Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus Tasapainottamistoimenpiteet ovat suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi. Toimenpiteet voidaan sellaisenaan sisällyttää vuoden 2013 talousarvion valmisteluun. Selvitys- ja kehityshankkeet ovat kohteita, joista odotetaan saatavan säästöjä tai toiminnan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat tasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja vaikutukseltaan moniulotteisempia ja vaativat erillistä selvittämistä vuoden 2013 aikana. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: (alkup. summa: ) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (koko kaupunki) M: Tulospalkkauksen määrärahojen M: tarkastaminen (koko (alkup. summa: kaupunki) ) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Yhdistysten valitukset Työn kuormitus arvioitava Henkilökunnan valitukset Riskianalyysi Ei riskejä Ei pitkän tähtäimen riskejä Työmotivaation lasku Siivouspalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee, tekniset ongelmat Siivoustarvikkeet M: Siivotaan huonommilla välineillä ja aineilla Työn muuttuminen raskaammaksi Siivoustoimen vakanssien täyttämättä jättäminen (2) Ikkunoiden pesettämisestä luopuminen Elintarvikkeiden raakaaineet ja ruokalista Viikonlopputyön tehostaminen 7 päivää toimivissa yksiköissä M: Palvelusopimusten ja siivousmitoituksen uusiminen, siivoustason laskeminen, uudelleenmitoituksen kustannukset, tilojen terveellisyys ja turvallisuus alenee M: Laatutason lasku Ei riskejä M: Ruokalistan muutos (yksi keittopäivä lisää, pehmeän leivän käyttö 4krt/6vko.ssa, leikkeleet pois lounaalta.) tuotteiden kotimaisuusaste laskee, palautteet asiakkailta M: Ei välittömiä seurauksia, työtunnit tehdään viikolla Kiinteistöjen kunnon aleneminen, terveysriskit liittyen madaltuneeseen siivoustasoon, henkilöstön väsyminen Ei riskejä Henkilöstön työmotivaation heikkeneminen Ruokapalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee Atk-koulutus M: Toimistosovellusten koulutusta järjestetään vain erityistarpeisiin Taitotaso ja tuottavuus voi laskea Lehti-ilmoitusten vähentäminen Viestinnän saavutettavuus heikkenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia, jos säästö tehdään ensisijaisesti ilmoitusten kokoa pienentämällä Tiedotuslehdet kaupunkiuutiset, luovutaan 1 nro/v M: Viestinnän katkoja pitkäaikaisen tavan muuttuessa Viestinnän saavutettavuus heikkenee; muun viestinnän kehittämistarpeet kasvavat (+/-)

2 Kansainvälinen toiminta M: Ei seurauksia Ei riskejä Koulutus, sisäinen, ulkoinen M: Ei seurauksia Ei riskejä ja koulutusmatkat Kuntoremonttikurssien M: Ei seurauksia Ei riskejä vähennnys Työllisyysmäärärahat M: (Alkup. summa ) Työttömien yhdistysten avustukset Työllisyyspalvelujen tuntivelotuksen nosto eurolla ja km euroon M: (Alkup. summa: ) Työllistettyjen määrä laskee n. 35 henk./päivä mikä näkyy osastojen miehityksessä (eivät tee kuitenkaan avoimia toimia) Yhdistysten toiminta supistuu radikaalisti M: Vähävaraisimmille tehtävien töiden määrä vähenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia M: Ei vaikutuksia, (kyseessä ylibudjetoinnin korjaus) M: Toimintavapauden kaventuminen (Alkup. summa ) Kuntien vastuu työllisyydenhoidossa kasvaa suoraan ja välillisesti ja samalla välineet operoida vähenevät 3-sektorin rooli työllisyydenhoidossa minimoituu Em. johdosta vähävaraisimpien palvelut vähenee ja nettotulot saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi Ei merkittäviä riskejä Ei riskejä Arvaamaton imagoriski Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vakanssien yhdistäminen vakanssien vapautuessa (koko kaupunki) Kausityöntekijöiden hyödyntäminen Sijaisten palkkaamisen ohjeistus Työnkierron vahva aktivointi Konsernin, kuntayhtymien ja seudullisten määräahojen säästöt Seudulliset koneet, laitteet ja henkilöstö Luodaan käytäntö, jossa työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa Tutkitaan mahdollisuudet työtehtävien monipuolistamiseen niissä ammattiryhmissä, joiden tehtävät painottuvat kauteen tai vuodenaikaan Määritellään sijaisten palkkaamisen käytännöt eri työyksiköille Kannustetaan ja mahdollistetaan tehtävien kierrättäminen tarkoituksenmukaisen työnjaon saavuttamiseksi, ikäohjelma huomioiden Seudullinen yhteistyöhanke, jossa seudun talousjohtajat laativat listan säästökohteista Kartoitetaan toimialoittain seudulliset yhteistyömahdollisuudet 1-5 vakanssin säästö/vuosi Tehokkuuden ja työtyytyväisyyden parantaminen Hallinto- ja talousosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) TEKNINEN OSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Katujen hoidon tason lasku huomioiden lain edellytykset Lehti- ja ammattikirjatilaukset Tietohallinnon palvelujen ostot kaupunginhallituksen määrärahavaraus Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, liikenteen sujuminen heikkenee Riskianalyysi Vakuutuskorvaukset nousevat, sääolosuhteet

3 Katuvalojen säännöstely M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, onnistuu vain älykkäillä katuvalokeskuksilla (nyt 10 kpl) Yksityistieavustusten M: (Alkup. Asiakaspalaute pienentäminen summa ) Puistojen hoitotason lasku M: Asiakaspalaute, viihtyvyys huononee, vaikutus kuntaimagoon Aamupostin turvallisuus, rikollisuuden kasvu Yksityisteiden kunto heikkenee Kasvien elinolosuhteet, uusien hankinta tuo lisäkustannuksia Kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen Ajoneuvojen seurantalaitteen käyttöönotto omissa ja urakoisijoiden autoissa Kiinteistöjen jäähdytykset ajetaan alas Uima-altaiden lämpötilan lasku 1-3 asteella Ilmastointia ei pidetä päällä toiminnan ollessa katkolla Kiinteistöjen nurmikoiden leikkauksen tason lasku Maankäytön ja ympäristön vastuualueiden taksojen tarkistus T: Säästöt jätevesiinvestoinneissa ja käyttökuluissa, asiakaspalaute Toimielinten päätökset, halukkaiden ostajien puute, kirjanpitoarvot M: Ulkoinen ja sisäinen palaute Työntekijöiden vastustus, käyttöönotto-ongelmat M: Asiakkaiden palaute Käyttäjien muutosvastarinta M: Asiakkaiden palaute Käyttöasteen lasku M: Asiakkaiden palaute Sisäilma-asiat M: Asiakkaiden palaute Lisätyöt seuraavana vuonna T: Asiakkaiden palaute Talouden suhdanteet, Lupien määrän väheneminen oleellisesti Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Investointien tason lasku Ulkoisista vuokratiloista luopuminen Käyttötalouden tulevien vuosien säästöt kiinteistöiltä , kunnallistekniikasta , edellyttävät investointitason pienenemistä 30 prosentilla nykyisestä tasosta Omien tilojen vapautuessa luovutaan vuokratiloista ja siirretään oma toiminta omiin tiloihin Energiainvestoinnit/takaisinmaksuaika Kustannukset , takaisinmaksuaika 3-5 v jonka jälkeen säästöt vuodessa Ostopalveluanalyysi Selvitetään vastuu- ja tehtävä-alueiden olennaisimmat ostopalvelut Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiselvityksen perusteella vesi- ja viemäriverkoston systemaattinen peruskorjaus. Vaikutus käyttötalouteen, Elinkaari ja ylläpito Ulkoisista vuokratiloista luovutaan kokonaan pidemmällä aikavälillä, kun se mahdollistuu sopimuksissa Investointi maksaa itsensä takaisin poistoaikana Analyysin perusteella tehdään johtopäätökset Ei makseta ylimääräisistä jätevesistä. Investointikustannukset ja käyttötalous Älykkäiden katuvalokeskusten ja energiatehokkaiden valaisimien vaihto Selvitetään nykyisten leikkikenttien käyttöaste Nykyiset katuvalokeskukset vaihdetaan ns. älykkäisiin keskuksiin. Nykyiset elohopeavalaisimet vaihdetaan suurpainenatriumvalaisimiin Luovutaan vähäisten käyttöasteiden leikkikentistä Kustannusten säästö, energiakustannuksissa säästö n %

4 Metsän myynnin lisääminen Yhteistyön tiivistäminen lähikuntien (Tampere, Nokia) kanssa, liikuntareittien hoidossa yhteisten koneiden (erikoiskoneet) hankinta Selvitetään urheilu- ja jääkenttien käyttöaste Erikoiskoneiden yhteishankinta ja käyttö liikenneväylillä Yksityisteiden hoitosopimuksien tarkistaminen Selvitetään erikoistöiden yhteiskilpailutus naapurikuntien kanssa Selvitetään laaja-alaisemmat myyntimahdollisuudet kaupungin metsissä. Päivitetään Viljakkalan ja kanta-ylöjärven metsäsuunnitelma. Kurussa tehdään metsäsuunnitelma. Harjualueen ulkoilureitin kuntarajat ylittävä yhteistyö, mm. nurmikoiden ilmastuskoneen, latukoneen ja lumitykkien hankinta ja käyttö Mahdollisesti luovutaan ja yhdistetään vähäkäyttöisiä urheilupaikkoja Esim. harjakoneiden, imulakaisu- ja pesuautojen yhteiskäyttö, tiehöyläpalvelujen myynti naapurikunnille Tarkistetaan nykyisten hoitosopimusten sisältö (hoito tiekunnan ja kaupungin resurssien mukaan) Esim. ajoratamaalaukset, valaistustyöt, päällystystyöt ja kiviainesten hankinta Lisätulot Kustannusten säästö Ei lisähenkilökuntaa, kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Teknisen osaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) PERUSTURVAOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkääminen Kilpailuttamisen laajentaminen erikoissairaanhoidossa Huumevieroituksen korvaushoidon toteuttaminen omassa terveyskeskuksessa nykyisen A-klinikan sijaan Palvelusetelin käyttö omaishoidon vapaapäivien ostamisessa Päivätoiminnan siirto pois maksukaton piiristä Kotihoidon tukipalvelumaksut määrätään kustannusten perusteella Lääkkeiden annosjakelun käyttöönotto laajalti hoivapalveluissa ja kotihoidossa Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Vähäinen palvelutason tilapäinen notkahdus M: Edellyttää kehyskuntien yhteistyötä ja terveyskeskuslääkäreiden tiukkaa läheteohjausta M: , jos 2 Henkilöstö vastustaa. siirretään A- klinikalta terveyskeskukseen Riskianalyysi Jatkuvana toimintamallina laskisi palvelutasoa vähentämällä resurssia. Laskennallinen palvelutason lasku olisi 0,3 % jokaista lykkäyskuukautta kohden. Kehyskuntien toteuttamana ei vaikuttane erikoislääkäreiden saatavuuteen PSHP:ssä Ei haittavaikutuksia. M: Ei haittavaikutuksia Ei haittavaikutuksia. T: Käyntimaksu on 15,10 kertaa kohti. Suuri osa asiakkaista saavuttaa maksukaton ja tulokertymä jää n euroa vajaaksi. T: Asiakkaiden valituksia. Joidenkin palvelujen kysyntä saattaa vähentyä M : Asiakkaiden maksut nousevat. Nykyinen apteekkien hintataso tästä palvelusta on n. 5 /viikko. Jos päivätoiminta maksumuutoksen vuoksi vähenee, saattaa lisätä kotipalvelun tarvetta. Ei sanottavia vaikutuksia. Asiakasmaksut pysyvästi korkeammalla tasolla

5 Vammalan aluesairaalan hoitojaksojen vähentäminen Palveluseteli perhepäivähoitoon Tuntipohjainen laskutus perhepäivähoitoon ja päiväkotihoitoon Päivähoidon päivystyksen toteuttaminen harvemmissa ja isommissa yksiköissä Paikkatakuu entisessä päivähoitopaikassa niille, jotka siirtävät lapsensa avoimeen varhaiskasvatukseen Päivähoidon ja perusturvan muiden maksujen perinnän tehostaminen Päihdehuollon ostopalvelun sisällön supistaminen M: Ei haittavaikutuksia. Edellyttää terveyskeskuksen täyttä toimintakykyä ja kotiutustoiminnan tehokkuutta. M: Vähentää arviolta yhden perhepäivähoitajan tarpeen. M: T: Vähentää henkilöstötarvetta ja perhepäivähoidon lisäkorvauksia.. Syytä pilotoida. Päiväkodit mukaan aikaisintaan M: Palvelutaso hiukan laskee. Voi saada aikaan säästöä tukipalveluissa (ruokahuolto, kiinteistöhuolto). M: Ei palveluvaikutuksia. Työntekijöiden tarve päivähoidossa vähenee T: Tyly linja perusteettomiin (hyvätuloisten) maksurästeihin. Pienituloisten maksuja on aina alennettu tai poistettu tähänkin asti. M: Selvitys päivätoiminnan vähentämisestä Sininauhalta ostettujen palvelujen osana. Ei haittavaikutuksia. Siirtää työpanosta työnjohdosta yksityisen päivähoidon valvontaan ja lisää esimiesten kokonaistyöpanosta. Parantaa käyttöastetta päivähoidossa. Ei haittavaikutuksia. Parantaa käyttöastetta entisestään. Ei vaikutuksia. Maksukertymän saaminen pysyvästi paremmalle tasolle. Vaikuttavuudeltaan heikohkon toiminnan vähentäminen. Ryhmätoiminnan lisääminen kotihoidossa. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö. Erityispäivähoidon kolmiportainen tukimalli Terveyskeskuspäivystyksen siirto Acutaan klo 20 M: Kotihoidon viikkokäynneistä 5% korvataan ryhmässä annetuilla palveluluilla. Vähentää rekrytoinnin tarvetta. Samalla lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. M: Omaisten vastustus. Sitä pienentää se, että vuokran maksu loppuu asunnon siirtyessä tilapäiskäyttöön. M: Hyvin suunniteltu varhaiskasvatuksen erityisopetuksen, avustajien ja lapsiryhmien suunnittelu vähentää tarvetta määritellä lapsia ns. 2-paikan tai 3-paikan lapsiksi. M: Väestön vastustus Ei haittoja. Palvelutason parantaminen, kustannusten alentaminen. Vaatii huolellista suunnittelua. Hoiva-asuntojen käytön tehostaminen ja rakentamisen vähentäminen tulevina vuosina on tärkein tavoite. Vapauttaa hoitopaikkoja. Investointisäästöt ilman palvelutason laskua. Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Toimistopalvelujen keskittäminen seudullisesti Erikoistuneiden tehtävien, (esim. perhepäivähoidon palkat ja laskutus,) keskittäminen seudullisesti yhden työntekijän hoidettavaksi. Vaatii yhteistyötä muilta kunnilta. Volyymiltään pienien erityisosaamista vaativien tehtävien keskittäminen. Osittain osaamisen varmistaminen ja haavoittuvuuden väheneminen. Säästö tulee esiin vähitellen rekrytoinnin tarpeen vähenemisen kautta.

6 Lastenkodin profiilin muuttaminen Luotsi yhteistyöstä irtautuminen Kuntoutuksen ostopalvelukriteerien tiukentaminen Työparimallin käyttöönottaminen terveyskeskuksessa Terveyskeskussairaalan hoitoaikojen lyhentäminen Teknisesti turvattu palveluasumisen malli Vanhusten päivätoiminnan lopettaminen Hammashuollon seudullinen yhteistoiminta Varhaiskasvatuksen seudulliset asiakasmaksut Varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostaminen PSHP:n investointikohteiden lykkääminen Oman lastenkodin toimintaprofiilin muuttaminen lyhytaikaisista sijoituksista pitkäkestoisiksi sijoituksiksi. Tampereen tuottama lastensuojelun sijoituspaikkojen kilpailuttaminen on kankeata ja kallista. Omana toimintana tai kehyskuntien yhteisenä toimintana olisi tehokkaampaa. Selvitetään muiden kuntien käytäntöjä ja mennään tiukimman linjan mukaan. Harventaa apuvälineiden ja kuntoutusten toteutumista. Lääkäri hoitaja työparimalli saadaan käyntiin 2013 (edellyttäen pkl-vakanssien hyväksymistä TA -13:ssa). Ensimmäiselle vuodelle säästöä ei synny. Työparimallin käyttö siirtää potilashoidon vastuuta lääkäriltä hoitajalle ja alentaa siten rekrytoinnin kustannuksia jatkossa usean vuoden ajan. Hoitoaikojen lyhentäminen vähentää pitkällä tähtäimellä hoivapaikkojen tarvetta. Arvio tarpeen vähenemisestä on 0,5 paikkaa /vuosi. Edellyttää myös tehokasta kotihoitoa. Erittäin hyvin teknisin apuvälinein turvattu palveluasunto voi korvata ympärivuorokautisen henkilöstön (=tehostetun palveluasumisen) osittain. Tekniikka maksaa neljänneksen henkilöstökuluista. Laskee palvelutasoa. Lisää välittömästi painetta kotihoidon palveluihin ja pidemmällä tähtäimellä pitkäaikaiseen hoivaan ja laitoshoitoon. Seudullinen suun terveydenhuolto tehostaa toimintaa. Nykyisen palveluvajauksen vuoksi pari ensimmäistä vuotta ei tuota säästöä, kun pyritään lakisääteiseen hoitoon pääsyyn. Haetaan seudullisen selvityksen avulla optimaalinen asiakasmaksulinja. Yksi yksikkö määrittelee asiakasmaksut koko seudulla. Käyttöasteen nostaminen nykyisestä 91%:sta tuottaa jokaista nousuprosenttia kohden noin euron nettosäästöt. Yli 94%:n tavoitteet ovat epärealistisia. Lisää riskiä lainvastaisiin mitoitusylityksiin. Toteuttaminen vaatii ehdottomasti toimivan tulospalkkausjärjestelmän tuekseen. Tuntiperusteinen laskutus ja sähköinen kirjausjärjestelmä tarvitaan. Ei onnistu pienissä yksiköissä. PSHP:n investointi-suunnitelma on shp:n kokoon nähden maan raskain. Sen keventäminen käyttämällä hyväksi olemassa olevaa kiinteistökantaa, mm. aluesairaaloita, järkevään toimintaan voisi vähentää investointeja 5- vuotisaksolla kymmeniä miljoonia euroja. Edellyttää koko Tampereen seudun kuntien saamista hankkeen taakse. Ulkoisen kysynnän ja tulojen lisääntyminen. Palvelutason parantaminen ja kustannustason alentaminen. Tavoitteen täysi saavuttaminen edellyttää kehyskuntien yhteistyötä. Vuosi sitten Ylöjärvi sitä esitti, mutta muilla ei ollut valmiutta, vaikka ongelmat nähtiin samoin. Kustannussäästö ilman merkittävää haittaa. Palvelutason parantaminen ja kustannuksien säästäminen. Sairaalapaikkojen rakentamisen välttäminen väestön kasvusta ja vanhenemisesta huolimatta on tärkein tavoite. Henkilöstösäästöt. Valtion lakisääteisten normien ulkopuolella järkevästi toimiminen. Tarkentaa hyödyllisen ja huvi - päivätoiminnan rajanvetoa ja säästää tarpeettomia kustannuksia. Hallinnon, tukipalvelujen ja erikoishoitojen kustannustason lasku. Rekrytoinnin parantaminen. Perheiden yhdenvertaisuus seudun vapaan päivähoitohakeutumisen toteutuessa. Henkilöstön ja lastenhoidon tarkka yhteensovittaminen voi tuoda myös kustannussäästöjä. Tilojen tehokas käyttö säästää henkilöstökustannuksia ja myös investoimisen tarvetta. Hyvin suunniteltuna (sähköinen kirjausjärjestelmä) ei juurikaan laske palvelutasoa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomien kustannusten vähentäminen. Perusturvaosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto). Tämän lisäksi perusturvaosaston selvitys- ja kehityshankkeet voivat toteutuessaan ja onnistuessaan tuottaa noin nettosäästön jo vuodelle 2013.

7 SIVISTYSOSASTO Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Perusopetuksessa eri oppiaineisiin käytettävä opetuksen viikkotuntimäärä vähennetään valtakunnalliseen minimiin syyslukukauden 2013 alusta lähtien. Kustannusvaikutus TA13 M: (syyslukukausi 2013) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Oppilaiden koulupäivä lyhenee. Opettajien kokonaispalkkasumma laskee. Riskianalyysi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kasvaa, oppisaavutukset laskevat. Perusopetuksen A2-vieraan kielen opetusryhmän minimikoko nostetaan 12 oppilaasta 16 oppilaaseen. M: (vaikutus kasvaa vuosittain) Kielitarjonta supistuu. Oppilaiden kielitaito heikkenee, kieliohjelma näivettyy. Perusopetuksen Koulunkäynnin ohjaajien ja/tai työtuntien vähentäminen M: Oppilaan saama koulunkäynnin tuki supistuu. Oppilaan saama koulunkäynnin tuki ei täytä perusopetuslain vaatimuksia. Maksuttoman koulukuljetuksen alaraja nostetaan lakisääteiseen viiteen kilometriin. Musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus. Koululaisten iltapäivätoiminnan taksojen korottaminen sekä alennusten poistaminen Kulttuuripalvelujen tapahtumien karsinta M: Erilaiset poikkeushakemukset esim. lääkärintodistukseen vedoten lisääntyvät. T: Oppilaita hakeutuu Tampereelle. T: Toimeentulotukien määrä kasvaa. M: Esiintyjäpalkkiot ja tapahtumien järjestelyt supistuvat. Kiistelyt ja valitukset koulukuljetuksen järjestämisestä lisääntyvät entisestään. Oppilasmäärä vähenee. Lasten yksinäiset iltapäivät lisääntyvät. Tapahtumien vetovoimaisuus laskee. Kaupunkikuva harmaantuu. Liikuntapalvelujen tilojen taksojen tasokorotus 15% T: (v.13-14) T: (v.14-15) T: (v.15-) Liikunnan harrastaminen kallistuu. Tilojen käyttöaste vähenee, seuratoiminta vaikeutuu. Keilahallin kalusto ja korjaukset Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen Nuorisopalvelujen päiväleiritoiminta keskitetään Räikälle. M: Uusi vuokrasopimus Tilakeskuksen kanssa M: Kolmen henkilön työmäärä kasvaa M: Uusi toimintaympäristö, nyt käytetty KooVeen leirialuetta Takamaalla. Liian tiukat vuokraehdot heikentävät hallin toimintaedellytyksiä. Lisää työpainetta Elämyksellisyys vähenee, mikä saattaa vähentää kysyntää. Lukion kurssitarjottimen supistaminen, esim. vieraat kielet Seutuopisto, kurssitarjonnan leikkaus esim. -10% M: 4000 Vähentää lukion vetovoimaa Hidastaa opiskelijamäärän kasvua M: Vähentää palvelutarjontaa Toiminta siirtyy vähitellen Tampereelle

8 Selvitys- ja kehityshankkeet Selvityshanke Sisältö Tavoite Urheilutalon kahvio ja liikuntapalvelupiste Selvitetään kaupungin palveluksessa olevien vajaatyökykyisten sijoittamista kahvion osaaikaisiksi työntekijöiksi Vakituinen sijoituspaikka vajaatyökykyisille, kustannussäästöt, saadaan vajaatyökykyisten työpanos nykyistä paremmin kaupungin käyttöön, säästetään varhemaksuja Kouluverkon rakenteelliset muutokset Kurun ja Viljakkalan kirjastojen aukioloajat Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen ja opetusryhmien keskikoon kasvattaminen Koko osaston yhdistelmätoimet Nuorisopalvelut, nuorisotilatoiminnan supistaminen Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen Viljakkala-Kuru kirjastojen aukioloajat / henkilöresurssi, Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa koulutilojen käyttöä - Metsäkylä yhtenäiskouluksi - Moisio luokkien peruskouluksi - Veittijärvi-Vahanta-Takamaa-Mutala luokkien peruskouluiksi. - Vanhan koulun sulauttaminen Veittijärven ja Moision kouluihin - Karhen koulun toiminnan tarkastelu: toiminnan supistaminen tai koulun lakkauttaminen - ns. viipalekoulujen käyttöönoton uudelleenarviointi Selvitetään Kurun ja Viljakkalan aukioloajat suhteessa käyttäjämääriin Opetusryhmien maksimikokoja kasvatetaan, opetusryhmien jakotunteja vähennetään, valinnaisuutta vähennetään, erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden (11-vuotiseen opetusvelvollisuuteen kuuluvat oppilaat) opetusta keskitetään Lisätään yhdistelmätyöntekijöiden lukumäärää, esim. koulunkäynnin, iltapäivätoiminnan ja nuorisotilojen ohjaajat Toiminnan keskittäminen Toiminnan järjestäminen koulujen vastuulle, luovutaan erillisistä ip-tiloista, toiminnan ulkoistamisen kartoittaminen uudelleen Yhden henkilön vähennys Selvitettäviä asioita: - luokkien käyttöaste (opetustuntikäyttö) - oppilaiden koulupäivien porrastus - puretaan työjärjestysten ahtaamiset ja koulupäivien tiivistäminen Kouluinvestointeja mukautetaan voimakkaasti kaupungin taloudellisten voimavarojen suuntaan, pedagoginen kehittäminen erityisen tuen järjestämisessä sekä perusopetuksen yhtenäistämisessä, koulukuljetusjärjestelyjen tehostaminen Aukioloajat ja henkilöstömäärä suhteutetaan käyttäjämääriin jolloin mahdollisesti saadaan kustannussäästöjä. Leikataan perusopetuksen opettajien henkilöstökustannuksia. Kokonaisuutena taloudellisempi voimavarojen käyttö Vähentää henkilöstön tarvetta Tilavuokrien vähentäminen, vähentää henkilöstön tarvetta, löytää uusia palveluntuottajia Vähentää palvelutarjontaa Nykyistä tehokkaampi ja laajempi koulutilojen hyödyntäminen

9 Yleiskulujen tarkastelu ja vertailu sekä sisäinen valvonta Sallitaan palkkavapaiden ostot ja ym. palkattomat Selvitettäviä asioita: - kopiokulut, puhelinkulut, lehtitilaukset, tietotekniikka, leasingmaksut, ilmoitukset - sähköiset esityslistat Palkattomat vapaat Käyttömenojen vähentäminen Palkkamenojen vähentäminen Siirtyminen sähköiseen oppimateriaaliin / oppikirjoihin Selvitetään mahdollisuus korvata oppikirjat laajaalaisesti sähköisellä oppimateriaalilla Oppikirjamenojen vähentäminen Sivistysosaston tasapainottamistoimenpiteiden TA13-vaikutus yhteensä (netto) YHTEENSÄ TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (NETTO) VUODELLE 2013

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 07.05.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 55 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot