PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro 1/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 6 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN 8 6 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI V PELASTUSLAITOKSEN HINNASTOON ESITETTÄVÄT LISÄYKSET 10 8 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT AJANKOHTAISASIAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 Kieltojen perusteet 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 12 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 12 Oikaisuvaatimuksen sisältö 12 Valitusaika 13 Valituskirjelmä 13 Valitusasiakirjojen toimittaminen 13

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Saimaankatu 64, 6 kerros, kokoustilat kokouksen alussa turvallisuuskoulutus 45 min Palotarkastaja Pasi Karttunen piti paloturvallisuuskoulutuksen. Koulutus oli hyvä tietopaketti jokaisen kuntalaisen/kodin paloturvallisuudesta. OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Rauni Lindqvist-Oksa Katja Ilmoniemi Sirpa Alaputto Veli-Pekka Koskinen Ilpo Markkola Jenna Koskelo varajajäsen Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Petri Marjamäki, saapui klo Poissa Pekka Eskola Seija Härmä Riitta Karjalainen Esa Halme ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen KÄSITELLYT ASIAT 1-14 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2010 Allekirjoitukset Katja Ilmoniemi Ensio Hartikainen PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Tuija Salonen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Ensio Hartikaisen ja Katja Ilmoniemen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ensio Hartikainen ja Katja Ilmoniemi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan ja sen liitteiden mukaisena, (liite 1). Liitteenä (liite 2) pelastuslaitoksen vuosikertomus. Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot yli/alijäämä Pelastustoimi (ilman poistoja ja rahoituseriä ) Ensihoito (ilman poistoja ) Nettoinvestoinnit vuonna 2009 olivat (valtionavut ja vaihtotulot huomioituna) Pelastustoimi (sis. keskeneräisiä hankintoja ) Ensihoito Henkilöstöraportti liitetään tilinpäätöstietoihin. Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,31 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä, ,87 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Johtokunta esittää, että vuosille 2010 ( ) ja 2011 ( ) talousarviossa maksuosuuksina perittävä osuus vuoden 2006 maksuosuuksien vajauksen kattamiseksi jätetään perimättä ja vajaus ( ) katetaan 2009 ylijäämällä.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Esittelijä Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan nyt esitetyn tilinpäätöksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Päätös: Hyväksyttiin esitetty tilinpäätös liitteineen ja vuosikertomus, ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Päätettiin lähettää tilipäätös maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja vuosikertomus tiedoksi. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Toimenpiteet: Ote maakuntavaltuusto

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (468/2003) 39 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Nuohousalan Keskusliitto ei enää anna vuosittain nuohousyksikön hintaa koskevaa suositusta. Viimeinen nuohousyksikön hintaa koskeva suositus on annettu Suosituksen sijasta Nuohousalan Keskusliitto antaa vuosittain tiedonannon nuohousyksikön hintaan vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Päijät-Hämeen Nuohoojat Ry on päivätyllä liitteenä (liite 3) olevalla kirjeellä esittänyt, että Päijät-Hämeen alueella piirinuohoojien yksikköhintoihin tehtäisiin seuraavat tarkistukset: Päijät-Hämeen kuntiin verottomaksi yksikköhinnaksi 0,64 nyt 0,623 Lahden kaupungin verottomaksi yksikköhinnaksi 0,62 nyt 0,599 Perusteluina esitetään, että Päijät-Hämeessä nuohousyksikön hionta on jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä, mikä on aiheuttanut vaikeuksia palvelujen tarjonnassa ja yrityksen hoidossa. Lisäperusteluina esitetään, että naapuripelastuslaitosten alueilla tällä hetkellä voimassa olevat nuohousyksikön hinnat ovat selvästi korkeammat kuin Päijät-Hämeessä. Nuohousyksikön valtakunnallinen keskiarvo oli syksyllä 2009 noin 0,64 euroa (alv 0). Nuohousalan keskusliiton tiedotteen mukaan kuluttajahintaindeksin muutos syyskuusta 2008 syyskuuhun 2009 laski 1 %. Syyskuun 2009 kunnallisen teknisen henkilöstön sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 2,4 %. Edellä mainittujen tekijöiden kustannusvaikutus on 1,72 %, kun otetaan huomioon, että palkkojen osuus nuohoustoiminnan kustannuksista on noin 80 %. Korotukset pelastuslaitoksen toiminta-alueella olisivat: Muissa kunnissa kuin Lahdessa 0,017 (korotus 2,73 %) Lahdessa 0,021 (korotus 3,6 %) Johtoryhmä käsitteli nuohousyksikön hinnan tarkistamista kokouksessaan ja kokouksessa päädyttiin esittämään johtokunnalle uusiksi nuohousyksikön hinnoiksi alkaen: Muut kunnat kuin Lahti veroton yksikköhinta 0,64 Lahden kaupungin veroton yksikköhinta 0,62 Esittelijä: Johtokunta hyväksyy korotukset nuohousyksikön hintoihin. Uudet arvonlisäverottomat hinnat alkaen: Muut kunnat kuin Lahti veroton yksikköhinta 0,64 Lahden kaupungin veroton yksikköhinta 0,62 Lisäksi piirinuohoojat ovat oikeutettuja korottamaan nuohouslaskun loppusummaa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveroprosentin verran. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: otteet: jäsenkuntien nuohoojat, Päijät-Hämeen Nuohoojat ry, jäsenkunnat, Juhani Naskali

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 6 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI V Kunnallinen työmarkkinalaitos on toimittanut kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen. Henkilöstöraportoinnin ja arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä parantaminen. Tarkoituksena on ottaa käyttöön ne suosituksessa mainitut tunnusluvut, jotka kuntayhtymä pitää omien tarpeiden ja henkilöstöstrategian kannalta keskeisinä ja konkreettisesti seurattavina tunnuslukuina sekä sen mukaan kehittää nykyistä raportointikäytäntöä, todetaan Työmarkkinalaitoksen kirjeessä. Käsillä olevassa henkilöstöraportissa on soveltuvin osin noudatettu raporttisuositusta. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallinto- ohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2009 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 4). Esittelijä: Hyväksytään nyt esitettävä henkilöstöraportti ja esitetään se tiedoksi Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Ote Päijät-Hämeen liiton hallitus.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 7 PELASTUSLAITOKSEN HINNASTOON ESITETTÄVÄT LISÄYKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön 3 määrää, että johtokunta vahvistaa ne pelastuslaitokselle tulevat maksut ja korvaukset, joiden osalta ei ole toisin säädetty tai määrätty. Pelastuslaitoksen taksat on määritelty johtokunnan kokouksessa /108. Pelastuslaitoksen operatiivinen vastuualue on valmistellut koulutuspalveluiden osalta hintojen tarkistusta. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy hinnastoon seuraavat lisäykset alkaen: 13.3 pieni öljyvahingontorjuntatehtävä 300 /sis.alv, kesto alle 2 h 13.3 suuri öljyvahingontorjuntatehtävä laskutetaan todellisten kulujen mukaiesti Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Otteet: pelastuslaitoksen toimipaikkavastaavat, Jari Lehtinen ja Merja Nerg

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 8 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 5) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 6) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 AJANKOHTAISASIAT Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 11 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 12 SEURAAVAT KOKOUKSET Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi. Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. ke toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:20

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-4, 6 ja 9-14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 5, 7 ja 8 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖS 2009

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASEKIRJA SISÄLLLYS Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 1 Tase 2 Liikelaitoksen tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Toimintakertomus 5-7 Tilinpäätöksen liitetiedot 8-9 Talousarvion toteuttamisvertailut 10 Tuloslaskelma 11 Maksuosuuksien riiittävyys laskelma 12 Jäsenkuntien maksuosuudet 13 Käytetyt tilikirjat 14 Allekirjoitukset 15 Tase-erittelyt 16-18

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot , , ,89 Maksutulot ,66 0, ,66 Tuet ja avustukset , , ,26 Vuokratuotot 4 806, ,00 Muut toimintatuotot 0, , ,27 Rahoitustulot Korkotulot , ,41 Rahan lähteet yhteensä , , ,49 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut , , ,77 Palvelujen ostot , , ,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,50 Avustukset 0,00 0,00 0,00 Vuokrat , , ,44 Muut menot , , ,04 Rahoitusmenot Korkomenot , ,86 Rahan käyttö yhteensä , , ,82

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2 Päijät-Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA / 2008 / Liikevaihto , ,48 Liiketoiminnan muut tuotot , ,64 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,09 Palvelujen ostot , ,96 Henkilöstökulut , ,11 Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut , ,67 Eläkekulut , ,34 Muut henkilösivukulut , ,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,47 Liikeylijäämä/ alijjäämä , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,85 Korkokulut -916,76-394,01 Muut rahoituskulut , ,08 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,84 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia , ,84 Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,84

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot , ,96 Muut pitkävaikutteiset menot ,55 0, ,96 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto , ,85 Kuljetusvälineet, raskas kalusto , ,55 ATK-kalusteet 8 933, ,98 Muut koneet ja kalusto , , , ,75 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Ennakot 500,00 Myyntisaamiset , ,88 Muut saamiset (alv) , ,32 Siirtosaamiset , , , ,38 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,99 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,12 Muut velat , ,94 Siirtovelat , , , ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 4 Päijät-Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA / TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,08 Poistot , ,41 Rahoitustuotot ja kulut , ,24 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,47 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,14 Keskeneräiset hankinnat , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,71 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , , ,25 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,22 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,03 Korottomien velkojen muutos , ,22 Rahoituksen rahavirta , ,81 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,03 Rahavarat , ,00 Rahavarat , , , ,03 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 129,12 125,41 Kassan riittävyys pv Asukasmäärä

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Pelastusjohtajan katsaus Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos vuodelta 2009 näyttää toiminnan volyymin huomioiden hyvältä. Toimintavuoden aikana ei ilmennyt mitään normaalista toimintavuodesta poikkeavaa. Myyntituottojen suhteellisen suuri ylijäämä syntyi ensihoitosopimusten tarkistamisen aiheuttamien maksuperiaatteiden muutoksesta sekä ensivastetehtävien määrän kasvusta. Ylitöiden määrää saatiin vuoden aikana vähennettyä edellisvuodesta, joka osaltaan vaikuttaa henkilöstömenojen hillittyyn kasvuun. Varhemaksujen suuri poikkeama ennakoidusta johtuu varhemaksujen ennakoinnin vaikeudesta. Kokonaisuutena pelastuslaitoksen taloudellinen tilanne on kiitettävä. Pelastuslaitoksen hallinnossa ei ole tapahtunut muutoksia kuluneella tilikaudella. Muutokset pelastuslaitoksen toiminnassa ja taloudessa Olennaisia muutoksia toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut kuluneella tilikaudella. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Myyntituotot (ensivaste) Muut tuet ja avustukset Muut tuotot (vaihtoautot) Henkilöstökulut Eläkemaksut (sis. varhemaksut) Palvelujen ostot Vuokrat (Poistot ) Ensihoito: Kelan korvaukset Henkilöstökulut (Poistot ) Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Puolivakinaiset Vpk:t Yhteensä Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti.

21 Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat Rahapalkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Yhteensä Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Sisäinen valvonta Kuukausittainen raportointi osastojen budjettivastuulliselle johdolle. Säännöllinen kuntaraportointi neljännesvuosittain omistajakuntien johdolle. Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut ennakoitua positiivisemmaksi. Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos Tuloja Tulot vaihtoautoista Palkat (sis. varhemaksut) Muut käyttötalouden menot Poistot Rahoituskulut Tulos Ensihoito Talousarvion mukainen tulos Tulot Henkilöstökulut Muut käyttötalouden menot Poistot Tulos

22 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 7 Kuntalain 70 ja 86 :ien mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,31 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,87 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Johtokunta esittää, että vuosille 2010 ( ) ja 2011 ( ) talousarviossa maksuosuuksina perittävä osuus vuoden 2006 maksuosuuksien vajauksen kattamiseksi jätetään perimättä ja vajaus ( ) katetaan vuoden 2009 ylijäämällä.

23 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädääntöön perustuvia periaatteita noudattaen. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto , , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot 3 825, , , , , ,08 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan hyväksymää poistosunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Tietokoneohjelmistot, muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto 33,3-10,0 % Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa on kirjatut vuosikuluksi. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,27 euroa joka on vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk-kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,71 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , , , ,04 Siirrot erien välillä , ,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Myynnit 0, ,55 0, ,55 Tilikauden poisto , , , , ,57 0, ,23 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,97 Raskaan kaluston investoinneissa ,63 euroa sammutusautoja, jotka investointisuunnitelmassa 2008 mutta valmistuneet 2009.

24 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 9 Sairaankuljetuksen laskutusjaksotuksia ,14 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän jälleenhankintahintaan. Sijoitukset: aktivoitu hankintameno jälleenhankintahinta erotus Joukkovelkakirjalainat 3 kpl à , , , ,00 Joukkovelkakirjalainat , , ,00 0,00 Rahamarkkinarahasto, Pro Euro Korko , ,82 0, , , ,00 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos , , ,83 Tilikauden tulos , , ,44 Yhteensä , , ,27 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset ,58 Eläkevakuutusmaksuvelat ,00 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING-VASTUUT Sop.nro 2010 kok.vastuu Handelsbanken rahoitus 1 032, , Handelsbanken rahoitus , , Easy Km (6 sopimusta) , , , ,16 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Puolivakinaiset Vpk:t Yhteensä TILIKAUDEN PALKAT Rahapalkat (suoriteperusteisesti) ,10 Eläkekulut ,34 Muut henkilösivukulut ,81 Henkilöstökorvaukset ,48 Yhteensä ,77

25 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 10 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot , , , , , ,89 100,81 Liiketoiminnan myyntituotot 3 825, , , , , ,40 317,68 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , , , , ,43 100,34 Muut suoritteiden myyntituotot 0,00 0 0, , , , ,06 Maksutuotot , ,66 0,00 0 0, , ,66 100,74 Tuet ja avustukset , , , , , ,26 115,57 Vuokratuotot 0,00 0 0, , , , ,00 Muut toimintatuotot 0, , , , , ,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , , , ,08 102,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , , , , , , , ,23 Palkat ja palkkiot , , , , , ,10 102,04 Henkilösivukulut , , , , , , , , ,33 Eläkekulut , , , , , ,66 88,27 Muut henkilösivukulut , , , , , ,19 86,00 Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät , , , , , ,48 187,42 Palvelujen ostot , , , , , ,21 112,79 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0, , , , ,09 Muiden palvelujen ostot , , , , , ,30 121,57 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,50 99,90 Ostot tilikauden aikana , , , , , ,50 99,90 Avustukset 0,00 0 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Muut toimintakulut , , , , , ,52 96,14 Vuokrat , , , , , ,56 95,47 Muut toimintakulut , , , , , ,04 165,56 Toimintakulut yhteensä , , , , , , , , ,04 TOIMINTAKATE , , , , , ,12 156,52 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , , , ,59 Korkokulut -916,76 916,76-916, ,76 Muut rahoituskulut , , ,10 VUOSIKATE , , , , , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , ,77 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,44 Varausten muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , ,44

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot