Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2."

Transkriptio

1 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 1/ Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET Ilmakuva Kauniaisten keskustasta 1940-luvulla. Millä perusteilla Kauniaisten 129 katua on nimetty? Kaksiosainen sarja esittelee ensin eteläisen osan nimiä. Flygfotot över Grankulla centrum är från 1940-talet. Vilken är bakgrunden till Grankullas 129 vägnamn? I den första delen av två presenterar vi namnen söder om centrum. LUE LISÄÄ sivuilta 8 ja 9 LÄS MER PÅ SIDORNA 8 OCH 9 JOANNA BYMAN / SELFIE Joanna Byman avaa kuntosalin kauppakeskukseen. Sammon kuva-arkisto / Juha Törmälä KARL TIGERSTEDT Björn Wahlroos puhuu Granin Lähiavun seminaarissa 4.2. kaupungintalolla. Henri Laaksonen on yksi Norpen Tennisliigaa johtavasta Grani Tenniksen pelaajista. LUE LISÄÄ sivulta 3 LUE LISÄÄ SIVULTA 7 KATSO SIVU 6 Joanna Byman startar gym i köpcentrum. LÄS MER PÅ SID 6 Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2. Henri Laaksonen är en av Grani Tennis toppspelare som bidragit till serieledningen. LÄS MER PÅ SID 3 LÄS MER PÅ SID 7

2 2 Pääkirjoitus Ledaren Asukkaat sanovat ei 101 kauniaislaista käytti tilaisuutta hyväkseen ja jätti niin sanotun huomautuksen kuntaliitoksesta määräaikaan 14. tammikuuta mennessä. Kaikkien huomautukset olivat, niin kuin oli odotettua, kuntarakennelain 8 pykälän perusteella liitossopimusta vastaan. Kauniaislaiset suhtautuivat kielteisesti siihen että Espoo, Helsinki, Kauniainen, Sipoo ja Vantaa liitettäisiin yhdeksi kaupungiksi, kuten valtiovarainministeriön selvittäjät 5. joulukuuta kyseisten kaupunkien valtuustoille ehdottivat. Asukkaat puhuivat ennemmin laajemman yhteistyön puolesta. Jos selvittäjien ehdotus toteutetaan, kyseiset kunnat lakkaavat olemasta ja uusi jättikunta syntyy Kaupunginhallitus halusi antaa asukkaille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä metropoliliitoksesta ennen kuin se valmistelee lausuntoehdotuksensa valtuustolle. Kyseinen kuulutus oli julkaistu kaupungin nettisivuilla 15. joulukuuta. Berg Mielipiteensä oli mahdollista kertoa kaupunginhallitukselle nettilomakkeella, sähköpostitse ja tavallisen postin välityksellä. Valtuusto päättää asiasta 16. maaliskuuta. *** Olemme iloisia siitä, että Clara Palmgren ja Catharina Brandt-Vahtola jatkavat tänä keväänä suosittua historiasarjaansa Kaunis Granissa. Jokaisen uuden artikkelin myötä dokumentoituu palanen paikallishistoriaa tulevien tutkijoiden, uusien kaupunkilaisten sekä kuuden koulumme opettajien ja oppilaiden iloksi sekä vanhempien henkilöiden muistojen virkistämiseksi. Hienoa että on ihmisiä, jotka näin, ilman mainittavaa hyötyä, toimivat aktiivisesti koko yhteisön hyväksi! Nina Winquist päätoimittaja puheenjohtajalta ordföranden har ordet FI Olemme aloittamassa uutta vuotta 2015 vuotta täynnä haasteita. Eduskunnan on määrä kevättalven aikana käsitellä useita painavia lakiehdotuksia, joilla on ratkaiseva vaikutus yhteiskuntaamme sekä yksittäisen kansalaisen elämään ja mahdollisuuteen vaikuttaa lähiympäristöönsä. Kauniainen antoi kriittisen lausuntonsa ehdotuksesta SOTE-laiksi. Tiettyjen arvostelijoiden mukaan maan jakaminen viiteen hoitoalueeseen ja korkeintaan 19 tuottamisvastuulliseen kuntayhtymään sotii perustuslakia vastaan. Maamme valtiosäännön mukaan eduskunnan perustusvaliokunta ratkaisee tämän olennaisen kysymyksen yksinkertaisella enemmistöllä. Kustannuslaskelmat, jotka esiteltiin kun lakiesitys annettiin, ovat saaneet monet epäilemään, voiko kustannustenjako olla oikeudenmukainen. Pienet kunnat, joilla jo nyt on heikko talous ja puutteita sosiaalija terveydenhuollossaan, saavat maksaa sosiaali- ja terveyspalveluista merkittävästi enemmän. Invånarna säger nej 101 grankullabor tog tillfället i akt och lämnade in en så kallad anmärkning om kommunsammanslagningen före deadline den 14 januari. Allas anmärkning var, såsom väntat, mot ett avtal om sammanslagning i enlighet med paragraf 8 i kommunstrukturlagen. Ingen ställde sig positiv till att Esbo, Helsingfors, Grankulla, Sibbo och Vanda går samman i en enda stad, såsom finansministeriets utredare föreslog den 5 december för fullmäktige i de berörda städerna. Istället talade många för ett ökat samarbete. Ifall utredarnas förslag genomförs skulle kommunerna upphöra att existera och den nya jättekommunen födas Det var stadsstyrelsen som hade velat ge invånarna en möjlighet att uttrycka sin åsikt om metropolsammanslagningen före den bereder ett utlåtande som beslutsunderlag för fullmäktige. En kungörelse i frå- Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys valmistui Selvityksessä ehdotettiin että Espoo, Helsinki, Kauniainen, Sipoo, Vantaa ja osa eteläistä Tuusulaa liitetään yhdeksi kunnaksi. Kauniaislaiset vastustivat ehdotusta voimakkaasti suullisessa kuulemistilaisuudessa, jonka selvityshenkilöt järjestivät lokakuussa Kasavuoren koulukeskuksessa. Kauniaislaisilla oli tämän lisäksi mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ehdotuksesta mennessä kaupunginhallitukselle (lue lisää pääkirjoituksesta yllä), joka valmistelee lausuntoehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi Valtiovarainministeriö pyysi Kauniaisilta lausuntoa hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotus käsittää 189 sivua ja se esiteltiin kuntien edustajille Itse lausunto on annettava Kauniainen suhtautui aluksi myönteisesti metropolihallintoon, mutta SOTE-ehdotuksen saamien käänteiden jälkeen on syytä epäillä tarvetta vaaleilla valittuun metropolivaltuustoon, joka lisää hallinnollisia kustannuksia entisestään. Nykyinen käytäntö valtion ja Helsingin seudun kuntien välisistä, maankäyttöä, liikennettä ja asumista koskevista aiesopimuksista on enemmän kuin riittävä. Kevät tulee olemaan kaupungin virkamiehille ja luottamushenkilöille työntäyteinen. Meneillään olevat muutokset eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet kauniaislaisten kiinnostukseen vaikuttaa itse lähiympäristöönsä. Hyvä esimerkki on Granin Lähiapu, joka järjestää 4.2. tiedotustilaisuuden kolmannen sektorin merkityksestä yhteiskunnallisessa huolenpidossa. Tilaisuuden alustaa hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos (ks. sivu 3). Finn Berg Kaupunginhallituksen puheenjohtaja gan hade publicerats på stadens nätsidor den 15 december. Stadsstyrelsen samlade in åsikterna med hjälp av ett webbformulär, genom e-postmeddelanden eller regelrätt post. Fullmäktige tar beslutet den 16 mars. *** Vi är så glada över att Clara Palmgren och Catharina Brandt-Vahtola fortsätter den omtyckta historieserien i Kaunis Grani denna vår. Varje ny artikel medför att ytterligare en liten bit lokalhistoria dokumenteras till glädje för framtida forskare, nyinflyttade grankullabor, lärare och elever i våra sex skolor och såsom minnesstoff för äldre personer. Fantastiskt att det finns mänskor som på detta sätt, utan nämnvärd egen vinning, aktivt verkar för hela samhällets bästa! Nina Winquist CHEFREDAKTOR SE Vi står inför ett nytt år 2015 ett år fyllt av utmaningar. Riksdagen skall under vårvintern behandla flera tunga lagförslag, som på ett avgörande sätt inverkar på samhället och den enskilda medborgarens liv och möjlighet att påverka sin näromgivning. Grankulla gav sitt kritiska utlåtande om förslaget till SOTE-lag Indelningen av landet i fem vårdområden och högst 19 produktionsansvariga samkommuner anses av vissa bedömare strida mot grundlagen. Denna avgörande fråga avgörs enligt landets författning med enkel majoritet i riksdagens grundlagsutskott. De kostnadsberäkningar som presenterades då lagförslaget gavs har fått många att ifrågasätta huruvida kostnadsfördelningen kan vara rättvis. Små kommuner, som redan nu har svag ekonomi och brister i sin social- och hälsovård, får betala märkbart mer för sina social- och hälsovårdstjänster. Den särskilda kommunindelningsutredningen inom metropolområdet blev färdig Utredningen förslog att Esbo, Grankulla, Helsingfors, Sibbo, Vanda och en del av södra Tusby slås samman till en kommun. Grankullaborna motsatte sig kraftigt förslaget vid det muntliga hörande som utredningsmännen ordnade i oktober i Kasavuori skolcentrum. Grankullaborna kunde dessutom ge sin åsikt om förslaget per till stadsstyrelsen (läs mer i ledaren ovan), som bereder förslag till utlåtande att godkännas av fullmäktige Finansministeriet bad Grankullas utlåtande om regeringens proposition till lagstiftning om metropolförvaltning. Förslaget omfattar 189 sidor och presenterades för kommunernas representanter Själva utlåtandet skall ges Till en början förhöll sig Grankulla positiv till en metropolförvaltning men efter den vändning SOTE-förslaget tagit kan man med fog ifrågasätta behovet av en vald metropolförvaltning, som ytterligare ökar de administrativa kostnaderna. Nuvarande praxis i form av avsiktsavtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen när det gäller markanvänding, trafik och boende är mer än tillräckligt. Våren kommer att vara arbetsdryg för stadens tjänstemän och förtroendevalda. De pågående förändringarna har dock inte påverkat Grankullabornas intresse att själva påverka sin näromgivning. Ett bra exempel är Grani Närhjälp som 4.2 ordnar ett informationstillfälle om tredje sektorns betydelse för omsorgen i samhället med styrelseordförande Björn Wahlroos som inledare (se sid. 3). Finn Berg Stadsstyrelsens ordförande Huom! Obs! Kustantaja/Utgivare Ab Grankulla Lokaltidning Kauniaisten Paikallislehti Oy Painos/Upplaga kpl Päätoimittaja/Chefredaktör Nina Winquist puh./tfn faksi/fax (09) Toimitussihteeri/ Redaktionsekreterare Markus Jahnsson puh./tfn (09) Toimituksellinen aineisto/ Material Kaupungintalo/Stadshuset Sähköposti/E-post Internetsivut/Internetsidorna Ilmoitukset/ Annonser Nina Winquist puh./tfn Ilmoitushinta/ Annonspriser 0,90 /pmm + alv 24 % Tilaushinta/ Prenumeration 15 /vuosi/år Ulkoasun suunnittelu/ Grafisk formgivning Hagnäs Design Taitto/Ombrytning Adverbi Paino/Tryckeri Suomen Lehtiyhtymä Tämä lehti painettu/ Detta nummer presslagt Jakeluhäiriöt/ Distributionsstörningar puh./tfn (09) Lehti ei vastaa tilaamatta toimitetun aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden muokata aineistoa. Tidningen svarar inte för uppbevaring och returnering av inlämnat material som inte beställts. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet. Seuraava numero ilmestyy Aineisto viimeistään Nästa nummer utkommer Materialet senast Lehti on painettu ympäristöystävälliselle paperille Joutsenmerkityssä painotalossa (55 g ISO 80). Tidningen trycks på ett miljövänligt papper i ett svanmärkt tryckeri (55 g ISO 80). Terveysneuvonta sai vuodenvaihteessa uuden puhelinnumeron. Uusi numero on Kauniaislaiset saavat edelleen ympärivuorokautista neuvontaa puhelimitse. Grankullabornas hälsorådgivning har nytt telefonnummer sedan årsskiftet. Det nya numret är och rådgivningen fortsätter dygnet runt. Thinkstock

3 3 Mikä on lähiavun merkitys yhteiskunnalle? Sammon kuva-arkisto / Juha Törmälä Granin Lähiapu järjestää keskiviikkona 4. helmikuuta seminaarin kaupungintalolla. Kysyimme järjestön puheenjohtaja Yvonne Lasseniukselta mistä tilaisuudessa on kysymys ja miksi mukana on Björn Wahlroos. Miksi tämä seminaari? Tavoitteena on antaa Granin Lähiavulle ajankohtaista näkyvyyttä ja lisätä kiinnostusta ja ymmärtämystä työtämme kohtaan sekä saada uusia tukijäseniä. Ilman vakaata taloutta on vaikea tehdä pitkäntähtäimen suunnitelmia. Mikä rooli Björn Wahlroosilla on? Haluamme kuulla hänen SE kokemuksiaan varojen keräämisestä yksityisellä sektorilla ja miten tällaisen voi yhdistää valtiollisiin tai kunnallisiin lähteisiin. Uskomme että hänen innostava persoonansa voi kannustaa kauniaislaisia tukemaan toimintaamme. Keille tilaisuus on tarkoitettu? Kaikki kauniaislaiset ja ne, joita toimintamme kiinnos- Varför detta seminarium? Målsättningen är att ge Grani Närhjälp aktuell synlighet och att öka intresset och förståelsen för vårt arbete och få nya understödsmedlemmar. Utan en stabil ekonomi är det svårt att göra långsiktiga planer. Onko vapaaehtoistyö erityisen tärkeää Haluamme kehittää Granin juuri nyt? Mikä on lähiavun merkitys? Lähiapua edelläkävijäksi paikallisella tasolla, missä kauniaislaiset auttavat toisiaan. Nyt toimintaan osallistuu aktiivisesti yli sata henkilöä. Osa tekee vapaaehtoistyötä ilman palkkaa, mutta suuri osa saa palkkaa työs- Vilken roll har Björn Wahlroos? Vi vill höra hans erfarenheter av insamlandet av medel från den privata sektorn och hur detta kan kombineras med statliga eller kommunala källor. Vi tror att hans entusiasmerande framtoning kan inspirera grankullaborna att stöda vår verksamhet. Avajaiset to 5.2 klo Tervetuloa tutustuman ja lasilliselle kuohuvaa! Är frivillighjälp särskilt aktuell nu? Oberoende av ev. kommunsammanslagning och nya planer för social- och hälsovården tror vi att behovet av medborgaraktivitet på lokal nivå ökar. Nina Winqvist Viimeinen mahdollisuus ostaa asiakkuus ennakkoeduin! 2kk 84 tai vuoden loppuun 434! TERVETULOA RAAMATTUOPISTOLLE 1.2. klo 17 Eväsmessu 3.2. klo 19 Sana soi -ilta Nina Winqvist Vilken är närhjälpens betydelse? Vi vill utveckla Grani Närhjälp till en föregångare på lokal nivå där grankullabor hjälper varandra. Över 100 personer deltar nu aktivt i verksamheten. En del gör det frivilligt utan lön, men en stor del får lön för sitt arbete som motsvarar 11 årsverken. Nice & Guys kuntosali, kauppakeskus grani, 2.krs. niceandguys.fi Avoimien ovien torstai Aamuehtoollinen, toivelauluhetki, mahdollisuus lounaaseen ja kirpputoriostoksiin. Yleisöluento klo 13 TT Eero Junkkaala: Maailmanloppu milloin se tulee? Uskomme, että riippumatta mahdollisista kuntaliitoksista tai uusista sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmista tarve kansalaisaktiivisuuteen paikallisella tasolla lisääntyy. Vem är tillställningen för? Alla grankullabor och de som är intresserade av vår verksamhet är hjärtligt välkomna. UUSI UPEA KUNTOSALI AVATAAN KAUNIAISTEN KESKUSTAAN HELMIKUUN ALUSSA! Koululaisten Gospel Junior leiri Omat ryhmät 7 10-v. ja v. lapsille. Ennakkoilmoittautuminen. tään, mikä vastaa 11 henkilötyövuotta. Vilken är närhjälpens betydelse för samhället? Onsdagen den 4 februari ordnar Grani Närhjälp ett seminarium i stadshuset. Vi frågade ordföranden Yvonne Lassenius vad tillställningen går ut på och varför Björn Wahlroos medverkar. Björn Wahlroos osallistuu tilaisuuteen klo Björn Wahlroos deltar i tillställningen kl taa, ovat sydämellisesti tervetulleita Nuorten naisten ilta. Ihmeellisesti tehty! Puheen rakentamisen ja evankelioimistyön kurssi Ennakkoilmoittautuminen Video ja kuva evankelioimisessa Ennakkoilmoittautuminen. Jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 11 Pyhäkoulu ja lounas. Lisätiedot Ilmoittautumiset p Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, Kauniainen. Korkeatasoiset laitteet Toiminnallinen alue mm. 5 juoksumattoa Avoinna /kk Ei sitoutumisaikaa! Vi betjänar även på svenska! Tammikuun ajan erä alus- ja uima-asuja OTA 3, MAKSA 2 tarjoamme edullisimman! Under januari ett parti underkläder och simdräkter TA 3, BETALA FÖR 2 den förmånligaste är gratis! Vanhojen tanssit lähestyvät! Joko sinulla on olkaimettomat liivit juhlapuvun alle? Tervetuloa sovittamaan! De gamlas dans närmar sig! Har du redan en strapless-bh för balklänningen? Välkommen att bli fin! LARA S SECRET Tunnelitie 6-Tunnelvägen 6, Kauniainen - Grankulla (0) TI, KE, PE TO LA MA suljettu, stängt

4 4 PÄIVÄKIRJA DAGBOKen agenda Tapahtuu Kauniaisissa Det händer i Grankulla MATTI LAURILA uutiset nyheter MARJA SALOKANGAS n TAIDENÄYTTELY KONSTUTSTÄLLNING Matti Laurila Puisia taide- ja käyttöesineitä tarkalla silmällä ja taitavalla kädellä. Matti Laurila Konstföremål och verktyg av trä gjort med skarpa ögon och skickliga händer. Kaupungintalo, Kauniaistentie 10,avoinna ma pe klo ,ti to myös klo Stadshuset, Grankullavägen 10, öppet må-fr kl , ti to också kl n KESKIVIIKKO ONSDAG OMAISHOITAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ klo Sebastoksessa. NÄRSTÅENDEVÅRDARNAS STÖDGRUPP i Sebastos kl n SUNNUNTAI SÖNDAG KONSERTTI klo 18 Kauniaisten kirkossa. Selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen. Couperin, Händel, Haydn, Schubert, Bartók, Wessman ja Sibelius. Vapaa pääsy, ohjelma 10 /5 Kirkon Ulkomaanavulle. KONSERT i Grankulla kyrka kl. 18. Anna-Maaria & Olli Varonen, celloduo. Couperin, Händel, Haydn, Schubert, Bartók, Wessman och Sibelius. Fritt inträde, programblad 10/5 till förmån för Kyrkans Utlandshjälp. n LAUANTAI LÖRDAG MÅ BRA-DAG kl på Villa Junghans. Teman: Andning, meditation och qigong. Verktyg för kroppsmedvetenhet. Energi med Mindfulness. Föreläsningar och övningar. Dagen avslutas med en lätt lunch. Pris 15. Bindande anmälningar till Agneta Selroos, tel Arrangör: Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla. n 1.2. SUNNUNTAI söndag PERHEMESSU JA YHTEISVASTUULOUNAS klo 10 kirkossa, saarna ja liturgia Mauri Vihko, kanttorina Anna Marte. Mammakööri, päiväkerholaiset ja bändi. Messun jälkeen Kauniaisten Marttojen lounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. n 4.2. KESKIVIIKKO ONDAG SEMINAARI lähiavun merkityksestä yhteiskunnalle. Katso sivu 3. SEMINARIUM om närhjälpens betydelse för samhället. Se sid. 3. n 8.2. SUNNUNTAI SÖNDDAG KYNDELSMÄSSODAGENS FAMILJEMÄSSA i Grankulla kyrka kl. 12. Ulrik Sandell, Johanna Södö, Yvonne Fransman, Catherine Granlund, Karin Nordberg. Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds. Lunchservering i övre salen till förmån för GA. Pris: 7 / vuxna, 3 / barn 5 12 år, yngre barn gratis (max 15 /familj). Försäljning av GA-produkter. Bytesdag för barn- och ungdomskläder, barnböcker, spel och leksaker. Förfrågningar diakoniassistent Karin Nordberg, n 9.2. MAANANTAI MÅNDAG KONSERTTI. Hilkka Norjasen oppilaiden viuluilta Vallmogårdissa klo 19. Järj. Kauniaisten musiikkiopisto. KONSERT Hilkka Norjanens elevernas violinkväll. Vallmogård kl. 19. Arr. Grankulla musikinstitutet. BYTESDAGEN FORTSÄTTER i Grankulla kyrkas nedre sal kl PERUUTUS annullering & SEVILLAN PARTURI Uusi Paviljonki Esitykset Uudella Paviljongilla on peruttu. Yksi pääsolisteista ei pysty osallistumaan esityksiin. Työryhmä pahoittelee tapahtunutta. Föreställningarna har annullerats. En av huvudsolister kan inte delta i förställningar. Arbetsgruppen beklagar. Lähetä tieto tapahtumastasi Skicka in information till elämänkaari livsbågen Grankulla svenska församling Döpta Axel Hakon Erik Qvickström Ruben Veikko Gustaf Urrila Isabel Linnea Hamro-Drotz Fanni Deák Döda Lasse Mikael Lindvall 46 år Jan Mårten Näsman 54 år LÄHES 800 ILOISTA VESSELIÄ! Kauniaisten rinne on houkutellut jälleen suuren joukon innokkaita lapsia hiihtokouluun, Marcus Sandell Racing Schooliin sekä freestyle-ryhmiin. Rinteen muutostyöt on otettu hyvin vastaan ja uusi hiihtohissi on enemmän kuin tervetullut. Loppiaisesta maaliskuun loppuun kestävillä viikkokursseilla on yhteensä lähes 800 lasta. Hiihtolomakursseille voi ilmoittautua -sivujen kautta. Sieltä löytyvät myös rinteen ja kahvion aukioloajat sekä hissilippujen hinnat. Ilmoittaudu päivähoitoon, esiopetukseen ja kouluun nyt. Kunnallisia päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivotun hoidon alkamista. Suomenkielistä esiopetusta järjestetään Sansinpellon päiväkodissa ja päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad -päiväkodissa. Syksyllä 2015 koulunkäyntinsä aloittavat oppilaat ilmoitetaan ke klo ja Mäntymäen koululla, Mäntymäentie 2. Oppivelvollisuus alkaa sen vuoden syksyllä jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Hakemus koulunkäyntiin toisessa kunnassa tai painotettua opetusta antavassa koulussa osoitetaan kaupungin opetuspäällikölle. Lisätietoja Kaupunki tiedottaa -sivuilla tai os. Kaupungin kesätöitä ja kesätyöseteleitä voi hakea helmikuussa. Ensi kesänä kaupunki palkkaa viimeistään 1998 syntyneitä opiskelijoita ja koululaisia esim. puistoyksikköön. Työnantajaa, joka palkkaa kesällä kauniaislaisen syntyneen nuoren vähintään 10 päiväksi tai 50 työtunniksi, voi hakea kaupungilta 300 euron kesätyöseteliä. Seteleitä on varattu huomattavasti enemmän kun aikaisemmin. Työpaikoista ja kesätyöseteleistä ilmoitetaan kaupungin nettisivuilla ja Kaunis Granissa tiistaina Kaupunkiradan jatkosuunnitelmat ovat nähtävillä kaupungintalossa. Kaupunkiradan tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää ja tehdä junaliikenne välillä Helsinki-Karjaa-Turku sujuvammaksi. Välille Leppävaara Kauklahti rakennettavan kahden lisäraiteen myötä voivat nopea kaukoliikenne ja hitaampi lähiliikenne kulkea eri raiteilla. Näin junaliikenne pysyy paremmin aikataulussa, lähiliikenne saa lisää vuoroja ja liityntäliikenne paranee. Ratasuunnitelma on nähtävänä Kauniaisten kaupungintalolla, Kauniaistentie 10. Mahdolliset muistutukset jätetään Kauniaisten kaupungille. Katso myös kuulutus Kaupunki tiedottaa -sivuilla. Kaupungin kiinteistöosakeyhtiöt ovat nyt Oy Granilla Ab. Vuoden alussa kaikki kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt sulautettiin yhdeksi, Oy Granilla Ab -nimiseksi yhtiöksi. Tavoitteena on selkiyttää ja helpottaa kaupungin konsernirakennetta, taloudenhoitoa ja vuokratalojen riskienhallintaa. Samalla omistajaohjaus tehostuu ja mahdollisuudet yhtiön talouden valvomiseen paranevat. Sulautuminen koskee seuraavia yhtiöitä: Kiinteistö Oy Heikelinkuja, Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy, Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie ja Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1. NÄRMARE 800 GLADA ÅKARE! Granibacken har igen lockat en stor skara ivriga åkare till Marcus Sandell Racing School och till freestylegrupperna. Den nya hissen är mer än välkommen och ändringarna i backen har tagits väl emot. Skidskolorna med närmare 800 barn varar från trettondagen till slutet av mars. Anmälningar till sportlovskurserna kan göras på På nätsidorna finns även backens och Café Alpenhüttes öppethållningstider och liftkortens pris. Sök till dagvård, förskola och skola nu. Dagisplats hos kommunen kan sökas året runt, men ansökan ska lämnas senast fyra månader innan den önskade vården börjar. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas i Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Folkhälsans barnträdgård samt Stiftelsen Bensows daghem Lyan. Elever som börjar skolan hösten 2015 skrivs in ons kl och i Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23. Läroplikten börjar hösten det år då barnet fyller sju år. Ansökan om skolgång i en annan kommun eller i en skola med intensifierad undervisning riktas till stadens undervisningschef. Närmare info på staden informerar sidorna och Stadens sommarjobb och sommarjobbsedlar kan sökas i februari. Nästa sommar anställer staden studerande och skolelever födda senast 1998 t.ex. vid parkavdelningen. En arbetsgivare som anställer en grankullaungdom född under minst tio dagar eller 50 arbetstimmar på sommaren kan söka stadens s.k. sommarsedel på 300 euro. Betydligt flera sedlar än tidigare delas ut detta år. Arbetsplatserna och sommarjobbsedlarna utannonseras på stadens webbplats och i Kaunis Grani Stadsbanans fortsättningsplaner finns till påseende i stadshuset. Målet med stadsbanan är att utveckla kollektivtrafiksystemet inom huvudstadsregionen samt göra näroch fjärrtågstrafiken på sträckan Helsingfors-Karis-Åbo smidigare. Två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax skulle medföra att den snabbare fjärrtrafiken och den långsammare närtrafiken får egna spår; tågen skulle då bättre hålla tidtabellen, närtrafiken kunde får fler turer och anslutningstrafiken bli bättre. Planen är framlagd i Grankulla stadshus , Grankullavägen 10. Eventuella anmärkningar ska lämnas in till staden. Läs också kungörelsen på staden informerar -sidorna. Stadens fastighetsaktiebolag heter nu Oy Granilla Ab. Vid årsskiftet fusionerades stadens helägda fastighetsaktiebolag till ett enda fastighetsaktiebolag med namnet Oy Granilla Ab. Syftet är att göra stadens koncernstruktur, ekonomiförvaltning och hyreshusens riskhantering tydligare och mera lättskött. Därmed blir ägarstyrningen mer effektiv och möjligheterna att övervaka bolagens ekonomi. Följande bolag omfattas av fusionen: Fastighets Ab Heikelsgränden, Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy, Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie och Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 Vigda Helena Elisabeth Lindqvist och Christian Erik Valter Godenhjelm Seuraa viimeisimpiä uutisia Kauniaisista ja hanki lisää tietoa: Följ med senaste nytt om Grankulla och skaffa mer info på

5 PÄ I VÄ K I R JA 5 DAG BOK en kirjasto vinkkaa bibban tipsar Elokuvasunnuntai ja lehtimyyntiä kirjastossa. Lainan päivänä sunnuntaina 8.2. kirjasto on auki klo Tule katsomaan elokuvia kirjaston opintolukusalissa! Elokuvat sopivat koko perheelle. Lainan päivänä voi tietenkin myös lainata jotain ehkä dvd-levyjä? Odotettu lehtimyynti alkaa myös samana päivänä. Myymme poistettuja lehtivuosikertoja. Tule heti klo 12 ja poimi parhaat päältä! kokous mötet Filmsöndag med tidningar till salu i bibban. På lånedagen, söndag 8.2, är biblioteket öppet kl Kom och titta på film i bibbans studieläsesal! Vi visar filmer som passar hela familjen. Lånedagen till ära kan du också låna hem något, filmer eller annat trevligt. Vår efterlängtade tidningsförsäljning börjar också samma dag. Vi säljer avskrivna tidningsårgångar. Kom genast när vi öppnar kl. 12 och plocka russinen ur kakan! suosittelemme vi rekommenderar Onpa hyvä että varjot eivät paina mitään. Voisi muuten laukku käydä painavaksi. Onneksi ne eivät myöskään syö mitään; enhän minä köyhä tyttö rukka niitä pystyisi ruokkimaan! Kas niin, tulkaahan nyt sieltä... Det är bra att skuggorna inte väger någonting. Annars kunde kapsäcken bli för tung. Lyckligtvis äter de inte heller något; inte skulle ju jag fattiga flickstackare kunna mata dem! Seså, kom nu fram Vanha Ofelia-neiti on toiminut teatterin kuiskaajana koko ikänsä. Hän ei aina muista, mihin on riisunut hattunsa tai silmälasinsa, mutta maailmankirjallisuuden kuuluisat näytelmät ovat hänen päässään tallessa. Eräänä päivänä teatteri suljetaan, ja Ofelia jää ilman rakastamaansa työtä. Hyvästellessään teatteria Ofelia kohtaa kodittoman varjon ja ottaa sen omakseen varjollakaan ei ole paikkaa, minne mennä. Tästä kohtaamisesta alkaa Ofelian elämän suurin seikkailu ja Varjojen Teatteri. Gamla fröken Ofelia har arbetat som sufflös på teatern hela sitt liv. Hon minns inte alltid var hon tog av sig hatten eller lade ifrån sig glasögonen, men namnen på världslitteraturens skådespel kommer hon alltid ihåg! En dag stänger teatern sina dörrar och Ofelia blir utan sitt älskade jobb. När hon tar avsked av teatern möter Ofelia en hemlös skugga. Detta möte blir början på Ofelias största äventyr i livet och inleder Skuggornas Teater. Esitykset ovat suomenkielisiä ja yhteisiä päiväkoti-, koululaisja eläkeläisryhmille. Föreställningarna ges gemensamt för daghems-, skol- och pensionärsgrupper enbart på finska. JOUNI KÄRKI JOUNI KÄRKI iida vanttaja Koulu kutsuu! Asukastapaaminen torstaina Peruskoulujen opetussuunnitelmat uudistuvat ja ne otetaan käyttöön syksyllä 2016 koko Suomessa. Millaisessa koulussa lapsemme opiskelevat 2020luvulla? Miten koulu tukee parhaiten kotien kasvatustyötä? Mitä taitoja lasten tulisi osata yleissivistävän koulun päätteeksi? Tule kuulemaan suunnitelmista ja kertomaan mielipiteesi uuden opetussuunnitelman kehityslinjoista Kasavuoren koulukeskukseen torstaina kello Paikalla on suomenkielisen perusopetuksen oppilaita, ops-ryhmä, rehtorit ja opetuspäällikkö. Tervetuloa. Sari Aarniokoski, opetuspäällikkö, suomenkielinen opetustoimi Jarmo Ranta, rehtori, Mäntymäen koulu (1 6 luokat) Riitta Rekiranta, rehtori, Kasavuoren koulu (7 9 luokat) Kauniaisten perusopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmä Ofelia ja varjojen teatteri Nukketeatteri Ofelia Nuorisotalon sali klo 10 & klo 10. Vapaa pääsy. Ilmoittautumiset: Kauniaisten kulttuuripalvelut tai p Ofelia och skuggornas teater Dockteater Ofelia Ungdomsgårdens sal 28.1 kl. 10 & 29.1 kl.10. Fritt inträde. Anmälan: Grankulla kulturtjänster eller tfn Vanha Ofelia-neiti. Gamla fröken Ofelia. vierailu besöket Pertti Nisonen FI Anna Kortelainen ti klo Tietokirjailija, filosofian tohtori ja taidehistorioitsija Anna Kortelainen kertoo kirjailijantyöstään ja tuotannostaan kirjastossa tammikuun kirjallisuusillassa. SE Anna Kortelainen tis 27.1 kl Fackboksförfattaren och konsthistorikern, filosofie doktor Anna Kortelainen berättar om sitt författarskap och sina böcker under litteraturkvällen i biblioteket i januari. På finska. Thinkstock

6 6 URHEILU IDROTT Uusi Nice & Guys haluaa olla kuntosali jossa kaikki viihtyvät! Kauniaisten keskustan uusi kuntosali avaa ovensa 2. helmikuuta. Kuntosalin omistaa ekonomi, yrittäjä ja viiden lapsen äiti Joanna Byman, joka satsaa moderneihin laitteisiin ja viihtyisiin tiloihin. JOANNA BYMAN / SELFIE Joanna, mitä on tekeillä? Ostoskeskuksen toisen kerroksen liiketila on ollut tyhjillään siitä asti kun Lady Line lopetti huhtikuussa. Ajatus aloittaa täällä on itänyt siitä asti kun kuulin että tila on vapaa, ja ihmiset jotka tietävät minun olevan alalla ovat tulleet sanomaan että voi vitsi, keskustassa pitäisi kyllä ehdottomasti olla kuntosali. Mikä on salin liikeidea? Haluan että kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi kuntosalille, ja haluan myös pitää yllä korkeaa tasoa. Juoksumattomme ovat Matrix-merkkituotteita. Ja suurin osa kuntosalilaitteista on Gym 80 -sarjaa, jota on kutsuttu kuntosalien Mersuksi. Nyt on in myös toiminnallinen harjoittelutila, jossa on palloja ja palikoita ja muita, joilla voi harjoittaa kehon lihaksia kokonaisvaltaisella tavalla. Koska ihmiset nykyisin istuvat työpaikoillaan niin paljon, on tilausta paikoille jossa saamme lihasharjoittelua jo ihan terveyssyistä. Meillä on kokeneet personal trainerit (henkilökohtaiset valmentajat) ja he antavat myös ravinto-opastusta niille jotka haluavat. Monet ajattelevat, että pitää ensin saada parempi kunto ja sitten otan oman PT:n. Minä sanon että tee päinvastoin, ota PT heti. Se kannattaa, koska silloin teet alusta asti kaiken oikein. Milloin paikka on auki? Ovet ovat auki joka päivä klo 5 22 ympäri vuoden. Asiakas saa oman avainkortin, jolla pääsee treenaamaan myös kun henkilökunta ei ole paikalla. Puhuin juuri yhden nuoren naisen kanssa ja hän sanoi että huippujuttu, nyt voin tulla ennen töitä. Hänelle ei olisi riittänyt klo 6! Ihmiset, jotka työskentelevät lähistöllä, ehtivät myös hyvin pistäytyä esimerkiksi Kilosta lounastauolla tai poiketa kotimatkalla. Sekä Suomessa että ulkomailla tehtyjen tutkimusten mukaan tärkein tekijä kuntosalille on sijainti; yli 90 prosenttia asiakkaista tulee 1,5 kilometrin säteeltä. Matka ei saa olla liian pitkä ja samalla kertaa pitää mielellään voida hoitaa muita asioita, käydä kaupassa, postissa ja muuta. Onko sinulla hyvä henkilökunta? Hyvä henkilökunta on todella tärkeätä. Asiakkaan täytyy tuntea itsensä tervetulleeksi ja viihtyä. Henkilökunnalla pitää olla ihmistuntemusta. Yksi tarvitsee jonkun joka piiskaa ja toista pitää kohdella silkkihansikkain. Aion myös itse olla paljon paikan päällä. Oletko kunnostanut tilaa? Ehdottomasti! Pitää olla kaunista ja hyvin hoidettua ja siistiä. Haluamme tarjota viihtyisän ympäristön johon tulla ja olen siksi tehnyt peruskunnostuksen. Olemme maalanneet uusiksi modernilla sävyllä joka murtaa hieman harmaaseen, lattia on vaaleanhar- maata laminaattia ja seinät muistuttavat puuta. Tyyli ei ole liian naisellinen vaan sopii myös miehille. Olemme myös uudistaneet pesutilat ja pukuhuoneet. Miksi nimi Nice & Guys? Avasin jo joulukuussa Espoonlahteen kuntosalin naisille. Silloin päädyin nimeen Nice, joka viittaa suomen kielen sana-alkuun nais-. Halusin yhdistävän tekijän molempien paikkojen välille ja niin nimeen tuli guys. Mahtuvatko kaikki? Otamme vain rajoitetun määrän asiakkaita, jottei tulisi liian täyttä. Meillä ei ole mitään ryhmätunteja joten ei tule myöskään ihmisen ryntäystä samalla kertaa, vaan täällä saa pukeutua rauhassa. Tilaa on kyllä riittävästi. Ja tarvittaessa voimme laajentaa. Miten voi aloittaa? Ilmoittaudu heti netissä: Joanna Byman panostaa kodikkaaseen kuntosaliin ostoskeskuksessa. Joanna Byman satsar stort på det hemtrevliga gymmet i köpcentret. Asia, jota jo monet ovat sanoneet arvostavansa, on että meillä ei ole mitään sitoutumisaikoja; suurilla ketjuilla voi olla 1 2 vuoden sitoutumisajat. Meillä on jatkuva sopimus kuukauden irtisanomisajalla. Se on asiakasystävällistä. Nina Winquist Nya Nice & Guys vill vara gymmet där alla trivs! Den 2 februari slår Grankullas nya centrumgym upp dörrarna. Gymmet är privatägt av ekonomen, företagaren och fembarnsmamman Joanna Byman som satsar på moderna maskiner och trivsam miljö. Tsemppiä Yrittäjät Joanna, vad är på gång? Lokalen i köpcentrets andra våning har varit ledigt sedan Lady Line slutade i april. Tanken att öppna ett gym där har grott ända sedan jag fick höra att stället var ledigt och folk som vet att jag är inom branschen har kommit fram till mig och sagt att aj vitsigt, det borde ju absolut finnas ett gym i Grani entrum. Vilket är konceptet? Jag vill att alla ska känna sig välkomna till gymmet och så vill jag hålla hög klass. Vi har Matrix löpmattor, som är av mycket hög kvalitet och konditionssalsmaskinerna är Gym 80, som på branschen anses vara konditionssalarnas Mersun. Nu är det in med funktionell träning, alltså träning med sin egen kroppsvikt i kombination med hjälpmedel som exempelvis bollar eller klossar som du kan jobba upp kroppens muskler med, så vi har också ett funktionellt område. Vi har duktiga personliga tränare (pt), som hjälper en på traven med träningen och vi erbjuder också kostrådgivning åt den som vill. Vi sitter så mycket på våra jobb nuförtiden så det är ytterst viktigt att sköta om sin muskelkondition, helt av hälsoskäl. Ett bra tips är att börja med en personlig tränare (PT). Många tänker att nu ska jag först få bättre kondition och så ska jag ta mig en PT. Jag säger, gör tvärtom, ta en PT genast. Det lönar sig, för då gör du rätt från början och kommer bra igång! Vilka tider håller du öppet? Vi har öppet varje dag kl. 5 22, året runt. Då personal inte finns på plats kommer man in med ett nyckelkort. Jag talade nyss med en ung dam och hon sa toppen att ni öppnar redan fem, då kan jag komma före jobbet. För henne hade det inte räckt med klockan 6! Mänskor som jobbar i trakten hinner också bra sticka sig in från exempelvis Kilo på lunchpausen eller komma en sväng på hemvägen från jobbet. Det är undersökt både i Finland och utomlands att den viktigaste faktorn för ett gym är läget; över 90 procent av kunderna kommer från en radie på c. 1,5 kilometer. Det får inte vara för lång väg och man ska gärna kunna uträtta andra ärenden samtidigt, gå till butiken, posten och så vidare. Är din personal bra? Bra personal är A och O. Kunderna ska känna sig bekväma och välkomna. Det här är ett serviceyrke och det gäller att ha människokännedom. Någon behöver en som pressar den och en annan behöver behandlas med silkeshandskar. Jag kommer själv också att vara på plats så mycket som möjligt. Har du piffat upp lokalen? Absolut! Det ska vara snyggt och prydligt och städigt. Vi vill erbjuda en trevlig miljö att komma till och har därför målat om i en modern ton som bryter lite i grått, golvet är i ljusgrått laminat och väggarna liknar trä. Stilen är inte alltför feminin, utan passar män också. Omklädningsrummen och toaletterna är också förnyade. Varför namnet Nice & Guys? I december öppnade jag ett gym för enbart kvinnor i Esboviken. Hade då funderat ut namnet Nice Gym med anknytning till finskans nais, alltså kvinno. Jag ville ha ett band mellan de båda ställena, och eftersom det här är ett blandgym, blev det Nice & Guys. Ryms alla hugade med? Vi kommer att ta endast ett begränsat antal kunder, och när det blir fullt tar vi nya först när nån slutat, så då blir det inte trängsel. Vi kör inte grupptimmar så blir det inte heller rusningar med personer på en gång i omklädningsrummen, utan man får klä om sig i lugn och ro. Stället rymmer nog. Och vi kan utvidga vid behov. Hur kan man börja? Anmäl dig bums på nätet: Nätsidorna är ännu enbart på finska tillsvidare på grund tidsbrist, men jag ska skarpa och fixa det så småningom. Och vi betjänar förstås både på svenska och fin ska. Det som många redan nu säger sig uppskatta är att vi inte har någon bindningstid. Många stora kedjor kan ha månaders bindningstid. Vi gör upp ett fortlöpande kontrakt med en månads uppsägningstid. Det är humant och kundvänligt. Nina Winquist

7 URHEILU IDROTT 7 Grani Tennis liigan kärjessä Suomen parasta tennistä pelataan Norpe Tennisliigassa. Sarja on nyt yli puolen välin ja Grani Tennis on yltänyt voitosta voittoon häviten alkukauden 24 ottelusta vain yhden. Eräsuhdekin on murskaava Kokoonpanossa on vilahdellut maailmanluokan pelimiehiä, kun Henri Laaksonen ja Jürgen Zopp ovat molemmat kirjanneet neljä voittoa. Kahden maan kansalaisuuden omaava Laaksonen on asunut ja harjoitellut viime vuodet Sveitsissä ja edustanut Davis Cupissa sekä Suomea että Sveitsiä. Tallinalainen Zopp oli pari vuotta sitten ATPlistalla sijalla 71. Pari vuotta hänellä meni loukkaantuneena, mutta nyt hän on nousussa takaisin Pohjois-Euroopan tenniseliittiin. Suurin kunnia granilaisten menestyksestä kuuluu kuitenkin Jaan Brunkenille ja Panu Virtaselle, jotka ovat olleet voitokkaasti mukana GT:n alkukauden kaikissa otteluissa. Saksassa asuva, kahden maan kansalainen Brunken on aikaisemminkin ollut nimettynä tennisliigaan, mutta ei pelannut yhtään ottelua. Tänä vuonna hän siirtyi GT:n riveihin ja jälki on ollut hurjaa. Voittoja on eräsuhteella Iso osa Grani Tenniksen menestyksestä onkin juuri Brunkenin ansiota. Seurassa on tehty hyvää työtä ja se on näkynyt paitsi menestyksenä myös erinomaisena tunnelmana kotiotteluissa. Seuraava kotiottelu pelataan lauantaina 7.2. Kyseessä on runkosarjan viimeinen ottelukierros ja se alkaa kaikilla ottelupaikkakunnilla samaan aikaan klo 17. GT saa vastustajaksi Smash-Kotkan itärajalta. Tennisliigan playoffit ja finaalit pelataan maaliskuun viikonloppuina. Runkosarjan menestys määrää ottelupaikan. Tennisliigaa voi seurata omilta sivuilta KIRSI LASSOOY Grani Tennis leder ligan Finlands allra bästa tennis spelas i Norpe Tennisliiga. I serien har redan över hälften av matcherna spelats och Grani Tennis har gått från seger till seger. Av de 24 matcher som Grani Tennis spelat har laget endast förlorat en match. Förhållandet mellan vunna och förlorade set är krossande, I lagets sammansättning har vi fått se spelare av världsklass såsom Henri Laaksonen och Jürgen Zopp. Båda vunnit fyra matcher var. Henri Laaksonen som är både finsk och schweizisk medborgare har de senaste åren bott och tränat i Schweiz och har representerad både Finland och Schweiz i Davis Cup. Zopp som är från Tallin var för ett par år sedan på plats 71 på ATP-listan. Han var skadad ett par år men nu är han på väg tillbaka till nordeuropas tenniselit. Den största äran för Grani Tennis goda framgåg tillhör ändå Jaan Brunken och Panu Virtanen som båda framgångsrikt varit med i GTs alla matcher. Brunken som bor i Tyskland och som är både finsk och tysk medborgare har också tidigare varit med i den finska tennisligan men har tidigare inte spelat en enda match. Det här året flyttade Brunken till Grani Tennis och de spår han lämnat efter sej har varit krossande. Han har vunnit sina matcher med setförhållandet En stor del av Grani Tennis framgång är tack vare Brunkens goda spel. I klubben har gjorts bra arbete och det här har förutom spelframgången också synats i den utmärkta stämningen i hallen under hemmamatcherna. Grani Tennis nästa hemmamatch spelas lördagen den 7.2. Det här är grundseriens sista omgång och den börjar samma tid på alla spelplatser, klockan 17:00. Som motståndare får Grani Tennis Smash- Kotka från östra Finland. Playoffsen och finalerna i Tennisliigan spelas under veckosluten i mars. Placeringen i grundserien bestämmer den senare spelplatsen. Man kan följa med Tennisliigan från dess egna hemsidor www. tennisliiga.fi. ÖVERSÄTTNING SUSANNE MANSNER KARL TIGERSTEDT Kuvassa vasemmalta / I bild från vänster: Lassi Ruohonen, Eetu Piiroinen, Mikko Pesso ja / och Anton Dobrzhanskiy. FI Simmis Grani kahmi pisteitä SM-uinneissa Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut järjestettiin Espoonlahden uimahallissa Simmis Grania edustivat uinneissa Eetu Piiroinen, Mikko Pesso ja Lassi Ruohonen. Aikuisten sarjassa Piiroinen ja Pesso kokosivat Simmis Granille komeat 20 pistettä, joilla seura ylsi sijalle 19. Aikuisten sarjassa oli mukana 34 seuraa. Nuorten sarjassa Pesso ui Simmis Granille huimat 12 pistettä, joilla Simmis Grani sijoittui seurapisteissä sijalle 18. Nuorten sarjaan osallistui 30 seuraa. HANNU PESSO Taloyhtiö: remontti tiedossa? Handelsbanken on taloyhtiöiden täyden palvelun pankki. Iso korjaushanke voi pistää taloyhtiön tiukille. Siksi remontit ja rahoitus kannattaa suunnitella huolella. Tarjoamme taloyhtiöille kattavat pankkipalvelut rahoituksesta erilaisiin maksuliikenne- ja kassaratkaisuihin. Kysy meiltä lainatarjousta ja mietitään yhdessä teille toimiva kokonaisuus. Tarjoamme myös taloyhtiöille kokoustiloja, kysy vapaita aikoja. Konttorimme Kauniaisissa palvelee kaikissa taloyhtiön pankkiasioissa. Kerro toiveesi, me palvelemme. SE Simmis Grani plockade FM-poäng Eetu Piiroinen, Mikko Pesso och Lassi Ruohonen representerade Simmis Grani när FM för korta banor simmades i Esbovikens simhall. I serien för de vuxna samlade Piiroinen och Pesso ståtliga 20 poäng för grankullaföreningen som därmed fick placeringen 19 av 34 medverkande föreningar. I serien för de unga simmade Pesso hela 12 poäng för Simmis Grani som därmed blev 18 av 30 medverkande föreningar. ÖVERS. NINA WINQUIST HANNU PESSO Henkilökohtaiset sijoitukset / Personliga placeringar vu = vapaauinti / frisim, pu = perhosuinti / fjäril, ru = rintauinti / bröstsim, sku = sekauinti / frisim Eetu Piiroinen, aikuiset / vuxna: 400m vu kultaa / guld, 800m vu kultaa / guld, 200m pu 12. Mikko Pesso: 100m ru nuoret / unga 14., 100m pu nuoret / unga 12., 400m sku nuoret / unga 4. aikuiset / vuxna 7., 200m sku nuoret / unga 7., 200m ru nuoret / unga 7., 100m sku aikuiset / vuxna 22., 200m pu nuoret / unga 6. Lassi Ruohonen: 400m sku nuoret / unga 15. Simmis Granin SM-ryhmässä Piiroisen ja Pesson kanssa harjoittelevat Anton Dobrzhanskiy (Swimming Jyväskylä) ja Aleksi Eskelinen (Cetus, Espoo) ylsivät SM-uinneissa aikuisten sarjassa huippusuorituksiin. Anton Dobrzhanskiy (Swimming Jyväskylä) och Aleksi Eskelinen (Cetrus, Esbo) som tränar tillsammans med Piiroinen och Pesso i Simmis Granis FM-grupp nådde topplaceringar i serien för vuxna. Anton Dobrzhanskiy: 1500m vu kultaa / guld, 800m vu pronssia / brons, 400m vu 4., 200m vu 6. Aleksi Eskelinen: 800m vu hopeaa / silver, 400m vu hopeaa / silver, 1500m vu hopeaa / brons, 200m vu pronssia / brons. Arja Luoto puh * Kai-Erik Sandbäck puh * Joukkueet esittelyssa, HLK vasemmalla ja GT:n kokoonpano oikealla: Panu Virtanen, Jaan Brunken ja Henri Laaksonen. Lagen presenteras: Till vänster HLK och GT till höger. I GTs lag: Panu Virtanen, Jaan Brunken och Henri Laaksonen (bild: Karl Tigerstedt). Kauniainen, Thurmaninaukio 10, puh * *0,0835 e/puh + 0,1209 e/min

8 8 KAUPUNKI STADEN PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET 1. Gresantie 1950-luvulla, sen mutka aseman takana. Nykyään oikealla Grensantie 24:ssa sijaitsee kerrostalo. Vasta 1960-luvulla alettiin rakentaa jalkakäytäviä kun tiet levennettiin ja asfaltoitiin, mutta vielä meillä on jäljellä joitain vanhanajan hiekkateitä. Gräsavägen på 1950-talet, kurvan bakom stationen. I dag står höghuset Gräsavägen 24 till höger. Först med 1960-talet började man bygga trottoarer då vägarna breddades och asfalterades men ännu har vi några gammaldags sandvägar kvar. 2. Villa Björkbacka 1910-luvulla, nykyään paikalla Fasaanipolku 4:ssä on rivitalo. Koivut ovat aina viihtyneet alueella jossa ne saavat riittävästi vettä. Nimenä Björkbacka on vanhempi kuin Björkgården, Bredantielle Olssonin taimitarhan yhteyteen 1920-luvun alussa rakennettu huvila. Björkgården on antanut nimensä Koivuhovin rautatieasemalle hieman kauempana lännessä. Villa Björkbacka på 1910-talet, i dag radhus vid Fasanstigen 4. Björkar har i alla tider trivts i områden med god tillgång på vatten. Som namn är Björkbacka äldre än Björkgården, villan vid Bredavägen som byggdes med Olssons plantskola i början av 1920-talet. Björkgården har gett sitt namn åt järnvägsstationen litet längre västerut. 3. Ilmakuva Kauniaisten keskustasta sotavuosilta 1940-luvulla. Heinäsuovat ovat paikassa jossa nyt kulkee Tunnelitie. Elannon iso liikerakennus (kuvan keskellä) purettiin 2000-luvun alussa, jolloin se antoi tilaa uudelle kauppakeskuksellemme. Lähellä olevaa pientä valkeaa rakennusta osa kutsui pikku-elannoksi ja kauempana ylhäällä näkyy rautatien ylittävä tie. Talossa sen vasemmalla puolella oli mm. liikehuoneistoja, elokuvateatteri ja krouvi. Ylikulkutien oikealle puolelle rakennettiin tunneli, joka avattiin liikenteelle Flygfotot över Grankulla centrum är från krigsåren på 1940-talet. Höstackarna står där Tunnelvägen går i dag. Elantos stora affärsbyggnad (i mitten av bilden) revs i början av 2000-talet och gav då plats för vårt nya köpcentrum. Den lilla vita byggnaden i närheten kallades av en del för lilla Elanto och högre upp ses vägen över järnvägen. Husen till vänster om den innehöll affärer, en biograf, en krog mm. Till höger om övergången byggdes tunneln som öppnades för trafik Missään muussa kunnassa ei ole Kauniaistentietä, Bensowinkujaa tai Kylpyläntietä. Kadunnimet Kauniaisten eteläosassa Kauniainen Grankulla Historia Millä perusteilla Kauniaisten 129 katua on nimetty? Tässä artikkelissa kerromme nimistä Kauniaisten eteläosassa. Seuraavassa numerossa tarkastelemme nimiä rautatien pohjoispuolella. Nimien antamista ohjaavat Kauniaisissa monet periaatteet ja yhteisymmärrys ympäröivien kuntien kanssa. Samoja tai samankaltaisia nimiä pitää naapurikunnissa välttää. Paikallishistoriaan liittyvät nimet herättävät kiinnostusta ja luovat identiteettiä. Missään muussa kunnassa ei ole Kauniaistentietä, Bensowinkujaa tai Kylpyläntietä. Itsestään selviin nimiin kuten Tunnelitie tai Kauniaistentie meidän ei tässä tarvitse paneutua. Mutta tietääkö tämän päivän lukija miksi meillä on Yhtiöntie? Nimihän tulee siitä osakeyhtiöstä, joka vuonna 1906 perusti Kauniaisen. Osakeyhtiön ensimmäinen aloitteentekijä oli Janne Thurman, pankinjohtaja ja Paraisten murteesta väitellyt tohtori, ja siksi on Thurmanin puistotie. Pankinjohtaja Axel af Forselles oli toinen Ab Grankullan perustaja. Hän on antanut nimen Forsellesintielle, jonka varrella oli myös hänen huvilansa Villa Constantia, purettu noin 50 vuotta sitten. Borgintie kunnioittaa Borgin perhettä joka on vaikuttanut Kauniaisissa monen sukupolven ajan ja asunut suuressa punaiseksi maalatussa huvilassa Kauppalantiellä. Se taas muistuttaa ajasta jolloin Kauniainen oli kauppala vuosina Wilhelm Bensow puolisoineen rakensi ylös mäelle Gresantien varteen suuren huvilan, jonka tontilla he ylläpitivät lastenkotia monen vuosikymmenen ajan. Suuren tontin itäosassa sijaitsee Bensowin kuja. Yhä harvempi tietää että Signenkuja on nimetty kirjailija Arvid Mörnen vaimon mukaan. Tämä oli 40 vuoden ajan erittäin aktiivinen Kauniaisissa. Mörnen perheen satavuotias huvila on edelleen pystyssä Helsingintien ja Signenkujan välissä. Asemakaava 1941 Ensimmäisen rakennusaallon aikana raivattiin tiet usein itse vaikeakulkuisen metsän läpi. Perille talolle löydettiin huvilanomistajan nimen perusteella. Vähitellen tiet saivat nimet. Ensimmäisessä asemakaavassa v (vasta silloin!) oli 80 virallista kadunnimeä, suuri osa tosin vain paperilla. O-I Meurmanin asemakaava v sisälsi enemmän tontteja ja näin myös enemmän kadunnimiä, nyt määrä nousi 117:ään nimeen. Yksi uusimmista nimistämme on Heinrichsin polku. Nimi tulee Heinrichsin perheeltä jolla oli huvila ja liiketiloja Asematien rinteessä. Perheen kahdeksasta lapsesta neljä oli jääkäriveljiä, joista tuleva kenraali Erik oli vanhin. Jotkut nimet ovat vanhoja, esimerkiksi Gresantie. Se kulki Gresan tilalta eteläisestä Espoosta Kauniaisten läpi Bembölen myllyille. Alun perin puhuttiin Myllytiestä. Samaan ryhmään kuuluu myös muita vanhojen espoolaisten maatilojen nimiä: Ers, Petas, Smeds, Juus. Tietyt nimet viittaavat luontoon tien läheisyydessä, esimerkiksi Mäkitie, Pohjoinen ja Eteläinen suotie. Junghans Villa Junghans, tuttu monille jotka osallistuvat siellä kursseihin, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, on tietenkin antanut nimen Junghansinkujalle. Nimi Junghans taas kuului saksalaiselle perheelle joka omisti huvilan noin 20 vuoden ajan aina vuoteen 1944, jolloin rauhansopimus siirsi heidän omaisuutensa Neuvostoliitolle. Nyt huvilan on jo kauan omistanut Kauniainen. Osa Ullanmäentiestä on Kauniaisten puolella. Nimi tulee sen läheisyydessä sijainneesta vanhasta torpasta, joka on purettu jo kauan sitten. Tie tekee kaaren rautatien eteläpuolella. Se kulkee siellä pitkin entistä rautatietä joka oikaistiin juuri tältä kohtaa. Vielä 20 vuotta sitten voi nähdä Brännbackan (suom. Kulomäen) torpan jäänteet Turunväylän ja rautatien välissä pari sataa metriä ennen Tuomarilan asemaa. Autoilijat jotka kiitävät vanhan torpan yläpuolella eivät näe lahonneita hirsitukkeja alhaalla pienessä metsikössä. Täällä kulkeva tie on saanut suomenkieliseksi nimekseen Kulovalkeantie (ruots. Bränntorpsvägen), jolla on vain yksi numero, 28, Kauniaisten rajojen sisäpuolella. Kukaan ei myöskään muista että täällä kulki aikoinaan vanha kirkkotie, polku joka vei Espoon kirkolle ja jota käyttivät ihmiset jotka tulivat kävellen idän suunnasta. Naisten nimiä Eteläpuolella on kaksi naisen nimeä: Leantie ja Helenankuja. Ensin mainitun alkuperä on tuntematon, jälkimmäisen voi johtaa Helena Lundqvistiin joka perheineen rakensi talon kauppalan vuokramaalle yli 50 vuotta sitten. Eteläisessä osassa on joitain vanhoja maatilojen nimiä; Jondal, Ers, Smeds. Luonteenomaiset genetiivimuodot ovat säilyneet ajoilta jolloin tila sai nimensä omistajansa mukaan (Erik, Smed jne.). Sansinpeltoon sisältyvä nimi Sans on todennäköisesti peräisin sotilasnimestä Sand. Ja sitten meillä on Tornikuja, joka on saanut nimensä venäläisen mittaustornin mukaan. Se oli aikoinaan Tornimäellä, joka nykyisin on puistoalueena. Käännökset Nimen valinta synnyttää välillä keskustelua, jopa ärtymystä vaikka viranomaiset ovat sen hyväksyneet. Mielipiteet otetaan huomioon ja nimi voidaan vaihtaa. Myös käännökset voivat ärsyttää, miksei esimerkiksi Britagränd voi olla suomeksi Britankuja eikä Pirkonkuja. Nimellähän halutaan muistaa Brita Hindströmiä, Helge Hindströmin puolisoa. Helge Hindström oli muun muassa kauppalanhallituksen jäsen Kuja vie heidän vanhalle huvilalleen. Sama koskee Vilhontietä, jonka ei pitäisi olla ruotsiksi Vilhelmsvägen vaan Vilhovägen Vilho Heinosen mukaan, joka rakennutti Villa Rauhalan ja istui pitkään monissa lautakunnissa. Tontti saa nyt lisää rakennusoikeutta ja huvila luultavasti suojellaan., ks. Kaunis Grani 13/ luku 1960-luvun suuren rakennusbuumin jälkeen rakennettiin uusia teitä nopeaan tahtiin. Noin 2000 uuden asukkaan piti silloin saada postiosoitteet. Hälytysajoneuvojen ja taksien piti löytää nopeasti perille. Yhteiskuntatoimen osasto kehitteli sopivia nimiä, usein yhteistyössä P-O Moreliuksen, Espoon ja Kauniaisten legendaarisen nimitukijan kanssa. Paikallislehti Kaunis Grani julkaisi kolmiosaisen artikkelisarjan kadunnimistämme keväällä 1980 ja syksyllä 1990 järjestettiin nimien ympärillä näyttely kaupungintalolla. On valitettavasti mahdotonta selvittää jokaisen 129 nimen taustaa. Aiheesta kiinnostunut on tervetullut Villa Junghansin paikallishistorialliseen arkistoon lukemaan Inga Eichholzin pro gradu -tutkielmaa vuodelta 1977, jossa on mukana kaikki silloiset nimet. Maankäyttöyksiköllä kaupungintalossa on luettelot kaikista nykyisistä nimistä, suomenkielisistä ja niitä vastaavista ruotsinkielisistä ja vice versa. Historiasarjan tiimi Clara Palmgren, FM puh Catharina Brandt-Vahtola, FM puh

9 KAUPUNKI STADEN 9 PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET 2. PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET 3. Vanhoja karttoja, kadonneita nimiä Vanhoista kartoista voi tutkia Kauniaisten ensimmäisiä omia kadunnimiä. Yhdyskuntatekniikan käytävällä kaupungintalossa oleva suuri kehystetty kartta vuodelta 1924 on oivallinen tutkimuskohde. Siinä näkyvät tontit, tonttien rajat, huviloiden pohjapiirustukset (jopa ulkorakennusten!) ja tiet. Vastapäisellä seinällä oleva kartta, jossa näkyy tonttien omistajien nimet 1940-luvulla, on myös erittäin valaiseva. Vuoden 1924 kartassa on Björkbackavägen (Koivumäentie), joka nyt on Fasaanipolku. Pieni tienpätkä, Björkhagstigen (Koivuhaanpolku) on sijoitettu Fasaanipolun ja Kylätien väliin. Se on viimeinen muisto Villa Björkbackasta joka sijaitsi nykyisen Fasaanipolku 4:n kohdalla. Toinen nimi, joka on kadonnut eteläpuolelta, on Kaptensvägen (Kapteenintie), nykyinen Laaksotie. Uusien talojen, Kvartetin, mukana katosi pieni Lehmustie Tunnelitien ja Laaksotien välistä. Se oli muisto komeista lehmuksista vanhan apteekin vieressä. Se purettiin 1970-luvulla ja antoi tilaa K-kaupalle joka puolestaan katosi Kvartetin tieltä. HUOM! Paikallishistoriallinen arkisto Villa Junghansissa on avoinna kuukauden ensimmäisen tiistaina klo Siellä on mm. valokuvia, karttoja, dokumentteja ja vanhoja sanomalehtiä. Nk. koulumuseo Villa Odenvallissa on auki sopimuksen mukaan, puh / Palmgren. Gamla kartor, försvunna namn På gamla kartor kan man studera de första egna gatunamnen i Grankulla. Den stora inramade kartan 1924 som hänger i samhällsteknikens korridor i stadshuset är ett ypperligt studieobjekt. Där finns tomter, tomtgränser, villornas grundplaner (till och med uthusens!) och vägar. På väggen mitt emot finns en karta med tomternas ägarnamn på 1940-talet, också mycket upplysande. På kartan 1924 finns Björkbackavägen, i dag Fasanstigen. En liten vägstump, Björkhagsstigen har satts in mellan Fasanstigen och Byvägen. Den är det sista minnet av Villa Björkbacka som fanns vid nuvarande Fasanstigen 4. Då man här döpt om vägar har man tytt sig till fasaner och ripor, inte speciellt karaktäristiska för Grankulla. Ett annat namn som försvunnit på södra sidan är Kaptensvägen, nuvarande Dalvägen. Med de nya husen, Kvartetti, försvann den lilla Lindvägen mellan Tunnelvägen och Dalvägen. Den var ett minne av de ståtliga lindarna vid det gamla apoteket som efter rivning på 1970-talet gav plats för K-affären som i sin tur försvann för Kvartetti. OBS! Det lokalhistoriska arkivet i Villa Junghans är öppet månadens första tisdag kl , har fotografier, kartor, dokument, gamla tidningar mm. Det sk skolmuseet i Villa Odenwall öppnas enligt önskemål, tel / Palmgren Gatunamnen i södra Grankulla Kauniainen Grankulla Historia Vilken är bakgrunden till Grankullas 129 gatunamn? I den här artikeln tar vi upp namn i södra Grankulla. I följande nummer granskar vi namnen norr om järnvägen. Grankulla ger sina namn enligt många principer och i samråd med de omkringliggande kommunerna. Samma eller likartade namn skall undvikas i grannkommuner. Namn med lokalhistoria väcker intresse och ger identitet. I ingen annan kommun finns en Grankullaväg, en Bensowsgränd eller en Badets väg. Självklara namn som Tunnelvägen och Grankullavägen behöver vi inte gå in på här. Men förstår dagens läsare varför vi har en Bolagsväg? Vägnamnet kommer ju från det aktiebolag som 1906 grundade Grankulla. Den främsta initiativtagaren till aktiebolaget var Janne Thurman, bankdirektör och doktor i Pargas-målet. Därför Thurmansallén. Bankdirektör Axel af Forselles var en annan av Ab Grankullas grundare. Han har gett namn åt Forsellesvägen där hans Villa Constantia också fanns, riven för ca 50 år sen. Borgsvägen hedrar familjen Borg som i flera generationer verkat i Grankulla och bott i den stora rödmålade villan vid Köpingsvägen 14. Den igen påminner om Grankullas tid som köping Wilhelm Bensow med hustru byggde en stor villa uppe på kullen vid Gräsavägen där de i många decennier upprätthöll ett barnhem. I den östra delen av den stora tomten ligger Bensowsgränden. Allt färre vet att Signegränden är uppkallad efter författaren Arvid Mörnes hustru, mycket aktiv i Grankulla i 40 år. Familjen Mörnes hundraåriga villa står kvar mellan Helsingforsvägen och Signegränden. Stadsplanen 1941 Under den första byggboomen drog man ofta upp sin väg själv genom ganska oländig skogsmark. Man hittade fram till husen enligt villaägarens namn. Småningom fick vägarna namn. Den första stadsplanen 1941 (först då!) hade 80 officiella gatunamn, en stor del dock bara på papper. O-I Meurmans stadsplan 1963 innehöll mera tomter och därmed mera gatunamn, nu steg antalet till 117 namn. Ett av våra nyaste namn är Heinrichsstigen. Namnet kommer från familjen Heinrichs som i Stationsvägens sluttning hade en villa och affärslokaler. I familjen med åtta barn ingick de fyra jägarbröderna med den blivande generalen Erik som den äldsta. Några namn är gamla, tex Gräsavägen. Den gick från Gräsa hemman i södra Esbo genom Grankulla mot kvarnarna i Bemböle. Ursprungligen talade man om Kvarnvägen. Till den här gruppen hör andra gamla hemmansnamn på Esbosidan; Ers, Kavall, Petas, Smeds, Juus. Vissa namn hänvisar till naturen nära vägen, tex Backvägen, Norra och Södra Mossavägen. Junghans Villa Junghans, bekant för många som där deltar i kurser, möten och tillställningar har förstås gett namn åt Junghansgränden. Namnet Junghans kommer från en tysk familj som i ca 20 år ägde villan fram till fredsslutet 1944 då tysk egendom övergick till Sovjetunionen. Nu har villan länge ägts av Grankulla. En del av Ullasbackavägen finns på Grankullasidan. Namnet kommer från ett gammalt torp i närheten, rivet för länge sedan. Vägen går här i en båge söder om järnvägen. Den är en gammal del av järnvägen förrän den rätades ut just här. Ännu för 20 år sedan kunde man se resterna av Brännbacka torp mellan Åboleden och järnvägen några hundra meter före Domsby station. Bilarna som rusar förbi högt uppe ovanför det gamla torpet ser inte de ruttnande timmerstockarna djupt nere i den lilla dungen. Här ligger Bränntorpsvägen med en enda nummer, 28, inom Grankullas gränser. Ingen minns heller att här förbi gick den gamla kyrkovägen, en stig som ledde till Esbo kyrka och som användes av folk som kom vandrande från öst. Kvinnonamn Två kvinnonamn finns på södra sidan; Leavägen och Helenagränden. Den förras ursprung är okänt, den senare kan härledas till Helena Lundqvist som med familj byggde sitt hus på köpingens arrendemark för mer än 50 år sedan. Södra sidan innehåller några gamla hemmansnamn; Jondal, Ers, Smeds. De kännspaka genetivformerna finns kvar från tider då hemman fick namn efter sin ägare (Erik, Smed osv). Namnet Sans som finns i Sansåker torde komma från soldatnamnet Sand. Och så har vi Torngränden som fått sitt namn efter ett ryskt mätningstorn som i tiden stod uppe på Tornberget, i dag parkområde. Översättningar Valet av namn ger ibland upphov till diskussion, till och med irritation även om det godkänts av myndigheterna. Synpunkter beaktas och namn kan ändras. Översättningar kan också irritera, tex kunde Britagränden få heta Britankuja på finska och inte Pirkonkuja. Brita Hindström är den man här vill minnas, hustru till Helge Hindström som bland annat var medlem av köpingsstyrelsen Gränden leder till deras gamla villa. Samma gäller för Vilhelmsvägen som borde få heta Vilhovägen efter Vilho Heinonen som lät bygga Villa Rauhala och länge satt i flera nämnder. Tomten får nu mera byggrätt och villan får troligen skyddsbeteckning, se Kaunis Grani nr 13 / talet Efter 1960-talets stora byggboom drogs nya vägar upp i rask takt. Ca 2000 nya invånare skulle då få sina postadresser. Utryckningsfordon och taxibilar skulle snabbt hitta fram. Den samhällstekniska avdelningen tog fram lämpliga namn, ofta i samarbete med P-O Morelius, legendarisk namnforskare i Esbo och Grankulla. Lokaltidningen Kaunis Grani publicerade en artikelserie i tre delar våren 1980 om våra gatunamn och hösten 1990 ordnades en utställning i stadshuset kring namnen. Det är tyvärr omöjligt att förklara bakgrunden till alla 129 namn. Den intresserade är välkommen till det lokalhistoriska arkivet i Villa Junghans för att studera Inga Eichholz pro gradu-avhandling 1977, där alla dåvarande namn finns upptagna. Markanvändningsenheten i stadshuset har förteckningar över dagens alla namn, den finska med motsvarande namn på svenska och vice versa. Historieseriens team Clara Palmgren, FM tfn Catharina Brandt-Vahtola, FM tfn Lähteet: Inga Eichholzin pro gradu -tutkielma Ortnamnen i Grankulla, 1977 Kaunis Grani, erityisesti nrot 4,5 ja 7/1980 Jukka Erävuoren artikkeli Kuka oli Yrjö Liipola? Per-Olof Moreliuksen artikkeli Rakennukset kautta aikojen kirjassa Osakeyhtiö josta tuli kaupunki, 1986 Källor: Inga Eichholz pro gradu-avhandling Ortnamnen i Grankulla, 1977 Kaunis Grani, speciellt nr 4,5,7/1980 Jukka Erävuoris artikel Vem var Yrjö Liipola? Per-Olof Morelius artikel Bygden genom tiderna i boken Aktiebolaget som blev stad, 1986

10 10 YHDISTYKSET FÖRENINGAR n GRANKULLA MARTHAFÖRENING Årsmöte kl i församlingssalen i Grankulla kyrka. Efter årsmöteshandlingarna informerar Sanna Jensen om flyktingsituationen i Grankulla. Välkomna! n GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER PROGRAMMET Januari Ti 20.1 Yvonne Lassenius: Grankulla behöver sin Närhjälp. Veronica Rehn-Kivi berättar om Villa Breda-projektet. Ons 21.1 ipad-utbildning kl i Villa Junghans Ons 28.1 Mamma Mia på Svenska Teatern kl. 12. Buss kl. 11. Februari Ti 3.2 Birgitta Boucht: Allt handlar om samma sak. Ti 17.2 Bror Sahlström: Stenkaksgodis ur mitt skivarkiv. Ons 25.2 IT Övriga surfplattor kl i Villa Junghans Tisdagsträffarna i Villa Junghans, tisdagar kl. 13 (om ej annat anges). Anmälningar till utfärder och teaterbesök osv. tas emot vid tisdagsträffarna eller av Margareta Sirviö tfn eller e-post fonet.fi. Du kan också anmäla dig via vår webbsida spfpension.fi n KAUNIAISTEN MARTAT To klo 18 kevään ensimmäinen marttakokous Villa Junghanssissa. Kaikki uudet ja vanhat martat tervetuloa! n KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT Antero Raevuori: Hävittäkää Helsinki; pääkaupungin tuhopommitukset Maisa Krokfors: Jean Sibelius. Tiistaitilaisuuksiin kokoonnumme Villa Junghansissa klo kahville. Esitelmät alkavat klo 13 ellei toisin ilmoiteta. Teatteri- ja konserttikäynneistä sekä yhteisistä retkistä ja matkoista kerromme jäsenkirjeissämme ja kotisivuillamme. Eläkeläisenä olet tervetullut jäseneksemme ja osallistumaan toimintaamme. Yhdistyksen kotisivut löydät osoitteesta: n UNDERSTÖDSFÖRENINGEN FÖR JAZZMUSIK I GRANKULLA Nästa års stora jazzevenemang i Grankulla, Åkes Jazzfestival 2015, närmar sig och biljetter har redan reserverats. Programmet kommer åter att bli mångsidigt tillsammans med vårt lands främsta jazzartister: Fr 27.2 kl.19 Monday Session & Sib birds. Nya Paviljongen. Lö 28.2 kl. 14 & 19, Annimaria Rinne, Risto Salmi, Erno Tiittanen, Joel Främling, Marian och Mihai Petrescu, Grani Big Band. Nya Paviljongen. Sö 1.3 kl. 14 Jazz Partout. Nya Paviljongen. Sö 1.3 kl. 19 Birgers Ragtime Band & Charlotta Kerbs. Grankulla kyrka. Uusi valokuvausstudio avattu TILL SALU 3 sr + kök + vard.rum + 2 badr. 1/3vån. På Stationsvägen. Rörrenov.slutförd Ljus, modern och i mycket gott skick. Litet välskött bolag. Möjl.hyra garage. Snabbt ledig v.b. Skuldfritt pris: e. Ägaren säljer: eller Ben Winqvist Rakentaa Korjaa Maalaa Bygger Reparerar Målar Valokuvaus studiolla on erinomainen tapa ikuistaa itsesi tai lähimmäisesi, olipa tarpeesi sitten laadukas kuva someen, CVhen, merkkipäivä, lapsen ikuistaminen tai muu. Myös miljöössä tapahtuvat kuvaukset sekä tapahtumakuvaukset, perhejuhlat, valmistujaiset ja muut tilaisuudet. Muotokuvaus studiolla 100, miljöössä 150 Uudenmaan liitto on maakunnallinen aluekehitys- ja kaavoitusviranomainen. Liitto huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavoituksesta. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maankäytöstä ja ohjeena kuntien kaavoitukselle. Nylands förbund är en utvecklings- och planläggningsmyndighet på landskapsnivå. Förbundet har hand om planläggningen på landskapsnivå i enlighet med markanvändningsoch bygglagen. Landskapsplanen är en översiktlig plan för markanvändningen och den styr kommunernas planläggning. UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA, ÖSTERSUNDOMIN ALUEEN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen maakuntakaava on alue, jonka maakuntavaltuusto jätti hyväksymättä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta ja palautti jatkovalmisteluun. Kaava-alue ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan asti. Uusi kaavaehdotus on valmistunut ja maakuntahallitus on hyväksynyt ehdotuksen asettamisen nähtäville. Kaavaehdotuksessa käsitellään kaikki keskeiset kaavamerkinnät. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä Uudenmaan liiton jäsenkunnissa, liiton verkkosivuilla osoitteessa sekä Uudenmaan liiton toimistossa. Nähtävilläolopaikoista saa tiedon liiton toimistosta ja verkkosivuilta. Kaavaa koskeva esittelytilaisuus pidetään tiistaina kello Uudenmaan liitossa osoitteessa Esterinportti 2 B, Helsinki. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki. ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖR NYLAND, PLANFÖRSLAGET FÖR ÖSTERSUNDOMOMRÅDET FRAMLAGT Etapplandskapsplan 2 för Nyland, landskapsplanen för Östersundomområdet omfattar det område i etapplandskapsplan 2 för Nyland som landskapsfullmäktige beslutade att inte godkänna och som returnerades för fortsatt beredning. Planområdet sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo. Ett nytt planförslag har utarbetats och landskapsstyrelsen har godkänt att förslaget framläggs till påseende. I planförslaget behandlas alla centrala planbeteckningar. Etapplandskapsplan 2 för Nyland, planförslaget för Östersundomområdet finns i enlighet med markanvändnings- och bygglagen framlagt till påseende i Nylands förbunds medlemskommuner, på förbundets webbplats på adressen samt på Nylands förbunds byrå. Information om var planen är framlagd i kommunerna fås från förbundets byrå och på webbplatsen. Planen presenteras vid en tillställning som ordnas på Nylands förbund (Estersporten 2 B, Helsingfors) tisdagen 27.1 kl Intressenter har rätt att lämna in en anmärkning om etapplandskapsplan 2 för Nyland, planförslaget för Östersundomområdet. Anmärkningarna ska inlämnas till Nylands förbund senast , antingen med e-post till adressen eller per post till adressen Nylands förbund, Estersporten 2 B, Helsingfors. Studio: Kauniaistentie 13 (F 77) (sopimuksen mukaan paikalla) Granin Lähiapu ry järjestää Grani Närhjälp rf organiserar KAUNIAISLAISET TERVETULOA GRANKULLABOR VÄLKOMNA Keskiviikkona Kauniaisten kaupungintalo, Kauniaistentie 10 Onsdagen Grankulla stadshus, Grankullavägen 10 Valokuvaaja LÄHIAVUN MERKITYS YHTEISKUNNALLE NÄRHJÄLPENS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Puhuja/Talare BJÖRN WAHLROOS Lippujen 10 (sis. kahvin) ennakkomyynti Villa Junghansissa Leankuja 4, Kauniainen ja klo / Förhandsbiljetter 10 (inkl. kaffe) säljs i Villa Junghans Leagränden 4, Grankulla 22.1 och 27.1 kl Klo/Kl Mahdollisten ylimääräisten lippujen myynti sekä kahvitarjoilu Säljs resterande biljetter under kaffeserveringen Klo/Kl 17 Tervetuliaissanat/Välkomstord: Yvonne Lassenius, Granin Lähiapu ry:n hallituksen pj / Grani Närhjälp rf:s styrelseordf Puhuja/Talare: Björn Wahlroos Klo/Kl 18 Vapaa keskustelu: Miten haluamme kehittää toimintaamme? Fri diskussion: Hur vill vi utveckla vår verksamhet? Järjestäjä Granin Lähiapu ry / Arrangör Grani Närhjälp rf Tilaisuuden tuotot Granin Lähiapu ry:n toiminnan tukemiseen / Medlen från tillställningen stöder Grani Närhjälp rf:s verksamhet Uudenmaan liitto // Nylands förbund Esterinportti 2 B Helsinki uudenmaanliitto.fi Lisätietoja tai

11 Kirjelaatikko Brevlådan 11 Asematiellä on lapsille monta vaaranpaikkaa Tästä saimme vaimoni kanssa pelottavan esimerkin, kun ajoimme torstaina kello 16 jälkeen Asematien mäkeä ja tulimme autoletkan kärjessä Pikku Varukan kohdalle olevan suojatien paikkeille, jolloin automme eteen ilmestyi punaisessa myssyssä ilmeisesti oikealla olevalta jalkakäytävältä niin pieni pyöräilijä ettemme nähneet hänestä muuta kuin kirkon suuntaan kiitävän hahmon ja sain automme pysähtymään viime hetkessä ajosuuntaan katsellessani. Nähtävästi takanamme tulevat autot huomasivat jo aikaisemmin hänet jalkakäytävän puolella, koska vältyimme ketjukolarilta ja saatoimme jatkaa matkaa. Asematietähän voisi melkein kutsua Kaunaistemme pääkaduksi bussiliikenteen ja läheisen Helsingintien liikenteen vuoksi, joten olisiko kaupungin johdolla jotain suunnitelmia tai keinoja kyseisen suojatien turvallisuuden lisäämiseksi ajatellen tenkin lapsia ja pyörillä liikkuvia nuoria? Nythän kyseisen kohdan jalkakäytävät ovat lähes yhteisiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille, joissa on runsaasti alaikäisiä lapsia, jotka eivät ymmärrä vielä liikenteen vaaroja? Näin välttyisimme vastaisuudessa surullisilta onnettomuuksilta, jotka usein koskevat pyörillä ilman valoja liikkuvia lapsia ja koululaisryhmiä. Ainakin valaistus tällä kohdalla kaipaisi jotain parannusta tai olisiko päättäjillä tiedossa joku muu keino, jolla voitaisiin vähentää nimenomaan tämän vilkkaan suojatiekohdan vaarallisuutta kun me nuoret ja vanhat olemme niin erilaisia tuolla kaduilla liikkuessamme? Varsinkin tämä talventulon pimeä aika lisää arkeemme noita vaaranpaikkoja. Eikä kaikkea neuvontaa voi jättää kotien, vanhempien ja median tehtäväksi, kun siinä suhteessa olemme niin kovasti erilaisia. Ja ihmisten ikäkin on erittäin suuressa roolissa terveyden, turvallisuuden ja vahinkojen suhteen. Sen huomasin, kun vasta illalla kauppamatkamme jälkeen katsahdin seinäkalenteria tänään torstaina oli Lapsen oikeuksien päivä täällä Suomenmaassamme. Vesa Mäkinen Kaupunki vastaa kirjoitukseen seuraavassa lehdessä. Grani turvaa hyvät terveyspalvelut kilpailuttamalla Parhaillaan eduskunnassa oleva sote-laki vie Granilta 150 työntekijää ja uhkaa lopettaa terveyskeskuksemme. Sote-uudistus yhdessä peruspalvelujen valtionosuusleikkausten ja valtionosuusuudistuksen kanssa merkitsee sitä, että 277 kunnan maksut ja veroäyri nousevat ja vain 44 kunnan laskevat. Tämä on jotakin aivan muuta kuin mitä peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sdp) sanoo. Grani on yksi suurista häviäjistä, kuten oheisesta taulukosta näkyy. Kunta Veroäyri 2015 (%) Muutos (%-yks) Uusi veroäyri (%) Lisäkustannus (MEUR) Lisäkust. per asukas (EUR) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Kaupunginvaltuustossa oli esillä Kokoomuksen valtuustoaloite, jonka mukaan kaupungin tulisi turvata hyvät sote-palvelut kilpailutuksen kautta. Kilpailuun voisivat osallistua kunnat, yksityiset yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Kaupunginhallitus esitti aloitteen hylkäämistä. Kiivaahkon keskustelun jälkeen aloite kuitenkin hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin sanoin: Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki selvittää mahdollisuuden toteuttaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen kilpailutetun sopimuksen perusteella. Yli 60 kunnassa on vastaava selvitys jo meneillään. Juuri kilpailutuksen tuloksena tehtävällä sopimuksella palvelun tuottajan kanssa voidaan varmistaa hyvät palvelut ainakin 10 vuodeksi eteenpäin. Lisää tietoa löytyy osoitteesta Olavi Tupamäki Seuraava lehti postilaatikossasi Gresantien levennystä saadaan odottaa Luvattua Gresantien levennystä aseman ja Kauniaistentien välillä saadaan haikailla ainakin vuoteen Rahapulan lisäksi kaupunki perustelee viivytystä sillä, että kannattaa odottaa kunnes raskas työmaaliikenne on ohi. Hetkinen, lisääntyneen liikenteen vuoksihan kadun levennys on katsottu tarpeelliseksi! Lumettomasta viime talvesta selvittiin säikähdyksellä, mutta tuleva talvi on todellinen testi. Työmaaliikenne jatkuu, Laaksotien uudet asunnot täyttyvät ja lisäksi tulee Sansinpellon päiväkodin syöttö- ja huoltoliikenne. Virolaisissa kilvissä olevat autot seisovat mäessä viikkokaudet ja peittyvät hankeen. Auraa siinä sitten. Jos kadunpätkälle ei voida asettaa pysäköintikieltoa, luulisi olevan helppoa toteuttaa väliaikainen ajoradan levennys asvaltoimalla itäpuolisen (aikanaan poistuvan) jalkakäytävän reunaan loiva kiilamainen luiska. Varsinkin asemalta liikkeelle ampaisevat taksit käyttäytyvät jo nyt kuin kyseistä jalkakäytävää ei olisikaan ja kyykyttävät vastaantulijat väistämään sinne. Nopeurajoituksetkaan eivät näytä koskevan näitä E-luokan kunkkuja. Jos kyseessä on protesti kaupungin liikennesuunnittelua kohtaan, kuten olen saanut kuulla, kanssaliikenne on aivan väärä kohde. Mikä ihmeen käsijarru estää ennakoivan suunnittelun? Sinä aikana kuin Gresantien levennys on ollut vireillä, Kauniaistentietä on levennetty kahdesti, ja taas on katujen hankalaan, viistoon risteykseen ilmestynyt muutoksista kieliviä merkintöjä. Asukkaat ehdottivat tilalle kiertoliittymää jo kauan sitten. Jonain kauniina päivänä liikennesuunnittelu herää siihen, että vanhan Esson huoltamon tilalle on nousemassa monikerroksinen konttoritalo. Sitten taas improvisoidaan? Markku Pietinen Kaupungin vastine Gresantien katusuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa ja se on tarkoitus toteuttaa lähivuosina. Hyväksyessään alueen liikennejärjestelyt lautakunta totesi, että ensivaiheessa toteutetaan Sansinpellon päiväkodin lähialueen suunnitelmat ja liikennejärjestelyt sekä Kauniaistentien levennys. Gresantien kunnostamista voidaan tarvittaessa myöhentää. Gresantien tulevan katusaneerauksen yhteydessä puretaan itäpuolinen jalkakäytävä ja länsipuolelle rakennetaan reunakivillä eroteltu yhdistetty 3 metrin levyinen jalankulku- ja pyörätie. Ajonopeuksien hillitsemiseksi korotetaan Forsellesintien ja Gresantien risteysaluetta. Vuoden 2015 työohjelmaan hanketta ei voitu sisällyttää. Vuosittaista katuhankkeisiin varattua määrärahaa on jo ensi vuoden osalta korotettu 1 milj. euroksi. Rakennuskohteita joudutaan priorisoimaan ja etusijalla ovat liikenneturvallisuuden kannalta merkittävät kohteet sekä pääkadut, joiden liikennemäärät ovat moninkertaiset Gresantiehen verrattuna, tuleva ja jo toteutunut rakentaminenkin huomioiden. Vuoden 2015 työohjelman kohteita ovat Helsingintie, Bredanniitynkuja ja Kavallintien pohjoispää. Kauniaistentiellä on keskimääräinen arkivuorokausiliikenne toistakymmentätuhatta autoa ja Helsingintielläkin yli Gresantien liikennettä lasketaan harvemmin, mutta kuntatekniikka tulee suorittamaan talven aikana ajonopeuksien mittauksia sekä liikenteen laskentaa myös Gresantiellä. Liikennerikkomukset ovat aina potentiaalisesti vaarallisia ja poliisin valvottavia asioita. Lennart Långström Projekti-insinööri Kuntatekniikka Stadshuset sopkärl ser otrevliga ut En fråga till beslutfattare i Grankulla: På grund av att jag har en ny rutt till Junghans har jag upptäckt att Stadshusets sopkärl står under bar himmel vid ena gaveln. Är vi verkligen så fattiga i Grankulla stad att det är omöjligt att bygga en inhägnad för dessa sopkärl? Nu är det frestande för förbipasserande att ta dem i bruk och dessutom ser det otrevligt ut att de inte står skyddade. Har det nånsin övervägts att få dem innanför något plank? Marianne Warras Staden svarar: Det är meningen att sopkärlen och omgivningen kommer åtgärdas i samband med den planerade renoveringen av stadshuset nästa så att de blir undangömda för förbipasserande. Markus Jahnsson, informationssekreterare Grankulla stad ONKO ENERGIAROSVO VIERAANANNE? Kartoitetaan talonne tai asuntonne lämpövuodot. Lämpökamerakuvauksen avulla voidaan paikallistaa rakenteiden lämpövuotoja ja muita ongelmakohteita. Asiantuntijalta luotettavaa apua ongelmaan. BOR ENERGITJUVEN HOS ER? Kartläggning av värmeförluster i hus och bostäder. Mätningar med värmekamera för att avslöja värmeläckage och ev. byggfel i konstruktioner. Ring en specialist för att få hjälp Harry Räykkylä CALDOMO.FI MM Siivouspalvelut Oy Luotettavaa siivouspalvelua jo vuodesta 2004 Kotisiivoukset Kerta- ja sopimussiivoukset Ikkunanpesut Toimistosiivoukset Varaa ilmainen arviokäynti! puh Kotisiivous ei ole ikinä ollut näin helppoa Lakeuden Emännät siivoaa satojen vuosien kokemuksella. Soita Alajärven emännälle M. Bucht p , Etsimme taloa Kauniaisista. Toivomme löytävämme erillistalon ja puutarhan muodostaman kauniin kokonaisuuden, jossa n m 2 asuintilaa ja vähintään 4 mh. Sijainti rautatien pohjoispuolelta. Tarvittaessa valmiita suureenkin remonttiin, mutta suosimme 1990 jälkeen rakennettuja taloja. Nopea käteiskauppa. puh

12 12 Kuulutukset KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO kokoontuu kaupunginvaltuuston istuntosalissa, os. Kauniaistentie 10, Kauniainen, maanantaina helmikuun 2. päivänä 2015 klo Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisön nähtävänä kaupunginkansliassa klo Kauniaisissa Valtuuston puheenjohtaja VIREILLE TULLEET RAKENNUSHANKKEET JA NAAPURIEN KUULEMINEN DNA OY on hakenut toimenpidelupaa (lupatunnus T ) matkapuhelintukiaseman 36 m korkean antennipylvään ja 8,5 m2:n suuruisen laitesuojakopin rakentamiseksi 2. kaupunginosassa asemakaavan mukaiselle katualuevaraukselle (Ullanmäentie) rantaradan sekä Espoon rajan tuntumaan. Tieyhteys tukiasemalle on esitetty puistoalueen 2P3 (Thurmaninpuisto) ulkoilureittien kautta. ECOSITE OY (Elisa Oyj) on hakenut toimenpidelupaa (lupatunnus T ) matkapuhelintukiaseman 36 m korkean antennipylvään ja 3 m2:n suuruisen laitesuojan rakentamiseksi 6. kaupunginosassa asemakaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle 6P3 (Kiikarivuori). Tieyhteys tukiasemalle on esitetty Alppitien kääntöpaikan kautta. TELIASONERA FINLAND OYj on hakenut toimenpidelupaa (lupatunnus T ) matkapuhelintukiaseman 36 m korkean antennipylvään ja 2 m2:n suuruisen laitesuojan rakentamiseksi 3. kaupunginosassa asemakaavan mukaiselle puistoalueelle 3P5 Kehä II:n ja Espoon rajan tuntumaan. Tieyhteys tukiasemalle on esitetty Juusintiestä jatkuvan ulkoilureitin kautta. Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Lupahakemukset liiteasiakirjoineen on nähtävänä virka-aikana rakennusvalvonnassa: Kauniaistentie 10. Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse rakennusvalvontaan viimeistään Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 52, KAUNIAI- NEN, sähköpostiosoite: käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauniaistentie 10. Lisätiedot: Sirkka Lamberg puh. (09) , Kauniainen Rakennusvalvonta RATASUUNNITELMA, ESPOON KAUPUNKIRATA VÄLILLÄ LEPPÄVAARA KAUKLAHTI/ESPOO, KAUNIAINEN Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti/ Espoo, Kauniainen. Espoon kaupunkiradan tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää sekä sujuvoittaa Helsinki-Karjaa-Turku lähi- ja kaukojunaliikennettä. Hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta välille Leppävaara - Kauklahti, jonka jälkeen voidaan erottaa nopea kaukoliikenne ja hitaampi lähiliikenne eri raiteille. Hankkeen vaikutuksia ovat junaliikenteen täsmällisyyden paraneminen, lähiliikenteen vuorotiheyden nouseminen ja liityntäliikenteen kehittyminen. Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Kauniaisten kaupungin ilmoitustaululla 30 päivää välisen ajan osoitteessa Kauniaistentie 10. (Ratalaki 90 ). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kuntaan ennen nähtävänäoloajan päättymistä. (ratalaki 22 ): Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 52, KAUNIAI- NEN, sähköpostiosoite: käyntiosoite: kaupungintalo, Kauniaistentie 10. Lisätietoja antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Heidi Mäenpää puhelin , sähköposti Kauniainen Kaupunginhallitus TIESUUNNITELMA VT 1 TURUNVÄYLÄN PARANTAMINEN KIRKKOJÄRVEN KOHDALLA, ESPOO JA KAUNIAINEN Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut maantielain ( 27) mukaisen tiesuunnitelman Vt 1 Turunväylän parantaminen Kirkkojärven kohdalla, Espoo ja Kauniainen. Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Kauniaisten kaupungin ilmoitustaululla 30 päivää välisen ajan osoitteessa Kauniaistentie 10. (maantielaki 27 ). Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 52, KAUNIAI- NEN, sähköpostiosoite: käyntiosoite: kaupungintalo, Kauniaistentie 10. Lisätietoja antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Mira Aaltonen, puhelin , sähköposti Kauniainen Kaupunginhallitus HYVÄKSYTTY ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen, joka käsittää 3. kaupunginosan osan korttelia 43 sekä puisto- ja katualueet (Kavallintie 8 18 ja Tohtorinkuja 2 6). Asemakaava-aineisto on esillä myös kaupungin Internet-sivuilla Alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 :n 3 momentin mukaan. Kauniainen Kaupunginhallitus HAKEMINEN PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN ALKAEN Kunnallista päivähoitoa suomen kielellä on Kauniaisissa tarjolla päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen päivähoitoon tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Mikäli päivähoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa alkavaa toimintakautta varten päivähoitohakemus tulee täyttää mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa lasten_paivahoito/. Hakemuslomakkeita saa myös kaupungin kotisivulta: www. kauniainen.fi/lomake. Hakija saa kirjallisen päätöksen päivähoitopaikasta. Esiopetus muuttuu velvoittavaksi alkaen. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Kaikkien kuusivuotiaiden (vuonna 2009 syntyneiden) on osallistuttava esiopetukseen lukuvuonna Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella Sansinpellon päiväkodissa sekä päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad -päiväkodissa. Esiopetus alkaa koulujen alkaessa ja se päättyy Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä, ja se seuraa koulun toiminta-aikoja. Esiopetushakemus täytetään viimeistään Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat päivähoidossa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen päivähoitopaikka, oikeus päivähoitoon sekä sijoitus päivähoitoon pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä päivähoito tarjotaan samasta yksiköstä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä päivähoitoajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään päivähoitomaksu. Jos lapsella ei ole päivähoitopaikkaa, tai jos hänen päivähoitopaikkansa irtisanotaan, Kaupunki tiedottaa päivähoitoa on haettava laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. Kaupungin päiväkodit: Kielikylpy Grani Språkbad, 2 6-vuotiaille, kielikylpyryhmä 5 6-vuotiaille, Stenbergintie 30, puh Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti 1 3-vuotiaille, Stenbergintie 28, puh Metsämajan päiväkoti, 1 5-vuotiaille, Asematie 24, puh Pikku Akatemia, 1 6-vuotiaille, vuorohoitoryhmä, Akatemiantie 11 13, puh Sansinpellon päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti, 1 6-vuotiaille, Forsellesintie 14, puh Lisätietoja päivähoidosta, esiopetuksesta ja lasten hoidon tukimuodoista antaa varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola p ma, ti ja to klo Kauniaisissa Sivistystoimi OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN KOULUUN Syksyllä 2015 koulunkäyntinsä 1. luokalla aloittavat oppilaat ilmoittautuvat keskiviikkona 28. päivänä tammikuuta 2015 klo ja Mäntymäen koululla, Mäntymäentie 2. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kaikki vuonna 2008 syntyneet lapset tulee ilmoittaa, vaikka he aikoisivat toisen kunnan kouluun tai painotettua opetusta antavaan kouluun. Hakemus koskien koulunkäyntiä toisessa kunnassa tai painotettua opetusta antavassa koulussa osoitetaan opetuspäällikölle. Lisätietoja antaa Mäntymäen koulun rehtori Jarmo Ranta p Kauniaisissa Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Villa Breda Bredantie 16 ELÄKELÄISTEN ATERIAPALVELU MA PE klo Ruokalippuja myydään infossa arkisin klo Kauniaisissa asuvat eläkeläiset 5,80, muualla asuvat eläkeläiset 6,80. Eläkeläisten muut vieraat 9,80. Villa Bredan ruokalista ma Jauhelihakastike, Omenakiisseli ti Kaalikääryleet, Mansikkakiisseli ke Paella, Suklaakiisseli, kermavaahto to Siskonmakkarakeitto, Mustikkapiirakka, vaniljakastike pe Uunikala, Marjasalaatti ma Lihapyörykät, Marjakiisseli ti Broileri-kookoskastike, Appelsiinikiisseli ke Kinkkukiusaus, Hedelmäsalaatti to Lihakeitto, Marjapiirakka, kastike pe Kalaa sitruuna-persiljakastikkeella, Jäätelö ma Makkarastroganoff, Mansikkarahka ti Silakkapihvit, Mustikkakiisseli k Lempeä broilerikeitto, Ohukaiset, hillo to Lindströmin pihvit, Marjakiisseli pe Burgundinpata, Mustaherukkakiisseli, kermavaahto Voit tiedustella kuljetusta lounaalle. Auto tuo taloon ne, jotka eivät omin avuin pääse kulkemaan. Edestakaisesta kuljetuksesta peritään 2 euroa. AJANKOHTAISTA Villa Bredan alakerrassa on liikuntasali, joka on tarkoitettu niille kauniaislaisille eläkeläisille, joilla on fysioterapeutin tekemä kunto-ohjelma. Sali ei ole yleinen kuntosali. Aikataulut ja maksut ilmoitetaan Villa Bredan ilmoitustauluilla. Lisätietoja kaupungin fysioterapiasta Eläkeläisille on tarjolla tietokonehuoneessa ilmaista tietokoneen ja kännykänkäytön ohjausta n. joka toinen viikko. Ajanvaraus ja lisätietoja Sailalta. Viimeiset tiedot ohjelmista Villa Bredan ilmoitustauluilta ja Saila Helokalliolta, puh tai VIIKKO-OHJELMA Maanantai: KÄSITÖITÄ klo askartelussa. Käytössäsi on ompelukoneita, saumuri ja kangaspuut, mallilehtiä ja kirjoja. Ohjaaja kotiteollisuusopettaja Saila Helokallio. NYPLÄYSRYHMÄ klo askartelussa. Tervetuloa niin taitaja kuin vasta-alkajatkin, välineitä voi aluksi lainata. Ohjaaja Anneli Hongisto. LADIES BRIDGE -ryhmä klo ruokasalissa. Tiistai: KLUBI BREDA miesten oma ryhmä klo askartelussa. Päivätoimintaa ja ruokailu, ilmoittautuminen Granin Lähiapu r.y.: puh (ark. klo 9 13). SAMTALSCAFÉ (på svenska) klo alakerran kokoushuoneessa parittomilla viikoilla. Keskiviikko: Noin joka toinen keskiviikko klo LUPA UNELMIIN TAIDERYHMÄ askartelussa. Ohjaajana taidemaalari Irja Luostarinen. Kevätkausi alkaa 21.1Lisätietoja Sailalta. Torstai: KÄSITÖITÄ klo askartelussa. Ohjaaja Saila Helokallio. BRIDGE- KERHO klo ruokasalissa. Perjantai: KÄSITÖITÄ klo askartelussa. Ohjaaja Saila Helokallio. NAISTEN KERHO alakerran kokoushuoneessa. Päivätoimintaa ja ruokailu. Ilmoittautuminen Granin Lähiapu r.y.: puh (ark. 9 13). Lisätietoa viikko-ohjelmasta saat Saila Helokalliolta p tai Terveyspalvelut Yleinen hätänumero 112 Lääkärien ja hoitajien vastaanotto Arkisin klo 8 16, ajanvaraus puh Päivystys Arkisin klo 8 16, omalla terveysasemalla ajanvarauksella puh Arkisin klo 16 08, pyhäpäivät ja viikonloput 24h Jorvin terveyskeskuspäivystys, puh Turuntie 150 Jorvin lasten päivystysklinikka (alle 16-vuotiaat) oma sisäänkäynti Turuntien puolelta Voitte myös mennä seuraaviin päivystyspisteisiin: Haartmanin ja Malmin terveyskeskuspäivystykset Peijaksen terveyskeskuspäivystys Lastenklinikan päivystys (alle 16-vuotiaat) Terveydenhoito Äitiys- ja ehkäisyneuvola ma pe klo puh Lastenneuvola ma pe klo 12 13, puh ja ma to klo 12 13, puh , ke Perheohjaaja puh Fysioterapia Ma pe klo puh Laboratorio, puh Näytteenotto klo Kotihoito Ma pe klo (kotisairaanhoito), puh Arkisin klo 8 10 (kotihoidon ohjaaja) puh Terveyskeskuksen sairaala Tammikumpu, puh Hoitotarvikejakelu Maksuttomien hoitotarvikkeiden tilaus tehdään Clary-Ann Nykäselle sähköpostitse osoitteesta tai puh Puhelimessa saat henkilökohtaista palvelua ma-to klo Muina aikoina voit jättää tilauksen puhelinvastaajaan. Toimitusaika on yksi viikko. Ilmoita tilausta tehdessäsi tilaajan nimi ja tilattava tuote, nimi, REF-numero (löytyy tuotteesta) ja tilattava määrä! Erityispalvelut Psykologi ma, ke klo puh Psykiatrinen sairaanhoitaja Camilla Tarilo puh ,kiireelliset varattavat ajat ma, ke ja pe klo Mielenterveysohjaaja puh Puheterapeutti ma klo ja to klo puh Seniorineuvola alkaa syyskuussa. Ajanvaraus sairaanhoitaja Telma Nyholm, puhelinaika torstaisin klo 12 13, Rokotukset Rokotukset annetaan terveysasemalla perjantaisin klo 8 9 ilman ajanvarausta, tietoja torstaisin klo 12 13, puh HUOM! ja rokotusajat on peruttu! Suun terveydenhoito Ajanvaraus (ensiapupotilaat mieluimmin klo ) klo , puh Päivystys Haartmanin sairaala ark , la su ja pyhäpäivät klo 8 21 puh Terveysneuvonta vuorokauden ympäri puh TIETOA JA TUKEA SYDÄNPOTILAALLE -ILTAPÄIVÄ. Ensitieto-iltapäivä sepelvaltimotautiin sairastuneille. Tapiolan terveysasema (Ahertajantie 2), Ahertajasalissa. Torstaisin klo seuraavat torstait 22.1, 26.2, 19.3, 23.4, 21.5 (sisältö aina sama). Tietoa sepelvaltimotaudista ja sen synnystä, riskitekijöistä, lääkehoidosta, omahoidosta, liikunnasta arkielämän tilanteista, lääkekorvaus ja kuntoutus, terveys keskuksen jatkohoitopalveluista, Espoon sydänyhdistyksen toiminnasta. Ensitieto kurssin ohjaa sairaanhoitaja ja vertaistukihenkilö. Osallistuminen: Ota yhteyttä klo puh / Sairaanhoitaja Merja Hugg tai jätä soittopyyntö. Koulujen ruokalista ma Kalakeitto / Bataatti-juustokeitto ti Pinaattiletut / Pastasalaatti ke Ohrapuuro to Kaali-jauhelihalaatikko / Kahden kaalin pastavuoka pe Palapaisti / Papu-kasviskastike ma Broileri-kookoskastike / Intialainen linssipata ti Lihapuikko / Porkkanaohukaiset ke Kinkkukeitto / Kesäkurpitsakeitto to Kirjolohikiusaus / Soija-kasvisvuoka pe Lihapata / Juurescurry ma Nakkikastike / Sienikastike ti Kalkkunakeitto / Linssikeitto ke Jauhelihapihvit / Juustokastike yrteillä to Broileri-mangolasagne / Juures-pastavuoka pe Kinkkurisotto / Punajuuri-juustorisotto Kirjasto Aukioloajat ma to 10 20, pe 10 17, la, pyhien aatot Aula ja lehtilukusali avataan arkisin klo 8, lauantaisin klo 10. Kurssi: Ukulele pintaa syvemmältä Alkeiskurssin jälkeen kirjastossa järjestetään ukulele-jatkokurssi. Ukulelensoiton alkeet on siis syytä jo hallita. Kurssit pidetään keskiviikkoisin 28.1., 4.2. ja Aloitusajat klo Kurssi on maksuton. Ilmoittaudu viimeistään osoitteeseen fi tai p Anna Kortelainen ti klo Tietokirjailija, filosofian tohtori ja taidehistorioitsija Anna Kortelainen kertoo kirjailijantyöstään ja tuotannostaan tammikuun kirjallisuusillassa. Elokuvasunnuntai ja lehtimyynti 8.2. klo Lainan päivänä, sunnuntaina 8.2., kirjasto on auki klo Tule katsomaan leffoja kirjaston opintolukusalissa! Näytämme koko perheelle sopivia elokuvia. Lainan päivänä voi tietenkin myös lainata jotain ehkä dvd-levyjä? Odotettu lehtimyynti alkaa myös samana päivänä. Myymme poistettuja lehtivuosikertoja. Tule heti klo 12 ja poimi parhaat päältä! Satutunti 3.2. klo 10 Tule lapsesi kanssa kirjastoon kuuntelemaan satuja! Luemme suomenkielisiä satuja 1 5-vuotiaille lapsille aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 10. Seniorinetti Opastamme ja vastaamme kysymyksiin tietokoneesta ja internetistä kirjastossa joka toinen torstai. Osallistua voi kerran tai vaikka joka kerta. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja 5.2. klo Näyttelyjä: Heidi Björnman: Keppihevoset ( ) Annie Sundqvist: Maalauksia ( ) Kansalaisopisto Kevään 2015 kurssiohjelma on netissä opiston kotisivulla kansalaisopisto kohdassa opinto-ohjelma Kevät Seuraavilla kursseilla on vielä tilaa: Kuvataide: Päivätaiteilijat, to klo 12 15, opettaja Beryl Furman Löydä iloa kuvataiteen tekemisestä, to klo Raku-keramiikka, la ja klo Ikebana japanilaista kukkien asettelua Käsityö: Felted hand puppets, Fri Sat Hopeakorujen perusteet ja jatko, ja Himmeli lasihelmistä, 6.2. ja Musiikki: Luonto Sibeliuksen musiikissa, la 7.2. ja klo Liikunta, tanssi ja jooga: Pilates-stretching, to klo Lattareita ja rock n swing tansseja alkeet, la klo Miesten jooga, ti klo Inversions workshop, Sun 1.2. at Hyvinvointi: Mindfullness johdanto su klo Lue lisää kursseista opinto-ohjelmasta tai nettisivuiltamme tai soita. Ilmoittautua voi puhelimitse toimistoaikaan ja netissä jatkuvasti. Puhelin: , ma-to klo 9 15 Vastaava toimittaja Markus Jahnsson puh

13 Kungörelser GRANKULLA STADSFULLMÄKTIGE sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den 2 februari 2015 kl Det justerade protokollet från sammanträdet är framlagt till påseende för allmänheten i stadskansliet kl Grankulla Fullmäktiges ordförande AkTUELLA BYGGPROJEKT OCH HÖRANDE AV GRANNAR GÄLLANDE MOBILMASTER DNA OY har ansökt om åtgärdstillstånd (lov nr T ) för en basstation för mobiltelefoni med en 36 m hög mast och ett 8,5 m2 stort anläggningsskydd i stadsdel 2, på ett område som i detaljplanen reserverats som gatuområde (Ullasbackavägen) nära kustbanan och Esbogränsen. Vägförbindelsen till basstationen föreslås gå via friluftsleder i parkområdet 2P3 (Thurmansparken). ECOSITE OY (Elisa Abp) har ansökt om undantag (lov nr T ) för en basstation för mobiltelefoni med en 36 m hög mast och ett 3 m2 stort anläggningsskydd i stadsdel 6 på ett område (Kikarberget, 6P3) som i detaljplanen anvisats för närrekreation. Vägförbindelsen till basstationen föreslås gå via Alpvägens vändplats. TELIASONERA FINLAND Oyj har ansökt om undantag (lov nr T ) för en basstation för mobiltelefoni med en 36 m hög mast och ett 2 m2 stort anläggningsskydd i stadsdel 3 på ett område som i detaljplanen anvisats som parkområde 3P5 nära Ring II och Esbogränsen. Vägförbindelsen till basstationen föreslås gå via den friluftsled som fortsätter från Juusvägen. De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet bereds tillfälle att bli hörda. Ansökningarna med bilagor är framlagda till påseende under tjänstetid hos byggnadstillsynen, Grankullavägen 10. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till byggnadstillsynen senast Postadress: Grankulla stad, byggnadstillsyn, PB 52, GRANKULLA; e-post: besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Närmare upplysningar: Sirkka Lamberg, tfn (09) , grankulla.fi. Grankulla Byggnadstillsynen JÄRNVÄGSPLAN, ESBO STADSBANA MELLAN ALBERGA OCH KÖKLAX, ESBO, GRANKULLA Trafikverket har utarbetat en järnvägsplan för Esbo stadsbana mellan Alberga och Köklax/Esbo, Grankulla, i enlighet med banlagen (110/2007). Målet med Esbo stadsbana är att utveckla kollektivtrafiksystemet inom huvudstadsregionen samt göra när- och fjärrtågstrafiken på sträckan Helsing-fors-Karis- Åbo smidigare. I projektet byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax så att den snabba fjärrtrafiken och långsammare närtrafiken kan skiljas åt till olika spår. Som en följd av projektet förbättras punktligheten i tågtrafiken, ökas turtätheten i närtrafiken och utvecklas anslutnings-trafiken. Järnvägsplanen hålls offentligt framlagd på Grankulla stads anslagstavla i 30 dagars tid på adressen Grankullavägen 10 (Banlagen 90 ) Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har möjlighet att framställa anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till kommunen före utgången av den tid planen är offentligt framlagd. (Banlagen 22 ): Postadress: Grankulla stad, Stadsstyrelsen, PB 52, GRANKULLA, e-postadress: besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Ytterligare information ger projektchef Heidi Mäenpää vid Trafikverket, telefon , e-post Grankulla Stadsstyrelsen VÄGPLAN: FÖRBÄTTRING AV RIKSVÄG 1 (ÅBOLEDEN) VID KYRKTRÄSK I ESBO OCH GRANKULLA Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har utarbetat en vägplan enligt landsvägslagen för förbättring av riksväg 1 (Åboleden) vid Kyrkträsk i Esbo och Grankulla. Vägplanen är framlagd på Grankulla stads anslagstavla på adressen Grankullavägen 10 i 30 dagar, (27 i landsvägslagen). Eventuella anmärkningar mot förslaget till vägplan ska lämnas till kommunen inom framläggningstiden. Postadress: Grankulla stad, stadsstyrelsen, PB 52, GRANKULLA; e-post: besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Ytterligare information ges av projektchef Mira Aaltonen på Trafikverket, tfn , e-post Grankulla Stadsstyrelsen BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN SAMT TOMTINDELNING OCH ÄNDRING AV TOMTINDELNINGEN Stadsfullmäktige godkände en ändring av detaljplanen samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen som omfattar en del av kvarter 43 i 3:e stadsdelen samt park- och gatuområden (Kavallvägen 8 18 och Doktorsgränden 2 6). Detaljplanematerial finns också på stadens webbplats I området gäller byggförbud enligt 53 3 mom. i MarkByggL. Grankulla Stadsstyrelsen ANSÖKAN OM DAGVÅRDS- OCH FÖRSKOLEPLATSER FRÅN Kommunal dagvård på svenska erbjuds i Grankulla på daghem. Dagvårdsplats kan sökas året runt, men ansökan till kommunal dagvård ska lämnas senast fyra månader innan den önskade vården börjar. Om tidpunkten för behovet av dagvårdsplats inte kan förutses och behovet av vårdplats beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska dagvårdsplats sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen. För den verksamhetsperiod som börjar ska dagvårdsansökan ifyllas senast i första hand elektroniskt på adressen fi/sv/service_och_blanketter/dagvard/. Ansökningsblanketter finns också på stadens webbsida: Den sökande får ett skriftligt beslut om dagvårdsplatsen. Förskoleundervisningen blir obligatorisk fr.o.m Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer. Läsåret ska alla sexåringar (barn födda 2009) delta i förskoleundervisning. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas under verksamhetsperioden i Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Folkhälsans barnträdgård samt Stiftelsen Bensows daghem Lyan. Förskoleundervisningen börjar vid skolstarten och slutar Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag och följer skolans verksamhetstider. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör lämnas senast Ansökan bör lämnas även för de barn som redan är i dagvård. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal dagvårdsplats, förblir rätten till dagvård samt placeringen i dagvård i kraft utan avbrott. Den dagvård som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en dagvårdsplats debiteras dagvårdsavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har dagvårdsplats, eller om dagvårdsplatsen sägs upp, bör familjen ansöka om dagvård enligt de i lagen bestämda tidpunkterna. Stadens daghem: Daghemmet Grankotten, Brandkårsvägen 1 3, tfn , 1 6 åringar, STADEN INFORMERAR Kasabergets daghem, Stenbergsvägen 28, tfn ,1 6 åringar, Privata daghem som har köpavtal med staden: Folkhälsans barnträdgård, Södra Heikelvägen 5, tfn , 3 6-åringar. Köpavtalet löper ut Stiftelsen Bensows Daghem Lyan, Gräsavägen 3 5, tfn , 1 6 åringar. Köpavtalet löper ut Närmare upplysningar om dagvården, förskoleundervisningen och dagvårdens stödformer ger chefen för småbarnsfostran Annika Hiitola, tfn må, ti och to kl Grankulla Bildningssektorn INSKRIVNING AV ELEVER Inskrivning av de elever som på hösten 2015 börjar sin skolgång i åk 1 försiggår onsdagen 28 januari 2015 kl och i Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23. Fullgörande av läroplikten inleds i början av höstterminen det år då barnet fyller sju år. Alla barn födda 2008 ska anmälas, även om de söker till en skola i en annan kommun eller till en skola med intensifierad undervisning. Ansökan om skolgång i en annan kommun eller i en skola med intensifierad undervisning riktas till undervisningschefen. Närmare upplysningar ger rektor Anders Rosenqvist vid Granhultsskolan, tfn Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran i Grankulla Villa Breda Bredavägen 16 MÅLTIDSSERVICE FÖR PENSIONÄRER MÅ FRE kl ! Lunchbiljetter säljs i infon vardagar kl Pensionärer boende i Grankulla 5,80, övriga pensionärer 6,80. Pensionärernas gäster 9,80. Villa Bredas matsedel må Köttfärssås, Äppelkräm ti Kåldolmar, Jordgubbskräm ons Paella, Chokladkräm, vispad grädde to Siskonkorvsoppa, Blåbärspirog, vaniljsås fre Ugnsstekt fisk, Bärsallad må Köttbullar, Bärkräm ti Broiler-kokossås, Apelsinkräm ons Skinkfrestelse, Fruktsallad to Köttsoppa, Bärpirog, sås fre Fisk med persilja-citronsås, Glass må Korvstroganoff, Jordgubbskvark ti Strömmingsbiffar, Blåbärskräm ons Mild broilersoppa, Plättar, sylt to Lindströms biff, Bärkräm fre Burgundisk gryta, Svartvinbärskräm, vispad grädde Du kan höra dig för om transport med husets bil till lunchen, om du har svårt att röra dig på egen hand. En tur och retur resa kostar 2. AKTUELLT I Villa Bredas nedre våning har vi en motionssal för de Grankulla pensionärer, som har ett konditionsprogram gjort av en fysioterapeut. Motionssalen är inte ett allmänt gym. Veckoprogrammet och avgifterna finns på anslagstavlorna i Villa Breda. Mera information ger stadens fysioterapi För pensionärer ges handledning i användandet av dator eller mobiltelefon ungefär varannan vecka. Tidsreservering och mera information av Saila.De senaste nyheterna om programmen hittar Du på anslagstavlorna i Villa Breda och fås av Saila Helokallio tfn eller VECKOPROGRAM Måndag: HANDARBETE kl i sysselsättningen. Symaskiner, överlocksmaskin och vävstol, modelltidningar och böcker står till ditt förfogande. Handledning ges av hemslöjdslärare Saila Helokallio. KNYPPLINGSGRUPPEN kl i sysselsättningen. Välkomna alla, såväl nybörjare som vana knypplare. Du får låna redskap i början. Ledare Anneli Hongisto. LADIES BRIDGE kl i matsalen. Tisdag: KLUBB BREDA männens egen grupp kl i sysselsättningen. Dagverksamhet och måltid. Anmälningar till Grani Närhjälp r.f.: tfn (vardagar kl. 9 13). SAMTALSCAFÉ kl på svenska udda veckor, i konferensrummet i nedre våningen. Onsdag: Ungefär varannan onsdag kl : LUPA UNELMIIN KONST- GRUPP i sysselsättningen. Som ledare konstmålare Irja Luostarinen. Mera information av Saila. Vårsäsongen inleds Torsdag: HANDARBETE kl i sysselsättningen. Handledare Saila Helokallio. BRIDGEKLUBBEN kl i matsalen. Fredag: HANDARBETE kl i sysselsättningen. Handledare Saila Helokallio. KVINNORNAS KLUBB i mötesrummet i nedre våningen. Dagverksamhet och måltid. Anmälningar till Grani Närhjälp r.f.: tfn (vardagar kl. 9 13). Tilläggsinformation om veckoprogrammet ges av Saila Helokallio tfn eller Hälsovården Allmänt nödnummer 112 Läkar- och vårdarmottagning Vardagar kl. 8 16, tidsbeställning, Jour Vardagar kl på den egna hälsostationen med tidsbeställning, tfn Vardagar kl , helgar och veckoslut 24h Jorvs hälsocentraljour tfn , Åbovägen 150 Jorvs barnjour (under 16 år) egen ingång från Åbovägen Ni kan även gå till följande jourpolikliniker: Hälsocentraljourerna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus Peijas hälsocentraljour Barnklinikens jour (under 16 år) Hälsovård Mödra- och preventivrådgivning må fre kl , tfn Barnrådgivning må fre kl , tfn och må to kl , tfn , onsdag Familjehandledare tfn Fysioterapi Må fre kl , tfn Grupp för personer som behöver träna bäckenmuskler tisdagar kl, för personer med störningar i bäckenregionen, t.ex. inkontinens Förfrågningar vardagar kl tfn / Fysioterapins tidsbeställning Förtur för personer som inte tidigare deltagit i träningsgruppen. Ansvarig redaktör Markus Jahnsson tfn Laboratorium, tfn Provtagning kl Hemvård Må fre kl (hemsjukvården), tfn Vardagar kl (hemvårdsledaren), tfn Hälsocentralens sjukhus Ekkulla, tfn Vårdartiklar Beställning av avgiftsfria vårdartiklar gör till Clary-Ann Nykänen per e.post på eller på tfn Vi betjänar dig personligen må-torsd kl Övriga tider kan du lämna meddelande i telefonsvararen. Beställningen bör göras en vecka före avhämtning. Då du beställer, kom ihåg att meddela beställarens namn och vilken produkt beställs, produktens REF -nummer (finns på produkten) och antal du vill beställa Specialtjänster Psykolog må, ons kl , tfn Psykiatrisk sjukstötare Camilla Tarilo puh , må, ons. och fre kl Mentalvårdsservicehandledare tfn Talterapeut må kl och to kl , tfn Seniorrådgivningen börjar i september. Beställ tid hos sjukskötare Telma Nyholm, torsdagar 12 13, Vaccineringar ges på hälsocentralen fredagar kl. 8 9 utan tidsbeställning, info torsdagar kl tfn OBS! Ingen vaccinering ja 21.11! Munhälsovård Tidsbeställning (jourpatienter helst kl ) kl , tfn Jour Haartmans sjukhus vard kl , lö sö och helgdagar kl tfn Hälsorådgivning dygnet runt tfn HJÄRTINFORMATION Informationseftermiddagar på hälsostationen i Hagalund, Flitarvägen 2. Följande gång torsdagen 22.1, 26.2, 19.3, 23.4, 21.5 kl (samma innehåll på alla föreläsningar). En engångskurs för dig som nyligen fått diagnosen kranskärlssjukdom där du får information och stöd om sjukdomen, rehabilitering och egenvård. Eftermiddagen är avgiftsfri, även för närstående. Anmälningar till Grankullas hälsostation, tfn (09) /Merja Hugg Skolornas matsedel må Fisksoppa / Batat-ostsoppa ti Spenatplättar / Pastasallad ons Korngrynsgröt to Kål-köttfärslåda / Två-kål -pastaform fre Kalops / Böna-grönsakssås må Broiler-kokossås / Indisk linsgryta ti Köttpinnar / Morotplättar ons Skinksoppa / Zucchinisoppa to Frestelse av regnbågslax / Soja-grönsaksform fre Köttgryta / Rotfruktcurry må Knackorvsås / Svampsås ti Kalkonsoppa / Linssoppa ons Köttfärsbiff / Ostsås med örter to Broiler-mangolasagne / Rotfrukt-pastaform fre Skinkrisotto / Rödbets-ostrisotto Biblioteket Öppettider mån tors 10 20, fre 10 17, lör, dag före helg Aulan och tidningsläsesalen öppnas vardagar kl. 8, lördagar kl. 10. Fortsättningskurs för ukulele Bibliotekets nybörjarkurs för ukulele får en fortsättning. Denna kurs är för dig som redan kan grunderna. Kursen hålls på onsdagar 28.1, 4.2 och Vi börjar kl Kursen är gratis och hålls på finska. Anmäl dig senast 23.1 till eller tel Anna Kortelainen tis 27.1 kl Fackboksförfattaren och konsthistorikern, filosofie doktor Anna Kortelainen berättar om sitt författarskap och sina böcker under litteraturkvällen i januari. På finska. Filmsöndag med tidningar till salu 8.2 kl På lånedagen, söndag 8.2, är biblioteket öppet kl Kom och titta på film i bibbans studieläsesal! Vi visar filmer som passar hela familjen. Lånedagen till ära kan du också låna hem något, filmer eller annat trevligt. Vår efterlängtade tidningsförsäljning börjar också samma dag. Vi säljer avskrivna tidningsårgångar. Kom genast när vi öppnar kl. 12 och plocka russinen ur kakan! Sagostund 4.2 kl. 10 Kom med ditt barn till biblioteket och lyssna på sagor! Vi läser sagor på svenska för barn i ålder 1-5 år den första onsdagen varje månad kl. 10. Seniornet Vi svarar på dina frågor om datorn och internet i biblioteket varannan torsdag. Undervisningsspråket är finska. Du kan delta en eller flera gånger. Man behöver inte anmäla sig i förväg och 5.1 kl Utställningar: Heidi Björnman: Käpphästar ( ) Annie Sundqvist: Målningar ( ) Medborgarinstitutet Vårens 2015 kursprogram finns på institutets hemsida under Studieprogram våren Plats finns på följande kurser: Konst och hantverk: Ikebana japanskt blomsterarrangemang Felted hand puppets Fri Sat Grunder och fortsättning i silversmide, och Motion och yoga: Inversions workshop, Sun 1.2. at Yoga för män, ti , kl Hälsa och välmående: Homeopatisk hemsjukvård, lö kl Läs mera om kurserna på vår hemsida eller i broschyren eller ring och fråga om lediga platser. Man kan anmäla sig per telefon under öppethållningstiderna och på Internet när som helst. Telefon: , må-to kl. 9 15

14 14 ISO ALE Silmälasit + Kokonaisvaltainen näöntutkimus yhteensä 29 Korko-odotukset matalalla, kotiodotukset korkealla. Asunnonvaihtoon liittyy paitsi paljon haaveita myös runsaasti pohdittavaa. Anna meidän auttaa ja kutsu meidät maksuttomalle Kotikäynnille: /kotikaynti ROHKEUTTA. Kiinteistömaailma Pecasa Oy LKV Puh. (09) Tunnelitie 4, Kauniainen Varaa aika Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen ja katso lähin liikkeesi ESPOO SELLO: Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 3-9, puh Ostaessasi Kokonaisvaltaisen näöntutkimuksen (arvo 29 ), saat kaupan päälle vakioyksitehosilmälasit (1.5.) hintaluokasta 29. Muut linssit ja lisämukavuudet hinnaston mukaan. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjous voimassa asti Specsavers. Hyvinvointia arkeen Välmående i vardagen 1 90 Findus Wok vihannekset/grönsaker, g (3,80-4,22/kg) Appelsiini-pistaasipähkinärahka Kvarg med apelsin och pistaschnötter Pistaasia, appelsiinia ja hunajaa. Maitorahkasta ja vaniljajogurtista syntyy helposti herkullinen jälkiruoka. Kokoa appelsiini-pistaasipähkinärahkan ainekset suoraan tarjoilumaljoihin. Koristele pähkinöillä. Pistasch, apelsin och honung. Av kvarg och vaniljyoghurt gör du enkelt en läcker dessert. Lägg ingredienserna för apelsin-pistaschnötskvargen direkt i en serveringsskål. Dekorera med nötter kg Kreikka/Grekland Navel appelsiinit/ apelsiner 1. lk./kl. Ainekset, 4 annosta Ingredienser, 4 portioner: 2 dl pistaasipähkinöitä 2 appelsiinia 0,5 dl hunajaa 1 rkl hienonnettua minttua 1 prk (250 g) maitorahkaa 1 prk (200 g) vaniljajogurttia 0,5 dl tomusokeria Koristeeksi pähkinöitä 2 dl pistaschnötter 2 apelsiner 0,5 dl honung 1 msk finhackad mynta 1 brk (250 g) kvarg 1 brk (200 g) vaniljyoghurt 0,5 dl strösocker För dekoration nötter 99 Kotimaista Broilerin sisäfilee/innerfilé av kyckling, naturel 400 g (9,98/kg) Hinnat voimassa /Priserna gäller S-market Kauniainen Etelä/Grankulla Södra Kauniaistentie/Grankullavägen 7, puh./tfn S-market Kauniainen Pohjoinen/Grankulla Norra Asematie/Stationsvägen 1, puh./tfn (0,0828 /puh/samtal + 0,1199 /min) BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 % 3 Suomalainen/Finsk Arkisin 7 21 Vardagar Lauantaisin 8 18 Lördagar Sunnuntaisin Söndagar BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %

15 KAUNIAISTEN YRITTÄJÄT PALVELUKSESSASI GRANKULLA företagare TILL din TJÄNST apteekki apotek Kauniaisten Apteekki Grankulla Apotek laaja tuotevalikoima, ystävällinen ja joustava palvelu. tervetuloa! Välkommen! Kirkkotie 15, Kauniainen. Puh Ma to 9 20, pe 9 18, la alusasujen erikoisliike / specialbutik för UnDerKläDer Lara s secret Oy- laadukkaat alusasut arkeen ja juhlaan imetys-, urheilu-, ja, proteesiliivit sekä uima asuja kaiken kokoisille. Ma suljettu, ti ke 10 17, to 10 18, pe 10 17, la tervetuloa! Välkommen! tunnelitie 6, puh fysioterapia fysioterapi FysioSporttis Grani Kauppakeskus Grani Köpcentrum. Kauniaistentie 7, 2. krs/vån, Grankullavägen Kauniainen Grankulla, puh./tfn Graafinen suunnittelu ja MarKKinointiviestintä GrafisK formgivning och MarKnaDsKoMMUniKation Annaway tyyliä ja luovia ratkaisuja. / Kreativitet med stil. / Creativity. style. puh./tfn , annaway.fi hieronta MassaGe Khunchai Oy lämminkivihieronta, aromahieronta, thaiöljyhieronta. ajanvaraus puh , Kirkkotie 15 tervetuloa! Hieronta Hyvä Voima Hilkka Matilainen (koulutettu hieroja) anna pidetty lahja: lahjakortti kotihierontaan. esim. 2x45 min kotihieronta 90. toimin Kauniaisten ja espoon alueella. Katso lisää tekstaa tai soita: tai lähetä viesti: Hieronta ja Liikuntapalvelut Pipsa Manninen teen klassista hierontaa rvb Kauniainen tiloissa. räätälöin myös erilaisia liikuntapalveluja tarpeittesi mukaan. ajanvaraukset ja yhteydenotot tai Hermoratahieronnanmestari Mariia Janetzko rentouttavaa ja aktivoivaa ääreishermoston tehokuntoutusta pulsoiva magneettikenttäterapiahoito Detox- hoito - Health Concept analyzer Hyla puhdistusjärjestelmän esittelyt Puh / juhlapalvelut festservice Premium Catering Oy juhla- ja pitopalvelua, yksityisille ja yrityksille. juhlatila Vallmogård. Vi betjänar er gärna också på svenska. puh./tfn , , fax KaMpaaMo- ja parturiliikkeet frisörer och BarBerare Hiusatelje Tizian Kaikki kampaamopalvelut: laserhoidot, hius/hiuspohjaongelmien tutkimukset sekä hoidot, kampaamotuotekauppa. tunnelitie/ tunnelvägen 6, puh./tfn , Hiuskellari Carmen niina Pihlajamäki. laaksotie/dalvägen 11, Kauniainen puh./tfn , tervetuloa! Grani Hair Kaikki kampaamo- ja parturipalvelut. laaja tuotevalikoima. ammattinsa osaava henkilökunta. Kanta-asiakasetuja. Kauppakeskus 2. krs. ark. 9 20, la 9 15, 24 h ajanvaraus puh , tervetuloa! Välkommen! Kampaamo Damfrisering Harri Nyberg Kampaamo-parturi/Damfrisör barberare. laaksotie/dalvägen 11, puh./tfn Kauniaisten Parturiliike anne Knihtilä, laaksotie/dalvägen 11, puh./tfn tervetuloa ilman ajanvarausta! HiusAteljee Nina Hable Kauniaisten keskustassa upea kampaamo naisille ja miehille. ajanvaraukset kätevästi myös netinkautta tai numerosta tervetuloa! Kahvilat caféer Lähellä Deli luomu- ja lähiruokaa. Kahvila, lounasdeli, luomupuoti, catering. Ma pe 8 18, la 9 15, puh KaUneUDenhoito skönhetsvård Aila Airo Kauneuspalvelut Kauneushoitola ja kosmetiikan erikoisliike. Kavallintie/Kavallvägen 24, Kauniainen puh./tfn , RVB KAUNIAINEN rvb hoitomenetelmät ja tuotteet. laaksotie 11 C. ajanvarus puh , Keittiö- ja lahjatavaraliikkeet KöKs- och presentaffärer Pannacotta Home & Kitchen Kauppakeskus Grani Köpcentrum. ark./vard 10 18, la/lö puh./tfn Välkommen! tervetuloa! KiinteistöhUolto fastighetsskötsel Kiinteistöhoito Nerola Oy KHN Kiinteistö- ja kotisiivoukset. sari , KiinteistönvälitYs fastighetsförmedling RE/MAX, Kiinteistönvälitys Exellence Oy LKV Kiinteistönvälitykseen, vuokraukseen ja asuntosijoittamiseen sitoutuneet yrittäjät. Vi betjänar även på svenska. Kauppakeskus Grani, Promenadiaukio 1, puh Kiinteistömaailma / Pecasa Oy LKV Kiinteistönvälitys / Fastighetsförmedling tunnelitie 4, Kauniainen, puh./tfn KUKKaKaUpat BloMBUtiKer Ihana Kukkanen ihana kukkaliike keskellä Grania. Ma pe 8 19, la 8 17, su 10 16, puh , KUlta- ja KelloliiKKeet GUlD- och Uraffärer Kauniaisten Kello ja Kulta / Grankulla Ur och Guld Promenadiaukio/Promenadplatsen 1, puh./tfn KUlttUUritUotantopalvelUt ja teatteritoiminta/ KUltUrproDUKtion tjänster och teateraktivitet Valolintu Oy Mm. hauskoja teatteri-improvisaatiokursseja, ja vuorovaikutus-taitoja kehittäviä statukset lentoon -kursseja. Puh./tfn lääkäripalvelut läkartjänster Lääkärikeskus GraniMed Läkarcentral GraniMed yleis- ja erikoislääkäripalvelut/allmän- och specialisttjänster laboratorio, uä/ultraljud. Puh./tfn , Kauniaisten kauppakeskus lll-krs/köpcentrum Granimed lll-vån MUsiiKKiliiKe Kitarakellari täyden palvelun musiikkiliikke Kauniaisten keskustassa. Kitarat, Bassot, Vahvistimet, rummut, Koulusoittimet ja Huolto. Kirkkotie 15 K1. (apteekin takana) puh , Yksi kaikkien ja kaikki Yhden Yrittäjän puolesta! liity suomen Yrittäjiin Yrittajat.fi omistajien ja johdon KonsUltointi KonsUlterinG av aktieägare och styrelser Provada Asiakasratkaisut Oy taloushallinnon- ja kiinteistöasioiden konsultointi ja koulutus, riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu osana johtamisjärjestelmää sekä asuntokauppalain ja rs-järjestelmän tuntemus. Puh tai , pankit BanKer Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Abp Minna aropelto, pankinjohtaja/bankdirektör Promenadiaukio 1/Promenadplatsen 1, nordea puh /tfn Aktia Pankki Oyj / Aktia Bank Abp Max Björklund, apulaispankinjohtaja/biträdande bankdirektör Kauppakeskus Grani Köpcentrum Promenadiaukio/Promenadplatsen 1, Kauniainen/ Grankulla, puh./tfn , Helsingin OP Pankki Oyj Kauniaisten konttori, sari Ovaskainen Kauniaistentie 7, Kauniainen, puh./tfn , Handelsbanken Kauniainen tyytyväisten asiakkaiden pankki. Henkilökohtaista sijoitusneuvontaa ja pankkipalveluja ajanvarauksella sinulle sopivana ajankohtana. Puh./tfn , verhoomo MöBeltapetserinG Soffan verhoomo-möbeltapetsering teemme verhoilutöitä yrityksille sekä yksityishenkilöille. Vi betjänar både privatpersoner och företag med traditionell och modern möbeltapetsering. Puh./tfn jenny/ terveysliikunta hälsomotion Method Putkisto, Somaattinen venyttely, Pilates alkeet Marjo Pursiainen ryhtiryhmät keskiviikkoisin klo ja perjantaisin klo 10. tilintarkastus revision Revico Grant / Thornton Oy Pl/PB 18, Paciuksenkatu/Paciusgatan 27, Helsinki/ Helsingfors, puh./tfn , fax Suomen Tilintarkastajaverkko Oy HtM-yhteisö. Kari W. saari, KHt. jondalintie 14, Kauniainen puh./tfn , fax , Member of Polaris international KAUNIAISTEN YRITTÄJÄT RY GRANKULLA företagare Rf HUOM! UUdESTA KIMPPA- KONTTORISTA KIINNOSTUNEET Ilmoittakaa yhteystiedot yrittäjien toimistolle, TAPAHTUMAT / EVENEMANG HELMIKUU / februari 4.2. uusien jäsenten ilta / nya medlemmars kväll aamiainen / Frukost klo Hallituksen kokous / styrelsens möte. Kauniaisten yrittäjät ry GranKulla FöretaGare rf i asematie 2 B/stationsvägen 2 B i puh./tfn i

16 IMPLANTTI-ILTAPÄIVÄ + HYVÄT NEUVOT Keinojuurihampailla eli implanteilla voidaan korvata puuttuvia hampaita tai parantaa proteesien toimintaa. Tervetuloa vastaanotollemme maksuttomaan implantti arviointiin torstaina klo 15 18! Varaa aika, MAKSUTON IMPLANTTIARVIOINTI TO Hammaslääkärit Jaarte & Jungell Kirkkotie 15, Kauniainen NYT VUOKRATTAVANA ESPOON HAUKILAHDESSA hyväkuntoinen rt 3-4 H+K+SAUNA 103 m2+tilava, aidattu piha. Vuokra 1690 /kk. Ensisijaisesti työsuhdeasunnoksi. Takuu 2 kk. KIRKKONUMMELLA kiva 1h+avok.+ kph, 27 m2, 530 /kk. Takuu 2 kk. Hehkua & raikkautta ihollesi. Exuviance-kasvohoito TARJOA MYYNTIIN! ILMAINEN ARVIO MYYNTIÄ VARTEN. NYT KYSYNTÄÄ PIENEHKÖILLE, 1-2 h VUOKRA-ASUNNOILLE. HOIDAMME MYÖS KIRJALLISET ARVIOT. Tiedustelut Sirkku Tanskanen p , Seppo Tanskanen, p Yrityksellämme käytössä juristipalvelut, myös asiakkaille, sekä vuosikymmenten kokemus välitys- ja rahoitusasioissa. Hoito sopii erinomaisesti ryppyihin ja juonteisiin, kuivalle iholle, pigmenttimuutoksiin, akneen, epäpuhtaalle iholle, rosaceaan ja atooppiseen ihottumaan sekä miehille että naisille! Sis. alkupuhdistuksen, hapotuksen, mek. puhdistuksen, RTM-naamion, hieronnan, kultanaamion sekä voiteet. 90 min. 79 (89 ) Phytomer-peruskasvohoito Soveltuu hyvin ensimmäiseksi kasvohoidoksi, epäpuhtaalle/tukkoiselle iholle, raskaana oleville. Ihon sävy kirkastuu, iho kosteutuu/puhdistuu. Hoitotuotteet valitaan ihotyypin ja toivotun lopputuloksen mukaan. Sis. alkupuhdistuksen, kuorinnan, höyrytyksen, mekaanisen puhdistuksen, kevyen hieronnan kasvoille, ihotyypin mukaisen naamion sekä kulmien muotoilun. 69 (75 ) 75 min. Täydellinen jalkahoito JA A R T E J U N G E L L. F I Vanha Turuntie 17, Sis. jalkakylvyn, hoitavan kuorinnan, kovettumien poiston, kynsien ja kynsinauhojen erikoishoidon poralla, hoitavan jalkanaamion, rentouttavan hieronnan jaloille. Hoito tehdään laadukkailla Pedix-jalkojenhoitotuotteilla. 60 (65 ) 75 min. Tarjoukset voimassa asti. Tervetuloa! TeSTAA ihonhoitosi vaikutusta! Hoitotarjous Tutustumisetuna 79 -kasvohoitotuotteet Tehokas C-vitamiini antiage booster -hoito ja kaksoiskuorinta kasvoille (norm. 95 ) exuviance Lahjakortit Odotetut Exuvianceuutuudet! Vie ihonhoitosi uudelle tasolle!! UUTUUS & tuotemyynti Kauneushoitola Kauniaistentie 7, Kauniainen, Kauppakeskus Grani, puh. (09) , Ma pe 9 17, ajanvarauksella. La sopimuksen mukaan. Tervetuloa! -10% puh Täyden palvelun kauneushoitola Tunnelitie 6, Kauniainen (Thurmaninaukiolla) Ma Pe 10 18, La (la toistaiseksi sop.muk.) Sinua palvelevat ammattitaitoiset Sky.dipl. kosmetologit Tarja Pöyhönen ja Nina Asp HAPPY HOUR Kaunis Grani ilmestymisaikataulu, kevät 2015 Nro Ilmestyy Aineistopv Kurkkaa päivän tärpit netistä tai poikkea sisälle! Palvelemme Sinua arkisin 8-21 lauantaisin 8-14 AJANVARAUS p. Kaunis Grani Utgivningstidtabell, våren 2015 Kauniaisten Fysikaalinen Hoitolaitos Grankulla Fysikaliska Institut Tunnelitie 6 Tunnelvägen 6 Hoitoja lähetteellä tai ilman Behandling även utan remiss Myös hierontaa Även massage Antti Rajakaski puh/tel I Metodistkyrkan Lördag 24.1 kl. 18 NANNA ROSENGÅRD sjunger och berättar om flyktingarbete i Aten Nr Utkommer Material Gudstjänst söndagar kl Casaträff torsdagar kl Knatterytmik torsdagar och fredagar kl Oasgrupper varannan vecka i olika hem Grani Youth onsdagar kl VÄLKOMMEN! Grankulla svenska metodistförsamling Kyrkovägen Jack Barry Language Trainer Koko vuoden 2015 aikataulun näet netistä > mediakortti Hela årets 2015 tidtabell ser du från nätet > mediekort Kaunis Grania julkaisee Ab Grankulla Lokaltidning Kauniaisten Paikallislehti Oy -niminen yritys, jonka Kauniaisten kaupunki omistaa. Kauniaisten kaupunginhallitus nimeää vuosittain hallituksen lehdelle. Hallitus toimii myös toimitusneuvostona. Kaunis Grani utges av Ab Grankulla Lokaltidning Kauniaisten Paikallislehti Oy. Bolaget ägs av Grankulla stad. Grankulla stadsstyrelse utnämner varje år en styrelse för tidningen. Styrelsen fungerar även som tidningens redaktionsråd. Tel Speaking Better Together Hallitus/Styrelse Stefan Stenberg (SFP) Jessica Jensen (SFP Nina Colliander-Nyman (SFP) Annukka Ala-Pappila (KOK) Virva Wahlstedt (KOK) Olavi Tupamäki (KOK) Julius Jansson (VIHREÄT) Varalla/Suppleanter Catharina Brandt-Vahtola (SFP) Thomas Romantschuk (SDP) Heikki Kurkela (KOK) Avustajat/Medarbetare Jessica Jensen Annika Mannström Nina Colliander-Nyman Eeva Kortekangas-Kalmari Kirsi Klaile Terhi Lambert-Karjalainen Jukka Knuuti Clara Palmgren Catharina Brandt-Vahtola Jan Andersson Kirsi Lassooy Ritva Mönkäre Henrik Huldén Peik Stenberg Sirkku Vepsäläinen Kai Kuusisto Junnurepparit/Juniorer Tita Hukkinen Hanna Teikari Belén Weckström Cindy Sukapää

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmanin puistotie

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Agenda 1. Tränare mm. 2011 Valmentajat jne. 2011 2. Säsongen 2010 Kausi 2010 Sammanfattning 3. Säsongen 2011 Kausi 2011 Yhteenveto 3.1. Spelare Pelaajat

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta/ Lag om ändring av lagen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SpråkBarometern KieliBarometri 2008

SpråkBarometern KieliBarometri 2008 SpråkBarometern KieliBarometri 2008 Målgrupp/kohderyhmä kiga i tvåspr språkiga kommuner med finsk majoritet Suomenkielisiä kaksikielisissä kunnissa missä ruotsinkielinen enemmistö Urval kommunvis/otos

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa Oppilaiden huoltajille Lukuvuosi 2014 15 on pyörähtänyt käyntiin ja luokilla 7 9 on täysi työn touhu käynnissä. Olemme iloisia viime vuoden yhdeksäsluokkalaisten hyvästä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat.

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat. A) SUORA SANAJÄRJESTYS Maria spelar gitarr varje dag. Max bor i Esbo. PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Mats vill inte städa sitt rum. Mamma och pappa har alltid

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot