Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus Tasapainottamistoimenpiteet ovat suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi. Toimenpiteet voidaan sellaisenaan sisällyttää vuoden 2013 talousarvion valmisteluun. Selvitys- ja kehityshankkeet ovat kohteita, joista odotetaan saatavan säästöjä tai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaan moniulotteisempia ja vaativat erillistä selvittämistä vuoden 2013 aikana. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: (alkup. summa: ) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (koko kaupunki) M: Tulospalkkauksen määrärahojen M: tarkastaminen (koko (alkup. summa: kaupunki) ) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Yhdistysten valitukset Työn kuormitus arvioitava Henkilökunnan valitukset Riskianalyysi Ei riskejä Ei pitkän tähtäimen riskejä Työmotivaation lasku Siivouspalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee, tekniset ongelmat Siivoustarvikkeet M: Siivotaan huonommilla välineillä ja aineilla Työn muuttuminen raskaammaksi Siivoustoimen vakanssien täyttämättä jättäminen (2) Ikkunoiden pesettämisestä luopuminen Elintarvikkeiden raakaaineet ja ruokalista Viikonlopputyön tehostaminen 7 päivää toimivissa yksiköissä M: Palvelusopimusten ja siivousmitoituksen uusiminen, siivoustason laskeminen, uudelleenmitoituksen kustannukset, tilojen terveellisyys ja turvallisuus alenee M: Laatutason lasku Ei riskejä M: Ruokalistan muutos (yksi keittopäivä lisää, pehmeän leivän käyttö 4krt/6vko.ssa, leikkeleet pois lounaalta.) tuotteiden kotimaisuusaste laskee, palautteet asiakkailta M: Ei välittömiä seurauksia, työtunnit tehdään viikolla Kiinteistöjen kunnon aleneminen, terveysriskit liittyen madaltuneeseen siivoustasoon, henkilöstön väsyminen Ei riskejä Henkilöstön työmotivaation heikkeneminen Ruokapalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee Atk-koulutus M: Toimistosovellusten koulutusta järjestetään vain erityistarpeisiin Taitotaso ja tuottavuus voi laskea Lehti-ilmoitusten vähentäminen Viestinnän saavutettavuus heikkenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia, jos säästö tehdään ensisijaisesti ilmoitusten kokoa pienentämällä Tiedotuslehdet kaupunkiuutiset, luovutaan 1 nro/v M: Viestinnän katkoja pitkäaikaisen tavan muuttuessa Viestinnän saavutettavuus heikkenee; muun viestinnän kehittämistarpeet kasvavat (+/-)

2 Kansainvälinen toiminta M: Ei seurauksia Ei riskejä Koulutus, sisäinen, ulkoinen M: Ei seurauksia Ei riskejä ja koulutusmatkat Kuntoremonttikurssien M: Ei seurauksia Ei riskejä vähennnys Työllisyysmäärärahat M: (Alkup. summa ) Työttömien yhdistysten avustukset Työllisyyspalvelujen tuntivelotuksen nosto eurolla ja km euroon M: (Alkup. summa: ) Työllistettyjen määrä laskee n. 35 henk./päivä mikä näkyy osastojen miehityksessä (eivät tee kuitenkaan avoimia toimia) Yhdistysten toiminta supistuu radikaalisti M: Vähävaraisimmille tehtävien töiden määrä vähenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia M: Ei vaikutuksia, (kyseessä ylibudjetoinnin korjaus) M: Toimintavapauden kaventuminen (Alkup. summa ) Kuntien vastuu työllisyydenhoidossa kasvaa suoraan ja välillisesti ja samalla välineet operoida vähenevät 3-sektorin rooli työllisyydenhoidossa minimoituu Em. johdosta vähävaraisimpien palvelut vähenee ja nettotulot saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi Ei merkittäviä riskejä Ei riskejä Arvaamaton imagoriski Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vakanssien yhdistäminen vakanssien vapautuessa (koko kaupunki) Kausityöntekijöiden hyödyntäminen Sijaisten palkkaamisen ohjeistus Työnkierron vahva aktivointi Konsernin, kuntayhtymien ja seudullisten määräahojen säästöt Seudulliset koneet, laitteet ja henkilöstö Luodaan käytäntö, jossa työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa Tutkitaan mahdollisuudet työtehtävien monipuolistamiseen niissä ammattiryhmissä, joiden tehtävät painottuvat kauteen tai vuodenaikaan Määritellään sijaisten palkkaamisen käytännöt eri työyksiköille Kannustetaan ja mahdollistetaan tehtävien kierrättäminen tarkoituksenmukaisen työnjaon saavuttamiseksi, ikäohjelma huomioiden Seudullinen yhteistyöhanke, jossa seudun talousjohtajat laativat listan säästökohteista Kartoitetaan toimialoittain seudulliset yhteistyömahdollisuudet 1-5 vakanssin säästö/vuosi Tehokkuuden ja työtyytyväisyyden parantaminen Hallinto- ja talousosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) TEKNINEN OSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Katujen hoidon tason lasku huomioiden lain edellytykset Lehti- ja ammattikirjatilaukset Tietohallinnon palvelujen ostot kaupunginhallituksen määrärahavaraus Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, liikenteen sujuminen heikkenee Riskianalyysi Vakuutuskorvaukset nousevat, sääolosuhteet

3 Katuvalojen säännöstely M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, onnistuu vain älykkäillä katuvalokeskuksilla (nyt 10 kpl) Yksityistieavustusten M: (Alkup. Asiakaspalaute pienentäminen summa ) Puistojen hoitotason lasku M: Asiakaspalaute, viihtyvyys huononee, vaikutus kuntaimagoon Aamupostin turvallisuus, rikollisuuden kasvu Yksityisteiden kunto heikkenee Kasvien elinolosuhteet, uusien hankinta tuo lisäkustannuksia Kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen Ajoneuvojen seurantalaitteen käyttöönotto omissa ja urakoisijoiden autoissa Kiinteistöjen jäähdytykset ajetaan alas Uima-altaiden lämpötilan lasku 1-3 asteella Ilmastointia ei pidetä päällä toiminnan ollessa katkolla Kiinteistöjen nurmikoiden leikkauksen tason lasku Maankäytön ja ympäristön vastuualueiden taksojen tarkistus T: Säästöt jätevesiinvestoinneissa ja käyttökuluissa, asiakaspalaute Toimielinten päätökset, halukkaiden ostajien puute, kirjanpitoarvot M: Ulkoinen ja sisäinen palaute Työntekijöiden vastustus, käyttöönotto-ongelmat M: Asiakkaiden palaute Käyttäjien muutosvastarinta M: Asiakkaiden palaute Käyttöasteen lasku M: Asiakkaiden palaute Sisäilma-asiat M: Asiakkaiden palaute Lisätyöt seuraavana vuonna T: Asiakkaiden palaute Talouden suhdanteet, Lupien määrän väheneminen oleellisesti Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Investointien tason lasku Ulkoisista vuokratiloista luopuminen Käyttötalouden tulevien vuosien säästöt kiinteistöiltä , kunnallistekniikasta , edellyttävät investointitason pienenemistä 30 prosentilla nykyisestä tasosta Omien tilojen vapautuessa luovutaan vuokratiloista ja siirretään oma toiminta omiin tiloihin Energiainvestoinnit/takaisinmaksuaika Kustannukset , takaisinmaksuaika 3-5 v jonka jälkeen säästöt vuodessa Ostopalveluanalyysi Selvitetään vastuu- ja tehtävä-alueiden olennaisimmat ostopalvelut Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiselvityksen perusteella vesi- ja viemäriverkoston systemaattinen peruskorjaus. Vaikutus käyttötalouteen, Elinkaari ja ylläpito Ulkoisista vuokratiloista luovutaan kokonaan pidemmällä aikavälillä, kun se mahdollistuu sopimuksissa Investointi maksaa itsensä takaisin poistoaikana Analyysin perusteella tehdään johtopäätökset Ei makseta ylimääräisistä jätevesistä. Investointikustannukset ja käyttötalous Älykkäiden katuvalokeskusten ja energiatehokkaiden valaisimien vaihto Selvitetään nykyisten leikkikenttien käyttöaste Nykyiset katuvalokeskukset vaihdetaan ns. älykkäisiin keskuksiin. Nykyiset elohopeavalaisimet vaihdetaan suurpainenatriumvalaisimiin Luovutaan vähäisten käyttöasteiden leikkikentistä Kustannusten säästö, energiakustannuksissa säästö n %

4 Metsän myynnin lisääminen Yhteistyön tiivistäminen lähikuntien (Tampere, Nokia) kanssa, liikuntareittien hoidossa yhteisten koneiden (erikoiskoneet) hankinta Selvitetään urheilu- ja jääkenttien käyttöaste Erikoiskoneiden yhteishankinta ja käyttö liikenneväylillä Yksityisteiden hoitosopimuksien tarkistaminen Selvitetään erikoistöiden yhteiskilpailutus naapurikuntien kanssa Selvitetään laaja-alaisemmat myyntimahdollisuudet kaupungin metsissä. Päivitetään Viljakkalan ja kanta-ylöjärven metsäsuunnitelma. Kurussa tehdään metsäsuunnitelma. Harjualueen ulkoilureitin kuntarajat ylittävä yhteistyö, mm. nurmikoiden ilmastuskoneen, latukoneen ja lumitykkien hankinta ja käyttö Mahdollisesti luovutaan ja yhdistetään vähäkäyttöisiä urheilupaikkoja Esim. harjakoneiden, imulakaisu- ja pesuautojen yhteiskäyttö, tiehöyläpalvelujen myynti naapurikunnille Tarkistetaan nykyisten hoitosopimusten sisältö (hoito tiekunnan ja kaupungin resurssien mukaan) Esim. ajoratamaalaukset, valaistustyöt, päällystystyöt ja kiviainesten hankinta Lisätulot Kustannusten säästö Ei lisähenkilökuntaa, kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Teknisen osaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) PERUSTURVAOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkääminen Kilpailuttamisen laajentaminen erikoissairaanhoidossa Huumevieroituksen korvaushoidon toteuttaminen omassa terveyskeskuksessa nykyisen A-klinikan sijaan Palvelusetelin käyttö omaishoidon vapaapäivien ostamisessa Päivätoiminnan siirto pois maksukaton piiristä Kotihoidon tukipalvelumaksut määrätään kustannusten perusteella Lääkkeiden annosjakelun käyttöönotto laajalti hoivapalveluissa ja kotihoidossa Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Vähäinen palvelutason tilapäinen notkahdus M: Edellyttää kehyskuntien yhteistyötä ja terveyskeskuslääkäreiden tiukkaa läheteohjausta M: , jos 2 Henkilöstö vastustaa. siirretään A- klinikalta terveyskeskukseen Riskianalyysi Jatkuvana toimintamallina laskisi palvelutasoa vähentämällä resurssia. Laskennallinen palvelutason lasku olisi 0,3 % jokaista lykkäyskuukautta kohden. Kehyskuntien toteuttamana ei vaikuttane erikoislääkäreiden saatavuuteen PSHP:ssä Ei haittavaikutuksia. M: Ei haittavaikutuksia Ei haittavaikutuksia. T: Käyntimaksu on 15,10 kertaa kohti. Suuri osa asiakkaista saavuttaa maksukaton ja tulokertymä jää n euroa vajaaksi. T: Asiakkaiden valituksia. Joidenkin palvelujen kysyntä saattaa vähentyä M : Asiakkaiden maksut nousevat. Nykyinen apteekkien hintataso tästä palvelusta on n. 5 /viikko. Jos päivätoiminta maksumuutoksen vuoksi vähenee, saattaa lisätä kotipalvelun tarvetta. Ei sanottavia vaikutuksia. Asiakasmaksut pysyvästi korkeammalla tasolla

5 Vammalan aluesairaalan hoitojaksojen vähentäminen Palveluseteli perhepäivähoitoon Tuntipohjainen laskutus perhepäivähoitoon ja päiväkotihoitoon Päivähoidon päivystyksen toteuttaminen harvemmissa ja isommissa yksiköissä Paikkatakuu entisessä päivähoitopaikassa niille, jotka siirtävät lapsensa avoimeen varhaiskasvatukseen Päivähoidon ja perusturvan muiden maksujen perinnän tehostaminen Päihdehuollon ostopalvelun sisällön supistaminen M: Ei haittavaikutuksia. Edellyttää terveyskeskuksen täyttä toimintakykyä ja kotiutustoiminnan tehokkuutta. M: Vähentää arviolta yhden perhepäivähoitajan tarpeen. M: T: Vähentää henkilöstötarvetta ja perhepäivähoidon lisäkorvauksia.. Syytä pilotoida. Päiväkodit mukaan aikaisintaan M: Palvelutaso hiukan laskee. Voi saada aikaan säästöä tukipalveluissa (ruokahuolto, kiinteistöhuolto). M: Ei palveluvaikutuksia. Työntekijöiden tarve päivähoidossa vähenee T: Tyly linja perusteettomiin (hyvätuloisten) maksurästeihin. Pienituloisten maksuja on aina alennettu tai poistettu tähänkin asti. M: Selvitys päivätoiminnan vähentämisestä Sininauhalta ostettujen palvelujen osana. Ei haittavaikutuksia. Siirtää työpanosta työnjohdosta yksityisen päivähoidon valvontaan ja lisää esimiesten kokonaistyöpanosta. Parantaa käyttöastetta päivähoidossa. Ei haittavaikutuksia. Parantaa käyttöastetta entisestään. Ei vaikutuksia. Maksukertymän saaminen pysyvästi paremmalle tasolle. Vaikuttavuudeltaan heikohkon toiminnan vähentäminen. Ryhmätoiminnan lisääminen kotihoidossa. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö. Erityispäivähoidon kolmiportainen tukimalli Terveyskeskuspäivystyksen siirto Acutaan klo 20 M: Kotihoidon viikkokäynneistä 5% korvataan ryhmässä annetuilla palveluluilla. Vähentää rekrytoinnin tarvetta. Samalla lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. M: Omaisten vastustus. Sitä pienentää se, että vuokran maksu loppuu asunnon siirtyessä tilapäiskäyttöön. M: Hyvin suunniteltu varhaiskasvatuksen erityisopetuksen, avustajien ja lapsiryhmien suunnittelu vähentää tarvetta määritellä lapsia ns. 2-paikan tai 3-paikan lapsiksi. M: Väestön vastustus Ei haittoja. Palvelutason parantaminen, kustannusten alentaminen. Vaatii huolellista suunnittelua. Hoiva-asuntojen käytön tehostaminen ja rakentamisen vähentäminen tulevina vuosina on tärkein tavoite. Vapauttaa hoitopaikkoja. Investointisäästöt ilman palvelutason laskua. Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Toimistopalvelujen keskittäminen seudullisesti Erikoistuneiden tehtävien, (esim. perhepäivähoidon palkat ja laskutus,) keskittäminen seudullisesti yhden työntekijän hoidettavaksi. Vaatii yhteistyötä muilta kunnilta. Volyymiltään pienien erityisosaamista vaativien tehtävien keskittäminen. Osittain osaamisen varmistaminen ja haavoittuvuuden väheneminen. Säästö tulee esiin vähitellen rekrytoinnin tarpeen vähenemisen kautta.

6 Lastenkodin profiilin muuttaminen Luotsi yhteistyöstä irtautuminen Kuntoutuksen ostopalvelukriteerien tiukentaminen Työparimallin käyttöönottaminen terveyskeskuksessa Terveyskeskussairaalan hoitoaikojen lyhentäminen Teknisesti turvattu palveluasumisen malli Vanhusten päivätoiminnan lopettaminen Hammashuollon seudullinen yhteistoiminta Varhaiskasvatuksen seudulliset asiakasmaksut Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostaminen PSHP:n investointikohteiden lykkääminen Oman lastenkodin toimintaprofiilin muuttaminen lyhytaikaisista sijoituksista pitkäkestoisiksi sijoituksiksi. Tampereen tuottama lastensuojelun sijoituspaikkojen kilpailuttaminen on kankeata ja kallista. Omana toimintana tai kehyskuntien yhteisenä toimintana olisi tehokkaampaa. Selvitetään muiden kuntien käytäntöjä ja mennään tiukimman linjan mukaan. Harventaa apuvälineiden ja kuntoutusten toteutumista. Lääkäri hoitaja työparimalli saadaan käyntiin 2013 (edellyttäen pkl-vakanssien hyväksymistä TA -13:ssa). Ensimmäiselle vuodelle säästöä ei synny. Työparimallin käyttö siirtää potilashoidon vastuuta lääkäriltä hoitajalle ja alentaa siten rekrytoinnin kustannuksia jatkossa usean vuoden ajan. Hoitoaikojen lyhentäminen vähentää pitkällä tähtäimellä hoivapaikkojen tarvetta. Arvio tarpeen vähenemisestä on 0,5 paikkaa /vuosi. Edellyttää myös tehokasta kotihoitoa. Erittäin hyvin teknisin apuvälinein turvattu palveluasunto voi korvata ympärivuorokautisen henkilöstön (=tehostetun palveluasumisen) osittain. Tekniikka maksaa neljänneksen henkilöstökuluista. Laskee palvelutasoa. Lisää välittömästi painetta kotihoidon palveluihin ja pidemmällä tähtäimellä pitkäaikaiseen hoivaan ja laitoshoitoon. Seudullinen suun terveydenhuolto tehostaa toimintaa. Nykyisen palveluvajauksen vuoksi pari ensimmäistä vuotta ei tuota säästöä, kun pyritään lakisääteiseen hoitoon pääsyyn. Haetaan seudullisen selvityksen avulla optimaalinen asiakasmaksulinja. Yksi yksikkö määrittelee asiakasmaksut koko seudulla. Käyttöasteen nostaminen nykyisestä 91%:sta tuottaa jokaista nousuprosenttia kohden noin euron nettosäästöt. Yli 94%:n tavoitteet ovat epärealistisia. Lisää riskiä lainvastaisiin mitoitusylityksiin. Toteuttaminen vaatii ehdottomasti toimivan tulospalkkausjärjestelmän tuekseen. Tuntiperusteinen laskutus ja sähköinen kirjausjärjestelmä tarvitaan. Ei onnistu pienissä yksiköissä. PSHP:n investointi-suunnitelma on shp:n kokoon nähden maan raskain. Sen keventäminen käyttämällä hyväksi olemassa olevaa kiinteistökantaa, mm. aluesairaaloita, järkevään toimintaan voisi vähentää investointeja 5- vuotisaksolla kymmeniä miljoonia euroja. Edellyttää koko Tampereen seudun kuntien saamista hankkeen taakse. Ulkoisen kysynnän ja tulojen lisääntyminen. Palvelutason parantaminen ja kustannustason alentaminen. Tavoitteen täysi saavuttaminen edellyttää kehyskuntien yhteistyötä. Vuosi sitten Ylöjärvi sitä esitti, mutta muilla ei ollut valmiutta, vaikka ongelmat nähtiin samoin. Kustannussäästö ilman merkittävää haittaa. Palvelutason parantaminen ja kustannuksien säästäminen. Sairaalapaikkojen rakentamisen välttäminen väestön kasvusta ja vanhenemisesta huolimatta on tärkein tavoite. Henkilöstösäästöt. Valtion lakisääteisten normien ulkopuolella järkevästi toimiminen. Tarkentaa hyödyllisen ja huvi - päivätoiminnan rajanvetoa ja säästää tarpeettomia kustannuksia. Hallinnon, tukipalvelujen ja erikoishoitojen kustannustason lasku. Rekrytoinnin parantaminen. Perheiden yhdenvertaisuus seudun vapaan päivähoitohakeutumisen toteutuessa. Henkilöstön ja lastenhoidon tarkka yhteensovittaminen voi tuoda myös kustannussäästöjä. Tilojen tehokas käyttö säästää henkilöstökustannuksia ja myös investoimisen tarvetta. Hyvin suunniteltuna (sähköinen kirjausjärjestelmä) ei juurikaan laske palvelutasoa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomien kustannusten vähentäminen. Perusturvaosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto). Tämän lisäksi perusturvaosaston selvitys- ja kehityshankkeet voivat toteutuessaan ja onnistuessaan tuottaa noin nettosäästön jo vuodelle 2013.

7 SIVISTYSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Perusopetuksessa eri oppiaineisiin käytettävä opetuksen viikkotuntimäärä vähennetään valtakunnalliseen minimiin syyslukukauden 2013 alusta lähtien. Kustannusvaikutus TA13 M: (syyslukukausi 2013) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Oppilaiden koulupäivä lyhenee. Opettajien kokonaispalkkasumma laskee. Riskianalyysi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kasvaa, oppisaavutukset laskevat. Perusopetuksen A2-vieraan kielen opetusryhmän minimikoko nostetaan 12 oppilaasta 16 oppilaaseen. M: (vaikutus kasvaa vuosittain) Kielitarjonta supistuu. Oppilaiden kielitaito heikkenee, kieliohjelma näivettyy. Perusopetuksen Koulunkäynnin ohjaajien ja/tai työtuntien vähentäminen M: Oppilaan saama koulunkäynnin tuki supistuu. Oppilaan saama koulunkäynnin tuki ei täytä perusopetuslain vaatimuksia. Maksuttoman koulukuljetuksen alaraja nostetaan lakisääteiseen viiteen kilometriin. Musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus. Koululaisten iltapäivätoiminnan taksojen korottaminen sekä alennusten poistaminen Kulttuuripalvelujen tapahtumien karsinta M: Erilaiset poikkeushakemukset esim. lääkärintodistukseen vedoten lisääntyvät. T: Oppilaita hakeutuu Tampereelle. T: Toimeentulotukien määrä kasvaa. M: Esiintyjäpalkkiot ja tapahtumien järjestelyt supistuvat. Kiistelyt ja valitukset koulukuljetuksen järjestämisestä lisääntyvät entisestään. Oppilasmäärä vähenee. Lasten yksinäiset iltapäivät lisääntyvät. Tapahtumien vetovoimaisuus laskee. Kaupunkikuva harmaantuu. Liikuntapalvelujen tilojen taksojen tasokorotus 15% T: (v.13-14) T: (v.14-15) T: (v.15-) Liikunnan harrastaminen kallistuu. Tilojen käyttöaste vähenee, seuratoiminta vaikeutuu. Keilahallin kalusto ja korjaukset Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen Nuorisopalvelujen päiväleiritoiminta keskitetään Räikälle. M: Uusi vuokrasopimus Tilakeskuksen kanssa M: Kolmen henkilön työmäärä kasvaa M: Uusi toimintaympäristö, nyt käytetty KooVeen leirialuetta Takamaalla. Liian tiukat vuokraehdot heikentävät hallin toimintaedellytyksiä. Lisää työpainetta Elämyksellisyys vähenee, mikä saattaa vähentää kysyntää. Lukion kurssitarjottimen supistaminen, esim. vieraat kielet Seutuopisto, kurssitarjonnan leikkaus esim. -10% M: 4000 Vähentää lukion vetovoimaa Hidastaa opiskelijamäärän kasvua M: Vähentää palvelutarjontaa Toiminta siirtyy vähitellen Tampereelle

8 Selvitys- ja kehityshankkeet Selvityshanke Sisältö Tavoite Urheilutalon kahvio ja liikuntapalvelupiste Selvitetään kaupungin palveluksessa olevien vajaatyökykyisten sijoittamista kahvion osaaikaisiksi työntekijöiksi Vakituinen sijoituspaikka vajaatyökykyisille, kustannussäästöt, saadaan vajaatyökykyisten työpanos nykyistä paremmin kaupungin käyttöön, säästetään varhemaksuja Kouluverkon rakenteelliset muutokset Kurun ja Viljakkalan kirjastojen aukioloajat Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen ja opetusryhmien keskikoon kasvattaminen Koko osaston yhdistelmätoimet Nuorisopalvelut, nuorisotilatoiminnan supistaminen Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen Viljakkala-Kuru kirjastojen aukioloajat / henkilöresurssi, Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa koulutilojen käyttöä - Metsäkylä yhtenäiskouluksi - Moisio luokkien peruskouluksi - Veittijärvi-Vahanta-Takamaa-Mutala luokkien peruskouluiksi. - Vanhan koulun sulauttaminen Veittijärven ja Moision kouluihin - Karhen koulun toiminnan tarkastelu: toiminnan supistaminen tai koulun lakkauttaminen - ns. viipalekoulujen käyttöönoton uudelleenarviointi Selvitetään Kurun ja Viljakkalan aukioloajat suhteessa käyttäjämääriin Opetusryhmien maksimikokoja kasvatetaan, opetusryhmien jakotunteja vähennetään, valinnaisuutta vähennetään, erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden (11-vuotiseen opetusvelvollisuuteen kuuluvat oppilaat) opetusta keskitetään Lisätään yhdistelmätyöntekijöiden lukumäärää, esim. koulunkäynnin, iltapäivätoiminnan ja nuorisotilojen ohjaajat Toiminnan keskittäminen Toiminnan järjestäminen koulujen vastuulle, luovutaan erillisistä ip-tiloista, toiminnan ulkoistamisen kartoittaminen uudelleen Yhden henkilön vähennys Selvitettäviä asioita: - luokkien käyttöaste (opetustuntikäyttö) - oppilaiden koulupäivien porrastus - puretaan työjärjestysten ahtaamiset ja koulupäivien tiivistäminen Kouluinvestointeja mukautetaan voimakkaasti kaupungin taloudellisten voimavarojen suuntaan, pedagoginen kehittäminen erityisen tuen järjestämisessä sekä perusopetuksen yhtenäistämisessä, koulukuljetusjärjestelyjen tehostaminen Aukioloajat ja henkilöstömäärä suhteutetaan käyttäjämääriin jolloin mahdollisesti saadaan kustannussäästöjä. Leikataan perusopetuksen opettajien henkilöstökustannuksia. Kokonaisuutena taloudellisempi voimavarojen käyttö Vähentää henkilöstön tarvetta Tilavuokrien vähentäminen, vähentää henkilöstön tarvetta, löytää uusia palveluntuottajia Vähentää palvelutarjontaa Nykyistä tehokkaampi ja laajempi koulutilojen hyödyntäminen

9 Yleiskulujen tarkastelu ja vertailu sekä sisäinen valvonta Sallitaan palkkavapaiden ostot ja ym. palkattomat Selvitettäviä asioita: - kopiokulut, puhelinkulut, lehtitilaukset, tietotekniikka, leasingmaksut, ilmoitukset - sähköiset esityslistat Palkattomat vapaat Käyttömenojen vähentäminen Palkkamenojen vähentäminen Siirtyminen sähköiseen oppimateriaaliin / oppikirjoihin Selvitetään mahdollisuus korvata oppikirjat laajaalaisesti sähköisellä oppimateriaalilla Oppikirjamenojen vähentäminen Sivistysosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) YHTEENSÄ TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (NETTO) VUODELLE 2013

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Kaupunginjohtajan esitys 25.10.2016 Tasapainoinen talous Tavoitteena on ollut rakentaa vastuullinen, pidemmän tähtäyksen taloussuunnitteluun perustuva,

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen. Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta

Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen. Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta Kuntia säätelevien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta Kuntaliiton linjaukset Tehtävien ja velvoitteiden purkamisella parannetaan rahoitusperiaatteen toteutumista:

Lisätiedot

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT LIITE 4 Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT Liikuntatoimen uudelleen organisointi. Kauppakeskuksen pysäköintihallin vuokra-ajan

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 1 KV 10.2.2014 3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014 Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Perhehoitoselvitys Välisuomen Ikäkasteen Pekka hankkeen osana tehtiin perhehoitoselvitys. Perhehoitoselvityksessä kartoitetaan ja kuvataan valtakunnallisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa

toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa 1. palveluverkko toimenpide Oppilaitosverkoston jatkuva tarkastelu Päivähoidon ja opetustoimen yhdistäminen Ammatti-instituutin ja opetustoimen yhdistäminen Kreivilän ja Paavolan koulutiloista luopuminen

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014 1 (15) KAUPUNGINHALLITUS KUST.P. tili HALLINTO 2200 4002 Vakinaisten palkat 6 207,13 PALVELUT 4011 Määräaikaiset palkat 8167,28 PALVELUT 4100 2422,08 4150 307,61 4160 402,48 4170 86,24 4180 7,18 17 600,00

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot