VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk"

Transkriptio

1 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Seutukuntamme omaleimaisuuden perusopetukselle asettamat painotukset Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen tehtävä ja rakenne 4 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimiskäsitys Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Valtimon koulun toimintakulttuuri Työtavat 7 3. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI YLEINEN TUKI Yleisen tuen tavoitteet Yleisen tuen toimintatapoja Yleisen tuen järjestäminen Valtimon koulussa Yleisen tuen oppimissuunnitelma TEHOSTETTU TUKI Tehostetun tuen tavoitteet Tehostetun tuen aloittaminen Pedagoginen arvio Tehostetun tuen toimintatapoja Tehostettu tuki Valtimon koulussa Tehostetun tuen oppimissuunnitelma Siirtyminen yleisen tai erityisen tuen piiriin ERITYINEN TUKI Erityisen tuen tavoitteet Tuen aloittaminen Pedagoginen selvitys Erityisen tuen toimintatapoja Erityisen tuen järjestäminen Valtimon koulussa Tuen tarkistaminen ja lopettaminen YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT Oppimissuunnitelma Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS16 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT OPETUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ TUKI Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetus Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Pidennetty oppivelvollisuus Toiminta-alueittain opiskelu OHJAUKSELLINEN JA MUU TUKI Kodin ja koulun välinen yhteistyö Ohjauksellinen tuki nivelvaiheissa Ohjauksen järjestäminen Ohjaus osana yleistä tukea Ohjaus tehostetun tuen aikana Ohjaus erityisen tuen aikana Oppilaanohjauksen tavoitteet ja sisällöt luokilla Oppilaan ohjauksen tavoitteet ja sisällöt luokilla Työelämään tutustuminen Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Tulkitseminen ja avustaminen osana yleistä,

2 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 2 tehostettua ja erityistä tukea Avustajan toimenkuva ja toimintatavat Perusopetusta tukeva muu toiminta Valtimon kunnan koululaitoksen kerhotoiminnan opetussuunnitelma Tukioppilastoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta OPPILASHUOLTO huollon tavoitteet ja toimintatavat huollon prosessi Valtimon koulussa huollon tehtävät siirtymävaiheissa Kouluruokailu TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Turvallisuuden edistäminen Koulumatkat Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen 39 LIITTEET 5. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1) vuosiluokat Vieraat kielet Kuntien perusopetuksen kieliohjelma A-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Valinnaisaine: Ympäristökasvatus Valinnaisaine: Maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito Fysiikka ja kemia vuosiluokilla Fysiikka Kemia Terveystieto Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Valinnaisaine: Kaupalliset aineet Musiikki Valinnaisaine: Musiikki Kuvataide Valinnaisaine: Kuvataide Käsityö Valinnaisaine: Tekstiilityö Valinnaisaine: Tekninen työ Liikunta Valinnaisaine: Liikunta Kotitalous Valinnaisaine: Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Valinnaisaine: Tietotekniikka Valinnaisaine: Tekstinkäsittely (vuosiluokat 8 9) 182

3 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 3 6. OPPILAAN ARVIOINTI Arviointi opintojen aikana Oppilaan itsearviointi Todistukset Päättöarviointi 187 LIITTEET Liite 1: Toiminta-alueittain opiskelun sisällöt Liite 2: Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Liite 3: Toimintaohje kiusaamistilanteiden selvittelyyn Liite 4: Valtimon koulun turvakansio Liitteet Valtimon kunnan perusopetuksen tuntijako

4 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 4 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Seutukuntamme omaleimaisuuden perusopetukselle asettamat painotukset Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta painottavat paikkakuntien kaikelle toiminnalle vuosiksi laadituissa strategisissa suunnitelmissaan esimerkiksi seuraavia, myös perusopetukseen muokattavissa olevia periaatteita: osallistuva yhteistyö, muutosherkkyys, toimivat tietoverkot, lasten ja nuorten ongelmien ennaltaehkäisy, yrittäjyys, kehityshakuisuus sekä toiminnan avoin arviointi. Oman haasteensa perusopetukselle asettavat myös seutukuntamme ongelmakohdat. Näitä ovat esimerkiksi sijaintimme pitkien matkojen päässä valtakunnallisista ydintaajamista, väestön muutto muualle sekä kamppailu työttömyyden ja muiden elinkeinorakenteen ongelmien ja syrjäytymisvaaran kanssa. Näistä lähtökohdista seutukuntamme perusopetuksessa painottuvat: vahvan pohjoiskarjalaisen identiteetin luominen oman kulttuurin pohjalta ohjaus muutosten ja erilaisuuden kohtaamiseen tietotekninen verkottuminen muuhun maahan ja maailmaan yrittäjyyskasvatuksen huomioiminen kaikenlaisen paikallisen osaamisen (esim. elinkeinojen ja koulutustarjonnan) hyödyntäminen vahvan tukiverkon luominen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja jatko-opintokelpoisuuden saavuttamiseksi. 1.2 Perusopetuksen arvopohja Tasa-arvo yksilöiden, erilaisten oppijoiden ja eri sukupuolien välillä. Yksilöllisyyden huomioiminen. Monikulttuurisuus; suvaitsevaisuus eri uskontojen, kirkkojen ja kansallisuuksien kesken. Oman paikallisen ja kansallisen kulttuurin sekä muiden kulttuurien arvostaminen. Ihmisoikeudet ja yksilönvapaudet vastuuta unohtamatta. Demokratian toteuttaminen. Yhteisöllisyys ja velvollisuudet sekä yhteiskunnassa että työ- ja perhe-elämässä. Inhimillisyyden ja empatian korostaminen. Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen. 1.3 Perusopetuksen tehtävä ja rakenne Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Oppilaalla on mahdollisuus saada koulutusta, ja sen myötä yhteiskunta saa vastaavasti uutta pääomaa. Opetuksen tulee siirtää kulttuuriperintöä ja arvoja uusille sukupolville. Sen tehtävänä on myös luoda uutta kulttuuria ja opastaa oppilasta tiedonhankintaan.

5 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 5 Kasvatustavoitteet: myönteinen käyttäytyminen hyvä itsetunto ja tunne-elämän kehitys oppilaan omien voimavarojen löytäminen ja omien valmiuksien hyödyntäminen motivoituminen myönteisessä ilmapiirissä ja ympäristössä sosiaalinen ymmärtäminen, vahvistaminen ja toistensa kunnioittaminen kannustaminen rohkeuteen ja luovuuteen vastuuntunto itsestä, lähimmäisestä ja ympäristöstä yhdessä kotien kanssa oppilaan tukirunkona toimiminen tämän kasvuvaiheessa oman ja vieraiden kulttuurien arvostaminen rajojen asettaminen Opetustavoitteet: oppia hankkimaan ja kritisoimaan tietoa omatoiminen työskentely yhteistyökyky oman työn arviointi opiskelutaitojen hallinta ajattelukyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen valmiuksien saaminen jatko-opintoja varten tiedonjanon kasvattaminen opetussuunnitelman mukaisten perusoppiainesten hallinta demokraattisen tietoyhteiskunnan jäseneksi kasvattaminen kotiseudun ja ympäristön arvostaminen ja luonnon suojeleminen 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Oppimiskäsitys Oppiminen on tilanne- ja kulttuurisidonnainen, oppijan tavoitteellinen tietojen ja taitojen rakennusprosessi, joka tapahtuu joko itsenäisesti oppien tai yhdessä vertaisryhmän sekä opettajan kanssa. Oppija käsittelee ja tulkitsee opittavia asioita omia aikaisempia tietorakenteitaan hyväksikäyttäen. Oppimisen tavoitteena ovat myös elinikäiseen oppimiseen ohjaavat oppimis- ja työskentelytavat. Oppiminen on tilannesidonnaista ja riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Koska oppiminen on kaikissa muodoissaan oppijan aktiivinen ja päämääräsuuntautunut yksilöllistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi, myös opettaja vaikuttaa omilla vaihtelevilla opetusmenetelmävalinnoillaan oppimistilanteiden monimuotoisuuteen. 2.2 Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto.

6 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 6 Opiskelutilat ja välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne tukevat aktiivista ja itsenäistä opiskelua. Oppimisympäristö pyrkii tukemaan oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Fyysisen ympäristön esteettisyyteen kiinnitetään myös huomiota. Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista. Oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista. Se on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristö ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan toimintaansa. Oppimisympäristö tukee myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Se edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmänjäseninä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajille että oppilaille. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta, kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteet ja arvot sekä aihekokonaisuudet konkretisoituvat toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Kaikilla koulun oppilailla ja muilla työyhteisön jäsenillä tulisi olla tiedossa, mihin koulu toimintakulttuurillaan pyrkii ja kuinka kukin omalla työpanoksellaan voi vaikuttaa siihen myönteisesti. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 2.3 Valtimon koulun ja lukion toimintakulttuuri Valtimon yläasteen ja lukion toiminnassa hyödynnetään pienen koulun mahdollisuuksia ja hyvää oppilaantuntemusta. Siirtyminen ala-asteelta yläasteelle valmistellaan yhdessä luokanopettajien kanssa luokkien muodostamisesta alkaen. Tällöin selvitetään myös mahdolliset oppimisvaikeudet. Tutkimusten ja keskustelujen pohjalta suunnitellaan oppilaiden opiskelu yläasteella. Pieni koulu tarjoaa turvallisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristön, jossa tuetaan monipuolisesti erilaisia oppijoita mm. henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien avulla. Jokainen yhteisön jäsen huolehtii omalta osaltaan koulumme oppilashuollosta. Jokaiselle ryhmälle varataan lukujärjestykseen yksi luokkakohtainen tunti. Hyvä oppilaantuntemus mahdollistaa ongelmien aikaisen havaitsemisen ja niihin puuttumisen. Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä, jotka auttavat ja aktivoivat oppilasta oman tietonsa rakentajana. Opetus kuvataan tarkemmin kunkin oppiaineen opetussuunnitelmissa. Opiskelutaitoja harjoitellaan yhdessä opettajien kanssa, jolloin pyritään löytämään kullekin parhaiten sopivat strategiat. ryhmissä hyödynnetään opetuksessa ja ohjauksessa esim. pienryhmätyöskentelyä.

7 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 7 Oppilaiden ryhmäytymistä sekä toistensa tuntemista edesautetaan kevään tutustumispäivänä sekä syksyn ulkoilupäivinä. Perusopetuksen ja lukion opiskelijat työstävät omaa jatko-opintosuunnitelmaansa opintoohjauksen kurssien aikana. Heillä on myös mahdollisuus opon tai ammatinvalinnan ohjaajan antamaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tarvittaessa apuna käytetään muita asiantuntijoita. Oppilaiden siirtymisessä toiselle asteelle tehdään yhteistyötä ja pyritään mahdollisimman kattavan tiedon siirtämiseen seuraavaan oppilaitokseen. Valtimon koulu ja lukio tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä seurakunnan kanssa. Koulupsykologi ja koulukuraattoripalvelut ostetaan Nurmeksen kasvatus- ja perheneuvolalta. Koulut ovat mukana rakentamassa yhteistyötä Pielisen- Karjalan kuntien ja eri oppilaitosten kanssa, merkittävämpänä yhteistyötahona Pohjois- Karjalan ammattiopisto Valtimo. Opetuksen järjestämisessä hyödynnetään jo olemassa olevia sekä uusia verkostoja sekä uutta tekniikkaa. Myös eri yhdistykset ja yritykset ovat koulun jokavuotisia yhteistyökumppaneita. Vanhempaintilaisuuksia pidetään jokaisella luokalla ja luokka-asteella säännöllisesti. Lasten opetuksessa ja kasvatuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa keskustellen ja neuvotellen. Erilaisten juhlien ja teemapäivien avulla kunnioitetaan perinteitä, harjoitellaan yhteistyötä sekä hyödynnetään paikkakunnan mahdollisuuksia opetuksen monipuolistamiseen sekä aihekoko-naisuuksien lukuvuosikohtaisten painotusalueiden toteuttamiseen. Oppilaille tarjotaan koulupäivien lopuksi mahdollisuus harrastustoimintaan oppilaskerhoissa. Kerhojen toiminta ja tavoitteet tukevat nuorten kasvua ja opiskelua. kunta osallistuu juhlien ja teemapäivien suunnitteluun ja toteutukseen, sekä päättää valokuvauksesta ja taksvärkkipäivästä. kunta käsittelee koulun järjestyssäännöt ennen niiden vahvistamista. Opettajille pyritään löytämään lukujärjestyksiin yhteistä aikaa, jolloin he voivat jakaa arjen opettajuuttaan toinen toistensa kanssa. Kehityskeskusteluja käydään vuosittain ja lukuvuoden toimintaa arvioidaan säännöllisesti. 2.3 Työtavat Opetuksessa käytetään oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joilla pyritään kehittämään oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opettajan tehtävänä on opetusmenetelmien ja työtapojen avulla tukea ja ohjata oppilaan oppimista sekä aktiivista osallistumista. Työtapoja valittaessa pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä siten, että oppilas oppii hallitsemaan monipuolisia informaation käsittelytaitoja, viestinnän ja tiedonhallinnan menetelmiä. Työtapoihin voidaan hakea vaihtelevuutta luovan toiminnan, leikin ja elämysten avulla niin, että samalla huomioidaan eri ikäkaudet. Opettajan tehtävänä on ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä valitsemiensa työtapojen avulla. Perusteina työtapojen valinnoille ovat seuraavat työtapoja koskevat vaatimukset: virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen

8 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 8 aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja erilaiset oppimistyylit. Yhdysluokkaopetuksessa pyritään huomioimaan eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus. 3. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Oppimisen ja koulunkäynnin tuessa on kolme tasoa: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.

9 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN TUKI Yleisen tuen tavoitteet Laadukas perusopetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea kasvuun ja oppimiseen on jokaisen oppilaan oikeus. Tavoitteena on ennaltaehkäistä oppimisen esteitä sekä vahvistaa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain, suunnitelmallisesti ja joustavasti opetuksen yhteydessä. Opetustyöhön liittyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeen arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Huomiota kiinnitetään oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuksiin ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteen asettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Huoltajan tulee tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä Yleisen tuen toimintatapoja Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa huoltajan ja oppilaan kanssa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että toisiaan täydentävinä. Mikäli oppilaan koulunkäynnissä tai oppimisessa havaitaan pulmia, luokanopettaja/luokanvalvoja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajiin. Myös huoltajilla on velvollisuus ottaa yhteyttä opettajiin havaitessaan vaikeuksia oppilaan koulutyöskentelyssä. Koulun ja huoltajien yhteinen vastuunotto oppilaan oppimisesta vähentää muun tuen tarvetta Yleisen tuen järjestäminen Valtimon koulussa Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Oppimisympäristö luokkakoko on keskimäärin n. 15 oppilasta turvallinen oppimisympäristö monikanavainen opetus toimiva tiedonsiirto opettajien välillä opetusryhmän jakaminen pienempiin ryhmiin Opettajien yhteistyö erityisopettaja mukana luokan oppitunnilla luokan- tai aineenopettaja mukana oppitunnilla toisena opettajana yhteistyö opettajien kesken osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä Opetuksen eriyttäminen vaatimusten eriyttäminen, huomioidaan oppilaan yksilöllinen oppimis- ja työskentelytyyli tehtävien eriyttäminen, huomioidaan tehtävien laajuus arvioinnin eriyttäminen, arvioinnissa huomioidaan erityisvaikeudet sekä annetaan mahdollisuus yksilöllisiin koejärjestelyihin Tukiopetus oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta tarvittaessa lyhytaikaista voi antaa oma opettaja tai muu opettaja annetaan oppituntien ulkopuolella tiedotetaan huoltajalle kyyditysaikatauluissa huomioidaan mahdollisuus tukiopetukseen

10 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 10 Koulunkäynninohjaajat ammattitaitoinen koulunkäynninohjaajaresurssi joustavuus, tarpeenmukaisuus Kodin ja koulun välinen yhteistyö osallistuva ja tasavertainen kasvatuskumppanuus Wilman hyödyntäminen kodin ja koulun välisessä viestinnässä huoltaja seuraa säännöllisesti, että oppilas on tehnyt kotitehtävänsä, seurantatavoista sovitaan yhdessä kodin kanssa Kasvatus- ja arviointikeskustelu kasvatus- ja arviointikeskusteluja voidaan käydä sekä oppilaan ja opettajan välillä että opettajan, huoltajien ja oppilaan kesken kaikilla vuosiluokilla luokilla arviointikeskustelut korvaavat välitodistuksen tiedonsiirrosta huolehditaan luokalta toiselle siirryttäessä ja opettajien vaihtuessa. Huoltajat, oppilas ja opettajat keskustelevat oppilaan oppimisen ja kasvun tuen tarpeista sekä vahvuuksista oppilaan opetuksen järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun kerhotoiminta koulun kerhotoiminnan avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia ja oppimismotivaatiota 1. ja 2. luokkien oppilaille sekä tukea tarvitseville oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ohjattuun aamu- ja iltapäivätoimintaan Yleisen tuen oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Suunnitelma tehdään tarvittaessa yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden kanssa. Oppimissuunnitelmatyön käynnistäjänä toimii luokanopettaja tai luokanvalvoja ja sen laadinnassa voidaan käyttää tarvittaessa tukena moniammatillista työryhmää. Oppimissuunnitelma voidaan laatia joko yksittäiselle oppilaalle tai kaikille oppilaille opetusryhmässä. Oppimissuunnitelma käydään läpi oppilaan huoltajien kanssa viimeistään seuraavan huoltajatapaamisen tai arviointikeskustelun yhteydessä. 3.2 TEHOSTETTU TUKI Tehostetun tuen tavoitteet Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Tehostettuun tukeen siirrytään silloin, kun yleisen tuen aikana annettu tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. Sen sijaan osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan Tehostetun tuen aloittaminen Mikäli yleinen tuki ei riitä takaamaan oppilaan edistymistä, opetus voidaan järjestää hänelle pedagogisen arvion laadinnan ja oppilashuoltoryhmän harkinnan jälkeen tehostetun tuen mukaisena. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan palaaminen yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen oppilashuoltoryhmässä tai muulla tavalla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.

11 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA Pedagoginen arvio Kirjallisen pedagogisen arvion laativat yhteistyössä luokanopettaja/luokanvalvoja ja erityisopettaja sekä aineenopettajat liitteenä olevalle lomakkeelle. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Tarvittaessa, ja etenkin silloin, kun kyse on oppilaan hyvinvointiin tai kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jossa kuvataan: oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tilanne kokonaisuutena oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksesta oppilaan vahvuudet koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet arvio siitä, millaisilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea Pedagogisen arvion laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle oppimisen tueksi tehtyjä testejä Tehostetun tuen toimintatapoja Tehostettua tukea tarvitsevan oppilaan opetus toteutetaan perusopetuksen opetusryhmässä joustavin sekä oppilasta tukevin opetusjärjestelyin. Tuen tarpeeseen vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Oppilaan hyvinvointia edistetään ja vahvistetaan oppilashuollon avulla sekä kouluterveydenhoitajan, koulupsykologin ja koulukuraattorin palveluilla. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava riittävistä resursseista ja mahdollisuuksista toteuttaa tehostettua tukea Tehostettu tuki Valtimon koulussa Tehostetun tuen toimintatapoja Valtimon koulussa ovat: Oppimisympäristö pienet opetusryhmät jakotunnit koulupäivän eheyttäminen joustava siirtyminen opetusryhmästä toiseen tarvittaessa Opetuksen eriyttäminen osa-aikainen erityisopetus sekä samanaikaisopetus joustavat koejärjestelyt oikeus saada tukiopetusta tarvittaessa koulunkäyntiavustajan työpanos Pedagogiset ratkaisut monikanavainen opetus, toiminnallinen oppiminen tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa opettajien välinen yhteistyö Arviointi ja seuranta Valtimon koulun erityisopetuksen suunnitelman mukaiset seulonnat äidinkielessä ja matematiikassa valtakunnalliset kokeet kielissä arvioinnissa huomioidaan erityisvaikeudet oppilaan oppimisen ja toiminnan jatkuva seuranta

12 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 12 Oppimisvalmiudet oppilaan vahvuuksien huomioiminen koululaisuudessa ja oppimistaidoissa ohjaaminen sosiaalisissa taidoissa ohjaaminen tunne-elämän hallinnan taidoissa ohjaaminen Yhteistyö tehostettu yhteistyö kodin kanssa osallistuva ja tasavertainen kasvatuskumppanuus Wilman hyödyntäminen kodin ja koulun välisessä viestinnässä kotitehtävien seuranta sekä kotona että koulussa verkostoituminen mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan moniammatillinen yhteistyö Näiden tehostetun tuen toimintatapojen lisäksi käytössä on myös yleisen tuen toimintatavat Tehostetun tuen oppimissuunnitelma Tehostettua tukea varten on tehtävä oppimissuunnitelma, joka perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Tehostetun tuen oppimissuunnitelman laativat luokanopettaja/luokanvalvoja, oppilas ja huoltaja yhdessä erityisopettajan sekä aineenopettajien kanssa ja tarvittaessa apuna käytetään oppilashuollon asiantuntijoita. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa lapsensa koulutyöstä ja voi siten paremmin tukea lastaan Siirtyminen yleisen tai erityisen tuen piiriin Mikäli tehostetun tuen piirissä oleva oppilas saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet, tulee opettajien, oppilashuoltoryhmän, huoltajan ja oppilaan yhdessä harkita, tuleeko oppilaan tehostetun tuen opetusjärjestelyt purkaa ja opetus järjestää yleisenä tukena. Moniammatillinen oppilashuoltotyö vastaa ja tekee päätökset tehostetun tuen lopettamisesta ja oppilaan siirtymisestä takaisin yleisen tuen piiriin. Jos tehostetun tuen toimet eivät auta oppilasta ja ongelmat kasvavat, monimuotoistuvat tai kasautuvat, tulee harkita oppilaan opetuksen järjestämistä erityisen tuen avulla. 3.3 ERITYINEN TUKI Erityisen tuen tavoitteet Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan.

13 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA Tuen aloittaminen Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. huoltoryhmä tekee hakemuksen erityisen tuen tarpeesta. Hakemuksen allekirjoittaa pääsääntöisesti huoltaja. Erityisen tuen antamisesta tekee hallinnollisen päätöksen rehtori. Erityisen tuen päätös on hallintolain mukainen päätös, johon on liitettävä valitusosoite. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esitai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunneelämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena Pedagoginen selvitys Pedagogisen selvityksen laatimisprosessin vastuuhenkilöinä ovat luokanopettaja/luokanvalvoja sekä erityisopettaja. Pedagoginen selvitys laaditaan liitteenä olevalle lomakkeelle. Pedagogisen selvityksen laatimista varten on tuotava esille seuraavat tiedot: oppilaan opetuksesta vastaavien opettajien selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä moniammatillisen oppilashuollon tekemä selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

14 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA Erityisen tuen toimintatapoja Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot. Tukijärjestelyt sisältävät opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelumenetelmiin sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. Oppilaan ohjaaminen ja työskentely pohjautuu hänelle laadittuun henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan, jonka tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista Erityisen tuen järjestäminen Valtimon koulussa Valtimon koulussa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat mahdollisimman pitkälle integroituneina yleisopetusryhmiin. Jos tuen tarve on suuri, oppilaalle järjestetään pienryhmäopetusta tärkeimmissä lukuaineissa, kuten äidinkieli, matematiikka ja englanti. Mikäli oppilaalle ei pystytä järjestämään riittävää tukea yleisopetuksen ryhmässä tai oppilas ei hyödy ko. ryhmässä opiskelusta, hänelle järjestetään opetusta pienryhmässä tai yksilöllisesti. Pienryhmätarve arvioidaan jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti huoltajien, opettajien, rehtorin ja moniammatillisen oppilashuoltotyön yhteistyönä. Rehtori päättää oppilaalle annettavan erityisen tuen määrästä. Jos erityistä tukea tarvitseva oppilas on yleisopetuksen ryhmässä, luokkaan järjestetään koulunkäyntiavustaja. Tukiopetusta järjestetään niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Tukiopetusta voivat antaa sekä opettaja että erityisopettaja. ta tuetaan kotitehtävien teossa. Oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen toteuttamisesta ja oppimisen arvioinnista huolehditaan yhteistyössä kaikkien oppilaan kanssa työskentelevien aikuisten kesken. Opetuksessa huomioidaan oppilaan vahvuudet ja häntä ohjataan koululaisuudessa ja oppimistaidoissa, sosiaalisissa taidoissa sekä tunne-elämän hallinnan taidoissa. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan Tuen tarkistaminen ja lopettaminen Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista voidaan kirjata HOJKSiin, ja hyödyntää tätä tietoa suunnitelman toteutumista arvioitaessa. Erityisen tuen päätös puretaan hallintolain mukaisesti. Jos oppilas siirtyy takaisin tehostetun tuen piiriin, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma. 3.4 YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on hyväk-

15 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 15 syttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan oppiaineen oppimäärää voida yksilöllistää. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa ja samalla mietitään miten huoltaja voi auttaa oppilasta saavuttamaan tavoitteet. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan oppiaineen oppimäärää voida yksilöllistää. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen. Jokaiselle oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Yleisen tuen aikana oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. ta varten pohditut tavoitteet ja tukitoimet hyödyttävät oppilaan oppimista ja kasvua. Oppilaan opiskelua voidaan myös syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla, silloin kun se on perusteltua oppilaan valmiuksien kannalta. Tehostetun tuen oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: - oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulukäyntiin liittyvät erityistarpeet - oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet - opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa - pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki - fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut - yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki - moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet - edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi - suunnitelman laatimiseen osallistuneet - kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa aiemmin tehdystä yhteistyöstä - oppimissuunnitelman tarkistamis- ja arviointiaikataulu - oppimissuunnitelmassa tulee myös harkita, miten voidaan todeta tehostetun tuen vaikuttavuus ja milloin tuen antaminen voidaan lopettaa

16 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä eli kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä tai kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla yleisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti opiskeleva oppilas opiskelee erityisopetuksen pienryhmässä moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki suunnitelman laatimiseen osallistuneet Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä sekä näiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi niissä oppiaineissa, joissa oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan

17 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 17 Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi kuvaus toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilöllisistä tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä toiminta-alueittain edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi toiminta- alueittain Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS-asiakirjaan voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. HOJKSiin ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla. 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuodot ja niiden käyttö tuen eri tasoilla. Luvussa kuvataan myös oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Valtimon koulussa. 4.1 OPETUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ TUKI Tukiopetus Tukiopetuksen keskeinen tavoite on ehkäistä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ennakolta niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Oikein ajoitettu ja mitoitettu tukiopetus vähentää osaltaan tehostetun ja erityisen tuen tarvetta. Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetuksella voidaan tukea oppilaan edistymistä oppiaineissa tai aineryhmissä tai esimerkiksi vahvistaa hänen työskentelytaitojaan. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella. Tukiopetusta voi antaa sekä oppilaan oma opettaja/opettajat että erityisopettaja. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä käytetään monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta voidaan antaa myös ennakoivasti. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta voidaan antaa myös huoltajien tekemästä aloitteesta. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille sekä tukiopetuksen ajoituksesta. Tukiopetusresurssin käytöstä sovitaan rehtorin kanssa tarpeen mukaan. Yleisen tuen aikana jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista tai tilapäisistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan yleisen tuen aikana annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema

18 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 18 tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin. Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Erityisen tuen alkaessa oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikainen erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, johon jokaisella oppilaalla on oikeus sitä tarvitessaan ja jota annetaan tuen jokaisella tasolla. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla vahvistetaan oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvittavia perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia opetuksen keinoin mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta. Erityisopettajan roolissa painottuvat oppilaan ja oppilaiden opetuksen toteuttamisen lisäksi luokanopettajan/aineenopettajan konsultointi ja ohjaus sekä samanaikaisopettajana toimiminen. Osa-aikaista erityisopetusta samanaikaisopetuksena annettaessa on ryhmää ohjattava niin, että ryhmän vuorovaikutus edistää kaikkien oppilaiden oppimista. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta yksilönä ja osana ryhmä niin, että oppilas saa suoritettua oppivelvollisuutensa ja pääsee jatko-opintoihin. Huoltajan velvollisuus on osaltaan varmistaa oppilaan osallistuminen tarjottuun erityisopetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia tai oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa. Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppilasta, jolla on vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa, tunne-elämän hallinnan taidoissa tai koululaisuudessa. Osa-aikaisen erityisopettajan tehtäviä järjestettäessä huomioidaan seuraavat työhön kuuluvat osa-alueet: varhainen puuttuminen ja tuen tarpeiden ennalta ehkäisy, osallistuminen samanaikaisopetukseen, erityis- ja muiden opettajien välinen konsultatiivinen ja ohjaava vuoropuhelu, korjaava työ sekä niveltyö. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että osa-aikaista erityisopetusta varten on tarvittavaa ja riittävää erityispedagogista osaamista. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen ja siksi yhteistyö huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla on tärkeää. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa. Yleisen tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja erityisesti äidinkielen, matematiikan ja kielten osa-alueilla. Oppilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee arvioida ja oppilaan tulee saada tarvitessaan osa-aikaista erityisopetusta.

19 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 19 Osa-aikaiseen erityisopetukseen kuuluu myös puheopetustarpeen kartoittaminen luokkatasoittain. Opetusta annetaan oppilaille, joilla on artikulaatio- ja äänihäiriöitä sekä kielellisen alueen vaikeuksia. Painotus opetuksessa on alkuopetuksessa. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaa kirjataan oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana opiskellessaan erityisryhmässä tai opiskellessaan yleisopetuksen ryhmässä. Silloin, kun oppilaan opetus järjestetään yleisopetuksen ryhmässä, on samanaikaisopetuksena toteutettava osaaikainen erityisopetus tukimuotona keskeinen. Oppilaan aiemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen arvioidaan osana pedagogista selvitystä. Oppilaan tarvitseman osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja järjestäminen kuvataan HOJKSissa Erityisopetus Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereittensa kanssa. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. HOJKS on erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä ratkaistaan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat ja opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät. Erityisopetusta on mahdollista saada tarvittaessa pienryhmässä, osittain pienryhmässä sekä mahdollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä, kuitenkin huomioiden oppilaan etu, oppimisvalmiudet ja oppimisympäristölle asetettavat erityisvaatimukset. Jokaisella pienryhmässä opiskelevalla oppilaalla on kotiluokka yleisopetuksen ryhmässä. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Erityisopetuksessa on erityisen tuen tukimuotojen lisäksi käytettävissä yleisen ja tehostetun tuen tukimuodot. Oppilaalla on edelleen oikeus tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen. huollon ja avustajatoiminnan tarvetta tulee arvioida oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen esteiden lieventämiseksi tai estämiseksi. Opettajan tulee käyttää oppilaiden erilaisia tarpeita tukevia pedagogisia menetelmiä ja työskentelytapoja. Yhteistyö kodin kanssa on välttämätöntä erityisopetuksessa toteutettavan erityisen tuen aikana ja sitä tulee toteuttaa suunnitelmallisesti Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin. Tavoitteena ennen oppiaineen yksilöllistämistä on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla sekä keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, voidaan yhden tai useamman aineen oppimäärä yksilöllis-

20 VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 20 tää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät voi olla perusteena oppimäärän yksilöllistämiseen. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset jatkoopintoihin. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Jos pedagogisessa selvityksessä todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. Niiden oppiaineiden, jossa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppilaan opiskelua voidaan tukea lisäksi sopivilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä. Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Oppiaineen vapauttamiseen tulee olla erityisen painava lääketieteellinen tai oppilaan oppimiskykyyn liittyvä peruste. Vapauttamisesta voidaan päättää erityisen tuen päätöksen yhteydessä tai erillisenä päätöksenä. Päätös on perusopetuslain 18 tarkoitettu hallintopäätös, joka tulee perustella. Päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä ja oppiaineen yksilöllistämisestä tekee rehtori. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa Pidennetty oppivelvollisuus Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta, jollei perusopetuksen oppimäärää ole sitä ennen suoritettu. Hallinnollinen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat kehityksessään viivästyneet lapset, näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden alus-

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Sivistyslautakunta 26.5.2011 44 Sivistyslautakunta 20.11.2014 87 ww.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi ww.nurmijarvi.fi Sisällys: JOHDANTO... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksien ja täydennyksien mukaan (Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010) SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1 9

VIEREMÄN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1 9 1 VIEREMÄN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1 9 Perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksytty/sivistyslautakunta 31.5.2005 39 Hyväksytty päivitykset/sivistyslautakunta 14.9.2010 45 14.12.2010 69 14.2.2011

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu Times New Roman fontilla. Paikallisen opetussuunnitelman teksti on

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 27.2.2014 36 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 Päivitetty

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sisällys 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2 Esiopetus... 5 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7

Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7 Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen arvopohja 2.2. Perusopetuksen

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Helsingin Rudolf Steiner koulu Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.9.2011

Helsingin Rudolf Steiner koulu Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.9.2011 Helsingin Rudolf Steiner koulu Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.9.2011 1 Sisällysluettelo 1 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...5 1.1 Kasvatuksen ja opetuksen arvopohja...5 1.2 Toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA 2 1. OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI Jokaisella oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VUOSILUOKILLE 1 9. 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VUOSILUOKILLE 1 9. 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VUOSILUOKILLE 1 9 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET Hyväksytty Sivistystoimen yhteislautakunta 17.1.2012 11 Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 1.OPPILASHUOLTO...

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 LAITILAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNNITELMALUONNOS 10.6.2011 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. Arvopohja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulutyön arvopohjana Suomessa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pyhäselän alueen. perusopetuksen. opetussuunnitelma 3-9

Pyhäselän alueen. perusopetuksen. opetussuunnitelma 3-9 Pyhäselän alueen perusopetuksen opetussuunnitelma 3-9 1 Sisältö 1. luku OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 4 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

HARTOLAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA

HARTOLAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA HARTOLAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 5.3. 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...

Lisätiedot