Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta vuoden 2015 alusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta vuoden 2015 alusta"

Transkriptio

1 Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta vuoden 2015 alusta 997/ /2014, 998/ /2014 H 211 (Valmistelija: ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen) Kuntalain (626/2013) ja kilpailulain (595/2013) muutosten vuoksi labo ra to rio toi min taa ei voida jatkaa kuntayhtymän laboratoriona ny kyises sä muodossa. Kuntalain 2 a :n mukaan kunnan tulee pää sääntöi ses ti yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla oleva toiminta. Laboratoriotoiminta voidaan vuoden 2015 alusta alkaen järjestää mm. seuraavilla tavoilla: laboratoriotoiminnan yhtiöittäminen harjoittaa inhouse-myyntiä, jolloin ulkopuolinen myynti voi olla vain vähäistä tai tilapäistä yhdistyminen muihin laboratorioihin sisältäen myös toiminnan myyn nin toiminnan lakkauttaminen. Asiaa on valmisteltu selvittämällä eri vaihtoehtoja ja niiden edel ly tyksiä. Laboratorion henkilökunnalle on tiedotettu asian etenemisestä valmis te lun alusta alkaen. Lisäksi kemisti ja mikrobiologi ovat osal lis tuneet asian valmisteluun. Suurimmille asiakkaille on järjestetty kaksi tapaamista kevään 2014 ai ka na. Asiakkaiden ja viranomaisten (terveystarkastajat) näkemys on, että Kainuun alueella tarvitaan laboratorio. Kainuussa matkat ovat pitkät ja laboratorion sijainti on tärkeää erityisesti eri tyis ti lan teissa. Kaikissa vaihtoehdoissa laboratoriotoiminnan jatkaminen vaatii henki lös tön vähentämistä, toimitilatarpeen ja tarjottavien palvelujen kriittis tä arviointia niin, että päästään laboratorion nykyistä parempaan tu lok seen. Hinnoittelun tulee lainsäädännön mukaan kaikissa vaih toeh dois sa olla markkinaperusteista. Tavoitteena + 0-tulos. Laboratoriotoiminnan yhtiöittäminen Kainuun kunnilta on pyydetty kannanottoa halukkuudesta osallistua Kai nuun kuntien yhtiöittämään laboratorioon. Seitsemän kuntaa on

2 ot ta nut kirjallisesti kantaa asiaan ja kaikissa niissä on suhtauduttu kiel tei ses ti yhtiöittämiseen. Perusteeksi on esitetty, että yhtiön pe rusta mi sel le ei ole taloudellisia edellytyksiä. In-house-myynti Ympäristöterveydenhuollon laboratorion myyntituotoista 67 % tulee ul ko puo li sil ta asiakkailta ja 33 % sisäisiltä asiakkailta. Tämän mukaan se ei täytä yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa poikkeusta eli ulko puo li sel le tapahtuvan toiminnan vähäisyyttä tai tilapäisyyttä. Kahden kunnan lausunnossa on otettu kantaa vaihtoehtoon, jossa la bora to rio palvelisi vain kuntien ja kuntayhtymän toimintaa. Lau sun noissa tähän vaihtoehtoon on suhtauduttu kielteisesti. Yhdistyminen muihin laboratorioihin Vuoden 2014 alusta alkaen asiaa on valmisteltu yh teis työ neu vot teluil la kunnallisten laboratorioiden (2 kpl) ja muiden laboratorioiden (2 kpl) kanssa. Neuvottelujen perusteella laboratoriot eivät olleet kiinnos tu neet toimintojen yhdistämisestä kuntayhtymän laboratorion kans sa. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on kuitenkin esittänyt vaih to eh toi se na toimintamallina mahdollisuutta perustaa, joko yksin tai yhteistyössä Kainuun sote-kuntayhtymän kanssa, toimipisteen Ka jaa nin kaupunkiin. Toimipiste vastaanottaa vain näytteet ja toi mittaa ne eteenpäin analysoitavaksi. Asiaa on käsitelty Kainuun sote-kuntayhtymän hallituksen ja val tuuston taloutta ja toimintaa koskevassa seminaareissa sekä kuntien kans sa käydyssä raamineuvottelussa Vaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista on tehty vertailuja ja muutoin vaikutuksia on arvioitu IVA-menettelyllä. Seuraavassa pääkohtia ver tai lus ta. Kaikki vaihtoehdot edellyttävät henkilöstön vähentämistä, toi mi ti la tarpeen ja tarjottavien palvelujen kriittistä arviointia niin, että pääs tään laboratorion nykyistä parempaan tulokseen. Taloudellinen näkökulma Vuonna 2013 laboratorion tulos on ollut ja kate Tuotot ovat olleet ja kulut (joista hen ki lö ku lut eli 75 %). Laboratorion henkilökuntaan kuuluu kemisti, mikrobiologi, 7 la bo ranttia (6 htv), välinehuoltaja ja toimistosihteeri. Viranomaisnäytteitä tutki val la laboratoriolla tulee olla elintarvikeviraston hyväksyntä ja se tulee olla akkreditoitu. Vaatimuksiin kuuluu, että laboratoriolla tulee ol la

3 mikrobiologian ja kemian vastuuhenkilöt. Toiminnan jatkuessa yh tiönä tai in-house-toimintana, em. vastuuhenkilöt on oltava laboratoriossa. Sen lisäksi laboratorion minimivahvuuteen kuuluu 4 laboranttia yh tiönä toimiessa ja 3 laboranttia in-house-toimintana. Ottaen huo mi oon muut kustannukset 0-tulokseen pääseminen on mahdollista to teut tamal la huomattavia hinnankorotuksia (hintojen korotus lyhyellä tai pitkällä aikavälillä n %). Ulkopuolisen laboratorion perustaessa vastaanottopisteen Kajaaniin, ai heut taa se kustannuksia asiakkaalle. Asiakas maksaa kulut saamas taan laboratoriopalvelusta. Siitä ei aiheudu kun nil le/kun tayh tymäl le muita kustannuksia. Muita kuin asiakaskustannuksia aiheutuu, mi kä li tarjoutuu mahdollisuus laboratorion osakkuuteen. Palvelu asiakkaan näkökulmasta Vuonna 2013 laboratorioanalyysejä tehtiin kpl, joista n. 70 % oli vesianalyysejä ja 8 % elintarvikeanalyysejä. Analyyseistä n. puo let oli kemian analyysejä. Asiakkaista 1/3 oli kuntia, 1/3 yrityksiä ja 1/3 yksityisiä. Laboratoriotoiminnan loppumisesta on asiakkaan näkökulmasta seurauk se na mm. seuraavaa: kuljetusmatkat pitenevät, jotkut näytteet on saatava tutkittavaksi kahdeksan tunnin ku luessa näytteenotosta (kloorinäytteet n. 2 tunnin sisällä). Tämä tuottaa vaikeuksia Kainuun pitkien välimatkojen vuoksi, koska ny kyään kin osa näytteistä toimitetaan terveystarkastajien kul je tuk si na. Tämä johtuu siitä, että näytteet eivät ennätä yh teis kul je tuk siin. Pääsääntöisesti näytteet ovat kulkeneet Kajaanin ter veys asemien näytekuljetusten mukana, yksityisten henkilöiden vesinäytteiden lähettäminen ja kuljetus han ka loi tuu, vaikutus näkyy erityisesti erityistilanteissa, jolloin näytteitä otetaan normaalia enemmän ja tulokset tulee saada nopeasti, terveystarkastajat käyttävät näytteen pakkaamiseen ja lä het tä miseen aikaa, joka on pois muusta valvontatyöstä. Samoin la bo rato rion antama neuvonta yksityiskaivojen omistajille ja yritysten näyt tei siin liittyen siirtyy terveystarkastajille. Hallitus on päättänyt asian valmistelun jatkamisesta seuraavien vaihto eh to jen pohjalta: 1) laboratoriotoiminnan yhtiöittäminen 2) laboratorion jatkaminen vain omaan toimintaan 3) neuvottelujen aloittaminen Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kans sa vastaanottopisteen perustamisesta Kajaaniin asia-

4 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: kir jan mukaisesti ja laboratoriotoiminnan lopettaminen alkaen 4) laboratoriotoiminnan lopettaminen alkaen. Hallitus päätti , että valmistelua jatketaan vaihtoehdon 3 mu kai ses ti aloittamalla neuvottelut Savo-Karjalan Ym pä ris tötut ki mus Oy:n kanssa vastaanottopisteen perustamisesta Kajaaniin ja la bo rato rio toi min nan lopettamisesta alkaen. Lisäksi hallitus päätti, että sote-kuntayhtymä aloittaa yt-neuvottelut la bo ra to rion henkilöstön ja työnantajan välillä. Asian valmistelua on jatkettu em. päätöksen mukaisesti. LisäLisätietoja asiasta antavat ympäristöterveysjohtaja Päivi Ny känen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh , tai sähköpostitse Hallitus merkitsee asian valmistelusta saadun selvityksen tiedoksi. Hallitus merkitsee asian valmistelusta saadun selvityksen tiedoksi. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt, että hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan neuvotteluja yhtiön toimipisteen perustamiseksi Kajaaniin. Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja hänen sijaisenaan hallintojohtaja Kalevi Yliniemi sekä ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen jatkavat neuvotteluja Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kanssa. Tarvittaessa neuvotteluihin voidaan kutsua asiantuntijoita. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Hallitus: Hyväksyi. Hallituksen jäsen Ilkka Horto jätti eriävän mielipiteen: " Jätän eriävän mielipiteen sote-hallituksen 8 tekemään päätökseen. Esitykseni, jota ei kannatettu, mukaisesti Kainuun elintarvike- ja ymp. laboratorion toimintaa olisi pitänyt jatkaa vaihtoehdon 2 mukaisesti eli laboratoriotoiminnan jatkaminen vain omaan toimintaan." Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

5 H 262 Tämä asia käsiteltiin esityslistan asian numero 9 jälkeen. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n (jatkossa Ympäristötutkimus Oy) kanssa on jatkettu neuvotteluja yhtiön toimipisteen pe rus ta misek si Kajaaniin hallituksen päätöksen mukaisesti pidettiin valmisteleva kokous Ympäristötutkimus Oy:n kans sa tarkoituksena selvittää toimipisteen perustamisen edel ly tyksiä. Kokouksen jälkeen laadittiin yhteinen asiakastiedote, jossa kerrot tiin asian sen hetkinen tilanne. Tiedotteessa kerrottiin tavoitteena ole van sopimus vastaanottopisteen säilyttämisestä nykyisen la bo rato rion tiloissa, palvelujen säilyttäminen nykyisellä tasolla siten, että ne eivät muodostu asiakkaalle nykyistä kalliimmaksi. Toimipisteessä oli si tarjolla asiantuntija- ja näytteenottopalvelut. Tämän jälkeen Ympä ris tö tut ki mus Oy:n edustajat ovat tutustuneet Kainuun elintarvikeja ympäristölaboratorion tiloihin ja laitteisiin Samalla he haastattelivat henkilökuntaa toimipisteen henkilöstön valin taa ja arviointia varten. Lisäksi Ympäristötutkimus Oy:n kanssa on neuvoteltu laitteiden, ir taimis to-omai suu den ja kone- sekä laitekannan luovuttamisesta pe rustet ta val le toimipisteelle. Ympäristötutkimus Oy on ilmoittanut palkkaavansa kaksi Kainuun elin tar vi ke- ja ympäristölaboratorion työntekijää toimipisteeseen. Ympäristötutkimus Oy:n toimipisteen palveluun kuuluu asiantuntijaja näytteenottopalvelut. Toimipisteessä otetaan vastaan näytteitä ja ne toimitetaan edelleen Kainuun ulkopuolisiin laboratorioihin tut kit tavak si. Kajaanin toimipisteessä tullaan tutkimaan näytteet, jotka on tut kit ta va nopeasti näytteenoton jälkeen (mm. kloori). Laboratoriotoiminnan akkreditoinnin jatkumiseksi Ympäristötutkimus Oy tarvitsee käyttöönsä laatukäsikirjan ja siihen liittyviä asiakirjoja. Tästä laaditaan erillinen sopimus. Henkilöstö Yt-toimikunta on käsitellyt laboratorioon liittyviä asioita ja Seuraavan kerran yt-toimikunta kokoontuu Yt-neu vot te lut on aloitettu ja ne päättyvät Laboratorion henkilökunnan kanssa on pidetty neuvottelutilaisuus , jossa on tiedotettu asian valmistelun sen hetkisestä ti-

6 lan tees ta ja sen vaikutuksesta henkilöstöön TE-toimisto on käynyt esittelemässä palvelujaan ja KAO:n edustajat ovat ker to neet oppisopimuskoulutuksesta. Henkilökunnan ja ul ko puo lis ten asiantuntijoiden lisäksi kokouksessa on ollut mukana hal lin to joh ta ja, vs. henkilöstöjohtaja, rekrytointipäällikkö, ym pä ris tö ter veys joh ta ja ja osa pääluottamusmiehistä. Henkilökunnasta on tällä hetkellä kaksi siirtymässä Ym pä ris tö tut kimus Oy:n palvelukseen uusina työntekijöinä. Laboratorion toi mis toteh tä viä hoitanut toimistosihteeri siirtyy ympäristöterveydenhuollossa uu den toimenkuvan mukaisiin toimistosihteerin tehtäviin. Työ- ja koulut tau tu mis mah dol li suuk sia selvitetään edelleen. Op pi so pi mus kou lutuk seen on halukkuutta neljällä henkilöllä. Henkilökunta on tar peen irtisanoa alkaen. Irtisanomisajat vaihtelevat 1 kk 6 kk. Työnantajalle oppisopimuskouluksesta aiheutuvat kustannukset esimer kik si lähihoitajan opinnoista ovat seuraavat: vuoden palkkaa vastaa va summa on 37645,44 euroa. Hallitusta pyydetään vah vis tamaan Henkilöstöpalvelujen Rekrytointi-yksikköön lisäkustannuksena vuo sien talousarvioon mahdollinen neljän henkilön op piso pi mus kou lut tau tu mi nen ja sen aiheuttama kustannus seuraavasti: vuodelle 2015 (summasta vähennetty 6kk irtisanomisajan palk ka) 75290,88 euroa vuodelle ,76 euroa vuodelle ,76 euroa Toimitilat Ympäristötutkimus Oy vuokraa tilat Kajaanin kaupungilta. Kajaanin kau pun ki tekee myös tarvittavat muutostyöt. Jäljelle jäävät tilat ovat käy tet tä vis sä muuhun toimintaan tammikuun 2015 jälkeen. Laitteet ja irtaimisto Laboratoriolaitteiden ja irtaimiston myynnistä tehdään sopimus Ympä ris tö tut ki mus Oy:n kanssa. Sopimus tehdään myös laatukäsikirjan ja siihen liittyvän muun materiaalin luovuttaminen akkreditoinnin varmis ta mi sek si. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n hallitus on tehnyt toi mi pisteen avaamista Kajaaniin koskevan päätöksen pidetyssä ko kouk ses sa. Päätöksen mukaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy perustaa toimipisteen Kajaaniin Esittelytekstin perusteella Kainuun elintarvike- ja ym pä ris tö la bo ra torion toiminta tulee lakkauttaa alkaen ja henkilökunta ir tisa noa alkaen.

7 Liite: Pöytäkirjanote Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n hallituksen kokouk ses ta Liite nro: 10 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Sopimukset laboratorion asiakirjojen luovutuksesta ja laboratoriolaitteiden myynnistä ovat nähtävillä kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh , tai sähköpostitse Hallitus päättää lakkauttaa Kainuun elintarvike- ja ym pä ris tö la bo ra torion alkaen. Samalla hallitus päättää, että Kainuun elintarvike- ja ym pä ris tö la bora to rion henkilökunnan irtisanomiselle on tuotannolliset ja taloudelliset pe rus teet. Sote-kuntayhtymä noudattaa henkilökunnan uu del leen si joi tus vel vol li suut ta. Hallitus vahvistaa Henkilöstöpalvelujen Rekrytointi-yksikköön li sä kustan nuk se na vuosien talousarvioon mahdollinen neljän hen ki lön oppisopimuskouluttautuminen ja sen aiheuttama kustannus seu raa vas ti: vuodelle 2015 (summasta vähennetty 6kk irtisanomisajan palkka) 75290,88 euroa vuodelle ,76 euroa vuodelle ,76 euroa. Hallitus merkitsee tiedoksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n hal li tuk sen tekemän päätöksen laboratoriotoiminnan aloit ta mi ses ta Kajaanissa alkaen. Hallitus päättää lakkauttaa Kainuun elintarvike- ja ym pä ris tö la bo ra torion alkaen. Samalla hallitus päättää, että Kainuun elintarvike- ja ym pä ris tö la bora to rion henkilökunnan irtisanomiselle on tuotannolliset ja taloudelliset pe rus teet. Sote-kuntayhtymä noudattaa henkilökunnan uu del leen si joi tus vel vol li suut ta.

8 Hallitus päättää lisätä euroa vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan oppisopimuskoulutukseen. Hallitus merkitsee tiedoksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n hal li tuk sen tekemän päätöksen laboratoriotoiminnan aloit ta mi ses ta Kajaanissa alkaen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Hallitus: Hyväksyi muutetun ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asiankohdan osalta kokouksessa.

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot