisääntyvät - erilaiset oireet kuten esim. unihäiriöt lisääntyvät - ylitöiden määrä lisääntyy - vaikuttamisen mahdollisuuksien koetaan sekä lisääntyvän että vähenevän - työn osaamisvaatimukset lisääntyvät - uudet haasteet innostavat ja motivoivat - jne. Kuvio 1. Muutoksen trendit yhdistyvät paikallisesti eri tavoin aiheuttaen työhyvinvointivaikutuksia.

9 8 Kuviosta 1 seuraa se, että työhyvinvointia on vaikea määritellä yleispätevästi. Työhyvinvointi on jokaisella työpaikalla juuri sen työpaikan historiallisessa tilanteessa määriteltävä. Määrittely on tehtävä siellä suoritettavan työn ja sen tekijöiden lähtökohdista. Vaikka on olemassa luetteloja ihanteellisen työn, työpaikan, työyhteisön, esimiehen tai työntekijän ominaisuuksista ja piirteistä, toimiva kokonaisuus rakentuu kuitenkin aina paikallisesti. Yleiset hyvän työn tai työyhteisön piirteet" kuten oikeudenmukaisuus, riittävä palaute työstä tai riittävä tiedon saanti saavat paikallisen työn kehitysvaiheeseen liittyvän sisällön Työhyvinvointi ja sen edistäminen liittyy työhon Syitä työhyvinvointiongelmiin on etsitty työn kuormitustekijöiden ja muutosten lisäksi myös yksilön terveysongelmista ja/tai osaamattomuudesta. Ratkaisuja on haettu lukuisin sekä valtakunnallisin että paikallisin työhyvinvointihankkein. Työhyvinvoinnin edistämiseksi suomalaisessa työelämässä alkoi erityisesti luvun puolivälistä lähtien kehityssuunta, jossa ponnistelut kanavoituivat työkykyä ylläpitävän toiminnan nimellä pääosin työntekijöiden fyysisen kunnon ja voimavarojen lisäämiseen (Peltomäki ym. 2002) tai työyhteisöjen kehittämishankkeisiin, jotka kohdistuivat pääasiassa työyhteisöjen vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Kehittämishankkeita on 1990-luvulla ollut enemmän kuin koskaan aiemmin. Siitä huolimatta uupuminen, stressi, muut mielenterveysongelmat ja sairauslomat ovat lisääntyneet 2000-luvulle tultaessa (Heikkilä & Roos 2004; Siltala 2004). Miksi hankkeet eivät ole vaikuttaneet? Yksi selitys on mielestämme se, että työhyvinvointihankkeet kohdistuivat yksipuolisesti joko työympäristön kuormitustekijöiden korjaamiseen tai henkilökunnan fyysisen kunnon, terveyden ja yksilöllisen osaamisen edistämiseen sekä työyhteisön vuorovaikutustaitojen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Näissä hankkeissa työ on ymmärretty ergonomiana, kuormitustekijöinä tai yksilön osaamisvaatimuksina. Työhyvinvointia edistämään rakennetut hankkeet eivät ole sanottavammin tarttuneet itse työhön ja sen muutoshaasteisiin. Dunnagan ym. (2001) ovat arvioineet, että terveyslähtöiset hankkeet eivät ole vaikuttaneet hankkeiden osallistujien työtyytyväisyyden lisääntymiseen. Tutkijat ja asiantuntijat ovat viime vuosina esittäneetkin, että työhyvinvointia edistäviä hankkeita tulisi nykyistä enemmän suunnata itse työhön ja sen muutosten parempaan hallintaan, mitä kautta myös työterveys ja työhyvinvointi voisivat olla paremmin saavutettavissa. Esimerkiksi Tuomi ja Vanhala (2002) toteavat, että organisaation toiminnan kehittäminen näyttäisi olevan parempi keino edistää terveyttä ja työhyvinvointia kuin pyrkimykset vaikuttaa yksilön terveyskäyttäytymiseen. Työhyvinvointiasiantuntijoiden pyrkimys itse työn suuntaan on kuitenkin kariutunut työn tutkimisen ja kehittämisen mallien ja välineiden puutteeseen. Tutkiakseen työtään työyhteisöt ja työhyvinvoinnin ammattilaiset tarvitsevat uusia välineitä analysoida työtä ja sen muutosta.

10 9 Muutospajoihin etsittiin työn tutkimisen malleja ja menetelmiä toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen välineistä (Virkkunen ym. 1999). Tärkein väline kuvata ja ymmärtää työtä on ollut työtoiminnan rakennemalli, jonka avulla työtä on pajoissa kuvattu. Pajoissa tarkastelun kohteeksi on valittu paikallisessa toimintayhteisössä tapahtuva työntekijöiden ja heidän esimiestensä toteuttama toiminta. Se voi olla teollista tuotantoa, julkista tai yksityistä palvelua. Toiminnan tarkastelussa on käytetty mallia toimintajärjestelmästä (kuvio 2) tai useamman toisiinsa kytkeytyneen toimintajärjestelmän verkosta (Engeström 1987; 1995; 2004). Kun tarkastellaan työtä toimintajärjestelmänä, keskeisiä periaatteita ovat toiminnan tarkoitus ja kohde (miksi työtä tehdään ja mihin työyhteisö toimintansa kohdistaa), eritasoiset ja eri aikana syntyneet työvälineet (työkalut, menetelmät, mallit, teoriat), joita yksilöt ja yhteisöt käyttävät, sekä työnjaot ja säännöt, joiden mukaan työyhteisön todellisuudessa toimitaan. Toimintajärjestelmämallista katso enemmän internetin sivuilta, esimerkiksi Välineet Tekijä Kohde Tulos Säännöt Yhteisö Työnjako Kuvio 2. Toimintajärjestelmän malli (Engeström 1987; 1995). Toimintajärjestelmän käyttö työn analysoimiseksi tarkoittaa sitä, että kuormitustekijä- tai toimintakykymittausten sijasta huomio kiinnitetään yhteisön työn kohteeseen, työprosesseihin, niiden tarkoitukseen, rakentumiseen ja/tai käytettävien välineiden, työnjakojen ja sääntöjen toimivuuteen ja muutoksiin. Työhyvinvointi ei ole edellytys työn tekemiselle, vaan se syntyy työtoiminnan seurauksena ja siihen voidaan vaikuttaa vaikuttamalla yhdessä itse työhön (Launis ym 2004; Launis & Rokkanen 2007; Mäkitalo 2001; Mäkitalo & Launis 2006;). Toiminnan tarkoitus ja kohde eivät aina ole työyhteisössä itsestään selviä tai selkeästi määritettäviä, lopullisesti (yksilön osaamisella) hallittavissa tai muuttumattomia. Päinvastoin monenlaisia kysymyksiä on nostettava esiin. Tiettyyn työvaiheeseen erikoistuneen työntekijän kohteeksi ovat saattaneet

11 10 muodostua päivittäiset tehtävät ja rutiinit, joiden muuttumista hänen on vaikea ymmärtää ilman käsitystä työn kokonaisuudesta. Tämä saattaa vaikeuttaa motivoitumista edessä oleviin, usein perustavaa laatua oleviin muutoksiin. Muutospajan toinen lähtökohta on työhyvinvoinnin tarkastelu toiminnan synnyttäminä yksilöllisinä ja yhteisöllisinä kokemuksina ja seurauksina (vrt. Mäkitalo 2005) Työn sujuvuus ja muutos työhyvinvoinnin lähtökohtina Muutospajat ovat perustuneet oletukseen työn jatkuvasta, milloin nopeammasta, milloin hitaammasta muutoksesta tai muutoksen tarpeesta. Muutos työyhteisön työssä ei tapahdu toimintajärjestelmän (kuvio 2) osien hyppäyksenomaisena siirtymänä uuteen vaan toimintajärjestelmän eri osat muuttuvat eri tahdissa. Toimintajärjestelmän eri osien eriaikaiset muutokset synnyttävät jännitteitä (ristiriitoja) osien välille. Ristiriidat ilmenevät arkisen työn häiriöisyytenä. Paperitehtaan tekniselle henkilökunnalle saattaa olla itsestäänselvyys, että paperin tuotanto sulfaattiselluloosasta vaatii erilaisia välineitä, menetelmiä ja aineita kuin paperin valmistus sulfiittiselluloosasta. Sen sijaan yhtä itsestään selvää ei ole, että uusi tuotannonohjausjärjestelmä edellyttää muutoksia myös työnjakoihin, toimintaa koskeviin sääntöihin tai yhteen sovittamista edellisen kehitysvaiheen teknisten järjestelmien kanssa. Nämä jännitteet ja ristiriidat ilmenevät arkisen työn sujuvuuden häiriöinä (Launis ym. 2005). Häiriöiden ja ongelmien lisääntyminen työssä liittyy kiinteästi työtoiminnassa käynnissä oleviin muutoksiin (Toikka & Hyötyläinen 1993; Virkkunen ym. 1999). Toistuessaan häiriötilanteet alkavat hankaloittaa työn sujuvuutta, uhata työntekijöiden hyvinvointia sekä heikentää työpaikan ilmapiiriä ja yhteistyösuhteita. Toistuvasti pahaa oloa aiheuttavat tilanteet voivat johtaa työn mielekkyyden katoamiseen, kun työn kohde, tavoitteet, työvälineet tai työtä ohjaavat säännöt ovat muuttuneet ja aikaisemman työuran aikana rakennettu työn punainen lanka on kadonnut. Usein mielekkääksi koetun työn tekeminen on hankaloitunut niin, että pitkistä työpäivistä huolimatta sananlasku työ tekijäänsä kiittää ei enää toteudu kuten ei toteudu sekään, että työ tekijäänsä opettaa. Toistuvat sujuvuuden häiriöt aiheuttavat lisätyötä, uuvuttavat ja rasittavat sekä henkisesti että ruumiillisesti (Launis & Koli 2005). On melko tavallista, että häiriöihin haetaan välitöntä ratkaisua, joka poistaa ongelman tai siirtää sen seuraavaan kertaan, erittelemättä kokonaistilannetta enempää kuin mitä välitön ongelmanratkaisu vaatii (Virkkunen ym. 1999). Tuloksena on helposti ratkaisuja, jotka auttavat välittömässä tilanteessa, mutta eivät poista ongelman syytä eivätkä johda työkäytännön kehittymiseen. Yksi välitön ratkaisu saattaa johtaa myös kahteen uuteen ongelmaan. Pohtimatta jää, mitkä ovat ongelmien taustat tai mistä ne ovat oire miten arkityön ongelmat

12 11 liittyvät toiminnan kokonaisuuteen ja työyhteisön vakiintuneisiin toimintatapoihin. Muutospajaan tuotamme työn aiemmista kehitysvaiheista aineistoa historialakanan avulla (historialakanan perustyyppi on liitteenä 1) ja nykytoiminnan häiriöistä häiriöpäiväkirjojen avulla. Häiriöt työprosessissa eivät ole välttämättä merkkejä siitä, että työ on väärin suunniteltu, puuttellisesti mitoitettu tai että yksittäinen työntekijä ei hallitse kyseistä työtilannetta. Häiriöitä syntyy väistämättä työn muutoksissa. Häiriöpäiväkirjojen avulla tuotettujen häiriöiden ja niiden ratkaisuehdotusten tulkintatapa on pajassa erityisen tärkeä vaihe. Perinteinen tapa on etsiä syyllisiä tai pyrkiä selittämään häiriöitä pois: tämä oli vain yksittäinen tilanne tai kaikki on niin henkilöstä kiinni. Tapa johtunee siitä, että häiriöitä ei ole totuttu ajattelemaan työn ja toimintatapojen kehittämisen mahdollisuutena. Häiriöitä yhdessä analysoimalla ja toimintatapoja kehittämällä myös työyhteisön ja organisaation toimijuus rakentuu uudelle tasolle ja tuottaa työhyvinvointia tekijöilleen (kun omaan työhön voi vaikuttaa). Kuvion 3 avulla on esitetty, miten häiriötilanteet voidaan tulkita yksilöllistämällä (kuviossa: yksilötaso) ne työntekijän tai työntekijäryhmän puutteista (huono fyysinen kunto, ikä, osaamattomuus) tai yksittäisistä kuormitustekijöistä johtuviksi (esim. ergonominen ongelma, työn epävarmuus, informaatiokuormitus, palautteen puute johdolta). Tulkitsemalla häiriöitä suhteessa työn muutoksiin ja/tai muutoksenteon tapoihin (kuviossa järjestelmätaso) voidaan huomio ja toimenpiteet paremmin kohdistaa toiminnan ja toimintatapojen muuttamiseen. TYÖ EI SUJU ODOTUSTEN MUKAAN: - häiriö - tiedonkulun katkos - erimielisyys - pulma Järjestelmätaso Häiriötilanteen toistumisen todennäköisyys pienenee YKSILÖN KOKEMUKSET TILANTEESTA : - ärtymys - kiihtyminen -pettymys - kyynistyminen - väsymys HÄIRIÖN ASETTAMINEN YHTEYKSIINSÄ TOIMINNASSA HÄIRIÖN YKSILÖLLISTÄMINEN SYYTTÄMINEN YLEISTÄMINEN TOIMINTA- TAVAN MUUTOS Häiriötilanteen toistumisen todennäköisyys lisääntyy YRITYS MUUTTAA TOISIA, HENKILÖ- RISTIRIIDAT Yksilötaso Kuvio 3. Yksilöllistävien työhyvinvoinnin tulkintojen ylittäminen. (Mukaeltu Mott 1992).

13 Välineet pajan peiliaineiston tuottoon ja käsittelyyn Muutospajoissa peiliaineistoksi kutsutaan konkreettista aineistoa työstä. Peiliaineistoa voivat olla arkisten häiriötilanteiden kuvaukset, työvälineiden tai työmenetelmien kuvaukset, asiakashaastattelut tai haastattelu- ja videokatkelmat työtilanteista. Aineistoa voidaan kerätä käyttämällä välineitä (esim. historialakana, häiriöpäiväkirja, häiriökuvaukset, haastattelut, työn videointi) ja kerättyä aineistoa tulkitaan välineiden avulla (esimerkiksi kuvioiden 2 ja 3 mallit). Toteutetuissa muutospajoissa on käytetty seuraavia menetelmiä erityisesti työhyvinvointinäkökulmiin soveltaen: 1) keskustelua työhyvinvoinnin ilmiongelmista ja niiden yhteyksistä työhön, hyvinvointi-ilmiöiden uudelleen tulkintoja 2) työn aiempien muutosten analysointia (esimerkiksi historialakanaa apuna käyttäen, liite 1: historialakanan perusmalli) ja siihen liittyvää täydentävää aineistoa mm. työhyvinvointiongelmien esiintymisestä (ks. myös Rokkanen & Launis 2003) 3) arkipäivän työn sujumattomuuksien, häiriöiden tai kuormittavien tilanteiden kuvauksien tuottamista esimerkiksi häiriöpäiväkirjoja apuna käyttäen 4) häiriökuvausten ja historia-aineiston analyysia toimintajärjestelmämallia käyttäen 5) häiriöiden työstämistä kehittämistehtäviksi toimintajärjestelmän mallia käyttäen. Toisin kuin muutoslaboratoriomenetelmässä (esim. Virkkunen ym. 1999) Soinlahden muutospajoissa pajan vetäjät eivät ole keränneet ja tuoneet pajaan analysoitavaksi aineistoa, vaan pajaan osallistuvat ovat itse keränneet aineiston, jota pajaistunnoissa on yhdessä analysoitu. Pajalaiset ovat tuottaneet aineistoa työstään (häiriöiden esiintyvyyslukuja, eri osapuolten näkemyksiä tilanteesta, jne.) myös työstäessään valittuja kehittämistehtäviä eteenpäin.

14 13 2. Työhyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollon haasteena Muutospajaa on kehitetty työhyvinvoinnin edistämisen välineeksi erityisesti työterveyshuollon aloitteesta. Työterveyshuollon ammattilaiset ja asiantuntijat ovat olleet kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina. Tässä luvussa tarkastellaan sitä, miksi ja miten muutospaja kehittyi M-realin työterveyshuollon historian pohjalta Työterveyshuollon muuttuva kohde ja rooli Työterveyshuollolla on vahvat perinteet ja vankka osaaminen yksilön hoitamisessa ja terveyden edistämisessä huomioiden myös työhön liittyvät vaatimukset. Useat yritykset ja yhteisöt edellyttävät työterveyshuollolta entistä enemmän näkyvyyttä työpaikoilla ja osallistumista myös keskusteluun niistä työhyvinvoinnin tekijöistä, jotka liittyvät kiinteästi työhön ja sen tekemiseen. Esimiehet odottavat palautetta ja käytännön ehdotuksia siitä, miten he voisivat edistää työntekijöiden mahdollisuuksia suoriutua työstään entistä tuloksellisemmin ja paremmin. Johto odottaa työterveyshuollolta asiantuntijan mielipiteitä siitä, miten voidaan vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon, työssä pysymiseen ja työpaikan haluttavuuteen. Työterveyshuollon tavoitteena on ehkäistä työstä johtuvia terveyden haittoja ja edistää työntekijöiden terveyttä. Työterveyden edistämisen ja jaksamisen haasteet voivat olla eri työpaikoilla hyvin erilaisia, vaikka ne perustuisivatkin samanlaisiin työelämän muutoksen tuomiin tekijöihin. Vaikka perinteisiä kuormitustekijöitä, kuten melu ja raskas fyysinen työ, esiintyy edelleen, on viime vuosina puhututtanut eniten työn henkinen kuormitus. Sen arviointi, mittaaminen ja torjunta eivät ole toteutettavissa perinteisin menetelmin, sillä kyse on hyvin henkilökohtaisesta ja kokemuksellisesta kuormitustekijästä. Työterveyshuolto onkin joutunut pohtimaan: Mitä työssä jaksaminen tämän päivän työelämässä tarkoittaa, mitkä ovat sen haasteet ja mikä on työterveyshuollon rooli tässä kokonaisuudessa? Mihin työterveyshuollon tulisi työtänsä kohdistaa? Isossa yrityksessä työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen edellyttää yhteisen mallin luomista eri toimijoiden yhteistyön pohjaksi. M-realin työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikan taustalla oli ollut käsitys siitä, että kaiken lähtökohta on arjessa työn tekeminen ja siihen liittyvien riskitekijöiden, häiriöiden ja riskikäyttäytymisen havaitseminen ja hallinta. Työhyvinvointi, turvallisuus ja terveys ovat kaikki työtoiminnassa syntyviä ja siitä ilmeneviä heijastumia. Työturvallisuusmittareilla on pitkät perinteet. Niiden hyödyntäminen perustuu useimmiten läheltäpiti-tilanteiden sekä eriasteisten tapaturmien seurantaan,

15 14 analysointiin ja niiden pohjalta käynnistettyihin korjaaviin toimenpiteisiin. Turvallisuuden edistämisessä on jo pitkään tiedetty, ettei turvallisuutta voi tuoda työpaikalle, vaan sen on joka päivä synnytettävä siellä uudelleen. Nykyisin yrityksiä puhututtavat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet niistä aiheutuvien toiminnan häiriöiden ja kustannusten vuoksi. Myös nämä työterveyden häiriöitä heijastavat ilmiöt ovat jatkumo lievemmistä häiriöistä. Samat työhön liittyvät syyt, jotka aiheuttavat tarvetta jäädä sairauden vuoksi sairauslomalle tai pysyvästi pois työelämästä, synnyttävät jo paljon aikaisemmin erilaisia negatiivisia niin psyykkisiä kuin fyysisiä tuntemuksia ja kokemuksen työkyvyn heikentymisestä. Nämä luovat myös sairauden yhteydessä paineita jäädä pois työstä, eikä töihin palaaminen ole mahdollista pelkästään lääketieteellisin tai yksilöön kohdistuvin toimenpitein. Organisaatiossa, jossa seurataan vain tapaturma- ja sairauspoissaolotilastoja tarkastelun kohteena, ovat jo tosiasiat tapahtuneet. Siirtämällä pääpaino järjestelmälliseen ennakoivaan toimintaan, läheltäpiti-tilanteiden, työtoiminnan häiriöiden tai työhön liittyvien oireiden analysointiin, voidaan tehokkaammin ehkäistä työtapaturmia ja työkyvyttömyyttä sekä edistää työhyvinvointia ja - terveyttä. Yrityksen kannalta on myös tuloksellisempaa ennakoida sujuvan toiminnan esteitä muuttuvassa toimintaympäristössä ja kehittää toimintatapoja sekä työturvallisuuden että työhyvinvoinnin edistämiseksi kuin keskittyä jälkikäteen korjaavaan toimintaan. Koska työhyvinvoinnin puute voi aiheuttaa uhkan työkyvyn heikkenemiselle psykososiaaliseksi kutsutun kuormittumisen kautta, työterveyshuollon on osallistuttava myös työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kyseessä on kaikkien osapuolten yhteinen haaste, johon vastaamisessa työterveyshuollon rooli on vasta hahmottumassa KYKY-mallista työhyvinvoinnin edistämiseen M-realin työterveys- ja työhyvinvointiajattelua on kehitetty jatkuvasti usean toimijan yhteistyönä. M-realin edeltäjässä Metsä-Serlassa luotiin 90-luvun alussa valtakunnan viralliseen tyky-paradigmaan (Ilmarinen 1995; Rantanen 1996) perustuva KYKY-malli (kuvio 4). Tämä työkykyä ylläpitävän toiminnan malli sisältää toimintaprosessin organisoimisen, yksilön terveyden, työn ja työympäristön turvallisuuden sekä työyhteisön toimivuuden lisäksi myös siihen myöhemmin lisätyn ammatillisen osaamisen. Mallin mukainen toiminta levisi 90-luvulla kaikkiin Metsäliitto-konsernin tehtaisiin perustettujen tyky-ryhmien kautta.

16 15 * * Kuvio 4. Metsä-Serlan kykymallin kriittinen tarkastelu oli yksi muutospajamenetelmän kehittämisen lähtökohta.

17 16 Käytännössä tyky-toiminta kuitenkin keskittyi ensisijaisesti yksilön terveyden ja työympäristön turvallisuuden edistämiseen (katso myös Peltomäki 2002). Jotain tuntui puuttuvan tehokkaasta työhyvinvoinnin edistämisestä. Prosessiteollisuudessa muutosten läpivienti oli etupäässä teknologisten investointien, henkilöstökoulutuksen, henkilöstömäärän sopeuttamisen ja organisaatiomuutosten varassa. Käytännössä nämä muutokset näyttävät johtavan työn hallinnan tunteen heikkenemiseen, työn mielekkyyden kyseenalaistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien vähenemiseen omassa työssä. Työntekijöiden työkyvyn alenemisen uhka kasvaa, mutta syistä, joita ei selvästi oteta huomioon tyky-mallissa. Työkyvystä onkin tullut lähes lääketieteellinen käsite, jota mitataan ja määritellään lääkärin vastaanotoilla ja korjataan kuntoutuksessa. Virallisen tyky (työkykyä ylläpitävän toiminnan) -mallin mukaan riittävä henkilökohtainen terveys on vain yksi osa työkykyä. Sen lisäksi siihen vaikuttavat työyhteisön toiminta, työ ja työympäristö sekä ammatillinen osaaminen. Näitä vain on paljon vaikeampi tuoda vastaanottohuoneeseen arvioitavaksi. Siksi terveyttä lukuun ottamatta muiden työkykyyn vaikuttavien tekijöiden arviointi jää valitettavan usein ainoastaan potilaan henkilökohtaisesti värittyneiden kuvausten varaan. Tyky-toiminta on tutkimusten mukaan tuttua lähes kaikilla suomalaisilla työpaikoilla (Peltomäki ym. 2002). Työkykyä ylläpitävänä (ja työhyvinvointia tuottavana) toimintana markkinoidaan hyvin monenlaisia mittauksia, tapahtumia ja palveluja. Henkilöstön virkistäytyminen on tärkeää, mutta siitä ei pidä luoda työhyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeintä toimintaa. Tällaisella työpaikkojen ulkopuolella tapahtuvalla, työn tekemisestä irrotetulla toiminnalla on mahdotonta saada aikaan pysyvää kehitystä työhyvinvoinnissa (katso myös Launis ym. 2001). Sen sijaan aikaisempi kokemus ja tutkimukset ovat osoittaneet, että koko työyhteisön yhteiseen työnhallintaan tähtäävällä toiminnalla saavutetaan usein merkittäviä parannuksia niin työntekijöiden ilmoittamissa oireissa ja sairauspoissaoloissa kuin työn sujuvuudessa ja tuottavuudessakin (Hignett ym. 2005). Työkyky-käsite ja sen ylläpitäminen ovat pitkään olleet keskeisiä työkaluja jaksamisen tukemisessa. Nyt keskustelu on siirtynyt työhyvinvointiin, koska painopiste on haluttu siirtää pelkästään tämän päivän jaksamisesta mahdollisuuteen, kykyyn ja haluun vastata työn haasteisiin myös huomenna. M- realin työhyvinvointitoiminnan kehityksessä keskeiseksi 2000-luvun alussa nousi erityisesti työ, sen muutokset ja muutosten häiriöiden yhteistoiminnallinen tutkiminen ja hallinta. Haaste työhyvinvointikeskustelussa on päästä lähes myyteiksi muuttuneiden työhön liittyvien tunteiden ja ilmiöiden sijaan keskustelemaan niistä työpaikan arjessa esiintyvistä konkreettisista tilanteista, jotka koetaan ylimääräistä työtä aiheuttaviksi ja jaksamista uhkaaviksi häiriöiksi. Siksi M-realissa kehitettiin perinteisen yksilökeskeisen toiminnan sijaan toisenlainen toimintatapa, jossa

18 17 koko työyhteisöä kannustetaan yhdessä pohtimaan työtään ja sen muutosta sekä niiden kautta työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja edelleen niihin vaikuttamista. Työnteon koettu mielekkyys on tutkimusten mukaan Suomessa ollut viime vuosina laskussa (Ylöstalo 2002). Sen vuoksi on epätodennäköistä, että esimerkiksi pelkillä työntekijöiden terveystarkastuksilla voidaan paljon vaikuttaa työssä jaksamisen ongelmiin. Sinänsä elämäntapariskeistä keskusteleminen, sairauksien varhainen havaitseminen ja hoidon tehostaminen ovat tärkeitä, mutta niitä ei voi pitää riittävinä toimenpiteinä työhyvinvoinnin edistämisen kannalta Muutospaja työhyvinvoinnin edistämisen malliksi Tyypillisin työyhteisötyön työkalu työterveyshuollossa on ollut kysely, jolla pyritään kartoittamaan tutkimusten perusteella oleellisia tekijöitä työpaikalla. Tulosten tulkinnassa käytetään usein joko yrityksen ulkopuolisia muista yrityksistä saatavia vertailuarvoja tai yrityksen eri osastoja verrataan keskenään. Tuloksia on kuitenkin haasteellista muuttaa selkeään muotoon, josta selviäisi, mitä työpaikalla konkreettisesti pitäisi muuttaa parempaan tulokseen pääsemiseksi. Usein kyselyn tulokset palautetaan tutkimukseen vastaajille, jotta he kertoisivat mitä he varsinaisesti tarkoittivat vastatessaan kysymyksiin. Uhkana on, että jo aikaisemmin hyvin toimineet työyhteisöt onnistuvat tässä, kun taas ongelmallisissa työyhteisöissä tulokset voivat jäädä kokonaan hyödyntämättä. Muutospaja suunniteltiin lähtökohtaisesti pajaan osallistuvan osaston tai yhteisön työn ympärille. Työntekijät yhdessä esimiehensä kanssa ohjataan keskustelemaan työn mielekkyyden kannalta oleellisista työnsä arjen asioista. Keskeisiä kysymyksiä ovat olleet seuraavat: minkä vuoksi osastolla työskentelevät tekevät työtään ja mitä tekemällä he tähän päämäärään pyrkivät. Työn sujumiseen liittyvät asiat nostetaan keskusteluun kysymällä, miten työ tehdään, mitkä ovat työn tekemiseen käytettävät välineet, millaiset säännöt (kirjoitetut ja kirjoittamattomat) työn tekemistä ohjaavat sekä miten yhteistyö on järjestetty ja miten nykyiset työvälineet ja säännöt tukevat yhteistyön sujumista. Jotta ymmärtäisi tämän päivän tapaa tehdä työtä, on katsottava, miten työn tekeminen on kehittynyt työpaikan lähihistoriassa. Tätä kautta voidaan tehdä ymmärrettäviksi ne toiminnan tavat, jotka eivät ehkä tänä päivänä enää tue työn sujuvuutta, vaan voivat päinvastoin heikentää sitä. Työn aiemmista toimintatavoista selittyy yksilön tapa toimia. Syyllistämisen sijaan pyritään ymmärtämään työtä, sen kehittymistä, siinä olevia jännitteitä ja häiriöitä sekä löytämään uusia tapoja tehdä töitä mielekkäämmin ja sujuvammin. Edellä kuvatun perusteella M-realissa on vuodesta 2002 lähtien kehitetty muutospajoja työhyvinvoinnin tukemiseksi. Muutospajan etenemistä ja toteutusta on seuraavassa esitelty kuvaamalla Soinlahden sahalla toteutettuja muutospajoja.

19 18 M-realissa on vuoden 2003 jälkeen vedetty lukuisia muutospajoja, jotka vaikka noudattavatkin samoja muutospajan perusajatuksia käsittelevät kunkin organisaation työtä organisaation omista lähtökohdista.

20 19 3. Muutospajat Soinlahden sahalla Tässä luvussa tarkastellaan niitä muutospajoja, jotka M-realin johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo ja työkykypäällikkö Hannu Pursio toteuttivat Soinlahden sahalla vuosina 2002 ja Hannu Pursio esitteli vuonna 2002 Soinlahden sahan johdolle muutospajamenetelmää ja tarjosi sahalle mahdollisuutta osallistua pilottihankkeeseen, jossa muutospaja toteutettaisiin koko organisaatiossa. Sahalla oli tunnistettu tarve vahvistaa työntekijöiden omaa roolia työnsä kehittämisessä ja rakentaa uudentyyppistä kannustavaa esimiesroolia. Muutospaja-pilottihanketta tarjottiin sahalle edellisten tavoitteiden lisäksi myös siksi, että sahalla haluttiin käynnistää uudenlainen toimintamalli yhteistoiminnallisempien toimintatapojen kehittämiseen. Tarkoituksena oli kehittää koko organisaatiota koskevaa uutta osallistavaa työn kehittämismenetelmää. Luvussa neljä tarkastellaan pajojen arviointia vuonna 2006 tehtyjen haastattelujen perusteella. Soinlahden sahalla pajan edellä mainitut vetäjät kuvasivat muutospajojen periaatteita seuraavasti: Muutospaja perustuu kehittävän työntutkimuksen teoriapohjaan, jossa keskeisenä lähtökohtana on työn historiallinen muutos ja muutoksen aiheuttamien kehitysjännitteiden (häiriöiden) näkyväksi tekeminen työssä. Olennaista on se, että työntekijät ja heidän esimiehensä itse yhdessä tunnistavat ja kuvaavat muutoksen aiheuttamat kehitysjännitteet ja tuottavat uusia toimintamalleja näiden havaintojen pohjalta. Muutospajan tärkeä rakenteellinen ominaisuus on ajankäytön tehokkuus (5 x 2 tuntia) ja prosessin suunnitelmallinen eteneminen kohti uusia toimintamalleja. Vaikka M-realissa edelleen tehdään kyselyihinkin pohjautuvia työilmapiiritutkimuksia, muutospaja tuo työyhteisöille vaihtoehtoisen mahdollisuuden oman työnsä ja työhyvinvointinsa tarkasteluun. Kokemuksemme mukaan työn sujuvuutta häiritsevät, lisätyötä aiheuttavat häiriöt koetaan työhyvinvoinnin uhkana. Syynä voivat olla esimerkiksi toiminnan tavoitellun tuloksen kannalta toimimattomat välineet, vanhentuneet toimintatavat tai vääränlainen työnjako. Häiriöt ovat usein sekä työhyvinvointia heikentävä tekijä että työn laadun ja tuloksellisuuden vaarantaja. Näin ollen häiriöiden analysointi muutospajassa ei pelkästään edistä työhyvinvointia, vaan myös lisää työntekijöiden mahdollisuuksia tehokkaaseen työntekoon. Työhyvinvointi ei siis ole edellytys, vaan seuraus tuottavuudesta, ja niitä molempia uhkaavat samat tekijät. Koska työtoiminta on jatkuvassa muutoksessa, työhyvinvointi ei ole missään vaiheessa stabiili ilmiö, vaan edellyttää jatkuvaa työssä esiintyvien muutosten ja häiriöiden tunnistamista ja työn kehittämistä.

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki 2009

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Jorma Mäkitalo ja Eija Paso Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Valokuvat Kannen suunnittelu Ulkoasu ja taitto Kustantajat

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Raportti Työsuojelurahastolle (projekti 103332) Toim. Tiina Kalliomäki Levanto Työterveyslaitos Helsinki 2005 2 Sisällysluettelo Yhteenveto...3

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot